20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması - Özet Bildiri - Sefa Emre Yılmazel 1 Anahtar Kelimeler: İnteraktif Pazarlama, Literatür Taraması, Sosyal Medya, Kategorik Sınıflandırma Giriş ve Amaç İnteraktif pazarlamanın bireylerin eylemlerini etkileyen ve değiştirebilen bire bir pazarlama süreci olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda bu bire bir (tüketiciden tüketiciye, işletmeden tüketiciye vb.) ilerleyen sürecin doğrudan pazarlamaya oranla daha etkili ve daha çarpıcı sonuçlar verdiği uygulamacıların ve akademisyenlerin ilgisini çekmekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar artmaktadır (Malthouse, Hofacker: 2010). Ancak literatürde yer alan çalışmalar arasında interaktif pazarlamanın kategorik olarak sınıflandırılıp incelendiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla çalışmada interaktif pazarlamanın günümüzde bulunduğu noktanın, nerede olduğunun ve ne yönde ilerlenmesi gerektiğinin belirlenebilmesi amacıyla yılları arasında yapılan çalışmalara ilişkin kategorik bir literatür taraması yapılmıştır. Böylece, interaktif pazarlama alanında yapılan çalışmalara ilişkin bir durum saptaması yapılarak, bu alandaki eğilimler belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatür Analizi Son yıllarda bilgi teknolojilerinde ve kurulan sosyal ağların gelişmesi ile birlikte müşteriler ve işletmeler arasında kurulan ilişkilerde çeşitli değişimler meydana gelmiştir. Bu bağlamda değişimlerin sonucunda ortaya çıkan interaktif ilişkiler hem uygulamacılar hem de akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. İnteraktif kelimesinin iletişim ile ilgili iki boyutu bulunmaktadır. İlki birey olarak konuşma yeteneğimizi yansıtırken, ikincisi birey olarak dinleme yeteneğimizi yansıtmaktadır. Bu iki boyutun sonucu olarak karşılıklı olarak anlaşmak da diğer bir boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkılarak interaktifliği iyi iletişim kurmamızı sağlayan bir pazarlama aracı olarak tanımlayabiliriz (Deighton:199). İnteraktif pazarlama kanalları ise iletişimi demokratikleştiren ve bireylerin fikirlerini, tecrübelerini paylaşmalarına yardımcı olan araçlardır. İnteraktifliğin geçmiş dönemlerde hayatımıza birçok doğrudan pazarlama aracı ile (doğrudan mail, katalog pazarlaması, tele pazarlama, tv yayını reklamları vb.) girdiğini söyleyebiliriz. Ancak veri depolama ve aktarımında meydana gelen gelişmeler ile birlikte işletmeler de müşteriler ile ilişkileri yönetmelerini sağlayan interaktif pazarlama araçlarını da değiştirip geliştirmektedir. Dijital interaktif pazarlama kanalları günümüzde e,mail, arama motorları, sosyal ağlar, bloglar, ortam akışı, sohbet, online video gibi birçok bileşeni ile insanların bilgiyi aktarmalarına veya paylaşmalarına ortam hazırlamaktadır (Copeland,2008). Her yıl ortaya çıkan yeni teknolojiler ve değişen sosyal davranışlar ile de işletmelerin kullandığı pazarlama teknikleri değiştirmektedir. Bu değişimler geçmişte kullanılan birçok pazarlama bileşenini de etkilemektedir. Gelecekte doğrudan, veritabanı ve interaktif pazarlama- 1 Hacettepe Üniversitesi, 111

2 İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması da meydana gelen ilerlemeler elektronik ticaretin de yapısını değiştirecek ve satış gücünü yönetmede yeni yöntemler ortaya çıkaracaktır (VanBoskirk:200). İnteraktif pazarlamada kapsamında elektronik perakende, interaktif reklamcılık, tıklama davranışı, göz atma ve satın alma davranışı, e-hizmet, online markalama, doğrudan pazarlama, veritabanı pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı, e-işletme stratejileri, çokkanallı pazarlama, sosyal medya ve sosyal ağlar, iş ağı etkililiği, Mobil pazarlama, arama motoru, viral pazarlama, kullanıcı katkılı içerik, gizlilik, güven, etik, online fiyatlama, tavsiye sistemleri, doğrudan ve interaktif B2B pazarlama alanları ön plana çıkmaktadır (http:// Tasarım ve Yöntem Çalışmada yılları arasındaki çalışmalara ilişkin sistematik literatür taraması yapılmıştır ve içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Sistematik literatür taramasında interaktif pazarlamanın topluluk pazarlaması, içerik pazarlaması, görüntü pazarlaması, mobil pazarlama, arama motoru pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması bileşenleri kodlanarak Emerald, Science Direct, JSTOR, Taylor & Francis Online ve Wiley Online Library veri tabanları taranmıştır. Kaynak seçiminde ise; interaktif pazarlama araştırmaları yapan Journal of Interactive Marketing ve Journal of Research in Interactive Marketing gibi konu ile doğrudan ilgili dergilere öncelik verilmiştir. Tam metnine ulaşılan tüm makaleler taranmış ve interaktif pazarlama ile ilgili olmayan makaleler elenmiştir. Nord ve Nord un çalışmalarına (1995) benzer şekilde makalelerin Pazarlama, İşletmecilik ve Yönetim, Bilgi teknolojileri ve Psikoloji alanındaki dergilerde yayınlanmış olan makaleler çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Her makale içeriğine uygun olarak ana ve yardımcı konu başlıklarına göre, yayınlandığı yıl ve dergi, çalışmanın yapıldığı ülkeye, uygulanan analiz ve kullanılan ölçek türü kriterlerine göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Bulgular ve Tartışma Sistematik literatür taraması sonucunda yılları arasında akademik dergilerde yayınlanan 22 si kavramsal 19 u uygulamalı toplam 201 makaleye ulaşılmıştır. İnteraktif pazarlama alanındaki çalışmalar çoğunlukla Journal of Interactive Marketing (2.%), Journal of Interactive Marketing Research (1.9%), Journal of Interactive Advertising (15.9%) ve Journal of Consumer Marketing (.9%) dergilerinde yayınlanmaktadır. Çalışmada yer alan 201 makale 5 ana başlık altında toplanmıştır; Ana ve ara konu başlıkları interaktif pazarlama alanında yazılan kitaplardan ve makalelerden düzenlenmiştir (Sergeant, West: 2002; Shankar, Balasubramanian: 2009; Varnali, Toker: 2010, Deighton:199). Ana konu başlıkları online topluluk pazarlaması, görüntü pazarlaması, mobil pazarlama, arama motoru pazarlaması, sosyal medya pazarlaması olarak belirlenmiştir. En fazla çalışılan konunun Görüntü/Sunuş (2.8%) olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada Online Topluluk konusu yer almaktadır (2.8%). Her iki alanda da en fazla çalışma yapılan alt konu Tüketici karar verme sürecidir (sırasıyla 10.%, 11.%). En az çalışılan konu başlığı ise arama motoru ve multimedya pazarlamasıdır (%.). Aynı şekilde 5 ana başlığın altında yer alan ara başlık uluslararası boyut ise araştırmacıların en az çalıştıkları alan olduğu bulunmuştur (Tablo 1). İnteraktif pazarlama alanındaki makalelerinin yayınlandığı yıl bazında dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. İncelenen makalelerin konu başlıklarına dağılımı arasında çok büyük farklılıklar olmamasıyla birlikte arama motoru ve multimedya pazarlaması (n=1) ile ilgili yetersiz çalışma olduğu gözlenmiştir. Konuların yıllar itibarıyla dağılımı incelendiğinde sosyal medya pazarlaması en hızlı artış gösteren alan olmuştur. Örneğin, 2008 yılında çalışmaların 0% sosyal medya pazarlaması konusunda iken 201 yılında bu oran 8.% olmuştur. Görüntü/Sunuş her ne kadar son yılda en fazla çalışılan konu olsa da yıllar itibarıyla düşme eğilimi göstermektedir. 112

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 10-1 Haziran, 2015 Tablo 1. İncelenen Makalelerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı KONUBAŞLIKLARI MAKALESAYISI YÜZDESİ OnlineTopluluk(Online CommunityMarketing) a. Tüketicibenimsemesüreci b. Tüketicikararvermesüreci(Online yorumlar) c. Onlinetoplulukstratejileri 9. d. Uluslararasıboyuttatopluluk 2. pazarlaması Görüntü/Sunuş(Display Marketing) 2.1.Tüketicibenimsemesüreci Tüketicikararvermesüreci(Online reklamlar) Onlinereklamstratejileri Uluslararasıboyuttasunuşpazarlaması 8.9 MobilPazarlama (MobileMarketing) Tüketicibenimsemesüreci 1..2.Tüketicikararvermesüreci 1...Mobilpazarlamastratejileri 2.9..Uluslararasıboyuttamobilpazarlama 2.9 AramaMotoruveçoklumedya (SEMandmultimediaMarketing) SosyalMedya (SocialMediaMarketing) Tüketicibenimsemesüreci Tüketicikararvermesüreci Sosyalmedyastratejileri Uluslararasıboyuttasosyalmedya 8.9 pazarlaması İnteraktif pazarlama alanındaki makaleler ülke bazında incelendiğinde çalışmaların yarısından fazlasının (%) iki gelişmiş ülkede (Amerika, Kore) yapıldığı görülmektedir. Bunun nedeni teknoloji kullanılarak üretilen yüksek katma değerli malların ilk olarak o ülkelerde pazara sürülmesi ve söz konusu ülkelerin refah seviyesinin yüksek olması nedeniyle sosyal medya, online topluluklar, mobil pazarlama, arama motoru pazarlaması vb. interaktif pazarlama bileşenlerinin gelişmekte olan ülkelere oranla daha yüksek oranda kullanılmasıdır. Dolayısıyla bu ülkelerde uygulamacıların ve akademisyenlerin bu kavramlara yoğunlaşması şaşırtıcı değildir. İnteraktif pazarlama makalelerinde en yoğun kullanılan yöntemler yapısal 11

4 İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması Tablo 2. Basım Yılı Sınıflandırması (%) KONU BAŞLIKLARI Online Topluluk pazarlaması (8) Görüntü/Sunuş (50) Mobilve pazarlama(0) Arama Motoruve multimedya (1) SosyalMedya () eşitlik modellemesi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri olarak belirlenmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi çoğunlukla sosyal medya pazarlaması ve mobil ve pazarlama alanındaki çalışmalarda kullanılmaktadır (Tablo ). Ayrıca online toplulukların kendi içlerindeki süreci uygulamalı olarak analiz Tablo. Analiz Türüne Göre Sınıflandırma (Sayısı ve %) Konu Başlıkları Tanımlayıc ı İstatistik Faktör Analizi Nitel Yöntemler Korelasyon Analizi Regresyon analizi Varyans Analizi Ki-kare T-testi YEM Netrografi Cronbach Alpha 1-Online Topluluk pazarlaması 10 % %..1 9 % %.1 2- Görüntü/Sunuş. 9 %2. % %2. %0.8 2 %0. -Mobil ve pazarlama 12 %. 10 %2.8 2 %0. 8 %2.2 1 %. %0.8 1 %.9 1 %. -Arama Motoru % %0. 1 %0.2 1 %0.2 2 %0. %0.8 5-Sosyal Medya 11 %.1 1 %. 12 %. 10 % %. 1 %. 1 %.9 11

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 10-1 Haziran, 2015 eden netrografi yöntemi de interaktif pazarlama çalışmalarında kullanılmıştır. Çalışmada Cronbach alfa ve ki-kare testleri en yoğun mobil pazarlama araştırmalarında (%5.5) kullanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda regresyon analizinin (basit, çoklu, lojistik, hiyerarşik ve logit), varyans analizleri (anova, manova, mancova), nitel yöntemler (odak grup, görüşme, içerik analizi), tanımlayıcı istatistik (ortalama, standart sapma, frekans vb.), korelasyon analizi, t-testi gibi çeşitli analizler kullanılmıştır. Çalışmada 19 uygulamalı çalışma olmasına rağmen, bazı çalışmalarda birden fazla analiz yöntemi kullanıldığından analizlerin toplam sayısı 5 olarak belirlenmiştir. Çalışmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri açısından incelendiğinde en sık likert tipi ölçek kullanılmaktadır (.5%). Çalışmalarda ikincil veri kaynaklarının da sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni online iletişimde yer alan bloglar, tweetler, duvar yazıları gibi kavramların çalışmalarda kullanılmasıdır. Analiz sonuçlarında yer alan topluluk pazarlaması (%.) ve sosyal medya pazarlamasında (%.2) ikincil veri kullanım oranlarının yüksekliği bunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca sosyal medya pazarlamasında anlamsal farklılaştırma ölçeğinin kullanım oranının yüksekliği (%.8) kayda değer bir başka veri olarak ön plana çıkmaktadır (Tablo ). Tablo. Ölçek Türüne Göre Sınıflandırma Konu Başlıkları Likert Ölçeği Anlamsal Farklılaşma Açık Uçlu İkincil Veri Karma Ölçek Nominal Ölçek Ordinal Ölçek Oran Ölçeği 1-Topluluk pazarlaması 28 % %. 10 %.5. 1 %0. 2Görüntü/Sunuş 12 % Mobil ve pazarlama 15 % %2.8 2 %0. -Arama Motoru %0. 2 % Sosyal Medya % %.2 8 % %.5 Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar Yapılan analizler interaktif pazarlama alanındaki çalışmaları yıllar itibariyle arttığını göstermektedir. Ayrıca yayın hayatına 201 yılında başlayan Journal of Digital & Social Media Marketing in önümüzdeki yıllarda interaktif pazarlamanın gelişimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Analizlerde öne çıkan bir diğer nokta ise interaktif pazarlama kanallarından arama motoru pazarlaması, multimedya pazarlaması ve pazarlaması alanlarında yapılan çalışmaların oldukça kısıtlı sayıda olmasıdır. Oysaki pazarlaması ve arama motoru pazarlamasının 18-2 yaş arası jenerasyonun en fazla kullandığı interaktif pazarlama kanalları olduğu bilinmektedir (VanBoskirk:200; Copeland:2008). İnteraktif pazarlama araştırmalarının en fazla iki gelişmiş ülkede (Amerika, Kore) çalışılması ise analizlerde ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biridir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda Hofstade in (1991) çalışmasında ortaya çıkarılan boyutlar kullanılarak gelişmiş ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılabilir veya gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkarılan stratejiler, tüketici benimseme süreci, tüketici karar verme süreci vb. birçok konunun geçerliliği tartışılabilir. Son olarak makaleler kullanılan analiz ve ölçek olarak da belirli noktalarda yoğunlaşmaktadır. Likert ve anlamsal farklılaşma ölçeği ile 115

6 İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması ölçülen, Lisrel ve Amos paket programlarında yapısal eşitlik modellemesi ile path çözümlemesi yapılan çalışmaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Ayrıca netrografi yöntemi ile online toplulukların analizini gerçekleştiren çalışmalar da gelecekteki çalışmalara yol gösterici nitelik taşımaktadır. The Journal of Direct Marketing (JDM) 198 yılında yayın yapmaya başlamış ancak 1998 yılında yayın hayatına ismi değiştirilerek The Journal of Interactive Marketing olarak devam etmiştir yılında derginin editörü Don Schultz doğrudan pazarlamanın fikirleri değerlendirmede çok katı kaldığından ve zamanın gerisinde kaldığından bahsediyordu. Ancak 1998 yılında Youtube, Twitter, Facebook daha kurulmamıştı. Myspace yoktu ve Apple müzik ve mobil uygulamalar sektörüne girmemişti. O yıllarda 0 milyonun altında olan İnternet aygıtları 2009 yılında 81 milyona ulaştı yılında Journal of Interactive Marketing dergisinin ilk yayını yapıldığında Google isminin kararı bile verilmemişti (Malthouse, Hofacker:2010). Bu derece hızlı ilerleyen bir teknolojik ortamda gelecekteki interaktif pazarlama araçlarını tahmin etmek kolay değildir. Ancak gelecekte tüketicilerin tıklama davranışı, göz atma ve satın alma davranışı, e-dağıtım gibi başlıkların ön plana çıkacağı öngörülmektedir. Çalışmanın kısıtı olarak; örneklemin tümüne ulaşılamadığından (interaktif pazarlama ile ilgili tüm makaleler) incelenen veritabanı, dergi, makale sayısı sınırlanmıştır. 11

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ORTAMI OLARAK FACEBOOK: REKLAM VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA MESAJLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ

BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ORTAMI OLARAK FACEBOOK: REKLAM VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA MESAJLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ORTAMI OLARAK FACEBOOK: REKLAM VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA MESAJLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖSEOĞLU Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İzmir

Detaylı

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı:4, 2013 37 ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA GüL DENKTAŞ ŞAKAR

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1 İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1 Volkan YAKIN 2 ÖZET Bu çalışma kapsamında, öncelikle internetin perakendecilik alanına sunduğu çevrimiçi mağazalar

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet Duygu KOÇOĞLU *, dkocoglu@pau.edu.tr Sami Ozan ÖZCAN, samiozan@gmail.com İnternet sunduğu fırsatlar nedeniyle

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 77-94 Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Volume 3 Number 4 2012 pp. 57-75 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Ali Bayrakdaroğlua Özet:

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Sosyal Sermaye İhtiyacı ile Psikolojik Refah Faktörlerinin Gençlerin Sosyal Medya Pazarlamasına İlişkin Güven Algısına Etkisi The Impact of

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail. İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014 Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma The

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal Temmuz-Aralık 2013 ISSN 2147-2483 Cilt 2 Sayı 2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

TÜKETİCİLERİN ÇEŞİTLİ MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI

TÜKETİCİLERİN ÇEŞİTLİ MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI TÜKETİCİLERİN ÇEŞİTLİ MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI Berna Akın ERİŞ * Hande KIMILOĞLU ** ÖZET Son yıllarda mobil iletişim pazarının hızla büyümesi, bu mecrayı pazarlama faaliyetleri için elverişli

Detaylı

Parti Sadakatinin Oluşumunda Seçmenlerin Kişisel Özelliklerinin Düzenleyicilik Etkileri 1

Parti Sadakatinin Oluşumunda Seçmenlerin Kişisel Özelliklerinin Düzenleyicilik Etkileri 1 Parti Sadakatinin Oluşumunda Seçmenlerin Kişisel Özelliklerinin Düzenleyicilik Etkileri 1 15 Tuba ÜZÜM BÜKÜMER 2 Emre Şahin DÖLARSLAN 3 Öz Bu çalışma, tüketici davranışı teorisi kapsamında seçmen davranışını

Detaylı

Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği

Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 23-40, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde

Detaylı

Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz

Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz Journal of Yasar University, 2014 9(36) 6261-6380 Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz Social Media and Word of Mouse: A Qualitative Research Eda Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, eda.ozturk@comm.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Oğuzhan Aytar 1 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Karaman oguzhanaytar@kmu.edu.tr Özet: Küçük ve Orta

Detaylı

Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama

Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 7-28, 2013 Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama Nihan ÖZGÜVEN* Özet Teknolojik gelişmeler, birçok

Detaylı

Açık ve uzaktan eğitimde bir pazarlama iletişimi aracı olarak web siteleri ve sosyal medya

Açık ve uzaktan eğitimde bir pazarlama iletişimi aracı olarak web siteleri ve sosyal medya Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan eğitimde bir pazarlama iletişimi aracı olarak web siteleri ve sosyal medya Dr. Gülendam UYGUÇGİL a Prof. Dr. Uğur

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý OTELCÝLÝK SEKTÖRÜNDE BÝR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI-OTEL PAZARLAMA

Detaylı