AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r ni as ya.com.tr Y Z R M U S T F R M Ð N : TLÝÂM GÝBÝ TLÝBN TRÖRÜNÜ BHN DR FGNÝSTN D BULU- NN NTO UVVTLRÝ YNÝ BÝR SÝVÝL TLÝÂMIN ÝMZ TTI. HV SLDIRISININ HDFÝ YÝN SÝVÝLLRDÝ u N TO sa vaþ u çak la rý nýn f ga nis tan'ýn gü ney ba tý sýn da ki Hel mand vi lâ ye tin de dü zen le dik le ri ha va sal dý rý sýn da 14 ki þi nin öl dü ðü, 6 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Hel mand vi lâ yet yö ne ti mi söz cü sü Da vud h me di, Nev zad il çe sin de ön ce ki gün geç sa at ler de dü zen le nen sal dý rý da ö len 14 ki þi nin ta ma mý nýn ka dýn ve ço cuk lar ol du ðu nu söy le di. ÝÝ VD 5 IZ, 7 R ÇOCU TLDÝLDÝ u h me di, böl ge de ki mi li tan la rý he def a lan N TO sa vaþ u çak la rý nýn, mi li tan lar ye ri ne si vil le re a it i ki e vi vur ma sý so nu cu ev ler de ya þa yan 2 ka dýn, 5 kýz ve 7 er kek ço cu ðu nun vefat et ti ði ni be lirt ti. Ya pý lan sal dý rý i le il gi li o la rak ko nu þan N TO yet ki li si Bin ba þý Tim Ja mes, Nev zad il çe sin de si vil ka yýp lar ol du ðu na i liþ kin bil gi le rin ken di le ri ne u laþ tý ðý ný söy le mek le ye tin di. Ha be ri say fa 11 de Ýstiklâl Savaþýný. arabekir baþlattý u âzým arabekir in Gözüyle Yakýn Tarihimiz kitabýnýn yazarý Mustafa rmaðan, urtuluþ Savaþý fikrinin 1919 da Mustafa emal den çýktýðý fikrinde deðilim. Bu fikrin âzým arabekir den geldiði kanaatindeyim dedi. H. HÜSYÝN ML ÝN RÖPORTJI SYF 12 D T M S Ý L Ý U T L M Y P I L D I NTO nun peþ peþe sivilleri vurmasýndan sonra fgan halký korku içinde yaþýyor. Mladiç i yargýlayacak mahkeme hazýr ubos na -Her sek te ki sa vaþ sý ra sýn da Sýrp güç le ri nin ko mu ta ný o lan Rat ko Mla diç i yar gý la ya cak BM s ki Yu gos lav ya U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne ve kâ le ten baþ kan lýk ya pan, mah ke me nin tem yiz yar gý cý Meh met Gü ney, baþ kan lýk sý fa týy la üç ha kim a ta dý ðý ný ve Mla diç i yar gý la ya cak ilk ka de me mah ke me nin ha zýr ol du ðu nu söy le di. n11 de m ni yet ar týk ir ti ca yý iz le mi yor/ 5 T Filistinlilerde Refah sevinci umý sýr ýn Gaz ze sý ný rýn da ki Re fah sý nýr ka pý sý ný da i mî o la rak aç ma sý, Fi lis tin li le ri se vin dir di. Sý nýr ka pý sý nýn a çýl ma sýy la Gaz ze ye uy gu la nan yap tý rým la rýn cid dî o la rak ha fif le ye ce ði bek len ti si hâ kim. n11 de 18 ürüne yýlda 7.8 milyar dolar utür ki ye de ü re ti le me yen se çil miþ 18 ü rün çe þi di i çin yurt dý þý na her yýl 7.8 mil yar do lar ö den di ði, son 5 yýl da it hi lat yo luy la dý þa rý ya ö de nen pa ra nýn top la mý nýn i se 30 mil yar do la ra yak laþ tý ðý bil di ril di. n6 da ISSN ýlýçdaroðlu: Dar be ler den biz de çok za rar gör dük u Hiç bir za man as ke rî dar be ler i yi dir de me dim di yen CHP Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu, CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü iddiasýnda bulundu. n5 te Dev let dâ vâ yor gu nu ua mu ku ru luþ la rý i - le va tan da þý kar þý kar þý ya ge ti ren dâ vâ - lar, dev le ti zor lu yor. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 564 bin 201 a det dâ vâ ve ic ra ta - ki bin de bu lun du. Ha - zi ne nin ta raf ol du ðu her 3 dâ vâ dan 2 si ni dev let, 1 i ni i se va tan - daþ ka za ný yor. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RF: Ýstanbul un fethinin 558. yýldönümü temsilî fetihle bir kez daha kutlandý. Vatandaþlarýn ilgiyle izlediði temsilî Osmanlý askerleri mehter marþlarý eþliðinde surlara çýktý. Ha be ri say fa 16 da CUMHURBÞNI BDULLH GÜL: Ýstanbul un fethi dengeleri deðiþtirdi ucum hur baþ ka ný b dul lah Gül, Ýs tan bul un fet hi nin yal nýz ca bir as ke rî za fer ol ma dý ðý ný, fet hin; dün ya da ki pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal ve e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hî bir ham le ol du ðu nu be lirt ti. Ha be ri sayfa 5 te CÝZR'D YILM ÝSTNMÝÞTÝ Öðrenci yurdu saldýrýsýna tepki uha be ri sayfa 5 te SiyahMaviýrmýzýSarý

2 SiyahMaviýrmýzýSarý 2 30 MYIS 2011 PZRTSÝ LÂHÝ Yaptýklarý kötülüklerle sevinen ve yapmadýklarý hayýrla övülmekten hoþlanan kimseleri, sakýn azaptan kurtulurlar zannetme. Onlar için pek acý bir azap vardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 188 / Âyet-i erime Meâli udret ve Celâl in muhteþem tecellisi Dünyadan kazandýðýna mesrur, kaybettiðine mahzun olmamalý volkanlar ve hortumlar klý baþýnda olan insan, ne dünya umurundan kazandýðýna mesrur ve ne de kaybettiði þeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Ýnsan da beraber gidiyor. lem ey yü he l-a ziz! Ý l lah a te vek kül e de ne l lah kâ fi dir. l lah, â mil-i Mut lak ol du ðun dan, li za ti hî mah bub dur. l lah, Mû cid, Vâ ci bü l-vü cud ol du ðun dan kur bi ye tin de vü cut nur la rý, bu di ye tin de a dem zul met le ri var dýr. l lah, mel ce ve men ce dir. â i nat tan küs müþ, dün ya ziy ne tin den ið ren miþ, vü cu dun dan býk mýþ ruh la ra mel ce ve men ce o dur. l lah Bâ kî dir; â le min be ka sý an cak O' nun be ka sýy la dýr. l lah Mâ lik tir; sen de ki mül kü nü se nin i çin sak la mak ü ze re a lý yor. l lah, Ga niyy-i Muð nî dir; her þe yin a nah ta rý O'n da dýr. Bir in san l lah a hâ lis bir abd o lur sa, l lah ýn mül kü o lan kâ i nat, o nun mül kü gi bi o lur. *** Ý lem ey yü he l-a ziz! k lý ba þýn da o lan in san, ne dün ya u mu run dan ka zan dý ðý na mes rur ve ne de kay bet ti ði þe ye mah zun ol maz. Zi ra dün ya dur mu yor, gi di yor. Ýn san da be ra ber gi di yor. Sen de yol cu sun. Bak, ih ti yar lýk þa fa ðý, ku lak la rýn üs tün de tu lû et miþ tir. Ba þý nýn ya rý sýn dan faz la sý be yaz ke fe ne sa rýl mýþ. Vü cu dun da ta vat tun et me ye ni yet e den has ta lýk lar, ö lü mün ke þif kol la rý dýr. Ma a ha za, e be dî öm rün ö nün de dir. O ömr-ü bâ ki de gö re ce ðin ra hat ve lez zet, an cak bu fâ ni ö mür de sa y ve ça lýþ ma la rý na bað lý dýr. Se nin o ömr-ü bâ ki den hiç ha be rin yok. Ö lüm se ke ra tý u yan dýr ma dan ev vel u yan! *** Ý lem ey yü he l-a ziz! Ce nâb-ý Hak ka ma lûm ve mâ ruf ün va nýy la ba ka cak o lur san, meç hul ve men kûr o lur. Çün kü, bu ma lû mi yet, ör fî bir ül fet, tak li dî bir se ma dýr. Ha ki ka ti i lâm e de cek bir i fa de de de ðil dir. Ma a ha za, o ün van la feh me ge len mâ nâ, sý fât-ý mut la ka yý be ra ber ce a lýp zih ne il ka e de mez. n cak, Zât-ý k de si mü lâ ha za i çin bir ne vi ün van dýr. m ma Ce nâb-ý Hak ka mev cud-u meç hul ün va nýy la ba ký lýr sa, mâ ru fi yet þu â la rý bir de re ce te ba rüz e der. Ve kâ i nat ta te cel lî e den sý fât-ý mut la ka-i mu hî ta i le, bu mev su fun o ün van dan tu lû et me si a ðýr gel mez. *** Ý lem ey yü he l-a ziz! s mâ-i Hüs nâ nýn her bi ri si ö te ki le ri ic mâ len ta zam mun e der: Zi yâ nýn el van-ý seb a yý ta zam mun et ti ði gi bi. Ve ke za, her bi ri si ö te ki le re de lil ol du ðu gi bi, on la rýn her bi ri si ne de ne ti ce o lur. De mek, s mâ-i Hüs na, mir at ve ay na gi bi bir bi ri ni gös te ri yor. Bi na e na leyh, ne ti ce le ri be ra ber mez kûr ký yas lar gi bi ve ya de lil le ri be ra ber ne ti ce ler gi bi o ku ma sý müm kün dür. Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 111 LÛ GT Ç: li za ti hî: en di li ðin den. mah bub: Sev gi li, se vi - len. Mû cid: Ý cad e den. Vâ ci bü l-vü cud: Vü cu - du mut lak var o lan, yok - lu ðu müm kün ol ma yan Ce nâb-ý Hak. kur bi yet: Ya kýn lýk. bu di yet: U zak lýk. a dem: Yok luk. zul met: a ran lýk. mel ce: Ýl ti ca e di le cek, sý ðý ný la cak yer. men ce: ur tu la cak, ne cat bu la cak yer. u mur: Ýþ ler. mes rur: Sü rur lu, mut lu ol ma. ta vat tun: Va tan e din - me, yer e din me. ma a ha za: Bu nun la be - ra ber. mâ ruf: Ta ný nan, bi li - nen. men kûr: Ta nýn ma yan, in kâr o lun muþ. ül fet: lýþ kan lýk. se ma : Ý þit mek, ku lak la din le mek. fehm: n la yýþ, an la ma. sý fât-ý mut la ka: Mut - lak sý fat lar. il ka: oy mak, bý rak - mak. þu â: I þýn. te ba rüz: Bel li ol ma, be - lirt me. Gö rün me. sý fât-ý mut la ka-i mu - hî ta: Her ye ri ku þa tan mut lak sý fat lar. ic mâ len: Ö zet le, ge nel o la rak. ta zam mun: Ý çi ne al - ma. mir at: y na. D a ha hiç bir var lýk yok ken, Yü ce Rabb i mi zin ün! em riy le mey da na ge len Bü yük Pat la ma so nu cu, yi ne O nun e mir ve i ra de siy le, kâ i nat ta ki bütün yýl dýz, ga lak si ve di ðer var lýk lar, a na mih ve rin den ay rý la rak, bu lun ma sý ge re ken men zil le re yer leþ ti ril di. Bun lar i çin de, kâ i na týn kal bi me sa be sin de ya ra tý lan ve be þe rin ha ya tý nýn vaz e di le ce ði dün ya mýz, baþ lan gýç ta bir a teþ to pu gi bi o lan va zi ye tin den a lý na rak, so ðu tu lup, ha ya ta lü zum lu ha va, su, top rak ve dað lar vb. un sur lar la do na tý lýp, di ðer can lý lar ve bit ki le rin ya ra týl ma sýy la, in sa noð lu nun ya þa yý þý na uy gun ha le ge ti ril di. Ha yat þart la rý nýn uy gun ha le ge ti ril me si ü ze ri ne, en muh te þem var lýk o lan in sa noð lu nun da ya ra tý la rak yer yü zü ne gön de ril me siy le bil di ði miz ha yat ha di se si baþ la mýþ ol du. Bu ve ben ze ri ya ra tý lýþ mu' ci ze le ri nin her bi ri si nin ya ra tý lýþ ve ma hi yet le ri ne a it ma lû mat, ki tap la ra sýð ma ya cak ka dar ge niþ ve u zun dur. Gün dem de bu lu nan ya nar dað pat la ma la rý dolayýsýyla, biz bu ya zý mýz da, ya ra tý lýþ mu' ci ze le rin den Ýsm-i Ce lâl ve ud ret in muh te þem bir te cel li si o lan dað lar ve vol kan lar ve on la rýn ya ra tý lýþ hik met le rin den bah se de ce ðiz. Dað la rýn ya ra týl ma sýn da, ge rek in sa nýn is ti fa de si ne ba kan yü zü ve ge rek se ya ra tý lýþ mu' ci ze le ri a çý sýn dan bin ler le hik met var dýr. Yü ce Rab bi miz Ne be Sû re si 6-7. â yet le rin de, Dað la rý bi rer ka zýk yap ma dýk mý?, n bi ya Sû re si 31. â ye tin de Yer yü zün de on la rý sar sýn tý ya uð ra týr di ye sa bit dað lar ya rat týk. i fa de le riy le, dað la rýn, arz ge mi si nin sýh hat ve se lâ me ti i çin, o mur ga lar ma hi ye tin de ya ra týl dý ðý ný be lirt mek te dir. Bu nun la bir lik te dað lar, ön ce lik le a na sýr-ý er ba a dan (dört un sur dan) top ra ðýn a na sý ol ma sý ya nýn da, i çin de de po la nan ha yat su la rý ve ne hir le ri, in san lý ða fay da lý bin ler ce çe þit ma den le ri, ü ze rin de in san la ra ni met o la rak ba rýn dýr dý ðý bin ler ce çe þit hay va nat ve ne ba tat en va la rýy la, kâ i nat ta en bü yük ni met o lan ve bü tün ha re kâ týn mer ke zin de bu lu nan ha yat ni me ti nin tam or ta sýn da yer a lýr. Tek no lo ji ve a tom ça ðý nýn bü yük ur ân tef si ri Ri sâ le-i Nur un  ye tü l-üb ra (7. Þu â) i sim li ri sâ le sin de dað lar dan þöy le söz e di lir:...son ra dað lar ve sah ra lar, se ya hat-ý fik ri ye de bu lu nan o yol cu yu ça ðý rý yor lar, Sa hi fe le ri mi zi de o ku! di yor lar. O da ba kar, gö rür ki: Dað la rýn kül lî va zi fe le ri ve u mu mî hiz met le ri o ka dar a za met li ve hik met li dir ler; a kýl la rý hay ret i çin de bý ra kýr. Me se lâ: Dað la rýn ze min den emr-i Rab ba nî i le çýk ma la rý ve ze mi nin i çin de, in ký la bat-ý dâ hi li ye den neþ et e den he ye ca ný ný ve ga za bý ný ve hid de ti ni, çýk ma la rýy la tes kin e de rek; ze min o dað la rýn fýþ kýr ma sýy la ve men fe ziy le te nef füs e dip, za rar lý o lan sar sýn tý lar dan ve zel ze le-i mu zýr ra dan kur tu lup, va zi fe-i dev ri ye sin de se ke ne si nin is ti ra hat la rý ný boz mu yor. De mek na sýl ki se fi ne le ri sar sýn tý dan vi ka ye ve mu va ze ne le ri ni mu ha fa za i çin on la rýn di rek le ri üs tün de ku rul muþ; öy le de dað lar, ze min se fi ne si ne bu mâ nâ da ha zi ne li di rek ler ol duk la rý ný, ur ân-ý Mu ci zü l-be yan Dað la rý bi rer ka zýk yap ma dýk mý? (Ne be/7), On da sa bit dað lar ya rat týk (âf/7), Dað la rý sa pa sað lam dik ti Na zi at/32) gi bi çok â yet ler le fer man e di yor. Hem me se lâ, dað la rýn i çin de zî ha ya ta lâ zým o lan her ne vi men ba lar, su lar, mâ den ler, mad de ler, i lâç lar o ka dar ha kî ma ne ve mü deb bi ra ne ve ke rî ma ne ve ih ti yat kâ ra ne id di har ve ih zar ve is tif e dil miþ ki; bil be da he kud re ti ni ha yet siz bir a dîr in ve hik me ti ni ha yet siz bir Ha kîm in ha zi ne le ri ve an bar la rý ve hiz met kâr la rý ol duk la rý ný is bat e der ler, di ye an lar. Ve sah ra ve dað la rýn dað ka dar va zi fe ve hik met le rin den bu i ki cev he re sa ir le ri ni ký yas e dip, dað la rýn ve sah ra la rýn u mum hik met le riy le, hu su san ih ti ya tî id di har lar ci he tiy le ge tir dik le ri þe ha de ti ve söy le dik le ri l lah Bir dir tev hi di ni, dað lar kuv ve tin de ve se ba týn da ve sah ra lar ge niþ li ðin de ve bü yük lü ðün de gö rür,  men tü Bil lah der. Bu yüz den, baþ ta bü tün kâ i nat ve â lem ler ken di si nin hür me ti ne ya ra tý lan Yü ce Re sul (asm) ol mak ü ze re, be þe rin gü neþ ve yýl dýz la rý o lan yüz bin ler ce en bi ya ve mil yon lar ca as fi ya ve mu hak ki ki nin hep na zar-ý ib re ti ni cezp et miþ ve is ti nat gâ hý ol muþ tur muh te þem dað lar. Hz.  dem (as) mev cut hâ li ve â lem-i gayb da ki muh te þem gö rü nü þüy le ra fat Da ðý nýn si ne si ne in miþ, Hz. Mu sa Tur-u Si na da arz-ý ke lâm et miþ, be þe rin n de lib-i Zi þâ ný o lan Hz. Mu ham med (asm), Rab bin den kâ i na tý o ku ma em ri ni Hi ra Da ðý nda al mýþ; ya nýk ve gü zel se siy le Hz. Da vud un o ku du ðu Ze bur â yet le ri nin o kun ma sý na iþ ti rak e de rek, o nun la bir lik te zi kir ve tes bih et miþ tir dað lar. Ya ra tý lý þýn da ki en gin mu' ci ze ler ve be þe re fay da lý bin ler ni met ve hik met le riy le, in san lý ðý em zi ren bir a na va zi fe si gö ren muh te þem dað lar, e mir tah týn da l lah tan al dý ðý ni met le ri in san la ra bah þe der ken, ba zen de a si ve þü kür süz in san la rý i kaz ve ib ret i çin, bü yük pat la ma ve gü rül tü ler le sar sý lýr ve be þe ri de sar sar. Ba zen de a za met-i Ý lâ hi ye nin ve Ýsm-i Ce lâl ve ah har ýn te cel li si ni ve kýz gýn lý ðý ný iz har et mek i çin, bu gün ler de, ay nen Ýz lan da da ki y jaf jal la jo kull i sim li ya nar da ðý nýn bom ba lar la pat la ma sýn da ol du ðu gi bi, be þe rin bü tün dik ka ti ni ü ze ri ne çe ke rek, men fe zin den a kýt tý ðý a teþ ne hir le ri ve püs kürt tü ðü kül le riy le, a de ta li san-ý hâ liy le be þe re ba ðý ra rak þöy le der: mr-i Ý la hi yle Yer kü re nin bin ler ce met re de rin li ðin den, Mað ma dan a la rak, men fe zim den in san lý ðýn na za rý na püs kürt tü ðüm lav lar ve kül ler te sa düf e se ri o la maz. Bun da, püs kür tü len kül ve lav la rýn zer re le ri sa yý sýn ca hik met ve mu 'ci ze ler var. mir tah týn da ha re ke tim so nu cu lav ve kül le rim kar þý sýn da, in san lýk o la rak, ac ze düþ tü nüz. Me de ni yet ve tek no lo ji ha ri ka sý u çak la rý nýz a lan la rýn dan kal ka mý yor, va sý ta la rý nýz ça lýþ mý yor. Yok sa kül le rim kar þý sýn da ac ze dü þüp mað lûp mu ol du nuz!... Yok, a ma cým si zi mað lûp et mek de ðil; pat la yan vol kan la rým da ki â i na týn sa hi bi bir l lah týr, her þe yin sa hi bi ve diz gi ni O nun e lin de dir.. na ra sý ný â le me i lân et mek ve O nun kâ i nat ta ki bütün muh te þem san at ve ha ri ka la rý ný gös ter mek, ký sa ca sý, gö zü nü zü aç tý rýp, baþ ta in san o la rak ken di ni zi ve O nun â yet le ri o lan kâ i na tý o kut tur mak týr. Biz her vol kan pat la ma sýn da bu ve ben ze ri hik met le ri te fek kür e der, her de fa sýn da Hz. Mu sa nýn bin ler ce yýl ön ce sin de, Tur-u Si na Da ðý nda ya þa dý ðý muh te þem ha lin bir ben ze ri nin ha tý ra sý ný ya þa rýz. raf Sû re si 143. â ye tin de an la tý lan bu ib ret li ha di se yi, vol kan la rýn püs kürt tü ðü lav ve kül le rin man za ra la rý ný sey re de rek bir lik te yad e de lim: Ne za man ki, Mu sa, mi ka tý mý za gel di, Rab bi o na ke lâ mýy la ih san da bu lun du. y Rab bim, gös ter ba na ken di ni de ba ka yým sa na de di. Rab bi o na bu yur du ki; Be ni ka tiy yen gö re mez sin ve lâ kin da ða bak, e ðer o ye rin de du ra bi lir se, son ra sen de Be ni gö re cek sin. Da ha son ra Rab bi da ða te cel li e din ce o nu yer le bir e di ver di, Mu sa da bay gýn düþ tü. yý lýp ken di ne ge lin ce, Sen Süb han sýn. Tev be et tim, Sa na dön düm ve ben i na nan la rýn il ki yim, de di. Dað lar ve ya nar dað lar la il gi li bu ha ki kat, hik met ve duy gu la rý ya þar ken; ay nen top rak ve dað un su run da ol du ðu gi bi, en ev vel mah lû ka týn te nef fü sü ol mak ü ze re ses, e lektrik, gö rün tü dal ga la rý nýn nak li, bit ki le rin döl len me si, ba lon ve u çak la rýn ha va da seyr ü se ya ha ti vb. be þe re pek çok fay da sý bu lu nan ha va un su ru nun, hâ kim güç ler ta ra fýn dan su is ti mal e di le rek, ha va va sý ta sýy la be þe rin, hu su san ehl-i i ma nýn ba þý na bom ba lar yað dý rýl ma sý ve zen gin lik kay nak la rý nýn, na mus ve ma ne vî de ðer le ri nin hor tum lan ma sý na be del, emr-i Ý lâ hî i le buð ze den ha va un su ru nun hor tum la rý va sý ta sýy la, bu nu ya pan la rý i kaz e dip to kat la ma sý, vol kan la rýn pat la ma sýn da ki i kaz ve ib ret li man za ra nýn bir baþ ka ver si yo nu o la rak zik re di le bi lir. Ne mut lu, ya ra tý lan her zer re de ve mey da na ge len her ha di se de O nun â yet le ri ni o ku yup, hik me ti ni te fek kür ve id rak e de bi len le re... SiyahMaviýrmýzýSarý

3 SiyahMaviýrmýzýSarý Y HBR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met UT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn o or di na tö rü b dul lah R ÇI BÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ Ü LR Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖMN Spor di tö rü rol DO YURN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met R Rek lam oordinatörü Mesut ÇOBN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n R Tel: (312) , , Fax: L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: TC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Sý nav stresi u ya rý sý N MZ V ÝT L RÝ Hic rî: 27 C. hir 1432 Ru mî: 17 Mayýs 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý H ZÝ RN YIN D Ý SI NV LR ÖN C SÝ HM Ý L LR, HM D ÇO CU L RI STRS SR DI. UZ MN LÝ NÝ PSÝ O LOG VÝL DN V, SI NV Y GI SI NIN, ÖÐ R NÝL MÝÞ BÝL GÝ NÝN, UL L NIL M SI NI N GL L DÝ ÐÝ U Y RI SIN D BU LUN DU. HZÝRN a yýn da hem li se, hem de il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri ni zor lu sý nav lar bek li yor. Genç le rin ha ya tý na yön ve re cek sý nav lar ön ce si hem a i le ler, hem de ço cuk la rý stres sar dý. Ço cuk la ra sý nav stre sin den u zak dur ma la rý ný tav si ye e den uz man lar, Sý nav kay gý sý, ki þi nin sý nav so nu cun da el de e de ce ði a ka de mik ba þa rý sýz lý ðý ge nel le ye rek bu nun ki þi li ði nin ba þa rý sýz lý ðý o la rak al gý la ma sýn dan kay nak la nan, do la yý sýy la sý nav ön ce sin de öð re nil miþ bil gi nin, sý nav a nýn da et ki li bir bi çim de kul la nýl ma sý ný en gel le ye rek ba þa rý nýn düþ me si ne yol a çan yo ðun kay gý ha li dir u ya rý sýn da bu lu nu yor. Ýlk o la rak 4 Ha zi ran da il köð re tim o ku lu 8. sý nýf öð ren ci le ri Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) i le Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYB) nda ter dö ke cek. r dýn dan 7 in ci sý nýf öð ren ci le ri SBS ye gi re cek. Ü ni ver si te a day la rý da se çim le rin ar dýn dan 18, 19, 25 ve 26 Haziran ta rih le rin de Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) nda ter le ye cek. Sý nav kay gý sý nýn zi hin sel, fi zik sel, duy gu sal ve dav ra nýþ sal ol mak ü ze re dört þe kil de ken di ni bel li et ti ði ni be lir ten Bur sa Ö zel Ba har Has ta ne si nden Uz man li nik Psi ko log Vil dan a vak, sý nav kay gý sýn da stre se yol a ça nýn sý na výn ken di si ol ma dý ðý ný, ki þi nin sý nav la il gi li o lum suz ve ger çek çi ol ma yan dü þün ce ve al gý la rý ol du ðu na dik kat çek ti. a vak a gö re; o lum suz dü þün ce le ri sen ler Be le di ye si ül tür Mer ke zi nde düzenlenen programda, l ma lý lý Mu ham med Ham di Ya zýr ýn fikirleri anlatýldý. Ham di Ya zýr a ve fa 27 Ma yýs 1942 de ve fat e den bü yük ur ân â li mi l ma lý lý Mu ham med Ham di Ya zýr ve fa tý nýn 69. yýl dö nü mün de sen ler de a nýl dý. Ý lim, ül tür ve Rah met Der ne ði ta ra fýn dan sen ler Be le di ye si ül tür Mer ke zi nde  lim le re Ve fa Top lan tý la rý 1 a dýy la dü zen le nen prog ram yüp Ço ban çeþ me Ca mii Ý mam Ha ti bi Naz mi r do ðan ýn o ku du ðu ur ân ti lâ ve tiy le baþ la dý. r dýn dan kür sü ye ge len Ý R (Ý lim, ül tür ve Rah met) Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Meh met Çe lik, Ý R Der ne ði nin ki tap o ku ma ve o kut ma a ma cýy la ku rul du ðu nu be lir te rek il mi ve â lim le ri sev dir me yi ga ye e din dik le ri ni söy le di. Ge ce de e ði tim ci-ya zar h met Ya pý cý, fark lý yön le riy le l ma lý lý M. Ham di Ya zýr ý an lat tý. l ma lý lý nýn son dö nem Os man lý u le ma sýn dan ol du ðu nu söy le yen Ya pý cý l ma lý lý, Os man lý nýn yý ký lý þý ný gör müþ, ay ný za man da Cum hu ri ye tin ku ru lu þu na þa hit ol muþ ve son ra ki ge liþ me ler kar þý sýn da bir ne vi in zi va ya çe kil miþ bir ge çiþ dö ne mi â li mi dir de di. h met Ya pý cý, hu kuk çu kim li ði nin ya nýn da si ya set le de meþ gul ol ma sý na rað men her za man müm taz bir i lim a da mý o lan Ham di Ya zýr a ve fa bor cu muz var. de di. l ma lý lý Ham di Ya zýr ýn ha ya tý, ki þi li ði, e ser le ri ve fi kir le ri nin ta ný týl dý ðý ge ce ye ka tý lým yo ðun o lur ken prog ra ma ge len le re Ham di Ya zýr ýn ur ân-ý e rim Me a li he di ye e dil di. Prog ram so nun da ka tý lým cý lar dan üç ki þi ye ku r'a i le Ham di Ya zýr ýn Hak Di ni ur ân Di li ad lý tef si ri he di ye e dil di. Ge ce ye ka tý lan sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su da Bu gün l ma lý lý Ham di Ya zýr la rý na sýl ye tiþ ti re bi li riz? so ru su ü ze rin de dü þün me li yiz, de di. Prog ram, Ham di Ya zýr i çin o ku nan hat mi þe rif le rin du â sý nýn ya pýl ma sý nýn ar dýn dan so na er di. Ýs tan bul / Ye ni s ya Ýlk o la rak 4 Ha zi ran da il köð re tim o ku lu 8. sý nýf öð ren ci le ri Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) i le Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na výnda (PYB) ter dö - ke cek. r dýn dan 7 in ci sý nýf öð ren ci le ri SBS ye gi re cek. Ü ni ver si te a day la rý da se çim le rin ar dýn dan 18, 19, 25 ve 26 Haziran ta rih le rin de Li sans Yer - leþ tir me Sý na výnda (LYS) ter le ye cek. Uzmanlar, çocuklara sýnav stresinden uzak durmalarýný tavsiye ediyor. FOTOÐRF: sebebiy le sý na výn ken di si i çin ta þý dý ðý an lam ger çek an lam dan u zak la þý yor ve kay gý ken di si ni gös ter me ye baþ lý yor. n ne ba ba la rýn ço cu ðun ça lýþ ma is te ði ni ve sü re si ni art týr mak ni ye tiy le kay gý yý art tý rý cý yak la þým lar dan ka çýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. ZI RR, ÇO ÐU Z RR Her öð ren ci nin sý na va yük le di ði an la mýn ay ný ol ma dý ðý ný ha týr la tan Psi ko log a vak, ba zý öð ren ci le rin da ha ra hat ve ba þa rý lý o lur ken, ba zý la rý nýn i se yo ðun kay gý ve ba þa rý sýz lýk ya þa dý ðý ný kay det ti. Uz man Psi ko log Vil dan a vak, Ha fif dü zey de kay gý öð ren me i çin ge rek li dir. Ya þa nan kay gý sý ra sýn da sal gý la nan ad re na lin ki þi nin za ma ný ve rim li kul lan ma be ce ri si ni, dik ka ti ni ve öð ren me gü cü nü ar ttý rýr, ha týr la ma yý ko lay laþ tý rýr. n cak ya þa nan kay gý çok yo ðun i se ki þi nin o dak lan ma be ce ri si ni za yýf la týr, u nut kan lý ðý art tý rýr, kon san tras yon ve or ga ni zas yon güç lü ðü ne yol a çar. maç kay gý yý ta ma men or ta dan kal dýr mak de ðil, kay gý ya ye nik düþ me mek ve ya þa ný lan kay gý yý ya ra rý mýz i çin kul la na bil mek tir di ye ko nuþ tu. Y GIY L N SIL B Þ ÇI I LIR? SINV kay gý sý ný yen mek i - çin öð ren ci le rin ön ce lik le dü þün ce le ri ni ve i nanç la rý ný ye ni den göz den ge çir me si ge re ki yor. Yo ðun bir kay gý ya þa yan gen cin ön ce lik le ba þa rý ya i nan ma sý ge rek ti - ði nin al tý ný çi zen Psi ko log a vak, a da yýn geç miþ ba - þa rý sýz lýk la rý ye ri ne ba þa rý la - rý ný dü þü ne rek mo ti ve o la - bi le ce ði ni kay det ti. a vak, Ba þa rý sýz lýk la rý nýz ak lý nýz - dan çýk mý yor sa ne den ba - þa rý sýz ol du ðu nu zu ve tek - rar lan ma ma sý i çin ne ler ya pa bi le ce ði ni zi dü þü nün. me li-ma lý i fa de le ri kul - lan ma yýn. Ba þa rý lý ol ma lý - yým, en yük sek pu a ný ben al ma lý yým gi bi i fa de ler bir zo run lu luk i çer di ði i çin kay gý o luþ tu ra bi lir. ba þa - rý lý ol ma lý yým dü þün ce si ni ba þar mak is ti yo rum dü - þün ce si ne dö nüþ tü rün. Mü kem me li yet çi ol ma yýn. Per for man sý ný zý baþ ka la rýy - la de ðil, ken di niz le ký yas la - yýn. i fa de le ri ni kul lan dý. Bur sa / ci han ni as ya.com.tr Y NÝ BÝR DOS Y: Bit me yen çi le ba þör tü sü ya sa ðý Ba þör tü sü me se le si yýl lar dýr ka na yan ya ra mýz. Ya sa ðý des tek le yen ler de, kar þý çý kan lar da tar týþ mak tan yo rul du, fa kat he nüz bir çö zü me u la þa ma dý. Ni ce in san, ya sak do la yý sýy la o ku ya ma dý ðý, hak kýy la ça lý þa ma dý ðý, en gel len di ði i çin mað du ri yet ler ya þa dý. Yýl lar geç tik çe ya sak ye ni mað dur lar ü re te rek de vam et ti. Bu gün ba zý ü ni ver si te ler de kýs mî o la rak ya sak kalk tý, öð ren ci ler de ka nýn ya da ho ca la rý nýn i zin ver di ði öl çü de ders le re ba þör tü lü gi re bi li yor lar. Ba zý ü ni ver si te ler de i se ya sak hâ lâ de vam e di yor. Ya þa nan sü reç te, o kul la rýn da ba þa rý lý ol muþ ni ce ba þör tü lü, ya sak tan do la yý e ði tim le ri ni ya rý da bý rak tý. Ya sak kal kýn ca af tan ya rar la na rak ya rým kal dý ðý e ði ti me de vam et mek is te yen öð ren ci ler, baþ ka mað du ri yet ler le kar þý laþ tý lar. Ya sa ðýn kalk tý ðý ü ni ver si te ler i çin ge çer li ol mak ü ze re, ar týk ya rým ka lan tah sil le ri ni ta mam la ya bi le cek ler di. ma ge çen yýl la rýn, kay bo lan za ma nýn mað du ri ye ti na sýl te lâ fi e di le cek ti? Da ha sý, ar týk ha yat on lar i çin ön ce ki gi bi de ðil di; þart la rý fark lý laþ mýþ, ye ni gö rev ve so rum lu luk lar üst len miþ ler di. Bir ço ðu ço luk ço cuk sa hi bi ol muþ in san lar e ði tim le ri ne de vam et mek is te ðiy le ü ni ver si te le re ye ni den kay dol du. De vam zo run lu lu ðu, ya sak se be biy le ders le re ve ri len a ra nýn ge tir di ði zor luk, þim di ev vel ce o ku duk la rý þe hir ler den fark lý il ler de i ka met e di yor ol ma la rý gi bi ye ni sý kýn tý lar ya þa ma ya baþ la dý lar. Bu in san lar i çin zor luk la rý ný gi de re cek çö züm for mül le ri ü ret mek de kim se nin ak lý na gel me di. Ya sa ðýn hâ lâ de vam et ti ði ü ni ver si te ler de i se za ten es ki tas es ki ha mam. Ça lýþ ma ha ya tý da ö zel lik le ka mu sal a lan da hâ lâ ar dý na ka dar ba þör tü lü le re ka pa lý. Son o la rak ba þör tü lü ve kil tar týþ ma la rý or ta ya çýk tý. Ba þör tü lü mil let ve ki li a da yý yok sa oy da yok kam pan ya sý i le yo la çý kan ha ným lar, biz zat Baþ ba kan ta ra fýn dan ge ri lim si ya se ti yap mak la suç lan dý. Tüm bu tar týþ ma la rý, ya sak sü re ci ni ve ge li nen nok ta yý, ba þör tü lü ka na at ön der le riy le ko nu þa rak bir dos ya ha zýr la dýk. Bu dos ya, ar ka da þý mýz lif Nur ur toð lu nun, lev r ki let, Fat ma Ben li, Si bel ras lan, Hi lal ap lan, Yýl dýz Ra ma za noð lu, Hi da yet Tuk sal gi bi i sim ler ve ya sa ðýn biz zat mað du ru o lan lar la yap tý ðý gö rüþ me ler den o lu þu yor. Ya sak kar þý sýn da ki tav rý ný her za man ve ze min de or ta ya koy muþ ve 28 Þu bat ýn en sý cak gün le rin de bu du ru þu nun be de li ni ö de miþ o lan Ye ni s ya nýn geç miþ dö nem ler de ki mü ca de le si ni de ku pür ler le or ta ya ko ya ca ðý mýz bu ça lýþ ma i le, bit me yen çi le yi bir kez da ha gün de me ta þý mak is ti yo ruz. «««Üç y lar ge li yor Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le za man sel do lap la rý ný hýz la ça lýþ týr ma ya de vam e der ken, göz a çýp ka pa yýn ca ya ka dar bir yý lý da ha ge ri de bý ra ka rak, yi ne Üs ta dýn ma ne vî ve uh re vî ti ca ret mev si mi o la rak ni te le di ði ye ni bir Üç y la ra ka vuþ mak ü ze re yiz. Ö nü müz de ki 2 Ha zi ran Per þem be gü nü nü 3 Ha zi ran Cu ma ya bað la yan ge ce, l lah na sip e der se, Re ga ib an di li ni id rak e de ce ðiz. r te si gün de Üç y la rýn il ki o lan Re ceb-i Þe ri fin ilk gü nü. Ya ni bu se ne ön ce Re ga ib an di li ni ih ya e de rek Üç y la ra doð ru dan gi riþ yap mýþ o la ca ðýz in þa al lah. De va mýn da ki di ðer mü ba rek ge ce le rin ta rih le ri ni de þim di den kay da ge çi rip ha týr lat mýþ o la lým: 28 Ha zi ran Sa lý: Mi rac. 15 Tem muz Cu ma: Be rat. 1 ðus tos Pa zar te si: Ra ma zan. 26 ðus tos Cu ma: a dir Ge ce si. 30 ðus tos Sa lý: Ra ma zan Bay ra mý. Ce nab-ý Hak bu mü ba rek mev si min fe yiz ve be re ke tin den en gü zel þe kil de is ti fa de ye he pi mi zi mu vaf fak kýl sýn. SiyahMaviýrmýzýSarý

4 4 30 MYIS 2011 PZRTSÝ HBR DV LT, DÂ VÂ YOR GU NU ca ni as ya.com.tr f ga nis tan da ki zul me kim dur di ye cek? en di le ri ni dün ya nýn jan dar ma sý ve bel ki de sa hi bi o la rak gö ren dev let ler, bü tün i ti raz la ra rað men key fî dav ran ma yý sür dü rü yor lar. Ül ke ler ve baþ þehirler ol ma sa da, si vil top lum ku ru luþ la rý dün ya yý ve in san lý ðý çýk ma za sü rük le yen bu yan lýþ ic ra at la ra i ti raz e di yor lar; a ma bü yük dev let ler ve on la rýn ha kim ol du ðu ku rum lar yan lýþ ta ýs rar ve i nad e di yor lar. N TO nun ön cü lü ðün de f ga nis tan a gi ren ko a lis yon güç le ri he men her gün yan lýþ lýk la! si vil le ri öl dü rü yor. Gü nü müz þart la rýn da on lar ca si vi lin yan lýþ lýk la öl dü rül me si ka bul e di le bi lir mi? Bu na sýl bir yan lýþ lýk ki hiç bir za man yan lýþ lýk la iþ gal gü cü as ker le ri nden öl dü rü len ol mu yor? f ga nis tan ýn Nu ris tan Ý li Va li si, N TO güç le ri nin (25 Ma yýs ta ki) ha va sal dý rý sýn da 20 f gan po li si ve 18 si vil i le 30 ka dar Ta li ban men su bu nun öl dü ðü nü söy le miþ. U lus la ra ra sý Gü ven lik Des tek Gü cü (I - SF) söz cü sü i se si vil ler ve po lis ler a ra sýn da ö lüm ler ol du ðu na i liþ kin ha ber ler ü ze ri ne böl ge ye bir so ruþ tur ma e ki bi gön de ril di ði ni söy le yip i pe un ser me yi ter cih et miþ. (, 29 Ma yýs 2011) Bah se di len sal dý rý da si vil le rin öl me di ði ka bul e dil se bi le, da ha ön ce ka bul e di len si vil ö lüm ler yok mu? Si vil ö lüm le rin ger çek leþ ti ði her ha di se den son ra iþ gal güç le ri nce ya rým a ðýz ö zür den baþ ka ne ya pýl dý? N TO þem si ye si al týn da f ga nis tan a gi den as ke rî güç ler ken di le ri ni U lus la ra ra sý Gü ven lik Des tek Gü cü o la rak i sim len di ri li yor. Ta biî ki bu gü cün te me lin de me ri ka var. Ha ta, en baþ ta i sim len dir me de ya pýl mýþ. Na sýl bir gü ven lik des tek gü cü ki si vil le ri öl dü rü yor ve son ra sýn da da hiç bir þey ol ma mýþ gi bi dav ra ný yor? n baþ ta bu i sim len dir me ye i ti raz et mek ge re kir di. Bu ya pý la ma dý ðý i çin, þim di si vil ö lüm le re de i ti raz e di le mi yor. Ger çi, i ti raz e den ler de din len mi yor, a ma yi ne de cid dî i ti raz lar yük sel me li. Prob le min te me lin de Ýs lâm dün ya sý na de mok ra si yi faz la gö ren an la yýþ var. De mok ra si ve in san hak la rý ný sa de ce ken di le ri i çin is te yen ler, Ýs lâm dün ya sý nýn kar ga þa i çin de ol ma sýn dan is ti fa de et mek is ti yor lar. f ga nis tan da iþ le yen bir de mok ra si ol sa, bin ler ce ki lo met re ö de ten bi ri le ri ge lip yan lýþ lýk la! si vil le ri öl dü re bi lir miy di? f ga nis tan da iþ le yen bir de mok ra si ol ma ma sýn da el bet te f ga nis tan da ya þa yan la rýn da ka ba ha ti var dýr, a ma en az on lar ka dar dün ya nýn jan dar ma la rý nýn da ka ba ha ti var dýr. f ga nis tan a sa mi mî o la rak yar dým i çin git miþ ol sa lar, el le rin de tü fek de ðil, yar dým pa ket le ri o lur du. ma on lar i çin f ga nis tan ýn yer al tý var lý ðý, yer üs tün de ya þa yan var lýk/in san la rýn dan da ha kiy met li! Öy le ol ma say dý þim di ye ka dar de mok ra si o ra la ra git miþ o lur du. Bü tün dün ya ve el bet te biz de bil me li yiz ki, f ga nis tan da ya þa yan lar da in san ve on la ra si lâh de ðil, ka rýn la rý ný do yu ra cak ek mek i le zi hin le ri ni a ça cak e ði tim lâ zým. en di le ri ni dün ya nýn sa hi bi zan ne den ge liþ miþ ül ke ler ni çin ha di se ye bu pen ce re den bak ma yý de ne mez? f ga nis tan ý iþ gal se fer ber li ði baþ lat mak ye ri ne, o ra da cid dî bir e ði tim se fer ber li ði baþ la týl ma sý lâ zým. Ta biî ki on la rýn örf, an a ne ve de ðer le riy le ça týþ ma yan bir e ði tim sis te mi... Bu nok ta da Tür ki ye ye de bü yük gö rev dü þü yor. en di im kân la rý mýz ye ter li ol ma sa da, im kâ ný o lan zen gin ül ke ler i bu hu sus ta ik na et mek lâ zým. Ma dem u lus lar a ra sý ha di se ler de ar týk söz sa hi bi yiz de ni yor, o hal de bu sö zü mü zü f ga nis tan ko nu sun da söy le ye lim. Bu nun i çin ge cik me ye lim, çün kü hal ve gi di þe ba ký lýr sa f ga nis tan a ih raç e dil me ye ça lý þýl dý ðý id di a e di len de mok ra si yi ya þa ta cak si vil kal ma ya cak... Mi nik el ler ka lem tut sun ÖZGÜR ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Tan rý ver di, Ýs tan bul urt köy de Or han Ga zi Ýlk Öð re tim O ku lun da ya pý lan yýl so nu gös te ri ha zýr lý ðý nda çocuklarýn eline oyuncak silâh verilmesine tepki gösterdi. Tanrýverdi, Mi ni cik el le re si lah tu tuþ tu rup, va tan kur ta ran lar bu ço cuk la ra yap tý ðý kö tü lü ðün far kýn da mý dýr lar? di ye so rdý. Tan rý ver di, Mil lî ði tim Ba kan lý ðý ný gö re ve da vet e di yo ruz. t kin lik ve tö ren ler a dý al týn da ço cuk la rý mý zýn þid de te ve a raç la rý na yön len di ril me si ne, bun la rýn e ði tim ku rum la rýn da ya pýl ma sý na ar týk bir son ver sin. bu türlü et kin lik le rin ya pýl ma sý ný ya sak la yan bir ge nel ge ya yýn la ma lý dýr de di. Yu suf Tan rý ver di þöy le ko nuþ tu: Çi çek tut ma sý, ka lem tut ma sý ge re ken mi ni cik el le re ö lüm a raç la rý tu tuþ tu rul mak ta dýr. Tank la rýn ü ze ri ne çý kar tý lan ço cuk lar dan son ra, el le rin de ö lüm ma ki ne le riy le mi ni cik yav ru la rý mý zý gör mek mi li ter zih nin ha kim ol du ðu e ði tim sis te mi mi zin þid de ti na sýl bes le di ði nin ka ný tý dýr. n ka ra / RCP GÖRN P ve MHP seçim bürolarýna saldýrý n MUÞ'UN Bu la nýk il çe sin de P ve MHP se çim bü ro la rý na mo lo tof kok tey li a týl dý. di ni len bil gi ye gö re, Bu la nýk il çe - sin de, es ki sa na yi si te sin de ki Par ti ve Pos ta ne Cad de si nde ki MHP se çim ir ti bat bü ro la rý na, ge ce kim li ði he nüz tes pit e di le me yen ki þi ve ya ki þi ler ta ra - fýn dan mo lo tof kok tey li a týl dý. Sal dý rý da se çim ir ti bat bü ro la rýn da mad dî ha sar mey da na ge lir ken, çý kan yan gýn lar Bu - la nýk Be le di ye si it fa i ye e kip le rin ce sön - dü rül dü. Po lis, sal dý rýy la il gi li so ruþ tur - ma baþ lat tý. Bu la nýk / a a TS, is tih ba rat çý ye tiþ ti re cek nhrp ka de mi le ri o mu tan lý ðý, is - tih ba rat, gü ven lik stra te ji le ri i le harp/ha re kât hu ku ku ko nu la rý baþ ta ol mak ü ze re çe þit li branþ lar da yük sek li sans ve dok to ra dü ze yin de öð ren ci a la cak. Harp ka de mi le ri o mu tan lý ðý Stra te jik raþ týr ma lar ns ti tü sü Mü - dür lü ðü nden ya pý lan öð ren ci a lý mý i - la nýn da e ði tim ve öð re tim yý lýn da a çý la cak o lan yük sel li sans prog ram la rý na li sans me zu nu, dok to ra prog ram la rý na da tez li yük sek li sans me zu nu öð ren ci si a lý na ca ðý du yu rul du. o mu tan lý ðýn a la ca ðý yük sek li sans öð - ren ci le ri u lus lar a ra sý i liþ ki ler, is tih ba rat, u lu sal ve u lus lar a ra sý gü ven lik stra te ji le - ri, harp ta ri hi ve stra te ji i le harp/ha re kât hu ku ku prog ram la rýn da e ði tim gö re cek. Dok to ra prog ram la rý i çin de u lus lar a ra sý i liþ ki ler, u lu sal ve u lus lar a ra sý gü ven lik stra te ji le ri a lan la rýn da öð ren ci a lý na cak. Baþ vu ru lar 30 Ma yýs-24 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ya pý la bi le cek. n ka ra / ci han da let Ba kan lý ðý, 19 bi li þim ci a la cak ndlt Ba kan lý ðý, 19 söz leþ me li bi li - þim per so ne li a la ca ðý ný du yur du. y lýk brüt söz leþ me üc re ti i se 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý a nu nu nun 4/B ben di ne gö - re is tih dam e di len ler i çin söz leþ me üc ret ta va ný nýn (O cak-tem muz 2011 yý lý 2 bin 882 TL) ö zel þart lar da be lir ti len kat la rý i le çar pý mý so nu cu bu lu na cak tu tar o la cak. da let Ba kan lý ðý, mer kez teþ ki lâ tý Bil gi Ýþ lem Da i re si Baþ kan lý ðý em rin de is tih - dam e dil mek ü ze re a la ca ðý per so ne lin sý - ra la ma sý ný, 2010-PSSP3 pu a ný nýn yüz - de 20 si (PSS pu a ný ol ma yan ve ya bel ge ib raz et me yen a da yýn PSS pu a ný 70 o la - rak dik ka te a lý nýr) i le ya ban cý dil pu a ný nýn yüz de 80 i nin top la mý ný e sas a la rak ya - pa cak. Sý ra la ma ya gö re en yük sek pu an - lý dan baþ la na rak söz leþ me li bi li þim per - so ne li po zis yo nu nun 4 ka tý a day a ra sýn - dan, ba kan lýk ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le - cek söz lü sý nav ba þa rý sý ra sý na gö re ya pý - la cak yer leþ tir me i le 19 söz leþ me li bi li þim per so ne li a lý na cak. n ka ra / ci han H ZÝ N VU T L RI, G ÇN YIL MU U RU LUÞ L RI DI N 471 BÝN 534 DÂ VÂ, 92 BÝN 667 ÝC R T Ý BÝ YP TI. HR 3 DÂ - VÂ DN 2 SÝ NÝ DV LT, 1 Ý NÝ V TN DÞ Z NI YOR. MU ku ru luþ la rý i le va tan da þý kar þý kar þý ya ge ti ren dâ vâ lar, dev le ti zor lu yor. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 564 bin 201 a det dâ vâ ve ic ra ta ki bin de bu lun du. Ma li ye Ba kan lý ðý Fa a li yet Ra po run dan der le nen ve ri le re gö re, ka mu ku ru luþ la rý nýn dâ vâ la rý ný ta kip e den Ma li ye Ba kan lý ðý Baþ hu kuk Mü þa vir li ði ve Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü, 2010 yý lýn da ge nel büt çe kap sa mýn da ki i da re ler a dý na 471 bin 534 dâ vâ ya mü da hil ol du. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 92 bin 667 a det de ic ra ta ki bi yap tý. Bu þe kil de Ha zi ne a vu kat la rý nýn ge çen yýl ka mu a dý na ta kip et ti ði dâ vâ ve ic ra sa yý sý, 564 bin 201 o la rak ger çek leþ ti. Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü, bu gü ne ka dar u lus la r a ra sý tah kim de de 32 dâ vâ nýn bir kýs mý ný biz zat ta kip et ti, bir kýs mýn da da sa vun ma la rýn o luþ tu rul ma sý na kat ký sað la dý. Tür ki ye Cum hu ri ye ti i le il gi li ba kan lýk ve i da re ler a ley hi ne a çý lan 23 dâ vâ, 2010 yý lý i çin de so nuç lan dý. Bu dâ vâ lar dan 13 ün de Tür ki ye Cum hu ri ye ti le hi ne, 7 sin de kýs men le hi ne, 2 sin de de a ley hi ne ka rar ve ril di. 1 dâ vâ i se sulh yo luy la ne ti ce len di. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ya da il gi li ba kan lýk ve i da re ler a ley hi ne a çý lan 9 dâ vâ da i se yar gý la ma sü rü yor. V TN DÞ Y B DÝ YOR Ö te yan dan 2010 yý lýn da Ha zi ne a vu kat la rý nýn ta raf ol du ðu dâ vâ lar dan 96 bin 246 sý so nuç lan dý. Bu Bu dâvâ 66 yýl dýr bit mi yor Os ma ni ye nin a dir li il çe sin de ya þa yan Nal ban toð lu a i le si nin 66 yýl dýr de vam e den ta pu dâ vâ sý film le re ko nu o la cak ni te lik te. Os ma ni ye nin Sum bas il çe si Re þa di ye kö yün de ba ba sý li Nal ban toð lu ndan kal ma 650 dö - nüm tar la yý iþ le ten Be kir Nal ban toð lu (90), baþ ka la rý ta ra fýn dan kul la ný lan top rak la rýn ken di si ne a it ol du ðu ge rek çe siy le da va aç tý. Bu gü ne ka dar bir çok kez du ruþ ma ya git ti ði ni fa kat bir so nuç a lý na ma dý ðý ný an la tan Nal ban toð lu Da va ya bu gü ne ka dar on lar ca ha kim bak tý yý lýn da ben as ker de i ken ba bam dan ka lan tar - la yý ba zý ki þi ler sür me ye baþ la mýþ yý lýn da as ker den ter his o lup gel di ðim de baþ ka sý nýn kul lan dý ðý tar la yý ge ri al mak i çin a ða be yi min aç tý ðý da va ya mü da hil ol dum. Da va ya a ða be yi min öm rü yet me di. Tek ben kal - dým. 66 yýl dýr mah ke me ye git gel ya pý yo rum. Bu gü ne ka dar 10 ta ne a vu kat de ðiþ tir dim. Da va 3 kez a ley hi me so nuç lan dý fa kat ben her se fe rin de tem yiz et tim ve ye rel mah ke me ka ra rý ný boz dur dum de di. Nal ban toð lu, þun la rý kay det ti: Yýl lar dýr de dem ve ba bam bu top rak la rý iþ le miþ ler. On lar öl dük ten son ra da ben ve a ða be - yim bu ta rým a ra zi si nin bir kýs mý ný iþ le dik bir kýs mý ný da ki ra ya ver dik. li miz de 1341 ta rih li 650 dö nüm lük ver gi kay dý i le 1930 ta rih, 15 nu ma ra lý 650 dö nüm lük ta pu kay dý var. Hat ta ki ra ya ver di ði miz ki þi ler le ya pýl mýþ fark lý yýl la ra a it an laþ ma tu ta nak la rý var. Bu ka dar bel ge ye rað men a ra zi nin Ha zi ne ye a it ol du ðu ge rek çe siy le hak ký mýz da da va a çýl dý. ra zi nin Ha zi ne i le u zak tan ve ya kýn dan il gi si yok. Dâ vâ 66 yýl dýr de vam e di yor. Da - ha kaç yýl sü re cek bil mi yo rum. vu kat üc re ti ö de mek i çin e lim de ne var ne yok sat tým. Mad dî yön den sý kýn tý i - çi ne gir dim. Ma kul sü re de yar gý lan ma hak kým ih lal e dil di ði i çin ÝHM ye baþ vu ra ca ðým. Os ma ni ye/cýhn He kim ler so rum lu luk si gor ta sý yap tý rý yor SÐLI Ba kan lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Me met ta se ver, Bu gü ne ka dar ta bip, uz man ta bip ve diþ he kim, ma lî so rum lu luk si gor ta sý yap týr dý de di. ta se ver, yap tý ðý a çýk la ma da, ka mu o yun da Tam Gün Ya sa sý o la rak bi li nen 5947 sa yý lý a nun i le he kim ler i çin ge ti ri len mes le ki si gor ta uy gu la ma sýy la he kim le rin ta ma mý na ya ký ný nýn si gor ta yap týr dý ðý ný söy le di. Söz ko nu su a nun i le ka mu ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rý i le sað lýk bi rim le rin de ça lý þan ta bip, diþ ta bi bi ve týp ta uz man lýk mev zu a tý na gö re uz man o lan lar i çin mes lek le ri ni i fa de e der ken a çý la bi le cek dâ vâ la ra kar þý zo run lu ma lî so rum lu luk si gor ta sý ge ti ril di ði ni a ným sa tan ta se ver, Sað lýk Ba kan lý ðýn ca ya pý lan dü zen le me i le risk grup la rý na gö re yýl da 75 TL i la 375 TL si gor ta pri mi ö de yen ta bip le re, her bir týb bî kö tü uy gu la ma i çin fark lý uy gu la na cak TL ye ka dar gü ven ce ge ti ren uy gu la ma i çin bu gü ne ka dar ta bip, uz man ta bip ve diþ he kim, ma lî so rum lu luk si gor ta sý yap týr dý di ye ko nuþ tu. ta se ver, bu te mi na týn mad dî ve ma ne vî taz mi nat i le yar gý la ma gi der le ri i çin kul la ný la bi le ce ði ni i fa de e de rek, bu ne den le he kim le rin mes lek le ri ni ic ra e der ken da ha öz gü ven li dav ran ma la rý na im kân sað la na ca ðý ný be lirt ti. n ka ra / a a dâ vâ la rýn 56 bin 472 si Ha zi ne, 39 bin 774 ü de va tan daþ le hi ne ka ra ra bað lan dý. Son 5 yýl lýk dö nem de so nuç la nan dâ vâ sa yý sý da, 657 bin 523 ol du. Bu dâ vâ la rýn 445 bin 832 si ni Ha zi ne, 211 bin 691 i ni i se va tan daþ ka zan dý. Böy le ce dö ne min de dev let le va tan da þýn kar þý kar þý ya gel di ði her 3 dâ vâ nýn 2 sin de mah ke me ler den Ha zi ne nin le hi ne, 1 in de i se va tan daþ le hi ne ka rar çýk tý. DÂ VÂ S YI SI DÜÞ MÜ YOR Bu a ra da Baþ hu kuk Mü þa vir li ði ve Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü ne gö re, ge rek da va sa yý la rýn da ki ar týþ, ge rek se a mu Ma lî Yö ne ti mi on trol a nu nu i le ge nel büt çe kap sa mý na a lý nan i da re ler den dev re di len dos ya lar ne de niy le Ha zi ne a vu kat la rý nýn gir di ði dâ vâ sa yý sý sü rek li ar tý yor. Yýl da ta kip e di len dâ vâ sa yý sý da, 550 bin ler de sey re di yor. Mah ke me le re ta þý nan da va la rýn bü yük bö lü mü Ha zi ne ta ra fýn dan a çý lý yor. Dev let le va tan da þýn kar þý kar þý ya gel di ði ce za dâ vâ la rý nýn üç te bir den faz la sý ný ka çak çý lýk dâ vâ la rý o luþ tu ru yor. a çak çý lýk dâ vâ la rý ný, ver giy le il gi li dâ vâ lar iz ler ken, es ki e ser ka çak çý lý ðý, Türk Pa ra sý nýn ýy me ti ni o ru ma a nu nu na mu ha le fet, zim met, rüþ vet, ir ti kâp ve güm rük ce za la rý na i liþ kin da va lar da ol duk ça bü yük ra kam la ra u la þý yor. Hu kuk dâ vâ la rýn da i se yüz de 50 ye ya kýn bö lü mü, ka das tro tesbit le ri i le ta pu ip tal le ri mey da na ge ti ri yor. Bu nu tesbit, taz mi nat ve a la cak dâ vâ la rý i le yý kým dâ vâ la rý ta kip e di yor ve ri le ri ne gö re, Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü bün ye sin de mer kez de 60, taþ ra da i se do la yýn da Ha zi ne a vu ka tý gö rev ya pý yor. n ka ra / a a Þe hit le rin yo lun dan Gaz ze ye Vi ra Bis mil lah n ÝNSN Hak la rý ve Hiz met Der ne ði (ÝHH) n ka ra Þu be si, Ýs ra il in, Gaz ze ye in sa ni yar dým gö tü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rý sýn da ve fat e den le ri an mak ü ze re Þe hit le rin Yo lun dan Vi ra Bis mil lah ge ce si dü zen le di. o ca te pe ül tür Mer ke zi on fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen prog ra ma, Ha mas Hü kü met Söz cü sü Mü þir l-mýs ri, ÝHH n ka ra Þu be Baþ ka ný Zey nel bi din Öz kan, si ya sî par ti tem sil ci le ri, si vil top lum tem sil ci le ri ve o lay da vefat e den le rin a i le le ri ka týl dý. ur ân-ý e rim o ku na rak baþ la yan prog ram da, Ma vi Mar ma ra o la yýy la il gi li si ne viz yon gös te ri mi ya pýl dý. çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan ÝHH n ka ra Þu be Baþ ka ný Zey nel bi din Öz kan, ge çen yýl Ma vi Mar ma ra i le yo la çýk týk la rýn da bir he def le ri nin ol du ðu nu be lir te rek, m bar go al týn da ki Gaz ze öz gür lü ðü ne ka vu þa na ka dar bir mü ca de le ye gir miþ tik. Tür ki ye de ki Müs lü man lar o la rak, Tür ki ye ve dün ya nýn her ye rin den vic dan sa hip le ri o la rak yo la çýk týk de di. Öz gür lük Fi lo su 2 i le bu mü ca de le yi sür dü re cek le ri ni an la tan Öz kan, u düs, öz gür o la na ka dar mü ca de le mi ze de vam e de ce ðiz. Son fi lo i çin 20 gün de 500 bin baþ vu ru al dýk. Bu baþ vu ru, ge mi kal ka na ka dar sa de ce Tür ki ye den mil yon la rý bu la cak di ye ko nuþ tu. nkara / hmet Terzi Söz leþ me li ça lý þan kad ro yu bek li yor ntür Sað lýk-sen, Ma li ye Ba kan lý ðý i le Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na, Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan, söz leþ me li per so ne le kad ro ve ril me si ko nu sun da bir ça lýþ ma ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný sor du. lý nan bil gi ye gö re, sen di ka, Ge nel Baþ kan Ön der ah ve ci ve Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ýs ma il Türk im za sýy la söz leþ me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me si ko nu sun da ki ça lýþ ma la ra i liþ kin Ma li ye Ba kan lý ðý ve Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na baþ vu ru da bu lun du. Baþ vu ru da, Baþ ba kan r do ðan ýn, 16 Ni san 2011 de yap tý ðý a çýk la ma da, söz leþ me li per so ne lin kad ro ta lep le ri ne de de ði ne rek ha kim ve sav cý lar da ol du ðu gi bi bel li bir sü re mec bu ri hiz met o la ca ðý ný, mec bu ri hiz me ti ni ta mam la yan la rýn kad ro ya ge çi ri le ce ði yö nün de söz ver di ði i fa de e dil di. Bu söz ü ze ri ne, bü yük bek len ti i çe ri si ne gi ren söz leþ me li per so ne lin, kad ro ça lýþ ma la rý nýn han gi a þa ma da ol du ðu nu öð ren mek a ma cýy la sen di ka yý yo ðun bir þe kil de a ra ya rak sü reç hak kýn da bil gi sor duk la rý vur gu la nan baþ vu ru da, bu ne den le söz leþ me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me siy le il gi li her han gi bir ça lýþ ma bu lu nup bu lun ma dý ðý ko nu sun da sen di ka ya bil gi ve ril me si is ten di. n ka ra / a a

5 Y H BR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 5 rur lar i se; Borç la rý tak si de bað la ný yor. 36 a ya ka dar va de ta ný ný yor. Bi rik miþ fa iz le rin de yak la þýk yüz de 75 i re cep tas ni as ya.com.tr si li ni yor. Ý kin ci hu sus; ih ti lâf lý ver gi ve ce za la ra i liþ kin dü zen le me ler. Ver gi da i re si i le mah ke me lik o lan lar dâ vâ la rýn dan vaz geç tik le ri tak dir de; Ýh ti lâ fýn saf ha sý na gö re borç a sýl la rý nýn yüz de 20 i la 50 si kal dý rý lý yor. Ver gi zi yaý ce za sý nýn ta ma mý si li ni yor. Bu a van taj dan ya rar lan mak i çin de ya rýn son gün. Ü çün cü sü; mat rah art tý rý mý na i liþ kin yýl la rý he sap la rý nýn ver gi in ce le me si ne ta bi tu tul ma sý ný is te me yen mü kel lef ler, söz ko nu su yýl lar da bil dir dik le ri ka zanç la rý ný sý ra sýy la yüz de 30, 25, 20 ve 15 o ra nýn da art týr dýk la rý tak dir de hiç bir þe kil de in ce len me ye cek. Da ha a çýk i fa de i le, mat rah art tý rý mýn da bu lu nan mü kel lef ler mil yon lar ca li ra ver gi ka çýr mýþ ol sa lar bi le kim se he sap so ra ma ya cak. Geç miþ te ver di ði miz bir ör ne ði tek rar Bu u ya rý mýz; Ver gi ve si gor ta pri mi gi bi ka mu bor cu o lan la ra. Ver gi in ce le me sin den kor kan la rý da u nut ma ya lým. Baþ tan a la lým. Yýl ba þýn dan son ra bir ka nun yü rür lü ðe gir di. dý u zun du. Tor ba Ya sa di ye ký sal týl dý.. 70 den faz la ya sa mad de sin de de ði þik lik ön gör dü ðün den bu ad ta kýl dý. Biz sa de ce üç hu su sa de ðin mek le ye ti ne ce ðiz. Ýl ki ka mu borç la rý na i liþ kin. 31 ra lýk 2010 ta ri hin den ön ce ke sin leþ miþ ka mu bor cu o lan lar i çin bu lun maz bir im kân. Ya rýn ak þa ma ka dar il gi li mer ci ye baþ vu - Gül: Fe tih dün ya da den ge le ri de ðiþ tir di ncum HUR BÞ NI b dul lah Gül, Ýs tan bul un fet hi nin yal nýz ca bir as ke ri za fer ol ma dý ðý ný, fet hin dün ya da ki pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal ve e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hi bir ham le ol du ðu nu be lirt ti. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Cum hur baþ ka ný Gül ün Ýs tan bul un fet hi nin 558. yýl dö nü mü do la yý sýy la me saj ya yým la dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul un ta rih bo yun ca bir ca zi be mer ke zi o la rak uy gar lýk la rýn il gi si ni çek ti ði ne be lir ten Gül, me sa jýn da þun la rý kay det ti: Ta rih te çok u zun sü re a lýn ma sý im kan sýz gi bi gö rü nen Ýs tan bul, bü yük ko mu tan ve dev let a da mý Fa tih Sul tan Meh met in de ha sý, eþ siz stra te ji si ve a kýl cý ham le siy le Türk le rin e ge men li ði ne gir miþ tir. Bu yal nýz ca bir as ke ri za fer de ðil, dün ya da pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal, e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hi bir ham le ol muþ tur. Yüz yýl lar bo yu Os man lý Ým pa ra tor lu ðu na baþ kent lik ya pan Ýs tan bul bu gün, mo dern, di na mik, güç lü Tür ki ye nin vit ri ni dir. n ka ra / a a Ýs tan bul un fet hi ta ri hin dö nüm nok ta sý n BÞ B N Re cep Tay yip r do ðan, Me de ni yet ler Ýt ti fa ký nýn so mut laþ tý ðý me kan o lan Ýs tan bul, ba na gö re sa de ce v ru pa ül tür Baþ ken ti de ðil, 1453 ten bu ya na ay ný za man da Dün ya ül tür Baþ ken ti dir de di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, r do ðan ýn Ýs tan bul un fet hi nin 558. yýl dö nü mü do la yý sýy la kut la ma me sa jý ya yým la dý ðý bil di ril di. Baþ ba kan r do ðan, me sa jýn da þun la rý kay det ti: Ta rih bo yun ca ni ce za fer le re im za a tan a ziz mil le ti mi zin en kut lu ve en bü yük a dým la rýn dan bi ri si de Ýs tan bul un fet hi dir. Ýs tan bul un fet hi, hem mil li ta ri hi miz hem de dün ya ta ri hi i çin a de ta bir dö nüm nok ta sý teþ kil et miþ tir. s ya ve v ru pa ký ta la rý ný bir bi riy le bu luþ tu ran Ýs tan bul, gör kem li ma zi si ne uy gun o la rak gü nü müz de de fark lý kül tür ve i nanç ta ki in san la rýn bir bi riy le ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa ma ya de vam et tik le ri bir þe hir dir. Me de ni yet ler Ýt ti fa ký nýn so mut laþ tý ðý me kan o lan Ýs tan bul, ba na gö re sa de ce v ru pa ül tür Baþ ken ti de ðil, 1453 ten bu ya na ay ný za man da Dün ya ül tür Baþ ken ti dir. n ka ra / a a ýlýçdaroðlu: Biz de dar be mað du ru ol duk nchp Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu, Yað mur yað sa, kar yað sa se be bi CHP. Ba zý ki þi ler de böy le bir has ta lýk o luþ muþ. Hiç bir za man as ke ri dar be ler i yi dir de me dim. CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü de di. ý lýç da roð lu, TV8 de ya yým la nan Se çim Ö zel prog ra mýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir soru ü ze ri ne ý lýç da roð lu, Yað mur yað sa, kar yað sa se be bi CHP. Ba zý ki þi ler de böy le bir has ta lýk o luþ muþ. Hiç bir za man as ke ri dar be ler i yi dir de me dim. CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü. On lar dan kim öl dü rül dü. Þim di ki yö ne ti min as ke ri dar be den ne far ký var? Da ha ba sýl ma mýþ ki tap lar ya sak la ný yor dedi. n ka ra / a a Yarýn son gün Ý MM Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði (ÖN DR), Þýr nak ýn Ciz re il çe sin de öð ren ci yur du na ya pý lan mo lo tof kok teyl li sal dý rý yý ký na dý. Der nek ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ciz re de i mam ha tip öð ren ci le ri nin kal dý ðý yur da ya pý lan sal dý rý da bir çok öð ren ci nin ya ra lan dý ðý, öð ren ci le rin di ri di ri ya kýl ma ya kal ký þýl dý ðý kay de dil di. Sal dý rý nýn, te rör ör gü tü yan daþ la rýn ca ya pýl dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: Bu o lay, mil le ti mi zi ve ca mi a mý zý faz la sýy la üz müþ tür. Ý mam ha tip li se le ri ku rul du ðu gün den bu ya na mil le ti miz i çin bir lik ve be ra ber li ðin, va tan sev gi si nin kay na ðý ol muþ tur. Hiç bir i mam ha tip li se li öð ren ci va ta ný na, bay ra ðý na düþ man ol ma mýþ, tam ter - Vergi dairesi ile mahkemelik olanlar dâvâlarýndan vazgeçtikleri takdirde; Ýhtilâfýn safhasýna göre borç asýllarýnýn yüzde 20 ila 50 si kaldýrýlýyor. Vergi ziyaý cezasýnýn tamamý siliniyor. Bu avantajdan yararlanmak için de yarýn son gün. ha týr la ta lým. Bir þir ke tin 2009 yý lý na i liþ kin o la rak 100 bin li ra ka zanç bil dir di ði ni var sa ya lým. Bu þir ket Tor ba Ya sa sý ndan ya rar lan mak is ter se; Be yan et ti ði ka zan cý ný yüz de 15 o ra nýn da art týr ma sý ge re ki yor. Ya ni 15 bin TL. si ne mil li ve ma ne vi de ðer le ri ne bað lý lý ðýy la gö zü nü kýrp ma dan þe hit ol ma ya gö nül lü ol muþ tur. Böy le bir sal dý rý yý bu a çý dan ma ni dar bu lu yor, sal dý rý yý ger çek leþ ti ren, yaþ lý, ka dýn, ço cuk, öð ren ci de me den vah þi ce et ra fý na te rör yað dý ran P yý la net li yo ruz. Þýr nak Va li si Vah det tin Öz kan, Ciz re il çe sin de 3 öð ren ci nin ya ra lan ma sý na ne den o lan sal dý rý nýn ya þan dý ðý öð ren ci yur dun da in ce le me ler de bu lun du. Ö zel U fuk r kek Öð ren ci Yur du nu zi ya ret e den Va li Öz kan, Yurt Mü dü rü Ýs ma il Bo lat a geç miþ ol sun di lek le rin de bu lu na rak, ya þa nan lar hak kýn da bil gi al dý. Va li Öz kan, bu ra da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ya þa nan o la yý þid det le ký na dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul-þýrnak / a a rt tý rý lan bu tu tar ü ze rin den yüz de 20 o ra nýn da ver gi he sap la nýr TL. a nun ko yu cu as ga rî bir sý nýr ge tir miþ. Di yor ki; 2009 yý lý i çin 4 bin 892 li ra dan da ha az ö de me o la maz. Do la yý sýy la 3 bin TL de ðil 4 bin 892 li ra ö de ne cek. a nun dan ya rar la nan mü kel le fe ar týk kim se do ku na maz. Mey da na çý kýp, Ver gi ka çýr dým di ye i ti raf ta bu lun sa da hi na fi le. a nu nun ko ru ma sý al tý na gir miþ tir. Her i ki üç yýl da bir bu þem si ye a çý lýr. Ver gi sis te mi nin pe ri þan lý ðý ný ser gi le yen bu man za ra bir tür lü dü zel mez. Bor cu na sa dýk o lan lar, ver gi si ni düz gün ö de yen ler düþ tük le ri du ru ma ü zü lür. Ney se... Bu gün ni ye ti miz ver gi sis te mi ni e leþ tir mek de ðil. O nu her za man ya pa rýz. ma cý mýz çok ge nel hat la rýy la siz le ri bil gi len dir mek ti. sas i ti ba riy le sü re yi ha týr lat týk. Ge ri si si ze kal mýþ. ÐIR Y R LI ÖÐ RN CÝ N R Y SV DÝL DÝ V LÝ Öz kan, o la yýn fa il le ri nin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni bil dir di. Bu a ra da, dün kü sal dý rý da a ðýr ya ra la nan öð ren ci ler den Feh mi Fi dan ýn n - ka ra ya sevk e dil di ði bil di ril di. Ý dil Cad de si nde i zin siz gös te ri ya pan bir grup, ön ce ki ak þam Ö zel U fuk r kek Öð ren ci Yur du na mo lo tof kok teyl li ve taþ lý sal dý rý - da bu lun muþ, sal dý rý es na sýn da yurt ta bu lu nan 3 öð ren ci, a tý lan mo lo tof kok tey li i le ya ra lan mýþ tý. Vü cut la rýn da ya nýk lar o lu þan öð ren ci ler, çev re de ki va tan - daþ lar ta ra fýn dan Ciz re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl mýþ tý. Yo lu tra fi ðe ka pat ma ya ça lý þan gru ba, po lis, taz yik li su ve bi ber ga zýy la mü da ha le et miþ ti. Yurt saldýrýsýna tepki ÖNDR, CÝZR D ÖÐRNCÝ YURDUN YPILN SLDIRIYI INDI. ÞIRN VLÝLÝÐÝ ÝS, SLDIRI RNLI ODLRIN ÝÞÝ DDÝ. as ta mo nu nun Ýh san ga zi il çe sin de jan dar ma ve po lis ö zel ha re - kat tim le rin ce, po lis o to su na yö ne lik si lah lý sal dý rý nýn ar dýn dan baþ la tý lan o pe ras yon sür dü rü lü yor. Baþ ba kan lýk o to bü sü ne es - kort luk ya pan a ra ca si lah lý sal dý rý da bu lun du ðu ö ne sü rü len gru - ba yö ne lik o la rak Il gaz Da ðý e tek le rin de ki Bo zar mut ve a ya pý - nar köy le ri a ra sýn da ki or man lýk a lan da baþ la tý lan o pe ras yon da ö lü e le ge çi ri len te rö ris tin ce se di, cum hu ri yet sav cý sý nýn o lay ye - rin de yap tý ðý in ce le me nin ar dýn dan dün ge ce Ýh san ga zi Be le di ye - si nin ce na ze a ra cýy la ön ce Ýh san ga zi Sað lýk Mer ke zi ne, ar dýn dan YUR D Y PI LN SL DI RI M NÝ DR ÞIR N Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, Ciz re ve çev re sin de mad dî du ru mu i yi ol ma yan ve ço ðun lu ðu kýr sal ke sim den ge len öð ren ci le rin burs lu o la rak ba rýn dý ðý öð ren ci yur du na yö ne lik ya pý lan sal dý rý nýn ol duk ça ma ni dar ol du ðu bil di ril di. Ya zý lý a çýk la ma da, ön - ce ki gün ak þam Ciz re il çe sin de bü yük ço ðun lu ðu Ý mam Ha tip Li se - si öð ren ci le ri nin ba rýn dý ðý yurt bi na sý na top lum sal hu zu ru boz mak ve kar ga þa or ta mý o luþ tur ma yý a maç la yan ki þi ler ta ra fýn dan mo lo - tof kok tey li i le sal dý rý dü zen len di ði be lir til di. Sal dý rý so nu cun da 3 öð ren ci nin çe þit li yer le rin den yan mak su re tiy le ya ra lan dý ðý, 2 öð - ren ci nin te da vi le ri nin ar dýn dan ay ný gün ta bur cu e dil di ði, bir öð ren - ci nin i se te da vi si nin sür dü ðü kay de dil di. ÞR O D L RI, ÝT TÝ F H LÝ NO D ÇI L M D, þu i fa de le re yer ve ril di: Ciz re ve çev re sin de mad di du ru - mu i yi ol ma yan ve ço ðun lu ðu kýr sal ke sim den ge len öð ren ci le rin burs lu o la rak ba rýn dý ðý öð ren ci yur du na yö ne lik bu sal dý rý ol duk ça ma ni dar dýr. Sal dý rý yý ya pan lar yö re nin in san la rý na e ði tim ve ril me si ni is te mi yor. Sal dý - rý yý ký ný yo ruz. Ciz re ve Ciz re li ye, yö re in sa ný nýn de ðer le ri ne, kül tü rü ne kar - þý kin ve nef ret du yan, yö re nin ço cuk la rý na e ði tim ve ril me si ni is te me yen üs te lik nef ret do lu sal dý rý la rý ný ger çek leþ ti rir ken hiç bir o la yýn far kýn da ol - ma yan ço cuk la rý da kul la nan it ti fak ha lin de ki þer ve ka ran lýk o dak la rýn bu tür ey lem le ri, de mok ra si, hu kuk ve kar deþ lik or ta mýn dan ra hat sýz ol duk - la rý nýn ve bu or ta mý boz ma ya ça lýþ týk la rý nýn a çýk i fa de si dir. çýk la ma da, sal dý rý i le il gi li so ruþ tur ma nýn çok yön lü o la rak sür dü rül dü ðü i fa de e dil di. Teröre karþý o pe ras yon lar sü re cek as ta mo nu Dr. Mü nif Ýs la moð lu Dev let Has ta ne si ne gö tü rül dü. Ce se din n ka ra d lî Týp u ru mu na gön de ri le ce ði öð re nil di. as - ta mo nu Va li si r do ðan Bek taþ, böl ge de o pe ras yon la rýn a ra lýk sýz sür dü rül dü ðü nü be lir te rek, Tek rar söy lü yo rum, bu dað lar gü - ven li dað lar, bu ra da si lah lý a dam la ra yer yok. Ya ka la na na ka dar o pe ras yon lar de vam e de cek. Bu tür o pe ras yon lar sa býr i þi, bi zim de ye te ri ka dar sab rý mýz var. Da ha faz la kan ak sýn is te mi yo ruz. Bu iþ ler si lah la ol maz, ge lin a da le te tes lim o lun, e nin de so nun da ya ka la ya ca ðýz, bu ra dan çý kýþ yok de di. astamonu / a a HBRLR DP lideri Zeybek, orta direði ortadan kaldýrmak istiyorlar. Or ta di rek, or ta dan kal dý rýl mak is te ni yor n DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk e mal Zey bek, or ta di re ðin or ta dan kal dý rýl mak is ten di ði söy le di. Bur sa ent Mey da ný nda dü zen le nen mi ting de hal ka hi tap e den Zey bek, þöy le de vam et ti: Si zi, ül ke mi, Türk dün ya sý ný, in san lý ðý se vi yo rum. Tür ki ye nin göz gö re gö re yok e dil me si ne, ü ze rin de o yun lar oy nan ma sý na, tu zak lar ku rul ma sý na, bö lün me si ne, or ta di re ðin or tan dan yok e dil me si ne ve Cum hu ri yet in or ta dan kal dý rýl ma sý na göz yum mam müm kün de ðil. Bu nun i çin baþ ba kan ol mak is ti yo rum. Bütün par ti le rin se çim ön ce si mi ting ler yap tý ðý ný di le ge ti ren Zey bek, Mi ting ler de ne ler söy le ni yor gö rü yor su nuz. a ra göz i le Ha ci vat gi bi. Bay e mal ve Re cep bey çý ký yor, bir bir le ri ne bir þey ler söy lü yor. O nun söy le di ði ne o gü lü yor, bu nun söy le di ði ne bu gü lü yor. Ni ye? Çün kü ya pa cak la rý bir þey yok, bil gi le ri de yok, dün ya gö rüþ le ri de yok. i tap da o ku mu yor lar, ne yap sýn lar? de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn i se u cup has ta lý ðý na ya ka lan dý ðý ný id di a e den Zey bek, þun la rý söy le di: Ne dir u cup has ta lý ðý? U cup has ta lý ðý o dur ki ken di sin de ol ma yan me zi yet le ri ken din de var zan net mek tir. Yap ma dý ðý iþ le ri ken di ya pý yor zan net mek ve ken di ni a þý rý be ðen mek tir. Çün kü o gün ler de ken di si ars a git ti. O ra ya di ki len hey kel le re u cu be de di. Ni ye de di bi li yor mu su nuz? Çün kü o za man ma zo ta zam var dý. Ül ke gün de mi ne bu ke li me yi so ka rak gün de mi de ðiþ tir mek is te di. Bu her za man ya pý yor, i yi be ce ri yor, gü zel da nýþ man la rý var. Bursa / a a 12 Ha zi ran se çim le rin de 7 bin 695 a day ya rý þa cak n 12 H ZÝRN 2011 de ya pý la cak 24. dö nem mil let ve ki li se çim le ri ne 2 haf ta kal dý. Se çi me 15 si ya sî par ti ka tý la cak. Se çim de 7 bin 492 si si ya sî par ti ler den, 203 ü de ba ðým sýz ol mak ü ze re top lam 7 bin 695 a day ya rý þa cak. Se çim de, 50 mil yon 189 bin 930 seç men, 85 se çim çev re sin de 199 bin 207 san dýk ta oy kul la na cak. Yurt dý þý Seç men ü tü ðü ne ka yýt lý 2 mil yon 568 bin 977 seç men, 10 Ma yýs Sa lý gü nü i ti ba riy le 25 güm rük ka pý sýn da ku ru lan san dýk lar da oy ver me ye baþ la dý. Yük sek Se çim u ru lu nun (YS) se çim tak vi mi ne gö re bun dan son ra ki sü reç þöy le iþ le ye cek: 31 Ma yýs Sa lý: Rad yo ve te le viz yon da ya yýn i çin baþ vu ran si ya si par ti le rin rad yo ve te le viz yon da ya pa cak la rý pro pa gan da ko nuþ ma la rý nýn ya yýn ve za man sý ra la rý nýn be lir len me si i çin Yük sek Se çim u ru lun ca ad çe ki le cek. 2 Ha zi ran Per þem be: Se çim pro pa gan da sý ve ya sak la rý baþ la ya cak. n ka ra / a a m ni yet ar týk ir ti ca yý iz le mi yor np DN mil let ve ki li a da yý o lan, es ki m ni yet Ge nel Mü dü rü O ðuz a ðan ök sal ýn 18 Þu bat 2011 de o lur ver di ði ge nel gey le, ir ti cai fa a li yet ler ne de niy le in ce le me ve so ruþ tur ma ya pý lan em ni yet per so ne li nin ta ki bi ne yö ne lik 2000 ta rih li ge nel ge ip tal e dil di. NTV nin ha be ri ne gö re Ge nel ge de, bun dan son ra Baþ ba kan lýk ýn, 28 a sým 1997 ta rih li ta li mat doð rul tu sun da çý ka rý lan ge nel ge, ta mim, ey lem pla ný, yö ner ge ve ta li mat la rýn yü rür lük ten kal dý rýl ma sý na yö ne lik 19 O cak 2011 ta rih li ge nel ge si u ya rýn ca ha re ket e dil me si is ten di. Mil li yet in ha be ri ne gö re, r do ðan ýn ta li ma týy la, 28 Þu bat sü re cin de, ka mu da ki ir ti cai fa a li yet le rin iz len me si a ma cýy la çý ka rý lan tüm ge nel ge ler yü rür lük ten kal dý rýl mýþ tý. Söz ko nu su ge nel gey le, 28 Þu bat sü re ci ve de va mýn da çý ka rý lan ge nel ge ler em ni yet te de yü rür lük ten kalk tý. Dö ne min m ni yet Ge nel Mü dü rü Tu ran Genç im za lý, giz li i ba re li ve 3 Mart 2000 ta ri hi ni ta þý yan; 81 il em ni yet mü dür lük le ri ne, Po lis ka de mi si Baþ kan lý ðý ve e ði timöð re tim ku ru mu mü dür lük le ri ne gön de ri len ge nel ge or ta dan kalk mýþ ol du. Ýs tan bul / Ye ni s ya i le ci na yet le ri ne çö züm a ra yý þý sü rü yor n ÝL ve Sos yal raþ týr ma lar ( S GM) Ge nel Mü dü rü y þen Gür can, a i le nin ya þa dý ðý so run la ra top lum sal do ku ya uy gun çö züm ler ü ret me de a i le des tek hiz met le ri an la yý þý nýn yer leþ me si ge rek ti ði ni be lir te rek, i le ya þa mý ný ko ru mak, des tek le mek ve so run la rý nýn çö zü mü ne yar dým cý ol mak a ma cýy la a i le bi rey le ri ne yö ne lik ko ru yu cu, ön le yi ci, e ði ti ci, te da vi ve re ha bi li te e di ci hiz met le rin ya ný sý ra reh ber lik ve da nýþ man lýk hiz met le ri ni de i çe ren a i le sos yal des tek mer kez le ri bu so ru nu çöz me de baþ lý ca a raç o la cak týr de di. Gür can, in san lýk su çu o lan ci na yet le rin ne ya zýk ki, tüm top lum lar da ve tüm dö nem ler de gö rü len bir ol gu ol du ðu nu be lirt ti. Ci na yet le rin a i le i çin den ya þan ma sý nýn a cý yý da ha da kat la dý ðý na i þa ret e den Gür can, a i le ci na yet le ri nin sa de ce gü nü mü zün so ru nu ol ma dý ðý ný, her dö nem de gö rül dü ðü nü di le ge tir di. Gür can, ba sýn ya yýn or gan la rý nýn o lay la rýn üs tü ne git me siy a i le ci na yet le ri nin da ha da gö rü nür ol ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. n ka ra / a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı