Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments"

Transkript

1 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili Student Profile of Information Management Departments S. Serap Kurbano lu* Öz Bu makalede, Türkiye deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin ö renci profili üzerine yap lan bir çal flman n bulgular sunulmufltur. Ö renci profilinin belirlenmesi, ö renci gereksinimlerine göre düzenlenmifl ö renme ortamlar haz rlanmas na ve ders programlar n n gözden geçirilmesine katk da bulunacakt r. Bulgular, Türkiye deki dört bilgi ve belge yönetimi bölümünde kay tl bulunan birinci s n f ö rencilerinin %60 dan fazlas n n k z ö renci oldu unu, ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri aras nda pedagoji bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler oldu unu, ö rencilerin yaklafl k %50 sinin kiflisel bilgisayar ve %35 inin internet ba lant s bulundu unu; ayr ca ö rencilerin gerek yabanc dil gerekse bilgisayar okuryazarl becerilerinin farkl düzeylerde oldu unu göstermektedir. Anahtar sözcükler: Ö renci profili, Bilgi ve belge yönetimi bölümü, Kütüphanecilik e itimi. Abstract In this paper, findings of a study, the main aim of which is to collect information about student profile of information management departments in Turkey, are presented. Information about student profile contributes to the preparation of learning environments adjusted * Doç.Dr.; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Beytepe-Ankara 1

2 S. Serap Kurbano lu according to students needs and the re-organization of curricula. The findings indicate that more than 60% of the students who enrolled in four information management departments are female. Percentage of pedagogy departments is the highest among the first three preferences of the students when they entered to the university. Around 50% of the students own personal computers and 35% have Internet access. Students seems to have diversified levels of foreign language and computer literacy skills. Keywords: Student profile, Information management department, Library education. Girifl Amaçlar ve temel sorumluluklar ö rencilerine mesleklerinin gerektirdi i... bilgi, beceri ve teknik yetkinli i kazand rmak ve... karfl laflabilecekleri mesleki sorunlara çözüm üretebilecek nitelikler ile donat lmalar na yard mc olmak (Çak n, 1999, s. 135) fleklinde tan mlanan bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin de iflen koflullar çerçevesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda, yeniden yap lanma çal flmalar yürüttükleri, bu çal flmalar sonucunda programlar n ve gerekli durumlarda adlar n de ifltirme e ilimi gösterdikleri bilinmektedir (Çak n, 2000, s. 11). Daha önce kütüphanecilik ad alt nda faaliyet gösteren bilgi ve belge yönetimi bölümlerimizin bu alandaki son çal flmalar yak n bir geçmiflte gerçekleflmifl ve henüz ilk mezunlar n vermemifltir. Bilgi ve belge yönetimi ad alt nda, ortaö retimin Türkçe-Matematik grubundan ç k fll ö rencileri ÖSS de ald klar eflit a rl kl puan türüne göre kabul eden yeni program, Hacettepe (H.Ü.), Ankara (A.Ü.) ve stanbul (.Ü.) Üniversitesiteleri nde e itim ö retim y l nda uygulamaya konulmufltur. Mevcut kütüphanecilik bölümlerinin Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) ad alt nda yeniden yap lanmas n n yan s ra Baflkent Üniversitesi (B.Ü.) içinde de ayn ad tafl yan bir bölüm kurulmufl ve y l ndan itibaren ö renci kabul etmeye bafllam flt r. Bu bölüm bir vak f üniversitesinin letiflim Fakültesi içinde yap lanmas ve program itibariyle di er bölümlerden farkl l klar göstermektedir. 2

3 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Çal flman n Amac ve Çal flma Grubu Çal flman n amac, gerek yeniden yap lanma çal flmalar n n sonucunda Ankara, Hacettepe ve stanbul Üniversitelerindeki BBY Bölümlerini, gerekse yeni kurulan Baflkent Üniversitesi BBY Bölümünü tercih ederek bu bölümlere kay t yapt ran ö rencilerin profilleri hakk nda genel bilgi edinmek ve varsa bölümler aras farkl l klar ortaya ç karmakt r. BBY bölümlerinde okuyan ö renci profilinden elde edilen bilgilerin; ders programlar n n yeniden düzenlenmesi, ö renci gereksinimlerine uygun ö renme ortamlar n n haz rlanmas gibi ileriye yönelik planlama çal flmalar na katk da bulunaca düflünülmektedir. Çal flma, e itim-ö retim y l güz döneminde yukar da sözü edilen dört BBY bölümünün birinci s n f ö rencileri üzerinde yürütülmüfltür. Ö rencilerin bölümlere göre çal flmaya kat l m oranlar %65 ile %91,7 aras nda de iflmektedir (Bkz. Tablo 1). Sonuç olarak çal flmaya kat lan ö renci say s evreni temsil gücüne sahiptir. Tablo 1. Araflt rmaya Kat l m Oran N n Kat l m Oran A.Ü %65,0 B.Ü %91,7 H.Ü %74,4.Ü %85,5 Toplam %77,6 Yöntem ve Veri Toplama Tekni i Çal flmada betimleme yöntemi ve veri toplama tekni i olarak anket kullan lm flt r*. Anket; ö rencilerin cinsiyetleri, yafllar, mezun olduklar lisenin türü, bölümlerini tercih s ralar, üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercih, bilgisayarlar ve internet ba lant lar aç s ndan sahip olduklar kiflisel olanaklar, bilgisayar okuryazarl becerileri ve bir kütüphanede arad n bulmak konusundaki becerileri üzerine toplam 24 soruyu içermektedir. * Anketlerin uygulanmas nda yard mc olan meslektafllar m Doç. Dr. nci Önal, Doç. Dr. Fatofl Subafl o lu, Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç ve Mustafa Sa san a teflekkür ederim. 3

4 S. Serap Kurbano lu Bulgular ve De erlendirme Ö rencilerin Genel Özellikleri Araflt rmaya kat lan toplam 208 ö renciden %66,3 ü k z, %33,7 si erkek ö rencidir. Bölümler ayr ayr ele al nd zaman da benzer bir da l m ortaya ç kmakta, k z ö rencilerin oran %60 n üzerinde kalmaktad r. Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümünde bu oran n %71,9 a yükseldi i görülmektedir. Sonuç olarak BBY bölümlerinin k z ö renciler taraf ndan daha çok tercih edildi i ve k z ö renci say s n n erkek ö renci say s n n yaklafl k iki kat oldu u söylenebilir (Bkz. Tablo 2). Tablo 2. Ö rencilerin Cinsiyetlerine Göre Da l m K z Erkek Toplam n % n % n % A.Ü 24 61, , ,0 B.Ü. 7 63,6 4 36, ,0 H.Ü , , ,0.Ü , , ,0 Toplam , , ,0 Yafllar na göre da l mlar na bak ld nda, toplamda ö rencilerin yaklafl k %80 inin 18 ile 20 yafl aras nda oldu u (%31,3 ü 19, %26,4 ü 18, %23,1 i 20 yafl nda) görülmektedir. Ö rencilerin %13 ü 21 yafl nda, %4,3 ü 21 in üzerinde, %1,9 u ise 18 in alt ndad r. Bölümlere göre da l mlar baz farkl l klar göstermektedir. Ankara Üniversitesi BBY Bölümünde 18 ile 21 yafl aras yak n bir da l m gösterirken (18 yafl %20,5, 19 yafl %25,6, 20 yafl %20,5, 21 yafl %28,2), Baflkent Üniversitesi BBY Bölümünde 18 yafl (%36,4), Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümünde 19 ve 20 yafl (s ras yla %29,7 ve %34,4), stanbul Üniversitesi BBY Bölümünde ise 18 ve 19 yafl (%39,4 ve %36,2) da l mda a rl k kazanmaktad r. Hacettepe de 18 yafl oran n n di er bölümlere göre düflük olmas (%9,4), ö rencilerin ço unlu unun bir y ll k haz rl k e itiminden geçmesi ile aç klanabilir. 18 yafl üniversiteye bafllama yafl olarak kabul edilirse eldeki veriler ö rencilerin %26,4 ünün gecikmeksizin, %31,3 ünün bir y l gecikmeyle (söz konusu bir y l, e itim hayatlar n n herhangi bir döneminde okuduklar haz rl k s n f ndan 4

5 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 kaynaklanabilir), %23,1 inin iki y l gecikmeyle BBY bölümlerindeki e itimlerine bafllad n göstermektedir (Bkz. Tablo 3). Tablo 3. Ö rencilerin Yafllar na Göre Da l m Yafl A.Ü. B.Ü. H.Ü.Ü. Toplam n % n % n % n % n % ,1 1 1,6 2 2,1 4 1, ,5 4 36,4 6 9, , , ,6 2 18, , , , ,5 1 9, , , , ,2 1 9, ,3 2 2, , ,1 2 18,2 3 4,7 2 2,1 9 4,3 Toplam , , , , ,0 Ö rencilerin mezun olduklar liselere bak l nca üç tür liseden geldikleri görülmektedir. 208 ö rencinin %63,9 u genel veya süper lise mezunudur. %24,5 i Anadolu Liselerinden, %11,5 i ise özel liselerden gelmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümlerini tercih eden ö rencilerin %70 den fazlas genel lise mezunudur (s ras yla %76,9 ve %71,9). Bu oran stanbul Üniversitesi nde %57,4 e ve Baflkent te %27,3 e düflmektedir. Baflkent Üniversitesi BBY Bölümü özel liselerden gelen ö renci oran yla (%63,6) di er üç bölümden farkl l k gösterir. Özel liselerden gelen ö rencilerin vak f üniversitelerine devam edebilecek koflullara sahip olduklar ve bu e ilimi gösterdikleri düflünülebilir. Anadolu Liselerinden mezun olan ö rencilerin BBY bölümlerini tercihlerine gelince, stanbul Üniversitesi nde birinci s n f ö rencilerinin %34 ünü, Hacettepe de ise %21,9 unu Anadolu Lisesi mezunlar n n oluflturdu u görülmektedir. Bu oran Ankara Üniversitesi nde %10,3 e, Baflkent te ise %9,1 e düflmektedir. Müfredatlar gere i Anadolu Lisesi ö rencilerinin genel lise ö rencilerinden daha farkl donan mlarla mezun olduklar bilinmektedir. Bu ö renciler için, ald klar e itim sayesinde yabanc dil becerilerini ve okullar n n olanaklar na paralel olarak bilgisayar kullanma becerilerini lise y llar nda gelifltirme olanaklar bulunmaktad r (Bkz. Tablo 4). 5

6 S. Serap Kurbano lu Tablo 4. Ö rencilerin Mezun Olduklar Lise Türüne Göre Da l m Genel/Süper Anadolu Özel Toplam n % n % n % n % A.Ü 30 76,9 4 10,3 5 12, ,0 B.Ü. 3 27,3 1 9,1 7 63, ,0 H.Ü , ,9 4 6, ,0.Ü , ,0 8 8, ,0 Toplam , , , ,0 Ö rencilerin Tercihleri Üniversiteye girerken yapt klar tercihler aras nda bulunduklar bölümü tercih s ralar na gelince, ö rencilerin %38,9 unun bulunduklar BBY bölümünü ilk befl tercihleri aras na ald klar görülmektedir. Dört bölüme ait veriler birlikte incelendi inde ö rencilerin %56,2 sinin bölümlerini ilk 10 tercihleri aras na yazd klar, %43,8 inin ise tercihleri aras nda bulunduklar bölüme 10. s radan sonra yer verdikleri görülmektedir. Bölümlere ait veriler, ayr ayr incelendi inde Baflkent (%63,7) ve Hacettepe (%61) Üniversitelerindeki BBY Bölümlerine gelen ö rencilerin yar s ndan fazlas n n bölümlerine ilk 5 tercihleri aras nda yer verdikleri görülmektedir. Bu oran stanbul Üniversitesi nde %29,8, Ankara Üniversitesi nde ise %17,9 dur (Bkz. Tablo 5). Tablo 5. Ö rencilerin Bölümlerini Tercih S ras na Göre Da l m Tercih A.Ü. B.Ü. H.Ü.Ü. Toplam s ras n % n % n % n % n % ,9 7 63, , , , , , , ,5 3 27,3 9 14, , , ,5 1 9,1 2 3,2 7 7,4 18 8, , ,2 3 3,2 9 4,3 Toplam ,0 6

7 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Ö rencilere uygulanan ankette üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercih de sorulmufltur. ÖSS de ald klar puan ve puan türü tercihlerde belirleyici olmakla beraber BBY bölümlerinin ö rencilerin tercihleri aras ndaki yerini görmek ve ö rencilerin en çok tercih ettikleri di er alanlar belirlemek aç s ndan eldeki bulgular de er tafl maktad r. Gösterdikleri farkl l klardan dolay burada önce bölümler ayr ayr ele al nacak sonra toplu bir de erlendirme yap lacakt r. Ankara Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin ilk üç tercihleri bir arada de erlendirildi inde (39x3=117), tercihlerin %34,19 unun s n f ö retmenli i bölümlerine yöneldi i görülmektedir. Bunu %12,82 ile BBY, %11,11 ile okul öncesi ö retmenli i, %7,69 ile Psikolojik Dan flma ve Rehberlik (PDR) bölümleri izlemektedir. Daha sonra %4,2 ile iflletme, %3,42 ile Türkçe ö retmenli i, Türk dili ve edebiyat ve uluslararas iliflkiler bölümleri gelmektedir. Di er bölümlerin tercih edilme oranlar %2,56 ve daha alt ndad r. Ö rencilerin birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerindeki s ralamalar ayr ayr ele al n p incelendi inde birinci tercihlerde BBY %5,13 ile s n f ö retmenli i (%33,33), psikolojik dan flma ve rehberlik (%15,38), okul öncesi ö retmenli i (%7,69) ve Türk dili ve edebiyat (%7,69) bölümlerinden sonra 5. s raya yerleflmektedir. kinci ve üçüncü tercihlerde BBY, s n f ö retmenli i bölümünden sonra ikinci s radaki yerini korumaktad r. S n f ö retmenli i bölümü her üç tercihte de ö rencilerin yaklafl k üçte birinin yöneldi i bölüm olarak ön plana ç kmaktad r (Bkz. Tablo 6). Baflkent Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri bir arada incelendi inde, %27,27 ile BBY bölümlerinin bafl çekti i, %15,15 ile uluslararas iliflkilerin onu izledi i görülmektedir. Daha sonra %9,09 ile psikolojik dan flma ve rehberlik, hukuk ve iletiflim bölümleri devreye girmektedir. Psikolojik dan flma ve rehberlik d fl nda Ankara Üniversitesi ndeki ö rencilerle Baflkent ö rencilerinin tercihleri örtüflmemektedir. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci ve ikinci tercihlerde ilk s ray BBY bölümleri al rken, üçüncü tercihlerde uluslararas iliflkilerin öne ç kt görülmektedir (Bkz. Tablo 7). 7

8 S. Serap Kurbano lu Tablo 6. A.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk ÜçTercihleri Bölümler 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % S n f Ö retm , , , ,19 BBY 2 5, , , ,82 Okul Öncesi Ö retm. 3 7, , , ,11 Psikolojik Dan fl. ve Reh. 6 15,38 3 7, ,69 flletme 1 2,56 1 2,56 3 7,69 5 4,27 Türkçe Ö retm. 2 5,13 1 2,56 1 2,56 4 3,42 Türk Dili ve Ed. 3 7,69 1 2, ,42 Uluslararas liflkiler 2 5, ,13 4 3,42 Maliye 1 2,56 1 2,56 1 2,56 3 2,56 Sosyal Hizmetler 1 2,56 2 5, ,56 Çal flma Ekon.ve End. liflkil. 1 2,56 2 5, ,56 Ekonometri ,56 1 2,56 2 1,71 Hukuk 2 5, ,71 ktisat ,13 2 1,71 Kamu Yönetimi ,56 1 2,56 2 1,71 Psikoloji 1 2, ,85 Felsefe , ,85 Çevre Tasar m ,56 1 0,85 Sosyoloji , ,85 Üstün Zekal lar Ö retm. 1 2, ,85 Tercih Belirtilmemifl ,56 1 0,85 Toplam , , , ,0 8

9 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 Tablo 7. B.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri Bölümler 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % BBY 3 27, , , ,27 Uluslararas liflkiler 1 9,09 1 9, , ,15 Psikolojik Dan fl. ve Reh. 1 9,09 1 9,09 1 9,09 3 9,09 Hukuk 1 9,09 1 9,09 1 9,09 3 9,09 letiflim Tasar m 2 18,18 1 9, ,09 Halkla liflkiler 1 9, ,09 2 6,06 Radyo-Sinema-TV , ,03 Sosyoloji 1 9, ,03 flletme 1 9, ,03 Uluslararas Ticaret , ,03 Tercih Belirtilmemifl , , ,12 Toplam , , , ,00 Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü birinci s n f ö rencilerinin tercihlerine gelince, ö rencilerin ilk üç tercihleri bir arada de erlendirildi inde %19,79 oran yla BBY bölümlerinin baflta yer ald, onu %16,67 ile psikolojik dan flma ve rehberlik, %11,98 ile s n f ö retmenli i bölümlerinin izledi i görülmektedir. Sonra s ras yla sosyal hizmetler (%7,29), okul öncesi ö retmenli i (%4,69), hukuk (%3,65) ve Aktüerya (%3,65) bölümleri gelmektedir. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci tercihlerde psikolojik dan flma ve rehberli in öne ç kt, ikinci tercihlerde BBY ile psikolojik dan flma ve rehberli in ayn oranla birinci s ray ald, üçüncü tercihlerde BBY nin aç k farkla öne geçti i görülmektedir (Bkz. Tablo 8). stanbul Üniversitesi ne, gelince ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda %12,41 oran yla s n f ö retmenli i ilk s rada yer almaktad r. Onu %8,51 ile hukuk ve psikolojik dan flma ve rehberlik bölümleri, %7,09 ile iflletme, %6,74 ile iktisat izlemektedir. BBY ve uluslararas iliflkiler %4,96 ile 6. s rada yer almaktad r. Tercihler ayr ayr incelendi inde birinci tercihler aras nda 9

10 S. Serap Kurbano lu Tablo 8. H.Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri Bölümler 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih Toplam n % n % n % n % BBY 9 14, , , ,79 Psikolojik Dan fl. ve Reh , , , ,67 S n f Ö retm. 7 10, , , ,98 Sosyal Hizmetler 9 14,06 3 4,69 2 3, ,29 Okul Öncesi Ö retm. 2 3,13 2 3,13 5 7,81 9 4,69 Aktüerya 5 7,81 2 3, ,65 Hukuk 4 6,25 2 3,13 1 1,56 7 3,65 flletme 2 3,13 1 1,56 1 1,56 4 2,08 Psikoloji ,56 3 4,69 4 2,08 Türk Dili ve Ed. 2 3,13 1 1, ,56 Zihinsel Engelliler Ö retm. 1 1,56 1 1,56 1 1,56 3 1,56 Sosyoloji ,56 1 1,56 2 1,04 Türkçe Ö retm. 1 1,56 1 1, ,04 Kamu Yönetimi 1 1, ,56 2 1,04 Moda Tasar m 1 1, ,56 2 1,04 Radyo-Sinema-TV ,56 1 1,56 2 1,04 ktisat , ,04 flitme Engelliler Ö retm. 1 1,56 1 1, ,04 Maliye ,56 1 0,52 Çal flma Ekon.ve End. liflkil ,56 1 0,52 Çocuk Geliflimi , ,52 Ekonometri 1 1, ,52 Felsefe ,56 1 0,52 Halkla liflkiler , ,52 Sa l k Yönetimi , ,52 Sanat Tarihi ,56 1 0,52 Uluslararas liflkiler 1 1, ,52 Tercih Belirtilmemifl 5 7, , , ,02 Toplam , , , ,0 10

11 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 baflta yine s n f ö retmenli i (%14,89), hukuk (%10,64), psikolojik dan flma ve rehberlik (% 10,64) ve uluslararas iliflkiler (% 8,51) gelmektedir. BBY %4,26 ile birinci tercihler aras nda 7. s rada yer almaktad r. kinci tercihlerde BBY 5. s raya yükselirken en çok tercih edilen üç bölümün de iflmedi i görülmektedir. Üçüncü tercihlerde en çok tercih edilen bölümlerin bafl na psikoloji (%9,57), iktisat (%8,51) ve s n f ö retmenli i (%7,45) geçerken BBY nin yine 5. s rada oldu u görülmektedir (Bkz. Tablo 9). Tablo 9..Ü. BBY Bölümü Ö rencilerinin Üniversiteye Giriflte lk Üç Tercihleri 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Toplam n % n % n % n % S n f Ö retm , ,89 7 7, ,41 Hukuk 10 10, ,64 4 4, ,51 Psikolojik Dan fl. ve Reh , ,64 4 4, ,51 Psikoloji 6 6,38 5 5,32 9 9, ,09 flletme 7 7,45 7 7,45 5 5, ,74 ktisat 4 4,26 2 2,13 8 8, ,96 Uluslararas liflkiler 8 8,51 3 3,19 3 3, ,96 BBY 4 4,26 5 5,32 4 4, ,60 Okul Öncesi Ö retm. 4 4,26 3 3,19 3 3, ,55 Sosyoloji 2 2,13 4 4,26 3 3,19 9 3,19 Çal flma Ekon.ve Endüstri l. 1 1,06 3 3,19 5 5,32 9 3,19 Kamu Yönetimi 3 3,19 3 3,19 2 2,13 8 2,84 Türk Dili ve Ed. 2 2,13 2 2,13 3 3,19 7 2,48 Maliye 1 1, ,26 6 2,13 Reklamc l k 3 3,19 2 2,13 1 1,06 6 2,13 Ekonometri 1 1,06 3 3,19 1 1,06 5 1,77 Türkçe Ö retm. 3 3, ,42 Ulaflt rma ve Lojistik 2 2,13 2 2, ,42 Siyaset Bilimi ,06 3 3,19 4 1,42 Radyo-Sinema-TV 1 1,06 1 1,06 1 1,06 3 1,06 T p 1 1,06 1 1,06 1 1,06 3 1,06 Enformatik 1 1,06 1 1, ,71 letiflim 1 1,06 1 1, ,71 flitme Engelliler Ö retm ,06 1 1,06 2 0,71 Gazetecilik , ,35 Görme Engelliler Ö retm. 1 1, ,35 Hemflirelik ,06 1 0,35 Sosyal Hizmetler 1 1, ,35 Tarih ,06 1 0,35 Tercih Belirtilmemifl 3 3,19 7 7, , ,35 Toplam , , , ,0 11

12 S. Serap Kurbano lu Ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri incelendi inde bölümler aras nda baz farkl l klar görülmesine ra men, BBY bölümlerinin yan s ra s n f ö retmenli i, PDR, okul öncesi ö retmenli i bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler oldu u ve baz durumlarda bu bölümlerin aç k farkla BBY bölümlerinin önüne geçti i görülmektedir. Di erlerinden farkl olarak Baflkent Üniversitesi nde PDR Bölümü, ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alan tek pedagoji bölümüdür. Dört bölümden elde edilen veriler bir arada incelendi inde toplam 208 ö rencinin yapt 624 tercihten %15,71 inin s n f ö retmenli i bölümlerine, %12,02 sinin BBY bölümlerine, %10,90 n n PDR bölümlerine yöneldi i görülmektedir. S n f ö retmenli i, PDR ve okul öncesi ö retmenli i d fl nda ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alan Türkçe ö retmenli i, iflitme engelliler ö retmenli i, görme engelliler ö retmenli i, zihinsel engelliler ö retmenli i, üstün zekal lar ö retmenli i gibi baflka e itim bölümleri de vard r. Hepsi bir araya getirildi i zaman ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda e itim bölümlerinin oran %34,78 i bulmaktad r. BBY bölümlerinin ö rencilerin ilk üç tercihleri aras nda yer alma oran ise %12,02 dir. E itim bölümlerinin ö renciler taraf ndan öncelikli olarak tercih edilmesinin nedenleri söz konusu alanlarda istihdam sorunu olmamas ve ö rencilerin pedagoji alan na duyduklar ilgi ile aç klanabilir. Baflta s n f ö retmenli i, psikolojik dan flma ve rehberlik ve okul öncesi ö retmenli i olmak üzere ülkemizde e itim personeli aç bulundu u bilinmektedir. Üniversiteden mezun olduklar zaman ifl bulma kayg s tafl mayacaklar n bilmek ö renciler aç s ndan önemli bir motivasyon kayna olarak de erlendirilebilir. Ö rencilerin Bilgisayar Okuryazarl Düzeyleri BBY bölümlerine gelen ö rencilerin bilgisayar okuryazarl düzeyleri konusunda genel bilgi edinmek için ankette çeflitli sorular yöneltilmifltir. Elde edilen veriler sonucunda dört bölüm toplam nda ö rencilerin yaklafl k yar s n n (%49) kiflisel bilgisayar oldu unu göstermektedir. Veriler bölümler baz nda ele al nd nda Hacettepe ve stanbul Üniversiteleri ö rencilerinde %50 lik oran n korundu u, Baflkentte bu oran n %90,9 a ç kt, Ankara Üniversitesi nde ise %30,8 e düfltü ü görülmektedir. Kiflisel bilgisayar olmas ö rencilerin bilgisayar açma-kapama, dosya yaratma, program yük- 12

13 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 leme gibi temel bilgisayar okuryazarl becerilerine ve temel bilgisayar terminoloji bilgisine sahip olduklar n göstermesi aç s ndan önemlidir. Ayn flekilde ö rencilere kiflisel internet ba lant lar olup olmad da sorulmufltur. 208 ö renciden %36,5 inin, di er bir deyiflle kiflisel bilgisayar olan 102 ö renciden %74,5 inin internet ba lant s oldu u görülmektedir. Bölümlerin verileri ayr ayr de erlendirildi inde Baflkent Üniversitesi ö rencilerinin di erlerine göre daha yüksek oranda (ö rencilerin %81,8 inin, kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %90 n n) bu olana a sahip olduklar görülmektedir. Üniversitenin statüsü burslu okuyanlar d fl ndaki ö rencilerin maddi olanaklar n n yerinde olmas n gerektirdi i düflünülürse bu veriler flafl rt c de ildir. Nitekim, özel liselerden gelen ö renci say s yla da Baflkent ö rencilerinin bu alandaki olanaklar do rulanm flt r. Di er BBY bölümlerinde internet ba lant s olan ö renci oranlar n n Ankara Üniversite sinde %28,2 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %91,7 si), Hacettepe Üniversitesi nde %37,5 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %75 i), stanbul Üniversitesi nde %34 (kiflisel bilgisayar olan ö rencilerin %66,6 s ) oldu u görülmektedir (Bkz. Tablo 10). Ö rencilerin; internet kaynaklar na, hizmetlerine, olanaklar na, kullan m na ve terminolojisine aflina olup olmad klar konusunda fikir verebilece i düflünülerek bu verilere çal flmada yer verilmifltir. Tablo 10. Ö rencilerin Kiflisel Olanaklar Bilgisayar nternet Ba lant s Var Yok Toplam Var Yok Toplam n % n % n % n % n % n % A.Ü 12 30, , , , , ,0 B.Ü ,9 1 9, ,0 9 81,8 2 18, ,0 H.Ü , , , , , ,0.Ü , , , , , ,0 Toplam , , , , , ,0 Ö rencilere, bilgisayarlar ve internet ba lant lar olup olmad n n yan s ra; bir k sm kelime ifllemcileri kullanmak ve bilgisayarda tablolar, grafikler yaratmak gibi temel; bir k sm da programlama yapmak, veri taban oluflturmak, web sayfas tasarlamak gibi üst düzey olmak üzere bilgisayar okuryazarl 13

14 S. Serap Kurbano lu becerileriyle ilgili bir dizi soru yöneltilmifl ve bunlardan hangilerini tek bafllar na yapabildikleri, hangilerini yaparken yard ma gereksinim duyacaklar ve hangilerini hiç yapmad klar sorulmufltur. Bu bölümden elde edilecek veriler söz konusu konular içeren derslerin planlanmas aç s ndan faydal olacakt r. Tablo 11. Ö rencilerin Bilgisayar Kullanma Becerileri Kelime ifllemcilerle belge oluflturmak Bilgisayarda oyun oynamak Veri taban yaratmak Programlama yapmak Tablolar, grafikler yaratmak nternette chat yapmak Kendim yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum Hiç Yapmad m AÜ BÜ HÜ Ü Toplam Toplam Toplam AÜ BÜ HÜ Ü AÜ BÜ HÜ Ü % % % %38,5 %37,0 %24, %84,6 %8,7 %6, %10,1 %28,8 %61, %10,6 %30,3 %59, %39,9 %30,8 %29, %80,3 %11,5 %8,2 E posta ifllemleri %75,5 %15,4 %9,1 nternette al flverifl %47,6 %14,4 %38,0 nternette bankac l k ifllemleri Web de surf yapmak Web de bilgi aramak Web sayfas tasarlamak %36,1 %16,3 %47, %62,5 %13,5 %24, %71,2 %11,5 %17, %13,0 %24,5 %62,5 Veriler incelendi inde bilgisayarda oyun oynamak, internette chat yapmak, e-posta ifllemleri, web de sörf yapmak ve web de bilgi aramak her bölümde, ö rencilerin yar s ndan fazlas n n kendi bafl na yapabildi i ifllemler olarak karfl m za ç karken; veri taban yaratmak, programlama yapmak, web sayfas tasarlamak ö rencilerin bilmedi i ve hiç yapmad ifllemler olarak karfl m za ç kmaktad r. Burada önemli olan, ister en temel bilgisayar okuryazarl 14

15 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 becerileri olsun, ister üst düzey bilgisayar okuryazarl becerileri olsun, oranlar de iflmekle birlikte hemen her birini kendi bafl na yapabilen ö renciler oldu u gibi, hiç bilmedi ini ve hiç yapmad n söyleyen ö rencilerin de olmas d r (Bkz. Tablo 11). Söz konusu becerilerin bir k sm, BBY bölümlerinde dersler kapsam nda ö rencilere kazand r lmaya çal fl lmaktad r. Burada önemli olan, farkl düzeylerde becerilere sahip oldu u görülen ö rencilere ayn program sunman n yarataca sorunlard r. Söz konusu becerilerin ö retildi i derslerde düzeyin hiç bilmeyene göre ayarlanmas konu hakk nda deneyimli ö renciler için vakit kayb olurken, düzeyin yüksek tutulmas hiç bilmeyenlerin motivasyonunu k racakt r. Eldeki bulgular art k ö rencilerin üniversitelere temel bilgisayar okuryazarl becerilerine sahip olarak geldi ini göstermektedir. Bilgisayar okuryazarl becerilerinin ö retildi i dersler programlan rken bu durumun göz önünde tutulmas faydal olacakt r. Ö rencilerin Kütüphane Kullanma Becerileri Ö rencilere tüm bu sorular n yan s ra kütüphane kullan m yla ilgili iki soru yöneltilerek, bir kütüphanede arad klar n bulabilme ve çevrim içi kütüphane katalogu kullanabilme konular ndaki becerilerini belirtmeleri istenmifltir. Tüm bölümlerde bir kütüphanede arad n bulabilece ini belirten ö renci oran %60 n üzerindedir. Birinci s n f n, birinci dönemini henüz tamamlam fl ö renciler aç s ndan bu sevindirici bir orand r. Ö rencilerin %30 a yak n k sm yard ma gereksinimi olaca n belirtmifltir. Ne arad klar na ba l olarak bu aflamada yard ma gereksinim duymalar ola and r. Bu soruya bilmiyorum, hiç yapmad m yan t n veren ö rencilerin oran n n oldukça düflük olmas ise sevindiricidir (Bkz. Tablo 12). Tablo 12. Ö rencilerin Kütüphanede Arad n Bulma Becerileri Kendim Yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum, Hiç Yapmad m Toplam n % n % n % n % A.Ü 25 64, ,3 1 2, B.Ü. 8 72,7 2 18,2 1 9, H.Ü , , Ü , , , Toplam , ,4 14 6,

16 S. Serap Kurbano lu Çevrim içi kütüphane kataloglar n n kullan m ile ilgili olarak sorulan soruya verilen yan tlar incelendi inde toplamda; ö rencilerin %35,6 s n n çevrim içi kataloglar kendi bafl na kullanabilece ini, %36,6 s n n yard ma gereksinim duyaca n, %28,8 inin ise çevrim içi katalogu hiç kullanmad n belirtti i görülmektedir (Bkz. Tablo 13). Katalog kullan m bir kütüphanede arad n bulmakla do rudan iliflkili oldu undan bir önceki soruya verilen yan tlarla, bu soruya verilen yan tlar n da l m oranlar aras nda benzerlik olmas beklenmektedir. Ancak, ö rencilerin ilgili iki soruya verdikleri yan tlar n da l m oranlar n n farkl oldu u görülmektedir. Buradan, ö rencilerin bir k sm n n kütüphanede arad n katalog kullanmadan bulma yoluna gitti i anlam ç kart labilir. Sonuç olarak, genelde çevrim içi katalog hiç kullanmad n (%28,8) ve kullan m konusunda yard ma gereksinim duydu unu belirten (%35,6) ö renci say s n n yüksek oldu u, birinci s n fa bafllayan ö renciler için kütüphane oryantasyonu veya ilgili olabilecek herhangi bir dersin kapsam içinde çevrim içi kataloglarda tarama yapma konusunun ele al nmas n n faydal olabilece i anlafl lmaktad r. Ö rencilerin bu alandaki becerilerinin erken gelifltirmesi daha sonraki araflt rma faaliyetlerini do rudan etkileyece i için önemlidir. Tablo 13. Ö rencilerin Çevrim çi Katalog Kullanma Becerileri Kendim Yapabilirim Yard ma Gereksinim Duyar m Bilmiyorum, Hiç Yapmad m Toplam n % n % n % n % A.Ü 18 46, ,8 9 23, ,0 B.Ü. 8 72,7 2 18,2 1 9, ,0 H.Ü , ,5 9 14, ,0.Ü , , , ,0 Toplam 74 35, , , ,0 Sonuç ve Öneriler Eldeki bulgulardan BBY bölümlerinin daha çok k z ö renciler taraf ndan tercih edildi i anlafl lmaktad r. Anadolu Liselerinden mezun olan ö rencilerin BBY bölümlerini tercih etmeleri sevindiricidir. BBY bölümlerine gelen ö ren- 16

17 BBY Bölümlerinde Ö renci Profili Bilgi Dünyas 2004, 5(1): 1-18 cilerin ortaö retimden getirdikleri bilgi ve beceri alt yap s hiç kuflkusuz e itimin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Ö rencilerin yaklafl k %40 n n, bulunduklar BBY bölümüne üniversiteye girerken yapt klar ilk 5 tercih aras nda yer verdikleri anlafl lmaktad r. Bu oran Hacettepe ve Baflkent Üniversiteleri BBY Bölümlerinde %60 n üzerine ç kmaktad r. Bu durum, küçümsenmeyecek say da ö rencinin, bölümünü, ÖSS puan ve puan türü ile tercih edebilece i bölümler aras ndan isteyerek seçti ini göstermesi aç s ndan önemlidir. steyerek seçti i programa kay t yapt ran ö rencilerden daha iyi verim al nmas olas l da yüksektir. Ö rencilerin üniversiteye girerken yapt klar ilk üç tercihleri aras nda e itim bölümlerinin a rl kl olmas n n nedenleri üzerinde durulmal d r. Söz konusu alanlardaki eleman aç nedeniyle ö rencilerin mezun olduklar nda ifl bulma kayg s yla e itim alan na yöneldikleri düflünülebilir. Bu durumda BBY bölümlerinden mezun olacak ö rencilerin ifl olanaklar ve çal flma alanlar konular n n tan t mda ön plana ç kart lmas faydal olabilir. Ö rencilerin alana ilgilerinden dolay ilk üç tercihlerinde e itim bölümlerine yer verdikleri de düflünülebilir. Kullan c e itimi alan nda yaflanan geliflmeler sonucunda, kütüphaneciler taraf ndan kullan c lara verilen e itimin kapsam alabildi ine geniflletilmifl, özellikle üniversite ve okul kütüphanecileri taraf ndan bilgi okuryazarl ad alt nda dersler verilmeye bafllanm flt r. Bu derslerin planlanmas, e itim materyalinin haz rlanmas, ö rencilerle iletiflim, ö rencinin ve dersin baflar s n n ölçülmesi gere i, bu dersleri veren kütüphanecilerin/bilgi profesyonellerinin ö retim yöntem ve teknikleri, ö renme kuramlar, s n f yönetimi, ölçme ve de erlendirme gibi pedagoji alanlar nda bilgi ve deneyim sahibi olmalar n gerektirmektedir (Grassian ve Kaplowitz, 2001, s. 34; Oberman, 2002, ss. 1-5; Markless, 2002, ss. 1-4). BBY bölümlerine gelen ö rencilerin bir k sm n n bu alana duyduklar ilgi de erlendirilerek iki yönlü kazan m sa lanabilir. BBY bölümü ö rencileri için, seçmeli olarak aç lacak pedagoji dersleri ile hem alana ilgi duyan ö rencilerin ilgisi de erlendirilmifl, hem de bilgi okuryazarl e itimi için gereksinim duyulan insan gücü yetifltirilmifl olur. Ö rencilerin mezun olduklar liselerin türü yabanc dil düzeyleri hakk nda genel bilgi vermektedir. Özel liseler ve Anadolu Liselerinden mezun olan 17

18 S. Serap Kurbano lu ö rencilerin genel liselerden mezun olan ö rencilere göre genelde daha iyi bir dil e itimi ald klar bilinmektedir. Bu durum, ö rencilerin yabanc dil düzeylerinin farkl oldu unu göstermektedir. Ayn flekilde eldeki verilerden ö rencilerin bilgisayar okuryazarl düzeylerinin de farkl oldu u anlafl lmaktad r. Gerek yabanc dil, gerekse bilgisayar okuryazarl ile ilgili dersler planlan rken, bu durumun göz önünde tutulmas, düzeylere göre flubelendirme ve/veya belli bir düzeyin üzerindeki ö rencilerin derslerden muaf tutulmas gibi seçenekler sunulmas, bunlar yap lam yorsa derslerin farkl düzeylerdeki ö rencilere hitap edebilecek flekilde düzenlenmesi önerilebilir. Bu durum bafllang ç düzeyindeki ö rencilerle ileri düzeydeki ö rencilerin ayn s n fta olmas ndan do abilecek motivasyon kayb na engel olacakt r. BBY bölümlerinin yeniden yap lanma çal flmalar n n ö renci profili üzerindeki yans malar zaman içinde daha iyi ortaya ç kacakt r. Önümüzdeki 5-10 y l içinde benzer çal flmalar n yap lmas ve sonuçlar n karfl laflt r lmas de iflimleri izlemek aç s ndan anlaml olaca gibi, gelecekte yürütülecek yeniden yap lanma çal flmalar na da fl k tutmas aç s ndan faydal olacakt r. Kaynakça Çak n,. (1999). Kütüphanecilik e itimi ve yeni hedefler. Ö. Bayram, E. Erkan ve E. Y lmaz (Yay. Haz.), 21. Yüzy la Do ru Türk Kütüphanecili i : 35. Kütüphane Haftas bildirileri: Mart 1999 Ankara içinde (ss ). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derne i. Çak n,. (2000). Bilgi profesyonellerinin e itiminde yeniden yap lanma: Hacettepe Üniversitesi örne i. Türk Kütüphanecili i, 14, Grassian, E. S. ve Kaplowitz, J. R. (2001). Information literacy instruction: Theory and practice. New York: Neal-Schuman. Markless, S. (2002, A ustos). Learning about learning rather than about teaching. 68 th IFLA Council and General Conference, Glasgow da sunulan bildiri. Oberman, C. (2002, A ustos). What the ACRL institute for information literacy best practices initiative tells us about the librarian as teacher. 68 th IFLA Council and General Conference, Glasgow da sunulan bildiri. 18

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU İÇİNDEKİLER 1. Ön Bilgi... 1 2. Çalışmaları Kimler Teslim Edecekler?... 1 3. Çalışmalar

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı