KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES"

Transkript

1 UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi fl hayat nda has lat n muhasebelefltirilmesi anlam nda en kolay sat fl ifllemi peflin mal sat fllar gibi görünmektedir. Örne in bir süpermarkette müflteri mal raftan almakta ve kasada mal bedelini ödemektedir. Bu ifllemde hem mal teslim edilmifl hem de sat fl tutar tahsil edilmifltir. fllemin muhasebelefltirilmesi de son derece kolayd r. Ancak mal sat fl sözleflmesinde bulunan de iflik flartlar ya da sat lan mal n niteli i has lat tutar n n mali tablolara al nmas n karmafl k hale getirebilmektedir. UMS uygulamalar ele al nd nda, UMS-18 mal sat fllar yla ilgili temel ilkeleri getirmifl olmas bak m ndan önemlidir 1. Ancak UMS lerin genel olarak kural temelli olmay p ilke temelli olmalar ndan dolay UMS-18 deki aç klamalar da karmafl k mal sat fl ifllemlerinin çözülmesinde yeteri kadar detayl de ildir. A.B.D de ise mal sat fllar na iliflkin aç klamalar temelde CON-5, CON-6 ve SAB-104 kapsam nda yer almaktad r. Bunlardan baflka özellikli baz mal sat fl ifllemleri için ek düzenlemeler (Örne in FAS-48) getirilmifltir 2. Bu çal flmada UMS-18 esas al nmak üzere öncelikle mal sat fllar ve mal sat fl ha- 1 International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard, IAS-18- Revenue, Çal flman n bundan sonraki bölümlerinde IAS -18 e at f yap ld nda UMS-18 ifadesi kullan lacakt r. 2 Financial Accounting Standards Board (FASB), Statements of Financial Accounting Concepts, (CON), Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, No: 5. Financial Accounting Standards Board (FASB), Statements of Financial Accounting Concepts, (CON), Elements of Financial Statements, No: 6. Bu metinler dan edinilebilirler. Securities and Exchange Commision (SEC), SEC Staff Accounting Bulletin (SAB) No:104 -Revenue Recognition in Financial Statements, December 17, Bu metin adresinden edinilebilir. Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement No:48, FAS-48-Revenue Recognition when Rigt of Return Exist. SMMMO Yay n Organ 66

2 s lat na iliflkin genel aç klamalar getirilmekte, ard ndan mal sat fl has lat n n mali tablolara al nmas na iliflkin koflullardan birisi olan sahiplikle ilgili risk ve getirilerin al c ya nakledilmifl olmas kofluluna iliflkin örnek uygulamalara yer verilmektedir. Anlafl labilirli in artt r labilmesi amac yla çal flmada yer verilen aç klamalar UMS-18 de yer almayan ancak bu standartla da çeliflmeyen A.B.D. kaynakl düzenlemelerden al nt larla desteklenmeye çal fl lmaktad r. 2. MAL SATIfiLARINA L fik N GENEL LKELER UMS-18 deki mal tan m ndan hare ketle bu çal flmada kullan lan mal sat fllar ifadesi ticari mal sat fllar, mamul sat fllar ve sat lmak üzere elde bulundurulan gayrimenkul sat fl lar için geçerlidir. Zira UMS-18 de mal kavram afla daki gibi tan mlan m flt r 3 : Mal kavram, sat fl amac yla iflletme taraf ndan üretilen mamulleri, sat lmak üzere al nan ticari mallar ve sat lmak üzere elde bulundurulan arazi, arsa ve di er gayrimenkulleri kapsar. A.B.D. düzenlemelerinde ise mal sat - fl na iliflkin afla daki aç klama temel kabul edilmektedir 4. Bütün di er gelirler gibi, mal sat fl da kazan lm fl ve gerçekleflmifl ya da gerçekleflebilir olmas durumunda mali tablolara al nabilir. Genellikle sat fl geliri mal n müflteriye teslim edilmesiyle kazan lm fl say l r. Söz konusu gelir, müflterinin mal bedelini ödemeyi taahhüt etmesi halinde de gerçekleflebilirlik koflulunu sa lar (müflterinin ödeme yapmas ile ilgili herhangi bir flüphe yoksa). Ancak pek çok di er belirsizlik sat fl gelirinin mali tablolara al nmas n engelleyebilmektedir. A.B.D. uygulamalar nda bir mal sat fl ile ilgili olarak yukar daki temel ilkelerden baflka mal sat fl has lat n n mali tablolara al nabilmesi için SAB-104 te verilen dört koflulun da sa lanm fl olmas gerekmektedir. SAB-104 teki koflullar afla daki gibi s ralanabilirler 5 : a) Sözleflmenin ikna edici bir kan t olmal d r. b) Teslimat yap lm fl ya da iflletme üzerine düfleni yapm fl olmal d r. c) Al m sat ma iliflkin tutar belirlenmifl ya da belirlenebilir olmal d r. d) Tahsilat kabul edilebilir ölçüde güvence alt na al nm fl olmal d r. UMS-18 e göre ise bir mal sat fl iflleminin has lat olarak kaydedilebilmesi için afla daki koflullar n sa lanm fl olmas gerekmektedir 6 : 1) Mallar n sahipli iyle ilgili önemli risk ve getirilerin al c ya nakledilmifl olmas, 2) flletmenin, sat lan mallar n yöne timiyle sahipli in gerektirdi i flekilde ilgili olmamas ve söz konusu mallar üzerinde etkin bir kontrolünün bulun mamas, 3 UMS-18, para CON-5, para SAB-104, 13A1. 6 UMS-18, para. 14. SMMMO Yay n Organ 67

3 3) Has lat n miktar n n güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi, 4) fllemle ilgili ekonomik faydan n iflletme taraf ndan elde edilece inin muhtemel olmas, ve 5) fllemle ilgili olarak yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güve nilir bir flekilde ölçülebilmesi. Buraya kadar fazla detaya girilmeden UMS-18 ve A.B.D. düzenlemelerinde yer alan mal sat fllar na iliflkin genel ilkelere yer verilmifltir. Çal flman n bundan sonraki k sm UMS-18 de mal sat fl has lat n n mali tablolara al nabilmesi için gerekli koflullardan ilki olan mallar n sahipli iyle ilgili önemli risk ve getirilerin al c ya nakledilmifl olmas koflulu ile ilgili detayl aç klama ve örneklere yer verilmektedir MALLARIN SAH PL YLE LG L R SK VE GET R LER Mal sat fllar nda mallar n al c ya teslim edilmesiyle mallar fiziksel olarak al c - n n eline geçmektedirler ve bu durum mallar n zilyetli inin al c ya geçmifl olmas fleklinde ifade edilmektedir. Ancak baz sat fl ifllemlerinde mallar n fiziksel olarak al c n n eline geçmifl ol mas, has lat n mali tablolara al nmas için yeterli olmamaktad r. Burada ö nemli olan mal n yaln zca zilyetli inin de il, zilyetlikle birlikte UMS-18 deki ifadesiyle mal n sahipli i ile ilgili önemli risk ve getirilerin de al c ya geçmesidir. Sahiplikle ilgili risk ve getiriler ifadesi bir mala sahip olman n mal sahibi üzerindeki her türlü etkisi fleklinde yorumlanabilir. Mala sahip olman n mal sahibi üze rinde yaratt ya da yaratabilece i olumsuz etkiler risk, olumlu etkiler de getiri olarak düflünülmelidir. Her mal n sahibi için oluflturdu u riskler ve getiriler, mal n cinsine, zamana ve pazar n durumuna ba l olarak farkl l k göstermektedir. Teknolojik eskime, bozulma, çürüme, çal nma, yer iflgal etme, stok maliyeti yaratma, mal n pazar de erinin düflmesi gibi sonuçlar mal n sahipli inden do an risklere örnek olarak verilebilir. Mal n pazar de erinin artmas, mal n kullan m hakk na sahip olma, mal n kullan m n s n rlama hakk na sahip olma vb. olumlu sonuçlar da mal sahipli- inden do an getirilere örnek olarak verilebilir. UMS-18 e göre flletme sahiplikle ilgili önemsiz bir risk tafl yorsa, ifllem sat flt r ve has lat tahakkuk ettirilir. Örne in sat c yaln zca tahsilat tutar n güvence alt na almak amac yla hukuki sahipli i muhafaza edebilir. E er iflletme böyle bir durumda sahiplikle ilgili önemli risk ve yararlar devretmiflse, ifllem bir sat flt r ve has lat tahakkuk ettirilir. flletme taraf ndan sahipli e iliflkin önemsiz risk tafl nmas na iliflkin bir 7 UMS-18 kapsam na giren mal, hizmet ve di er ifllemlerle ilgili olarak has lat n mali tablolara al nmas na iliflkin detayl aç klamalar için bkz. ÖZKAN, Serdar, Has lat n Belirlenmesi (SPK Mevzuat, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ve Tekdüzen Hesap Plan le Uyumlu), Yaklafl m Yay nlar, Ankara, May s SMMMO Yay n Organ 68

4 baflka örnek de al c n n memnun kalmamas durumunda bedelin iade edilece i perakende sat flt r. Bu gibi durumlarda has lat, sat c n n gelecekteki mal iadelerini güvenilir biçimde tahmin edebilmesi ve bunlar için geçmifl deneyimler ve di er ilgili veriler çerçevesinde bir karfl l k ay rmas kofluluyla, sat fl n gerçekleflti i tarih itibariyle tahakkuk ettirilir.. 8 Sat fl iflleminde mallar n sahipli iyle ilgili önemli risk ve getiriler al c ya geçmedikçe o ifllemle ilgili has lat mali tablolara al nmamal d r. UMS-18 de buna iliflkin afla daki ifadeler yer almaktad r 9 : E er iflletme sahiplikle ilgili önemli riskleri tafl yorsa, bu ifllem bir sat fl de- ildir ve has lat tahakkuk ettirilmez. Bir iflletme sahiplikle ilgili önemli riski çeflitli flekillerde tafl yabilir. flletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve yararlar tafl yabildi i durumlara iliflkin örnek ler afla dad r: a) iflletmenin normal garanti hükümleri kapsam d fl ndaki tatmin edici bulun mayan performansa iliflkin yükümlülük tafl mas ; b) sat fl has lat n n iflletme taraf ndan tahsil edilmesinin, al c n n söz konusu mal üçüncü kiflilere satmas kofluluna ba l olmas ; c) sat fl n ilgili varl n monte edilmesi kofluluyla yap ld ve sözleflmenin önemli bir bölümünü oluflturan mon taj n henüz iflletme taraf ndan tamam lanmam fl olmas ; d) al c n n sat fl sözleflmesinde belir tilen bir gerekçeye dayanarak al mdan vazgeçme hakk n n bulunmas ve iflletmenin söz konusu mallar n iade edilmeyece inden emin olmamas. Yukar da s ralanan olaylar afla da örneklerle detayl bir flekilde ele al nmaktad r Garanti Koflullar ndan Do an Yükümlülükler Pek çok mal sat fl iflleminde, sat fl sonras nda mallar n performans nda ortaya ç kabilecek sorunlar gidermek üzere garanti sözleflmeleri de yap lmaktad r. Normal garanti sözleflmelerinde genel likle garantinin kapsad süre içer sinde mal n performans nda sorun ç kmas halinde yenisiyle de ifltirilmesi ya da tamir edilmesi gibi flartlar yer almaktad r. Normal garanti kapsam nda yap lan bu taahhütler sat fl iflleminin do al parças olarak düflünülmelidir. Yaln zca normal garanti koflullar içeren sözleflmelerde mal n teslim edilmesiyle birlikte has lat n muhasebelefltirilmesinde bir sak nca yoktur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu taahhütlerin iflletmeye getirece i maliyetin ne oldu unun güvenilir bir flekilde tahmin edilebiliyor olmas d r. flletmeler normal garanti koflullar nda 8 UMS-18, para UMS-18, para. 16. SMMMO Yay n Organ 69

5 ortaya ç kabilecek maliyetleri, geçmifl deneyimlerinden yararlanarak tahmin leyebilmektedir. Tahmin edilen bu maliyetler için iflletmenin karfl l k ay rmas gerekmektedir. Örnek 1: Normal Garanti Koflullar nda Yükümlülükler, Karfl l k Ay rma ve Tahminin Düzeltilmesi Olay: ABC flletmesi beyaz eflya üretip satmaktad r. flletme her mal n sat fl n izleyen iki y l içerisinde ücretsiz bak m onar m hizmeti vermeyi garanti etmektedir. Bu flart iflletme için normal garanti koflullar alt nda üstlenilen bir yükümlülüktür y l bafl nda ülkede, garantilerden kaynaklanabilecek giderler için karfl l k ayr lmas gerekti ine ve karfl l k lar n hangi ilkelere göre ayr laca na iliflkin hükümler içeren yeni bir yasal düzenleme getirilmifltir. Söz konusu garanti koflullar ndan dolay ileride ortaya ç kabilecek maliyet lerin tahminlenmesi gerekmektedir. flletme bu sektörde 10 y ldan beri faaliyet gösterdi inden tahminlemede geçmifl y llarda edindi i tecrübelerden yararlanabilecektir. Geçmifl verilere bak ld nda iflletme nin sat lan mallarla ilgili olarak sat fl takip eden birinci y l içersinde sat fllar n % 2 si, ikinci y l içerisinde ise sat fllar n %1 i oran nda normal ga ranti koflullar alt nda ücretsiz bak m onar m giderine katland anlafl lm flt r. flletmenin 2004 y l toplam sat fl tutar TL. dir. flletme bu tahminler fl nda 2004 y l sat fllar için sat fl an nda garanti karfl l klar ay rm flt r y l sonuna gelindi inde 2004 sat fllar yla ilgili olarak TL. lik bak m-onar m gideri yap ld anlafl lm flt r. flletme yapt tahmindeki sapman n nedenlerini araflt rm fl ve bundan böyle sat fl takip eden ilk y l için %2 de il, %2,5 karfl l k ayr lmas na karar vermifltir y l toplam sat fllar TL. olmufltur. flletme 2005 y l boyunca sat fllar na %2 oran nda karfl l k ay rmaya devam etmifltir. Ancak 2005 so nuna gelindi inde yeni tahmin do rultusunda %0,5 lik ek karfl l k ayr lmas - na karar verilmifltir. Çözüm: 2004 y l boyunca her sat fl yap ld nda izleyen ilk y l için sat fl tutar n n % 2 si, ikinci y l için ise %1 i kadar garanti karfl l ayr lm flt r. Ancak ifllemin bütününün rahat görülebilmesi bak m ndan garanti karfl l klar yla ilgili olarak 2004 toplam sat fllar için afla- daki kayd n gösterilmesi tercih edilmifltir x % 2 = TL x % 1 = TL... /.. SMMMO Yay n Organ 70

6 120 ALICILAR YURT Ç SATIfiLAR 374 GARANT G DER KARfiILIKLARI 474 GARANT G DER KARfiILIKLARI y l içerisinde 2004 sat fllar için TL. gider yap ld n n belirlenmesi:.. / GARANT G DER KARfiILIKLARI 659 D ER OLA AN G DER VE ZARARLAR KASA y l içerisinde her sat fl yap ld nda karfl l k ayr lmas : TL. x % 2 = TL TL. x % 1 = TL... / ALICILAR YURT Ç SATIfiLAR 374 GARANT G DER KARfiILIKLARI 474 GARANT G DER KARfiILIKLARI sonunda sat fl takip eden ilk y lla ilgili %2 lik bak m onar m gideri tahmininin % 2,5 olarak düzeltilmesi ve % 0,5 lik ek karfl l k ayr lmas : TL. x % 0,5 = TL... / YURT Ç SATIfiLAR GARANT G DER KARfiILIKLARI Aral k 2005 tarihli bilançoda 374 ve 474 Garanti Gider Karfl l klar hesaplar n n bakiyeleri (alacak): 374 GARANT G DER KARfiILIKLARI TL. (2004 ve 2005 le ilgili) 474 GARANT G DER KARfiILIKLARI TL. (2005 le ilgili) Toplam Karfl l k Tutar TL. SMMMO Yay n Organ 71

7 Bir mal n sat fl ile ilgili olarak, normal garanti koflullar nda ileride ortaya ç kabilecek maliyetlerin güvenilir bir flekilde tahminlenemedi i durumlarda iflletme bu tahmini yapabilir hale gelinceye kadar sat fl has lat n n tahakkuku ertelenmelidir. Baz sat fl ifllemlerinde normal garanti koflullar nda ortaya ç kabilecek maliyetler güvenilir bir flekilde tahmin edilememektedir. Örne in mal n yeni olmas, o mal ile ilgili normal garanti koflullar nda de ifliklik yap lm fl olmas gibi nedenler geçmifl deneyimlerin tahminlerde kullan lmas na izin vermemektedir. Böyle durumlarda has lat n mali tablolara al nmas garanti süresinin sonuna kadar ertelenmelidir. Bunlarla birlikte, baz sat fl ifllemlerinde sat c lar al c lara normal garanti sözleflmeleri kapsam n aflan baflka garantiler de sa layabilmektedirler. Bu tür ifllemlerde mal n teslim edilmesi an nda has lat n mali tablolalara hangi flartlarla al nabilece i, sat fl iflleminin detayl bir flekilde analizini gerektirmektedir. Buna iliflkin örnekler afla da verilmifltir. Örnek 2: Normal Garanti Koflullar D fl nda Yükümlülük Olay: X flletmesi demir çelik iflletmelerine de iflik tonajlarda presler satmaktad r. Ancak preslerin al c iflletmenin fabrikas na tafl nmas ve montaj gerekmektedir. flletme X, Y flletmesine 500 tonluk bir pres satm fl ve çal fl r halde teslim etmifltir. Normal garanti koflullar na göre presle ilgili ortaya ç kabilecek sorunlar konusunda iflletmeye bak m onar m hizmeti ücretsiz sunulacakt r. flletme bununla birlikte Y flletmesi nin iki y l içerisinde baflka bir yere tafl nmas söz konusu oldu unda presi yeni fabrika binas nda yeniden monte etmeyi taahhüt etmektedir. Çözüm: Yukar daki ifllemde al c n n tafl nmas durumunda presin yeni fabrika binas na tafl nmas ve kurulmas taahhüdü normal garanti koflullar d fl nda bir taahhüt oldu undan, iflletme presin sat fl an nda sat fl tutar n has lat kaydetmekle birlikte, iki y l içersinde ortaya ç kabilecek muhtemel tafl nma olay n n kendisine yükleyebilece i maliyetleri tahminleyerek uygun bir karfl l k ay rmak durumundad r Tahsilat n Mal n Al c Taraf ndan Üçüncü Kiflilere Sat lmas na Ba l Olmas Baz ifllemlerde mallar al c ya teslim edildikleri halde sat fl has lat n n tahsil edilmesi al c n n mallar kullanmas ya da satmas flart na ba lanmaktad r. Böyle ifllemler iflletme dilinde konsinye sat fllar olarak adland r lmaktad r. Konsinye sat fllarda mallar fiziksel olarak al c ya teslim edilmifl olmas na ra - SMMMO Yay n Organ 72

8 men, mallar n sahipli i ve sahiplikten do an risk ve getiriler al c ya geçmemektedir. Dolay s yla bu tür teslimatlar has lat olarak düflünülmemelidir 10. Konsinye ifllemlerinde al c elindeki mallar kulland kça ya da baflkalar na satt kça mal bedelini konsinye verene ödemektedir. Örnek 3: Konsinye Sat fllar Olay: T bbi malzemeler satan X flletmesi, Özel Y Hastanesi ne anjiyo ifllemlerinde kullan lan de iflik boy ve markadaki kateterleri konsinye olarak teslim etmifltir. Hastanede hem sosyal güvenlik kurumlar ndan sevkle gelen hastalara hem de özel hastalara hizmet verilmektedir. Aralar ndaki anlaflmaya göre sevkle gelen hastalara kateter kullan ld kça Hastane kateter bedellerini X flletmesi ne ödeyecektir. Özel hastalara kateter kullan ld nda ise kateter bedelini hastalar do rudan X flletmesi ne ödeyeceklerdir. Hastane bu kullan mlardan %2 komisyon alacakt r. Çözüm: Yukar daki örnekte X flletmesi nin kataterleri Hastaneye teslim etmesiyle kateterlerin sahipli i ve sahiplikten do an risk ve getiriler hastaneye geçmedi inden, has lat teslimat an nda de il, kateterler sevkle gelen kullan ld nda ve özel hastalara sat ld nda muhasebelefltirilmelidir Montaj fllemi Baz sat fl ifllemlerinde montaj n niteli i ve sat fl anlaflmas na dahil olup olmamas has lat n mali tablolara al nmas n etkilemektedir. UMS-18 in maddeleri içerisinde montaj n niteli i ile ilgili herhangi bir aç klama olmamas na karfl n, standard n ekler k sm ndan montaj iflleminin basit montaj ve karmafl k montaj olarak ayr mland anlafl lmaktad r. Buna göre sat - lan mal n monte edilmesi basit bir süreç ise, mal n teslim edildi i anda has lat n muhasebelefltirilmesinde bir sak nca görülmemektedir 11. Buna karfl n A.B.D. düzenlemelerinden SAB-104 te montaj önemli ve önemsiz fleklinde ayr mlanm flt r. UMS-18 deki basit ve karmafl k fleklindeki ayr m, SAB-104 teki önemli ve önemsiz fleklindeki ayr mla efllefltirilebilir. SAB-104 e göre: Montaj n nas l yap ld montaj yap lan ekipman n özelliklerini ve kapasitesini etkileyebilecek ya da ekipman n kullan laca binan n elektrik vb. ba lan t la- 10 SAB-104, 13A2. 11 UMS-18, Ekler, para. 2. (UMS-18 in Ekler k sm n n bafl nda, eklerin standard n bir bölümü olmad ve eklere yaln zca standartta yer alan maddelerin anlafl labilirli ini artt rmak amac yla yer verildi i ifade edilmektedir.) SMMMO Yay n Organ 73

9 r nda de ifliklik yap lmas n gerektirebilecek düzeyde ve Montaj hizmeti sat c iflletme d fl nda baflka iflletmeler taraf ndan sa lana m yor ise montaj önemlidir. Bu özelliklerdeki bir montaj ifllemi tamamlanana kadar sat fl has lat n n mali tablolara al nmas ertelenmelidir 12. Örnek 4: Montaj fllemi I Olay: Bir hipermarkette modüler bil gisayar masalar sat lmaktad r. Masa lar müflterilerin iste ine ba l olarak monte edilmifl halde ya da monte edilmemifl halde teslim edilebilmektedir. Masalar n montaj oldukça basit bir sü reçtir. Her masayla birlikte müflteriye montaj n nas l yap laca n gösteren k lavuz, montajda kullan lacak vidalar ve tornavidadan oluflan bir set teslim edilmektedir. Sat fl sözleflmesinde masalar n müflterilere monte edilmifl halde teslim edilmesi fleklinde bir flart yoktur. Çözüm: Bu ifllemde montaj basit süreçli oldu undan, müflterilerin kendi bafllar na ya da d flar dan yard m alarak masalar monte edebileceklerinden masalar müflterilere teslim edildikleri anda has lat n muhasebelefltirilmesinde sorun yoktur. Yukar daki ifllemde dikkat edilecek bir önemli konu da montaj iflleminin sözleflmenin önemli bir parças olup olmad d r. Buna göre sözleflme gere i masalar n montaj n n müflterinin istedi i yerde yap lmas gibi bir flart var ise montaj basit süreçli olsa da montaj ifllemi tamamlanmadan has lat n mali tablolara al nmamas gerekmektedir. Di er yandan yine SAB-104 e göre: Sat lan ekipman sat c n n standart bir mamulü ise, Montaj ifllemi ekipman n kapasitesini etkilememekte ise ve Montaj hizmeti sat c iflletme d fl nda baflka iflletmeler taraf ndan da sa la nabiliyor ise montaj önemsizdir. Bu durumda has lat, ekipman n al c ya tes lim edilmesiyle birlikte muhasebelefltirilebilir 13. Montaj önemli olan bir ekipman n sat lmas durumunda montaj n sat fl sözleflmesinde yer almamas al fl lm fl bir durum de ildir. Böyle durumlarda montaj tamamlanmadan mal n perfor mans da belli olmayaca ndan al c - n n mal kabul etmemesi do ald r ve has lat n mali tablolara al nmas erte lenmelidir. UMS-18 e göre mal n montaj önem siz olsa bile, e er sat fl sözleflmesinde montaja yer verilmifl ise, has lat n tahakkuku montaj tamamlanana kadar ertelenmelidir. UMS-18 de tam olarak bu flekilde bir ifade yer almamakla birlikte standart metninde montaj anlaflman n önemli bir parças ise has lat ertelenmelidir ve standard n ekler k s- 12 SAB-104, 13A7. 13 SAB-104, 13A7. SMMMO Yay n Organ 74

10 m nda montaj önemsizse has lat tahakkuk ettirilebilir denilmektedir. 14 Bu iki ifade birlefltirildi inde montaj önemsiz olsa da anlaflman n önemli bir parças ise has lat n mali tablolara al nmas ertelenmeli dir sonucuna var labilir 15. Montaj n sat fl anlaflmas n n önemli bir parças olmas durumunda has lat n ertelenmesi, montaj tamamlanmad nda has lat n tahsil edilememesi ya da mal n al c taraf ndan iadesi gibi sonuçlar ortaya ç karabilecek olmas ndan kaynaklanmaktad r. Örnek 5: Montaj fllemi II X Sanayi A.fi. de iflik özelliklerde A makinesi üretip satmaktad r. flletmede iki üretim hatt bulunmaktad r. Bun lardan ilki, standart özelliklere sahip standart A makinesi (SA) üretimine aittir. kinci hat ise müflterilerin istek lerine göre standart modele de iflik özelliklerin eklenebildi i özel A maki nesi (ÖA) üretim hatt d r. SA n n montaj büyük parçalar n paket lerden ç kar larak biraraya getirilmesi ve elektrik ba lant s n n yap lmas n dan ibaret odu undan oldukça kolayd r. Geçmifl deneyimlere dayan larak al c lar n SA n n montaj konusunda hemen hiç bir problemle karfl laflmad klar bilinmektedir. SA sat fllar nda montaj sat fl sözleflmelerinin bir parças da de ildir. flletme her model makine ile ilgili olarak normal garanti koflullar na dahil yükümlülükleri üzerine almaktad r. flletmenin kalite güvence sistemi gere i, makineler üretimin de iflik afla malar nda kalite kontrol testlerinden geçirilmektedir. Sat fl ifllemi söz konusu oldu unda ise her makine müflteriye teslim edilmeden önce son bir kez daha test edilmektedir. Olay 1: Y flletmesi ne 2 adet SA sat - fl yap lm fl ve teslim etmifltir. Mal bedeli teslimatla birlikte tahsil edilmifltir. Çözüm 1: Bu sat fl iflleminde has lat teslimatla birlikte tahakkuk ettirilebilir. Çünkü SA n n montaj hem basittir hem de sat fl anlaflmas na dahil de ildir. Olay 2: Z flletmesi kendi fabrikas ndaki di er makinelerle uyumlu bir ÖA siparifli vermifltir. Di er bir ifadeyle Z flletmesi için üretilecek makineler Z nin entegre üretim sisteminin bir parças olacakt r. X flletmesi Z ye, ÖA n n üretim hatt ndaki di er makinelerle uyumunu garanti etmifltir. Makine Z flletmesi ne gönderilmifltir. Çözüm 2: Yukar daki örnekte X flletmesi nin ÖA y kendi fabrika ortam nda test etmesi olanakl de ildir. ÖA n n performans al c Z fllet mesi nin üretim sistemine entegre oldu- unda anlafl lacakt r. ÖA n n Z flletmesi nin di er makineleriyle uyumlu olaca garanti edildi i için, sat fl has - 14 UMS-18, para. 16, UMS-18, Ekler, para ÖZKAN, Serdar, TMS-4 Sat fllar ve Ola an Gelirler Standard n n Uluslararas Uygulamalarla Karfl laflt r lmas ve T.D.H.P. na Uyarlanmas, Muhasebe ve Denetime Bak fl, Say : 9, 2003, s. 65. SMMMO Yay n Organ 75

11 lat ancak montaj ifllemi tamamland ktan ve ÖA n n di er makinelerle uyumu gözlendikten sonra mali tablolara al nmal d r Al c n n ade Hakk Baz sat fl sözleflmelerinde, al c ya sat fl ifllemini iptal etme ve sat lan mallar iade etme hakk n n bulunmas sat fl iflleminin ne zaman tamamlanm fl say - laca konusunda belirsizlik yaratmaktad r. Bu maddede üzerinde durulan al c n n sat fl anlaflmas n iptal etme hakk, normal garanti koflullar nda al c n n kusurlu mallar iade etme hakk n n bulunmas anlam nda de ildir. Çünkü normal garanti koflullar n n karfl lana mamas durumunda al c ya kusurlu mallar iade etme hakk n n verilmesi al c n n do al hakk d r ve bu hak ülkelerdeki tüketici koruma yasalar dahilinde de korunmaktad r. Bu tür sat fl ifllemlerinde mallar al c ya teslim edildiklerinde has lat mali tablolara al nmal d r. Burada muhasebe aç s ndan dikkat edilecek bir di er nokta, normal garanti koflullar nda ortaya ç kabilecek iadelere ve dolay s yla gelir kay plar - na iliflkin iflletmenin belli bir miktar karfl l k ay rmas gere idir. Örne in pek çok perakende sat fl ifllemi normal garanti koflullar alt ndaki sat fl ifllemleri olarak düflünülebilir. UMS-18 de bu tür sat fllara iliflkin aç klama afla daki gibidir 16 :...perakende sat fllarda müflterinin memnun kalmamas durumunda sat - lan mal n flarts z geri al naca na iliflkin müflteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin al c ya transfer edildi i kabul edilir. Bu gibi durumlarda has lat, sat c n n gelecekteki mal iadelerini güvenilir bir flekilde tahmin edebilmesi ve bunlar için geçmifl dene yimler ve di er ilgili veriler çerçevesinde bir karfl l k ay rmas flart yla, sat fl n gerçekleflti i tarih itibar yle mali tablolara al n r. Di er yandan baz sat fl ifllemlerinde ise, al c ya sözleflmeyle normal garanti koflullar d fl nda, baflka nedenlerden dolay sat fl iptal etme ve mallar iade etme hakk verilebilmektedir. Al c ya bu tür haklar sa layan sat fl ifllemle rinde has lat n mali tablolara al nmas, sat fl iflleminin iptal edilmeyece i ve mallar n iade edilmeyece i kesinle flinceye kadar ertelenmelidir ade Hakk Verilen fllemlerde Has lat n Sat fl An nda Kaydedilebilme Koflullar A.B.D. düzenlemelerinden FAS-48 özel olarak sat fl iflleminde al c n n iade hakk n n olmas halinde has lat n mali tablolara al nmas konusunu ele almaktad r. FAS-48 e göre, al c s na iade hakk tan yan bir bir sat fl ifllemi afla daki koflullar n hepsini birlikte sa layabiliyorsa, has lat tutar sat fl an nda mali tablolara al nabilir : 1. Al c için sat fl tutar belirlenmifl ya da belirlenebilir olmal d r. 16 UMS-18, para Buradaki aç klamalar normal garanti koflullar nda beklenen iadelere iliflkin karfl l klar n ayr ld n varsaymaktad r. 18 FASB, FAS-48, age., para. 6. SMMMO Yay n Organ 76

12 Sat fl an nda sat fl tutar n n belirlenmifl ya da belirlenebilir olmamas genel gelir ilkelerine de ayk r d r. Baz sat fl ifllemlerinde sat fl fiyat yla ilgili pazar l klar mallar teslim edildikten sonra da devam edebilmektedir. Al c ya mallar iade edebilmesi için tan nan sürenin ayn zamanda sat fl tutar ile ilgili pazarl klar n devam etti i süreye isabet etmemesi gerekmektedir. Böyle bir iade hakk fiyatta anlaflamamaktan kaynaklanan iade say lacakt r. 2. Has lat n tahsil edilebilirli i mal n al c taraf ndan üçüncü kiflilere sat l mas na ba lanm fl (sözleflmeyle ya da sözleflme d fl nda) olmamal d r: Bu tür bir sat fl ifllemi, ileride örnek lerle de aç klanaca gibi özün önceli i ilkesi gere i konsinye sat fl olarak kabul edilmelidir. 3. Mallar elde bulundurmaktan do an çal nma, bozulma vb. risklerin al c ya geçmifl olmas gerekmektedir. Mallar n sahipli inden do an riskler al c ya geçmedi i sürece has lat mali tablolara al nmamal d r. 4. Al c yla sat c ba ms z ekonomik birimler olmal d r: Bir sat fl iflleminde al c ile sat c n n birbirlerinden yeterince ba ms z eko nomik birimler olmamalar durumunda, al c n n ödeme gücü konusunda kuflkular olabilmektedir. Örne in al c sat c ya ba l bir da t mc ise, mallar n sahipli i ile ilgili önemli riskler da- t mc ya geçmeyebilmekte ve ço u zaman has lat n tahsil edilebilirli i al - c n n mallar üçüncü kiflilere satmas flart na ba l olmaktad r. Böyle bir flart aralar ndaki sözleflmede belirtilmemiflse de, al c n n ödemeleri mallar son kullan c lara sat ncaya kadar geciktirmesi halinde, sat c bu gecikmeyi hofl görüyor ise yine al c ile sat c n n ekonomik olarak ba ms z birimler olma özellikleri kaybolmaktad r. 5. Al c n n mallar üçüncü kiflilere satmas konusunda sat c n n herhangi bir sorumlulu u olmamal d r: Baz sat fl ifllemlerinde sat c al c n n mallar üçüncü kiflilere satmas konu sunda yard mc olacak taahhütlerde bulunabilmektedir. Böyle durumlarda mallar üçüncü kiflilere sat l ncaya ka dar sat c taahhütlerini yerine getir memifl say laca ndan, sat fl an nda has - lat n mali tablolara al nmamas gerekmektedir. 6. Gelecekte ortaya ç kabilecek iadelerin ve bu iadelerle ilgili olarak ortaya ç kabilecek maliyetlerin güvenilir bir flekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Mal n türüne, sat fl anlaflmas na, pazar n durumuna, zaman vb. farkl l k gösterebilecek iade miktarlar n n ve bunlarla ilgili maliyetlerin güvenilir bir flekilde tahminlenmesi ifllemi ilkelere dayand r lmal d r. Örnek 6: Al c ya ade Hakk Veren fllemlerde Has lat n Tahakkuku I Olay: ABC flletmesi temizlik madde leri üretip satmaktad r. Mallar n sat - fl nda co rafi bölgelerde bayilik verdi- i iflletmelerden yararlan lmak tad r. Örne in Ege Bölge Bayii XYZ ile yap lan anlaflma gere i, mallar XYZ iflletmesine teslim edildi inde, sahiplik SMMMO Yay n Organ 77

13 de XYZ ye geçmekte ve XYZ mallar kendi deposunda saklamaktad r. XYZ, ABC den ald mallar n bede lini, kendisi üçüncü kiflilere satt nda ödemektedir. Temizlik malzemelerinin büyük ölçüde turistik tesislere sat l mas söz konusu oldu undan, sözlefl me gere i XYZ nin 6 ayl k turizm mevsimi içerisinde satamad mallar ABC ye iade etme hakk bulunmaktad r. Bununla birlikte XYZ istedi i takdirde sat lmayan mallar n bedelini ABC ye ödeyerek kendi elinde de tutabilmektedir. Çözüm: Bu olayda mallar n sahipli i teslimat an nda XYZ ye geçmifl olma s na ra men, sahiplikle ilgili risklerin tümüyle XYZ ye geçmedi i görülmek tedir. Çünkü XYZ sat lmayan mallar ABC ye geri gönderme hakk n sakl tutmaktad r. Dolay s yla mallarla ilgili pazar riski 6 ay boyunca ABC üzerin dedir. Di er yandan mallar n tahsilat, teslimat izleyen alt ay boyunca mallar n üçüncü kiflilere sat lmas na ba l - d r. Bu ifllemde ABC iflletmesi has lat, teslimat an nda de il mallar XYZ taraf ndan turistik tesislere sat ld kça veya mallar iade edilmeyip XYZ taraf ndan sat n al n rlarsa muhasebelefltirmelidir. FAS-48 de iadelerin tahminlenmesini zorlaflt rabilecek faktörler dört madde halinde s ralam flt r: Mal n teknolojik eskimeler ve talep dalgalanmalar gibi d flsal faktörlere duyarl oldu u bilinmektedir. 2. ade etme hakk için (göreceli olarak) uzun bir süre belirlenmifltir. 3. flletmenin benzer mallar n benzer sat fl koflullar nda sat lmas na iliflkin geçmifl deneyimi yoktur ya da ifllet menin pazarlama politikalar ve müfl terileri ile iliflkilerinde ortaya ç kan de- ifliklikler nedeniyle söz konusu deneyimler kullan lamamaktad r. 4. Deneyim say labilecek say da benzer sat fl ifllemleri henüz gerçeklefltirilememifltir. SAB-104 te sat fl iadelerinin tahmin lenmesini zorlaflt ran dört maddelik FAS-48 aç klamas na at fta bulunularak, FAS-48 deki flartlar sa lanmad - nda has lat n mali tablolara al nmamas önerilmektedir. Bununla birlikte iadelerin güvenilir bir flekilde tahminlenmesini etkileyebilecek faktörler SAB-104 te de afla daki gibi listelen mifltir 20 : 1) Da t m kanallar ndaki stok düzeyinin h zla art yor olmas ya da da - t m kanallar n n stok bak m ndan dolu olmas. (Örne in fabrikalar n zaman zaman bayilere gere inden fazla stok yükledikleri bilinmektedir.) 2) Da t m kanallar ndaki stok miktar n n, bu kanallardan son kullan c lara yap lan sat fl düzeylerinin bilinememesi ya da gözlenememesi. 19 FASB, FAS-48, age., para SAB-104, 13A1. SMMMO Yay n Organ 78