Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı * Gülşah BAŞOL a Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engin ZABUN b Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu Öz Araştırmanın amacı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin SBS başarılarını yordamada dershaneye gidip gitmeme durumlarının, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı düzeylerinin etkisini araştırmaktır. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Türk eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerinin liselere yerleştirilmeleri amacıyla öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanan merkezi bir sınavdır. Araştırma evreni Tokat ili ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerdir. Veriler, küme örnekleme ile seçilmiş; 257 si kız, 203 ü erkek, toplam 460 sekizinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için; Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik (ÇBM) Ölçeği, Ana-Baba Tutum (ABT) Ölçeği ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Dershaneye gidip gitmeme, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı araştırmanın bağımsız değişkenleriyken, altıncı ve yedinci sınıf SBS puanları bağımlı değişkenidir. Verilerin analizinde, istatistiksel teknikler olarak hiyerarşik çoklu regresyon, bağımsız gruplar t testi ve Kaykare analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, dershaneye gitme en etkili faktör olmak üzere, mükemmeliyetçilik, ana baba tutumu ve sınav kaygısının öğrencilerin SBS puanlarını yordadığı görülmüştür. Bulgulara göre otoriter ana-baba tutumu dershaneye gitmeyen öğrencilerinin SBS başarılarını yordamada etkilidir. Mükemelliyetçiliğin düzen alt boyutu ve sınav kaygısı dershaneye giden öğrencilerin SBS başarılarının negatif, sorumluluk merkezli ana-baba tutumu ise pozitif yordayıcılarıdır. Mükemmeliyetçiliğin davranışlardan şüphe alt boyutu dershaneye gitmeyen öğrencilerin SBS puanını negatif olarak yordamaktadır. Ayrıca her iki sınıf seviyesinde de (altıncı ve yedinci sınıf) öğrencilerin SBS puanlarında dershaneye gidenlerin lehine fark olduğu görülmüştür. Ailenin gelir düzeyi ile dershaneye gitme durumu ve süresi birbiriyle ilişkili bulunmuştur. Bu bulgu gelir düzeyi daha yüksek olan ailelerin çocuklarıyla daha ilgili olması ve daha fazla imkân sunmasıyla açıklanabilir. Ancak ailenin gelir düzeyinin öğrenci başarısını açıklamada önemli bir aracı değişken olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır. Mevcut araştırmanın sonucu olarak öğrencilerin geniş ölçekli sınavlarda başarısı büyük ölçüde teste yönelik hazırlık faktöründen etkilenmektedir denilebilir. Anahtar Kelimeler Ana-Baba Tutumu, Mükemmeliyetçilik, Özel Dershane, SBS, Sınav Kaygısı. * Bu çalışma Engin ZABUN tarafından Doç. Dr. Gülşah BAŞOL denetiminde yürütülmüş olan Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısının Öğrencilerin SBS Başarılarını Yordama Gücü başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. a Sorumlu Yazar: Dr. Gülşah BAŞOL Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçenttir. Meta analiz, metodolojik değerlendirme, ölçek uyarlama ve geliştirme, tükenmişlik, örgütsel bağlılık, sosyal destek, çok kültürlülük Dr. Başol un çalışmalarında ele aldığı konulardan bazılarıdır. İletişim: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat. Elektronik posta: b Engin ZABUN Tokat merkezde Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu nda sosyal bilgiler öğretmenidir. İletişim: Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu, Tokat. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Seçme ve yerleştirme amaçlı olarak ülke genelinde uygulanan geniş ölçekli sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin dershanelere devam etmesi Türkiye de yaygın bir uygulamadır. Ekonomik durumu ve eğitim seviyesi ne olursa olsun velilerin çocuklarına bu fırsatı sunma çabası içine girdikleri görülmektedir. Ülkemiz koşullarında nitelikli bir lise veya üniversiteye giriş için elemeye dayalı sınavların olması ve kontenjanların sınırlılığı öğrencilerin işlerini güçleştirmekte, bu yarışta çocuklarını daha avantajlı konuma getirmek isteyen aileler, ilkokuldan itibaren dershane veya etüt merkezlerine yönelmektedir. Kurs ve dershanelerde sistemli biçimde belli bir sınava yönelik öğretim yapıldığı ise bilinmektedir. Ancak bu kurslar ve dershaneler ücretli olduğundan ailesinin ekonomik imkânı yetersiz olan çocuklar dezavantajlı duruma düşmekte; ortaokul sonrasında başlayan sınav telaşı YGS, LYS, KPSS ve bunun gibi pek çok sınavla sürüp gitmektedir. Öğrenci başarısı ile birlikte çalışılagelen değişkenlerin başında ana-baba tutumu gelir. Bu sınavların çoğunluğu ergenlik dönemi dediğimiz yaş arası, çocukluktan ergenliğe geçiş dönemini ifade eden, duygusal dalgalanmaların, fiziksel değişimlerin yoğun olduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu dönemde arkadaş çevresi ve sosyal ortam, gencin kimlik oluşumunda belirleyici faktörlere dönüşürken ailenin etkisi azalmakta, aile ilişkilerinde yaşanan gerilimler ise öğrencinin akademik başarısına olumsuz olarak yansımaktadır (Steinberg, 1996). Kılıççı (1981) bu değişimde tek öğretmenden çok öğretmene geçişin, çocuğun ilgisinin kendi bedenine ve karşı cinse kaymasının, temel kavram ve becerilerdeki eksikliğin ve kaygı düzeyinin çok yüksek ya da düşük olması gibi sebeplerin etkisi olduğunu belirtir. Aile ile yaşanan gerilimler ergenleri olumsuz etkilediği gibi, araştırmalar aile desteği hisseden ergenlerin akademik başarılarının bundan olumlu yönde etkilendiğini ortaya koymaktadır (Satır, 1996). Ergenlik hassas bir dönemdir ve öğrencinin bu dönemde gösterdiği akademik performans, ileriki yaşamını büyük ölçüde şekillendirmektedir. Bu kritik dönemde öğrencilerin akademik başarısını etkileyen unsurların ortaya konması, başarısızlığı önleme konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Ana-babaların tutum ve davranışları; çocukların ruhsal ve duygusal gelişim ve sosyalleşmelerini büyük ölçüde etkileyerek, kişilik gelişimlerini belirler (Özgüven, 2001). Bu nedenle çocuğu içinde büyüyüp geliştiği aile ortamı ve sosyal çevresi ile birlikte ele almak gerekir. Ana-baba, kimi zaman çocuğa çok şey vererek onun kendi gelişimine yön vermesini engeller; kimi zamansa çok az vererek gerekli desteği sağlayamaz ve bu durum uygunsuz davranış örüntülerinin gelişmesine neden olabilir (Cüceloğlu, 1991). Çocuğa sunulan sosyal ve ekonomik imkânlar başarısını olumlu yönde etkiler, bununla birlikte, başarıda rol oynayacak en önemli faktör çocuğun kendi motivasyonu ve beklentileridir. Özgüven e (2002) göre öğrencilerin okul başarıları; başarı güdüsü, kaygı, ailenin nitelikleri, sosyo-ekonomik özellikler, okul ve eğitim koşullarının yetersiz oluşu, genel çevre özellikleri, beslenme, sağlık koşulları gibi zihinsel olmayan birçok faktör tarafından belirlenir. Origlia ve Ouillon e (1987) göre öğrenci başarısında, zihinsel yeterlilikler kadar öğrencinin ilgi ve motivasyonu gibi özellikleri etkilidir. Literatürde; akademik başarı ile birlikte çalışılan değişkenlerin başında sınav kaygısı (Koçkar, Kılıç ve Şener, 2002), cinsiyet (Özkal ve Çetingöz 2006), öğrenme stratejilerinin kullanımı (Deniz ve Kelecioğlu, 2005), öğrenme stilleri, tutumlarının (Akbaba-Altun ve Çakan, 2008) geldiği görülmüştür. Geniş ölçekli sınavlara yönelik öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisi de pek çok çalışmada ele alınmıştır (McGaghie, Downing ve Kubilius, 2004; Popham, 2001). Ülkemizde geniş ölçekli sınavlara hazırlanmaya dönük hizmet veren dershanelere gitme geleneğinin yaklaşık kırk yıllık bir geçmişi vardır. Ancak, ulusal veri tabanlarının kapsamlı incelenmesi sonucunda dershaneye gitme ve geniş ölçekli sınavlardaki başarı konusunun birlikte ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut çalışmada, SBS ye katılan ortaokul öğrencilerinin başarısı dershaneye gidip gitmeme durumu, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı gibi faktörlerle birlikte çalışılmıştır. Araştırmanın amacı öğrencilerin; dershaneye gitmeleri, çok boyutlu mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı düzeylerinin SBS başarılarını yordamadaki gücünü ve bu değişkenlerin göreceli önem derecelerini ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra ailenin ekonomik durumunun öğrencinin dershaneye gitme durumu ve süresi ile ilişkili olup olmadığı da mevcut araştırma kapsamında incelenmiştir. Problem Cümlesi Tokat taki ortaokul öğrencilerinin SBS başarılarını yordamada dershaneye gitmelerinin çok boyutlu mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı düzeylerinin etkisi var mıdır? 64

3 BAŞOL, ZABUN / Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik... Alt Problemler: 1- Sekizinci sınıf öğrencilerinin dershaneye gitmeleri, çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri, ana-baba tutumları ve sınav kaygıları altıncı/ yedinci sınıf SBS puanlarını yordamakta mıdır? 2- Dershaneye giden sekizinci sınıf öğrencilerinin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri, anababa tutumları ve sınav kaygılarının altıncı/yedinci sınıf SBS başarılarını yordama gücü nedir? 3- Dershaneye gitmeyen sekizinci sınıf öğrencilerinin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri, ana-baba tutumları ve sınav kaygılarının altıncı/ yedinci sınıf SBS başarılarını yordama gücü nedir? 4- Sekizinci sınıf kız/erkek öğrencilerinin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri, ana-baba tutumları ve sınav kaygılarının altıncı/yedinci sınıf SBS başarılarını yordama gücü nedir? 5- Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin SBS puanları, kaç yıl dershaneye gittiklerine göre farklılaşmakta mıdır? 6- Ekonomik durum ile dershaneye gidip gitmeme arasında ilişki var mıdır? 7- Öğrencilerin dershaneye gittikleri süre, ailenin gelir düzeyi ile ilişkili midir? Aşağıda mevcut araştırma kapsamında akademik başarı ile özel ders alma/sınava yönelik hazırlık kurslarına gitme, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı değişkenlerinin ilişkisini araştıran çalışmalara ait bulgular özetlenmiştir. Geniş Ölçekli Sınavlar ve Dershaneler Eğitimde başarı denildiğinde genellikle önceden hedeflenen bir dizi bilgi ve becerinin ne derece kazanıldığını notlarla ortaya koyan okul başarısı kastedilmektedir (Carter ve Good, 1973). Eğitim sistemimizde okul başarısı sadece sınıf geçme için gerekli iken, bir üst öğretime geçişlerde yerini, toplumda daha önemli olarak algılanan geniş ölçekli sınavlarda elde edilecek başarıya bırakmaktadır. Bu nedenle olsa gerek dershaneye gitme yaşı geçen yıllarla birlikte ilkokula kadar düşmüştür. Öğrencileri girecekleri geniş ölçekli sınavlara hazırlamayı hedefleyen dershanelerdeki öğretim de okuldaki gibi programlıdır. Öğretim ara sınıflarda daha çok konu merkezli iken, sınavlara hazırlanan sınıflarda ise konu anlatımıyla beraber test çözümü ağırlıklıdır. Öğrenciye sınava hazırlanma sürecinde takviye öğretim sunma, psikolojik rahatlatma, çalışma programı hazırlama, seviyesinde öğrencilerle birlikte olmasını sağlayarak destek grupları oluşturma gibi faaliyetler öğrenciyi rahatlatarak başarısına olumlu yansıyabilir. Bunun yanı sıra dershane ve etüt merkezlerinde öğrencilere sınav içeriğinin konu bazında öğretimi ve ardından o konuda önceki yıllarda çıkmış soruların çözümü, sınav sorularını çözerken izlemeleri gereken yöntem, sıra ve taktiklere dönük öğretim, doğrudan sınav başarısına yönelik olarak verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin bu konularda eğitim alması sınav başarılarına katkı sağlamaktadır (Beidel, Turner ve Taylor- Ferreira, 1999; Mastropieri ve Scruggs, 1999; Scruggs ve Mastropieri, 1992). Deneme sınavlarına katılmak öğrencilerin zamanı kullanmayı öğrenmesi ve test çözme pratiği edinmesi açısından önemlidir (Beidel, Turner ve Taylor-Ferreira, 1999). Ülkemizde ortaokuldan ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş aşamalarında eleme sınavları yapılmaktadır. Eğitim sistemimizde SBS, YGS ve LYS gibi bir üst öğretime geçişte yaygın olarak kullanılan elemeye dönük sınavlar, 2002 den bu yana KPSS ile birlikte mesleğe başlarken de uygulanmaya başlanmıştır. Bir üst kademeye geçişte yapılan bu geniş ölçekli sınavlarda okulda alınan öğretimin yetersiz olacağı endişesi aileleri dershaneye yöneltmiştir. Sınava hazırlık amacıyla, ilkokul dördüncü sınıftan itibaren, okullarda açılan hafta sonu kursları artmış, özel dershaneler ve dersler, hazırlık kitapları, dergiler, öğretmenlerin öğrencilerine özel kurs vermeleri ile okul dışı öğretim Türkiye de sektör hâline gelmiştir. Mükemmeliyetçilik Bireyin ortaya koyduğu ürünlerin yeterince iyi olmadığı konusunda endişe duyması, performansından bir türlü mutlu olmaması ile sonuçlanan kendisiyle ilgili memnuniyetsizlik algısıdır. Mükemmel kusursu, mükemmeliyetçi; aşırı titiz davranan kimse, mükemmel olma yolunda aşırı çaba sarfeden kimsedir. İş yoğunluğu, stres gibi pek çok faktör bireyin istediği performansı ortaya koymasına engel olabilir. Bu durum yapılan işin bitmemesi ya da ertelenmesiyle sonuçlanır (Slaney ve Ashby, 1996, s. 393). Hollander e (1965, s. 103) göre ise; mükemmeliyetçilik kişinin kendisinden ve diğer insanlardan durumunun üzerinde performans beklemesidir. Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) mükemmeliyetçiliği; kişinin performansının üzerinde standartlar belirlemesi ve bu isteğine ulaşamaması düşüncesine toleransı olmaması şeklinde tanımlamaktadırlar. Adler (1956), mükemmeliyetçiliği normal olan ve doğuştan gelen bir özellik olarak kabul etmiş; sağlıklı ve sağlıksız olarak iki 65

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ boyutta ele almıştır. Roedell de (1984) mükemmeliyetçiliğin, olumlu ve olumsuz boyutları olduğunu ifade ederek, kişiler kendilerine yüksek standartlar koyduğunda; mükemmeliyetçiliğin, başarı getiren büyük bir enerji olabileceğini belirtmiştir. Frost ve arkadaşları (1990) mükemmeliyetçiliği; hata yapma endişesi, yüksek kişisel standartlar, davranışlardan şüphe, organizasyon, ebeveyn beklentisi ve ebeveyn eleştirisi olarak çok boyutlu olarak incelemişlerdir. Hamachek e (1978) göre ebeveynlerin destekleyici olmayan, tutarsız ve şartlı kabullenişleri mükemmeliyetçiliğin gelişiminde önemli bir faktördür. Bu tür ailelerde beklentileri karşılamak için çocuk kusursuz olmak zorundadır. Accordino, Accordino ve Slaney e (2000) göre ise bireysel standartlar akademik başarıyı pozitif olarak yordamaktadır. Spor, müzik ve bu gibi alanlarda başarılı olan çocukların dışarıdan (öğretmen, aile, arkadaş gibi) destek aldıkları veya iç kaynaklı desteklerle güdülendikleri belirtilmektedir (MacLellan, 2005; Pruett, 2004). Ana-Baba Tutumları Erkan a (1993) göre aile yapısının ve ailenin çocuğa karşı tutumlarının, çocuğun kişilik gelişimi üzerinde oldukça büyük rol oynadığı tüm kuramcıların birleştiği bir konudur. Demokratik, baskılı/otoriter, ilgisiz/kayıtsız, gevşek, kararsız ve koruyucu anababa tutumu olmak üzere çeşitli ana-baba tutumları belirlenmiştir. Ana-baba tutumunun çocuğun üzerinde etkisi olacağı muhakkaktır. Çocuğuna karşı ilgisiz olan ve onu ihmal eden ana-baba tutumunda, çocukta; şiddet, kendine saygı ve denetim azlığı, bozuk aile ilişkileri şeklinde beliren problemler ortaya çıkar (Ekşi, 1990). En etkili ana-baba tutumu olan demokratik ana-baba tutumunda ise ebeveyn çocuğunu denetlemekten kaçınır, amacına ulaşmak için baskı yerine mantık ve manipülasyonu kullanır (Baumrind, 1966). Baldwin (1948), demokratik aile ortamında yetişen çocukların planlı, yaratıcı ve orijinal düşüncelere sahip oldukları için denemeye ve keşfetmeye meraklı olduklarını belirtmiştir. Pek çok araştırmacıya göre ana-baba tutumları öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkilidir (Baumrind, 1966; Baumrind, 1971; Dornbusch, Ritter, Liederman, Roberts ve Fraleigh, 1987; Steinberg, Elmen ve Mounts, 1989). Sınav Kaygısı Öztürk e (2004) göre kaygı, kişinin hafif bir tedirginlikten, kötü bir şey olacakmış gibi hissettiği sıkıntı, endişe ve panik derecesine varan yoğunluklarda yaşanan bir duygudur. Ergenlikte ebeveyn tutumları, okul başarısı, sınavlar ve arkadaşlık ilişkileri gibi etkenler gencin çatışmalarını ve kaygılarını artırıcı bir etkiye sahiptir. Kaygı ile korku birbirine yakın anlamlı bu yüzden de karıştırılan kavramlardır. Cüceloğlu na (1991) göre; bilinçli olarak, tehlikeye karşı gösterilen duygusal tepki korku, bilinçdışı olan ve nesnesi kişi tarafından tanınmayan, iç kaynaklı tehlikelere karşı gelişen tepki ise kaygıdır. Kaygıya sebep olan ortamlar kişiden kişiye, toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Öğrenme gücümüzü harekete geçirecek düzeyde yaşanacak kaygının kişiyi güdüleyici ve teşvik edici işlevleri de vardır. Okul hayatında en sık yaşanan kaygı; ölçme ve değerlendirme aşamalarında yaşanan sınav kaygısıdır. Erkan a (1991) göre sınav kaygısı, bir değerlendirme durumunda ya da sınav ortamında yaşanan, fizyolojik, davranışsal ve bilişsel öğeleri olan; hoşlanılmayan, yoğun bir gerginlik durumudur. Spielberger kaygıyı, durumluk ve sürekli kaygı olmak üzere ikiye ayırmıştır (Anshel, 1994). Her insan tehlikeli durumlarda kaygı, korku ve tedirginlik duyar. Bu kaygı normal ve geçicidir. Spielberger, buna durumluk kaygı adını vermektedir. Dıştan gelen tehlikelere bağlı olmayıp, kişinin özdeğerlerinin tehdit edildiğini düşündüğü, sürekli huzursuz ve stres içinde yaşadığı kaygıya ise sürekli kaygı denir. Buna göre sınav kaygısı durumluk bir kaygıdır. Akademik başarı ile sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda genel olarak akademik başarının sınav kaygısından önemli derecede etkilendiği ortaya konulmuştur. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar genel olarak sınav kaygısı yüksek olan bireylerin, düşük olanlara göre, sınavlarda daha düşük performans gösterdikleri görüşünü desteklemektedir (Bandura, 2001; Benjamin, 1991; Birenbaum ve Nasser, 1994; Brown, 1999; Cassady, 2004; Cassady ve Johnson, 2002; Culler ve Holahan, 1980; Gündoğdu, 1994; Hancock, 2001; Hembree, 1988; Hollandsworth ve Kirkland, 1980; McEwan ve Goldenberg, 1999; Owens, 1996; Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991; Sud ve Parabha, 1995; Sullivan, 2002). Ergene ye (1994) göre sınav kaygısı yüksek olan bireyler, bilişsel yeteneklerini yeterince ortaya koyamadıkları için, daha düşük statülü, değerlendirme ve rekabetin daha az olduğu mesleklere yönelmektedir. Özetle sınav kaygısı akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir denilebilir (Steinberg, 1996). Yöntem Araştırma, sekizinci sınıf öğrencilerinin dershaneye gidip gitmeme, Çok Boyutlu Mükemmelliyerçilik 66

5 BAŞOL, ZABUN / Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik... (ÇBM), Ana-Baba Tutumu (ABT) ve sınav kaygısı düzeylerinin SBS başarılarını yordamadaki gücünü ortaya koymak üzere ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak ÇBM Ölçeği (Frost ve ark., 1990), ABT Ölçeği (Küçükturan, 2005) ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeği (Driscoll, 2007) ve kısa bir Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Küme örnekleme yoluyla seçilen örneklemden elde edilen verilere hiyerarşik regresyon analizi, bağımsız gruplar t testi ve Kaykare analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerin altıncı ve yedinci sınıf SBS başarı puanları, bağımsız değişkenleri ise öğrencilerin dershaneye gidip gitmeme durumu, çok boyutlu mükemmeliyetçiliğin düzen, hatalara aşırı ilgi, kişisel standartlar, ailesel beklentiler, ailesel eleştiri ve davranışlardan şüphe alt boyutları, ana baba tutumu değişkeninin sorumluluk/ kabul ve otorite/denetleme alt boyutları ve sınav kaygısı değişkenleridir. Örneklem ve Uygulama Araştırmanın evrenini Tokat ili il merkezindeki 29 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Küme örnekleme yoluyla, tesadüfi olarak belirlenen 14 okuldaki 1609 sekizinci sınıf öğrencisinden 540 ına ölçek formlarının ulaştırılması sağlanmıştır. Regresyon analizindeki bağımsız değişken sayısı dikkate alınarak minimum 400 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş ve dağıtılan 540 ölçekten geriye dönen 490 ölçme setinden eksik veya yanlış doldurulanlar düşüldükten sonra geçerli olan 460 ı veri setini oluşturmuştur. Geçerli ölçek oranı (460/490) %93,8 dir. Evrene ulaşma oranı ise %67,5 tir (490/3308). Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, ailenin gelir düzeyi, ana-babanın ve çocuğun yaşantısını geçirdiği çevre, ana-babanın eğitim durumu, öğrencinin SBS ye hazırlanırken dershaneye gidip gitmediği, gittiyse kaç yıl dershaneye devam ettiği, özel ders alma durumuna yönelik sorular kişisel bilgi formunda yer almıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin %56 sı kız ve %44 ü erkektir. Büyük çoğunluğun (%48) ailelerinin aylık geliri 500 ve 1500 TL arasındadır. Öğrencilerin %11 inin ailelerinin aylık gelirinin 500 TL ve altında olduğunu belirtmiştir. Ancak ailenin gelir düzeyi bilgisinin öğrencilerden alınan cevapların doğruluğu ile sınırlı olarak değerlendirilmelidir. Anne ve babaların yaşantısının çoğu iş merkezinde geçmişken, %20 si yaşantısının çoğunu köyde geçirmiştir. Ebeveynlerin eğitim durumları incelendiğinde %43 ünün annelerinin ilkokul mezunu olduğu, bu oranın babalar için %20 olduğu görülmüştür. Üniversite mezunu olan annelerin oranı %11 iken babalarda bu oran %30 dur. Lise mezunu olan anababa oranı ise yaklaşık %25 tir. Dershaneye gitme durumları açısından incelendiğinde öğrencilerin %68 inin SBS ye hazırlık amacıyla dershaneye gittiklerini, %32 si ise gitmediklerini belirtmiştir. Kaç yıldır dershaneye devam ettikleri sorusuna verdikleri cevaplara göre, öğrencilerin %24 ü bir yıldır, %15 i iki yıldır %19 u üç yıldır ve %10 u dört yıl veya daha uzun süredir dershaneye gitmektedir. Öğrencilerin %27 si özel ders aldıklarını belirtirken, %72 si özel ders almadıklarını belirtmiştir. Birlikte incelendiğinde özel ders alan öğrencilerin %85 inin dershaneye gittiklerini belirttikleri görülmüştür. Dershaneye gitmeyen öğrencilerde özel ders alma oranı %13 tür ve bu öğrencilerde özel ders alma durumu süreklilik arz etmemektedir. Ölçme Araçları Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik (ÇBM) Ölçeği (Frost ve ark., 1990), Ana-Baba Tutum (ABT) Ölçeği (Küçükturan, 2005) ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeği (Driscoll, 2007) kullanılmıştır. Anne Baba Tutum (ABT) Ölçeği: Küçükturan (2005) tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen 30 maddelik Anne Baba Tutum Ölçeği Sorumluluk/Kabul ve Otorite/Denetleme olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçme aracının her iki alt boyutunda da 15 er madde vardır. Birinci boyutta, anne babaların ilgi, destek ve güven duygularını, ikinci boyutta ise; baskı ve aşırı isteği gösteren tutumlar yer almaktadır. Buna göre birinci boyutun sorumluluk ve kabul, ikinci boyutun ise otorite ve denetlemeyi ifade ettiği düşünülmektedir. Ölçek uygulanırken, çocuğun ifadelere verdiği yanıtlara ait puanların mutlak değerleri kullanılmaktadır. Her zaman 5; Çoğunlukla 4; Fikrim yok 3; Ara sıra 2; Hiçbir zaman 1 olarak puanlanan ölçeğin her bir boyutundan en az 15, en fazla 75 puan almak mümkündür ve ters madde olmayan ölçekten elde edilen alt puanlar düşük ya da yüksek oluşuna göre değerlendirilir. Sorumluluk ve kabul boyutunda yüksek puanlar ana babaların çocuklarını kabul ettikleri, onlara güvendikleri, sorumluluk verdikleri ve destekledikleri anlamına gelirken düşük puanlar, ana babaların çocukları ile fazla ilgilenmedikleri, onlara güvenmedikleri ve yanlarında olmadıkları şeklinde yorumlanır. Otorite ve denetleme boyutunda puanların yüksek olması ise ana babalar tarafından çocuk üzerinde baskı kurulduğu, hatta ceza uygulandığı, çocuğun psikolojik olarak kontrol edildiği ve suçluluk duymasına neden olunduğu, sevgilerini ya göstermedikleri ya da bilinçli olarak az gösterdikle- 67

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ ri ve onları utandırdıkları şeklinde yorumlanır. Yapı geçerliğini ortaya koymak için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin 15 er maddelik iki alt boyutu olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin iç tutarlık anlamında güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla hesaplanan Cronbach alpha değerlerinin ise.79 ve.88 arasında olduğu belirtilmiştir. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik (ÇBM) Ölçeği: Frost ve arkadaşları (1990) tarafından, öğrencilerin mükemmeliyetçilik eğilimlerini belirlemek amacıyla geliştirilen Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik (ÇBM) Ölçeği; düzen, hatalara aşırı dikkat, kişisel standartlar, ailesel beklentiler, ailesel eleştiri ve davranışlardan şüphe olmak üzere altı alt boyutlu 35 maddelik bir ölçektir. Ölçek, beşli Likert tipinde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum cevaplarına karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. Ters madde olmayan ölçekte, alt boyutlarından alınan yüksek puan, o alt boyut için yüksek mükemmeliyetçilik düzeyini göstermektedir. Geçerlik ve güvenilirlik işlemleri Smith Koleji Kız öğrencileri üzerinde yapılan ölçeğin, Türkçeye uyarlama çalışmaları Mısırlı-Taşdemir (2003) tarafından fen liselerinde okuyan 489 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş; yapı geçerliği faktör analizi ile sınanmıştır. Genel ve alt ölçekler için belirlenen Cronbach alfa (a) iç tutarlılık katsayıları.63 ile.87 arasında çıkmıştır. Testin yarıya bölme güvenirlik katsayısı ise.80 olarak hesaplanmıştır. Westside Sınav Kaygısı Ölçeği: Driscoll (2007) tarafından geliştirilen Westside Sınav Kaygısı Ölçeği; sınav kaygısını azaltmaya yönelik programların etkililiğini belirlemek amacıyla oluşturulan, öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini ölçmeye yönelik tek faktörde on maddeden oluşan bir ölçektir. Sınav kaygısının alt boyutları için ortak bir görüş birliğinin olmaması nedeniyle Driscoll, kapsam geçerliliği sonrasında tek bir faktörde öğrencinin uyumunun bozulmasını ve endişeyi içeren on bir maddelik tek bir boyut üzerinde karar kılmıştır. Ölçek beşli Likert tipi derecelendirmeli, (5) Daima Doğru, (4) Genellikle Doğru, (3) Ara Sıra Doğru, (2) Nadiren Doğru ve (1) Asla Doğru Değil şeklinde puanlanan, 11 maddeden oluşur. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 11, en yüksek puan ise 55 tir. Ters kodlanmış madde olmayan ölçekten alınan yüksek puanlar öğrencinin sınav kaygısının yüksek olduğu, düşük puanlar ise sınav kaygısı düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Totan ve Yavuz (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir. Westside Sınav Kaygısı Ölçeği nin benzer ölçek geçerliği çalışması da yapılmış ve kaygıyı ölçen iki ayrı ölçekle anlamlı ilişkilere sahip olduğu bulunmuştur. Westside Sınav Kaygısı Ölçeği nin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının.89 ile yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Verilerin Analizi Araştırmada öncelikle öğrencilerin dershaneye gitme durumlarına göre akademik başarılarında ve tüm ölçeklerin alt ölçek puanlarında fark olup olmadığı, dağılımın normalliği ve varyansların homojenliği sayıltıları test edildikten sonra, bir dizi bağımsız gruplar t testi yapılarak sınanmıştır. Daha sonra dershaneye giden ve gitmeyen ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin ÇBM, ABT ve sınav kaygısı değişkenlerinin öğrencilerin SBS başarılarını ne derece yordadığını ortaya koymak üzere hiyerarşik çoklu regresyon (hierarchical multiple regression) analizi yapılmıştır. Ekonomik durum ile dershaneye gidip gitmeme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere Kay-Kare Testi yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin dershaneye gittiği sürenin, ailenin ekonomik durumu ile ilişkisi de Kay-Kare ile incelenmiştir. Bulgular Analizlere başlanmadan önce aykırı gözlemler ve uç değerler taranmış ve bulunan aykırı değerler düzeltilmiştir. Tabachnick ve Fidel e (2007) göre sürekli değişkenlerde standart değeri un üzerinde olan değerler potansiyel uç değerdir. Buna göre yapılan incelemeler sonrasında sınır değerin üzerinde olan dört gözlem veri setinden silinmiştir. Stevens a (1996) göre yordayıcı değişkenlerde çoklu düzeyde uç değerleri ortaya koymak üzere Mahalonobis Uzaklıkları kullanılmalıdır; Mahalonobis değerleri incelenerek X 2 12,001 = den büyük olan üç gözlem daha silinmiştir. Stevens a göre yordanan değişkendeki uç değerlerin gözlenmesi için standartlaştırılmış hataların incelenmesine gidilmelidir. Bu doğrultuda hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçlarından standartlaştırılmış hataları +3 sınırının dışında kalan bir gözlemin daha silinmesine karar verilmiştir. Son olarak, veride aykırı gözlem noktası olmadığından bir kez daha emin olmak için Cook Uzaklıkları incelenmiş ve 1 in üzerinde bir değer olmadığı görülerek bu konuda bir sorun olmadığına karar verilmiştir. Sonuçlar tatmin edici bulunduğundan DFFİT ve DFBETAS istatistiklerinin incelenmesine gidilmemiş; yapılanların neticesinde veride tek boyutlu (univariate) ve çok boyutlu (multivariate) uç ve aykırı değer bulunmadığına karar verilmiştir. İlk olarak dershaneye gidip gitmeme 68

7 BAŞOL, ZABUN / Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik... durumuna göre öğrencileri ÇBM nin alt boyutları; düzen, hatalara duyarlılık, davranışlardan şüphe, aile beklentileri, ailesel eleştiri, kişisel standartlar, ABT nin alt boyutları; sorumluluk ve otorite temelli ana-baba tutumu, sınav kaygısı düzeyleri ve SBS başarılarında fark olup olmadığı bir dizi bağımsız gruplar t-testi yapılarak incelenmiştir. Sonuçlara göre ÇBM nin şüphe ve ailesel eleştiri alt boyutlarında fark olduğu görülmüştür (t(449)= p<.01; t(449)=-4.29, p<.01). Sonuçlara göre dershaneye gitmeyen öğrencilerin davranışlarından şüphe ve ailesel eleştiri puanları daha yüksektir. Dershaneye giden öğrencilerin anne-babası için belirttiği sorumluluk merkezli ana baba tutumu puanlarında dershaneye giden öğrencilerin lehine fark olduğu görülmüştür (t(449)=6.60, p<.05). Sınav kaygısı değişkenine göre ise dershaneye gitmeyen öğrenciler için bu değerin anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (t(449)=-2.31, p<.05). Öğrencilerin altıncı ve yedinci sınıf SBS puanları dershaneye gidip gitmeme durumlarına göre incelenmiş ve her iki sınıf düzeyi için de arada 60 puan üzerinde dershaneye giden öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t(450)=13,84, p<.01); t(450)=14,55, p<.01). Tüm bunlardan yola çıkarak öğrencilerin dershaneye gitme durumlarını dikkate alarak incelenmesine karar verilmiştir. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi yoluyla altıncı ve yedinci sınıf SBS puanlarının gerek birlikte gerekse ayrı ayrı ÇBM, ABT ve sınav kaygısı düzeyleri tarafından ne derece yordandığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Bulgular Bu bölümde sırasıyla, hiyerarşik çoklu regresyon analizine ait sayıtlılar, doğrusallık, tek boyutlu ve çok boyutlu durumlar için bağımlı değişkenin normalliği, varyansların homojenliği ve hata varyanslarının sabitliği analizlere göre incelenmiştir. Yordayıcı değişkenler arasında ikili ve çoklu değişkenlik sayıltısını test etmek amacıyla yordayıcı değişkenler olan ÇBM nin alt boyutları; düzen, hatalara duyarlılık, davranışlardan şüphe, aile beklentileri, ailesel eleştiri, kişisel standartlar, ABT nin alt boyutları; sorumluluk ve otorite temelli ana-baba tutumu, sınav kaygısı ile yordanan değişken olan SBS puanı arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları gözden geçirilmiştir. Yordayıcı değişkenlerin ikisi arasında mükemmele yakın bir ilişki olduğunda birlikte değişkenliğe, ikiden çok yordayan değişken arasında bu durum söz konusu olduğunda ise çoklu değişkenliğe işaret eder. Korelasyonlar incelendiğinde.80 üzeri bir korelasyon katsayısı olmadığı dolayısıyla çoklu değişkenliğin söz konusu olamayacağı; ayrıca VIF (Varyans Şişmesi) ve tolerans değerleri incelenmiş ve tolerans değerlerinin bire yakın olduğu dolayısıyla 0 a yaklaşan bir tolerans değeri olmadığı ve VIF değerlerinin de tamamının beşin altında olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra koşul indeksleri (condition indices) incelenmiş ve 30 un üzerinde olan bir değer dışında sorun olmadığı görülmüştür. Son olarak varyans oranlarına (varyans proportion) bakılmış ve SBS altıncı sınıf puanlarının yordandığı üçüncü model için ve SBS yedinci sınıf puanlarının yordandığı dördüncü model için uç değerin.50 sınırının üzerinde olduğu görülmüştür. Doğrusallık (Linearity) sayıltısının test edilmesi için ilk olarak veride regresyon analizinin şartlarına ters düşen potansiyel bir problem olup olmadığı matriks saçılım grafikleri ve parçalı saçılım grafikleri yoluyla incelenmiş ve SBS altıncı ve yedinci sınıf puanlarının bağımsız değişkenlerle ilişkilerini ortaya koyan saçılım grafiklerinde ilişkilerin doğrusallığını tehdit edecek gözle görünür bir sorun olmadığına kanaat getirilmiştir. Buna göre diğer gözlem noktalarından uzakta seyreden bir nokta bulunmamaktadır. Regresyon analizi yapmanın ön koşullarından biri yordayıcı ve yordanan değişkenlerin birbiriyle doğrusal bakımdan ilişkili olmasıdır. Araştırmanın değişkenlerine ilişkin korelasyonlar.05 anlamlılık düzeyinde incelenmiş; düşük düzeyde olmakla birlikte araştırmanın metrik yordayıcı değişkenlerinin yordanan değişken ile beklenen doğrultuda ilişkili olduğu görülmüştür. Elli beş korelasyondan kırk ikisi istatistiksel bakımdan anlamlı bulunmuştur. Her yordayıcı değişkenle yordanan değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde ilişkilerin doğrusal olduğu görülmüştür. Tek boyutlu ve çok boyutlu durumlar için bağımlı değişkenin normalliği SBS altıncı ve yedinci sınıf puanlarının histogramı ve kutu-çizgi grafiğinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmiş ve puanların dağılımının normale yakın olduğuna karar verilmiştir. Kolmogorov Smirnow Testi altıncı sınıf puanlarının normallik sayıltısını ihlal ettiği ancak yedinci sınıf puanları için tek boyutlu düzeyde dağılımın normal olduğunu ortaya koymuştur. Stevens a (1996) göre bağımlı değişkende gözlemlerin normal dağılımının ihlal edilmesinin birinci tür hata üzerinde etkisi tolere edilebilir. Q-Q grafikleri ve Detrended Q-Q grafiklerine göre bağımlı değişkenlerin hata değerleri dağılımları normallikleri bakımından incelenmiş; gözlem noktalarının normal PP grafiğinde 45 derecelik bir açı ile seyrettiği görülerek dağılımın normalliğine kanaat getirilmiştir. Varyansların homojenliği sayıltısı (hata varyanslarının sabit olup olmadığı) standartlaştırılmış hataların standartlaştırılmış tahmin değerleri ile ikili saçılım grafikleri incelenerek gözden geçirilmiş ve belirgin bir yapı olmadığı görülmüştür. İlgili saçılım grafiklerinde gözlem noktalarının ortadan geçen çizginin 69

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ altında ve üzerinde eşit dağıldıkları görülmüş; bu durumun hataların normalliğine delil olacağına karar verilmiştir. Bundan sonraki kısımdaki hiyerarşik çoklu regresyon analizine ilişkin testlerde birinci tür hatayı kontrol etmek için Benforroni ayarlaması (Benferroni adjustment) yapılarak olası I. tür hata oranı olarak belirlenen.05 alfa oranı, analiz dört adımda gerçekleşeceği için.0125 olarak alınmıştır (.05/4=.0125). Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dershaneye Gitme/Gitmeme Durumları, ÇBM, ABT ve Sınav Kaygısı 6. Sınıf SBS Puanlarını Yordamakta mıdır? Tablo 1 de öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarının dershaneye gitme, ÇBM, ABT ve sınav kaygısı tarafından anlamlı şekilde yordanıp yordanmadığı ve etkili iseler bu değişkenlerin başarıyı yordamada göreceli önem dereceleri verilmiştir. Sonuçlara göre ilk adımda analize girilen dershaneye gitme değişkeni öğrencilerin SBS altıncı sınıf puanlarını büyük ölçüde yordamaktadır (F(1,447) = , p<.01, η2 =.32). Buna göre altıncı sınıf SBS puanlarındaki farklaşmanın %32 si dershaneye gitme ile açıklanmaktadır. İkinci olarak analize girilen ÇBM, dershaneye gitme ile birlikte öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarındaki farklılaşmayı açıklamada anlamlı bulunmuştur (F(7,441) = , p<.01, η2 =.38). ÇBM SBS altıncı sınıf puanlarındaki varyansın yaklaşık %6 sını açıklamaktadır. ÇBM nin düzen, davranışlardan şüphe, ailesel eleştiri alt boyutları SBS altıncı sınıf puanlarıyla negatif yönde ilişkili, kişisel standartlar ise pozitif yönde ilişkili, güçlü yordayıcılar olarak görülmüştür. Üçüncü adımda analize girilen ABT nin diğer iki basamakta girilen değişkenlerle birlikte SBS altıncı sınıf puanlarını yordadığı (F(9,439) = 30.24, p<.01, η2 =.38) ancak alt boyut düzeyinde R 2 deki artış bakımından ele alındığında toplam varyansa tek başına anlamlı bir katkı sağlamadığı görülmüştür. Son olarak dördüncü adımda analize girilen sınav kaygısı, SBS altıncı sınıf puanlarını açıklamada diğer üç basamakla birlikte ele alındığında anlamlı bulunmuş, ancak R 2 ye yaptığı katkının anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür (F(10,438) = 27.68, p<.01, η2 =.39). Sonuç olarak en etkili olan dershaneye gitmek olmak üzere, ÇBM nin düzen, davranışlardan şüphe, ailesel eleştiri ve kişisel standartlar alt boyutları öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarını anlamlı şekilde yordayan değişkenlerdir. Etki büyüklükleri incelendiğinde tamamında eta kare düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Sonuçlara göre, altıncı ve yedinci sınıf SBS puanlarındaki farklaşma büyük ölçüde dershaneye gitme ile açıklanmaktadır. Özgüven (2002) de, özel dershaneye devam etmenin öğrencilerin puanlarını önemli ölçüde açıkladığını belirtmiştir. Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dershaneye Gitmeleri, ÇBM Düzeyleri, ABT ve Sınav Kaygıları, Yedinci Sınıf SBS Puanlarını Yordamakta mıdır? Tablo 2 ye göre ilk adımda analize girilen dershaneye gitme, öğrencilerin SBS yedinci sınıf puanlarını büyük ölçüde yordamaktadır (F(1,447) = , p<.01, η2 =.32). Buna göre SBS puanlarındaki farklaşmanın %32 si dershaneye gitme ile açıklanmaktadır. İkinci adımda analize girilen ÇBM de dershaneye gitme ile birlikte öğrencilerin yedinci sınıf SBS puanlarındaki farklılaşmayı açıklamada anlamlı bulunmuştur (F(7,441) = , p<.01, η2 =.39). ÇBM tek başına SBS altıncı sınıf puanlarındaki var- Tablo 1. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Altıncı Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler B R 2 Standart Hata B t Birinci Adım Dershane * ** İkinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Ailesel Eleştiri Kişisel Standartlar Üçüncü Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT Dördüncü Adım SK Sınav Kaygısı * ** ** ** 2.611** 2.090* Not: N=452, *p<.0125, Birinci Adım için R 2 =.319, p=.001; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.057, p=.001; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.007, p=.096, Dördüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.005, p=.072, Toplam R 2 =

9 BAŞOL, ZABUN / Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik... Tablo 2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Yedinci Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler.32** B R 2 Standart Hata B t Birinci Adım Dershane ** İkinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Ailesel Eleştiri Kişisel Standartlar Üçüncü Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT Dördüncü Adım SK Sınav Kaygısı **.399**.404** ** ** ** 3.134** 2.215* Not: N=452, *p<.0125, Birinci Adım için R 2, =.32, p=.000; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.071, p=.001; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.008, p=.060, Dördüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.005, p=.061, Toplam R 2 =.404. yansın yaklaşık %7 sini açıklamaktadır. ÇBM nin düzen, davranışlardan şüphe, ailesel eleştiri alt boyutları negatif yönde ve kişisel standartlar alt boyutu pozitif yönde SBS yedinci sınıf puanlarını yordamaktadır. Üçüncü adımda analize girilen ABT diğer iki basamaktaki değişkenlerle birlikte SBS yedinci sınıf puanlarını yordamaktadır (F(9,439) = , p<.01, η2 =.40). Ancak R 2 deki artış bakımından ele alındığında fark anlamlı bulunmamıştır. Son adımda analize girilen sınav kaygısı diğerleriyle birlikte SBS yedinci sınıf puanlarını açıklamada anlamlıdır F(10,438) = 29.69, p<.01, η2 =.40) ancak R 2 deki fark bakımından incelendiğinde tek başına anlamlı bir katkısının olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak ÇBM nin düzen, ailesel eleştiri ve davranışlardan şüphe öğrencilerin yedinci sınıf puanlarının negatif yordayıcısıdır. Kişisel standartlar ve sorumluluk merkezli ana baba tutumu yedinci sınıf SBS puanlarının pozitif yordayıcılarıdır. En önemli yordayıcı yine dershaneye gitmedir. Sonuçlara göre öğrencilerin altıncı ve yedinci sınıf puanlarını yordamada etkili olan değişkenlerin her iki seviye için de aynı olduğu görülmüştür. Buna göre dershaneye gitme SBS puanlarını pozitif yordayıcı değişkendir. Aynı şekilde kişisel standartlar ve sorumluluk merkezli ABT altıncı ve yedinci sınıf SBS puanlarının pozitif yordayıcılarıyken; düzen, davranışlardan şüphe ve ailesel eleştiri negatif yordayıcılardır. Dershaneye Giden Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ÇBM Düzeylerinin, Ana-Baba Tutumlarının ve Sınav Kaygılarının Öğrencilerin Altıncı Sınıf SBS Başarılarını Yordama Gücü Nedir? Öncelikle dershaneye giden öğrencilerin ÇBM, ana-baba tutumu ve sınav kaygısının ortaokul 6. sınıf puanlarını yordamak üzere yapılan hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları Tablo 3 te özetlenmiştir. Tablo 3 te dershaneye giden öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarının ÇBM, ana-baba tutumları ve sınav kaygısı tarafından anlamlı şekilde yordanıp yordanmadığı ve etkili iseler bu değişkenlerin başarıyı yordamada göreceli olarak önem dereceleri görülür. Tablo 3. Dershaneye Giden Öğrencilerin Altıncı Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler Birinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Ailesel Eleştiri Kişisel Standartlar İkinci Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT B R 2 Standart Hata B t Üçüncü Adım SK Sınav Kaygısı **.15** ** ** ** 2.640** 3.457** ** ** Not: N=452, *p<.017, Birinci Adım için R 2, =.11, p=.000; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.04, p=.001; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.03, p=.001, Toplam R 2 =

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ İlk adımda analize girilen ÇBM SBS altıncı sınıf puanlarını anlamlı şekilde yordamaktadır (F(6,301) = 6.14, p<.01, η2 =.11). Sonuçlara göre SBS altıncı sınıf puanlarındaki farklaşmanın %11 i ÇBM tarafından açıklanmaktadır. Sırasıyla düzen, ailesel eleştiri, davranışlardan şüphe SBS altıncı sınıf puanlarıyla negatif yönde ilişkili, kişisel standartlar ise pozitif yönde ilişkili güçlü yordayıcılar olarak bulunmuştur. İkinci adımda analize girilen ABT nin de yordayıcı olduğu (F(8,299) = 6.52, p<.01, η2 =.15) ve toplam varyansın %4 ünü açıkladığı görülmüştür. ABT alt boyutlarından sorumluluk merkezli ABT, SBS altıncı sınıf puanlarıyla pozitif yönde ilişkili, anlamlı bir yordayıcıdır. Son olarak üçüncü adımda girilen sınav kaygısı SBS altıncı sınıf puanlarını açıklamada anlamlı F(9,298) = 7.30, p<.01, η2 =.18) ve puanlarla negatif yönde ilişkilidir. R 2 deki artışa göre toplam varyansın %3 ü sınav kaygısı tarafından açıklanmaktadır. Otoriter ana-baba tutumu etkili bir yordayıcı değildir. Standartlaştırılmış beta değerleri topluca incelendiğinde dershaneye giden öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarını yordamada en etkili değişkenin düzen olduğu görülmüştür. İkinci olarak, sorumluluk merkezli ana-baba tutumu ve ardından sınav kaygısı gelmektedir. Analizler sonuçlarına göre eta kare değerlerinden biri orta düzeyde, diğerleri yüksek bulunmuştur. Dershaneye Giden Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ÇBM Düzeylerinin, Ana-Baba Tutumlarının ve Sınav Kaygılarının Öğrencilerin Yedinci Sınıf SBS Başarılarını Yordama Gücü Nedir? Dershaneye giden öğrencilerin ÇBM, ABT ve sınav kaygısının yedinci sınıf puanlarını yordayıp yordamadıklarını ortaya koymak üzere yapılan Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4 te dershaneye giden öğrencilerin yedinci sınıf SBS puanlarının ÇBM, ABT ve sınav kaygısı tarafından anlamlı şekilde yordanıp yordanmadığına ilişkin analizlerin sonucu yer almaktadır. İlk adımda analize girilen ÇBM SBS yedinci sınıf puanlarını anlamlı şekilde yordamaktadır (F(6,301) = 7.20, p<.01, η2 =.12). SBS puanlarındaki farklaşmanın %13 ü ÇBM tarafından açıklanmaktadır. Alt boyutlardan düzenin SBS yedinci sınıf puanlarıyla negatif yönde ilişkili güçlü bir yordayıcı olduğu görülmüştür. İkinci adımdaki ABT nin ÇBM ile birlikte ele alındığında SBS yedinci sınıf puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu (F(8,299) = 7.25, p<.01, η2 =.16), R 2 incelendiğinde ana baba tutumunun katkısı anlamlı bulunmuştur. Sorumluluk merkezli ABT nin SBS yedinci sınıf puanlarını olumlu yönde yordamakta ve toplam varyansın %4 ünü açıklamaktadır. Son adımda analize girilen sınav kaygısının SBS yedinci sınıf puanlarını açıklamada anlamlı olduğu F(9,298) = 7.50, p<.01, η2 =.19) ve puanlarla negatif yönde ilişkili olan bu değişkenin toplam varyansın %2 sini açıkladığı görülmüştür. Neticede dershaneye giden öğrencilerin SBS yedinci sınıf puanlarını yordamada ÇBM nin düzen alt boyutu negatif, sorumluluk merkezli ABT pozitif ve sınav kaygısı negatif bir yordayıcıdır. Standartlaştırılmış beta değerlerine göre dershaneye giden yedinci sınıf öğrencilerinin SBS puanlarını yordamada en etkili değişken düzendir. Eta kare değerlerinden biri orta düzeyde, diğer ikisi ise yüksek düzeydedir. Dershaneye Gitmeyen İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ÇBM Düzeylerinin, Ana-Baba Tutumlarının ve Sınav Kaygılarının Öğrencilerin Altıncı Sınıf SBS Başarılarını Yordama Gücü Nedir? Dershaneye gitmeyen öğrencilerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısının ortaokul altıncı sınıf puanlarını yordamada Tablo 4. Dershaneye Giden Öğrencilerin Yedinci Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler Birinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Aile Eleştiri B R 2 Standart Hata B t ** Kişisel Standartlar İkinci Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT Üçüncü Adım SK Sınav Kaygısı **.185** ** ** ** Not: N=452, *p<.017, Birinci Adım için R 2, =.125, p=.000; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.037, p=.002; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.022, p=.005, Toplam R 2 =

11 BAŞOL, ZABUN / Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik... Tablo 5. Dershaneye Gitmeyen Öğrencilerin Altıncı Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler Birinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Aile Eleştiri Kişisel Standartlar İkinci Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT B R 2 Standart Hata B t Üçüncü Adım SK Sınav Kaygısı **.18* ** * * * Not: N=452, *p<.017, Birinci Adım için R 2, =.12, p=.009; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.06, p=.012; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.02, p=.047, Toplam R 2 =.20. etkili olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizinin sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5 te dershaneye gitmeyen öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanlarının ÇBM, ABT ve sınav kaygısı tarafından anlamlı şekilde yordanıp yordanmadığı özetlenmiştir. Sonuçlara göre ilk adımda analize girilen ÇBM, SBS altıncı sınıf puanlarını anlamlı şekilde yordamaktadır (F(6,134) = 3.01, p<.01, η2 =.12). Negatif yordayıcılar olan davranışlardan şüphe ve düzen birinci basamaktaki anlamlı yordayıcılardır. Bu değişkenler SBS altıncı sınıf puanlarındaki varyansın %12 sini açıklamaktadır. İkinci adımda analize girilen ABT ilk basamaktaki değişkenlerle birlikte SBS altıncı sınıf puanlarını yordamada anlamlı bulunmuştur (F(8,132) = 3.52, p<.01, η2 =.18). Otorite merkezli ana-baba tutumu SBS altıncı sınıf puanları ile pozitif yönde ilişkilidir ve puanlardaki varyansın %6 sını açıklamaktadır. Son olarak üçüncü adımda analize dâhil edilen sınav kaygısı, ilk iki adımdaki değişkenlerle birlikte SBS altıncı sınıf puanlarını açıklamada istatistiksel bakımdan anlamlı bulunmuştur F(9,131) = 3.64, p<.01, η2 =.20). Altıncı sınıf SBS puanlarıyla ilişkisi pozitif olan bu değişken toplam varyansın %2 sini açıklamaktadır. Sonuç olarak dershaneye gitmeyen öğrencilerin SBS altıncı sınıf puanlarını yordamada ÇBM nin davranışlardan şüphe ve düzen alt boyutları negatif yordayıcılar, otoriter ana-baba tutumu pozitif bir yordayıcı ve sınav kaygısı ise pozitif bir yordayıcıdır. Standartlaştırılmış beta değerlerine göre dershaneye gitmeyen öğrencilerin altıncı sınıf SBS puanları için en etkili değişken otorite merkezli ABT dir. Bu değişkeni negatif bir yordayıcı olan davranışlardan şüphe ve pozitif bir yordayıcı olan sınav kaygısı izlemektedir. Sonuçlar eta kare değerlerinin etkisinin birinin düşük, diğer ikisinin yüksek olduğunu göstermiştir. Dershaneye Gitmeyen İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ÇBM, Ana-Baba Tutumları ve Sınav Kaygısı Düzeylerinin Öğrencilerin Yedinci Sınıf SBS Başarılarını Yordama Gücü Nedir? Dershaneye gitmeyen öğrencilerin ÇBM, ABT ve sınav kaygısının ortaokul yedinci sınıf puanlarını Tablo 6. Dershaneye Gitmeyen Öğrencilerin Yedinci Sınıf SBS Puanının Yordanmasına Dönük Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordayıcı Değişkenler Birinci Adım ÇBM Düzen Hatalara Aşırı İlgi Davranışlarından Şüphe Aile Beklentisi Aile Eleştiri Kişisel Standartlar İkinci Adım ABT Sorumluluk Merkezli ABT Otorite Merkezli ABT B R 2 Standart Hata B t Üçüncü Adım SK Sınav Kaygısı.93.15**.18**.19** * Not: N=452, *p<.017, Birinci Adım için R 2, =.15, p=.001; İkinci Adım için R 2 deki farklılaşma=.03, p=.161; Üçüncü Adım için R 2 deki farklılaşma=.01, p=.103, Toplam R 2 =

Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları *

Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları * ISSN 2148-7286 DOI 10.15805/addicta.2014.1.2.063 Copyright 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Güz 2014 1(2) 5-46 Başvuru 5 Aralık 2014 Kabul 14 Aralık

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMASINDA YAPAY SİNİR AĞLARI ve LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Mevlüt KAYA* Kübra VAROL** ÖZET Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi *

4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 1835-1860 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2065

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması Mustafa TÜRKMEN * Özet Bu çalışmada, öznel

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yaman, S. & Köksal, M.S. (2014).Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına. 119 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 3, Eylül 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 3, September

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Baskın Kariyer Çapalarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği *

Öğretim Elemanlarının Baskın Kariyer Çapalarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 1743-1765 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2110

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ders Kazanımlarıyla Bütünleştirilmiş Karakter Eğitimi Programının Etkililiği *

Sosyal Bilgiler Ders Kazanımlarıyla Bütünleştirilmiş Karakter Eğitimi Programının Etkililiği * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 839-859 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sosyal Bilgiler Ders

Detaylı

Burhan ÇAPRİ a Mersin Üniversitesi

Burhan ÇAPRİ a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1393-1418 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1576

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Latife KABAKLI ÇİMEN - 759 -

Latife KABAKLI ÇİMEN - 759 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 ÖĞRETMENLERİN

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 321-334, 2011 BAZI DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ Sezin Kayagil

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği nin Türkiye Uyarlaması ve Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler

Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği nin Türkiye Uyarlaması ve Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 7-29 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretme ve Öğrenme Anlayışları

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 22-23 KASIM 2013 Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma A Blok Konferans Salonu 9:00

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

The Variables Predicting Couple Burnout

The Variables Predicting Couple Burnout Elementary Education Online, 12(2), 561-574, 2013. İlköğretim Online, 12(2), 561-574, 2013. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Variables Predicting Couple Burnout Burhan ÇAPRİ Zafer GÖKÇAKAN

Detaylı

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 41-55, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri

Detaylı

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen ve Aile Görüşleri ile Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi *

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen ve Aile Görüşleri ile Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 431-453 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları *

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * DOI: 10.5961/jhes.2013.061 Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards

Detaylı