Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments"

Transkript

1 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili Student Profile of Information Management Departments S. Serap Kurbano lu* Öz Bu makalede, Türkiye deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin ö renci profili üzerine yap lan bir çal flman n bulgular sunulmufltur. Ö renci profilinin belirlenmesi, ö renci gereksinimlerine göre düzenlenmifl ö renme ortamlar haz rlanmas na ve ders programlar n n gözden geçirilmesine katk da bulunacakt r. Bulgular, Türkiye deki dört bilgi ve belge yönetimi bölümünde kay tl bulunan birinci s n f ö rencilerinin %60 dan fazlas n n k z ö renci oldu unu, ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri aras nda pedagoji bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler oldu unu, ö rencilerin yaklafl k %50 sinin kiflisel bilgisayar ve %35 inin internet ba lant s bulundu unu; ayr ca ö rencilerin gerek yabanc dil gerekse bilgisayar okuryazarl becerilerinin farkl düzeylerde oldu unu göstermektedir. Anahtar sözcükler: Ö renci profili, Bilgi ve belge yönetimi bölümü, Kütüphanecilik e itimi. Abstract In this paper, findings of a study, the main aim of which is to collect information about student profile of information management departments in Turkey, are presented. Information about student profile contributes to the preparation of learning environments adjusted * Doç.Dr.; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Beytepe-Ankara 1

2 S. Serap Kurbano lu according to students needs and the re-organization of curricula. The findings indicate that more than 60% of the students who enrolled in four information management departments are female. Percentage of pedagogy departments is the highest among the first three preferences of the students when they entered to the university. Around 50% of the students own personal computers and 35% have Internet access. Students seems to have diversified levels of foreign language and computer literacy skills. Keywords: Student profile, Information management department, Library education. Girifl Amaçlar ve temel sorumluluklar ö rencilerine mesleklerinin gerektirdi i... bilgi, beceri ve teknik yetkinli i kazand rmak ve... karfl laflabilecekleri mesleki sorunlara çözüm üretebilecek nitelikler ile donat lmalar na yard mc olmak (Çak n, 1999, s. 135) fleklinde tan mlanan bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin de iflen koflullar çerçevesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda, yeniden yap lanma çal flmalar yürüttükleri, bu çal flmalar sonucunda programlar n ve gerekli durumlarda adlar n de ifltirme e ilimi gösterdikleri bilinmektedir (Çak n, 2000, s. 11). Daha önce kütüphanecilik ad alt nda faaliyet gösteren bilgi ve belge yönetimi bölümlerimizin bu alandaki son çal flmalar yak n bir geçmiflte gerçekleflmifl ve henüz ilk mezunlar n vermemifltir. Bilgi ve belge yönetimi ad alt nda, ortaö retimin Türkçe-Matematik grubundan ç k fll ö rencileri ÖSS de ald klar eflit a rl kl puan türüne göre kabul eden yeni program, Hacettepe (H.Ü.), Ankara (A.Ü.) ve stanbul (.Ü.) Üniversitesiteleri nde e itim ö retim y l nda uygulamaya konulmufltur. Mevcut kütüphanecilik bölümlerinin Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) ad alt nda yeniden yap lanmas n n yan s ra Baflkent Üniversitesi (B.Ü.) içinde de ayn ad tafl yan bir bölüm kurulmufl ve y l ndan itibaren ö renci kabul etmeye bafllam flt r. Bu bölüm bir vak f üniversitesinin letiflim Fakültesi içinde yap lanmas ve program itibariyle di er bölümlerden farkl l klar göstermektedir. 2

3 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Çal flman n Amac ve Çal flma Grubu Çal flman n amac, gerek yeniden yap lanma çal flmalar n n sonucunda Ankara, Hacettepe ve stanbul Üniversitelerindeki BBY Bölümlerini, gerekse yeni kurulan Baflkent Üniversitesi BBY Bölümünü tercih ederek bu bölümlere kay t yapt ran ö rencilerin profilleri hakk nda genel bilgi edinmek ve varsa bölümler aras farkl l klar ortaya ç karmakt r. BBY bölümlerinde okuyan ö renci profilinden elde edilen bilgilerin; ders programlar n n yeniden düzenlenmesi, ö renci gereksinimlerine uygun ö renme ortamlar n n haz rlanmas gibi ileriye yönelik planlama çal flmalar na katk da bulunaca düflünülmektedir. Çal flma, e itim-ö retim y l güz döneminde yukar da sözü edilen dört BBY bölümünün birinci s n f ö rencileri üzerinde yürütülmüfltür. Ö rencilerin bölümlere göre çal flmaya kat l m oranlar %65 ile %91,7 aras nda de iflmektedir (Bkz. Tablo 1). Sonuç olarak çal flmaya kat lan ö renci say s evreni temsil gücüne sahiptir. Tablo 1. Araflt rmaya Kat l m Oran N n Kat l m Oran A.Ü %65,0 B.Ü %91,7 H.Ü %74,4.Ü %85,5 Toplam %77,6 Yöntem ve Veri Toplama Tekni i Çal flmada betimleme yöntemi ve veri toplama tekni i olarak anket kullan lm flt r*. Anket; ö rencilerin cinsiyetleri, yafllar, mezun olduklar lisenin türü, bölümlerini tercih s ralar, üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercih, bilgisayarlar ve internet ba lant lar aç s ndan sahip olduklar kiflisel olanaklar, bilgisayar okuryazarl becerileri ve bir kütüphanede arad n bulmak konusundaki becerileri üzerine toplam 24 soruyu içermektedir. * Anketlerin uygulanmas nda yard mc olan meslektafllar m Doç. Dr. nci Önal, Doç. Dr. Fatofl Subafl o lu, Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç ve Mustafa Sa san a teflekkür ederim. 3

4 S. Serap Kurbano lu Bulgular ve De erlendirme Ö rencilerin Genel Özellikleri Araflt rmaya kat lan toplam 208 ö renciden %66,3 ü k z, %33,7 si erkek ö rencidir. Bölümler ayr ayr ele al nd zaman da benzer bir da l m ortaya ç kmakta, k z ö rencilerin oran %60 n üzerinde kalmaktad r. Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümünde bu oran n %71,9 a yükseldi i görülmektedir. Sonuç olarak BBY bölümlerinin k z ö renciler taraf ndan daha çok tercih edildi i ve k z ö renci say s n n erkek ö renci say s n n yaklafl k iki kat oldu u söylenebilir (Bkz. Tablo 2). Tablo 2. Ö rencilerin Cinsiyetlerine Göre Da l m K z Erkek Toplam n % n % n % A.Ü 24 61, , ,0 B.Ü. 7 63,6 4 36, ,0 H.Ü , , ,0.Ü , , ,0 Toplam , , ,0 Yafllar na göre da l mlar na bak ld nda, toplamda ö rencilerin yaklafl k %80 inin 18 ile 20 yafl aras nda oldu u (%31,3 ü 19, %26,4 ü 18, %23,1 i 20 yafl nda) görülmektedir. Ö rencilerin %13 ü 21 yafl nda, %4,3 ü 21 in üzerinde, %1,9 u ise 18 in alt ndad r. Bölümlere göre da l mlar baz farkl l klar göstermektedir. Ankara Üniversitesi BBY Bölümünde 18 ile 21 yafl aras yak n bir da l m gösterirken (18 yafl %20,5, 19 yafl %25,6, 20 yafl %20,5, 21 yafl %28,2), Baflkent Üniversitesi BBY Bölümünde 18 yafl (%36,4), Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümünde 19 ve 20 yafl (s ras yla %29,7 ve %34,4), stanbul Üniversitesi BBY Bölümünde ise 18 ve 19 yafl (%39,4 ve %36,2) da l mda a rl k kazanmaktad r. Hacettepe de 18 yafl oran n n di er bölümlere göre düflük olmas (%9,4), ö rencilerin ço unlu unun bir y ll k haz rl k e itiminden geçmesi ile aç klanabilir. 18 yafl üniversiteye bafllama yafl olarak kabul edilirse eldeki veriler ö rencilerin %26,4 ünün gecikmeksizin, %31,3 ünün bir y l gecikmeyle (söz konusu bir y l, e itim hayatlar n n herhangi bir döneminde okuduklar haz rl k s n f ndan 4

5 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 kaynaklanabilir), %23,1 inin iki y l gecikmeyle BBY bölümlerindeki e itimlerine bafllad n göstermektedir (Bkz. Tablo 3). Tablo 3. Ö rencilerin Yafllar na Göre Da l m Yafl A.Ü. B.Ü. H.Ü.Ü. Toplam n % n % n % n % n % ,1 1 1,6 2 2,1 4 1, ,5 4 36,4 6 9, , , ,6 2 18, , , , ,5 1 9, , , , ,2 1 9, ,3 2 2, , ,1 2 18,2 3 4,7 2 2,1 9 4,3 Toplam , , , , ,0 Ö rencilerin mezun olduklar liselere bak l nca üç tür liseden geldikleri görülmektedir. 208 ö rencinin %63,9 u genel veya süper lise mezunudur. %24,5 i Anadolu Liselerinden, %11,5 i ise özel liselerden gelmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümlerini tercih eden ö rencilerin %70 den fazlas genel lise mezunudur (s ras yla %76,9 ve %71,9). Bu oran stanbul Üniversitesi nde %57,4 e ve Baflkent te %27,3 e düflmektedir. Baflkent Üniversitesi BBY Bölümü özel liselerden gelen ö renci oran yla (%63,6) di er üç bölümden farkl l k gösterir. Özel liselerden gelen ö rencilerin vak f üniversitelerine devam edebilecek koflullara sahip olduklar ve bu e ilimi gösterdikleri düflünülebilir. Anadolu Liselerinden mezun olan ö rencilerin BBY bölümlerini tercihlerine gelince, stanbul Üniversitesi nde birinci s n f ö rencilerinin %34 ünü, Hacettepe de ise %21,9 unu Anadolu Lisesi mezunlar n n oluflturdu u görülmektedir. Bu oran Ankara Üniversitesi nde %10,3 e, Baflkent te ise %9,1 e düflmektedir. Müfredatlar gere i Anadolu Lisesi ö rencilerinin genel lise ö rencilerinden daha farkl donan mlarla mezun olduklar bilinmektedir. Bu ö renciler için, ald klar e itim sayesinde yabanc dil becerilerini ve okullar n n olanaklar na paralel olarak bilgisayar kullanma becerilerini lise y llar nda gelifltirme olanaklar bulunmaktad r (Bkz. Tablo 4). 5

6 S. Serap Kurbano lu Tablo 4. Ö rencilerin Mezun Olduklar Lise Türüne Göre Da l m Genel/Süper Anadolu Özel Toplam n % n % n % n % A.Ü 30 76,9 4 10,3 5 12, ,0 B.Ü. 3 27,3 1 9,1 7 63, ,0 H.Ü , ,9 4 6, ,0.Ü , ,0 8 8, ,0 Toplam , , , ,0 Ö rencilerin Tercihleri Üniversiteye girerken yapt klar tercihler aras nda bulunduklar bölümü tercih s ralar na gelince, ö rencilerin %38,9 unun bulunduklar BBY bölümünü ilk befl tercihleri aras na ald klar görülmektedir. Dört bölüme ait veriler birlikte incelendi inde ö rencilerin %56,2 sinin bölümlerini ilk 10 tercihleri aras na yazd klar, %43,8 inin ise tercihleri aras nda bulunduklar bölüme 10. s radan sonra yer verdikleri görülmektedir. Bölümlere ait veriler, ayr ayr incelendi inde Baflkent (%63,7) ve Hacettepe (%61) Üniversitelerindeki BBY Bölümlerine gelen ö rencilerin yar s ndan fazlas n n bölümlerine ilk 5 tercihleri aras nda yer verdikleri görülmektedir. Bu oran stanbul Üniversitesi nde %29,8, Ankara Üniversitesi nde ise %17,9 dur (Bkz. Tablo 5). Tablo 5. Ö rencilerin Bölümlerini Tercih S ras na Göre Da l m Tercih A.Ü. B.Ü. H.Ü.Ü. Toplam s ras n % n % n % n % n % ,9 7 63, , , , , , , ,5 3 27,3 9 14, , , ,5 1 9,1 2 3,2 7 7,4 18 8, , ,2 3 3,2 9 4,3 Toplam ,0 6

7 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Ö rencilere uygulanan ankette üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercih de sorulmufltur. ÖSS de ald klar puan ve puan türü tercihlerde belirleyici olmakla beraber BBY bölümlerinin ö rencilerin tercihleri aras ndaki yerini görmek ve ö rencilerin en çok tercih ettikleri di er alanlar belirlemek aç s ndan eldeki bulgular de er tafl maktad r. Gösterdikleri farkl l klardan dolay burada önce bölümler ayr ayr ele al nacak sonra toplu bir de erlendirme yap lacakt r. Ankara Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin ilk üç tercihleri bir arada de erlendirildi inde (39x3=117), tercihlerin %34,19 unun s n f ö retmenli i bölümlerine yöneldi i görülmektedir. Bunu %12,82 ile BBY, %11,11 ile okul öncesi ö retmenli i, %7,69 ile Psikolojik Dan flma ve Rehberlik (PDR) bölümleri izlemektedir. Daha sonra %4,2 ile iflletme, %3,42 ile Türkçe ö retmenli i, Türk dili ve edebiyat ve uluslararas iliflkiler bölümleri gelmektedir. Di er bölümlerin tercih edilme oranlar %2,56 ve daha alt ndad r. Ö rencilerin birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerindeki s ralamalar ayr ayr ele al n p incelendi inde birinci tercihlerde BBY %5,13 ile s n f ö retmenli i (%33,33), psikolojik dan flma ve rehberlik (%15,38), okul öncesi ö retmenli i (%7,69) ve Türk dili ve edebiyat (%7,69) bölümlerinden sonra 5. s raya yerleflmektedir. kinci ve üçüncü tercihlerde BBY, s n f ö retmenli i bölümünden sonra ikinci s radaki yerini korumaktad r. S n f ö retmenli i bölümü her üç tercihte de ö rencilerin yaklafl k üçte birinin yöneldi i bölüm olarak ön plana ç kmaktad r (Bkz. Tablo 6). Baflkent Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri bir arada incelendi inde, %27,27 ile BBY bölümlerinin bafl çekti i, %15,15 ile uluslararas iliflkilerin onu izledi i görülmektedir. Daha sonra %9,09 ile psikolojik dan flma ve rehberlik, hukuk ve iletiflim bölümleri devreye girmektedir. Psikolojik dan flma ve rehberlik d fl nda Ankara Üniversitesi ndeki ö rencilerle Baflkent ö rencilerinin tercihleri örtüflmemektedir. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci ve ikinci tercihlerde ilk s ray BBY bölümleri al rken, üçüncü tercihlerde uluslararas iliflkilerin öne ç kt görülmektedir (Bkz. Tablo 7). 7

8 S. Serap Kurbano lu Tablo 6. A.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk ÜçTercihleri Bölümler 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % S n f Ö retm , , , ,19 BBY 2 5, , , ,82 Okul Öncesi Ö retm. 3 7, , , ,11 Psikolojik Dan fl. ve Reh. 6 15,38 3 7, ,69 flletme 1 2,56 1 2,56 3 7,69 5 4,27 Türkçe Ö retm. 2 5,13 1 2,56 1 2,56 4 3,42 Türk Dili ve Ed. 3 7,69 1 2, ,42 Uluslararas liflkiler 2 5, ,13 4 3,42 Maliye 1 2,56 1 2,56 1 2,56 3 2,56 Sosyal Hizmetler 1 2,56 2 5, ,56 Çal flma Ekon.ve End. liflkil. 1 2,56 2 5, ,56 Ekonometri ,56 1 2,56 2 1,71 Hukuk 2 5, ,71 ktisat ,13 2 1,71 Kamu Yönetimi ,56 1 2,56 2 1,71 Psikoloji 1 2, ,85 Felsefe , ,85 Çevre Tasar m ,56 1 0,85 Sosyoloji , ,85 Üstün Zekal lar Ö retm. 1 2, ,85 Tercih Belirtilmemifl ,56 1 0,85 Toplam , , , ,0 8

9 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Tablo 7. B.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri Bölümler 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % BBY 3 27, , , ,27 Uluslararas liflkiler 1 9,09 1 9, , ,15 Psikolojik Dan fl. ve Reh. 1 9,09 1 9,09 1 9,09 3 9,09 Hukuk 1 9,09 1 9,09 1 9,09 3 9,09 letiflim Tasar m 2 18,18 1 9, ,09 Halkla liflkiler 1 9, ,09 2 6,06 Radyo-Sinema-TV , ,03 Sosyoloji 1 9, ,03 flletme 1 9, ,03 Uluslararas Ticaret , ,03 Tercih Belirtilmemifl , , ,12 Toplam , , , ,00 Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin tercihlerine gelince, ö rencilerin ilk üç tercihleri bir arada de erlendirildi inde %19,79 oran yla BBY bölümlerinin baflta yer ald, onu %16,67 ile psikolojik dan flma ve rehberlik, %11,98 ile s n f ö retmenli i bölümlerinin izledi i görülmektedir. Sonra s ras yla sosyal hizmetler (%7,29), okul öncesi ö retmenli i (%4,69), hukuk (%3,65) ve Aktüerya (%3,65) bölümleri gelmektedir. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci tercihlerde psikolojik dan flma ve rehberli in öne ç kt, ikinci tercihlerde BBY ile psikolojik dan flma ve rehberli in ayn oranla birinci s ray ald, üçüncü tercihlerde BBY nin aç k farkla öne geçti i görülmektedir (Bkz. Tablo 8). stanbul Üniversitesi ne, gelince ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda %12,41 oran yla s n f ö retmenli i ilk s rada yer almaktad r. Onu %8,51 ile hukuk ve psikolojik dan flma ve rehberlik bölümleri, %7,09 ile iflletme, %6,74 ile iktisat izlemektedir. BBY ve uluslararas iliflkiler %4,96 ile 6. s rada yer almaktad r. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci tercihler aras nda 9

10 S. Serap Kurbano lu Tablo 8. H.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri Bölümler 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih Toplam n % n % n % n % BBY 9 14, , , ,79 Psikolojik Dan fl. ve Reh , , , ,67 S n f Ö retm. 7 10, , , ,98 Sosyal Hizmetler 9 14,06 3 4,69 2 3, ,29 Okul Öncesi Ö retm. 2 3,13 2 3,13 5 7,81 9 4,69 Aktüerya 5 7,81 2 3, ,65 Hukuk 4 6,25 2 3,13 1 1,56 7 3,65 flletme 2 3,13 1 1,56 1 1,56 4 2,08 Psikoloji ,56 3 4,69 4 2,08 Türk Dili ve Ed. 2 3,13 1 1, ,56 Zihinsel Engelliler Ö retm. 1 1,56 1 1,56 1 1,56 3 1,56 Sosyoloji ,56 1 1,56 2 1,04 Türkçe Ö retm. 1 1,56 1 1, ,04 Kamu Yönetimi 1 1, ,56 2 1,04 Moda Tasar m 1 1, ,56 2 1,04 Radyo-Sinema-TV ,56 1 1,56 2 1,04 ktisat , ,04 flitme Engelliler Ö retm. 1 1,56 1 1, ,04 Maliye ,56 1 0,52 Çal flma Ekon.ve End. liflkil ,56 1 0,52 Çocuk Geliflimi , ,52 Ekonometri 1 1, ,52 Felsefe ,56 1 0,52 Halkla liflkiler , ,52 Sa l k Yönetimi , ,52 Sanat Tarihi ,56 1 0,52 Uluslararas liflkiler 1 1, ,52 Tercih Belirtilmemifl 5 7, , , ,02 Toplam , , , ,0 10

11 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 baflta yine s n f ö retmenli i (%14,89), hukuk (%10,64), psikolojik dan flma ve rehberlik (% 10,64) ve uluslararas iliflkiler (% 8,51) gelmektedir. BBY %4,26 ile birinci tercihler aras nda 7. s rada yer almaktad r. kinci tercihlerde BBY 5. s raya yükselirken en çok tercih edilen üç bölümün de iflmedi i görülmektedir. Üçüncü tercihlerde en çok tercih edilen bölümlerin bafl na psikoloji (%9,57), iktisat (%8,51) ve s n f ö retmenli i (%7,45) geçerken BBY nin yine 5. s rada oldu u görülmektedir (Bkz. Tablo 9). Tablo 9..Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % S n f Ö retm , ,89 7 7, ,41 Hukuk 10 10, ,64 4 4, ,51 Psikolojik Dan fl. ve Reh , ,64 4 4, ,51 Psikoloji 6 6,38 5 5,32 9 9, ,09 flletme 7 7,45 7 7,45 5 5, ,74 ktisat 4 4,26 2 2,13 8 8, ,96 Uluslararas liflkiler 8 8,51 3 3,19 3 3, ,96 BBY 4 4,26 5 5,32 4 4, ,60 Okul Öncesi Ö retm. 4 4,26 3 3,19 3 3, ,55 Sosyoloji 2 2,13 4 4,26 3 3,19 9 3,19 Çal flma Ekon.ve Endüstri l. 1 1,06 3 3,19 5 5,32 9 3,19 Kamu Yönetimi 3 3,19 3 3,19 2 2,13 8 2,84 Türk Dili ve Ed. 2 2,13 2 2,13 3 3,19 7 2,48 Maliye 1 1, ,26 6 2,13 Reklamc l k 3 3,19 2 2,13 1 1,06 6 2,13 Ekonometri 1 1,06 3 3,19 1 1,06 5 1,77 Türkçe Ö retm. 3 3, ,42 Ulaflt rma ve Lojistik 2 2,13 2 2, ,42 Siyaset Bilimi ,06 3 3,19 4 1,42 Radyo-Sinema-TV 1 1,06 1 1,06 1 1,06 3 1,06 T p 1 1,06 1 1,06 1 1,06 3 1,06 Enformatik 1 1,06 1 1, ,71 letiflim 1 1,06 1 1, ,71 flitme Engelliler Ö retm ,06 1 1,06 2 0,71 Gazetecilik , ,35 Görme Engelliler Ö retm. 1 1, ,35 Hemflirelik ,06 1 0,35 Sosyal Hizmetler 1 1, ,35 Tarih ,06 1 0,35 Tercih Belirtilmemifl 3 3,19 7 7, , ,35 Toplam , , , ,0 11

12 S. Serap Kurbano lu Ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri incelendi inde bölümler aras nda baz farkl l klar görülmesine ra men, BBY bölümlerinin yan s ra s n f ö retmenli i, PDR, okul öncesi ö retmenli i bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler oldu u ve baz durumlarda bu bölümlerin aç k farkla BBY bölümlerinin önüne geçti i görülmektedir. Di erlerinden farkl olarak Baflkent Üniversitesi nde PDR Bölümü, ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alan tek pedagoji bölümüdür. Dört bölümden elde edilen veriler bir arada incelendi inde toplam 208 ö rencinin yapt 624 tercihten %15,71 inin s n f ö retmenli i bölümlerine, %12,02 sinin BBY bölümlerine, %10,90 n n PDR bölümlerine yöneldi i görülmektedir. S n f ö retmenli i, PDR ve okul öncesi ö retmenli i d fl nda ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alan Türkçe ö retmenli i, iflitme engelliler ö retmenli i, görme engelliler ö retmenli i, zihinsel engelliler ö retmenli i, üstün zekal lar ö retmenli i gibi baflka e itim bölümleri de vard r. Hepsi bir araya getirildi i zaman ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda e itim bölümlerinin oran %34,78 i bulmaktad r. BBY bölümlerinin ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alma oran ise %12,02 dir. E itim bölümlerinin ö renciler taraf ndan öncelikli olarak tercih edilmesinin nedenleri söz konusu alanlarda istihdam sorunu olmamas ve ö rencilerin pedagoji alan na duyduklar ilgi ile aç klanabilir. Baflta s n f ö retmenli i, psikolojik dan flma ve rehberlik ve okul öncesi ö retmenli i olmak üzere ülkemizde e itim personeli aç bulundu u bilinmektedir. Üniversiteden mezun olduklar zaman ifl bulma kayg s tafl mayacaklar n bilmek ö renciler aç s ndan önemli bir motivasyon kayna olarak de erlendirilebilir. Ö rencilerin Bilgisayar Okuryazarl Düzeyleri BBY bölümlerine gelen ö rencilerin bilgisayar okuryazarl düzeyleri konusunda genel bilgi edinmek için ankette çeflitli sorular yöneltilmifltir. Elde edilen veriler sonucunda dört bölüm toplam nda ö rencilerin yaklafl k yar s n n (%49) kiflisel bilgisayar oldu unu göstermektedir. Veriler bölümler baz nda ele al nd nda Hacettepe ve stanbul Üniversiteleri ö rencilerinde %50 lik oran n korundu u, Baflkentte bu oran n %90,9 a ç kt, Ankara Üniversitesi nde ise %30,8 e düfltü ü görülmektedir. Kiflisel bilgisayar olmas ö rencilerin bilgisayar açma-kapama, dosya yaratma, program yük- 12

13 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 leme gibi temel bilgisayar okuryazarl becerilerine ve temel bilgisayar terminoloji bilgisine sahip olduklar n göstermesi aç s ndan önemlidir. Ayn flekilde ö rencilere kiflisel internet ba lant lar olup olmad da sorulmufltur. 208 ö renciden %36,5 inin, di er bir deyiflle kiflisel bilgisayar olan 102 ö renciden %74,5 inin internet ba lant s oldu u görülmektedir. Bölümlerin verileri ayr ayr de erlendirildi inde Baflkent Üniversitesi ö rencilerinin di erlerine göre daha yüksek oranda (ö rencilerin %81,8 inin, kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %90 n n) bu olana a sahip olduklar görülmektedir. Üniversitenin statüsü burslu okuyanlar d fl ndaki ö rencilerin maddi olanaklar n n yerinde olmas n gerektirdi i düflünülürse bu veriler flafl rt c de ildir. Nitekim, özel liselerden gelen ö renci say s yla da Baflkent ö rencilerinin bu alandaki olanaklar do rulanm flt r. Di er BBY bölümlerinde internet ba lant s olan ö renci oranlar n n Ankara Üniversite sinde %28,2 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %91,7 si), Hacettepe Üniversitesi nde %37,5 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %75 i), stanbul Üniversitesi nde %34 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %66,6 s ) oldu u görülmektedir (Bkz. Tablo 10). Ö rencilerin; internet kaynaklar na, hizmetlerine, olanaklar na, kullan m na ve terminolojisine aflina olup olmad klar konusunda fikir verebilece i düflünülerek bu verilere çal flmada yer verilmifltir. Tablo 10. Ö rencilerin Kiflisel Olanaklar Bilgisayar nternet Ba lant s Var Yok Toplam Var Yok Toplam n % n % n % n % n % n % A.Ü 12 30, , , , , ,0 B.Ü ,9 1 9, ,0 9 81,8 2 18, ,0 H.Ü , , , , , ,0.Ü , , , , , ,0 Toplam , , , , , ,0 Ö rencilere, bilgisayarlar ve internet ba lant lar olup olmad n n yan s ra; bir k sm kelime ifllemcileri kullanmak ve bilgisayarda tablolar, grafikler yaratmak gibi temel; bir k sm da programlama yapmak, veri taban oluflturmak, web sayfas tasarlamak gibi üst düzey olmak üzere bilgisayar okuryazarl 13

14 S. Serap Kurbano lu becerileriyle ilgili bir dizi soru yöneltilmifl ve bunlardan hangilerini tek bafllar na yapabildikleri, hangilerini yaparken yard ma gereksinim duyacaklar ve hangilerini hiç yapmad klar sorulmufltur. Bu bölümden elde edilecek veriler söz konusu konular içeren derslerin planlanmas aç s ndan faydal olacakt r. Tablo 11. Ö rencilerin Bilgisayar Kullanma Becerileri Kelime ifllemcilerle belge oluflturmak Bilgisayarda oyun oynamak Veri taban yaratmak Programlama yapmak Tablolar, grafikler yaratmak nternette chat yapmak Kendim yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum Hiç Yapmad m AÜ BÜ HÜ Ü Toplam Toplam Toplam AÜ BÜ HÜ Ü AÜ BÜ HÜ Ü % % % %38,5 %37,0 %24, %84,6 %8,7 %6, %10,1 %28,8 %61, %10,6 %30,3 %59, %39,9 %30,8 %29, %80,3 %11,5 %8,2 E posta ifllemleri %75,5 %15,4 %9,1 nternette al flverifl %47,6 %14,4 %38,0 nternette bankac l k ifllemleri Web de surf yapmak Web de bilgi aramak Web sayfas tasarlamak %36,1 %16,3 %47, %62,5 %13,5 %24, %71,2 %11,5 %17, %13,0 %24,5 %62,5 Veriler incelendi inde bilgisayarda oyun oynamak, internette chat yapmak, e-posta ifllemleri, web de sörf yapmak ve web de bilgi aramak her bölümde, ö rencilerin yar s ndan fazlas n n kendi bafl na yapabildi i ifllemler olarak karfl m za ç karken; veri taban yaratmak, programlama yapmak, web sayfas tasarlamak ö rencilerin bilmedi i ve hiç yapmad ifllemler olarak karfl m za ç kmaktad r. Burada önemli olan, ister en temel bilgisayar okuryazarl 14

15 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 becerileri olsun, ister üst düzey bilgisayar okuryazarl becerileri olsun, oranlar de iflmekle birlikte hemen her birini kendi bafl na yapabilen ö renciler oldu u gibi, hiç bilmedi ini ve hiç yapmad n söyleyen ö rencilerin de olmas d r (Bkz. Tablo 11). Söz konusu becerilerin bir k sm, BBY bölümlerinde dersler kapsam nda ö rencilere kazand r lmaya çal fl lmaktad r. Burada önemli olan, farkl düzeylerde becerilere sahip oldu u görülen ö rencilere ayn program sunman n yarataca sorunlard r. Söz konusu becerilerin ö retildi i derslerde düzeyin hiç bilmeyene göre ayarlanmas konu hakk nda deneyimli ö renciler için vakit kayb olurken, düzeyin yüksek tutulmas hiç bilmeyenlerin motivasyonunu k racakt r. Eldeki bulgular art k ö rencilerin üniversitelere temel bilgisayar okuryazarl becerilerine sahip olarak geldi ini göstermektedir. Bilgisayar okuryazarl becerilerinin ö retildi i dersler programlan rken bu durumun göz önünde tutulmas faydal olacakt r. Ö rencilerin Kütüphane Kullanma Becerileri Ö rencilere tüm bu sorular n yan s ra kütüphane kullan m yla ilgili iki soru yöneltilerek, bir kütüphanede arad klar n bulabilme ve çevrim içi kütüphane katalogu kullanabilme konular ndaki becerilerini belirtmeleri istenmifltir. Tüm bölümlerde bir kütüphanede arad n bulabilece ini belirten ö renci oran %60 n üzerindedir. Birinci s n f n, birinci dönemini henüz tamamlam fl ö renciler aç s ndan bu sevindirici bir orand r. Ö rencilerin %30 a yak n k sm yard ma gereksinimi olaca n belirtmifltir. Ne arad klar na ba l olarak bu aflamada yard ma gereksinim duymalar ola and r. Bu soruya bilmiyorum, hiç yapmad m yan t n veren ö rencilerin oran n n oldukça düflük olmas ise sevindiricidir (Bkz. Tablo 12). Tablo 12. Ö rencilerin Kütüphanede Arad n Bulma Becerileri Kendim Yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum, Hiç Yapmad m Toplam n % n % n % n % A.Ü 25 64, ,3 1 2, B.Ü. 8 72,7 2 18,2 1 9, H.Ü , , Ü , , , Toplam , ,4 14 6,

16 S. Serap Kurbano lu Çevrim içi kütüphane kataloglar n n kullan m ile ilgili olarak sorulan soruya verilen yan tlar incelendi inde toplamda; ö rencilerin %35,6 s n n çevrim içi kataloglar kendi bafl na kullanabilece ini, %36,6 s n n yard ma gereksinim duyaca n, %28,8 inin ise çevrim içi katalogu hiç kullanmad n belirtti i görülmektedir (Bkz. Tablo 13). Katalog kullan m bir kütüphanede arad n bulmakla do rudan iliflkili oldu undan bir önceki soruya verilen yan tlarla, bu soruya verilen yan tlar n da l m oranlar aras nda benzerlik olmas beklenmektedir. Ancak, ö rencilerin ilgili iki soruya verdikleri yan tlar n da l m oranlar n n farkl oldu u görülmektedir. Buradan, ö rencilerin bir k sm n n kütüphanede arad n katalog kullanmadan bulma yoluna gitti i anlam ç kart labilir. Sonuç olarak, genelde çevrim içi katalog hiç kullanmad n (%28,8) ve kullan m konusunda yard ma gereksinim duydu unu belirten (%35,6) ö renci say s n n yüksek oldu u, birinci s n fa bafllayan ö renciler için kütüphane oryantasyonu veya ilgili olabilecek herhangi bir dersin kapsam içinde çevrim içi kataloglarda tarama yapma konusunun ele al nmas n n faydal olabilece i anlafl lmaktad r. Ö rencilerin bu alandaki becerilerinin erken gelifltirmesi daha sonraki araflt rma faaliyetlerini do rudan etkileyece i için önemlidir. Tablo 13. Ö rencilerin Çevrim çi Katalog Kullanma Becerileri Kendim Yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum, Hiç Yapmad m Toplam n % n % n % n % A.Ü 18 46, ,8 9 23, ,0 B.Ü. 8 72,7 2 18,2 1 9, ,0 H.Ü , ,5 9 14, ,0.Ü , , , ,0 Toplam 74 35, , , ,0 Sonuç ve Öneriler Eldeki bulgulardan BBY bölümlerinin daha çok k z ö renciler taraf ndan tercih edildi i anlafl lmaktad r. Anadolu Liselerinden mezun olan ö rencilerin BBY bölümlerini tercih etmeleri sevindiricidir. BBY bölümlerine gelen ö ren- 16

17 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 cilerin ortaö retimden getirdikleri bilgi ve beceri alt yap s hiç kuflkusuz e itimin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Ö rencilerin yaklafl k %40 n n, bulunduklar BBY bölümüne üniversiteye girerken yapt klar ilk 5 tercih aras nda yer verdikleri anlafl lmaktad r. Bu oran Hacettepe ve Baflkent Üniversiteleri BBY Bölümlerinde %60 n üzerine ç kmaktad r. Bu durum, küçümsenmeyecek say da ö rencinin, bölümünü, ÖSS puan ve puan türü ile tercih edebilece i bölümler aras ndan isteyerek seçti ini göstermesi aç s ndan önemlidir. steyerek seçti i programa kay t yapt ran ö rencilerden daha iyi verim al nmas olas l da yüksektir. Ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri aras nda e itim bölümlerinin a rl kl olmas n n nedenleri üzerinde durulmal d r. Söz konusu alanlardaki eleman aç nedeniyle ö rencilerin mezun olduklar nda ifl bulma kayg s yla e itim alan na yöneldikleri düflünülebilir. Bu durumda BBY bölümlerinden mezun olacak ö rencilerin ifl olanaklar ve çal flma alanlar konular n n tan t mda ön plana ç kart lmas faydal olabilir. Ö rencilerin alana ilgilerinden dolay ilk üç tercihlerinde e itim bölümlerine yer verdikleri de düflünülebilir. Kullan c e itimi alan nda yaflanan geliflmeler sonucunda, kütüphaneciler taraf ndan kullan c lara verilen e itimin kapsam alabildi ine geniflletilmifl, özellikle üniversite ve okul kütüphanecileri taraf ndan bilgi okuryazarl ad alt nda dersler verilmeye bafllanm flt r. Bu derslerin planlanmas, e itim materyalinin haz rlanmas, ö rencilerle iletiflim, ö rencinin ve dersin baflar s n n ölçülmesi gere i, bu dersleri veren kütüphanecilerin/bilgi profesyonellerinin ö retim yöntem ve teknikleri, ö renme kuramlar, s n f yönetimi, ölçme ve de erlendirme gibi pedagoji alanlar nda bilgi ve deneyim sahibi olmalar n gerektirmektedir (Grassian ve Kaplowitz, 2001, s. 34; Oberman, 2002, ss. 1-5; Markless, 2002, ss. 1-4). BBY bölümlerine gelen ö rencilerin bir k sm n n bu alana duyduklar ilgi de erlendirilerek iki yönlü kazan m sa lanabilir. BBY bölümü ö rencileri için, seçmeli olarak aç lacak pedagoji dersleri ile hem alana ilgi duyan ö rencilerin ilgisi de erlendirilmifl, hem de bilgi okuryazarl e itimi için gereksinim duyulan insan gücü yetifltirilmifl olur. Ö rencilerin mezun olduklar liselerin türü yabanc dil düzeyleri hakk nda genel bilgi vermektedir. Özel liseler ve Anadolu Liselerinden mezun olan 17