SEHA NfiAAT. 09 dosya: Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: içindekiler. editörden. ve küresel rekabet. ittifak tan haberler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEHA NfiAAT. 09 dosya: Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: içindekiler. editörden. ve küresel rekabet. ittifak tan haberler"

Transkript

1

2

3 içindekiler editörden 02 dr.ahmet akman: anadolu iflletmeleri ve küresel rekabet ittifak tan haberler 03 genel kurul toplant s : ittifak holding yoluna devam ediyor hukuk deyince: hak arama bilinci 04 ekonomi: neler oluyor bize 17 bir ortak: buras bizim ittifak m z bir çal flan: teflekkürler zaman n içinden: ölümünün 75.y l nda ressam hoca ali r za söylefli: prof.dr.suphi saatçi 18 t rnak içinde: hamili kart yakinimdir: alâkan z esirgemeyiniz 36 kültür-sanat: mustafa kutlu, yans malar 38 insan kaynaklar : önce insan 40 dünden yar na: seyit mehmet bu a 26 gezi: selçuklu nun yazl k baflkenti: beyflehir dosya: Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: SEHA NfiAAT Sahibi: ttifak Holding A.fi. Ad na Genel Müdür Ahmet A rbafll Yay n Koordinatörü: Ecevit Abdullah Öksüz Yaz flleri Müdürü: Muhammed Aydo du Yay n Kurulu: Ahmet A rbafll, Ahmet Körpe, Cemil Coflgun, Ecevit (Abdullah) Öksüz, H. Ali Körpe, Hasan Da l, Necati Loras, Osman Baydar, Ramazan Keser, Tahir Atila Yap m: gratanongrata Bask : Elma Bas m ttifak Holding rtibat Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Yerlisu Sokak No: 36 Selçuklu / KONYA Tel: Fax:

4 ED TÖRDEN:Ecevit Abdullah Öksüz Merhaba... DOSTLARIMIZA seslenmek, birbirimizden haberdar olmak ve farkl bak fl aç lar n paylaflmak amac yla Ç nar penceresini açm fl; ilk olman n heyecan n, bafllang c m z n tatl telafl n sizlerle ilk say m zda paylaflm flt k. Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba demenin ilk heyecandan çok da farks z olmad n ifade ederken, ilk say m - za göstermifl olduklar ilgi ve esirgemedikleri iltifatlardan dolay tüm dostlara flükranlar m z arz ediyorum. Her yeni gelenin geçmifli aratt anlay fl na inat, her yeni günü ve çal flmay temeldeki gücüyle birlefltirip günü do ru yorumlamak; gelece i hissederek tarihe düflülen notlar aras nda hofl bir sada olarak hat rlanacak k ymette üretimler gerçeklefltirebilmek hedefiyle yola ç kan ttifak tan ve böyle bir organizasyonun sesi olan Ç nar dan yeni bir merhaba Ç nar n sadece grubumuzda yaflan lan geliflmeleri sizlerle paylaflan, bizden size haberler ulaflt ran bir bülten olmas n arzu etmedik. Birbirimizden haberdar olurken, ayn zamanda kültürden, sanattan, tarihin sayfalar nda unutulmufl de erlerden bir demeti de her say m zda sizinle paylaflmay arzu ettik. Ayr ca her say m zda öncelikle kendi yat r mlar m z n oldu u sektörlerden bir konuyu seçerek, detaylar yla inceledik. Bu say m zda dosya konusu olarak, tüm sektörlerin gelifliminde büyük paya sahip olan, hayat m z n en tatl anlar n yaflad m z mekânlar m z, hanelerimizi de içine alan; ayr ca son dönemde grubumuzun en fazla üretim ve geliflim sergiledi i alanlardan birisi olan inflaat sektörünü ve sektörün parlayan y ld z Seha nflaat ele ald k. Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Hüsamettin Yald z Bey den, Seha n n geliflimini ve baflar öyküsünün temellerini dinledik. Genel Müdür Hasan Da l, Seha n n geldi i noktadaki durumunu ve gelecek hedeflerini bir kez de Ç nar a, sizler için anlatt. Yine her say m zda, dosya konusu ile ilgili otorite isimlerle konuflmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ülkemizin yetifltirdi i en güzel insanlardan birisiyle, özellikle Mimar Sinan üzerine yapt incelemelerle dikkat çeken ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü Müdürü Prof. Dr. Suphi Saatçi ile mimarl k tarihinde bir yolculu a ç kt k, günümüzün yap anlay fl n konufltuk. Yönetim Kurulu Baflkan m z, geride b rakt m z 2004 y - l n ve 2005 e bak fl m z yorumlad. Baflkan Vekilimiz Dr. Ahmet Akman, siyasi ve iktisadi anlamda s n rlar n sadece ince çizgilerde kald günümüz dünyas nda yaflanan rekabeti Anadolu flletmeleri ve Küresel Rekabet bafll nda bizler için inceledi. Genel Müdür Yard mc m z Ramazan Keser Neler Oluyor Bize?, Av. Cemil Coflgun da Hak Arama Bilinci ile düflünce dünyam za farkl aç l mlar kazand rmaya devam ediyorlar bu say m zda. Ç nar n yeni say s nda insan kaynaklar na da yer verdik ve Adese nsan Kaynaklar Servisi nden Kamil Ahat, Önce nsan dedi. Çal flan ve ortak köflelerimizde ise Hatice Küçükhemek ve Cengiz Kal nc bu say n n konuklar oldu. Tarihin sayfalar nda gönülden izler b rakan k ymetli flahsiyetlerimizden ressam Hoca Ali R za y okuyaca m z say m zda, kartvizitlerimizin tarih içerisindeki de erini farkl bir bak flla ele ald k. Kültür sanat sayfalar m zda edebiyat ve müzik dünyas nda bir yolculu a ç kt m z gibi; gezi bölümümüzde de Selçuklu nun yazl k baflkenti olan Beyflehir i bir de Ç nar la gezelim istedik. Hülasa Bilginin, paylafl m n ve üretimin insanl k tarihi kadar eski sayfalar n n içerisinde yaflad m z dönem ve ttifak ad na yerini alacak, yeni bir Ç nar la yine sizlerleyiz S hhat ve huzur dolu yar nlarda görüflmek ümidiyle ÇINAR

5 Dr. Ahmet Akman-Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Anadolu iflletmeleri ve küresel rekabet KT SAD faaliyetlerde uluslararas düzeyde baz k s tlamalar olsa da, s n rlar n belirginli ini çok ince çizgiler sa l - yor art k. Gelinen noktada, uluslararas iflletmelerin ve iletiflim teknolojilerinin geliflimiyle yafll dünyam z global bir köye dönüfltü. Bu süreçle birlikte iflletmelerin yerel ve küresel anlay fl ve yaklafl mlar nda s n rlar n aflmalar, bu do rultuda misyonlar n, stratejilerini yeniden tasarlayarak yönetim ve örgütlenme anlay fllar na yeni aç l mlar kazand rmalar gereklili i de doruk noktaya gelmifltir. Dünyada yaflanan geliflme ve dönüflümlerin beraberinde getirdi i küresel rekabet içerisinde Anadolu daki iflletmelerin klasik anlay fllarla, dikkat çekici farkl l klar tafl mayan yerel yaklafl mlarla ve en önemlisi alternatif çözümlere karfl direnç göstererek baflar y yakalamalar neredeyse imkâns z hale gelmektedir. Bizler, ancak uluslararas iflletmelerin farkl kültürel etkilerini, pazarlama stratejilerini, yönetim anlay fllar n ve kültürel anlamda halk kitleleri üzerinde nas l bir sinerji elde edebildiklerini irdeleyerek ve yeni aç l mlar yakalayarak dünyadaki varl m z sürdürebiliriz. Bunun en önemli yollar ndan bir tanesi sermayedarlar, çal flanlar ve müflterileri ile bir bütün olarak kendi kültür taban m z oluflturmakt r. Kültürel yap da tamamen homojen bir anlay fl yakalayabilmenin çok kolay olmad n n da fark nda olarak, en az ndan ortak paydalarla bir taban oluflturmam z kaç n lmazd r. Bu anlamda Anadolu iflletmelerinin en büyük ihtiyaçlar n irdeledi imizde, özellikle flu alanlarda h zla kendimizi gelifltirme ihtiyac - m z n oldu unu düflünüyorum: Kendi dilimizin yan nda en az bir yabanc dilin ö renilmesi, Yaflanan de iflimlere adapte olabilmemizi sa layacak yeni ve bilinçli stratejiler üretebilme kabiliyetinde bir yönetim anlay fl, Çok kültürlü tak mla birlikte yine çok kültürlü pazarlarda ifl yapabilme kabiliyeti, Uluslararas pazar ve pazarlamay anlayabilme yetisi, Statik bir yönetim anlay fl yerine, de iflim ve geliflimi h zla alg lay p uygulayabilecek dinamik bir organizasyon yap s, Tüm bunlar yakalayabilmek için de ö renme ve adaptasyon hususunda kendi de erlerini muhafaza etti i gibi, objektif de erlerle de geliflmeleri yorumlayabilecek tak mlar n kurulabilmesi bizleri küresel dünyada yerelden uluslararas boyuta tafl yacakt r. Bahsetti imiz bu geliflmeleri kendi bünyemizde sa layabilmemiz, bizlere ayn zamanda dünyada görülen farkl l klar dikkatle yorumlay p yerel tutum ve davran fllar gelifltirebilmemizin önünü açacakt r. Farkl l klara ra men yerel tutum ve davran fllar m z gelifltirebilmemiz, bunda da baflar y yakalayabilmemiz bizleri hakim pazar ve kültür anlay fl içerisinde ezilmekten koruyaca gibi, verece i özgüvenle birçok noktada hakim anlay fl bizim tesis etmemizin de önünü açacakt r. ttifak Grubu olarak Anadolu da kurmufl oldu umuz organizasyonlarda, bu ilkelerle sadece bölgemizi de il ülkemizi temsil etti imiz bilinciyle hareket ediyor, sorumluluklar m - z n idraki ile kültürel eritme kab da diyebilece imiz küreselleflmede kendi de erlerimizi muhafaza ederken, uluslararas geliflmelerin paralelinde bir geliflimi sergileyerek öncü bir kurulufl olmay anlay fl olarak benimsiyoruz. ktisadi anlamda birlikteliklerden do acak sinerjinin neler baflarabilece inin göstergesi olarak Adese den Selva ya, mafl tan Seha ya, Selet ten Kulesite ye kadar çok say daki tesisimizin yetece ini düflünüyorum. Buna ra men yakalad - m z baflar y gelinecek son nokta olarak de il; yeni hedeflerin, yeni at l mlar n bafllang ç noktas olarak görüyoruz. Selam ve muhabbetlerimle

6 TT FAK TAN HABERLER... Selva n n ihracat baflar s SELVA, makarna ihracat ndaki baflar lar na yenilerini eklemeye devam ediyor. Türkiye nin en büyük makarna ihracatç lar ndan biri olan firma, befl k tada, 60 a yak n ülkede Türk makarnas n n ismini baflar yla duyuruyor. Selva, ihracattaki bu baflar s n, ald ihracat ödülleriyle de perçinliyor. Konya Ticaret Odas n n verilerine göre Konya n n en büyük g da ihracatç s olan firma, ayn zamanda da Konya n n befl büyük ihracatç s ndan biri. KTO taraf ndan düzenlenen 2004 Y l Vergileme Dönemi nde En Fazla Vergi Veren ve En Fazla Döviz Kazand ran Üyeler in aç kland törende Selva, kendi sektöründe en fazla döviz kazand ran firma olmas nedeniyle alt n madalyayla ödüllendirildi y l bafl nda ise MÜS AD Konya fiubesi, Selva y Y l n hracatç s seçti. Selva 2004 te de, ihracattaki baflar lar nedeniyle, Y l n En Baflar l hracatç s ilan edilmiflti. Kulesite de iki sergi bir arada KULES TE, 29 Ekim 10 Kas m 2004 tarihleri aras nda Çanakkale Savafl ve Atatürk Portreleri Sergisi ne ev sahipli i yapt. Türkiye nin tek gravür sanatç s olan Cemal Aky ld z n Atatürk Portreleri Sergisi ve Çanakkale fiehitleri Derne i nin derledi i Çanakkale resimlerinden oluflan sergi, Konya Valisi Ahmet Kayhan, Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ve çok say da davetlinin kat l - KULE m yla aç ld. Sergide konuflan Konya Valisi Ahmet Kayhan, Böyle bir günde böyle bir serginin aç lmas beni çok duyguland rd. Kulesite yönetimini tebrik ediyorum dedi. Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek ise tarihimizin hat rlanmas yönünden duyguland r c bir sergi oldu unu ifade ederek tüm Konyal lar sergiyi gezmeye davet etti. MÜS AD Fuar nda ttifak a büyük ilgi TT FAK HOLD NG, bu y l onuncusu düzenlenen Uluslararas MÜS AD Fuar na tüm grup firmalar yla birlikte kat ld. Aç l fl nda Yönetim Kurulu Baflkan Seyit Mehmet Bu a ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipli i yapt fuarda ttifak Holding, 150 metrekare alanla yer ald. Yurtiçinden ziyaretçilerin yo un olarak kat ld fuara, bu y l yabanc ülke temsilcilerinin de geçmifle oranla daha fazla kat lmas fuar n verimli geçmesine neden oldu. ttifak Holding stand nda yer alan tüm firmalar büyük ilgi görürken, ziyaretçiler özellikle dünyada 60 tan fazla ülkeye ihracat yapan Selva ile pazarda dünya devleriyle yar flan mafl n, Milleral ve Cuteral markal ürünlerine büyük ilgi gösterdi. ttifak Holding, yo un görüflme ve ifl ba lant lar gerçeklefltirdi i fuar stand nda Tar m Bakan Sami Güçlü, Sa l k Bakan Recep Akda, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile bir çok milletvekilini; MÜS AD Genel Baflkan Ömer Bolat ve yönetim kurulu üyelerini; Konya MÜS AD Baflkan ve üyeleri baflta olmak üzere birçok bürokratla ifladam n, ulusal ve yerel medya temsilcilerini misafir etti. ttifak Holding te iletiflim ata TT FAK HOLD NG, kurumsal yönetim anlay fl ndan hareketle iletiflim çal flmalar nda da grup sinerjisini yakalayabilmek için letiflim Grubu kurdu. Grup içi iflletmelerin bas n-yay n, halkla iliflkiler ve reklam birimi yöneticilerinden oluflan iletiflim grubunda Abdullah Ecevit Öksüz ( ttifak Holding), Ahmet zgi (Adese), Ahmet Nurullah Güler (Selva), Ali Babao lu (Seha), Hatice Küçükhemek (Adese), Hasan Ahat ( mafl), Murat Közo lu (Kulesite) yer al yor. Yönetim Kurulu Baflkan Seyit Mehmet Bu a baflkanl nda ilk toplant s n yapan grubun hedefi, farkl sektörlerde oluflan bilgi ve tecrübeleri bir araya getirerek iletiflim çal flmalar nda farkl aç l mlar yakalamak, mevcut çal flmalar n da daha sistematik bir ifllerli e kavuflturmak. ÇINAR

7 rent hedef büyüttü OTOMOT V sektöründe yenilik, kalite ve hizmet sunumu aç s ndan Türkiye nin en iyi flirketleri aras nda yer almak için hizmetlerine devam eden rent, Hyundai bayileri aras ndaki yerini üst s ralarda sa lamlaflt rd te otomotiv sektöründeki geliflmelere paralel olarak sat fllar n büyük oranda yükselten rent, Hyundai nin sektördeki büyüme oran n % 300 artt rmas nda bölgesel olarak en büyük paya sahip bayileri aras nda yer ald te Türkiye pazar nda dördüncülü e yerleflen, 2005 y l içinse üçüncülü ü hedefleyen Hyundai, rent A.fi. ile, bölgesinde sat fl hedefini büyüterek yoluna devam ediyor. Selet hayvansal gübre üretiyor Ç FTL KLER NDEK hayvan gübrelerini çevreye duyarl üreticilik bilinciyle de erlendiren Selet, gübre kurutma tesisini devreye soktu. Bu tesislerde kurutulan gübreler, tar msal faaliyetlerde kullan larak bölgenin do al gübre ihtiyac n karfl l yor. Selet, arazilerinde yap lan tar msal faaliyetlerde mevcut ürünlerini de çeflitlendirdi. Bu tür faaliyetlerde verimi art rmak için çevrede tar msal faaliyetlerle u raflanlara örnek olacak çal flmalar yapan Selet, hayvansal g da üretimininin yan s ra do aya sayg l üretim anlay fl n da pekifltiriyor. mafl dünyay fethediyor MAfi, 2005 y l na yo un bir fuar program ile girdi. Sektöründe yurtiçi ve yurtd fl nda aç lan tüm seçkin fuarlara kat lan mafl Makina, ürünleri üzerinde gerçeklefltirdi i son geliflmeleri ilgililerine tan t yor. 4-7 Mart da Selanik DETROP Fuar na Milleral de irmen makineleri ile kat lan mafl, gelifltirdi i Otomatik Nem ve Ak fl Kontrol Ünitesi olmak üzere Millenium Vals, Kare Elek makineleriyle fuara kat lan müflterilerin ilgi oda oldu. TÜ- YAP - Konmak 2005 Fuar na Cuteral testere tezgahlar ile kat lacak olan mafl, Ar-Ge çal flmalar tamamlanan Cuteral in yeni mikro kontrollü testere tezgah PAR 280 NC baflta olmak üzere, gelifltirilen tasar mlar yla dost ve ziyaretçileriyle buluflacak. mafl n kat laca fuarlardan baz lar flunlar: Mart Dubai Techno Seven, Nisan Trablusgarp Uluslararas San. VE T C. fuar, Nisan Konya Konmak 2005 Fuar, Nisan Addis Ababa Türk hraç Ürünleri fuar, Nisan stanbul dma 2005 Fuar, May s Konya 2.G da ve De irmen Makineleri Fuar, 29 May s-1 Haz. Tahran Agrofood Fuar, Eylül Hannover Emo Fuar, Eylül Casablanca Aom Sergisi. Selva dan yeni un, farkl un SELVA, paket un kategorisinde yeni bir tat olan Sert Bu day Unu ile undaki yenilik aray fl n sürdürüyor. Orta Anadolu da çokça tüketilen Sert Bu day Unu, Anadolu Durum Bu day ile Tip1 Un denilen en kaliteli yumuflak bu day ununun özel formüllü kar fl m ndan elde ediliyor. Tat, koku ve kalite aç s ndan farkl olan bu unda, sert bu day ununun karbonhidrat içerikli yap s ndan kaynaklanan vitamin ve sa l k de erleri de harmanlan yor. Hamaratl han mlar n tercihi olacak bu özel un, fl k tasar m yla da bir ilki gerçeklefltirerek 5 ve 10 kg. l k ambalajlar yla raflardaki yerini ald. Sert Bu day Unu, farkl ve geleneksel tatlar arayan bilinçli tüketicilere yeni seçenekler sunuyor. Adese, Ankaral lara modern bir al flverifl merkezi daha kazand rd PERAKENDEC L K sektöründe ülkenin önde gelen firmalar ndan biri olan Adese Al flverifl Merkezleri, Ankara Eryaman ma azas n, Ayafl-Sincan yolu üzerindeki yeni yerine tafl d. Adese AVM, Ankaral lar n en gözde yaflam merkezlerinden birisi olmaya aday Optimum Outlet Center daki Adese Optimum ma azas n 29 Ekim 2004 te müflterilerinin hizmetine açt. Adese Optimum ma azas, 3200 m 2 sat fl alan, 155 personeli ve 14 kasas ile haftan n yedi günü saatleri aras nda Ankaral lara hizmet verecek. Ürün gruplar na göre yerleflimin sa land Adese Optimum ma azas, al flveriflin daha rahat yap ld ve ürünlerin daha kolay bulundu u, zaman kayb n n mümkün oldu unca giderildi i bir yerleflime sahip. Adese Optimum ma azas n n aç l fl n gerçeklefltiren Adese Al flverifl Merkezleri Genel Müdürü Ahmet Körpe, 2005 y l n yat r m ve at l m y l olarak gördüklerini ifade etti. Perakende sektörünün ilk 50 aktörü içinde, cirosal büyüklükte 12. s rada yer ald klar n belirten Körpe, Adese nin konumunu önümüzdeki dönemde yükselterek, müflteri memnuniyetini art r c uygulamalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

8 TT FAK TAN HABERLER... Selva dan AB standartlar nda ambalaj SELVA GIDA, paket un ambalajlar n, paketlemedeki yenilikleri dikkate alarak yeniden düzenledi. Firman n 1, 2, 5 ve 10 kg.l k paketleri AB standartlar na göre dizayn edildi. Ürünle ilgili temel özelliklerin ön yüzde yer ald ambalaj, AB üyesi ülkelerde art k bir zorunluluk haline gelen uygulaman n da Türkiye deki ilk örne i. Ayr ca Selva n n yeni paketlerini bir bu day hasad n temsil eden ressam Yalç n Gökçeda n ya l boya tablosu süslüyor. Ambalaj n bask ve kâ t özellikleri Türkiye de ilk defa uyguland. D fl yüzeyi kufle ka t olan ambalaj n üzerinde parça selofon yer al yor. Böylece hem ürün fl ktan daha az etkilenerek daha iyi korunuyor, hem de ambalaj rafta daha iyi duruyor ve fl k görünüyor. Ayr ca bu yeni ambalaj, ev han mlar n n un paketlerinden çokça flikâyet etti i paket tozlanmas n da en aza indiriyor. Her gramajda 8 farkl pasta, kek, kurabiye ve börek tarifinin yer ald ambalajlar sayesinde tüketici, her seferinde farkl bir tarifin yer ald ürünle farkl gramajlar n alabiliyor. Tasar m Mass Ajans taraf ndan gerçeklefltirilen Selva Bu day Unu ambalajlar, Ramazan ay yla birlikte raflarda yerini ald. Adese Petrol den yeni kampanyalar ADESE Petrolleri, bünyesinde bar nd rd üç petrol istasyonu, da t m filosu ve spor tesislerinin yan s ra, sürekli düzenledi i kampanya ve promosyonlarla da müflterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Adese Petrolleri en son düzenledi i kampanyayla, 45 YTL lik LPG alan müflterilerinin LPG yak t sistemlerinin ayarlar n ücretsiz yapt. fiirket ayr ca Petrol Ofisi ve OPET firmalar n n bankalarla yapt anlaflmalarla, müflterilerine dönem dönem 3 taksitle akaryak t alabilme f rsat n sunuyor. Al flverifl yapan her müflterisine otomatik makineyle ücretsiz araç y - kama hizmeti veren Adese Petrolleri, belli dönemlerde züccaciye ürünleri, t- shirt, flapka, yelek, gömlek gibi bir çok promosyon ürünü da tarak tüketiciyi memnun etmeyi sürdürüyor. Adese, 2004 te de kazand rd HER DÖNEM uygulamaya koydu u indirimli ve promosyonlu ürün sat fl n n yan s ra kolaylaflt r c ödeme seçenekleri ile sad k bir müflteri portföyü oluflturan Adese, müflterisini 2004 y l nda da düzenledi i çekiliflli kampanyalarla ödüllendirdi. Hep En yisini Verdik, Diflinize Göre Kampanya, Bu Rahatl k ve fians Kimsede Yok, Dört Dörtlük Temizlik Kampanyas ve Sizin çin En yisi Bu sloganlar n tafl yan 5 kampanyada toplam 4 adet otomobil, 1219 adet beyaz eflya ve ev aletleri ile 471 adet al flverifl çeki olmak üzere 1694 hediyenin müflterilere teslimi yap ld. Bu dönem içinde düzenlenen Bofl yok! türü kampanyalarla birlikte Adese den binlerce müflteri hediye kazand. Seha dan TOK ye 1280 yeni konut T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ), h zl nüfus art fl n n getirdi i konut ve kentleflme sorunlar n n çözümlenmesi, üretimin art - r larak iflsizli in önlenmesi amac yla Türkiye genelinde bafllatt konut hamlesine devam ediyor. Bu amaçla Konya da ihaleye ç kart lan toplam 2016 dairelik toplu konut inflaat n n 1. etab nda 320, 3. etab nda 960 adet olmak üzere, toplam 1280 dairenin yap m n Seha nflaat üstlendi. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l bu konutlar sadece bir daire olarak de il, birçok ihtiyaca cevap veren komple bir yaflam merkezi olarak sunduklar n ifade etti. Depreme dayan kl Tünel Kal p Sistemi ile infla edilecek konutlar, do- al gaza uyumlu kombi kalorifer sistemi ile s t lacak ve su, s yal t mlar da yap lacak. Temeli 12 Aral k 2004 te Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld törenle at lan ve bir y l içinde teslim edilecek konutlar n sat fllar, TOK taraf ndan gerçeklefltirilecek. ÇINAR

9 Selva, aya n z yerden kesiyor! SELVA GIDA San. A.fi. nin düzenledi i Selva Aya n z Yerden Kesiyor hediye kampanyas na, iki adet bofl Selva ürünü göndererek kat lan tüketiciler aras nda yap lan çekilifl sonuçland. Çekilifle Meram/Konya dan kat lan Huriye Özkaya, Hyundai Accent Admire 1.3 Otomobil kazand. Ödülünü Selva G da San. A.fi. Genel Müdürü Osman Baydar dan alan Huriye Özkaya, yeni evlendi ini ve bu hediyenin efliyle kendisi için bir dü ün hediyesi oldu unu belirtti. Osman Baydar Size ve eflinize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu hediyeyi tüm Selva çal flanlar ndan size bir dü ün hediyesi olarak kabul edin. dedi. Selet ürünleri Adese ma azalar nda SELET Ent. Et ve Süt Ür. San.Tic. A.fi; yumurta tavukçulu u, büyükbaflküçükbafl besi hayvanc l ve zirai faaliyet alanlar ndaki çal flmalar na toplam üç tesisinde devam ediyor. Selet, Konya ve stanbul daki sat fl a n n yan s ra, di er bölgelerdeki tüm Adese ve Mercek ma azalar n n da yumurta ve et ihtiyac n kaliteli ürünleriyle karfl l yor. Dünya standartlar nda, sa l kl, hijyenik, do al ve kaliteli g dalar üretmek, bunlar üretirken de çevreye zarar vermemek için yeni yat r mlar yapan Selet, üretilen yumurtan n dinlendirilmesi ve stoklanmas için so uk hava depolar n devreye soktu. Ayr ca yumurtalar n tesislerde ambalajlanabilmesi için günlük adet yumurta paketleme kapasitesine sahip ünitesini tamamlad. Kaliteli ürün, kaliteli yaflam slogan yla yola ç kan Selet, Avrupa Birli i sürecinde hayvanc l k alan ndaki yeni düzenlemelere haz r olmak için bafllatt çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Mercek, yeni flubeleriyle hizmette 2004 y l nda yat r mlar na devam eden Mercek Discount Marketler Zinciri, 30 sat fl noktas na ulaflt. Ifl klar ve Beyzade flubelerini de hizmete açan Mercek, 3000 kalem ürün seçene i ile müflterilerine pratik ve rahat bir al flverifl imkân sunuyor. Ma aza say s ndaki art fl n önümüzdeki günlerde de devam edece ini belirten Mercek flletme Müdürü Ahmet Özkürkçüler, Globalleflen dünyada kitle iletiflim araçlar n n h zla yay lmas ve etkin biçimde kullan lmas sonucu, karfl m za tüketim bilinci yüksek yeni tüketici gruplar ç km flt r. fiehrimiz ve çevresinde de yo unlukla gözlenen bu yeni tüketici davran fllar da 21. yüzy l n al flverifl noktalar olarak, Mercek Zinciri ni do urmufltur. Tek bir tüketici profilinin olmad günümüz dünyas nda Mercek Zinciri, yüksek gelirli tüketicinin yan s ra, orta ve düflük gelirli tüketiciye de hitap edecek yeni bir anlay fl gelifltirmifltir. Kuruluflumuz bu yeni anlay fl yla, müflterilerimize kaliteden ödün vermeden, cazip fiyatlarla ürün sunarak sat fl, sat fl öncesi ve sonras nda da müflteri memnuniyetini kontrol etmektedir. dedi. Bulutsuzluk Özlemi ve Ceza Kulesite deydi ÜLKEM Z N önde gelen müzik gruplar ndan Bulutsuzluk Özlemi ile rap müzi in Türkiye deki öncülerinden Ceza, Ekim ay nda Konyal hayranlar yla bulufltu. Bugüne dek alt albüme imza atm fl olan popüler rock grubu Bulutsuzluk Özlemi, 8 Ekim de Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi ndeydi. Bulutsuzluk Özlemi, Konyal hayranlar taraf ndan soru ya muruna tutuldu. Kulesite de yap lan söylefliden sonra grup, Selçuk Üniversitesi kampüsünde Kulesite sponsorlu unda bir de konser verdi. Rap müzi in Türkiye deki öncülerinden Ceza ise 12 Ekim 2004 te Kulesite deydi. Ceza, Rap Türkiye de istenilen yerde de il ama hiç olmad kadar da iyi bir yerde. Büyük bir kitle bizim müzi imizi dinliyor. Savafla karfl y z, toplumsal problemleri gündeme getiriyoruz. Rap, Türkiye de daha iyi bir yere gelecektir dedi. Konya da olmaktan mutlu oldu unu belirten Ceza, Kulesite yi çok be endi ini belirtti. Mersin Adese de Balmumu Heykel Sergisi ni binlerce kifli ziyaret etti ADESE Al flverifl Merkezleri nin kültür ve sanat hayat na verdi i destek çerçevesinde Adese Mersin ma azas nda düzenlenen St. Petersburg Balmumu Heykel Sergisi 17 Ocak ta protokol töreniyle aç ld. 18 Ocak tarihinden itibaren 10:00 22:00 saatleri aras nda aç k olan ve Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Timurlenk gibi ünlü Türk büyüklerinin yan s ra, Prenses Diana, Elvis Presley, Karl Marx ve Beatles gibi dünya tarihinden meflhurlar n yer ald sergide, 38 balmumu heykel yer al yor. Ünlü profesör Gerasimova n n koleksiyonunda bulunan balmumu heykeller, ilk olarak Rusya da ölülere duyulan sayg y belirtme ve esrarengiz törenler düzenleme amac yla yap lmaya baflland. Tarihi, 500 y l öncesine dayanan bu sanatta; heykellerde protez göz, protez difl ve gerçek insan saç kullan l yor. Bir heykel, 15 kiflilik sanatç grubu taraf ndan 3 ayl k çal flma sonucunda haz rlan yor.

10 TT FAK TAN HABERLER... Adese den görme engelli insanlar m za destek ADESE Al flverifl Merkezleri Kulesite ma azas nda, görme engellilerin el eme iyle üretilen yüzlerce çeflit, renk ve desende yün örme çorap sat fla sunuldu. Görme Engelliler Sat fl Reyonu nda yer alan ürünlerin sat fl ndan elde edilecek tüm gelir, Görme Engelliler Derne i Konya fiubesi ne teslim edilecek. Reyon aç l fl nda, bas na bilgi veren Konya fiube Baflkan Mehmet Koç, Bize ac yarak de il, güvenerek ve destek vererek yard mc olun. Siz imkan verin biz üretelim. Makinelerimizde flu an 10 görme engellimiz çal flmaktad r. Bize bu imkan verenlere teflekkür ederim dedi. Engellilere destek vermeye her zaman haz r olduklar n ifade eden, Adese AVM Genel Selçuklu Kulesi 2006 da teslim TEKN K altyap s, güçlü kadrosu ve profesyonel yönetim anlay fl yla bugüne kadar bir çok proje gerçeklefltiren Seha nflaat, sektöründeki büyük hedeflerini gerçeklefltirmeyi sürdürüyor. Firman n imza att yeni projelerden biri de, Türkiye nin en büyük gökdelen ve ifl merkezlerinden biri olan Selçuklu Kulesi ile Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi. Konya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ihale edilen projenin sözleflme bitifl tarihi Haziran 2006 olarak belirlendi. Seha nflaat, Konya n n sembolü haline gelen yap y zaman ndan önce bitirerek Konya halk n n hizmetine sunmay planl yor. Müdürü Ahmet Körpe, Görme engellilerimizin gönül zenginli ini yans tan, üretme azimlerinin sonucu olan ürünleri için maddi beklenti içine girmeden, tüm sat fl geliri kendilerine teslim edilmek üzere bedelsiz sat fl yeri tahsis ettik. Birbirinden güzel el eme i ürünlere halk m zdan beklenen ilginin gelece ine inan yor, kendilerine baflar lar diliyorum dedi. ttifak tan çevreye yat r m TT FAK HOLD NG, bugüne kadar yapt yat r mlarla üretim ve istihdam konusunda Konya ya ve tüm Türkiye ye verdi i hizmetlere yenileriyle devam ediyor. Selçuklu Belediyesi öncülü ünde Selahaddin Eyyubi Mahallesi nde oluflturulan Kent Korulu u ndaki metrekarelik alana, 2-3 yafllar nda adet sedir ve karaçam fidan diken ttifak Holding, Konya ya yeflil bir yaflam alan kazand rd. Adese den 12.y la özel arma anlar BUGÜNLERDE Adese ma azalar nda hareketli günler yaflan yor. Kuruluflunun 12. y l n kutlayan Adese Al flverifl Merkezleri, y ldönümünü müflterilerine da tt hediyelerle kutluyor. Kampanya kapsam nda müflteriler, reyon ve ürün s n rlamas olmadan 25 YTL lik al flverifl yapt nda bir çekilifl kuponu kazan yor. Bonus Card la yap lan al flverifller ise iki adet çekilifl kuponu kazand r yor. 12. y l nda 888 hediye ve Dikkat Otomobil Ç kabilir slogan yla bafllayan kampanyan n hediye listesinde 8 adet 2005 model Hyundai Getz, 150 adet Motorola cep telefonu, 500 adet Shov elektrikli süpürge ve 230 adet 20 YTL lik al flverifl çeki var. 27 Haziran 2005 e kadar sürecek kampanyada toplam 888 hediye da t lacak. Çekilifl 13 Temmuz 2005 te, Adese Kulesite Konya Merkez ma azas nda yap lacak ve kazanan talihlilerin isimleri 17 Temmuz 2005 te ilan edilecek. Konuyla ilgili aç klama yapan ttifak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Seyit Mehmet Bu a, bu tip alanlar n flehrin kalbi oldu unu ve insanlar n buradaki sosyal tesislerde dinlenebileceklerini, spor yapabileceklerini, ailece piknik alanlar n kullanabileceklerini belirtti. çinde çocuk bahçesinin de oldu u bu korulu un Konya ya daha çok huzur getirmesini dileyen Bu a, bu tarz yat r mlar n say s n n artmas n istediklerini de sözlerine ekledi. Seyit Mehmet Bu a projeye öncülük eden Selçuklu Belediyesi ne de teflekkür etti. Düzenlenen a aç dikme törenine Selçuklu Belediye Baflkan Adem Esen, ttifak Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve çal - flanlar, Selçuklu Belediyesi çal flanlar ve çok say da vatandafl kat ld. Adem Esen yapt konuflmada, bu tür çal flmalara verdi i destekten dolay ttifak Holding e teflekkür etti. ÇINAR

11 DOSYA Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: Seha nflaat SANAY YATIRIMLARININ durdu u ve inflaat piyasas n n darald bir dönemde y ll k ortalama 2000 konut üretimi ve ticari bina inflaatlar yla sektörünün öncü ve güvenilir ismi haline gelen Seha nflaat, 1990 dan bu yana gerçeklefltirdi i büyük at l mla sektörün önde gelen firmalar aras na ad n yazd rd. Dergimizin bu say s nda kapsaml olarak ele alaca m z Seha nflaat n dünü, bugünü ve yar n n ttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Hüsamettin Yald z anlatt. Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l, kendisi ile yapt m z söyleflide Seha n n gerçeklefltirdi i projelerden ve gelecekte yap lmas düflünülen faaliyetlerden söz etti.

12 i Yap kelimesinin geçti i her alanda marka: SEHA TT FAK HOLD NG e ba l en güçlü flirketlerden biri, büyük ölçekli inflaat yat r mlar yla göz dolduran Seha nflaat t r. Seha nflaat, özellikle sanayi yat r mlar n n durdu u ve inflaat piyasas n n darald bir dönemde y ll k ortalama 2000 konut üretimi ve ticari bina inflaatlar yla sektörünün öncü ve güvenilir ismi olmay baflaran bir kurulufl dan bu yana gerçeklefltirdi i büyük at l mlarla sektörün önde gelen firmalar aras na ad n yazd ran Seha nflaat, bugün art k yap kelimesinin geçti i her alanda bir marka. Planlama, proje, teknik müflavirlik hizmetleri veren Seha, son üç y l içerisinde özellikle inflaat sektörünün etkilendi i büyük krizleri büyüyerek aflmay baflararak, özverili çal flmalar ile yoluna devam etmifltir. Alan nda en iyilerden olmay hedefleyen Seha nflaat, üretti i tüm yap larda geliflen teknolojinin sundu u bütün yenilikleri yak ndan takip etmektedir. Seha, mevcut flantiyeleri ve proje aflamas ndaki çal flmalar n da bu yenilikleri sunacak biçimde haz rlamaya özen göstermektedir. nsan m z n ev sahibi olma hayalini gerçe e dönüfltürmek için her gün daha büyük bir azimle çal flan Seha nflaat, özellikle toplu konut üretiminde Türkiye nin önde gelen firmalar ndan biri konumundad r. Kaliteden ödün vermeden sa lam, ekonomik ve konforlu konutlar üreten Seha, bugüne kadar gerçeklefltirdi i konut projelerinde ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n düflünerek hareket etmektedir. Sa lam, ekonomik, konforlu konutlar için ilk adres Ülkemizin jeolojik flartlar na en uygun inflaat yöntemi olan Tünel Kal p Sistemi ni Konya da ilk uygulayan firma Seha nflaat t r. Bu sistem sayesinde yap lar, hem depreme karfl dayan kl bir teknikle infla edilmekte, hem de h zl ve ekonomik biçimde teslim edilmektedir. Seha nflaat için, konutlar be enisine sundu u herkesin yaflam kalitesi önemlidir. Tünel Kal p ve radye temel sistem ile infla edilen konutlar n tamam do algaz kaynakl merkezi s tma sistemine uyumludur. Kablo TV ve merkezi internet yap - s, tenis kortu ve basketbol sahalar, toplant odas, krefl ve çocuk e itim ve oyun alanlar, ortak kullan ml dinlenme alanlar, süs havuzu, yürüyüfl ve koflu parkuru Seha nflaat n projelerinde yer verdi i unsurlardan sadece bir kaç d r. Ayr ca tüm konutlarda günefl kontrollü panjur sistemi, fotosel kontrollü çevre ayd nlatmas, daire içi zay f ak m tesisat ile aç k ve kapal otoparklar gibi yaflam kolaylaflt ran ve çevreye duyarl her ayr nt düflünülmüfltür. TOK evlerinde Seha imzas Toplu konut üretiminde müflavirlik ve müteahhitlik hizmetini verdi i 352 dairelik Beyaz Zambak Konutlar, 120 dairelik Mavi Palmiye Konutlar, 120 dairelik Sehavet Konutlar, ÇINAR

13 191 dairelik Manolya Konutlar, 40 dairelik fielale Konutlar, 232 dairelik Begonya Konutlar, 75 dairelik Devran Konutlar, 144 dairelik Yeni Kent Konutlar ve 320 dairelik stiklal Konutlar, Seha nflaat n son dönemde imzas n att, Konya halk n n yaflam kalitesini yükselten konutlardan baz lar d r. Toplu konutta gerçeklefltirilen son hamle ise, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi nin Konya da gerçeklefltirdi i konut ihalesinin, ilk olarak 1. etap 320 adet konutluk k sm ile akabinde 3.etap 960 adet konutluk k sm n n yap m n üstlenmek olmufltur. Sat fllar TOK taraf ndan gerçeklefltirilecek olan bu konutlar n bir y l içerisinde teslim edilmesi taahhüt edilmifltir. En büyük yat r mlar Seha n n güvencesi alt nda Sanayi tesisleri, sa l k, e itim ve ticaret yap lar n n Konya ve çevresindeki otorite ismi Seha nflaat t r. Ülkemiz için önemli bir yat r m olan 42 katl Selçuklu Kulesi ve m 2 kapal alanl Kulesite de Seha nflaat imzas tafl maktad r. Seha nflaat taahhüdü alt nda bulunan 40 milyon dolarl k bu projenin merkez inflaat n n teslim tarihi 2006 olmas na ra men, yap n n al flverifl k sm (Kulesite) 2004 y l bafllar nda teslim edilmifltir. Selçuklu Kulesi ise Haziran 2006 da teslim edilecektir. Ana girifl kap lar ayn kottan verilmifl olan Kulesite nin arka cephesinde markete, ma azalara ve yang n ç k fl na imkân sa layan servis giriflleri yer al yor. Al flverifl merkezinde dikey ulafl m, garaj alan ndan itibaren devreye giren yürüyen bantlar, yürüyen merdivenler ve alt çarfl kat ndan itibaren bafllayarak sinema kat na kadar ulaflan iki kabinli panoramik asansör ve yaya merdiveniyle sa lan yor. Binada toplam dört yürüyen bant, dört yürüyen merdiven, iki panoramik asansör, dört servis asansörü, ofis katlar kullan c lar na hizmet verecek dört asansör ve bir de kule asansörü bulunmaktad r. Al flverifl merkezi ile birlikte ofis blo u 740 m 2 kullan m alan olan 40 kattan oluflmakta ve Konya n n en yüksek katl yap s olma özelli ini tafl maktad r. Proje dan flmanl k ve taahhüt yat r mlar n n yan s ra, y ll k tonluk k rma tafl tesisinde, Konya n n toplam k rma tafl üretiminin %35 ni gerçeklefltiren Seha nflaat, ttifak Grubu nun lokomotif kurulufllar ndan biri haline gelmifltir. Seha nflaat tüm bunlar yaparken bir tek fleyden güç almaktad r: Güven. Gerçeklefltirdi i tüm projelerin arkas ndaki en önemli düflünce ise flehirlerin yükünü hafifletmek; yaflam kolaylaflt rmak t r. Seha nflaat, sa l kl bir toplum olman n flart n n sa l kl flehirlerde yaflamak oldu u bilincindedir.

14 i Hüsamettin Yald z: Seha nflaat, do ru kararlarla zirveye ç kt SEHA NfiAAT, ilk kuruldu unda ttifak Holding bünyesindeki sanayi kurulufllar n n yap m n üstlenmifl, piyasada çok fazla faaliyet göstermemiflti. Hat r n k ramad - m z dostlar m z n müteahhitlik ifllerini de yapm fl, d flar - ya çok fazla aç lmam flt k. Amac m z, piyasa içerisindeki küçük ifllerle hiç u raflmadan, o ifllerden pay almadan büyük projelere imza atmakt. Bu nedenle, kuruldu umuz ilk dönemlerdeki geliflimimiz çok yavafl oldu. Ancak, inflaat sektöründe var olan potansiyeli biliyorduk, gelece in bu sektörde oldu unun fark ndayd k ve sektörün içerisinde genifllemeyi amaçlad k. Bundan 2-3 y l önce inflaat flirketimize h z vermeye karar verdik. Grubumuz içerisinde mimari ve inflaat sektöründe uzman arkadafllar m z n olmas, bizi harekete geçiren en önemli unsurlardan birisiydi. Türkiye de var olan mevcut konut aç n n dikkat çekici ölçekte olmas nedeniyle, konut üretimi yapmaya ve öncelikle Konya n n bu konudaki aç n kapatmak için çal flmaya karar verdik. Bu karar - m z bizi yeni sistemler kullanmaya, yenilikleri flehrimizde uygulamaya itti ve bir sistem gelifltirdik: Tünel Kal p. ttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha nflaat Yönetim Kurulu Baflkan HÜSAMETT N YALDIZ Konya n n ilk ak ll konutlar n ürettik Tünel Kal p Sistemi ni Konya da belki de ilk uygulayan Seha nflaat t r. Bununla bitmedi yenilik aray fl m z. Ak ll konutlar üretmeye bafllad k. lk etapta sorunlar yaflamam - za ra men bu sorunlar sab rla çözmek için çal flt k ve hepsini birer birer aflt k. Böylece ses ve s yal t m, güvenlik, müflterek telefon, müflterek antenler Seha nflaat n konutlar nda s radan özellikler haline geldi. Bunlar n her birini Konyal lar n yaflam na kazand rd k. Tüm çabalar m z n alt nda tek bir hedef yat yordu: Sa lam ve kaliteli, ama ucuz konut üretmek. Üstelik bu konutlar h zla tamaml yor, 1-1,5 sene içerisinde teslim ediyoruz. Konutlar n erken teslim edilmesi, maaliyetlerimizin düflmesine ve ucuz konut üretebilmemize de imkan sa l yor. Malzemeleri toplu ald m zda pazarl k edebiliyor ve ucuza alabiliyoruz. Bunu da vatandafla yans t yoruz. Çünkü bizim flirket olarak prensibimiz, manevi mesuliyet içerisinde ortaklar m z n ve evlerimizin al c lar n n haklar n korumakt r. Ben iki taraf n hakk n da korumak zorunday m. Ortaklar m n hakk n n kooperatif üyelerine, kooperatif üyelerinin hakk n n ortaklar ma geçmesine izin veremem. Ana fikir bu olunca ve hüsn-ü niyet de buna eklenince inflaat yap m m z h zland. Bize duyulan güven ÇINAR

15 sayesinde bu kadar h zl ürettik ve büyüdük. Yapt m z her konut bize tecrübe kazand r yor Zamanla inflaat konusunda gelifliyor, her yeni inflaatta bir merhale al yoruz. Örne in, son inflaatlar m zdan birinde merkezi sistemi oturttuk. Güvenlik, s hhi tesisat malzemelerinde daha üst kalite plastik borular n kullan m, pis su borusu olarak ses yal t ml borular n kullan m gibi yenilikleri inflaatlar m zda kullan yoruz. Bunun yan nda yapt m z bir inflaat tekrarlamaktan ziyade, her inflaat - m z bir ad m ileriye götürmeyi amaçl yoruz. Bu, yaln zca teknik özellikler ve konutlar n daha yaflan l r olmas ile de kalm yor üstelik. Toplam konut üretiminde de daha yüksek rakamlar hedefliyoruz. Mesela önceki sene 100 konut yapt k. Geçen sene bu say 300 ü, hatta 400 ü buldu. Bu sene inflallah 2000 konut teslim edece iz. Bunun 1280 i TOK nin ihalesiyle yapt m z konutlar, geri kalan ise bizim taahhüdümüz alt nda. Bunun yan s ra müteahhitlik ifllerini de sürdürüyoruz. Önümüzdeki y llarda daha çok konut üretmek öncelikli hedefimiz. Kuflkusuz, ucuz ve kaliteli konutlar üretmek de. Bunun için gerekti inde arsa sahipleri ile de pazarl k yap yoruz. Kooperatif olarak yap lacak bu konutlar, vatandafllar m za 1,5 y l içerisinde teslim edilecek. Onlar hem evlerinde oturacak, hem de kira öder gibi evlerinin taksitlerini ödemeye devam edecek. Geçen y l Selçuklu Kulesi nin yap m na bafllad k. Seneye Haziran ay nda teslim edece iz. Kulenin yap m aflamas na gelmeden önce dünyadaki bu tür örnekleri inceledik. Pek çok ülkede yap lm fl olan sabit ya da döner kule örneklerini göz önünde bulundurduk. Fakat bizden bir fleyler yap lmas na karar verdik ve bu projeyi gerçeklefltirdik. Konya d fl nda da yap lar üretmek bir baflka hedefimiz. Öncelikle yurt içinde di er flehirlerimize, daha sonra yurt d fl na Seha nflaat kalitesini tafl may amaçl yoruz. Konya d fl nda Kulesite gibi bir al flverifl merkezi yapmak istiyoruz. Ankara da konut üretmek de önümüzdeki projelerimizden biri. Yurt d fl na aç lmak ise çok arzulad m z, fakat sa lam ad mlar atarak ilerlemek istedi imiz bir konu. Bunu basamaklar emin ad mlarla ç karak, emanetimiz olan ortaklar m z n hakk n koruyaca z ve baflar m z devam ettirece iz. Seha nflaat, ttifak ruhuyla buralara geldi, daha ileriye gidecek. Bizde herkes görevini bilerek, en iyi flekilde yapar. Baflar m z n s rr budur. Biz hesab m z do ru yapt k, do ru kararlar ald k, Rabbimize duay da ihmal etmedik.

16 i Hasan Da l : Konya ya yenilikleri getiren bir firmay z Bizim inflaat standard m z, insanlara farkl oldu unu hissedecekleri mekânlar sunmakt r. Mesela merkezi müzik sistemi, kartl kap girifli sistemi kuruyoruz. Belki maliyet birkaç yüz dolar art yor ama normal standartlar n d fl na ç kan, insanlar n farkl bir yerde oturma iste ini karfl layan, farkl imalatlar yapm fl oluyoruz. Say n Da l, Seha nflaat n Konya üzerindeki a rl nedir? Seha kendini nas l tan ml yor, nerede duruyor? Bafllarda, stratejik olarak inflaat gruplar m z kendi içlerinde büyümeye dönük bir strateji izliyordu. Bu, ye kadar sürdü. nflaat gruplar n n as l hedefi, yat r mlar organize etmek, gruba ait inflaatlar n taahhütlerini gerçeklefltirmekti. fiirketin ilk kurulufl amac oydu. Ama den itibaren flirketlerdeki mevcut yap lar n holding büyümelerine yetmemesi nedeniyle, holding d fl ndaki ifllere aç lma politikas bafllad de kurulan Seha nflaat n as l at l m 2001 y l na, holdinglerin büyümelerinin durdu u bir döneme denk gelir. nflaat grubumuz as l büyümesini ise, aras ndaki Seha nflaat Genel Müdürü HASAN DA LI dört y ll k zaman diliminde gerçeklefltirdi. Konya ölçe inde çal flt k önce, buradaki as l potansiyeli konutun oluflturdu unu gördük. Kooperatifçili in en iyi çal flt, insanlar n birbirine güvendi i ve nüfusun çok olmad yerlerden biridir Konya. Buradaki kooperatifçili i ele ald k. Kendi inflaat flirketimizle Konya daki bu güvenilirli i nas l birlefltirebilece imizi ve konut sektöründe kendimize nas l yer edinebilece imizi araflt rd k de dairelik bir ihale ald k, güven kazand k ve inflaat flirketi bugünlere geldi y l içinde toplam 2000 konut teslim aflamas nda. Art k Konya yetmiyor, Antalya ve Ankara için çal flmalar m z sürüyor. Konut sektöründeki birikimimizin bu illerle daha da büyüyece ine inan yoruz krizinden sonra inflaat sektöründe büyük yavafllama yafland. ttifak Holding ve Seha nflaat, bu dönemde ifl hacmindeki büyük ata nas l baflard? 2001 de buradaki inflaat sektörü tamamen durdu. Konya da hiçbir kooperatif tek çivi bile çakmad, bu dura an dönemde mortgage benzeri bir sistem oluflturduk. Tarihi veriyorsunuz, 8 ay sonra oturaca n, kooperatif gibi 60 ay vadeyle ödeyece ini söylüyorsunuz, fiyat n belirliyorsunuz. Kira paras n hesapl yor, ttifak n güvenini hesapl yor. Bu koflullarda Konya da kimse konut infla etmedi inden, ortalama kapasite bir anda 3000 den 0 a indi ve ortadaki pastan n tümü bize kalm fl oldu aras ndaki inan lmaz düflüfl, bizim için müthifl bir ç k fl oldu. Herkes dururken yürüdü ümüz için aradaki fark çok çabuk kapatt k ve hatta öne geçtik. T. C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi nin ülke çap nda gerçeklefltirdi i konut ata içerisinde Seha nflaat n imzas da var. Bu kapsamda yap lan çal flmalar neler? Biz, ülkemizde yaflanan h zl nüfus art fl ve h zl kentleflme nedeni ile oluflan konut ve kentleflme sorunlar n n çözümlenmesi ve üretimin art r larak iflsizli in azalt lmas amac yla T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi nin ülkemiz genelinde bafllatt oldu u konut hamlesi içerisinde kendine düflen görevi üstlenmekten çekinmedik. Bu nedenle TOK taraf ndan Konya da ihaleye ç kart lan, ilk olarak 1. etap 320 adet konut ihalesinin ve akabinde 3. etap 960 adet konut ihalesinin yap - m n üstlendik. Sat fllar n TOK nin yapaca konutlar bir y l içerisinde sahiplerine ulaflt raca z. ÇINAR

17 D fliflleri Bak. Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Vali Ahmet Kayhan ile Tar m ve Köy flleri Bak. Sami Güçlü TOK temel atma töreninde. Seha y di erlerinden ay ran temel prensipler nelerdir? Bunlar zaten ticaretin geleneksel kurallar d r, hepsini bir arada düflünmek gerekir. Mimarl kta 3E formülü olarak adland r l r. Estetik, ekonomi, ergonomi. Birbiriyle ilintilidir. Yani süper bir mimari proje ortaya koyars n z, çok yüksek de erler ortaya ç kar rs n z. Ayn kaliteyi çok ucuz fiyata vermeniz bile bir eksidir. Bizim hedef kitlemiz orta tabakan n üstüdür. Amaç, bu insanlar n ortalama al m güçlerini hedefleyip maksimum kaliteyi sa layarak, fark hissedebilecekleri seviyeyi tutturmak. Bizim inflaat standard m z, insanlara farkl oldu unu hissedecekleri mekânlar sunmakt r. Yani merkezi müzik sistemi, kartl kap girifli sistemi kuruyoruz. Belki maliyet birkaç yüz dolar art yor ama, normal standartlar n d fl na ç kan farkl imalatlar yap yoruz. Bunu bir kez yapmakla sürekli hale getiremiyoruz, biz yapt ktan bir y l sonra birileri daha yap yor. Biz de bu nedenle ç tay sürekli yükseltiyoruz ve daha lüks seviyeye gidiyoruz ister istemez. Çünkü her yapt m z standartlafl yor. Bizim buradaki en büyük art m z, bu imalatlarda hep önden giderek yenilikleri Konya ya getiren ilk firma olmam zd r. Konuttaki ilerlemeyle birlikte farkl alanlarda da yap lar ürettiniz. Bunlar n en göz önünde olan Kulesite. Bu projenin bafllang c nas l oldu? Burada, yaklafl k 15 bin m 2 lik alan üzerinde bir Adese ma- azas vard. O alan üzerinde belediyenin ihaleye ç kard bir arsa vard. Otopark kullan m için ald m z arsa da yaklafl k 25 bin m 2 lik bir arsayd. Biz o arsay baz nedenlerle büyüttük. Y kt m z y ll k binan n ilk yap l fl nda ekmek fabrikas olarak zemine oturdu u alan, 5 bin m 2 gibi bir aland. Yüksekli i 7.5 metreydi. Biz o alanda araya kat atarak eski binay tadil etmifl ve al flverifl merkezi yapm flt k. O bina zaten dökülüyordu, biz de buran n arazisini geniflletiyorduk. Niyetimiz, ileride bu binay y karak yerine yeni bir al flverifl merkezi yapmakt de, yine kriz dönemiydi. Otopark kalkt ve buradaki büyük alan ihaleye ç kt. O günkü flartlarda kimsenin girme ihtimali yoktu, çünkü kat karfl l ç kan ihalenin bedeli çok yüksekti. Bizim de hesaplad m z 25 bin m 2 lik alan üzerinde bir al flverifl merkezi yapmak istiyorlard. Bize komflu, 25 bin m 2 bir arsa ve ihaleye ç k yor, üstelik oraya da al flverifl merkezi yapacaklar. Biz oray almam fl olsayd k kriz olurdu, elimizdeki 25 bin m 2 lik arsa da bir ifle yaramazd. fiöyle düflündük: Elimizdeki 25 bin m 2 lik arsay de erlendirirsek, di er tarafa harcanacak paran n bir k sm n bundan ç - karabilirsek bu, bizim için art olur. Hem rekabeti öldürüp burada tek oluruz, hem de elimizdeki arsay de erlendiririz. O kriz ortam nda fiyatlar çok da yükselmedi, ihaleye giren tek firma biz olduk. Kendi kendisini döndüren ve holdinge hiç yük olmadan buray tamamlayabilece imiz bir gelir gider tablosu oluflturduk. Büyük hesap hatalar olmad. Bu krizin bize art lar ndan biri de, buray uygun flartlarda al p arsam z de- erlendirmek oldu. Bölgenin en önemli yat r mlar ndan biri olan Selçuklu Kulesi de Seha nflaat imzas yla yükseldi... Buran n ihale edilme sürecinde belediye, ismiyle ilgili bir ödüllü yar flma düzenledi. Selçuklu Kulesi ismi oradan geliyor, Kulesite de Kulecity nin de iflimiyle olufltu. Normalde buradaki arsa, kat karfl l yasaya tabi flekilde ihale edildi y l n n sonunda kaba inflaat n tamamlanmas, 2006 Haziran nda da kompleksin bitirilmesi flart yla ç kar lan bir iha-

18 i leydi. Burada 2004 ün sonunda inflaat n kabas yla birlikte al flverifl merkezinin ince k sm n da tamamlamay, bir an önce paraya çevirmeyi düflündü ümüzden h zl çal flt k. Yerel yönetimdeki arkadafllar m z n düflüncesi, buran n ifl merkezi yerine otel olarak organize edilmesinin daha iyi olaca ve belediyeye daha fazla art sa layaca yd. Biz de ayn kanaatteyiz. Bir yat r mc bulmak için yaklafl k 3-4 ayd r görüflme ve araflt rmalar m z sürüyor. Bu geliflmeler Nisan sonuna kadar devam eder. Nisan sonunda var lacak karara göre, 2006 Haziran ndan daha önce teslim etmeyi düflünüyoruz. Buradaki paylafl mda kule k sm n n 36 kat belediyenin, 6 kat bizim. Tekrar Kulesite ye dönersek... Bu denli büyük bir al flverifl merkezinin gelifliminden, Konya n n sosyal yaflant s içerisindeki yerinden biraz bahseder misiniz? Biz bu projeyi Konya ya yapt m z zaman, insanlar n al flverifl kültürleri mahalle bakkal ile s n rl yd. Yap lan al flverifl merkezleriyle bir kültür oluflmaya bafllad. Daha önce yap lan al flverifl merkezlerinin tamam flehir d fl ndayd ve bunlarla birlikte marka ma aza kültürü geldi. fiehir d fl nda olmalar s k nt yarat yordu. Biz benzer s k nt lar yaflamadan, Konya n n kültürel geliflimine uygun bir yerde bu anlay fl de ifltirebilece imizi düflündük. Sadece uzakl k de il. Marka bilinci konusunda da Anadolu nun çok büyük eksiklikleri var. Ama bu bir süreçtir. Burada hangi ma azalar n çal flt na da bakmak gerek. Daha çok orta ölçekliler, ortalama fiyatl lar çal fl yor. Ama üst gruplar almazsan z kaliteyi afla çekme tehlikeniz var. Biz bu ikisini harmanlamaya çal flt k. Konya n n kültürel geliflimini etkileyen üniversiteyi düflünerek, özellikle spor giyim üreten tüm markalar bar nd rmam z laz md. Üniversite ö rencileriyle Konya da bu de iflim sa lanabilir. Mevcut kültürü devam ettirip bir ad m ileriye tafl yabilmek için orta ölçekli ma azalar bulunmal. Burada al fl k olunmayan fiyatlara mal satan ma aza da olmal ki, genel al flverifl merkezinin kalitesi bir üst seviyeye çekilebilsin. Bu çerçevede stanbul dan Alkafl Dan flmanl k la birlikte çal flt k, bir konsept oluflturduk. Organizasyonumuzu sa lay p kiralamalar m z yapt k. fiimdi, ilk 8 ayl k dilimde çok iyi bir ivme kazand k. lk bir y ll k hedeflerimiz tutuyor. Do ru yolda oldu umuzu gördük, inflallah bu yolda da devam etmeyi sürdürürüz. Kulesite Konya da bir markaya dönüfltü. Bu flekilde baflka proje var m? 2005 hedefleriniz neler? Yeni yat r m program m z içinde Meram da 60 konutluk Lalezar Konaklar ve Erenköy mevkiinde villa kent projemiz bulunuyor te hedefimiz, 3 trilyon lira ciroya ulaflmak ve 3000 iflçiyi istihdam ederek artan iflsizlik sorununa çözüm getirmek. Yurtd fl için giriflimleriniz var m? Bunun için daha önce birkaç deneme yapt k. Özellikle Almanya n n Dortmund kentinde. Ama mevcut ülke koflullar ve yap lanmada yapm fl olduklar m z bizi çok memnun etmedi. Bizi oraya götürecek kâr marjlar da edinemedik. Son bir y lda özellikle Rusya civar nda araflt rmalar yapt k. Oralarda kârl l k kadar risk de çok. Biz bu riski en aza indirmenin koflullar n oluflturmaya çal fl yoruz. ttifak Holding yap s içerisinde Seha nflaat n yeri nedir? 2001 den sonraki mevcut holdinglerin durumu ve ilave sermaye gelmemesi, mevcut sermaye ortaklar n n ortakl ktan ayr lma talepleriyle birlikte, kendinize ait olmayan sermayeyle çal flma gibi bir zorunlulu unuz var flu anda. Yeni bir yat r m yapma flans n z olmad gibi, eldeki sermayeyi azaltarak büyüme flans n z var flu an için. Bu aç dan bakt n z zaman büyüyebilme imkân, iki sektörde gözüküyor. lki Adese, ikincisi Seha nflaat, sermayesi güvene dayal sektörler. ç sermayeyi de il, d flar daki sermayeyi kullan yorsunuz, böyle bir art s var. Ufak sektörlerden ayr larak, Seha yla Adese yi büyütmeyi planl yoruz. ÇINAR

19 ittifak Holding yoluna devam ediyor ttifak Holding Ola an Genel Kurul Toplant s 27 Mart 2005 te, Fatih Mahallesi Adese Petrol Hal Saha Tesisi nde yap ld. Holding ortaklar n n yo un kat l m yla gerçeklefltirilen genel kurulda bütün kararlar yine ittifak la al nd. Aç l fl konuflmas n yapan Yönetim Kurulu Baflkan Seyit Mehmet Bu a, 2004 te yap lan çal flmalar ve 2005 y l planlar hakk nda ortaklar bilgilendirdi. Seyit Mehmet Bu a yapt konuflmada, Gelecekte özellikle iki sektörde geliflmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz. Bu sektörler; Adese, Mercek ve Kulesite gibi perakendecilik yapt m z alanlar ile son dönemde büyük at l m yapan inflaat firmam z Seha d r. Her iki sektörde de yakalad m z baflar y sürdürecek kadro ve teknik altyap m z dorukta. Özellikle inflaat flirketimiz, son dört y lda yapt - inflaatlardaki h z ve kalitesiyle bölge halk n n gözdesi oldu. Öyle ki, bir kooperatif kuruldu unda hiçbir reklam ve tan t m faaliyetine gerek kalmadan, henüz temeli dahi at lmadan talep fazlas meydana geliyor ve bu da yeni bir yap n n zeminini haz rl yor. Bu geliflme, Seha y y lda konut üretir hale getirdi y l nda bu adedi de aflaca n ümit ediyorum. Yeni yat r m yapmad m z ancak mevcut yat r m yla verimlili iyle kârl l ndan herhangi bir fley kaybetmeyen, hatta hiç yeni yat r m yapmad m z halde kendi içerisinde her geçen gün geliflimini sürdüren, uluslararas pazarlarda dünya devleri ile rekabet eden Selva ve mafl Makine de baflar lar yla gö sümüzü kabart yor. Yine sektörlerinde bölgesinin en verimli flirketleri olarak rent Hyundai, Selet, Adese Petrolleri, ttifak Alt n gibi firmalar m z da ttifak ad na katma de er üretmeye devam ediyor dedi. Yönetim ve denetim kurulunda bir de iflikli in olmad genel kurulda Yönetim Kurulu; Seyit Mehmet Bu a, Dr. Ahmet Akman, Mehmet Ali Korkmaz, Hüsamettin Yald z ve Fahri Akay ile devam etme karar al nd. Denetim kurulunda da Mehmet Koyuncu ve Veli Ulvan n görevlerine devam etmesi yönünde karar alan ttifak Holding in 16. Genel Kurulu güven tazeleyerek tamamland. ttifak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Seyit Mehmet Bu a yapt aç l fl konuflmas nda, önümüzdeki dönemde al flverifl merkezleri ve inflaat sektörlerinde geliflmeyi ve büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

20 SÖYLEfi Büyük Selçuklu eserlerine sahip olan Konya, flansl ve zengin bir flehirdir Mimarl k tarihi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Türk mimarisinin dünü, bugünü ve dünya miras na b rak lan Türk mimari eserleri üzerine konufltuk. Koca Sinan dan haber sorduk... Dünya mimarl k miras göz önüne al nd nda Türk mimarisinin nas l bir yeri doldurdu unu söyleyebiliriz? fiüphesiz ki, dünya mimarl k tarihinde Türk mimarisinin de kendine göre bir seyri, ç k fl, bulundu u co rafyalarda orta a koydu u mimari ürünler vard r. Bu mimari, di er co rafyalar- da oluflan olgular gibi birbirinden etkilenmifl, kendi sentezini ortaya koyabilmifl bir çaban n ürünüdür. Türkler de özellikle Orta Asya dan beri, ran üzerinden Anadolu ya gelerek 200 y ll k bir yürüyüflle, devam eden mimari gelenekleri al p getirdi ve bu topraklar n kültürleriyle kararak kendi yeni mimari tarz n infla etti. Bu bak mdan Türk mimarisini belirli co rafyalarda, belirli devrelerde incelemek daha net bir fikir verebilir. Türk mimarl nas l bir tarihi seyir izlemektedir? Bir baflka deyiflle, mimarl k tarihimizde belirginleflen dönemler nelerdir? Anadolu öncesi Türk mimarl n de iflik flekillerde ele almak mümkün. Özellikle Sovyet Rusya n n çökmesinden sonra daha ça dafl bir mimarl k bilinci ve bak fl yla, Orta Asya daki Türk mimari verilerini inceleme imkân var. Fakat bunlar yeterince ele al nm fl veya yorumlanm fl de il. Türk mimari eserlerini, Anadolu topraklar üzerinde daha net bir dönemler silsilesi içinde ele almam z mümkün olabiliyor. Özellikle Selçuklular Dönemi... Büyük Selçuklular dan koptuktan sonra Anadolu da önemli bir siyasi kimlikle varl n gösteren Selçuklular bu siyasi kimli i, güçlerine paralel olarak çok ciddi bir mimari ortamda yaratm fllard r. Bu ortam n içinde ran dan, Sasaniler den al nan etkilerin yan s ra, Orta Asya dan tafl nan gelenekler ve Anadolu topraklar nda belli malzeme ve geleneklerin de etkisiyle biçimlenmifl bir mimari kimlik oluflmufltur. Bunu, önce Selçuklular Dönemi olarak ele almak mümkün. Bu dönem 11. yüzy lla 13. yüzy l aras olarak tarihlenebiliyor. kinci dönem, Beylikler Dönemi olarak ele alabilece imiz bir süreç. Burada merkezi otoritenin zay flay p da lmas ndan sonra, Anadolu nun çeflitli bölgelerinde var olan beylikler de yine Selçuklu gelene inin etkisiyle mimari yap tlar ortaya koymufllard r. Bunlar n aras nda Osmanl Beyli i ni ön plana alabiliriz. Çünkü en bat ya gelerek Ege ve Bizans kültürüyle temasa SUPH SAATÇ K MD R?Çeflitli kurum ve kurulufllarda tarihî çevre koruma uzman olarak dan flmanl k yapt. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Ulusal ve uluslararas sempozyum ve toplant larda sunulmufl bildirileri ve yay mlanm fl bir çok makale, inceleme ve araflt rma yaz lar vard r. Yay mlanm fl kitaplar ndan baz lar ise flunlard r: Mimar Sinan n Yap lar ndaki Kitabeler, Mimar Sinan ve Tezkiretü l-bünyan, Irak Muas r Türk fiairleri Antolojisi, Tarihî Geliflim çinde Irak ta Türk Varl, Kerkük Evleri.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld De erli Akyürek Holding Ailesi, Kurumsal Pazarlama Direktörlü ü olarak üç ayda

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı