Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma"

Transkript

1 A A uzağa anlamı veren ön ek A posteriori distribution sonsal dağılım A priori distribution önsel dağılım,öncelikli dağıtım A.C. pulse almaşık akım darbesi AADT bkz. annual average daily traffic AAMA bkz. American Automobile Manufacturers Association aascularization kansızlaşma, kansız kalma (bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansızkalışı gibi) AASHTO bkz. American Association of State Highway and Transportation Officials Abacus hesap aleti, sayı boncuğu, abaküs, çörkü Abandon terk etmek Abandoned connection yarıda kalan bağlantı Abandoned landslide bitmiş heyelan Abate azaltmak, indirmek Abatement tenzilat, azaltma, indirim, fiyat kırma Abaxial eksen dışı Abbreviate kısaltmak Abbreviated Address calling kısa numarayla arama Abbreviation kısaltma Abdomen karın, batın Abducent 1. uzaklaştırıcı; 2. çekici; 3. ayıran; 4. açan, abductor Abduct 1. çekmek; 2. uzaklaştırmak; 3. ayırmak Abel flash point apparatus yanıcı maddelerin parlama noktasını tespit etmeye yarayan alet Abelite amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit Optical aberration, bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması abend olağandışı sonlanma

2 Aberrance sapma Aberrant sapkın Abeyance askıda oluş Abide by uymak, riayet etmek Ability ehliyet, kabiliyet, yeterlik Ability of the engine motorun ilk hareketi Abiochemistry n. gayriuzvi (inorganik) kimya Abirritant teskin edici, müsekkin, yatıştırıcı Abirritation 1. yatışma, teskin edilme; 2. btoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı Ablate kesip atmak, kesmek Ablaze alev alev, alevli Abluent temizleyici Abmortal ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren, bu terim özellikle hasta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır. Abney level klizimetre Absolute constant mutlak sabit Absolute convergence mutlak yakınsaklık Absolute delay mutlak gecikme Absolute density mutlak yoğunluk Absolute device mutlak cihaz Absolute error mutlak hata Absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası Absolute filter hassas filtre Absolute gravimeter mutlak gravimetre Absolute inequality mutlak eşitsizlik Absolute instruction makina dilindeki komut,mutlak komut Absolute instrument mutlak ölçü aleti Absolute loader mutlak yükleyici

3 Absolute magnetometer mutlak magnetometre Absolute minimum mutlak minimum Absolute orientation mutlak yöneltme Absolute permeability özgül permeabilite, özgül geçirgenlik (doğal sıvı geçirgenliğinden bağımsız olarak, alan cinsinden ifade edilen geçirgenlik) Absolute personal error salt kişisel hata Absolute pressure mutlak basınç Absolute roughness doğal (mutlak) pürüzlülük Absolute roughness gerçek pürüzlülük Absolute speed mutlak hız Absolute stability of a system bir dizgeninmutlak kararlılığı Absolute system of electrical units elektrik birimlerinin mutlak sistemi Absolute term mutlak terim Absolute vacuum mutlak boşluk Absolute value mutlak değer Absolute volume mutlak hacim (boşluksuz) Absolute zero mutlak sıfır Absolutely tamamen Absolutely stable system mutlak kararlı dizge Absolutely summable mutlak toplanır Absolute value device mutlak değer aygıtı Absorb absorbe etmek, emmek, soğurmak,sönümlemek Absorb energy enerji emmek, enerji absorbe etmek Absorb, to soğurmak Absorbability emiş özelliği Absorbate yutma ortamı Absorbed 1. emilmiş; 2. mahsup edilmiş Absorbed dose absorbsiyon dozu

4 Absorbed oscillation söndürülmüş osilasyon (salınım, titreşim) Absorbed power çekilen güç Absorbed water 1. emilmiş su, absorbe edilmiş su;2. zemin veya kaya kütlesi içinde mekanik olarak tutulan, fiziksel özellikleri aynı ısı ve basınç altındaki doğal sudan farklı olmayan su Absorbency emilebilme Absorbent soğurgan Absorbent absorbe edici, emici, soğurucu Absorbent cotton emici pamuk Absorber soğuran, sönümleyici Absorber baca gazı yıkayıcı kule Absorber ışın emici yüzey Absorber area absorbe yüzeyi, yutucu alan Absorber tower baca gazı yıkayıcı kule Absorber, shock bkz. shock absorber Absorber/neutron nötron emici madde Absorbing capacity emme kapasitesi, emebilme Absorbing coupling elastik kavrama Absorbing filter emme filtresi Absorbing power emicilik gücü Absorbing state soğurucu durum Absorbing/dry baca gazı atomize yıkama Absorbing/wet baca gazı yıkama Absorptance soğurma özelliği, emicilik Absorption emme, emiş, yutma Absorption by capillarity kapilarite yoluyla emme, kılcal damarlar yoluyla emme Absorption capacity emme kapasitesi Absorption coefficient emme katsayısı, yutma katsayısı Absorption cooling emmeli soğutma, yutmalı soğutma

5 Absorption cross section etkin soğurma alanı Absorption curve emme eğrisi, absorbsiyon eğrisi Absorption cycle absorpsiyon çevrimi, soğutmada, örneğin devrede dolaşan soğutucu amonyak yüksek basınçta tekrar soğurulur bu işleme absorpsiyon çevrimi denir. Bu değişimin olabilmesi için kompresöre ihtiyaç vardır Absorption drying kimyasal kurutma Absorption dynamometre apsorpsiyon dinamometresi, güç, kuvvet yutucu dinomometre, sürtünme veyaelektrik direnci tarafından mekanik enerji girdisine yutulan, kayıp, mekanik kuwet veya gücü ölçmeye yarayan cihaz Absorption electromagnetic elektromanyetik emme Absorption factor emme katsayısı Absorption loss soğurum yitimi Absorption medium emme ortamı Absorption medium emme aracı, yutucu Absorption meter fotosel veya ışık detektörü kullanılarak transperant (saydam) bir cisimden geçen ışık miktarını ölçmek için dizayn edilen cihaz Absorption modulation enerji soğurum kiplenimi Absorption number ıslak duvarlı tavsiye sütununda gaz yutumu (emilmiş) alanında kullanılan boyutsuz bir sayı olup, akışkan tarafındaki kütle transferi sabitini temsil eder Absorption of moisture su emme Absorption of water su emme Absorption refrigeration absorpsiyonlu soğutma, soğutma, sıvı amonyağın genleşerek gaz haline dönüşü ve bu gazında su tarafından emilmesi şeklinde sağlanır, amonyak su buharlaştıktan sonra tekrar kullanılır Absorption spectrum soğurum izgesi Absorption system soğutucu gazın bir emici tarafından evaperatör içerisinde alınıp, ısı uygulanarak jenaratörde serbest bırakılması şeklinde soğutma yapan sistem Absorption tower (absorption column) yükselen gazın damlacıklar şeklinde düşen akışkan tarafından kısmen yutulduğu düşey tüp Absorption trap soğurum tuzağı

6 Absorption capacity bkz. absorbing capacity Absorption emission pyrometer kalibre edilmiş referans bir kaynakta radyasyonunu geçmeden önce ve geçtikten sonra ve kısmi olarak gaz tarafından emilmesinden sonra bu kalibreli kaynağın yaydığı radyasyonun ölçülmesinde gaz sıcaklığını veren (ölçen) termometre Absorptive emici Absorptive attenuator soğurgan zayıflatıcı Absorptivity bkz. absorbing capacity Absorptivity yutma katsayısı, emme kapasitesi Absorptivity coefficient emme katsayısı Abstract öz; soyut Abstract ayırmak Abstract özet Abstract account hesap özeti, dekont, ekstre Abstract science kuramsal bilim Abstract symbol soyut simge Abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı Abstract, summary özet Abstraction dalgınlık Abstraction ayırma, soyutlama Abstriction gevşeme, çözülme, bağlarından kurtulma Abstruse anlaşılması güç, muğlak Absurd anlamsız Abtorsion her iki gözün dış tarafa dönmesi Abulia, aboolia, aboulia irade yitimi, iradesizlik, abulya, abülomani Abut ucunda bitmek, uç uca dokunmak Abutment destek, köprü ayağı Abutment köprü için mesnet olan diş Abutment bearing kenar ayak mesneti

7 Abutment engine bkz. engine (servomotor types) Abuttal bkz. abutment Abutting joint küt ek AC almaşık akım, AA AC/DC converter AA/DA çevirici Acacanthrax spesifik olmayan antraks Academy akademi Acalculia basit hesap ameliyelerini yapmaktagörülen yeteneksizlik, hesap yitimi Acaryote çekirdeksiz, nüvesiz Acc ivme Accelerate hızlandırmak, hızlanmak, ivmelenmek Accelerate settlement izin verilen oturma Accelerate, to ivmelendirmek, hızlandırmak Accelerated hızlı, hızlanmış, hızlandırılmış Accelerated aging test hızlandırılmış yaşlandırma deneyi (jeotekstillerde, yapısal bileşimlerin veya malzemenin, beklenen hizmet ömrü koşullarından daha fazla, hızla bozulmasına yönelik deney) Accelerated consolidation hızlandırılmış konsolidasyon Accelerated polishing test hızlandırılmış cilalanma deneyi Accelerated test ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test Accelerating hızlandıran Accelerating jet kapış memesi Accelerating pedal bkz. accelerator pedal Accelerating pump kapış pompası Accelerating relay ivme bağlağı, ivme rölesi Acceleration ivme, hızın birim zamanda değişim miktarı veya birim zamandaki ortalama artışıdır,birim m/s2 dir, benzer şekilde, açısal ivme, açısal hızın birim zamandaki değşim miktarıdır, birimi rd/s2 dir. Acceleration ivmelenme, hızlanma

8 Acceleration coefficient ivme katsayısı Acceleration diagram ivme diyagramı Acceleration distance hızlanma mesafesi, ivmelenme mesafesi Acceleration due to gravity serbest düşme halindeki yer çekimk ivmesidir, deniz seviyesinde ortalama olarak 9,806 m/s2 lik bir değere sahiptir Acceleration impedance ivme empedansı, bkz. Effective Inertia, Effective Mass Acceleration lane hızlanma şeridi (bir platforma giren bir taşıtın hızını, transit trafiğe daha güvenle katılacak düzeye çıkarılmasına olanak vermek, gerekli katılma mesafesini sağlamak, ana platformdaki trafiğe gerekli ayarlamaları yapabilmek için gerekli zaman ve mesafe Acceleration of gravity yerçekimi ivmesi Acceleration pump kapış pompası, hızlandırma pompası Acceleration pump inlet kapış pompası girişi Acceleration time ivme süresi Acceleration vector ivme vektörü Acceleration bir kimya reaksiyonunda hız değişimi; Acceleration/constant sabit ivme Accelerator ivdirici (nükleer); hızlandırıcı (donanım) Accelerator ivmelendirici Accelerator hızlandırıcı, kapış pompası Accelerator hızlandırıcı, gaz pedalı veya kolu Accelerator (accelerator pedal) ivmelendirici(a) motorlu taşıtlarda güç ve motor hızını kontrol eden pedal. (b) içten yanmalı motorlarda yakıtenjeksiyonunu kontrol eden pedal Accelerator claw kapış pompası çenesi Accelerator jet çıktı gücünde artış istenmesi durumunda bir taşıttaki karbüratöre giren havaya yakıt püskürtülmesi işlemi Accelerator linkage gaz pedalını karbüratör kısma valfine bağlayan uzuv Accelerator pedal gaz pedalı Accelerator pedal hinge pin gaz pedalı menteşesi pimi Accelerator pedal hinge pin clip gaz pedalı menteşesi piminin maşası

9 Accelerator pedal return spring gaz pedalı geriçekme yayı Accelerator pedal stem gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu Accelerator pedal stem pin gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu pimi Accelerator pedal stem pin clip gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu piminin kelepçesi Accelerator pedal stem seal gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğunun keçesi Accelerator pedal stem seal washer gaz pedalı ile mil arasındaki bağlantı çubuğu keçesinin muhafazası Accelerator pump ivmelendirme pompası Accelerator pump karbüratör kapış pompası Accelerator shaft gaz mili Accelerator shaft bracket gaz mili mesnedi Accelerator shaft spacer gaz mili ara parçası Accelerator shaft to bell crank rod gaz mili ile mafsal arasındaki çubuk Accelerator shaft to bell crank rod ball joint gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun her iki ucundakibilyalı mafsal Accelerator shaft to bell crank rod spring gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun yayı Accelerator shaft to bell crank rod spring clip gaz mili ile mafsal arasındaki çubuk yayının mandalı Accelerator shaft to bell crank rod swivel gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun birleşme parçası Accelerator shaft to bell crank rod swivel clip gaz mili ile mafsal arasındaki çubuğun birleşme parçası mandalı Accelerator to bell crank shaft rod gaz mili mafsalı ile karbüratör arasındaki çubuk Accelerogram ivme grafiği Accelerometer 1. ivme ölçme aleti; 2. profilometre cihazının yoldaki boyuna düzgünsüzlükleri ölçerken referans olarak aldığı araç taban düzlemini sabit kabul edebilmek (sarsıntıdan etkilenmemiş gibi) amacıyla cihaz içine yerleştirilmiş sarsıntıya hassas bir cihaz Accelerometer ivme ölçme cihazı. (a) yay ucunatutturulmuş kütlenin hareketi kullanılarak. (b) periyodu ölçen ivmenin kare kökü ile ters orantılı olan basit sarkaç kullanılarak oluşturulan ivmemetrelerdir Accept kabul etmek, onaylamak

10 Acceptable alınabilir, kabul edilebilir Acceptable angle geliş açısı Acceptable level of risk onanır risk düzeyi Acceptable load kabul edilebilir yük Acceptable mean life onanır ortalama ömür Acceptable pressure range kabul edilebilir basınç aralığı Acceptable quality level kabul edilebilir kalite düzeyi Acceptable stres kabul edilebilir gerilim Acceptance kabul, teslim alma Acceptance angle geliş açısı Acceptance boundary onama sınırı Acceptance certificate kabul belgesi Acceptance committee kabul heyeti Acceptance credit kabul kredisi Acceptance report kabul tutanağı Acceptance sampling kabul için numune alımı, kabul numunesi Acceptance specification kabul şartnamesi Acceptance test kabul deneyi Acceptance test run kabul deneyi çalıştırması Accepter kabul eden Acceptor alıcı Acceptor kabul eden Accessibility erişirlik Accessible erişilir Access erişim, erişme, yaklaşım Access nöbet, akse Access erişim, giriş Access / access door giriş, servis kapısı

11 Access authorization erişim yetkisi Access barred erişim engelli Access category erişim sınıfı Access coding erişim kodu Access control erişme kontrolü (yola komşu arazinin sahipleri veya kullananlar veya diğer kimselerin giriş, ışık, hava veya manzara kullanma haklarının kısmen veya tamamen bir kamu otoritesi tarafından kontrol edilmesi hali) Access control methods erişim kontrol yöntemleri Access controlled highway erişim kontrollü karayolu Access controlled road erişme kontrollü yol Access door giriş kapısı, kontrol kapağı Access ladder giriş merdiveni Access level giriş seviyesi (yetki seviyesi) Access list erişim listesi Access method erişim yöntemi Access network erişim ağı Access period erişim dönemi Access ramp giriş rampası (bir köprülü kavşakta ayrı yöndeki yolları veya genel olarak farklı düzeydeki yolları birbirine bağlamaya yarayan yol parçası) Access record erişim tutanağı Access right erişim hakkı Access road bağlantı yolu, erişme yolu, yaklaşım yolu Access shaft ulaşım bacası Access shaft giriş kuyusu Access time erişme süresi (bilgiyi okuma yazma zamanı) Access traffic erişim trafiği Access zone dış bölge, giriş bölgesi, tünel yaklaşım bölgesi (tünel girişinden fren mesafesi kadar geriden başlayıp tünel girişinde son bulan açık yol parçası) access, retrieve erişmek Access, to erişmek

12 Accessibility erişebilirlik, erişebilme Accession erişme, ulaşma Accessory eklenti, ek parçalar, yardımcı teçhizat, aksesuar, ek donanım Accessory eklenti (don.); donatı (yaz.) Accessory aksesuar bir makinanın temek işlevini değiştirmeden onun verimliliğine yardımcı olan makine parçası veya alt kısmı, bu parça test, ayarlama, kalibrasyon, kayıt ve amaçlar için kullanılabilir Accessory gear box hidrolik pompaların Aero motorlar üzerine tesbit edilmesinde olduğu gibi parcaların yerleştirillmesinde Accessory minerals kayaçlarda çok yaygın olarak bulunmayan mineraller Accident kaza Accident black spot kaza kara noktası Accident causes kaza nedenleri Accident countermeasure kaza önlemi Accident danger kaza tehlikesi Accident form kaza tespit tutanağı Accident frequency rate kaza sıklık oranı Accident investigation kaza araştırması Accident prevention kaza(ların) önlenmesi Accident prone location kaza riski taşıyan yer Accident proneness kazaya yatkınlık Accident rate kaza oranı Accident reconstruction kaza yerinde tatbikat Accident reduction kaza azalması Accident report kaza raporu Accident saving kaza faydası Accident severity kaza şiddeti Accident with personnel injury only yaralanmalı kaza

13 Accident with serious casualty ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza Accident with single vehicle tek taşıtlı kaza Accident, damage only bkz. damage only accident Accident, fatal only bkz. fatal only accident Accident/design basis teorik teknik kaza Accident/maximum credible teorik en büyük kaza Accident/reactor reaktör kazası Accidental ilineksel; raslantısal Accidental arızi, aksidental Accidental error arızi hata Accidental jamming raslantısal boğma Accidentally tesadüfi olarak Acclimate iklimine alıştırmak Acclimation iklimine alıştırma Acclimatization klimatize etme, uyum sağlamak Acclimatize iklimine alıştırmak Accommodation yerleştirme, konut, barındırma Accompany eşlik etmek Accomplish tamamlamak Accord anlaşmak, uzlaşmak According uygun olarak According to göre Account muhasebe, hesap Account book hesap defteri Account in arrear bakaya hesabı Account number hesap numarası Account/cash kasa hesabı Account/joint müşterek hesap

14 Accountability izlenebilirlik (yazılım) Accountancy muhasebecilik Accountant muhasebeci Accountant s certificate muhasebeci belgesi Accounting muhasebe Accounting machine sayışım makinası Accounting rate hesaplaşma oranı Accredit itibar etmek, kredi açmak Accreditation onay belgesi Accretion 1. organik büyüme; 2. yeni maddeler katılması ile beliren dış gelişme, büyüme, artma; 3. tabii olarak ayrı bulunan iki kısmın yapışması, birleşme, kaynaşma; 4. organizmada, bir boşlukta yabancı maddeler toplanması, birikme Accrual tahakkuk Accrual certificate and payment order tahakkuk müzekkeresi ve verile emri Accrue gerçekleştirmek, tahakkuk etmek Accrued expense tahakkuk etmiş masraf Accumulate biriktirmek, toplamak Accumulate, to biriktirmek Accumulated account birikmiş hesap Accumulation birikim, birikinti Accumulation curve biriktirme eğrisi Accumulation of sand kum birikmesi, kum yığılması Accumulative biriktirici Accumulator akü, toplayıcı, akım toplar Accumulator bus birikeç yolu Accumulator charging valve biriktirici doldurma valfi Accumulator register birikeç yazmacı Accumulator vehicle akülü araç

15 Accumulator/alkaline akü/alkalin Accumulator/dry akü/kuru Accumulator/lead akü/kurşunlu Accumulator/lead acid akü/kurşun asitli Accumulator/low maintenance akü/az bakımlı Accumulator bus birikeç yolu Accuracy doğruluk, hassasiyet Accuracy class doğruluk sınıfı Accuracy of a measuring instrument ölçme aletinin doğruluğu Accuracy of measurement ölçümün doğruluğu Accuracy of measurement ölçü hassasiyeti Accuracy of plotting çizim doğruluğu, değerlendirme doğruluğu Accuracy of position konum doğruluğu Accuracy rating doğruluk derecesi Accurate doğru, kesin Accurate hassas Accurately doğru olarak, hassas olarak Acentenyl C=H grubu, asentenil A centric merkezsiz Acerate iğne uçlu Acermann steering bir bir otomobilde iç aksın dış akstan daha büyük bir acıyla dönmesini sağlayan ve böylece dönemeclerde ilgili tekerleklerin uygun devirde dönmesine olanak sağlayan mekanizma. acetate asetik asidin tuzu, asetat Acetometer asetik asid ölçme aleti, asetometre Acetyl asetil Acetylene asetilen, parlak alevli renksiz gaz (C3H3) Acetylene burner asetilen beki Acetylene hose asetilen hortumu

16 Acetylene torch asetilen hamlacı, asetilen üfleci Acetylene welding asetilen kaynağı Acetylsalicylic acid aspirin, yaygın olarak kullanılan orta etkili bir ağrı giderici ACH (see Air changes per hour) saatlik hava değişimi Achieve başarmak, ulaşmak, elde etmek, kazanmak, yapmak, erişmek Achloroblepsia, achloropsia yeşil renk körlüğü, yeşil renk önünde beliren daltonizm, akloropsi Achromate renkleri göremeyen kimse, akromat Achromatic renksiz ACI bkz. American Concrete Institute Acicula iğne uçlu Acicular iğne görünüşlü Acid n.&a. biochem. asid a) turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getirebilen hidrojenli bileşim, hamız; (b) asidkarakterli Acid attack asit saldırganlığı Acid based asit esaslı Acid carboy asit damacanası Acid cleaning asitle temizleme Acid core solder asitli lehim teli Acid dew point asit çiğ noktası Acid fast aside dayanıklı Acid free asitsiz Acid fume asit buharı Acid precipitation asit yağmuru Acid pump asit pompası, aside dayanıklı camdan yapılmış pompalar Acid radical asit kökü

17 Acid rain asit yağmuru (sanayi tesislerinden konutların ısıtılmasından ve otomobillerin egzozlarından kaynaklanan sülfür ve azot oksitleri emisyonlarının yağmur ve sis ile karışması) Acid residues asit artıkları Acid resistance aside dayanıklılık Acid resistant aside dayanıklı Acid sludge asitli petrol çamuru, asitli çamur Acid soil asitli zemin Acid steam Ager asit buhar yaşlandırma makinası Acid test asit deneyi Acid treating process asit ile arıtma işlemi Acid treatment asitle muamele, asit işlemi Acid value asit değeri Acid vapour asit buharı Acid, tannic bkz. tannic acid Acidic asitli Acidic content asit içeriği Acidifiable asitlenebilir Acidification asitleme Acidification asitlenme (toprağın ve suyun asitli emisyonlarla kirlenmesi) Acidifier asitleyici Acidififacation a) asitleşme, b) ekşime, sirkeleşme Acidify asit yapmak, ekşitmek, asitleştirmek Acidifying asitleştirme Acidimeter mayideki asit miktarını ölçme aleti, asitmetre, hidrometre Acidimeter asit ölçer Acidimetry a) mayideki asit mikatrını ölçme, asit kuvvetini ölçme ilmi; b) bir asit solüsyonunun ayarlı alkali çözeltisi ile titre edilmesi, asidimetri

18 Acidity, a) ekşilik, asitlik, b) asitlik derecesi, asitlik gücü: ph değeri cinsinden veya litrede equivalent gr. bakımından ifade edilen proton zenginliği Acidity, degree of bkz. degree of acidity Acidocytopenia kanda eozinofil miktarının azalması. asidositopeni Acidophilic, acidophilous asit boyalarla boyanabilen Acidoresistant 1. aside dayanıklı; 2. boyandıkları zaman asitler ve diğer amillerle kolayca dekolorize olmayan (bakteri veya hücre hk.) Acidotic 1. asidoza ait; 2. asidozlu Acidproof aside dayanıklı Acidum bkz. acid Acierate çelikleşmek ACK alındı damgası Acknowledge doğrulamak, kabul etmek, tasdik etmek Acknowledge character alındı damgası Acknowledge, to alındılamak Acknowledgement alındı; alındılama Acknowledgement signal alındı sinyali Acknowledgement, receipt alındı Acme doruk, mükemmeliyet noktası, gelişmenintepe noktası ACME screw thread ACME vida dişi Acme Thread Standart bir Amerikan vida dişi olup29 meyilli flank açısına sahiptir ACME trapezoidal thread ACME trapez vida dişi Acorn nut tırtıllı somun, taçlı somun Acorn nut kör somun, gömme başlı somun Acoustic işitme duyumuna ait, seda ilmine ait, işitmeye ait, akustik Acoustic yankılanım (ad) Acoustic absorption akustik yutma Acoustic coupler yankılanımlı bağlayıcı

19 Acoustic coupling akustik bağlaşım Acoustic delay line akustik gecikme hattı Acoustic environment akustik çevre (belli bir ses kaynağını kuşatan çevre) Acoustic feedback hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme Acoustic impedance akustik çeli Acoustic insulation akustik yalıtım Acoustic lining akustik astar Acoustic material akustik malzeme Acoustic oscillation akustik salınım Acoustic pressure akustik basınç Acoustic pressure spectrum akustik spektrum, akustik basınç tayfı Acoustic resistance akustik direnci, akustik direnç Acoustic shock akustik şok Acoustic signal sesli sinyal Acoustic space akustik uzay Acoustic steam leak detector akustik buhar kaçağı dedektörü Acoustic storage akustik biriktirme Acoustic storage akustik bellek Acoustic surface wave akustik yüzey dalgası Acousticon sağır kulaklara sesi nakleden alet Acoustics ses bilimi, akustik Acoustics sesveren, öten, çınlar, akustik, ses yayan, ses duyuran, işittiren Acoustics of room oda akustiği Acquaint bilgi vermek Acquiesce razı olmak Acquire elde etmek, kazanmak Acquire, to edinmek Acquired kazanılmış

20 Acquirement kazanç Acquisition kazanılan şey Acquisition elde etme, sahip olma Acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı Acre dönüm, ngiliz dönümü AcreAge arazi alanı Acritical kritik olmayan Acritochromacy renk körlüğü Acro uçta anlamı veren birleştirici Acrolein gliserinin ayrışmasından açığa çıkan uçucu sıvı (C3H4O) Acronym kısaad Acronym akronim, kısaltılarak oluşturulmuş kelime Acrophobia yükseklikten dolayı marazi korku, akrofobi Acropolis akropol (yukarı şehir, Antik Yunan kentlerinde, kentin en yüksek ve müdafaaya en elverişli yerine kurulan ve en önemli yapıları, tapınakları barındıran iç kale) Across ortasından Across ortasından, içinden veya üstünden karşı tarafa geçmek Acrylic akrilik Acrylics protez yapımında kullanılanbir grup termostatik madde Act kanun Act 1. davranmak, hareket etmek, işlem, eylem, hareket, iş; 2. yasa Act in law yasal işlem Act on to üzerine etki etmek Acting vekalet eden Actinium aktinyum, Ac, sembolü ile bilinen, atom no: 89 ve atom ağırlığı: 227 olan kimyasal element. (uranyum cevherinde bulunan radyoaktif bir element). Actino ışın anlamı veren birleştirici Actinogen radyoaktif element, aktinojen

21 Actinoid yıldız şekilli, yıldız şeklinde Actinometer aktinometre Actinon argon sınıfından ağır, radyoaktif, gaz halinde bir element, aktinon (An) Actiom elements hareketli elemanlar, mekanizma elemanları Action tesir, fiil, etkime, etki, aksiyon Action faaliyet, hareket Action and reaction etki tepki Action bar menü çubuğu, seçenek çubuğu Action bar, menu bar menü çubuğu Action item gereği beklenen işlem Action lamp ana ikaz lambası Action lamp ana ikaz lambası Action plan hareket planı Action, pumping bkz. pumping action Activate 1. kamçılamak, hızlandırmak (hazım, v.s.);2. radyoaktif hale getirmek; 3. reaksiyon gücünü artırmak (moleküller hakkında); 4. etkinleştirmek, faaliyetini yükseltmek (enzim hakkında);5. gelişimini tecrübe ışığı altında canlandırmak(verimsiz bir yumurta Activate, to etkinleştirmek Activated aktif hale getirilmiş Activated 1. etkinleştirilmiş, aktive edilmiş;2. radyoaktif hale getirilmiş Activated hareketli, tahrik olmuş Activated alumina desiccant aktif alumina (aliminyum oksit) kurutucu madde Activated carbon aktif karbon Activated Charcoal emici kömür, birim hacim alan yüzeyi büyük olan ince gözeneklere sahip toz halinde donuk taneli karbon Activated sludge aktif çamur Activating hareket halinde Activating memory hafızayı çalıştırma

22 Activation a) etkinleştirme, aktivasyon: platinsünger gibi bir katalizörün ısı veya diğer bir vasıta ile aktif kılınması veya rejenere edilmesi. b) moleküller arası enerjiyi; kimya reaksiyonlarına baş vurmadan artırma metodu Activation analysis aktivasyon analizi Activation control lever emniyet levyesi Activation energy aktivasyon enerjisi Activator hareket veren Activator katalizör: activation sağlayan madde: aktivatör: a) flotation metodunda minerallerin ayrılmasını kolaylaştıran madde (mesela kurşun karbonat filizleri için sodyum sülfit: blende Zn için bakır sülfat aktivatör rol oynar). b) zymogen, proenzyms ve profermen Activator canlandırıcı, etkinleştirici Active aktif, etkin, etkili, güncel Active component etkin bileşen Active countermeasures aktif saldırı, etkin karşı önlem Active current etkin akım Active earth pressure aktif toprak basıncı Active element etkin öğe; yürürlükteki öğe Active energy aktif enerji Active energy meter aktif enerji sayacı Active energy saving aktif enerji tasarrufu Active failure aktif kırılma, aktif kopma Active file yürürlükteki dosya Active gas aktif gaz Active high üst seviyede aktif Active homing aktif (etkin) özgüdüm Active landslide aktif heyelan Active low alt seviyede aktif Active maintenance time etkin bakım süresi Active material aktif malzeme

23 Active menace aktif (etkin) tehdit Active power aktif güç, efektif güç Active rankine pressure aktif rankine basıncı Active rankine state aktif rankine durumu Active rankine zone aktif rankine bölgesi Active redundancy etkin artıklık, etkin fazlalık Active reflector aktif (etkin) yansıtıcı Active risk aktif (etkin) risk Active soil pressure aktif zemin basıncı Active solar heating aktif güneş ısıtma Active solar system mekankik olarak, motorlar, pompalar veya sübablar ile, çalıştırılan güneş isıtma veya soğutma sistemi Active state of plastic equilibrium aktif plastik denge durumu Active surface üzerinde işlem yapılabilen yüzey (bilgisayar) Active surface of sliding aktif kayma yüzeyi Active threat aktif (etkin) tehdit Active transducer aktif (etkin) dönüştürücü Active vibration suppression titreşimi azaltacak kuvveetlerin sistemin titreşim genliğine ve hızına göre dizayn edildiği, istenmeyen titreşim hareketinin geri besleme kontrol tekniği ile önlemesi işlemi Active volcano tarihsel olarak yakın zamanlarda sık sıkpüskürmüş yanardağ Active wiretapping aktif yasadışı erişim Active, effective etkin Active cord mechanism zincire benzer ince çubukların (uzuvların) mafsallarla bağlanması şeklinde oluşturulan tahrik mekanizması ile hareketli kontrol edilen, esnek ve hareketli olup sarılma işlemi yapabilen mekanizma Activity 1. etkinlik; 2. zeminin plastisite indisinin, zemindeki kil tanecikleri yüzdesine oranı Activity aktiflik, faaliyet, hareket Activity coefficient aktiflik katsayısı

24 Activity counter işleklik sayacı Activity ratio aktiflik oranı Activize aktifleştirmek Actual gerçek, asıl, fiili, güncel Actual Address gerçek adres Actual coding gerçek kodlama Actual consumption gerçek tüketim Actual expenditure fiili harcama Actual export fiili ihracat Actual import fiili ithalat Actual output gerçek çıktı Actual power gercek güç, hakiki güç, bir güç kaynağı çıktı şaftından alınan güç, bu gerçek beygir gücü olarakta bilinir Actual stock fiili stok Actual volume of batch karışımın gerçek hacmi Actual weight gerçek ağırlık (tartılan) Actualization gerçekleştirme Actualize gerçekleştirmek Actually fiilen, gerçekten Actuate bir mekanik sistemi harekete geçirmek, tahrik etmek, çalıştırmak Actuated tahrikli Actuating tahrik eden Actuating assembly tahrik takımı Actuating bell crank tahrik mafsalı Actuating cam tahrik kamı Actuating disc tahrik diski Actuating force eyleyici kuvvet, harekete geçiren güç Actuating link bağlantı baklası

25 Actuating mechanism tahrik mekanizması Actuating shaft tahrik mili Actuating spring tahrik yayı, işletme yayı Actuation harekete geçirme Actuator tahrik kolu, işletme kolu, harekete geçiren Actuator erişim düzeneği Actuator iş elemanı, aktuatör.eyleyici Actuator (a) elektirik, hidrolik, mekenik veya pinomatik bir alet (bunların birlrşimi de olabilir) olup öneceden belirlenen doğrusal veya dönme hareketine tesir etmede kullanılır. (b) Actuator runtime tahrik edicinin çalışma zamanı Acute akut: 1. had, vahim, ağır; 2. şiddetli, canlı, hareketli, keskin; 3. hassas, nafiz, delici Acute angle dar açı Acute effect akut etki Acy kalite, durum anlamı veren ek Acyclic çevrimsiz Acyclic machine çevrimsiz makina Ad ilgili anlamı veren ek Ad hoc tasarsız, plansız,bunun için,buna mahsus,bu zamana kadar Ad hoc (query) anlık (sorgu) Ad infinitum sonsuza kadar Ad initium başlangıçta Ad interim geçici Adam galactometer adam galaktometresi Adamantine 1. diş minesine ait; 2. çelik veya elmas gibi Adamantine drill elmaslı sondaj takımı, sert çelik bilyalı sondaj takımı Adapt adapte etmek, uyarlamak Adapt, tailor uyarlamak, uydurmak Adapt, to uyarlamak, bağdaştırmak

26 Adaptability uyum kabiliyeti Adaptable uyarlanabilir Adaptation 1. ışık değişikliklerine gözü alıştırma ameliyesi; 2. uyma, alışma, uyarlama, adaptasyon Adapted uydurulmuş, uygun Adapter ara parça, adaptör Adapter (tool) adaptör (takım) Adapter plate geçiş plakası Adaptive uyarlanır Adaptive control Adaptive kontrol Adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi Adaptive equalization uyarlanır denkleştirme Adaptive filter uyarlanır süzgeç Adaptive learning uyarlanır öğrenme Adaptive predictor uyarlanır öngörücü Adaptive quantizing uyarlanır nicemleme Adaptive routing uyarlanır yol atama Adaptor adaptör, ara rakor (birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) Adaptor bearing adaptör yatağı Adaptor coupling bağlayıcı uçlar Adaptor plate adaptör plakası Adaptor sleeve germe manşonu Adaptor, fog light bracket bkz. fog light bracket Adaptor Add eklemek, toplamak, ulamak, ilave etmek Add record eklenen tutanak Add transaction ekleme hareketi Add drop multiplexer inmeli binmeli çoğullayıcı

27 Added ilave edilmiş, eklenmiş Added bid value ilaveli ihale bedeli (keşif artışı dahil) Added lane ek şerit Added value katma değer Added value katma değer (belirli bir üretim aşamasında belli bir mal için yapılan faktör ödemelerinin ücret, faiz, rant, kar toplamı) Addend eklenen (başka bir sayıya eklenen sayı) Addenda zeyilname (çoğul) Addendum yuvarlanma dairesi ile diş üstü arasındaki radyal mesafe, diş ucu. (şekil 102, 111, 199, 200) Addendum zeyilname, ilave, ek Addendum (screw threads) (vida dişi) dış dişlilerde asıl silindir ile diş acıklığı arsındaki mesafesi Addendum angel mahruti dişlisinde uç açısı ile diş açıklık meyili (pitch açısı) arasındaki fark Addendum circle (tip circle) bkz. tip cylinder dişililerde diş ucu idaresi Adder toplayıcı (hesaplayıcı) Additament toplama Addition ek, ilave, toplama Addition of vectors vektörlerin toplamı Addition record ek kayıt Addition table toplama çizelgesi Additional ilave, ek olarak Additional Air ek hava Additional excavation ek kazı Additional load ek yük Additional panel ek levha Additional reinforcement ek donatı, ilave takviye Additive ilave, ek, katkı maddesi Additive toplanır, toplamsal

28 Additive component toplanır bileşen Additive function toplanır işlev Additive inverse toplamaya göre ters Additive noise toplanır gürültü Additive to improve grading gradasyonu iyileştiren katkı Additive white gaussian noise toplanır beyaz gauss gürültüsü Additives katkı maddeleri Add on eklenti; sonradan eklenen Address hitap etmek Address adres, bir kaydın, bir işlemin veya bilginin yerini belirten bilgi Address bus adres veriyolu Address conversion, Address translation adres dönüştürme Address field adres alanı Address generation adres hesaplaması Address modification adres değişikliği Address register adres saklayıcısı Address, absolute bkz. absolute Address Addressable adreslenebilir Addressable buffer adreslenebilen ara bellek Addressable memory adreslenir bellek Addressee adına gönderilen Addressee, receiver, sink alıcı Addresser gönderen Addressing adresleme Adept usta Adequacy yeterli olma Adequate yeterli, uygun, elverişli

29 Adhere bağlı kalmak, sadık kalmak, yapışmak Adherence aderans, tutma, yapışma Adherent yapışık Adhesio yapışma Adhesion tutma, yapışma Adhesion 1. adezyon (yakın temas halinde bulunan cisimler arasındaki moleküler çekim; sıvı veya plastik bir maddenin, katı bir maddenin yüzeyine yapışmasını sağlayan özelliği); 2. üzerinde herhangi bir yük olmaksızın, zemin ile diğer bir malzeme arasında oluşan kaym Adhesion (Adhesive forse) yapışma, tutma, çekme, sürtünme. iki yüzey arasında sürtünmeden meydana gelen tutma kuvveti Adhesion Agent adezyonu arttırıcı madde (sulu ortamda agrega ile bağlayıcı arasındaki adezyonu sağlamak ya da artırmak amacıyla bağlayıcıya ilave edilerek kullanılan bir madde) Adhesion Agent (Active) adezyon attırıcı madde (aktif) (bitümlü bağlayıcının kuru hatta rutubetli agregayı sarmasını sağlayan ve daha sonrada sulu ortamda agrega bağlayıcı adezyonunu devam ettiren, bitüme ilave edilen adezyon artırıcı madde) Adhesion Agent (passive) adezyon arttırıcı madde (pasif) (bitümlü bağlayıcının kuru agregayı sarmasını sağlayan ve sulu ortamda da agrega bağlayıcı adezyonunu devam ettiren, bitüme ilave edilen adezyon arttırıcı madde) Adhesion factor yapışma katsayısı Adhesion failure kuvvet uygulaması sonucunda, ara yüzeyleri bağlı, yapışık iki yüzeyin birbirinden ayrılması Adhesion strength adezyon dayanımı, ara yüzeyleri boyunca yapışık yüzeylerin veya elemanların ayrılması için gerekli kuvvet Adhesion test adezyon deneyi (genel olarak bir agreganın suda soyulma derecesini değerlendirme deneyi) Adhesive tutkal, yapışkan, yapıştırıcı, zamk Adhesive bond yapıştırıcı bağ Adhesive power yapışabilme, yapışma gücü Adhesive tape yapışkan bant Adhesive varnis yapışkan vernik

30 Adhesiveness yapışkanlık Adhoc (query) anlık (sorgu) Adiabatic bir cisimde, ısı kaybı veya kazanılması vaki olmadan beliron değişiklikleri anlatmak için kullanılan terim, ısısız, adyabatik Adiabatic (adj) adyabatik, yalıtılmış, ısı geçirmez Adiabatic chart adyabatik grafik Adiabatic compression adiyabatik sıkıştırma Adiabatic engine ısı kaybının olmadığı ısı makinası veya termodinamik sistem Adiabatic equation adyabatik denklem Adiabatic process adiyabatik işlem Adiadochokinesis, 1. karşılıklı hareketleri yapmakta görülen kabiliyetsizlik; 2. arkası kesilmeyen hareket; 3. birbirine zıt hareketleri (bükme, açma gibi) sür at ve emniyetle yapma kabiliyetinin yitimi Adiaphoretic 1. teri önleyen, terletmeyen; 2. terlemeyi önleyen veya teri kesen ilaç, v.s Adiathermancy ısı geçirmeme Adiathermic ısı geçirmeyen Adience yaklaşma reaksiyonu (uyarım hakkında) Adipic yağa ait Adipocellulose suberin miktarı zengin sellüloz (mantar dokuda olduğu gibi) Adit ana tünelin kazı işlerinde veya inceleme veya drenaj amaçlı kullanılan, ana tünele ulaşan yaklaşım tüneli, galeri Adit entrance galeri girişi Aditive katık Aditus ağız,boğaz, girek: bir boşluğun içine girilecek yer Adjacency bitişiklik, komşuluk Adjacency graph bitişiklik çizgesi, Adjacent bitişik, komşu, yakın Adjacent angle komşu açı Adjacent beam bitişik kiriş, yandaki kiriş

31 Adjacent box girder bitişik kutu kiriş Adjacent channel komşu kanal Adjacent channel interference, ACI komşu kanal karışması Adjacent channel selectivity komşu kanal seçiciliği Adjacent span bitişik açıklık Adjacent, contiguous bitişik Adjective a) (boyalar, boya maddeler hk.) mordanta ihtiyaç gösteren. b) mordantlı Adjoin bitiştirmek Adjoining bitişik Adjoining span komşu açıklık Adjoint of a matrix katımlı matris Adjustment a) mikroskopla tüp kısmının aşağıya yukarıya doğru hareketini sağlayan mekanizma, ayar. b) herhangi bir ölçü aletinin bilinen ve sabit nitelik taşıyan bir norma göre ayarlanması, ayarlama c) psikoloji de, birey ile çevresi arasında ilişki kurulması, uyum Adjust ayarlamak, düzenlemek, ayarlama Adjust (vb) ayarlamak, düzeltmek Adjust plate ayar plakası Adjust, calibrate ayarlamak Adjust, to ayarlamak Adjustable ayarlanır, düzeltilebilir Adjustable ball point ayarlanabilir bilya başlı (mafsal) Adjustable capacitor ayarlanır sığaç Adjustable clearance ayarlanabilir boşluk Adjustable contact breaker ayarlı devre kesicisi Adjustable die ayarlı pafta Adjustable paddle ayarlı kanat Adjustable pitch ayarlanabilir adım Adjustable pitch propeller çalışmaz halde kanatları ayarlanabilir pervane

32 Adjustable pliers ayarlı pense Adjustable pliers combination ayarlı boru pensesi Adjustable reamer ayarlı rayba Adjustable resistor ayarlanabilir direnç Adjustable spanner bkz. Adjustable wrench Adjustable spanner ngiliz anahtarı Adjustable speed ayarlanabilir hız Adjustable speed drive hız ayarlı sürme Adjustable thermometer ayarlı termometre Adjustable transformer ayarlanabilir transformatör Adjustable wrench kurbağacık, ayarlı anahtar Adjuster ayarlayıcı Adjuster arm ayar kolu Adjuster cap ayar kapağı Adjusting düzeltme, ayar, alıştırma, düzenleme Adjusting ayarlayan Adjusting ayarlama ayar, ölçme teknelojisinde ölçme cihazını gercek deyeri verecek veya ona çok yakın Adjusting apparatus ayar cihazı Adjusting bolt ayar cıvatası Adjusting bolt spacer ayar cıvatası ara parçası Adjusting button ayar düğmesi Adjusting cam ayar eksantriği, ayar kamı Adjusting device ayar tertibatı Adjusting eye ayar deliği, ayar gözü Adjusting eye bushing ayar deliği burcu, delikli ayar burcu Adjusting flange ayar flanşı Adjusting fork ayar çatalı

33 Adjusting hand wheel ayar el çarkı Adjusting key ayar kaması Adjusting knob ayar düğmesi, ayar topuzu Adjusting lever ayar levyesi, ayar kolu Adjusting links ayarlama bağları Adjusting lock bolt kontralı ayar cıvatası Adjusting lock bolt nut kontralı ayar cıvatası somunu Adjusting lock lever ayar tespit kolu Adjusting nut ayar somunu Adjusting nut lock ayar somunu kilidi Adjusting pin ayar pimi Adjusting plate ayar plakası Adjusting plug ayar tapası Adjusting ring ayar bileziği, ayar halkası Adjusting ring lock ayar bileziği tespit parçası Adjusting ring plate ayar bileziği plakası Adjusting rod ayar çubuğu, ayar kolu Adjusting rod ayarlama çubuğu Adjusting roller ayar makarası Adjusting screw ayar vidası Adjusting screw ayarlanabilir vida Adjusting screw spring ayar vidası yayı Adjusting shim ayar şimi Adjusting slide ayar sürgüsü Adjusting stud ayar pimi, ayar saplaması Adjusting washer ayar rondelası Adjusting wheel ayar çarkı Adjusting wrench ayar anahtarı

34 Adjusting yoke ayar çatalı Adjustment 1. ayar, düzeltme, düzenleme;2. ayarlama, dengeleme (poligon, nirengi vb arazi işlerinde); 3. fiyat farkı Adjustment chart ayar cetveli Adjustment error ayarlama hatası Adjustment indicator ayar göstergesi Adjustment key ayar kaması Adjustment of account hesap ayarlaması Adjustment of level düzeç ayarı Adjustment of mix karışımın ayarı, karışımın düzenlenmesi Adjustment of the grains danelerin yerleşmesi Adjustment range ayar aralığı Adjustment range ayarlama sahası Adjustment strips ayarlama şeridi. (kayar yüzeyler üzerindeki kesin yatak yükünü hassas olarak ayarlamada kullanılan metal şerit.) Adjustment, base bkz. base Adjustment Adjustment, bundle block bkz. bundle block Adjustment Adjustment, coarse bkz. coarse Adjustment Adjustment, compass bkz. compass Adjustment Adjustment, computation of bkz. Computation of Adjustment Adjustment, fine bkz. fine Adjustment Adjustment, independent block bkz. independent block Adjustment Adjustment, initial bkz. initial Adjustment Adjustment, installation bkz. installation Adjustment Adjustment, key bkz. key Adjustment Adjustment, least square bkz. least square Adjustment Adjustment, method of bkz. method of Adjustment

35 Adjustment, mounting bkz. mounting Adjustment Adjustment, precision bkz. precision Adjustment Adjustment/coarse kaba ayar Adjustor ayarlayıcı Admeasure eşit olarak ölçmek Administrate idare etmek Administration idare, idare etme, yönetim Administrative yönetimle ilgili, yönetsel Administrative charges idari masraflar Administrative data processing yönetsel bilgi işleme Administrative security yönetsel güvenlik Administrative specifications idari şartname Administrator yönetici Administratori manager yönetici Admiralty brass bahriye pirinci Admissibility conditions onanırlık koşulları Admissible kabul edilebilir Admissible clearance kabul edilebilecek azami açıklık, ara boşluğu Admissible control input set onanır denetim girdileri kümesi Admissible pile load müsaade edilen kazık yükü Admissible pressure müsaade edilen basınç Admissible soil pressure müsaade edilen zemin basıncı Admissible stress kabul edilen gerilme Admission giriş müsaadesi, giriş ücreti Admission emme, giriş Admission cam emme kamı Admission camshaft emme kam mili Admission channel emme kanalı

36 Admission line emme hattı Admission opening emme açıklığı Admission pipe emme borusu Admission port emme açıklığı Admission port giriş aralığı, alam aralığı, emme manifoltu Admission pressure emme basıncı Admission stroke emme zamanı Admission tube emme borusu Admisson içeri alma, giriş, müsaade etme,(içten yanmalı motorlarda çalışma sırasında emme anı) Admisson corner indikatör diyagramı üzerinde akışkanın silindire girdiği ana tekabül eden köşe Admisson line indikatör diyagramının buharın silindirlere girdigi gercek şartı gösteren kısmı Admit içeriye bırakmak, kabul etmek Admittance giriş izni Admittance bkz. mechanical adminttance sokma, içeri alma, müsade etme Admittance matrix geçiri matrisi Admix karışmak Admixture katkı maddesi Adobe yüksek kolloid kil muhtevalı zemin, kerpiç Adobe brick kerpiç tuğla Adopt edinmek Adopt, to benimsemek Adopted tatbik edilen, benimsenen, uyarlanmış Adoral ağza yakın Adsorb yüzeyde toplamak Adsorbed soğurulmuş, Adsorbe edilmiş Adsorbed cations Adsorbe edilmiş katyonlar Adsorbed ions Adsorbe edilmiş iyonlar

37 Adsorbed layer Adsorbe edilmiş tabaka Adsorbed water soğurulmuş su, katı su (Adsorbe veya higroskopik su) Adsorbent yüzeyde toplanan Adsorbents pl. gazları veya eriyik halindeki maddeleri yüzeylerine doğru çekerek ince bir tabaka oluşturan katı cisimler Adsorbing power Adsorbsiyon yapışma gücü Adsorpsion unimolecular yüzey tabaka belirimi Adsorption Adsorpsiyon (bir maddenin, moleküler çekimden meydana gelen kuvvet nedeniyle katı bir maddenin iç ve dış yüzeyinde tutulması) Adsorption fiziksel kurutma Adsorption Agent Adsorblayıcı kimyasal madde Adsorption chromatography Adsorbsiyon kromatografisi Adsorption curve Adsorbsiyon eğrisi Adsorption degree Adsorbsiyon derecesi Adsorption force Adsorbsiyon kuvveti Adsorption heat Adsorbsiyon ısısı Adsorption of bituminous substances bitümlü maddelerin Adsorbe edilmeleri Adsorption phenomena Adsorbsiyon olayı Adsorption pressure Adsorbsiyon basıncı Adsorption system yüze çekme sistemi, yüzde toplama sistemi, havayı katı emici bir cisimle temasa giderek nemini getiren sistem, rutubet giderici sistem Adsorption test Adsorbsiyon deneyi Adsorptive yüzeyde toplayıcı Adsorptive capacity Adsorbsiyon kapasitesi ADT bkz. average daily traffic Adult 1. tam oluşmuş; 2. cinsi bakımdan ergin organizma Advance geliştirmek, ilerletmek Advance 1. ilerlemek, gelişmek, ilerleme; 2. avans, avans verme, ateşleme veya supap açılmasınınvaktinden önce olması

38 Advance (a) içten yanmalı bir matorda ateşleme zamanının silindir içersindeki kıvılcımın erken çakılmasını sağlamak. (b) bkz. angeluaradvanceadvance avans Advance bill avans poliçesi Advance heading ön ilerleme Advance of spark ateşlemede kesici komutatörü açarak sıkıştırma stroku süresinin başlarınd ateşlemesi Advance payment ön ödeme, avans, avans ödemesi Advance recovery ratio avans mahsup oranı, avans düzeltme(iyileştirme) oranı Advance timing avans, zamanlaması Advance, go ahead ilerlemek Advanced ileri, gelişmiş Advanced ignition bkz.advance of spark Advanced ignition avanslı ateşleme, erken ateşleme Advanced microcomputer ileri mikrobilgisayar Advanced technology ileri teknoloji Advanced timing yüksek avans Advanced traffic management systems (ATMS) ileri trafik yönetim sistemleri Advanced traveller information systems (ATIS) ileri yolcu bilgi sistemleri Advanced treatment ileri arıtma (biyolojik arıtma sonrası atık suyun kalitesini artırmak için uygulanan fiziko kimyasal süreçlerin tümü) Advancement 1. gelişme, inkişaf; 2. bir kası veya kirişi keserek kökenine yakın diğer bir noktaya bağlama ameliyesi: düzenleme (özellikle şaşılık için uygulanır).advance retard Adjustment motorun avans ve rötar ayarı Advancing landslide ilerleyen heyelan AdvantAge avantaj, üstünlük AdvantAge yarar, çıkar, avantaj AdvantAge getiri, üstünlük Adverse olumsuz, ters Adverse position ters durum

39 Adverse weather kötü hava Advertise ilan etmek, reklam yapmak Advertisement ilan, reklam Advertising ilan etme Advise bilgi vermek Adviser danışman Advisor danışman Advocacy savunma Adz keser Adz block planya tezgahı bıcak gövdesi Adze marangoz keseri AECC bkz. automobile emissions control by catalysts Aeolian rüzgar kökenli, eolien, rüzgarla şekillenmiş Aeolian deposit eolien birikintisi, rüzgarla meydana gelen depo Aeolotropic earths anizotrop malzeme, anizotrop zemin veya toprak Aeolotropy zeminin anizotropluğu Aerate havalandırmak, havayla temas ettirmek Aerated havalanmış Aerating tube havalandırma borusu Aeration havalandırma Aeration hava ile karıştırma Aerator havalandırıcı Aerial havaya ait Aerial hava ile ilgili, anten, havai, hava yolu ile, uçak ile Aerial (caple) railway (Aerial ropeway) teleferik hattı Aerial cable havai hat Aerial camera hava kamerası Aerial circuit anten devresi

40 Aerial fixture anten donanımı Aerial lead anten iniş iletkeni Aerial line havai hat Aerial multiple wire çok telli anten Aerial photogrammetry hava fotogrametrisi Aerial photograph hava fotoğrafı Aerial spud tarama taragını demir atmak (suya atmak) ve haraket ettirmek için gerekli kablo, halat Aerial survey fotogrametrik etüt Aerial tower anten kulesi Aerial triangulation fotogrametrik nirengi, havai nirengi Aerie hava gibi Aeriel tramway vargel, havai tramvay, yük taşımak için direkler monte edilmiş çelik halatlar üzerinde hareket eden vagon Aeriform 1. hava halinde, gaz halinde; 2. gazlı Aerify havaya dönüşmek Aero pref. hava, gaz Aero cartography hava kartografisi Aerobe Aerob (serbest oksijen önünde yaşayan ve üreyebilen mikroorganizm) Aerobic Aerobik (serbest oksijenin varlığında yaşayan ya da aktif olabilen organizma; suda çözünmüş oksijenin oksitleyici olarak hareket ettiği durum) Aerobiosis oksijen veya hava önünde yaşama, Aerobi Aerocele 1. içinde hava bulunan tümör, hava kisti;2. organizmada bir boşlukta göz birikimi, Aerosel Aerodrome küçük hava alanı Aerodynamic Aerodinamik Aerodynamic (adj) havanın hareketleriyle ilgili Aerodynamic body Aerodinamik gövde Aerodynamic design Aerodinamik tasarım

41 Aerodynamic form Aerodinamik şekil Aerodynamics hava dinamiği Aerodynamics hareket halinde hava veya gazlar ilmi, Aerodinamik Aero engine havalı motor, bir uçağın pistonlu makine tipindeki güç ünitesi, son zamanlarda bunlar gas türbini tipi olarak yapılmaktadır Aerofoil blade Aerofoil kanat Aerofoil lift yükseltici kuvvet Aerogenerator Aerojeneratör, rüzgar santralı Aerogenesis gaz oluşumu, erojenez Aerolite gök taşı Aerology hava bilimi Aeromechanics hava mekaniği Aerometer Aerometre, hava ölçer Aerometer hava veya diğer gazların yoğunluğunu ölçen alet Aeronautical havacılık ile ilgili Aeronautics havacılık Aeroplane tayyare, uçak Aeroslide havalı kızak Aerosol sprey, havada asıltı Aerospace engineering ucak mühendisliği Aerostatics Aerostatik, hava statiği Aerotaxis havaya yönelim, Aerotaksi Aesthetic estetik Aesthetic value nefaset (bir inşaat kaleminin hoş görüntü ve memnuniyet verme performansı bakımından değeri) Aether esir Aether eter af f önünde isim ön eki

42 Affect etkilemek Affect 1. heyecan, teessür, 2. afekt (Freud): evvelce yaşanmış bir olayın uyandırdığı ruhi kompleksi anlatmak için kullanılan deyim Affective duygusal, teessüri Afferent içeri (merkeze) götüren, getiren. Afferens Affiliate şube, bir şirkete bağlı başka bir şirket Affine properties ilgin özellikler Affinity ilgi, eğilim Affirm beyan etmek Affirmation tasdik Affirmative olumlu Affirmatively olumlu olarak Affix eklemek, ilave etmek, ek Afforest ağaçlandırmak Afforestation ağaçlandırma Affreightment navlun sözleşmesi Affusion dökme Afire yanmakta Aflame alevler içinde Afloat yüzmekte Aflutter titremekte AFNOR bkz. association française de normalisation After sonra After cooler arka soğutucu. türübinli kopresörlü makinelerde kullanılan sıkıştırılmış havayı soğutan ısı eşanjörü After cooler son soğutucu After cooling After cooler

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA POMPALAR FLYGT FLYGT POMPA Flygt Experior, son teknoloji hidrolik kısmı, üstün verimlilikteki motorlar ve akıllı kontrollerden oluşan üç ana işlevin avantajlarını içerir. Flygt Experior, kurulumu ve çalıştırılması

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ Malzeme Tanıtım i Adet - Fiyat i 1 5,85527E+12 100015202 TÜP, GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI, NESİL III, 18MM, TERSLEMEYEN M972-M978-M995 GECE GÖRÜŞ CİHAZI 300 ADET 5.250 TL ELEKTRONİK, KİMYASALLAR J.GN.K.LIĞI

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY 2. BÖLÜM AKSESUARLAR Aksesuar kelimesi, hidrolik devreyi tamamlayıcı elemanları içerir. 2.1 BORULAR VE HORTUMLAR Borular, hidrolik akışkanı taşıyan araçlardır. Dikişsiz çekme borular, pastan korunmak için

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI MODEL NEW-TECH 2020 SERIES PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Talimat Sayfası P/N 798A04 - Turkish - HDLV Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Tanım Bkz. Şekil. HDLV galon toz tamburlu boşaltıcı, toz kaplama sistemine işlenmemiş toz göndermek için bir Prodigy HDLV Yüksek

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2008989 Grup : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2008924 Plastik kam (Kam dişlisi) 1 2 2008926 Dekompresor kapağı 1 3 2008927 Dekompresor yayı 1 4 2008928

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL)

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ (Gelir Getirici Faaliyet Türü-I) Düzenlenme Tarihi: 01.06.2015 AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Kablin Ek Parça & Vanalar

Kablin Ek Parça & Vanalar Kablin Ek Parça & Vanalar Kablin Ek Parçalar 07010 Manşon Coupling 07850 90º Erkek Dirsek 90º Elbow with Threaded Male Offtake 07610 Tamir Manşonu Repair Coupling 07770 90º Dişi Dirsek Pirinç 90º Elbow

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

SICAK YOLLUK SİSTEMİ

SICAK YOLLUK SİSTEMİ SICAK YOLLUK SİSTEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Sıcak Yolluk Sistemi (SYS) 2 Plastik enjeksiyon kalıplarında eriyik plastik malzemeyi sıcaklık ve basınç

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=0800(h) FAX=0800(h) Dosya No : -KÇLİ/00 Sayfa No / -0-000 RACE ASS'Y 7-8-0-0-79 KIT 7-8-000 TK -70- CONDENSER ASSY 0-979-8-0-00 ARMATURE ASSY KDO-00-0 --088 TANK -07-0 -00- DIAPHRAGM 8-- 0 7 --00 COVER

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR KONTROL SİSTEMLERİ GİRİŞ Son yıllarda kontrol sistemleri, insanlığın ve uygarlığın gelişme ve ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir bilim dalı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 50014-2000090 Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002678 İlaç deposu 14 lt. MP 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen(PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Klips Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Uniflott Derz Dolgu Alçısı Knauf Artfix

Detaylı

Pos.-No. Description Order-No. 1 Chassis (incl. Battery pipe) K-30-STD 300.100.00 14 Plastic feet 900.100.01 31 Resonator K-30-STD 301.410.

Pos.-No. Description Order-No. 1 Chassis (incl. Battery pipe) K-30-STD 300.100.00 14 Plastic feet 900.100.01 31 Resonator K-30-STD 301.410. Pos.-No. Description Order-No. 1 Chassis (incl. Battery pipe) K-30-STD 300.100.00 14 Plastic feet 900.100.01 31 Resonator K-30-STD 301.410.00 46 Sheet head screw 3.9 x 9.5 DIN 7971 999.009.01 47 Diffusor

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ Turbo kelimesinin kelime anlamı Turbo yada türbin kelimesi latince kökenli olup anlamı bir eksen etrafında dönen parçadır. 1 TANIM Turbo

Detaylı

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR Süper kompakt. Yüksek güvenilirlikte. Çalıştırması kolay. 1 tonun altında dünya çapında en iyi satan modelimiz, inanılmaz derecede verimli süper mini ekskavatör olarak geliştirilmiştir

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA NO: PART NO: 1 PARÇA İSMİ: PART NAME: Kablo Sıkma Somunu / Nut MALZEME: MATERIAL: PARÇA NO: PART NO: 16 PARÇA İSMİ: PART NAME: Alt Rulman

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

6" DALGIÇ MOTOR 6" SUBMERSIBLE MOTOR

6 DALGIÇ MOTOR 6 SUBMERSIBLE MOTOR DALGIÇ MOTOR SUBMERSIBLE MOTOR Advantages Avantajlar Suitable for wells with 8 mm and larger inner diameter İç çapı 8 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir Maintanance free water lubricated radial

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Ürün Kodu / Procude Code : 152 T001 : AK/T001 Düz Dorse Kilidi Fastener Ürün Kodu / Procude Code : 152 T002 : AK/T002 Gömme Dorse Kilidi Recessed Fastener Ürün Kodu

Detaylı

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir:

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: Değişken adı Rüzgar Hızı Rüzgar Yönü Hava Sıcaklığı Bağıl

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı