Gençlerin bayram coþkusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlerin bayram coþkusu"

Transkript

1 TSO vekil adaylarýný dinledi Ticaret ve Sanayi Odasý, Mayýs ayý meclis toplantýsýnda, AK Parti, CHP ve MHP Milletvekili Adaylarý'ný misafir etti. Meclis toplantýsýndan sonra sýrasýyla salona davet edilen milletvekili adaylarý, yarým saatlik konuþma süresinde yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Ticaret ve Sanayi Odasý, Mayýs ayý meclis toplantýsýnda, AK Parti, CHP ve MHP Milletvekili Adaylarý'ný misafir Baþbakan müjdelerle geliyor ÇORUM 20 MAYIS 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, bugün Çorum da partisinin düzenleyeceði seçim mitingine katýlacak. Davutoðlu nun mitingi saat de Abide Meydaný nda gerçekleþtirilecek. Baþbakan ýn miting sonrasý Çorum Valiliði ni ziyaret etmesi bekleniyor. * HABERÝ 2 DE BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN EN UYGUN UÇAK BÝLETLERÝ HAC - UMRE VÝZE TAKÝBÝ Tel: Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Gençlerin bayram coþkusu Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Çorum da coþkuyla kutlandý. * HABERÝ 8 DE Milletvekili Uslu, Çorum Esnaf, Kefaret ve Kredi Kooperatifimize giriþimimizle ilave 2 Milyon TL'lik kredi daha açýlmasýný saðladýk. dedi. Mýsýr cuntasýna lanet Esnafa 2 Milyon TL lik kredi daha Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Mýsýr'da Hamas üyeleri ve meþru Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin de içerisinde bulunduðu 106 kiþi hakkýnda Selim Özkabakçý idam kararý verilmesine tepki gösterdi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Eðridere Caddesi nde yaptýðý esnaf turunda Çorum Esnaf, Kefaret ve Kredi Kooperatifimize giriþimimizle ilave 2 Milyon TL'lik kredi daha açýlmasýný saðladýk. dedi. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 9 DA Ýdam kararlarý durdurulmalý Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Mýsýr'da seçimle Cumhurbaþkaný seçilen ve darbe ile görevinden uzaklaþtýrýlan Muhammed Mursi ve 108 kiþi Bekir Uyanýk hakkýnda verilen idam kararýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Kardeþ ülke Mýsýr'da ilk baðýmsýz ve serbest seçimle cumhurbaþkaný seçilen Muhammed Mursi ve arkadaþlarýna karþý iþletilen haksýz süreç sonucunda kabul edilemez bir karara imza atýlmýþtýr. Verilen cezanýn bir askeri cunta tarafýndan verildiði aþikârdýr. dedi. * HABERÝ 9 DA Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Çorum da coþkuyla kutlandý. AVM inþaatý baþladý * HABERÝ 8 DE 'Ýpeðe Bürünen Hatlar' konulu resim sergisi açýldý. Ýpeðe Bürünen Hatlar Ahlatcý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý nýn geçtiðimiz hafta kamuoyuna duyurduðu eski tahýl pazarý alanýnda Forum Çorum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi nin hafriyatý baþladý. Atatürk Anadolu Lisesi'nde Ýsmet Keten'in eserlerinden oluþan 'Ýpeðe Bürünen Hatlar' konulu resim sergisi açýldý. * HABERÝ 8 DE Býçaklý kavga, 2 yaralý Çorum'da bir kiþi, daha önceden aralarýnda husumet bulunan baba ile oðlunu silah ve býçakla yaraladý. Buðday Pazarý yerinde Forum Çorum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi nin hafriyatýna baþlandý. * HABERÝ 9 DA

2 2 ÇARÞAMBA 20 MAYIS 2015 Baþbakan müjdelerle geliyor AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, bugün Çorum da partisinin düzenleyeceði seçim mitingine katýlacak. Abide Meydaný nda saat de baþlayacak olan mitinge Ulukavak, Buhara, Akkent, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi seçim bürolarýndan saat de araç kaldýrýlacak. AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatý Baþbakan ýn mitingine tüm Çorumlular ý davet ederken, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, daha önce yaptýklarý açýklamalarda Baþbakan Davutoðlu nun demiryolu konusunda müjde vereceðini deklare etmiþlerdi. Baþbakan ýn hýzlý trenin yaný sýra Çorum un önemli talepleri ile ilgili sürpriz açýklamalar yapmasý bekleniyor. Milletvekili Uslu, Çorum Esnaf, Kefaret ve Kredi Kooperatifimize giriþimimizle ilave 2 Milyon TL'lik kredi daha açýlmasýný saðladýk. dedi. Esnafa 2 Milyon TL lik kredi daha AK Parti Büðdüz de AK Parti Çorum Teþkilatlarý, merkeze baðlý Büðdüz köyünde düzenlenen yaðmur ve þükür duasýna katýldý. Büðdüz köyü mesire alanýnda düzenlenen etkinliðe AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Adnan Týðlý nýn yaný sýra Yaðmak-San Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ve vatandaþlar katýldý. Duanýn ardýndan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçtiðimiz günlerde bir bölümünü ziyaret ettiði Eðridere Caddesi nde esnaf ziyaretlerine devam ederek, hayýrlý kazançlar diledi. Altýncýlar Çarþýsý esnafý ile bir süre sohbet ettikten sonra Eðridere esnafýný ziyaret ederek, esnafýn sorunlarýný dinleyen Uslu, AK Parti Hükümeti olarak her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduk, olmaya da devam edeceðiz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerinin 600 Milyona çýkardýðýmýz Halkbank faiz karþýlama miktarýný 150 milyon daha artýrdýk. Çorum Esnaf, Kefaret ve Kredi Kooperatifimize giriþimimizle ilave 2 Milyon TL'lik kredi daha açýlmasýný saðladýk. Çorum Kooperatifinin Kredi hacmi 72 Milyon TL'ye ulaþmýþ oldu" dedi. Esnaf ziyaretinde Uslu ile birlikte Aparti yöneticilesi Adnan Týðlý ve Eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Sürücü Kurslarý Derneði Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Çorum Sürücü Kurslarý Derneði Baþkaný ve Sürücü Kurslarý ve Eðitimciler Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Nihat Polat, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, taleplerini iletti. Uslu, sivil toplum kuruluþlarý ve meslek örgütlerinin eðitim ve performanstan sorumlu olacak þekilde kendi ka- yerine, çözümün ortaðý olma yönünde çalýþma- STK lar çözüm ortaðý olmalý AK Parti Çorum Teþkilatlarý, merkeze baðlý Büðdüz köyünde düzenlenen yaðmur ve þükür duasýna katýldý. milletvekili Uslu ve baþkan Külcü, mesire ala- nýnda vatandaþlarla bir araya geldi. Burada va- tandaþlarla sohbet eden Uslu ve Külcü, ayný za- Gençlerimize güveniyoruz Ýman gücüyle kazanýlan zafer lar yapmasý gerektiðini vurguladý. Salim Uslu, Çorum Sürücü Kurslarý Derneði Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. (Ç.HAK:2502) AK Parti Çorum Milletvekili Adabir ülke býrakmaktýr. Ülkemiz de, özellikle yý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 19 Mason 13 yýl içinde, hükümetlerimizin üstün yýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor gayretleriyle bir çok alanda devrim nitelibayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý ðinde önemli reformlar gerçekleþtirildi. yayýmladý. Bununla birlikte gençliðe ve spora yapýlan yatýrýmlar da örnek bir ülke haline geldik. Milletvekili Adayý Ceritoðlu, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin, kurtuluþ saalýnan bu önemli baþarýlarla birlikte vaþýnýn baþlangýcý olan ve gençlere duhedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda yulan güvenin kanýtý olan Atatürk ü Anülkemizi her alanda çok daha ileri bir sevima, Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyeye taþýmak olacaktýr. Ýnanýyorum ki bu yor, tüm genç kardeþlerimi, tüm hemþehedefte gençlerimiz, ülkemizin bugün rilerimizi saygýlarýmla selamlýyorum. ulaþtýðý seviyeleri çok daha ileriye taþýyacaklardýr. Ýstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK parti 2002 yýlýndan beri güçlü ve olan gençlerimize gençlik ve spor bayramý olarak ilan büyük Türküye için çalýþýyor. 19 Mayýs ta yola çýkan edilmesi de son derece anlamlýdýr. bayraðý bir adým ileriye taþýmak için çalýþýyor. Seçme ve seçilme yaþýnda yaptýðý deðiþikliklerle bu yürüyüþü Bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerigençlerle el ele sürdürüyor. mizin geleceðine yatýrým yapmayý, bu ülkenin geleceðine yatýrým yapmak olarak görüyor, bu anlayýþ içinde Güçlü baðýmsýz ve Büyük Türkiye yolunda kanhareket ediyoruz. larýný canlarýný ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizi rahmetle anýyobizim en temel görevimiz, gençlerimize çok darum.(ýha) ha kalkýnmýþ, çok daha geliþmiþ, çok daha müreffeh pasitelerini artýrmalarý, sorunun parçasý olmak AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, 19 Mayýs 1919 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ný kutladý. Özkan, yayýmladýðý mesajýnda; 19 Mayýs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliðine ve aziz milletimize armaðan etmiþ olduðu bir bayramdýr. 19 Mayýs 1919 tarihi; Ýstiklal Savaþýmýzda, o zamanýn en korkunç silahlaýlyas Özkan rýna sahip olan 7 düvel karþýsýnda, her türlü imkânsýzlýklara raðmen, iman gücüyle kazanmýþ olduðumuz zaferin adýdýr. dedi. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ (Ç.HAK:1106) Serkan - Abdurrahman BORAN Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu Üzeri 5. Km. Tel:

3 ÇARÞAMBA 20 MAYIS

4 4 ÇARÞAMBA 20 MAYIS TEÞEKKÜR 04 Mayýs 2015 tarihinde bizleri derin acýlar içinde býrakarak aramýzdan ayrýlan deðerli büyüðümüz, Ömer merhum HAMOÐLU'nun ebediyete intikali nedeniyle bizleri yalnýz býrakmayarak acýmýzý paylaþan, cenaze merasimimize katýlan, taziyeye ve okutulan Mevlid-i Þerif'e iþtirak eden, çeþitli iletiþim araçlarýyla bizlere ulaþarak taziyelerini bildiren, çiçek gönderen ve evimize kadar gelerek acýmýza ortak olan tüm akrabalarýmýza, dostlarýmýza, uzaktaki ve yakýndaki sevenlerimize, komþularýmýza, bütün personellerimize, gazete ilaný ile üzüntülerini ifade eden yakýnlarýmýza, arkadaþlarýmýza ve hemþerilerimize göstermiþ olduklarý yakýn ilgiden dolayý HAMOÐLU Ailesi adýna sonsuz teþekkür eder, en içten þükranlarýmýzý sunarýz. sevgili eþi Nazan HAMOÐLU ve evlatlarý Volkan HAMOÐLU Atakan HAMOÐLU Didem HAMOÐLU

5 ÇARÞAMBA 20 MAYIS KASAP REYONUNDA ÞOK ÝNDÝRÝMLER! Lades Poþetli Tavuk (kg.) 4.59 Kuzu Kol (kg.) Kuzu But (kg.) Kuzu Gerdan (kg.) Kasap reyonundaki indirimli fiyatlar 24 Mayýs 2015 Pazar günü sonuna kadar geçerlidir. 5

6 6 ÇARÞAMBA 20 MAYIS AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý; TSO dan teþekkür bekliyoruz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 2002 yýlýnda TSO tarafýndan yayýnlanan Vaat Deðil Ýcraat Ýstiyoruz isimli kitapçýkta yer alan tüm talepleri yerine getirdiklerini anlatarak, "O gün siyasilere yöneltilen tüm talepler bugün hayata geçirildi. TSO olarak kurumsal bir teþekkür beklemenin de hakkýmýz olduðuna inanýyorum." dedi. AK Parti'nin karnesinin ve sicilinin kuvvetli olduðunu, yaptýðý hizmetlerin meydanda olduðunu söyleyen Cahit Baðcý, muhalefete yönelik eleþtirisinde, muhalefetin popülist politikalarla Türkiye'nin zenginliklerine göz diktiðini dile getirdi. Türkiye'nin sandýk dýþý yollara imkan vermediðini ifade eden Cahit Baðcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Sandýk dýþý arayýþlara giriþenlerin varlýðýný unutmamalýyýz. Bu dönemleri geride býraktýk çok þükür, Türkiye buna fýrsat vermedi, tek baþýna iktidara gelen AK Parti'nin saðladýðý kazanýmlar, krizden kurtuluþ millette geleceðe dair güven oluþturdu ve artan oranda desteklerle iktidara geldi. 2011'de de bu güvenini gösterdi. Bu millet AK Parti'yi üç kez iktidara taþýdý. Asla bir sandýk endiþemiz yok. Bizim karnemiz güçlü, sicilimiz temiz. Dördüncü kez iktidara giden güçlü bir iktidara karþý muhalefetin de arayýþlarý var. Türkiye'de koalisyon hayali pompalanýyor. Türkiye'nin kaynaklarýna ve zenginliklerine göz dikmiþ bir popülist bir siyaset tarzýyla karþý karþýyayýz. Cahit Baðcý Gezi olaylarý, paralel örgüt hamlesi, Baþbakanýn hasta yataðýnda kelepçelenme giriþimleri fayda etmeyince, muhalefette telaþ baþladý. Ýktidar umutlarý yok ama popülizmle birkaç puan artýrmak istiyorlar baþlangýcýnda konuþtuðumuz hiçbir konu artýk konuþulmuyor. Sadece konuþulan AB konusu kaldý. Gün gelecek AB Türkiye için ihtiyaç olmaktan çýkacak sonlarýnda kamu kurumlarý hükümetin performansýna ve vizyonuna uyacak bir yapýyla hizmet üretecek yapýya ulaþtýrdýk. Türkiye ekonomisinin kiþi baþý 3 bin dolardan, 10 bin 500 dolarlara ulaþacaðýný kimse öngörmüyordu. Türkiye'nin borcunu sýfýrlayýp, IMF'ye borç verebileceðimiz hayal bile edilemiyordu krizinden sonra 28 AB ülkesinde 4.9 milyon kiþi iþsiz kalýrken, 5 yýllýk süreyle ücretler dondurulurken, biz Türkiye'de 5.7 milyon kiþiye istihdam saðladýk Kasým sonunda TSO yönetimi, dönemin siyasetine bir mektup yazdý. Buradaki üslup meydanlarda söylenenlerin ülke gerçekleriyle baðdaþmadýðý ve uygulanamayacaðýna inanýldýðýný gösteriyor. Siyasilere vizyon ve misyon eksikliði vurgusu atfediliyor. Burada ifade edilen ve yapýlmasý için iþaret edilen her þeyi yaptýk. Hatta kitapçýkta öngörülemeyen doðalgaza da Çorum'u kavuþturduk. Vaat deðil icraat bekliyoruz diyen TSO'dan, fazlasýyla gerçekleþtirilmiþ bu vaatlere büyük bir teþekkür bekliyoruz. Bu bir partinin yanýnda yer almak anlamýna gelmez. Türkiye'nin ve Çorum'un geleceðine önemli bir motivedir." Esnafa miting daveti AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Üçtutlar, Alaybey, Camikebir, Ayakkabýcýlar Arastasý ve Karakeçili de esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi. Beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Oðuzhan Kaya, Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Yönetim Kurulu üyesi Musa Özkan ve Gençlik Kollarý üyesi Yusuf Yaþar ile esnafý gezen Baðcý, AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Çorum ve Çorumlu ile buluþmasý mitingine esnafý davet etti. Yapýlan açýklamaya göre, esnafýn çay ikramlarýný da geri çevirmeyen Baðcý, esnaf ile piyasalardaki ekonominin durumu konusunda da sohbet etti. Esnaflar seçimlerde istikrarýn süreceðine olan inanç nedeniyle ekonomide bir bekleme ve durgunluk olmadýðýný söylediler. Mitinge aileleri ve çalýþanlarý ile birlikte Havalanýna Çorum ismini yazdýramayan tren getiremez MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayýrýcý, TSO da konuþtu. Milletvekili Cahit Baðcý., esnaf turu yaptý, vatandaþlarý Baþbakan ýn mitingine davet etti. Vahit Kayýrýcý katýlacaklarýný belirterek ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayýrýcý, TSO konuþmasýnda, "Merzifon havaalanýna Çorum ismini yazdýramayanlar, Çorum'a tren yolu falan getiremezler." dedi. Ýktidar partisinin Çorum'a 7,5 milyar TLyatýrým yapýldýðý yönündeki açýklamalarýný da eleþtiren Vahit Kayýrýcý, söz konusu yatýrýmýn yapýlmasý halinde Çorum'un yýldýz bir þehir olmasý gerekeceðini dile getirdi. Ýnsanlarýn birbirlerine olan güvenlerini yitirdiðinin de altýný çizen Kayýrýcý, hizmete talip olduklarýný ifade ettiði konuþmasýnda þunlarý belirtti, "Çorum yurttaþlýk görevini fazlasýyla yapan bir memleket. Býçak battýðý yeri acýtýr, býçak en çok sanayicimize batmaktadýr. 13 yýllýk bir iktidar var. Bu kadar uzun süre iktidarda kalmak bu zamana kadar kimseye nasip olmadý. 2002'den bu yana bakýnca insanlarýn birbirine, kurumlarýn birbirine olan güveninin yýkýldýðýný görüyoruz. Ýnsanlarýn birbirine güveni yýkýlmamasý gerekir, eðer bir ülkede güven yýkýlmýþsa, o ülkede savaþa gerek yok. Çünkü en büyük zarar budur. Ýnsanlarýn birbirine güveni kalmadý, 12 Eylül'den daha öte bir duruma geldik. Bir ülkenin genel kurmay baþkaný terör örgütü lideri olarak tutuklanýp, birkaç yýl sonra kusura bakma diyerek geri býrakýlýyorsa, hakimler içeri atýlýyorsa, orada güven kalmaz. Ülkenin bir bölgesinde devlet yok, ülkemizde haksýz rekabet var, doðuda alýnamayan elektrik paralarý, alýnamayan vergiler, Anadolu insanýnýn sýrtýna sarýlýyor. 13 yýlda söylenenler yapýlmýþ olsaydý, ülkemizin bugün parlamasý lazýmdý. Yolda gidecek araba yapamýyorsan, yol deðil ne yaparsan yap fayda getirmez. 13 yýllýk iktidar düzgün bir siyasetin eline geçseydi, Çorum bugün yýldýz olurdu. 13 yýlda 13 milyar verdik 3 milyar aldýk dediler, sonra bu rakam düþe düþe 7,5 milyara düþtü. Herhalde bu rakamýn içine memur maaþlarýný da dahil ettiler. Çorum'a 7,5 milyar gelseydi, Çorum uçardý. Ben çocuktum, tren yolu yapýlacak diyorlardý, 60 yaþýma geldim hala konuþuluyor. Çorum'da seçilen vekiller Çorum'da doðdum, Çorum'da öleceðim diyemiyorsa, iþ yapamaz. Havaalanýna Çorum adýný yazdýramayanlar bu saatten sonra tren yolu falan yapamaz. Havaalaný köy kahvesi görünümünden kurtarýlmalýdýr. Yurt dýþýndan gelecek bir yatýrýmcýyý burada aðýrlamaya insan utanýyor. Sanayicimiz yurt dýþýnda Çorum'da havaalaný var dese, ayrýldýktan sonra yabancý yatýrýmcý internete bakýp bulamayýnca, sanayicimizin yalan söylediðine ve kendisini aldatmaya çalýþtýðýna hükmeder. Hastane yapýlýrken, tuðla kullanýlsýn diyemeyenler, Çorum'a bir þey yapamaz. Delice'den Çorum'a kadar olan bölümü 3 yýlda yaptýk, krize raðmen ve üç ortaktan biri olmamýza raðmen yaptýk. Tek baþýna iktidar bize nasip olsaydý, çok þeyler yapardýk. Bir vekil gerekirse memleketi için partisiyle kavga edecek cesarette olmalý. Seçimden seçime gelerek nutuk atmakla Çorumlu olunmaz. Biz birileri gibi 30 okul yapmadýk, birileri gibi arabalarýmýzý katlayarak gitmedik, baþlarken nasýldýk, bitirince nasýlýz hepsi resmi kayýtlarýmýzda var. Yapamayacaklarýmýzý yapamayýz demekten gocunmayýz. Çorum sahipsiz, Ýstanbul'da asansör düþüyor, Çorum'a denetleme geliyor. Denetlemede pilot bölgeyiz, baþta iþte sahipsiz kalýyoruz. Çorumlu'ya ekmeden biçiyorsunuz demek hakarettir. Sýkýyorsa Diyarbakýr'da söyleyin de gerelim. Ýki kiþinin diliyle diþi arasýnda atananlar, millete hakaret ediyor." Ticaret ve Sanayi Odasý, Mayýs ayý meclis toplantýsýnda, AK Parti, CHP ve MHP Milletvekili Adaylarý'ný misafir etti. TSO vekil adaylarýný dinledi EROL TAÞKAN Ticaret ve Sanayi Odasý, Mayýs ayý meclis toplantýsýnda, AK Parti, CHP ve MHP Milletvekili Adaylarý'ný misafir etti. Meclis toplantýsýndan sonra sýrasýyla salona davet edilen milletvekili adaylarý, yarým saatlik konuþma süresinde yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlattý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan ilk olarak AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Þeyda Önen meclis salonuna davet edildi. Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i Kamyoncular Garajýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Kýrþehir de düzenlenen Ahilik Haftasý etkinliklerine katýlan TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, memleketi Samsun a giderken Çorum da mola verdi. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi nde ziyaret eden Apaydýn, burada þoför ve nakliyeci esnafý ile bir araya geldi. TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn a çeþitli sorunlarý ileten kamyoncu esnafý, özellikle K1 belgelerinin dondurulmasý, K1 belgelerinin devir Meclise ikinci parti olarak davet edilen CHP'yi temsilen CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP Milletvekili Adaylarý Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým katýldý. Meclisin üçüncü misafir partisi olan MHP de, meclis salonuna MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayýrýcý, MHPÝl Baþkaný Bekir Özçetin, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýhsan Çýplak ve Ali Fuat Göktuð'la temsil edildi. Adaylar, kendilerine ayrýlan yarým saatlik konuþmanýn ardýndan kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi. Çorum a muhalif olmayacaðým CHP Milletvekili Avukat Tufan Köse, 2011 seçimlerinde halkýn kendilerine ana muhalefet görevi verdiðini hatýrlatarak baþladýðý TSO konuþmasýnda, Biz bu seçimde iktidar olacaðýz, fakat küçük ihtimalle de olsa eðer yine muhalefet görevi alýrsak, Çorum un muhalifi olmama sözüme devam edeceðim. dedi. Her partiye ayrýlan yarým saatlik konuþma süresini üç aday olarak 10 ar dakika kullanan CHP li adaylar, ilk olarak tufan köse ile söze baþladý. 2011'deki seçimlerden hemen sonra TSO tarafýndan gerçekleþtirilen bir iftar yemeðinde halkýmýz bize ana muhalefet görevi verdi fakat ben Çorum'a muhalefet etmeyeceðim dedim ve asla da Çorum'a muhalif olmadým. 7 Kasým seçimlerinde partimiz iktidar olacak ancak küçük ihtimalle de olsa hiçbir zaman Çorum'a muhalif olmayacaðým. diyen Köse, Çorum un çok özel bir kent olmanýn yaný sýra, 80 olaylarý yaþamýþ bir kent olarak da talihsiz bir þehir olduðunu, Çorum un 1980 olaylarýný yaþamamýþ olsaydý, bugün Gaziantep'i bile geride býrakan bir il olabileceðini dile getirdi. Köse konuþmasýnda þunlarý ifade etti, Çorum kamu kaynaklarýndan gerektiði gibi yararlanamadý. Kiremit ve tuðla imalatý ile öne çýkan Çorum'da, hastane inþaatýnda gaz beton kullanýlýyor. Þartnameye tuðla yazýlmalýydý. Samsun'dan baþlayýp Mersin'e ulaþan bir demir yolu Çorum'u uçurur. Biz Ankara'dan gelen hatla yetinmeyeceðiz. Havaalaný mesafesini uzak görmüyorum. Burada yapýlacak þey uçuþ seferlerinin artýrýlmasýdýr. Uzun vadede tabi ki Çorum'un havaalaný ihtiyacý olabileceðini biliyoruz. Ýktidar partisi olacaðýz, vergi veren, istihdam üreten sanayicinin yanýnda yer alýp, Çorum sanayicisinin haklarýný savunacaðýz. Öte yandan Muharrem Bozdoðan ve Dinçer Solmaz da kendilerine ayrýlan sürede þöyle dedi; Muharrem Bozdoðan Cumhurbaþkaný benim de cumhurbaþkaným gibi olmalý. Týkanýklýðý aþmak için bize yetki verin, yorulursak bizi de deðiþtirin. Mýsýr'ý Mursi mi yönetsin, Sisi mi? Bize ne bundan. Kobani'ye kucak açarken Kerkük, Musul ve Telafer'deki 3 aylýk çocuða vize isteyemezsi- Tufan Köse niz. Süleyman Þah'a sahip çýkamayan bir devlete Türkmenler nasýl güvensin? Türkiye'nin teknik direktörü yoruldu, biz de bu heyecan var, sizi temsil etmeye talibiz. Dinçer Solmaz Tek amacýmýz bu vatana hizmettir. Sonucu bu günden kestirmek zor ancak, Çorum sonuçta 4 milletvekili göndermiþ olacak. Milletvekilleri Çorum için birlikte düþünüp birlikte karar verebilmelidir. Kiþisel kaygýlardan uzak bir bakýþ açýsý geliþtirilmeli. Her yatýrým geleceðe dönük hazýrlanmalý. En önemli ihtiyacýmýz siyasete, hukuka ve kurumlara güven tesisidir. Çorum görmezden gelinen bir hal almýþtýr. CHP adaylarý vaatlerini sýraladý. Sorunlar TÞOF Baþkaný nda Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkaný Fevzi Apaydýn, geçtiðimiz gün Çorum a geldi. edilebilmesi, nakliye ücretlerinin bankaya yatýrýlmasý gibi çeþitli konularda þikayetlerini dile getirdi. Þoför ve kamyoncu esnafýný dinleyen Fevzi Apaydýn, sorunlarý tek tek not aldý, çözüme kavuþturulacaðýný söyledi. Ayrýca, kamyonlardan ÖTV nin kalkacaðý müjdesini de veren TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin den üyelerin sorunlarýna iliþkin sürekli bilgi aldýðýný da söyledi. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý nýn çalýþmalarýndan da övgüyle söz eden Apaydýn, Oda Baþkaný Tahsin Þahin i özellikle yeni kamyoncular garajýndan dolayý tebrik etti.

7 ÇARÞAMBA 20 MAYIS

8 8 ÇARÞAMBA 20 MAYIS 2015 Gençlerin bayram coþkusu RECEP MEBET Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Çorum da coþkuyla kutlandý. Hürriyet Meydaný civarýnda gerçekleþen halkoyunlarý gösterisi ve gençlik yürüyüþüyle baþlayan kutlama etkinlikleri dahilinde Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþen Gençlik Þöleni ile devam eden kutlama programýna Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, bazý daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Sunuculuðunu Fatmanur Çetin ve Serhat Öztürker in üstlendiði þölen saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. GENÇLERE ÝNANCIMIZ TAM Þölen programda gençlere hitap eden Vali Ahmet Kara, Ülkemizin ümidi ve geleceðimizin teminatý sevgili gençler, bayramýnýz kutlu olsun dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý. Gençlere inancýmýz tam diyen Haþim Eðer, Milli Mücadele nin meþalesini ateþleyen 19 Mayýs ýn 96. yýl dönümüne ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diye konuþtu. Atatürk ün Gençliðe Hitabý ve Gençliðin Ata ya Cevabý nýn okunmasýyla devam eden programda þiirler, þarkýlar ve çeþitli gösteriler yer aldý. MUHTEÞEM GÖSTERÝLER Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Çorum da coþkuyla kutlandý. Çorum Halk Eðitimi Merkezi yöresel halk oyunlarý gösterisiyle baþlayan þölende Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu aletli jimnastik, güreþin dansý, Kafkas ve Gaziantep yöresi halk oyunlarý gösterileriyle devam etti. AVM hafriyatý baþladý Buðday Pazarý yerinde Forum Çorum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi nin hafriyatýna baþlandý. Ahlatcý, AVM nin 71 milyon euroya malolacaðýný, aylýk bir sürede tamamlanacaðýný ve 183 iþyerinden oluþacaðýný açýklamýþtý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Taekwondo ve Judo gruplarýnýn da gösterilerini sergilediði þölende sahne alan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Grubu sevilen þarkýlarý seslendirdi. GENÇLERE ÖDÜL Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþen Gençlik Þöleni ne protokol mensuplarý ve Çorum halký büyük ilgi gösterdi. Ahlatcý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý nýn geçtiðimiz hafta kamuoyuna yaptýðý açýklama doðrultusunda, eski Bayram kutlamalarý gençlik yürüyüþü ve Atatürk Anýtý ndaki törenle baþladý. Çorum un ilk AVM si, 37 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Ýnþaat alaný 99 bin metrekare, kiralanacak alan ise 50 bin metrekare olacak. Yaklaþýk kiþiye istihdam olanaðý saðla- nacaðý hesaplanýyor. Ahmet Ahlatcý, 7 yýldýr boþ duran bu arsanýn, Multi firmasýndan 15 Milyon Avro yaü alýndýðýný geçen hafta düzenlediði basýn toplantýsýnda duyurmuþtu. Bu arada Ahlatcý Grubu nun 2015 te uygulamaya koyduðu projelerin toplam tutarý; Türkiye nin üçüncü altýn rafinerisi, güneþ enerjisi panelleri, Gazi Caddesi üzerinde enerji grubu bina inþaatý ve Skoda-Seat bayii ve servisi ile birlikte 95 Milyon Avro yu bulacak. ÇESÝAD dan 9 bin kitap baðýþý Buðday Pazarý yerinde Forum Çorum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi nin hafriyatýna baþlandý. Aylin Çolak ve Þefika MahÇorum Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþmody (Afgan misafir öðr.) ma Derneði (ÇESÝAD) gehazýr bulundu. leneði sürdürerek iki okul Yapýlan açýklamaya ve bir belde belediyesi kügöre, Aðaççamý Ýlkokulu'na tüphanelerine kitap baðýþýn3 bin adet kitap baðýþý yapýlda bulundu. dý. Oðuzlar Belediye BaþkaÇESÝAD yöneticileri ný Orhan Ateþ ve Ýlçe Milli Oðuzlar Aðaççamý ÝlkokuEðitim Müdürü Murat Muslu, Düvenci Beldesi Abdurtafa Çekiç, ÇESÝAD yönerahim Karakoç kütüphanesi tim kuruluna ve bursiyer ve Özejder Sosyal Bilimler öðrencilerine teþekkür etti. Lisesi'ne toplam 9 bin kitap Daha sonra Düvenci baðýþý yaptý. Beldesi'ne geçen ÇESÝAD, ÇESÝAD iki okul ve bir belde belediyesi kütüphanelerine kitap baðýþýnda bulundu. ÇESÝAD'ýn kitap babeldede bulunan Abdurraðýþý etkinliði Oðuzlar Aðaçhim Karakoç Kütüphanesi'ne yaklaþýk 2 bin adet kitap kazandýrdý. Düçamý Ýlkokulu'nda baþladý. Programda Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan venci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, eðitime ve öðrencilere verateþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Mustafa Çekiç, ÇESÝAD Derdiði önemi hatýrlatarak, gençliðe yapýlan yatýrýmýn geleceðe yapýldýðýný nek Baþkaný Ahmet Lapacý, Yönetim Kurulu Üyeleri Ýbrahim Sezikli, söyledi. Yalçýn, baðýþ yapan ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý ile yönemehmet Karaca, Esat Ýnkaya, Sururi Onan, Duman Örk, Þakir Hoca, tim kuruluna ve kitap kampanyasýnda emeði geçen bursiyerlere teþekýbrahim Çalýþkan, Mustafa Kuþ, Hasan Kaþ, Muhterem Yüksel ve burkür etti. siyer öðrencilerimiz (Coþkun Tüfenkçi-Öðr. Baþk., Özlem Zülka, CiÇESÝAD'ýn son duraðý Özejder Sosyal Bilimler Lisesi oldu. ÇESÝhat Erdemir, Ahmet Cihat Yýldýz, Yunus Emre Atak, Yasemin Ak, Taha AD okul kütüphanesine yaklaþýk 4 bin kitap baðýþladý. Okul Müdürü Yüce, Mehmet Edip, Hale Nur Dikici, Davut Mücahit, Furkan Durmaz, Necmettin Ünal ve öðretmenler ÇESÝAD'a teþekkür etti. Tuðba Nur Kýrçiçek, Bayram Güney, Berkay Velioðlu, Kübra Taþ, BaÇESÝAD üyeleri ve projede görev alan öðrenciler açýlýþlarýn ardýnki Karakaya, Ýsa Gan, Ýsmail Þenkaya, Ýbrahim Taþtan, Rýdvan Eker, dan pazar günü tarihi ve turistik mekanlarý gezdi. Gençlik Kupasý Basketbol Turnuvasý nda dereceye giren takýmlar, Gençlik Þöleni nde gerçekleþen törenle kupalarýný aldý. Törende Kýzlar Kategorisi nde birinci Ýnönü Anadolu Lisesi, ikinci Çorum Anadolu Lisesi, üçüncü Spor Lisesi ve dördüncü Atatürk Anadolu Lisesi ödüllerini aldý. Erkekler Kategorisinde ise birinci Baþöðretmen Anadolu Lisesi, ikinci Çorum Anadolu Lisesi, üçüncü Atatürk Anadolu Lisesi ve dördüncü Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi takýmlarýna ödülleri verildi. Baþarýlý sporcularýn ödüllerini Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Fikret Zaman verdi. Gençlik þöleni yapýlan sunumlarýn ardýndan alkýþlar eþliðinde sona erdi. Bu sergiyi mutlaka görün 'Ýpeðe Bürünen Hatlar' konulu resim sergisi açýldý. Atatürk Anadolu Lisesi'nde Ýsmet Keten'in eserlerinden oluþan 'Ýpeðe Bürünen Hatlar' konulu resim sergisi açýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açýlýþýna Milli Eðitim Þube Müdürü Arslan Arslan, okul idarecileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte kýsa bir konuþma yapan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ, hat sanatý ile ilgili kýsa bilgiler verdi. Konuþmanýn ardýndan kurdele kesimi ile açýlan sergi davetliler tarafýndan gezildi. Ýsmet Keten'in eserleri davetliler tarafýndan büyük ilgi gördü. Ýsmet Keten'in eserleri davetliler tarafýndan büyük ilgi gördü. 23 Nisan da TÜBÝTAK Bilim Fuarý 23 Nisan Ortaokulu tarafýndan Mayýs tarihleri arasýnda TÜBÝTAK Bilim Fuarý düzenlenecek. Okul spor salonunda gerçekleþtirilecek fuarýn açýlýþý bugün saat de yapýlacak. Açýlýþa tüm bilim meraklýlarý davet edildi. BAÞKA FUARLAR DA AÇILACAK Bu arada ayný tarihlerde baþka okullar tarafýndan da bilim fuarlarý açýlacak. Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu nun TÜBÝTAK ile ortaklaþa hazýrladýðý 4006 Bilim Fuarý yarýn saat da okul binasýnda ziyarete açýlacak. Çorum Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu nun fuarý da bir gün sonra yani 22 Mayýs Cuma günü saat da yine okul binasýnda.

9 Mýsýr cuntasýna lanet Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Mýsýr'da Hamas üyeleri ve meþru Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin de içerisinde bulunduðu 106 kiþi hakkýnda idam kararý verilmesine tepki gösterdi. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Siyonizm baðlantýlý Sisi yargýsý yýllardýr Siyonistlerin cezaevinde bulunan Hamas komutanlarýndan Hasan Seleme gibi, yine geçtiðimiz yýl Gazze'de þehit edilen Hamas komutanlarýndan Raid Attar gibi mücahitler hakkýnda da idam kararý vererek Siyonistlere uþaklýk ettiðini açýkça ispatlamýþtýr. Siyonist uþaðý Sisi'nin mahkemesi kimleri yargýladýðýndan bile haberdar deðil. Bir sene önce þehit düþmüþ kiþilere de idam kararý vermiþtir. Buradan anlýyoruz ki Sisi'nin mahkemesi ellerine tutuþturulan kâðýttaki isimlere idam vermiþtir. Katil Sisi'nin mahkemeleri Türkiye'de, bir dönem Müslümanlarý katleden Ýstiklal Mahkemelerini aratmýyor. Bizler Türkiye'de yaþayan Müslümanlar olarak Ýstiklal Mahkemelerinden biliyoruz bu oyunlarý. Mýsýr halký ne yazýk ki yalnýz kaldý. Mazlum Mýsýr halkýný yalnýz býrakmakla yetinmeyip bir de cuntaya sahip çýkan Batýlý ve bazý Arap ülkelerinin tutumu cuntayý cesaretlendirdi. Bu açýdan idam kararlarý darbecilere verilen siyasi kredinin sonuçlarýdýr. Sözde demokratik deðerler üzerine inþa edildiði iddiasýndaki Batýlýlar ve bunlarýn Türkiye uzantýlarý Mýsýr'da darbe olduðunda ses çýkarmadýðý gibi, Müslümanlara verilen idam kararlarýný da görmezden geliyor. Müslümanlar söz konusu olduðunda demokrasi putunun nasýl yenilebileceðini bir kez daha görüyoruz. Mýsýr'daki son yargý tiyatrosu, ülkede yaþananlarý ve onun hem bölgesel hem de küresel destekçilerini bir kez daha ifþa etmiþtir. Bugün, Müslümanlar söz konusu olduðunda katliam ya da hukuksuz uygulamalar hoþ görülebilmektedir. Bizler Muhammed Mursi'nin ve tüm Ýdama mahkûm edilen tüm Müslüman kardeþlerimizin mücadelesi ile dayanýþma içinde olduðumuzu, zalimlere karþý bugüne kadar ortaya koyduklarý direniþle iftihar ettiðimizi duyuruyoruz. Yaptýklarýmýzdan ve yapmadýklarýmýzdan, sessiz kaldýklarýmýzdan ve konuþtuklarýmýzdan hesaba çekileceðimizi unutmayalým, Rabbimizden kardeþlerimize sabýr ve güç vermesini, ayaklarýný sabit kýlmasýný diliyoruz. Ýslam'ýn gemisi ne zaman karaya vuracak olsa kanlarýný altýna pompalayarak onu yüzdüren þehitlerimize selam olsun. Zulmedenler nasýl bir inkýlapla ters döneceklerini tepe taklak gideceklerini bir gün gelecek öðrenecekler." Ýdam kararlarý durdurulmalý Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Mýsýr'da seçimle Cumhurbaþkaný seçilen ve darbe ile görevinden uzaklaþtýrýlan Muhammed Mursi ve 108 kiþi hakkýnda verilen idam kararýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Kardeþ ülke Mýsýr'da ilk baðýmsýz ve serbest seçimle cumhurbaþkaný seçilen Muhammed Mursi ve arkadaþlarýna karþý iþletilen haksýz süreç sonucunda kabul edilemez bir karara imza atýlmýþtýr. Verilen cezanýn bir askeri cunta tarafýndan verildiði aþikârdýr. dedi. Bu kararlarý veren sözde mahkemelerin askeri cunta tarafýndan gerçekleþtirilen darbenin emrinde olduðu aþikârdýr. diyen Uyanýk, Ayný askeri cunta 2 yýl önce 14 Aðustos 2013 Adeviyye Meydaný'nda üç bini aþkýn sivili þehit etmekten kaçýnmamýþtýr. Þimdi bu cuntanýn emrindeki yargýnýn Muhammed Mursi ve Müslüman kardeþler hakkýnda verdiði saçma sapan idam kararlarý bizi þaþýrtmamýþtýr. Bu kiþilerin tek suçu o gün seçilmiþ hükümete karþý yapýlan darbeyi protesto etmek için Adeviyye Meydaný'nda olmalarýdýr. ÝDAM KARARLARININ ADALETLE ÝLGÝSÝ YOK Bu idam kararlarý ve cezalarýn hiçbir þekilde insan haklarý, özgürlükler ve adaletle bir ilgisi yoktur. Ýnsanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ayaklar altýna alýndýðý bir karardýr. Yaþanan bu hukuk dýþý süreçte Batý'nýn sessiz kalmasý elbette ýrkçý emperyalizmin izlediði stratejinin bir gereðidir. Zaten ayný güçler darbe sürecine de destek vermiþlerdir. Mýsýr'da olup bitenleri sadece bir hukuk skandalý olarak deðerlendirmek elbette yanlýþtýr. Yaþanýlan süreç, yeryüzünün enerji kaynaklarýný yaðmalayarak, kendinden olmayan insanlarý ücretli köleler haline getirerek, kendilerine itaat etmeyenleri de imha ederek mevcut Çorum'da bir kiþi, daha önceden aralarýnda husumet bulunan baba ile oðlunu silah ve býçakla yaraladý. Alýnan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan R.D, daha önceden aralarýnda husumet bulunan S.G. ve oðlu Ý.G. ile Cengiz Topel Caddesi üzerinde tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesinin ardýndan R.D, S.G'yi önce býçakla, sonra silahla göðüs kýsmýndan yaraladý. Araya giren Ý.G'yi de býçaklayan R.D, olay yerinden kaçtý. Selim Özkabakçý Bekir Uyanýk dünya düzenini iþleten ýrkçý emperyalizmin örtülü iþgalinin yansýmasýdýr. Alýnan bu kararýn Mýsýr'ý bir iç savaþa sürükleme ihtimali de bizi endiþelendirmektedir. Ýþgalci Ýsrail'e komþu olan ülkelerde yaþanan bu sýkýntýlý süreçlerin tek kazananýnýn Ýsrail olduðu aþikârdýr. ABD ve Ýsrail ile stratejik müttefik olan ülkelerin yaþanýlan süreçle ilgili bir tepki koyamamasý ya da ortaya konulan tepkilerin cýlýz kýnamalardan ibaret kalmasý da bu oyunun bir parçasýdýr. Bütün bu süreç hem Ýslam ülkelerinin her birinde toplumu bir arada tutan baðlarý koparmaya hem de Ýslam ülkelerinin ortak bir anlayýþ etrafýnda bir araya gelmelerini sabote etmeye yöneliktir. ÝSLAM BÝRLÝÐÝ YENÝDEN TESÝS EDÝLME- LÝ Mýsýr'da yaþanýlan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu sözde mahkeme kararlarýnýn mutlaka durdurulmasý gerekir. Ayrýca birlikleri bozulmuþ halde olan Ýslam toplumlarýnýn yöneticilerinin batýnýn boyunduruðu altýndan kurtulup yeniden Ýslam Birliði ni tesis etmek için bir araya gelmeleri gerekmektedir. Yaþanan bu zulumlerin son bulmasý için derhal bir adým atýlmalýdýr. Anadolu Gençlik Derneði olarak biz yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun býrakýlan ve insanlarýnýn oluk oluk kaný akýtýlan tüm toplumlarýn bütün bu zulümlere karþý ortak bir irade beyanýyla bir araya gelmesi gerektiðine inanýyoruz. Hakký üstün tutan bir anlayýþla yeni bir dünya kurulmadýðý müddetçe bu zulümler engellenemeyecektir. Üç günlük iktidar ve çýkar hesaplarý ile bu ideali terk etmenin vebalini kimse ödeyemez. Hepimizin üzerine düþen zalimlerin karþýsýnda ve mazlumlarýn yanýnda yer alýþýmýzda sahici olmaktýr. þeklinde konuþtu. Býçaklý kavga, 2 yaralý Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan S.G'nin durumunun ciddiyetini koruduðu, oðlu Ý. G'nin ise saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. R.D'nin ise Bahçelievler Polis Merkezi Amirliði'ne giderek teslim olduðu öðrenildi. Soruþturma sürüyor..(a.a.) Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi gençleri tarih turu yaptý. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda hazýrlamýþ olduðu '81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor' konulu proje devam ediyor, ÝYC gençleri, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýnda kahramanlýklarla, fedakarlýklarla dolu bir mücadeleye ve zaferlere tanýlýk ettiler. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Proje Koordinatörü Faruk Özyýlmaz, yaptýðý açýklamada þöyle KUTLAMA Çok kýymetli ve deðerli kardeþim ÇARÞAMBA 20 MAYIS ÝYC gençliði ecdadýný tanýdý dedi: 81 ilimizi temsilen 81 genç tarihiyle buluþuyor" isimli projemizi, öncelikle 2015 yýlý ÇANAK- KALE zaferinin 100.yýlý olmasý hasabiyle ve ilave olarak gençlerimizle, kurtuluþ savaþýnda verdikleri, milli mücadele ile taçlandýrýlan Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa ve Çanakkele illerimize kurtuluþ günlerinin kutlandýðý tarihlerde ziyaret etmek suretiyle gençlerimize bir nebzede olsa, o günleri yaþatmayý ve gençler üzerinde þanlý tarihimizle ilgili farkýndalýðý arttýrmayý amaçladýk dedi. Karaca Yaylasý nda bahar þenliði Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürlüðü olarak geleneksel hale getirilen Gençlik Ge- eden eðlencelerde müzik eþliðinde halaylar çekip, öðrencilere kavurma ikram edildi. Gün boyu devam zisi ve Bahar Þenliði nin dokuzuncusu Osmancýk ýn oyunlar oynayan öðrenciler temiz ve açýk yayla havasýnda doða yürüyüþü yaptýlar. Akþam üzeri yaký- Karaca Yaylasý nda gerçekleþtirildi. Gezi, Kýrkdilim mevkiinde bulunan Kapýlýkaya lan mangal keyfiyle þenlik sona erdi. Kral Mezarý nýn incelenmesiyle baþladý. Daha sonra Öðrenciler yaklaþan final sýnavlarý öncesinde Osmancýk ilçe merkezine ulaþan öðrenciler; ilçesinin tarihi mekanlarý olan Kandiber Kalesi ile ni üzerlerinden attýlar. Keyifli ve güzel bir gün geçi- moral depolayarak, yýl sonu yorgunluðunu ve stresi tarihleri arasýnda II. Beyazýt Han zamanýnda ren öðrenciler düzenlenen etkinlikten dolayý Yurt yaptýrýlan Koyunbaba Köprüsü nü incelediler. Koyunbaba Köprüsü üzerinden geçerek ýrmak boyu de- Müdürlüðüne teþekkürlerini ilettiler. vam eden ilçe gezisi, Horasan erenlerinden olan ve Anadolu ya gelip Osmancýk ilçesinde medfun bulunan Koyunbaba Hazretlerinin Türbesine yapýlan ziyaretle noktalandý. Piknik yapmak üzere Osmancýk ýn Karaca Yaylasý na çýkýldý. Burada öðle üzeri Yurt Müdürlüðünce Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürlüðü þenlik düzenledi. Prof. Dr. Reha (Ç.HAK:2381) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Metin ALKAN ýn Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ne yeniden atanmasýndan dolayý kendisini kutlar, üstün baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Cenikli Ailesi Adýna Erdal CENÝKLÝ (Ç.HAK:1330)

10 10 ÇARÞAMBA 20 MAYIS 2015 Türkiye Cumhuriyeti nin doðum günü Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ ve Yusuf Yýldýz, Mecitözü nde seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Kaynak hazýr endiþe etmeyin Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ ve Yusuf Yýldýz, Mecitözü nde seçim çalýþmalarýný sürdürdü. 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala seçim çalýþmalarýný ara vermeden sürdüren adaylar, Mecitözü nde esnaf ziyaretinde bulundular. Esnaf ziyaretlerinde konuþan SP Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Ýlçemizin en büyük sýkýntýlarýnýn baþýnda iþsizlik geliyor, genç nüfusumuzun çoðunluðu iþsizlikten dolayý memleketlerinden koparak iþ bulurum ümidiyle büyük þehirleri tercih etmektedirler, ilçelerimiz köy halini almýþtýr. Merhum liderimiz 54. Hükümet Baþbakaný Erbakan Hocamýz aðýr sanayi hamlesiyle baþlattýðý fabrikalar özelleþtirme adý altýnda haraç mezat bir bir satýldý. Þu anki mevcut iktidar hastane açýyor, park açýyor, adliye saraylarý açýyor, cezaevleri açýyor, neden fabrika açýp iþsizlik sorununu gidermiyor? Sayýn eski vekilimiz Binali Yýldýrým; Tekirdað'da 2 raký fabrikasý vardý, bizim zamanýmýzda bu sayýyý 18 e çýkardýk. diye öðünmek biz Müslümalar a bir hakaret deðil midir? Ýþi ehline vermenizin vakti geldi iþsizlik ancak milli görüþ iktidarýyla çözülür gelin bu seçimde oyunuzu bize verin evlatlarýmýz kardeþlerimiz iþ bulmak ümidiyle þehirlerini terketmesinler. 54. Erbakan hükümetinde yaptýðýmýz gibi yeniden iþçimize, emeklimize, memurumuza yüzde 50 zamla geliyoruz. Kaynak hazýr, endiþe etmeyin. Biz bunlarý yaptýk yine yapacaðýz. dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Özkan mesajýnda, 19 Mayýs 1919'da Samsun'dan baþlatýlan bu kutlu mücadeleyle, büyük Türk milletinin ve devletinin ebediyete kadar yaþama azim ve kararlýlýðý bütün dünyaya gösterilmiþtir. 19 Mayýs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduðu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin de doðum günüdür. Dünya medeniyet tarihine attýðý altýn imzalarý bütün insanlýðýn malumu olan büyük milletimiz, bugün de kendi öz benliðini koruyarak küresel geliþmelere gözlerini açacak ve milli onuruyla Büyük Türkiye idealine kavuþup, týpký geçmiþte olduðu gibi yüce medeniyet örneðini tüm insanlýða hediye edeerdal Özkan cektir. dedi. Baðýmsýzlýk meþalesi sonsuza kadar yanacak Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Gençlik yürüdü 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kapsamýnda Çorum un Sungurlu ilçesinde "Gençlik Yürüyüþü" gerçekleþtirildi. Yürüyüþe Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, daire amirleri, okul müdürleri, öðrenci ve vatandaþlar katýldý. Sungurlu Verem Savaþ Dispanseri önünden baþlayan yürüyüþ Atatürk Anýtý'nda sona erdi.(ýha) Sungurlu da 19 Mayýs Sungurlu7da 19 Mayýs coþkuyla kutlandý. 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'un Sungurlu ilçesinde de büyük bir coþkuyla kutlandý. Atatürk anýtýna çelenk býrakýlmasý ile baþlayan kutlama programý bayram kutlamalarý ile devam etti. Kutlamalara Ýlçe Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý Tunay Pulça, daire müdürleri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programda öðrenciler tarafýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. Program 'Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi' ve 'Gençliðin Atatürk e cevabýnýn okunmasý, Kick Boks ve tekvando gösterileri, müzik dinletisi, jimlastik ve güreþ gösterileri, halk oyunlarý gösterileriyle devam eden program, þiir, kompozisyon, resim yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.(ýha) Türk gençliði, cumhuriyetine sahip çýkacak Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, 19 Mayýs nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Yaþar, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çýkarak, baðýmsýzlýk ve özgürlük meþalesini yakmasýnýn 96. yýldönümü ulusumuza kutlu olsun. dedi. Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal, 19 Mayýs'ýn Türk milleti için son derece anlamlý ve önemli bir tarih olduðunu bildirdi. Ýmal, yaptýðý açýklamada, "19 Mayýs 1919 tarihi, Türk vatanýný iþgal Ahmet Hattap Ýmal eden sömürgeci güçlere verilecek cevabýn ilk iþareti olmuþtur. 19 Mayýs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn Samsun'a çýkarak, Ýstiklal mücadelesini baþlattýðý tarihtir. Bu bakýmdan Atatürk'ün doðum günü sorulduðunda 19 Mayýs tarihini iþaret etmesi de son derece manidardýr. 19 Mayýs ruhu, yüzde yüz yerli ve yüzde yüz milli bir ruh olarak ortaya çýkmýþ ve Anadolu'da büyük heyecan yaratmýþtýr. Bu ruh, Ýstiklale giden yolda Türk milletinin cesaretinin ve inancýnýn bilenmesine vesile olmuþtur. Anadolu'nun son vatanýmýz olduðu ve burayý terk etmeye hiç niyetimizin olmadýðý dost-düþman herkese açýkça beyan edilmiþtir. Türk Gençliðinin bayramýný en samimi hislerimizle kutlar, aydýnlýk bir geleceðin mimarý olan gençlerimize hayat boyu baþarýlar dileriz. Baþta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, tüm aziz þehit ve gazilerimizin aziz hatýralarýný rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Saldýrýlardan hükümet sorumlu Emek Partisi (EMEP), HDP'nin Mersin ve Adana il binalarýna yönelik bombalý saldýrýlara tepki gösterdi. EMEP Çorum Ýl Örgütü tarafýndan yapýlan açýklamada, HDP'nin, Cumhurbaþkaný Erdoðan ve AK Parti nin en yetkili isimleri tarafýndan devamlý hedef gösterildiði hatýrlatýldý. Ýlhan Yaþar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk Caddesi, Üçtutlar Mahallesi, Yazý Çarþý Mevkiinde bulunan esnaf ve vatandaþlarla bir araya geldi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan gerçekleþtirilen ziyaretlerde MHP'liler esnafýn sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý için kendilerine halk tarafýndan yetki verildiðinde ellerinden geleni yapacaklarýný kaydettiler. Çalýþmalarýnýn durdurak bilmeden devam edeceðini belirten MHP heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde yer alan esnaf ve vatandaþlara yönelik sorunlarýný çözüme kavuþturan maddeleri anlattýlar. MHP heyeti, "Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda, AVM yasasý esnafýn haklarýný koruyacak þekilde düzenlenecek. Yeni iþ yeri açan esnafa beþ yýl süreyle vergi ve prim avantajý saðlanacak.þöför esnafýnýn ise yenilemek amacýyla alacaðý ticari araçtan vergi alýnmayacak.esnafýn gelirinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacaktýr.kamyon, otobüs, taksi, dolmuþ þoförlerine yýpranma payý verilecektir. Biz esnafýmýzýn, vatandaþýmýzýn derdini, sýkýntýsýný çözeceðiz." açýklamalarýnda bulundu. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu halk þenliði düzenledi. Cesaret ve Çorumlular halk inancýn ruhu þenliði düzenledi Sinan Özcan Sungurlu da "Gençlik Yürüyüþü" gerçekleþtirildi. Baþkaný Sinan Özcan, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsý ile bir basýn açýklamasý yaptý. Özcan, Mustafa Kemal Atatürk ve ülkü arkadaþlarýnýn, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi kararlarýný kendisinin vereceði tam baðýmsýz bir devlet için yola çýkýþlarýnýn 96. yýldönümünü haklý bir gururla idrak ettiklerini söyledi. Esnafýn hakkýný koruyacaðýz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu nun Arena da düzenlediði halk þenliðine katýldý. Karanlýklarý yok etmek için Bir Iþýk Yak sloganýyla gerçekleþen konsere, Yaþar ýn yaný sýra CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ankara Ýl Baþkaný Adnan Keskin, Çankaya Belediye Baþkaný Alper Taþdelen, CHP Çankaya Ýlçe Baþkaný Selçuk Dereli, Yenimahalle Belediyesi Baþkanvekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Neslihanoðlu, CHP Ankara Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Umut Erarslan, ÇHDF Genel Baþkaný Cemal Emir,milletvekili adaylarý, meclis üyeleri, ÇHDF Kadýn Konseyi, Gençlik Konseyi, Saðlýk Konseyi ve çok sayýda Çorumlu vatandaþ katýldý. TÜRKÜLERLE COÞTULAR Coþkunun bir an olsun dinmediði þenlikte Arzu Þahin, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarýtaþ, Fatih Demirhan ve Kardeþ Türküler ile kulaklarýnýn pasýný silen vatandaþlar, türküleri hep bir aðýzdan söyleyerek ve halaylar çekerek sanatçýlara eþlik ettiler. Týklým týklým dolu olan salonda adeta bir türkü þöleni yaþayan katýlýmcýlar, doyasýya eðlendi. ÇORUMLU KARDEÞLERÝMLE BÝR ARADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM Konserde ÇHDF nin teþekkür plaketi için sahneye davet edilen Yaþar a plaketini Köse takdim etti. ÇHDF ye teþekkürlerini sunan Yaþar, hemþehri derneklerinin önemini vurgulayarak, Çorum HDF nin düzenlemiþ olduðu bu güzel etkinlikte, sizler gibi demokrat, yurtsever, çalýþkan Çorumlu kardeþlerimle Cumhuriyet in Baþkenti Ankara da bir arada olmaktan onur duyuyorum.hemþehri derneklerinin görevi hem doðduðu topraklarýn sorunlarýyla ilgilenmek hem de hemþehrilerinin mutlu ve acý günlerinde onlarýn yanýnda olmaktýr. Bu dernekler Türkiye nin birliðine beraberliðine, gelenek ve göreneklerimizin yaþatýlmasýna çok büyük katkýlar saðlýyor. Doðduðumuz topraklarý, geleneklerimizi unutmayacaðýz. Ancak doyduðumuz, yaþadýðýmýz topraklara Baþkentimize de hep beraber sahip çýkacaðýz. Ben elimden gelen tüm hizmeti siz vatandaþlarýmýz için yapýyorum. Ne söz verdiysem hepsini fazlasýyla gerçekleþtirdim. Daha güzel, daha yeþil, insanlarýn yaþamaktan mutluluk duyduðu bir Yenimahalle için daima çok çalýþmaya devam edeceðim dedi. (ÝHA) HDP parti binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. HDP'den saldýrýlara tepki HURÞÝT BOZKURT HDP parti binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. HDP Çorum Eþ Baþkaný Özlem Tunç, konuþmasýnda partisinin Adana ve Mersin parti bürosuna yapýlan saldýrýlarý kýnadý. Tunç, "7 Haziran yaklaþtýkça partimize yönelik saldýrýlar artýyor. Bugü- ne kadar 60'a yakýn parti binamýz, araçlarýmýz ve üyelerimiz saldýrýya maruz kalmýþtýr. Adana ve Mersin'de yapýlan bombalý saldýrýlar iþin hangi boyuta geldiðini gösteriyor. Bu saldýrýlarýn siyasal sorumluluðu Cumhurbaþkaný Erdoðan olmak üzere, Baþbakan ve diðer AKP hükümeti mensuplarýna aittir.'' dedi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:07 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS Bir kimse bir nîmetin þükrünü yapmazsa, o nîmet elinden gider de haberi bile olmaz. (Sýrrî-yi Sekâtî r.a.) Gram ÖÐLE ÝKÝNDÝ ALIÞ 101, AKÞAM YATSI okulya Fýrtýnasý - Güneþ, Ýkizler (Cevzâ) Burcu'nda - Sultan Genç Osman Hân'ýn Þehâdeti (1622) SATIÞ 101,37 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz Hatýrlatmakta fayda var! Tüm partilerin seçim beyannameleri açýklandý ve adaylar sahaya indi. Özellikle HDP'nin baraj mücadelesi ve AK Parti'nin Baþkanlýk Sistemi ön plandaki tartýþmalar olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Lakin bunlardan evvel yakýn döneme biraz yolculuk yapalým. Anadolu insaný olarak bizler kin beslemeyen, kavgayý çabuk unutan, saf, temiz ve samimi bir toplum yapýsýna sahibiz. Yeni sosyoloji oluþuyorken METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net bazýlarýnýn ülke kutuplaþýyor çýðýrtkanlýðý provakatif bir söylemden baþka bir þey deðildir. Yakýn döneme kadar olanlarý bile unutmuþ durumdayken ülkenin evlatlarýnýn kutuplaþtýðýný söylemek, hatta bunun yanýnda felaket senaryolarý yazmak, henüz psikolojiye girmemiþ lakin girmesi gereken bir kavram olan "Erdoðan Nefreti" ya da "AK Parti Nefreti" söyleminin tezahürüdür. Yolculuðumuzu uzun uzadýya anlatacak olursak yazýmýz makale formatýna hatta kitap haline gelecektir. Bu sebeple bazý baþlýklarý anlatýp gerek görülürse tartýþýlmasý gereken diðer baþlýklarý da deðerlendirmeye alýrýz. HDP barajý geçerse; koalisyon senaryolarý oluþacaktýr. Bu koalisyon ise belki þaþýracaksýnýz ama CHP-MHP-HDP koalisyonu olacaktýr. Peki diyelim ki bu koalisyon oldu, hükümet kuruldu; neler olacak? Daha önce kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükûmeti ülkeyi sadece 3.5 yýl yönetti! Yönetti derken yanlýþ anlaþýlmasýn yönetildi. Unuttuðumuz hatýrlatýlmasý gereken birinci husus IMF. Biz toplum olarak IMF'den borç aldýðýmýz günleri unuttuk. O dönemin gazete manþetlerini hatýrlatmakta fayda var: Bugün açýk arttýrma trendine takýlan Sayýn Bahçeli IMF'den 1 Milyar dolar istemiþti, memurlarýn maaþýný ödeyebilmek için. IMF parayý vermeyince de Sayýn Bahçeli þu açýklamayý yapmýþtý: "Ýstedikleri her þeyi yaptýk, parayý niye vermediler?" Yine hatýrlatmakta fayda var; Sayýn Ecevit kendi isteði doðrultusunda cumhurbaþkaný olarak seçilen Ahmet Necdet Sezer ile tartýþtýðýnda kafasýna anayasa kitapçýðý fýrlatýldý. Olan yine bu topraklarýn çocuklarýna oldu. Krizler, krizler, krizler (Sürecek) ÇARÞAMBA 20 MAYIS Siyasallaþma sürecinin etkisinde yönetim olgusunu ve sorunlarýný tartýþmak 1 Yönetim; önceden belirlenen amaçlarýn gerçekleþtirilmesi için yapýlan faaliyetlerin toplamý olarak tanýmlanabilir. Amaçlarýn gerçekleþtirilmesi rastgele çabalara dayanmaz. Bilakis, planlý stratejik hamleler ve analitik hesaplarý içeren yönetsel kararlara dayanýr. Bu yüzden yönetim önemli bir olgudur. Ayný zamanda yönetim, her alan için stratejik sonuçlar üreten etkinlik ve verimlilik aracý olarak da kullanýlabilir. Bu yüzden insanlar ve kurumlar bu süreci önemsemek durumundadýrlar. Ciddi bir yönetim süreci; planlama ile baþlar, organizasyon çabalarý ile devam eder, yöneltme ve koordinasyon ile güçlenir ve denetleme ile de sona erer. Genelde bu fonksiyonlara Bu yazý; bir yönetim organizasyon hocasý olarak ve sahip olduðum bilgi birikimini kullanarak, reel hayatýn bir fotoðrafýný çekmek ve yönetsel iliþkilerin doðru anlaþýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla kaleme alýnmýþtýr. Bilimsel ve akademik kaygýnýn aðýr basmasýna itina gösterdiðim yazýnýn kesinlikle birilerini eleþtirmek ve birilerine avantaj saðlamak gibi bir misyonu bulunmamaktadýr. Öte yandan yazýda da ifade edildiði gibi, yapýlan projeksiyonlarýn sadece günümüzle ilgili bir boyuta sahip olmadýðýný ve tarihi süreç çerçevesinde pe çok dönemin yorumunu kapsadýðýný belirtmek istiyorum. uygun bir yönetim sürecinin, yönetsel etkinlik olarak ortaya çýkacaðý söylenebilir. Yönetsel etkinlik; belirtilen fonksiyonlarýn doðru icra edilmesinin yanýnda, ayný zamanda yöneten aklýn (merkezi otoritenin) meþru, makul, insani ve katýlýmcý bir anlayýþý esas almasý ile de ilgilidir. Takdir edilir ki; yönetilenlerin ortak kabulüne dayanmayan yönetim çabalarý, teorik anlamda hangi haklý gerekçelerden oluþursa oluþsun, baþarýlý olamaz. Zira yönetim anlayýþýnýn ve yönetsel eylemlerinin gücü, büyük oranda yönetilenlerin desteðine baðlýdýr. Bu tespit, yönetim literatüründe" kabul Teorisi" olarak ifadesini bulur. Yönetim süreci, yöneticinin yönetim anlayýþýna ve insan algýsýna göre þekillenir. Yöneticinin yönetim anlayýþý da; onun deðerlerinden, kültüründen, yaþama felsefesinden, eðitiminden ve insana bakýþ açýsýndan oluþur. Yani bunlar, yöneticinin yönetsel eylem ve iliþkilerini ciddi anlamda etkileyen hassasiyet alanlarýdýr. Yönetici her zaman "ben yaptým oldu" lüksüne sahip deðildir. Olamaz da. Çünkü yönetici genellikle bir örgütsel çatý ya da bir toplumsal yapý içinde bulunur ve görev yapar. Yöneticinin içinde bulunduðu ortamýn bir içsel, bir de dýþsal boyutu vardýr. Söz konusu bu boyutlar yöneticinin algýsýný, davranýþlarýný, iþ yapma biçimini ve etkileþim ya da iletiþim tarzýný olumlu veya olumsuz biçimde ve önemli oranda etkiler. Ýçsel boyutun kapsamý; yönetilenler, örgütsel ve toplumsal kültür, süreçler, eðitim düzeyi, yetenekler ve beklentiler gibi dinamiklerden meydana gelir. Buna karþýlýk dýþsal boyutta da; halk (müþteriler), rakipler(muhalefet), ekonomik dalgalanmalar (piyasa dinamikleri), teknolojik geliþmeler(ar-ge ve yenilikçilik), medya ve algý dizayn araçlarý, küresel ve yerel aktörler yer alýr. Ýçsel dinamiklere "deðiþkenler", dýþsal dinamiklere de "parametreler" denir. Burada, deðiþkenleri yönetmek nispeten kolaydýr. Çünkü yönetim, rutin tedbirler geliþtirerek deðiþkenleri önemli ölçüde düzenleme þansýna sahiptir. Ancak ayný þeyi, parametrelerin yönetilmesi ile ilgili söyleyemeyiz. Nedeni; parametrelerin genellikle, yönetime raðmen ve yönetimin etkisi dýþýnda gerçekleþmesidir. Bunlar, deðiþim yönetimi teknikleri ve stratejik öngörülerle kýsmen düzenlenebilir ve yönetilebilir. Fakat unutmamak gerekir ki, bu yönetilebilirlik her zaman sýnýrlý bir durumu ifade eder. Yönetim; yukarýda ifade edilmeye çalýþýlan ve farklý ve asimetrik iþleyen bu dinamiklerin etkisi altýnda gerçekleþirken, farkýnda olunmadan deðiþkenler ve Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný parametrelerin yönetilmesi ile ilgili çabalarýn da etkisiyle ve bir ölçüde kendiliðinden rasyonelleþmektedir. Ancak bu sýnýrlý rasyonellik; yönetimin sosyal ve toplumsal kabul saðlamasý, ya da kendisini meþrulaþtýrmasý açýsýndan yeterli deðildir. Yönetimin meþrulaþmasý sürecinde; etik ve ahlaki standartlarýn, güven olgusunun, insanýn insani tarafýna hitap edilmesinin, onun huzur ve mutluluðunun esas alýnmasýnýn ve adalet ve eþitlik algýsýna uygun hareket edilmesinin önemli bir yerinin olduðunun altýný çizmek gerekir. Ýnsanýn olmadýðý bir yerde hiçbir þeyin önemi yoktur. Bu yüzden Þeyh Edebali'nin "insaný yaþat ki, devlet yaþasýn" tembihatý, yönetimin olmazsa olmazý olarak kabul edilmelidir. Yönetimin insanileþtirilmesi kavramý, son derece stratejik öneme haiz bir kavramdýr. Ýçinde etik ve ahlaki kotlarý barýndýrýr. Ayný zamanda bu kotlar; yönetimi, insanlar( yönetilenler) ýn mutluluðunun ve huzurunun bir aracý haline de dönüþtürür. Yönetimde bu amacý gerçekleþtiremeyen ekibin, yönetimini kalýcý ya da sürdürülebilir kýlmasý mümkün deðildir. Tabii ki bu durum; yönetsel ekibin, söz konusu temel kotlara veya hassasiyet alanlarýna olan saygý ve baðlýlýðýyla da ilgilidir. Genellikle yönetici ya da ekibi baþlangýçta etik ve ahlaki kotlara veya yönetilenlerin hassasiyetlerine uygun hareket eder. Çünkü oraya gelebilmesi, büyük oranda çevresel ve sosyal kabule ve onlarýn desteðine baðlýdýr. Ayný zamanda yönetsel ekip, böyle davranmak suretiyle, toplum nezdinde kendisini de meþrulaþtýrmýþ olur. Ýþte yönetimde sorun ya da sorunlar burada ortaya çýkar. Ýnsan unsurunun doðasýnda olan ve farklý düzeylere sahip olan " Oligarþik Eðilimler", önce yönetici ve ekibinin kafasýnda oluþmaya, daha sonra da onlarýn tutum ve davranýþlarýna yansýmaya baþlar. Robert Michel buna "Oligarþinin Tunç Kanunu" adýný vermektedir. Michel'e göre; her yönetici az veya çok bu tuzaða düþer. Ancak bu eðilimlerin dozu, bazý yöneticilerde oldukça yüksek gerçekleþirken, bazýlarýnda ise tolere edilebilir düzeydedir(1). Oligarþik eðilim düzeyi düþük olan yöneticilerin ortalama tavrý; ortak akýl çerçevesinde hareket etme, uzlaþma, takým anlayýþýna yatkýnlýk, yönetiþim(karþýlýklý yönetme), herkesin önemli ve deðerli olduðunu kabul, güçlü nefis terbiyesi, hesap verilebilirlik, etik, insani ve ahlaki ilkeleri önemseme, güvenilirlik gibi olgular çerçevesinde þekillenir. Oligarþik eðilim düzeyi yüksek yöneticilik tavrýnda ise; otoriterlik(tek adamlýk), kendi dýþýndaki unsurlarý tehdit unsuru olarak görme, demokratik teamüllere mesafeli yaklaþým, empati yapmama, hayatýn eksenine kendisini ve düþüncelerini koyma, pek çok alanda kendi doðrularýna odaklanma (narsizm), güç ya da iktidar zehirlenmesi gibi unsurlar ön plana çýkar. Takdir edilir ki, daha pek çok yanlýþ davranýþ kalýplarýný ve yaklaþýmlarýný buraya eklemek mümkündür. Ülkemizde ne yazýk ki, yönetim sürecinde daha çok, yönetsel davranýþýn yanlýþ kodlarý ve bu kodlarýn þekillendirdiði hatalar ön plandadýr. Bu asimetrinin nedenini, tarihi süreç içerisinde oluþan Türk Kültürünün temel kodlarýnda ve göçebe yaþantýsýnýn genetiðimizde býraktýðý izler arasýnda aramak gerekir. Güvenliði merkeze alan bir anlayýþýn etkin olduðu toplumsal yapýda, yöneticilerden paylaþýmcý tavýr beklemek biraz fazla bir iyimserlik olacaktýr. Geert Hofstede, Selami Sargut ve þahsýmýn(2) bu konu ile ilgili yaptýklarý araþtýrmalarýn, Türk Kültürü ile ilgili ortaya koyduðu özellikler seti þöyle sýralanabilir: (Sürecek) Özal ve Erdoðan ayný daðýn yeli ve ayný sazýn teli Özal ve Erdoðan(Cumhurbaþkanlarýmýz) tabii ki iki lider de 'ayný genekon gibi Ýslam ve halk düþmaný karanlýk yapýlara BOYUN EÐdaðýn yeli ve ayný sazýn teli' bir gelenekten geliyor. Birbirinin devamý MEDÝÐÝNDEN, cuma günleri namaza gidiþini ve beþ vakit namazýný kýlýþýndan,allah'a SECDE EDÝÞÝNDEN, Tebareke suresini ÝÇ- olan bu isimlerin pek çok benzerlikleri ve birçok farklýlýklarý da var. Ýþte o farklar: Turgut Özal, mühendislik fakültesini bitirince bürokrasiye TEN OKUYUÞUNDAN, bir avuç mutlu azýnlýkla deðil, halkla iç içe girdi ve en tepeye kadar yükseldi. DPT ve Baþbakanlýk Müsteþarlýðý OLUÞUNDAN, Baþbakanlarý asan darbeci kesime hayatý DAR yapan tek Baþbakan ve Cumhurbaþkaný oldu. Arada özel sektörde çalýþtý, Dünya Bankasý'nda görev aldý seçimlerinde MSP Ýzmir RUÞUNDAN, PKK ile iþ birliði yapan, heronlarý düþüren, koordi- EDÝÞÝNDEN, inanç ve demokrasi düþmaný medyaya karþý DÝK DUadaylýðý dýþýnda ANAP'ý kurana kadar siyasetin dýþýnda kaldý. 1983'te natlarý deðiþtiren subaylara HADDÝNÝ BÝLDÝRMESÝNDEN, darbe Baþbakan olduðunda 56 yaþýndaydý. zemini oluþmasý için kaos hazýrlayanlarýn tuzaklarýný baþlarýna GE- Cumhurbaþkanýmýz Tayyip Erdoðan ise doðuþtan siyasetçi. Öðrencilik yýllarýndan itibaren MTTB ve MSPgençlik örgütlenmelerinde þeye karýþan Generallere BAÞ KALDIRIÞINDAN, darbeciliði ve ÇÝRMESÝNDEN, milli güvenlik kurulunda, askerlikten baþka her yer aldý. Sýrasýyla Refah Partisi'nin Beyoðlu Ýlçe Baþkaný, Ýl Baþkaný postal yalayýcýlýðýný gazetecilik zanneden inanç ve demokrasi düþmaný sözde gazetelerin onur ve þereflerini AYAKLAR ALTINAAL- oldu. Ýstanbul Belediye Baþkaný olduðunda 40 yaþýndaydý. MASINDAN, HSYK, Anayasa Mahkemesi, Danýþtay'daki halk düþmaný, insanlýk yoksunu karanlýk bürokratlarý REFERANDUMLA Özal mühendis rasyonalitesiyle dört eðilimi birleþtirip ANAP'lýlýk kimliði inþa etmeye çalýþýrken, Tayyip Erdoðan Türk siyasetinde kimyagerlik yaptý. Erdoðan, merkez sað seçmene yeni bir kimlik vererek Turizmci RIMCILIK" hakký vermesinden, PKK ile iþ birliði yapan HALK Halit ÝNALTEKÝN TEMÝZLEDÝÐÝNDEN, referandumla engellilere "POZÝTÝF AYpolitik mühendislik yaptý. Elli yýl sonra DP'ye yeniden ruh verdi. Turgut Özal, 1983, 1987 genel ve 1984 yerel seçimlerini kazandý. Ýki re- DÜÞMANI Ergenekoncularý dize GETÝRDÝÐÝNDEN, Yüksek Askeri Þura da ordudan atýlan inançlý subaylara HAKLARINI ÝADE ferandum kaybetti. 1989'da Köþk'e çýkarken ANAP'ýn oyu yüzde EDÝÞÝNDEN, 28 Þubatta ülkeyi Soyan Darbecileri MAHKEME ÖNÜNE ÇIKA- 20'ydi. RIÞINDAN, MGK toplantýsýnda DARBECÝ GENERAL Þener Eruygura "KES Tayyip Erdoðan ise girdiði tüm seçimleri kazandý. Dünyada eþine az rastlanýr ULAN SESÝNÝ" diye HAYKIRIÞINDAN, Balyoz tutuklularý için sesini yükselten biçimde 3 genel, 3 yerel seçim ve iki referandumu kazanarak 'Seçim Profesörü' olduðunu kanýtladý. RP döneminde keþfettiði 'politik çatýþmayý' kaldýraç olarak kullan- toplantýsýnda DARBECÝ GENERAL'e "bunlar senin iþin deðil" diye GÜRLEYÝ- Iþýk Koþaner'e "otur oturduðun yerde, ne yapacaksýn", diye BAÐIRIÞINDAN, YAÞ dý ve cephe siyasetini baþarýyla yürüttü. ÞÝNDEN, 28 Þubatýn artýklarýný tutup ÇÖPE ATIÞINDAN, 28 ÞUBATÇILARA Özal, reformlarýný 24 Ocak 1980 kararlarýyla baþlatmýþ ve Bülent Ulusu hükümetinde Baþbakan Yardýmcýsý olarak devam ettirmiþti. yuman darbeci ekibi mahkeme ÖNÜNE ÇIKARIÞIN- ÝNAT imam hatip okullarýnýn ÖNÜNÜ AÇTIÐINDAN, karakol baskýnlarýna göz Özal reformlar konusunda radikal ve devrimciydi. En sevdiði sözcük 'transformasyon' yani deðiþimdi. psikolojik baský kuran inanç ve demokrasi düþmanlarýna DAN, ikna odalarýnda Müslüman kýzlarýn baþýný açmak için Tayyip Erdoðan, yasaklý olduðu için dýþarýdan kontrol inat KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜNÜN ARKASINDA ederek girdiði seçimlerde partisini iktidara taþýdý. Erdoðan, DÝK DURUÞUNDAN, kimsenin yargýlamaya korktuðu, reformlarý zamana yayarak gerçekleþtirdi. Bir anlamda muhafazakâr siyasetin sürekliliði için de deðiþimi hayata ge- Cumhurbaþkanlarýna inat ÝNANÇLI, ALNI SECDELÝ olu- DOKUNULMAZLARA DOKUNDUÐUNDAN, geçmiþ çirdi ve sessiz bir devrim baþardý. Otoyollar, barajlar, havalaný, metro, hýzlý tren, organize sanayi bölgeleri baþta ol- alýp ortalýktan kaybolanlar gibi deðil dik durup onlara þundan, ülkesini darbeci generallere peþkeþ çekip, þapkasýný mak üzere Özal'ýn baþlattýðý ancak bitiremediði dev projeler Erdoðan döneminde tamamlandý. burnunu kýrdýðý, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný inat; YÝ- HADLERÝNÝ BÝLDÝRÝÞÝNDEN, tarihte ilk defa çetelerin ÐÝT OLUÞUNDAN, darbeci subaylarýn tokat atmaya kaldýrdýklarý ELLERÝNÝ Özal 'hesap edilmiþ risklerin adamý olurken Erdoðan tüm zamanlarda 'sezgileri ve iç sesiyle' hareket etti. Özal'ýn baþlattýðý iktisadi ve toplumsal liberalizasyon KIRDIÐINDINDAN, milli güvenlik kurulunda darbeci generallere makamýný satan, masada dik durmayan Baþbakana inat baþý dik, YÝÐÝTÇE KARÞI KOYUÞUNpolitikalarý kýsa sürece sonuç verdi. 141, 142 ve 163'ü kaldýrmak baþta olmak üzere Özal 'tabu yýkan lider' olarak tarihe geçti. DAN, Amerikan Baþkanýnýn karþýsýnda ilkokul çocuðu gibi esas duruþta bekleyen Baþbakana inat kimseden çekinmeyiþinden, kiþiliksiz, basit, korkak, inanç ve sevgi Tayyip Erdoðan ise Özal'ýn açtýðý yoldan ilerleyerek bir anlamda Özal'ýn hayallerini gerçekleþtirdi. Kapitalist birikim süreçleri baþta olmak üzere refahýn ve deci, köþe yazarlarýnýn, tiyatrocu geçinenlerin ve sinema sanatçýlarýn kimlere uþaklýk yoksunu siyasetçilere inat; bütün inanç ve demokrasi düþmaný, darbe sever, darbemokrasinin standartlarýný yükseltmek Erdoðan'a nasip oldu. Her iki lider de Türk ettiklerini sayesinde ÖÐRENDÝÐÝMDEN, bu ülkeyi babasýnýn çiftliði zanneden, milletinin gönlünde taht kurdu tarihe altýn harflerle yazýldý. Atatürkçülüðü inanç ve kýlýk kýyafet düþmanlýðý olarak anlatan,, Atatürk'ü sömüren, Bana soruyorlar, Neden Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN'ý bu Atatürk ticareti yapan, Atatürk'ten geçinen, beslenen inanç ve demokrasi düþmanlarýna inat ATATÜRK'ü sevdirdiðinden dolayý CUMHURBAÞKANI'ný sevdim. kadar çok seviyorsun?" diye. Neden mi? En önemlisi; Ýsrail Cumhurbaþkanýna dünyanýn gözü önünde POSTA KOYUÞUNDAN, Er- Rahmetli Özal'ý ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN'ý Allah için SEVDÝM NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. NO : 9 - KUBBELÝ CAMÝ KARÞISI SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ (TEL: ) BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 20 MAYIS Bayat ta çalýþmalar tam gaz Bahar aylarýnýn baþlamabahçeler kapsamýnda sýyla birlikte Mart ayý baþlançiçek dikme, çim ekme gýcý itibariyle Bayat Belediye ve ot biçme çalýþmalarý ekiplerince ilçe genelinde batamamlandý. Tepebayat har temizliðine baþlandý. Mahallesi parkýna bordür döþeme ve çocuk Yoðun kýþ þartlarýnýn aroyuncak gruplarý tamidýndan temizlik çalýþmalarý ratlarý tamamlandý. Tekapsamýnda ilçede bulunan pebayat Mahallesi meyol, cadde, sokak, mezarlýkzarlýðýnýn ot biçme, aðaç lar, çocuk ve aile parklarýnýn budama, çalý temizliði, bir kýsmýnýn temizlik çalýþmatel örgü tamiri, kapý ve larý tamamlandý. Mart ayý bodirek boyama çalýþmalayunca belediye ekipleri humrý tamamlandý. Yatukcu malý bir çalýþma ile ilçenin Mahallesi mezarlýðýnda tüm mahallerinde cadde, soot biçme, aðaç budama, kak ve yollarýný temizleyerek çalý temizliði ve çevre güzel bir görünüme kavuþturdüzenleme çalýþmalarý du. Bayat Belediye ekiplerince ilçe genelinde bahar temizliðine baþlandý. devam ederken, tüm Nisan ayýnda ilçede bulumahallerin mezarlýklarý Ramazan ayýndan önce bakýmdan geçirilerek nan aðaçlarýn budama, bakým ve sulama iþleri tamamlandý. Çeþitli matemizlenecek. Yol çalýþmalarý kapsamýnda Belediye ekipmanlarý ile Yahallelerde kýþ þartlarýnda bozulan yollardaki kilitli parke taþ tamiri, metukcu Mahallesi Alpaslan Caddesi kilitli parke ve bordür çalýþmasý, ilçe zarlýk düzenleme, park bakým ve onarým çalýþmalarý devam ettirildi. genelinde kilitli parke taþ döþeme ve tamirat çalýþmalarý devam edecek. Park ve Bahçeler kapsamýnda Atýf Hoca Parký, Muhsin Yazýcýoðlu ParBayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, inký, Dede Korkut Parký, Fuzuli Parký ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan sanlara en fazla hizmet edendir" düsturu ile hizmet devam ediyoruz. Bu Parký tamamlanarak açýlýþlarý yapýldý. doðrultuda gece gündüz demeden imkânlarýmýz ölçüsünde su, yol, kamayýs ayý baþlangýcý ile beraber ilçe parklarýndaki aðaç budama ve nalizasyon ve çevre temizliði gibi hayati hizmetlerin yanýnda sosyal beçevre temizliði çalýþmalarýna baþlanýldý. Ayrýca yeni su þebekesinin evlediyecilik alanýnda þehit yakýnlarýný, gazilerimizin Çanakkale ziyareti, lere su abone baðlantý çalýþmalarý devam etmektedir. Çevre düzenleme annelerimizin anneler günü kutlama programý Çanakkale ziyareti, okulve temizlik kapsamýnda Daþlý Bayýr mevkiinde bulunan çöp toplama larýmýzýn okul gezileri vb. faaliyetlere destek vermeye devam edecedeposu ve çevresindeki tarlalara yayýlan çöpler temizlendi. Park ve ðiz. dedi. Türkmen Þenliði hafta sonu Dodurga da kültürel etkinlikler sürüyor Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Dodurga Mustafa Kemal Ýlkokulu tarafýndan Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve diðer idare amirlerinin katýldýðý etkinliðe Dodurga halkýnýn ilgisi yoðun oldu. Etkinlikler kapsamýnda sahne alan Mustafa Kemal Ateþi Halk Dans- larý Topluluðu Ege ve Orta Anadolu yöresel halk danslarýndan örnekler sundu. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öðrencileri, Hititler dönemine ait kýyafetlerin tanýtýldýðý bir defile sunarak; Aðlayan Þehir Hattuþa isimli oyunun Adak sahnesini oynadýlar. Arkeoloji Bölümü görevlileri eþliðinde isteyenlerin katýlabildiði kilden hazýrlanmýþ plakalarda tablet yazým etkinliði yapýldý. Çorum Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 15.'si düzenlenen Dedesli Türkmen Þenlikleri 24 Mayýs Pazar günü yapýlacak. Çorum'da Dedesli Türkmen aþiretine baðlý 12 Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu ve 16 çevre köylerinde destek verdiði Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði tarafýndan organize edilen þenliðe her yýl on bini aþkýn vatandaþ katýlýyor. Uzun yýllardýr kutlanan ve son 15 yýldýr geleneksel hale getirilen Dedesli Ovasý Türkmen Þenlikleri'ne bu yýlda ilginin daha fazla olmasý bekleniyor. Þenlikte bölgeye özgü oyunlar da yeniden canlanacak. Köse gezdirme, deve çekme, kýz kaçýrma, atla gelin getirme ve taký töreni gibi binlerce yýllýk geleneklerin yeniden canlandýrýldýðý þenlikler hakkýnda bilgi veren Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým, Merkezi Ankara'da bulunan Dedesliovasý Bizim Köyler Derneði ile ortaklaþa yaptýklarý þenlik hazýrlýklarýna baþladýklarýný söyledi. Yýldýrým'ýn verdiði bilgiye göre þenlikte halk müziði sanatçýsý Gülcan Oktay, Çorumlu sanatçýlar Ercan Aygün, Çicek Erdemir, Rasim Kopar ve Halil Bozkuþ sahne alacak. Hyundai sahipleri güvencede Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai nin, Aksigorta ile birlikte Hyundai araç ve sahiplerine özel yepyeni bir ürün sunduðunu belirterek, Hyundai Kasko ürünü ile Hyundai marka araçlar ve sahipleri ve araçta yer alan yolcular güvence altýna alýnýyor. dedi. Hyundai nin, Aksigorta iþbirliðiyle geliþtirdiði Hyundai Kasko ürünü ile Hyundai marka araçlarý, kazadan yolda kalmaya, çalýnmadan sele, anahtar çalýnmasýndan yanlýþ yakýt dolumuna kadar birçok riske karþý koruma altýna aldýðýný kaydeden Özsaçmacý, Hyundai Kasko, araç sahipleri- nin yaný sýra araçta yer alan yolcularý ve kiþisel eþyalarý ile karþý araç ve yolcularýný da güvence altýna alýyor. Hyundai Kasko ile hasar durumunda onarým iþlemleri Hyundai Yetkili Servisleri'nde yüzde 100 orijinal parçalarla öncelikli ve hýzlý olarak yapýlýyor. Cam hasarlarýnda orijinal parça ile cam deðiþimi Hyundai Yetkili Servisleri'nde muafiyet uygulanmaksýzýn gerçekleþtiriliyor. Araç anahtarýnýn çalýnmasý veya kaybolmasý durumunda oluþan hasarlar için Hyundai Kasko teminat sunuyor. diye konuþtu. Satrançta ödüller sahiplerini buldu Yarýþmalara 15 kýz 35 erkek olmak üzere toplamda 50 sporcu katýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, okul sporlarý minikler kategorisi kýz-erkek satranç il birinciliði sonuçlandý. Yarýþmalara 15 kýz 35 erkek olmak üzere toplamda 50 sporcu katýldý. Ýlk dört dereceye giren sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðünce madalya ve okullarýna ku- pa, katýlan tüm sporculara katýlým belgesi verildi. Yarýþmalar sonucunda kýzlarda; 1. Betül Yazýcý, 2. Büþra Göller, 3. Merve Özlem Özer ve 4. Sude Ýlkoðlu olurken; erkeklerde 1 Alper Mustafa Özdilli, 2. Erdem Özkýdýk, 3. Oðuzhan Özdilli ve 4. Uðurcan Dursun olarak belirlendi. ÇEKVA dan kaynaþma yemeði Çorum Eðitim Kültür ÇEKVA Baþkaný AvVakfý (ÇEKVA) nýn Ýstanni Çelik, programda yaptýbul ve çevre illerde yaþaðý konuþmada; bu tür faaliyan Çorumlu iþ insaný, büyetlerin daha fazla katýlýmrokrat, TSK temsilcileri ve larla gerçekleþmesi; hemhemþehrilerin birbiri ile taþehrilerin birbirini daha yanýþmasý, kaynaþmasý ve iþ kýndan tanýmalarý ve müþiliþkilerinde bulunmalarýný terek iþ birliðini devam etsaðlamak amacýyla kaynaþtirmelerin önemine vurgu ma yemeði düzenlendi. yaptý. Vakfa destek verenlere teþekkürlerini sunan Ýstanbul Þiþli ÖðretÇelik, vakfýn amacýnýn yalmenevi nde yaklaþýk 250 nýzca burs vermek deðil þekiþinin buluþtuðu yemeðe hirlerin marka deðerinin Vakýf Baþkaný Avni Çelik, yetiþmiþ ve donanýmlý inonursal Baþkan Prof. Dr. san gücü ile doðru orantýlý Ahmet Samsunlu, Baþkan olduðunu söyledi. Yardýmcýlarý Erdem Çenesiz ve Özgür Tezel, YöneYapýlan açýklamaya ÇEKVA kaynaþma yemeði düzenledi. tim Kurulu üyeleri Ýstanbul göre, yemek esnasýnda yamilletvekili Feyzullah Kýpýlan istiþarelerde Çoyýklýk, Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan, Ahmet Kýþ ve ÇEKVA Kadýnlar Korum'da yapýlan örnek bir davranýþtan hareketle benzer tutum ve davralu Baþkaný Nihal Berkay katýldý. Yemekte misafirlere Ýskilip Dolmasý nýþýn Çorum merkez ve ilçelerinde yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba sarf ediikram edildi. Konuklara yemeðin tarihçesi ve yapýmý da anlatýldý. leceði deðerlendirildi. Buna göre her apartman yönetimi, þirket ve tüzel kiþiliklerin kendi belirleyecekleri isim ve miktardaki parayý ÇEKVA Toplantý esnasýnda vakfa emeði geçenler ve burs desteði verenlearacýlýðý ile öðrenciye ulaþtýrmalarýnýn çocuklarýn kiþisel geliþim faalire, vakfýn Çorum Temsilciliði tarafýndan ebru sanatý ile yapýlan ÇEKyetlerine katýlmalarý, staj iþlemlerinin takip edilmesi ve istihdamlarýna VA logolu tablolar takdim edildi. destek olunmasý yönünde önem arz ettiði, birlik ve beraberliðe katký VAKFA DESTEK OLANLARA TEÞEKKÜR saðlayacaðý belirtildi. Ýskilip in simgesi hazýrlanýyor Rölyef ve dizayn Sanatçýsý Volkan Kozan, Ýskilip'i simgeleyecek tablo yapýmý için saha çalýþmasýný tamamladý. Ülkenin birçok il ve ilçesinde sanatýný icra eden Kozan, geçtiðimiz gün Ýskilip'e gelerek sembol mekânlarý görüntüledi. Tanýtým ve turizm açýsýndan Ýskilip'e önemli katma deðer saðlayacak eserin atölye çalýþmalarýna baþlayan rölyef sanatçýsý Volkan Kozan, Ýskilip'in ilk bakýþta algýlanmasýný saðlayacak olan tabloyu kýsa zamanda bitirmeyi hedeflediðini söyledi. Kargý da 19 Mayýs 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kargý'da düzenlenen törenlerle kutlandý. Hükümet binasý önde bulunan Atatürk anýtýna Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürlüðü tarafýndan çelenk sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþu ve istiklâl marþýnýn okunmasýyla baþlayan 19 Mayýs etkinlikleri daha sonra ilçe stadýnda devam etti. Etkinliklere Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üst.Teð. Süleyman Erden, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Stat da ilk olarak 19 Mayýs etkinlikleri kapsamýnda baþlatýlan futbol turnuvasýnýn final maçý Kargý METEM ve Anadolu Lisesi arasýnda oynandý. Maçta Anadolu Lisesi galip gelerek turnuvanýn þampiyonu oldu. Maçýn ardýndan atletizm yarýþlarý düzenlendi. Yarýþmalarýn ardýndan Þampiyon olan takýma kupasýný Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Atletizmde dereceye giren öðrencilere ödülleri Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üst.Teð. Süleyman Erden ve voleybol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara ödülleri Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan verildi.(ýha) Türk Eðitim-Sen Þube Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kaymaz, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nda birlik ruhuna sahip çýkýlmasý gerektiðini bildirdi. Kaymaz, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Milli mücadelenin or- ganize bir hal aldýðý bu tarihte, yok olmak üzere olan bir halkýn hep bir aðýzdan haykýrdýðý "Ya istiklâl ya ölüm!" parolasý, Türkiye coðrafyasýnýn bütün olumsuzluklara ve yokluklara raðmen Türk milleti tarafýndan bir kez daha fethedilmesini saðladý. Birlik ruhuna sahip çýkýlmalý Volkan Kozan kimdir? 1971 Yýlýnda Çorum'da doðdu. Ýlk ve orta tahsilinden sonra 1992 yýlýnda Lisans öðrenimi için Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada merhum Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn da destekleri ile çok sayýda sanatçýyla 7 yýl birlikte çalýþtý. Türkiye'ye döndükten sonra çok sayýda esere imzasýný attý. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kargý'da düzenlenen törenlerle kutlandý. Rölyef ve dizayn Sanatçýsý Volkan Kozan, Ýskilip'i simgeleyecek tablo yapýmý için saha çalýþmasýný tamamladý.

13 Ekmeðinize sahip çýkýn ÇARÞAMBA 20 MAYIS Özel Hitit Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkeze etkinlik düzenledi. Hitit Özel Eðitim de renkli eðlence Özel Hitit Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Haftasý münasebetiyle düzenlediði programla engelli öðrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Öðrencileri ve aileleriyle gerçekleþtirilen eðlenceli buluþmada konuþan Kurum Müdürü Leyla Kolaylýoðlu, engelliler ve engellilerin toplumsal hayattaki yeri ve öneminden bahsetti. Kolaylýoðlu nun konuþmasýnýn ardýndan kurum öðrencilerinden Serhat Akça nýn okuduðu þiir ve müzikli eðlenceyle program devam etti. Gitar ve kemanla baþlayan eðlenceye davul ve zurna da eklendi. Öðrenciler ve velileri ile birlikte kurum personeli ve öðretmenler de gönüllerince eðlendi. Etkinlik, öðrencilerin hep birlikte üfledikleri pastanýn kesimi ve ikramýyla sona erdi. Çorum Anadolu Lisesi nde Ekmek ve Su Ýsrafý konulu program yapýldý. Çorum Anadolu Lisesi nde, öðrenci ve öðretmenler tarafýndan hazýrlanan Ekmek ve Su Ýsrafý konulu program yapýldý. Programda konuþan Çorum Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgiler Öðretmeni Ýsmail Deli, çaðýmýzýn en tehlikeli hastalýðýnýn israf olduðunu, israfýn dinimizde ve kültürümüzde yasak olduðunu çeþitli ayet ve hadislerin ýþýðýnda anlattý. Programa davet edilen Çorum Belediyesinde görevli Gýda Mühendisi Banu Eftekin, israf ve sonuçlarýný, ekmeðin saklanma koþullarýný anlattý. Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci ise katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür ederek, Ekmeðinize ve suyunuza sahip çýkýn. dedi. BÝKTUDER den Sinop turu Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði üye ve yakýnlarý ile Sinop u gezdi. Sinop Tarihi Cezaevi, Sinop Arkeoloji Müzesi, Sinop Etnografya Müzesi ve Erfelek Tatlýca Þelaleleri gezen üyeler, geziden oldukça memnun kaldý. Dernek Baþkaný Hayati Çam, BÝKTUDER, kültürel ve turizm etkinliði olarak bu tür faaliyetlerin insanlarýn sosyo kültürel olarak kaynaþmasý ve yeni yerlerin görme adýna ortak paydada buluþturan etkinliklere katýlýmcýlar sayesinde devam edilecektir. Bu yönde amaç yurdumuzun tarihsel, kültürel ve turizm potansiyeline katký yapmaktýr. dedi. Okul Müdiresi Þule Toksoy, kendilerine bu imkâný saðlayan NFK Merkezi yetkililerine teþekkürlerini iletti. Cumhuriyet Anadolu NFK yý tanýdý Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Okul Müdiresi Þule Toksoy önderliðinde yeni vizyon ve misyonuyla gerçekleþtirdiði etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal etkinlikler çerçevesinde sýnýf rehber öðretmenleri Arda Güneþ ve Fatih Yýlmaz rehberliðinde Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi ne tanýtým gezisi düzenledi. Öðrencilere NFK merkezlerindeki kurslar hakkýnda bilgi verilip, merkezin diðer faaliyetleri tanýtýldý. Cep sinema salonunda Labirent adlý filmi izleyen öðrencilere NFK Gençlik Merkezi tarafýndan hediye de verildi. Okul Müdiresi Þule Toksoy, kendilerine bu imkâný saðlayan NFK Merkezi yetkililerine teþekkürlerini iletti. Osmancýk Aþaðýzeytin Köyü Derneði tarafýndan düzenlenen bahar þenliði yoðun ilgi gördü. Aþaðýzeytinliler bahar þenliðinde buluþtu Ýstanbul 3. Boðaz Köprüsü ve Ýzmit Körfez Geçiþ Köprüsü ne teknik geziler gerçekleþtirildi. Makine Mühendisliði öðrencilerine teknik gezi Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü tarafýndan Mayýs 2015 tarihlerinde Ýstanbul 3. Boðaz Köprüsü ve Ýzmit Körfez Geçiþ Köprüsü ne teknik geziler gerçekleþtirildi. Geziye Yrd. Doç. Dr. M. Emin Erdin ve Makine Mühendisliði Bölümü öðrencileri katýlýrken, gerçekleþtirilen gezilerde yetkililer tarafýndan öðrencilere detaylý teknik sunumlar yapýldý ve þantiyeler gezdirilerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verildi. Sendikacýlar Yeþilay Baþkaný Atilla Alpay'ý konuk etti. Alpay seminer verdi Aktif Eðitim Sen Çorum Temsilciliði'nin baþlattýðý 'Baðýmsýz Birey Saðlýklý Toplum' Projesi kapsamýnda Yeþilay Baþkaný Atilla Alpay'ý konuk etti. Programda çeþitli sunular ve videolar ile baðýmlýlýk konusunda bir harita çizen Yeþilay Derneði Baþkaný Alpay, baðýmlýlýkla mücadelede özellikle eðitimcilere ve STK'lara çok büyük görevler düþtüðünü bildirdi. T.C. ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GÝRÝÞ SINAVI ÝLANI Ýstanbul'da faaliyet gösteren Osmancýk Aþaðýzeytin Köyü Derneði tarafýndan düzenlenen bahar þenliði yoðun ilgi gördü. Eyüp Belediyesi Piknik Alanýnda düzenlenen þenlikte Ýstanbul'un farklý semtlerinde yaþayan Osmancýklýlar bir araya geldi. Þenliðe Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Baþkaný Süleyman Gökçe ve federasyon yönetimi de katýldý. Çeþitli eðlence programlarý ve yarýþmalarýn düzenlendiði þenlikte Çorumlu Zübeyir sahne aldý. Þenliðe katýlan Osmancýklý aileler hep birlikte piknik yaptý. Aþaðýzeytin Köyü Derneði Baþkaný Recep Karadaþ, dernek olarak birlik ve beraberlik amacý ile çeþitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek þenliðe katýlanlara teþekkür etti. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) tarih ve 5449 sayýlý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile tarih ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Kalkýnma Ajanslarý Personel Yönetmeliði hükümleri çerçevesinde; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin kalkýnmasýna hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düþünebilen, takým çalýþmasýna yatkýn, özgüven sahibi, iletiþime açýk, pozitif düþünen, üretken, deðiþen çalýþma koþullarýna uyum saðlayabilen, bir veya birden çok yabancý dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 4 (Dört) Uzman Personel alýmý yapýlacaktýr. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri Ajansýn görev bölgesini oluþturmaktadýr. Bu nedenle, sýnavda baþarýlý olan adaylar bu illerden Ajans'ýn uygun göreceði herhangi birinde verilen görevde çalýþmayý kabul ve taahhüt etmiþ sayýlýrlar. Baþvuru Tarihleri : Sözlü Sýnava Katýlmaya Hak Kazanan Adaylarýn Ýlan Tarihi : Sýnav Tarihleri : 03 Temmuz 2015 Baþvuru ve Sýnav Yeri : Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 Ýlkadým / SAMSUN Telefon : Faks : Uyarý: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alýnmayacak olup baþvuru evraklarýnýn, son baþvuru tarihi olan 25 Haziran 2015 Perþembe günü saat itibarýyla Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na ulaþtýrýlmýþ olmasý gerekmektedir. Baþvuru sýrasýnda kullanýlacak standart evraklara (Ýþ Talep Formu ve Özgeçmiþ) Ajansýn internet sitesinden (www.oka.org.tr) ulaþýlabilir. Ýþ baþvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar. Personel alýmý ile ilgili aþaðýda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alýnabilir. Tel : E-posta : Kamuoyuna Ýlanen Duyurulur.( ) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 83038) (BASIN:82508)

14 14 ÇARÞAMBA 20 MAYIS Ýki futbolcu ceza kurulunda Orta Kuþak ta ikinci maçlar bugün baþlýyor Grubundaki ilk maçý kazanan Çorum Barosu bugün Hýþýroðlu Kuruyemiþ önünde ikinci galibiyeti arayacak 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý bugün gruplarda oynanacak ikinci maç- Rakibe teselli Darýca maçýnýn gergin geçmesi bekleniyordu. Sonuçta kaybedenen eleceði bir maçtý. Ancak maç içinde yaþanan ufak tefek gerilim dýþýnda son derece centilmence bir maç oynandý. Maç sonunda çekilen bu fotoðrafda bunun en güzel göstergesi. Çorum Belediyespor lu Turgay ve Berat Ali finale yükselme sevinçlerini bir süre ertelemiþler ve rakip takýmýn kalecisi Ersin i teselli ediyorlar. Baþarýlý oyunu ile dikkat çeken kaleci Ersin i teselli eden iki rakip takým futbolcusunun bu davranýþý büyük takdir aldý. Darýca taraftarýda maçtan sonra Çorum Belediyespor futbolcularýný alkýþlarla soyunma odasýna göndererek fair play bir davranýþ gösterdiler. lar ile baþlýyor. Hafta sonu oynanan maçlarla baþ- Turgay ve Berat Ali maçýn ardýndan Darýca kalecisi Ersin in yanýna giderek onu teselli ederken görülüyor layan turnuvada bugün A ve B gruplarýnda ikinci maçlar oynanacak. Bugün saat da 1 nolu sahada oynanacak günün ilk maçýnda Hasanpaþa MTAL turnuvadaki ilk maçýný çýkarken ilk maçýndan beraberlikle ayrýlan Fen Ýþ Yolspor takýmlarý mücadele edecek. ayný sahada saat da baþlayacak ikinci maçta ise ilk maçlarýndan beraberlikle ayrýlan iki takým Göktuð Mobilya ile Þellale Cafe - Efe Döþeme takýmlarý mücadele edecekler. 2 nolu sahada ise B grubunda takýmlar ikinci maçlarýna çýkacaklar. Saat de baþlayacak ilk maçta ilk maçlarýný kazanan iki takým Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Çorum Barosu ikinci galibiyetlerini almak için mücadele edecekler. Ayný sahada saat da baþlayacak maçta ise ilk haftayý bay geçen Kalehisar Köyü ile Osmancýk Kale Otel takýmlarý mücadele edecekler, 2. Amatör Küme Final Grubunda iki futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna gönderildi. Uðurludað Belediyespor ile Ortaköy Belediye Þapinuvaspor arasýndaki maçýn 86. dakikasýnda rakip takým oyuncusunun boðazýný sýkarak yumruk atan Uðurludað dan Ferdi Kartal ile ayný pozisyonda rakibine þaman atan Ortaköy Belediyespor dan Semih Özdemir kýrmýzý kart gördükleri için iki futbolcuda tedbirli olarak ceza kuruluna gönderildi. Ayný maçta kural gereði kýrmýzý kart gören Uðurludað Belediyespor dan Mehmet Torun ise ceza kuruluna sevk edil- Turnuvanýn gol kralý Yaþar Demiröz ün plaketini Pankobirlik Ýlçe Baþkaný Ünal Coþkun verdi Turnuvanýn en centilmen takýmý seçilen Karadeniz Pastanesi nin plaketini Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusf Büküþ verdi bu yýlýn þampiyonu Fatih Tur Sanayispor oldu. Fatih Tur Sanayi final maçýnda Esnafspor u 10 yendi. 14 takýmýn üç grupta mücadele ettiði turnuvada yarý final maçýnda büyük sürprizler yaþandý. Simitçi Dünyasý ve geçen yýlýn þampiyonu Asser Ýnþaat takýmlarý yarý final maçlarýný kaybederek elendiler. Yarý finali kazanan Fatih Tur Sanayispor ile Esnafspor takýmlarý finale ismini yazdýran iki takým oldu. Maçýn ilk yarýsý orta alan mücadelesi þeklinde geçti. Golsüz biten ilk yarýnýn ardýndan saðlýkçý finale yükselmenin sevincini yaþadýktan sonra Darýca stadýnýn üzerine kendilerini atarak yorgunluk attýlar. Tabiki mutluluklarý gözlerinden okumak mümkün Ýki koltuða üç aday 2. Küme Final Grubunda son iki maçlar öncesinde üç takýmýn nefes kesen mücadelesi sürüyor. Ortaköy ve Bayat Belediyespor 9 ar puanla ilk iki sýrada. Mecitözüspor ise 6 puanla üçüncü. Üç takýmýn kendi arasýnda oynayacaðý iki maç 1. Küme ye çýkacak takýmý belirleyecek gibi görünüyor. Sezon sonunda üç takým arasýndaki ikili averaj hesaplamasýný bile gündeme gelebilir. Alaca Belediyesi geleneksel futbol turnuvasýnda bu yýl þampiyonluðu finalde Esnafspor u 1-0 yenen Fatih Tur Sanayispor takýmý kazandý. olarak düzenlenen Bahar Futbol Turnuvasýnda Çorum Belediyespor un saðlýk sorumlularý doktor Ýlker Uzelli ve masör Ali Köseer Darýca maçýndan sonra çimler üzerinde yorgunluklarýný böyle attýlar. Futbolcularý zorlu maça hazýrlayan iki Bayat Belediyespor final grubunda iki kritik maçýný kazanarak 1. Küme ye çýkma yolunda büyük avantaj yakaladý Alaca da þampiyon Fatih Tur Sanayispor Alaca Belediyesi tarafýndan geleneksel Saðlýkçýlarýn final keyfi 2. Amatör Küme Final Grubunda dördüncü hafta maçlarý sonunda ilk iki yarýþý iyice kýzýþtý. Ortaköy ve Bayat Belediyespor 9 ar puanla ilk iki sýrayý alýrken Mecitözüspor ise üst üste ikinci maðlabiyetini alarak üçüncü sýraya geriledi. Haftanýn en kritik maçýnda Bayat Belediyespor ile Mecitözüspor arasýndaki maç nefes kesti. Ýki takýmda kazanmak için mücadele ettiði maçýn son dakikalarýna 1-1 beraberlikle girilirken ev sahibi takýmýn tecrübeli golcüsü Halil üç dakikada iki gol atarak takýmýný galibiyete taþýdý ve 1. Küme yolunda avantaj yakaladý. Ýkinci maçta ise Ortaköy Belediyespor, Uðurludað deplasmanýn- yat ve son haftada oynanacak Mecitözüspor Bayat Belediyespor maçlarýnýn sonuçlarýný belirleyecek. Lig sonunda üç takýmýn ayný puanla ligi bitirme ihtimali bile bulunuyor. da 6-0 lýk galibiyetle ayrýlarak averajla liderliðe yükseldi. Ligde son iki hafta maçlarý öncesinde üç takýmýnda ilk iki þansý devam ediyor. Final Grubunda ilk ikiye girecek takýmý bu hafta sonu oynanacak Ortaköy-Ba- 2. Küme Büyükler Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Bayat Belediyespor- Mecitözüspor Uðurludað Bele.-Ortaköy Þapinuva Bele. PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ortaköy Beledi. 2. Bayat Belediye 3. Mecitözüspor 4. Uðurludað Bele. O G B M : 3-1 : 6-0 A Y P Mayýs Pazar : Mecitözüspor - Uðurludað Belediyespor. Ortaköy Belediye Þapinuva - Bayat Belediyespor. Görkemspor Kayseri de Bayanlar Bölgesel Hentbol grubunda Gençlik Görkemspor yarýn Kayseri de baþlayacak birincilik için mücadele edecek. Grupta iki Kayseri takýmý bulunuyor. Þampiyon olan Fatih Tur Sanayispor un kupasýný Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz verdi ikinci yarýda duran topta Emre nin þutunda son olarak dokunan Elvan takýmýný 1-0 öne geçiren golü attý. Bu golle final maçýný 1-0 kazanan Fa- Ýkinci olan Esnafspor un kupasýný Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Kenanoðlu verdi tih Tur Sanayispor takýmý þampiyonluðu kazanýrken Esnafspor ise ikinci oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Üçüncülüðü Simitçi Dünyasý dördüncü ise Asser Ýnþaat ýn kazandýðý turnuvada gol krallýðýný Yaþar Demiröz, en centilmen takým ödülünü Karadeniz Pastanesi ne verildi. Törende ayrýca turnuvaya katkýlarýndan dolayý Alaca Emniyet Müdürlüðü ile Toplum Saðlýðý Merkezine Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Gençlik Görkemspor bayan hentbol takýmý Bayanlar Bölgesel Lig grup maçlarýna yarýn Kayseri de çýkýyor. Gençlik Görkemspor takýmý ile birlikte iki Kayseri temsilcisi Gönülgücüspor ve Kýlýçaslanspor takýmlarý mücadele edecekler. Kayseri de yarýn baþlayacak olan grup maçlarýnda Gençlik Görkemspor takýmý üç takýmýn mücadele edeceði Kayseri grubunda oynayacaðý maçlar so- nunda birinci olarak final grubuna yükselmeyi amaçlýyor. Antrenör Taner Adýkdý takým olarak iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirterek amaçlarýnýn Kayseri grubunda ilk sýrada yer alarak final grubuna yükselmek olduðunu söyledi. Kayseri de yapýlacak olan grup maçlarýnda Sivas bölgesi hakemleri Salih Yazýcý ve Safa Demirkan hakem ikilisi görev yapacak. Antrenör Taner Adýktý antrenman sonunda sporcularýna tatlý ikram etti

15 ÇARÞAMBA 20 MAYIS ELEMAN ALINACAKTIR Aþaðýdaki niteliklere sahip erkek adaylar için askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranýyor. * Endüstri Mühendisi * Lisans, Ön lisans veya Ticaret Meslek Lisesi mezunu bay Tecrübeli büro elemaný * Teknik Resim Bilgisine sahip, ölçü aletleri ve CAT-CAM programlarý kullanabilen Teknik Ressam * Vardiyalý Çalýþabilecek CNC operatörü * Dökümhanede vardiyalý çalýþabilecek Döküm iþçileri. (Ç.HAK:1266) 20 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Makam aracý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý eðitim öðretim dönemi mezuniyet töreni organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: MAYIS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlý Çankýrý iþyerinden Polatlý Þube Müdürlüðü ne toplam ton dökme ithal ekmeklik buðdayýn taþýnmasý iþi. Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü (Ankara yolu 9. km) Saat: HAZÝRAN Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðine baðlý Sungurlu Devlet Hastanesi ne kuru tip akü alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi MÜRACATLAR ÞAHSEN FÝRMAMIZA YAPILACAKTIR. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 11 CAD. NO.11 ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 1176 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen- Edebiyat Fakültesi Yerleþkesi) Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bayat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Ek Hizmet Binasý PVC dönüþüm ve ýsý yalýtým yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Elemanlar Aranýyor * Çay, temizlik, büro iþinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, yaþ arasý Bayan eleman, * Alüminyum doðrama, kompozit panel ve cam balkon iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1336) Þahin Paslanmaz Mür. Tel: DÜZELTME Çorumlu yazar Bahri Güven in Bir Kýbrýs ki... isimli kitabý ile ilgili dünkü gazetemizde çýkan Bahri Güven Kýbrýs ý yazdý baþlýklý haberde bazý yerlerde ve fotoðraf altýnda Güven in soyadý yanlýþlýkla Savcý yazýlmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz arasý 50 cilt arasý 100 cilt arasý 100 cilt arasý 40 cilt arasý 40 cilt arasý 200 cilt faturamýzý, arasý 100 cilt sevk irsaliyemi ve arasý 100 cilt faturamýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Ercan Gýda Maddeleri Üretim Pazar. Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Çepni Mah. Çepni Sok. No: 1/1 ÇORUM (Ç.HAK:1313) Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:1335) Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Tez-el Metal Kimya da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1118) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 6 (Akbank aralýðý) Mür. Tel: (Ç.HAK:1337) gerekmektedir. Mür. Tel: Bayan Asistan/Sekreter Aranmaktadýr Psikolojik Danýþmanlýk Merkezimizde çalýþmak üzere lise/üniversite mezunu bayan asistan/sekreter aranmaktadýr. Baþvurularýn þahsen ve randevu ile yapýlmasý gerekmektedir. Adres: ÝÇGÖRÜ PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Bahçelievler 2. Sok Deren Apt. No : 18 / A Çorum (Ç.HAK:1334) Kaynakçý Ustalarý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý Ustalarý alýnacaktýr. Mür. Tel: Tel: (Ç.HAK:1004) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Eleman Aranýyor yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1056) ELEMAN ARANIYOR Karoser kaynak iþlerinden anlayan ustalar ve oto döþemeci alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn (Ç.HAK:1108) (Ç.HAK:1327) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan büro elemaný aranmaktadýr. ÖZTÜRK ORMAN MÜHENDÝSLÝK BÜROSU (Ç.HAK:1301) Ýsmail Hüsamettin Öztürk ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý, vasýfsýz yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat Adres: Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: (Ç.HAK:1305) ELEMAN ARANIYOR Mondi Maðazasý nda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: (Ç.HAK:735) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1291) (Ç.HAK:1329) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen ön muhasebeden anlayan baybayan eleman alýnacaktýr Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Deneyimli Son Ütücü, * Ara Ütücü, * Düz ve Overlok Makinacýlarý, * Muhasebe Elemaný (bay-bayan), * Teknik elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:1300) DEVREN KÝRALIK DÜKKAN Ýçerisinde masa, sandalye, terek, raf bulunan elektronikçi dükkaný devren kiralýktýr No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel:

16 Mutlu sonu istiyoruz Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, haftalýk düþünmediklerini hem mutlu sona ulaþmak için plan yaptýklarýný ve bugün geldikleri noktada haklýlýklarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Finale yükselmede baþkanýndan tribündeki tüm taraftara kadar herkesin katkýsý olduðunu belirten Ýncedal bu birliktelik ve beraberliðin baþarýyý getirdiðini bunu mutlu sonla bitirmek için önlerinde son bir doksan dakika kaldýðýný belirtti. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal hiç bir zaman haftayý kurtarmak deðil sezonu mutlu sonla bitirmek için mücadele ettiklerini ve bunun içinde önlerinde son bir doksan dakika kaldýðýný söyledi. Göreve geldiði ilk günden itibaren söylemlerinin hep ayný olduðunu belirten Ýncedal, sezon içinde iniþler çýkýþlar yaþadýklarýný ancak hiç bir zaman inançlarýný kaybetmediklerini belirterek Takým olarak son dönemde birlik ve beraberliðimizi çok iyi saðladýk. Baþkanýmýzdan yönetimimize, teknik heyetimizden futbolcularýmýza kadar herkes üzerini düþeni yaptý. Darýca grubun en güçlü kadrolarýndan birine sahip. Ýlk maçta sakatlýklar ve cezalý isimlere birde seyircisiz oynama cezamýz eklendi. Tüm buna raðmen ilk Zilleri taktý.. Sezon baþýndan buyana büyük emekler verdiler, ailelerinden fedakarlýk yaptýlar, zamanlarýný takýmla birlikte geçirdiler. Onlar gibi bunu yapan niceleri oldu. Darýca maçýnda alýnan galibiyet ve finale yükselmeye tüm Çorumlular büyük mutluluk yaþadýlar. Bunlarýn en ilginci ise Darýca sokaklarýnda zil takarak oynayan Mali As Baþkan Fatih Özcan ve kýrmýzý siyahlý takýmý maçlarda yalnýz býrakmayan Mustafa Altunkaya oldukça farklý eðlendiler. Kamp yapýlan otel çýkýþýnda arabanýn radyosu açýlarak çalýnan müzik eþliðinde Mali As Baþkan Fatih Özcan zilleri taktý ve asfaltta oynamaya baþladý. Ne diyelim bu coþku inþallah salý günü oynanacak Ýstanbulspor final maçýndan sonrada devam eder. maçta rakibimizden gol yemeden maçý tamamladýk, Rövanþ ise bizim için tam bir taktik savaþý oldu. Maç öncesinde futbolcularýmýza verdiðimiz görevlerin tamamý sahaya yansýdý. Takým disiplini içinde ve yüksek konsantrasyonla rakibin etkili yerlerini kapattýk ve ardýndan da bizim için çok önemli golü bulduk. Golden sonraki bölüm bizim için daha rahat oldu rakibin oyun disiplini bozuldu ve istediðimiz ortamý yakaladýk. Sonuçta kazandýk ve hedefimize bir adým daha yaklaþtýk. Þimdi hedefimize ulaþmak için önümüzde son doksan dakika kaldý. Biz haftalýk deðil sezonluk düþünen teknik adamlarýz. Bu tecrübeli çok yaþadýðýmýz için olabilecekleri öngörebiliyoruz. Moral ve motivasyon olarak çok iyi durumdayýz ve bunu final maçýna kadar devam ettirerek sezonu mutla sonla bitirmek istiyoruz. Çorum olarak son haftalarda istediðimiz birlik ve beraberliði yakaladýk ve buda tabiki sahaya yansýdý. final maçlarýnýn ise yine ayný bölgede çarþamba ve perþembe günlerinde oynanacaðý öðrenildi. Belediyespor bugün Çorum da baþlayacaðý çalýþmalarýný cuma gününe kadar sürdürecek ayný gün Ankara dan uçakla Fethiye ye giderek maç gününe kadar çalýþmalarýný burada sürdürecek. Galibiyet selfisi Çorum Belediyespor, play-off rövanþ maçýnda Darýca Gençlerbirliiði deplasmanýnda aldýðý 2-0 lýk galibiyetin sevinciyle finale yükselmenin sevincini maçtan sonra büyük bir coþku içinde kutladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn soyunma odasýnda hocasýndan oynamayan ve oynamayan futbolcusuna, masöründen þoförüne kadar hep bir arada finale yükselme sevincini gösterin bu selfi oldukça anlamlý. Eskiler ve yeniler birlikte izledi deponun çatýsýndan izlediler. Maçý tüm kýrmýzý siyahlý camia gibi deponun çatýsýnda büyük bir heyecanla izleyen Özcan ve Iþýk (sol tarafta) büyük bir stres yaþadýlar. Maçýn uzatma dakikalarýnda gelen ikinci golden sonra ise (saðda) finale yükselmenin sevincini böyle yaþadýlar. Buðra ya baþsaðlýðý Buðra Erdoðan ýn dedesinin vefat haberini aldýðý an Çorum Belediyespor un Ýstanbulspor ile oynayacaðý final maçý 26 Mayýs salý günü Fethiye de oynanacak. Futbol Federasyonu ndan resmi olmayan açýklamaya göre Çorum Belediyespor ile Ýstanbulspor takýmlarý 26 Mayýs salý günü saat da Fethiye Ýlçe Stadýnda karþýlaþacaklar. Diðer gruplarýn ÇARÞAMBA 20 MAYIS 2015 Gergin ve final dakikalar sevinci Çorum Belediyespor un iki cezalý yöneticisi Darýca maçýnda da gündem oldular. Ýç saha maçýnda kiraladýklarý vinç üzerinden maçý izleyerek Türkiye de gündem olan Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fati Özcan ile Genel Kaptan Hamit Iþýk Darýca maçýnýda stadýn arkasýndaki bir Taraftarlarýmýz bizi Darýca da bile yalnýz býrakmadýlar. Herkes bu hedefe ulaþmak için emek veriyor ve inanýyorumki bu birlikteliðin sonunda mutlu sona ulaþan takým biz olacaðýz dedi. Final maçý Fethiye de Resmi olmayan açýklamaya göre maç 26 Mayýs Salý günü Çorum Belediyespor da Buðra önceki gün sevinç ve hüznü bir arada yaþadý. Darýca deplasmanýnda takýmýnýn ilk golünü atarak finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Buðra Erdoðan maç sonunda ise dedesinin vefat haberini aldý. Maç öncesi kendisine söylenmeyen vefat haberi maçýn ardýndan takýmýn oteldeki maç yemeði öncesinde Baþkan Zeki Gül tarafýndan söylendi. Baþkan Gül, Buðra nýn dedesine allahtan rahmet diledi ve tüm takýmý fatiha okumaya davet etti. Dedesinin vefat haberini alan Buðra Erdoðan takým arkadaþlarýnýn baþsaðlýðý dileklerini kabul etti. Çorum Belediyespor un Darýca deplasmanýndaki play-off ikinci maçýný eski ve yeni futbolcular birlikte izlediler. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn profesyonel lige çýktýðý ilk sezonda Çorum da forma giyen isimlerden Ziya ile bu sezon ortasýnda Kýrýkhanspor a transfer olan Ender Darýca maçýnda eski takýmlarýný yalnýz býrakmadýlar. Maç kadrosunda yer almayan Belediyespor futbolcularý Çaðlar, Samet ve Ali ile birlikte tribünden izleyen Ender ve Ziya maçýn ardýndan da soyunma odasý önüne geçerek burada eski takým arkadaþlarýný tebrik ettiler ve finalde baþarýlar dilediler. Fatih koruyucu ile oynadý Çorum Belediyespor un Darýca maçýndaki tek gol umudu Muhammet Fatih burnunda koruyucu ile maça çýktý. Ýlk maçta burnuna aldýð darbe sonuçcunda oyundan çýkan ve hastanede tedavisi yapýlan Muhammet Fatih yapýlan muayenede kýrýk olmadýðý tesbit edildi. Tecrü.beli futbolcunun önce maske ile oynamasý planlanýyordu. Ancak maç günü yapýlan kontrolde burnundaki sorunun büyük olmadýðý anlaþýldý. Bunun üzerine burnunun üzerine bir koruyucu takýlarak doksan dakika bu þekilde mücadele etmesi saðlandý. Muhammet Fatih in final maçýna kadar çok daha iyi duruma geleceði açýklandý. Gül den kutlama Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Darýca maçýndan sonra tüm futbolcularý tek tek kutladý. Maçý taraftarlarýn içinde tribünde izleyen Baþkan Gül bitiþ düdüðüyle büyük bir sevinç yaþadý. Gül, daha sonra stad dýþýnda futbolcularý soyunma odasýndan çýkýþýnda tek tek kucaklayarak tebrik etti. Baþkan Gül, kaleci Fatih e ise yaptýðý kritik kurtarýþlar nedeniyle ayrýca tebrik etti.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı 24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı Sabancı Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu Salonu'nda gerçekleşen Öğretmenler Günü, Saygı duruşu ve İstiklal Marş'ımızın okunması ile başladı. 1 / 7 Emekli

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Üniter devlet, tek meclis, tek baþkan

Üniter devlet, tek meclis, tek baþkan Panelistler, hemþirelerin saðlýk hizmetlerindeki yeri ve önemini anlattý. Saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezisiniz * HABERÝ 8 DE Eczacýlar 176. yýlýný kutluyor Her iki eczacýdan birisi zor durumda Çorum

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı