(16 Eylül 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)"

Transkript

1 UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (16 Eylül 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE l (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi Enstitüleri nde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, lisansa bağlı lisansüstü eğitim-öğretim programında Üniversitelerarası Kurulca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Üniversitenin Senatosu kararına bıraktığı hususları kapsamaktadır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimlerini, b) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanını, c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, d) Enstitü: Ufuk Üniversitesi Enstitülerini, e) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu, g) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değerini,

2 ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, h) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ı) Müdür: Ufuk Üniversitesi Enstitü Müdürlerini, i) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi, j) Proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini, k) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü, l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı, m) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu, n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı, ö) Üniversite: Ufuk Üniversitesini, p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlar, Öğretim Dili ve Yabancı Dil Sınavı Lisansüstü programların açılması MADDE 5 (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşıyarak açılır. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir. Enstitülerin hangi dallarda lisansüstü eğitim-öğretim yapacağı, adaylarda aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınavla ilgili bilgiler her öğretim yarıyılı öncesinde Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. (2) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi ve yaz eğitim-öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve koşulları Senato tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet onayı ile ilan edilir.

3 Lisansüstü program türleri MADDE 6 (1) Lisansüstü programları, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde tamamlanabilir. Her iki programda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili kurulların önerisiyle Senato tarafından belirlenir. (2) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı kendi anabilim dalı ile ilgili tüm lisansüstü programların açılmasından, uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Öğretim dili MADDE 7 (1) Enstitülerde eğitim öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun gerekçeli kararıyla bir kısım dersler İngilizce veya YÖK tarafından onaylanan bir yabancı dilde verilebilir. Yabancı dil sınavı MADDE 8 (1) Tezli lisansüstü programlara başvuran adaylar, ÖSYM Başkanlığınca yapılan İngilizce dil sınavlarından en az 50 puan, yabancı dille öğretim yapılan programlarda en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan alan veya Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yabancı dil muafiyet sınavından yeterli puan alan öğrenciler veya yabancı dilde eğitim ve öğretim veren bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, tezli yüksek lisans programına başlayabilirler. (2) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı zorunlu değildir. Ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil belgesine sahip olmayanlardan enstitü yönetim kurulu kararı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. Bu sınavı Enstitü Müdürlüğü yapar ve sınavda başarı düzeyi en az %50 dir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Eğitim ve Öğretim Özel öğrenci kabulü MADDE 9 (1) Dört yıllık eğitim veren bir yüksek öğretim kurumu mezunu olup lisansüstü düzeyde dersleri izleyebilecek durumda olan kişiler; ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. (2) Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilir. (3) Özel öğrenci statüsünde ders alan kişiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (4) Özel öğrenciler için alınan ders sayısında kısıtlama yoktur ve normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde dersten başarı notu almaya hak kazanırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik

4 durumu belirtilir. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. (5) Özel öğrenci kayıt yaptırdığı tarihten başlayarak ALES sınav döneminde saptanan en az puanı alarak belgesini getirirse normal öğrenci statüsüne geçirilir. Yatay geçiş MADDE 10 (1) Başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve ayrılacağı programdaki tüm dersleri başarmış öğrenciler aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçişle kabul edilebilirler. a) Halen kayıtlı bulunduğu programın geçmek istediği programla eşdeğer düzeyde olması, b) İlgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşünün alınmış olması gerekir. (2) Hangi anabilim/anasanat dalından, hangi anabilim/anasanat dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları ilgili enstitü anabilim dalları başkanlarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile her yarıyıl başında belirlenerek duyurulur. Öğrencilerin yarıyılın başlamasından en az on gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir. (3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kaydı yapılan öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak yönetim kurulunca karar verilir. Kayıt işlemleri MADDE 11 (1) Kayıt işlemleri Senatonun onayladığı ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılır. (2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına, ikametgâh belgesine ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. (3) Lisansüstü öğrencileri, belirtilen süreler içinde kayıt olmak ve kayıtlarını her yarıyıl yenilemek zorundadırlar. Kayıt işlemlerini süresinde tamamlayamayan öğrenciler derslere devam edemez. (4) Bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10 veya daha az ise enstitü bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla kadar saklıdır. (5) Mazeretinin ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kaydını yaptıramayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kaydını yaptırır.

5 Öğrenim ücreti MADDE 12 (1) Lisansüstü programların öğrenim ücretleri öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrencilik haklarından yararlanamaz. Danışman atanması MADDE 13 (1) Enstitü yönetim kurulunca bir lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye öğretim üyesi bir danışman atanır. Ders ekleme-bırakma MADDE 14 (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak koşulu ile o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler. Dersten çekilme MADDE 15 (1) Danışmanın uygun bulması koşuluyla öğrenci altıncı hafta sonuna kadar bir veya birçok dersten çekilebilir. Ancak bu dersler öğrencinin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine o yarıyıl içinde, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi kredi/saat yükünün üçte birini aşmamak ve lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla lisans düzeyinde olabilir. Ders seçimi MADDE 16 (1) Danışman, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü eğitim programı için alacağı dersleri öğrenci ile birlikte ilk iki hafta içinde belirler ve anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrenci bir yarıyılda en az iki ders seçerek almak zorundadır. Derslerin kredi/saat değeri MADDE 17 (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri saatlerinin yarısının toplamına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslere devam MADDE 18 (1) Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30 unu, uygulamalı derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. (2) Devamsız öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. (3) Öğrencinin devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği enstitü müdürlüğünce izlenir.

6 (2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Danışman onayı ile eşdeğer bir başka dersi alabilir. Sınavlar MADDE 19 (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür. (2) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. (3) Öğrenciler, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin ara sınavına girerler. Ara sınav, ağırlığı içinde ödev veya yarıyıl içi diğer çalışmalar değerlendirilir. (4) Öğrenciler, devam koşuluna uydukları takdirde bir yarıyılda aldıkları bütün derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadırlar. Ancak sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle ara veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen ve (I) notu alan öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine geçmek üzere bir mazeret sınav hakkı tanınır. Bu sınavın tarihi yönetim kurulunca belirlenir. Mazeretler MADDE 20 (1) Öğrenciler geçerli mazeretlerini belirten belgelerle bu durumun sona ermesinden itibaren en geç 7 gün içinde enstitüye başvururlar. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. (2) Geçerli mazeretler şunlardır: a) Resmi veya özel sağlık kurumlarından alınarak Ufuk Üniversitesi Hastanesinde onaylatılmış sağlık raporları, b) Doğal afete maruz kalma, c) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğun ölümü veya ağır hastalıklarında bakacak kimselerinin olmaması, ç) Görev nedeniyle il dışına çıkmak veya benzer durumlar. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 (1) Öğrenciler, sınav notları ile başarı notlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazlarını notların ilanını izleyen yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yaparlar. Enstitü yönetim kurulu sınav kâğıdında değerlendirilmeyen soru veya not toplamında hata olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucu, öğrenciye duyurulur. Ders tekrarı MADDE 22 (1) Anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde başarısız olan öğrenciler öğrenim süresince o dersi tekrarlamak veya enstitü anabilim dalınca eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrenci derse devam edip etmeyeceğini danışmanının da onayını alarak yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Böyle bir bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse devamla yükümlü tutulur.

7 Yaz öğretimi MADDE 23 (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir. Başarılı sayılma koşulları MADDE 24 (1) Her dersin öğretim üyesi yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl başarı notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur. (2) Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı % 60 tır. (3) Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB) nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Akademik değerlendirme MADDE 25 (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır: a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir: Puan Katsayı Harf Notu ,0 AA ,5 BA ,0 BB ,5 CB ,0 CC ,0 FF (2) Yukarıdaki çizelgede (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer, (CC); Koşullu Geçer, (FF); Başarısız-Geçmez olarak değerlendirilir. (3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından; a) S: Başarılı, b) U: Başarısız, c) EX: Muaf,

8 ç) W: Dersten çekilmiş, d) I : Kesin notu belli olmayan ders için kullanılır, e) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız, f) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız olarak, belirlenir. Yarıyıl not ortalaması MADDE 26 (1) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması MADDE 27 (1) Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının yüksek lisans programlarında en az (2,5), Doktora programında en az 3 olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrenciler not ortalamasını yükseltmeleri amacıyla başarılı oldukları dersleri ücreti karşılığı tekrarlayabilir veya bu derslere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Diploma MADDE 28 (1) Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere eğitim gördükleri bilim ve sanat alanının özelliğine göre unvanını belirleyen yüksek lisans diploması verilir. (2) Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, varsa verilen unvan bulunur ve enstitü müdürü ile Rektörün imzasını taşır. Disiplin işleri MADDE 29 (1) Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarının dondurulması MADDE 30 (1) Öğrencinin mali sorumluluklarını yerine getirmeme veya öğrenimine ara verme isteği doğrultusunda öğrenim süresi ve öğrencilik hakları dondurulur. Yeniden öğrencinin başvurusu halinde Mütevelli Heyetin belirleyeceği ücreti ödeyerek öğrenimine ve öğrenciliğe devam eder. Öğrenim süresini uzatma MADDE 31 (1) Öğrenci belirlenen süre içinde programını başarı ile tamamlayamaz ise Mütevelli Heyetin belirlediği ücreti ödeme koşulu ile uzatma programına alınır.

9 Öğrenci kabulü için önkoşullar MADDE 32 (1) Yüksek lisans programına kabul edilmek için öğrencilerde aranılacak önkoşullar şunlardır: a) Yüksek lisans yapmak istediği anabilim dalında en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesine sahip olmak, b) Farklı anabilim dalı lisans diplomasına sahip olanlar için ilgili bilim dalında bilimsel hazırlık programını en az iki yarıyılda bitirebileceklerine ilişkin olumlu kanaat uyandırmak, c) ALES sınavından Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen standart puanı olan 55 in altında olmamak üzere Senato tarafından o yarıyıl için belirlenen barajı aşan bir not almış olmak, ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, d) Tezli öğrenciler için İngilizce veya açılan program için gerekli anabilim dalının öngördüğü ve Senatonun onayladığı yabancı dil sınavlarından belirlenmiş olan başarı puanını almak. Giriş sınavı MADDE 33 (1) Yüksek lisans programına kabul edilebilmek için 32 nci maddedeki önkoşulları taşıyan adayların yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. (2) Adayların başarılı sayılabilmeleri için aranacak ALES sonucunun, %50 si ile sözlü mülakatın %50 sinin 65 den az olmaması gerekir. Sınav ağırlıkları ve biçimi Senato tarafından değiştirilebilir. Sınavın yazılı yapılmasına karar verilebilir. (3) Sınava girebilmek için adayların; a) Lisans diplomasının aslı veya enstitü tarafından onaylanmış sureti ya da Lisans diploması yerine verilmiş belge, b) Lisans not çizelgeleri, c) ALES sonuç belgesi, ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. (4) Öğrencilerin anabilim dalları itibariyle sözlü veya yazılı sınava tabi tutulacağı konuların belirlenmesi, yazılı sınav yapılacaksa sınav için sorular hazırlanması ve sınavların değerlendirilmesi enstitü anabilim dalı başkanlığınca yapılır. (5) Giriş sınavı sonuçları, yazılı sınav yapılmışsa sınav evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir. (6) Sınav ile ilgili işlemler enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.

10 (7) Sınavı kazananların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Muafiyet MADDE 34 (1) Öğrenci tarafından özel öğrenci olarak enstitüde veya daha önce başka kurumlardan alınmış olan yüksek lisans dersleri, ilgili anabilim dalı başkanının ve danışmanının onayı alınarak enstitü yönetim kurulunca geçerli sayılabilir. Ancak kabul edilecek her dersin notunun 2,5 ve üstünde olması ve en çok üç yıl önce alınmış olması gerekir. Bu şekilde sayılabilecek ders sayısı öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerin % 50 sini aşamaz. Bilimsel Hazırlık Programı Öğrenci kabul koşulları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 35 (1) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda alan öğrenciler, 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince bilimsel hazırlık programına alınırlar. (2) Bu programa alınacak öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca lisans başarı düzeyleri ve izledikleri lisans programlarına göre belirlenir. Derslerin niteliği MADDE 36 (1) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisans düzeyinde olup lisansüstü programlarında alınan derslerin yerine geçemez. (2) Ancak, bilimsel hazırlık programında yer alan bir öğrenci, bu programın derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. (3) Bilimsel hazırlık programlarında 18 kredi değerinin üzerinde ders alınamaz. Süre MADDE 37 (1) Bilimsel hazırlık programının iki yarıyılda tamamlanması zorunludur. Kayıt silme MADDE 38 (1) Bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenciler uzatma programına alınır.

11 BEŞİNCİ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Niteliği MADDE 39 (1) Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. (2) Öğrencinin alacağı toplam ders sayısından en az üçü, o anabilim dalında veya yüksek lisans programında belirlenmiş zorunlu derslerden olmak zorundadır. Geri kalan dersler, danışmanın da onayı alınmak koşuluyla öğrenci tarafından seçilir. Bu dersler enstitü yönetim kurulunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarından da alınabilir. (3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. (4) Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması MADDE 40 (1) İkinci yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans tez çalışmalarına danışmanı yönetiminde başlayabilir. (2) Öğrenci, danışmanının da onayı bulunan yapacağı tezle ilgili ayrıntılı bir öneriyi enstitü yönetim kuruluna sunar. (3) Tez çalışmasının ayrıntılı inceleme niteliğini taşıması esastır. (4) Tez çalışması en geç tüm derslerin başarı ile tamamlandığı yarıyılı izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Süre MADDE 41 (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. Tez danışmanı MADDE 42 (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için tez konusu ve tez danışmanı üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne önerilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir. (2) Tez danışmanlığı öğrencinin tez konusunun yönetim kurulunca onaylandığı tarihte başlar. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde ikinci tez danışmanı da atanabilir. (3) Anabilim dalı başkanının da onayı alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değiştirilebilir. (4) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının dili ve düzenlemesi MADDE 43 (1) Tez çalışmasının dili Türkçedir. Tezde bir İngilizce veya adayın girdiği yabancı dilde bir özet bulunması zorunludur. Ancak öğrencinin talebi ve tez danışmanının başvurusu ve anabilim dalı başkanının yazılı görüşü alınarak gerekli görülen hallerde enstitü

12 yönetim kurulu, öğrencinin tezini, İngilizce eğitim-öğretim yapılan programlarda Türkçe, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda İngilizce hazırlamasına izin verebilir. (2) Tez yazım kuralları enstitü yönetim kurulunca hazırlanan Tez Yazım ve Basım Yönergesinde belirlenir. (3) Bitirilen ve danışmanca onaylanan tez bu Yönergeye uygun yazılmış beş kopya olarak enstitü müdürlüğüne teslim edilir; kabul edildikten sonra ciltlenir. Jürinin belirlenmesi MADDE 44 (1) Tezin enstitü müdürlüğüne tesliminden sonra yönetim kurulu aralarında danışmanın da bulunduğu ve en az biri Üniversite içinden seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan jüriyi belirler. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür. Jürinin incelemesi MADDE 45 (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslimini izleyen bir ay içinde raporlarını enstitü müdürlüğüne gönderir. Raporların tamamlanmasından sonra danışman jüriyi toplantıya çağırır. Jüri üyelerinin çoğunluğu olumlu görüş bildirdiği takdirde öğrenci en geç on gün içinde sözlü savunmaya alınır. Sözlü savunma MADDE 46 (1) Jüri, öğrenciden en az 30, en fazla 60 dakika tezini savunmasını ister. Jüri bu savunma sırasında tez konusu ve alanı ile ilgili sorular sorarak değerlendirme yapar. İnceleme sonucu MADDE 47 (1) Savunmadan sonra jüri oylama yapar. Jüri oy çokluğuyla karar verebilir. Bu oylama sonucu, tez kabul edilir veya bir aydan bir yarıyıla kadar ek süre verilerek tamamlanması istenir veya reddedilir. Bu karar sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ek süre verildiği takdirde bu süre tutanakta belirtilir. (2) Sonuç, yazılı bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kabul edilen tez, jüri üyeleri tarafından imzalanmış, ciltlenmiş en az 3 kopya olarak tez sınavına giriş tarihini izleyen bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. (3) Düzeltilmiş tez, yeni verilmiş tezle aynı işleme tabi tutulur. Ancak olanak varsa, ilk jüri tarafından incelenmesi sağlanır. Tezin reddedilmesi halinde öğrenci ile ilgili ret kararı gerekçeli bir raporla açıklanır. Öğrenci tezini yenilemek isterse uzatma programına alınır. Telif ücreti MADDE 48 (1) Kabul edilmiş tezin tamamının Enstitüde yayınlanması halinde yazara telif ücreti ödenmez.

13 ALTINCI BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Niteliği MADDE 49 (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. (3) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile diğer yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak bu şekilde seçilen derslerin kredisi toplam kredinin % 50 sini aşamaz. (4) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. Süre MADDE 50 (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi en çok altı yarıyıldır. Altı yarıyılda tamamlayamayan öğrenci uzatma programına alınır. Dönem projesi MADDE 51 (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Aday, dönem projesi dersi için danışmanının belirttiği şekilde ve günlerde çalışmalarını danışmanına yazılı ve sözlü iletir. (2) Dönem sonunda öğrenci, proje çalışmalarını danışmanına sunar. Tezli ve tezsiz programlar arasında geçiş MADDE 52 (1) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci iken, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler. (2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ilk iki dönem sonunda anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Tezli yüksek lisans programına kaydolup dersleri başarı ile geçen ancak tez aşamasında başarısız olan öğrenci ücreti karşılığı iki fark dersini alarak tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

14 YEDİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Niteliği MADDE 53 (1) Doktora programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. (2) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Doktora programlarının açılması MADDE 54 (1) Doktora programları ilgili enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Başvuru koşulları MADDE 55 (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki doktora programı; başvurusu için belirlenen asgari koşulları sağlamak şartı ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Süre MADDE 56 (1) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirtilir. (2) Dördüncü yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci uzatma programına alınır. (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenci uzatma programına alınır. Tez danışmanı atanması MADDE 57 (1) Her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, enstitü anabilim dalı başkanınca bir tez konusu ve tez danışmanı yönetim kuruluna önerilir ve kurulun onayı ile belirlenen konu ve danışman kararı kesinleşir. (2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi halinde ikinci tez danışmanı da atanabilir. (3) Anabilim dalı başkanının da onayı alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değiştirilebilir.

15 Tez danışmanının niteliği MADDE 58 (1) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Yeterlik sınavı MADDE 59 (1) Yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ile öğrencinin sınavlardaki durumunu göz önüne alarak başarılı olup olmadığına salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. (2) Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci uzatma programına alınır. (3) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü tamamlamış olsa bile, öğrencinin genel not ortalamasının altına düşmemesi koşuluyla dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenci uzatma programına alınır. Yeterlik sınavı komitesi MADDE 60 (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve yönetim kurulunca atanan beş öğretim üyesinin oluşturduğu doktora yeterlik komitesi tarafından yapılır. (2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulama ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Yeterlik sınavı zamanı MADDE 61 (1) Yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonunda girilir. Yeterlik sınavında yabancı dil MADDE 62 (1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için; a) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından yüz üzerinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, b) Yabancı uyruklular için kendi anadili dışında, eğitim dilinden, Türkçeden ve eğitim sırasında gerekli olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak gerekir. Yabancı dil hazırlık programı MADDE 63 (1) Yabancı dil sınavında başarısız olan doktora öğrencileri yabancı dil hazırlık sınıfı programına öğrenci olarak kaydedilirler. Bu programın süresi en çok bir akademik yıl olup süre sonunda yapılan sınavda başarısız olan öğrencilere bir yıl da destek programına devam hakkı tanınır. Bu süre sonunda da yapılan sınavda başarısız olanlar uzatma programına alınır. Bu programda geçirilen süre eğitim süresinden sayılmaz.

16 Tez izleme komitesi MADDE 64 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 65 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yönetimini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci uzatma programına alınır. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere her yarıyılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci uzatma programına alınır. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 66 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım yönergesine uygun şekilde 5 nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. (2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tezin jüri üyelerine dağıtımı enstitü müdürlüğünce yapılır. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

17 (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci tezini yenilemek isterse uzatma programına alınır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Ret kararları gerekçeli bir raporla açıklanır. Doktora diploması MADDE 67 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 5 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller SEKİZİNCİ BÖLÜM MADDE 68 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 69 (1) 16/12/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 70 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 71 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür. *(16 Eylül 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE l (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK 18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK Üsküdar Üniversitesinden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 18 Mayıs 2017 tarih ve 844 sayılı Senato Kararı ile Yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı