ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 1 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarında uygulanacak; eğitim-öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını, b) Akademik Kurul: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu, c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, d) Anabilim Dalı: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim dalını, e) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini, f) Enstitü: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü, g) Enstitü Kurulu: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunu, ğ) EYK: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunu, h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını, ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını, i) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını, j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, l) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, m) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu, n) TİK: Tez İzleme Komitesini, o) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, p) Üniversite: Atılım Üniversitesini, r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar Öğretim düzeyleri MADDE 5 (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur. (2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir. (3) Doktora düzeyi, yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi MADDE 6 (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. (2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

2 (3) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. (4) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bunların dışında ihtiyaca göre üçüncü dönem olarak yaz dönemi de açılabilir. Öğrenci sayısı MADDE 7 (1) Açılması teklif edilen programa belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde, programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları saklı tutulur ancak program açılmaz. Kayıt hakları saklı tutulan öğrenciler, sonraki yıllarda programın açılması halinde kontenjan gözetilmeden programa kaydedilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri Öğrenci kabulü MADDE 8 (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: a) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, ALES puanı ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. b) Başvuracak adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES den en az 55 standart puan, YDS den 50 puan ya da eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen AİYS veya uluslararası bir sınavdan yeterli yabancı dil puanını gösteren belgeyi almış olmaları gerekir. Lisansüstü programın gerektirdiği daha yüksek bir yabancı dil notu Senatoca belirlenebilir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat yapılır. c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir. Yabancı dilde eğitim yapan programlarda; lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50 sinin altında olan adaylar başarısız sayılır. (2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil notu aranmaz. Yabancı dilde eğitim verilen programlar hakkında ilgili anabilim dalının görüşü ve Senatonun kararı ile yabancı dil notu talep edilebilir. Diğer hususlar tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin maddelerde belirtildiği gibidir. Ancak kurumsal prototokol çerçevesinde açılacak programlara öğrenci kabulü, ilgili kurumlarla koordine edilerek Enstitü tarafından belirlenir. (3) Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: a) Başvuracak adaylarda ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. b) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna ve mülakat sınavına % 50 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50 sinin altında olan adaylar başarısız sayılır. (4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: a) Doktora programlarına; doktora yapılacak programa uygun bir tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilirler. Başvurulacak anabilim dalına yakın bir tezli yüksek lisans programından mezun olanların kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşüne göre yapılır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır. b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES den en az 60 standart puan, YDS, KPDS veya ÜDS den en az 60 puan veya AİYS den senatoca belirlenen puanı ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir. c) Diğer koşullar ilgili anabilim dalı tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır. ç) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50 sinin altında olan adaylar başarısız sayılır. d) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Öğrenci kabulü için jüri teşkili ve giriş sınavları MADDE 9 (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek jüri, ilgili anabilim dalı başkanlığının

3 önerileri de dikkate alınarak, üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Mülakat sonuçları, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. Mülakat sonuçlarına göre Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylar, başarı sırasına göre ilan edilir. (2) Lisansüstü programlarına başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 10 (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. (2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine; bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri lisans programlarından; doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alırlar. (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, toplam sekizi geçmemek koşuluyla, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek Enstitü Kurulu tarafından onaylanır. Bu dersler, öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz. (4) Bu programda geçirilen bir yıllık süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine ilave edilmez. (5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda; 20/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (6) Doktora bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. (7) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir. Özel öğrenci kabulü MADDE 11 (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler kredili derslerin %50 sinden fazla ders alamazlar. (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak Üniversite ve Enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir. (3) Özel öğrencinin sonraki yarıyıllarda bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; özel öğrenci olarak almış olduğu derslerden başarı tam puanının en az %70'ini alması ve yazılı başvurması halinde, alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan derslerin yerine sayılabilir. Alınan zorunlu dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu derslerin yerine; alınan seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan seçmeli derslerin yerine sayılır. (4) Özel öğrencilik statüsü en çok dört yarıyıl devam eder. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü MADDE 12 (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler. (2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında; a) Pasaport fotokopisi ile altı adet fotoğrafı, b) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin onaylı fotokopisini, c) İngilizce programa başvuracak adayların, eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen IELTS/TOEFL gibi sınavlardan veya AİYS den alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi, ç) Türkçe programlara başvuran öğrenciler, Senato tarafından belirlenen yeterlikte Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi, Enstitüye ibraz etmeleri gerekir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 13 (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücreti ödenerek, Enstitü lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş, ilgili Anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Ancak yatay geçiş yapan öğrenciye, tez dönemi hariç, en fazla üç ders için muafiyet tanınabilir. (2) Enstitü yüksek lisans programları arasında, tezsiz yüksek lisans programında bir dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, ikinci dönemden itibaren uzaktan eğitime/örgün eğitime geçiş için dilekçe verebilir. Yatay geçiş,

4 kontenjan dahilinde olmak koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bir öğrenci eğitim süresi boyunca sadece bir defa Enstitü programları arasında yatay geçiş hakkından yararlanabilir. Kesin kayıt ve kayıt yenileme MADDE 14 (1) Lisansüstü giriş sınavı sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. (2) Öğrenciler, dönem içerisinde derslere devam edebilmek için kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında öğretim ücretlerini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır. Kaydını mazeretsiz olarak yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır. (3) Kaydı askıya alınan öğrencinin öğrenime devam etmek istemesi halinde kaydının askıda olduğu tüm süreye ilişkin Mütevelli Heyetince belirlenen öğretim ücreti ile kayıt olacağı dönemin ücretini ödeyerek kayıt yenilemesi gerekir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Derslerin Yürütülmesi, Ders Sınavları ve Değerlendirme, Disiplin Anabilim dalı başkanlıklarının sorumluluğu MADDE 15 (1) Enstitü anabilim dalı başkanları, kendi anabilim dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar. Öğretim elemanı görevlendirme MADDE 16 (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri arasından veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim dallarında görevli öğretim üyesi ve doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir. Danışmanlık yükleri, danışmanın görevleri ve mazeret durumu MADDE 17 (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin tez çalışmalarında görev alacak danışmanlar, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Danışman, danışman olarak atandığı tarihten itibaren öğrencinin; ders seçme, tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda danışmanı olarak görev yapar. (3) Danışmanının izin, hastalık, seyahat ve diğer nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti, ilgili anabilim dalı başkanınca Enstitü tarafından hazırlanan forma göre onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir. Ders kaydı ve muafiyet MADDE 18 (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, Enstitü tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre ders, ders tekrarı, bilimsel hazırlık ve tez dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Her dönem en az iki derse kayıt yaptırılır. Mezuniyet durumunda olan öğrencilerde bu koşul aranmaz. (2) Kayıt yaptırmayan öğrenciler ile Enstitü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti kayıt süresinin bitim tarihinden itibaren on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmeyen, sağlık raporu ya da izni olmadan ders ve tez kayıtlarını, süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin kaydı askıya alınır ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretleri ödendiğinde kayıt yenilenir. (3) Lisansüstü programlardaki derslerden muafiyet talebinde bulunulabilir. Muafiyet, Anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile tanınır. (4) Daha önce Enstitü lisansüstü programlarından ders almış, bu derslerden tam notun % 70 ini alarak başarılı olmuş, fakat herhangi bir nedenle Enstitü ile ilişiği kesilmiş ve yeniden kayıt hakkı kazanmış öğrencilere, bu durumlarını belgelemeleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu derslerden muafiyet tanınabilir. Derslerin açılması MADDE 19 (1) Öğrencilerin her dönem izleyecekleri zorunlu ve seçmeli derslerin programları, bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir. (2) Bir zorunlu veya seçmeli derse, belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin açılan bir seçmeli ya da zorunlu derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre verilir. Derslere devam durumu MADDE 20 (1) Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerlerin, en az %70 ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

5 Ders sınavları ve değerlendirme MADDE 21 (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları veya dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir edilir. (2) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri, en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir. (3) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur. Maddi hata belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzeltilir. (4) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. (5) Öğretim elemanı tarafından verilecek ödev ve/veya sunum proje raporu, ara sınav ile dönem sonu sınavı yerine geçebilir. Bütünleme sınavları MADDE 22 (1) Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler, derse devam koşullarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınav notu, dönem sonu notu yerine geçer. Bütünleme sınavları Enstitü tarafından duyurulan yer ve tarihlerde yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez. (2) Dönem sonu değerlendirmesi sınavla yapılmayan derslerin bütünlemesi yapılmaz. Öğretim elemanı tarafından yeterli görülmeyen çalışmaya I notu verilir ve öğrenci tarafından eksiklerin onbeş gün içinde tamamlanması beklenir. Yine yetersiz görülen öğrenci dersi tekrar almak zorunda kalır. Başarı notu MADDE 23 (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır: a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir: Puan Harf Notu Katsayı AA 4, BA 3, BB 3, CB 2, CC 2, DC 1, DD 1, FD 0, FF 0,0 c) Yukardaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır: aa) S: Başarılı, bb) U: Başarısız, Kalır, cc) NA: Devamsız, çç) G: Girmedi, dd) I: Tamamlanmadı, ee) P: Tez çalışması başarı ile devam eden öğrenci. (2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak gerekir. (3) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler, devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir. (S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve (FF) olarak işlem görür. Mazeret ve izin MADDE 24 (1) Öğrencilerin sınav ve kayıtlardan mazeretli sayılabilmesi için; resmi veya özel bir sağlık

6 kurumundan aldıkları sağlık raporlarının ya da haklı mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. (2) Yüksek lisans programındaki öğrencilere belgelendirilmiş haklı ve geçerli mazeretleri EYK tarafından geçerli bulunan öğrencilere izinli sayılacakları her dönem için bir ders ücreti ödemeleri şartıyla en fazla iki dönem izin verilebilir. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilere izin verilmez. (3) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya izin verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır. (4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır. (5) Final ve bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Disiplin MADDE 25 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 26 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. (2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersinin başarı ile tamamlanması sonrasında yapılan tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci 60 AKTS karşılığı ders ve 60 AKTS karşılığı tez çalışması ile toplam 120 AKTS tamamlamak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Süre MADDE 27 (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Gerekli şartları yerine getirmek koşulu ile öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. (2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. (3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin azami öğrenim süresine ilave edilmez. Dersler MADDE 28 (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez danışmanı atanana kadar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tarafından yürütülür. b) Yüksek lisans programında alınan seminer dersinde, seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. c) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. ç) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde yürütülen ve Üniversitenin diğer enstitülerindeki lisansüstü programlardan veya lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden en çok üç ders alabilir. Ders tekrarı MADDE 29 (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, diğer yarıyıllarda kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu bir ders alınabilir. (2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Sınavlar ve değerlendirme MADDE 30 (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınava girerler. Ara sınav, öğrenciler tarafından hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. (2) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

7 (3) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notu, tam notun %70'inden az olmaması gerekir. Tez danışmanı atanması MADDE 31 (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. (2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır. Tez konusu ve tez projesi önerisi MADDE 32 (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen en geç onbeş gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler. Tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. (2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği MADDE 33 (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir. Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi MADDE 34 (1) Yüksek lisans tezi; tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır. (2) Tez, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, altı kopya olarak çoğaltılarak, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporu ile birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. (3) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih öğrencilere verilecek akademik takvimde belirtilir. (4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı askıya alınır ve Mütevelli Heyetince belirlenen kayıt koşulları yeniden sağlandığında kayıt yenilenir. (5) Tez yazım aşamasına gelmiş bir öğrencinin kendi isteği ile tezsiz programa geçmesi durumunda öğrenci, tezsiz programda öngörülen ders yükünü karşılamak ve tezsiz program derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 35 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için en az üç öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. (4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye teslim ederler. (5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan ve izleyicilere açık olarak Enstitüde yapılan sözlü bir sınavdır. (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir. (7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, varsa tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri

8 gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen veya tezsiz programa geçen öğrenci öğrenimine devam etmek için tez ve ders kaydı yaptırabilir. Bu durumda, tez çalışması ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. (8) Tez savunma sınavının üçüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı anabilim dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır. Yüksek lisans diploması MADDE 36 (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir. (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Enstitü tarafından belirlenen eksiklikler öğrenci tarafından on gün içinde tamamlanır. ALTINCI BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 37 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. (2) Bu program; toplam 30 krediden (90 AKTS den) az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile seminerdönem projesi dersinden oluşur. Seminer ve dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer ve dönem projesi derslerinin alındığı yarıyılda bu derslere kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır. Süre MADDE 38 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Gerekli şartları yerine getirmek koşulu ile öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. (2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Dersler ve seminer ve dönem projesi MADDE 39 (1) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde ve üniversitenin diğer enstitülerinde yürütülen diğer lisansüstü programlardan veya lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden en çok üç ders alabilir. (2) Seminer ve dönem projesi dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer ve dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında bu derslere kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır. Ders tekrarı MADDE 40 (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri, programın diğer yarıyıllarında tekrar alır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu bir ders alınır. (2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir. Danışman atanması MADDE 41 (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için akademik danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tezli programa geçiş MADDE 42 (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

9 Yüksek lisans diploması MADDE 43 (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (3) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için öğrencinin üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi gerekir. Diğer hususlar MADDE 44 (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve kapsam MADDE 45 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, olayları ve olguları bilimsel, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Süre MADDE 46 (1) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıldır. (2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim tarihinden önce, öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. (3) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez. Dersler MADDE 47 (1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci, en az 60 AKTS karşılığı ders yükü ve en az 120 AKTS karşılığı tez çalışması olmak üzere 180 AKTS yi tamamlamak zorundadır. (2) Öğrenci seçmeli derslerden ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlardan, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden en çok üç ders alabilir. Ders tekrarı MADDE 48 (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri, programın diğer yarıyıllarında tekrar alır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin programdan kaldırılması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır. (2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir. Sınavlar ve değerlendirme MADDE 49 (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girerler. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. (2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. (3) Başarı notu ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun, tam notun % 75'inden az olmaması gerekir. Tez danışmanı atanması MADDE 50 (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar öğretim üyeleri arasından Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Üniversite dışından da doktora derecesi olan öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir. Belirlenecek tez danışmanının yanısıra Üniversitede, diğer üniversitelerde ve kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip öğretim elemanları ve uzmanlar ortak (ikinci) tez danışmanı olarak atanabilir. (2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrenciye yeni danışman atanır. Tez konusu

10 MADDE 51 (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirleyerek tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. (2) Tez konusu ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, Enstitüye gönderilir. Tez konusu önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği MADDE 52 (1) Tez konusu değişikliklerinde 51 inci maddede belirtilen işlemler tekrar edilir. Doktora yeterlik komitesi MADDE 53 (1) DYK; ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur ve beş yılda bir yeniden belirlenir. Asıl üyeliklerin boşalması halinde yedek üyeler, ilk sıradaki yedek üyeden başlamak suretiyle, asıl üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere görev yapar. Yedek üye kalmaması halinde yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim yapılır. (2) DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Kurulan sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanının yanısıra, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesi yer alır. Yeterlik sınavı MADDE 54 (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. (2) Yeterlik sınavları, DYK tarafından veya DYK tarafından kurulan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. (3) Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. (4) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, EYK tarafından yeterlik sınavına davet edilir. EYK tarafından kabul edilen mazeretleri dışında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sınav hakkını kullanmış sayılır. (5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Sınavlar sonucunda aritmetik ortalama olarak tam puanın % 75 ini alamayan öğrenci başarısız kabul edilir. Yeterlik sınav jürisinin kararı; oy birliği ya da oy çokluğuyla, başarılı veya başarısız olarak verilir. Bu karar, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notların da yer aldığı bir tutanakla ve sınav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından ilan edilir. (6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci defa başarısız olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda yeterlik sınavlarına katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girerler. (7) EYK tarafından kabul edilen haklı mazeretleri olmadan yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış sayılır. Tez izleme komitesi MADDE 55 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden bir üye ve yükseköğrenim kurumu dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. (2) TİK de üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde birinci fıkraya göre yeni bir üye görevlendirilir. (3) TİK in kurulmasını izleyen dönemlerde, danışmanın görevden ayrılması halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeni danışman belirlenir. Tez önerisi savunması MADDE 56 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde danışmanı nezaretinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığı tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. (2) Anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıya çağrılan komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, kendisine bu Yönetmeliğe göre yeni bir danışman atanmasını ve yeni bir tez konusu belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda, bu Yönetmelik kapsamında yeni bir komite atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Belirtilen nedenlerden dolayı geçen süreler öğrencinin öğrenim

11 süresine ilave edilmez. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına, Enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı yazılı bir tez çalışması raporu sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından oy birliği ya da oy çokluğu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezin niteliği, yazımı ve tez savunması için teslimi MADDE 57 (1) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ve benzeri niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir. (2) Doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılan ve sekiz kopya olarak çoğaltılan tez, öğrencinin tez danışmanının Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. (3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kayıt koşullarını sağlayarak öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda tezini teslim etme hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Doktora tezinin sonuçlanması MADDE 58 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesi olmak üzere, yedi öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, üçü öğrencinin TİK te yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur. (3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle, jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. (4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Enstitüye teslim ederler. (5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve izleyicilere açık olarak yapılır. (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği veya oy çokluğu ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir. (7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç altı ay içinde gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. Doktora diploması MADDE 59 (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir. (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur. (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye bildirilen eksikliklerin öğrenci tarafından tamamlanmasından sonra, belge ve diploma verilir. (4) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için öğrencinin üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi gerekir. SEKİZİNCİ BÖLÜM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28959 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 3 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28754 YÖNETMELİK Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

29 Mart 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28248 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK 27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı