Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma"

Transkript

1 A A uzağa anlamı veren ön ek A posteriori distribution sonsal dağılım A priori distribution önsel dağılım,öncelikli dağıtım A.C. pulse almaşık akım darbesi AADT bkz. annual average daily traffic AAMA bkz. American Automobile Manufacturers Association aascularization kansızlaşma, kansız kalma (bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansızkalışı gibi) AASHTO bkz. American Association of State Highway and Transportation Officials Abacus hesap aleti, sayı boncuğu, abaküs, çörkü Abandon terk etmek Abandoned connection yarıda kalan bağlantı Abandoned landslide bitmiş heyelan Abate azaltmak, indirmek Abatement tenzilat, azaltma, indirim, fiyat kırma Abaxial eksen dışı Abbreviate kısaltmak Abbreviated Address calling kısa numarayla arama Abbreviation kısaltma Abdomen karın, batın Abducent 1. uzaklaştırıcı; 2. çekici; 3. ayıran; 4. açan, abductor Abduct 1. çekmek; 2. uzaklaştırmak; 3. ayırmak Abel flash point apparatus yanıcı maddelerin parlama noktasını tespit etmeye yarayan alet Abelite amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma

2 Aberrance sapma Aberrant sapkın Abeyance askıda oluş Abide by uymak, riayet etmek Ability ehliyet, kabiliyet, yeterlik Ability of the engine motorun ilk hareketi Abiochemistry n. gayriuzvi (inorganik) kimya Abirritant teskin edici, müsekkin, yatıştırıcı Abirritation 1. yatışma, teskin edilme; 2. btoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı Ablate kesip atmak, kesmek Ablaze alev alev, alevli Abluent temizleyici Abmortal ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren, bu terim özellikle hasta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır. Abney level klizimetre Absolute constant mutlak sabit Absolute convergence mutlak yakınsaklık Absolute delay mutlak gecikme Absolute density mutlak yoğunluk Absolute device mutlak cihaz Absolute error mutlak hata Absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası Absolute filter hassas filtre Absolute gravimeter mutlak gravimetre Absolute inequality mutlak eşitsizlik Absolute instruction makina dilindeki komut,mutlak komut Absolute instrument mutlak ölçü aleti Absolute loader mutlak yükleyici

3 Absolute magnetometer mutlak magnetometre Absolute minimum mutlak minimum Absolute orientation mutlak yöneltme Absolute permeability özgül permeabilite, özgül geçirgenlik (doğal sıvı geçirgenliğinden bağımsız olarak, alan cinsinden ifade edilen geçirgenlik) Absolute personal error salt kişisel hata Absolute pressure mutlak basınç Absolute roughness doğal (mutlak) pürüzlülük Absolute roughness gerçek pürüzlülük Absolute speed mutlak hız Absolute stability of a system bir dizgeninmutlak kararlılığı Absolute system of electrical units elektrik birimlerinin mutlak sistemi Absolute term mutlak terim Absolute vacuum mutlak boşluk Absolute value mutlak değer Absolute volume mutlak hacim (boşluksuz) Absolute zero mutlak sıfır Absolutely tamamen Absolutely stable system mutlak kararlı dizge Absolutely summable mutlak toplanır Absolute value device mutlak değer aygıtı Absorb absorbe etmek, emmek, soğurmak,sönümlemek Absorb energy enerji emmek, enerji absorbe etmek Absorb, to soğurmak Absorbability emiş özelliği Absorbate yutma ortamı Absorbed 1. emilmiş; 2. mahsup edilmiş Absorbed dose absorbsiyon dozu

4 Absorbed oscillation söndürülmüş osilasyon (salınım, titreşim) Absorbed power çekilen güç Absorbed water 1. emilmiş su, absorbe edilmiş su;2. zemin veya kaya kütlesi içinde mekanik olarak tutulan, fiziksel özellikleri aynı ısı ve basınç altındaki doğal sudan farklı olmayan su Absorbency emilebilme Absorbent soğurgan Absorbent absorbe edici, emici, soğurucu Absorbent cotton emici pamuk Absorber soğuran, sönümleyici Absorber baca gazı yıkayıcı kule Absorber ışın emici yüzey Absorber area absorbe yüzeyi, yutucu alan Absorber tower baca gazı yıkayıcı kule Absorber, shock bkz. shock absorber Absorber/neutron nötron emici madde Absorbing capacity emme kapasitesi, emebilme Absorbing coupling elastik kavrama Absorbing filter emme filtresi Absorbing power emicilik gücü Absorbing state soğurucu durum Absorbing/dry baca gazı atomize yıkama Absorbing/wet baca gazı yıkama Absorptance soğurma özelliği, emicilik Absorption emme, emiş, yutma Absorption by capillarity kapilarite yoluyla emme, kılcal damarlar yoluyla emme Absorption capacity emme kapasitesi Absorption coefficient emme katsayısı, yutma katsayısı Absorption cooling emmeli soğutma, yutmalı soğutma

5 Absorption cross section etkin soğurma alanı Absorption curve emme eğrisi, absorbsiyon eğrisi Absorption cycle absorpsiyon çevrimi, soğutmada, örneğin devrede dolaşan soğutucu amonyak yüksek basınçta tekrar soğurulur bu işleme absorpsiyon çevrimi denir. Bu değişimin olabilmesi için kompresöre ihtiyaç vardır Absorption drying kimyasal kurutma Absorption dynamometre apsorpsiyon dinamometresi, güç, kuvvet yutucu dinomometre, sürtünme veyaelektrik direnci tarafından mekanik enerji girdisine yutulan, kayıp, mekanik kuwet veya gücü ölçmeye yarayan cihaz Absorption electromagnetic elektromanyetik emme Absorption factor emme katsayısı Absorption loss soğurum yitimi Absorption medium emme ortamı Absorption medium emme aracı, yutucu Absorption meter fotosel veya ışık detektörü kullanılarak transperant (saydam) bir cisimden geçen ışık miktarını ölçmek için dizayn edilen cihaz Absorption modulation enerji soğurum kiplenimi Absorption number ıslak duvarlı tavsiye sütununda gaz yutumu (emilmiş) alanında kullanılan boyutsuz bir sayı olup, akışkan tarafındaki kütle transferi sabitini temsil eder Absorption of moisture su emme Absorption of water su emme Absorption refrigeration absorpsiyonlu soğutma, soğutma, sıvı amonyağın genleşerek gaz haline dönüşü ve bu gazında su tarafından emilmesi şeklinde sağlanır, amonyak su buharlaştıktan sonra tekrar kullanılır Absorption spectrum soğurum izgesi Absorption system soğutucu gazın bir emici tarafından evaperatör içerisinde alınıp, ısı uygulanarak jenaratörde serbest bırakılması şeklinde soğutma yapan sistem Absorption tower (absorption column) yükselen gazın damlacıklar şeklinde düşen akışkan tarafından kısmen yutulduğu düşey tüp Absorption trap soğurum tuzağı

6 Absorption capacity bkz. absorbing capacity Absorption emission pyrometer kalibre edilmiş referans bir kaynakta radyasyonunu geçmeden önce ve geçtikten sonra ve kısmi olarak gaz tarafından emilmesinden sonra bu kalibreli kaynağın yaydığı radyasyonun ölçülmesinde gaz sıcaklığını veren (ölçen) termometre Absorptive emici Absorptive attenuator soğurgan zayıflatıcı Absorptivity bkz. absorbing capacity Absorptivity yutma katsayısı, emme kapasitesi Absorptivity coefficient emme katsayısı Abstract öz; soyut Abstract ayırmak Abstract özet Abstract account hesap özeti, dekont, ekstre Abstract science kuramsal bilim Abstract symbol soyut simge Abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı Abstract, summary özet Abstraction dalgınlık Abstraction ayırma, soyutlama Abstriction gevşeme, çözülme, bağlarından kurtulma Abstruse anlaşılması güç, muğlak Absurd anlamsız Abtorsion her iki gözün dış tarafa dönmesi Abulia, aboolia, aboulia irade yitimi, iradesizlik, abulya, abülomani Abut ucunda bitmek, uç uca dokunmak Abutment destek, köprü ayağı Abutment köprü için mesnet olan diş Abutment bearing kenar ayak mesneti

7 Abutment engine bkz. engine (servomotor types) Abuttal bkz. abutment Abutting joint küt ek AC almaşık akım, AA AC/DC converter AA/DA çevirici Acacanthrax spesifik olmayan antraks Academy akademi Acalculia basit hesap ameliyelerini yapmaktagörülen yeteneksizlik, hesap yitimi Acaryote çekirdeksiz, nüvesiz Acc ivme Accelerate hızlandırmak, hızlanmak, ivmelenmek Accelerate settlement izin verilen oturma Accelerate, to ivmelendirmek, hızlandırmak Accelerated hızlı, hızlanmış, hızlandırılmış Accelerated aging test hızlandırılmış yaşlandırma deneyi (jeotekstillerde, yapısal bileşimlerin veya malzemenin, beklenen hizmet ömrü koşullarından daha fazla, hızla bozulmasına yönelik deney) Accelerated consolidation hızlandırılmış konsolidasyon Accelerated polishing test hızlandırılmış cilalanma deneyi Accelerated test ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test Accelerating hızlandıran Accelerating jet kapış memesi Accelerating pedal bkz. accelerator pedal Accelerating pump kapış pompası Accelerating relay ivme bağlağı, ivme rölesi Acceleration ivme, hızın birim zamanda değişim miktarı veya birim zamandaki ortalama artışıdır,birim m/s2 dir, benzer şekilde, açısal ivme, açısal hızın birim zamandaki değşim miktarıdır, birimi rd/s2 dir. Acceleration ivmelenme, hızlanma

8 Acceleration coefficient ivme katsayısı Acceleration diagram ivme diyagramı Acceleration distance hızlanma mesafesi, ivmelenme mesafesi Acceleration due to gravity serbest düşme halindeki yer çekimk ivmesidir, deniz seviyesinde ortalama olarak 9,806 m/s2 lik bir değere sahiptir Acceleration impedance ivme empedansı, bkz. Effective Inertia, Effective Mass Acceleration lane hızlanma şeridi (bir platforma giren bir taşıtın hızını, transit trafiğe daha güvenle katılacak düzeye çıkarılmasına olanak vermek, gerekli katılma mesafesini sağlamak, ana platformdaki trafiğe gerekli ayarlamaları yapabilmek için gerekli zaman ve mesafe Acceleration of gravity yerçekimi ivmesi Acceleration pump kapış pompası, hızlandırma pompası Acceleration pump inlet kapış pompası girişi Acceleration time ivme süresi Acceleration vector ivme vektörü Acceleration bir kimya reaksiyonunda hız değişimi; Acceleration/constant sabit ivme Accelerator ivdirici (nükleer); hızlandırıcı (donanım) Accelerator ivmelendirici Accelerator hızlandırıcı, kapış pompası Accelerator hızlandırıcı, gaz pedalı veya kolu Accelerator (accelerator pedal) ivmelendirici(a) motorlu taşıtlarda güç ve motor hızını kontrol eden pedal. (b) içten yanmalı motorlarda yakıtenjeksiyonunu kontrol eden pedal Accelerator claw kapış pompası çenesi Accelerator jet çıktı gücünde artış istenmesi durumunda bir taşıttaki karbüratöre giren havaya yakıt püskürtülmesi işlemi Accelerator linkage gaz pedalını karbüratör kısma valfine bağlayan uzuv Accelerator pedal gaz pedalı Accelerator pedal hinge pin gaz pedalı menteşesi pimi Accelerator pedal hinge pin clip gaz pedalı menteşesi piminin maşası

9 Accelerator pedal return spring gaz pedalı geriçekme yayı Accelerator pedal stem gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu Accelerator pedal stem pin gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu pimi Accelerator pedal stem pin clip gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu piminin kelepçesi Accelerator pedal stem seal gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğunun keçesi Accelerator pedal stem seal washer gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu keçesinin muhafazası Accelerator pump ivmelendirme pompası Accelerator pump karbüratör kapış pompası Accelerator shaft gaz mili Accelerator shaft bracket gaz mili mesnedi Accelerator shaft spacer gaz mili ara parçası Accelerator shaft to bell crank rod gaz mili ile mafsal arasındaki çubuk Accelerator shaft to bell crank rod ball joint gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun her iki ucundakibilyalı mafsal Accelerator shaft to bell crank rod spring gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun yayı Accelerator shaft to bell crank rod spring clip gaz mili ile mafsal arasındaki çubuk yayının mandalı Accelerator shaft to bell crank rod swivel gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun birleşme parçası Accelerator shaft to bell crank rod swivel clip gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun birleşme parçası mandalı Accelerator to bell crank shaft rod gaz mili mafsalı ile karbüratör arasındaki çubuk Accelerogram ivme grafiği Accelerometer 1. ivme ölçme aleti; 2. profilometre cihazının yoldaki boyuna düzgünsüzlükleri ölçerken referans olarak aldığı araç taban düzlemini sabit kabul edebilmek (sarsıntıdan etkilenmemiş gibi) amacıyla cihaz içine yerleştirilmiş sarsıntıya hassas bir cihaz Accelerometer ivme ölçme cihazı. (a) yay ucunatutturulmuş kütlenin hareketi kullanılarak. (b) periyodu ölçen ivmenin kare kökü ile ters orantılı olan basit sarkaç kullanılarak oluşturulan ivmemetrelerdir Accept kabul etmek, onaylamak

10 Acceptable alınabilir, kabul edilebilir Acceptable angle geliş açısı Acceptable level of risk onanır risk düzeyi Acceptable load kabul edilebilir yük Acceptable mean life onanır ortalama ömür Acceptable pressure range kabul edilebilir basınç aralığı Acceptable quality level kabul edilebilir kalite düzeyi Acceptable stres kabul edilebilir gerilim Acceptance kabul, teslim alma Acceptance angle geliş açısı Acceptance boundary onama sınırı Acceptance certificate kabul belgesi Acceptance committee kabul heyeti Acceptance credit kabul kredisi Acceptance report kabul tutanağı Acceptance sampling kabul için numune alımı, kabul numunesi Acceptance specification kabul şartnamesi Acceptance test kabul deneyi Acceptance test run kabul deneyi çalıştırması Accepter kabul eden Acceptor alıcı Acceptor kabul eden Accessibility erişirlik Accessible erişilir Access erişim, erişme, yaklaşım Access nöbet, akse Access erişim, giriş Access / access door giriş, servis kapısı

11 Access authorization erişim yetkisi Access barred erişim engelli Access category erişim sınıfı Access coding erişim kodu Access control erişme kontrolü (yola komşu arazinin sahipleri veya kullananlar veya diğer kimselerin giriş, ışık, hava veya manzara kullanma haklarının kısmen veya tamamen bir kamu otoritesi tarafından kontrol edilmesi hali) Access control methods erişim kontrol yöntemleri Access controlled highway erişim kontrollü karayolu Access controlled road erişme kontrollü yol Access door giriş kapısı, kontrol kapağı Access ladder giriş merdiveni Access level giriş seviyesi (yetki seviyesi) Access list erişim listesi Access method erişim yöntemi Access network erişim ağı Access period erişim dönemi Access ramp giriş rampası (bir köprülü kavşakta ayrı yöndeki yolları veya genel olarak farklı düzeydeki yolları birbirine bağlamaya yarayan yol parçası) Access record erişim tutanağı Access right erişim hakkı Access road bağlantı yolu, erişme yolu, yaklaşım yolu Access shaft ulaşım bacası Access shaft giriş kuyusu Access time erişme süresi (bilgiyi okuma yazma zamanı) Access traffic erişim trafiği Access zone dış bölge, giriş bölgesi, tünel yaklaşım bölgesi (tünel girişinden fren mesafesi kadar geriden başlayıp tünel girişinde son bulan açık yol parçası) access, retrieve erişmek Access, to erişmek

12 Accessibility erişebilirlik, erişebilme Accession erişme, ulaşma Accessory eklenti, ek parçalar, yardımcı teçhizat, aksesuar, ek donanım Accessory eklenti (don.); donatı (yaz.) Accessory aksesuar bir makinanın temek işlevini değiştirmeden onun verimliliğine yardımcı olan makine parçası veya alt kısmı, bu parça test, ayarlama, kalibrasyon, kayıt ve amaçlar için kullanılabilir Accessory gear box hidrolik pompaların Aero motorlar üzerine tesbit edilmesinde olduğu gibi parcaların yerleştirillmesinde Accessory minerals kayaçlarda çok yaygın olarak bulunmayan mineraller Accident kaza Accident black spot kaza kara noktası Accident causes kaza nedenleri Accident countermeasure kaza önlemi Accident danger kaza tehlikesi Accident form kaza tespit tutanağı Accident frequency rate kaza sıklık oranı Accident investigation kaza araştırması Accident prevention kaza(ların) önlenmesi Accident prone location kaza riski taşıyan yer Accident proneness kazaya yatkınlık Accident rate kaza oranı Accident reconstruction kaza yerinde tatbikat Accident reduction kaza azalması Accident report kaza raporu Accident saving kaza faydası Accident severity kaza şiddeti Accident with personnel injury only yaralanmalı kaza

13 Accident with serious casualty ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza Accident with single vehicle tek taşıtlı kaza Accident, damage only bkz. damage only accident Accident, fatal only bkz. fatal only accident Accident/design basis teorik teknik kaza Accident/maximum credible teorik en büyük kaza Accident/reactor reaktör kazası Accidental ilineksel; raslantısal Accidental arızi, aksidental Accidental error arızi hata Accidental jamming raslantısal boğma Accidentally tesadüfi olarak Acclimate iklimine alıştırmak Acclimation iklimine alıştırma Acclimatization klimatize etme, uyum sağlamak Acclimatize iklimine alıştırmak Accommodation yerleştirme, konut, barındırma Accompany eşlik etmek Accomplish tamamlamak Accord anlaşmak, uzlaşmak According uygun olarak According to göre Account muhasebe, hesap Account book hesap defteri Account in arrear bakaya hesabı Account number hesap numarası Account/cash kasa hesabı Account/joint müşterek hesap

14 Accountability izlenebilirlik (yazılım) Accountancy muhasebecilik Accountant muhasebeci Accountant s certificate muhasebeci belgesi Accounting muhasebe Accounting machine sayışım makinası Accounting rate hesaplaşma oranı Accredit itibar etmek, kredi açmak Accreditation onay belgesi Accretion 1. organik büyüme; 2. yeni maddeler katılması ile beliren dış gelişme, büyüme, artma; 3. tabii olarak ayrı bulunan iki kısmın yapışması, birleşme, kaynaşma; 4. organizmada, bir boşlukta yabancı maddeler toplanması, birikme Accrual tahakkuk Accrual certificate and payment order tahakkuk müzekkeresi ve verile emri Accrue gerçekleştirmek, tahakkuk etmek Accrued expense tahakkuk etmiş masraf Accumulate biriktirmek, toplamak Accumulate, to biriktirmek Accumulated account birikmiş hesap Accumulation birikim, birikinti Accumulation curve biriktirme eğrisi Accumulation of sand kum birikmesi, kum yığılması Accumulative biriktirici Accumulator akü, toplayıcı, akım toplar Accumulator bus birikeç yolu Accumulator charging valve biriktirici doldurma valfi Accumulator register birikeç yazmacı Accumulator vehicle akülü araç

15 Accumulator/alkaline akü/alkalin Accumulator/dry akü/kuru Accumulator/lead akü/kurşunlu Accumulator/lead acid akü/kurşun asitli Accumulator/low maintenance akü/az bakımlı Accumulator bus birikeç yolu Accuracy doğruluk, hassasiyet Accuracy class doğruluk sınıfı Accuracy of a measuring instrument ölçme aletinin doğruluğu Accuracy of measurement ölçümün doğruluğu Accuracy of measurement ölçü hassasiyeti Accuracy of plotting çizim doğruluğu, değerlendirme doğruluğu Accuracy of position konum doğruluğu Accuracy rating doğruluk derecesi Accurate doğru, kesin Accurate hassas Accurately doğru olarak, hassas olarak Acentenyl C=H grubu, asentenil A centric merkezsiz Acerate iğne uçlu Acermann steering bir bir otomobilde iç aksın dış akstan daha büyük bir acıyla dönmesini sağlayan ve böylece dönemeclerde ilgili tekerleklerin uygun devirde dönmesine olanak sağlayan mekanizma. acetate asetik asidin tuzu, asetat Acetometer asetik asid ölçme aleti, asetometre Acetyl asetil Acetylene asetilen, parlak alevli renksiz gaz (C3H3) Acetylene burner asetilen beki Acetylene hose asetilen hortumu

16 Acetylene torch asetilen hamlacı, asetilen üfleci Acetylene welding asetilen kaynağı Acetylsalicylic acid aspirin, yaygın olarak kullanılan orta etkili bir ağrı giderici ACH (see Air changes per hour) saatlik hava değişimi Achieve başarmak, ulaşmak, elde etmek, kazanmak, yapmak, erişmek Achloroblepsia, achloropsia yeşil renk körlüğü, yeşil renk önünde beliren daltonizm, akloropsi Achromate renkleri göremeyen kimse, akromat Achromatic renksiz ACI bkz. American Concrete Institute Acicula iğne uçlu Acicular iğne görünüşlü Acid n.&a. biochem. asid a) turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getirebilen hidrojenli bileşim, hamız; (b) asidkarakterli Acid attack asit saldırganlığı Acid based asit esaslı Acid carboy asit damacanası Acid cleaning asitle temizleme Acid core solder asitli lehim teli Acid dew point asit çiğ noktası Acid fast aside dayanıklı Acid free asitsiz Acid fume asit buharı Acid precipitation asit yağmuru Acid pump asit pompası, aside dayanıklı camdan yapılmış pompalar Acid radical asit kökü

17 Acid rain asit yağmuru (sanayi tesislerinden konutların ısıtılmasından ve otomobillerin egzozlarından kaynaklanan sülfür ve azot oksitleri emisyonlarının yağmur ve sis ile karışması) Acid residues asit artıkları Acid resistance aside dayanıklılık Acid resistant aside dayanıklı Acid sludge asitli petrol çamuru, asitli çamur Acid soil asitli zemin Acid steam Ager asit buhar yaşlandırma makinası Acid test asit deneyi Acid treating process asit ile arıtma işlemi Acid treatment asitle muamele, asit işlemi Acid value asit değeri Acid vapour asit buharı Acid, tannic bkz. tannic acid Acidic asitli Acidic content asit içeriği Acidifiable asitlenebilir Acidification asitleme Acidification asitlenme (toprağın ve suyun asitli emisyonlarla kirlenmesi) Acidifier asitleyici Acidififacation a) asitleşme, b) ekşime, sirkeleşme Acidify asit yapmak, ekşitmek, asitleştirmek Acidifying asitleştirme Acidimeter mayideki asit miktarını ölçme aleti, asitmetre, hidrometre Acidimeter asit ölçer Acidimetry a) mayideki asit mikatrını ölçme, asit kuvvetini ölçme ilmi; b) bir asit solüsyonunun ayarlı alkali çözeltisi ile titre edilmesi, asidimetri

18 Acidity, a) ekşilik, asitlik, b) asitlik derecesi, asitlik gücü: ph değeri cinsinden veya litrede equivalent gr. bakımından ifade edilen proton zenginliği Acidity, degree of bkz. degree of acidity Acidocytopenia kanda eozinofil miktarının azalması. asidositopeni Acidophilic, acidophilous asit boyalarla boyanabilen Acidoresistant 1. aside dayanıklı; 2. boyandıkları zaman asitler ve diğer amillerle kolayca dekolorize olmayan (bakteri veya hücre hk.) Acidotic 1. asidoza ait; 2. asidozlu Acidproof aside dayanıklı Acidum bkz. acid Acierate çelikleşmek ACK alındı damgası Acknowledge doğrulamak, kabul etmek, tasdik etmek Acknowledge character alındı damgası Acknowledge, to alındılamak Acknowledgement alındı; alındılama Acknowledgement signal alındı sinyali Acknowledgement, receipt alındı Acme doruk, mükemmeliyet noktası, gelişmenintepe noktası ACME screw thread ACME vida dişi Acme Thread Standart bir Amerikan vida dişi olup29 meyilli flank açısına sahiptir ACME trapezoidal thread ACME trapez vida dişi Acorn nut tırtıllı somun, taçlı somun Acorn nut kör somun, gömme başlı somun Acoustic işitme duyumuna ait, seda ilmine ait, işitmeye ait, akustik Acoustic yankılanım (ad) Acoustic absorption akustik yutma Acoustic coupler yankılanımlı bağlayıcı

19 Acoustic coupling akustik bağlaşım Acoustic delay line akustik gecikme hattı Acoustic environment akustik çevre (belli bir ses kaynağını kuşatan çevre) Acoustic feedback hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme Acoustic impedance akustik çeli Acoustic insulation akustik yalıtım Acoustic lining akustik astar Acoustic material akustik malzeme Acoustic oscillation akustik salınım Acoustic pressure akustik basınç Acoustic pressure spectrum akustik spektrum, akustik basınç tayfı Acoustic resistance akustik direnci, akustik direnç Acoustic shock akustik şok Acoustic signal sesli sinyal Acoustic space akustik uzay Acoustic steam leak detector akustik buhar kaçağı dedektörü Acoustic storage akustik biriktirme Acoustic storage akustik bellek Acoustic surface wave akustik yüzey dalgası Acousticon sağır kulaklara sesi nakleden alet Acoustics ses bilimi, akustik Acoustics sesveren, öten, çınlar, akustik, ses yayan, ses duyuran, işittiren Acoustics of room oda akustiği Acquaint bilgi vermek Acquiesce razı olmak Acquire elde etmek, kazanmak Acquire, to edinmek Acquired kazanılmış

20 Acquirement kazanç Acquisition kazanılan şey Acquisition elde etme, sahip olma Acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı Acre dönüm, ngiliz dönümü AcreAge arazi alanı Acritical kritik olmayan Acritochromacy renk körlüğü Acro uçta anlamı veren birleştirici Acrolein gliserinin ayrışmasından açığa çıkan uçucu sıvı (C3H4O) Acronym kısaad Acronym akronim, kısaltılarak oluşturulmuş kelime Acrophobia yükseklikten dolayı marazi korku, akrofobi Acropolis akropol (yukarı şehir, Antik Yunan kentlerinde, kentin en yüksek ve müdafaaya en elverişli yerine kurulan ve en önemli yapıları, tapınakları barındıran iç kale) Across ortasından Across ortasından, içinden veya üstünden karşı tarafa geçmek Acrylic akrilik Acrylics protez yapımında kullanılanbir grup termostatik madde Act kanun Act 1. davranmak, hareket etmek, işlem, eylem, hareket, iş; 2. yasa Act in law yasal işlem Act on to üzerine etki etmek Acting vekalet eden Actinium aktinyum, Ac, sembolü ile bilinen, atom no: 89 ve atom ağırlığı: 227 olan kimyasal element. (uranyum cevherinde bulunan radyoaktif bir element). Actino ışın anlamı veren birleştirici Actinogen radyoaktif element, aktinojen

21 Actinoid yıldız şekilli, yıldız şeklinde Actinometer aktinometre Actinon argon sınıfından ağır, radyoaktif, gaz halinde bir element, aktinon (An) Actiom elements hareketli elemanlar, mekanizma elemanları Action tesir, fiil, etkime, etki, aksiyon Action faaliyet, hareket Action and reaction etki tepki Action bar menü çubuğu, seçenek çubuğu Action bar, menu bar menü çubuğu Action item gereği beklenen işlem Action lamp ana ikaz lambası Action lamp ana ikaz lambası Action plan hareket planı Action, pumping bkz. pumping action Activate 1. kamçılamak, hızlandırmak (hazım, v.s.);2. radyoaktif hale getirmek; 3. reaksiyon gücünü artırmak (moleküller hakkında); 4. etkinleştirmek, faaliyetini yükseltmek (enzim hakkında);5. gelişimini tecrübe ışığı altında canlandırmak(verimsiz bir yumurta Activate, to etkinleştirmek Activated aktif hale getirilmiş Activated 1. etkinleştirilmiş, aktive edilmiş;2. radyoaktif hale getirilmiş Activated hareketli, tahrik olmuş Activated alumina desiccant aktif alumina (aliminyum oksit) kurutucu madde Activated carbon aktif karbon Activated Charcoal emici kömür, birim hacim alan yüzeyi büyük olan ince gözeneklere sahip toz halinde donuk taneli karbon Activated sludge aktif çamur Activating hareket halinde Activating memory hafızayı çalıştırma

22 Activation a) etkinleştirme, aktivasyon: platinsünger gibi bir katalizörün ısı veya diğer bir vasıta ile aktif kılınması veya rejenere edilmesi. b) moleküller arası enerjiyi; kimya reaksiyonlarına baş vurmadan artırma metodu Activation analysis aktivasyon analizi Activation control lever emniyet levyesi Activation energy aktivasyon enerjisi Activator hareket veren Activator katalizör: activation sağlayan madde: aktivatör: a) flotation metodunda minerallerin ayrılmasını kolaylaştıran madde (mesela kurşun karbonat filizleri için sodyum sülfit: blende Zn için bakır sülfat aktivatör rol oynar). b) zymogen, proenzyms ve profermen Activator canlandırıcı, etkinleştirici Active aktif, etkin, etkili, güncel Active component etkin bileşen Active countermeasures aktif saldırı, etkin karşı önlem Active current etkin akım Active earth pressure aktif toprak basıncı Active element etkin öğe; yürürlükteki öğe Active energy aktif enerji Active energy meter aktif enerji sayacı Active energy saving aktif enerji tasarrufu Active failure aktif kırılma, aktif kopma Active file yürürlükteki dosya Active gas aktif gaz Active high üst seviyede aktif Active homing aktif (etkin) özgüdüm Active landslide aktif heyelan Active low alt seviyede aktif Active maintenance time etkin bakım süresi Active material aktif malzeme

23 Active menace aktif (etkin) tehdit Active power aktif güç, efektif güç Active rankine pressure aktif rankine basıncı Active rankine state aktif rankine durumu Active rankine zone aktif rankine bölgesi Active redundancy etkin artıklık, etkin fazlalık Active reflector aktif (etkin) yansıtıcı Active risk aktif (etkin) risk Active soil pressure aktif zemin basıncı Active solar heating aktif güneş ısıtma Active solar system mekankik olarak, motorlar, pompalar veya sübablar ile, çalıştırılan güneş isıtma veya soğutma sistemi Active state of plastic equilibrium aktif plastik denge durumu Active surface üzerinde işlem yapılabilen yüzey (bilgisayar) Active surface of sliding aktif kayma yüzeyi Active threat aktif (etkin) tehdit Active transducer aktif (etkin) dönüştürücü Active vibration suppression titreşimi azaltacak kuvveetlerin sistemin titreşim genliğine ve hızına göre dizayn edildiği, istenmeyen titreşim hareketinin geri besleme kontrol tekniği ile önlemesi işlemi Active volcano tarihsel olarak yakın zamanlarda sık sıkpüskürmüş yanardağ Active wiretapping aktif yasadışı erişim Active, effective etkin Active cord mechanism zincire benzer ince çubukların (uzuvların) mafsallarla bağlanması şeklinde oluşturulan tahrik mekanizması ile hareketli kontrol edilen, esnek ve hareketli olup sarılma işlemi yapabilen mekanizma Activity 1. etkinlik; 2. zeminin plastisite indisinin, zemindeki kil tanecikleri yüzdesine oranı Activity aktiflik, faaliyet, hareket Activity coefficient aktiflik katsayısı

24 Activity counter işleklik sayacı Activity ratio aktiflik oranı Activize aktifleştirmek Actual gerçek, asıl, fiili, güncel Actual Address gerçek adres Actual coding gerçek kodlama Actual consumption gerçek tüketim Actual expenditure fiili harcama Actual export fiili ihracat Actual import fiili ithalat Actual output gerçek çıktı Actual power gercek güç, hakiki güç, bir güç kaynağı çıktı şaftından alınan güç, bu gerçek beygir gücü olarakta bilinir Actual stock fiili stok Actual volume of batch karışımın gerçek hacmi Actual weight gerçek ağırlık (tartılan) Actualization gerçekleştirme Actualize gerçekleştirmek Actually fiilen, gerçekten Actuate bir mekanik sistemi harekete geçirmek, tahrik etmek, çalıştırmak Actuated tahrikli Actuating tahrik eden Actuating assembly tahrik takımı Actuating bell crank tahrik mafsalı Actuating cam tahrik kamı Actuating disc tahrik diski Actuating force eyleyici kuvvet, harekete geçiren güç Actuating link bağlantı baklası

25 Actuating mechanism tahrik mekanizması Actuating shaft tahrik mili Actuating spring tahrik yayı, işletme yayı Actuation harekete geçirme Actuator tahrik kolu, işletme kolu, harekete geçiren Actuator erişim düzeneği Actuator iş elemanı, aktuatör.eyleyici Actuator (a) elektirik, hidrolik, mekenik veya pinomatik bir alet (bunların birlrşimi de olabilir) olup öneceden belirlenen doğrusal veya dönme hareketine tesir etmede kullanılır. (b) Actuator runtime tahrik edicinin çalışma zamanı Acute akut: 1. had, vahim, ağır; 2. şiddetli, canlı, hareketli, keskin; 3. hassas, nafiz, delici Acute angle dar açı Acute effect akut etki Acy kalite, durum anlamı veren ek Acyclic çevrimsiz Acyclic machine çevrimsiz makina Ad ilgili anlamı veren ek Ad hoc tasarsız, plansız,bunun için,buna mahsus,bu zamana kadar Ad hoc (query) anlık (sorgu) Ad infinitum sonsuza kadar Ad initium başlangıçta Ad interim geçici Adam galactometer adam galaktometresi Adamantine 1. diş minesine ait; 2. çelik veya elmas gibi Adamantine drill elmaslı sondaj takımı, sert çelik bilyalı sondaj takımı Adapt adapte etmek, uyarlamak Adapt, tailor uyarlamak, uydurmak Adapt, to uyarlamak, bağdaştırmak

26 Adaptability uyum kabiliyeti Adaptable uyarlanabilir Adaptation 1. ışık değişikliklerine gözü alıştırma ameliyesi; 2. uyma, alışma, uyarlama, adaptasyon Adapted uydurulmuş, uygun Adapter ara parça, adaptör Adapter (tool) adaptör (takım) Adapter plate geçiş plakası Adaptive uyarlanır Adaptive control Adaptive kontrol Adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi Adaptive equalization uyarlanır denkleştirme Adaptive filter uyarlanır süzgeç Adaptive learning uyarlanır öğrenme Adaptive predictor uyarlanır öngörücü Adaptive quantizing uyarlanır nicemleme Adaptive routing uyarlanır yol atama Adaptor adaptör, ara rakor (birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) Adaptor bearing adaptör yatağı Adaptor coupling bağlayıcı uçlar Adaptor plate adaptör plakası Adaptor sleeve germe manşonu Adaptor, fog light bracket bkz. fog light bracket Adaptor Add eklemek, toplamak, ulamak, ilave etmek Add record eklenen tutanak Add transaction ekleme hareketi Add drop multiplexer inmeli binmeli çoğullayıcı

27 Added ilave edilmiş, eklenmiş Added bid value ilaveli ihale bedeli (keşif artışı dahil) Added lane ek şerit Added value katma değer Added value katma değer (belirli bir üretim aşamasında belli bir mal için yapılan faktör ödemelerinin ücret, faiz, rant, kar toplamı) Addend eklenen (başka bir sayıya eklenen sayı) Addenda zeyilname (çoğul) Addendum yuvarlanma dairesi ile diş üstü arasındaki radyal mesafe, diş ucu. (şekil 102, 111, 199, 200) Addendum zeyilname, ilave, ek Addendum (screw threads) (vida dişi) dış dişlilerde asıl silindir ile diş acıklığı arsındaki mesafesi Addendum angel mahruti dişlisinde uç açısı ile diş açıklık meyili (pitch açısı) arasındaki fark Addendum circle (tip circle) bkz. tip cylinder dişililerde diş ucu idaresi Adder toplayıcı (hesaplayıcı) Additament toplama Addition ek, ilave, toplama Addition of vectors vektörlerin toplamı Addition record ek kayıt Addition table toplama çizelgesi Additional ilave, ek olarak Additional Air ek hava Additional excavation ek kazı Additional load ek yük Additional panel ek levha Additional reinforcement ek donatı, ilave takviye Additive ilave, ek, katkı maddesi Additive toplanır, toplamsal

28 Additive component toplanır bileşen Additive function toplanır işlev Additive inverse toplamaya göre ters Additive noise toplanır gürültü Additive to improve grading gradasyonu iyileştiren katkı Additive white gaussian noise toplanır beyaz gauss gürültüsü Additives katkı maddeleri Add on eklenti; sonradan eklenen Address hitap etmek Address adres, bir kaydın, bir işlemin veya bilginin yerini belirten bilgi Address bus adres veriyolu Address conversion, Address translation adres dönüştürme Address field adres alanı Address generation adres hesaplaması Address modification adres değişikliği Address register adres saklayıcısı Address, absolute bkz. absolute Address Addressable adreslenebilir Addressable buffer adreslenebilen ara bellek Addressable memory adreslenir bellek Addressee adına gönderilen Addressee, receiver, sink alıcı Addresser gönderen Addressing adresleme Adept usta Adequacy yeterli olma Adequate yeterli, uygun, elverişli

29 Adhere bağlı kalmak, sadık kalmak, yapışmak Adherence aderans, tutma, yapışma Adherent yapışık Adhesio yapışma Adhesion tutma, yapışma Adhesion 1. adezyon (yakın temas halinde bulunan cisimler arasındaki moleküler çekim; sıvı veya plastik bir maddenin, katı bir maddenin yüzeyine yapışmasını sağlayan özelliği); 2. üzerinde herhangi bir yük olmaksızın, zemin ile diğer bir malzeme arasında oluşan kaym Adhesion (Adhesive forse) yapışma, tutma, çekme, sürtünme. iki yüzey arasında sürtünmeden meydana gelen tutma kuvveti Adhesion Agent adezyonu arttırıcı madde (sulu ortamda agrega ile bağlayıcı arasındaki adezyonu sağlamak ya da artırmak amacıyla bağlayıcıya ilave edilerek kullanılan bir madde) Adhesion Agent (Active) adezyon attırıcı madde (aktif) (bitümlü bağlayıcının kuru hatta rutubetli agregayı sarmasını sağlayan ve daha sonrada sulu ortamda agrega bağlayıcı adezyonunu devam ettiren, bitüme ilave edilen adezyon artırıcı madde) Adhesion Agent (passive) adezyon arttırıcı madde (pasif) (bitümlü bağlayıcının kuru agregayı sarmasını sağlayan ve sulu ortamda da agrega bağlayıcı adezyonunu devam ettiren, bitüme ilave edilen adezyon arttırıcı madde) Adhesion factor yapışma katsayısı Adhesion failure kuvvet uygulaması sonucunda, ara yüzeyleri bağlı, yapışık iki yüzeyin birbirinden ayrılması Adhesion strength adezyon dayanımı, ara yüzeyleri boyunca yapışık yüzeylerin veya elemanların ayrılması için gerekli kuvvet Adhesion test adezyon deneyi (genel olarak bir agreganın suda soyulma derecesini değerlendirme deneyi) Adhesive tutkal, yapışkan, yapıştırıcı, zamk Adhesive bond yapıştırıcı bağ Adhesive power yapışabilme, yapışma gücü Adhesive tape yapışkan bant Adhesive varnis yapışkan vernik

30 Adhesiveness yapışkanlık Adhoc (query) anlık (sorgu) Adiabatic bir cisimde, ısı kaybı veya kazanılması vaki olmadan beliron değişiklikleri anlatmak için kullanılan terim, ısısız, adyabatik Adiabatic (adj) adyabatik, yalıtılmış, ısı geçirmez Adiabatic chart adyabatik grafik Adiabatic compression adiyabatik sıkıştırma Adiabatic engine ısı kaybının olmadığı ısı makinası veya termodinamik sistem Adiabatic equation adyabatik denklem Adiabatic process adiyabatik işlem Adiadochokinesis, 1. karşılıklı hareketleri yapmakta görülen kabiliyetsizlik; 2. arkası kesilmeyen hareket; 3. birbirine zıt hareketleri (bükme, açma gibi) sür at ve emniyetle yapma kabiliyetinin yitimi Adiaphoretic 1. teri önleyen, terletmeyen; 2. terlemeyi önleyen veya teri kesen ilaç, v.s Adiathermancy ısı geçirmeme Adiathermic ısı geçirmeyen Adience yaklaşma reaksiyonu (uyarım hakkında) Adipic yağa ait Adipocellulose suberin miktarı zengin sellüloz (mantar dokuda olduğu gibi) Adit ana tünelin kazı işlerinde veya inceleme veya drenaj amaçlı kullanılan, ana tünele ulaşan yaklaşım tüneli, galeri Adit entrance galeri girişi Aditive katık Aditus ağız,boğaz, girek: bir boşluğun içine girilecek yer Adjacency bitişiklik, komşuluk Adjacency graph bitişiklik çizgesi, Adjacent bitişik, komşu, yakın Adjacent angle komşu açı Adjacent beam bitişik kiriş, yandaki kiriş

31 Adjacent box girder bitişik kutu kiriş Adjacent channel komşu kanal Adjacent channel interference, ACI komşu kanal karışması Adjacent channel selectivity komşu kanal seçiciliği Adjacent span bitişik açıklık Adjacent, contiguous bitişik Adjective a) (boyalar, boya maddeler hk.) mordanta ihtiyaç gösteren. b) mordantlı Adjoin bitiştirmek Adjoining bitişik Adjoining span komşu açıklık Adjoint of a matrix katımlı matris Adjustment a) mikroskopla tüp kısmının aşağıya yukarıya doğru hareketini sağlayan mekanizma, ayar. b) herhangi bir ölçü aletinin bilinen ve sabit nitelik taşıyan bir norma göre ayarlanması, ayarlama c) psikoloji de, birey ile çevresi arasında ilişki kurulması, uyum Adjust ayarlamak, düzenlemek, ayarlama Adjust (vb) ayarlamak, düzeltmek Adjust plate ayar plakası Adjust, calibrate ayarlamak Adjust, to ayarlamak Adjustable ayarlanır, düzeltilebilir Adjustable ball point ayarlanabilir bilya başlı (mafsal) Adjustable capacitor ayarlanır sığaç Adjustable clearance ayarlanabilir boşluk Adjustable contact breaker ayarlı devre kesicisi Adjustable die ayarlı pafta Adjustable paddle ayarlı kanat Adjustable pitch ayarlanabilir adım Adjustable pitch propeller çalışmaz halde kanatları ayarlanabilir pervane

32 Adjustable pliers ayarlı pense Adjustable pliers combination ayarlı boru pensesi Adjustable reamer ayarlı rayba Adjustable resistor ayarlanabilir direnç Adjustable spanner bkz. Adjustable wrench Adjustable spanner ngiliz anahtarı Adjustable speed ayarlanabilir hız Adjustable speed drive hız ayarlı sürme Adjustable thermometer ayarlı termometre Adjustable transformer ayarlanabilir transformatör Adjustable wrench kurbağacık, ayarlı anahtar Adjuster ayarlayıcı Adjuster arm ayar kolu Adjuster cap ayar kapağı Adjusting düzeltme, ayar, alıştırma, düzenleme Adjusting ayarlayan Adjusting ayarlama ayar, ölçme teknelojisinde ölçme cihazını gercek deyeri verecek veya ona çok yakın Adjusting apparatus ayar cihazı Adjusting bolt ayar cıvatası Adjusting bolt spacer ayar cıvatası ara parçası Adjusting button ayar düğmesi Adjusting cam ayar eksantriği, ayar kamı Adjusting device ayar tertibatı Adjusting eye ayar deliği, ayar gözü Adjusting eye bushing ayar deliği burcu, delikli ayar burcu Adjusting flange ayar flanşı Adjusting fork ayar çatalı

33 Adjusting hand wheel ayar el çarkı Adjusting key ayar kaması Adjusting knob ayar düğmesi, ayar topuzu Adjusting lever ayar levyesi, ayar kolu Adjusting links ayarlama bağları Adjusting lock bolt kontralı ayar cıvatası Adjusting lock bolt nut kontralı ayar cıvatası somunu Adjusting lock lever ayar tespit kolu Adjusting nut ayar somunu Adjusting nut lock ayar somunu kilidi Adjusting pin ayar pimi Adjusting plate ayar plakası Adjusting plug ayar tapası Adjusting ring ayar bileziği, ayar halkası Adjusting ring lock ayar bileziği tespit parçası Adjusting ring plate ayar bileziği plakası Adjusting rod ayar çubuğu, ayar kolu Adjusting rod ayarlama çubuğu Adjusting roller ayar makarası Adjusting screw ayar vidası Adjusting screw ayarlanabilir vida Adjusting screw spring ayar vidası yayı Adjusting shim ayar şimi Adjusting slide ayar sürgüsü Adjusting stud ayar pimi, ayar saplaması Adjusting washer ayar rondelası Adjusting wheel ayar çarkı Adjusting wrench ayar anahtarı

34 Adjusting yoke ayar çatalı Adjustment 1. ayar, düzeltme, düzenleme;2. ayarlama, dengeleme (poligon, nirengi vb arazi işlerinde); 3. fiyat farkı Adjustment chart ayar cetveli Adjustment error ayarlama hatası Adjustment indicator ayar göstergesi Adjustment key ayar kaması Adjustment of account hesap ayarlaması Adjustment of level düzeç ayarı Adjustment of mix karışımın ayarı, karışımın düzenlenmesi Adjustment of the grains danelerin yerleşmesi Adjustment range ayar aralığı Adjustment range ayarlama sahası Adjustment strips ayarlama şeridi. (kayar yüzeyler üzerindeki kesin yatak yükünü hassas olarak ayarlamada kullanılan metal şerit.) Adjustment, base bkz. base Adjustment Adjustment, bundle block bkz. bundle block Adjustment Adjustment, coarse bkz. coarse Adjustment Adjustment, compass bkz. compass Adjustment Adjustment, computation of bkz. Computation of Adjustment Adjustment, fine bkz. fine Adjustment Adjustment, independent block bkz. independent block Adjustment Adjustment, initial bkz. initial Adjustment Adjustment, installation bkz. installation Adjustment Adjustment, key bkz. key Adjustment Adjustment, least square bkz. least square Adjustment Adjustment, method of bkz. method of Adjustment

35 Adjustment, mounting bkz. mounting Adjustment Adjustment, precision bkz. precision Adjustment Adjustment/coarse kaba ayar Adjustor ayarlayıcı Admeasure eşit olarak ölçmek Administrate idare etmek Administration idare, idare etme, yönetim Administrative yönetimle ilgili, yönetsel Administrative charges idari masraflar Administrative data processing yönetsel bilgi işleme Administrative security yönetsel güvenlik Administrative specifications idari şartname Administrator yönetici Administratori manager yönetici Admiralty brass bahriye pirinci Admissibility conditions onanırlık koşulları Admissible kabul edilebilir Admissible clearance kabul edilebilecek azami açıklık, ara boşluğu Admissible control input set onanır denetim girdileri kümesi Admissible pile load müsaade edilen kazık yükü Admissible pressure müsaade edilen basınç Admissible soil pressure müsaade edilen zemin basıncı Admissible stress kabul edilen gerilme Admission giriş müsaadesi, giriş ücreti Admission emme, giriş Admission cam emme kamı Admission camshaft emme kam mili Admission channel emme kanalı

36 Admission line emme hattı Admission opening emme açıklığı Admission pipe emme borusu Admission port emme açıklığı Admission port giriş aralığı, alam aralığı, emme manifoltu Admission pressure emme basıncı Admission stroke emme zamanı Admission tube emme borusu Admisson içeri alma, giriş, müsaade etme,(içten yanmalı motorlarda çalışma sırasında emme anı) Admisson corner indikatör diyagramı üzerinde akışkanın silindire girdiği ana tekabül eden köşe Admisson line indikatör diyagramının buharın silindirlere girdigi gercek şartı gösteren kısmı Admit içeriye bırakmak, kabul etmek Admittance giriş izni Admittance bkz. mechanical adminttance sokma, içeri alma, müsade etme Admittance matrix geçiri matrisi Admix karışmak Admixture katkı maddesi Adobe yüksek kolloid kil muhtevalı zemin, kerpiç Adobe brick kerpiç tuğla Adopt edinmek Adopt, to benimsemek Adopted tatbik edilen, benimsenen, uyarlanmış Adoral ağza yakın Adsorb yüzeyde toplamak Adsorbed soğurulmuş, Adsorbe edilmiş Adsorbed cations Adsorbe edilmiş katyonlar Adsorbed ions Adsorbe edilmiş iyonlar

37 Adsorbed layer Adsorbe edilmiş tabaka Adsorbed water soğurulmuş su, katı su (Adsorbe veya higroskopik su) Adsorbent yüzeyde toplanan Adsorbents pl. gazları veya eriyik halindeki maddeleri yüzeylerine doğru çekerek ince bir tabaka oluşturan katı cisimler Adsorbing power Adsorbsiyon yapışma gücü Adsorpsion unimolecular yüzey tabaka belirimi Adsorption Adsorpsiyon (bir maddenin, moleküler çekimden meydana gelen kuvvet nedeniyle katı bir maddenin iç ve dış yüzeyinde tutulması) Adsorption fiziksel kurutma Adsorption Agent Adsorblayıcı kimyasal madde Adsorption chromatography Adsorbsiyon kromatografisi Adsorption curve Adsorbsiyon eğrisi Adsorption degree Adsorbsiyon derecesi Adsorption force Adsorbsiyon kuvveti Adsorption heat Adsorbsiyon ısısı Adsorption of bituminous substances bitümlü maddelerin Adsorbe edilmeleri Adsorption phenomena Adsorbsiyon olayı Adsorption pressure Adsorbsiyon basıncı Adsorption system yüze çekme sistemi, yüzde toplama sistemi, havayı katı emici bir cisimle temasa giderek nemini getiren sistem, rutubet giderici sistem Adsorption test Adsorbsiyon deneyi Adsorptive yüzeyde toplayıcı Adsorptive capacity Adsorbsiyon kapasitesi ADT bkz. average daily traffic Adult 1. tam oluşmuş; 2. cinsi bakımdan ergin organizma Advance geliştirmek, ilerletmek Advance 1. ilerlemek, gelişmek, ilerleme; 2. avans, avans verme, ateşleme veya supap açılmasınınvaktinden önce olması

38 Advance (a) içten yanmalı bir matorda ateşleme zamanının silindir içersindeki kıvılcımın erken çakılmasını sağlamak. (b) bkz. angeluaradvanceadvance avans Advance bill avans poliçesi Advance heading ön ilerleme Advance of spark ateşlemede kesici komutatörü açarak sıkıştırma stroku süresinin başlarınd ateşlemesi Advance payment ön ödeme, avans, avans ödemesi Advance recovery ratio avans mahsup oranı, avans düzeltme(iyileştirme) oranı Advance timing avans, zamanlaması Advance, go ahead ilerlemek Advanced ileri, gelişmiş Advanced ignition bkz.advance of spark Advanced ignition avanslı ateşleme, erken ateşleme Advanced microcomputer ileri mikrobilgisayar Advanced technology ileri teknoloji Advanced timing yüksek avans Advanced traffic management systems (ATMS) ileri trafik yönetim sistemleri Advanced traveller information systems (ATIS) ileri yolcu bilgi sistemleri Advanced treatment ileri arıtma (biyolojik arıtma sonrası atık suyun kalitesini artırmak için uygulanan fiziko kimyasal süreçlerin tümü) Advancement 1. gelişme, inkişaf; 2. bir kası veya kirişi keserek kökenine yakın diğer bir noktaya bağlama ameliyesi: düzenleme (özellikle şaşılık için uygulanır).advance retard Adjustment motorun avans ve rötar ayarı Advancing landslide ilerleyen heyelan AdvantAge avantaj, üstünlük AdvantAge yarar, çıkar, avantaj AdvantAge getiri, üstünlük Adverse olumsuz, ters Adverse position ters durum

39 Adverse weather kötü hava Advertise ilan etmek, reklam yapmak Advertisement ilan, reklam Advertising ilan etme Advise bilgi vermek Adviser danışman Advisor danışman Advocacy savunma Adz keser Adz block planya tezgahı bıcak gövdesi Adze marangoz keseri AECC bkz. automobile emissions control by catalysts Aeolian rüzgar kökenli, eolien, rüzgarla şekillenmiş Aeolian deposit eolien birikintisi, rüzgarla meydana gelen depo Aeolotropic earths anizotrop malzeme, anizotrop zemin veya toprak Aeolotropy zeminin anizotropluğu Aerate havalandırmak, havayla temas ettirmek Aerated havalanmış Aerating tube havalandırma borusu Aeration havalandırma Aeration hava ile karıştırma Aerator havalandırıcı Aerial havaya ait Aerial hava ile ilgili, anten, havai, hava yolu ile, uçak ile Aerial (caple) railway (Aerial ropeway) teleferik hattı Aerial cable havai hat Aerial camera hava kamerası Aerial circuit anten devresi

40 Aerial fixture anten donanımı Aerial lead anten iniş iletkeni Aerial line havai hat Aerial multiple wire çok telli anten Aerial photogrammetry hava fotogrametrisi Aerial photograph hava fotoğrafı Aerial spud tarama taragını demir atmak (suya atmak) ve haraket ettirmek için gerekli kablo, halat Aerial survey fotogrametrik etüt Aerial tower anten kulesi Aerial triangulation fotogrametrik nirengi, havai nirengi Aerie hava gibi Aeriel tramway vargel, havai tramvay, yük taşımak için direkler monte edilmiş çelik halatlar üzerinde hareket eden vagon Aeriform 1. hava halinde, gaz halinde; 2. gazlı Aerify havaya dönüşmek Aero pref. hava, gaz Aero cartography hava kartografisi Aerobe Aerob (serbest oksijen önünde yaşayan ve üreyebilen mikroorganizm) Aerobic Aerobik (serbest oksijenin varlığında yaşayan ya da aktif olabilen organizma; suda çözünmüş oksijenin oksitleyici olarak hareket ettiği durum) Aerobiosis oksijen veya hava önünde yaşama, Aerobi Aerocele 1. içinde hava bulunan tümör, hava kisti;2. organizmada bir boşlukta göz birikimi, Aerosel Aerodrome küçük hava alanı Aerodynamic Aerodinamik Aerodynamic (adj) havanın hareketleriyle ilgili Aerodynamic body Aerodinamik gövde Aerodynamic design Aerodinamik tasarım

41 Aerodynamic form Aerodinamik şekil Aerodynamics hava dinamiği Aerodynamics hareket halinde hava veya gazlar ilmi, Aerodinamik Aero engine havalı motor, bir uçağın pistonlu makine tipindeki güç ünitesi, son zamanlarda bunlar gas türbini tipi olarak yapılmaktadır Aerofoil blade Aerofoil kanat Aerofoil lift yükseltici kuvvet Aerogenerator Aerojeneratör, rüzgar santralı Aerogenesis gaz oluşumu, erojenez Aerolite gök taşı Aerology hava bilimi Aeromechanics hava mekaniği Aerometer Aerometre, hava ölçer Aerometer hava veya diğer gazların yoğunluğunu ölçen alet Aeronautical havacılık ile ilgili Aeronautics havacılık Aeroplane tayyare, uçak Aeroslide havalı kızak Aerosol sprey, havada asıltı Aerospace engineering ucak mühendisliği Aerostatics Aerostatik, hava statiği Aerotaxis havaya yönelim, Aerotaksi Aesthetic estetik Aesthetic value nefaset (bir inşaat kaleminin hoş görüntü ve memnuniyet verme performansı bakımından değeri) Aether esir Aether eter af f önünde isim ön eki

42 Affect etkilemek Affect 1. heyecan, teessür, 2. afekt (Freud): evvelce yaşanmış bir olayın uyandırdığı ruhi kompleksi anlatmak için kullanılan deyim Affective duygusal, teessüri Afferent içeri (merkeze) götüren, getiren. Afferens Affiliate şube, bir şirkete bağlı başka bir şirket Affine properties ilgin özellikler Affinity ilgi, eğilim Affirm beyan etmek Affirmation tasdik Affirmative olumlu Affirmatively olumlu olarak Affix eklemek, ilave etmek, ek Afforest ağaçlandırmak Afforestation ağaçlandırma Affreightment navlun sözleşmesi Affusion dökme Afire yanmakta Aflame alevler içinde Afloat yüzmekte Aflutter titremekte AFNOR bkz. association française de normalisation After sonra After cooler arka soğutucu. türübinli kopresörlü makinelerde kullanılan sıkıştırılmış havayı soğutan ısı eşanjörü After cooler son soğutucu After cooling After cooler

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod 0 12-hour clock 12-hour time format 2-Sided Printing 24-hour clock 24-hour time format 9-pin printer a posteriori distribution a priori distribution a-bus A/D-D/A Adaptors A/V abandoned connection abbreviate

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

pack paket, denk, yük, paketlemek, paket yapmak, doldurmak, sıkıştırmak, ambalaj yapmak

pack paket, denk, yük, paketlemek, paket yapmak, doldurmak, sıkıştırmak, ambalaj yapmak ozonize 1. ozonlaştırmak; 2. içine ozon karıştırmak ozonometer havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre P P güç sembolü P momentum ve basınç sembolü P type semiconductor p tipi yarı iletken P.I.

Detaylı

m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü

m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü m.e.p. (medium effective pressure) ortalama effektif basınç m.g. machine tek silindirli motor MHN.(Meyer

Detaylı

İngilizce otomotiv terimleri Türkçesi

İngilizce otomotiv terimleri Türkçesi www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İngilizce otomotiv terimleri Türkçesi A AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği

Detaylı

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS A AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği ABDC Alt ölü noktadan sonra A BONE MODEL "A" Ford. ABSOLUTE ENTROPY Mutlak entropi

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER

TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER İngilizce otomotiv terimleri Türkçesi A AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği ABDC Alt ölü noktadan sonra A BONE MODEL "A" Ford. ABSOLUTE

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık h.p. (horse power) beygir gücü h.p. (high pressure) yüksek basınç h.u.c.r.

Detaylı

hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez

hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez hypoid ring gear ayna dişli hypothenar hipotenar, karşı tenar hypothermal 1. düşük ısı ile ilgili; 2. hafif sıcak, ılık hypothermia soğutma hypothesis hipotez, varsayım hypothesis bir şeyin sebep veya

Detaylı

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır. Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı. 1964 te yurda dönüşünde

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

TÜTÜN PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜTÜN PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI Absorbtion Acaricide Acceptance Accompanied Accord Account Accreditation Acid Acquisition Acreage Acridity Activated carbon Additional Additional conditions Additive Adhesive Adjuster Admission Adsorbent

Detaylı

İNGİLİZCE TÜRKÇE SÖZLÜK

İNGİLİZCE TÜRKÇE SÖZLÜK İNGİLİZCE TÜRKÇE SÖZLÜK ÇEVRE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Doküman içinde arama yapabilmek için ctrl+f tuşuna basarak kelime giriniz. -A- A KATMANI [A-Horizon] Organik madde bakımından zengin yüzey toprağı. A-AĞIRLIKLI

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Özet. Temel Kavramlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

Özet. Temel Kavramlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13 Temel Kavramlar Özet Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe

Detaylı