AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r ni as ya.com.tr Y Z R M U S T F R M Ð N : TLÝÂM GÝBÝ TLÝBN TRÖRÜNÜ BHN DR FGNÝSTN D BULU- NN NTO UVVTLRÝ YNÝ BÝR SÝVÝL TLÝÂMIN ÝMZ TTI. HV SLDIRISININ HDFÝ YÝN SÝVÝLLRDÝ u N TO sa vaþ u çak la rý nýn f ga nis tan'ýn gü ney ba tý sýn da ki Hel mand vi lâ ye tin de dü zen le dik le ri ha va sal dý rý sýn da 14 ki þi nin öl dü ðü, 6 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Hel mand vi lâ yet yö ne ti mi söz cü sü Da vud h me di, Nev zad il çe sin de ön ce ki gün geç sa at ler de dü zen le nen sal dý rý da ö len 14 ki þi nin ta ma mý nýn ka dýn ve ço cuk lar ol du ðu nu söy le di. ÝÝ VD 5 IZ, 7 R ÇOCU TLDÝLDÝ u h me di, böl ge de ki mi li tan la rý he def a lan N TO sa vaþ u çak la rý nýn, mi li tan lar ye ri ne si vil le re a it i ki e vi vur ma sý so nu cu ev ler de ya þa yan 2 ka dýn, 5 kýz ve 7 er kek ço cu ðu nun vefat et ti ði ni be lirt ti. Ya pý lan sal dý rý i le il gi li o la rak ko nu þan N TO yet ki li si Bin ba þý Tim Ja mes, Nev zad il çe sin de si vil ka yýp lar ol du ðu na i liþ kin bil gi le rin ken di le ri ne u laþ tý ðý ný söy le mek le ye tin di. Ha be ri say fa 11 de Ýstiklâl Savaþýný. arabekir baþlattý u âzým arabekir in Gözüyle Yakýn Tarihimiz kitabýnýn yazarý Mustafa rmaðan, urtuluþ Savaþý fikrinin 1919 da Mustafa emal den çýktýðý fikrinde deðilim. Bu fikrin âzým arabekir den geldiði kanaatindeyim dedi. H. HÜSYÝN ML ÝN RÖPORTJI SYF 12 D T M S Ý L Ý U T L M Y P I L D I NTO nun peþ peþe sivilleri vurmasýndan sonra fgan halký korku içinde yaþýyor. Mladiç i yargýlayacak mahkeme hazýr ubos na -Her sek te ki sa vaþ sý ra sýn da Sýrp güç le ri nin ko mu ta ný o lan Rat ko Mla diç i yar gý la ya cak BM s ki Yu gos lav ya U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne ve kâ le ten baþ kan lýk ya pan, mah ke me nin tem yiz yar gý cý Meh met Gü ney, baþ kan lýk sý fa týy la üç ha kim a ta dý ðý ný ve Mla diç i yar gý la ya cak ilk ka de me mah ke me nin ha zýr ol du ðu nu söy le di. n11 de m ni yet ar týk ir ti ca yý iz le mi yor/ 5 T Filistinlilerde Refah sevinci umý sýr ýn Gaz ze sý ný rýn da ki Re fah sý nýr ka pý sý ný da i mî o la rak aç ma sý, Fi lis tin li le ri se vin dir di. Sý nýr ka pý sý nýn a çýl ma sýy la Gaz ze ye uy gu la nan yap tý rým la rýn cid dî o la rak ha fif le ye ce ði bek len ti si hâ kim. n11 de 18 ürüne yýlda 7.8 milyar dolar utür ki ye de ü re ti le me yen se çil miþ 18 ü rün çe þi di i çin yurt dý þý na her yýl 7.8 mil yar do lar ö den di ði, son 5 yýl da it hi lat yo luy la dý þa rý ya ö de nen pa ra nýn top la mý nýn i se 30 mil yar do la ra yak laþ tý ðý bil di ril di. n6 da ISSN ýlýçdaroðlu: Dar be ler den biz de çok za rar gör dük u Hiç bir za man as ke rî dar be ler i yi dir de me dim di yen CHP Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu, CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü iddiasýnda bulundu. n5 te Dev let dâ vâ yor gu nu ua mu ku ru luþ la rý i - le va tan da þý kar þý kar þý ya ge ti ren dâ vâ - lar, dev le ti zor lu yor. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 564 bin 201 a det dâ vâ ve ic ra ta - ki bin de bu lun du. Ha - zi ne nin ta raf ol du ðu her 3 dâ vâ dan 2 si ni dev let, 1 i ni i se va tan - daþ ka za ný yor. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RF: Ýstanbul un fethinin 558. yýldönümü temsilî fetihle bir kez daha kutlandý. Vatandaþlarýn ilgiyle izlediði temsilî Osmanlý askerleri mehter marþlarý eþliðinde surlara çýktý. Ha be ri say fa 16 da CUMHURBÞNI BDULLH GÜL: Ýstanbul un fethi dengeleri deðiþtirdi ucum hur baþ ka ný b dul lah Gül, Ýs tan bul un fet hi nin yal nýz ca bir as ke rî za fer ol ma dý ðý ný, fet hin; dün ya da ki pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal ve e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hî bir ham le ol du ðu nu be lirt ti. Ha be ri sayfa 5 te CÝZR'D YILM ÝSTNMÝÞTÝ Öðrenci yurdu saldýrýsýna tepki uha be ri sayfa 5 te SiyahMaviýrmýzýSarý

2 SiyahMaviýrmýzýSarý 2 30 MYIS 2011 PZRTSÝ LÂHÝ Yaptýklarý kötülüklerle sevinen ve yapmadýklarý hayýrla övülmekten hoþlanan kimseleri, sakýn azaptan kurtulurlar zannetme. Onlar için pek acý bir azap vardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 188 / Âyet-i erime Meâli udret ve Celâl in muhteþem tecellisi Dünyadan kazandýðýna mesrur, kaybettiðine mahzun olmamalý volkanlar ve hortumlar klý baþýnda olan insan, ne dünya umurundan kazandýðýna mesrur ve ne de kaybettiði þeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Ýnsan da beraber gidiyor. lem ey yü he l-a ziz! Ý l lah a te vek kül e de ne l lah kâ fi dir. l lah, â mil-i Mut lak ol du ðun dan, li za ti hî mah bub dur. l lah, Mû cid, Vâ ci bü l-vü cud ol du ðun dan kur bi ye tin de vü cut nur la rý, bu di ye tin de a dem zul met le ri var dýr. l lah, mel ce ve men ce dir. â i nat tan küs müþ, dün ya ziy ne tin den ið ren miþ, vü cu dun dan býk mýþ ruh la ra mel ce ve men ce o dur. l lah Bâ kî dir; â le min be ka sý an cak O' nun be ka sýy la dýr. l lah Mâ lik tir; sen de ki mül kü nü se nin i çin sak la mak ü ze re a lý yor. l lah, Ga niyy-i Muð nî dir; her þe yin a nah ta rý O'n da dýr. Bir in san l lah a hâ lis bir abd o lur sa, l lah ýn mül kü o lan kâ i nat, o nun mül kü gi bi o lur. *** Ý lem ey yü he l-a ziz! k lý ba þýn da o lan in san, ne dün ya u mu run dan ka zan dý ðý na mes rur ve ne de kay bet ti ði þe ye mah zun ol maz. Zi ra dün ya dur mu yor, gi di yor. Ýn san da be ra ber gi di yor. Sen de yol cu sun. Bak, ih ti yar lýk þa fa ðý, ku lak la rýn üs tün de tu lû et miþ tir. Ba þý nýn ya rý sýn dan faz la sý be yaz ke fe ne sa rýl mýþ. Vü cu dun da ta vat tun et me ye ni yet e den has ta lýk lar, ö lü mün ke þif kol la rý dýr. Ma a ha za, e be dî öm rün ö nün de dir. O ömr-ü bâ ki de gö re ce ðin ra hat ve lez zet, an cak bu fâ ni ö mür de sa y ve ça lýþ ma la rý na bað lý dýr. Se nin o ömr-ü bâ ki den hiç ha be rin yok. Ö lüm se ke ra tý u yan dýr ma dan ev vel u yan! *** Ý lem ey yü he l-a ziz! Ce nâb-ý Hak ka ma lûm ve mâ ruf ün va nýy la ba ka cak o lur san, meç hul ve men kûr o lur. Çün kü, bu ma lû mi yet, ör fî bir ül fet, tak li dî bir se ma dýr. Ha ki ka ti i lâm e de cek bir i fa de de de ðil dir. Ma a ha za, o ün van la feh me ge len mâ nâ, sý fât-ý mut la ka yý be ra ber ce a lýp zih ne il ka e de mez. n cak, Zât-ý k de si mü lâ ha za i çin bir ne vi ün van dýr. m ma Ce nâb-ý Hak ka mev cud-u meç hul ün va nýy la ba ký lýr sa, mâ ru fi yet þu â la rý bir de re ce te ba rüz e der. Ve kâ i nat ta te cel lî e den sý fât-ý mut la ka-i mu hî ta i le, bu mev su fun o ün van dan tu lû et me si a ðýr gel mez. *** Ý lem ey yü he l-a ziz! s mâ-i Hüs nâ nýn her bi ri si ö te ki le ri ic mâ len ta zam mun e der: Zi yâ nýn el van-ý seb a yý ta zam mun et ti ði gi bi. Ve ke za, her bi ri si ö te ki le re de lil ol du ðu gi bi, on la rýn her bi ri si ne de ne ti ce o lur. De mek, s mâ-i Hüs na, mir at ve ay na gi bi bir bi ri ni gös te ri yor. Bi na e na leyh, ne ti ce le ri be ra ber mez kûr ký yas lar gi bi ve ya de lil le ri be ra ber ne ti ce ler gi bi o ku ma sý müm kün dür. Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 111 LÛ GT Ç: li za ti hî: en di li ðin den. mah bub: Sev gi li, se vi - len. Mû cid: Ý cad e den. Vâ ci bü l-vü cud: Vü cu - du mut lak var o lan, yok - lu ðu müm kün ol ma yan Ce nâb-ý Hak. kur bi yet: Ya kýn lýk. bu di yet: U zak lýk. a dem: Yok luk. zul met: a ran lýk. mel ce: Ýl ti ca e di le cek, sý ðý ný la cak yer. men ce: ur tu la cak, ne cat bu la cak yer. u mur: Ýþ ler. mes rur: Sü rur lu, mut lu ol ma. ta vat tun: Va tan e din - me, yer e din me. ma a ha za: Bu nun la be - ra ber. mâ ruf: Ta ný nan, bi li - nen. men kûr: Ta nýn ma yan, in kâr o lun muþ. ül fet: lýþ kan lýk. se ma : Ý þit mek, ku lak la din le mek. fehm: n la yýþ, an la ma. sý fât-ý mut la ka: Mut - lak sý fat lar. il ka: oy mak, bý rak - mak. þu â: I þýn. te ba rüz: Bel li ol ma, be - lirt me. Gö rün me. sý fât-ý mut la ka-i mu - hî ta: Her ye ri ku þa tan mut lak sý fat lar. ic mâ len: Ö zet le, ge nel o la rak. ta zam mun: Ý çi ne al - ma. mir at: y na. D a ha hiç bir var lýk yok ken, Yü ce Rabb i mi zin ün! em riy le mey da na ge len Bü yük Pat la ma so nu cu, yi ne O nun e mir ve i ra de siy le, kâ i nat ta ki bütün yýl dýz, ga lak si ve di ðer var lýk lar, a na mih ve rin den ay rý la rak, bu lun ma sý ge re ken men zil le re yer leþ ti ril di. Bun lar i çin de, kâ i na týn kal bi me sa be sin de ya ra tý lan ve be þe rin ha ya tý nýn vaz e di le ce ði dün ya mýz, baþ lan gýç ta bir a teþ to pu gi bi o lan va zi ye tin den a lý na rak, so ðu tu lup, ha ya ta lü zum lu ha va, su, top rak ve dað lar vb. un sur lar la do na tý lýp, di ðer can lý lar ve bit ki le rin ya ra týl ma sýy la, in sa noð lu nun ya þa yý þý na uy gun ha le ge ti ril di. Ha yat þart la rý nýn uy gun ha le ge ti ril me si ü ze ri ne, en muh te þem var lýk o lan in sa noð lu nun da ya ra tý la rak yer yü zü ne gön de ril me siy le bil di ði miz ha yat ha di se si baþ la mýþ ol du. Bu ve ben ze ri ya ra tý lýþ mu' ci ze le ri nin her bi ri si nin ya ra tý lýþ ve ma hi yet le ri ne a it ma lû mat, ki tap la ra sýð ma ya cak ka dar ge niþ ve u zun dur. Gün dem de bu lu nan ya nar dað pat la ma la rý dolayýsýyla, biz bu ya zý mýz da, ya ra tý lýþ mu' ci ze le rin den Ýsm-i Ce lâl ve ud ret in muh te þem bir te cel li si o lan dað lar ve vol kan lar ve on la rýn ya ra tý lýþ hik met le rin den bah se de ce ðiz. Dað la rýn ya ra týl ma sýn da, ge rek in sa nýn is ti fa de si ne ba kan yü zü ve ge rek se ya ra tý lýþ mu' ci ze le ri a çý sýn dan bin ler le hik met var dýr. Yü ce Rab bi miz Ne be Sû re si 6-7. â yet le rin de, Dað la rý bi rer ka zýk yap ma dýk mý?, n bi ya Sû re si 31. â ye tin de Yer yü zün de on la rý sar sýn tý ya uð ra týr di ye sa bit dað lar ya rat týk. i fa de le riy le, dað la rýn, arz ge mi si nin sýh hat ve se lâ me ti i çin, o mur ga lar ma hi ye tin de ya ra týl dý ðý ný be lirt mek te dir. Bu nun la bir lik te dað lar, ön ce lik le a na sýr-ý er ba a dan (dört un sur dan) top ra ðýn a na sý ol ma sý ya nýn da, i çin de de po la nan ha yat su la rý ve ne hir le ri, in san lý ða fay da lý bin ler ce çe þit ma den le ri, ü ze rin de in san la ra ni met o la rak ba rýn dýr dý ðý bin ler ce çe þit hay va nat ve ne ba tat en va la rýy la, kâ i nat ta en bü yük ni met o lan ve bü tün ha re kâ týn mer ke zin de bu lu nan ha yat ni me ti nin tam or ta sýn da yer a lýr. Tek no lo ji ve a tom ça ðý nýn bü yük ur ân tef si ri Ri sâ le-i Nur un  ye tü l-üb ra (7. Þu â) i sim li ri sâ le sin de dað lar dan þöy le söz e di lir:...son ra dað lar ve sah ra lar, se ya hat-ý fik ri ye de bu lu nan o yol cu yu ça ðý rý yor lar, Sa hi fe le ri mi zi de o ku! di yor lar. O da ba kar, gö rür ki: Dað la rýn kül lî va zi fe le ri ve u mu mî hiz met le ri o ka dar a za met li ve hik met li dir ler; a kýl la rý hay ret i çin de bý ra kýr. Me se lâ: Dað la rýn ze min den emr-i Rab ba nî i le çýk ma la rý ve ze mi nin i çin de, in ký la bat-ý dâ hi li ye den neþ et e den he ye ca ný ný ve ga za bý ný ve hid de ti ni, çýk ma la rýy la tes kin e de rek; ze min o dað la rýn fýþ kýr ma sýy la ve men fe ziy le te nef füs e dip, za rar lý o lan sar sýn tý lar dan ve zel ze le-i mu zýr ra dan kur tu lup, va zi fe-i dev ri ye sin de se ke ne si nin is ti ra hat la rý ný boz mu yor. De mek na sýl ki se fi ne le ri sar sýn tý dan vi ka ye ve mu va ze ne le ri ni mu ha fa za i çin on la rýn di rek le ri üs tün de ku rul muþ; öy le de dað lar, ze min se fi ne si ne bu mâ nâ da ha zi ne li di rek ler ol duk la rý ný, ur ân-ý Mu ci zü l-be yan Dað la rý bi rer ka zýk yap ma dýk mý? (Ne be/7), On da sa bit dað lar ya rat týk (âf/7), Dað la rý sa pa sað lam dik ti Na zi at/32) gi bi çok â yet ler le fer man e di yor. Hem me se lâ, dað la rýn i çin de zî ha ya ta lâ zým o lan her ne vi men ba lar, su lar, mâ den ler, mad de ler, i lâç lar o ka dar ha kî ma ne ve mü deb bi ra ne ve ke rî ma ne ve ih ti yat kâ ra ne id di har ve ih zar ve is tif e dil miþ ki; bil be da he kud re ti ni ha yet siz bir a dîr in ve hik me ti ni ha yet siz bir Ha kîm in ha zi ne le ri ve an bar la rý ve hiz met kâr la rý ol duk la rý ný is bat e der ler, di ye an lar. Ve sah ra ve dað la rýn dað ka dar va zi fe ve hik met le rin den bu i ki cev he re sa ir le ri ni ký yas e dip, dað la rýn ve sah ra la rýn u mum hik met le riy le, hu su san ih ti ya tî id di har lar ci he tiy le ge tir dik le ri þe ha de ti ve söy le dik le ri l lah Bir dir tev hi di ni, dað lar kuv ve tin de ve se ba týn da ve sah ra lar ge niþ li ðin de ve bü yük lü ðün de gö rür,  men tü Bil lah der. Bu yüz den, baþ ta bü tün kâ i nat ve â lem ler ken di si nin hür me ti ne ya ra tý lan Yü ce Re sul (asm) ol mak ü ze re, be þe rin gü neþ ve yýl dýz la rý o lan yüz bin ler ce en bi ya ve mil yon lar ca as fi ya ve mu hak ki ki nin hep na zar-ý ib re ti ni cezp et miþ ve is ti nat gâ hý ol muþ tur muh te þem dað lar. Hz.  dem (as) mev cut hâ li ve â lem-i gayb da ki muh te þem gö rü nü þüy le ra fat Da ðý nýn si ne si ne in miþ, Hz. Mu sa Tur-u Si na da arz-ý ke lâm et miþ, be þe rin n de lib-i Zi þâ ný o lan Hz. Mu ham med (asm), Rab bin den kâ i na tý o ku ma em ri ni Hi ra Da ðý nda al mýþ; ya nýk ve gü zel se siy le Hz. Da vud un o ku du ðu Ze bur â yet le ri nin o kun ma sý na iþ ti rak e de rek, o nun la bir lik te zi kir ve tes bih et miþ tir dað lar. Ya ra tý lý þýn da ki en gin mu' ci ze ler ve be þe re fay da lý bin ler ni met ve hik met le riy le, in san lý ðý em zi ren bir a na va zi fe si gö ren muh te þem dað lar, e mir tah týn da l lah tan al dý ðý ni met le ri in san la ra bah þe der ken, ba zen de a si ve þü kür süz in san la rý i kaz ve ib ret i çin, bü yük pat la ma ve gü rül tü ler le sar sý lýr ve be þe ri de sar sar. Ba zen de a za met-i Ý lâ hi ye nin ve Ýsm-i Ce lâl ve ah har ýn te cel li si ni ve kýz gýn lý ðý ný iz har et mek i çin, bu gün ler de, ay nen Ýz lan da da ki y jaf jal la jo kull i sim li ya nar da ðý nýn bom ba lar la pat la ma sýn da ol du ðu gi bi, be þe rin bü tün dik ka ti ni ü ze ri ne çe ke rek, men fe zin den a kýt tý ðý a teþ ne hir le ri ve püs kürt tü ðü kül le riy le, a de ta li san-ý hâ liy le be þe re ba ðý ra rak þöy le der: mr-i Ý la hi yle Yer kü re nin bin ler ce met re de rin li ðin den, Mað ma dan a la rak, men fe zim den in san lý ðýn na za rý na püs kürt tü ðüm lav lar ve kül ler te sa düf e se ri o la maz. Bun da, püs kür tü len kül ve lav la rýn zer re le ri sa yý sýn ca hik met ve mu 'ci ze ler var. mir tah týn da ha re ke tim so nu cu lav ve kül le rim kar þý sýn da, in san lýk o la rak, ac ze düþ tü nüz. Me de ni yet ve tek no lo ji ha ri ka sý u çak la rý nýz a lan la rýn dan kal ka mý yor, va sý ta la rý nýz ça lýþ mý yor. Yok sa kül le rim kar þý sýn da ac ze dü þüp mað lûp mu ol du nuz!... Yok, a ma cým si zi mað lûp et mek de ðil; pat la yan vol kan la rým da ki â i na týn sa hi bi bir l lah týr, her þe yin sa hi bi ve diz gi ni O nun e lin de dir.. na ra sý ný â le me i lân et mek ve O nun kâ i nat ta ki bütün muh te þem san at ve ha ri ka la rý ný gös ter mek, ký sa ca sý, gö zü nü zü aç tý rýp, baþ ta in san o la rak ken di ni zi ve O nun â yet le ri o lan kâ i na tý o kut tur mak týr. Biz her vol kan pat la ma sýn da bu ve ben ze ri hik met le ri te fek kür e der, her de fa sýn da Hz. Mu sa nýn bin ler ce yýl ön ce sin de, Tur-u Si na Da ðý nda ya þa dý ðý muh te þem ha lin bir ben ze ri nin ha tý ra sý ný ya þa rýz. raf Sû re si 143. â ye tin de an la tý lan bu ib ret li ha di se yi, vol kan la rýn püs kürt tü ðü lav ve kül le rin man za ra la rý ný sey re de rek bir lik te yad e de lim: Ne za man ki, Mu sa, mi ka tý mý za gel di, Rab bi o na ke lâ mýy la ih san da bu lun du. y Rab bim, gös ter ba na ken di ni de ba ka yým sa na de di. Rab bi o na bu yur du ki; Be ni ka tiy yen gö re mez sin ve lâ kin da ða bak, e ðer o ye rin de du ra bi lir se, son ra sen de Be ni gö re cek sin. Da ha son ra Rab bi da ða te cel li e din ce o nu yer le bir e di ver di, Mu sa da bay gýn düþ tü. yý lýp ken di ne ge lin ce, Sen Süb han sýn. Tev be et tim, Sa na dön düm ve ben i na nan la rýn il ki yim, de di. Dað lar ve ya nar dað lar la il gi li bu ha ki kat, hik met ve duy gu la rý ya þar ken; ay nen top rak ve dað un su run da ol du ðu gi bi, en ev vel mah lû ka týn te nef fü sü ol mak ü ze re ses, e lektrik, gö rün tü dal ga la rý nýn nak li, bit ki le rin döl len me si, ba lon ve u çak la rýn ha va da seyr ü se ya ha ti vb. be þe re pek çok fay da sý bu lu nan ha va un su ru nun, hâ kim güç ler ta ra fýn dan su is ti mal e di le rek, ha va va sý ta sýy la be þe rin, hu su san ehl-i i ma nýn ba þý na bom ba lar yað dý rýl ma sý ve zen gin lik kay nak la rý nýn, na mus ve ma ne vî de ðer le ri nin hor tum lan ma sý na be del, emr-i Ý lâ hî i le buð ze den ha va un su ru nun hor tum la rý va sý ta sýy la, bu nu ya pan la rý i kaz e dip to kat la ma sý, vol kan la rýn pat la ma sýn da ki i kaz ve ib ret li man za ra nýn bir baþ ka ver si yo nu o la rak zik re di le bi lir. Ne mut lu, ya ra tý lan her zer re de ve mey da na ge len her ha di se de O nun â yet le ri ni o ku yup, hik me ti ni te fek kür ve id rak e de bi len le re... SiyahMaviýrmýzýSarý

3 SiyahMaviýrmýzýSarý Y HBR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met UT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn o or di na tö rü b dul lah R ÇI BÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ Ü LR Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖMN Spor di tö rü rol DO YURN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met R Rek lam oordinatörü Mesut ÇOBN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n R Tel: (312) , , Fax: L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: TC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Sý nav stresi u ya rý sý N MZ V ÝT L RÝ Hic rî: 27 C. hir 1432 Ru mî: 17 Mayýs 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý H ZÝ RN YIN D Ý SI NV LR ÖN C SÝ HM Ý L LR, HM D ÇO CU L RI STRS SR DI. UZ MN LÝ NÝ PSÝ O LOG VÝL DN V, SI NV Y GI SI NIN, ÖÐ R NÝL MÝÞ BÝL GÝ NÝN, UL L NIL M SI NI N GL L DÝ ÐÝ U Y RI SIN D BU LUN DU. HZÝRN a yýn da hem li se, hem de il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri ni zor lu sý nav lar bek li yor. Genç le rin ha ya tý na yön ve re cek sý nav lar ön ce si hem a i le ler, hem de ço cuk la rý stres sar dý. Ço cuk la ra sý nav stre sin den u zak dur ma la rý ný tav si ye e den uz man lar, Sý nav kay gý sý, ki þi nin sý nav so nu cun da el de e de ce ði a ka de mik ba þa rý sýz lý ðý ge nel le ye rek bu nun ki þi li ði nin ba þa rý sýz lý ðý o la rak al gý la ma sýn dan kay nak la nan, do la yý sýy la sý nav ön ce sin de öð re nil miþ bil gi nin, sý nav a nýn da et ki li bir bi çim de kul la nýl ma sý ný en gel le ye rek ba þa rý nýn düþ me si ne yol a çan yo ðun kay gý ha li dir u ya rý sýn da bu lu nu yor. Ýlk o la rak 4 Ha zi ran da il köð re tim o ku lu 8. sý nýf öð ren ci le ri Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) i le Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYB) nda ter dö ke cek. r dýn dan 7 in ci sý nýf öð ren ci le ri SBS ye gi re cek. Ü ni ver si te a day la rý da se çim le rin ar dýn dan 18, 19, 25 ve 26 Haziran ta rih le rin de Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) nda ter le ye cek. Sý nav kay gý sý nýn zi hin sel, fi zik sel, duy gu sal ve dav ra nýþ sal ol mak ü ze re dört þe kil de ken di ni bel li et ti ði ni be lir ten Bur sa Ö zel Ba har Has ta ne si nden Uz man li nik Psi ko log Vil dan a vak, sý nav kay gý sýn da stre se yol a ça nýn sý na výn ken di si ol ma dý ðý ný, ki þi nin sý nav la il gi li o lum suz ve ger çek çi ol ma yan dü þün ce ve al gý la rý ol du ðu na dik kat çek ti. a vak a gö re; o lum suz dü þün ce le ri sen ler Be le di ye si ül tür Mer ke zi nde düzenlenen programda, l ma lý lý Mu ham med Ham di Ya zýr ýn fikirleri anlatýldý. Ham di Ya zýr a ve fa 27 Ma yýs 1942 de ve fat e den bü yük ur ân â li mi l ma lý lý Mu ham med Ham di Ya zýr ve fa tý nýn 69. yýl dö nü mün de sen ler de a nýl dý. Ý lim, ül tür ve Rah met Der ne ði ta ra fýn dan sen ler Be le di ye si ül tür Mer ke zi nde  lim le re Ve fa Top lan tý la rý 1 a dýy la dü zen le nen prog ram yüp Ço ban çeþ me Ca mii Ý mam Ha ti bi Naz mi r do ðan ýn o ku du ðu ur ân ti lâ ve tiy le baþ la dý. r dýn dan kür sü ye ge len Ý R (Ý lim, ül tür ve Rah met) Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Meh met Çe lik, Ý R Der ne ði nin ki tap o ku ma ve o kut ma a ma cýy la ku rul du ðu nu be lir te rek il mi ve â lim le ri sev dir me yi ga ye e din dik le ri ni söy le di. Ge ce de e ði tim ci-ya zar h met Ya pý cý, fark lý yön le riy le l ma lý lý M. Ham di Ya zýr ý an lat tý. l ma lý lý nýn son dö nem Os man lý u le ma sýn dan ol du ðu nu söy le yen Ya pý cý l ma lý lý, Os man lý nýn yý ký lý þý ný gör müþ, ay ný za man da Cum hu ri ye tin ku ru lu þu na þa hit ol muþ ve son ra ki ge liþ me ler kar þý sýn da bir ne vi in zi va ya çe kil miþ bir ge çiþ dö ne mi â li mi dir de di. h met Ya pý cý, hu kuk çu kim li ði nin ya nýn da si ya set le de meþ gul ol ma sý na rað men her za man müm taz bir i lim a da mý o lan Ham di Ya zýr a ve fa bor cu muz var. de di. l ma lý lý Ham di Ya zýr ýn ha ya tý, ki þi li ði, e ser le ri ve fi kir le ri nin ta ný týl dý ðý ge ce ye ka tý lým yo ðun o lur ken prog ra ma ge len le re Ham di Ya zýr ýn ur ân-ý e rim Me a li he di ye e dil di. Prog ram so nun da ka tý lým cý lar dan üç ki þi ye ku r'a i le Ham di Ya zýr ýn Hak Di ni ur ân Di li ad lý tef si ri he di ye e dil di. Ge ce ye ka tý lan sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su da Bu gün l ma lý lý Ham di Ya zýr la rý na sýl ye tiþ ti re bi li riz? so ru su ü ze rin de dü þün me li yiz, de di. Prog ram, Ham di Ya zýr i çin o ku nan hat mi þe rif le rin du â sý nýn ya pýl ma sý nýn ar dýn dan so na er di. Ýs tan bul / Ye ni s ya Ýlk o la rak 4 Ha zi ran da il köð re tim o ku lu 8. sý nýf öð ren ci le ri Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) i le Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na výnda (PYB) ter dö - ke cek. r dýn dan 7 in ci sý nýf öð ren ci le ri SBS ye gi re cek. Ü ni ver si te a day la rý da se çim le rin ar dýn dan 18, 19, 25 ve 26 Haziran ta rih le rin de Li sans Yer - leþ tir me Sý na výnda (LYS) ter le ye cek. Uzmanlar, çocuklara sýnav stresinden uzak durmalarýný tavsiye ediyor. FOTOÐRF: sebebiy le sý na výn ken di si i çin ta þý dý ðý an lam ger çek an lam dan u zak la þý yor ve kay gý ken di si ni gös ter me ye baþ lý yor. n ne ba ba la rýn ço cu ðun ça lýþ ma is te ði ni ve sü re si ni art týr mak ni ye tiy le kay gý yý art tý rý cý yak la þým lar dan ka çýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. ZI RR, ÇO ÐU Z RR Her öð ren ci nin sý na va yük le di ði an la mýn ay ný ol ma dý ðý ný ha týr la tan Psi ko log a vak, ba zý öð ren ci le rin da ha ra hat ve ba þa rý lý o lur ken, ba zý la rý nýn i se yo ðun kay gý ve ba þa rý sýz lýk ya þa dý ðý ný kay det ti. Uz man Psi ko log Vil dan a vak, Ha fif dü zey de kay gý öð ren me i çin ge rek li dir. Ya þa nan kay gý sý ra sýn da sal gý la nan ad re na lin ki þi nin za ma ný ve rim li kul lan ma be ce ri si ni, dik ka ti ni ve öð ren me gü cü nü ar ttý rýr, ha týr la ma yý ko lay laþ tý rýr. n cak ya þa nan kay gý çok yo ðun i se ki þi nin o dak lan ma be ce ri si ni za yýf la týr, u nut kan lý ðý art tý rýr, kon san tras yon ve or ga ni zas yon güç lü ðü ne yol a çar. maç kay gý yý ta ma men or ta dan kal dýr mak de ðil, kay gý ya ye nik düþ me mek ve ya þa ný lan kay gý yý ya ra rý mýz i çin kul la na bil mek tir di ye ko nuþ tu. Y GIY L N SIL B Þ ÇI I LIR? SINV kay gý sý ný yen mek i - çin öð ren ci le rin ön ce lik le dü þün ce le ri ni ve i nanç la rý ný ye ni den göz den ge çir me si ge re ki yor. Yo ðun bir kay gý ya þa yan gen cin ön ce lik le ba þa rý ya i nan ma sý ge rek ti - ði nin al tý ný çi zen Psi ko log a vak, a da yýn geç miþ ba - þa rý sýz lýk la rý ye ri ne ba þa rý la - rý ný dü þü ne rek mo ti ve o la - bi le ce ði ni kay det ti. a vak, Ba þa rý sýz lýk la rý nýz ak lý nýz - dan çýk mý yor sa ne den ba - þa rý sýz ol du ðu nu zu ve tek - rar lan ma ma sý i çin ne ler ya pa bi le ce ði ni zi dü þü nün. me li-ma lý i fa de le ri kul - lan ma yýn. Ba þa rý lý ol ma lý - yým, en yük sek pu a ný ben al ma lý yým gi bi i fa de ler bir zo run lu luk i çer di ði i çin kay gý o luþ tu ra bi lir. ba þa - rý lý ol ma lý yým dü þün ce si ni ba þar mak is ti yo rum dü - þün ce si ne dö nüþ tü rün. Mü kem me li yet çi ol ma yýn. Per for man sý ný zý baþ ka la rýy - la de ðil, ken di niz le ký yas la - yýn. i fa de le ri ni kul lan dý. Bur sa / ci han ni as ya.com.tr Y NÝ BÝR DOS Y: Bit me yen çi le ba þör tü sü ya sa ðý Ba þör tü sü me se le si yýl lar dýr ka na yan ya ra mýz. Ya sa ðý des tek le yen ler de, kar þý çý kan lar da tar týþ mak tan yo rul du, fa kat he nüz bir çö zü me u la þa ma dý. Ni ce in san, ya sak do la yý sýy la o ku ya ma dý ðý, hak kýy la ça lý þa ma dý ðý, en gel len di ði i çin mað du ri yet ler ya þa dý. Yýl lar geç tik çe ya sak ye ni mað dur lar ü re te rek de vam et ti. Bu gün ba zý ü ni ver si te ler de kýs mî o la rak ya sak kalk tý, öð ren ci ler de ka nýn ya da ho ca la rý nýn i zin ver di ði öl çü de ders le re ba þör tü lü gi re bi li yor lar. Ba zý ü ni ver si te ler de i se ya sak hâ lâ de vam e di yor. Ya þa nan sü reç te, o kul la rýn da ba þa rý lý ol muþ ni ce ba þör tü lü, ya sak tan do la yý e ði tim le ri ni ya rý da bý rak tý. Ya sak kal kýn ca af tan ya rar la na rak ya rým kal dý ðý e ði ti me de vam et mek is te yen öð ren ci ler, baþ ka mað du ri yet ler le kar þý laþ tý lar. Ya sa ðýn kalk tý ðý ü ni ver si te ler i çin ge çer li ol mak ü ze re, ar týk ya rým ka lan tah sil le ri ni ta mam la ya bi le cek ler di. ma ge çen yýl la rýn, kay bo lan za ma nýn mað du ri ye ti na sýl te lâ fi e di le cek ti? Da ha sý, ar týk ha yat on lar i çin ön ce ki gi bi de ðil di; þart la rý fark lý laþ mýþ, ye ni gö rev ve so rum lu luk lar üst len miþ ler di. Bir ço ðu ço luk ço cuk sa hi bi ol muþ in san lar e ði tim le ri ne de vam et mek is te ðiy le ü ni ver si te le re ye ni den kay dol du. De vam zo run lu lu ðu, ya sak se be biy le ders le re ve ri len a ra nýn ge tir di ði zor luk, þim di ev vel ce o ku duk la rý þe hir ler den fark lý il ler de i ka met e di yor ol ma la rý gi bi ye ni sý kýn tý lar ya þa ma ya baþ la dý lar. Bu in san lar i çin zor luk la rý ný gi de re cek çö züm for mül le ri ü ret mek de kim se nin ak lý na gel me di. Ya sa ðýn hâ lâ de vam et ti ði ü ni ver si te ler de i se za ten es ki tas es ki ha mam. Ça lýþ ma ha ya tý da ö zel lik le ka mu sal a lan da hâ lâ ar dý na ka dar ba þör tü lü le re ka pa lý. Son o la rak ba þör tü lü ve kil tar týþ ma la rý or ta ya çýk tý. Ba þör tü lü mil let ve ki li a da yý yok sa oy da yok kam pan ya sý i le yo la çý kan ha ným lar, biz zat Baþ ba kan ta ra fýn dan ge ri lim si ya se ti yap mak la suç lan dý. Tüm bu tar týþ ma la rý, ya sak sü re ci ni ve ge li nen nok ta yý, ba þör tü lü ka na at ön der le riy le ko nu þa rak bir dos ya ha zýr la dýk. Bu dos ya, ar ka da þý mýz lif Nur ur toð lu nun, lev r ki let, Fat ma Ben li, Si bel ras lan, Hi lal ap lan, Yýl dýz Ra ma za noð lu, Hi da yet Tuk sal gi bi i sim ler ve ya sa ðýn biz zat mað du ru o lan lar la yap tý ðý gö rüþ me ler den o lu þu yor. Ya sak kar þý sýn da ki tav rý ný her za man ve ze min de or ta ya koy muþ ve 28 Þu bat ýn en sý cak gün le rin de bu du ru þu nun be de li ni ö de miþ o lan Ye ni s ya nýn geç miþ dö nem ler de ki mü ca de le si ni de ku pür ler le or ta ya ko ya ca ðý mýz bu ça lýþ ma i le, bit me yen çi le yi bir kez da ha gün de me ta þý mak is ti yo ruz. «««Üç y lar ge li yor Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le za man sel do lap la rý ný hýz la ça lýþ týr ma ya de vam e der ken, göz a çýp ka pa yýn ca ya ka dar bir yý lý da ha ge ri de bý ra ka rak, yi ne Üs ta dýn ma ne vî ve uh re vî ti ca ret mev si mi o la rak ni te le di ði ye ni bir Üç y la ra ka vuþ mak ü ze re yiz. Ö nü müz de ki 2 Ha zi ran Per þem be gü nü nü 3 Ha zi ran Cu ma ya bað la yan ge ce, l lah na sip e der se, Re ga ib an di li ni id rak e de ce ðiz. r te si gün de Üç y la rýn il ki o lan Re ceb-i Þe ri fin ilk gü nü. Ya ni bu se ne ön ce Re ga ib an di li ni ih ya e de rek Üç y la ra doð ru dan gi riþ yap mýþ o la ca ðýz in þa al lah. De va mýn da ki di ðer mü ba rek ge ce le rin ta rih le ri ni de þim di den kay da ge çi rip ha týr lat mýþ o la lým: 28 Ha zi ran Sa lý: Mi rac. 15 Tem muz Cu ma: Be rat. 1 ðus tos Pa zar te si: Ra ma zan. 26 ðus tos Cu ma: a dir Ge ce si. 30 ðus tos Sa lý: Ra ma zan Bay ra mý. Ce nab-ý Hak bu mü ba rek mev si min fe yiz ve be re ke tin den en gü zel þe kil de is ti fa de ye he pi mi zi mu vaf fak kýl sýn. SiyahMaviýrmýzýSarý

4 4 30 MYIS 2011 PZRTSÝ HBR DV LT, DÂ VÂ YOR GU NU ca ni as ya.com.tr f ga nis tan da ki zul me kim dur di ye cek? en di le ri ni dün ya nýn jan dar ma sý ve bel ki de sa hi bi o la rak gö ren dev let ler, bü tün i ti raz la ra rað men key fî dav ran ma yý sür dü rü yor lar. Ül ke ler ve baþ þehirler ol ma sa da, si vil top lum ku ru luþ la rý dün ya yý ve in san lý ðý çýk ma za sü rük le yen bu yan lýþ ic ra at la ra i ti raz e di yor lar; a ma bü yük dev let ler ve on la rýn ha kim ol du ðu ku rum lar yan lýþ ta ýs rar ve i nad e di yor lar. N TO nun ön cü lü ðün de f ga nis tan a gi ren ko a lis yon güç le ri he men her gün yan lýþ lýk la! si vil le ri öl dü rü yor. Gü nü müz þart la rýn da on lar ca si vi lin yan lýþ lýk la öl dü rül me si ka bul e di le bi lir mi? Bu na sýl bir yan lýþ lýk ki hiç bir za man yan lýþ lýk la iþ gal gü cü as ker le ri nden öl dü rü len ol mu yor? f ga nis tan ýn Nu ris tan Ý li Va li si, N TO güç le ri nin (25 Ma yýs ta ki) ha va sal dý rý sýn da 20 f gan po li si ve 18 si vil i le 30 ka dar Ta li ban men su bu nun öl dü ðü nü söy le miþ. U lus la ra ra sý Gü ven lik Des tek Gü cü (I - SF) söz cü sü i se si vil ler ve po lis ler a ra sýn da ö lüm ler ol du ðu na i liþ kin ha ber ler ü ze ri ne böl ge ye bir so ruþ tur ma e ki bi gön de ril di ði ni söy le yip i pe un ser me yi ter cih et miþ. (, 29 Ma yýs 2011) Bah se di len sal dý rý da si vil le rin öl me di ði ka bul e dil se bi le, da ha ön ce ka bul e di len si vil ö lüm ler yok mu? Si vil ö lüm le rin ger çek leþ ti ði her ha di se den son ra iþ gal güç le ri nce ya rým a ðýz ö zür den baþ ka ne ya pýl dý? N TO þem si ye si al týn da f ga nis tan a gi den as ke rî güç ler ken di le ri ni U lus la ra ra sý Gü ven lik Des tek Gü cü o la rak i sim len di ri li yor. Ta biî ki bu gü cün te me lin de me ri ka var. Ha ta, en baþ ta i sim len dir me de ya pýl mýþ. Na sýl bir gü ven lik des tek gü cü ki si vil le ri öl dü rü yor ve son ra sýn da da hiç bir þey ol ma mýþ gi bi dav ra ný yor? n baþ ta bu i sim len dir me ye i ti raz et mek ge re kir di. Bu ya pý la ma dý ðý i çin, þim di si vil ö lüm le re de i ti raz e di le mi yor. Ger çi, i ti raz e den ler de din len mi yor, a ma yi ne de cid dî i ti raz lar yük sel me li. Prob le min te me lin de Ýs lâm dün ya sý na de mok ra si yi faz la gö ren an la yýþ var. De mok ra si ve in san hak la rý ný sa de ce ken di le ri i çin is te yen ler, Ýs lâm dün ya sý nýn kar ga þa i çin de ol ma sýn dan is ti fa de et mek is ti yor lar. f ga nis tan da iþ le yen bir de mok ra si ol sa, bin ler ce ki lo met re ö de ten bi ri le ri ge lip yan lýþ lýk la! si vil le ri öl dü re bi lir miy di? f ga nis tan da iþ le yen bir de mok ra si ol ma ma sýn da el bet te f ga nis tan da ya þa yan la rýn da ka ba ha ti var dýr, a ma en az on lar ka dar dün ya nýn jan dar ma la rý nýn da ka ba ha ti var dýr. f ga nis tan a sa mi mî o la rak yar dým i çin git miþ ol sa lar, el le rin de tü fek de ðil, yar dým pa ket le ri o lur du. ma on lar i çin f ga nis tan ýn yer al tý var lý ðý, yer üs tün de ya þa yan var lýk/in san la rýn dan da ha kiy met li! Öy le ol ma say dý þim di ye ka dar de mok ra si o ra la ra git miþ o lur du. Bü tün dün ya ve el bet te biz de bil me li yiz ki, f ga nis tan da ya þa yan lar da in san ve on la ra si lâh de ðil, ka rýn la rý ný do yu ra cak ek mek i le zi hin le ri ni a ça cak e ði tim lâ zým. en di le ri ni dün ya nýn sa hi bi zan ne den ge liþ miþ ül ke ler ni çin ha di se ye bu pen ce re den bak ma yý de ne mez? f ga nis tan ý iþ gal se fer ber li ði baþ lat mak ye ri ne, o ra da cid dî bir e ði tim se fer ber li ði baþ la týl ma sý lâ zým. Ta biî ki on la rýn örf, an a ne ve de ðer le riy le ça týþ ma yan bir e ði tim sis te mi... Bu nok ta da Tür ki ye ye de bü yük gö rev dü þü yor. en di im kân la rý mýz ye ter li ol ma sa da, im kâ ný o lan zen gin ül ke ler i bu hu sus ta ik na et mek lâ zým. Ma dem u lus lar a ra sý ha di se ler de ar týk söz sa hi bi yiz de ni yor, o hal de bu sö zü mü zü f ga nis tan ko nu sun da söy le ye lim. Bu nun i çin ge cik me ye lim, çün kü hal ve gi di þe ba ký lýr sa f ga nis tan a ih raç e dil me ye ça lý þýl dý ðý id di a e di len de mok ra si yi ya þa ta cak si vil kal ma ya cak... Mi nik el ler ka lem tut sun ÖZGÜR ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Tan rý ver di, Ýs tan bul urt köy de Or han Ga zi Ýlk Öð re tim O ku lun da ya pý lan yýl so nu gös te ri ha zýr lý ðý nda çocuklarýn eline oyuncak silâh verilmesine tepki gösterdi. Tanrýverdi, Mi ni cik el le re si lah tu tuþ tu rup, va tan kur ta ran lar bu ço cuk la ra yap tý ðý kö tü lü ðün far kýn da mý dýr lar? di ye so rdý. Tan rý ver di, Mil lî ði tim Ba kan lý ðý ný gö re ve da vet e di yo ruz. t kin lik ve tö ren ler a dý al týn da ço cuk la rý mý zýn þid de te ve a raç la rý na yön len di ril me si ne, bun la rýn e ði tim ku rum la rýn da ya pýl ma sý na ar týk bir son ver sin. bu türlü et kin lik le rin ya pýl ma sý ný ya sak la yan bir ge nel ge ya yýn la ma lý dýr de di. Yu suf Tan rý ver di þöy le ko nuþ tu: Çi çek tut ma sý, ka lem tut ma sý ge re ken mi ni cik el le re ö lüm a raç la rý tu tuþ tu rul mak ta dýr. Tank la rýn ü ze ri ne çý kar tý lan ço cuk lar dan son ra, el le rin de ö lüm ma ki ne le riy le mi ni cik yav ru la rý mý zý gör mek mi li ter zih nin ha kim ol du ðu e ði tim sis te mi mi zin þid de ti na sýl bes le di ði nin ka ný tý dýr. n ka ra / RCP GÖRN P ve MHP seçim bürolarýna saldýrý n MUÞ'UN Bu la nýk il çe sin de P ve MHP se çim bü ro la rý na mo lo tof kok tey li a týl dý. di ni len bil gi ye gö re, Bu la nýk il çe - sin de, es ki sa na yi si te sin de ki Par ti ve Pos ta ne Cad de si nde ki MHP se çim ir ti bat bü ro la rý na, ge ce kim li ði he nüz tes pit e di le me yen ki þi ve ya ki þi ler ta ra - fýn dan mo lo tof kok tey li a týl dý. Sal dý rý da se çim ir ti bat bü ro la rýn da mad dî ha sar mey da na ge lir ken, çý kan yan gýn lar Bu - la nýk Be le di ye si it fa i ye e kip le rin ce sön - dü rül dü. Po lis, sal dý rýy la il gi li so ruþ tur - ma baþ lat tý. Bu la nýk / a a TS, is tih ba rat çý ye tiþ ti re cek nhrp ka de mi le ri o mu tan lý ðý, is - tih ba rat, gü ven lik stra te ji le ri i le harp/ha re kât hu ku ku ko nu la rý baþ ta ol mak ü ze re çe þit li branþ lar da yük sek li sans ve dok to ra dü ze yin de öð ren ci a la cak. Harp ka de mi le ri o mu tan lý ðý Stra te jik raþ týr ma lar ns ti tü sü Mü - dür lü ðü nden ya pý lan öð ren ci a lý mý i - la nýn da e ði tim ve öð re tim yý lýn da a çý la cak o lan yük sel li sans prog ram la rý na li sans me zu nu, dok to ra prog ram la rý na da tez li yük sek li sans me zu nu öð ren ci si a lý na ca ðý du yu rul du. o mu tan lý ðýn a la ca ðý yük sek li sans öð - ren ci le ri u lus lar a ra sý i liþ ki ler, is tih ba rat, u lu sal ve u lus lar a ra sý gü ven lik stra te ji le - ri, harp ta ri hi ve stra te ji i le harp/ha re kât hu ku ku prog ram la rýn da e ði tim gö re cek. Dok to ra prog ram la rý i çin de u lus lar a ra sý i liþ ki ler, u lu sal ve u lus lar a ra sý gü ven lik stra te ji le ri a lan la rýn da öð ren ci a lý na cak. Baþ vu ru lar 30 Ma yýs-24 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ya pý la bi le cek. n ka ra / ci han da let Ba kan lý ðý, 19 bi li þim ci a la cak ndlt Ba kan lý ðý, 19 söz leþ me li bi li - þim per so ne li a la ca ðý ný du yur du. y lýk brüt söz leþ me üc re ti i se 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý a nu nu nun 4/B ben di ne gö - re is tih dam e di len ler i çin söz leþ me üc ret ta va ný nýn (O cak-tem muz 2011 yý lý 2 bin 882 TL) ö zel þart lar da be lir ti len kat la rý i le çar pý mý so nu cu bu lu na cak tu tar o la cak. da let Ba kan lý ðý, mer kez teþ ki lâ tý Bil gi Ýþ lem Da i re si Baþ kan lý ðý em rin de is tih - dam e dil mek ü ze re a la ca ðý per so ne lin sý - ra la ma sý ný, 2010-PSSP3 pu a ný nýn yüz - de 20 si (PSS pu a ný ol ma yan ve ya bel ge ib raz et me yen a da yýn PSS pu a ný 70 o la - rak dik ka te a lý nýr) i le ya ban cý dil pu a ný nýn yüz de 80 i nin top la mý ný e sas a la rak ya - pa cak. Sý ra la ma ya gö re en yük sek pu an - lý dan baþ la na rak söz leþ me li bi li þim per - so ne li po zis yo nu nun 4 ka tý a day a ra sýn - dan, ba kan lýk ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le - cek söz lü sý nav ba þa rý sý ra sý na gö re ya pý - la cak yer leþ tir me i le 19 söz leþ me li bi li þim per so ne li a lý na cak. n ka ra / ci han H ZÝ N VU T L RI, G ÇN YIL MU U RU LUÞ L RI DI N 471 BÝN 534 DÂ VÂ, 92 BÝN 667 ÝC R T Ý BÝ YP TI. HR 3 DÂ - VÂ DN 2 SÝ NÝ DV LT, 1 Ý NÝ V TN DÞ Z NI YOR. MU ku ru luþ la rý i le va tan da þý kar þý kar þý ya ge ti ren dâ vâ lar, dev le ti zor lu yor. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 564 bin 201 a det dâ vâ ve ic ra ta ki bin de bu lun du. Ma li ye Ba kan lý ðý Fa a li yet Ra po run dan der le nen ve ri le re gö re, ka mu ku ru luþ la rý nýn dâ vâ la rý ný ta kip e den Ma li ye Ba kan lý ðý Baþ hu kuk Mü þa vir li ði ve Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü, 2010 yý lýn da ge nel büt çe kap sa mýn da ki i da re ler a dý na 471 bin 534 dâ vâ ya mü da hil ol du. Ha zi ne a vu kat la rý, ge çen yýl 92 bin 667 a det de ic ra ta ki bi yap tý. Bu þe kil de Ha zi ne a vu kat la rý nýn ge çen yýl ka mu a dý na ta kip et ti ði dâ vâ ve ic ra sa yý sý, 564 bin 201 o la rak ger çek leþ ti. Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü, bu gü ne ka dar u lus la r a ra sý tah kim de de 32 dâ vâ nýn bir kýs mý ný biz zat ta kip et ti, bir kýs mýn da da sa vun ma la rýn o luþ tu rul ma sý na kat ký sað la dý. Tür ki ye Cum hu ri ye ti i le il gi li ba kan lýk ve i da re ler a ley hi ne a çý lan 23 dâ vâ, 2010 yý lý i çin de so nuç lan dý. Bu dâ vâ lar dan 13 ün de Tür ki ye Cum hu ri ye ti le hi ne, 7 sin de kýs men le hi ne, 2 sin de de a ley hi ne ka rar ve ril di. 1 dâ vâ i se sulh yo luy la ne ti ce len di. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ya da il gi li ba kan lýk ve i da re ler a ley hi ne a çý lan 9 dâ vâ da i se yar gý la ma sü rü yor. V TN DÞ Y B DÝ YOR Ö te yan dan 2010 yý lýn da Ha zi ne a vu kat la rý nýn ta raf ol du ðu dâ vâ lar dan 96 bin 246 sý so nuç lan dý. Bu Bu dâvâ 66 yýl dýr bit mi yor Os ma ni ye nin a dir li il çe sin de ya þa yan Nal ban toð lu a i le si nin 66 yýl dýr de vam e den ta pu dâ vâ sý film le re ko nu o la cak ni te lik te. Os ma ni ye nin Sum bas il çe si Re þa di ye kö yün de ba ba sý li Nal ban toð lu ndan kal ma 650 dö - nüm tar la yý iþ le ten Be kir Nal ban toð lu (90), baþ ka la rý ta ra fýn dan kul la ný lan top rak la rýn ken di si ne a it ol du ðu ge rek çe siy le da va aç tý. Bu gü ne ka dar bir çok kez du ruþ ma ya git ti ði ni fa kat bir so nuç a lý na ma dý ðý ný an la tan Nal ban toð lu Da va ya bu gü ne ka dar on lar ca ha kim bak tý yý lýn da ben as ker de i ken ba bam dan ka lan tar - la yý ba zý ki þi ler sür me ye baþ la mýþ yý lýn da as ker den ter his o lup gel di ðim de baþ ka sý nýn kul lan dý ðý tar la yý ge ri al mak i çin a ða be yi min aç tý ðý da va ya mü da hil ol dum. Da va ya a ða be yi min öm rü yet me di. Tek ben kal - dým. 66 yýl dýr mah ke me ye git gel ya pý yo rum. Bu gü ne ka dar 10 ta ne a vu kat de ðiþ tir dim. Da va 3 kez a ley hi me so nuç lan dý fa kat ben her se fe rin de tem yiz et tim ve ye rel mah ke me ka ra rý ný boz dur dum de di. Nal ban toð lu, þun la rý kay det ti: Yýl lar dýr de dem ve ba bam bu top rak la rý iþ le miþ ler. On lar öl dük ten son ra da ben ve a ða be - yim bu ta rým a ra zi si nin bir kýs mý ný iþ le dik bir kýs mý ný da ki ra ya ver dik. li miz de 1341 ta rih li 650 dö nüm lük ver gi kay dý i le 1930 ta rih, 15 nu ma ra lý 650 dö nüm lük ta pu kay dý var. Hat ta ki ra ya ver di ði miz ki þi ler le ya pýl mýþ fark lý yýl la ra a it an laþ ma tu ta nak la rý var. Bu ka dar bel ge ye rað men a ra zi nin Ha zi ne ye a it ol du ðu ge rek çe siy le hak ký mýz da da va a çýl dý. ra zi nin Ha zi ne i le u zak tan ve ya kýn dan il gi si yok. Dâ vâ 66 yýl dýr de vam e di yor. Da - ha kaç yýl sü re cek bil mi yo rum. vu kat üc re ti ö de mek i çin e lim de ne var ne yok sat tým. Mad dî yön den sý kýn tý i - çi ne gir dim. Ma kul sü re de yar gý lan ma hak kým ih lal e dil di ði i çin ÝHM ye baþ vu ra ca ðým. Os ma ni ye/cýhn He kim ler so rum lu luk si gor ta sý yap tý rý yor SÐLI Ba kan lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Me met ta se ver, Bu gü ne ka dar ta bip, uz man ta bip ve diþ he kim, ma lî so rum lu luk si gor ta sý yap týr dý de di. ta se ver, yap tý ðý a çýk la ma da, ka mu o yun da Tam Gün Ya sa sý o la rak bi li nen 5947 sa yý lý a nun i le he kim ler i çin ge ti ri len mes le ki si gor ta uy gu la ma sýy la he kim le rin ta ma mý na ya ký ný nýn si gor ta yap týr dý ðý ný söy le di. Söz ko nu su a nun i le ka mu ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rý i le sað lýk bi rim le rin de ça lý þan ta bip, diþ ta bi bi ve týp ta uz man lýk mev zu a tý na gö re uz man o lan lar i çin mes lek le ri ni i fa de e der ken a çý la bi le cek dâ vâ la ra kar þý zo run lu ma lî so rum lu luk si gor ta sý ge ti ril di ði ni a ným sa tan ta se ver, Sað lýk Ba kan lý ðýn ca ya pý lan dü zen le me i le risk grup la rý na gö re yýl da 75 TL i la 375 TL si gor ta pri mi ö de yen ta bip le re, her bir týb bî kö tü uy gu la ma i çin fark lý uy gu la na cak TL ye ka dar gü ven ce ge ti ren uy gu la ma i çin bu gü ne ka dar ta bip, uz man ta bip ve diþ he kim, ma lî so rum lu luk si gor ta sý yap týr dý di ye ko nuþ tu. ta se ver, bu te mi na týn mad dî ve ma ne vî taz mi nat i le yar gý la ma gi der le ri i çin kul la ný la bi le ce ði ni i fa de e de rek, bu ne den le he kim le rin mes lek le ri ni ic ra e der ken da ha öz gü ven li dav ran ma la rý na im kân sað la na ca ðý ný be lirt ti. n ka ra / a a dâ vâ la rýn 56 bin 472 si Ha zi ne, 39 bin 774 ü de va tan daþ le hi ne ka ra ra bað lan dý. Son 5 yýl lýk dö nem de so nuç la nan dâ vâ sa yý sý da, 657 bin 523 ol du. Bu dâ vâ la rýn 445 bin 832 si ni Ha zi ne, 211 bin 691 i ni i se va tan daþ ka zan dý. Böy le ce dö ne min de dev let le va tan da þýn kar þý kar þý ya gel di ði her 3 dâ vâ nýn 2 sin de mah ke me ler den Ha zi ne nin le hi ne, 1 in de i se va tan daþ le hi ne ka rar çýk tý. DÂ VÂ S YI SI DÜÞ MÜ YOR Bu a ra da Baþ hu kuk Mü þa vir li ði ve Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü ne gö re, ge rek da va sa yý la rýn da ki ar týþ, ge rek se a mu Ma lî Yö ne ti mi on trol a nu nu i le ge nel büt çe kap sa mý na a lý nan i da re ler den dev re di len dos ya lar ne de niy le Ha zi ne a vu kat la rý nýn gir di ði dâ vâ sa yý sý sü rek li ar tý yor. Yýl da ta kip e di len dâ vâ sa yý sý da, 550 bin ler de sey re di yor. Mah ke me le re ta þý nan da va la rýn bü yük bö lü mü Ha zi ne ta ra fýn dan a çý lý yor. Dev let le va tan da þýn kar þý kar þý ya gel di ði ce za dâ vâ la rý nýn üç te bir den faz la sý ný ka çak çý lýk dâ vâ la rý o luþ tu ru yor. a çak çý lýk dâ vâ la rý ný, ver giy le il gi li dâ vâ lar iz ler ken, es ki e ser ka çak çý lý ðý, Türk Pa ra sý nýn ýy me ti ni o ru ma a nu nu na mu ha le fet, zim met, rüþ vet, ir ti kâp ve güm rük ce za la rý na i liþ kin da va lar da ol duk ça bü yük ra kam la ra u la þý yor. Hu kuk dâ vâ la rýn da i se yüz de 50 ye ya kýn bö lü mü, ka das tro tesbit le ri i le ta pu ip tal le ri mey da na ge ti ri yor. Bu nu tesbit, taz mi nat ve a la cak dâ vâ la rý i le yý kým dâ vâ la rý ta kip e di yor ve ri le ri ne gö re, Mu ha ke mat Ge nel Mü dür lü ðü bün ye sin de mer kez de 60, taþ ra da i se do la yýn da Ha zi ne a vu ka tý gö rev ya pý yor. n ka ra / a a Þe hit le rin yo lun dan Gaz ze ye Vi ra Bis mil lah n ÝNSN Hak la rý ve Hiz met Der ne ði (ÝHH) n ka ra Þu be si, Ýs ra il in, Gaz ze ye in sa ni yar dým gö tü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rý sýn da ve fat e den le ri an mak ü ze re Þe hit le rin Yo lun dan Vi ra Bis mil lah ge ce si dü zen le di. o ca te pe ül tür Mer ke zi on fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen prog ra ma, Ha mas Hü kü met Söz cü sü Mü þir l-mýs ri, ÝHH n ka ra Þu be Baþ ka ný Zey nel bi din Öz kan, si ya sî par ti tem sil ci le ri, si vil top lum tem sil ci le ri ve o lay da vefat e den le rin a i le le ri ka týl dý. ur ân-ý e rim o ku na rak baþ la yan prog ram da, Ma vi Mar ma ra o la yýy la il gi li si ne viz yon gös te ri mi ya pýl dý. çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan ÝHH n ka ra Þu be Baþ ka ný Zey nel bi din Öz kan, ge çen yýl Ma vi Mar ma ra i le yo la çýk týk la rýn da bir he def le ri nin ol du ðu nu be lir te rek, m bar go al týn da ki Gaz ze öz gür lü ðü ne ka vu þa na ka dar bir mü ca de le ye gir miþ tik. Tür ki ye de ki Müs lü man lar o la rak, Tür ki ye ve dün ya nýn her ye rin den vic dan sa hip le ri o la rak yo la çýk týk de di. Öz gür lük Fi lo su 2 i le bu mü ca de le yi sür dü re cek le ri ni an la tan Öz kan, u düs, öz gür o la na ka dar mü ca de le mi ze de vam e de ce ðiz. Son fi lo i çin 20 gün de 500 bin baþ vu ru al dýk. Bu baþ vu ru, ge mi kal ka na ka dar sa de ce Tür ki ye den mil yon la rý bu la cak di ye ko nuþ tu. nkara / hmet Terzi Söz leþ me li ça lý þan kad ro yu bek li yor ntür Sað lýk-sen, Ma li ye Ba kan lý ðý i le Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na, Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan, söz leþ me li per so ne le kad ro ve ril me si ko nu sun da bir ça lýþ ma ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný sor du. lý nan bil gi ye gö re, sen di ka, Ge nel Baþ kan Ön der ah ve ci ve Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ýs ma il Türk im za sýy la söz leþ me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me si ko nu sun da ki ça lýþ ma la ra i liþ kin Ma li ye Ba kan lý ðý ve Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na baþ vu ru da bu lun du. Baþ vu ru da, Baþ ba kan r do ðan ýn, 16 Ni san 2011 de yap tý ðý a çýk la ma da, söz leþ me li per so ne lin kad ro ta lep le ri ne de de ði ne rek ha kim ve sav cý lar da ol du ðu gi bi bel li bir sü re mec bu ri hiz met o la ca ðý ný, mec bu ri hiz me ti ni ta mam la yan la rýn kad ro ya ge çi ri le ce ði yö nün de söz ver di ði i fa de e dil di. Bu söz ü ze ri ne, bü yük bek len ti i çe ri si ne gi ren söz leþ me li per so ne lin, kad ro ça lýþ ma la rý nýn han gi a þa ma da ol du ðu nu öð ren mek a ma cýy la sen di ka yý yo ðun bir þe kil de a ra ya rak sü reç hak kýn da bil gi sor duk la rý vur gu la nan baþ vu ru da, bu ne den le söz leþ me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me siy le il gi li her han gi bir ça lýþ ma bu lu nup bu lun ma dý ðý ko nu sun da sen di ka ya bil gi ve ril me si is ten di. n ka ra / a a

5 Y H BR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 5 rur lar i se; Borç la rý tak si de bað la ný yor. 36 a ya ka dar va de ta ný ný yor. Bi rik miþ fa iz le rin de yak la þýk yüz de 75 i re cep tas ni as ya.com.tr si li ni yor. Ý kin ci hu sus; ih ti lâf lý ver gi ve ce za la ra i liþ kin dü zen le me ler. Ver gi da i re si i le mah ke me lik o lan lar dâ vâ la rýn dan vaz geç tik le ri tak dir de; Ýh ti lâ fýn saf ha sý na gö re borç a sýl la rý nýn yüz de 20 i la 50 si kal dý rý lý yor. Ver gi zi yaý ce za sý nýn ta ma mý si li ni yor. Bu a van taj dan ya rar lan mak i çin de ya rýn son gün. Ü çün cü sü; mat rah art tý rý mý na i liþ kin yýl la rý he sap la rý nýn ver gi in ce le me si ne ta bi tu tul ma sý ný is te me yen mü kel lef ler, söz ko nu su yýl lar da bil dir dik le ri ka zanç la rý ný sý ra sýy la yüz de 30, 25, 20 ve 15 o ra nýn da art týr dýk la rý tak dir de hiç bir þe kil de in ce len me ye cek. Da ha a çýk i fa de i le, mat rah art tý rý mýn da bu lu nan mü kel lef ler mil yon lar ca li ra ver gi ka çýr mýþ ol sa lar bi le kim se he sap so ra ma ya cak. Geç miþ te ver di ði miz bir ör ne ði tek rar Bu u ya rý mýz; Ver gi ve si gor ta pri mi gi bi ka mu bor cu o lan la ra. Ver gi in ce le me sin den kor kan la rý da u nut ma ya lým. Baþ tan a la lým. Yýl ba þýn dan son ra bir ka nun yü rür lü ðe gir di. dý u zun du. Tor ba Ya sa di ye ký sal týl dý.. 70 den faz la ya sa mad de sin de de ði þik lik ön gör dü ðün den bu ad ta kýl dý. Biz sa de ce üç hu su sa de ðin mek le ye ti ne ce ðiz. Ýl ki ka mu borç la rý na i liþ kin. 31 ra lýk 2010 ta ri hin den ön ce ke sin leþ miþ ka mu bor cu o lan lar i çin bu lun maz bir im kân. Ya rýn ak þa ma ka dar il gi li mer ci ye baþ vu - Gül: Fe tih dün ya da den ge le ri de ðiþ tir di ncum HUR BÞ NI b dul lah Gül, Ýs tan bul un fet hi nin yal nýz ca bir as ke ri za fer ol ma dý ðý ný, fet hin dün ya da ki pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal ve e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hi bir ham le ol du ðu nu be lirt ti. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Cum hur baþ ka ný Gül ün Ýs tan bul un fet hi nin 558. yýl dö nü mü do la yý sýy la me saj ya yým la dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul un ta rih bo yun ca bir ca zi be mer ke zi o la rak uy gar lýk la rýn il gi si ni çek ti ði ne be lir ten Gül, me sa jýn da þun la rý kay det ti: Ta rih te çok u zun sü re a lýn ma sý im kan sýz gi bi gö rü nen Ýs tan bul, bü yük ko mu tan ve dev let a da mý Fa tih Sul tan Meh met in de ha sý, eþ siz stra te ji si ve a kýl cý ham le siy le Türk le rin e ge men li ði ne gir miþ tir. Bu yal nýz ca bir as ke ri za fer de ðil, dün ya da pek çok den ge yi de ðiþ ti ren, ö nem li si ya sal, sos yal, e ko no mik so nuç lar do ðu ran ta ri hi bir ham le ol muþ tur. Yüz yýl lar bo yu Os man lý Ým pa ra tor lu ðu na baþ kent lik ya pan Ýs tan bul bu gün, mo dern, di na mik, güç lü Tür ki ye nin vit ri ni dir. n ka ra / a a Ýs tan bul un fet hi ta ri hin dö nüm nok ta sý n BÞ B N Re cep Tay yip r do ðan, Me de ni yet ler Ýt ti fa ký nýn so mut laþ tý ðý me kan o lan Ýs tan bul, ba na gö re sa de ce v ru pa ül tür Baþ ken ti de ðil, 1453 ten bu ya na ay ný za man da Dün ya ül tür Baþ ken ti dir de di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, r do ðan ýn Ýs tan bul un fet hi nin 558. yýl dö nü mü do la yý sýy la kut la ma me sa jý ya yým la dý ðý bil di ril di. Baþ ba kan r do ðan, me sa jýn da þun la rý kay det ti: Ta rih bo yun ca ni ce za fer le re im za a tan a ziz mil le ti mi zin en kut lu ve en bü yük a dým la rýn dan bi ri si de Ýs tan bul un fet hi dir. Ýs tan bul un fet hi, hem mil li ta ri hi miz hem de dün ya ta ri hi i çin a de ta bir dö nüm nok ta sý teþ kil et miþ tir. s ya ve v ru pa ký ta la rý ný bir bi riy le bu luþ tu ran Ýs tan bul, gör kem li ma zi si ne uy gun o la rak gü nü müz de de fark lý kül tür ve i nanç ta ki in san la rýn bir bi riy le ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa ma ya de vam et tik le ri bir þe hir dir. Me de ni yet ler Ýt ti fa ký nýn so mut laþ tý ðý me kan o lan Ýs tan bul, ba na gö re sa de ce v ru pa ül tür Baþ ken ti de ðil, 1453 ten bu ya na ay ný za man da Dün ya ül tür Baþ ken ti dir. n ka ra / a a ýlýçdaroðlu: Biz de dar be mað du ru ol duk nchp Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu, Yað mur yað sa, kar yað sa se be bi CHP. Ba zý ki þi ler de böy le bir has ta lýk o luþ muþ. Hiç bir za man as ke ri dar be ler i yi dir de me dim. CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü de di. ý lýç da roð lu, TV8 de ya yým la nan Se çim Ö zel prog ra mýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir soru ü ze ri ne ý lýç da roð lu, Yað mur yað sa, kar yað sa se be bi CHP. Ba zý ki þi ler de böy le bir has ta lýk o luþ muþ. Hiç bir za man as ke ri dar be ler i yi dir de me dim. CHP nin ik ti da ra en ya kýn ol du ðu dö nem ler de dar be ol muþ tur, bi zim ge nel baþ kan la rý mýz hap se gir di, bi zim genç le ri miz öl dü rül dü. On lar dan kim öl dü rül dü. Þim di ki yö ne ti min as ke ri dar be den ne far ký var? Da ha ba sýl ma mýþ ki tap lar ya sak la ný yor dedi. n ka ra / a a Yarýn son gün Ý MM Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði (ÖN DR), Þýr nak ýn Ciz re il çe sin de öð ren ci yur du na ya pý lan mo lo tof kok teyl li sal dý rý yý ký na dý. Der nek ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ciz re de i mam ha tip öð ren ci le ri nin kal dý ðý yur da ya pý lan sal dý rý da bir çok öð ren ci nin ya ra lan dý ðý, öð ren ci le rin di ri di ri ya kýl ma ya kal ký þýl dý ðý kay de dil di. Sal dý rý nýn, te rör ör gü tü yan daþ la rýn ca ya pýl dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: Bu o lay, mil le ti mi zi ve ca mi a mý zý faz la sýy la üz müþ tür. Ý mam ha tip li se le ri ku rul du ðu gün den bu ya na mil le ti miz i çin bir lik ve be ra ber li ðin, va tan sev gi si nin kay na ðý ol muþ tur. Hiç bir i mam ha tip li se li öð ren ci va ta ný na, bay ra ðý na düþ man ol ma mýþ, tam ter - Vergi dairesi ile mahkemelik olanlar dâvâlarýndan vazgeçtikleri takdirde; Ýhtilâfýn safhasýna göre borç asýllarýnýn yüzde 20 ila 50 si kaldýrýlýyor. Vergi ziyaý cezasýnýn tamamý siliniyor. Bu avantajdan yararlanmak için de yarýn son gün. ha týr la ta lým. Bir þir ke tin 2009 yý lý na i liþ kin o la rak 100 bin li ra ka zanç bil dir di ði ni var sa ya lým. Bu þir ket Tor ba Ya sa sý ndan ya rar lan mak is ter se; Be yan et ti ði ka zan cý ný yüz de 15 o ra nýn da art týr ma sý ge re ki yor. Ya ni 15 bin TL. si ne mil li ve ma ne vi de ðer le ri ne bað lý lý ðýy la gö zü nü kýrp ma dan þe hit ol ma ya gö nül lü ol muþ tur. Böy le bir sal dý rý yý bu a çý dan ma ni dar bu lu yor, sal dý rý yý ger çek leþ ti ren, yaþ lý, ka dýn, ço cuk, öð ren ci de me den vah þi ce et ra fý na te rör yað dý ran P yý la net li yo ruz. Þýr nak Va li si Vah det tin Öz kan, Ciz re il çe sin de 3 öð ren ci nin ya ra lan ma sý na ne den o lan sal dý rý nýn ya þan dý ðý öð ren ci yur dun da in ce le me ler de bu lun du. Ö zel U fuk r kek Öð ren ci Yur du nu zi ya ret e den Va li Öz kan, Yurt Mü dü rü Ýs ma il Bo lat a geç miþ ol sun di lek le rin de bu lu na rak, ya þa nan lar hak kýn da bil gi al dý. Va li Öz kan, bu ra da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ya þa nan o la yý þid det le ký na dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul-þýrnak / a a rt tý rý lan bu tu tar ü ze rin den yüz de 20 o ra nýn da ver gi he sap la nýr TL. a nun ko yu cu as ga rî bir sý nýr ge tir miþ. Di yor ki; 2009 yý lý i çin 4 bin 892 li ra dan da ha az ö de me o la maz. Do la yý sýy la 3 bin TL de ðil 4 bin 892 li ra ö de ne cek. a nun dan ya rar la nan mü kel le fe ar týk kim se do ku na maz. Mey da na çý kýp, Ver gi ka çýr dým di ye i ti raf ta bu lun sa da hi na fi le. a nu nun ko ru ma sý al tý na gir miþ tir. Her i ki üç yýl da bir bu þem si ye a çý lýr. Ver gi sis te mi nin pe ri þan lý ðý ný ser gi le yen bu man za ra bir tür lü dü zel mez. Bor cu na sa dýk o lan lar, ver gi si ni düz gün ö de yen ler düþ tük le ri du ru ma ü zü lür. Ney se... Bu gün ni ye ti miz ver gi sis te mi ni e leþ tir mek de ðil. O nu her za man ya pa rýz. ma cý mýz çok ge nel hat la rýy la siz le ri bil gi len dir mek ti. sas i ti ba riy le sü re yi ha týr lat týk. Ge ri si si ze kal mýþ. ÐIR Y R LI ÖÐ RN CÝ N R Y SV DÝL DÝ V LÝ Öz kan, o la yýn fa il le ri nin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni bil dir di. Bu a ra da, dün kü sal dý rý da a ðýr ya ra la nan öð ren ci ler den Feh mi Fi dan ýn n - ka ra ya sevk e dil di ði bil di ril di. Ý dil Cad de si nde i zin siz gös te ri ya pan bir grup, ön ce ki ak þam Ö zel U fuk r kek Öð ren ci Yur du na mo lo tof kok teyl li ve taþ lý sal dý rý - da bu lun muþ, sal dý rý es na sýn da yurt ta bu lu nan 3 öð ren ci, a tý lan mo lo tof kok tey li i le ya ra lan mýþ tý. Vü cut la rýn da ya nýk lar o lu þan öð ren ci ler, çev re de ki va tan - daþ lar ta ra fýn dan Ciz re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl mýþ tý. Yo lu tra fi ðe ka pat ma ya ça lý þan gru ba, po lis, taz yik li su ve bi ber ga zýy la mü da ha le et miþ ti. Yurt saldýrýsýna tepki ÖNDR, CÝZR D ÖÐRNCÝ YURDUN YPILN SLDIRIYI INDI. ÞIRN VLÝLÝÐÝ ÝS, SLDIRI RNLI ODLRIN ÝÞÝ DDÝ. as ta mo nu nun Ýh san ga zi il çe sin de jan dar ma ve po lis ö zel ha re - kat tim le rin ce, po lis o to su na yö ne lik si lah lý sal dý rý nýn ar dýn dan baþ la tý lan o pe ras yon sür dü rü lü yor. Baþ ba kan lýk o to bü sü ne es - kort luk ya pan a ra ca si lah lý sal dý rý da bu lun du ðu ö ne sü rü len gru - ba yö ne lik o la rak Il gaz Da ðý e tek le rin de ki Bo zar mut ve a ya pý - nar köy le ri a ra sýn da ki or man lýk a lan da baþ la tý lan o pe ras yon da ö lü e le ge çi ri len te rö ris tin ce se di, cum hu ri yet sav cý sý nýn o lay ye - rin de yap tý ðý in ce le me nin ar dýn dan dün ge ce Ýh san ga zi Be le di ye - si nin ce na ze a ra cýy la ön ce Ýh san ga zi Sað lýk Mer ke zi ne, ar dýn dan YUR D Y PI LN SL DI RI M NÝ DR ÞIR N Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, Ciz re ve çev re sin de mad dî du ru mu i yi ol ma yan ve ço ðun lu ðu kýr sal ke sim den ge len öð ren ci le rin burs lu o la rak ba rýn dý ðý öð ren ci yur du na yö ne lik ya pý lan sal dý rý nýn ol duk ça ma ni dar ol du ðu bil di ril di. Ya zý lý a çýk la ma da, ön - ce ki gün ak þam Ciz re il çe sin de bü yük ço ðun lu ðu Ý mam Ha tip Li se - si öð ren ci le ri nin ba rýn dý ðý yurt bi na sý na top lum sal hu zu ru boz mak ve kar ga þa or ta mý o luþ tur ma yý a maç la yan ki þi ler ta ra fýn dan mo lo - tof kok tey li i le sal dý rý dü zen len di ði be lir til di. Sal dý rý so nu cun da 3 öð ren ci nin çe þit li yer le rin den yan mak su re tiy le ya ra lan dý ðý, 2 öð - ren ci nin te da vi le ri nin ar dýn dan ay ný gün ta bur cu e dil di ði, bir öð ren - ci nin i se te da vi si nin sür dü ðü kay de dil di. ÞR O D L RI, ÝT TÝ F H LÝ NO D ÇI L M D, þu i fa de le re yer ve ril di: Ciz re ve çev re sin de mad di du ru - mu i yi ol ma yan ve ço ðun lu ðu kýr sal ke sim den ge len öð ren ci le rin burs lu o la rak ba rýn dý ðý öð ren ci yur du na yö ne lik bu sal dý rý ol duk ça ma ni dar dýr. Sal dý rý yý ya pan lar yö re nin in san la rý na e ði tim ve ril me si ni is te mi yor. Sal dý - rý yý ký ný yo ruz. Ciz re ve Ciz re li ye, yö re in sa ný nýn de ðer le ri ne, kül tü rü ne kar - þý kin ve nef ret du yan, yö re nin ço cuk la rý na e ði tim ve ril me si ni is te me yen üs te lik nef ret do lu sal dý rý la rý ný ger çek leþ ti rir ken hiç bir o la yýn far kýn da ol - ma yan ço cuk la rý da kul la nan it ti fak ha lin de ki þer ve ka ran lýk o dak la rýn bu tür ey lem le ri, de mok ra si, hu kuk ve kar deþ lik or ta mýn dan ra hat sýz ol duk - la rý nýn ve bu or ta mý boz ma ya ça lýþ týk la rý nýn a çýk i fa de si dir. çýk la ma da, sal dý rý i le il gi li so ruþ tur ma nýn çok yön lü o la rak sür dü rül dü ðü i fa de e dil di. Teröre karþý o pe ras yon lar sü re cek as ta mo nu Dr. Mü nif Ýs la moð lu Dev let Has ta ne si ne gö tü rül dü. Ce se din n ka ra d lî Týp u ru mu na gön de ri le ce ði öð re nil di. as - ta mo nu Va li si r do ðan Bek taþ, böl ge de o pe ras yon la rýn a ra lýk sýz sür dü rül dü ðü nü be lir te rek, Tek rar söy lü yo rum, bu dað lar gü - ven li dað lar, bu ra da si lah lý a dam la ra yer yok. Ya ka la na na ka dar o pe ras yon lar de vam e de cek. Bu tür o pe ras yon lar sa býr i þi, bi zim de ye te ri ka dar sab rý mýz var. Da ha faz la kan ak sýn is te mi yo ruz. Bu iþ ler si lah la ol maz, ge lin a da le te tes lim o lun, e nin de so nun da ya ka la ya ca ðýz, bu ra dan çý kýþ yok de di. astamonu / a a HBRLR DP lideri Zeybek, orta direði ortadan kaldýrmak istiyorlar. Or ta di rek, or ta dan kal dý rýl mak is te ni yor n DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk e mal Zey bek, or ta di re ðin or ta dan kal dý rýl mak is ten di ði söy le di. Bur sa ent Mey da ný nda dü zen le nen mi ting de hal ka hi tap e den Zey bek, þöy le de vam et ti: Si zi, ül ke mi, Türk dün ya sý ný, in san lý ðý se vi yo rum. Tür ki ye nin göz gö re gö re yok e dil me si ne, ü ze rin de o yun lar oy nan ma sý na, tu zak lar ku rul ma sý na, bö lün me si ne, or ta di re ðin or tan dan yok e dil me si ne ve Cum hu ri yet in or ta dan kal dý rýl ma sý na göz yum mam müm kün de ðil. Bu nun i çin baþ ba kan ol mak is ti yo rum. Bütün par ti le rin se çim ön ce si mi ting ler yap tý ðý ný di le ge ti ren Zey bek, Mi ting ler de ne ler söy le ni yor gö rü yor su nuz. a ra göz i le Ha ci vat gi bi. Bay e mal ve Re cep bey çý ký yor, bir bir le ri ne bir þey ler söy lü yor. O nun söy le di ði ne o gü lü yor, bu nun söy le di ði ne bu gü lü yor. Ni ye? Çün kü ya pa cak la rý bir þey yok, bil gi le ri de yok, dün ya gö rüþ le ri de yok. i tap da o ku mu yor lar, ne yap sýn lar? de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn i se u cup has ta lý ðý na ya ka lan dý ðý ný id di a e den Zey bek, þun la rý söy le di: Ne dir u cup has ta lý ðý? U cup has ta lý ðý o dur ki ken di sin de ol ma yan me zi yet le ri ken din de var zan net mek tir. Yap ma dý ðý iþ le ri ken di ya pý yor zan net mek ve ken di ni a þý rý be ðen mek tir. Çün kü o gün ler de ken di si ars a git ti. O ra ya di ki len hey kel le re u cu be de di. Ni ye de di bi li yor mu su nuz? Çün kü o za man ma zo ta zam var dý. Ül ke gün de mi ne bu ke li me yi so ka rak gün de mi de ðiþ tir mek is te di. Bu her za man ya pý yor, i yi be ce ri yor, gü zel da nýþ man la rý var. Bursa / a a 12 Ha zi ran se çim le rin de 7 bin 695 a day ya rý þa cak n 12 H ZÝRN 2011 de ya pý la cak 24. dö nem mil let ve ki li se çim le ri ne 2 haf ta kal dý. Se çi me 15 si ya sî par ti ka tý la cak. Se çim de 7 bin 492 si si ya sî par ti ler den, 203 ü de ba ðým sýz ol mak ü ze re top lam 7 bin 695 a day ya rý þa cak. Se çim de, 50 mil yon 189 bin 930 seç men, 85 se çim çev re sin de 199 bin 207 san dýk ta oy kul la na cak. Yurt dý þý Seç men ü tü ðü ne ka yýt lý 2 mil yon 568 bin 977 seç men, 10 Ma yýs Sa lý gü nü i ti ba riy le 25 güm rük ka pý sýn da ku ru lan san dýk lar da oy ver me ye baþ la dý. Yük sek Se çim u ru lu nun (YS) se çim tak vi mi ne gö re bun dan son ra ki sü reç þöy le iþ le ye cek: 31 Ma yýs Sa lý: Rad yo ve te le viz yon da ya yýn i çin baþ vu ran si ya si par ti le rin rad yo ve te le viz yon da ya pa cak la rý pro pa gan da ko nuþ ma la rý nýn ya yýn ve za man sý ra la rý nýn be lir len me si i çin Yük sek Se çim u ru lun ca ad çe ki le cek. 2 Ha zi ran Per þem be: Se çim pro pa gan da sý ve ya sak la rý baþ la ya cak. n ka ra / a a m ni yet ar týk ir ti ca yý iz le mi yor np DN mil let ve ki li a da yý o lan, es ki m ni yet Ge nel Mü dü rü O ðuz a ðan ök sal ýn 18 Þu bat 2011 de o lur ver di ði ge nel gey le, ir ti cai fa a li yet ler ne de niy le in ce le me ve so ruþ tur ma ya pý lan em ni yet per so ne li nin ta ki bi ne yö ne lik 2000 ta rih li ge nel ge ip tal e dil di. NTV nin ha be ri ne gö re Ge nel ge de, bun dan son ra Baþ ba kan lýk ýn, 28 a sým 1997 ta rih li ta li mat doð rul tu sun da çý ka rý lan ge nel ge, ta mim, ey lem pla ný, yö ner ge ve ta li mat la rýn yü rür lük ten kal dý rýl ma sý na yö ne lik 19 O cak 2011 ta rih li ge nel ge si u ya rýn ca ha re ket e dil me si is ten di. Mil li yet in ha be ri ne gö re, r do ðan ýn ta li ma týy la, 28 Þu bat sü re cin de, ka mu da ki ir ti cai fa a li yet le rin iz len me si a ma cýy la çý ka rý lan tüm ge nel ge ler yü rür lük ten kal dý rýl mýþ tý. Söz ko nu su ge nel gey le, 28 Þu bat sü re ci ve de va mýn da çý ka rý lan ge nel ge ler em ni yet te de yü rür lük ten kalk tý. Dö ne min m ni yet Ge nel Mü dü rü Tu ran Genç im za lý, giz li i ba re li ve 3 Mart 2000 ta ri hi ni ta þý yan; 81 il em ni yet mü dür lük le ri ne, Po lis ka de mi si Baþ kan lý ðý ve e ði timöð re tim ku ru mu mü dür lük le ri ne gön de ri len ge nel ge or ta dan kalk mýþ ol du. Ýs tan bul / Ye ni s ya i le ci na yet le ri ne çö züm a ra yý þý sü rü yor n ÝL ve Sos yal raþ týr ma lar ( S GM) Ge nel Mü dü rü y þen Gür can, a i le nin ya þa dý ðý so run la ra top lum sal do ku ya uy gun çö züm ler ü ret me de a i le des tek hiz met le ri an la yý þý nýn yer leþ me si ge rek ti ði ni be lir te rek, i le ya þa mý ný ko ru mak, des tek le mek ve so run la rý nýn çö zü mü ne yar dým cý ol mak a ma cýy la a i le bi rey le ri ne yö ne lik ko ru yu cu, ön le yi ci, e ði ti ci, te da vi ve re ha bi li te e di ci hiz met le rin ya ný sý ra reh ber lik ve da nýþ man lýk hiz met le ri ni de i çe ren a i le sos yal des tek mer kez le ri bu so ru nu çöz me de baþ lý ca a raç o la cak týr de di. Gür can, in san lýk su çu o lan ci na yet le rin ne ya zýk ki, tüm top lum lar da ve tüm dö nem ler de gö rü len bir ol gu ol du ðu nu be lirt ti. Ci na yet le rin a i le i çin den ya þan ma sý nýn a cý yý da ha da kat la dý ðý na i þa ret e den Gür can, a i le ci na yet le ri nin sa de ce gü nü mü zün so ru nu ol ma dý ðý ný, her dö nem de gö rül dü ðü nü di le ge tir di. Gür can, ba sýn ya yýn or gan la rý nýn o lay la rýn üs tü ne git me siy a i le ci na yet le ri nin da ha da gö rü nür ol ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. n ka ra / a a

6 6 30 MYIS 2011 PZRTSÝ ONOMÝ Y HBRLR l týn, 5 ay da yüz de 15 de ðer ka zan dý n L TININ bu yý lýn 5 ay lýk dö ne min de, yüz de 15 o ra nýn da de ðer ka zan dý ðý be lir til di. da na u yum cu lar O da sý Baþ ka ný O ðuz Baþ man, 2011 yý lý nýn 5 ay lýk dö ne mi nin al tý nýn al týn yý lý ol du ðu nu söy le di. l tý nýn ö nem li bir ya tý rým a ra cý ol ma ö zel li ði ni ko ru du ðu nu be lir ten Baþ man, yýl ba þýn da gra mý 69 li ra o lan 24 a yar kül çe al tý nýn 27 Ma yýs i ti ba riy le fi ya tý nýn 79 li ra ya çýk tý ðý ný bil dir di. Baþ man, l týn ya tý rým cý sý na ka zan dýr ma ya de vam e di yor. Ya tý rým cý nýn en gü ven li li ma ný ha li ne ge len al tý nýn ay lýk ge ti ri si yüz de 3 e u laþ tý de di. l tý nýn u lus la r a ra sý bor sa lar da on su nun do lar ci va rýn da ol du ðu nu an la tan Bas man, da ha ön ce le ri v ru pa nýn ya tý rým ka rak te rin de yer al ma yan al tý nýn son yýl lar da al tý nýn v ru pa ül ke le rin de ö nem li bir ya tý rým a ra cý ha li ne gel me ye baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Baþ man, yýl ba þýn da 113 li ra dan sa tý lan çey rek al týn fi ya tý nýn da yüz de 16 ar ta rak 132 li ra ya, 455 li ra o lan cum hu ri yet al tý nýn da 528 li ra ya yük sel di ði ni bil dir di. da na / a a Buð day ha sa dý baþ la dý n D N NIN Yu mur ta lýk il çe sin de buð day ha sa dý nýn baþ la dý ðý bil di ril di. Yu mur ta lýk Ýl çe Ta rým Mü dü rü Ci han gir Çay, yö re de bu yýl yak la þýk 2,5 mil yon de kar a lan da buð day e ki mi ya pýl dý ðý ný söy le di. Her yýl Ma yýs a yý or ta sýn da baþ la yan ha sa dýn bu yýl yað mur dolayýsýyla ge cik ti ði ni be lir ten Çay, Bu yýl ya ðýþ la rýn tam za ma nýn da ve den ge li bir bi çim de yað ma sý so nu cu buð day ve ri mi çok i yi. Ü re ti ci le ri mi zin de ka ra ki log ram a ra sýn da de ði þen ve rim ler el de et ti ði ni du yu yo ruz. Ü rü nün ser best pi ya sa da ki log ra mý ku ruþ a ra sýn da de ði þen fi yat lar dan sa týl ma sý da tat min kâr. Buð day bu yýl ü re ti ci nin yü zü nü gül dü rü yor þek lin de ko nuþ tu. dana / aa Ýs tan bul un e lek tri ðin de kri tik gün n ÝS TN BUL na do lu Ya ka sý ve Bo ða zi çi lek trik Da ðý tým da de vir söz leþ me si nin im za lan ma sý i çin sü re 31 Ma yýs Sa lý gü nü so na e re cek. Baþ kent gaz i ha le sin de i ki kez ek sü re a lan ve yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir me yen a ra meh met-a zan cý or tak lý ðý, söz ko nu su i ha le ler de de en yük sek tek li fi ver miþ ve ar dýn dan ek sü re ta le bin de bu lun muþ tu. k sü re ye ve ek te mi nat o ra ný na, Ö zel leþ tir me Ý da re si Baþ kan lý ðý (Ö ÝB) ka rar ve re cek. Ö ÝB nin ko nu ya i liþ kin ka ra rý ný, ay ný gün (31 Ma yýs) a çýk la ma sý bek le ni yor. k sü re so nun da da a ra meh met-a zan cý or tak lý ðý yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir mez se, i ha le sü re ci ne, en yük sek tek li fi ve ren di ðer fir ma lar la de vam e di le cek. Ýs tan bul na do lu Ya ka sý i çin i se 1 mil yar 813 mil yon do lar la en yük sek tek li fi ve ren MM i le sü reç ta mam la na maz sa, sý ra sýy la 1 mil yar 812 mil yon do lar la en yük sek i kin ci tek li fi ve ren Yýl dýz lar SSS Hol ding ve 1 mil yar 515 mil yon do lar tek lif ve ren ner ji sa lek trik Da ðý tým, 1 mil yar 459 mil yon do lar tek lif ve ren k sa lek trik ve 1 mil yar 321 mil yon do lar tek lif ve ren Cen giz-o lin- Lim gaz Or tak Gi ri þim Gru bu i le i ha le sü re ci nin ta mam lan ma sý ön gö rü lü yor. n ka ra / a a 18 ü rü ne yýl da 7,8 mil yar do lar ÝSM MMO NUN TÜR Ý Y S N YÝ Ü R TÝ MÝ V GR Ç LR R PO RUN D, TÜR Ý Y NÝN Ü R T M - DÝ ÐÝ 18 Ü RÜ N, BÝR YIL D 7,8 MÝL YR DO LR, 5 YIL D Ý S 29,4 MÝL YR DO LR Ö D DÝ ÐÝ B LÝR TÝL DÝ. ÝS TN BUL Ser best Mu ha se be ci Ma lî Mü þa vir ler O da sý'nýn (ÝSM MMO) ''Tür ki ye Sa na yi Ü re ti mi ve Ger çek ler'' ra po run da, Tür ki ye'nin ü re te me di ði 18 ü rü ne, 5 yýl da 29,4 mil yar do lar ö de di ði be lir til di. Sa na yi sek tö rü nün 3 bin ü rün ka le mi in ce le ne rek ha zýr la nan ra por da, Tür ki ye'nin net it ha lat çý du ru mun da ol du ðu sek tör le rin ül ke de bu lun ma yan pet rol gi bi e ner ji kay nak la rý, ma den ler ve ta rým ü rün le ri dý þýn da ka lan bö lü mü nün bü yük kýs mý nýn yük sek tek no lo ji ü rün le rin den o luþ tu ðu i fa de e dil di. Yük sek tek no lo ji de Tür ki ye'nin bü yük za fi - yet ve e ko no mik ka yýp ya þa dý ðý, bü tü nüy le ü re te me di ði bir çok i le ri tek no lo ji ü rü nü i çin her yýl mil yar lar ca do la rý yurt dý þý na a kýt tý ðý sa vu nu lan ra por da, Tür ki ye'de ü re ti le me yen se çil miþ 18 ü rün çe þi di i çin yurt dý þý na her yýl 7,8 mil yar do lar ö den di ði, son 5 yýl da it ha lat yo luy la dý þa rý ya ö de nen pa ra nýn top la mý nýn i se 30 mil yar do la ra yak laþ tý ðý bil di ril di. Tür ki ye'de ü re til me yen ü rün le rin ba þýn da op tik ci haz lar, týb bî gö rün tü le me ci haz la rý, ya zý cý ve kop ya la ma ci haz la rý gi bi yük sek tek no lo ji ü rün le ri nin ba þý çek ti ði kay de di len ra por da, baþ ta cep Tür ki ye de 5 ki þi ye bir araç düþüyor Ö ZL LÝ L bü yük þe hir ler de ol mak ü ze re, tra fik yo ðun lu ðu her ge çen gün ar tar ken, Tür ki ye de her 5 ki þi ye bir a raç, her 10 ki þi ye de bir o to mo bil dü þü yor. Yol lar da ki ta þýt sa yý sý son 10 yýl da yüz de 81,4 ar tar ken, ta þýt sa yý sýn da ki ar tý þýn ay ný hýz la de vam et me si du ru mun da, 10 yýl son ra yol lar da ki a raç sa yý sý 27,4 mil yo na u la þa cak. Ta þýt yo ðun lu ðu na ba kýl dý - ðýn da i se Ýs tan bul, n ka ra ve Ýz mir ba þý çe ker ken, Tun ce li i se 5 bin 463 i le ta þý týn en az ol du ðu il. Tür ki ye Ýs ta tis tik u - ru mu (TÜ Ý) ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma la ra gö re, Tür ki ye de ki mo tor lu ka ra ta þýt sa yý sý dö ne min de yüz de 81,4 ar ta rak, 15 mil yon 95 bin 603 e u la þýr ken, bu yý lýn Mart so nu i ti ba riy le de bu sa yý 15 mil yon 382 bin 908 e u - laþ tý. Tür ki ye de ta þýt lar da ilk sý ra yý Mart so nu i ti ba riy le 7 mil yon 716 bin 369 i le o to mo bil a lýr ken, o to mo bi li 2 mil yon 473 bin 784 a det i le kam yo net, 2 mil yon 406 bin 232 a det i le mo to sik let, 1 mil yon 419 bin 265 a det i le trak tör, 730 bin 278 a det i le kam yon, 389 bin 3 a det i le mi ni büs, 212 bin 549 a det i le o to büs, 35 bin 428 a det i le ö zel a maç lý ta þýt lar ta - kip et ti. Mart so nu i ti ba riy le en faz la ta þýt 2 mil yon 835 bin 964 a det i le Ýs tan bul da bu lu nu yor. n ka ra, top lam 1 mil - yon 312 bin 274 ta þýt i le mo tor lu ka ra ta þýt la rý nýn en yo ðun ol du ðu i kin ci il o lur ken, Ýz mir de 987 bin 55 a det ta þýt i le ü - çün cü il ol du. n az mo tor lu ka ra ta þý týn bu lun du ðu il i se 5 bin 463 a det i le Tun ce li. n ka ra / a a te le fon la rý ve di ji tal ka me ra lar ol mak ü ze re pek çok tü ke ti ci e lek tro ni ði ü rü nün Tür ki ye'de ''baþ tan so na yer li ü re tim o la rak'' hiç ü re til me di ði ve a ðýr lýk la Do ðu s ya ül ke le rin den it hal e dil di ði i fa de e dil di. ÝSM MMO Baþ ka ný Yah ya rý kan, ra po ra i liþ kin de ðer len dir me sin de, tek no lo ji top lu mu o la ma ma nýn san cý la rý nýn e ko no mik den ge le ri de rin den sars tý ðý ný be lir te rek, ''Ül ke miz de kol sa a ti, tan si yon a le ti bi le ü re ti le mez ken her yýl mil yar lar ca do la rý it ha la ta a yýr mak ye ri ne r-ge'ye ö nem ve rip be yin göç le ri ön len se Tür ki ye bu iþ ten ka - zanç lý çý kar'' i fa de si ni kul lan dý. Yer li o to mo bil ü re ti mi tar týþ ma sý ný da ha týr la tan rý kan, bu tar týþ ma dan ön ce fo toð raf ma ki ne si, de niz mo to ru, ob jek tif, tan si yon a le ti, hat ta kol sa a ti bi le ü re te me yen bir e ko no mi nin ma sa ya ya tý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. ''Tür ki ye, tek no lo ji ü re te bi lir'' i fa de si ni kul la nan rý kan, uz man laþ ma, iþ bir li ði, plan la ma ve ya tý rým ge rek ti ði ni, ge ri kal mýþ lýk çem be ri nin an cak böy le ký rý la bi le ce ði ni, tek no lo jik dev rim le re u yum sað la ya rak zen gin lik ve top lum sal is tik ra ra ka vu þu la bi le ce ði ni kay det ti. Ýs tan bul / a a Dün ya da 100 yýl lýk kö mür re zer vi bu lu nu yor MV CUT ü re tim se vi ye le ri i le dün ya gö rü nür kö mür re zerv le ri nin 100 yý lý aþ kýn bir sü re de tü ke ti le ce ði tah min e di li yor. ner ji ve Ta biî ay nak lar Ba kan lý ðý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, e ner ji kay nak la rý nýn ka lan ö mür le ri dik ka te a lýn dý ðýn da, kö mü rün, ö zel lik le 2030 yý lýn dan son ra çok da ha bü yük ö nem ka za na ca ðý an la þý lý yor. Mev cut ü re tim se vi ye le ri i le dün ya gö rü nür kö mür re zerv le ri nin 100 yý lý aþ kýn bir sü re de tü ke ti le ce ði tah min e di li yor. Bu na kar þý lýk gö rü nür pet rol ve do ðal gaz re zerv le ri nin tü ken me ö mür le ri mev cut ü re tim se vi ye le ri i le sý ra sýy la yak la þýk 45 ve 60 yýl sü re ce ði tah min e di li yor. Dün ya top lam kö mür re zer vi 826 mil yar ton dü ze yin de bu lu nu yor. n bü yük re zerv mik ta rý 238,3 mil yar ton i le BD ye a it. BD yi 157 mil yar ton i le Rus ya, 114,5 mil yar ton i le Çin, 76,2 mil yar ton i le vus tral ya, 58,6 mil yar ton i le Hin dis tan, 33,9 mil yar ton i le Uk ray na, 31,3 mil yar ton i le a za kis tan ve 30,4 mil yar ton i le Gü ney f ri ka iz li yor. Bun la rýn dý þýn da ki ül ke ler de i se top lam 85,8 mil yar ton kö mür re zer vi bu lu nu yor. Tür ki ye de top lam 12,7 mil yar ton kö mür re zer viy le dün ya kö mür re zer vi nin yüz de 1,5 i ne sa hip du rum da. Dün ya da or ta la ma yýl lýk 7 mil yar ton dü ze yin de kö mür, 965 mil yon ton dü ze yin de de lin yit ü re ti li yor. Dün ya kö mür ü re ti mi nin ne re dey se ya rý sý ný Çin sað lý yor. Dün ya kö mür ü re ti mi nin yak la þýk yüz de 65 e lek trik ü re ti mi a ma cýy la kul la ný lýr ken, ka lan ký sým ý sýn ma, de mir-çe lik ve çi men to sek tör le rin de yo ðun la þý yor. Dün ya top lam lin yit re zer vi i se 195 mil yar ton o lur ken, en bü yük re zerv mik ta rý 40,6 mil yar ton i le l man ya ya a it. Bu ül ke yi 37,2 mil yar ton i le vus tral ya, 30,2 mil yar ton i le BD iz li yor. Tür ki ye de çok sý nýr lý do ðal gaz ve pet rol re zerv le ri ne kar þýn, 535 mil yon to nu gö rü nür ol mak ü ze re, yak la þýk 1,3 mil yar ton taþ kö mü rü ve 9,8 mil yar to nu gö rü nür re zerv ni te li ðin de top lam 11,5 mil yar ton lin yit re zer vi bu lu nu yor. Bu mik tar dün ya lin yit re zerv le ri nin yüz de 5,9 u nu o luþ tu ru yor. n ka ra / a a Yse ri i lân lar S RÝ Ý LN L RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve ðitim sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni sya Medya Grup bünyesinde Üniversite mezunu bayan halkla iliþkiler sorumlusu alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup L MN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DOR OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me n ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) n tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) n h li yet li am yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH R CT ÇI FÝR M - LR L Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) Ý R LI D Ý R n Sa hi bin den Denizli'de iralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân aloriferli-apalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda ombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.T, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝ MN Ö VÇ LR h met Ha þim Cad. i ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) S TI LI D Ý R nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,avaklý,Ýstanbul n üçükköy Yenimahalle'de 3.at 100 m 2 Doðalgazlý-ombili Tapulu-rediye uygun 120 bin lira cil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama vlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için rsa Bizim Ýnþaat Bizim v Sizin rken Gelen azanýyor ampanyasýný açýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön ayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki onutlarýnda 3+1 sansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden nkara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. at 3+1 ombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya p. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden D NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n S HÝ BÝN DN D NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) S TI LI R S n rnavutköy'de Sahibinden TOÝ karþýsýnda camiye, okula yakýn Caddeye cepheli 700m TL yarý peþin yarý vadeli arsa n Orhangazi'de elepir 5000m 2 Þeftali Bahçesi n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n rnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. bdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi rkasý oruluk Parký yaný rsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 at imarlý (0533) n Y S RÝ Y 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) V SI T n 2006 G ZL L so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /nkara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /nkara Ç ÞÝT LÝ ngeb ze b di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) ncele Devren Satýlýk veya iralýk Pastane (0539) /Fatih N LÝ YT n F LÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SMRND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532)

7

8 8 30 MDY POLÝTÝ MYIS 2011 PZRTSÝ Y s.bu id nur si.de ör o lup sa ðýr ca dav ran mak ü ze ri ne... Si ya set le uð ra þan la rýn kör lü ðü her kes ka dar bi zi de ü zü yor. Ön le ri ni gör me za a fi ye ti nin en üst mer te be si ni ya þa yan lar ül ke yi i da re mev ki i ne de yük sel miþ ler se ü zün tü ler ýz tý ra ba dö nü þü yor. Gör mü yor lar mý, yok sa gör me mez lik ten mi ge li yor lar. çýk bir de li le u la þa ma dý ðý mýz dan net ka rar ve re mi yo ruz. Çin de ki sa ðýr sul ta nýn du yup öð ren dik le ri ni mil le tin ha ya tî me se le le ri ni dev le ti mi zi i da re e den ler duy ma mýþ ve ya sa ðýr lýk nu ma ra sýy la sa vuþ tu ru yor lar sa, ha mi yet per ver le re ka hýr lan mak ka lý yor. ör o lup sa ðýr ca ha re ket i çin ta ri hi de gör me mez lik ten gel mek ge re ki yor muþ. Zi ra a dam lar a zý cýk dö nüp bak sa lar te ker rür ha lin de ki ha di se le rin renk ve bo yut la rýn dan i çin de bu lun du ðu muz deh þet li fe lâ ke ti gö re cek ler. Bu gü ne ve dü ne kör o la rak ül ke i da re sin de bu lun mak deh þet li bir þey... On se ne yi aþ kýn dýr dün ya, ye ni bir ev rim den çýk mýþ deh þet li dev rim i ko nu þu yor. Hür ri ye ti is tis mar, ST la ra ve za yýf dev let le rin ku rum la rýn da ki des pot la ra rüþ vet da ðý ta rak ül ke le rin kýl cal da mar la rý na ka dar i nen dev rim ci le ri an la tan ye te ri ka dar ha be rin dün ya ba sý nýn da mev cut ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Glo bal dev rim ci le rin da ðýt týk la rý mil yon lar ca do lar lýk kay nak la rý na ve hat ta fi nan sör le ri ne ka dar... Ýl ginç o lan Tür ki ye yi i da re e den ler de ki tep ki siz lik... Ne bir ted bir ve ne de bir so ruþ tur ma... Bü yük bir piþ kin lik i le mec lis kür sü sün de dev rim ci le rin gön der di ði pa ra lar ýn da ðý týl dý ðý sa nal ku ru luþ lar hak kýn da bil gi ve ren ba ka nýn dev ri mi ve dev rim ci le ri bil me me si siz ce nor mal mi? Ye ni me ri kan Yüz yý lý, De mok ra si Vak fý çýk Top lum Vak fý, Ye ni Mu ha fa za kâr lar, Ye ni Li be ral ler ve da ha bir çok Y NÝ yi in ter net ten a raþ tý ran lar, tas vi re ça lýþ tý ðý mýz man za ra yý o ra lar da da gö rür ler. me ri ka da ve Londra da sa nal du ran bu glo bal ST la rýn en yo ðun ça lýþ ma a la ný Tür ki ye de ðil mi? Ü ni ver si te ler, der nek ler, ST lar, ba zý di nî ce ma at ler ve hat ta ba zý si ya sî par ti ler... dev ri mi ol gun laþ týr mak ve re a li ze i çin mil yar lar ca do lar... Bu nu baþ ka la rý bil di ði hal de hü kü me ti miz bil mi yor muþ. Siz ce de ga rip de ðil mi? a ra de niz in ký yý la rýy la Bal kan lar ý ta rû mar e din ce çe kir ge sü rü sü, dev let le rin bin bir ih ti mam i le kur duk la rý a ra de niz ve Bal kan iþ bir lik le ri ve pakt la rý a de ta bu har la þý ver di... Dev rim, Bar za ni yi tam pon böl ge ye yer leþ tir dik ten son ra rap çöl le ri ne yö nel di. Dün kü ko mü nist le rin ta yin et tik le ri dik ta tör ler den bu na lan za val lý halk lar, dev ri min ilk ha ra re ti ni Ba har! la kar þý la dý lar. Dün I rak ve f ga nis tan da ol du ðu gi bi pa ro la yi ne De mok ra si! Tu run cu i le baþ la yýp ký zý la dö nen dev ri min, BOP i le tesbit e di len Ye þil u þa ðý na sýl da ka na bo ya dý ðý ný deh þet le iz li yo ruz. Biz vah þe tin ür per ti si ni i lik le ri miz de ya þar ken ref leks le ri don muþ ba þý mýz da ki i da re ci le rin vur dum duy maz lýk la rý vic dan la rý ka nat ma ya de vam e di yor... Þu ha ki ka ti a çýk bir þe kil de o ku yu cu la rý mýz la pay laþ mak zo run da yýz: ü re sel mo dern dev ri min Ýs lâm â lemin de ki mer kez üs sü Tür ki ye dir... Tür ki ye ka pý sýn dan gi ren dev rim ci ler Fi zan ý, Tu nus u ve San a yý kana bu lu yor lar. Ön ce rap la rýn gü ven ve em ni ye ti ni Tür ki ye ye sað la yan lar, (o ne mi nu te ve vi ze le rin kal dý rýl ma sý) þim di de Tür ki ye ü ze rin den Ýs lâm coð raf ya sýn da dev ri mi u mu mî leþ tir me ye ça lý þý yor lar. Beþ þar, r do ðan a gü ven mek le i yi mi et ti? m per ya list le rin 1900 ler de Türk ler le rap la rýn a ra sý na at tý ðý bü yük fit ne nin ya ra la rý i yi leþ me den, bu i ki kah ra man mil le ti bir bi rin den u zak laþ tý ra cak ye ni bir fit ne mi uç ve ri yor di ye a de ta tit ri yo ruz. Her þey Çe kiç Güç fit ne siy le baþ la mýþ tý. dým a dým böl ge sel fe lâ ke te dö nü þen sa va þýn ký výl cým la rý ça dýr la rý mý zýn e tek le ri ni ya lý yor. Þam ve Ha lep tu tu þur sa, a mýþ lý dan Tür ki ye ye u la þa cak a lev Stra te jik Ba rýþ Böl ge si ni ta ma men kap la ya bi lir. Dev rim ci le rin on se ne ler dir böl ge de ver di ði kurs lar, da ðýt tý ðý rüþ vet ler ve yap tý ðý or ga ni zas yon la rý gör me mek ve i þit me mek i çin â mâ ve a sam ol mak ge re ki yor. Þim di lik Fý rat ýn do ðu su di yor lar. Dev ri min va ta ný ve mi le ti yok tur. Gir di ði yer de her þe yi tah rip e der. Bu dist le rin ta pý nak la rý ný, Müs lü man la rýn ma bet le ri ni, Ýs lâm coð raf ya sý nýn mü ze le ri ve ta ri hî de ðer le ri ve me de ni yet ten doð muþ her þe yi tah rip dev ri min en bü yük he de fi dir... Bun la rýn hep si ol ma dý mý? Fý rat ýn ba tý sý do ðu sun dan da has sas týr... Dev rim ci ler dün ya ba rý þý ný sa vaþ la yok et mek i çin bu coð raf ya da i ki ö nem li kul pu e le ge çir miþ gö rü nü yor lar: Bi rin ci si Ýs lâm Bir li ði nin ma ya sý ve çe kir de ði o la cak ürt me se le si... Di ðe ri de Ýs lâ mýn i ki ba ha dýr or du su nu bir bi rin den u zak tut mak: Türk ler ve rap lar. Ba zý o ku yu cu la rý mýz mü cer red i fa de le ri miz den þi kâ yet e di yor lar. Ri sâ le-i Nur u dik kat li ce o ku yan lar i çin so yut bir þe yin kal ma ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Nur la rý bil me yen ler de bi len le re sor sun lar. Bun lar kim di ye cek si niz. -Tür ki ye kö ken li Mark sist ürt ler mi? Ha yýr. -Müs lü man lar ca ma hi ye ti hâ lâ an la þý la ma mýþ Bar za ni mi? Ha yýr. -r bil fit ne dev le ti nin za bý ta ve or du su nu e ði ten Ýs ra il mi? Ha yýr. Ta mam bil dik... Bü tün bu say dýk la rý mý zý des tek le yen sü per güç me ri ka ve Ýn gil te re. Ha yýr, ha yýr. ü çü len dün ya da dev let ve mil let le rin bu deh þet li dev rim le ri or ga ni ze e de me ye cek le ri ni çok ça söy le dik. Pey gam be ri mi zin (asm) ma hi ye ti ni bil dir di ði bu a hir za man fit ne si nin glo bal ol du ðu nu, bel li meþ hur a i le le rin ban ka la rýn ca, si hir baz la rýn i da re et tik le ri fon lar ca ve dün ya ti ca re ti ni ka o sa yu var la yan çev re ler ce bu dev ri min fi nan se e dil di ði ni P hü kü me ti var sýn duy ma sýn... Was hing ton ve Lon dra mah reç li prens le ri gör me mez lik ten gel sin ler. Fa kat bir va ký a i le kar þý kar þý ya yýz: Yan gýn ça dýr la rý mý zý tu tuþ tu ru yor ve sin si ce ma hal le mi ze doð ru i ler le me ye baþ la dý. Hâ lâ kör ce ha re ket e dip sa ðýr ca dav ra nan i da re ci le re di yo ruz ki: ne mil let ve ne de ta rih si zi af fet me ye cek tir... Bu böy le de vam e dip gi der se... s ker ü ze rin den se çim kam pan ya sý 12 HZÝRN se çim le ri i ki haf ta son ra bu gün ya pý la cak. Ya ni en kri tik dö ne me ce gi ril di, par ti ler son koz la rý ný bu i ki haf ta i çin de oy na ya cak. Si ya set le il gi le nen ne re dey se hiç kim se bu se çim ler den ki min bi rin ci par ti çý ka ca ðýy la il gi len mi yor gö rü nü yor. Dik kat ler Par ti nin 330 mil let ve ki li çý ka rýp çý kar ma ya ca ðý ü ze rin de yo ðun la þý yor. Baþ ba kan ýn si ya si kur may la rýn dan Yal çýn k do ðan ge çen ler de CNN Türk te a çýk ça mü ca de le nin ye ni a na ya sa yý tek ba þý na Par ti ye yaz dýr ma ma ü ze ri ne ol du ðu nu söy le di. Bu ö nem li bir a çýk la may dý. Bi rin ci si, o za ma na dek Baþ ba kan r do ðan da hil bü tün Par ti söz cü le ri, ye ni a na ya sa nýn ya zý mýn da di ðer par ti ler ve top lum tem sil ci le ri ka týn da mu ta ba kat a ra na ca ðý ný söy lü yor lar dý. Ý kin ci si, bu mü ca de le nin en a zýn dan Par ti nin bel ki gös ter me lik mu ta ba kat a ra yý þýy la ken di a na ya sa sý ný hal koy la ma sý na sun ma sý i çin ge rek li, 330 mil let ve ki li sa yý sý ný aþ mak ü ze re ve ril di ði de a çý ða çý ký yor du. Ba raj so ru nu ve MHP MHP nin yüz de 10 ba ra jý nýn al tý na i til me si ça ba la rý Par ti nin baþ kan lýk sis te mi mer kez li ye ni a na ya sa ih ti ya cý ba ký mýn dan ay rý ö nem ta þý yor. Ba ra jý sa de ce Par ti ve CHP nin aþ ma sý ha lin de ve Par ti yüz de 40 ýn ü ze ri ne çýk tý ðýn da, CHP yüz de 40 a yak la þa ma dýk ça Par ti 330 san dal ye den faz la sý ný a la bi le cek. Hat ta oy o ra ný nýn 45 i geç me si du ru mun da hal ko yu na ge rek kal ma dan Mec lis ten ken di ter zi i þi a na ya sa sý ný ge çi re bi le cek 367 san dal ye ye u laþ ma sý da hi ih ti mal da hi lin de o la cak. (...)Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent rýnç, 24 Ma yýs Sa lý gü nü Bur sa da i þa dam la rý na þun la rý söy le di: Gö zü mün i çi ne ba ký yor su nuz, ne de mek is te di ði mi an lý yor su nuz. bý rak mak, bir i þi ya rým bý rak mak doð ru de ðil. Bu dö nem de de ik ti dar ol ma mýz la zým. s ke rin ko nuþ ma sý ný kim is ter? y ný gün ak þam sa at le rin de Ge nel kur may ýn in ter net si te sin de, 16 Ma yýs ta baþ la yan De niz kur du ve fes as ke ri tat bi kat la rý nýn, ka pa nýþ gös te ri si ni te li ðin de ki 25 Ma yýs kýs mý nýn ip tal e dil di ði du yu rul du s ker ler, bu nun ta ma men tek nik ne den ler den kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. n ka ra ku lis le rin de i se i ki se nar yo ü ze rin de spe kü las yon baþ la dý. Ýl ki, Cum hur baþ ka ný ve Baþ ba kan ýn ka týl ma ya ca ðý bel li o lun ca, Ge nel kur may tö re ne ge rek duy ma mýþ tý. Ý kin ci si, as ke rin tu tuk la nan ge ne ral ve da ha alt rüt be de ki as ker le rin tu tuk lu luk sü re le ri nin u za ma sý na tep ki gös ter di ði yo lun day dý. Za ten bir sü re ön ce Ge nel kur may u zun tu tuk - Dersim katliâmýnýn sorumlusu kimdi? BÝLÝNDÝÐÝ gi bi yýl lar dýr de Der sim de dev le tin yü rüt tü ðü kan lý ha re kâ týn a sýl so rum lu su nun kim ol du ðu na da ir bir tar týþ ma yü rür. Sað mu ha fa za kâr ve ya Ýs la mi mu ha fa za kâr çev re le re gö re Tek Par ti Dö ne mi nin sem bol is mi Ý nö nü a sýl so rum lu dur. CHP li le re gö re 1946'da De mok rat Par ti yi (DP) ku ran Ce lal Ba yar a sýl so rum lu dur. Su çun Ý nö nü ve Ba yar a ra sýn da pay laþ tý rýl ma sý ný müm kün ký lan Der sim in Tun ce li ye çev ril di ði 1935 ten Der sim in di nî ve si ya si li de ri Se yit Rý za nýn e le ge çi ril me si ne ka dar ki dö nem de Ý nö nü nün baþ ba kan ol ma sý, 1938 ya zýn da ki Ý kin ci Ha re kât dö ne min de i se, Ce lal Ba yar ýn baþ ba kan ol ma sý dýr. Her i ki ke si min de or tak nok ta sý, o lay lar dan ta türk ü so rum lu tut ma ma e ði li mi dir. On la ra gö re ta türk o sý ra da has ta ol du ðu i çin, Der sim de ger çek leþ ti ri len ka tli am lar dan ha be ri yok tur. Ba zý Der sim li ler de, ta türk ü Haz re ti de Der sim de dev le tin yü rüt - tü ðü kan lý ha re kâ týn a sýl so rum lu su nun kim ol du ðu tar týþ ma ko nu su dur. Ba na gö re, en bü yük so rum lu luk re ji min en güç lü a da mý ta türk ün dür. li nin bu dün ya da ki gö rü nüm le rin den bi ri o la rak gör dük le ri i çin, ta türk e toz kon dur ma yan la ra des tek ve rir ler. CHP li O nur Öy men gi bi ba zý la rý i se, ger çek so rum lu nun ta türk ol du ðu nu bi lir ler an cak bu nu gü nü müz de ürt le re kar þý yü rü tü len bas ký ve zu lüm po li ti ka la rýný meþ ru laþ týr mak i çin kul la nýr lar. ý sa ca sý de Der sim de ya þa nan larýn ki min so rum lu lu ðun da ol du ðu me se le si geç mi þe da ir de ðil ay ný za man da gü nü mü ze da ir bir me se le dir. ta türk ün so rum lu lu ðu Ba na gö re i se, bu üç þah si yet de so rum lu dur a ma en bü yük so rum lu luk, ö lü mü ne ka dar ik ti da rýn hem hu ku ken, hem de si ya se ten re ji min en güç lü a da mý o lan ta türk ün dür. Ön ce lik le ta türk, Der sim de ip le rin kop ma sý na ne den o lan uy gu la ma la rýn yü rür lü ðe ko nul du ðu dö nem de, ör ne ðin 1935 te Tun ce li a nu nu çý ka rýl dý ðýn da gü cü nün do nuk la rýn da dýr. Öy le ki, e ma lizm bu dö nem de ka tý bir i de o lo ji o la rak ta ným lan mýþ týr. Ý kin ci si ta türk 1936 da TBMM a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da Bu kor kunç çý ba ný tü müy le te miz le yip ko par mak, kö kün den ke sip te miz le mek ve bu nu her ne pa ha sý na o lur sa ol sun yap mak ge rek ti ði ni sa vu nur ken sa pa sað lam dýr. Bi rin ci Ha re kât Der sim li le rin üs tü ne u çak lar la Tes lim ol maz sa nýz Cum hu ri yet in kah re di ci or du su ta ra fýn dan mah ve di le cek si niz bil di ri le ri a týl dý ðý 4 Ma yýs 1937 gü nü Der sim in ka de ri ni be lir le yen Ba kan lar u ru lu na da ta türk baþ kan lýk et miþ tir. ta türk, u ça ðýy la Der sim i bom ba la yan ma ne vi ký zý Sa bi ha Gök çen i 22 Ma yýs 1937 de n ka ra da ki Dev let Ha va Yol la rý sa lo nun da kar þý la mýþ, Ha zi ran 1937 ta ri hin de Trab zon u zi ya re tin de, bu gün ta türk öþ kü de nen ko nak ta Der sim le il gi li ha re kât plan la rý ný ha zýr la mýþ týr. Bu gün mü ze o lan köþk te ser gi le nen ha ri ta da biz zat ta türk ta ra fýn dan ko nul muþ kýr mý zý ve ma vi i þa ret ler (bi zim kuv vet le ri miz ve is yan cý la rýn kuv vet le ri di ye) gö rü le bi lir. ta türk, Se yit Rý za ve a dam la rý nýn a sýl ma sýn dan bir kaç gün ön ce ya ný na Sa bi ha Gök çen i de a la rak Der sim i de kap sa yan bir ge zi ye çýk mýþ, ön ce la zýð ya kýn larýn da ki Sin geç (So yun geç) öp rü sü nü aç mýþ, Se yit Rý za a sýl dýk tan son ra da ön ce la zýð a uð ra mýþ, son ra da Di yar ba kýr a doð ru ge zi si ne de vam et miþ tir. ta türk, 1 a sým 1937 gü nü yap tý ðý TBMM yi a çýþ ko nuþ ma sýn da Mil le ti mi zin la yýk ol du ðu yük sek me de ni yet ve re fah se vi ye si ne var ma sý ný en gel le ye cek hiç bir en gel dü þün me ðe yer bý ra kýl ma dý ðýný ve bý ra kýl ma ya ca ðýný hu zu ru nuz da söy le mek le bah ti ya rým. Tun ce li de ki ic ra a tý mýz ne ti ce le ri bu ha ki ka tin i fa de le ri dir de miþ tir. Ý kin ci Ha re kât O cak 1938 de baþ la tý lan i kin ci ha re kât da ta türk ün ka ra rýy la ol muþ tur. Bu ka ra rýn na sýl a lýn dý ðý ný Ce lal Ba yar yýl lar son ra ga ze te ci ur tul l tuð a þöy le an lat mýþ týr: Þim di, Ma re þal r kan-ý Har bi ye Re i si (Ge nel kur may Baþ ka ný), ben Baþ ba kan ým. ta türk ma lum... Ü çü müz Der sim de ya pý lan bü yük or du ma nev ra larýn da yýz. Ma nev ra nýn da so nu na gel mek ü ze re yiz. Ü çü müz bi ra ra da Or du nun em ni ye ti ba ký mýn dan stra te ji ne ol ma lý dýr?, o nu gö rü þü yo ruz... O sý ra da biz ko nu þur ken, Der sim li le rin Jan dar ma ka ra kol la rý mýz dan üç-dört ta ne si ni bas týklarý ha be ri gel di. ta türk le göz gö ze gel dik. Bir bi ri mi zi a n lý yor duk. ta türk be nim yü zü me bak tý. Ne o la cak? de di. n lý yo rum, o ra da em ni yet te sis e di le cek. Ne o lur sa ol sun ba na hi tap e de cek ler. Hü kü met re i si be nim. n lý yo rum e fen dim, ba na hi tap e di þi ni zin ma na sý ný de dim. ta türk: So rum lu lu ðu ü ze ri me a lý yo rum, vu ra ca ðýz Der sim i de di ve vur duk... ta türk ün 19 Ma yýs 1938 gü nü ta türk Stad yu mu nda he nüz res men mil li bay ram ol ma yan genç lik ve spor gös te ri le ri ni iz le dik ten sonra 16:30 da stad yum dan ay rýl dý ðý ný ve Ha tay ýn Tür ki ye ye il ha ký pro je si kap sa mýn da plan la dý ðý Mer sin ge zi si ne baþ la mak ü ze re ga ra git ti ði ni bi li yo ruz. (...)Ya ni ta türk, o sý ra da bi le be den sel a çý dan de ðil se bi le zi hin sel a çý dan ga yet di ri dir. He pi miz so rum lu yuz Bü tün bu bil gi le ri bir leþ ti rin ce, Der sim le il gi li tüm ha ya tî ka rar larý ta türk baþ kan lý ðýn da ki he ye tin ver di ði an la þý lýr. ý sa ca sý, bun dan 74 yýl ön ce Der sim de ya þa nan kor kunç o lay larýn so rum lu lu ðun dan, ne Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu ba ba sý ta türk, ne CHP ge le ne ði nin sem bol is mi Ý nö nü, ne sað mu ha fa za kâr ge le ne ðin tem sil ci si Ce lal Ba yar, ne de Ýs la mi mu ha fa za kâr la rýn say gýy la an dý ðý Fev zi Çak mak kur tu lur. n az bu þah si yet ler ka dar so rum lu o lan lar i se ta ri hi mi zin bu ka ranlýk say fa la rýy la he sap laþ ma ya, mað dur lar dan ö zür di le me ye, ka yýp kýz la rý bul ma ya, ký sa ca sý Der sim in ya ra la rý ný sar ma ya te þeb büs et me yen si ya set çi ler, bu ko nu yu gün de me ge tir me yen ay dýn lar, bi lim in san la rý, ga ze te ci ler dir... y þe Hür, Ta raf, 29 Ma yýs 2011 lu luk la rý an la ya ma dý ðý ný yi ne in ter net si te sin de söy le miþ ti. Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral o þa ner 25 Ma yýs ta Gül, 26 Ma yýs ta r do ðan i le gö rüþ tü. y ný ak þam i ki þey ol du. zer bay can Mil li Bay ra mý da ve tin de Ge nel kur may Söz cü sü Tuð ge ne ral Sün gü, ip ta lin tek nik ne den den ol du ðu nu yi ne le di. ra la rýn da Harp ka de mi le ri o mu ta ný Or ge ne ral Ba lan lý nýn da bu lun du ðu 12 su ba yýn da ha i fa de si nin a lý na ca ðý öð re nil di; 27 Ma yýs ta i fa de le rin a lýn ma sý na baþ lan dý. s ke rin her ko nuþ tu ðun da, Par ti nin 8 kü sur yýl lýk ik ti da rý na rað men, si ya si le rin mað dur e dil di ði ni iþ le ye rek bir kaç pu an da ha al dý ðý, ar týk test e di lip o nay lan mýþ bir du rum. Ta bii as ke ri ko nuþ ma ya ça ðý ran, kýþ kýr tan ik ti dar dý þýn da çev re ler de var. (...)De mok ra tik sab ra sý ðýn mak en i yi si o la cak. Mu rat Yet kin, Ra di kal, 29 Ma yýs 2011 SBH 29 Ma yýs 2011 Ýh ti lâl ci ler me za rý na da hi ta ham mül e de me di ler 27 MYIS dö ne mi i le il gi li o la rak son za man lar da ki en ö nem li tar týþ ma lar dan bi ri de Sa id Nur si nin me zar ye ri dir. Pek çok söy len ti, ef sa ne ler le kar ma ka rý þýk o la rak gü nü mü ze ka dar gel miþ tir ve ma a le sef de vam et mek te dir. l bet te bu ko nu da ki en ö nem li ha va dis ler, ku lak tan ku la ða ya yýl mýþ söy len ti ler dir. s lý e sa sý ol ma yan pek çok ri va yet ha la i na nýl ma yý bek ler ken, ye ni ye ni söy len ti le rin or ta ya çýk ma sý na þaþ ma mak ge re kir. Son za man lar da ge rek So ner Yal çýn, ge rek - 27 Ma yýs dö ne mi i le il gi li o la rak son za man lar da ki en ö nem li tar týþ ma lar dan bi ri de Sa id Nur sî nin me zar ye ri dir. se Mu rat Bar dak çý, or ta da ge zi nen te va tür le re da ya na rak, ku lak tan ku la ða ak ta rý lan söy len ti le ri ger çek miþ gi bi sun mak tan ka çýn ma dý lar. Ý þin tu haf ta ra fý, her ko nu da bel gen var mý di yen so ran la rýn, ken di yaz dýk la rý ný ku lak tan dol ma bil gi ler le süs le mek te bir sa kýn ca gör me me si dir. Ba kan lar u ru lu top lan tý tu ta nak la rýn dan, Sa id Nur si nin me zar ye ri nin de ðiþ ti ril me si nin ger çek ne den le ri, me za rýn si ya sî bir mer kez ol ma ih ti ma li kar þý sýn da me zar ye ri nin de ðiþ ti ril me si pla ný ve pla nýn uy gu lan ma sý i le me zar ye ri de an la þýl mak ta dýr. Gö rü nen, pla nýn fi kir ba ba sý nýn baþ ba kan Ce mal Gür sel ol du ðu dur. Öy le an la þý lý yor ki, uy gu la ma i çiþ le ri ba ka ný na düþ müþ tü. Ce na ze nin na kil se nar yo su ta ma men ter tip tir. Gü nü mü ze ka dar ye ri hay li tar týþ ma la ra ne den o lan me za rýn Is par ta da ol du ðu ar týk a çýk ça an la þýl mak ta dýr. þa ðý da il gi li Ba kan lar u ru lu top lan tý sýn da ko nuy la il gi li o la rak ya pý lan ko nuþ ma la rý a lýn tý lý yo rum; da ha sý ný bi le mi yo rum. Ba kan lar u ru lu top lan tý sýn da ki gö rüþ me ler den a çýk ça an la þýl mak ta dýr ki, Sa id Nur si nin Is par ta da öl me si ve Ur fa da def ne dil me si ra hat sýz lýk ya rat mýþ tý. (...)Baþ ba kan, Sa i di Nur si nin Is par ta da def ne dil me sin den ya na dýr ve bu nu da ka mu o yu na di nî ve ru ha nî bir at mos fer de sun ma yý ter cih et mek te dir. Gü ya biz zat Sa id Nur si, de fin ye ri o la rak Is par ta yý ter cih et ti ði ni a çýk la ya cak týr! Ba kan lar u ru lu nun 20 Ha zi ran ta rih li top lan tý sýn dan: - Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Fah ri Öz di lek: Bu Nur cu lar me se le si de mü him dir. Bu se bep le so ru yo rum: ca ba Ur fa ya bu Sa it Nur si nin gö mül me si ni doð ru bu lu yor lar mý? - Baþ ba kan Ce mal Gür sel: Bu nun hi kâ ye - Mil li ði tim, cun ta dan hâ lâ kor ku yor Cu ma gü nü 27 Ma yýs tý... Ýlk as ke ri dar be nin 61. yý lý... Söy le ne bi le cek ne var sa ya zýl dý ga li ba a ma ben bu hi kâ ye ye ba yý lý yo rum: Duy muþ su nuz dur bel ki sý nýf In ki lâp Ta ri hi Ve ta türk çü lük ki tap la rýn da, ge çen se ne çok tar tý þý lan bö lüm ler ol muþ tu. Bun lar dan bi ri de dar be ler bö lü müy dü... Tek tek bü tün dar be ler an la tý lý yor du. 27 Ma yýs dar be si ne i liþ kin þun lar söy le ni yor du: 1950 le rin i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren ya ban cý kre di le rin a zal ma sý ve ta rým da ve rim siz bir dö ne min baþ la ma sýy la ar tan mu ha le fet kar þý sýn da De mok rat Par ti hü kü me ti,mu ha le fe ti et ki siz ha le ge tir me ye ça lýþ tý. Va tan Cep he si ve de mok ra tik hak la rý ký sýt la yan so ruþ tur ma ko mis yon la rý nýn ça lýþ ma la rý, ger gin li ði atr týr dý. r tan e ko no mik ve si ya si sý kýn tý lar 27Ma yýs 1960 ta ri hin de as ke ri mü da ha le ye yol aç tý. Tem muz 1961 de yü rür lü ðe gi ren 1961 na ya sa sý i le par la men to a çý la rak Tür ki ye, de mok ra tik ha ya tý na de vam et ti. ul la ný lan dil den, dar be le ri ha ket mi þiz gi bi bir an lam çýk tý ðý i çin tep ki ler bü yük tü... Mil li ði tim Ba kan lý ðý, dar be teh di di al týn da bu lu nan bir hü kü me tin Mil li ði tim Ba kan lý ðý,o ki ta bý na sýl o nay la mýþ, na sýl bas mýþ tý? On la rý kim ler yaz mýþ tý? Þim di ye ni ki tap ta, 1961 na ya sa sý i le ye ni bir dö ne me gi ren o yýl lar da ki Tür ki ye de, po li ti ka cý la rýn si ya si, sos yal ve e ko no mik sý kýn tý la ra çö züm ge tir me yen çe kiþ me le ri, top lum sal ger gin li ði ar týr dý. Bu ger gin lik iþ çi sen di ka la rý ve si ya si par ti le rin genç lik teþ ki lat la rý na yan sý yýn ca ül ke de þid det ey lem le ri baþ la dý. Tüm bu ge liþ me ler Türk Si lah lý uv vet le ri nin (TS) 1971 de ül ke de ki ça týþ ma or ta mý na son ver mek i çin hü kü me te bir muh tý ra ver me si ne yol aç tý i fa de le ri yok... Me rak e di yo rum, bu ül ke de ço cuk la rý dar be le ri an lat mak i çin o kul ki tap la rý na þu tür cüm le ler de ya zý la cak mý: s ke ri dar be ler, bir or du nun ken di hal ký na i ha net et me si dir. Or du ve top lum i çin en bü yük u tanç týr. Sa nem l tan, Va tan, 29 Ma yýs 2011 si var dýr. Ni çin o ra ya göm dü nüz? di ye sor dum. O ra da öl dü, göm dük de di ler. Ben ha yýr de dim, Is par ta da öl dü, Ur fa da gö mül dü. O ra sý ya rýn ürt lü ðün mer ke zi ha li ne ge le cek... Siz bü yük gü nah yap tý nýz. de dim. Hat ta de dim ki, ben si zin ye ri niz de ol sam, bir rü ya da bu a dam ken di si nin Is par ta ya nak li ni is te miþ der ve o ra ya nak le de rim. Bu ya pýl mýþ bir ha ta dýr. Ýþ le ri miz ra hat la dýk tan son ra bu nu dü þü ne ce ðiz. Ba kan lar u ru lu nun 8 Tem muz ta rih li top lan tý sýn dan: - Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýh san ý zý loð lu: Me se le le ri miz den bir ta ne si, bi lin di ði ü ze re, þeyh Sa i di Nur si nin nak li ku bur da va sý dýr. Bu za týn kar de þi, þöy le bir is ti da i le mü ra ca at e di yor. ([Sa id Nur si nin kar de þi] b dül me cit Ün lü kul un mek tu bu nu o ku ya rak) on ya Va li li ði ne ya zý lan bu is ti da da, na a þýn mir da ðý na ve ya Is par ta ya nak li is ten di ði ne gö re, i ki sin den bi ri sin de ka rar kýl mak lâ zým ge li yor. Ben ce mir da ðý da ha e min dir. Is par ta da Nur cu lar faz la dýr. - Ce mal Gür sel: Bu ra da da e pey ce ürt köy le ri var dýr. Bu hu sus ta ma ru zat ta bu lun muþ tum. on ya Va li si ni ça ðýr dým; ken di si ne ta li mat ver dim. O da be cer di; i þi bu ha le ge tir di. Þim di ben Da hi li ye Ve ki li nden [Ý çiþ le ri Ba ka ný ndan] bir de ha va kuv vet le rin den is ti fa de i çin Mil lî Mü da fa a Ve ki li nden [Mil lî Sa vun ma Ba ka ný ndan] þu nu ri ca e di yo rum: Bu nu öy le ter ti bi za ri fa ne i le yap ma lý ki, bir ge ce nin i çin de ön ce Di yar ba kýr a; son ra Is par ta ya ge ti ril miþ ol sun... - Ýh san ý zý loð lu: Bu iþ le meþ gul ar ka daþ lar, mir da ðý ný uy gun bu lu yor lar. - U laþ týr ma Ba ka ný Sýt ký U lay: Ma dem ki, is ti da da Is par ta yý is ti yor lar, Is par ta uy gun dur. - Ti ca ret Ba ka ný Ci hat Ý ren: Bu nu giz li yap mak fa i de li o lur mu? Yok sa de sek mi a i le si ne: Sen is ter sen hü kû met çe mah zur yok tur. Is par ta ya de fin i çin biz de yar dým e de lim... Ce na ze si ni a i le si def net sin... Gün düz ter ti bat a lý rýz. - Ýh san ý zý loð lu: Nak li ku bur da böy le bir þey yok. n ya kýn a i le ef ra dýy la o lur. ar de þi o lan za tý da gön de re ce ðiz. Nak li ku bur da bu lu na cak... Tay ya re ye bin di ði za man mat bu a ta da ve re ce ðiz. Bu a dam lar ni ha yet va tan daþ týr. - Ce mal Gür sel: Mat bu a ta hiç ha ber ver me yin... Mat bu at son ra dan ha ber a lýr sa, ar de þi öy le is te di. Is par ta ya nak le dil di. de riz. Her hal de bü tün ha zýr lý ðý ya pa cak sý nýz. O ra ya gi di le cek... Ur fa da ki kýt a lar ha zýr o lur ve bu iþ ya pý lýr. Ba kan lar u ru lu nun 11 Tem muz ta rih li top lan tý sýn dan: - Ýh san ý zý loð lu: Sa i di Nur si nin ön ce tay ya re i le Di yar ba kýr a ve o ra dan da Is par ta ya na a þý nýn nak li mu a me le si ik mal e dil miþ tir. rz e de rim... Ce mil o çak, Star, 29 Ma yýs 2011

9 Y ML 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 9 Bilhassa bu günlerde, þu ölçülere muhtaç deðil miyiz? fer sa dog ni as ya.com.tr Ýn sa nýz, za af la rý mýz var. i þi ve ha di se le ri his sî, nef sî, in dî, ta raf gir o la rak de ðer len di re bi li riz. Ö zel lik le duy gu la rýn ga le yan da; mad dî çý kar la rýn, hubb-u ca hýn (ma kam, mev ki, þan, þöh ret ar zu su nun) ve dün ye vî bek len ti le rin zir ve de ol du ðu bu si ya sî at mos fer de þu þaþ maz ve þa þýrt maz öl çü le re he pi miz muh taç de ðil mi yiz? Ri sâ le-i Nur da or ta ya ko nan ur â nî ve Ne be vî öl çü le ri e sas a lýr sak da ha i sa bet li ol maz mý yýz? SIM LÝ GÜNGÖR Gez dünyayý gör onya yý vet, 15 Ma yýs sa ba hý n ka ra- e çi ö ren li ler o la rak dört o to büs i le sa bah sa at 9.00 da on ya ya doð ru ha re ket et tik. Pey gam be ri mi zin (asm) Se ya hat e di niz, sýh hat bu lur su nuz, ha dis-i þe ri fi ne it ti bâ en hem bu nur lu faaliyette bu lun mak, hem de mem le ke ti mi zin he men he men her kö þe sin den ge len nur lu yo lun yol cu la rý i le hem hâl ol mak ar zu su i le sa at ci va rýn da el ham du lil lah on ya ya va sýl ol duk. v ve la baþ ta Pey gam be ri miz (asm) ol mak ü ze re, Üs ta dý mýz Sa id Nur sî, Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî, Üs ta dý mý zýn kar de þi b dül me cid Nur sî ve Mus ta fa Türk me noð lu ða bey ol mak ü ze re bü tün Müs lü man la rýn ruh la rý na üç Ýh lâs ve Fa ti ha ma ne vî he di ye le ri mi zi tak dim den son ra Mev lâ nâ ül tür Mer ke zi ne var dýk. Ya pý lan ik ra mý mü te a kip, ab dest a lýp na maz ký la cak týk. Fa kat ma a le sef o mu az zam kül tür mer ke zi nin, ab dest al ma ya mü na sip bir ma hal li ol ma dý ðý ný gö rün ce te es sü re ka pýl dýk. Bu kül tür mer ke zi nin mu az zam lý ðýy la ma ku sen mü te na sip bi r du rum du. Bu du ru mun dü zel til me si ni yet ki li ler den bu ve si ley le is tir ham e di yo rum. Bu a ra da, þe hir i çin de ki in ti zam ve te miz lik teb ri ke þa yan ve nu mu ne-i im ti sâl i di. ül tür mer ke zin de ki ye ri miz de, on ya mý zýn ve Tar sus u mu zun me dar-ý if ti ha rý Ya sim Yýl dý rým ða be yin mü za ha re ti i le, se ne ler dir ar zu et ti ði miz fa kat bir tür lü ta nýþ ma fýr sa tý bu la ma dý ðý mýz rah met li Zü be yir Gün dü zalp ða be yin kar de þi Hay dar Gün dü zalp ða be yim le yan ya na, be ra ber faaliyet le ri iz le me im kâ ný Ce nâb-ý Hak na sip et ti el ham dü lil lah. Ý kin ci Genç lik Þö le ni nde e me ði ge çen le ri ay rý ay rý teb rik e der ken, de re ce ye gi ren ve gi re me yen bü tün ya rýþ ma cý la rý kut la ya rak, on ya i le il gi li bir ha tý ram la ya zý mý nok ta la mak is ti yo rum yý lýn da rah met li Be kir Berk ða bey le Ýz mir-de niz li ü ze rin den bir yol cu luk la ge ce sa at bir bu çuk ci va rýn da on ya ya va rýp rah met li Sa id Ge ce ge zen ða be yin e vi nin bah çe ka pý sýn dan i çe ri gir dik. Ta biî u zun yol dan gel mi þiz, kar ný mýz aç. Be kir ða bey baþ la dý yük sek ses le, Ye þil Ca mii di rek is ter, söy le me ye yü rek is ter, / Be nim kar ným tok tur a ma, ar ka da þým bö rek is ter ge ce vak ti söy len me ye... ða bey ne ya pý yor sun, kom þu lar ra hat sýz ol ma sýn? de dim. Sus ke çe li se nin ak lýn er mez di ye mu ka be le e der ken, e vin ka pý sý a çý lý ver di. Sa id ða bey dý þa rý çýk tý ve ku cak la þa rak, hep be ra ber gü lüþ tük. l lah hep si ne ga ni ga ni rah met ey le sin.. Â min! min! min! vet, Üs ta dý mý zýn bu yur du ðu veç hi le ha yat-ý be þe ri ye bir yol cu luk tur. Â lem-i er vah tan, rahm-ý ma der den, sa ba vet ten, genç lik ten, ih ti yar lýk tan ve ka bir den ge çip ni ha ye tin de a hi ret â le mi ne de vam e den yol cu lu ðu muz da, Rab bi miz cüm le mi ze hüsn-ü ha ti me i le en di si ne ka vuþ ma yý na sip ey le sin... * Bu dün ya ya im ti ha na gel dik. Rab bi miz an ne miz, ba ba mýz, ço cu ðu muz, kar de þi miz, ak ra ba mýz, kom þu la rý mýz vs. mü min kar deþ le ri miz le bi zi im ti han e di yor. Te sa nü dü müz, yek di ðe ri mi ze kar þý mu â me le miz, de ðer len dir me le ri miz vs. i le * Bir Müs lü man ýn bü tün hal le ri/sý fat la rý Müs lü man ol ma dý ðý gi bi, kâ fi rin de bü tün hal le ri kâ fir ol mak lâ zým gel mez. Bir in sa nýn bir sý fa tý câ ni ve kâ fir de ol sa, o sý fat sa hi bi câ ni ol maz. 1 * Ce nâb-ý Hak, ha þir de a da let-i mut la ka i le mi zan-ý ek be rin de a mâl-i mü kel le fî ni tart tý ðý za man, ha se nâ tý sey yi â ta ga li bi ye timað lû bi ye ti nok ta sýn da hük mey ler. Hem sey yi â týn es ba bý çok ve vü cut la rý ko lay ol du ðun dan, ba zan bir tek ha se ne i le çok sey yi â tý ný ör ter. De mek, bu dün ya da o a dâ let-i Ý lâ hi ye nok ta sýn da mu â me le ge rek tir. ðer bir a da mýn i yi lik le ri fe na lýk la rý na ke mi ye ten [sa yý o la rak] ve ya key fi ye ten zi ya de gel se, o a dam mu hab be te ve hür me te müs te hak týr. Bel ki, kýy met tar bir tek ha se ne i le, çok sey yi â tý na na zar-ý af la bak mak lâ zým dýr. Hal bu ki, in san, fýt ra týn da ki zu lüm da ma rýy la, þey ta nýn tel ki niy le, bir zâ týn yüz ha se nâ tý ný bir tek sey yi e yü zün den u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, gü nah la ra gi rer. Na sýl bir si nek ka na dý göz üs tü ne bý ra kýl sa bir da ðý set re der, gös ter mez. Öy le de, in san, ga raz da ma rýy la, si nek ka na dý ka dar bir sey yi e i le dað gi bi ha se nâ tý ör ter, u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, in san la rýn ha yat-ý iç ti mâ i ye sin de bir fe sat â le ti o lur. 2 * Baþ ka sý nýn ku su ru, in sa nýn ku su ru na se net ve ö zür o la maz. 3 * Hiç bir gü nah kâr, baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez... 4 â ye ti, suç la rýn þah sî li ði ni na za ra ve ren ci han þü mûl bir hu kuk ka i de si dir. * Her bâ týl bir mes le ðin her bir ci he ti bâ týl ol mak lâ zým ol ma dý ðý gi bi, her bir hak mes le ðin da hi her bir ci he ti hak ol mak lâ zým de ðil dir. 5 * Nef si ni it ham e den, ku su ru nu gö rür. u su ru nu i ti raf e den, is tið far e der. Ýs tið far e den, is ti â ze e der. Ýs ti â ze e den, þey ta nýn þer rin den kur tu lur. u su ru nu gör me mek, o ku sur dan da ha bü yük bir ku sur dur. Ve ku su ru nu i ti raf et me mek, bü yük bir nok san lýk týr. Ve ku su ru nu gör se, o ku sur ku sur luk tan çý kar. Ý ti raf et se, af fa müs te hak o lur. 6 Dip not lar: 1- Sü nû hât, s Lem a lar, s Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 65, Ta rih çe-i Ha - yat, s ur ân, Fâ týr, Mek tû bât, s Lem a lar, s. 91. Yeni sya ve Gençlik Þöleni Ye ni s ya Ri sâ le-i Nur a ve Üs tad Be di üz za man a a lem ve bay rak ol muþ. Zi ra Ye ni s ya is mi ne re de du yul sa ve gö rül se doð ru dan Ri sâ le-i Nur dâ vâ sý ak la ge lir. Za ten Ye ni s ya nýn en mü him va zi fe si de bu dur. Ya ni, Ri sâ le-i Nur is mi i le va sýf lan dý rý lan i man ve ur ân dâ vâ sý ný â le me neþ ret mek. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin dâ vâ sý ný ký ya me te ka dar de vam et tir mek. Ye ni s ya nýn e lin de sa de ce nur var. Ye ni s ya nýn her bir men su bu bu nur la rý ve Ri sâ le-i Nur dâ vâ sý ný â le me neþ ret mek ü ze re hiz met e der. im se den çe kin mez, kim se den kork maz, ri ya ve gös te riþ yap maz. De vir ler de ði þir, a ma bu hiz met de ðiþ mez. Bu he yet, ih lâs ve sa mi mi yet le Üs ta dý nýn i man hiz me ti ni de vam et tir me ye ça lý þýr. Yap tý ðý her bir sos yal fa a li ye ti i le nur la rý ný, me se le si ni na zar la ra ve rir. Ýþ te bu du rum net o la rak 15 Ma yýs ta ya pý lan genç lik þö le nin de bir kez da ha a çýk ça gö rül dü. vet, yer on ya, Mev lâ nâ di ya rý. Mev lâ nâ ül tür Mer ke zi gi bi ne zih bir me kân da, bin ler ce gö nül dos tu bir a ra ya gel miþ. Du var dan du va ra a sýl mýþ bü yük bir re sim, üs tün de Nur lar ve Üs tad. Da ha mey da na gir me den si zi u zak lar dan kar þý lý yor. Li san-ý hâ li i le Bu ra da Be di üz za man ve Nur lar a dý na bü yük bir iç ti ma var di yor. Bu em ni yet ve sa da kat ve gö nül hu zu ru i le dost lar ku cak la þý yor. Genç ler ne þe i çin de et ra fý na nur lar neþ re di yor. Öy le si ne bir mu hab bet ve sev gi hâ li var ki, san ki bu mu hab bet hö bek hö bek uh re vî â lem le re ta þý ný yor. Ül ke nin her ye rin den ka tý lým lar var. Van dan, Bit lis ten, Sam sun dan, Ýz mir den, dir ne den ve ars tan. Hat ta tâ me ri ka dan... y rý renk ler de, ay rý ýrk lar da, ay rý dil ler de, ay rý þi ve ler de in san lar Nu run et ra fýn da bir o lu yor lar, bir lik o lu yor lar. Mü' min le rin kar deþ li ði ni hal di liy le ya zý yor lar. Öð le ye ka dar de vam e den bu mu hab bet se lin den son ra fi nal sah ne si ne ge çi yo ruz. Genç le rin kol ko la bir mu hab bet hal ka sý o luþ tur duk la rý, Mev lâ nâ nýn his le riy le me kân laþ tý rýl mýþ, se ma yý ve dün ya yý an dý ran o sa lon da ki top lan tý ya... Doð ru su bu me kân da ki bu ne zih prog ra mý ke li me ler le i fa de et mek çok zor. Zi ra bin ler ce gen cin bir a ra da Nur dâ vâ sý i çin a kýl, his ve duy gu ve ka bi li yet le ri ni bir leþ tir miþ ol ma la rý ke li me ler le i fa de e dil mez. n cak ya þa nýr. Za ten bir çok kar de þi mi zin se vinç göz yaþ la rýy la iz le di ði bir top lan tý yý bir kaç cüm le i çi ne sýð dýr mak da çok zor ol sa ge rek tir. Bir dâ vâ ya genç lik sa hip çý ký yor sa, en zor þart lar al týn da bi le böy le si ne fe da kâr bir genç lik var sa, o dâ vâ i le le bet ya þa ya cak de mek tir. Bu top lan tý so nun da þu nu da ay nel ya kîn an la dýk ki, Ri sâ le-i Nur dâ vâ sý sön mez ve sön dü rü le mez. Üs tad ve Ri sâ le-i Nur un en ba ha dýr ev lâ dý o lan Ye ni s ya da, öyle. ork ma yýn kar deþ le rim, bu Nur lar par la ya cak di yen Üs ta dý mý zýn da bu top lan tý da ki genç kar deþ le ri mi zi mâ nen tek tek teb rik et ti ðin den as la þüp he miz yok. Hat ta: y yüz den tâ üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ, sâ ki tâ ne be nim sö zü mü din le yen ve bir na zar-ý ha fiyy-i gay bî i le be ni te mâ þâ e den Sa id, Ham - za, Ö mer, Os man, Yu suf, h med, v.s. Si ze hi tap e di yo rum sö zün de bu top lan tý yý dü zen le yen, or ga ni ze e den, sü re ci so nu na ka dar ta kip e dip ba þa rý ya u laþ tý ran, bu ul vî top lan tý ya biz zat ka tý la rak Nu run dâ vâ sý na gö nül ve ren genç kar deþ le ri mi zin his se le ri nin çok bü yük ol du ðu na i nan cý mýz tam dýr. me ri ka dan ge le rek top lan tý ya ka tý lan baþ ta Prof. Dr. Sü ley man ur ter ve Prof. Dr. e vin Bar rett gi bi kar deþ le ri miz de yu ka rý da ki hi ta býn sa ha sý ný dün ya ka dar ge niþ le te rek ay rý bir þevk ve he ye can dal ga sý mey da na ge tir miþ ler dir. Bil has sa Ým ran ur ter gi bi genç bir kar de þi mi zin yap tý ðý ko nuþ ma ay rý bir þevk kay na ðý ol du. me ri ka lý kar deþ le ri miz le yap tý ðý mýz ký sa soh bet te ne ka dar mut lu ve he ye can lý ol duk la rý yüz le rin den ve söz le rin den an la þý lý yor du. Böy le si ne mu hab bet li, di na mik ve güç lü his ler le do na týl mýþ kar deþ le rin var lý ðýn dan ha ber dar ol mak tan çok mem nun ol muþ lar dý. Biz de, me ri ka da si zin gi bi hiz met eh li kar deþ le re böy le si ne di na mik bir ce ma a tin mad dî ve ma ne vî duâ la rý çok bü yük des tek o la cak týr sö züy le, on la rýn his le ri ne ter cü man ol duk. On lar da Bu des tek le in þâ al lah çok gü zel hiz met ler ya pa rýz di ye mu ka be le de bu lu na rak fi i li bir mem nu ni yet ha li ser gi le di ler. Ne ti ce-i ke lâm: 15 Ma yýs ý Mev lâ nâ da ya þa yan lar çok þey gör dü, çok fe yiz ler al dý lar. Biz ler de al dýk. Bu ve si le i le bu top lan tý ya ka tý lan her bir gen ci mi zi ve saç la rý ný hiz met yo lun da a ðart mýþ genç ruh lu kar deþ le ri mi zi tek tek teb rik e di yo ruz. Nur dâ vâ sý i çin, ur ân dâ vâ sý i çin gay ret e den bütün kar deþ le rin hep sin den l lah ra zý ol sun di yo ruz. l lah son ne fe si mi ze ka dar biz le ri bu hiz met ve bu dâ vâ i çin de is tih dam et sin. Â min. GÜN GÜN T RÝH ltur han Cel kan Prensipler mi, yoksa menfaatler mi önemlidir? l bet te il ke ve pren sip ler, men fa at ler den da ha ö nem li dir. Zi ra a sa en tek re hü þey ün ve hü ve hay rün le küm ya ni si zin ke rih (kö tü) gör dü ðü nüz de ha yýr var dýr me a lin de ki â yet ge re ðin ce ne yin bi zim i çin ha yýr ve men fa at li ol du ðu nu ký sa ak lý mýz la her da im gö re me yiz. Bi ze ya ký þan il ke li ve is ti þa re i le ha re ket et mek tir. Bir ce ma at ve in san top lu lu ðun dan söz e di li yor i se a ra la rýn da ki i liþ ki le re ba ký lýr. ðer bu ra da men fa at i liþ ki le ri ge çer li i se bu top lu lu ða in san ka la ba lý ðý de nir. Yok, men fa at ten zi ya de il ke, pren sip ve i de al ler ön pla na çýk mýþ i se iþ te an cak bu top lu lu ða ce ma at de ni le bi lir. 12 Ha zi ran da ya pý la cak se çim i çin par ti li der le ri baþ ta ol mak ü ze re me bus a day la rý var güç le ri i le ça ba lý yor, se çil me ye ça lý þý yor lar. Bu u ður da e me ðin ya nýn da mil yar lar ca pa ra har ca ný yor. Son ra dan vah ha li mi ze, boþ ye re e mek tü ket miþ de ðer li vak ti mi zi za yi et mi þiz di ye cek bir çok in sa ný din li yor i þi ti yo ruz. Var sýn on lar ça ba la ya dur sun lar, biz bir Nur Ta le be si o la rak ne ya pýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü ne lim. Be di üz za man ýn Ri sâ le-i Nurlar da si ya set i le il gi li ba his le ri ne göz a ta lým: Bu za man da ehl-i Ýs lâ mýn en mü him teh li ke si, fen ve fel se fe den ge len da lâ let tir, kalb le rin bo zul ma sý ve i ma nýn ze de len me si dir. Bu nun ça re yi ye gâ ne si Nur dur, nur gös ter mek tir ki, kalb ler ýs lâh ol sun ve i man kur tul sun. ðer si ya set to pu zuy la ha re ket e dil se, ga le be ça lýn sa o kâ fir ler mü na fýk de re ce si ne i ner. Mü na fýk kâ fir den da ha fe na dýr. De mek to puz (si ya set) bu za man da kal bi ýs lâh et mez. O va kit kü für kal be gi rer sak la nýr, ni fa ka in ký lâb e der. Hem nur hem to puz i ki si ni, bu za man da be nim gi bi bir a ciz ya pa maz. (Le ma lar, On l týn cý Lem a, 155) ðer Be di üz za man gi bi bir zat, i man hiz me ti ni si ya set le ya pa mý yor i se; da hi de ol sa çok ze ki ve be ce rik li in san la rýn ya pa bil me si müm kün de ðil dir. Bu yüz den i man hiz me ti ne ta lip o lan la rýn si ya se te çok faz la bu laþ ma ma sý tav si ye e di lir. 16. Le ma da ge çen bu bah sin so nun da Be di üz za man, her þe ye gü cü ye ten Rab bi miz is ter se di ni mi zin gü zel lik le ri ni gü neþ gi bi gös te re bi lir ve u cuz ve dað da ða sýz ve re bi lir. O nun rah me tin den bek le riz ki, bi ze pa ha lý sat ma sýn. Baþ ta ki le rin baþ la rý na a kýl ve kalp le ri ne i man ver sin, ye ter. O va kit ken di ken di ne iþ dü ze lir de mek te dir. Ya ni si ya set çi ler gi bi bü tün gü cü mü zü se çim le re has ret me ye ge rek yok tur. Bi ze dü þen is ti þa re et mek, meþ ve ret ka ra rý na uy mak týr. U nut ma mak ge rek tir ki meþ ve ret so nu cun da a lý nan ka ra rýn i sa bet li ol ma sý þart de ðil dir. Yan lýþ bir ka rar da hi ol sa is ti þa re i le ol du ðun dan ur ân ýn em ri ne gö re ha re ket e dil di ðin den bir se vap ka za ný lýr. Yok, e ðer i sa bet e dil miþ i se nu run a la nur dur ve i ki se vap ka za nýl mýþ o lur. Ben meþ ve re te gö re ha re ket et me ye ce ðim di yen bir kar de þi miz i se i sa bet li da hi ol sa me sul dür, za ra ra gir me ih ti ma li çok bü yük tür. Ya hu, bu deh þet li a sýr da bu ka dar çok gü nah i le ya þa yan in san lar na sýl ken di le ri ne gü ve ne bi li yor lar? Ha di me su li yet al tý na gi rip ken di þah sî dü þün ce ne gö re ha re ket e di yor sun, pe ki meþ ve ret e dip ka rar al mýþ o lan in san la rý in saf sýz ca e leþ tir mek ne dir? He sap gü nü Ni ye kar deþ le rin hak kýn da su i zan et tin, o nun fi kir le ri ne say gý gös ter me din? de nil di ðin de ne ce vap ve ri le cek? Be di üz za man ýn kar deþ ler a ra sýn da mü na ka þa ya se bep o lan du rum lar hak kýn da söy le di ði þu söz i le ya zý mý zý gü zel leþ ti rip son ve re lim: ar deþ le ri me tav si ye e di yo rum ki, in þi ka ka ve if ti ra ka (ay rý lý ða) se be bi yet ve ren mü na ka þa et me sin ler. Yal nýz mü da ve le-i ef kâr (fi kir a lýþ ve ri þi) su re tin de ni za sýz (kav ga sýz) mü ba ha se ye (soh be te) a lýþ sýn lar (Le ma lar, On l týn cý Lem a, 157) ves se lâm VCÝZ Namazda ruhun ve kalbin ve aklýn büyük bir rahatý vardýr. hem cisme de o kadar aðýr bir iþ deðildir. hem namaz kýlanýn diðer dünyevi mübah amelleri, güzel bir nyet ile ibadet hükmünü alýr. Bediüzzaman Said Nursî

10 ÜLTÜR SNT 10 Y 30 MYIS 2011 PZRTSÝ SOL DN S Ð 1. Ýn san da bu lu nan din, mil let, bay rak, va tan gi bi mu kad des de ðer ler i le ken di a i le ve ya kýn la - rý ný ko ru ma duy gu su ve gay re ti. - Cep te ta þý nan, i çi ne pa ra, tü tün vb. ko nu lan, ku maþ tan ve ya ör gü den kü çük tor - ba. 2. Sak la nýp ko run mak ü ze re in sa na, mad dî ve ya ma ne vî bir hak ký ver me. - f ga nis tan'ýn baþþehri. 3. Sil mek ten e mir. - Na zik lik, za rif lik, in ce lik. 4. Mev le vî tek ke le rin de o ku nan bes te le rin ta ma mý. - Bir ye ri kaz ma i þi, haf ri yat. - Ý - lâ ve, zeyl. 5. Ý çin de bir ve ya bir çok þey bu lu nan, kâ ðý da sa rý la rak ve ya ku tu ya ko nu la rak bað lan mýþ, el de ta þý na cak bü yük lük te nes ne. - Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. - (Tersi) Bir yüzey ölçüsü birimi. 6. Na rin, in ce ya pý lý. - Ge nel lik le iþ le me ler de kul la ný lan, gü müþ gö rü nü þün de ve par lak lý ðýn da o lan ip lik vb. 7. Tel le re vu ra rak tit reþ tir mek yo luy la gi ta rý çal ma ya ya ra yan; ke mik, plas tik ve boy nuz ben ze ri mal ze me ler den ya pý lan kü çük ge reç. - vuç i çi. - a rý þýk renk li. 8. Rüt be siz as ker. - Gö zü a çýk, be ce rik li. 9. i lo met re nin ký sa sý. - Bo yut lar. - Ta hýl vb. ü - rün le rin ko run du ðu, sak lan dý ðý ve ya de po lan dý ðý, ge nel lik le si lin dir bi çi min de am bar. 10. Rüt be siz as ker ler top lu lu - ðu. - Bir kim se nin yap ma ya ve ya ö de me ye borç lu ol du ðu þe yi gös ter mek i çin im za la dý ðý res mî kâ ðýt Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YURIDN ÞÐIY 1. Ö de ne cek üc re tin dö kü mü - nü ve tu ta rý ný gös te ren kâ ðýt, pu su la. - a bart ma lý pa muk lu ku maþ. 2. i bar ca ol ma yan, ba ya ðý. - Mis tý rýn ký sa sý. 3. Ge - niþ bir a la na ku rul muþ, bü yük ve gös te riþ li ev, yurt luk yý ba rý na ðý. - Bak ma, gö zet me, gö ze tim. 5. Ja pon pa ra bi - ri mi. - Mi mar cet ve li. 6. Giy si nin bel den a þa ðý da ka lan bö lü mü. - ü çük bal ta. 7. ur'ân-ý e rim'in 51. sû re si. 8. a zanç lý çý kan, ka zanç el de e den. 9. San sar gil ler den, ya - zýn es mer kýr mý zý, ký þýn be yaz renk li kür kü de ðer li, et çil hay van. - Bir þart e ki. 10. Ý þi do ðum yap týr mak o lan ba - yan. - Ha re ket et me yen, ký mýl da ma yan. 11. Her çe þit mik ro or ga niz ma dan a rýn mýþ, a sep tik. - ul lan dý ðý mýz al - fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. 12. Yad, ya ban cý. - Ge - mi ler de yol cu la rýn hiz me ti ne ba kan gö rev li D N R Ý N D H Ý T M T F L L Þ S S L L M D R Ý Ý Ý L H M N Ý N O M M T N M L T G M R L Ý R M N M O N S N N BÝR ÖNCÝ BULMCNIN CVBI Ý T N S Z F L L U V B U L M C Geç ti ði miz haf ta so nu, Mer sin li hem þeh ri le ri mi zin, her yýl ya pý lan pik nik prog ram la rý çer çe ve sin de, a i le ce dâ vet le ri ne i ca bet et tik. Dâ vet e de ne ve ica bet et ti re ne te þek kür ler! Ý ki gün lük bir prog ra mýn bu de re ce prog ra ma ka tý la na et - ki e de ce ði ne ben ih ti mal ver mi yor dum. Pa zar ge ce si geç sa - at ler de e vi mi ze dö ner ken om uzu muz da ki yü kün i yi ce a ðýr - laþ tý ðý ný his set tik. Ya ni her prog ram, ön ce ka tý lan ki þi ye pek çok ka za ným lar su nu yor ve ka tý la ný zen gin leþ ti ri yor. Prog ram la rý na ka týl dý ðý mýz il le rin her bi ri nin ay rý bir ö zel - li ði nin/ gü zel li ði nin ol du ðu a pa çýk gö rü lü yor. Bu da o þe hir - de ya þa yan in san la rýn or tak his le rin den, or tak ö zel lik le rin - den do ðup ge len bir þey ol sa ge rek. Mer sin i li miz le il gi li ne gi bi bir ön pla na çý ka cak ge liþ me - nin o la ca ðý ný me rak la bek li yor dum. Bu nun i çin de in ce in ce de rin den göz lem ler yap ma ya ça lý þý yor dum. Dost la rý mý zýn a ra sý na ka týl dý ðý mýz ilk gü nün öy le sa at - le rin de, Ye ni s ya Ga ze te si Mer sin Tem sil ci li ðin de ye di se kiz a ða bey-kar deþ le rin bir ma sa et ra fýn da o tur muþ, cid dî bo yut lar da ve de rin lik ler de Ri sâ le-i Nur der si ya pý - yor ol ma la rý be ni çok et ki le di. s lýn da bu on lar i çin çok nor mal bir prog ram mýþ. Çün kü her gü nün o sa at le rin de ders ler mu tat ha le gel miþ. Ya þa nan her za man di li min de, yer yü zün de bir yer ler de ur ân tef si ri Nur soh bet le ri ya pý lý yor ol du ðu nu bil mek ve his set mek ne muh te þem bir duy du. Ýþ te ma ne vî þir ket or tak lý ðý da bu ol sa ge rek. Bu ra da ki soh bet e mek li, ça lý þan, öð ren ci le rin iþ ti rak et tik le ri tam bir Nur ik li miy di. Za ten bi raz cýk din le yin ce kar deþ ve a ða bey le rin o ku nan me tin le ri an la ma de re ce - le ri ve dü zey le ri hak kýn da ra hat ma lû mat sa hi bi o la bi li - yor du nuz. Ol duk ça dik kat çe ki ci bir en te lek tü el bi ri kim ken di ni gös te ri yor du. Fark lý fark lý mes lek gu rup la rýn da in san lar, ken di mes le ði - nin et ra fýn da ders le ri din li yor, an lý yor ve ken din ce ör nek le ri de mes le ði et ra fýn da ve ri yor du. Her mes lek er ba bý, ders le rin ha ki kat le ri ni ken di pen ce re sin den an lý yor lar dý. Bu çok o ri ji - nal di. Ö zel lik le fa kül te me zu nu o la rak çift çi lik ya pan be ye - fen di nin ör nek le ri dik kat çe ki ci i di. Yi ne il ginç o lan bir baþ ka þey de her bi ri fark lý mes lek ler de bey le rin, Mer sin gi bi bir yer de, iþ ha ya tý nýn tam or ta ye ri ne Ri sâ le-i Nur der si koy ma la rý ve gü ne renk kat ma la rý tam ib - ret a lý na cak bir ha yat bi çi mi i di. Ha ya týn tam or ta ye ri ne bir Nur soh be ti koy mak çok a kýl lý ca. Teb rik ler! y ný ö zel li ði Ýz mir prog ra mý mýz da da gör müþ tük. - yak ka bý ma ki ne le ri ü ze ri ne iþ ye ri o lan be ye fen di, ken di an la tý mýy la, us ta lar, iþ çi ler ve iþ ve ren ler o la rak öð le yin ye mek ten son ra on-on beþ da ki ka çay la bir lik te Ri sâ le der si ya pý yor lar mýþ. Ni te kim sa de ce bu yol la Ri sâ le ler le ta nýþ mýþ pek çok us ta, çý rak ve kom þu es naf la rýn ol du - ðun dan bah set miþ ler di. Ni te kim o za man di li mi ni baþ ka fu zu li iþ ler le tü ke ten le rin de ol du ðu nu i fa de et miþ ler di. Ya ni de mek ki in san is ter se ve gü zel bir ni yet le, öð le ye mek le rin den son ra ki on-on beþ da ki ka lar la Nur cu luk ya pa bi li yor ve be ra ber ça lýþ tý ðý ar ka daþ la rý ný ca mi a ya ka - zan dý ra bi li yor. Ni te kim þim di ler de de iþ ar ka daþ la rý ders ar ka daþ la rý ol muþ lar. Mer sin li Nur Ta le be le ri nin en dik kat çe ken ö zel li ði - nin çok i yi ve çok ni te lik li bi rer Nur o ku yu cu la rý ol duk - la rý ný öð ren di ðim de se vin cim, ne þem bir kat da ha art tý. mek li ve ya ça lý þan bey ve ba yan la rýn ö zel o ku ma la rý na çok i ti na gös ter me le ri ve gün de say fa Ri sâ le o - ku duk la rý ný öð re nin ce, He lâl ol sun siz le re Mer sin li Nur kah ra man la rý! de mek ten ken di mi a la ma dým. r týk Mer sin de yin ce, çok i yi o ku yan ve çok ça o ku yan kar deþ - le ri miz ve a ða bey le ri miz ak lý ma ge le cek. Ya ni o ku ma - ma ya bol ca ba ha ne le rin bu lun du ðu ül ke miz de, ya zýn sý - ca ðý ne mi de ka tý la bi le cek ma ze ret ler i çe ri sin de i ken, Mer sin li kar deþ le ri miz bü tün bu ma ze ret le ri yýk mýþ lar. Za ten on la rýn a ra la rý na gir di ði niz de bu ö zel yön le ri nin si zi he men et ki si al tý na al dý ðý ný his se di yor su nuz. Ben de doð ru su böy le ni te lik li, seç kin ve di na mik bir ca mi a nýn in sa ný ol du ðum i çin if ti har et ti ði mi söy le mek is ti yo rum. De mek ki, o ku ma nýn ö nün de ki en gel ler ne o lur sa ol sun, on la rý kal dýr mak ve ye ni ye ni o ku mak la il gi li a dým lar at mak müm kün. Bu nun Mer sin de pek çok ör nek le ri var. Ni te kim yaz la rý sý cak lýk ve nem prob le mi dolayýsýyla, yay la cý lý ðýn ge - liþ ti ði Mer sin de, ar týk yay la ders le ri ya par ol muþ lar. n la þý lý yor ki, þart lar ne o lur sa ol sun, bir þey ler yap - mak is te yen i çin her za man im kân ve þart lar var dýr. Ýn - san ye ter ki yap mak is te sin. O ku ma o ran la rý nýn her ge çen gün da ha da i yi ye git - ti ði ül ke miz de, bu tür ha ber ler ve bil gi ler da ha bir dik - kat çe ki ci o lu yor. Mer sin li dost la rý mýz la a sýl prog ra mý mýz Pa zar gü nü ger - çek leþ ti. Mer sin li a ða bey ve kar deþ le ri mi zin ka tý lý mýy la ger - çek le þen pik nik prog ra mý ger çek ten tam bir müf ri ta ne ir ti - bat yan sý ma sý ol du. Ço cuk lar, genç ler, genç ba yan lar, an ne - ler, ba ba lar ha sý lý her ke sin ken di ak ra ný i le bir a ra ya ge le bil - di ði, ne þe len di ði ve dert le þe bi le ce ði bir or tam dý. Mer sin li Ye ni s ya Ga ze te si O ku yu cu la rý pik nik prog ra mý öð le ye doð ru baþ la dý. n cak bi zim bir kaç a i le o la rak Pa zar sa ba hý er ken den, ýz ka le si man za ra lý sa - bah kah val tý sý na dâ vet e dil me miz ger çek ten çok da ha muh te þem ol du. De ni zin ma vi si, to ros la rýn ye þi li i le göz rýz ký mý zý a lýr ken, de ni zin dal ga ses le ri, kuþ cý výl tý la rý i le de ku la ðý mýz rýz ký ný te min e di yor du. Ta biî mi de nin du - ru mu nu söy le me ye ge rek yok. Bü tün bu mad dî ve ma - ne vî ik ram lar i çin in sa nýn i fa de e de bi le ce ði en muh te - þem cüm le; þü kür o la cak týr. Za ten is te nen de bu dur. Ma vi i le ye þi lin bu de re ce iç i çe ol du ðu, bir bi ri ni bes le di ði çok az yer var dýr. l bet te böy le or tam la rý bir te fek kür ba ký - þýy la ya þa mak o man za ra la rýn e be di leþ me si ni ne ti ce ve ri yor. Nur cu luk mes le ði bir ha ri ka. Ý man sa hi bi o lan her in san bu ta dý i ma ný nýn de re ce si nis pe tin de a la bi li yor. Dün ya nýz da gü zel, in þal lah ahi re ti niz de. Ce nâb-ý Hak k'ýn ya rat tý ðý ni met ler den is ti fa de e di yor ve þü kür de e di yor sa nýz, o ni met ler e be di le þi yor. Ýþ te gü zel o lan da bu. Ya ni dün ya da ki is ti fa de et ti ði niz sa yý - sýz ni met le re þü kür de et ti ði niz de bu þük rü e di len ni - met ler bu se fer cen net ni met le ri o la rak ka yýt la ra ge çi - yor. O za man cen net te ki kar þý la þa ca ðý mýz ni met le ri bu ra dan þü kür yo luy la gön de ri yo ruz. Her in sa nýn i ma ný öl çü sün de ni met ler o nun la o de re ce de ö zel le þi yor lar, ma ne vî is ti fa de ler ve lez zet ler de o na nis pe ten o lu þu yor. Ý man art týk ça, þü kür de re ce si de ar tý yor. Ta biî in - san dan bek le nen þü kür de da ha bir þu ur lu ol ma sý ge re ki yor. Ni met le re o lan iþ ti ha ve iþ ti yak, gayr-i þu u rî bir þü kür dür. Bu þü kür mer te be si hay van lar da da var dýr. Hat ta sa de ce mu vak kat lez zet ve zevk i çin ni met len mek, o ni met le ri ya ra týp gön de re nin il ti fa tý ný gör me mek, in san i - çin tam bir kör lük ha li dir. Bü yük zat lar, ni met le rin ge çi ci lez ze tin den zi ya de, gön de re nin ik ra mý ný, il ti fa tý ný tat týk la rý i - çin, müm kün mer te be bu kuv ve-i za i ka il gi si ne ka pýl ma mýþ - lar dýr. Ni te kim Be di üz za man Haz ret le ri nin o da sýn da, nar gi bi mey ve ler a sýl mýþ ve ka buðu ku ru yun ca ya ka dar te fek - kür mal ze me si ol muþ lar dýr. Mer sin li kar deþ le ri miz le ku cak laþ týk, ar týk Mer sin gö zü - müz de ve gön lü müz de da ha bir ö zel yer de. Bu a ra da il le ri miz de ki Nur hiz met le ri ni or ga ni ze et - me de ve ce sa ret le, is ti þa re li o la rak a dým at ma da a de ta bir çý ðýr a çan va kýf kar deþ le ri mi zi de çok ö zel teb rik ler le an mak ge re ki yor. On lar, e min o la bi lir si niz ki, çok da ha ge li ri yük sek iþ ler, çok da ha im kân lý ça lýþ ma lar var ken, bu e be di lik ta ra fý da o - lan iþ le ri ter cih et me le ri tam bir kah ra man lýk yan sý ma sý dýr. Va kýf la rý mýz la çok da ha sað lýk lý di ya log lar la, Nur hiz met - le ri ni ya rýn la ra ta þý mak en güç lü i de a li miz ol sa ge rek tir. Biz, a i le ce, Mer sin li a ða bey ve kar deþ le ri mi zi, ab la la rý mý zý bü yük bir iç ten lik ve im ren me duy gu su i çe ri sin de al - kýþ lý yo ruz. Mer sin li Nur Ta le be le ri ni ar týk zih ni mi ze, bol ca o ku yan, do ya do ya o ku yan, o ku duk la rý ný ha yat la rý na sin di ren kah ra - man lar o la rak ka zý dýk. Her bir þe hir bir güç lü yö nüy le ön pla na çý ký yor. Bir þeh ri mi zin fe da kâr lý ðý ö ne çý kar ken, di ðer bir þeh ri mi - zin sab rý, bir di ðe ri nin bir baþ ka ö zel li ði. ma Mer sin in o - ku ma sý nýn ön pla na çýk ma sý çok da ha ö nem li. Ýþ te bü tün Nur Ta le be le ri bir ma ne vî þir ke tin men sup la rý o la rak, her bi ri bir boþ lu ðu dol du ru yor. Böy le renk li bir ca mi a nýn i çin de ol mak, böy le bir þahs-ý ma ne vi nin i çin de ya þa mak en gü zel bir ha yat ha li ol sa ge - rek tir. Her kes bir gü zel lik ta þý yor, çün kü her kes te bir es ma par lý yor. ** Bu duy gu la rý ya þa ma ya ve si le ol du ðu nuz i çin, te þek kür ler Mer sin! ýz kalesi manzaralý bir sabah kahvaltýsý sya ho o.com G Z T MÝZ ya zar la rýn dan Se ba hat tin Ya - þar ve e þi Ya se min Ya þar ýn da ka týl dý ðý Mer sin ba har pik ni ði ya pýl dý. Ye ni s ya Mer sin Tem sil ci li ði ge le nek sel 8. Mer sin ba har pik ni ði r dem li k kum Genç lik kam pýn da ger çek leþ ti ril di. Üç ya þýn dan yet miþ ya þý na ka dar yak la - þýk 200 ki þi nin ka týl dý ðý pik nik te, ki tap o - ku ma dan spor mü sa ba ka la rý na ka dar bir çok faaliyet yer al dý. Dü zen le nen prog ram da ko nuþ ma ya pan Se ba hat tin Ya þar, sos yal me se le le ri, a i le i çi i - le ti þi min ö ne mi ni ve du â nýn e hem mi ye ti gi - bi ö nem li ko nu la ra de ðin di. Se ba hat tin Ya þar ýn ve ba þör tü sü mað dur - la rýn dan o lan e þi Ya se min Ya þar i se ha ným - lar la yap tý ðý soh bet top lan tý sýn da, Ta bi at Ri - sâ le si ve Hut be-i Þa mi ye den par ça lar ak ta - rýr ken, in kâr-ý U lu hi ye ti ve kü für eh li nin za - hi ren mut lu ve ra hat, ehl-i i man in san la rýn i - se zor luk, me þak kat ve fa kir lik i çe ri sin de ya - þa ma sý nýn se bep ve ça re le ri ü ze ri ne Ri sâ le-i Nur dan pa rýl tý lar sun du. Her se ne ol du ðu gi bi bu se ne de o ku lun - dan me zun o lan öð ren ci le re plâ ket le ri tak - dim e dil di. Zü be yir r ge ne kon ve Sa det tin ce ye plâ ket le ri ni Se ba hat tin Ya þar, y þe Be tül Yü zer, Hi lal De mir ve Me li ke þ çý ya plâ ket le ri ni Ya se min Ya þar ve Nur han De - mir döð mez ver di. y rý ca Ri sâ le-i Nur ns ti - tü sü nün, bu yýl i kin ci si ni or ga ni ze et ti ði or - ta öð re tim se vi ye sin de ki öð ren ci le rin ka týl dý - ðý ya rýþ ma da Mer sin tem si len ka tý lan ve bi - rin ci o lan Ne si be r soy lu ya da bir plâ ket ve - ri le rek ba þa rý la rý nýn de va mý di len di. Prog ra - ma ka tý lan lar bu gi bi faaliyet le rin de va mý ný di le di ler. Hüseyin üçükoðlu / Mersin Geleneksel Mersin bahar pikniði yapýldý Geleneksel 8. Mersin bahar pikniði rdemli kkum Gençlik kampýnda gerçekleþtirildi. Düzenlenen programda konuþma yapan Sebahattin Yaþar, sosyal meseleleri, aile içi iletiþimin önemini ve duânýn ehemmiyeti gibi önemli konulara deðindi. FOTOÐRFLR: FYZULLH DIYMN Piknikte vakit namazlarý toplu olarak kýlýndý. BURS Bü yük þe hir Be le di ye si, Çe le bi Sul tan Meh med ta ra fýn dan 1400 lü yýl la - rýn ba þýn da yap tý rý lan ve za man za man a - ma cý dý þýn da kul la ný lan Ye þil Ý ma re ti ni ye ni den a þe vi o la rak hiz me te aç tý. Çe le bi Sul tan Meh med in Cu ma na maz la rý son - la rý aþ da ðýt tý ðý ta ri hî i ma ret te 6 a sýr son ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l te - pe, va tan daþ la ra çor ba da ðýt tý. Çe le bi Sul tan Meh med in Ha cý Ý vaz Pa - þa ya yýl la rý a ra sýn da yap týr dý - ðý Ye þil ül li ye si nin bir bö lü mü nü o luþ - tu ran an cak ya kýn ta ri he ka dar sa de ce ye - mek ha ne kýs mý na a it du var ka lýn tý la rý nýn a yak ta ka la bil di ði Va kýf lar Ge nel Mü dür - lü ðü mül ki ye tin de ki Ý ma ret, Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan as lý na uy gun o la rak ye ni den dü zen len di. Res to ras yo nu ö nem - li öl çü de ta mam la yan Ye þil Ý ma re ti ni Bü - yük þe hir Be le di ye si ne tah sis e dil me si nin ar dýn dan baþ la tý lan ça lýþ ma lar la ta ri hî i - ma ret ye ni den a þe vi o la rak hiz met ver - me ye baþ la dý. Çe le bi Sul tan Meh med in Cu ma gün le ri biz zat ken di si nin ye mek da ðýt tý ðý Ye þil Ý ma re ti þe vi tö ren le hiz - me te a çýl dý. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l - te pe, sul tan la rýn kur du ðu semt ler den o lu - þan bir þehre hiz met et me nin mut lu lu ðu - nu ya þa dýk la rý ný söy le di. Ta ri hî Çar þý ve Han lar Böl ge si nin Or han Ga zi, Mu ra di - ye nin Mu rat Hü da ven di gâr, Yýl dý rým ýn Yýl dý rým Be ya zýt ta ra fýn dan ku rul du ðu nu ha týr la tan Baþ kan l te pe, Bu gün de Çe - le bi Sul tan Meh med ta ra fýn dan ku ru lan Ye þil sem tin de yiz. O nun yap týr dý ðý bu kül li ye de biz zat ken di si Cu ma gün le ri aþ da ðý týr dý. n cak bu ta ri hî de ðer za man za man a ma cý dý þýn da kul la nýl dý. c dat e - ser le ri ni as lý na uy gun kul lan mak a ma cýy la ta ri hî ya pý nýn tah si si ni Va kýf lar dan al dýk. 600 yýl son ra ya pý yý ger çek kim li ði ne ka - vuþ tur du ðu muz i çin çok mut lu yuz de di. Baþ kan l te pe, mir sul tan da ki es ki ga sil - ha ne nin ye ri ne ya pý la cak a þe vin de pi þen ye - mek le rin bu ra da da ðý tý la ca ðý ný, ta ri hî a þe vi - nin So mun cu Ba ba Vak fý ta ra fýn dan ça lýþ tý - rý la ca ðý ný ve ken di le ri nin de ge rek li des te ði ve re cek le ri ni söz le ri ne ek le di. Mezun olan öðrencilere plâketleri verildi. Tarihî imaret 600 yýl sonra aslýna döndü HÜSYÝN HÝÇDURMZ BURS Çe le bi Sul tan Meh med in Cu ma na mazý sonunda aþ da ðýt tý ðý ta ri hî i ma ret 6 a sýr son ra a çýl dý. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l te pe, sul tan la rýn kur du ðu semt ler den o lu þan bir þehre hiz met et me nin mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný söy le di. mir sul tan da ki es ki ga sil ha ne nin ye ri ne ya pý la cak a þe vin de pi þen ye mek ler hiz me te a çý lan i ma ret ha - ne de da ðý tý la cak.

11 Y DÜNY 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 11 b haz ya li de ri Ba gapþ öl dü n GÜR CÝS TN DN tek yan lý ba ðým sýz lý ðý ný i lan e den haz ya nýn li de ri Ser gey Ba gapþ ýn öl dü ðü bil di ril di. Rus dev let med ya sý, Ba gapþ ýn, Rus ya nýn baþ ken ti Mos ko va da kan ser te da vi si gör dü ðü has ta ne de 62 ya þýn da öl dü ðü nü du yur du. b haz ya nýn li der li ði gö re vi ni 2005 yý lýn dan be ri yü rü ten Ba gapþ, 2009 yý lýn da ya pý lan se çi mi ka za na rak böl ge yi bir dö nem da ha yö net me hak ký ný el de et miþ ti. Gür cis tan ýn ha ki mi ye tin den 1990 lý yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren sa va þa rak çý kan b haz ya, 2008 de Rus ya i le Gür cis tan a ra sýn da çý kan sa va þýn ar dýn dan, Rus ya ta ra fýn dan res men ta nýn mýþ tý. Moskova / aa rap Bir li ði, Fi lis tin li le rin BM ye ü ye li ði ni is te ye cek n RP Bir li ði, Fi lis tin li ler i çin BM ye tam ü ye lik a ra yý þý na gi re cek. rap Bir li ði nin ba rýþ sü re ci ni iz le me ko mi te sin den ya pý lan a çýk la ma da, ko mi te nin, y lül a yýn da New York ta ya pý la cak BM Ge nel u ru lu nda, Do ðu u düs baþ þehir ol mak ü ze re Ba tý Þe ri a ve Gaz ze Þe ri di nde ku ru lu bir Fi lis tin dev le ti nin BM ye tam ü ye li ði ni ta lep e de ce ði bil di ril di. Doha / aa Singh: Pa kis tan te rör le mü ca de le et me li n HÝN DÝS TN Baþ ba ka ný Man mo han Singh, Pa kis tan ýn ken di ne ge le rek, te rör le mü ca de le et me si ge rek ti ði ni söy le di. Singh, Hin dis tan ýn PTI a jan sýn da yer a lan a çýk la ma sýn da, Pa kis tan ýn kom þu su o la rak bu ül ke de ki te rör dolayýsýyla bü yük en di þe duy duk la rý ný be lirt ti. f ri ka ya 6 gün lük zi ya ret te bu lu nan Singh, ilk kez bu ka dar sert bir dil le Pa kis tan da ki a þý rý din ci un sur la rýn ey lem le ri ni ký na ya rak, Pa kis tan da ne ler o lup bit ti ði ni gör dük çe, Pa kis tan yö ne ti mi nin u yan ma sý ge rek ti ði ko nu sun da da ha da ik na o lu yo rum de di. Singh, Pa kis tan ý, böl ge de ki te rör so ru nu nu hal let me ye yar dým et me si nin ken di ya ra rý na ol du ðu na ik na et me li yiz di ye ko nuþ tu. Yeni Delhi / aa Fil di þi'nde gü ven lik i yi le þe cek n FÝL DÝÞÝ ý yý sý nýn Dev let Baþ ka ný las sa ne O u at ta ra, ül ke de ki gü ven lik du ru mu nun bir kaç haf ta i çin de i yi le þe ce ði sö zü nü ver di. O u at ta ra, ön ce ki gün Fran sýz TV5Mon de te le viz yo nu na ver di ði de meç te, ül ke nin gü ney ba tý sýn da ki Li ber ya sý ný rýn da þid det ey lem le ri nin de vam et me si dolayýsýyla du ru mun zor ol du ðu nu, an cak bir kaç haf ta i çin de bu nun üs te sin den ge li ne ce ði ni be lirt ti. s ki Dev let Baþ ka ný La u rent Gbag bo ya bað lý mi lis le rin ve pa ra lý as ker le rin Li ber ya ve Fil di þi ý yý sý a ra sýn da gi dip gel di ði ni be lir ten O u at ta ra, bu ki þi le rin ön le ri ne çý kan her þe yi ya kýp yýk tý ðý ný vur gu la dý. Gbag bo nun dev ril me si nin yol aç tý ðý gü ven lik boþ lu ðu na rað men bid jan þehrin de du ru mun 6 haf ta dýr i yi leþ ti ði ni söy le yen O u at ta ra, bir kaç haf ta i çin de as ker le rin kýþ la la rý na dön me si ni he def le di ði ni i fa de et ti. O u at ta ra, es ki dev let baþ ka ný nýn ken di si ne en kaz ül ke bý rak tý ðý ný söy le di. Paris / aa BD SÝVÝLLRÝ ÖLDÜRMTN VZGÇMÝYOR BD or du su ve yö ne ti min de ki N TO güç le ri f ga nis tan iþ ga li nin baþ la dý ðý 2001 se ne sin den be ri sü rek li o la rak si vil le rin ö lü mü - ne se bep o lu yor. O ba ma yö ne ti mi ta ra fýn dan ül ke de ko nuþ lan dý rý lan 150 bin ye ni BD as ke rî i le si vil ka yýp la rýn art tý ðý be lir ti li - yor. BD ve N TO 2001 se ne sin den be ri en çok si vil kay ba 2010 se ne sin de se bep ol du yý lýn da yak la þýk 2 bin 400 si vi lin öl - me sin den so rum lu iþ gal ci ler 2001 yý lýn dan be ri yak la þýk 8 bin 800 si vi li ö lü mün den ve 16 bin si vi lin cid dî þe kil de ya ra lan ma sýn - dan so rum lu tu tu lu yor yý lý nýn 5 a yýn da da N TO dü zen le di ði sal dý rý lar da bir çok si vi li vur du. NTO savaþ uçaklarýnýn dün düzenleði saldýrýda 2 kadýn, 5 kýz ve 7 erkek çocuðu öldü yýlýnýn ilk 5 ayýnda NTO'nun öldürdüðü sivil sayýsý her geçen gün artýyor. TLÝÂM GÝBÝ BD ORDUSU V YÖNTÝMÝNDÝ NTO GÜÇLRÝNÝN FGNÝSTN'I ÝÞGL TTÝÐÝ 2001 SNSÝNDN BRÝ ÖLN SÝVÝL SYISI 10 BÝNÝ GÇRN, SDC DÜN NTO'NUN SLDIRISIND 14 DIN V ÇOCU ÖLDÜ. N TO sa vaþ u çak la rý nýn f ga nis tan ýn gü ney ba tý sýn da ki Hel mand vi la ye tin de dü zen le dik le ri ha va sal dý rý sýn da 14 ki þi nin öl dü ðü, 6 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Hel mand vi la yet yö ne ti mi söz cü sü Da vud h me di, Nev zad il çe sin de dün geç sa at ler de dü zen le nen sal dý rý da ö len 14 ki þi nin ta ma mý nýn ka dýn ve ço cuk lar ol du ðu nu söy le di. h me - di, böl ge de ki mi li tan la rý he def a lan N TO sa vaþ u çak la rý nýn, mi li tan lar ye ri ne si vil le re a it i ki e vi vur ma sý so nu cu ev ler de ya þa yan 2 ka dýn, 5 kýz ve 7 er kek ço cu ðu nun öldüðünü be lirt ti. Söz cü, N TO sal dý rý sý nýn, mi li tan la rýn dün er ken sa at ler de Nev zat il çe sin de ki bir N TO De niz Pi ya de si üs sü ne dü zen le dik le ri sal dý rý nýn ar dýn dan ya pýl dý ðý - ný kay det ti. N TO yet ki li si Bin ba þý Tim Ja mes, Nev zad il çe sin de si vil ka yýp lar ol du ðu na i liþ kin bil gi le rin ken di le ri ne u laþ tý ðý ný söy le di. Ýt ti fak güç le riy le f gan as ker le ri nin o lay böl ge sin de in ce le me ler de bu lun du ðu nu be lir ten Ja mes, N TO nun ko nu hak kýn da da ha son ra ek bir a çýk la ma ya yým la ya ca ðý ný kay det ti. abil / aa sad dan re form la ra de vam sö zü SU RÝ Y Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad, genç ler den o lu þan bir he ye te, ül ke de ki re form ça lýþ ma la rý na mü sa ma ha sýz de vam e di le ce ði sö zü ver di. l Va tan ga ze te si nin ha be ri ne gö re, genç ler den o lu þan he ye ti ka bul e den sad, Re form ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni, ba zý uy gu la ma la rýn ha ya ta ge çi ril me sin de ge cik me ler ya þan ma sý na rað men re form ça lýþ ma la rý nýn dur ma ya ca ðý ný söy le di. Re form la rýn plan lan mýþ dö nem ler þek lin de ha ya ta ge çe ce ði ni ve gev þe me ye mü sa ma ha gös te ril me ye ce ði ni be lir ten sad, genç ler den ül ke de ki si ya sî hayata du yar lý ol ma la rý ný is te di. Gö rüþ me de he yet te yer a lan genç le rin, Ba zý gü ven lik güç le ri nin hal ka kö tü dav ran dý ðý yö nün de ki e leþ ti ri si ne kar þý lýk sad ýn Yak la þýk 4 bin po li sin e ði til me ye baþ lan dý ðý ve ül ke de ki mev cut so ru nun sa de ce gü ven lik gö rev li le ri nin hal ka kö tü dav ran ma sýn dan i ba ret ol ma dý ðý ný söy le di ði kay de dil di. Ga ze te ye a çýk la ma ya pan he yet te ki genç ler den bi ri nin, sad ýn gös te ri le re ka tý lan genç ler le i le ti þi mi nin de vam et ti ði ni ve genç le rin top lum da ki ro lü nün, si ya sî ha yat ta ak tif bir þe kil de var lýk gös te re bil me si nin sað lan ma sý yö nün de ta lep le ri ni te yit et ti ði ni ak tar dý ðý bil di ril di. Þam / aa RSTN V TLBÝS SBLRIN SLDIRI TN LR des te ðin de ki Su ri ye hü kü met güç le ri nin, Su ri ye Dev - let Baþ ka ný Beþ þar sad a kar þý yo ðun pro tes to gös te ri le ri ne sah ne o lan Ras ten ve Tal bi se ka sa ba la rý na sal dý rý baþ lat týk la rý bil di ril di. Su ri ye nin iç ke si min de yer a lan Hu mus þehri ne bað lý Ras ten ve Tal bi se ka sa ba la rý na yö ne lik sal dý rý nýn bu gün er ken sa at ler de baþ la dý ðý ný be lir ten bir gös te ri ci, ka sa ba la ra gi den yol - la rýn gü ven lik güç le ri ve as ker ler ta ra fýn dan u la þý ma ka pa týl - dý ðý ný kay det ti. Ýn san hak la rý ör güt le ri, hü kü met kar þý tý gös te ri le rin baþ la dý ðý Mart a yý nýn or ta la rýn dan bu ya na Su ri ye de 1000 den faz la ki þi nin öl dü ðü ne i - þa ret e di yor. Beyrut / aa MUHLÝFLRÝN ÝSRÝL'DN YRDIM ÝSTDÝÐÝ ÝDDÝSI SU RÝY LÝ mu ha lif le rin Ýs ra il den yar dým is te di ði id di a e dil di. l Va tan ga ze te sin de ya yým la nan ha ber de, Ýs ra il al kýn ma dan So rum lu Ba kan Yar dým cý sý yüp a ra nýn bir kül tür fo ru mun da yap tý ðý ko nuþ ma da, Su ri ye li mu ha lif le rin Ýs ra il hü kü me tin den des tek is te dik le ri ni söy le di ði kay de dil di. Ha be re gö re a ra, bu ta le bi Baþ ba - kan Bin ya min Ne tan ya hu ya i le te rek Su ri ye ye yö ne lik u lus lar a ra sý bas ký nýn art tý rýl ma sý yö nün - de nü fuz kul la nýl ma sý ný is te di. Þam / aa FOTOÐRF: HBRLR Mý sýr a u lus la r a ra sý des tek n MISIR IN halk a yak lan ma sý son ra sý çö kü þün e þi ði ne ge len e ko no mi si ni kur tar mak i çin, çe þit li ül ke ve u lus la r a ra sý ku ru luþ lar dev re ye gir di. Mý sýr ýn res mî ha ber a jan sý M N, Mý sýr i le a tar a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me ler so nu cun da, a tar ýn, Mý sýr da ya pý la cak çe þit li ya tý rým lar i çin 10 mil yar do lar lýk bir plan ü ze rin de ça lýþ tý ðý ný du yur du. Mý sýr Plan la ma ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ba ka ný Fey za bul l Na ga, a tar mi ri Þeyh h met bin Ha li fe el Ta ha ni ta ra fýn dan plan la nan 10 mil yar do lar lýk ya tý rým plan la ma sý nýn tu rizm, ko nut, pet rol, u laþ týr ma, ta rým, e ði tim, sað lýk ve a da let gi bi sek tör ler de ol ma sý nýn bek len di ði ni söy le di. Fran sa da top la nan G-8 ül ke le ri nin li der le ri, Mý sýr ve Tu nus a top lam 20 mil yar av ro ma lî yar dým sö zü ver miþ ler di. Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy, sa de ce Fran sa nýn Mý sýr ve Tu nus a 1 mil yar av ro ma lî yar dým da bu lu na ca ðý ný a çýk la dý. Ge çen haf ta, Su u di ra bis tan ýn rap Bir li ði Da i mî Tem sil ci si ve a hi re Bü yü kel çi si h met b dü la ziz at tan, Mý sýr a top lam 4 mil yar do lar lýk yar dým da bu lu na cak la rý ný kay det miþ ti. Mý sýr ma li ye ve e ko no mi ba kan lýk la rý top lam 7,6 mil yar do lar lýk a cil kre di i çin, Dün ya Ban ka sý ve U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) i le gö rüþ me le ri ne de vam e di yor. Bu i ki ku ru luþ da Mý sýr a ký sa sü re i çe ri sin de kre di ve ril me si ne sý cak ba ký yor. ahire / aa Re fah ýn a çýl ma sý Fi lis tin li le ri se vin dir di n MISIR IN Gaz ze sý ný rýn da ki Re fah sý nýr ka pý sý ný da i mî o la rak aç ma sý, Fi lis tin li le ri se vin dir di. Ha mas hü kü me ti nin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li si Ga zi Ha mid, ka pý nýn a çýl ma sý ný ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý o la rak ni te len dir di. Fi lis tin hal ký nýn dört yýl dýr sü ren am bar go ve yap tý rým la rýn ar dýn dan ra hat bir ne fes a la ca ðý ný be lir ten Ha mid, ar týk Fi lis tin li le rin Re fah tan ser best çe ge çe bi le cek le ri ne i þa ret et ti. Bir Gaz ze li Mý sýr ýn bu a dý mý nýn ku þat ma yý ký ra cak ilk a dým ol ma sý ný u mut e di yo rum de di. Refah/ aa Mladiç'i yargýlamak için üç hakim atandý ve mahkeme hazýr. Mla diç i yar gý la ya cak mah ke me ha zýr n BOS N-Her sek te ki sa vaþ sý ra sýn da Sýrp güç le ri nin ko mu ta ný o lan Rat ko Mla diç i yar gý la ya cak BM s ki Yu gos lav ya U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne ve kâ le ten baþ kan lýk ya pan, mah ke me nin tem yiz yar gý cý Meh met Gü ney, baþ kan lýk sý fa týy la ön ce ki gün üç ha kim a ta dý ðý ný ve Mla diç i yar gý la ya cak ilk ka de me mah ke me nin ha zýr ol du ðu nu söy le di. Gü ney, ilk ka de me mah ke me i çin a ta dý ðý ha kim ler den bi ri nin l man, bi ri nin Gü ney f ri ka lý ve bi ri nin Hol lan da lý ol du ðu nu a çýk la dý. Mla diç in týb bî kont rol ler i le i da rî ve ma lî pro se dür le rin ta mam lan ma sýn dan son ra muh te me len bu gün ve ya Sa lý gü nü La hey e ge ti ri le ce ði ni i fa de e den Gü ney, bu ki þi nin ge lir gel mez u lus la r a ra sý hu kuk ge re ði der hal ha kim kar þý sý na çý ka rý la ca ðý ný an lat tý. Yar gý la ma yý ya pa cak mah ke me nin i ki ka de me li o la ca ðý ný kay de den Gü ney, yar gý la ma sü re ci ne i liþ kin þu a çýk la ma da bu lun du: U lus la r a ra sý mah ke me i ki ka de me li dir. Bi rin ci ka de me mu ha ke me yi ya par, di ðe ri i se tem yiz mah ke me si. Güney, yar gý la ma sü re si nin 1,5 veya 2 yýl sürebileceðini dile getirdi. Lahey / aa Mal lýmý için ihale ilaný ROL ÖZTÜR ÇLÝ MTL MÝN ROSR YD PRÇLRI SNYÝ TÝCRT LÝMÝTD ÞÝRTÝ, Doðu Marmara alkýnma jansý 2010 OBÝ'lerin Rekabet Gücünün rtýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Sakarya'da uygulanacak ÖZTÜR MTL PSÝT GLÝÞTÝRM V RBT GÜCÜNÜ RTTIRM projesi için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale kapsamýnda almayý planladýðýmýz makineler: LOT 1: Hidrolik Profil ve Boru Bükme Makinesi (80'lik) Hidrolik Profil ve Boru Bükme Makinesi (240'lýk) LOT 2: CNC Hidrolik bkant Pres ombine Makas 80 Tonluk LOT 3: 8 Ton apasiteli Çiftkiriþ Gezer öprülü Vinç Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý rtvin Sanayi Sitesi 54. Sok. No: 65 (Türkoðlu Cad.) Dörtyol rifiye / SRY adresinden bedeli mukabili temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: ve 17:00'dýr. Teklif Yeri: rtvin Sanayi Sitesi 54. Sk. No: 65 Dörtyol / RÝFÝY / SRY Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; vvvvvv.marka.org.tr ve vvwvv.ozturkmetal.com.tr 'de yayýnlanacaktýr. Teklifler, tarihinde, saat 10:30'da ve DOÐU MRMR LINM JNSI Yeniþehir Mahallesi Demokrasi Bulvarý No: 72/ Ýzmit / OCLÝ adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. B: Ye men de ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin an laþ ma Y MN Cum hur baþ ka ný li b dul lah Sa lih i le ül ke de ki en güç lü a þi ret li de ri Þeyh Sa dýk l h mar a ra sýn da, Ye men de 5 gün den be ri sü ren ça týþ ma la rý dur dur mak ko nu sun da an laþ ma ya va rýl dý ðý bil di ril di. Sa lih e bað lý güç le rin, hü kü met kar þý tý gös te ri ci le rin sa fý na geç ti ði ni a çýk la yan, güç lü Ha þid a þi ret kon fe de ras yo nu li de ri l h mar ýn e vi ne sal dý rý dü zen le me siy le baþ la yan ça týþ ma la rý so na er dir mek ko nu sun da ki an laþ ma ya, ön ce ki gün geç sa at ler de va rýl dý ðý bil di ril di. Ye men de ki a þi ret li der le ri ko mi te si nin, ça týþ ma la rýn dur du rul ma sý ko nu sun da an laþ ma ya pýl ma sý na ön cü lük e den bir ü ye si, yap tý ðý a çýk la ma da, her i ki ta ra fýn da dün sa bah sa at le rin den i ti ba ren güç le ri ni böl ge den çek me yi ka bul et tik le ri ni du yur du. l h mer in a dý bir yar dým cý sý da an laþ ma yý doð ru la ya rak, o mi te bir ka ra ra var dý ve biz bu ka ra ra u ya ca ðýz de di. Va rý lan an laþ ma, her ne ka dar ül ke de son 5 gün den be ri 124 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan kan lý ça týþ ma la rý dur dur sa da, Sa lih in, Ye men i terk et me si nin mü za ke re e dil me si ça ba la rý na kar þý çýk ma sý dolayýsýyla kri zin çö zü mü ne pek bir kat ký sý ol ma ya cak. Sana / aa

12 RÖPORTJ MYIS 2011 PZRTSÝ Y Res mî i de o lo ji ve ay gýt la rý hýz la çö ker ken ta ri hin kir li ve pas lý say - fa la rý bir bir a ra la ný yor. Bu gü ne ka dar mil yon lar ca ço cu ða Mil lî - ði tim müf re da týn da öð re ti len ta ri - hin yan lýþ o la bi le ce ði deh þet ve ri ci bir ger çek o la rak kar þý mý za çý ký yor. Res mî ta rih a ley hi ne söy le nen her þey doð ru ol ma sa da bu nu tar týþ - mak bi le in san la rýn ge le cek le ri ni kur gu la ma la rý a çý sýn dan ö nem li di ye dü þü nü yo rum. Bu nok ta dan ha re ket le, bu haf ta â - zým a ra be kir in an la tým la rý ný gü nü - müz tar týþ ma la rý na ý þýk tu ta cak þe - kil de ka le me a lan Mus ta fa r ma - ðan la ya kýn ta ri hi ko nuþ tuk. â zým a ra be kir in Gö züy le Ya kýn Ta ri hi miz ki ta bý ya za rý o la rak Ge nel kur may ýn a - çýk la ma la rý ný ken di si ne sor duk Ge nel kur may ya kýn ta rih ça lýþ ma la rýy la il gi li ur tu luþ Sa va þý sap tý rý lýp, al ter na tif ta rih ya zýl dý ðý ný e sef le gö rü yo ruz de di. Siz de â zým a ra be kir in Ýs tik lâl Har bi yle il gi li a ný la rý ný ya yýn la dý nýz. çýk la may la il gi li ne dü þü nü yor su nuz? l ter na tif ta rih dün ya nýn her ye rin de var. Res mî ta ri hin ol du ðu her yer de al ter na tif ta rih o lur. Bun dan kaç mak kur tul mak müm kün de ðil. Tür ki ye de al ter na tif ta rih ya zýl dý ðý ka na a tin de de ði lim. Çün kü al ter na tif ta rih, sa de ce ça ba lar la ya zý la cak þey de ðil dir. Ge le nek le ri nin o luþ ma sý e sas týr. Ya ni top lu mun bir ke si min de sa vu nu lan bir dâ vâ var dýr. Bu dâ vâ et ra fýn da ta rih çi ler, bi lim a dam la rý, uz man lar, i de o log lar ye ti þir. Tür ki ye de böy le be lir gin bir e kol, ge le nek yok. n cak bir ta raf tan i yi ya da kö tü mil lî gö rüþ ge le ne ðin den söz e di le bi lir. Ya kýn ta rih le il gi li ça lýþ ma la rý ný zý ne re ye o tur tu yor su nuz? en di ça bam la Si vas ta çý kan ga ze te yi bu lu yo rum. Ga ze te yi o kur ken o ra da bir bil gi ye rast lý yo rum. O bil gi yi res mî ta rih bil gi le riy le mu ka ye se et ti ðim de ba ký yo rum ki de ði þik lik var. Bu nu fark e dip ya zý yo rum. Bu al ter na tif ta rih de ðil dir. l ter na tif ta rih de di ði miz þey Ba tý da ku rum laþ mýþ týr. l ter na tif ler de ku rum laþ mýþ týr. Tür ki ye de ya zý lan çi zi len þey ler hak kýn da ör güt lü ta rih ku rum la rý o luþ ma dý ðý i çin bun lar bu ka dar kor ku la cak bo yut ta de ðil ler dir. l ter na tif bir ta rih yok sa Ge nel kur may ýn a çýk la ma la rý ný na sýl yo rum la mak lâ zým? Bir ke re ta ri hi te ke li ne al mak Ge nel kur may ýn i þi de ðil dir. Ge nel kur may ýn em riy le yüz ler ce ta rih uz ma ný dok to ra yap týr mýþ lar ve T S de ça lýþ tý rý yor lar. Harp ka de mi le rin de ye tiþ ti ri yor lar. Fa kat Ge nel kur may ýn böy le bir gö re vi yok. Mem le ke tin ta rih gi di þa tý na el koy mak, gi di þa tý kon trol et mek, bu gi di þa ta kar þý çý kan la rý fiþ le mek gi bi bir gö re vi ol du ðu nu ben bil mi yo rum. Var sa söy le sin ler! Do la yý sýy la bu a çýk la ma la ra fark lý a çý lar dan kar þý çýk tým. Bi rin ci si, al ter na tif ta rih kö tü bir þey de ðil. Üs te lik, Tür ki ye de pek al ter na tif ta rih di ye ta rif e de bi le ce ði miz bir e kol yok. Ý kin ci si, Ge nel kur may ýn gö re vi bu tür ça lýþ ma la ra kar þý çýk mak de ðil. Ü çün cü sü de, biz Tür ki ye de baþ tan i ti ba ren y dýn lan ma yý sa vu nu yo ruz. Pe ki, bu yak la þý mýn bir Li sen ko o la yýn dan far ký ne dir? Li sen ko, bi li yor su nuz, Mark sist te o ri ye ay ký rý o la rak bir gö rüþ ge liþ tir di. Ve so nun da dýþ lan dý. Mark sist i de o lo ji ye kar þý çý kan in san la rýn sü reç ten dýþ lan ma sýn dan ve sus tu rul ma sýn dan þi kâ yet e dil di ði bir dö nem de bi li min ö nü a çýl sýn, ser best dü þün ce ol sun fa lan de nil di ði bir dö nem de kal kýp da ta rih çi le rin yap ma ya ça lýþ tý ðý þe yi ib ret le, e sef le iz li yo ruz de me nin ay dýn lan may la a lâ ka sý ol du ðu ka na a tin de de ði lim. Bu ay dýn lan ma nýn tam ter si dir. Dog ma tiz min bir et ki si dir. lin de si lâh tu tan bir gü cün ça lýþ ma la rý ný ib ret le ve e sef le iz li yo rum de me si ka bul e di le bi lir bir du rum de ðil. De mok ra si ler de böy le söy le yen bir ki þi nin is ti fa sý is te nir. Ba tý da al ter na tif ta rih a raþ týr ma la rý na bu ka dar kar þý çý ký lý yor mu? Ba tý da al ter na tif ta rih her za man teþ vik e di lir. Çün kü res mî ta ri hin gö re me di ði, boþ bý rak tý ðý a lan lar an la þý lýr. Do la yý sýy la ta rih ne ka dar fark lý a çý lar dan ba ký lýr sa o ka dar i yi mey ve ve ren a ðaç týr. Bun dan ra hat sýz ol mak ye ri ne tam ter si ne al ter na tif ta ri hin ku rum laþ ma sý i çin bir teþ vik po li ti ka sý iz len me si lâ zým. Ta rih çi ler Ge nel kur may ýn a çýk la ma sý na kar þý ar þiv le ri ni zi a çýn çað rý sýn da bu lun du lar. Siz Tür ki ye de Ge nel kur may ýn ya da res mî ar þiv le rin sý ký sý ký ya ka pa lý tu tul ma sý ný na sýl yo rum lu yor su nuz? Her dev le tin bir ta kým nok ta lar da sý nýr lan dýr ma hak ký var dýr. Me se lâ Ýn gi liz ar þiv le ri ne ba ka lým; 25 yýl da a çý la cak lar var dýr, 50 yýl da a çý la cak lar var dýr. Bun lar za ma ný ge lin ce a çý lýr. çýl dýk tan son ra i çin de sak lan ma sý ge re ken bil gi le rin var lý ðý an la þý lýn ca tek rar ka pa tý lýr. Fa kat âzým arabekir in anlatýmlarýný günümüz tartýþmalarýna ýþýk tutacak þekilde kaleme alan Mustafa rmaðan la yakýn tarihi konuþtuk. URTULUÞ SVÞI FÝRÝ MUSTF ML ÝN DÐÝL! ÂZIM RBÝR'ÝN GÖZÜYL YIN TRÝHÝMÝZ ÝTBI'NIN YZRI MUSTF RMÐN URTULUÞ SVÞI FÝRÝNÝN, DÝRNÝÞ HRTÝ OLUÞTURYIM FÝRÝNÝN 1919'D MUSTF ML'DN ÇITIÐI NTÝND DÐÝLÝM. BU FÝRÝN ÂZIM RBÝR'DN GLDÝÐÝ NTÝNDYÝM DDÝ. bun lar iç po li ti kay la il gi li de ðil dev le tin dýþ i liþ ki le ri ni ze de le ye cek bil gi ler le il gi li ko nu lar da ger çek le þir. Tür ki ye de te mel kay nak lar nok ta sýn da bü yük bir sý kýn tý var dýr. Nu tuk ma lûm 1927 de ba sýl dý. Ba zý yer le ri de yan lýþ ba sýl dý. ðer â zým a ra be kir in de di ði doð ruy sa, ken di telg raf la rýn dan, ken di bel ge le rin den bir kýs mý da Nu tuk ya za rý ta ra fýn dan çar pý týl mýþ. â zým a ra be kir bir tel gra fýn dan 28 ke li me nin çý ka rý la rak ve 4 ke li me ek le ne rek Nu tuk ta yer ve ril di ði ni söy lü yor. Ve ken di si nin söy le di ði nin an la þýl maz ha le ge ti ril di ði ni id di a e di yor. Nu tuk un el ya zý sýy la ka le me a lýn mýþ for mu Ge nel kur may ýn ka sa sýn da ki lit li. Bu nun týp ký ba sým o la rak ya yým lan ma sý lâ zým. Ya da a raþ týr ma cý la ra bu nun a çýl ma sý ge re kir. Ya ni Nu tuk un el ya zý sý for mun da fark lý lýk lar var mý di yor su nuz? Nu tuk, 1927 de ba sý lýr ken el ya zý sý nüs ha dan diz gi ya pý lý yor. Fa kat ya diz gi ya pý lýr ken bir ta kým de ði þik lik ler o lu yor, ya da M. e mal in ken di ta sar ru fuy la ba zý þey ler ya yým lan mý yor. ma bu ra da ta rih çi ler a çý sýn dan Mus ta fa e mal in ba sýl ma ya ne yi uy gun gör me di ði, ne den vaz geç ti ði, bu bel ge le ri ne den ký salt tý ðý gi bi so ru lar ö nem li. r zu rum on gre si a çý lýþ ko nuþ ma sý di ye Nu tuk ta yer a lan me tin ni çin o ri ji na lin den fark lý? Zat-ý ak de si haz re ti pa di þa hi i le a ra mýz da ki sýr la rýn þim di lik a çýk lan ma sý uy gun de ðil dir di yor. Zât-ý ak de si pa di þah Vah det tin. Sýr la rý i se za fer ka za nýl dýk tan son ra a çýk la ya ca ðý ný be lir ti yor. Ne den bu bö lüm ler çý ka rýl dý? Ne den r zu rum on gre si tu ta nak la rý 1992 se ne sin de Fah ret tin ýr cý oð lu a dýn da bir ö nem li a raþ týr ma cý za ma nýn Ge nel kur may Baþ ka ný Se mih San car dan ö zel i zin a la rak fo toð raf çe kin ce ye ka dar pi ya sa ya ve ril me di. Ne den ýr cý oð lu nun bu ha ki kat le ri ya zan ki ta bý ný bas ma yý Türk Ta rih u ru mu red de di yor? TT, bu nun i çin ta türk ün mi ra sýn dan pay a lý yor. Bu nu bas ma ya cak da ne yi ba sa cak! â zým a ra be kir in Gö züy le Ya kýn Ta ri hi miz ki ta bý ný yaz dý - nýz. ma cý nýz ney di? â zým a ra be kir, Tür ki ye nin do ðu sun da, ba tý sýn da, ku ze yin de, gü ne yin de, hat ta zer bay can da çok se vi len bir ki þi lik. Hat ta a ley hin de bu ka dar lâf söy len me si ne, dýþ lan ma sý na, ki tap lar dan is mi nin çý ka rýl ma sý na rað men... Hal kýn bu ka dar sev me si ba na bir i pu cu ver di. r zu rum da Be kir is mi nin bu ka dar yay gýn ol ma sý nýn se be bi ne dir? r zu rum lu lar, ars lý lar ya ni o böl ge nin in san la rý a ra be kir e bi raz mi to lo jik bir þah si yet o la rak ta ba kar lar. Ger çek te Ýs tik lâl Sa va þý nýn ga li bi a ra be kir dir. Son ra dan Mus ta fa e mal le Ýs met Pa þa o nun ga li bi yet le ri ni ken di le ri ne mal et ti ler. Hak ký ný gas bet ti ler. Tüm bu u nut tu rul ma ça ba la rý na rað men halk u nut mu yor sa de mek ki o ra da bir þey var dýr den 1958 e ka dar ne re dey se 50 se ne tek ta raf lý o la rak, kim se ak si ni sa vu na ma ya ca ðý bir po zis yon da, i yi bir a dam dý, þöy le bir a dam dý de me nin bi le suç teþ kil et ti ði bir za man da halk ta ra fýn dan se vil me ye de vam et ti. Te mel de maz lûm la rýn hak ký ný sa vun mak gi bi, ya ni ta rih te hak ký yen miþ in san la rýn hak la rý ný i a de et mek gi bi bir yo la gir dim. â zým a ra be kir, mað dur e dil miþ ta ri hî bir þah si yet. a ra be kir yap týk la rý ný ay ný za man da ya za bil di ve bu gü ne ka dar bu yaz dýk la rýy la ge le bil di. Do la yý sýy la ma dem yaz mýþ, ma dem an lat mýþ ben de bu nu in san la ra an la þý la bi lir bir dil le yaz dým. Bi raz mik ro ta rih a raþ týr ma sý gi bi bir þey. Çün kü â zým a ra be kir de ken di gö züy le an la tý yor. en di gö züy le an la týl ma sý na i zin ve ril sin. Ta rih te % 100 ger çe ði tem sil et mez. Ta rih hiç kim se nin te ke lin de de ðil dir. Nu tuk ta ger çe ðin bir kýs mý ný an la týr. Ý nö nü nün a ný la rý da bir kýs mý ný an la týr. ma ni çin bir in sa nýn yaz dýk la rý Ýn ký lâp Ta ri hi ki tap la rýn da ka a le a lýn maz? Do la yý sýy la â zým a ra be kir in bi ze söy le ye ce ði çok þe yin ol du ðu nu gör düm. Ney di bu ger çek ler? ur tu luþ Sa va þý fik ri nin, di re niþ ha re ke ti o luþ tu ra yým fik ri nin 1919 da Mus ta fa e mal den çýk tý ðý ka na a tin de de ði lim. Hadd-i za týn da ki tap ta yaz ma sý na rað men, bu fik rin doð ru dan doð ru ya â zým a ra be kir den gel di ði ka na a tin de yim. a ra be kir in fi kir le ri ni yaz dým. Bu ra da a þa ðý yu ka rý 1913 e ka dar gi de bi le ce ði miz bir muh te mel Ýs tik lâl Sa va þý pla ný var te Os man lý top rak la rýn da nü fu sun ö zel lik le ri ni be lir le mek ü ze re bir ça lýþ ma ya pýl mýþ týr te sa va þa gi rer ken Müs lü man la rýn ve gay ri müs lim le rin ço ðun luk ta ol du ðu böl ge ler bi li ni yor du. Böy le ce muh te me len sa va þý kay be dil me si ha lin de ni haî o la rak bi zim han gi ta ba na yas la na ca ðý mýz, han gi nok ta ya ka dar ge ri le ye ce ði miz, kay be de ce ði miz sa va þýn ar dýn dan kur tar ma mýz ge re ken top rak lar plan lan mýþ tý. â zým a ra be kir kur tu lu þun Do ðu dan baþ la ya bi le ce ði ni söy lü yor. Ve ken di si nin de bu cep he de bü yük ba þa rý lar sað la ya rak Ýs tik lâl Har bi ne bü yük kat ký lar yap tý ðý ný be lir ti yor 1918 de bi li yor su nuz Baþ kan Wil son mil let le rin ken di ka der le ri ni be lir le me hak la rý ný sa vu nan 14 nok ta yý or ta ya a týn ca, o ra da rap la rýn ken di ka der le ri ne ken di le ri nin ka rar ver me si te zi ne hiç bir þe - kil de kar þý çýk ma dýk de â zým a ra be kir Ýs tan bul a dö ner ken as lýn da 1913 te baþ la mýþ o lan n ver Pa þa nýn ve Teþ ki lât-ý Mah su sa nýn da hil ol du ðu kur tu lu þun, an cak Do ðu da o la bi le ce ði fik ri, da ya na ðý mýz o lan ki þi lik af kas Or du su nun 15. o lor du su nu mu ha fa za et mek ve o ra dan bir kur tu luþ ha re ke ti ni baþ lat mak var dý. r zu rum on gre si nin a çý lýþ ko nuþ ma sýn da ma kas la nan, Mus ta fa e mal in Ýs tan bul da te pe den týr na ða her ke sin kur tu luþ ü mi di siz de dir cüm le si ni söy le me si nin al týn da bu ger çek ya tar. Bu ra dan bak maz sak me se le yi dü me ni ký rýk bir ta kay la Mus ta fa e mal de ni ze a çýl dý, Sam sun a çýk tý gi bi hiç bir ta ri hî a çý dan ge çer li li ði ol ma yan bir ef sa ne nin ku ca ðý na o tur muþ o lur. a ra be kir Pa þa Mus ta fa e mal i ur tu luþ ha re ke ti nin i çi ne çe ki yor. Hat ta 19 Ni san da Trab zon a çý ký yor. O ra dan r zu rum a gi di yor. Bü tün or ta mý ha zýr la dýk tan son ra M. e mal i ha re ke tin ba þý na ge çi ri yor. Bu id di a lar doð ru mu? Bu Ge nel kur may ýn ya yýn la dý ðý 1971 ta rih li dev rim ta ri hi ki ta býn da o lay lar ay nen böy le ak ta rý lýr. Ö zel lik le M. e mal as ker lik gö re vin den a týl dýk son ra ken di si is ti fa e der. O a þa ma da Mus ta fa e mal en za yýf nok ta day dý. Res mî gö rev yok tu. Pa di þah ýn ken di si ver di ði bü tün yet ki ler ge ri a lýn mýþ du rum day dý. k si ne a ra be kir hem 15. o lor du ko mu ta ný, na do lu da ki en kuv vet li or du nun ko mu ta ný hem de Mus ta fa e mal in yet ki le ri de o na ve ril miþ ti. Ve kâ le ten 3. Or du mü fet tiþ li ði ni üst len miþ ti. Ýs te sey di M. e mal i bi ti re bi le cek bir yet ki dey di. Hat ta Ýs tan bul hü kü me ti M. e mal i tu tuk la ma sý i çin e mir gön de ri yor. n cak a ra be kir, Ben bir Türk as ke ri ni tu tuk la ma þe ref siz li ði ni gös te re mem. Hiç bir za man ha ya tým da ka nun dan ay rýl ma dým. Bu ver di ði niz e mir de as ke rî ka nun la ra uy gun de ðil dir" di ye rek as ker lik ha ya tý ný da ris ke atan bir ka rar ve ri yor. On dan son ra Mus ta fa e mal e is ti fa et me den ön ce ki gi bi Si zin em ri niz de yim Pa þam di yor. Ýþ te bu ký rýl ma nok ta sý. Ne den il la Mus ta fa e mal, üs tün ö zel lik le ri mi var? Þim di as ker de bir rüt be, bir tek rüt be bi le ö nem li dir. al dý ki Mus ta fa e mal Fi lis tin Cep he si nde, 2. Or du, 7. Or du ve ar dýn dan Yýl dý rým Or du la rý Gru bu ko mu ta ný ol muþ bi ri si dir. ma a ra be kir hiç bir za - man bir or du ko mu ta ný ol ma mýþ týr. Mus ta fa e mal in or du ko mu tan lý ðý yap mýþ ol ma sý a ra la rýn da böy le bir fark ol du ðu nu gös te ri yor. s lýn da bun lar as ke rî bir ba kýþ a çý sýn dan ö nem li þey ler. Siz ki ta bý nýz da hak sýz o la rak M. e mal e Ça nak ka le de sa va þýn ko mu ta ný o la rak il ti fat e dil di ði ni söy lü yor su nuz Her sa va þýn bir baþ ko mu ta ný var dýr. Þim di Mo haç Sa va þý nda çok ö nem li ya rar lý lýk la rý gö rün müþ ça vuþ lar var dýr. Biz hiç bir za man on la rý an lat ma yýz. Þim di bu, Ça nak ka le ye ge lin ce de ði þi yor. Ça nak ka le Sa va þý nýn Baþ ko mu ta ný kim di? Te o ri de Pa di þah, a ma ger çek te Pa di þah ýn ve ki li o lan n ver Pa þa ydý. Ça nak ka le yi Ça nak ka le ya pan, as ker le ri gön de ren, ya tý rým la rý ya pan i ra de nin al týn da n ver Pa þa var dýr. y ný þe kil de Baþ ko mu tan lýk Mey dan Sa va þý nda me se lâ Yar bay Na zým di ye bi ri si ol sun. Baþ ko mu tan lýk Sa va þý ný o nun ka zan dý ðý ný an la ta lým. M. e mal e ha ka ret o la rak de ðer len di ril mez mi bu? Þim di Ça nak ka le ya pý lan bu. Yah ya Ça vuþ u, Sey yid On ba þý yý an la tý yor sun, baþ ko mu ta ný an lat mý yor sun. Ça nak ka le bu gü ne ka dar gel diy se n ver Pa þa sa ye sin de gel di. Der gi ler ya yým lat tý. i tap lar bas týr dý. Ça nak ka le li te ra tü rü var sa, o nun sa ye sin de var. ma gi din bir ta ne bi le n ver Pa þa nýn is mi ni, res mi ni gö re mez sin. Ta ri hin ne ka dar yan lý an la týl dý ðý nýn bir ör ne ði. 18 Mart gü nü bi zim müs tah kem mev kii ko mu ta ný Ce vat Pa þa ydý. O gün, yi ne o, o ra da yok tu. O nun ye ri ne Se la hat tin dil Pa þa ba ký yor du. O ce an la rýn bom ba la dý ðý sa at ler de Se la hat tin dil Pa þa ko mu ta e di yor du. Se la hat tin dil Pa þa nýn is mi ni de ðil, to zu nu da hi bu la maz sýn. Pe ki, ni ye bun la rýn i sim le ri yok. Çün kü n ver Pa þa yý bir kah ra man o la rak gös ter mek M. e mal mer kez li Cum hu ri yet i de o lo ji si ne ay ký rý. Se la hat tin dil Pa þa nýn Tek Par ti dö ne min de mu ha lif ol du ðu i çin ta rih ten çý kar týl ma sý ge rek miþ ti. Ýl ker Baþ buð dö ne min de â zým a ra be kir in a nýl dý ðý ný söy lü yor su nuz. Siz ce res mî ta ri hi bu ka dar ya ra la yan bir in sa nýn a nýl ma sý nýn mâ nâ sý ney di? Ýl ker Baþ buð en te re san ta raf la rý o lan bi ri siy di. 1. â zým a ra be kir i n ma Top lan tý sý gi bi bir þey ya pýl mýþ tý. Ö zel lik le a ra be kir gi bi top lu mun de rin den sev di ði ki þi le ri, res mî i de o lo ji ta ra fýn dan dýþ lan mýþ ol ma sý kar þý sýn da bir ta kým al ter na tif ta rih çi le ri nin bun la rý fark lý þe kil de yo rum la yýp kul lan ma la rý nýn ö nü ne geç me ye ça lýþ tý. Tek rar res mî ta ri he ek lem le mek i çin bir ha re kâ ta gi riþ ti. Fa kat son ra bu an la yý þýn as ker i çe ri sin de tu tul ma dý ðý an la þýl dý ve terk e dil di.

13 DÝZÝ 30 MYIS 2011 PZRTSÝ Ni san 1909'da ma hi ye ti hâ lâ tam ay dýn la tý la ma yan meþ'um "31 Mart Vak'a sý" pat lak ver di. Selânikli dönmelerin baþýný çektiði Hareket Ordusu, Balkan komitacýlarý ve Makedonya'daki gayrimüslim çeteciler ile birleþerek geldiði Ýstanbul'da tam bir terör estirdi. ardeþi kardeþe kýrdýrmak istemeyen Sultan II. bdülhamid vcý Taburlarýný harekete geçirmedi. 31 Mart Vak'asý dehþetli bir plan ve kökü dýþarýda olan bir ihanet hareketiydi. Hedefinde hrar Fýrkasý vardý. Nâzenin Meþrûtiyet, BÜYÜ BDL ÝSTR I I. Meþ rû ti yet dö ne mi se çim le ri ve ay ný za man zar fýn da ya þa nan si ya sî ge liþ me ler Yer li ve ya ban cý kay nak la rýn bir ço ðun da Ye ni Os man lý la rýn 1902'de Pa ris'te yap mýþ ol duk la rý zir ve top lan tý sýn dan "Jön Türk le rin I. on gre si" þek lin de bah se dil me si ne rað men, top lan tý ya baþ kan lýk e den Prens Sa ba had din Bey gi bi zât la rýn na za rýn da bu iç ti ma ýn is mi "h rar ý Os ma ni ye on gre si"dir. Do la yý sýy la, Fer ruh Bey ve Mi zan cý Mu rad gi bi Prens Sa ba had din Bey de bu "h rar ý Os ma ni ye" i sim ve mâ nâ sý na tâ ba þýn dan be ri bað lan mýþ ve so nu na ka dar da bu na sâ dýk kal mýþ lar dýr. Ni te kim, Ýt ti hat çý lar la yol la rý ný a yýr dýk tan son ra bi le, bu kad ro yi ne ay ný is mi kul lan mýþ ve hat ta 14 y lül 1908 de kur muþ ol duk la rý par ti nin is mi ni de "h rar ý Os ma ni ye Fýr ka sý" þek lin de ka bul ve i lân et miþ ler dir. Ýþ te bu h rar ha re ke ti, Na mýk e mâl'in tâ bi riy le "Na mert kor ku lar dan sýy rý lan ve bir he ye cân ý â te þîn ke si le rek be þe ri yet â le min de gü neþ gi bi par la yan hür ri yet ha ki ka ti"nin bir ci het te ye ni den do ðu þu i di. ( ra no tu: Üs tad Be di üz za man, 1950'de ik ti da ra ge len De mok rat lar'ý kast e de rek ay nen þu nu söy ler: "h rar Fýr ka sý, yi ne o tuz beþ se ne son ra di ril di, yi ne u yan dý." Be ya nat ve Ten vir ler, s. 202; 1970 yý lý bas ký sý, s. 11. De mek ki, h rar ve De mok rat'ý, bir bi ri nin de va mý ve ay ný kök ten ge len, ay ný mis yo na bað lý par ti ler mâ nâ sýn da an la mak ge re kir.) 1908 ve 1912 yýl la rýn da ya pý lan se çim le re de ay ný i sim le ka tý lan h rar Fýr ka sý, Ýt ti hat çý ko mi ta cý la rýn þid det li bas ký sý dolayýsýyla, ne ya zýk ki Mec lis'te ye ter li bir var lýk gös te re me di yý lý se çim le ri nin he men her yö nüy le þa i be li ol du ðun da, ta rih çi le rin ço ðu hem fi kir dir. (1909'da Ha re ket Or du su nun e liy le dar be vu ru lan ve li der kad ro sunun ço ðu ha pis ve i dam i le ce za lan dý rý lan h rar Fýr ka sý nýn ba ki ye si, 1912 se çim le rin de Hür ri yet ve Ý ti lâf Fýr ka sýy la müþ te rek ha re ket et ti.) "So pa lý se çim," ya hut "da yak lý se çim" di ye de ka yýt la ra ge çen ve bir kaç kez te ker rür et me mec bu ri ye ti ha sýl o lan bu ta rih ler de ki ( ) se çim ler, peþ pe þe pat lak ve ren Ý tal yan, Bal kan ve Harb i U mu mî ga i le si nin de ek len me siy le, e sa sýn da se çim ol mak tan çýk mýþ, Ýt ti hat çý la rýn bir ne vi o yun a re na sý na dö nüþ müþ tü. o mi ta cý lar, se çi me ka tý lan he men hiç bir par ti ye ha yat hak ký ta ný ma dý; bu se bep le, me m le ket tek par ti dik ta tor ya sý na 7 DÜNDN DVM mah kûm e dil miþ ol du. 1908'de ya pý lan ilk se çim le re dö ne cek o lur sak, bu dö nem de sa de ce i ki par ti nin ö ne çýk tý ðý ný ve se çim le re iþ ti rak et ti ði ni gör mek te yiz: Ýt ti had ve Te rak ki Fýr ka sý i le h rar ý Os ma ni ye Fýr ka sý. h rar la rýn Ýs tan bul dý þýn da ki böl ge ler de ka týl ma im kâ ný ný bu la ma dý ðý bu se çi mi Ýt ti hat çý a day lar ka zan dý. (Bu a ra da, n ka ra böl ge sin den ba ðým sýz bir a day ken di im kân la rýy la se çi mi ka za na rak h rar la rýn sa fýn da yer al dý ðý ný ha týr lat mýþ o la lým.) Ge nel se çi mi Ýt ti hat çý la rýn ka zan mýþ ol ma sý na rað men, Mec lis'in 17 ra lýk'ta a çýl ma sýy la bir lik te, bir çok me bus Ýt ti hat çý lar dan ay rý la rak h rar ta ra fý na geç ti. Böy le lik le h rar, Mec lis'te a na ve ye gâ ne mu ha le fet par ti si vas fý ný ka zan dý. Hü kü met ve dev let mer ke zi o lan Ýs tan bul'a gel dik ten son ra Ýt ti hat çý la rýn ko mi ta cý lýk çeh re siy le ta ný þan þah si yet li ve ka pa si te li me bus la rýn h rar ta ra fý na geç me si ne pa ra lel o la rak, dö ne min et ki li ga ze te le ri de Ýt ti hat çý la ra cep he al dý. Do la yý sýy la, bun lar h rar Fýr ka sý ný des tek le me ye yö nel di ler. Bu ga ze te le rin bel li baþ lý o lan la rý þun lar: Mî zân, Ýk dam, Sa bah, Ser bes tî, Ye ni Ga ze te, Sa dâ yý Mil let ve bi lâ ha re Ser vet i Fü nûn. Ýt ti hat çý lar, se çi mi ka zan mýþ ol ma la rý na rað men, ken di kad ro la rý i çin de doð ru dü rüst bir dev let a da mý yok tu. Ya ni, bu par ti ik ti da ra ha zýr de ðil di. Üs te lik, Â yan Mec li sin de ki ü ye le rin ö nem li ke si mi h rar'a me yil li görü nü yor du. Fi kir med ya sý nýn da des te ði ve teþ vi kiy le, ilk meþ rû ti yet hü kû me ti ni teþ kil e den kad ro nun ço ðu "Hareket Ordusu mensuplarýnýn Makriköy Üzerine Yürüyüþü" h rar ta raf ta rýy dý. Ýþ te, bu bek len me dik du rum kar þý sýn da a de ta çýl gý na dö nen Ýt ti hat çý lar i se, en güç lü ol duk la rý ko mi ta cý lýk fa a li yet le riy le iþ gör me ye ko yul du lar: Baþ ta Ser bes tî ga ze te si baþ ya za rý Ha san Feh mi Bey ol mak ü ze re, h rar'a des tek ve ren di ðer ga ze te le rin ya zar la rý, Ni san a yý ba þýn dan i ti ba ren bi rer bi rer vu ru la rak kat le dil di ler. 31 MRT V SI FIRSTÇILIÐI Der ken, 13 Ni san 1909'da ma hi ye ti hâ lâ tam ay dýn la tý la ma yan meþ'um "31 Mart Vak'a sý" pat lak ver di. Ýt ti hat çý lar, bu fýr sa tý ka çýr ma dý. Da ha doð ru su, ya þa nan kar ga þa yý fýr sa ta çe vir me nin plân la rý ný yap tý. vet, el al týn dan ve tam bir ko mi ta cý lýk fa a li yeti þe klin de yü rü tü len bir or ga ni zas yon la, o deh þet li 31 Mart kri zi, ke li me nin tam an la mýy la bir fýr sat çý lý ða dö nüþ tü rül me ye ça lý þýl dý. Se la nik'te bu lu nan Ü çün cü Or du yu Ýs tan bul'da ki kan lý a re na dan ha ber dar e den Ýt ti hat çý lar ve on la rýn ar ka sýn da ki ka - ran lýk mih rak lar, e le ge çir miþ ol duk la rý "31 Mart Vak'a sý" ko zu nu ar týk gö nül le rin ce ve te pe te pe kul lan ma ya ko yul du lar. Se la nik'li dön me le rin ba þý ný çek ti ði ve or ga ni ze et ti ði bu or du ya, Bal kan ko mi ta cý la rý i le Ma ke don ya'da ki Rum ve Bul gar çe te ci le ri de da hil e de rek "Ha re ket Or du su" nâ mý ve ril di. Se la nik'ten Ýs tan bul'a doð ru tren ler le sevk e di len bu der me çat ma or du nun he men bü tün ef ra dý nýn bil di ði bir tek þey var dý: Vur mak, kýr mak, öl dür mek ve yað ma la mak... Ýs tan bul'da ki v cý Ta bur la rýy la, bu or du ya kar þý ko nu la bi lir di. n cak, bu nu da Sul tan b dül ha mid is te me di. "ar de þi kar de þe kýr dýrt mam" de di. ( sa sýn da, bu i fa de, me se le nin mad dî ve za hi rî ta ra fý il gi liy di. Ý þin bir de "mâ ne vî mu ha ve re" ta ra fý var dýr ki, bu a raþ týr ma nýn for ma tý na uy gun düþ me di ðin den bu hu su su es ge çi yo ruz.) Þu var ki: Söz ko nu su i ha net plâ ný, çok deh þet liy di ol du ðun dan, son de re ce giz li tu tu lu yor du. Mah mut Þev ket Pa þa nýn son an da ba þý na mon te e dil di ði Ha re ket Or du su, Ye þil köy'e var dý ðýn da, Mec li si tem si len bir he ye ti a ya ðý na ge tir te rek, mil le tin i ra de si ni de sün gü nün u cu na tak mýþ ol du. (23 Ni san 1909) r dýn dan þeh re gi ren ve ko ca Ýs tan bul'u ka de me li þe kil de e le ge çi ren bu or du, ön ce sý ký yö ne ti mi i lân et tir di, ar dýn dan Mec lis Baþ ka ný Ta lat Be yin de o lu ruy la fýr sat bu fýr sat di ye rek Sul tan b dül ha mid'i taht tan in dir di. (27 Ni san) Da ha sý, Yýl dýz Sa ra yý ný bi le ça pul ve yað ma et ti re rek, e sa sýn da na sýl bir ka rak te re sa hip ol du ðu nu göz ler ö nü ne ser miþ ol du. He men ar dýn dan tu tuk la ma lar baþ la dý. He def te Ýt ti had ý Mu ham me dî Ce mi ye ti i le h rar Fýr ka sý nýn men sup la rý var dý. On la ra en a ðýr ce za lar ve ri le cek, tarih sahnesinden silinmek istenecekti. Bu bü yük ve müm taz ca mi a i çin de i da mý is te nen ler, ne ya zýk ki ön ce den tes bit e dil miþ ve yak la þýk sek sen ki þi lik bir lis te mah ke me baþ kan lý ðý na su nul muþ tu... Bu lis te de Ýt ti had ý Mu ham me dî men su bu ve h rar la rýn dos tu o lan Üs tad Be di üz za man da var dý. On dan ön ce ki þi yar gý lan mýþ ve is tis na sýz ta ma mý i da ma mah kûm e dil miþ ti. Ý lâ hî i na yet ve mah ke me de yap mýþ ol du ðu de si tâ nî mü da fa a sa ye sin de be ra at e de rek kur tul du. y rý ca, ken di siy le bir lik te maz lû mun da ha kur tul ma sý na ve si le ol du. * * * Bu dö nem de re ji min is mi Meþ ru tî Mo nar þi ol ma sý na rað men, uy gu la ma tam an la mýy la "þid det li is tib dat" þek lin de hü küm fer mâ i di. Meþ rû ti ye tin mâ nâ ve ma hi ye tin den u zak la þan Ýt ti hat Te rak ki hü kü met le ri, bu ta rih ten son ra bas ký cý po li ti ka la rý da ha da þid det len di re rek, hem da hil de, hem de ha riç te he lâ ket ve fe lâ ket fýr tý na la rý nýn kop ma sý na bir ba ký ma se be bi yet ver di ler yý lý son la rý na ge lin di ðin de, Ýt ti hat çý lar, Os man lý Dev le ti gi bi ken di ik ti dar la rý nýn da so nu nu ge tir miþ ol du lar. On la rýn bir kýs mý kaç tý git ti; iç le rin de iz zet ve þe ref sa hi bi n ver Pa þa gi bi þah si yet ler de var dý. Ge ri ye ka lan Ýt ti hat çý ar týk la rý i se, Cum hu ri yet hü kü met le ri nin ku rul ma sýy la bir lik te, ye ni ve es ki sin den çok da ha deh þet li, hat ta mut lak mâ nâ da bir dik ta re ji mi ni te sis et me ye ko yul du lar. Prens Sabahaddin ÝÝ YILDIZ ÞHSÝYT o nu mu zun tam da bu ra sýn da, hür ri yet ve meþ rû ti yet yo lun da çok bü yük e mek sarf et miþ, çe tin mü ca de le ler den geç miþ, de fa lar ca ö lü mün ký yý sýn dan dön müþ o lan i ki yýl dýz þah si yet ten söz et mek is ti yo ruz: Prens Sa ba had din ve Mi zan cý Mu rad. Ya kýn ta rih Tür ki ye'sin de ki de mok ra si nin ge liþ me sey ri ni da ha i yi an la ya bil mek i çin, bu ve ben ze ri þah si yet le rin hem bi yog ra fi le ri ni bil mek te, hem de fik rî cep he le ri ni öð ren mek te bü yük fay da var. Þim di, sý ra sýy la bu zat la rý bi raz da ha ya kýn dan ta ný ma ya ça lý þa lým. MÞRûTÝYT DÖNMÝ YILDIZ ÞHSÝYTLRÝNDN PRNS SBHDDÝN BY Meþ rû ti yet dö ne min de ki Os man lý h rar Fýr ka sý i de o log la rýn dan fi kir ve si ya set a da mý Prens Sa ba had din Bey, I. Meþ rû ti yet'in fes he di le rek ilk Mec lis i Me bu san'ýn ka pa týl dý ðý gün o lan 13 Þu bat 1878'de dün ya ya gel di ði ri vâ yet e di lir. O nun prens li ði, an ne ta ra fý na da ya nýr. n ne si Se ni ha Ha ným, Sul tan I I. b dül ha mid'in kýz kar de þi dir. Ba ba sý Dâ mad Mah mut Ce lâ led din Pa þa nýn hür ri yet meþ rû ti yet ta raf ta rý ol ma sý ve Ye ni Os man lý la ra ya kýn lýk duy ma sý dolayýsýyla, Mut lâ ki yet re ji mi ta ra fýn dan sa kýn ca lý gö rül me ye baþ lan dý. Ön ce, d li ye Ne za re tin de ki i þin den e dil di, ar dýn dan in zi va da kal ma ya zor lan dý. Me se le bu nun la da bit me di, her ha re ke ti ta ki be a lýn dý. v le ri nin ve a i le ya þan tý la rý nýn sü rek li þe kil de ta kip ve ta ras sut al týn da tu tul ma sý, on la rý zi ya de siy le ra hat sýz et ti. Pa þa a i le si, hem bu ra hat sýz lýk se be biy le, hem de ço cuk la rý nýn da ha i yi bir tah sil gör me le ri mü lâ ha za sýy la Ýs tan bul'dan ay rý la rak Fran sa'ya yer leþ ti. i le si Fran sa'da i ken Jön Türk ler le te ma sa ge çen ve on lar la bir lik te ha re ket et me ye baþ la yan Prens Sa ba had din, 1902'de Pa ris'te ya pý lan h rar on gre sin de en ön saf ta gö rün dü. on gre de ki ra ki bi i se, Meþ rû ti yet ta raf ta rý ol mak la bir lik te da ha zi ya de mil li yet çi ve mer ke zi yet çi fi kir le riy le ta nýn mýþ o lan h met Rý za Bey di. h rar ha re ke ti, bu kon gre den son ra i ki ko la ay rýl dý: Mil li yet çi Mer ke zi yet çi Grup i le Hür ri yet çi Li be ral Grup. I I. Meþ rû ti yet'in i lân e dil me siy le bir lik te Ýs tan bul'a ge lince h rar ý Os ma ni ye Fýr ka sý saf la rý na ka tý lan Prens Sa ba had din, bu fik rî ve si ya sî ha re ke tin i de o log la rýn dan bi ri ol du. Ne var ki, 1908 yý lý se çim le ri ni ko mi ta cý lýk la iþ gö ren Ýt ti hat çý lar ka zan dý. Bun lar, ken di le ri ne ra kip o la rak h rar Fýr ka sý ný gör dük le ri i çin de, on la ra kar þý her tür lü bas ký ve yýl dýr ma yön tem le ri ni uy gu la ma ya, dev re ye sok tu lar. Her þe ye rað men, 1920'li yýl la ra ka dar a ra lýk lý da ol sa Tür ki ye'de kal ma ya gay ret e den ve si ya set yo luy la mil le te hiz met et me fýr sa tý ný kol la yan Prens Sa ba had din, Os man lý Ha ne da ný na men sup bü tün fert ler i çin ge ti ri len ya sak tan o da na si bi ni al dý ve yurt dý þý na git mek zo run da kal dý. Prens Sa ba had din ve o nun gi bi hür ri yet çi ay dýn la rýn bir þe kil de ber ta raf e dil me siy le bir lik te, mey dan Zi ya Gö kalp gi bi mil li yet çi ge çi nen ka tý mer ke zi yet çi i de o log la ra kal dý. ZIT DÜNYLRIN ÝNSNI vet, Zi ya Gö kalp ve Prens Sa ba had din, ge rek fi kir ve ge rek se si ya set â le min de bir bi ri ne en zýt gö rü nen i ki þah si yet i di. Gö kalp'in dün ya gö rü þü Tür ki ye'de 1908'ler den 1950'le re ka dar o lan ca a ðýr lý ðýy la de vam e der ken, bu ta rih ten son ra i se Prens Sa ba had din Be yin fi kir ve dün ya gö rü þü ne doð ru ted ri cî bir yö ne liþ ha re ke ti baþ la dý. Be di üz za man Sa id Nur sî'nin de 1908'de Prens Sa ba had din Be ye hi ta ben yaz mýþ ol du ðu bir mek tup ta, gü zel fi kir le ri nin neþv ü ne mâ bul ma sý i çin, za man ve ze mi nin þart la rý na dik kat çe ki li yor ve ö zet le ve bil mâ nâ þun lar söy le ni yor du: "Prens Sa ba had din Be yin sû i te lâk ki o lu nan (yan lýþ an la þý lan) gü zel fik ri ne ce vap. "Si zin te þeb büs i þah si ve hiss i re ka be te is ti nad e den fik ri niz gü zel dir. Mu sa ba ka yý, ya rýþ ma yý in tac e der. "Hat ta, bu fi kir, me de ni yet te ki te rak ki yat ma ki ne si nin bu ha rý hük mün de dir. " dem i mer ke zi yet (ye rin den yö ne tim) sis te mi ne, her han gi bir tef ri ka ya mey dan ve ma hal bý rak ma dan gi dil me li. "Bu fik rin gü zel li ði ni (te o ri de) ta ak kul e di yo ruz; fa kat tat bi ki ni þim di lik i ra de e de mi yo ruz. Tat bi ki i çin çok za man lâ zým. Fa kat, hü kü met ler þim di den te þeb bü sa ta baþ la ma lý." (Bkz: Os man lý ca Nu tuk, 1. Mek tup.) MZRINI MNDRS GTÝRTTÝ 30 Ha zi ran 1948'de Ýs viç re'de ve fat e den Prens Sa ba had din Be yin me zar nak li, 4 5 se ne son ra an cak müm kün o la bil di. 1950'de ik ti da ra ge len De mok rat Par ti, 1951'de Ta if'te bu lu nan Mit hat Pa þa nýn me za rý ný Ýs tan bul Þiþ li'de ki Hür ri yet i be di ye Te pe si ne nak let ti. Bun dan bir se ne son ra i se, h rar De mok rat ha re ke tin fi kir ön cü le rin den o lan Prens Sa ba had din Be yin me za rý ný ken di va ta ný na nak let mek i çin ha re ke te ge çil di. Ýlk a dým, Os man lý Ha ne da ný na men sup kim se ler i çin ya pý lan kà nun de ði þik li ði nok ta sýn da a týl dý. Cum hur baþ ka ný Ce lal Ba yar'ýn þid det le mu ha le fet et ti ði bu gi ri þim, Baþ ba kan d nan Men de res'i is ti fa e þi ði ne ka dar ge tir di. So nun da, Ba yar ge ri a dým at mak zo run da kal dý ve il gi li kà nun ka bul e di le rek yü rür lü ðe gir di. 16 Ha zi ran 1952'de ka bul e di len ve ba zý þart la ra bað lý tu tu lan 5958 sa yý lý söz ko nu su kà nun la, Os man lý Ha ne da ný na men sup sa de ce öl müþ o lan lar i le ha yat ta ki ha ným la rýn yur da gi riþ le ri ne i zin ve ril di. Ýþ te, bil has sa d nan Men de res'in fi kir le ri ne hay ran lýk duy du ðu Prens Sa ba had din Be yin me za rý da, bu kà nu nun ka bul e di li þin den i ki haf ta son ra Ýs viç re'den a lý na rak Ýs tan bul'la ge tir til di. Prens Sa ba had din Be yin me za rý, ha len yüp sul tan ab ris ta nýn da o lup zi ya re te a çýk bu lun mak ta dýr. { YRIN: MÝZNCI MURD BY {

14 SiyahMaviýrmýzýSarý SPOR MYIS 2011 PZRTSÝ Y VRUP NIN BÜYÜÐÜ GURDÝOL: MÜMML OYNDI FC Bar ce lo na'nýn tek nik di rek tö rü Jo sep Gu ar di o - la, ''Mü kem mel bir maç çý kar dýk. Manc hes ter U - ni ted da fi nal de ol ma ya lâ yýk tý ve bu ku pa yý ka - zan mak zor ol du. Sa de ce ka zan ma dýk ay ný za - man da o la ða nüs tü oy na dýk'' de di. '' ÞMPÝYONLR LÝGÝ FÝNLÝND MNCHSTR UNÝTD'I 3-1 YNN BRCLON UPYI 4 ÜNCÜ Z ZNDI. ÝN GÝL T R'NÝN baþ ken ti Lon dra'da, 6. kez v ru pa'nýn 1 nu ma ra lý ku pa sýn da fi nal ma çý na ev sa hip li ði ya pan Wemb ley Sta dý'nda ki fi nal ma çýn da, Ýn gil te re Pre mi er Le a gu e þam pi yo nu Manc hes ter U ni ted i le Ýs pan ya La Li ga þam pi yo nu Bar ce lo na kar þý kar þý ya gel di. 87 bin 695 fut bol se ve rin iz le di ði mü ca de le de, Bar ce lo na'da sa kat lý ðý bu lu nan kap tan Pu yol ye dek ku lü be sin de o tur du. ar þý laþ ma ya et ki li baþ la yan Manc hes ter U ni ted, ilk 10 da ki ka o yu nu Bar ce lo na'nýn ya rý sa ha sý na yýk ma yý ba þar dý. Bu sü re i çin de ra kip ka le ye git mek te zor la nan Bar ce lo na pas tra fi ði ni sýk laþ tý ra rak ya vaþ ya vaþ o yun da den ge yi sað la dý. Bar ce lo na, ma çýn 15. da ki ka sýn da ilk teh li ke li a ta ðý ný ge liþ tir di. Xa vi'nin sað dan or ta la dý ðý to pa Ped ro mü sa it du rum da vur du an cak me þin yu var lak yan dan a u ta çýk tý. Bu po zis yon dan 5 da ki ka son ra bu kez Da vid Vil la ka le yi yok la dý. Bu fut bol cu nun ce za ya yý ö nün den gön der di ði sert þut ta, top az fark la yan dan a u ta git ti. O yu nun kon tro lü nü e li ne a lan Bar ce lo na, a ra dý ðý go lü 27. da ki ka da bul du. Xa vi'nin a kýl do lu pa sýy la ha re ket le nen Ped ro'nun ce za a la ný na gi rer gir mez yap tý ðý vu ruþ ta, top ka le ci Van Der Sar'ýn so lun dan að la ra git ti ve Bar ce lo na 1-0 ö ne geç ti. Ped ro'nun go lü ne Manc hes ter U ni ted'ýn ya ný tý ge cik me di. 34. da ki ka da ge li þen Manc hes ter U ni ted a ta ðýn da, ce za a la nýn da Giggs'le pas la þan Ro o ney'nin bek let me den vu ru þun da, top ka le ci Val des'in u za na ma ya ca ðý kö þe ye git ti ve sko ra den ge gel di da ki ka da ge li þen Bar ce lo na a ta ðýn da Da vid Vil la'nýn çý kar dý ðý pa sa mü sa it po zis yon da ki Mes si do ku na ma yýn ca Ýs pan yol tem sil ci si ö nem li bir po zis yon dan ya rar la na ma dý ve ilk ya rý 1-1 e þit lik le so na er di. Mü ca de le nin ilk ya rý sýn da top la oy na ma o ran la rýn da Bar ce lo na, yüz de 66'ya yüz de 34'lük üs tün lük sað la dý. Manc hes ter U ni ted, ka le yi bu lan tek þu tun da go lü a tar ken, Bar ce lo na i se ka le ye gi den 3 þu tun dan yal nýz ca bi rin de skor ü ret ti. Ryan Giggs yenilgiye çok üzüldü. BRCLON 4. Z ZNDI Ýspanyol ekibi Barcelona, vrupa Þampiyonlar Ligi'nde önceki gece Manchester United'ý yenerek 4. kez mutlu sona ulaþtý. Barcelona, , ve sezonlarýnda kupayý kazanýrken, Manchester United ise , ve sezonlarýnda kupayý müzesine götürdü. FOTOÐRFLR: MSSÝ V VÝLL UPYI GTÝRDÝ ÝÝNCÝ ya rý ya i ki ta kým da ay ný kad roy la baþ la dý. Ýlk ya rý da ki bas ký lý o yu nu nu i kin ci ya rý da da sür dü ren Bar ce lo na, 52. da ki ka da ön ce I ni es ta, po zis yo nun de va mýn da da Mes si i le gol a ra dý an cak so nu ca u la þa ma dý. Ma çýn ki lit a dam la rýn dan Mes si, 54. da ki ka da sah ne ye çýk tý. Ce za ya yý ö nün de top la bu lu þan r jan tin li yýl dýz, yer den düz gün bir vu ruþ la ta ký mý ný 2-1 ö ne ge çi ren go lü at tý. Mes si, 2009 yý lýn da Ro ma'da Manc hes ter U ni ted i le oy na nan Þam pi yon lar Li gi fi nal ma çýn da da gol at ma ba þa rý sý ný gös ter miþ ti. 64. da ki ka da ce za a la nýn da top la bu lu þan Mes si'nin vu ru þun da ka le ci Van der Sar'dan dö nen to pu sa vun ma u zak laþ týr dý. Manc hes ter U ni ted gol den son ra risk a lýr ken, sa vun ma nýn a çýk la rýn dan ya rar la nan Bar ce lo na üst üs te ge liþ tir di ði a tak lar da Xa vi ve Mes si i le gol a ra dý. De ne yim li ka le ci Van der Sar, yap tý ðý kri tik kur ta rýþ lar la far kýn art ma sý na en gel ol du. Bas ký sý ný art tý ran Bar ce lo na, 69. da ki ka da far ký 2'ye çý kar dý. Bus qu ets'in pa sýn da to pu ce za a la ný ö nün de kon trol e den Da vid Vil la, þýk bir vu ruþ la me þin yu var la ðý fi le le re gön der di: 3-1. a lan da ki ka lar da sko ru ko ru ma sý ný bi len ve bu se zon ku pa da sa de ce r se nal'a ye ni len Bar ce lo na, hiç ye nil gi si ol ma yan Manc hes ter U ni ted'ý fi nal de 3-1 mað lûp e de rek ku pa ya u zan dý. Ýs pan yol e ki bi, 1992 yý lýn da yi ne Wemb ley Sta dý'nda oy na nan Þam pi yon lar Li gi fi na lin de Ý tal ya'nýn Samp do ri a ta ký mý ný 1-0 ye ne rek ku pa yý ka zan mýþ tý. 20 Ý ÞÝ GÖ ZL TI N LIN DI BR C LO N'D Ý kut la ma la rý sý ra sýn - da çý kan o lay lar da 90 ki þi ya ra la nýr ken, 20 ki þi de gö zal tý na a lýn dý. Ma çý iz le yen yak la þýk 35 bin Bar - ce lo na lý, bi tiþ dü dü - ðü nün ar ka sýn dan þe hir mer ke zi ne i ne rek kut la ma la ra baþ la dý. n cak bir grup po lis ko - ri do ru na þi þe ve taþ gi bi teh li ke - li ci sim ler a týp, çev re ye za rar ver me ye baþ la yýn ca o lay lar çýk - tý. 15'i po lis ol mak ü ze re top lam 90 ki þi ya ra la nýr ken, 15 ki þi nin has ta ne ye kal dý rýl dý ðý, 2'si nin du ru mu nun cid di ol duk la rý a çýk - lan dý. Po lis, sa ba ha ka dar de - vam e den o lay lar la bað lan tý lý o - la rak 20 ki þi yi gö zal tý na al dý. MSSÝ, ROR ORT Bu sezon vrupa Þampiyonlar Ligi'nde attýðý 11 golle en golcü futbolcu olan Messi, Manchester United karþýsýnda 1 gol daha atarak Ruud Van Nistelrooy'un 12 golle, bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanýna da ortak oldu. Ruud Van Nistelrooy, Manchester United'da forma giydiði sezonunda UF Þampiyonlar Ligi'nde toplam 12 gol atmýþ ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanýný eline geçirmiþti. Barcelona, UF vrupa Ligi'ni kazanan Portekiz'in Porto takýmýyla Süper upa'yý almak için karþý karþýya gelecek. Bu ta ký mýn yap týk la rý mu az zam Bar ce lo na'nýn yýl dýz fut bol cu su Li o nel Mes si, ''Bu ta ký mýn yap týk la rý mu az zam. Bu - gün i çin yap týk la rý mý zýn bi lin cin de de ði liz'' de di. Fi nal ma çý nýn en i yi fut bol cu su se çi len Mes si, Ýs pan yol ba sý nýn da ye ra lan de meç le - rin de, ''Üs tün o lan ta raf biz dik ve ka zan ma - ya lâ yýk týk. a zan ma ya de vam et mek is ti - yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. ''r týk ta ti le çýk - týk, ku pa e li miz de a ma ta til den dön dü ðü - müz de her kes e þit o la cak'' di yen Mes si, ye - ni den bir fi nal ma çýn da gol at tý ðý na i na na ma dý ðý ný di le ge tir di. FC Bar ce lo na lý di ðer fut bol cu lar dan Da vid Vil la, ''Çok mut lu yum, ka zan ma ar zu suy la do lu, hýrs lý bir ta ký mýz. 3-1'lik sko ru ge ti ren go lü at týk tan son ra bü yük bir ra hat lýk his set tim'' der ken, Ped ro Rod ri gu ez de ''Fi nal de ilk go lü at mak i na nýl maz bir þey. Bi zi sü rek li ta kip e den ta raf tar la rý mý za he di ye et mek i çin gü zel bir ku pa'' di ye ko nuþ tu. SiyahMaviýrmýzýSarý

15 SiyahMaviýrmýzýSarý OTOMOBÝL 30 MYIS 2011 PZRTSÝ 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit ýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Volk swa gen in pi ka bý ma rok Tür ki ye de VOL SW GN ma rok Tür ki ye de. v ru pa lý ü re ti ci nin ü ret ti ði bu sý nýf ta ki ilk a raç o lan Volk swa gen ma rok show ro om lar da ye ri ni al dý. 163 PS 2.0 BiT DI mo to ra sa hip, Trend li ne ve High li ne ol mak ü ze re i ki fark lý do na ným se çe ne ði i le Tür ki ye pa za rý na su nu lan ma rok, 50 bin 950 TL den baþ la yan a nah tar tes lim fi ya týy la a lý na bi li yor. Volk swa gen ma rok un bir çok ö zel li ði i le sý ný fýn da ki stan dart la rý ye ni den be lir le ye ce ði ni söy le yen Volk swa gen Ti ca rî raç Ge nel Mü dü rü e rem Gü ven, ma rok, kul la ným ma li ye tin den gü ven lik ö zel lik le ri ne, of fro ad sü rüþ tek no lo ji le rin den yük le me a la ný ve kon for ö zel lik le ri ne ka dar bir çok a lan da ra kip le rin den ö ne çý ký yor. Ýlk kez yer al dý ðý mýz bu seg ment te ma rok, müþ te ri le ri mi zin bek len ti le ri ne en i yi ya ný tý ve re cek de di. Hyun da i ni zi gü ve ni lir el le re tes lim e din T ML il ke o la rak sü rüþ gü ven li ði ni en ön plan da tut ma yý he def le yen ve kul la ný cý la rý nýn gü ven li ði ni en ö nem li ko nu o la rak be lir le yen Hyun da i, yet ki li ser vis iz le ni mi ya ra tan ö zel ser vis ler, sah te par ça ü re ti ci le ri ve da ðý tým cý la rý hak kýn da Hyun dai kul la ný cý la rý ný dik kat li ol ma ya dâ vet e di yor. Hyun da i, müþ te ri le ri ne i zin siz i sim kul la ný mý i le yet ki li ser vis iz le ni mi al týn da tak lit ve ya sah te ye dek par ça kul la ný mý ve bi linç siz mü da ha le le re ma ruz kal ma ma la rý i çin müþ te ri le ri ne ser vi se git me den ön ce da i.com.tr in ter net si te sin den ve ya 0(216) nu ma ra lý te le fon dan bil gi al ma la rý ný ö ne ri yor. Ye ni Ford Fo cus tan ta ri hî ö dül FORD, i le ri gü ven lik sis tem le ri su nan ü re ti ci le re ve ri len u ro NCP d van ce ö dü lü nü ka za nan ilk pre mi um dý þý mar ka ol du. k tif Þe hir Ý çi Gü ven lik Sis te mi ve Þe rit te al ma Yar dým cý sý tek no lo ji le ri i le i ki u ro NCP d van ced ö dü lü ka za nan Ye ni Fo cus, gü ven lik ko nu sun da en yük sek de re ce o lan 5 yýl dýz al ma nýn ya ný sý ra çar pýþ ma test le rin de ço cuk lar i çin o la ða nüs tü ko ru ma sað la dý ðý ný is pat la dý. Tü ke ti ci le rin ye ni lik çi gü ven lik tek no lo ji ler ko nu sun da dik kat le ri ni çek mek ve doð ru yön len di ril me le ri ni sað la mak ü ze re ve ri len u ro NCP d van ced ö dül le ri, Ye ni Fo cus i le bir lik te su nu lan k tif Þe hir Ý çi Gü ven lik Sis te mi ve Þe rit te al ma Yar dým cý sý tek no lo ji le ri ne ve ril di. S T tan 4 gün lük New York se ya ha ti ka zan dý S T IN, fa ce bo ok say fa sý nýn a çý lý þý ný kut la mak a ma cýy la ger çek leþ tir di ði ya rýþ ma yý ka za nan Gök çe l gan, S T Pi o ne er DJ ca demy spon sor lu ðun da DJ Sa lih Sa ka i le New York a git ti. Fa ce bo ok say fa sý na fa a li ye te ge çi ren S - T a ve faaliyet le ri ne ký sa sü re de yo ðun il gi o luþ tu. S T mo del le ri, kam pan ya lar gi bi gün cel bil gi le rin yer al dý ðý say fa da ay rý ca, S T ýn dü zen le di ði çe þit li faaliyet ler ve ya rýþ ma lar da fa ce bo ok kul la ný cý la rý nýn be ðe ni si ni ka za ný yor. Ci vic Hatc hback a i le si ne 1.4 Com fort ka tý lý yor YNÝ Ci vic Hatc hback in 1.4 Sport ve 1.4 i-shift Tech no logy den son ra baz mo de li 1.4 Com fort e ko no mik fi ya týy la Ha zi ran a yýn da Hon da a i le si ne ka tý lý yor. Hon da nýn Tür ki ye de en çok il gi gö ren mo de li Ci vic in ye ni le nen Hatc hback mo del le ri ar dý ar dý na o to mo bil se ver le rin kar þý sý na çýk ma ya baþ la dý. Da ha ön ce gö rü cü ye çý kan Hon da Ci vic Hatc hback 1.4 Sport ve 1.4 ishift Tech no logy den son ra þim di de 1.4 Com fort o to mo bil se ver ler le bu luþ ma ya ha zýr la ný yor. Ci vic Hatc hback in baz mo de li o lan 1.4 Com fort e ko no mik fi ya týy la dik kat çe ke cek. om pakt hatc hback a i le a ra ba sý, çe ki ci ön ta sa rý mý ve ka put kýs mýn da ki es nek ya pý sý sa ye sin de ya ya gü ven li ði ko nu sun da or ta la ma nýn ü ze rin de yüz de 65 pu an al dý. Güvenilirliði en yüksek otomobil VRUP'D V DÜNY'D YILIN OTOMOBÝLÝ OLN % 100 LTRÝLÝ NÝSSN LF, BÝR ÝLÝ GRÇLÞTÝRDÝ. LF, URO NCP'T BÐIMSIZ OLR GRÇLÞTÝRÝLN ÇRPIÞM TSTLRÝNDN SONR GÜVNÝLÝRLÝÐÝ N YÜS OTOMOBÝL ÖDÜLÜNÜ LDI. V RU P D ve Dün ya da yý lýn o to mo bi li o lan % 100 e lek trik li Nis san Le af, u ro NCP te ba ðým sýz o la rak ger çek leþ ti ri len çar pýþ ma test le rin den son ra gü ve nir li ði en yük sek o to mo bil ö dü lü nü al dý. Böy le lik le Nis san Le af bu ö dü lü a lan ilk e lek trik li a raç ol du. % 100 e lek trik li o lan Nis san Le af, u ro NCP test le rin de yüz de 89 ye tiþ kin gü ven li ði, yüz de 83 ço cuk ko ru ma, e lek tro nik sta bi li te kon tro lü ve hýz sa bit le yi ci nin de dâ hil ol du ðu a raç i çi gü ven lik sis tem le ri ko nu sun da yüz de 84 gü ven lik pu a ný al dý. om pakt hatc hback a i le a ra ba sý, çe ki ci ön ta sa rý mý ve ka put kýs mýn da ki es nek ya pý sý sa ye sin de ya ya gü ven li ði ko nu sun da or ta la ma nýn ü ze rin de yüz de 65 pu an al dý. Nis san ýn v ru pa da ki ge nel mer ke zi nin Ü rün Stra te ji & Plan la ma Baþ kan Yar dým cý sý ve þir ke tin Sý fýr mis yon Bi ri mi Baþ ka ný Pi er re Lo ing, Nis san Le af in bu zor test ler de ki ba þa rý sý, a ra cýn mü hen dis lik ba þa rý sý ný ve bu % 100 e lek trik li o to mo bi lin gün lük kul la ným i çin ol duk ça uy gun ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. Nis san L F sa de ce ge niþ, pra tik ve ra kip - r ka da þým To yo ta! DÜN Y NIN R-G li de ri To yo ta ve sa les for ce.com To yo ta müþ te ri le ri ve o to mo bil le ri i çin To yo ta Fri end/r ka da þým To yo ta i sim li ö zel bir sos yal að kur mak ü ze re stra te jik iþ bir li ði ne gi di yor. Ýþ dün ya sý na ö zel bir sos yal að plat for mu Sa les for ce Chat ter alt ya pý sý ný kul la ný la rak To yo ta müþ te ri le ri ne su nu la cak o lan To yo ta Fri end/r ka da þým To yo ta sos yal a ðý nýn 2012 yý lýn da ön ce lik le Ja pon ya da To yo ta nýn e lekt rik li a raç la rý (V) ve þarj e di le bi lir hib rid (Plugin Hib rid-phv) a raç la rýn da su nul ma sý plan la ný yor. Ge le ce ðin u la þým dün ya sý ný kur gu la ma yý ve bu ko nu da reh ber lik et me yi he def le yen To yo ta, bi li þim fir ma la rý i le iþ bir li ði ni kuv vet len dir me ye de vam e di yor de ön ce lik le Ja pon ya da To yo ta nýn e lek trik li (V) ve þarj e di le bi lir hib rid (PHV) o to mo bil le rin de su nul ma sý plan la nan To yo ta Fri end / r ka da þým To yo ta sos yal a ðý, To yo ta kul la ný cý la rý nýn ken di o to mo bil le riy le, ba yi le riy le ve To yo ta i le i le ti þim ha lin de ol ma la rý ný sað la ya cak. V RU P D D S TI LI YOR Ja pon ya da, me ri ka da ve v ru pa nýn ba zý ül ke le rin de bu yý lýn ba þýn da sa týl ma ya baþ la nan Nis san L F in, NDC test le rin de de gö rül dü ðü gi bi þarj a ra lý ðýn da 175 km men zi li var ve bu da a ra cý pra tik bir o to mo bi le dö nüþ tü rü yor. Hatc hback a i le o to mo bi li, ge liþ ti ril miþ bir kom - pakt e lek trik li mo tor ve a ra ba nýn ön kýs mýn da ön te ker lek le ri ha re ket et ti ren bir red re sör le i yi ce güç len di ril - miþ tir. C mo tor, mak si mum 145 km/h hýz i çin ye ter li o la cak 80 kw lýk bir güç ve 280 Nm lik bir tork ü re ti - yor. Nis san L F 80 kw lik gü cü Nis san ýn ge liþ tir di ði in ce ta ba ka lý, lit yum-i yon ba tar ya dan te da rik e di yor. Ýþ Pla ný Ya rýþ ma sý MS SC HU STTS Ins ti tu te of Tech no logy ön cü lü ðün de, To yo - ta nýn kat ký la rýy la dü zen le nen M.I.T. n ter pri se Fo rum Tur key in Ýþ Pla ný Ya rýþ ma sý so nuç lan dý. Su a da Club da dü zen le nen ö dül tö re nin de ko nu þan To yo ta Pa zar - la ma ve Sa týþ.þ Üst Yö ne ti ci si li Hay dar Boz kurt böy le bir ko - nu da spon sor ol ma þan sý ný ver di - ði i çin M.I.T ye te þek kür e de rek, bu prog ra mýn de va mýn da da yer a la cak la rý ný be lirt ti. Boz kurt, bu ya rýþ ma ya ka tý lan pro je le ri de ðer - len dir dik ten son ra, bu nun na sýl bir iþ pla ný na dö nüþ tü rü le ce ði ne da ir e ði tim ler ver dik le ri ni söy le di. Ya rýþ ma nýn i kin ci si i çin baþ vu ru lar y lül 2011 de baþ la ya cak. Yo ko ha ma dan çev re ci las tik YÜS tek no lo ji sin de ki zen gin de ne yim le riy le dün ya ça pýn da ter cih e di len las tik mar ka sý YO - O H M, çev re sel o la rak in san cýl ve top lu ma dost kon sept le ri te mel a la rak e ko-las tik se ri si Blu arth ü ü ret ti. Ýlk kez 1-2 Mart 2011 ta rih le rin de Ce nev re de dü zen le nen In ter na ti o nal Mo tor Show 2011 de ta ný tý lan ve v ru pa pa za rýn da sa tý þa su nu lan Blu arth se ri si bu yý lýn son çey re ðin de Tür ki ye ye ge le cek. le ri nin tü mün den da ha i yi per for man sý o lan bir a raç de ðil, ay ný za man da yol lar da ki en gü ven li e lek trik li a raç de di. u ro NCP Ge nel Sek re te ri Mic hi el van Ra tin gen, Nis san Le af, e lek trik li a raç la rýn da ge le nek sel a raç lar ka dar gü ve ni lir o la bi le ce ði ni is pat lý yor. Bu a raç la rýn v ru pa pa za rýn da yer a la cak bir son ra ki je ne ras yo nu i çin stan dart lar be lir len di de di. y rý ca, e lek trik li a raç la rýn i çin de bu lu nan ba tar ya sis te mi, e lek trik sis te mi nin gü ven lik tedbir le ri ni ölç mek a ma cýy la ka za test le ri sý ra sýn da a çýl dý. Bu a raç la rýn i çin de ka za sý ra sýn da o to ma tik ke sim i zo las yo nu da bu lun ma sý ge re ki yor du. raç bu tes ti de yük sek pu an la geç ti. Nis san raç Ta sa rým & Ge liþ tir me Baþ kan Yar dým cý sý Jerry Hard cast le, Bu so nuç la ra þa þýr ma dýk de di. Nis san Le af bu gü ne ka dar ü ret ti ði miz bütün a raç lar dan da ha faz la test ten geç ti. Ge le nek sel test le rin ya ný sý ra, e lek trik li sis te mi ne, as la faz la yük le me ol ma dý ðý ný ve i zo las yon sis te mi nin is ten di ði gi bi ka za a nýn da ça lýþ tý ðýn dan e min ol mak i çin her tür lü tes ti uy gu la dýk. SiyahMaviýrmýzýSarý

16 SiyahMaviýrmýzýSarý Güleç, 1994 yýlýndan beri kâðýt iþiyle uðraþtýðýný söyledi. â ðýt top la yýp burs ve ri yor I RI L D yaþ lý bir va tan daþ, öð ren ci le re burs ve re bil mek i çin kâ ðýt top lu yor. Sa ba hýn er ken sa at le rin de kâ ðýt top la ma ya baþ la yan Mus ta fa Gü leç (69), ge ce geç sa at le re ka dar, ý rýk ka le nin cad de le ri ni ar þýn lý yor. Top la dý ðý kâ ðýt la rý sa tan Gü leç, bi rik tir di ði pa ra nýn bir kýs mý ný öð ren ci le re burs, bir kýs mý ný ih ti yaç sa hi bi a i le le re er zak, bir kýs mý ný i se dün ya da mað dur o lan Müs lü man in san la ra yar dým ku ru luþ la rý a ra cý lýy la gön de ri yor. Gü leç i ta ný yan es naf da o nun bu ça ba sý na kâ ðýt la rý ný bi rik ti re rek des tek ve ri yor. ý rýk ka le Ma ki ne im ya n düs tri si (M) nden e mek li o lan Gü leç, pa ra ya ih ti ya cý ol ma dý ðý ný, hu zu ru yar dým ya pa rak bul du ðu nu söy le di. ýrýkkale / cihan ve rest e týr ma nan en genç dað cý n 16 ya þýn da bir Ýn gi liz gen ci her ký ta nýn en yük sek da ðý na týr man ma yý ba þa ran en genç in san ol du. Lond ra nýn gü ney ba tý sýn da ki Sur bi ton da o tu ran Ge or ge t kin son i sim li genç, 2005 te 11 ya þýn day ken i li man ja ro ya týr ma na rak baþ la dý ðý 7 Zir ve mü ca de le si ni ön ce ki gün ve rest Da ðý nýn do ru ðu na týr ma na rak ta mam la dý. Bri tan ya Dað cý lýk u ru lu nun Ge or ge t kin son ýn re ko ru nu te yi diy le, ye ni ya þý na gün ler ka lan genç, 17 ya þýn da ki me ri ka lý Johnny Col lin son ýn re ko ru nu kýr mýþ ol du. Dün 17 ya þý na ba san Ge or ge, i li man ja ro dan son ra 2007 de Rus ya nýn l brus Da ðý na ve 2008 de de n do nez ya nýn Cars tensz Pyra mid zir ve si i le r jan tin in con ca gu a Da ðý na týr man dý. Ge çen yýl u zey me ri ka nýn Mcin ley Da ðý i le n tark ti ka nýn Vin son Da ðý zir ve le ri ni ta mam la yan 16 ya þýn da ki Ýn gi liz gen cin, ön ce ki gün ve rest in zir ve si ne týr man dý ðý ný an ne si Penny t kin son, in ter net gün ce sin den bütün dün ya ya ha ber ver di. Londra / aa Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý B L Ý N I L Â B I Ý Ç Ý N D N Y Ü S G Ü R S D Â Ý S L Â M I N S D Â S I O L C T I R Y30 MYIS 2011 PZRTSÝ Þükür yemeðinin birlik ve beraberlik getirmesi için de duâ edildi. Mu sî bet le rin de f'i i çin þü kür ye me ði IS PR T NIN ðir dir il çe si Te pe li ö yün de þü kür ye me ði ve ril di. Te pe li ö yü muh tar lý ðý nýn köy hal ký i le bir lik te or ga ni ze et ti ði ye mek prog ra mý o ku nan ur ân-ý e rim le baþ la dý. Bu yýl ilk kez dü zen le nen ye mek te et ka vur ma sý ya pý lýr ken, ya nýn da pi rinç pi la vý, hel va ve ay ran ik ram e dil di. ðir dir Müf tü sü b dur ra him o ca göl ün o ku du ðu duâ nýn ar dýn dan baþ la yan ye me ðe Is par ta Va li si Mem duh O ðuz, ay ma kam Yal çýn Yýl maz, ðir dir Be le di ye Baþ ka ný Os man Nu ri Öz me ral, da i re a mir le ri ve çev re köy muh tar la rý ka týl dý. Te pe li ö yü ne ge le bi le cek fe lâ ket ve mu sî bet le rin en gel len me si a dý na þü kür ye me ði ik ram et tik le ri ni be lir ten köy muh ta rý Ýr fan Ça tal, ta la rý mýz dan bi ze ka lan bu köy, mal, mülk ve ü rün le ri miz i çin be lâ ve mu sî bet le rin de f'i i çin bir lik ve be ra ber lik i çin böy le bir prog ram yap týk dedi. Isparta / cihan 88 yýl lýk ka me ra ya 1.9 mil yon do lar n VUS TUR Y D 88 yýl lýk bir ka me ra, a çýk ar týr ma da 1.9 mil yon do la ra sa týl dý. West Licht mü za ye de e vi, 1923 yý lýn dan kal ma Le i ca mar ka ka me ra nýn, 200 bin do lar la a çýk art týr ma ya çý ka rýl dý ðý ný, 20 da ki ka sü ren a çýk art týr ma nýn so nun da 1.9 mil yon do la ra s ya lý bir ko lek si yon cu ya sa týl dý ðý ný a çýk la dý. West Licht, Le i ca nýn, þim di ye ka dar a çýk ar ttýr may la en yük sek fi ya ta sa tý lan ka me ra ol du ðu nu id di a et ti. Ço cuk lar o ku la git sin di ye bi sik let da ðý tý la cak n BR ZÝL Y D hü kü met, ço cuk la rýn o ku la git me si ni sað la mak i çin bi sik let da ðýt ma prog ra mý baþ lat tý. Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us seff, ül ke nin 80 böl ge sin de en yok sul o kul la ra gön de ri le cek 30 bin bi sik le tin tes lim tö re ni ne ka týl dý. Prog ram çer çe ve sin de yýl so nu na ka dar 100 bin a det bi sik let da ðý týl ma sý ön gö rü lü yor. ði tim Ba ka ný Fer nan do Had dad, O kul Yo lu prog ra mý nýn en üc ra böl ge le re u laþ mak i çin o kul o to büs le riy le 2007 de baþ la týl dý ðý ný, ar dýn dan ge mi ler a lýn dý ðý ný an lat tý. Ba kan Had dad, Þim di de sý ra bi sik let te i fa de si ni kul lan dý. San Paulo / aa Ýstanbul'un fethinin 558. yýldönümü dolayýsýyla Belgradkapý'da düzenlenen törende temsili Osmanlý askerleri Mehter Marþý eþliðinde surlara çýktý. FOTOÐRF: CÝHN ÝSTNBUL D FTÝH COÞUSU ÝSTNBUL'UN FTHÝNÝN 558. YILDÖNÜMÜ TMSÝLÝ FTÝHL UTLNDI. VTNDÞLRIN ÝLGÝYL ÝZLDÝÐÝ TÖRND TMSÝLÝ OSMNLI SRLRÝ MHTR MRÞLRI ÞLÝÐÝND SURLR ÇITI. ÝS TN BUL UN fet hi nin 558. yýl dö nü mü tem si li fe tih le kut lan dý. Va tan daþ la rýn il giy le iz le di ði tem si li Os man lý as ker le ri meh ter marþ la rý eþ li ðin de sur la ra çýk tý. Ýs tan bul un fet hi nin yýl dö nü mü tö ren le ri Fa tih Sul tan Meh med in kab rin de o ku nan ur âný e rim i le baþ la dý. Ýs tan bul Va li si Hü se yin v ni Mut lu, Gar ni zon o mu tan Yar dým cý sý Tüm ge ne ral Tay fun Öz dem ve Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný a dir Top baþ, Fa tih Sul tan Meh med in kab ri ne çi çek bý rak tý. ur ân-ý e rim o kun ma sý nýn ar dýn dan du â e dil di. Bu ra da ya pý lan prog ra mýn ar dýn dan Sa raç ha ne de Fa tih Sul tan Meh med in hey ke li nin bu lun du ðu par ka ge çil di. Baþ ta Va li lik ol mak ü ze re a ný ta çe lenk ko nul ma sý nýn ar dýn dan say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý o kun du. Va li Mut lu ve di ðer pro to kol ü ye le ri da ha son ra Bel grad ka pý da ki tö ren a la ný na geç ti. Tö ren de, tem si li Os man lý as ker le ri meh ter marþ la rý ve top a týþ la rý eþ li ðin de sur la ra sal dýr dý. oç ba þý i le ka pý yý yý kan tem si li as ker ler tek bir ler eþ li ðin de sur la ra týr man dý. Fe tih, sur la ra Türk Bay ra ðý nýn çe kil me si i le ta mam lan dý. Fet hin ar dýn dan tem si li Fa tih Sul tan Meh med ve be ra be rin de ki ler at lar la sur lar dan çý ka rak ge çiþ yap tý. Tem si li fet hin ar dýn dan ko nuþ ma lar ya pýl dý. Öð ren ci ler þi ir o ku du ve halk o yu nu e kip le ri gös te ri yap tý. Gös te ri le rin ar dýn dan sý ray la as ke rî ban do ve meh ter ta ký mý nýn çal dý ðý marþ lar eþ li ðin de ge çiþ tö re ni ya pýl dý. Ýstanbul / cihan Dü þün cey le ha re ket e den ro bo tik a yak J PON LR en gel li le rin yü rü me si ni ko lay laþ tý ra cak dü þün cey le ha re ket et ti ri len bir ro bo tik a yak ge liþ tir di. l man ya nýn Boc hum þeh rin de ta ný tý lan ve HL (Hybrid s si ti ve Limb - Hib rit Yar dým cý U zuv) a dý ve ri len ro bo tik u zuv lar sâ ye sin de en gel li ler ya da felç li ler yü rü ye bi le cek. n ge li ol ma yan lar i se Cyberd yne þir ke ti nin ge liþ tir di ði ro bo tik u zuv lar sa yesi nde çok da ha a ðýr yük le ri kal dý ra bi le cek. Tsu ku ba Ü ni ver si te sin den Dr. Yos hi yu ki San kai ta ra fýn dan ge liþ tir di ði ro bo tik u zuv lar, sýrt çan ta sý þek lin de ki bir güç kay na ðýn dan ve bil gi sa yar sis te min den o lu þu yor. 23 ki log ram a ðýr lý ðýn da ki me ka niz ma bel kýs mý na bað la na rak dü þün ce gü cüy le kont rol e di li yor. Ha re ket et me ye ka rar ve ril di ðin de, be yin kas sis te mi ne si nir sin yal le ri gön de ri yor. Ci haz da sen sö rü sa ye sin de bu sin yal le ri a la rak ro bo tik a yak la rýn iþ le me si ni sað lý yor. 5 sa at þarj e dil me si ge re ken ci haz sa de ce en gel li le re hi tap et mi yor. Re ha bi li tas yon ve fi zik sel eg zer siz i çin de kul la ný la bi li yor. Ci haz, a ðýr nes ne le rin ta þýn ma sýn da ve a ra ma-kur tar ma o pe ras yon la rýn da da kul la ný la bi le cek. Bochum / aa BU MÝ R SI O RU M LI YIZ F TÝH L il gi li dü þün ce le ri ni i fa de e den Va li Mut lu, Ýs tan bul gi bi dün ya nýn en gü zel þeh ri ni fet he de rek bu gün biz le re böy le si ne gü zel bir þeh ri ve ül ke yi bý ra kan a ziz a ta la rý mý zý Fa tih Sul tan Meh med Han baþ ta ol maz ü ze re rah met le, min net le a ný yo ruz de di. Ýs tan bul u ge liþ - tir mek i çin gay ret gös ter dik le ri ni be lir ten Mut lu, Türk mil le ti ne e ma net et tik le ri bu gü zel cen net þeh ri ve yur du on la rýn di lek le ri ve gö nül le rin ce mu ha fa za et mek, ge liþ tir mek, bü yüt - mek ve dün ya nýn yi ne en göz de þeh ri o la rak da ge liþ ti re bil mek i çin bü yük gay ret sarf e di yo - ruz. Hu zur la rýn da ol mak bi zim i çin çok bü yük bir o nur. Bü tün Ýs tan bul un fet hin de bu lu nan þe hit le ri mi zi, ga zi le ri mi zi rah met le a ný yo ruz. Baþ ta bü yük pa di þa hý mýz sul ta ný mýz ol mak ü - ze re hep si nin me kân la rý cen net ol sun di ye ko nuþ tu. sýr la rýn ge ri de kal dý ðý ný i - fa de e den Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Top baþ da, Ö zel lik le Fa tih Sul tan Meh - med Han Haz ret le ri ni ve o nun be ra be - rin de ki si lâh ar ka daþ la rý ný, cen ge ka tý lan bü tün ar ka daþ la rý ný rah met le, þük ran la a ný yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan - bul un dün ya nýn in ci si ol du ðu nu kay de - den Top baþ, Dün ya nýn hay ran lý ðý ný ka - za nan bir þe hir. Bu þe hir Fa tih Sul tan Meh med i le bir lik te bir Türk ken ti, bir Os man lý ken ti ol muþ ve dün ya nýn yö ne ti min de ol duk - ça et kin ha le gel miþ tir. O za man ki man týk la bak tý ðý nýz da mi li ta rist bir ha re ket de ðil. Bir ça ðýn de ðiþ me si ne se bep o lan, in san lý ða de ðer ve ren yö ne tim le in sa nýn bu luþ tu ðu bir yö ne tim an - la yý þý ný or ta ya koy muþ tur. en ti i mar e der ken de Do ðu Ro ma ve Bi zans tan ka lan e ser le ri de ih mal et me miþ, on la rý da a yak ta tut muþ. On la ra de ðer ver miþ bir an la yýþ var. Bü tün sa nat çý - la rý, bi lim a dam la rý ný Ýs tan bul a dâ vet et miþ. Ýs tan bul o dö nem de köh ne yen yü zün den ar týk dün ya ya hay ký ran bir yüz ha li ne ve dün ya yý et ki le yen bir yüz ha li ne gel miþ. Bi ze dü þen gö rev de bi ze mi ras o la rak ka lan dün ya nýn in ci si, en mü kem mel þeh ri nin ge le cek te çok da ha fark lý nok ta ya gel me si ve bu gün de dün ya i le ya rýþ ma sý ný sað la mak de di. SiyahMaviýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı