BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU

2 05/05/008 tarih ve 6867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik in nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce, 06/0/009 tarihli sözleşme gereği lisans sınavı Anadolu Üniversitesine yaptırılacaktır. Sınav Başvuru Tarihleri 9/06/009 03/07/009 Sınav Tarihi, Saati ve Süresi /0/009 0:00 3 saat Sınav Ücreti 50,00 TL DĐKKAT! Bu Kılavuzda yer alan sınav ücretine KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu Kılavuzda yer alan ücretin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe, özel ve genel yazılar için; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığı Dikmen Yolu No: Bakanlıklar/ANKARA Telefon No : (Santral) Fax No : Mesleki Değerlendirme Puanları ve Sınava girmeye hak kazananlar, Sınav Başarı Puanları ve yerleştirmeler Sınav Başvuru Formu, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Soruları, Sınav Sonuçları internet adreslerinde yayımlanacaktır. DĐKKAT! Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Lisanslı Büro Komisyonu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Bu Kılavuzda yer almayan hususlarda ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

3 ĐÇĐNDEKĐLER -GENEL BĐLGĐLER SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR SINAVA BAŞVURU 3.. BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELER BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELERĐN AÇIKLAMASI BAŞVURU YERĐ BAŞVURU TARĐHĐ BAŞVURU ŞEKLĐ BAŞVURULARIN GEÇERSĐZ SAYILACAĞI DURUMLAR MESLEKĐ DENEYĐM DEĞERLENDĐRME FORMU Kadastro Alanında Yapılan Görevler ve Çalışmalar Hizmet Süresi Eğitim Düzeyi Yabancı Dil Seviyesi Meslek Alanında Alınan Ödüller Meslek Alanında Yapılan Bilimsel Yayınlar SINAV ÜCRETĐ BAŞVURUSU KABUL EDĐLEN ADAYLAR VE MESLEKĐ DENEYĐM PUANLARININ ĐLANI SINAV GĐRĐŞ BELGESĐ SINAVIN YERĐ, TARĐHĐ, SAATĐ VE SÜRESĐ SINAV 4..SINAVIN AMACI SINAVA GĐRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR SINAV SORULARI Meslek alanı konuları (%70) Diğer konular (%30) SINAV SORULARININ, SONUÇLARININ ĐLANI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 5.. SINAV SORULARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ SINAV SONUÇLARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ SINAV BAŞARI PUANININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ SINAV BAŞARI PUANLARI VE YERLEŞTĐRME SONUÇLARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ 6.. ĐLAN ĐTĐRAZ 5 7. LĐSANSLI BÜROLARIN KURULACAĞI YERLER, SAYILARI VE YETKĐ ALANLARI 6 8. LĐSANS BELGELERĐNĐN VERĐLMESĐ.6 9.EKLER

4 . GENEL BĐLGĐLER.. 6/06/005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 05/05/008 tarihli ve 6867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, 55 adet Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu için Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Sınavı yapılacaktır... Sınav Ankara da yapılacaktır..3. Sınav /0/009 tarihinde Pazar günü saat 0.00 da başlayacak ve 3 saat (80 dakika) sürecektir..4. Sınav sonuçları Đdare tarafından internet yoluyla duyurulacak, ayrıca adayların bildirdikleri adreslerine posta yolu ile gönderilmeyecektir..5. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından sınav başvuru formuna internet ortamında girilen bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır..6. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir..7. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir..8. Tebligatlar adayın Başvuru Formunda belirttiği adrese yapılır. Başvuru sonrası yapılacak adres değişikliklerinden kaynaklanan sorumluluk adaya aittir. Postadan kaynaklı gecikme ve kaybolmadan TKGM sorumlu değildir..9. Sınav Kılavuzunda yer alan ; Đdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, Gün: Takvim gününü, Kanun: 6/06/005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu, Lisans Belgesi: Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Bürosu açmaya yetki veren lisans belgesini, Lisanslı Büro : Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarını, Lisanslı Büro Komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonunu, Lisanslı Büro Teknik Personeli: Lisanslı Büroda çalışan mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker, teknisyen unvanına sahip olup Đdareye bildirilen personeli, Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini, Lisans Sınavı: Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Seçme ve Yerleştirme Sınavını, Mesleki Deneyim Puanı: Sınava müracaat eden adayların, kadastro alanında yaptığı görev ve çalışmalar, hizmetler, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi, meslek alanında aldığı ödüller, meslek alanında yapılan bilimsel yayınlar dikkate alınarak belirlenen puanı, Mühendis: Harita ve Kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisini veya yüksek mühendisini, Kadastro Teknik Hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı bürolara devredilen, tescile tabi olmayan; aplikasyon, parselin veya bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi ile tescile tabi olan; cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri, Oda: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını, Onaylı Suret: Noter veya Đdare tarafından aslının aynı olduğuna dair onaylanmış belgeyi, 4

5 Sınav Başvuru Formu: Aday tarafından, sınava katılmak için ilgili internet adresinde hazırlanarak dökümü alınan belgeyi (formun üzerine son altı ay içerisinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılmış ve ilgili bölümün imzalanmış olması gerekir.), Sınav Giriş Belgesi: internet adresinden bilgi girişi yapılarak çıktısı alınacak belgeyi, Yönetmelik: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.. SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a.türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, d. Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak, e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, f. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı bulunmak, g. Sınav ilan tarihi itibariyle itibaren kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak, h. Sınav başvuru tarihinde, 7/0/954 tarihli ve 635 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak gerekir. 3. SINAVA BAŞVURU 3.. BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELER a. Sınav başvuru formu, b. Son altı ay içerisinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğraf, c. Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti, d. Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesi, e. Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde çalışanlar için Odadan alınan hizmet belgesi, f. Meslekî deneyim değerlendirme formu ve ekleri g. Banka Dekontu 5

6 3.. BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELERĐN AÇIKLAMASI Sınav Başvuru Formu: internet adresinde duyurulan başvuru formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulup çıktısı alınarak, fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Vesikalık fotoğraf: Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte, kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun 4,5x6 ebadında olmalıdır. Diploma veya Bitirme Belgesi: Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretidir. Oda Üye Sicil Kayıt Belgesi: Oda tarafından başvuru yılı (009 yılı) içerisinde düzenlenmiş oda kayıt sicil belgesidir. Hizmet Belgesi: Kamu Kurumunda çalışanlar için; harita ve kadastro mühendisi olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınan belgeyi, Özel sektörde çalışanlar için; harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalıştığını belirten Odadan alınan belgeyi, ifade eder.!! Başvuru sırasında sunulan belge ve bilgiler Lisanslı Büro Komisyonunca değerlendirileceği için Đdarenin başvuru sırasında bu belge ve bilgileri teslim almış olması onayladığı veya uygun gördüğü anlamına gelmez.!! Evrakları eksik olan ve nüfus cüzdanı ibraz etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.!! Sınav Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.!! Başvurusunu yapan adaylar, başvuru süresi devam etse dahi, başvuru formunda ve tercihlerinde düzeltme, değişiklik talep edemez, ikinci bir başvuru yapamaz, ek belge sunamaz. Farklı hizmet belgelerinde yer alan sürelerin toplamı en az 5 yıl olanlar (aynı tarihleri kapsayan durumlarda sadece bir tanesi hesaplamaya dahil edilir), hizmet süreleri toplanarak değerlendirmeye alınacaktır. Meslekî Deneyim Değerlendirme Formu ve Ekleri: Adayların; kadastro alanında yaptığı görev ve çalışmalar, hizmetler, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi, meslek alanında aldığı ödüller, meslek alanında yapılan bilimsel yayınlara göre mesleki deneyim puanını belirlemek üzere hazırlanmış EK-5 deki formdur. Ekler; Formda belirtilen bilgileri destekleyici belgelerin asılları veya onaylı suretleri olacaktır. Bu belgelerin tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve net olması gerekir. Tereddüt hasıl olması halinde Đdare, ek belgeler ile ilgili açıklayıcı veya destekleyici bilgi/belge isteyebilir. 6

7 Banka Dekontu: Lisans Sınavına katılmak için sınav ücretinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir (Dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir) BAŞVURU YERĐ Sınava girmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen yapmaları gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığı Dikmen Yolu No : Bakanlıklar / ANKARA 3.4. BAŞVURU TARĐHĐ!! Sınava başvurular, 9/06/009 tarihinden 03/07/009 tarihi mesai saati bitimine kadar 3.3 te belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.!! Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır BAŞVURU ŞEKLĐ Başvuru, 3. de istenilen sırada dosya halinde EK- deki dilekçe ile birlikte 3.3 te belirtilen adrese şahsen yapılacaktır. BAŞVURU FORMU VE DOLDURULMASI Adaylar internet adresinden TC Kimlik Numaralarını yazarak kayıt ortamına girecek, bu sayfadaki yönlendirmelere göre kayıtlarını tamamlayacak, verecekleri onaydan sonra elde edecekleri PDF formatındaki kayıt belgesini bilgisayarlarıyla bağlantılı yazıcıdan yazdıracaklardır. Çıktısı alınan başvuru formu üzerinde değişiklik yapılamaz. Adaylar tarafından sınav ilanında duyurulan lisanslı büro kurulacak yerlerde büro merkezleri esas alınarak en fazla 5 tercih yapılabilir. Adaylar içerisinde Đdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamayacaklarından bu yönde yapılan tercihler ile sınav ilanındaki yerler dışında yapılan tercihler geçersiz tercih olarak kabul edilecek ve başvuru kalan tercihlere göre değerlendirmeye alınacaktır. 7

8 3.6. BAŞVURULARIN GEÇERSĐZ SAYILACAĞI DURUMLAR Dolduruşunda bir eksiklik veya kural dışı bir durum görülmeyen Sınav Başvuru Formunda yazılan bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına doğacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara itiraz etme hakkı yoktur. Aşağıda belirtilen durumlarda başvurular geçersiz sayılacak ve işleme konmayacaktır. Sınav Başvuru Formundaki bilgiler tam olarak doldurulmamışsa, Sınav Başvuru Formunda yazılan ve kodlanan kimlik bilgilerinde eksiklik veya tutarsızlık varsa, Sınav Başvuru Formu aday tarafından imzalanmamış veya fotoğraf yapıştırılmamışsa, Başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır. Başvuru esnasında adayların, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Kanuna ve Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Komisyonca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler, sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar MESLEKĐ DENEYĐM DEĞERLENDĐRME FORMU ( EK-5 ) Meslekî deneyim değerlendirme formu altı ana başlıktan ve 5 alt maddeden oluşmaktadır. Ana başlıklar altında yer alan alt maddelerden sadece bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt maddeler içerisinde koşullarına uygun olan en yüksek bir tanesini işaretleyip, belgelemeleri gerekmektedir. Adaylarca, alt maddelerde birden fazla işaretleme yapılmış ise belgesine uygun en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. Mesleki deneyim değerlendirme puanı hiçbir koşulda bir aday için toplam 00 (yüz) puandan fazla olamaz. Aşağıda açıklanan, Formun ekinde sunulacak destekleyici belgelerin tamamının asıl veya onaylı suret olması zorunludur Kadastro Alanında Yapılan Görevler ve Çalışmalar Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı; olarak görev yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi. Đdarede; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı, müfettiş; olarak görev yaptığına dair Đdareden alınan onaylı hizmet belgesi. Öğretim üyesi, Đdarede, başmüfettiş, bölge müdürü, daire başkanı;olarak görev yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi.. Rektör, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve daha üstü görevler ;olarak görev yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi. Özel sektörde kadastro, yenileme işlerinde yüklenici, lisanslı bürolarda 5 yıldan fazla çalışan mühendis: Đlgili Kurum veya Kuruluştan alınmış Đş Bitirme Belgesi ile söz 8

9 konusu işin Sözleşme tarihinden Kesin Kabul tarihine kadar adayın şirket ortağı olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri ve Oda Büro Tescil Belgesi. Özel sektörde kadastro, yenileme, kamulaştırma, arazi toplulaştırması, imar uygulamalarına ilişkin işlerin yapılmasında kesintisiz olarak proje müdürü, sorumlu mühendis; Đlgili Kurum veya Kuruluştan alınmış Đş Denetleme veya Đş Yönetme Belgesi veya Đş Bitirme Belgesi ile birlikte bu işlerin yapım süresinin en az %70 inde proje müdürü veya sorumlu mühendis unvanıyla çalıştıklarına dair ilgili idareden verilen yazı, Hizmet Süresi Kamuda çalışanlar için hizmet belgesi, özel sektörde çalışanlar için Oda belgesi. En yüksek 30 puan olmak üzere, her tamamlanmış çalışma yılı için puan alınacaktır Eğitim Düzeyi Yüksek Lisans: Yüksek Lisans Diploması, eğitimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi. Doktora: Doktora Diploması, eğitimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi Yabancı Dil Seviyesi KPDS den en az (C) seviyesi, TOEFL dan en az 73 puan ; seviyesinde olduğuna dair sınav ilan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde alınmış olan onaylı belge, Yurt dışında meslekî eğitim (en az iki sömestr lik bir eğitim programı belgesi) ; yaptığına dair onaylı belge,( Bu belgeler yeminli mütercimlerce Türkçeye çevrilmiş ve apostilli olarak ibraz edilecektir.) Yabancı dille eğitim yapan üniversiteler ve enstitülerde lisans, yüksek lisans veya doktora; yapmış olduğuna dair onaylı belge Meslek Alanında Alınan Ödüller Sınav ilan tarihine kadar alınan ödüller dikkate alınacaktır. Kamuda çalışanlar için: Maaş ödülü, kademe ilerlemesi belgesi veya takdir belgesi. Özel sektörde çalışanlar için: Odadan almış oldukları takdir belgesi Meslek Alanında Yapılan Bilimsel Yayınlar Hakemli meslekî dergilerde yayımlanan meslekî bildiri ve makaleler; Hakemli meslekî dergilerde yayımlanan meslekî bildiri ve makaleler dikkate alınarak belirlenir. Bu amaçla Dergi yazı işleri müdürlüğünce verilmiş yazı veya derginin aslı veya onaylı sureti istenir. Kurultay, çalıştay, kongre vb. organizasyonlarda sunulan mesleki bildiriler hakem kurulu veya bilim kurulu ile yayınlandığı belgelenmesi koşulu ile değerlendirmeye alınacaktır. 9

10 !! Bu başlıkta sunulacak mesleki bildiri ve makalelerden, sadece bir tanesi puanlamaya esas olmak üzere değerlendirmeye alınacaktır SINAV ÜCRETĐ Adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak TL sınav ücretini Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerinde Kurum Tahsilatları menüsündeki 039 işlem kodlu Anadolu Üniversitesi hesabına yatıracaklardır. Banka Dekontu, adayın adı ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenecektir.!! Sınav ücreti ödemeleri için EFT kabul edilmeyecektir.!! Sınav ücreti; hiçbir koşulda iade edilmeyecektir BAŞVURUSU KABUL EDĐLEN ADAYLAR VE MESLEKĐ DENEYĐM PUANLARININ ĐLANI Başvuruları kabul edilen adaylar ve Mesleki Deneyim Puanları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Kadastro Mühendisleri Odası internet adreslerinden ilan edilecektir.!! Mesleki Deneyim Puanlarına itiraz Đdarenin internet sayfasında ilanını izleyen 7 gün içerisinde, Đdareye yazılı olarak yapılır.!!yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip 5 gün içinde Đdarece değerlendirilerek kesinleştirilir ve ilgilisine yazılı olarak duyurulur. 0

11 3.0. SINAV GĐRĐŞ BELGESĐ Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, internet adresine TC kimlik numaralarını girmek suretiyle Sınav Giriş Belgesi nin dökümünü alacak ve bu belge ile sınava gireceklerdir.!! Sınav Giriş Belgesi adayların adresine ayrıca posta yolu ile gönderilmeyecektir. Adayların sınava girecekleri okul, bina, sınıf, sıra v.b. bilgiler Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir. 3.. SINAVIN YERĐ, TARĐHĐ, SAATĐ VE SÜRESĐ Sınav ANKARA da tek oturumda yapılacaktır. Sınav Tarihi : /0/009 Sınav Saati : 0:00 Sınav Yeri : Ankara Sınav Süresi : 3 saat (80 dakika) 4. SINAV 4.. SINAVIN AMACI Bu sınav; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun un inci maddesinin inci fıkrası gereği; kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin seçilmesi ve yerleştirilmesini amaçlar. 4.. SINAVA GĐRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!! Sınava başvurusu kabul edilen adayların, sınav esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur. Sınav Giriş Belgesi (Đnternetten döküm olarak alınacaktır.) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport. Sınava girecek adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir. Sınavda

12 tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Sınav sırasında bu tür malzemelerin ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Sınav Giriş Belgesini, yukarıda belirtilen kimlik belgelerinden biriyle birlikte gösteremeyenler sınava kabul edilmeyeceklerdir. Đnternetten dökümü alınan Sınav Giriş Belgesinin fotokopi, faks ile gönderilmiş kopyası vb. belgeler kabul edilmez SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için; Sınava atandığı salonda girmesi, Cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemesi, Cevapları soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, Cevap kağıdı, soru kitapçığı ile Sınav Giriş Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması, zorunludur. Ayrıca sınav salonunda; Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 09:45 te sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi sınav başkanına aittir. Salonda Aday Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 5 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kağıdı alınır ve tekrar sınava devamına izin verilmez. Ancak, bina denetim görevlileri nezdinde ihtiyaç iznine çıkılabilir. Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ilgili kitap, not vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken veya kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri Sınav Đptal Tutanağı na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye kalkışanı uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı,hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulanan saat vb. türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları

13 bulunduranlar sınav bitiminde teslim almak şartı ile salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksi davranışta bulunanların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sırasında sigara ve benzeri tütün ürünleri içmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır SINAV SORULARI Lisans Sınavında Anadolu Üniversitesi tarafından, çoktan seçmeli test olarak hazırlanacak sorular toplam 0 adet olup, değerlendirme 00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav soruları, mesleki alanda yüzde yetmiş ve diğer konularda yüzde otuz oranında olacak şekilde hazırlanacaktır.!! Lisans Sınavı tek oturumda yapılacak olup, toplam 0 soru için verilen süre 80 dakikadır.!! Sınav puanı hesaplanırken her doğru cevaba eşit puan verilir ve yanlış cevap 0,5 doğru cevabı (4 yanlış cevap doğru cevabı) iptal eder Meslek alanı konuları (%70); Medeni hukuk, Kadastro mevzuatı, Tapu mevzuatı, Đmar mevzuatı, Kıyı mevzuatı, Kamulaştırma mevzuatı, Orman mevzuatı, Mera mevzuatı, Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı, Arazi toplulaştırma mevzuatı, Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını, kapsar Diğer konular (%30); Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin temel organlarını, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihini, Milli güvenlik konularını, 3

14 Đdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı, Vergi, harç ve ilgili diğer malî konuları, Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları, Halkla ilişkiler ve davranış kurallarını, kapsar. 5. SINAV SORULARININ, SONUÇLARININ ĐLANI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 5.. SINAV SORULARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ Sınav soruları sınavdan sonra ve internet adreslerinde duyurulacaktır.!! Sınav sorularına itiraz, soruların internet sayfasında ilanını izleyen 7 gün içersinde yazılı olarak Đdareye yapılır.!!yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip 7 gün içinde değerlendirilerek kesinleştirilir ve Đdarece ilgilisine yazılı olarak duyurulur. 5.. SINAV SONUÇLARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilir. Adaylar belirtilen tarihlerde ve internet adreslerinde T.C. kimlik numaralarını girmek suretiyle sınav sonuçlarına ulaşabilir ve internet üzerinden döküm alabilirler. Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları dikkate alınarak sınav puanı belirlenecektir. Sınavda 00 puan üzerinden 60 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.!! Sınav Sonuç Belgeleri ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecektir.!! Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların internet sayfasında ilanını izleyen 7 gün içersinde yazılı olarak Đdareye yapılır.!!yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip 7 gün içinde değerlendirilerek kesinleştirilir ve Đdarece ilgilisine yazılı olarak duyurulur.!! Sınav sonuç belgeleri Lisans Belgesi yerine geçmez. Aday lisans alma aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir. 4

15 5.3. SINAV BAŞARI PUANININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kesinleşen Sınav Puanına göre değerlendirmeye alınan adayların; Sınav puanının %70 i ile mesleki deneyim puanının %30 unun toplamı alınarak sınav başarı puanı elde edilir. Sınav başarı puanı, 60 puan ve üzeri olan adaylar lisans sınavında başarılı olmuş sayılır. Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde; Mesleki Deneyim Değerlendirme Formundaki değerlendirme kriterlerinden sırasıyla, kadastroya yönelik yaptığı görev ve işler, hizmet süresi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi puanları fazla olan adaylar öncelikli tercih edilir. 6. SINAV BAŞARI PUANLARI VE YERLEŞTĐRME SONUÇLARININ ĐLANI VE ĐTĐRAZ 6.. ĐLAN Sınav Başarı Puanına göre başarılı sayılan adaylardan, lisanslı büro kurulacağı ilân edilen yerler için yaptıkları tercihlere göre, yedekler ise sınav başarı puanına göre ayrı bir liste halinde sıralanarak en geç 5 gün içerisinde internet adreslerinden ilan edilir. 6.. ĐTĐRAZ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Kadastro Mühendisleri Odası Adaylar sınav başarı puanlarına ve yerleştirmelere; internette yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde Đdareye yapacakları yazılı başvuru ile itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip 5 gün içinde Đdarece değerlendirilerek kesinleştirilir ve ilgilisine yazılı olarak duyurulur. Sınav başarı sonuçları, itiraz olmaması halinde itiraz süresi bitiminde, itiraz olması halinde ise itirazların kesinleştirilme süresinin bitiminde, Đdarenin ve Odanın internet adresinden ilan edilerek kesinleştirilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Kadastro Mühendisleri Odası 5

16 7. LĐSANSLI BÜROLARIN KURULACAĞI YERLER, SAYILARI VE YETKĐ ALANLARI Lisanslı büro kurulacak yerler, yetki alanları ve sayılarını gösterir Tercih Tablosu EK -4 de, hizmet grupları EK-3 de belirtilmiştir. 8. LĐSANS BELGELERĐNĐN VERĐLMESĐ Lisans sınavında başarılı olup lisans almaya hak kazananlar, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümleri yerine getirmedikleri takdirde lisans belgesi alamazlar. 6

17 9. EKLER EK - SINAV BAŞVURU DĐLEKÇESĐ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( FEN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI) ANKARA Đdareniz tarafından /0/009 tarihinde yapılacak Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Seçme ve Yerleştirme Sınavına başvurumun kabulü için gereğini arz ederim. Ad Soyad././.. (Đmza) ADRES: EKĐ: Dosya halinde Başvuru Formu ve ekleri. ( sayfa) (* Madde 3. de istenen belge sıralamasına uyulacaktır) 7

18 EK ĐTĐRAZ DĐLEKÇESĐ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fen Dairesi Başkanlığına ANKARA. konulu itirazımın değerlendirilmesini gereğini arz ederim.././.. (Đmza) T.C.Numarası Adı Soyadı Telefon No Đrtibat Adresi Semt / Đlçe Đl Đtiraz Konusu Đtiraz Gerekçesi.. Posta Kodu : : Dilekçenizin işleme konulabilmesi için itiraz gerekçesini açıkça belirtmeniz gerekmektedir. 8

19 EK 3 - HĐZMET BÖLGELERĐ I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE -Adana -Afyonkarahisar -Artvin -Ankara -Bilecik -Elazığ 3-Bursa 3-Bolu 3-Erzincan 4-Gaziantep 4-Burdur 4-Erzurum 5-Đçel 5-Düzce 5-Kahramanmaraş 6-Đstanbul 6-Giresun 6-Malatya 7-Đzmir 7-Isparta 7-Sivas 8-Kocaeli 8-Kütahya 8-Şanlıurfa 9-Aydın 9-Ordu 9-Diyarbakır 0-Balıkesir 0-Osmaniye 0-Adıyaman -Çanakkale -Rize -Ağrı -Denizli -Samsun -Bingöl 3-Edirne 3-Kırklareli 3-Bitlis 4-Kayseri 4-Trabzon 4-Hakkari 5-Tekirdağ 5-Uşak 5-Kars 6-Konya 6-Bartın 6-Mardin 7-Manisa 7-Karabük 7-Muş 8-Muğla 8-Kırıkkale 8-Siirt 9-Sakarya 9-Amasya 9-Tunceli 0-Antalya 0-Çankırı 0-Ardahan -Hatay -Çorum -Iğdır -Zonguldak -Kastamonu -Batman 3-Eskişehir 3-Kırşehir 3-Şırnak 4-Yalova 4-Nevşehir 4-Gümüşhane 5-Niğde 5-Bayburt 6-Sinop 6-Van 7-Tokat 8-Yozgat 9-Aksaray 30-Karaman 3-Kilis (I) ve (II) nci hizmet bölgelerinde; büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler ile merkez ilçeler hizmet birimleri bağlı bulunduğu ilin hizmet bölgesine, diğer ilçeler bir alt hizmet bölgesine tabidir. (III) üncü hizmet bölgesinde illerin merkez ilçeleri ve diğer ilçelerindeki hizmet birimleri, bağlı olduğu ilin hizmet bölgesine tabidir. 9

20 EK 4 - TERCĐH TABLOSU Đl Kodu Đl Adı Tercih Kodu Büro Kurulacak Yerler Sorumlu Olduğu Đlçeler Büro Sayısı 0 ADANA 0 ADIYAMAN 03 AFYON 00 CEYHAN CEYHAN YUMURTALIK 00 ĐMAMOĞLU ĐMAMOĞLU 003 KARAĐSALI KARAĐSALI 004 KOZAN KOZAN 005 POZANTI POZANTI 006 SAĐMBEYLĐ SAĐMBEYLĐ TUFANBEYLĐ FEKE 007 SEYHAN SEYHAN ALADAĞ 4 ÇUKUROVA 008 YÜREĞĐR YÜREĞĐR KARATAŞ 4 SARIÇAM ADIYAMAN ÇELĐKHAN 00 ADIYAMAN GERGER SAMSAT SĐNCĐK BESNĐ 00 BESNĐ GÖLBAŞI TUT 003 KAHTA KAHTA AFYON ÇOBANLAR 030 AFYON ĐHSANĐYE 3 ĐSCEHĐSAR SĐNANPAŞA ŞUHUT BOLVADĐN 030 BOLVADĐN ÇAY SULTANDAĞI DAZKIRI 0303 DAZKIRI BAŞMAKÇI EVCĐLER 0304 DĐNAR DĐNAR 0

21 04 AĞRI 05 AMASYA 06 ANKARA 07 ANTALYA 0305 EMĐRDAĞ 0306 SANDIKLI 040 AĞRI 040 DOĞUBAYAZIT 050 AMASYA 050 GÜMÜŞHACIKÖY EMĐRDAĞ BAYAT SANDIKLI HOCALAR KIZILÖREN AĞRI TAŞLIÇAY TUTAK ELEŞKĐRT HAMUR DOĞUBAYAZIT DĐYADĐN AMASYA GÖYNÜCEK TAŞOVA HAMAMÖZÜ GMŞHACIKÖY 0503 MERZĐFON MERZĐFON 0504 SULUOVA SULUOVA 060 AKYURT AKYURT KALECĐK 060 ALTINDAĞ ALTINDAĞ 0603 AYAŞ AYAŞ 0604 BEYPAZARI BEYPAZARI GÜDÜL KIBRISCIK( BOLU) 0605 ÇANKAYA ÇANKAYA ÇUBUK ÇUBUK 0607 ELMADAĞ ELMADAĞ 0608 ETĐMESGUT ETĐMESGUT 0609 GÖLBAŞI BALA GÖLBAŞI HAYMANA 060 KEÇĐÖREN KEÇĐÖREN PURSAKLAR 4 06 KIZILCAHAMAM ÇAMLIDERE KIZILCAHAMAM KAZAN 06 MAMAK MAMAK 063 NALLIHAN NALLIHAN 064 POLATLI POLATLI 065 SĐNCAN SĐNCAN 066 ŞEREFLĐKOÇHĐSAR ŞEREFLĐKOÇHĐSAR EVREN 067 YENĐMAHALLE YENĐMAHALLE ALANYA ALANYA GÜNDOĞMUŞ

22 08 ARTVĐN 09 AYDIN 070 KEPEZ KEPEZ AKSU DÖŞEMEALTI 4 KEMER MURATPAŞA KONYAALTI 0703 ELMALI ELMALI 0704 FĐNĐKE FĐNĐKE KUMLUCA 0705 GAZĐPAŞA GAZĐPAŞA 0706 KAŞ DEMRE KAŞ 0707 KORKUTELĐ KORKUTELĐ 0708 MANAVGAT MANAVGAT AKSEKĐ ĐBRADI 0709 SERĐK SERĐK 080 ARHAVĐ ARHAVĐ HOPA BORÇKA MURGUL 080 ARTVĐN ARTVĐN ARDANUÇ ŞAVŞAT YUSUFELĐ AYDIN GERMENCĐK 090 AYDIN ĐNCĐRLĐOVA KOÇARLI KÖŞK 090 BOZDOĞAN BOZDOĞAN YENĐPAZAR 0903 ÇĐNE ÇĐNE KARPUZLU 0904 DĐDĐM DĐDĐM 0905 KUŞADASI KUŞADASI SELÇUK(ĐZMĐR) KUYUCAK 0906 KUYUCAK KARACASU BUHARKENT 0907 NAZĐLLĐ NAZĐLLĐ SULTANHĐSAR

23 0 BALIKESĐR BĐLECĐK 0908 SÖKE SÖKE 00 AYVALIK AYVALIK 00 BALIKESĐR BALIKESĐR 003 BANDIRMA BANDIRMA MANYAS 004 BĐGADĐÇ BĐGADĐÇ SINDIRGI 005 BURHANĐYE BURHANĐYE GÖMEÇ 006 DURSUNBEY DURSUNBEY 007 EDREMĐT EDREMĐT HAVRAN 008 ERDEK ERDEK MARMARA 009 GÖNEN GÖNEN 00 ĐVRĐNDĐ BALYA ĐVRĐNDĐ 0 SAVAŞTEPE SAVAŞTEPE 0 SUSURLUK SUSURLUK KEPSUT BĐLECĐK 0 BĐLECĐK PAZARYERĐ YENĐPAZAR 0 GÖLPAZARI GÖLPAZARI OSMANELĐ 03 OSMANELĐ GEYVE(SAKARYA) PAMUKOVA(SAKARYA) TARAKLI(SAKARYA) SÖĞÜT 04 SÖĞÜT BOZÜYÜK ĐNHĐSAR BĐNGÖL ADAKLI BĐNGÖL 0 BĐNGÖL GENÇ KARLIOVA SOLHAN YEDĐSU 3 BĐTLĐS 30 AHLAT AHLAT ADĐLCEVAZ 30 BĐTLĐS BĐTLĐS GÜROYMAK MUTKĐ 3

24 303 TATVAN TATVAN HĐZAN 40 BOLU BOLU SEBEN GEREDE 4 BOLU 40 GEREDE MENGEN YENĐÇAĞ DÖRTDĐVAN 403 MUDURNU MUDURNU GÖYNÜK 50 BUCAK BUCAK ÇELTĐKÇĐ BURDUR 5 BURDUR 50 BURDUR AĞLASUN KEMER YEŞĐLOVA GÖLHĐSAR ALTINYAYLA 503 GÖLHĐSAR ÇAVDIR 6 BURSA ÇANAKKALE TEFENNĐ KARAMANLI 60 GEMLĐK GEMLĐK 60 GÜRSU GÜRSU KESTEL 603 ĐNEGÖL ĐNEGÖL 604 ĐZNĐK YENĐŞEHĐR ĐZNĐK 605 KARACABEY KARACABEY 606 M.KEMALPAŞA M.KEMALPAŞA 607 MUDANYA MUDANYA 608 NĐLÜFER NĐLÜFER ORHANELĐ 609 ORHANELĐ BÜYÜKORHAN HARMANCIK 60 ORHANGAZĐ ORHANGAZĐ 6 OSMANGAZĐ OSMANGAZĐ KELES 6 YILDIRIM YILDIRIM AYVACIK 70 AYVACIK BAYRAMĐÇ EZĐNE 70 BĐGA BĐGA 4

25 8 ÇANKIRI 9 ÇORUM 0 DENĐZLĐ 703 ÇAN ÇAN YENĐCE 704 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BOZCAADA GÖKÇEADA 705 GELĐBOLU GELĐBOLU ECEABAT 706 LAPSEKĐ LAPSEKĐ 80 ÇANKIRI ÇANKIRI ELDĐVAN KIZILIRMAK KORGUN YAPRAKLI ILGAZ 80 ÇERKEŞ ÇERKEŞ ATKARACALAR KURŞUNLU ORTA BAYRAMÖREN 803 ŞABANÖZÜ ŞABANÖZÜ 90 ALACA ALACA ÇORUM 90 ÇORUM ÇRM. ORTAKÖY MECĐTÖZÜ ĐSKĐLĐP 903 ĐSKĐLĐP BAYAT OĞUZLAR UĞURLUDAĞ OSMANCIK 904 OSMANCIK DODURGA KARGI LAÇĐN 905 SUNGURLU SUNGURLU BOĞAZKALE ACIPAYAM 00 ACIPAYAM ÇAMELĐ SERĐNHĐSAR 00 BULDAN BULDAN GÜNEY ÇAL 003 ÇAL BAKLAN BEKĐLLĐ 5

26 DĐYARBAKIR EDĐRNE ÇARDAK 004 ÇARDAK BOZKURT 005 ÇĐVRĐL ÇĐVRĐL 006 DENĐZLĐ DENĐZLĐ AKKÖY BABADAĞ 4 HONAZ SARAYKÖY 007 TAVAS TAVAS BEYAĞAÇ KALE 0 YENĐŞEHĐR YENĐŞEHĐR ÇINAR HANĐ HAZRO KOCAKÖY LĐCE BĐSMĐL 3 SĐLVAN KULP BAĞLAR KAYAPINAR SUR 0 ERGANĐ ERGANĐ EĞĐL ÇÜNGÜŞ DĐCLE ÇERMĐK EDĐRNE 0 EDĐRNE HAVSA LALAPAŞA SÜLOĞLU 0 ĐPSALA ĐPSALA 03 KEŞAN KEŞAN ENEZ 04 UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ MERĐÇ 3 ELAZIĞ 30 ELAZIĞ ELAZIĞ AĞIN BASKĐL KEBAN 4 MADEN 6

27 30 KARAKOÇAN 303 PALU 4 ERZĐNCAN 40 ERZĐNCAN 50 PALANDÖKEN 50 HINIS 5 ERZURUM 503 HORASAN 504 ĐSPĐR 505 OLTU 6 ESKĐŞEHĐR 60 ODUNPAZARI SĐVRĐCE KARAKOÇAN KĐĞI(BĐNGÖL) YAYLADERE(BĐNGÖL) PALU ALACAKAYA ARICAK KOVANCILAR ERZĐNCAN ÇAYIRLI ĐLĐÇ KEMAH KEMALĐYE OTLUKBELĐ REFAHĐYE TERCAN ÜZÜMLÜ PALANDÖKEN AŞKALE AZĐZĐYE (ILICA) ÇAT TORTUM UZUNDERE YAKUTĐYE HINIS KARAÇOBAN KARAYAZI TEKMAN HORASAN KÖPRÜKÖY PASĐNLER ĐSPĐR PAZARYOLU OLTU NARMAN OLUR ŞENKAYA ODUNPAZARI ALPU ĐNÖNÜ HAN 3 4 7

28 7 GAZĐANTEP 8 GĐRESUN 9 GÜMÜŞHANE 60 SĐVRĐHĐSAR MĐHALGAZĐ SARICAKAYA SEYĐTGAZĐ TEPEBAŞI SĐVRĐHĐSAR BEYLĐKOVA ÇĐFTELER GÜNYÜZÜ MAHMUDĐYE MĐHALLIÇCIK 70 OĞUZELĐ OĞUZELĐ 70 ĐSLAHĐYE ĐSLAHĐYE NURDAĞI 703 ŞAHĐNBEY ŞAHĐNBEY 704 ŞEHĐTKAMĐL ŞEHĐTKAMĐL ARABAN YAVUZELĐ 705 NĐZĐP NĐZĐP KARKAMIŞ 80 GĐRESUN GĐRESUN DERELĐ 80 BULANCAK BULANCAK PĐRAZĐZ GÖRELE ÇANAKÇI 803 GÖRELE DOĞANKENT EYNESĐL GÜCE TĐREBOLU KEŞAP 804 KEŞAP ESPĐYE YAĞLIDERE ŞEBĐNKARAHĐSAR 805 ŞEBĐNKARAHĐSAR ALUCRA ÇAMOLUK GÜMÜŞHANE 90 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN TORUL KELKĐT 90 KELKĐT ŞĐRAN KÖSE 30 HAKKARĐ 300 HAKKARĐ HAKKARĐ ÇUKURCA 8

29 3 HATAY 3 ISPARTA 33 ĐÇEL 34 ĐSTANBUL 30 DÖRTYOL ŞEMDĐNLĐ YÜKSEKOVA DÖRTYOL ERZĐN 30 HATAY ANTAKYA ALTINÖZÜ SAMANDAĞ YAYLADAĞI 303 ĐSKENDERUN ĐSKENDERUN BELEN 304 KIRIKHAN KUMLU HASSA KIRIKHAN REYHANLI EĞĐRDĐR 30 EĞĐRDĐR SÜTÇÜLER AKSU 30 GELENDOST GELENDOST ISPARTA 303 ISPARTA GÖNEN ATABEY SENĐRKENT 304 SENĐRKENT KEÇĐBORLU ULUBORLU 305 ŞARKĐKARAAĞAÇ ŞARKĐKARAAĞAÇ YENĐŞARBADEMLĐ 306 YALVAÇ YALVAÇ 330 ANAMUR ANAMUR BOZYAZI 330 ERDEMLĐ ERDEMLĐ 3303 GÜLNAR GÜLNAR AYDINCIK AKDENĐZ 3304 AKDENĐZ MEZĐTLĐ TOROSLAR 4 YENĐŞEHĐR 3305 MUT MUT 3306 SĐLĐFKE SĐLĐFKE 3307 TARSUS TARSUS ÇAMLIYAYLA 340 AVCILAR AVCILAR 340 BAĞCILAR BAĞCILAR 9

30 35 ĐZMĐR 3403 BAHÇELĐEVLER BAHÇELĐEVLER 3404 BAKIRKÖY BAKIRKÖY GÜNGÖREN 3405 BAYRAMPAŞA BAYRAMPAŞA 3406 BEŞĐKTAŞ BEŞĐKTAŞ 3407 BEYKOZ BEYKOZ 3408 BEYLĐKDÜZÜ BEYLĐKDÜZÜ 3409 BEYOĞLU BEYOĞLU 340 BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE 6 34 ÇATALCA ÇATALCA ARNAVUTKÖY 34 ESENLER ESENLER 343 ESENYURT ESENYURT 344 EYÜP EYÜP 345 FATĐH FATĐH 346 GAZĐOSMANPAŞA 347 KADIKÖY GAZĐOSMANPAŞA SULTANGAZĐ KADIKÖY ATAŞEHĐR 348 KARTAL KARTAL 349 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE BAŞAKŞEHĐR 340 MALTEPE MALTEPE 34 PENDĐK PENDĐK 3 34 SARIYER SARIYER 343 SĐLĐVRĐ SĐLĐVRĐ 344 SULTANBEYLĐ SULTANBEYLĐ ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE 345 ŞĐLE ŞĐLE 346 ŞĐŞLĐ 347 TUZLA ŞĐŞLĐ KAĞITHANE TUZLA ADALAR 348 ÜMRANĐYE ÜMRANĐYE ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR 3430 ZEYTĐNBURNU ZEYTĐNBURNU 350 ALĐAĞA ALĐAĞA 350 BERGAMA BERGAMA 3503 BORNOVA BORNOVA BUCA BUCA GAZĐEMĐR

31 36 KARS 360 KARS 37 KASTAMONU 3505 ÇEŞME ÇEŞME 3506 ÇĐĞLĐ ÇĐĞLĐ MENEMEN 3507 DĐKĐLĐ DĐKĐLĐ KINIK 3508 FOÇA FOÇA 3509 KARABURUN KARABURUN 350 KARŞIYAKA KARŞIYAKA BAYRAKLI 35 KEMALPAŞA KEMALPAŞA TORBALI 35 KONAK KONAK KARABAĞLAR BALÇOVA 4 NARLIDERE GÜZELBAHÇE 353 MENDERES MENDERES 354 ÖDEMĐŞ ÖDEMĐŞ BEYDAĞ KĐRAZ 355 SEFERĐHĐSAR SEFERĐHĐSAR 356 TĐRE BAYINDIR TĐRE 357 URLA URLA 370 CĐDE 370 ĐNEBOLU 3703 KASTAMONU KARS AKYAKA ARPAÇAY DĐGOR KAĞIZMAN SARIKAMIŞ SELĐM SUSUZ CĐDE ŞENPAZAR ĐNEBOLU ABANA BOZKURT ÇATALZEYTĐN DOĞANYURT KÜRE KASTAMONU AĞLI ARAÇ AZDAVAY DADAY DEVREKANĐ 3

32 38 KAYSERĐ 39 KIRKLARELĐ 40 KIRŞEHĐR 4 KOCAELĐ 3704 TAŞKÖPRÜ ĐHSANGAZĐ PINARBAŞI SEYDĐLER TAŞKÖPRÜ HANÖNÜ 3705 TOSYA TOSYA 380 DEVELĐ DEVELĐ TOMARZA YEŞĐLHĐSAR 380 KOCASĐNAN KOCASĐNAN AKKIŞLA BÜNYAN FELAHĐYE ÖZVATAN SARIOĞLAN 3803 MELĐKGAZĐ MELĐKGAZĐ HACILAR ĐNCESU TALAS 3804 PINARBAŞI PINARBAŞI SARIZ 3805 YAHYALI YAHYALI 390 KIRKLARELĐ KIRKLARELĐ KOFCAZ 390 BABAESKĐ BABAESKĐ PEHLĐVANKÖY 3903 LÜLEBURGAZ LÜLEBURGAZ PINARHĐSAR 3904 PINARHĐSAR DEMĐRKÖY VĐZE 400 KAMAN KAMAN KIRŞEHĐR AKCAKENT 400 KIRŞEHĐR AKPINAR BOZTEPE ÇĐÇEKDAĞI MUCUR 40 DERĐNCE DERĐNCE GEBZE 40 GEBZE DĐLOVASI ÇAYIROVA DARICA 3

33 4 KONYA 43 KÜTAHYA 403 KANDIRA KANDIRA 404 ĐZMĐT ĐZMĐT GÖLCÜK KARAMÜRSEL 3 BAŞĐSKELE KARTEPE 405 KÖRFEZ KÖRFEZ 40 AKŞEHĐR AKŞEHĐR TUZLUKÇU 40 BEYŞEHĐR BEYŞEHĐR HÜYÜK DEREBUCAK 403 BOZKIR BOZKIR AHIRLI YALIHÜYÜK HADĐM TAŞKENT 404 CĐHANBEYLĐ CĐHANBEYLĐ ALTINEKĐN 405 DOĞANHĐSAR DOĞANHĐSAR 406 EREĞLĐ (Konya) EREĞLĐ (Konya) HALKAPINAR 407 ILGIN ILGIN KADINHANI 408 KARAPINAR KARAPINAR EMĐRGAZĐ 409 KARATAY KARATAY ÇUMRA AKÖREN 40 KULU KULU 4 MERAM MERAM 4 SELÇUKLU SELÇUKLU DERBENT SARAYÖNÜ 43 SEYDĐŞEHĐR SEYDĐŞEHĐR 44 YUNAK YUNAK ÇELTĐK KÜTAHYA 430 KÜTAHYA ALTINTAŞ ASLANAPA DUMLUPINAR 430 SĐMAV SĐMAV 33

34 44 MALATYA 45 MANĐSA 46 KAHRAMANMARAŞ 4303 TAVŞANLI GEDĐZ PAZARLAR ŞAPHANE TAVŞANLI ÇAVDARHĐSAR DOMANĐÇ EMET HĐSARCIK 440 AKÇADAĞ AKÇADAĞ 440 DARENDE DARENDE 4403 DOĞANŞEHĐR DOĞANŞEHĐR 4404 HEKĐMHAN HEKĐMHAN ARAPGĐR ARGUVAN YAZIHAN KULUNCAK 4405 MALATYA MALATYA BATTALGAZĐ DOĞANYOL KALE 3 PÜTÜRGE 4406 YEŞĐLYURT YEŞĐLYURT AKHĐSAR 450 AKHĐSAR GÖRDES GÖLMARMARA 450 ALAŞEHĐR ALAŞEHĐR 4503 DEMĐRCĐ DEMĐRCĐ KÖPRÜBAŞI 4504 KIRKAĞAÇ KIRKAĞAÇ SOMA 4505 KULA KULA SELENDĐ 4506 MANĐSA MANĐSA SARUHANLI 4507 SALĐHLĐ SALĐHLĐ AHMETLĐ 4508 SARIGÖL SARIGÖL 4509 TURGUTLU TURGUTLU 460 AFŞĐN AFŞĐN GÖKSUN 460 ELBĐSTAN ELBĐSTAN EKĐNÖZÜ 34

35 47 MARDĐN 48 MUĞLA 49 MUŞ 50 NEVŞEHĐR 4603 KAHRAMANMARAŞ NURHAK KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN TÜRKOĞLU 4604 PAZARCIK PAZARCIK ÇAĞLAYANCERĐT 470 MARDĐN MARDĐN DERĐK KIZILTEPE MAZIDAĞI ÖMERLĐ 3 SAVUR YEŞĐLLĐ NUSAYBĐN 470 MĐDYAT MĐDYAT DARGEÇĐT GERCÜŞ 480 BODRUM BODRUM KÖYCEĞĐZ 480 DALAMAN DALAMAN ORTACA 4803 DATÇA DATÇA 4804 FETHĐYE FETHĐYE 4805 MARMARĐS MARMARĐS 4806 MĐLAS MĐLAS MUĞLA 4807 MUĞLA 3 ULA 4808 YATAĞAN YATAĞAN KAVAKLIDERE 490 MALAZGĐRT MALAZGĐRT BULANIK MUŞ 490 MUŞ HASKÖY KORKUT VARTO 500 AVANOS AVANOS ÜRGÜP 500 KOZAKLI KOZAKLI 5003 NEVŞEHĐR NEVŞEHĐR ACIGÖL DERĐNKUYU 35

36 5 NĐĞDE 5 ORDU 53 RĐZE 54 SAKARYA GÜLŞEHĐR HACIBEKTAŞ 50 BOR BOR 50 NĐĞDE NĐĞDE ALTUNHĐSAR ÇAMARDI ÇĐFTLĐK 503 ULUKIŞLA ULUKIŞLA FATSA ÇAMAŞ 50 FATSA ÇATALPINAR KORGAN KUMRU GÖLKÖY AYBASTI 50 GÖLKÖY GÜRGENTEPE KABATAŞ MESUDĐYE ORDU 503 ORDU GÜLYALI KABADÜZ ULUBEY 504 PERŞEMBE PERŞEMBE ÜNYE 505 ÜNYE AKKUŞ ÇAYBAŞI ĐKĐZCE 530 ARDEŞEN ARDEŞEN FINDIKLI PAZAR 530 PAZAR ÇAMLIHEMŞĐN HEMŞĐN RĐZE ÇAYELĐ DEREPAZARI 5303 RĐZE GÜNEYSU 3 ĐKĐZDERE ĐYĐDERE KALKANDERE 540 AKYAZI AKYAZI 540 HENDEK HENDEK KARAPÜRÇEK 36

37 55 SAMSUN 5403 ADAPAZARI ADAPAZARI FERĐZLĐ SÖĞÜTLÜ SAPANCA KARASU KOCAALĐ 4 KAYNARCA ARĐFĐYE ERENLER SERDĐVAN 550 BAFRA BAFRA ALAÇAM YAKAKENT 550 ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA 5503 HAVZA HAVZA LADĐK 5504 KAVAK KAVAK ASARCIK 5505 ONDOKUZ MAYIS ONDOKUZ MAYIS 5506 ĐLKADIM ĐLKADIM ATAKUM AYVACIK CANĐK SALIPAZARI TEKKEKÖY 3 TERME 5507 VEZĐRKÖPRÜ VEZĐRKÖPRÜ SĐĐRT AYDINLAR BAYKAN 56 SĐĐRT 560 SĐĐRT ERUH KURTALAN PERVARĐ ŞĐRVAN 57 SĐNOP 570 AYANCIK AYANCIK TÜRKELĐ BOYABAT 570 BOYABAT DURAĞAN SARAYDÜZÜ 5703 GERZE GERZE DĐKMEN 5704 SĐNOP SĐNOP 37

38 58 SĐVAS 59 TEKĐRDAĞ 60 TOKAT 6 TRABZON 580 SĐVAS ERFELEK SĐVAS DOĞANŞAR HAFĐK 580 DĐVRĐĞĐ DĐVRĐĞĐ 5803 ĐMRANLI ĐMRANLI 5804 KANGAL KANGAL GÜRÜN ULAŞ 5805 SUŞEHRĐ SUŞEHRĐ AKINCILAR GÖLOVA KOYULUHĐSAR 5806 ŞARKIŞLA ŞARKIŞLA ALTINYAYLA GEMEREK 5807 YILDIZELĐ YILDIZELĐ 5808 ZARA ZARA 590 ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY 590 ÇORLU ÇORLU 5903 MRM.EREGLĐSĐ MRM.EREGLĐSĐ 5904 MURATLI MURATLI 5905 SARAY SARAY 5906 ŞARKÖY ŞARKÖY MALKARA 5907 TEKĐRDAĞ TEKĐRDAĞ HAYRABOLU 600 ERBAA ERBAA NĐKSAR 600 NĐKSAR BAŞÇĐFTLĐK REŞADĐYE TOKAT ALMUS 6003 TOKAT ARTOVA SULUSARAY TOKAT YEŞĐLYURT 6004 TURHAL TURHAL TOKAT PAZAR 6005 ZĐLE ZĐLE 60 AKÇAABAT AKÇAABAT DÜZKÖY 60 ARAKLI ARAKLI 38

39 603 BEŞĐKDÜZÜ 604 OF 605 SÜRMENE 606 TRABZON 607 VAKFIKEBĐR 608 YOMRA 6 TUNCELĐ 60 TUNCELĐ BEŞĐKDÜZÜ ŞALPAZARI OF ÇAYKARA DERNEKPAZARI HAYRAT SÜRMENE KÖPRÜBAŞI TRABZON MAÇKA VAKFIKEBĐR ÇARŞIBAŞI TONYA YOMRA ARSĐN TUNCELĐ ÇEMĐŞKEZEK HOZAT MAZGĐRT NAZĐMĐYE OVACIK PERTEK PÜLÜMÜR 3 63 ŞANLIURFA 630 BOZOVA BOZOVA 630 SĐVEREK SĐVEREK HĐLVAN 6303 SURUÇ SURUÇ BĐRECĐK HALFETĐ ŞANLIURFA 6304 ŞANLIURFA AKÇAKALE HARRAN 4 64 UŞAK 6305 VĐRANŞEHĐR VĐRANŞEHĐR CEYLANPINAR 640 UŞAK UŞAK SĐVASLI 640 BANAZ BANAZ 6403 EŞME EŞME 6404 ULUBEY ULUBEY KARAHALLI 39

40 65 VAN 66 YOZGAT 67 ZONGULDAK ERCĐŞ 650 ERCĐŞ PATNOS(AĞRI) 650 MURADĐYE MURADĐYE ÇALDIRAN 6503 ÖZALP ÖZALP SARAY 6504 VAN VAN BAHÇESARAY BAŞKALE ÇATAK EDREMĐT GEVAŞ 3 GÜRPINAR 660 YOZGAT YOZGAT 660 AKDAĞMADENĐ AKDAĞMADENĐ SARAYKENT BOĞAZLIYAN 6603 BOĞAZLIYAN ÇANDIR ÇAYIRALAN YENĐFAKILI 6604 SARIKAY SARIKAYA SORGUN 6605 SORGUN AYDINCIK ÇEKEREK KADIŞEHRĐ 6606 YERKÖY ŞEFAATLĐ YERKÖY 670 ZONGULDAK ZONGULDAK 670 ALAPLI ALAPLI 6703 ÇAYCUMA ÇAYCUMA 6704 DEVREK DEVREK GÖKCEBEY 6705 KDZ.EREĞLĐ KDZ.EREĞLĐ AKSARAY AĞAÇÖREN ESKĐL 68 AKSARAY 680 AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜZELYURT ORTAKÖY SARIYAHŞĐ 69 BAYBURT 690 BAYBURT BAYBURT AYDINTEPE 40

41 70 KARAMAN 700 ERMENEK 700 KARAMAN 7 KIRIKKALE 70 KIRIKKALE 7 BATMAN 70 BATMAN 73 ŞIRNAK 730 ŞIRNAK 74 BARTIN 740 BARTIN 75 ARDAHAN 750 ARDAHAN 76 IĞDIR 760 IĞDIR DEMĐRÖZÜ ERMENEK BAŞYAYLA SARIVELĐLER KARAMAN AYRANCI K.KARABEKĐR GÜNEYSINIR(KONYA) KIRIKKALE BAHŞĐLĐ BALLIŞEYH ÇELEBĐ DELĐCE KARAKEÇĐLĐ KESKĐN SULAKYURT YAHŞĐHAN BATMAN BEŞĐRĐ SASON HASANKEYF KOZLUK ŞIRNAK BEYTÜLŞEBAP CĐZRE GÜÇLÜKONAK ĐDĐL SĐLOPĐ ULUDERE BARTIN AMASRA KURUCAŞĐLE ULUS ARDAHAN ÇILDIR DAMAL GÖLE HANAK POSOF IĞDIR ARALIK KARAKOYUNLU 3 4

42 77 YALOVA 770 YALOVA TUZLUCA YALOVA ALTINOVA ARMUTLU ÇINARCIK 3 ÇĐFTLĐKKÖY TERMAL 78 KARABÜK 780 KARABÜK KARABÜK EFLANĐ ESKĐPAZAR OVACIK SAFRANBOLU YENĐCE 79 KĐLĐS 790 KĐLĐS KĐLĐS ELBEYLĐ MUSABEYLĐ POLATELĐ 800 KADĐRLĐ KADĐRLĐ SUMBAS 80 OSMANĐYE 800 DÜZĐÇĐ DÜZĐÇĐ 8003 OSMANĐYE OSMANĐYE BAHÇE HASANBEYLĐ TOPRAKKALE DÜZCE AKÇAKOCA CUMAYERĐ 8 DÜZCE 80 DÜZCE ÇĐLĐMLĐ GÖLYAKA GÜMÜŞOVA KAYNAŞLI YIĞILCA 4

43 EK 5 - MESLEKĐ DEĞERLENDĐRME FORMU MESLEKĐ DENEYĐM DEĞERLENDĐRME FORMU EK Adı ve Soyadı : Oda sicil no : RESĐM Çalıştığı Kurum/Şirket: Unvanı : DEĞERLENDĐRME KRĐTERLERĐ - Kadastro alanında yapılan görevler ve çalışmalar: Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, kontrol müh., müdür, şube müd., bölge müdür yrd.: 0 Đdarede; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube müdürü, bölge müdür yrd, müfettiş: 5 Öğretim üyesi, Đdarede, baş müfettiş, bölge müdürü, daire başkanı: 30 Rektör, Genel Müd. Yrd., Genel Müdür ve daha üstü görevler: 35 Özel sektörde kadastro, yenileme işlerinde yüklenici, lisanslı bürolarda 5 yıldan fazla çalışan mühendis 5 Özel sektörde kadastro, yenileme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, imar uygulamalarına ilişkin işlerin yapılmasında kesintisiz olarak proje müdürü, sorumlu mühendis, 0 - Hizmet süresi: (En yüksek puan otuz olmak üzere, her çalışma yılı için puan alınacaktır.) (Kamuda çalışanlar için hizmet belgesi, özelde çalışanlar için Oda belgesi aranır.) 3- Eğitim düzeyi: Yüksek lisans 0 Doktora 5 4- Yabancı dil seviyesi : KPDS (en az C seviyesi), TOEFL (en az 73 puan) 5 Yurt dışında meslekî eğitim (En az iki sömestr lik bir eğitim programı / diploma) 5 Yabancı dille eğitim yapan üniversiteler ve enstitülerde lisans, yüksek lisans veya doktora 5 5- Meslek alanında alınan ödüller: 5 Kamuda çalışanlar için: Maaş ödülü, kademe ilerlemesi veya takdir belgesi, Özel sektörde çalışanlar için: Odadan almış olduğu takdir belgesi Meslek alanında yapılan bilimsel yayınlar : Puan değeri Hakemli meslekî dergilerde yayınlanan meslekî bildiri ve makaleler 0 Yukarıda her bölümde sayılanlardan bir tanesi belgelendirilmek suretiyle, değerlendirmeye alınacaktır. TOPLAM Adayın puanı Yukarıda yapmış olduğum beyanların doğruluğunu kabul ederim ĐMZA 43

44 44

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.03./111957 16/12/2008 Konu: Yeni Yönetmeliği göre Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Duyurusu. Đlgi: a) 04/03/2006

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 110050001 12091 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR AĞRI MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001 190930013 13447 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KONT. 310010015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,75770 85,75770 310010017 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÇİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 88,31211

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU TEKNİKER KADROSU İÇİN TERCİH EDİLECEK GÖREV YERLERİ SIRA NO UNVAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ / DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI POZİSYON SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER

POZİSYON KODU KURUM ADI POZİSYON SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER TABLO-1A. ÜCRETLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ LARI 1132617 BALIKESİR SAVAŞTEPE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ 1. BÖLGE: ANKARA ETİMESGUT MEHMET AKİF ERSOY İHO 2. BÖLGE: YOZGAT SARIKAYA İHO 3. BÖLGE: RİZE KAPTAN AHMET ERDOĞAN İHO 4. BÖLGE: MARDİN ARTUKLU

Detaylı

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3241091 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez 1 0 90,93950 90,93950 3241093 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOG BOLU MERKEZ Merkez 1 0 89,42132 89,42132 3241095

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ 50. dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Genel Sekreterliklerinize bağlı sağlık birimlerine ataması yapılan tabiplerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLERİ KURUMLARDA VE / ÇELERDE 2011 YILI TEMMUZ 2012 İÇİNDEKER SAYFA NO Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1 Mesleğini Aktif Olarak Yapan

Detaylı

İLÇE KONTENJAN KATSAYI SAYISI

İLÇE KONTENJAN KATSAYI SAYISI İL İLÇE KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 1 5 ADANA FEKE 2 6 ADANA KARATAŞ 2 3 ADANA SAİMBEYLİ 1 5 ADANA SARIÇAM 9 0 ADANA TUFANBEYLİ 2 5 ADANA YUMURTALIK 3 3 ADANA YÜREĞİR 7 1 ADIYAMAN BESNİ 8 4 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2021437 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) AMBAR MEMURU( BOLU ) GİH 10 1 3001 6505 7268 2021439 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans) KURUM ADI KADRO ADI 290160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 82,77866 82,77866 290160005 ADANA KARAİSALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI KONTENJAN ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 1 ADANA SARIÇAM 9 ADANA TUFANBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 8

İL ADI İLÇE ADI KONTENJAN ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 1 ADANA SARIÇAM 9 ADANA TUFANBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 8 İL ADI İLÇE ADI KONTENJAN ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 1 ADANA SARIÇAM 9 ADANA TUFANBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 8 ADIYAMAN BESNİ 7 ADIYAMAN ÇELİKHAN 2 ADIYAMAN GERGER 4 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı