2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU"

Transkript

1 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KANUN NO: 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 13 Ekim 1983 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Ekim 1983 Sayı: t. Düstur, c.22 s. (*) 1. Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak bu Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiģ olan görev ve yetkiler tarih ve 303 sayılı K.H.K.nin tarih ve 368 sayılı K.H.K.nin 6 ncı maddesiyle değiģik 1 inci maddesi ilk fıkrasiyle BAġBAKANLIĞA devredilmiģ, tarih ve 4059 sayılı Kanunun 2. maddesi (e) bendi ile de Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne devredilmiģtir Ekim 1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile bu Kanundaki eylemler için öngörülen cezalar yürürlükten kaldırılmıģ, aynı Kanunun 43 üncü maddesi ile eklenen Ek 3 üncü madde hükümleri, den geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuģtur. Trafik cezalarındaki bu değiģiklik hükümleri 21 Mayıs 1997 tarih ve 4262 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģ ve aynı madde ile yeniden düzenlenmiģ ve madde metinlerine iģlenmiģtir. Ek 3 üncü madde, 1 inci fıkrası hükmüne göre de; Her takvim yılı baģından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tesbit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 3. Karayolları Trafik Yönetmeliği, tarih ve sayılı 1. Mükerrer R.G. de yayımlanmıģtır. BĠRĠNCĠ KISIM GENEL ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Amaç

2 Madde 1 Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, Ģartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluģları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalıģma usulleri ile diğer hükümleri kapsar. Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; a) Karayolu dıģındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eģya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taģıt trafiği için faydalanılan yerler ile, b) EriĢme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, Bu Kanun hükümleri uygulanır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TANIMLAR Tanımlar Madde 3 Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aģağıda gösterilmiģtir. Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi Ģeridi, köprüler ve alanlardır. Karayolu yapısı: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki, ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. Mülk: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkiģilere ait olan taģınmaz mallardır. Karayolu sınır çizgisi: KamulaĢtırılmıĢ, kamuya terk veya tahsis edilmiģ karayolunda; mülkle olan sınır çizgisi, Diğer karayollarında; yarmada, Ģevden sonra hendek varsa hendek dıģ kenarı, hendek yoksa Ģev üst kenarı, dolguda Ģev etek çizgisi, Yaya yolu ayrılmıģ karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleģtiği çizgidir. Ġki yönlü karayolu: TaĢıt yolunun her iki yöndeki taģıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

3 Tek yönlü karayolu: TaĢıt yolunun yalnız bir yöndeki taģıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. BölünmüĢ karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taģıt yolunun bir ayırıcı ile belirli Ģekilde diğer taģıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. EriĢme kontrollü karayolu (otoyol-ekspresyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve Ģartlar dıģında giriģ ve çıkıģın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. GeçiĢ yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmıģ olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır. Bağlantı yolu: Bir kavģak yakınında karayolu taģıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavģak alanı dıģında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmıģ olan karayolu kısmıdır. Anayol: Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiģ hakkını vermesi gerektiği iģaretlerle belirlenmiģ karayoludur. Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. TaĢıt yolu: (Kaplama): Karayolunun genel olarak taģıt trafiğince kullanılan kısmıdır. Yaya yolu (Yaya kaldırımı): Karayolunun, taģıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkiģilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmıģ olan kısmıdır. Bisiklet yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. Yaya geçidi: TaĢıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik iģaretleri ile belirlenmiģ alandır. KavĢak: Ġki veya daha fazla karayolunun kesiģmesi veya birleģmesi ile oluģan ortak alandır. Banket: Yaya yolu ayrılmamıģ karayolunda, taģıt yolu kenarı ile Ģev baģı veya hendek içi üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. ġerit: TaĢıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taģıt yolunun ayrılmıģ bir bölümüdür. Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. Üst geçit: Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

4 Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiģtiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. Okul geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taģıt yolunda ayrılmıģ ve bir trafik iģareti ile belirlenmiģ alandır. Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taģıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmıģ olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiģ bölüm ve alanlardır. Ayırıcı: TaĢıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taģıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaģtıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. Park yeri: Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. Karayolu üzeri park yeri: TaĢıt yolundaki veya buna bitiģik alanlardaki park yeridir. Karayolu dıģı park yeri: Karayolu sınır çizgisi dıģında olan ve bir geçiģ yolu veya servis yolu ile taģıt yoluna bağlanan park yeridir. Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsünden baģka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taģımak için imal edilmiģ bulunan motorlu taģıttır. Minibüs: (DeğiĢik: ) Yapısı itibariyle sürücüsünden baģka sekiz ilâ ondört oturma yeri olan ve insan taģımak için imal edilmiģ bulunan motorlu taģıttır. Kamyonet: Ġzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı Kg ı geçmeyen ve yük taģımak için imal edilmiģ motorlu taģıttır. Kamyon: Ġzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı Kg dan fazla olan ve yük taģımak için imal edilmiģ motorlu taģıttır. Otobüs: (DeğiĢik: ) Yapısı itibariyle sürücüsünden baģka en az onbeģ oturma yeri olan ve insan taģımak için imal edilmiģ bulunan motorlu taģıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer. Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiģ olan ve yük taģımayan motorlu taģıttır. Arazi taģıtı: Karayollarında yolcu veya yük taģıyabilecek Ģekilde imal edilmiģ olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taģıtlardır.

5 Özel amaçlı taģıt: Özel amaçla insan veya eģya taģımak için imal edilmiģ olan ve itfaiye, Cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araģtırma araçları ile bozuk veya hasara uğramıģ taģıt ve araçları çekmek veya taģımak, kaldırmak gibi özel iģlerde kullanılan motorlu araçtır. Kamu hizmeti taģıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taģıması yapan bütün taģıtlardır. Personel servis aracı: (Ek: ) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluģu veya özel veya tüzel kiģilerin personelini bir akit karģılığı taģıyan Ģahıs veya Ģirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluģları ile özel ve tüzel kiģilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taģıma iģi bu tanımın kapsamına girmez. Umum servis aracı: (Ek: ) Okul taģıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir. Kamp taģıtı: (Ek: ) Yük taģımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmıģ, hizmet edebileceği kadar yolcu taģıyabilen motorlu taģıttır. Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taģımak için imal edilmiģ motorsuz taģıttır. Yarı römork: Bir kısmı motorlu taģıt veya araç üzerine oturan, taģıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taģınan römorkdur. Hafif römork: Azami yüklü ağırlığı 750 Kg ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur. Motosiklet: Ġki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taģıyabilecek Ģekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmıģ olan ve yolcu taģımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. Bisiklet: En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taģımalarında kullanılmayan motorsuz taģıtlardır. Motorlu bisiklet: silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmıģ ve imal hızı saatte 50 Km den az olan bisiklettir. Lastik tekerlekli traktör: Belirli Ģartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taģımada kullanılmayan tarım araçlarıdır. ĠĢ makineleri: (DeğiĢik: ) Yol inģaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeģitli kuruluģların iģ ve hizmetlerinde kullanılan; iģ amacına göre üzerine çeģitli ekipmanlar monte edilmiģ, karayolunda insan, hayvan, yük taģımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

6 Tramvay: Genellikle yerleģim birimleri içinde insan taģımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dıģarıdan sağlayan taģıttır. Okul taģıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taģınmalarında kullanılan taģıttır. TaĢıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmıģ taģıtlardır. Araç: Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taģıtlar ile iģ makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. TaĢıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taģımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere motorlu taģıt insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere motorsuz taģıt denir. Sürücü: (DeğiĢik: ) Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taģıtı sevk ve idare eden kiģidir. ġoför: (Ek: ) Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiģ bir motorlu taģıtı süren kiģidir. Araç sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiģ veya sahiplik veya satıģ belgesi düzenlenmiģ kiģidir. ĠĢleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıģta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kiģidir. Ancak ilgili tarafından baģka bir kiģinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere iģlettiği ve araç üzerinde fiilî tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse iģleten sayılır. Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dıģında araçta bulunan kiģilerdir. Hizmetli: Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taģıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalıģan kiģiler ile iģ makinelerinde sürücüden gayri kiģilerdir. Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taģıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları iģaretlerle belirlenmiģ yerdir. Garaj: Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir. Terminal: Ġnsan veya eģya taģımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boģaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satıģı ile bekleme, haberleģme, Ģehir ulaģımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.

7 Servis istasyonu: Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. Akaryakıt istasyonu: Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. Muayene istasyonu: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir. Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıģtığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmıģ olan olaydır. Durma: Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. Duraklama: Trafik zorunlulukları dıģında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eģya yüklemek, boģaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. Park etme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dıģında bırakılmasıdır. GeçiĢ hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır. GeçiĢ üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak Ģartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. TaĢıma sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenli taģıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, geniģlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Azamî ağırlık: TaĢıtın güvenle taģıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. Yüksüz ağırlık: Üzerinde insan veya eģya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taģınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. Yüklü ağırlık: Bir taģıtın yüksüz ağırlığı ile taģımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eģyanın toplam ağırlığıdır. Dingil ağırlığı: Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. Azamî dingil ağırlığı: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.

8 Azamî toplam ağırlık: Araçların karayolu yapılarından güvenli ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. Trafik iģaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan iģaret levhaları, ıģıklı ve sesli iģaretler, yer iģaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. ĠĢaret levhası: Sabit veya taģınabilir bir mesnet üzerine yerleģtirilmiģ ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. IĢıklı ve sesli iģaretler: Trafiği düzenlemede kullanılan ıģıklı ve sesli, sabit veya taģınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalıģan, üzerinde çeģitli renk, Ģekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ıģık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. ĠĢaretleme: TaĢıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeģitli renkte çizgi, Ģekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler yönetmelikte gösterilir. ĠKĠNCĠ KISIM KURULLAR, KURULUġLAR, KOMĠSYONLAR, GÖREV VE YETKĠLERĠ Görevli Kurullar ve KuruluĢlar: Madde 4 (DeğiĢik: ) Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aģağıdaki kurullar oluģturulmuģtur. a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu BaĢbakanın baģkanlığında, Adalet, ĠçiĢleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve Ġskan, Sağlık, UlaĢtırma, Orman Bakanlıkları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluģur. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir.

9 Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaģama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. Kurul yılda iki defa olağan, BaĢbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, gündemle toplanır. Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır. Kurulun çalıģmasına iliģkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. b) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanının baģkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu na katılan kamu kurumlarının en az daire baģkanı seviyesinde görevlileri; Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü BaĢkanlığı, Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile ĠçiĢleri Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve BaĢkent BüyükĢehir Belediye BaĢkanından oluģur. Ġhtiyaç duyulan konularda bilgilerine baģvurmak üzere diğer kurum ve kuruluģlardan temsilci çağrılabilir. Kurul ayda bir toplanır, zorunlu hallerde baģkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca Trafik hizmetlerinin çağdaģ ve güvenli bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartıģarak karara bağlar. Kurul, katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Kurulun sekreterya görevi ilgili daire baģkanlığınca yapılır. Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır; 1. Trafikle ilgili kuruluģlar arasında koordinasyon sağlanmasına iliģkin önerilerde bulunmak, 2. Trafik kazalarının azaltılmasına iliģkin önerilerde bulunmak, 3. Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek, 4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek. Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler;

10 a) ĠçiĢleri Bakanlığınca, b) Bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluģ ve belediyelerce, ĠçiĢleri Bakanlığı ile iģbirliği içinde, Yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğünün, Merkez, Bölge, Ġl ve Ġlçe Trafik KuruluĢları, Görev ve Yetkileri Madde 5 Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluģları ile bu kuruluģların görev ve yetkileri Ģunlardır: a) KuruluĢ: (DeğiĢik 1. fıkra: ) Bu Kanunla, Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca yürütülür. Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıta kuruluģları Trafik Hizmetleri BaĢkanlığına bağlı olarak çalıģır. Araçlara ve sürücülere ait iģlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil Ģube veya büroları kurulur. Tescil Ģube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teģkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleģmeli personel çalıģtırılabilir. b) Görev ve Yetkiler: 1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kiģilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeģitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 3. ( ) ( tarih ve 4199 sayılı Kanunun 47. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) 4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 5. Trafik suçu iģleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli iģlemleri yapmak ve takip etmek,

11 6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 7. Araçların tescil iģlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 8. (DeğiĢik: ) Sürücülerin belgelerini vermek. 9. Ülke çapında taģıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değiģikliklerini iģlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 10. Trafik kazalarının oluģ nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluģlara teklifte bulunmak, 11. (Ek: ) Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta Ģirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. 12. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmıģ olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. (*) Trafik kuruluģlarının, çalıģma Ģekil ve Ģartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalıģma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar ĠçiĢleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. Trafik Zabıtasının Görev ve Yetki Sınırı ile Genel Zabıtanın Trafik Hizmetlerini Yürütmeye ĠliĢkin Yetkisi Madde 6 Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı; a) (DeğiĢik 1. fıkra: ) ( ) ( tarih ve 4199 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. Trafik zabıtası görevi sırasında karģılaģtığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir. Mülkî idare amirlerince, emniyet ve asayiģ bakımından zorunlu görülen haller dıģında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dıģında kullanılamaz. b) (DeğiĢik: ) Genel Zabıta: Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin veya trafik teģkilatının görev alan dıģında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almıģ subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle

12 yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. (*) tarih ve 4199 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmü gereğince 11. bendin numarası 12 olarak teselsül ettirilmiģtir. Gerekli görülen yerlerde ve hallerde yönetmelikle belirtilen esas ve usullere uygun olarak; valinin isteği ve ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile jandarmaya, mülkî idare amirinin isteği ve garnizon komutanının uygun görmesi üzerine merkezi komutanlıklarına geçici olarak trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. Karayolları Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Madde 7 Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve iģaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak b) Tüm karayollarındaki iģaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, c) ( ) (Madde 7 nin 1. fıkrasının (c) bendi, tarih ve 4199 sayılı Kanunun 47. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) d) Trafik ve araç tekniğine ait görüģ bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, ĠçiĢleri Bakanlığının uygun görüģü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve iģaretlemek, f) Trafik kazalarının oluģ nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak, g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavģak, durak yeri, aydınlatma, yol dıģı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluģlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fizikî yapısı ile iģaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak,

13 i) ( ) (Madde 7 nin 1. fıkrasının (i) bendi, tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, tarih ve 5495 sayılı Kanun un 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) j) (DeğiĢik: ) (DeğiĢik ibare: / m.59/8-a Yürürlük m.61/7) Bu Kanunun 13, 14, 16, 17, 18, 47/a ve 65 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek; 47 nci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli iģlemin yapılması için en yakın trafik kuruluģuna teslim etmek, k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmıģ olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. ( ) (Madde 7 nin son fıkrası, tarih ve 3176 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve UlaĢtırma Bakanlıklarının Görev ve Yetkileri Madde 8 (DeğiĢik: ) Bu Kanun açısından Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve UlaĢtırma bakanlıklarının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı; 1. Motorlu araç sürücülerinin yetiģtirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek, 2. (DeğiĢik: ) Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, baģarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, 3. (DeğiĢik: ) Okul öncesi, okul içi ve okul dıģı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluģlarla iģbirliği yaparak uygulamak. b) (DeğiĢik: ) Sağlık Bakanlığı: 1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, ĠçiĢleri Bakanlığının uygun görüģü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak, 3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiģ sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

14 4. Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluģları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiģ kiģilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiģ oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta Ģirketlerinden tahsil ederler. Sağlık Bakanlığı bu görevleri yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta Ģirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüģünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesine 8 iģgünü içinde yükümlü sigorta Ģirketlerince ödenir. Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye ĠĢletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun da uygun görüģü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta Ģirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve Ģartları dahilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aģan kısmı için (DeğiĢik ibare: / m.6 f Yürürlük m.8) Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı na baģvurur. Buna iliģkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüģü alınarak Hazine MüsteĢarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. c) (DeğiĢik: / m.1) UlaĢtırma Bakanlığı UlaĢtırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taģımasına iliģkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, UlaĢtırma Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen iģletme sahipleri Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu iģletme Ģartlarında giderilebilecek eksiklik olması halinde, iģletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azami onbeģ gün süre verilir. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile iliģkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taģınmazlar Maliye Bakanlığınca UlaĢtırma Bakanlığına tahsis; bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat UlaĢtırma Bakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere UlaĢtırma Bakanlığınca yetkilendirilme yapılması halinde tahsis edilen taģınmazlar

15 ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüģü alınarak, UlaĢtırma Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleģme yapılabilir. Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri Madde 9 (DeğiĢik: ) Bu Kanuna göre, Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığının görev ve yetkileri Ģunlardır; a) Orman yollarında; 1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaorman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında iģaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak, 2. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak, b) Köy yollarında; 1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve iģaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak, 2. Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavģak durak yeri, yol dıģı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 3. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiģ yolları yönünden izin vermek, 4. Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı ve iģaretlemeye dayalı kaza nedenleri gözönünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak, 5. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler orman yolları için de uygulanabilir. Belediye Trafik Birimleri, Görev ve Yetkileri Madde 10 (DeğiĢik: ) Bu Kanunla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile iģbirliği yapılarak yürütülür. a) KuruluĢ

16 Her belediye baģkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi gözönünde tutularak ĠçiĢleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik Ģube müdürlüğü, Ģefliği veya memurluğu kurulur. b) Görev ve yetkiler 1. Yapım ve bakımından sorulu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 2. Gerekli görülen kavģaklara ve yerlere trafik ıģıklı iģaretleri, iģaret levhaları koymak ve yer iģaretlemeleri yapmak, 3. Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalıģmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek, 4. Karayolunda trafik için tehlike teģkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek Ģekilde iģaretlemek veya ortadan kaldırmak, 5. Yol yapısı veya iģaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vukubulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 6. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 7. Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 8. (Ek fıkra: KHK ) Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluģlarına verilmiģ olan denetim, yönetim ve düzenleme görevleri de ĠçiĢleri Bakanlığınca gerekli görülen yerleģim birimlerinde yönetmelikle tesbit edilen usul ve esaslara göre belediyelere devredilebilir. Trafik DanıĢma ve Eğitim Komisyonu Madde 11 ( ) ( tarih ve 3176 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) Ġl ve Ġlçe Trafik Komisyonları Madde 12 (DeğiĢik: ) Ġl ve Ġlçe Trafik Komisyonlarının kuruluģu ile görev ve yetkileri: a) KuruluĢ: Ġl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve Ģartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının baģkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluģların birer

17 temsilcisinden oluģan Ġl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın baģkanlığında, aynı kuruluģların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı Ġlçe Trafik Komisyonu kurulur. Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluģların temsilcilerinin toplam sayısı 3 ü geçemez. KuruluĢu bulunan yerler hariç, Ġlçe Trafik Komisyonlarına karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir. Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere, diğer kuruluģ temsilcileri de çağrılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eģitliği halinde baģkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Ġl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. Ġl ve Ġlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluģlar uygulamakla yükümlüdür. Ġlçe Trafik Komisyonu kararları, Ġl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. b) Görev ve yetkiler: 1. Ġl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve Ģartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 2. Trafiğin düzenli bir Ģekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları ĠçiĢleri Bakanlığına iletmek, 3. Karayolu taģımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıģtırılacak yolcu ve yük taģıtları ile motorsuz taģıtların çalıģma Ģekil ve Ģartları, çalıģtırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, 4. Gerçek ve tüzelkiģiler ile resmî ve özel kurum ve kuruluģlara ait otopark olmaya müsait boģ alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kiģilere iģletilmesi için izin vermek, 5. Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, ÜÇÜNCÜ KISIM

18 KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ, TRAFĠK ĠġARETLERĠ, YAPI VE TESĠSLER Karayolu Trafik Güvenliği Madde 13 Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluģlar karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdürler. ÇeĢitli kiģi, kurum ve kuruluģlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalıģmalarda; a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluģtan izin almak, b) ÇalıĢmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güvenliğini bozmayacak tarzda yapmak, c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, d) ġehiriçi karayolu kenarında çeģitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda, tünel, tünel aydınlatılması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiģ sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, Zorundadırlar. Bu çalıģmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan kiģilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. ( ) (Fıkra, tarih ve 3176 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) (DeğiĢik son fıkra: ) Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil baģka bir suç oluģtursa bile ayrıca lira para cezası ile cezalandırılırlar. Karayolu Yapısı ve Trafik ĠĢaretlerinin Korunması Madde 14 Karayolu yapısı ve trafik iģaretleri ile ilgili olarak; a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleģtirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik iģaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleģtirecek Ģekilde bir Ģey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, b) Karayolu yapısını, trafik iģaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya baģka Ģekillerde bozmak, yerlerini değiģtirmek veya ortadan kaldırmak, Yasaktır.

19 Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluģlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluģca derhal giderilir, zarar karģılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir. (DeğiĢik son fıkra: ) Bu madde hükmüne uymayanlara lira para cezası verilir. Trafik ĠĢaretleri Madde 15 Trafiği düzenlemede kullanılan iģaret levhaları, ıģıklı ve sesli iģaretler, yer iģaretlemeleri ile benzeri trafik iģaretleri, karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluģlarca, temin ve tesis edilerek sürekliliği ve iģlerliği sağlanır. ( ) (2. fıkra, tarih ve 3176 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) Görülen eksiklikler ilgili kuruluģlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. Trafik iģaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları ĠçiĢleri Bakanlığının görüģü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Karayolu DıĢında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, IĢıklar ve ĠĢaretlemeler Madde 16 Karayolu dıģında, kenarında veya karayolu sınırı içinde, trafik iģaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiģtirecek veya güçleģtirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için tehlike veya engel yaratacak Ģekilde levhalar, ıģıklar, iģaretlemeler ile, ağaç, direk, yangın musluğu, çeģme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. (DeğiĢik 2. fıkra: ) Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi Ģartlarda bulunabileceği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar ve 13 üncü maddede belirtilen karayolu yapısında yapılacak çalıģmalar ile ilgili esaslar, ĠçiĢleri Bakanlığının görüģü alınarak Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. (DeğiĢik 4. fıkra: ) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluģca kaldırılır. Belediye Sınırları DıĢında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler

20 Madde 17 Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiģ yoları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, iģhanı, çarģı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inģaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım iģyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluģtan izin alınması zorunludur. Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. Ġzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve iģletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki Ģartlar yerine getirilmeden iģletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluģca ortadan kaldırılır. (DeğiĢik son fıkra: ) Bu madde hükümlerine uymayanlar lira para cezası ile cezalandırılırlar. Belediye Sınırları Ġçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler Madde 18 (DeğiĢik: ) Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak 17 nci maddede sayılan yapı ve tesisler için; a) belediyelerden izin alınması, b) (DeğiĢik: ) Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik güvenliği bakımından bu tesisler hakkındaki Yönetmelikte belirlenen Ģartların yerine getirilmesini sağlamaları ve ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları için bu Genel Müdürlüğün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüģ almaları, Zorunludur. Ġzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve iģletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki Ģartlar yerine getirilmeden iģletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluģlarca ortadan kaldırılır. (DeğiĢik 3. fıkra: ) Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz yapı yapanlar lira para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde ve 17 nci maddede belirtilen tesislere ait Ģartlar, izin ve denetim esasları Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikte gösterilir. DÖRDÜNCÜ KISIM

21 TESCĠL VE TRAFĠK BELGELERĠ, TESCĠL PLAKALARI, MOTORLU ARAÇLARA AĠT ġartlar VE MUAYENE BĠRĠNCĠ BÖLÜM TESCĠL VE TRAFĠK BELGELERĠ, TESCĠL PLAKALARI Tescil Belgesi Alma Zorunluluğu Madde 19 Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluģa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. Ancak: a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye ye girmesine izin verilmiģ olan araçlar, b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaģmalara göre, Türkiye de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuģ araçlar, c) Araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teģhir ve satıģ amacıyla geçici olarak bu iģlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taģıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) bendine göre tescili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taģıtlar, Bu hükmün dıģındadır. Tescil Süresi ve Bildirme Mecburiyeti, SatıĢ ve Devirler ile Noterlerin Sorumluluğu Madde 20 (DeğiĢik: ) Tescil süreleri, satıģ ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar Ģunlardır: a) Araç sahipleri, 1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılıģ tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluģuna baģvurmak,

22 2. (DeğiĢik: ) Tescilin yapılması veya silinmesi için vergi kimlik numarası ile yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, Zorundadırlar. b) Araçların giriģ iģlemlerini yapan gümrük idareleri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluģuna bildirmekle yükümlüdürler. c) Tescil belgesi, aracın baģkasına satıģ veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte belirtilen niteliklerin değiģmesine kadar geçerli sayılır. d) (DeğiĢik : ) Tescil edilmiģ araçların her çeģit satıģ ve devirleri, aracın motorlu taģıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiģ tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır. Bu satıģ, noterlerce tesçil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle iģlenir. Ayrıca, tesçil edilmiģ araçların satıģ ve devir iģlemleri noterler tarafından siciline iģlenmek üzere iģlemin tamamlanmasını müteakip en geç onbeģ iģ günü içinde ilgili tesçil kuruluģu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satıģ iģlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satıģ sözleģmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanunu hükümlerin uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir. Tesçil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tesçil kuruluģunda, aracın alıcı adına tesçil iģlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taģınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir. Noterlerce yapılmayan her çeģit satıģ ve devirler geçersizdir. e) Tescilli araçları satın veya devir alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluģundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. (DeğiĢik 2 fıkra : ) Araç satın alıp, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükümlerine uymayanlara lira para cezası, (d) bendi hükmüne uymayan noterlere ise lira hafif para cezası verilir. Ayrıca satıģ ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Alma Zorunluluğu

23 Madde 21 Tescil edilen araçlar, Trafik Belgesi ve Tescil Plakası alınmadan karayollarına çıkarılamaz. (DeğiĢik 2. fıkra: ) Bu madde hükmüne uymayan sürücüler lira para cezası ile cezalandırılırlar. Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlıģ bilgi bulunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. Belge ve Plaka Vermeye Yetkili KuruluĢlar Madde 22 (DeğiĢik: ) Yönetmelikte gösterilen esaslara göre: a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeģitli anlaģmalara göre askeri amaçla yurdumuzda bulunan kuruluģlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, b) Raylı sistemle çalıģan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluģlarca, c) ĠĢ makinesi türünden araçların tescilleri; 1. Kamu kuruluģlarına ait olanlar ilgili kuruluģlarınca, 2. (DeğiĢik: ) Özel veya tüzelkiģilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dıģında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, d) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, Ġl Trafik Komisyonlarından karar alınmak Ģartı ile motorsuz taģıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, e) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dıģında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluģlarınca, Yapılır, belge ve plakaları verilir. Belge ve Plakaların Araçlar Üzerinde Bulundurulması Zorunluluğu Madde 23 Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz. (DeğiĢik 2 fıkra: ) Bu madde hükmüne uymayanlar lira para cezası ile cezalandırılırlar.

24 Trafik Belgesi Verilmesi Ġçin Zorunlu Belgeler Madde 24 (DeğiĢik 1. Fıkra: ) Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi ve mali sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı zorunludur. Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi Ģartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. Geçici Trafik Belgeleri ile Geçici Tescil Plakaları Madde 25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmıģ olmak Ģartı ile ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zorunludur. Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının çeģitleri, verilme Ģartları, geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurt dıģından getirilecek veya yurt dıģına götürülecek olan araçlara geçici tescil plakası verilmesi Ģartları ile diğer esaslar yönetmelikte belirtilir. (DeğiĢik 3. fıkra: ) Bu madde hükümlerine uymayanlar lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. Araçlara Ait Trafik Ayırım ĠĢaretleri ve Diğer ĠĢaretler Madde 26 Belirli araçlarda, çalıģma yerini ve Ģeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ıģık, renk, Ģekil, sembol ve yazı gibi ayırım iģaretleri bulundurulması zorunludur. (DeğiĢik 2. fıkra: ) Araçların dıģında bulundurulması zorunlu iģaretlerden baģka, araçlara; reklam, yazı, iģaret, resim, Ģekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve ıģıklı donanımların bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar ĠçiĢleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. ( ) (3. fıkra, tarih ve 4629 sayılı kanunun 6-g maddesi hükmü gereğince, tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıģtır.) (DeğiĢik 4. fıkra : ) Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ġkinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler de lira para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tesçil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. (DeğiĢik 5. fıkra : ) Ayırım iģaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men edilir.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : l3.l0.l983 Yayım Tarihi ve Sayısı : l8.l0.l983-l8l95 Değişiklik Tarihleri (3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694),

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 (1) (2) KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 *

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 18 Ekim 1983 : 18195 Sayı Daire Başkanlığına başvurulur Salı YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek,

El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek, Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 * *

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI Y:1 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI TRAFİK İLE İLGİLİ TANIMLAR AMAÇ Y:2 Trafik ile ilgili tanımları ve önemini bilip kavramak

Detaylı

Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası: 2918 22.02.2010 da UYAPdan indirilmiştir Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13.10.1983 Yayım Tarihi ve Sayısı : 13.10.1983-18195 Değişiklik Tarihleri: (3058/16.10.1984-19.10.1984/18550) (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694)

Detaylı

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ:

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : l3.l0.l983 Yayım Tarihi ve Sayısı : l8.l0.l983-l8l95 Değişiklik Tarihleri (3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694),

Detaylı

KANUN NO: 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 13 Ekim Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ekim Sayı: 18195

KANUN NO: 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 13 Ekim Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ekim Sayı: 18195 KANUN NO: 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 13 Ekim 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ekim 1983 - Sayı: 18195 5.t. Düstur, c.22 - s. (*) 1. Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak bu

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere, KARAYOLLARI TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer BĠRĠNCĠ KISIM : GENEL ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU 6047 (1) (2) KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 *

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ 09 Haziran 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26901 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer Değişiklik Tarihleri (26.07.1997-23061)

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : Yayımlandığı Resmi Gazete :

Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : Yayımlandığı Resmi Gazete : Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13.10.1983 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18.10.1983 18195 [1] [2] KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: Madde 1 (1)Bu

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 (1) (2) KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 *

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ĠçiĢleri, Bayındırlık ve Ġskan ve UlaĢtırma Bakanlıklarından KARAYOLLARI TRA FĠK YÖNETMELĠĞĠ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ:

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BĠRĠNCĠ KISIM: GENEL ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM:

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. "Araç Tescil

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: :00:00. Yayınlayan Kurum:

Karayolları Trafik Kanunu. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: :00:00. Yayınlayan Kurum: Karayolları Trafik Kanunu Yayınlanan Resmin Gazete: 18195 Yayınlanan Tarih: 18.10.1983 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 BİRİNCİ

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kabul Tarihi 13.10.1983 Kanun No 2918 Yürürlük Tarihi 18.10.1983 Yayın Tarihi 18.10.1983 RG Sayısı 18195 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - AMAÇ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)(3)

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)(3) 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

ARAÇLARA ĐLĐŞKĐN TANIMLAR

ARAÇLARA ĐLĐŞKĐN TANIMLAR 1 - OTOMOBĐL: ARAÇLARA ĐLĐŞKĐN TANIMLAR Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Bunlarda taksimetre veya tarife ile

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-15881 11/12/2009 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2010/KUGM-01/GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 Bu

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNU * *

2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNU * * Kabul Tarihi : 13/10/1983 (1) (2) 2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNU Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 Amaç : * * * Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İÇİNDEKİLER KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar : BİRİNCİ BÖLÜM : M. 1 - Amaç M. 2 - Kapsam İKİNCİ BÖLÜM : M. 3 - Tanımlar İKİNCİ KISIM : Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 31 Aralık 2012 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 42 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir.

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir. 2012 Olay 1 Olayın Özeti: Olayımızda 17.01.2006 tarihinde saat 22.50 sıralarında davacı sürücünün dönel kavşağa geldiğinde, solundan kırmızı ışıkta kavşağa giren ve doktor raporuna göre 117 promil alkollü

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-84)

SİRKÜLER RAPOR (2008-84) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ 30.01.2017/21-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ ÖZET : 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı