AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapım işleri, mal alımları, hizmet alımları ve danışmanlık hizmet alımları bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür. MADDE 2- Aşağıdaki kanun ve yönetmelikler, iş bu yönetmeliğin ayrılmaz parçasıdır tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yukarıda bahsi geçen kanunlarda ve bu kanunlara dayalı çıkarılan yukarıda bahsi geçen yönetmeliklerde yapılacak olan değişikler İKİNCİ KISIM I.BÖLÜM SATIM, KİRA, TRAMPA, MÜLKİYETİM GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ VE TAŞIMA İŞLERİ KAPSAM Madde 3-- AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür. TANIMLAR Madde 4- Bu yönetmelik uygulamasında: Satım: Taşınır ve Taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların satımını, Kira: Taşınır ve Taşınmaz malların ve hakların kiraya verilmesini, Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri, Tahmin edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini, Uygun Bedel: Arttırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini, İdare: Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2 İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri, İhale: Bu yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin isteklileri arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan işlemleri, Müteahhit: Üzerinde ihale yapılan istekli veya isteklileri, Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler, Şartname: İhale konusu işlerin genel, özel, teknik ve idare esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, Sözleşme: İdare ile Müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder. EKLER Madde 5-- Bu yönetmeliğin yürütülmesinde, açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. İHALE YETKİSİ Madde 6-- Yönetmeliğin 3 cü maddesinde belirtilen işlerin yapılmasının karar ve onay mercileri aşağıdaki şekildedir. Bütün satışlar, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi komisyon marifetiyle yapılır TL. ye kadar Satın alma yetkisi Genel Müdür ün, TL. Arası İhale karar yetkisi Yönetim Kurulu nun, ( Onay Makamı Yönetim Kurulu Başkanı ) TL den fazla alımlar için İhale karar yetkisi Genel Kurulundur ( Onay Makamı Genel Kurul Başkanıdır). Bu maddedeki rakamlar her yıl eskalasyon katsayısı oranında artar. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI Madde 7-Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde 8-Aşağıda şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. a) Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve diğer idare memurları, c) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şahısların eşleri ve 2.nci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) Kan ve Sıhri hısımları, d) (a), (b) ve ( c) fıkralarında belirtilen şahısların ortakları, e) Bu yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmakta yasaklanmış olanlar. ŞARTNAMELER Madde 9-İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve ekleri idarenin ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.

3 İhale dosyalarının kapsadığı özel şartname ve her türlü evrak usulüne uygun ve eksiksiz düzenlenerek ihaleyi hazırlayan ve teklif eden Daire Başkanlığı nca Genel Müdür e sunulur. Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur. a)işin niteliği, nev i ve miktarı, b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerindeki mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, c) Geçici teminat ve kesin teminata ait şartlar, d) İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, taahhüt tutarının ödeme şekli ve yerleri, e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, f) Posta ile gönderilen teklif mektuplarının süresinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılamayacağı, g) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği sözleşmenin noterden yapılıp yapılmayacağı, h) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar, i) İhale Kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde yetkili makamca onaylanacağı veya iptal edilebileceği ve yetkili makamın ihaleyi onayladığı tarihi takip eden günden başlayarak en geç 5 işgünü içinde keyfiyetin Alıcı ya tebliğ edileceği, k) İkametgâh ve tebligat adresleri ve şartları, l) İhtilafların çözüm şekli, 2.BÖLÜM İHALEYE HAZIRLIK YAKLAŞIK BEDELİN TESBİTİ YAKLAŞIK MALİYETİ Madde 10- Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. ONAY BELGESİ Madde 11-İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde: İhale konusu olan işin nev i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelinin ne olacağı belirtilir. İHALE KOMİSYONLARI Madde 12-İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisi ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin

4 katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İdarenin yeterli nitelik ve sayıda personeli olmaması durumunda 4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerden personel görevlendirilebilir. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI Madde 13-İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon Kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalanmak mecburiyetindedir. Komisyon Başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon üyeleri resmen izinli ve raporlu olmadıkça komisyonlara katılmak zorundadır. İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ Madde 14-İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ait hesap tutanağı şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER Madde 15-İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye de tebligat için adres göstermek zorundadırlar. İHALENİN İLANI Madde 16- İhale konusu işler, günlük büyük tirajlı gazetelerde ilk ilan ile ihale günü arası 10 günlük, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmayacak surette en az iki defa duyurulur. Duyurma mektupla davet, teklif toplama usulleri ile de yapılabilir. İdare için önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir. Açık teklif ile yapılacak satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU ESASLAR Madde 17-a)İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. ŞARTNAME VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN

5 Madde 18-İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI Madde 19- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI Madde 20-Tekliflerin açılma zamanı idarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için PTT ve TRT İdarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam edilir. Belirtilen en son alınma saatinden sonra ihale komisyonuna ulaşan teklif mektupları değerlendirmeye tabi tutulmaz. GEÇİCİ TEMİNAT Madde 21-İsteklilerden teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat alınır. TEMİNAT ARANMAYACAK DURUMLAR Madde 22-İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. TEMİNAT OLARAK KABU EDİLECEK DEĞERLER Madde 23-Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası, b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvilleri, Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler, tarafından idare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare veznesine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz. TEMİNAT MEKTUPLARI Madde 24- Bankaların bu yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin teminat mektuplarında 4734 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesindeki şekil ve şartlar aranır. 3.BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARINDA UYGUN BEDELİN TESPİTİ UYGUN BEDEL Madde 25-Arttırmalarda uygun bedel: Yaklaşık bedelden aşağıda olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde, uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir.

6 Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerden, bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Madde 26-İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar, Komisyon Başkan ve Üyelerinin ad, soyadı ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, İhalenin hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa sebepleri belirtilir. İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ Madde 27-İhale Komisyonu tarafından alınan; ihale kararları yetki limitine göre Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yetkili makam tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ Madde 28-Kesin ihaleye yetkili makamca onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde alındı belgesindeki tarih tebliğ tarihi sayılır. Yetkili makamca ihale kararlarının iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir. ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ Madde 29-Teklifler verildikten sonra bu yönetmelikte yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez. İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER Madde 30-İstekliler, noterce onaylanmış vekâletname ve salahiyetlere dayalı vekilleri ve kanuni temsilcileri aracılığı ile ihalelere katılabilirler. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir şekilde göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 4.BÖLÜM İHALE USULLERİ İHALELERDE UYGULANACAK USULLER Madde 31-Bu yönetmeliğin 1.nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır. a) Kapalı teklif mektubu, b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) Açık teklif usulü, İşin gereği ve İdare yararına göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu yönetmelik hükümlerine uyularak yetki sınırları dâhilinde Genel Müdür veya Yönetim Kurulu nca tespit edilir. KAPALI TEKLİF USULÜ TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

7 Madde 32- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır, teklif mektubu bir zarfa konulur kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklilerin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 2.nci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan tekliflerin reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. TEKLİFLERİN VERİLMESİ Madde 33-Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu na verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderile bilinir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla İhale Komisyonunca tespit edilir. İhale Komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI Madde 34-Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgeler ile birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. İÇ ZARFLARIN AÇILMASI Madde 35-Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartları taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI Madde ncü madde gereği kabul edilen teklifler incelenerek; a) İhalenin yapıldığı, ancak Yönetim Kurulu nun veya yetkisi içinde Genel Müdür ün onayında bağlı kaldığı, b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, c) İhalenin yapılmadığı, Hususların birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya özeti yazılarak Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. TEKLİFLERİN AYNI OLMASI

8 Madde 37-Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlarında uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması ve hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekmek suretiyle ihale sonuçlanır. İHALENİN YAPILAMAMASI Madde 38-Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA YAPILACAK İHALELER Madde 39-Bu ihale usulü Yönetim Kurulu veya Genel Müdürün yetki sınırları içindeki işlere uygulanır. Bu madde gereğince alınacak fiyat teklifleri, varsa şartnamelerde belirtilen şekil ve usullere göre yapılır. Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır: a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tespit edilemeyen işler. b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler, Bu şekilde yapılacak ihalede idare; doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir. Üçten az istekliden teklif alınması gerektiği takdirde yetki sınırları içinde Yönetim Kurulu veya Genel Müdürün onayı şarttır. AÇIK TEKLİF USULÜ AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI Madde 40-- Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerin sözlü olarak ve sıra ile arttırma şeklinde komisyona belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olmak şartıyla 33.ncü madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Yeterlik belgesi koşulu varsa istenen belgeler kurulan belge komisyonlarınca incelenir ve ihaleye katılabileceklerin yeterlik belgesi hazırlanarak kendilerine verilir. Ayrıca İhale dosyaları, yeterlik belgesi verilenlerin isim listesi ile birlikte İhale Komisyonu na gönderilir. İlanda belirtilen ihale saati gelince Komisyon Başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

9 İlanda belirtilen ihale saati gelince, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler, ihaleye ait arttırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait arttırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İsteklinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan arttırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI Madde 41- Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale bu yönetmeliğin 37. Maddesine göre karara bağlanır. İHALENİN YAPILAMAMASI Madde 42-Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son tekliflerin uygun görülmediği takdirde aynı usulle yeniden ihale açılır. 5.BÖLÜM SÖZLEŞME İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI Madde 43-Bütün ihaleler tebligat tarihinden 15 gün içinde bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına Genel Müdür tarafından imzalanır. Sözleşme noterden yapılabildiği gibi notere başvurmadan da yapılabilir. Bu konuda kararı yetki limitine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdür verir. Ve bu husus şartnamelerde açıkça belirtilir. Ancak, noterden sözleşme yapılmadığı takdirde sözleşmeyi imza edenlerden noterden tasdikli imza sirküleri alınır. KESİN TEMİNAT Madde 44-İhalenin ve taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce yüklenici veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat gerektiğinde dairesinin önerisi ile Genel Müdür veya Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir. Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. Ancak, sözleşme ile birlikte ihale konusunun sonuçlandığı ve icra edildiği hallerde kesin teminat alınmayabilir. KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

10 Madde 45-Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumu na hiç borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir. SÖZLEŞME YAPILMASINDA YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU Madde 46-Sözleşmesi yapılması gerekli olan hallerde, yüklenici veya müşteri yetkili makamca onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini takip eden günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevrilerek gereken hallerde noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek mecburiyetindedir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI Madde 47-Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenici veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve sebepleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenici veya müşterinin borcuna mahsup edilemez. SÖZLEŞMENİN DEVRİ Madde 48-- Sözleşme İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır, izinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve yüklenici veya müşteri hakkında 51. Madde hükümleri uygulanır. YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ Madde 49-Yüklenici veya müşterinin ölümü halinde yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ Madde 50-Yüklenici veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 52. Maddeye göre işlem yapılır. YÜKLENİCİ VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKÜMİYET HALİ Madde 51-Yüklenici veya müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren, 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Bunun mümkün olamaması halinde sözleşme bozulur ve bir zarar doğarsa 52. Maddeye göre işlem yapılır. YASAK VE SORUMLULUKLAR 6.BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

11 Madde 51-Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu nun İhale işlerinde yasaklar ve sorumlulukları hakkındaki hükümleri uygulanır. SÜRELERİN HESABI Madde 53-Bu yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanır. TEBLİGAT Madde 54-Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu Hükümleri uygulanır. 7.BÖLÜM SON HÜKÜMLER Madde 55-İdare bu yönetmelikte hüküm bulunmayan genel hükümler ile 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Sözleşmeler Kanunu hükümleri geçerlidir. YÜRÜRLÜK Madde 56-Bu yönetmelik diğer yönetmelik ve yönergelerle birlikte bir bütün oluşturur. İş bu yönetmelik 57 maddeden ibaret olup Genel Kurul un kabulü ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTMEK Madde 57-Bu yönetmelik ASKİ Genel Genel Müdürü tarafından yürütülür.