DANS ORGANZASYONLARINDA TANITIM VE PAZARLAMA FAALYETLER ÜZERNE ABOUT ADVERTISING AND MARKETING ACTIVITIES FOR DANCE EVENTS Füsun AKAR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANS ORGANZASYONLARINDA TANITIM VE PAZARLAMA FAALYETLER ÜZERNE ABOUT ADVERTISING AND MARKETING ACTIVITIES FOR DANCE EVENTS Füsun AKAR *"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: DANS ORGANZASYONLARINDA TANITIM VE PAZARLAMA FAALYETLER ÜZERNE ABOUT ADVERTISING AND MARKETING ACTIVITIES FOR DANCE EVENTS Füsun AKAR * Öz Sanatın her alandaki etkinlii, popüler kültürün tüketim alıkanlıklarına estetik bir yön vermektedir. Sanatla ilgili olmayan bir ürünün bile sanatsal imgelerle veya olgularla sunulduu, beklenmedik yerlerde ve beklenmedik ekilde yapılan danslarla toplumsal mesajların verildii bu ça, tanıtım ve pazarlama etkinliklerindeki yaratıcılıı zorlamakta, rekabet ortamını yaratmaktadır. Sanatın metalatırılması tartımasını geride bırakan uygulamalara imaj kazandırılmı, bir ürün yada hizmet milyonlara ulatırılmıtır. majın birçok eyi deitirecek gücü olsa da akıl çaına geçi ve sanal ortamların akıl almaz kullanımını, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından yenilikleri beraberinde getirmektedir. Çalıma konusu olan, tanıtım ve pazarlama nitelii taıyan dans organizasyonlarında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin aızdan aıza iletiim kanalı ve viral pazarlama yoluyla daha fazla kitleye ulaabilecei düüncesi ortaya konmaktadır. Çalımada ayrıca dans organizasyonlarının sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olması yada sponsorluk etkinlii olarak seçilmesinin nitelikli bir dans organizasyonu için etkili bir tanıtım olacaı üzerinde durulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dansta Tanıtım ve Pazarlama, Aızdan Aıza Pazarlama. Abstract The efficiency of art in all fields gives an aesthetic direction to the consumption habits of popular culture. The modern age, where even a product which is not related with art is presented by artistic images and features and social messages are given by unexpected dance shows at unexpected locations, pushes the limits in terms of creativity in advertising and marketing activities and creates a competition environment. Images have been brought for applications which left the discussions of art being commoditized behind and a product or service has been presented to millions. Although it has a power to change many things, due to image being extraordinarily used in artificial fields and pass through the mind age has brought many innovations for advertising and marketing activities. The idea of that advertising and marketing activities by dance events, which carry the characteristics of actual advertising and marketing concept, may reach larger masses by means of word of mouth communication and viral marketing forms the extend of the subject. The study also focuses on the fact that dance events being a part of social responsibility projects or being chosen as a sponsorship event can be an effective promotion for a qualitative dance event. Keywords: Advertising and Marketing by Dancing, Word of Mouth Marketing. Giri Popüler kültürün tüketim biçimlerine karılık yenilikler, hızla ve kolaylıkla tanıtılmakta, daıtılmakta ve tüketilmektedir. Her alanda deiim yaanmakta, bu deiim toplumsal yaantıyı da etkilemektedir. Farklılaan gereksinimler, yeni boyutuyla hız, akıl, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

2 inovasyon, imaj vb. konulardaki beklentileri arttırmaktadır. Teknolojinin bu beklentileri ve yaklaımları destekledii, tektip kültüre doru giden bir yaamın biçimlendii bu dönemde, her bilginin insanın önüne sunulmasıyla dorulanmaktadır. Ça, bilim ve teknolojiyle bütünlemi, sonuç odaklı yaklaımlarında akılcı ve hızlı, yaratıcı ve parlak fikirli, kararlı bir ekilde ilerleyenlerin ve etkili imaj bırakanların altın çaı olarak yaanmaktadır. Dier bir yandan da imaj her eydir maj, biliim çaındaki önemi balamında ele alındıında daha da etkin bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir uyarıcı olmaksızın bilinçte oluabilen, belli bir zamanla, belli bir nesneyle sınırlı olmayan ve zihinsel bir tasarım olan imaj, algılanarak zihinde kurgulanan bir yapıt olup, içsel dinamiklerin bir sonucudur ve bu sonuca göre ekillenir. maj konusunda yapılan tanımlamaların ve yorumların tümü olumlu deildir. Can Kozanolu Cilalı maj Devri (Kozanolu, 2000: 27) adlı kitabında, yeni düzenin yarattıı imajlardan ve bu imajların yeni düzeni parlattıından duyduu rahatsızlıklarını dile getirmektedir. Kozanolu na göre imaj, kamuflajdır; gerçeklerin gizlendii bir ambalajdan öteye gitmemektedir. Olumlu ya da olumsuz kanılar bir yana, tartımasız bir gerçektir ki imaj, sahip olunan ya da olunacak en önemli ve etkili pazarlama aracıdır. Akıl çaına geçi, imaj çalımalarından vazgeçmek anlamına gelmemi, ikisinden daha da büyük bir güç domutur. Bu güç bir ürünün yada hizmetin tanıtımı ve yayılımında iki önemli araç haline gelmitir. Teknolojik gelimeler tanıtım ve pazarlama açısından ürün ve hizmetlerin farklı ekillerde sunumuna olanak vermektedir. Her alanda farklı pazarlama stratejilerine yönelmek gerekmektedir ki rekabetin artması, bu sunumların sürekli deiikliklerle ortaya konmasını gerektirir. Daha önce baarılı olmu bir pazarlama etkinliinin tekrar baarılı olması mümkün olmayabilir. Deiken ve ilgi çekici potansiyele sahip olan faaliyetlerle tanıtım yapılmalı, dierlerinden farklı olma nitelii üzerinde odaklanmalıdır. Ürününü yada hizmetini estetik ve elence olgusu üzerinden sosyal medyada sergileyenlerin kısa bir sürede küresel pazarda yer edindii gerçeine her geçen gün tanıklık etmekteyiz. Sanat, tüketim kültürünün olumasında ve yayılmasında etkili olan estetize edilmi bir iletiim biçimidir. Reklam, tanıtım ve pazarlama sektörünün sanatla beslenmesi, internetin etkin kullanımıyla viral pazarlama stratejisini amacını ulatırmakta, daha estetik ve elenceli hale getirmektedir. Sanatsal bir eserin yaratılma aamasında, bir ürünün üretilme amacından farklı olarak hedef kitlenin beklentilerine odaklanmak doru deildir. Böylesine stratejiler sanat eserini metalatırmaktan öteye gitmez, dolayısıyla sanatta ticari kaygı ön planda tutulmamalıdır. Ancak gelinen noktada dans sanatının pek böyle olduu söylenemez. Belki de Walter Benjamin in, sanatların bütününde artık eskisinden farklı gözlemi ve ilemeyi gerektiren fiziksel bir yan vardır, bu fiziksel yanın kendini çada bilimin ve uygulamaların etkilerine daha fazla kapayabilmesi olanaksızdır. Yirmi yıldan bu yana ne madde, ne uzam, ne de zaman eskiden olduu konumdadır. Bu denli büyük yeniliklerin sanatların tekniini olduu gibi deitirmesine, böylece dorudan bulu yeteneini etkilemesine ve sonunda belki de sanat kavramının kendisini düünülebilecek en sihirli biçimde deitirmesine hazır olmalıyız (Benjamin, 1995: 45) sözleriyle, artık sanatın bir baka ekle büründüü kabul edilmelidir. Kapitalist sistem tarafından yönlendirilmi olan sanat kavramı, sanat için sanat anlayıından çok, teknolojik gelimelerin de katkısıyla estetiin göz alıcı ekliyle seyirci karısına çıkmı, kâr amacı ve kaygısıyla kullanılan artistik bir malzeme olmutur. Sanat eserlerinin ticari ürün haline dönütürülmesi sanatsal deer kavramına ve anlayıına ters gibi görünse de, pazarlama, yapılan sanatsal eserin insanlarla bulumasını salamaktadır. Sanat eserlerinin bir metaya dönümesi ve bu ekilde alımlanması gibi, tüketim toplumunda metanın kendisi de imgeye, temsile ve gösteriye dönümütür. Kullanım deerinin yerini ambalaj ve tanıtım almıtır. Sanatın metalamasının sonu, metanın estetize edilmesidir. (Adorno, 2007: 38) Baudriallard da her eyin gösterisellemesinin, yani her eyin imgeler, göstergeler, tüketilebilir maddeler, olarak çarıtırılması, kıkırtılması, düzenlenmesinin daha derin bir anlamda meta mantıı tarafından ele geçirildiini savunmaktadır. (Baudrillard, 2008: 251) Sanatın metalaması hususunu yıllar önce öngören Ernst Fischer in,

3 Kapitalist çada kendini oldukça garip bir durumda buldu sanatçı. Kral Midas dokunduu her eyi altına çevirmiti; kapitalizm de her eyi meta ya çevirdi. Üretimde ve verimde o güne dein görülmemi bir artıla, yeni düzeni, dünyanın ve insan yaantısının her kesimine hızla yayarak eski dünyayı bir toz bulutuna döndürdü, üretenle yoaltan arasındaki her türlü dorudan doruya ilikiyi ortadan kaldırdı ve bütün ürünleri alınmak ve satılmak üzere belirsiz bir pazara sürdü. Önceleri zanaatçı belli bir alıcının ısmarladıı ie göre çalıırdı. Kapitalist düzendeki meta üreticisi ise bugün bilinmeyen bir alıcı için çalııyordu. Böyle bir dünyada sanat bir meta, sanatçı da bir meta üreticisi olmutu. Sanatçı, insanlık tarihinde ilk olarak özgür bir sanatçı, özgür bir kii oldu; saçmalıa, dondurucu bir yalnızlıa varan bir özgürlüe kavutu. Yarı dü, yarı ticaret bir ura oldu sanat. Kapitalizm uzun bir süre kukulu, saçma, karanlık bir eymi gözüyle baktı sanata. Para getirmiyordu sanat. Kapitalist öncesi toplum har vurup harman savurma, gösterili elenceler düzenleme ve sanatın desteklenmesi eilimindeydi. Kapitalizm ise her eyin titizlikle, baka bir ey görmezcesine, hesaplanması demekti. (Fischer, 1968: 50) eklindeki ifadeleri, bu durumu desteklemektedir. Sanat eserinin markalama süreci ve ticari beklentileri, eserin yaratılmasından sonra gelen, hedef kitlenin estetik beklentilerini karıladıı zamanda ve beenisi oranında balayacaktır. Sanatsal bir yapıt hedef kitlesinin niteliini ve niceliini önceden belirleyemez. Sanatsal bir eserin hedef kitlesi; sanata merakı olan, sanatsal etkinlikleri sürekli takip eden, çevresindekileri bu konuda hareketlendiren kiilerden oluurken, internetin etkili kullanımının artmasıyla deiim ve artı göstermektedir. Sanat eserinin imajının etkili bir ekilde konumlandırılması ve mesajının doru iletilmesiyle daha fazla hedef kitleye ulamak hızlı ve kalıcı olacaktır. Sanat dallarının çeitliliine göre deiiklik gösteren tanıtım ve pazarlama faaliyetleri konusunu sınırlamak için bu çalımada genel anlamda dans sanatı ele alınacak, ülkemizde daha fazla gösterimi olan kültürel tabanlı halk danslarının tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden söz edilecektir. Dansta Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Tanıtım olgusunun temelini oluturan halkla ilikiler; hedef kitleye yönelik doru bilgi aktarma, imaj gelitirme dorultusundaki mesajlarda tutarlılıı ve süreklilii salama, pazar aratırması, tanıtımın yapılması için en iyi zamanlamayı yapabilme, fayda-zarar analizi gibi genel sorumlulukları kapsayan faaliyetler bütünüdür. Bir dans organizasyonunun tanıtımında algılama çok önemlidir. Estetize edilmi iletiim ekliyle sanatçı-seyirci arasında kurulan ba, dansla anlatım içeren bir organizasyonun algılanmasında bir ürünün algılanmasından daha farklı bir durum ve süreç gerektirmektedir. Bunun nedeni, performansın algılanma sürecinin görsel ve iitsel desteklerle performans anında olmasıdır. Tanıtım ve pazarlamanın temel ilkeleri olan NAIDAS (Need-ihtiyaç yaratma; Attention-dikkat çekme; Interest-ilgi çekme; Desire-istek uyandırma; Action-satın alması hususunda harekete geçirme ve Satisfaction-tatmin salama) sanatsal bir yapıtın doal yapısındaki uyaranlar olarak bulunmaktadır. Pazarlama ise, kiisel ve örgütsel amaçlara ulamayı salayacak deiimleri gerçekletirmek için, fikirlerin, malların ve hizmetlerin gelitirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve daıtılmasına ilikin planlama ve uygulama sürecidir. (Yüksel ve Tayfun, 2003: 152) Pazarlamada hareket noktası, tüketicinin ihtiyaçları, bu ihtiyaçların en iyi ekilde yerine getirilmesiyle müteri tatmininin salanmasıdır. Her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyeti tüketicinin dikkatini çekerek toplumun daha geni kesimine ulaabilme üzerine kuruludur. Pazarlama stratejilerini belirlemek her alana göre deiiklik gösterse de küresel pazarda kabul görmek için pazarlama yöneticileri daha yaratıcı, daha stratejik yollara bavurmaktadır. Pazarlama yöneticilerini daha yaratıcı ve yenilikçi yapmaya iten koullar, bilgi teknolojileri ve iletiim donanımları sayesinde yaanan küreselleme, evrensel ve yerel olanın bir arada yaanması, teknolojinin, kültürel öelerin yer deitirmesi nedeniyle ortaya çıkmıtır. Kültürler

4 arası etkileim, bir pazarda anlamsız olanı zaman içinde anlamlı hale getirebilmi, pazar etkileimine, pazardaki tüketicilerin taleplerini benzer kılmaya neden olmutur. (Babacan ve Onat, 2002) Pazarlama iletiimi yalnızca hedef kitleler üzerinde tek yönde etkili olan bir iletiim biçimi deil, iki tarafın da ortak anlamlar yaratmasını ve birbirine yaklamasını salayan çift yönlü bir iletiim biçimi olmalıdır. Ancak bu çift yönlü iletiimden amaç sonuç olarak alıcı konumundaki taraf üzerinde bir etki yaratmaktır. Pazarlama iletiimi ile ilgili olarak unlar söylenebilir: (Köseolu, 2008: 91) Birinci olarak pazarlama iletiiminin bilgilendirme, hatırlatma, ikna etme ve bunlara paralel olarak imaj oluturma hedefleri vardır. kinci nokta pazarlama iletiiminin hedef kitlesi sadece tüketiciler deildir. Hedef kitle, mal ve hizmet üretmek amacıyla alım yapan endüstriyel alıcılar, mal ve hizmetleri tekrar satmak amacıyla satın alan toptancı ve perakendeciler ile deiim ilemlerinin gerçeklemesinde çeitli fonksiyonlar üstelenen aracılar, kamu hizmetleri üretmek amacıyla alım yapan devlet kurumları ve dier kurumlar, mal ve hizmetleri tavsiye eden uzmanlar ve görü liderleri olabilir. Üçüncü nokta, pazarlama iletiimi kar amacı güden ve gütmeyen kurumlar tarafından kullanılan bir pazarlama unsurudur. Son olarak pazarlama iletiim çabaları bir iletiim sürecini kapsar. Bu kriterlerin dorultusunda bir dans organizasyonunda pazarlama iletiiminin özellii olan çift yönlü iletiim biçimi bulunmaktadır. Bu taraflar prodüksiyonu hazırlayanlar yada tanıtım ve pazarlamasını yapacak olanlar, dier taraf ise seyircidir. Bu iletiimin bitiminde amaç ve sonuç olarak seyirci üzerinde bir etki yaratılmı olacaktır. Belirli bir imajla viral yayılımı amaçlanmı bir dans organizasyonun, merak uyandıran küçük tanıtım videolarıyla (teaser) ortaya çıkarılması, seyirciyi yada yurtiçi yurtdıı pazarlamayı hedefleyen kii yada kurumlara ulatırılması, bu sürecin kar amacı güden yada gütmeyen kii yada kurumlar tarafından yaanması, ve sonuca varılması pazarlama iletiimi dizgesidir. Danstaki estetik yansımalar özünde kitleleri etkileme nitelii taımaktadır. Yapısal olarak dansın bildirim ilevinin olması, bilgi akıı yerine duygu akıı salaması, sanatçının eseriyle seyircinin yaamına yönelmesi, hedeflenen kitleye daha kolay eriilebilir bir durumu ortaya koymaktadır. Ruhun etkinlii olan, zekâ, duygu ve beden harmonisiyle bütünleen dans performansları estetik yapısıyla ve çekici imajıyla tanıtım ve pazarlama açısından avantajlı konumdadır. Dans izleyicisinin etkinlii satın alma davranıları gereksinimlerden çok tercihleri dorultusundadır; tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise, tercih yaratmak üzerine kuruludur. Hizmet iletmelerinde verilen hizmetin soyut niteliinden dolayı belirli kalite kriterleri bulunmamaktadır. Her müteri hizmeti farklı biçimde algılamakta ve deerlendirmektedir. Türkiye deki kültür ve sanat pazarına önemli bir hizmet veren ve uluslar arası platformda imajını yükselten dans organizasyonu Anadolu Atei nde çounlukla izleyicilerinin algı ve deerlendirme sonuçlarının tutundurma aracı olarak kullanıldıı bir pazarlama teknii göze çarpmaktadır. Ayrıca bu yolla yerli yabancı birçok köe yazarının ilgi odaı olarak seyirci kitlesini milyonlara ulatırmıtır. Kontrol edilemeyen, izleyicilerin, sunulan kültürel ve sanatsal hizmet hakkındaki deneyimleri ve tatmin olularıyla ilgili olarak, kendi üzerindeki etkinliini bir baka potansiyel izleyiciye aktarması kouluyla, son dönemlerde dünyanın en güçlü pazarlama yöntemlerinden biri olarak bilinen aızdan aıza pazarlama etkinlii kendini göstermektedir. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoan ın, Prodüksiyonumuz bir pazarlama harikası deildir, aksine kötü de tanıtıldıını düünüyorum. Bizim tek tanıtım enstrümanımız bu salona gelen seyircidir. lk seyirci Seyircinin anlattıkları, asıl pazarlama ve tanıtım yöntemidir. Bizi büyüten seyircidir. Dünyanın bütün iletiim tekniklerini kullanın, en iyi marka

5 parlatma stratejilerini kullanın, eser iyi deilse zaten sınıfta kalırsınız. Biz bu konuda profesyonel irketlerle çalımıyoruz. Hollanda da gösteri yapıyoruz örnein. Orada sokaklarda afi, TV reklamı, radyo cıngılı vb. reklam araçları yok. Saygın bir tiyatroda oynadıımız için, o tiyatro zaten bir marka, seyirci, burada oynuyorsa zaten tamamdır anlayıı içinde kiilik küçücük bir kentten söz ediyorum kiilik bir salonu var ve bu salon oranın sanat tapınaı. Oraya hep iyi prodüksiyonlar gelmi Halkın sanat izleme eilimi var, sanat için ayırdıkları bütçeleri var zledikleri programımız için, telefon ya da maille bu oyunu kaçırmayın, ahane bir oyun eklindeki duyurularla seyirci çekiyor. 1 eklindeki ifadelerinden, seyircinin seyirciyi çektii anlaılmakta, aızdan aıza pazarlamanın (word of mouth marketing) etkili bir pazarlama yöntemi olduu dorulanmaktadır. Pazarlama iletiimi programlarının aırlıını kitle iletiimi üzerine deil, kiilerarası iletiim ve melez iletiim ortamları (hem kitle iletiimi hem de kiilerarası iletiim kanallarının özelliklerini bir arada barındırabilen yeni medya; bilgisayar temelli iletiim teknolojileri; Internet, mobil ortamlar vb.) üzerinden kurmak mesaj etkinliini artırmanın yollarından biridir. Bu uygulama, etkileimli iletiimin (interactivity) önünü açacak olan bir yaklaımdır. Bunun yanında, aızdan aıza pazarlama anlayıının benimsenerek, pazarlama iletiimi programlarının reklam üzerine deil, müterilerin, çalıanların ve etkileyenler olarak nitelenen özel grupların yapacaı referanslar (öneri/tavsiye) üzerine kurulması mesaj etkinliini artıracak baka bir çözüm önerisidir. (Köseolu, 2008: 94-95) Gerçektir ki dünya çapında kazanılmı, reklam yoluyla edinilemeyecek bu öhret, izleyenlerin deneyimledii ve onayladıı proje olarak bir baka seyirciye aktarılmı, bir ülkenin sanatsal imajını büyük ölçüde arttıracak kadar önemli bir yer edinmitir. Sahne sanatlarında ancak baarılı bir sunum izleyicisinin karar verme hızını arttırmaktadır. Bu hızla potansiyel seyircinin de hızı artacak, dolayısıyla izlenme oranı yükselecektir. a) Aızdan Aıza letiimin Etkinlii: Aızdan aıza olgusu, bir ya da birden fazla tüketici arasında bir marka, bir ürün ya da hizmet hakkında gerçekleen, biçimsel ve ticari olmayan sözlü iletiimdir (Köseolu, 2008: ) tanımı ile genelletirilmektedir. Güvenilirliini söyleyen kiiden alan, dinleyicinin dıarıdan gözlemledii deil, bizzat tecrübe ettii ve yine dinleyici için kiiselletirilmi iletiimdir; bir kiinin (kanı önderi) biçimsel olmayan yolardan fikir arayanları ya da yalnızca fikir alıcılarını etkiledii iletiim sürecine verilen addır. letiimin tipik özellii, kiilerarası olması, biçimsel olmaması, iki ya da daha fazla kii arasında olması, kaynaın satıtan dorudan bir çıkarının olmaması eklindedir. (Köseolu, 2008: 267) Bu tanımların yanı sıra ki Anadolu Atei için geçerli olan bir yöntem de, aızdan aıza pazarlama yönteminin bir parçası olan elektronik ortamlar aracılıı ile kalıcı fikirlerin üretiliyor olmasıdır. Elektronik word of mouth, potansiyel, aktif ya da eski müteriler tarafından bir ürün ya da iletme hakkında oluturulan ve internet aracılıı ile birçok kiiye açık olan olumlu ya da olumsuz yorumlar olarak tanımlanabilir. Bu durumda Stern in konuulurken tüketilir dedii word of mouuth iletiimi genellikle çevrimdıı dünyada yüz yüze ilikiler için geçerli bir yargıdır, çünkü elektronik word of mouth söylenmekten çok yazılarak iletilmektedir ve bu nedenle de kalıcıdır (bloglar, forumlar vb.). (Köseolu, 2008: 266) Bir dans prodüksiyonunda ürün, performanstır. Performansın beklentilere cevap verilebildii oranda baarının artacaı fikri hâkimdir. Sahnelenen olgunun hareket, kostüm, müzik bileenlerinin yanında dekor, makyaj gibi destek elemanlarının seyircinin duyularına hitap etmesi arzusu her iki tarafta da mevcuttur. Seyirci bir dans performansında görsel, iitsel anlamda doyma beklentisi içerisindedir. Özellikle halk dansları etkinliklerinde bu daha belirgindir; seyircinin izledii gösteri zaten kültürel olarak ruhuna kodlanmıtır. kültürel unsurlarla beslenen sanat, toplumdan aldıını topluma göndererek, bir geri besleme sürecine de Anadolu Atei Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoan ile yapılan görümeden aynen aktarılmıtır

6 girer ve kesintisiz bir devinim oluturur. (Kılıç, 2011: 38) Aynı kültürel mirası paylamak, daha ilk dakikadan performansın algılanma hızını arttırmaktadır. zleyici sahne üzerindeki eylemle kinestetik bir empati kurabildii için iletiim kanalları kendiliinden açılmakta, tema ya da temalar çabuk anlaılabilir hale gelmektedir; iletilmek istenen mesaj yerini bulmaktadır. Bu bakımdan kültürel tabanlı halk dansları hareketlerine ve müziklerine -pazarlama deeri taıyan performanslarda- yer verilmesi stratejik ve akılcı bir yaklaımdır. Bu nedenlerle Anadolu Atei bir dans organizasyonunun pazarlanması hususunda önemli bir özne olarak anılmaktadır. Tıpkı ürünlerin satılarında olduu gibi performansların sunumu üzerinde yaam erisi kavramı uygulanabilmektedir. Düük satı grafikleri karısında, promosyonlara, daha deiik stratejilere, daha çeitli tanıtım araçlarına ihtiyaç duyulabilir. Hizmet ürününün baarısından söz edebilmek için mümkün olan en geni kitleye ulaabilirlik salanmalıdır, bu, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin birincil amacıdır. Performans sırasında seyirci ve sanatçı aynı mekânda olduundan dorudan daıtım olmaktadır. Sunum sırasında herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmamaktadır. Pazarlama faaliyetleri içerisinde satıa çıkarılması hedeflenen biletlerin satı noktaları performansın seyirciye ulaması sürecine aracılık etmektedir. Bir dans performansı, daıtımın bir baka ekli olarak turne programlarıyla seyirciye gidebilirler. Sanat eserinin izlenme oranını arttırma politikaları, pazarlamanın baarıya ulamasına yardımcı olacaktır. Pazarlama deeri taıyan bir dans performansının tümüyle meydana getirilmesi oldukça maliyetli bir itir. Prodüksiyonun kendi içindeki ödemelerinin yanında sahnelenecek yer ve teknik ekipmanlar yüksek ödemeler gerektirmektedir. Bata da belirtildii gibi bir sanat eseri seyircisini önceden belirleyemez, ticari getirisini de Sunulan sanatsal temsil edildii süreçte, izlendii oranda mali deerini ortaya koyacaktır. Konuulan taıdıı sanatsal deerdir Dans performanslarında fiyatlandırma, hazırlayan kii, kurum kurulua göre de çeitlilik göstermektedir. Bata da belirtildii gibi, sanatsal deeri yüksek, sanatsal pazarda yer edinebilecek nitelikteki prodüksiyonların tanıtım ve pazarlama etkinlikleri ele alınacaktır. Seyircinin kültürel yapısı, sosyal konumu, ekonomik durumu gibi faktörler de hizmetin deeri konusunda etkilidir. Herhangi bir pazarda yer edinmek ve süreklilii salamak tutundurma çalımalarıyla mümkündür. Bir sanatsal eser, sürekli tanıtım çalımalarıyla hedefe ulaacaktır. Medyada yer alma ve cyber daıtım, sanat eserlerinin tutunması için önemli mecralardır. Dans performanslarının tanıtımında kullanılacak araçlar düük maliyetle yüksek sonuçlar getirmektedir, bunun nedenlerinden biri sosyal aların bu konudaki yaygın kullanımı ve baarısıdır. Dansın fiziksel ortamı sahnedir Sahne, prodüksiyonun hazırlık aamasından itibaren her yönüyle düünülmektedir; teknik donanımlarından kulis düzenine, afiinden broürüne Bütün bunlar aksiyon planındaki önemli elemanlardır. Dans prodüksiyonunun yaratıcı kadrosu, uygulatıcılar, eserde yer alan dansçılar, teknik elemanlar, müzik direktörü, kostüm-dekor-ıık-makyaj tasarımcıları ve seyirci, sunulan sanatsal hizmetin tanıtım ve pazarlama sürecinin parçalarıdır. Sanat eserlerinde stoklama söz konusu deildir. Performansın hazırlanma ve sunum süreci bu bakımdan deerlidir. Hazırlık aaması uzun, tüketim süreci kısa sürelidir. Reprodüksiyon sunumlarında da aynı süre harcandıından yine hazırlık aaması tüketiminden daha uzun ve zorlu geçmektedir. Sanatın toplumsal olarak gerekli görülmesi, bir ulusun imajı için çok etkili olması, sosyal sorumluluk projelerinde önemli rol oynaması, insanların ho vakit geçirmeleri için elenceli faaliyetler olması, çok sayıda kiiye ulaması gereklilii, kapitalist düzende meta haline gelmesi durumuyla ters dümektedir. Kar gütmeyen bir anlayı içindeki bir prodüksiyon, masa baı planlaması, tasarlanması, provaları ve temsilleriyle yani üretimi, daıtımı ve satııyla, kar güden bir prodüksiyondan daha az emek harcamayacaktır. Bunun tek sebebi sanat eserlerinde birincil kaygının sanatsal ve estetik deeri açısından duyulan kaygıdır. Pazarlama araçlarından biri olan aızdan aıza yayılmanın etkili olmasının Silverman a göre birtakım nedenleri vardır: (Köseolu, 2008: ) Bir sanatsal eserin de tanıtım ve pazarlamasını kolaylatıracak bu nedenler özetlenecek olursa:

7 Aızdan aıza önerilerin tüketiciler tarafından etkili bulunmasının en önemli nedenlerinden biri elde edilen enformasyonun kaynaının iletme deil, baımsız bir üçüncü kiinin (third party) olmasıdır. Bu durum, baımsız güvenilirlik yaratmaktadır. Aızdan aıza iletiimin bu denli etkin olmasının bir baka nedeni de bir deneyim iletme mekanizması olmasıdır. deneyim elde etmenin tek yolu dorudan deneyim deildir, dolaylı deneyim denen bir baka mekanizma da sorunu çözebilir. Dolaylı deneyim, dier insanların deneyiminden yararlanmaktır Kiiselletirilmi mesaj içerii ile kii arkadaının zevklerinden haberdar olup öneride bulunmaktadır. Öneri, bir satı konuması eklinde aktarılmamaktadır. Aızdan aıza iletiim kanalında müteri merkezlilik, pazarlama iletiimi ortamındaki en fazla müteri merkezlilik özelliine sahip kanaldır. Aızdan aıza iletiim üretici reaktör gibi kendi kendini besleyen bir özellie sahiptir. Örnein 25 kii deneyimini 25 kiiye anlatırsa ve bu 5 kez tekrar eden bir zincirleme reaksiyon yaratırsa, rakam aaı yukarı ABD nin nüfusuna eittir. Bir fazladan aktarım daha eklendiinde aızdan aıza mesajın ulaabilecei insan sayısı teorik olarak dünya nüfusuna yaklamaktadır. Aızdan aıza yayılmalar, tüketicilerin ürün hakkında birden fazla aızdan aıza mesaj duymasına yol açar ki bu herkes ondan söz ediyor düüncesini oluturur. Bir dergi reklamı ise onu gören insanlarla sınırlıdır. Aızdan aıza doru kaynaklar üzerinden balatılırsa, milyonlara ulamak mümkündür. Bu, kendinden beslenebilme/kendini üretebilme özelliidir. Aızdan aıza iletiim zamandan ve paradan tasarruf salayan bir dolaylı deneyim aktarma mekanizmasıdır. Zaman para tasarrufu salama özellii ile satın alma kararı vermek için haftalar sürecek ve para harcatacak bir aratırma, bu ii daha yüksek standartlarda yapmı bir tanıdıın yönlendirmesiyle kısa sürede halledilebilir. Pazara egemen olmanın en önemli koullarından biri, tüketicilerin ilgili ürün ya da hizmetle ilgili karar verme sürecini kısaltmaktadır. Bu da aızdan aıza iletiim biçiminin satın alma sürecini kısaltma özelliidir. Aızdan aıza referanslar karar alma sürecindeki darboazları ve sürtünme noktalarını azaltarak, süreci hızlandırmaktadır. Aızdan aıza iletiimin en önemli özelliklerinden biri de kiisel etki ile ilgili oluudur. Kiisel etki, bakalarıyla iletiim sonucu kiinin tutumlarında ya da davranılarından meydana gelen etki ya da deiim olarak tanımlanabilir. Kiisel etkide, biçimsel olmayan etkileim söz konusudur. Kiisel etkileri oluturan kaynaklar arasında, arkadalar, akrabalar, komular ve çalıma arkadaları sayılabilir. Aızdan aıza pazarlamanın bu özelliklerine bakıldıında, yenilikçi ve yaratıcı anlayıla üretilmeyen bir ürün ya da hizmetin, bu deerden yararlanamayacaı anlaılmaktadır. Sanat, balı baına yaratıcılıkla ilgili bir olgudur. Bir sanat eserinin yaratıcılık deerlerinden olumasının önemi kadar, yenilikçi ve deiim deeri taıması gerekmektedir. Marx ın Alman ideolojisinde sanat yapıtları için koyduu varolabilme kıstasları kapitalist kültürel üretim pazarı için genellikle geçerli sayılabilir. Sanat gerçei aslında estetik üretim veya yapıtları ile ilgilidir. Bir sanat yapıtının özgün anlamı onun kullanım deeri ile belirlenir. Hâlbuki kapitalist pazar kuralları bir yapıtın ortaya çıkabilmesi ya da kitlelere ulaabilmesi için yalnızca kullanım deerini ölçü olarak almamaktadır. Bunun yanında aradıı asıl koul, bu malın deiim deerinin de bulunmasıdır. Baka deyile bu nitelii taımayan sanat ürünleri pazara çıkma olanaı bulamayacaktır. (Özkök, 1982: 101) b) nternet ve Viral Pazarlama: Aızdan aıza pazarlama eklinin internet ortamındaki kullanım biçimi olarak da bilinen viral pazarlama, ürünün yada hizmetin görsel/iitsel biçimiyle sunularak kitlelere iletilmesi, yaygınlatırılması, önerilmesi etkinliklerini kapsamaktadır. Bu yöntemin imaj çaından akıl çaına geçiin göstergelerinden biri olduu söylenebilirse de, imaj yine bu yolun bir parçası olmaya devam edecektir. Olan biteni, tüm dünyanın on cm. lik bir ekrandan izlemesi

8 kadar kolaylatıran internet, toplumsal yaamın sosyal mesajlarını, elencelerini, haberlerini vurgulu noktalarıyla dakikada milyonlara ulatırabilme olanaı salamaktadır Dünya Kupası'nda Van Persie'nin spanya alarına kafayla attıı golle yediden yetmie tüm dünyayı saran persieing pozu çılgınlıı 2 çok kısa sürede yayılmıtı. Aynı ekilde zaman, yer/mekan kaygısı taımadan tanıtım kavramının en elenceli ekilde sunumu olan Flash Mob etkinlikleri (Yıldız, 2012: 5-11), beklenmedik eylemlerde bulunmak amacıyla katılımcıların kısa sürede kentsel yaamın bir yerinde toplanmasıyla gerçeklemekte ve tüm dünya tarafından ezamanlı izlenmektedir. Yine herhangi bir konuda hazırlanan iki dakikalık teaser büyük merak uyandırarak çok kısa zamanda bir dünya fenomeni olarak gündeme oturmaktadır. Bu tip cyber ortamdaki viral daıtımları tanımlayabilen viral pazarlama kavramı, ücretsiz mal veya hizmet göndermek, bakalarına zahmetsiz transfer etmeyi salamak, küçük kitlelerden geni kitlelere kolayca yayılmak, genel güdü ve davranıları kullanmak, mevcut iletiim aından yararlanmak, dier kaynakların avantajından yararlanmak (Argan ve Tokay Argan: ) gibi stratejik durumları kapsamaktadır. Modern pazarlama anlayıında ürün kavramının salt mal ve hizmetlerden ibaret olmadıı; fikirleri, kiileri ve yerleri de kapsadıı dikkate alınır ise, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, (non-profit organizations) da viral pazarlamayı etkin olarak kullanma potansiyelini dikkate almalıdır. (Argan ve Tokay Argan: 246) D. M. Scott a göre pazarlama ve iletiimin yeni kuralları vardır, online bir dünyada pazarlamanın ve PR ın (halkla ilikiler) eski kuralları etkisizdir. Bir etkinliin dikkat çekme yada satın alma sürecini kısaltan bu viral yayılmanın ise, hedef kitleye ulamanın en heyecan verici ve en güçlü yollarından biri olduu üzerinde durmaktadır (Scott, 2010: 119,140). Tanıtılmaya deer, ilkeli ve belli bir entelektüel birikim paylaımı olan dans toplulukları, küresel anlamda ses getirecek bir sanatsal akım haline gelebilecekken, kitlelere ulaabilme güçlüü yaamaktadırlar. Türkiye de ve dünyada milyonlarca seyirciye ulaabilen Anadolu Atei, halkın geçmiten gelen yaam biçimini yorumlayarak sunduundan, geni kitlelerce anlaılabilir olmutur. Sanatsal türleri birletirerek oluturulan, Türkiye için cesur bir hamle sayılabilecek bu sanatsal atılım, dans edebilen ancak sahnede dans izlemeye alıık bir toplum olmayan Türk halkı için bir sanat gereksinimini karılamıtır, yeni projeleriyle karılamaya devam etmektedir. Anadolu Atei kendi seyircisinin izleme alıkanlıklarını ve sanatı algılama ve deerlendirme biçimlerine yeni boyut getirmitir. Yüksek sanat olarak belleklere oturtulmu Türk bale sanatının en ünlü baletlerinden biri olan Oktay Keresteci nin, kendi sanatında bu çounlukta kitle tarafından izlenip izlenmedii tartıma konusudur. Halk dansları faaliyetlerine, Türkiye de ikinci sınıf muamele gören dansçılara, fikir zenginlii olup uygulama alanı yaratamayan koreograflara popüler kimlik kazandırmıtır. Deiik dans disiplinleri ile ilgilenen pek çok koreografın ibirlii yapmasına olanak tanıyarak, sanatta kolektif fikir üretiminin önünü açmıtır. Nesnel yönden popüler, öznel yönden geriye yönsemeli olan bu gösterinin, seçkinlik açısından seçici olan okumu kültürün talep ettii sanat eserlerinin yanında daha yaygın ilgi görmütür. Anadolu Atei, iletiimsel perspektifte, Türkiye nin itibarı ve tanıtımı açısından, sanat alanında tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu dorultuda denilebilir ki, iyi bir tanıtım ve pazarlama etkinliiyle bir dans organizasyonu ulusal deere dönütürülebilir. Anadolu Atei imajı, hem Türk halkı, hem de uluslararası arenada olumlu algılanmıtır. Kalabalık sahne patternlerinden yararlanılarak, 2000 li yıllarda seyirciye sunulan ilk olaan dıı sanatsal faaliyet olmasından dolayı kısa sürede fenomene dönümütür. Anadolu Atei nde yönetilenlerin öz imajlarına özen gösterilmesi ve dikkatle takibi, topluluun uzun vadede artistik imajını oluturmutur. Türkiye de devlet ve sanat kurumları, sanatta ve eitimde gelecee yönelik çadalama yönünde sürdürdüü çalımalardan doan ürünleri, kitlelere ulatırma güçlüü çekmitir. Anadolu Atei ite bu açıı kapatmasıyla dans sanatı alanında öncülük etmitir. 2 Görsel: Eriim Tarihi:

9 c) Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluk Kavramlarının Tanıtıma Katkısı: Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk kavramları da tanıtım ve pazarlamaya destek veren olgulardır. Sosyal sorumluluk hakkında aynı ekilde sonuçlanan fakat farklı çıkı noktasında iki tanım yapılmıtır. Birinci tanım; karar verme süreci, atılacak adımların douracaı sosyal, çevresel, siyasi, insani ve mali sonuçlar önceden farkında olma bilinciyle hareket etme, dieri, organizasyon ve kamuoyu refahının göz önünde bulundurularak kararların verilmesi. Sosyal sorumluluk yaklaımında, iletmeler hem sosyal hem ekonomik hedefleri olan organizasyonlar olarak ele alınırlar. Bir iletme öncelikle kârını hesap etmektense, kısa ve uzun dönemdeki sosyal sonuçları üretiminden önce düünmelidir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde üretici-tüketici arasında sıcak iletiim kurulmaktadır. Tüketicinin kuruma karı sıcak yaklaımı, sadece kar amacı güden bir yer olmadıını düündürerek kurumun itibarını arttıracak bir sonuç dourmaktadır. Firmaların sosyal çevre ile bütünletii düüncesinin baskın olduu günümüzde firmaların topluma karı sorumlulukları ön plana çıkmaktadır. Çevreye karı sorumlu bir organizasyon, çevresel etkinliin uzun vadedeki çalıma performansında belirleyici bir unsur olacaını bilmektedir. Tüketicilere sunulacak olan kültür sanat faaliyetleri, iletmenin, kendini ifade eden, toplumsal sorumluluunu belirleyen stratejilerdir. Sabancı Vakfı, Türk sanayisine yaptıı deerli katkıların ve sosyal faaliyetlere verdii önemin yanı sıra, kültüre, sanata, eitime ve geleneksel deerlere de sahip çıkmaya devam etmektedir. Özellikle Kültür Bakanlıı yla ortaklaa gerçekletirdii ve 2012 de yirmincisi ve finali yapılan, halk danslarının oscarı eklinde tanımlanan Türkiye Halk Dansları Yarıması (VAKSA), Türkiye için önemli bir kültür sanat olayıdır. Dans organizasyonlarının tanıtımında dier bir tanıtım aracı da sponsorluktur. Sanatsal bir yapıta sponsor olmakla, bir sanat organizasyonunun sponsorluu farklı durumlardır. Bir markanın sanatsal bir yapıtın tanıtımı ve sunumunda verdii destek (maddi manevi ekipman vb.) ile, bir sanat organizasyonunun yaptıı sponsorluk farklı görünse de, sonuçta üçlü bir iletiim ve etkileim söz konusudur. Sanatsal sponsorluklarla ilgili deerlendirmelerde bu dinamikleri göz önünde bulundurmak, sanatta geliimi salamanın yanı sıra, hizmet verdikleri firmanın hedef kitlesine de ulaabilecekleri doru projelere destek vermelerini salayacaktır. Sonuç ve Deerlendirme Sanatın yapısallıında var olan artistik ve estetik kavramları popüler kültür akımları içinde günün koullarıyla ekillenmekte ve bir biçim kazandırılarak sunulmaktadır. Seyircinin görsellik ve duyum konusundaki beklentileri de popüler kültürün koullarıyla doru orantılıdır. Popüler kültür ve popüler sanat denilen kavram kültürel ve sanatsal aırlıı tartıılmayan, kapitalist sistemin insana önerdii, tüketmesi için sunduu ve tüketip yenilerini istemesini saladıı faaliyetler bütünüdür. Popüler kültürün yaama hız kattıı ve her alandaki ürün ve hizmeti ticariletirdii fikri, Gans ın kitle kültürünün kâr amacıyla kurulmu bir sanayi olduu; bu sanayinin kâr edebilmesi için bir kitle izleyicisine çekici gelebilecek, homojen ve standardize edilmi ürünler yaratması gerektii ve bunun gerektirdii süreçte de, sanayinin yaratıcıyı toplu üretim montaj eridindeki bir içiye dönütürdüü, kendi beceri ve deerlerini bireysel olarak ifade etmesini engelledii (Gans, 2007: 44) ifadeleriyle desteklenmektedir. Birçok tüketim malzemesinin tanıtımında elence vurgusunun yapılması, yaratıcı faaliyetlerle sosyal mesajların yada haber nitelii bulunan olguların elenceli ekilde yansıtılıp toplum olarak o fikre odaklı duygunun uyandırılması stratejik davranılardır. Dans olgusu, tüm estetik bileenleri ve seyirciyi elendiren, heyecanlandıran, odaklayan dokusu itibariyle kendi kendini tanıtabilecek ve pazarlayabilecek niteliktedir. 20.Yüzyılın sonlarında, üretim tabanının bilgi teknolojilerine dayanmasıyla modern toplum da modern sonrası aamaya gelmitir. Yeni ekonomi olarak da adlandırılan ve internet kullanımını devreye sokan ekonomi ve yönetim dünyası (e-ticaret, e-i, e-devlet) aslında eski ve yeniyi bir arada yürüten bir geçi dönemini yaamaktadır. Bu dönem, kültür, iletiim ve sanat gibi üst yapı kurumlarını da etkileyerek eklemli, yan yana, kopuk, uyumsuz ama bir arada duran bir postmodern

10 dünyanın douunu hızlandırmıtır. Pazarlama da, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, politik, kültürel ve yasal yaamdan son derece etkilenen bir çerçevede konumlandıından postmodern kültür, pazarlamanın da yapısını, dokusunu, yöntem ve stratejilerini etkilemitir. (Babacan ve Onat) Samuel Johnson un 1776 da Reklamcılık bilimi o kadar ilerlemitir ki, daha fazla bir gelime ummak olanaksızdır (Grant, 2004: 121) ifadesi, gelecekte, günümüzde bilinen ve uygulanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yetersiz kılacak akıl almaz tanıtım projelerinin insanolunu beklediine iarettir. Kotler in kesin olan bir ey var: pazarlar pazarlamadan daha hızlı deimektedir (Kotler, 2007: 130) görüü Johnson un fikrine ters dümektedir. Çünkü tanıtım ve pazarlama kavramları kendisine sayısız alanlarda yeni pazar ortamları kefederek hızla gelimektedir. Türkiye de Broadway müzikalleri ve dans toplulukları gibi yaam biçimi olmu bir dans ve elence anlayıı bulunmamaktadır. Ülkemizde daha çok geleneksel formların popüler elence biçimleriyle birletirilerek ortaya çıkan eklinin seyircinin beklentisi olduu, popüler akıma göre ekillenen zevklere cevap veren bir akım olduu ortadadır. Bu format ticari forma da uygun, koreografların içinde yer almak istedii, dansçının özellikle Türkiye de sınıf atladıı bir durum olmutur. Bu durumda öncelikle dans performanslarındaki, sahne ve gösteri sanatlarındaki yaratıların artması, daha sonra ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin gelitirilmesi gerekmektedir. Amatör yada profesyonel, kar amacı güden yada gütmeyen, özel yada devlete balı kuruluların ortaya koyduu prodüksiyonların birçou kendi çapında tanınmı, gerekli düzeyde izleyiciye ulaamamıtır. Bu süreci çabuklatırmada en etkin yollardan biri, aızdan aıza pazarlamadır. Aızdan aıza pazarlamada pekitirme ve dorulama, bilgilendirmeden daha önemlidir. Gayri resmi ve ticari bir kaygı olmadan kurulan bir iletiim biçimidir. En yalın haliyle bir deneyimin öneri eklinde aktarılmasıdır. Bir ürün yada hizmetin tanıtımı konusunda zaman ve para tasarrufu salayan bir deneyim iletme mekanizmasıdır. Aızdan aıza iletiim biçimi yayılma sürecini hızlandırır fakat takip edilemez. Satın alma kararına etkisi oldukça güçlüdür. Dans organizasyonlarının tanıtım ve pazarlamasını kolaylatıracak ve hızlandıracak dier bir iletiim aracı da viral pazarlamadır. ki türlü iletiim biçimi de maliyet gerektirmez. Viral pazarlama, teknik donanıma sahip tüketicilere ulatırılan çok güçlü bir pazarlama stratejisidir. Ücretsiz mal veya hizmet göndermek, zahmetsiz mesaj iletmek, küçük kitlelerden geni kitlelere kolayca yayılmak, genel güdü ve davranıları kullanmak, mevcut iletiim aından yararlanmak gibi özellikleriyle (Argan ve Tokay Argan: ) ve aızdan aıza iletiimine benzer yönleriyle özellikle sosyal olayların yayılımında önemli rol oynamaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinde dans olgusunun kullanılması, son derece dikkat çekici ve etkili bir baka uygulamadır. Sanatın desteklenmesi ile halkın sanatsal faaliyetlerden haberdar olması salanırken, halka sanatın ulatırılması, sanat konusunda da halkın bilgilendirilmesi söz konusudur. (Tanyıldızı, 2013: 206) Sponsorluk da etkili bir iletiim ve tanıtım aracıdır. Sanatsal içerikli çalımaların tanıtım aracı olan sponsorluk kapsamında kullanılmaları, sponsorluk yapan iletmeyle sponsoru olunan organizasyonu karılıklı etkileim haline getirmektedir. Sponsorluk, karılıklı yarar salama kouluyla, belirlenmi amaçlara yönelik; mal, para ya da hizmet olarak yansıyan destek çalımaları olarak tanımlanabilir ve özellikle sanat ve sponsorluk kavramları, tanıtım potansiyelini açıa çıkaracak güçtedir. KAYNAKÇA ADORNO, Theodor W. (2007). Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, stanbul: letiim Yayınları. ARGAN, Metin ve ARGAN, Mehpare Tokay. Viral Pazarlama veya nternet Üzerinde Aızdan Aıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve, ss Eriim Tarihi: BABACAN, Muazzez ve ONAT, Ferah. Postmodern Pazarlama Perspektifi Dokuz Eylül Üniversitesi zmir Meslek Yüksek Okulu, Eriim Tarihi: 4 Nisan

11 BAUDRILLARD, Jean (2008). Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, 3.Basım, stanbul: Ayrıntı Yayınları. BENJAMIN, Walter(1995). Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, 2. Baskı, stanbul: Yapı Kredi Yayınları FISCHER, Ernst (1968). Sanatın Gereklilii, I. Baskı, Çev. Cevat Çapan, De Yayınevi. GANS, Herbert J. (2007). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev. Emine Onaran ncirliolu, II. Baskı, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. GRANT, John (2004). Post-maj Devri, Çev. Dinç Tayanç, stanbul: MediaCat Yayınları. KILIÇ, Sibel (2011). Estetik Politika/Politize Sanatın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki ve Katkıları. International Journal Of Social Science, Volume 4, Issue 2. KOTLER, Philip (2007). A dan Z ye Pazarlama, Çev. Aslı Kalem Bakkal, 5. Baskı, stanbul: MediaCat. KOZANOLU, Can (2000). Cilalı maj Devri, 9. baskı, stanbul: letiim Yayınları. KÖSEOLU, Özgür (2008). Pazarlama letiiminde nteraktivite ve Referans Mekanizmaları Yoluyla Mesaj Etkinliinin Arttırılması, Basılmamı Doktora Tezi, zmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZKÖK, Erturul (1982). Sanat, letiim ve ktidar, Ankara: Tan Kitap. SCOTT, David Meerman (2010). Pazarlama ve letiimin Yeni Kuralları, Çev. Nadir Özata, stanbul: MediaCat/digilage TANYILDIZI, Nural mik (2013). Halkla likilerde Sosyal Sorumluluk Uygulama Alanı Olarak Sanat Faaliyetleri (Akbank, Garanti Bankası ve Bankası Örnei), nönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt/Vol. 3. Sayı/No.8. YILDIZ, Öykü Ezgi (2012). Toplumsal Yaam, Elence ve Reklam Etkileimi: Flash Mob Uygulamaları, Pi Dergisi, Sayı:2, Mediacat. Yay., st. 2012, ss: YÜKSEL, Sedat ve TAYFUN, Ahmet (2003). Turistik Amaçlı Bölgesel Tanıtımda Baskı Gruplarının Koordinasyonu ve Lobi Faaliyetleri, Ankara: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eitim Fakültesi Dergisi, Sayı: de Anadolu Atei Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoan ile yapılan görüme. Görseller Eriim Tarihi:

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

OTEL LETMELER NDE HALKLA L K LER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZER NE UYGULAMALI B R ÇALI MA

OTEL LETMELER NDE HALKLA L K LER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZER NE UYGULAMALI B R ÇALI MA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI TURZM LETMECL PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ OTEL LETMELERNDE HALKLA LKLER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZERNE UYGULAMALI

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Kurumsal Müzikal Projesi

Kurumsal Müzikal Projesi Kurumsal Başarı Hikayesi Kurumsal Müzikal Projesi >> PROJE ADI KURUMSAL MÜZİKAL >> PROJE TÜRÜ MÜZİKAL >> PROJENİN KISACA TANIMI Projemiz; şirketinizin değerlerini, misyon ve vizyonunu yansıtan (yaşayan),

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı