KKKA ya karþý iþbirliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKKA ya karþý iþbirliði"

Transkript

1 Çorum un yeni sembolü ibadete hazýr Akþemseddin Camii nde ilk cuma bugün kýlýnacak Baþkan Külcü, Tatil Kitabý hediye geleneðini bu yýl da devam ettirdi. 7 yýlda 90 bin tatil kitabý * HABERÝ 10 DA Akþemseddin Camii bugün kýlýnacak Cuma namazýyla birlikte ibadete sunulacak. Dün camiyi ziyaret eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii açýlýþ töreninin ise ilerleyen tarihlerde devlet büyüklerinin katýlýmýyla yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade etti. * HABERÝ 4 DE BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN ÇORUM 5 HAZÝRAN 2015 CUMA Akþemseddin Camii bugün kýlýnacak Cuma namazýyla birlikte ibadete Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý KKKA ya karþý iþbirliði Kýsa adý KKKA olan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý ile ilgili kurumlar arasý iþbirliðini içeren ve Çorum sonuçlarýnýn deðerlendirildiði sempozyum gerçekleþtirildi. Emeklinin maaþ zammý netleþiyor * HABERÝ 14 DE 2 ayrý firmanýn teklif verdiði ihale 175 bin TL'den Anýt Kafe ihale edildi Yunus Emre Parký Anýt Kafe iþletme ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 6 DA Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýyor Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü arasýnda imzalanan protokol ile Eðitim Öðretim yýlýnda ilkokulu bitiren öðrencilere yönelik Ýmam Hatip Ortaokullarý Hafýz Yetiþtirme ve Akademik Baþarýyý Destekleme Projesi 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren baþlýyor. * HABERÝ 2 DE Emeklilerin ve memurlarýn Temmuz zammý netleþiyor. 5 aylýk enflasyona göre SSK ve Bað-Kur emeklilerinin maaþý yüzde 5.30 artacak.yaklaþýk 11 milyon emekli ve 2.5 milyon memurun Temmuz zammý netleþiyor. Ýlk 5 aylýk enflasyon yüzde 5.30 çýktý. Çorum da Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlacak. * HABERÝ 13 DE Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 'Son Veriler Iþýðýnda KKKA ve Çorum Ýli Deðerlendirmesi' konulu sempozyum düzen- Yine baþaramayacaklar AK Parti, Ulukavak Mahallesinde teþkilat ile bir araya geldi. Milletvekili Uslu, AK parti nin fani þahsiyetlerin deðil hakikatlerin davasý olduðunu söyledi. * HABERÝ 5 DE Maziye gitti AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, madenci bir babanýn oðlu olarak 39 yýl evvel yatýlý olarak baþladýðý Ýmam Hatip Lisesi ne, bu kez Milletvekili olarak geldi. * HABERÝ 7 DE Boðazkale Kral Kanyonu AK Parti güç zehirlenmesi yaþýyor turizme kazandýrýlmalý AK Parti, Ulukavak Mahallesinde teþkilat ile bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, seçim çalýþmalarýnýn deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda, MHP Çorum teþkilatý olarak saygýlý ve seviyeli bir çalýþma yaptýklarýný, ancak AK Parti'nin iktidar sarhoþluðu içinde saldýrgan bir tavýrla seçim çalýþmasý sürdürdüðünü söyledi. * HABERÝ 12 DE Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Boðazkale ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Kral Kanyonu nun turizme Abdullah Meteoðlu kazandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, seçim sürecini deðerlendirdi. * HABERÝ 4 DE

2 2 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Kurumlar KKKA için toplandý MUSTAFA BURAK YALÇIN Kýsa adý KKKAolan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý ile ilgili kurumlar arasý iþbirliðini içeren ve Çorum sonuçlarýnýn deðerlendirildiði sempozyum gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 'Son Veriler Iþýðýnda KKKA ve Çorum Ýli Deðerlendirmesi' konulu sempozyum düzenledi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve hastane çalýþanlarý katýldý. Sempozyumun açýþ konuþmalarýný Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Ahmet Barýþ yaptý. Hastalýðýn önlenmesi ve yönetimini üç aþamada sýralayan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Kenelerle mücadele ederek infekte kene sayýsýný azaltma, halký bilinçlendirerek bulaþýcý önleme ve hastalýk hakkýnda farkýndalýk yaratma ve hastalarýn uygun tedavisini saðlama. Bu üç konunun irdelenmesini hedeflediðimiz bu toplantýda, bu konularla ilgili ilimizde yapýlan çalýþmalarý da ilk aðýzlardan dinlemeyi hedefledik.'' dedi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 'Son Veriler Iþýðýnda KKKA ve Çorum Ýli Deðerlendirmesi' konulu sempozyum düzenledi. KKKA'NIN EN ÇOK GÖRÜLDÜÐÜ ÝLLERDEN BÝRÝ ÇO- RUM Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý ise, Çorum'un KKKA'nýn en çok görüldüðü illerden birisi olduðunu belirterek, "Biz bu konuda ne yapabiliriz, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Halk Saðlýðý bu konuda ne yapabilir, bunu konuþmak için toplandýk. Son 4 yýlýn içinde Çorum'da 673 tane KKKA þüpheli geldi. KKKAölümcül bir hastalýk. Ölüm oraný Çorum'da 4.8" þeklinde bilgi verdi. RÝSK HARÝTASI ÇIKARILIYOR Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi'nin son zamanlarda ülkemizi meþgul eden bir konu olduðunu belirten Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ise, þunlarý söyledi: "Halk Saðlýðý olarak bireylere yönelik koruyucu önlemlerin artýrýlmasý konusunda çalýþmalar yapýyoruz. Tedavisinde ise hastanelerimizin çalýþmalarý var. Halk Saðlýðý olarak bu alanda çalýþmalar yaparak, risk haritasýný çýkarýyoruz ve birebir vatandaþlara ulaþmaya çalýþýyoruz. Bu zamana kadar 30 bin vatandaþýmýza ulaþtýk. Kene vücuttan ne kadar erken uzaklaþtýrýlýrsa o kadar iyi." Konuþmalarýn ardýndan 'Son Veriler Iþýðýnda KKKA ve Çorum Ýli Deðerlendirmesi' sempozyumuna geçildi. Sempozyumda Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zati Vatansever, "KKKAVektörü Olarak Kene Virüsü Nasýl Bulaþtýrýr? Mücadelesi Nasýl Olmalýdýr' konulu sunum gerçekleþtirdi. Kenelerin kanla beslendiðini hatýrlatan Vatansever, "Keneler sadece kanla beslenir, toprak falan bilmezler. Keneler gömlek deðiþtirirler, gömlek deðiþtirmek içinde kan emip doymasý lazým.'' dedi. Sempozyumda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Veteriner Hekimi Bülent Þahin 'Çorum'da Hayvanlarla Kene Mücadelesi' sunumunu yaparken, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Uzman Dr. Derya Yapar ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, 'KKKA Klinik Yaklaþým' konusunda bilgi verdiler. Sempozyum Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan'ýn ' Kene Ýle Bulaþan Diðer Hastalýklar', Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moroy'un 'Çorum Ýlinde KKKA'na Yönelik Halk Saðlýðý Çalýþmalarý' konulu sunumlarý ile devam etti. Sempozyum sonunda kokteyl verildi. Prof. Dr. Mete Dolapçý Prof. Dr. Nurcan Baykam Prof. Dr. Zati Vatansever Ahmet Barýþ YÜKSEL BASAR Yunus Emre Parký Anýt Kafe iþletme ihalesi yapýldý. Dün Belediye Meclis Salonu'nda açýk artýrma usulü ile gerçekleþtirilen ihalenin komisyon baþkanlýðýný Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Tekcan, encümen üyelikleri Belediye Meclis (Ç.HAK:2502) 2 ayrý firmanýn teklif verdiði ihale 175 bin TL'den açýldý. Anýt Kafe ihale edildi Üyeleri Þükrü Gayý, Özgül Yýlmaz, Reyhan Kuþçu ve Yüksel Poyraz'dan oluþtu. 2 ayrý firmanýn teklif verdiði ihale 175 bin TL'den açýldý. Açýk artýrma usulü ile yapýlan ihaleyi 251 bin TLile TR Hizmet Ýþletmeleri LTD. ÞTÝ. Satýlmýþ Aydýn aldý.

3 CUMA 5 HAZÝRAN

4 4 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Çorum un yeni sembolü ibadete hazýr Akþemseddin Camii nde ilk cuma bugün kýlýnacak RECEP MEBET Akþemseddin Camii bugün kýlýnacak Cuma namazýyla birlikte ibadete sunulacak. Dün camiyi ziyaret eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii açýlýþ töreninin ise ilerleyen tarihlerde devlet büyüklerinin katýlýmýyla yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade etti. Caminin halýlarýnýn döþenmesiyle birlikte son hazýrlýklarý da gözden geçiren Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý. Ramazan Ayý öncesinde umreye gitmeye hazýrlanan Külcü, Akþemseddin Camii nde þükür namazý da kýldý. HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanarak ibadete açýlacaðýný hatýrlattý. Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz diyen Alegöz, Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Baþkaný Nuri Kolaylý yý ziyaret etti. Bakan dan yerel basýna destek sözü Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Baþkaný Nuri Kolaylý yý ziyaret etti. Bursa Basýn Kültür Sarayý ndaki BGC Merkezi nde gerçekleþen ziyarete AK Parti Bursa Ýl Baþkaný Cemalettin Torun ve bazý teþkilat yöneticileri de katýldý. ÞÝFA VEREN ELE VEFA BEK- LÝYORUZ Ziyarette, uðradýðý silahlý saldýrýda yaþamýný yitiren Opr. Dr. Furtun'a yönelik saldýrýyý kýnayan Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Ýçimiz yanýyor, yüreðimiz kanýyor. Bugünden itibaren 1 hafta boyunca her gün, saðlýk personeline yönelik þiddete son vermeyi amaçlayan uygulamalar yapacaðýz. Milletimizden istediðimiz þudur: Þifa veren ele vefa bekliyoruz. Onlara vefasýzlýk bu milletin fýtratýyla uyuþmaz, bu milletin deðerleriyle örtüþmez. Ne yazýk ki, saðlýk çalýþanlarýmýza yüksek sesle konuþan, hakaret eden, el kaldýran, hatta silah çeken canavarlarýn muhatabý oluyoruz dedi. KOLAYLI: BASININ SAYGIN- LIÐI ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý da, basýnýn sorunlarýna iliþkin özet bilgi vererek, gazeteciliðin eskiden olduðu gibi itibarlý bir meslek olmasý için yoðun çaba harcandýðýný ifade etti. Türk Ceza Kanunu nun ve Terörle Mücadele Kanunu nun bazý maddelerinin ifade özgürlüðünü kýsýtlayan hükümler içerdiðine dikkat çeken Kolaylý, Meslektaþlarýmýz yazdýklarý yazýlar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargýlanýyor Bu durumun sona erdirilmesi ve basýn özgürlüðünün gerçek anlamda saðlanmasý gerekiyor. Bu gereklilik, Gazeteciler Konfederasyonumuzun önceliði oldu, olmaya da devam ediyor dedi. Mesleki sorunlarýn çözümü amacýyla Türkiye genelinde 84 gazeteciler cemiyeti ve basýn meslek örgütünün üye olduðu 8 federasyonun birleþmesiyle Gazeteciler Konfederasyonu nun kurulduðunu anlatan Nuri Kolaylý, Basýnýn sorunlarýna, Türkiye genelinde örnek bir dayanýþma sergilenerek çözüm bulunmasý ana hedefiyle kurulan Gazeteciler Konfederasyonu olarak bütün gücümüzle basýnýn erozyona uðrayan saygýnlýðýný yeniden kazanmasý için çalýþýyoruz dedi. YEREL MEDYA'YA DESTEK ÝSTEÐÝ Akþemseddin Camii bugün kýlýnacak Cuma namazýyla birlikte ibadete sunulacak. Basýn meslek örgütlerindeki görevlerinin yaný sýra, Basýn Ýlan Kurumu denetçisi de olan Nuri Kolaylý, bu alanda yaþanan sorunlarý da gündeme getirdi. Yaþanan sorunlarý dosya halinde Bakan Müezzinoðlu'na sunan Nuri Kolaylý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Saðlýk Bakanlýðý Hastaneler Birliði Genel Sekreterliklerince yayýnlanmakta olan ilanlarda, Basýn Ýlan Kurumu mevzuatý çerçevesinde bazý sorunlar yaþanýyor. Sorunun çözümü konusunda Kamu Ýhale Genel Tebliði'nde deðiþiklik yapýlarak Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kurum tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda da, Hastaneler Birliði Genel Sekreterlikleri ile Milli Eðitim Bakanlýðý ilanlarýnýn birleþtirilerek yayýnlanmasý konusundaki sýkýntýya dikkat çekildi, ayrýca ilanlarýn birden fazla gazetede yayýmlanabileceði belirtildi. Hal böyle iken halen Saðlýk Bakanlýðý Hastaneler Birliði Genel Sekreterlik ilanlarýnda sorunlar yaþanmaya devam ederken ilçe gazetelerimizde söz konusu ilanlarýn yayýnlanmasýnda sorunlar yaþanýyor. Mevcut durumda ya tek gazeteye ilan veriliyor ya da merkezdeki 2 gazeteye ilan verilip yerel gazetelere ilan verilmiyor. Öte yandan; bu ilanlara konu ihalelerin birleþtirilerek yayýmlanmasýnda kamu yararý hedeflenmekle birlikte tam aksi ile karþýlaþýlýyor. Þöyle ki; ilan ücretinden kaçmak istenirken, kimi zaman fazla fiyatla alýmlar ortaya çýkýyor. Ücra bir ilçedeki sarf malzemesi ile merkezdeki sarf malzemesi veya ameliyatlarda hazýr bulunulmasý gereken malzemelerdeki toplu alýmlar tespitimizce daha pahalýya mal oluyor. Fazla kalem içeren merkez alýmlarý için düþük fiyat verilmesi gerekirken daha az miktardaki kenar ilçe fiyatý geçerli oluyor. Kolaylý, Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþma alanýna giren sorunlarýn çözümü için destek istedi. Konunun önemini bildiðini ve gerekli düzenlemelerin yapýlacaðýný ifade eden Bakan Müezzinoðlu da, yerel basýnýn demokrasilerin yerleþmesinde ve geliþmesinde önem taþýdýðýný kaydederek, Tespitlerinizi tek tek ele alarak gerekli çalýþmanýn yapýlmasýný bizzat takip edeceðim diye konuþtu. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemseddin Camii adýný alan mâbedin ibadete hazýr olduðu müjdesini verdi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Haziran Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Boðazkale ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Kral Kanyonu nun turizme kazandýrýlmasý gerektiði vurgulandý. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Aziz Sarüce ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. AK Parti Kargý Ýl Genel Meclisi Üyesi Mesut Tuðrel, toplantýya katýlan üyelere ve basýn mensuplarýna ilçesinde yetiþtirilen sezonun ilk kirazýndan ikram etti. KRAL KANYONU TURÝZME KAZANDIRILMALI Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Boðazkale ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan Kral Kanyonu nun turizme kazandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Meclis üyelerinin bilgisine sunan Abdullah Meteoðlu, Budaközü Çayý nýn geçtiði kanyonun doðal güzelliði ve tarihi dokusuyla dikkat çektiðini kaydetti. Dünyanýn hiçbir yerinde iki yüz metre sarp kayalýklar üstünde kral sarayýnýn bulunduðu baþka bir kanyon yok diyen Meteoðlu, tarihi ve doðal güzelliðin iç içe olduðu kanyonun yapýlacak düzenlemelerle turizme kazandýrýlabileceðini ifade etti. Meteoðlu, kanyonun Hitit Yürüyüþ Parkuru na da dahil edileceðini sözlerine açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarý tamamlandý. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemseddin Camii ne baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemseddin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyor, yaklaþan Ramazan Ayý öncesinde de baðýþlarýný bekliyoruz. Boðazkale Kral Kanyonu turizme kazandýrýlmalý Abdullah Meteoðlu ekledi. YBO LAR VERÝMLÝ HALE GETÝRÝLMELÝ Eðitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, atýl durumdaki yatýlý bölge okullarýnýn (YBO) durumuna iliþkin hazýrlanan raporu açýkladý. Öðrenci potansiyeli düþen YBO larýn verimli hale getirilmesi hususunda Hitit Üniversitesi ile temasa geçtiklerini anlatan Yurdanur Özzehinli, yapýlan görüþmeler sonucunda Çeþmeören ve Ortaköy Aþdaðul YBO da bazý yükseköðretim programlarýnýn açýlabileceði görüþünün ortaya çýktýðýný söyledi. YBO larýn Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nün hizmetlerinde kullanýma uygun olmadýðý gerçeðinden de bahseden Özzehinli, öðrenimin devam ettiði okullarýn öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý hususunda giriþime ihtiyaç olduðunu kaydetti. Ýskilip in Yerli Köyü, Sungurlu nun Kula Köyü, Bayat ýn Toyhane, Köpüklü, Saðpazar, Aþaðý Emirhalil ve Eskialibey Köyleri, Uðurludað ýn Üçdam, Yarýmca ve Ambarcý Köyleri nin Kýzýlýrmak kenarýnda bulunan taþýnmazlarý üzerine yapýlacak Ülkün I-II Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için hazýrlanan imar planlarýnýn ele alýndýðý toplantýda ayrýca Çorum merkeze baðlý Hacýmusa ve Hankozlusu Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Yurdanur Özzehinli Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Haziran Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Hayrettin Karaman Irkçýlýða karþý Ýslam kardeþliði (Bu yazýda Türkçü-ýrkçýlýk örneði üzerinde durulmuþ, ama hüküm ve deðerlendirme, Kürtçülük vb. bütün ýrkçýlýklar ve etnik davalar için geçerlidir. H.K.) Ahmed Naim Bey halis Türkçülerin tezini þöyle çürütüyor: Bunlar ile uzun boylu tartýþmanýn manasý yok. Aþýlamak istedikleri þey açýkça dinsizlik mefkûresidir. Halktan dini soyup onun yerine bir baþka þey konamayacaðýný, Allah'ýn dinini hakim kýlma: i'lây-ý kelimetüllah uðruna kýlý deprenmeyen bir herifin ta Kamçatka yaylalarýndaki ýrkdaþlarý için silaha sarýlamayacaðýný, bin yýldan beri kardeþimdir dediði, bin yýldan beri sevincine ve kederine ortak olduðu, uðrunda hayatýný feda etmekten çekinmediði din kardeþini býrakan bir kimsenin Sibirya'nýn bilmem hangi boz ovalarýnda hristiyan mý, þamanî olduðu bilinmeyen Yakut kardeþini sevemeyeceðini düþünemeyen, Türklerin ikbal devirlerinin Ýslam dinine sýmsýký sarýldýklarý dönemde olduðunu, gerileyip bozulmalarýnýn ise iman ve inancýn gerilemesi ile baþladýðýný gizleyen kiþilerle tartýþma yeri herhalde bu makale deðildir. Biz yalnýz Türkçü-Ýslamcýlarla dertleþebiliriz. Zira bunlarla Ýslam dairesinde anlaþmak, onlara hakikati din namýna kabul ettirmek daha kolaydýr zannýndayým. Bunlarla yaptýðýmýz tartýþmalarda daha insaflý olduklarýný gördüm. Bunlar gerçi Türk unsurunun zayýflýðýndan, yardýma muhtaç olduðundan bahsederler, ama Ýslam camiasýný (topluluðunu, ümmeti) kýrmak istemezler. Bu camiayý, hem diðer Müslüman gruplarýn (kavimlerin, ýrklarýn) ayrýlmamasý hem de Türklerin daha kolay eðitilmesi ve yükselmesi için gerekli görürler. Ama bir noktada yanýlýyorlar: Türklük camiasý (Türk birliði) Ýslam camiasýný takviye eder, ýrk davasý Ýslam'a aykýrý deðildir, iki mefkûre birbiri ile çatýþmaz, aksine birbirini tamamlar. Ýslam'dan nasip alamamýþ birçok gençleri, hiç deðilse kavmiyet ve vatan davasý ile Ýslam'a ýsýndýrmaya çalýþabiliriz diyorlar. Din imaný yanýbaþýnda bir de kavim imaný koyuyorlar. Ýçlerinde iman ve Ýslam'a baðlýlýklarýndan asla þüphe etmediðim bazýlarýnýn, kavmi ile övünmesi islamî duyarlýðýna hiç zarar vermiyor, aksine bir insan, Müslüman da olsalar diðer kavimlere karþý bir gurur duygusu içinde övünürse bu, onun yükselmesini ve ilerlemesini saðlar diye inanýyorlar. Bunlarla tartýþýp da davalarýný savunamaz duruma düþürdüðünüzde Ne yapalým, biz bu davayý býraksak Türklük mahvolacak, Araplar ve Arnavutlar daha önce baþladýlar, biz meþru savunma durumundayýz, baþlatan daha zalimdir diyorlar. Ama Araplara dönseniz onlar da buna benzer mazeretler ileri süreceklerdir. Biz Türkçü-Ýslamcý kardeþlerimize deriz ki: Türkün yardýma ve irþada muhtaç olduðu inkar edilemez. Türkü bundan sonra da zarar verecek yorgunluklara salýp dünya ve ahiret saadetini düþünemeyecek hale getirmek haksýzlýktýr. Türkün sosyal, ekonomik ve ahlaki durumunu ýslah etmek takdire þayan, Allah katýnda makbul bir iþtir. Bunu elde etmek için diline hizmet etmek, edebiyatýný ruhunun gýdasý haline getirmek, kavmin ilim ve amel (aksiyon) gücünü arttýrmak pek mübarek bir vazifedir. Kendileri Türk olmadýklarý halde Türkçe konuþan diðer Müslüman kardeþlerinizin de bu konuda size yardým etmeleri dini vazifedir. Fakat bu faaliyetlerin hiçbiri sizi, sýnýrý aþarak Ýslam öncesi kavimcilik davasýna dönmeye, atalarla övünmeye sevk etmemelidir. Dil bir anlaþma aracýdýr. Türkün dilini ve bilgisini geliþtirin, ama ona Ey Türk diyecek yerde, Ey Müslüman diye hitap edin. Onu gayrete getirmek istediðinizde bunu, Türklük namýna deðil Müslümanlýk namýna yapýn. Dört beþ senedir bu ham davanýn arkasýna düþtünüz; bu size, diðer Müslüman kardeþlerinizi kýrmaktan baþka ne getirdi? Kim üç nesil geriye gidince halis muhlis Türk çýkar? Cengiz'in yasasýný, Ýlhan'ýn yurdunu tanýmak, Altýn Ordu'yu anmak bize lazým deðil; mazideki þirk ile övünülmez. Bize Muhammedî þeriatý, Ýslam yurdunu, Ýslam mücahidlerini bilmek, tanýmak gereklidir. Ýslam þerefinin yanýnda kavmiyet þerefi anýlmaya deðmez! Bir kimse kavmine sýrf kavmi olduðu için, haksýz da olsa yan çýkar, tarafýný tutar, yardým ederse bu meþru deðildir; ama kavmine hak dairesinde ve hiçbir tarafa haksýz ve düþmanca davranmaksýzýn yardým ederse bu meþrudur, güzeldir. Ýslam'ýn hedefi, kavmiyet baðýný, Ýslam baðý içinde eritmektir.

5 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Fani þahsiyetler deðil baki hakikatler davasý AK Parti, Ulukavak Mahallesinde teþkilat ile bir araya va partisi, nesil hareketidir. Girilmedik gönül, sýkýlmadýk el geldi. Yapýlan çalýþmalarýn ve hizmetlerin deðerlendirildiði býrakmamalýyýz. Bu millet ilaç, tüp, hastane, maaþ, yað kuytoplantýya AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare ruklarýný unutmadý, unutturamazlar. Tuzaklar, kumpaslar ve Amiri Salim Uslu, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe oyunlar bu milleti yýldýrmadý, yýldýramaz. Sonuna kadar bu Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, ülke ve millet için çalýþmaya devam edeceðiz. diye konuþgençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve çok sayýda partili tu. katýldý. YÝNE BAÞARAMAYACAKLAR Seçim günü yapýlmasý gerekenler ve dikkat edilmesi 2 Haziran tarihli Zaman Gazetesi nde yer alan Þahin gereken hususlarla ilgili bilgi veren Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Alpay'a ait Erdoðan'a hayýr, Demirtaþ'a evet baþlýklý köþe Sandýklarýn takibi çok önemli vatandaþýmýzýn bize emaneti yazýsýna atýfta bulunan Uslu, Bu yazýyý herkesin okumasýný olan oylarý korumak kollamak bizim görevimiz. Emanete saistiyorum. Olayýn vahametini görün. Kimler kimlere niçin hip çýkmalýyýz. Sandýk görevlilerimiz kendilerine yasa ve destek oluyor. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de olduðu gibi yönetmeliklerin verdiði yetki çerçevesinde görevlerini liyatek oldular. Ama yine baþaramayacaklar. Mehmet Kýsakükatle yapacaklarýna eminim. dedi. rek'in "Erdoðan'ý hiç tanýmasam, yüzünü hiç görmesem, bilulukavak Mahallesi teþkilatýna yoðun katýlýmlarý nedemesem sadece düþmanlarýna bakarak yine onu tutardým" söniyle teþekkürlerini ifade eden AK Parti Milletvekili TBMM zü her þeyi açýklýyor. dedi. Ýdare Amiri Salim Uslu da, Teþkilat mensuplarýmýz bütün gayretleriyle çalýþmalarýna devam ediyor. Bütün teþkilatýmýz ana kademeden Kadýn Kollarý na, Gençlik Kollarý na, Mahalle Teþkilatýna ve Sandýk Kurulu üyelerine kadar bir olarak, iri olarak, diri olarak çalýþmalarýna devam ediyor. Kadýn Kollarýmýz kapý kapý dolaþýyor, gençlerimiz arazide, mahalle teþkilatlarýmýz ev ziyaretlerine devam ediyorlar. Bu çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz. Bu dava fani þahsiyetler deðil, baki AK Parti, Ulukavak Mahallesinde teþkilat ile bir araya geldi. hakikatler davasý. AK Parti da- Halkýmýzýn karþýsýna baþýmýz dik çýkýyoruz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, esnaf ziyaretlerine Albayrak, Ilýca ve Cemilbey caddelerinde devam etti. Yapýlan açýklamaya göre, esnaf ziyaretlerinde ve cadde üzerinde karþýlaþtýðý vatandaþlarýn taleplerini, isteklerini dinleyen Uslu, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler verip, destek istedi. Vatandaþlarýn yapýlan hizmetlerden memnun olduðunu dile getiren Uslu, "Hizmetlerimizi herkes takdirle karþýlýyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da vatandaþlarýmýz hizmetlerimizden oldukça memnun. Çok rahat bir þekilde halkýmýzýn ve esnafýmýzýn karþýsýna baþýmýz dik bir þekilde çýkýyoruz. Ülkenin 100 yýllýk sorunlarýna çözüm getirdik. 90 Yýl önce baba Ýnönü'nün Çorum'a vaat ettiði Demiryolunu projesini gerçekleþtiriyoruz. Önümüzdeki 4 yýllýk dönemimizde baþlatýlan projelerimizin tamamlanmasýyla Çorum'un bütün beklentilerini tamamlamýþ olacaðýz. Yaþam devam ettiði için yeni talepler, yeni istekler gündeme gelecektir. Refah düzeyi arttýkça istekler ve talepler de farklý noktalara ulaþýyor. Halkýmýz bütün istek ve taleplerini yerine getirebileceðimizden oldukça emin. Vatandaþlarýmýzýn ilgisi, talepleri ve yaklaþýmý da bu yönde. Bunu rahatlýkla gözlemleyebiliyoruz" dedi. Bütün ihtiyaçlarýn ancak telaþsýz ortamda ve önceliklere göre karþýlanacaðýný belirten Uslu, "Ancak istikrar ortamý bozulur, meclis aritmetiði istikrarý bozarsa güvensizlik ve kaos her ihtiyacýn önüne geçer. Demokrasilerde kilidi halk çözer. Ben halkýn aklýna ve vicdanýna güveniyorum ve herkesin de halkýn iradesine saygýlý olmasý gerektiðini düþünüyorum" dedi. Salim Uslu, zeçim çalýþmalarýna Albayrak, Ilýca ve Cemilbey caddelerinde devam etti. Kadýn giriþimcilere destek sözü AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, ildeki giriþimci kadýnlarla buluþtu. Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek Yöneticisi Dilek Görkem Günlü den çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Ýlksen Ceritoðlu, daha sonra mikrokredi hibelerinden yararlanan ev hanýmlarýný evlerinde, giriþimci kadýnlarý ise iþyerlerinde ziyaret etti. Çorum Þube Yöneticisi Dilek Görkem Günlü, ev hanýmlarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasý amacýyla kurulan Mik- AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, ildeki giriþimci kadýnlarla buluþtu. rokredi'nin, genelinde binlerce kadýna faizsiz finansal destek saðladýðýný söyledi. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: Saðladýklarý 1000 TL ile 15 bin TL arasýnda deðiþen finansal destek ile kadýnlarýn, hobi olarak yaptýklarý iþlerden para kazanmaya baþladýklarýný, hatta birçoðunun kendi iþletme yada atölyesini kurduðunu belirten Günlü, mikrokredi'nin bütçesinin ise genel olarak baðýþlardan saðlandýðýný vurguladý. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorumlu kadýnlarýn güzel iþlere imza attýðýný vurgulayarak, giriþimçi kadýnlara her zaman destek olacaðýnýnýn sözünü verdi. Mikrokredi'den finansal destek alan kadýn giriþimcilerin yaptýklarý çalýþmalarla ve gösterdikleri baþarýlarla her türlü takdir ve finansal anlamda desteði hak ettiðini dile getiren Ceritoðlu, AK Parti hükümeti olarak engellilerimiz, yaþlýlarýmýz ve kadýnlarýmýza yönelik çok sayýda yapýsal düzenlemeye hayata geçirdik. Biz kadýnlarýmýzýn her alanda en iyi þekilde temsil edilmeseni, onlarýn üretime katký sunmasýný istiyoruz. Bu yüzden zaman zaman kadýnlarýmýza pozitif ayrýmcýlýk da yapýyoruz. Bundan sonraki süreçte de çeþitli projelerle Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ve kadýn giriþimcilerimize destek olacaðýz" ifadelerini kullandý. Ziyarette Ceritoðlu na AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Ayhan Boyraz, AK Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Öztekin, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, AK Parti Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkaný Tuðçe Bos- 5 AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Cearitoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk ilçesini ziyaret etti. Türkiye kabuðunu kýrdý AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Cearitoðlu, Türkiye 2002 yýlýndan bu yana gerçekleþtirdiði sessiz devrim le kabuðunu kýrdý dedi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk ilçesini ziyaret etti. Ýlk olarak Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ý ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Ceritðlu, daha sonra partisinin seçim bürosuna geçti. Burada AK Partililerle bir araya gelen Ceritoðlu, ziyaretin ardýndan esnaf turuna çýktý. Esnaf ziyaretinin bitmesinin ardýndan Ýlçe Devlet Hastanesi ni ziyaret eden Ceritoðlu, hastalara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Kadýn milletvekili adayýna ilçe halkýnýn ilgisi yoðun oldu. Yeni Türkiye nin AK Parti nin kararlý adýmlarýyla karanlýk ve çaðdýþý zihniyeti bir tehlike olmaktan çýkardýðýný dile getiren Ceritoðlu, halka sürü muamelesi yapmaya çalýþanlarýn her seçimde milletten gereken cevabý alarak tokadý yediklerini ifade etti. Ceritoðlu, AK Parti nin her seçim halkýn verdiði desteklerle Türkiye nin demokrasi ayýplarýný bir bir ortadan kaldýrdýðýný vurguladý seçimlerinin Türkiye için gerçek bir dönüm noktasý olduðunu hatýrlatan Ceritoðlu, Ekonomiden siyasete, teknolojiden dýþ politikaya kadar Türkiye nin týkanmýþ olan damarlarý bir bir açýlmaya baþlandý. Güçlü tek parti iktidarý sayesinde demokratikleþme sürecinde büyük mesafeler kaydedildi. Türkiye güçlü, saygýn, demokratik bir ülke konumuna geldi. AK Parti iktidarýyla az zamanda çok iþler gerçekleþti. Hukuka ve idari yapýya iliþkin bir dizi reformla AK Parti Türkiye yi askeri vesayetin gölgesinden kurtardý. Yargý vesayetinden nemalanan seçkinci, bürokratik, siyasi unsurlarýn rahatýný kaçýrmaktan çekinmedi. Vesayete izin veren yapýlarýn Türkiye de hukuku ve siyaseti ne hale getirdiðini 2007 yýlýndaki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde hep beraber gördük.anayasa Mahkemesinin 367 kararý tam bir hukuk skandalýydý. Ayný zamanda Türkiye için bir yüz karasýydý. Ama biz millete inandýk, millete güvendik. Milletin bu trajedi karþýsýnda en doðru cevabý vereceðinden hiçbir zaman þüphe etmedik diye konuþtu. Türk milletinin iradesiyle demokratikleþme sürecini gün gün pekiþtirdiðini anlatan Ceritoðlu, Gün gün daha kararlý, daha hýzla yoluna devam etti yýlýndaki Anayasa referandumuyla yargý kurumlarýnda gerçekleþtirdiðimiz yapýsal dönüþümler demokratik irade açýsýndan büyük bir kazaným oldu. Devlet içinde devlet gibi çalýþan unsurlarý böylece daha güvenli kontrol altýna alabildik. Türkiye halk iradesini hazmedemeyen güç odaklarýndan zamanýnda çok þey kaybetti. Temel hak ve özgürlükler alanýnda kaybetti, ekonomide kaybetti. Biz ne kadar verirsek o kadar dediler. Eski Türkiye nin siyasetçileriyle bunlar hep böyle gelmiþ böyle gider demeye çalýþtýlar. Devlette türban olmaz diyen siyasetçilerle bunlar ayný kumaþýn parçalarýydý çünkü. Ama biz ne dedik? Ne yaptýk? Biz dedik ki bu gömlek bu halka dar geliyor. Türkiye bu kafalarla yönetilemez dedik. Halkýmýza demokrasi, özgürlük gömleðini bu terziler dikemezler dedik. Millet adýna konuþan, meydanlarda söz milletindir diye nutuk atan eski Türkiye siyasetçileri, milletin taleplerine sýra gelince yan çizmekten baþka bir þey yapmadýlar. Meydanlarda millet dediler durdular. Ýþe, özgürlüklere gelince devleti milletle karþý karþýya getirdiler. Devlet haklýdýr, laiklik elden gider dediler. Baþörtüsüyle okumak isteyenler gitsin Arap ülkelerinde okusun demekten öteye gitmediler. Bunlarýn demokrasi ufku buydu iþte ifadelerini kullandý. Muhalefetin halký kandýrmaya çalýþsa da bunda baþarýlý olamadýðýný anlatan Ceritoðlu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti; Halk her þeyin farkýndaydý. Halkýmýz millet diye nutuk atanlarla millet adýna iþ yapanlarý ayýrabilecek þuurdaydý. Halkýmýz bu þuurla 2002 de onlarýn hesabýný gördü. AK Parti ye emanetini verdi. Biz emanete ihanet etmeme konusunda derin bir þuur, bir kararlýlýkla yola çýktýk. Milletin güvenini boþa çýkarmamaya ant içtik. Eski Türkiye nin pasif, tavizkar siyasetine karþý AK Parti her zaman milletin tarafýnda oldu. Milletin hakký, hukuku, huzuru için risk almaktan çekinmedi. Demokrasi þehitlerimiz olan Adnan Menderes in, Hasan Polatkan ýn, Fatin Rüþtü Zorlu nun kemiklerini sýzlatacak bir ayýp içine hiçbir zaman düþmedi. Millet vicdaný AK Parti ye daima kýlavuzluk etti. AK Parti, milleti amir, devleti memur gören bir anlayýþýn, bu tarihi-siyasal geleneðin temsilcisi oldu. Söz milletindir þiarýna samimiyetle sahip çýkmayý kendisine görev bilenlerin partisi oldu. Bu güç ve inançladýr ki konjonktürel siyasete prim verilmedi. Küçük, ucuz hesaplar peþinde olmadýk. Duygu sömürüsü yapmaya çalýþmadýk. Baþkalarý gibi popülizme iltifat etmedik. Devletin bize halkýn bir emaneti olduðunu asla unutmadýk. Bu emanetin þuuru ve sorumluluðuyla hareket etmeyi kendimize görev bildik. AK Parti bu sayede Türkiye yi gerçek anlamda açýlým siyasetiyle buluþturdu. Türkiye 2002 yýlýndan bu yana gerçekleþtirdiði sessiz devrim le kabuðunu kýrdý (ÝHA) ÝHL öðrencilerinin kermesine katýldý AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýksen Ceritoðlu Ýmam Hatip Lisesi kýz öðrencileri kermesine katýldý. AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, duyarlý davranýþlarýndan dolayý öðrencilere teþekkür etti. Böyle bir kermesin açýlmasýnda emeði geçen herkese AK Parti Milletvekili Adayý Ceritoðlu, Ýmam Hatip Lisesi kýz öðrencileri kermesine katýldý. teþekkür eden Ceritoðlu, Bu kermese gelerek alýþveriþ yapýp destek veren va- tandaþlarýmýz ihtiyaç sahibi öðrencilerimizin eðitimlerine de bir nebze katkýda bu- lunmuþ olacaktýr. Ýnþallah bu kermes amacýna ulaþýr dedi.(ýha) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

6 6 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 ZORAKÝ MUHABBETÝN HAZÝN SONU Delikanlýnýn biri uçakta, güzel bir sarýþýnýn yanýna düþmüþ. Hemen sarkmýþ sarýþýna; - "Yan yana otururken muhabbet edilirse seyahat çok kýsa sürer, hadi konuþalým" demiþ. Sarýþýn okuduðu kitabý yavaþça kapatarak, - "Ne üzerine konuþmak istersin" demiþ. Delikanlý "Valla bilmem ki... Mesela nükleer enerjiye ne dersin?" Sarýþýn; - "Enteresan bir konu, olabilir, ama önce sana bir soru sorayým... At inek ve geyik ayný þeyi yerler... Yani ot... Ama çýkartýrlarken geyik küçük parçalar halinde, inek lappadanak parçalar halinde, at da piþmaniye toplarý gibi çýkartýr. Neden olduðunu biliyor musun?" Delikanlý ; - "Valla en ufak bir fikrim yok" demiþ, Bunun üzerine sarýþýn; - "Henüz bi b.ktan bile anlamazken nükleer enerjiyi nasýl tartýþabileceðini zannediyorsun?"

7 BAÐCI YA 39 YILLIK SÜRPRÝZ CUMA 5 HAZÝRAN MAZÝYE GÝTTÝ AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, madenci bir babanýn oðlu olarak 39 yýl evvel yatýlý olarak baþladýðý Ýmam Hatip Lisesi ne, bu kez Milletvekili olarak geldi. Eðitim þartlarýnýn zor olduðu yýllarý, insanlarýn kalp bütünlüðü ile kenetlenip kolaylaþtýrdýðýný anlatan Baðcý, Ýmam Hatip neslinden bu milletin hiç bir zaman ümidini kesmediðini, Ýmam Hatip neslinin de toplumun beklentilerine karþýlýk verdiðini anlattý. EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Genel Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okul bahçesinde öðrenciler tarafýndan çiçeklerle karþýlanan Dr. Cahit Baðcý, Okul Müdürü Hüseyin Kýr'ýn 39 yýl önceki ÝHL kayýt kütüðünden derlediði ilkokul diplomasý, ortaokul diplomasý ve teþekkür belgelerinin yer aldýðý aný hediyeleri ile sürpriz yaptý. ÝMAM HATÝPLER GÖZBEBEÐÝMÝZ 1983 yýlýnda mezun olduðu okulunu ziyareti sýrasýnda, 39 yýllýk anýlarýnýn tekrar canlandýðýný bildiren Milletvekili Cahit Baðcý, deðerinin kýymet biçilemez olduðunu söylediði hediyeler için teþekkür ederken, "Ýmam Hatip Okullarý bizim gözbebeðimizdir. Bu milletin sinesinden çýkan bu okullar, memleketimizin irfan ve imarýnda Çanakkale ruhuyla hizmet eden yiðitler yetiþtirdi ve bu hizmeti de ilelebet devam edecek." dedi. ÝHL GENÇLÝÐÝ ÜLKEYÝ YÖNETÝYOR Milletvekili Cahit Baðcý, Ýmam Hatip mezunlarýnýn belirli zihniyetler tarafýndan yýllarca baský ve zulüm altýnda tutulduðunu aktardýðý konuþmasýnda, "Ýmam Hatip mezunlarýný ölü yýkayýcýsý ve mezar baþýnda Fatiha okuyan insan olarak görmek ve göstermek istediler. Bugün ülkeyi Ýmam Hatip neslinin yönettiðini görmeye tahammül bile edemeseler de bu gerçeðin önüne geçemediler. Bizler inþallah bu emaneti Asým'ýn nesli olarak yetiþen kardeþlerimize içimiz rahat bir þekilde teslim edeceðiz." diye konuþtu. BAYRAÐI GENÇLERE EMANET EDECEÐÝZ 12-D sýnýfýný ziyaret ederek, kýsa bir süre ders dinleyen Milletvekili Cahit Baðcý, gençlere derslerine çok iyi çalýþýp, kendilerine geleceðe hazýrlamalarýný tenbih ederek, bayraðý gençlere devredeceklerini, Türkiye'yi daha güçlü yarýnlara, gençlerin sayesinde ulaþacaðýný ifade etti. ÖÐRENCÝLÝK YILLARINI TEKRAR YAÞADI Milletvekili Cahit Baðcý, mezun olduðu sýnýfýný da ziyaret ederek, sýralarda bir süre oturdu. Öðrencilik yýllarýný tekrar yaþayan Cahit Baðcý, 24 saatlik eðitim ve irfan hayatýnýn yaþandýðý yýllardan bahsederek, "Okul bizim her þeyimiz oldu. Soðukta üþüyüp birbirine sokulan yavrucuklar gibi birbirimize dayandýðýmýz, harçlýðýmýzý paylaþtýðýmýz, Cahit Baðcý, ÝHL nin kütüphane bakýmýndan zengin olmasýnýn gurur verici olduðunu söyledi. Milletvekili Baðcý nýn ziyaretine AK Parti Ýl Baþkaný Rume Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ve bazý dönem arkadaþlarý da katýldý. Çiçeklerle karþýlandý AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Milletvekili Cahit Baðcý, mezun olduktan sonra hiç Ýmam Hatip ihmal etmediði okulunda, bu kez okul kayýt kütüðünde- Lisesi ziyaki 39 yýllýk belge ve mezuniyet diplomasý sürprizi ile retinde öðkarþýlaþtý. renciler tarafýndan çibirbirimizin adeta elinden tutup ve zor þartlarda yokluklardan çeklerle kargeride kalmasýn diye mücadele muhteþem eserler ürettiler. O ettiðimiz yýllardý. Okula yeni eserler imam hatip neslidir. þýlandý. yazýlan ve yurtta kalanlarý anne Emaneti devraldýk ve gene ve babalarý büyüklere emanet ederdi. Bazý arkadaþlarýn harçlýðýný bile kaybolmasýn çalýnmasýn düþürmesin diye ben taþýrdým. Çok arkadaþa matematik, kimya, edebiyat ve Ýngilizce çalýþtýrdým. Bilgi yarýþmalarýnýn deðiþmez ismi ve favorisi, futbolda forvet, edebiyat köþesi editörü, yatýlý öðrenciler etüt sorumlusu idim Mustafa Balcý, Selami Sönmez, Hesna Genç, Hakký Þirin, Ýsmail Tuncer, Þeref Hayýr, Ýsmail Tosun'dan ve diðer tüm hocalarýmdan çok þey öðrendim. Hepsini minnetle anýyorum. Hocalarýmýn kiminden azim ve kararlýlýk, kiminden nezaket, kiminden disiplin öðrendim. Hepsini minnetle ve þükranla anýyorum. Zor yýllarda Ders dinleyip sohbet etti Ýmam Hatip nesline Milletvekili Cahit Baðcý, ziyaret ettiði ÝHL'de ders yapan öðrencilerle de buluþtu. Ziyaret ettiði sýnýflarda bir süre ders dinledikten sonra, öðrencilerle kýsa bir sohbet ederek, onlardan büyük baþarýlar beklediðini ifade eden Baðcý, "Kendinizi de okulunuzu da küçük görmeyin. Bugün bu memleketi yöneten insanlar, vaktinde sizlerin oturduðu sýralarda okuyan insanlardý. Öyle büyük imkanlarla da okuyup bugünlere gelmiþ deðiller. Anadolu'nun evlatlarý olarak, bu milletin sizden beklentisini çok iyi algýlayabildiðiniz sürece, kendi kýymet ve sorumluluklarýnýzý daha iyi kavramýþ olursunuz. Biz sizleri yarýnlarýn dava erleri, memleket savunucularý ve yöneticileri olarak görüyoruz. Üzerinizdeki aðýr sorumluluðu bilerek bugünlerinizi deðerlendirin ve donanýmlý gençler olarak, buradan aldýðýný ahlak ve maneviyatla hayata kararlý bir þekilde atýlýn." dedi. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði sýnýflarda bir süre ders dinledikten sonra, öðrencilerle kýsa bir sohbet gerçekleþtirdi.

8 8 CUMA 5 HAZÝRAN 2015

9 CUMA 5 HAZÝRAN

10 10 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tatil Kitabý geleneðini bu yýl da devam ettirdi. 7 yýlda 90 bin Tatil Kitabý EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, göreve geldiði günden beri gelenek haline getirdiði Tatil Kitabý hediye geleneðini bu yýl da devam ettirdi. 6 yýlda toplam 76 bin 500 kitap hediye ettiklerini bildiren Baþkan külcü, bu sene hediye edilen 13 bin 500 kitapla birlikte, toplam 90 bin tatil kitabýný öðrencilerle buluþturduklarýný söyledi. Ýstiklal Ýlkokulu ve Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda düzenlenen kitap daðýtým törenine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ziyaret ettiði sýnýflarda tatil kita- Baþkan Külcü, Tatil Kitabý hediye geleneðini bu yýl da devam ettirdi. Öðretmeninden Külcü ye övgü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tatil kitabý daðýtým töreninde öðretmeni Yücel Mantar ile sürpriz bir þekilde karþýlaþtý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan tatil kitabý daðýtýmý için Ziya Gökalp Ýlkokulu'na giden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, okul öðretmenlerinden Yücel Mantar'ýn, Bayat Köyü'nde ilkokulu okurken kendisinin de öðretmeni olduðunu hatýrlattý. Öðrencisi ile gurur duyduðunu ifade eden Yücel Mantar, "Bayat Köyü Ýlkokulu'nda öðrencim olan Muzaffer'in iyi yerlere geleceðini biliyordum. Çok çalýþkan olduðu Emniyet Müdürü Külcü yü ziyaret etti Emniyet müdürü Murat Kolcu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediye, Çorum u Çanakkale ye taþýyor Çorum Belediyesi, kültür gezileri kapsamýnda Çorum halkýný Çanakkale'ye götürüyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Geziye katýlan kadar, titiz, düzenli ve saygýlý bir öðrenciydi. Ben gelmeden masamý da düzeltirdi.o yýllarda avukat olacaðýný da söylerdi." diye konuþtu. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum'un huzuru için yüzlerce kadýn, genç ve yaþlý rehberler eþliðinde Çanakkale savaþlarýnýn eh kanlý çarpýþmalarýna sahne olan tarihi Gelibolu yarýmadasý ile þehitlikleri gezerek dualar ediyor. Çorum'dan býný öðrencilere kendisi teslim etti. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve okul idarecilerinin de katýldýðý daðýtým töreninde, öðrencilere tatilde bol bol kitap okumalarý yönünde öðütlerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kamuoyuna yönelik verdiði mesajda, Türkiye'nin eðitim konusunda ciddi mesafeler kaydettiðini, veliler ve öðrencilerin ikinciel kitap mahkumiyetinden kurtarýlarak, tüm kitaplarýn devlet tarafýndan veriliyor olmasýnýn tüm toplum tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný kaydetti. Çocuklarýn tatillerini eðlenerek geçirmelerinin yaný sýra öðrenme ve okuma alýþkanlýklarýnýn sekteye uðramamasýnýn da önemli olduðunu bildiren Baþkan Külcü, bu sene yedinci yýlda devam ettirdikleri tatil kitabý hediyesi ile okuma ve öðrenmenin sekteye uðramamasý için katký saðlamaya çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Öðrenciler, heyecanla karþýladýklarý Muzaffer Külcü ile hatýra fotoðrafý çekinirken, kendilerine he- Öðretmeniyle yýllar sonra karþýlaþmasýnýn kendisini mutlu ettiðini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yücel öðretmenim neredeyse Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tatil kitabý daðýtým töreninde öðretmeni Yücel Mantarla karþýlaþtý. gece gündüz çalýþacaklarýný belirten Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Emniyet müdürü Murat Kolcu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Çanakkale'ye giden kafileler binlerce þehidin inançla vatan için topraða düþtüðü Conkbayýrý, Anafartalar, Seddülbahir, Alçýtepe, Kilitbahir, Arýburnu gibi önemli yerleri ve savaþýn seyrini hiç deðiþmemiþ. O günkü dinçliði ve dinamik hali ile mesleðine devam ediyor. Allah saðlýklý uzun ömürler versin" dedi. "Çorum'da göreve yeni baþladým. Çorumlular'ýn huzuru ve güvenliði için polis teþkilatý olarak durmadan çalýþacaðýz." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar dileyerek, "Çorum asayiþ bakýmýndan sorunu olmayan, huzurlu bir þehir. Sizin ve ekibinizin Çorum'a yapacaðý hizmetler için þimdiden teþekkür ediyorum." dedi. deðiþtiren Nusret Mayýn Gemisini de gezme imkâný buluyor. Çanakkale gezisine katýlanlar, zor koþullara raðmen ecdadýmýzýn kanýyla yazdýðý destansý kahramanlýðý yerinde görme ve o manevi havayý teneffüs edebilme fýrsatýný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çanakkale'ye yönelik düzenlenen kültür gezileri yaz boyu devam edecek. Ateþ Böceði ses getirdi Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE (Institute of Engineering & Everyone Else) Öðrenci Kulübü nün Fikrini Geleceðe Taþý sloganýyla düzenlediði Yýldýzlý Projeler Yarýþmasý 2015 de ödüller sahiplerini buldu. 4 ayrý kategoride 73 farklý üniversiteden 262 projenin mücadele ettiði Proje Yarýþmasý nda 4 kategoride dereceye girenler ödüllerini aldý. Projelerin deðerlendirmesini, akademisyenlerinden oluþan Bilim Kurulu ile baþarýlý sanayicilerden oluþan Sanayi Kurulu birlikte yaptý. Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Derviþ Erol koordinatörlüðünde, bölüm öðrencileri Ramazan Taner Alkan, Emre Kaya, Sezgin Türk ve Muhammed Buðra Koçak tarafýndan yürüme engelliler için yapýlan, hem manuel hem de elektrik ile çalýþan sandalye modeli ile katýldýklarý yarýþmada 262 proje arasýnda üçüncülük ödülünü almaya hak kazandýlar. Vali'ye sürpriz hediye Vali Ahmet Kara, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'ni ziyaret ederek, Baþkan Yalçýn Kýlýç ile görüþtü. Ziyarette Çorum'un ekonomik ve sosyal yapýsýnda esnaf ve sanatkârlarýn vazgeçilmez bir yeri ve önemi olduðunu vurgulayan Vali Ahmet Kara, esnaf ve sanatkârlara her zaman kapýlarýnýn açýk Vali Ahmet Kara, Çorum Eczacý Odasý na iade-i ziyarette bulundu. Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü öðrencilerinin projesi üçüncü oldu. olduðunu ifade ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Ahmet Kara'ya teþekkür eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ziyaret anýsýna Vali Kara'ya Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Genel Sekreter Ecz. Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öðrencileri, engellilerin tekerlekli sandalyelerini elektrikli araca dönüþtüren projeleri ile pratik ve kullanýþlý bir çözüm geliþtirdi. Otomotiv Bölümü öðrencilerinin geliþtirdikleri projede tekerlekli sandalye ile elektrikli engelli aracý birleþtirildi. Elektrikli araç kullanan engelli vatandaþlarýn yaþadýðý þarj sorununa pratik çözüm sunan Hitit Üniversitesi öðrencileri, Ateþ Böceði ismini verdikleri proje ile hem elektrikli hem de manuel kullaným imkâný sunuyor. Engelli bir vatandaþýn kimseden yardým almadan kolayca söküp takabileceði Ateþ Böceði, normal bir tekerlekli sandalyeyi istenildiði anda elektrikli araca çeviriyor. Tekerlekli sandalye, ön tarafýna takýlan düzenek ile elektrikli araca dönüþüyor. Yaklaþýk 40 km hýz yapabilen araç, þarjý bittiðinde ön kýsmý çýkarýlarak þarj ediliyor ve engelli vatandaþ þarj esnasýnda araçsýz kalmadan tekerlekli sandalyeyi manuel olarak kullanabiliyor. ÇOSÝAD Rektör ü kutladý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Onur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði Rektör Alkan ý ziyaret etti. tesi öðretim elemanlarý site sektör iþ birliði konsepti içerisinde üçüncü tüm dünyada zor bir sü- iþbirliðinin kurulmasýnýn Rektör Prof. Dr. ile pek çok projeye imza Alkan ýn tekrar rektör atmaya baþlandýðýný belirten Onur, bundan sonmýnýn artýk öne çýktýðýný mutlaka hayata geçiril- kuþak üniversite kavrareç gerektirdiðini, ancak olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti rasýnda üniversite ile her söyledi.. Rektör Prof. Dr. mesi gerektiðine inandýðýný belirten Rektör Prof. dile getiren ÇOSÝAD türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný kaydetti. miþlik seviyesi yüksek Dr. Alkan, bunun için Alkan, ekonomik geliþ- Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Onur, son yýllarda üniversitenin sanayi ile olan yakýn iþ birli- Rektör Prof. Dr. ülkelerin ortak özelliklerinin Ar-Ge tabanlý çalýþversitesi Bilimsel Teknik Teknokent ve Hitit Üni- Alkan ise, Türkiye de artýk her ilde en az bir ünimalara aðýrlýk vermiþ ol- Uygulama ve Araþtýrma ðinin Çorum adýna çok memnuniyet verici olduðunu, oldukça kýsa sayýversite olduðunu, artýk malarý, buna baðlý olarak Merkezinin (HÜBTUdeðiþen ve dönüþen dünyada bu üniversitelerden sahip olduklarýný belirteduðunun altýný çizerek geliþmiþ üniversitelere AM) önemli bir araç ollabilecek bir sürede inþaatý tamamlanýp, firma sadece eðitim faaliyetleri rek Hitit Üniversitesi nin ziyaretlerinden ve kurumlarýmýz arasýndaki iþ kabullerine baþlayan deðil, bulunduklarý coðrafyayla birlikte çalýþa- her geçen gün - somut birliðinden dolayý ÇOSÝ- de bu yolda olduðunu, Teknokent in bu iþ birliðinin en somut göstergelerinden birisi olduðunu rak, sinerji oluþturmasýnýn beklendiðini, üniverðünü kaydetti. Baþkaný Bülent Onur ve adýmlar atarak büyüdü- AD Yönetim Kurulu ifade etti. Hitit Üniversisite-sanayi deðil, üniver- Üniversite-sanayi yönetime teþekkür etti. Rektör e tebrik ziyareti TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý yönetimi Rektör Alkan ý ziyaret etti. Vali Ahmet Kara, Çorum Eczacý Odasý na iade-i ziyarette bulundu. TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði Yönetim Kurulu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Oda Temsilcisi Turan Damar, Temsilci Yardýmcýlarý Özgür Kýlýç ve- Serda Uysal Karlýdað tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette, Rektör Alkan ýn yeniden atanmasý dolayýsýyla tebrik dilekleri iletilerek çalýþmalarýnda baþarýlar dilendi. Rektör Alkan, nazik ziyaretleri dolayýsýyla TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði Yönetimine teþekkür etti. Vali Ahmet Kara, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'ni ziyaret ederek, Baþkan Yalçýn Kýlýç ile görüþtü. üzerinde resminin bulunduðu bakýr iþlemesi takdim etti. Vali Kara dan iade-i ziyaret Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Gökhan Ünaldý ve Ecz. Funda Çetintürk Kartal ýn hazýr bulunduðu ziyarette, eczacýlýk ve saðlýk alanýndaki geliþmeler deðerlendirildi. Çorum Eczacý Odasý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi veren ve eczanesi olmayan yerleþim merkezlerine Oda nýn kendi imkânlarýyla yerinde ilaç temini saðladýðýný belirten Baþkaný Koca, Meslektaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarý sonucunda Çorum'daki eczacýlýk hizmetinde hiç bir aksaklýk olmadan hizmet verilmeye

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:23 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Fitne çýkarmayýnýz! Söz ile çýkarýlan fitne, kýlýç ile olan fitne gibidir. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ABD baþkaný Ronald Reagan'ýn vefâtý (2004) - Dünya Çevre Günü - Sýcaklarýn baþlamasý Akþemseddin Hazretleri Anadolu'nun manevi erlerinden biri idi Akþemseddin Hazretleri yýlýnda Þam da doðmuþtur. Nesebi hazreti Ebubekir (ra) efendimize dayanýr. 15 nci asrýn en büyük sufisi ünvanýný almýþtýr. Çorum-Osmancýk ilçesinde müderris oldu. Hacý Bayramý Veli hazretlerinin mürididir. "Ýstanbul'un fethini müjdeleyen Hacý Bayramý Veli Hazretleri: "Bizim köse (Akþemseddin)ile Fatih Sultan ile Ýstanbul u onlar alacaklardýr" müjdesini vermiþti. Fatih Sultan Mehmedin hocasýdýr. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Saçý ve sakalý, elbisesi beyaz olduðu için kendisine "Akþemseddin" denilmiþtir yýlýnda 15 Ocak günü Bolu Göynük te vefat etmiþtir. Ýstanbul musahara altýndadýr. Fakat fetih bir türlü gerçekleþmiyor, genç Fatih büyük bir heyecan halinde Akþemseddin Hazretlerine: "Hocam fetih neden gerçekleþmez?" "Sultaným Bizans içinde Cibali Baba adýnda meczup bir veli vardýr. "Aman bu gavurcuklarým ölmesin, ben onlarýn hidayetine vesile olacaðým" diyerek atýlan toplarý kerameti ile top patlamadan Haliç e atmaktadýr, böylece fethe engel olmaktadýr. sebebi budur. Bu hale karþý Fatih oldukça þaþkýndýr. Bir gece Akþemseddin Hazretleri Rabbimize yalvarýr: "Ya Rabbi! Bu ordu senin rýzan ve Peygamberinin(asm) müjdesine nail olmak için buradalar. Gayretlerini boþa çýkarma, bu meczubun canýný al yoksa bu fetih gerçekleþmeyecek" diyerek büyük bir feyiz ve halis niyet ile yapýlan dualar ve bir rivayete göre seccadesi dahi ýslanacak kadar aðlayýp ve yakarýþtan sonra Cibali Baba vefat eder. Sabah Akþemseddin Hazretlerinin çadýrýna giren Fatih Sultan Mehmed'e müjdeyi verir: "Sultaným 29 Mayýs ta fetih gerçekleþecektir inþallah" der ve gerçekten Topkapý dan giren Ýslam ordusu Bizans'ýn saltanatýna son verir. Yeni bir çað açýlýr. Yanýnda Akþemseddin Hazretleri olduðu halde Topkapý dan içeri giren Akþenseddin Hazretlerini halk Fatih zannederek önlerine gül ve çiçekler attýklarýnda Akþemseddin Hazretleri geri çekilir fakat Fatih yine Akþemseddin hazretlerini göstererek gül ve çiçeklerin ona atýlmasýný emreder. Osmanlý odusundan bir çelebi, Sultanýn önüne geçer ve: "Sultaným þeyhimin himmeti olmasa idi Ýstanbul'u alamazdýk" der. Fatih ona Kýlýcýný göstererek: "Çelebi bunun hakkýný da unutma." cevabýný verir. Eyüp Sultan Hazretleri nin (ra) kabrini de Akþemseddin Hazretleri kerameti ile bulmuþtur. Ýþte manevi dinamikler ile maddi birikimlerin neler yaptýðýný tarih bize göstermektedir, Cenabý Hak kendisine rahmet eylesin, amin. NÖBETÇÝ ECZANELER " Ýnsan vücudu bir elektrokimyasal sistemdir ve artýk bu sistemi etkileyecek bir mekanizma üretilmiþtir. Bu mekanizma insanlarýn beynindeki elektromanyatik dalgalarýn normal seyrini sekteye uðratabilir ve bu yolla insanlarýn davranýþlarýný deðiþtirebilir. Belli bir zaman dahilinde insan biyo-robot düzeyine indirilebilir."(mikroway News' Dergisi- Luis Slizen) Eroin, alkol, sigara... Sýkça konuþulan baðýmlýlýklardan fakat günümüz insanýný esir alan ve henüz bunlar ciddiye alýnmayan bir baðýmlýlýk daha var. Teknoloji baðýmlýlýðý... Bence en sessiz, sinsi ve uzun vadede insaný esir alan bir baðýmlýlýk. Hedef kitlesi: her meslek, yaþ, cinsiyet... Çocuk, genç, yetiþkin, yaþlý... Beyin, bütün vücut sistemini yönetirken, bu sistemler arasýnda iþbirliðini de saðlamaktadýr. Beþ duyu organýmýzla algýladýðýmýz her þey belirli bir beyin aktivitesi meydana getirir. Tüm zihinsel faaliyetler, davranýþlar, düþünceler, duygular, algýlamalar, hareketler ve bütün hastalýklar kendine özgü dalga boyuna ve frekansa sahiptir. Söylenen her kelime, akýldan geçen her düþünce, görülen her nesne, beyinde kendi frekans dalgasýný þekillendirir. Ya bilgisayar, internet ve akýlsýz yapan -güya- akýllý telefonlar. Al birini vur ötekine... Zararlarýndan sadece bir bölümü þunlardýr: Baþ aðrýsý, uyku bozukluðu, içe kapanýklýk, sosyal geliþim ve dil geliþiminde gerilik, saldýrganlýk, okuma alýþkanlýðýnýn ve fiziki aktivitelerin azalmasý... Televizyon ve oyunlarda geçen hýzlý görüntüler, beyne bir takým resimler, sesler ve objeler yerleþtirerek program yükleyebilir, böylece çocuklarýn beyni ve davranýþlarý yönlendirilebilir. Televizyon bulunan odada uyuyan bir yetiþkin veya çocuðun beyni de ayný tehlike altýndadýr. Beyne program yüklemede reklamlarýn Eskiden iletiþim bu kadar yaygýn deðildi. Köylerimizde elektrik olmadýðý için, dolaysýyla elektriðe baðlý elektronik aletlerden televizyon, bilgisayar, CD çalarlarda yoktu. Bütün bunlarýn yerini pilli radyolar ve tek tük plak dinlemekte kullanýlan pikaplar alýyordu. O da lükstü. Yani her evde bulunmazdý. Genelde Almanya'da oðlu-kýzý olanlarýn evinde bulunurdu. Köy yerinde evinde radyosu olan þanslýydý. Bu nedenle ajanslarý dinleyebilmek için radyosu olan eve gidilir veya olmadý radyo evin avlusuna getirilir orada toplu olarak dinlenirdi. Kimseden çýt çýkmazdý. Diðer taraftan pili bitmesin diye gereðinden fazla kullanýlmazdý. Rahmetli babacýðýmýn gaz lambasý aydýnlýðýnda her akþam saat de yayýnlanan meclis saatini ve arkasý yarýnlarý pür dikkat dinlediðini hiç unutamam. 29 sene önce Kargý ilçesi - Koyunkýran köyünde göreve baþladýðýmda ben de pilli bir radyo aldým. Sabahtan gece 12'lere kadar elimden düþmezdi. Antenine baðladýðým bakýr tellerle FM kanalýný daha iyi çekmesi için uðraþýr dururdum. Kim bilir o zamanlarda elektrik, telefon, ulaþým olmayan mahrumiyet bir köyde en yakýn arkadaþým o idi. Gündüzleri bir elimde radyo bir elimde kitap köyün çevresindeki tepelerde turlardým. Bazen de (rahmetli babacýðýmý hasta yataðýnda býrakýp gitmem nedeniyle) dinlediðim müziðin etkisinde kalýr hüngür hüngür aðlardým. Aðlamak insana bazen mutluluk verirdi. Özellikle cumartesi - pazar günlerini iple çekerdim. Çünkü bu günlerde TRT FM, Amerika'nýn sesi radyosu, Kýbrýs Bayrak radyosu, Kerkük radyosu, Ýran radyosu, Budapeþte radyosu gibi radyolardan istek parçalarý yayýnlanýrdý. Anadan- babadan... ayrý kalmanýn ve gençliðin etkisiyle arabeskleri, hüzünlü türküleri dinlemeyi pek severdim. Ayrýca bu radyo kanallarýna mektup yazar, istekte bulunurdum. Ýstediðim parça radyo da yayýnlanýnca da ayrý bir mutluluk duyardým. Diðer taraftan o zamanlarda bazý radyo kanallarýnda mektup arkadaþlýðý diye programlar yapýlýrdý. Bu vesile ile ben de birçok kiþiyle mektuplaþýrdým. Bazýlarý özel þiir isterdi. Ben de gýyaben þiir yazar gönderirdim. Sonradan teþekkür mektuplarý gelirdi. Köyde en çok mektup bana gelince, muhtar Mahir Bey, postane sana çalýþýyor' diye takýlýrdý. Þimdi artýk pilli radyo devri kapandý. Bunlarýn yerini televizyonlar, MP3, CD çalarlar, cep telefonlarý aldý. Ama ben bir sivil savunmacý olarak, HERKE- METEOROLOJÝ Pusuya yatmýþ tehlikeler Firdevs Karaca EREN Aile Danýþmaný/ Eskiden radyo dinlerdik Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný CUMA 5 HAZÝRAN özel bir rolü vardýr. Konuya ilgi duyup araþtýrmak isteyenler için 25. Kare Tekniði ve The Arrivals (Gelenler) belgeselini tavsiye ederim. Kapatma düðmesine basmanýn babayiðitlik istediði bir "kara kutu"dan bahsediyoruz. Alýþýlmýþ düzene "dur" demek elbette yürek isteyecek. Bunu sorun olarak görmediðimiz için, çözüm noktasýnda hep çaresizlikler dile getiriliyor. "Ben kapatsam eþim kapatmýyor, çocuklar kavgaya tutuþuyor, evde kýyamet kopuyor" gibi bahanelere sýðýnsak da ortada kapý gibi bir gerçek var ki, evde "Bir Kiþinin" bile durumu farkedip çabalamasý, sorunu çözüme kavuþturabilir!!! Çocuðun karne notu ve okul baþarýsýna harcadýðýmýz enerjinin, sadece birazcýðýný olsun bu "tehlike" için kullanmalýyýz. Düþünceden, fikirden, zikirden, üretmekten uzak bireyler yetiþtirmek için, uzun yýllar üzerinde düþünülüp, tasarlanmýþ sinsi bir plândan bahsediyoruz. Bir nevi, "Bilinçli Hipnoz"! Süreyi kýsa tutarak sýnýrlandýrýrsanýz kontrol sizde, aksi halde kontrol "kara kutu"da. O ne derse, onu düþünür, o ne yerse onu yer, ne giyerse onu giyeriz. Aile iliþkileri nasýlsa, hipnozdan kurtulup evde olduðumuzu farkettiðimizde, biz de eþimizden ve çocuklarýmýzdan onu talep ederiz. "Ellerin kocalarý.." diye söze baþlar, çocuklarýmýzý orada gördüðümüz gibi terbiyeye kalkýþýnca da bu yaklaþýmýn bizi ters köþeye yatýrdýðý gerçeðiyle yüzleþebiliriz. Görmezden gelmek, halýnýn altýna süpürmek bu tehlikeden kurtarmadýðý gibi, baþka problem davranýþlara kapý aralamak olur. Özellikle okul öncesi yaþ grubundaki çocuklar, bu konuda büyük bir riske maruz býrakýlmaktadýr. Çalýþtýðým aile ve çocuklarda televizyonu kontrol altýna aldýðýmda, çözüm sürecinin çorap söküðü gibi geldiði gözle görülür bir gerçektir. NLPsloganýyla bitirecek olursak "Çözümsüz deðilsiniz, çözüm sizsiniz"!!! SÝN EVÝNDE PÝLLÝ RADYO BULUNMASINI ÞÝDDETLE TAV- SÝYE EDÝYORUM. Normal zamanlarýn dýþýnda olasý depremlerde haber alma açýsýndan çok önemlidir. Çünkü bu dönemlerde elektrikler kesileceði için televizyonlar, internetler çalýþmayacaktýr. Dolayýsýyla deprem ve akýbeti hakkýnda en kolay bilgi radyo aracýlýðýyla alýnacaktýr. Bizim evde bulunur ve zaman zaman zevkle dinleriz. Özellikle kýsýk sesle, müzik, sohbet eþliðinde uyumanýn ayrý bir zevki vardýr. Netice olarak teknoloji baþ döndürücü bir hýzla deðiþiyor. Bu deðiþim sürecinde düne ait ne varsa alýp gidiyor. Örf ve adetler unutulan tarih oluyor. Çünkü biz anne-babalar çocuklarýmýza gereði gibi geçmiþimizi anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatmak istesek te çocuklarýmýzýn dünyasýyla bizlerin dünyasý uyuþmuyor. Diðer taraftan örf ve adetlerimiz yazýlý ve görsel basýnda istenilen seviyede yer almadýðý için yaþlýlarýmýzýn ölümüyle beraber hafýzalarýmýzdan bir bir siliniyor. Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler' sözü sýrrýnca KEÞKE: Bedenen yaþlý ama ruhen genç olan deðerlerimizin kadri kýymetini bilebilsek. Eðitim alanýnda onlardan istifade edebilmenin yollarýný arayabilsek. Onlarý zaman zaman okullarýmýza davet edebilsek. Sabýr ve þükürden yavaþ yavaþ uzaklaþan, her þeyi beleþ bulup doyumsuzlaþan çocuklarýmýza onlarýn aðzýndan sýkýntýlý hayat hikâyelerini dinletebilsek. Kim bilir belki de çocuklarýmýz, en basit olarak bizim evde LCD EKRAN TELEVÝZYON NÝYE YOK, BANA ÖZEL BÝLGÝSAYAR YOK diye kendilerine dert edinmez... (Dün akþam yolda yürürken 6-7 yaþlarýnda iki çocuk birbirleriyle konuþurken, bir diðerine FB 2-0 yenildi diye, benim gibi strese girdin mi hiç diye soruyor. Vesselam 6 yaþýnda baþlayan stres 60 yaþýnda bitmiyor...) * Radyolar, pikaplar, teypler, televizyonlar, internetler... Kimbilir gelecekte torunlarýmýzý daha neler neler bekler... Doðru olan maziyi unutmadan, atide yerimizi alabilmekte hüner... * Televizyonlar evlerimize girmeden önce, radyolar pek kýymetliydi Ýnternetler dünyamýza girince, televizyonlarda radyolar gibi incindi Kadir Yüktaþýr com MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Emekli Öðretmen Mahmut ERKAN' ýn eþi, Çorum Özel Diyaliz çalýþaný Maksut ve Dilek ERKAN' ýn annesi, Mehmet, Ahmet, Ýsmail ve Hüseyin ERKAN' ýn ablasý; Yurdagül Dudu ERKAN. 2-Kertmebabaoðlu Köyü' nden gelme, Ýsmail BUDAK' ýn kýzý, Ali ÖZYILDIZ' ýn eþi; Sultan ÖZYILDIZ. 3-Kuruçay Köyü' nden gelme, Merhum Hacý Ahmet YILDIRIM' ýn eþi, Eyüp YILDIRIM' ýn annesi, Hasan ve Ýsmet ÇELÝK' in ablasý, Ýzmir Lokantasý sahibi Ahmet ve Mehmet BARAN' ýn annannesi, Emre YILDIRIM' ýn babannesi; Ruziye YILDIRIM. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gram ALIÞ 101,96 SATIÞ 102,05 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin seçim çalýþmalarýný deðerlendirdi Saygýlý bir kampanya yürüttük EROL TAÞKAN Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, seçim çalýþmalarýnýn deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda, MHP Çorum teþkilatý olarak saygýlý ve seviyeli bir çalýþma yaptýklarýný, ancak AK Parti'nin iktidar sarhoþluðu içinde saldýrgan bir tavýrla seçim çalýþmasý sürdürdüðünü söyledi. MHP Milletvekili Adaylarý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, Sami Çam, Ali Akcan, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Ýl Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, seçim sürecini deðerlendirdi. Baþkan Yardýmcýlarý ve partililerin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, baþarýlý ve saygýlý bir seçim çalýþmasý ortaya konulduðunu, vatandaþa dolaylý yoldan ulaþmak yerine direkt ulaþmayý tercih ettiklerini ifade etti. AK Parti mitinginde alýnan önlemlerin vatandaþý maðdur ettiðini ve AK Parti Ýl Baþkaný'nýn suçu baþkalarý üzerine yýkma gayreti içerisinde olduðuna vurgu yapan Çetin, AK Parti'yi tahammülsüz olmakla suçladý. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, seçim çalýþmalarýný deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda þunlarý dile getirdi; "Çalýþmalarýmýzýn ana prensibi olarak her bir vatandaþýmýza dolaylý olarak deðil doðrudan ulaþma gayreti içerisinde, vatandaþlarýmýzýn her bir sýkýntýsý için açýklanan seçim beyannamemizde belirtilen ve milletimize devlet sözü olarak vadettiðimiz projeler çerçevesinde ne gibi çözüm önerileri getirdiðimizi anlatmaya gayret gösterdik. Seçimlerde yürüttüðümüz reklam kampanyalarýnda vatandaþlarýmýzýn huzurunu kaçýran, gündelik yaþamlarýný sekteye uðratan bütün hareketlerden kaçýnmaya azami gayret gösterdik. Diðer siyasi partilerin seçim süreci boyunca yapmýþ olduðu faaliyetlere saygý göstererek demokrasi ve huzur ortamýný bozucu hiçbir olayýn içerisinde yer almadýk. Sesli yayýn araçlarýmýzýn reklam kampanyamýz çerçevesinde þehrimizde dolaþtýðý zamanlarda vatandaþlarýmýzýn rahatsýz olmamasý için azami gayret gösterdik. Her zaman söylediðimiz üzere kendi doðrularýmýzý insanlara anlatarak, Türk milletinin ve devletinin içine çekilmeye çalýþýldýðý bataklýktan kurtaracak tek reçete olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarý için bütün milletvekili adaylarýmýz, aday adaylarýmýz ve teþkilatlarýmýz tarafýndan hemþerilerimize saygýlý bir seçim kampanyasý yürüttük. Biz bu süreç içerisinde yukarýda belirttiðimiz hususlara mevcut iktidar partisi tarafýndan da riayet edilmesini beklerdik. Ancak geçirmiþ olduðumuz kampanya sürecinde ne yazýk ki iktidar partisinin baþka partilerin çalýþmalarýna ve reklamlarýna tahammülü olmayan, hemþerilerimizin huzurunu önemsemeyen, gündelik yaþamlarýný zora sokacak hareketlerden kaçýnmayan, saldýrgan bir üslup ile iktidarýn vermiþ olduðu güç zehirlenmesini iliklerine kadar yaþamýþ bir politika güttüðünü bütün hemþerilerimiz ve siz basýn mensuplarýmýz ile beraber izledik. Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'nin þehrimize teþrif ettiði 13 Mayýs'ta Abide Meydanýnda düzenlenen mitingimizde vatandaþlarýmýzýn huzurunu bozmamak adýna trafiðin Ýnönü Caddesinde geceden kapatýlmasýna müsaade etmeyerek miting günü sabahý 8'de trafiðin sadece Ýnönü Caddesi ile sýnýrlý olarak kapatýlmasý için emniyet güçlerimize bildirimde bulunduk. Yine mitingimizin olduðu gün diðer siyasi partilerin afiþlerinin, reklamlarýnýn, pankartlarýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili bir talebimiz asla olmadý. Alýnacak güvenlik önlemleri için bizimle irtibata geçen emniyet güçlerine olaðanýn dýþýnda bir talebimiz olmadýðýný belirttik. Zira biz Türk milliyetçileri Türk milletinin içinden doðmuþ bir hareket olarak hiçbir gücün milletimizle aramýzda olmamasý gerektiðine inanýyoruz. Ancak AKP genel baþkanýnýn þehrimize miting için geldiði gün iktidar partisi tarafýndan þehrimizde büyük bir kaos yaratýldýðýný da hep beraber gördük ve bu çileyi bütün Çorumlular hep beraber çektik. Sadece mitingin yapýlacaðý alana çýkan caddeler deðil, þehrimizin bütün ana caddeleri trafiðe kapatýlmýþ insanýmýzýn iþine, okuluna gitmesine dahi engeller çýkarýlmýþtýr. Daha sonra da sanki milletimizle dalga geçer mahiyette bir açýklama yapan iktidar partisi il baþkaný bu önlemlerden kendilerinin de maðdur olduðunu beyan etmiþ ve kendince baþka suçlular aramaya baþlamýþtýr. Akabinde kendi milletvekilleri aracýlýðý ile suçluyu bulmuþlar ve ilimiz emniyet müdürünü görevinden almýþlardýr. Ancak hemþerilerimiz kendilerine saygýsýzlýk yapanýn kim ve kimler olduðu çok iyi bilmektedirler ve gereken cezayý da kendilerine sandýkta vereceklerdir. Yine kendi mitinglerinin olduðu gün þehrimizde bulunan diðer siyasi partilerin afiþ ve pankartlarýný belediye aracýlýðý ile sökme gayretinde bulunmuþlar, kendilerinden baþka hiçbir siyasi görüþe tahammüllerinin olmadýðýný bir kez daha ispatlamýþlardýr. Söz konusu parti yetkilileri saat kulesi yanýnda bulunan seçim otobüsümüze dahi tahammül edememiþler, genel baþkanlarýnýn geçiþ güzergahý olduðu gerekçesiyle otobüsümüzü kolluk kuvvetleri ve çekiciler ile çekme gayreti ve gafleti içerisine girmiþlerdir. Çorum Valisi ile bu konuda yapmýþ olduðumuz görüþmede bize AKPil baþkaný ile görüþmemiz tavsiye edilmiþtir. Buradan vali beye de kolluk kuvvetlerinin amirinin AKP il baþkaný deðil kendisinin olduðunu hatýrlatmakta fayda görmekteyiz. Bütün bunlarýn yanýnda Çorum Belediyesi tarafýndan þehrimizin muhtelif yerlerine baþbakana teþekkür konulu pankartlar asýlmýþtýr. Söz konusu pankartlardan bazýlarýnda olmayan, yapýlmayan þeyler için dahi genel baþkanlarýna teþekkür edilerek Çorumlu ile aleni olarak dalga geçildiðini görmekteyiz. "Hýzlý tren" için teþekkür etmenin nasýl bir aklýn, mantýðýn ürünü olduðunu kýymetli hemþerilerimizin takdirine býrakýyoruz. Ayrýca Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 Þubat 2015 tarih ve 2015/236 sayýlý propaganda kararýnýn 1. Maddesinin a bendinde belirtilen seçim yasaklarý kapsamýna gören bu pankartlarýn Çorum Merkez 1. Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'nýn 02/06/2015 tarih ve 199 sayýlý kararý ile kaldýrýlmasýna karar verilmiþ, Çorum Belediyesine 2 Haziran günü mesai bitimine kadar bu pankartlarý kaldýrmasý için mühlet verilmiþ ancak belediye tarafýndan bu kararýn gereði yerine getirilmemiþtir. Bu hukuk ve kanun tanýmamazlýðýn cezasý Milliyetçi Hareketin iktidarýnda sorumlulardan yine hukuk önünde mutlaka sorulacaktýr. Biraz öncede belirttiðimiz gibi biz Milliyetçi Hareket Partisi alnýmýz açýk bir þekilde bütün seçim süresince milletimizi ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle ziyaret ederek sandýkta bizlere teveccüh göstermesini ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yoluna desteðe çaðýrdýk. Baþkalarý gibi köy muhtarlarýmýzý arayýp tehditlerde bulunmadýk. Köy muhtarlarýna "eðer köylü bize tepki gösterecekse gelmeyelim" demedik. "Çorum'a 13 milyar TLyatýrým yaptýk, Çorumlu ekmeden biçiyor" diye milletimize hakaret etmedik. Dün söylediðini unutup 13 milyar TL'yi ertesi gün 7 milyar TL'ye düþürenler gibi milletimizin aklý ile dalga geçmeye asla kalkmadýk. 13 yýllýk tek baþýna iktidarlarýnda en basit hesap ile 5 milletvekilimizin 4'e düþmesine neden olacak þekilde memleketimizin küçültenler gibi memleketimizi unutup þahsi ikbal sevdasýna düþmedik. Bu seçimler ile ilgili olarak teþkilatlarýmýzýn en çok üzerinden durduðu konulardan birisi de sandýk güvenliðidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk milletinin iradesini yansýtacaðý sandýklara sahip çýkma konusunda bütün teþkilatlarýmýz yoðun bir çalýþma gerçekleþtirmiþtir. Bu çalýþmalarýn neticesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi sandýk görevlileri, okul sorumlularý, müþahitleri ile seçim günü sandýk baþýna görev yapacaktýr. Milliyetçi Hareket Partisi teþkilatlarý yaklaþýk 3 bin kiþi ile bütün Çorum genelinde sandýklara sahip çýkacak, hýrsýzlýk iliklerine iþlemiþ olanlarýn oy hýrsýzlýðý yapmalarýna müsaade edilmeyecektir. Teþkilatlarýmýzýn ve adaylarýmýzýn emeklerine sonuna kadar sahip çýkýlacak, Türk milletinin iradesini çalmaya çalýþanlara asla müsaade edilmeyecektir. Ýktidar partisi tarafýndan devletin bütün imkanlarý kullanýlarak, bütün kutsal deðerlerimiz istismar edilerek, kutsal kitabýmýz miting meydanlarýnda sallanýp siyasete malzeme edilerek bir seçim çalýþmasý gerçekleþtirilmiþ, buna karþýn parti teþkilatlarýmýz ve adaylarýmýz imanlarýna zulüm bulaþtýrmadan dürüst, samimi ve tutarlý bir çalýþma yürüterek milletimizin desteðini gittikçe artan bir ivme ile kazanmýþlardýr. Her zaman söylediðimiz gibi Türk milliyetçileri olarak çareyi ve çözümü yine Türk milletinde aradýk ve Türk milletinin sandýkta partimize vereceði destek ile yine Türk milletine hizmet etmeye talibiz. Kýymetli hemþerilerimizin þehrimize hizmeti unutturanlara, Çorum'u ve Çorumluyu sadece seçimde hatýrlayanlara gerekli cezayý sandýkta soracaðýndan kuþkumuz bulunmamaktadýr. Yapýlacak seçimlerin bütün Türk milletine hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyor, seçim gününün de her türlü huzursuzluktan ve þaibeden uzak tam bir demokrasi þöleni olarak geçmesini diliyoruz." Yolun sonuna geldiler Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili Adayý Muharrem Özünel, seçimlere sayýlý günler kala AKP nin paniðe kapýldýðýný belirterek, 7 Haziran dan sonra tek adam diktatörlüðüne iliþkin hayaller sona erecek dedi. Yapýlan açýklamaya göre, seçim çalýþmalarýný esnaf ziyaretleri, ilçe ve köy ziyaretlerinin yaný sýra ev ve mahalle toplantýlarý ile devam ettiren Özünel, Buhara Kültür Merkezi nin açýlýþýnda 3 partinin de söylediði sözler ayný diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Demokratik Sivil Toplum Kuruluþlarý adý altýnda verilen gazete ilanlarýna yanýt verdi. Külcü nün þahsýnda tüm AK Partililerin 7 Haziran da iktidarý kaybetme telaþýna kapýldýðýný iddia eden Özünel, Terör örgütü IÞÝD e her türlü desteði sunanlar utanmadan partimize laf atabiliyorlar. AKP destekçisi STK lar önce Suriye de Türkmen, Ezidi, Kürt, Alevi, Sünni demeden binlerce insaný katleden IÞÝD e verilen silahlarýn açýklamasýný yapsýnlar dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün de Cumhurbaþkaný Erdoðan gibi nerede bir açýlýþ varsa orayý parti mitingine çevirdiðini kaydeden Özünel, Korkuyorlar. 13 yýllýk zulüm iktidarýnýn sonunun geldiðini býrakmak istiyorlar. Ama halkýmýz artýk gerçekleri gördü. Çorum da açýlýþtan açýlýþa koþuyorlar. dedi. Özü- Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) seçim çalýþmalarýný sürdürdü. nel, köy ve esnaf ziyaretlerinde büyük bir ilgiyle karþýlaþtýklarýný belirterek, Halkýmýzýn HDP ye yönelik teveccühünü görüyoruz. Bu sandýk nedenle baþta AKP olmak üzere diðer düzen partileri büyük bir korku içerisinde. Tek görüyorlar. Bunun için sürekli partimize saldýrarak bizi 12 Eylül ün ürünü olan % 10 luk seçim barajýnýn altýnda adam diktatörlüðünü engelleyecek olan tek güç þuanda HDP. Halkýmýzýn 7 Haziran da baþýnda HDP ye vereceði her bir oy birilerinin diktatörlük hayalini sona erdirecektir ifadelerini kullandý. HEM sergisi 10 Haziran da açýlýyor Çorum Halk Eðitim Merkezleri tarafýndan yýl sonu sergisi açýlacak. 10 Haziran Çarþamba günü saat te 23 Nisan Orta Okulu spor salonunda gerçekleþtirilecek karma sergi açýlýþýna davetliler katýlacak. Karma sergide bir yýl boyunca HEM lerde üretilen ürünler sergilenecek. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala çalýþmalarýna devam ediyor. Ülkenin bize ihtiyacý var RECEP MEBET Türk tüketicisiyle ilk kez 1990 yýlýnda tanýþan Hyundai, Türkiye'deki 25 yýlýný coþkuyla kutluyor. 1 Mayýs - 21 Haziran 2015 tarihleri arasýnda düzenlenen ödüllü Hyundai Test Sürüþü Günleri ne katýlan 6 talihliye yapýlacak çekiliþle Hyundai modellerinden birini kazanma imkaný sunuluyor. Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de devam eden etkinlik hakkýnda bilgi veren Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Þanslý 6 talihli, 26 Haziran günü noter huzurunda yapýlacak çekiliþle belirlenerek i10, i20, i30, Accent Blue, Elantra ve ix35 modellerinden birini kazanmýþ olacak dedi. Devam eden kampanyalardan da bahseden Ýbrahim Saçmacý, þu bilgileri verdi: Ödüllü tasarýmlara sahip, kaliteli, modern ve konforlu modelleriyle hem dünyada hem de Türkiye'de yükseliþini hýzla sürdüren Hyundai, Türk pazarýna giriþinin 25. yýlý kapsamýnda oldukça Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala çalýþmalarýna devam ediyor. Partiden yapýlan açýklamaya göre, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve parti yönetim kurulu üyeleri, Karakeçili Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Albayrak Caddesi, Ilýca Caddesi, Osmancýk Caddesi civarýnda bulunan esnaflarý ziyaret eden Kayrýcý, halkýn sorunlarýný dinledi. Kayrýcý, Milliyetçi Hareket Partisi'nin esnaf ve vatandaþlara yönelik politikalarýný anlatarak ülkenin milliyetçilere ihtiyacý olduðunun altýný çizdi. Halk tarafýndan söylenilen her sözü dikkate aldýklarýný belirten Kayrýcý, "Halkýn bize göstermiþ olduðu teveccüh bizi çok mutlu ediyor. Biz halkýmýza güveniyoruz. Ýnanýyoruz ki bu halk teveccühünü, samimiyetini sandýkta da gösterecektir. Biz sadece seçim zamaný vatandaþý hatýrlayanlardan deðiliz. Bize yetki verildiði zaman Çorum'un milletvekili olacaðýz. Çorum'u mecliste en iyi þekilde temsil edeceðimize inanýyorum. Halkýmýzla istiþare içerisinde bulunarak Çorum'a yararlý iþler yapacaðýz" dedi. Türk tüketicisiyle ilk kez 1990 yýlýnda tanýþan Hyundai, Türkiye'deki 25 yýlýný coþkuyla kutluyor. Hyundai de ödüllü test sürüþü Ýbrahim Saçmacý özel bir test sürüþ günleri düzenlendi. Bugüne kadar ülkemizde 1 milyondan fazla araç üreten Hyundai, yepyeni modelleriyle test sürüþü yapan herkesi hem ürünlerinin kalitesiyle tanýþtýrýrken ayný zamanda 6 adet Hyundai'den birini kazanma þansý da sunuyor. Türkiye'deki hizmetlerinde Müþteri Memnuniyeti bakýmýndan 1 numara olan Hyundai, ayný zamanda Hyundai Kredi avantajlarýný da yeni araç satýn almak isteyen müþterilerine sunuyor. Hyundai i10, i30, ix35, Accent Blue ve Elantra modellerinde geçerli olmak üzere yüzde 0 faiz avantajý da sunuyor. Böylece Hyundai Kredi'nin sunduðu uygun ve cazip ödeme koþullarýyla birlikte yeni Hyundai modellerine ulaþmak artýk çok daha kolay olacak. Devam eden kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak, Hyundai nin yeni modellerini yakýndan görmek ve test etmek isteyen herkesi Karakataþ Otomotiv e davet ediyoruz. Evde saðlýk hizmeti alan hastalar oy kullanabilecek Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yürütülecek ortak çalýþmayla, evde saðlýk hizmeti alan hastalar 25.Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy kullanabilecek. Konuya iliþkin Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Bilindiði üzere tarihinde 25. Dönem Milletvekili Genel seçimleri yapýlacaktýr. Bu durumda vatandaþlarýn en temel haklarýndan olan oy kullanma hak ve sorumluluklarýný yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Saðlýk problemleri nedeniyle evde saðlýk hizmeti alan ve hareket etmekte zorlanan vatandaþlarýn oy kullanabilmeleri de, saðlýklý diðer vatandaþlarýmýzla eþdeðer olmalarý açýsýndan çok önemli bir uygulamadýr. Bu çerçevede, evde saðlýk hizmeti sunulan hastalarýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün ortaklaþa çalýþmasýyla ( Evde Saðlýk Hizmetleri) ve 112 numaralý telefon arandýðý takdirde oy kullanacaklarý yerlere nakli saðlanacaktýr. Bu uygulama kapsamýnda evde saðlýk hastalarý, hasta nakil aracýyla evlerinden alýnacak ve oy kullanmaya götürülecek, oy kullanma iþlemini takiben tekrar evlerine býrakýlacaktýr. denildi.

13 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Çevreye verilen önem insana verilenle eþdeðerdir Dünya Çevre Günü münasebetiyle olarak, hem de toplum olarak, kamu ve mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, "Ülözel kuruluþlar olarak üzerimize düþeni kemizde ve dünyada çevre korumacýlýðýyapmalý, çevrenin korunmasý adýna gerekli nýn yaygýnlaþtýrýlmasý, çevresel kalitenin duyarlýlýðý göstermeliyiz. Bu kapsamda iyileþtirilmesi ve bilinçli bir katýlýmýn saðtüm insanlar, gelecek kuþaklara yaþanabilelanmasý amacýyla bilinçlendirme günü olacek bir dünya býrakma sorumluluðu üstlerak deðerlendirilmektedir." dedi. nerek, artýk doðayla savaþmaya deðil, onunla uzlaþmaya dayalý yeni bir ortak düçevrenin korunmasý, geliþtirilmesi ve þünceye varmak zorundadýr. iyileþtirilmesi konularýnda gösterilen çabalarýn gayesinin, insanlarýn daha saðlýklý ve Daha temiz, elimizdekinin kýymetini güvenli bir çevrede yaþamalarýnýn saðlanbilen, onu geliþtirebilen ve toplumsal farmasý olduðunu söyleyen Vali Kara, mesakýndalýk oluþturabilen bir çevre günü geçirjýnda þunlarý dile getirdi; mek ve bu günün anlamýný tüm hayatýmýzda yaþayabilmek dileðiyle, baþta Çorumlu "Çevreye verilen önem insan varlýðývali Ahmet Kara hemþehrilerimiz olmak üzere tüm halkýmýzýn na verilen önemle eþdeðerdir. Devletimiz Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, daha temiz bir dünyada çevreyi koruyarak, gelecek kuþaklarýn saðlýklý ve dengemutlu ve saðlýklý bir hayat geçirmelerini temenni ediyoli bir çevrede yaþamasýný güvence altýna almak için gerum. rekli düzenlemeleri yapmaktadýr. Bizler de hem birey Toprak Bayramý etkinliklerle kutlanacak Haziran Toprak Bayramý Haftasý Çorum da etkinliklerle kutlanacak. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 2013 yýlýnda þehir merkezinde Çorumlularla, 2014 yýlýnda Çorum Çiftçileri ve Toprak Bilimcileri ile kutladýðý Toprak Bayramý ný bu yýl da öðrencilerle kutlayacak. Etkinlik kapsamýnda ana-ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen toprak konulu resim, kompozisyon ve þiir yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere yönelik ödül töreni, 9 Haziran Salý günü Kültür Park ta gerçekleþtirilecek. Ayný gün Sevgi Evleri, Hürriyet Ýl- köðretim Okulu tarým timinden oluþan Lider Çocuk Tarým Kampý öðrencilerinin yaný sýra diðer davetli öðrencilerin de katýlacaðý Engelsiz Uçurtma Þenliði düzenlenecek Haziran tarihinde ise Toprak Bayramýnda Hep Birlikte Doðadayýz sloganýyla Ýskilip ilçemizde 1700 lü rakýmlarýn olduðu doðada kamp kurulacak. Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Kurtarma Derneði ev sahipliðinde ateþ yakýlacak. Etkinliklere tüm Çorum halký davet edildi. Aþçý çýraklarý kursu tamamladý Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aþcý Çýraklýðý kursu tamamlandý. 16 Mart 2015 tarihinde baþlayan kursa 22 kursiyer katýldý. Kurs öðretmeni Ayhan Gevþek, Modül Aþcýlýk programý çerçevesinde kursiyerlere temel kiþisel bakým, iþe hazýrlýk, sanitasyon, yiyecek içecek HACCP, bulaþýk yýkama, besin öðeleri, besin gruplarý, sebzeleri piyiyecek Ýçecek Hizmetleri Aþcý Çýraklýðý kursu tamamlandý. þirme, sebze garnitörü, nunda baþarý göstererek belge almaya hak kazandý. fond ve temel çorbalar, yumurta piþirme ve basit tatkurs öðretmeni Ayhan Gevþek, çeþitli konularda lýlar konularýný içine alan 13 modül eðitim verdi. modül aþcýlýk eðitimlerin verildiðini belirterek, MiVerilen 272 saat eðitime katýlan kursiyerler almar Sinan Halk Eðitim Merkezimiz tarafýndan açýlan dýklarý eðitimler sonu bilgi ve beceri düzeylerini ölçkursun gerçekleþmesine destek veren Müdür Yasin mek ve deðerlendirmek amacýyla yapýlan sýnav soyetim'e teþekkür ediyorum. dedi. Danaderesi nde kaza, 4 yaralý Çorum-Ýskilip Karayolu Danaderesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasýnda ayný ai- leden 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum-Ýskilip Karayolu'nun 15. ki- lometresinde bulunan Danaderesi'nde saat sýralarýnda meydana geldi. Ýskilip'ten Ço- rum istikametine gitmekte olan Yakup Ç. yönetimindeki 19 FE 545 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çýkarak takla attý. Kazada ters dönen araçta bulunan sürücü Yakup Ç., Satý Ç., Oðuzhan Ç. ve Kaan Ç. yaralandý. Olay yerinden geçen vatandaþlar tarafýndan araçtan çýkartýlan yaralýlar, ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ýha) Kargý da kaza, 1 yaralý Çorum-Ýskilip Karayolu Danaderesi mevkiinde kaza meydana geldi. Çorum un Kargý ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmasý sonucunda 1 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolu Ardýç mevkii yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul'dan Giresun a gitmekte olan S.Ö.(57) yönetimindeki 34 PVB 55 plakalý otomobil, Ardýç mevkiine geldiðinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak bariyer- Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmasý sonucunda 1 kiþi yaralandý lere çarptý. Kazada, otomobilde tek baþýna bulunan sürücü S.Ö yaralandý. Yaralý sürücüye kaza yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Osmancýk Devlet Hasta- nesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) 13 Çorum da Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlacak. Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýyor Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü arasýnda imzalanan protokol ile Eðitim Öðretim yýlýnda ilkokulu bitiren öðrencilere yönelik Ýmam Hatip Ortaokullarý Hafýz Yetiþtirme ve Akademik Baþarýyý Destekleme Projesi 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren baþlýyor. Proje kapsamýnda 24 öðrenci ücretsiz olarak Hýdýrlýk Kuran Kursu'nda Hafýzlýk eðitimlerini alýrken, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'nda oluþturulacak Hafýzlýk sýnýfýnda da akademik eðitimlerini tamamlayacaklar. Proje kapsamýnda öðrenciler sosyal ve kültürel aktivite programlarýna dahil edilecek. Programa katýlmak isteyen öðrenciler için 9 Haziran 2015 Salý günü saat 09.00'da Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'nda yazýlý sýnav gerçekleþtirilecek. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan öðrenciler 11 Haziran 2015 Perþembe günü Saat 09.00'da mülakata alýnacak. Hafýzlýk eðitimi almak isteyen öðrenciler 8 Haziran 2015 tarihine kadar kendi okul idarelerine ya da Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'na baþvuru yapabilecek. Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerine alkýþ RECEP MEBET Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel 14. Sanata Merhaba Konseri ve Resim Sergisi önceki gün Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu programa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Sunuculuðunu Selin Dugan ýn yaptýðý program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Fuat Bal, geleneksel hale gelen Sanata Merhaba etkinliklerinde emeði geçen öðretmen ve öðrencileri tebrik etti. Okul korosunun seslendirdiði þarkýlarla devam eden programda sahneye gelen öðrenciler, kullandýklarý enstrümanlarla dinleyenlere eþsiz bir müzik ziyafeti sundular. Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel 14. Sanata Merhaba Konseri ve Resim Sergisi gerçekleþtirildi. Etkinlikler Buhara Kültür Merkezi nde düzenlendi. Orkestranýn seslendirdiði eserlerin ardýndan devam eden programýn ikinci bölümünde ise birbirinden güzel Türk Halk Müziði ezgileri seslendirildi. Resim bölümü öðrencilerinin el emeði-göz nuru çalýþmalarýnýn da sergilendiði programýn ardýndan bölüm baþkaný öðretmenlerden Fatih Mehmet Þahin, Ferda Bo- yacý ve Mustafa Sezikli ye teþekkür belgeleri verildi. Beðeniyle izlenen program, katýlýmcýlarýn alkýþlarý eþliðinde sona erdi. Çýraklýk Eðitim e kayýtlar 1 Temmuz da baþlýyor Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'ne kayýtlarýn 1 Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasýnda yapýlacaðý bildirildi. Konuya iliþkin açýklama yapan Merkez Müdürü Fuat Karacif, merkezin tatil süresi boyunca açýk olacaðý bilgisini verirken, herhangi bir liseye gitmek istemeyen öðrencilerin, açýk liseye ve ayný zamanda merkezlerine kayýt yaptýrabileceklerini belirtti Haziran 2015 tarihleri arasýnda da kalfalýk-ustalýk sýnavlarýnýn yapýlacaðýný hatýrlatan Karacif, þöyle dedi: "Merkezimizde geçen hafta kariyer günleri çerçevesinde mezun olacak öðren- Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'ne kayýtlar 1 Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak. cilerimiz ufkunun açýlmasý açýsýndan, daha önceden merkezimizden mezun olup sektörde iþ sahibi olanlarla söyleþi yapýlmýþ öðrencilere çeþitli konularda tecrübeler aktarýlmýþtýr. Yine öðretmen arkadaþlarýmýz tarafýndan mevcut ortaokullarýmýz ziyaret edilerek merkezimizin tanýtý- mý yapýlmýþ, ayný zamanda açýk lise kayýt merkezi olduðumuz okul yöneticileri ve rehber öðretmenlerine hatýrlatýlmýþtýr. Kayýtlarýmýz 1Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Merkezimizin tatil süresince açýk olduðu, herhangi bir liseye gitmek istemeyen öðrencile- rimiz, açýk liseye ve ayný zamanda merkezimize kayýt yaptýrabilecektir. Merkezimizde 9-30 Haziran 2015 tarihleri arasýnda kalfalýk-sstalýk sýnavlarý yapýlacak olup sýnav tarihleri ilan panomuzda ve web sayfamýzda yayýnlanmýþtýr.

14 14 CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri tarafýndan geleneksel yýlsonu sergisi açýldý. Bayat ta teknoloji sergisi Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri tarafýndan geleneksel yýlsonu sergisi açýldý. Bayat Belediyesi Salonu nda açýlan teknoloji tasarým ve görsel sanatlarýn yer aldýðý serginin bir yýllýk çalýþmanýn ürünü olduðunu belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Teknoloji ve Tasarým öðretmeni Hasan Karakoca, Sergimiz iki gün sürecektir. 200'ye yakýn teknoloji, tasarým ve görsel sanatlar çalýþmalarý burada sergilenmektedir. Düzen Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarýnýn çift taraflý betonarme olarak yapý iþi baþladý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yaptýðý açýklamada, Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti ilçemize kazandýrdýk. Yine bir ilk olan 1 Köprü yapýmý ve Çay Islahý kapsamýnda çift taraflý istinat duvar Kuþaðý, Kurgu Kuþaðý, Yapým Kuþaðý, karakalem, pastel ve sulu boya çalýþmalarýný sergilemekteyiz. Sergimizin amacý öðrencilerimize neler yapabileceklerini göstermektir. Böylece onlara özgüven duygusunu aþýlamayý amaçlýyoruz. Bu sergi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun geleneksel yýlsonu sergisidir. dedi. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye Meclis Üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu nun çalýþmalarýyla ilgili sergiye yapým iþinin baþlamasýndan dolayý memnuniyetini dile yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarý baþladý. getirerek eski köprü ayaklarýnýn yýkýlmasýyla baþlayan çalýþmalarýn, Sýnýrlý Sorumlu Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkanlýðýndan; Kooperatifimizin 2014 faaliyet yýlýna ait Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 22 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 11:00'de Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu ÇORUM adresinde aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere yapýlacaktýr. Nisap temin edilemediði taktirde ikinci toplantý 09 Temmuz 2015 Perþembe günü ayný saat ve ayný yerde, ayný gündemi görüþmek üzere yapýlacaktýr. Sayýn ortaklarýmýzýn ortaklýk cüzdanlarý ve beraberinde nüfus cüzdanlarý ile teþrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Ýsmail Hakký MELENDÝZ GÜNDEM : 1- Açýlýþ 2-Genel Kurul Divanýnýn seçimi,(ana sözleþmemizin 29. Maddesi gereðince Baþkan, Baþkan Yardýmcýsý, 2 Katip ve en az 2 Oy toplayýcý) 3-Saygý Duruþu, 4-Genel Kurul divanýna tutanaðý imzalama yetkisi verilmesi 5-Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Konuþmasý 6-Kooperatifimizin 2014 faaliyet yýlýna ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarý ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarýnýn okunmasý, Görüþülmesi, 7-Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarý ile Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarýnýn tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrasý, yýlýna ait Ýþ Programý ve Bütçesinin okunmasý, tartýþýlmasý ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yolluklarýn belirlenmesi, 10-Dilek ve temenniler, 11-Kapanýþ. 1.Toplantý Tarihi : Pazartesi 2.Toplantý Tarihi : Perþembe destek verdi. Baþkan Ünlü, stantlarý tek tek gezerek öðrencilerin çalýþmalarýný inceledi ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Öðrencilere özgüven kazandýrmak açýsýndan iyi bir çalýþma olduðunu söyleyen Baþkan Ünlü, gelecekte bu çalýþmalarýn gerçeðini baþarabilecekleri vurgusu yaparak, Türkiye'mizin gelecekte daha baþarýlý olacak. Bu da siz deðerli öðrencilerin sayesinde gerçekleþecek. diyerek emeði geçenlere teþekkür etti. Bayat Çayý ýslah ediliyor Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI ÝLANI Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 93254) yeni köprünün ve istinat duvarýnýn yapýlmasýyla ilçemizin, bir sýkýntýsý daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve Çay Islahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederiz. Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Yeni köprümüz ve Çay ýslahý çalýþmalarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun. dedi. Emeklinin zammý netleþiyor Emeklilerin ve memurlarýn Temmuz zammý netleþiyor. 5 aylýk enflasyona göre SSK ve Bað-Kur emeklilerinin maaþý yüzde 5.30 artacak.yaklaþýk 11 milyon emekli ve 2.5 milyon memurun Temmuz zammý netleþiyor. Ýlk 5 aylýk enflasyon yüzde 5.30 çýktý. SSK ve Bað-Kur emeklileri, Temmuz'da, bu yýlýn ilk 6 aylýk döneminde gerçekleþen enflasyon kadar zam alacak. Bunun ilk 5 aylýk bölümü belli oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu, Ocak-Mayýs dönemi enflasyonunu yüzde 5.30 olarak açýkladý. Yani 5 aylýk enflasyona göre SSK ve Bað- Kur emeklilerinin zammý yüzde 5.30 olarak Yaz okuluna davet Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü ilk ve ortaöðretim çaðýndaki öðrencilere yönelik yaz okulu açýyor. Kulüp Müdürü Mustafa Özdemir, yaz okulu kayýtlarýnýn devam ettiðini, 15 Haziran'da baþlayýp 15 Temmuz'da sona erecek olan okullarda eðitimciler gözetiminde zeka oyunlarý, bilgisayar oyunlarý, eðlenceli oyunlarýn ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi Pansiyonu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Fen Lisesi onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Þehit Mahmut Peþmen Ýlk ve Ortaokulu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýskilip ilçesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma görünüyor. Haziran ayý enflasyonuna göre zam oraný azalacak ya da artacak. Eðer Haziran enflasyonu sabit kalýrsa, SSK ve Bað-Kur emeklilerinin yaný sýra deðerler eðitimi, karakter eðitimi, sosyal, sanatsal ve Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gübre alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Makine, elektrik veya elektronik teknik lise mezunu, tercihen meslek yüksekokulu veya lisans mezunu, Fabrikamýzdaki makinelerin bakým ve arýzalarýndan sorumlu olacak, Benzer rolde en az 5 yýl deneyimli, Vardiyalý çalýþabilecek, Sürücü belgesi olan ve aktif olarak araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. (Ç.HAK:1397) No: 6 Tel: Emeklilerin ve memurlarýn Temmuz zammý netleþiyor. Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü yaz okulu açýyor. Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) maaþlarý yüzde 5.30 artacak. Enflasyon zammý sonrasý maaþý bin 100 liranýn altýnda kalan SSK ve Bað-Kur emeklilerine Temmuz'da ayrýca seyyanen artýþ da yapýlacak. Maaþý bin lira ve altýnda olan emekliler 100 lira seyyanen zam alacak. Bin lira ile bin 100 lira arasýndaki maaþlar da bin 100 liraya tamamlanacak. sportif faaliyetler, izci kamplarý, kültürel geziler ve Ramazan ayýna özel etkinlikler yapacaklarýný kaydetti. Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR EKÝP ÇALIÞMASINA ÝNANAN VE KOLAY UYUM SAÐLAYABÝLEN VARDÝYALI ÇALIÞABÝLECEK MESAÝYE KALABÝLECEK HERHANGÝ BÝR SAÐLIK PROBLEMÝ BULUNMAYAN ÜRETÝM BÖLÜMLERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARAMAKTAYIZ. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. (Ç.HAK:1370) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: No: 6 Tel:

15 Elemanlar Aranýyor * Þirketimizin ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere yüksekokul mezunu, araç kullanabilen bay eleman, * Depo bölümünde çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1569) GÜNLÜK KEÇÝ SÜTÜ BULUNUR (Ç.HAK:1411) (Ç.HAK:1592) Mür. Tel: Gsm: El deðmeden makina ile saðým yapýlýr. Not: Ev ve iþyerlerine teslimat. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ, en az lise mezunu, sürücü belgesi olan, tercihen sigara kullanmayan, askerliðini yapmýþ, sürekli çalýþabilecek eleman alýnacaktýr. Koloðlu Ýnþaat Malzemeleri ve Isý Yalýtým Sistemleri (Ç.HAK:1581) Elemanlar Alýnacaktýr * Forklift operatörü belgesi olan, tavan vinci kullanabilen, meydancý ve * Ýlgili okul mezunu Teknik Resim Öðretmeni veya Makina Ressamý aranýyor. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Taçmak Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1584) Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 7 ÇORUM Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ALS ÝNÞAAT Mahmut Akaydýn Ýþ Merkezi Kat: 7 No: 22 (Ç.HAK:1577) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Olivetti OL-2003 MT sicil ve seri nolu ödeme kaydedici cihazýmýn levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Halim ÇATAL Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 49/A ÇORUM (Ç.HAK:1590) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Semra DEMÝR Ýbrahim kýzý 1985 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1591) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer BADAK Mehmet oðlu 1984 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1586) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan Ata SUR Sedat oðlu 2004 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1574) Adres: Osmancýk Cad. No: 31 ÇORUM Tel: ÇORUM YÝTÝK Alaca Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla NACAK Haydar kýzý Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1593) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Ç.HAK:1570) PERSONEL ALINACAKTIR " En az Lise mezunu, " Müþteri memnuniyetini saðlayacak, " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþarak, " Müþteri odaklý hizmet verebilecek, " Güler yüzlü, pozitif ve dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Çorumda ikamet eden, BAY, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere Ön sahada aktif görev alacak AKARYAKIT SATIÞ için takým arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:1409) (Ç.HAK:1518) (Ç.HAK:1519) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LGS GO programýný bilen, Word ve Excel programlarýna hakim yaþlarý arasýnda Bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sebat Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1407) (Tam Yem arkasý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Oto kuaför ve pasta cila yapabilen, tecrübeli oto yýkama ustasý alýnacaktýr. Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. Ak Ýþ Merkezi No: 31/4 Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlan Rota AVM maðazamýzýn züccaciye, tekstil ve hediyelik eþya bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Binevler Kavþaðý (Ç.HAK:1583) (Kadifeler Modlife) yaný Tel: Gsm: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No: 6 (Hitit Motorun olduðu yer) ACELE SATILIK MÝNÝBÜS Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait 2002 model 06 TIA 04 plakalý LT35 Volt LWB 2,5 TDCI markalý dizel yakýtlý km de Volkswagen marka, minibüs cinsinden dizel yakýtlý beyaz renkli sürücü dahil 15 koltuk kapasiteli araç açýk artýrma usulü ile Pazartesi günü saat de Ýl Müftülüðünde satýlacaktýr. Araç ihalesi ile ilgili þartname Ýl Müftülüðünden temin edilir. Ýsteklilerin saat 14 de Ýl Müftülüðünde bulunmalarý gerekmektedir. ARACIN ÖZELLÝKLERÝ SAHÝBÝNDEN.COM ÝLAN NO: Ýrtibat Tel: K.S.Sitesi 3. Cad. No: 16 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) (Ç.HAK:1565) (Ç.HAK:1394) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1536) (Ç.HAK:1589) Elemanlar Alýnacaktýr * Fabrikamýzda ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere (yüksekokul mezunu, araç kullanabilen) tecrübeli bay-bayan eleman ve * Autocad kullanabilen Endüstri Mühendisi alýnacaktýr. Baþaranlar Ahþap Ltd.Þti. Osb 3. Cad. No: 11 (Ç.HAK:1520) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum ELEMAN ARANIYOR Tez-el Metal Kimya da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1410) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Ýletiþim : Elemanlar Aranýyor * Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman, * Metal iþlerinden anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þans Metal (Ç.HAK:1578) Ekmek daðýtýmýnda deneyimli þoför alýnacaktýr Adres: K.S.Sitesi 99. Sok. No: 8 Tel: Adres: K.S.S. 23. Cad. No: 49 Tel: CUMA 5 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1537) (Ç.HAK:1573) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Sahibinden Kiralýk Depo Yeni Buðday Pazarý nda 11 nolu 1000 tonluk depo kiralýktýr. (Ç.HAK:1588) Mür. Tel:

16 Tarlada çiftçiye, çayýrda güreþçiye Çorum da sporcu dostu ile tanýnan Selahattin Karakaþ bu yýlda Kýrkpýnar da mücadele edecek Çorumlu güreþçilere desteðini esirgemedi Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinde mücadele edecek Çorumlu güreþçilere New Holland Bölge Bayii Yöne- New Holland Bölge Bayii Selahattin Karakaþ her yýl olduðu gibi bu yýlda Kýrkpýnar Güreþlerinde mücadele edecek Çorumlu pehlivanlara sahip çýktý. Karakaþ pehlivanlarýn gidiþ geliþ masraflarýný karþýladý ayrýca kýspetlerini yaptýrdý. Pehlivanlar da Karakaþ a teþekkür ettiler. tim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ ve Karakaþlar Grup Þirket Genel Müdürü Alaattin Karakaþ dan büyük destek. Kýrkpýnar Güreþlerinde mücadele eden Çorumlu güreþçileri zorlu maçlar öncesinde kampa alan ve bir çoðuna özel kýspet yaptýran Selahattin Karakaþ ayrýca bu güreþçilerin Edirne ye gidiþ geliþ yol masraflarýnýda üstlendi. Çorum lu pehlivanlar geçtiðimiz yýllarda da Kýrkpýnar güreþlerine gitmelerinde her zaman yanlarýnda olan Selahattin Karakaþ ýn bu yýlda kendilerini yalnýz býrakmadýðýný bu yýlda yanlarýnda olduðunu belirterek kendisine tüm güreþ camiasý adýna teþekkür ettiler, Selahattin Karakaþ pehlivanlara Kýrkpýnar için kýspetlerini verirken görülüyor Öncel ve Adýkdý ya Türkiye Þampiyonasý nda görev 9-14 Haziran tarihleri arasýnda Nevþehir de yapýlacak küçükler hentbol Türkiye finallerinde ilimiz klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý görev yapacak. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Haziran tarihlerinde Nevþehir de yapýlacak olan Kulüplü Küçük Bayanlar Türkiye Hentbol Þampiyonasýnda Gözlemci olarak Aksaray dan Adil Bölükbaþý ile birlikte ilimizden Sami Öncel ve Taner Adýkdý ile birlikte Mersin den Fatma Arý ile Candan Karagöz görev yapacak. CUMA 5 HAZÝRAN 2015 Belediyespor dan Yaz Spor Okullarý ataðý Sami Öncel ve Taner Adýkdý Türkiye Þampiyonasýnda 3. Sýnýflarda þampiyon olan 3/F nin kupasýný Müdür Yardýmcýsý Duran Bozaðcý verdi Çorum Belediyesi Spor Müdürlüðü kulüp bünyesinde çalýþma yaptýran deðiþik branþlardaki antrenörlerle bir araya gel- 4. Sýnýflarda þampiyon olan 4/Ý nin kupasýný Müdür Haydar Devevi verdi Fatih Sultan Mehmet te basketbol dolu günler Çorum Fenerbahçe Okulu antrenörleri gözetiminde Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda düzenlenen sýnýflar arasý basketbol turnuvasýnda kupalar sahiplerini buldu. Okul bahçesindeki 2. Sýnýflarda þampiyon olan 2/F nin kupasýný Antrenör Yaþar Yýlmaz verdi Orta Kuþak ta ikinci yarý finalist bugün belli oluyor basketbol sahasýnda oynanan ve üç gün süren turnuvada birbirinden çekiþmeli müsabakalar oynandý. Uzatmaya giden maçlar sonunda sýralamada dereceye giren sýnýflara ödülleri verildi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci okul bahçesinde düzenledikleri turnuvaya katýlan öðrencilere ve sýnýf öðretmenleri ile müdür yardýmcýlarýna ayrýca organizede kendilerine destek veren Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri Yaþar Yýlmaz, Ömer Mumcu ve Oðuz Köse ye teþekkür etti. diler. Çorum Belediyesi Spor Müdürü Nadir Solak ile birlikte Belediyespor da görev yapan antrenörler Hüseyin Üstündað, Muharrem Saltan, Bekir Bolat, Þahin Güler, Ýsmail Kekeç, Ziyaattin Türkoðlu, Arif Atak ve Hakan Taþtan yaz spor okullarýnýn programýný belirlemek için bir araya geldiler. Çorum Belediyesi Spor Müdürü Nadir Solak, kulüp bünyesinde yaz kýþ devam eden branþlarda ça- lýþmalara katýlan sporcularý belirlemek ve yaz spor okullarýnýn programýný hazýrlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Solak, yeni kurulan birim olarak çalýþmalarý koordine etmek ve daha fazla sporcu- ya hizmet vermek amacýyla yapmalarý gerekenler konularýnda antrenörlerle görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný söyledi. Gençleri spor alanlarýna çekmenin toplum için ne kadar faydalý olduðunu artýk herkesin kabul ettiðini belirten Solak, Bizde Belediyespor bünyesinde en fazla gencimize hizmet götürmek için çalýþmalarýmýzý artýrarak sürdüreceðiz dedi. Çorum Belediyespor antrenörleri Yaz Spor Okullarý için bir araya geldiler ASKF den Kaya ya geçmiþ olsun ziyareti Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) eski ASKF Baþkaný ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Geçirdiði rahatsýzlýðýn ardýndan uzun süre tedavisi süren Halil Ýbrahim Kaya göreve baþlamasýnýn ardýndan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Ýl Genel Meclisi nin sporcu üyeleri Nurettin Karaca ve Mustafa Alagöz de katýldýlar. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ziyaret sýrasýnda Ýl Genel Meclisi Baþkaný ile sporcu üyelerinin katkýlarýyla amatör kulüplere alýnan malzeme konusunda bu yýl sýkýntý yaþamadýklarýný belirterek bundan dolayýda teþekkür etti. Ziyarette konuþan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da amatör sporun sorunlarý ve çözüm yollarý konusunda üst düzey katýlýmla bir toplantý yapýlarak çözüm yollarýnýn tesbitinin doðru olacaðýný söyledi. ASKF Yönetimide bu öneriyi kabul ederek organize için gerekli çalýþmayý yapacaðýný belirtti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkan ve Yönetimi Ýl Genel Meclisi Baþkaný ný ziyaretinde toplu halde Hýþýroðlu-Abdalata Koçak Makina Hýþýroðlu Kuruyemiþ bugün Abdalata Koçak Makina önünde yarý final bileti arayacak Bugün saat da 1 nolu sahada baþlayacak maçta Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Abdalata Koçak Makina ikinci yarý finalist olmak için karþýlaþacak. 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak futbol turnuvasýnda ikinci çeyrek final maçý bugün Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Abdalata Koçak Makina takýmlarý arasýnda oynanacak. B grubunda mücadele eden Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý dört maçta topladýðý 9 puanla birinci olarak çeyrek finale yükseldi. Rakibi Abdalata Koçak Makina takýmý ise D grubundaki maçlar sonunda iki galibiyet iki maðlubiyet alarak 6 puanla gruptan ikinci olarak yarý finale yükselen takým oldu. Bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak maçta kazanan takým yarý final biletini alýrken yenilen takým turnuvaya veda edecek. Abdalata Koçak Makina bugün Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile karþýlaþacak

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Çorum da tablo deðiþmedi

Çorum da tablo deðiþmedi Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü Týp öðrencilerimiz 20 de Çorum da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi yönetici ve akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyarette Týp Fakültesi'yle birlikte Çorum'da yapýlamayan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE Kýlýçdaroðlu na Köse den destek Çorum-Osmancýk Yolu nda geliþme Karayollarý Genel Müdürlüðü'nce geçtiðimiz Mart ayýnda ihale edilen Çorum-Osmancýk Yolu Çorum-Laçin arasý ve (OsmancýkMerzifon) AyrýmýLaçin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı