TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/6 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 70 SAYI: 2003/6 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : mkutup.gov.tr. VOLUME: 70 NUMBER: 2003/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) mkutup.gov.tr. M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2005

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 SUNUfi TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 I N T R O D U C T I O N The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 I N T R O D U C T I O N data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri iflleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Kütüphanelerin iflleyifli Di er bilgilendirme kaynaklar GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Di er dillerde GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Di er co rafi bölgelerde FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ontoloji (Varl kbilim) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuram ) nsanl k NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BEL RL FELSEF OKULLAR Di er felsefi sistemler PS KOLOJ Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçalt ve baflkalaflm fl ruh durumlar Ayr msal ve geliflme psikolojisi Uygulamal psikoloji ET K (AHLAK FELSEFES ) Sistemler ve ö retiler Ekonomik ve meslek eti i Cinsellik ve üreme eti i ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Do u felsefesi MODERN BATI FELSEFES Almanya ve Avusturya Di er co rafi bölgeler D N KUTSAL K TAP Eski Ahit HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M H ristiyan deneyimi, prati i, hayat HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Misyonlar HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Roma Katolik kilisesi...18

13 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din Yahudilik slam TOPLUM B L MLER Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileflim Toplumsal süreçler Toplumsal davran fl etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar S YASAL B L MLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla iliflkisi Yurttafll k haklar ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararas iliflkiler Yasama süreci Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararas ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, ifl, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNET M Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Belirli merkezi hükümetlerin Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savafl TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlar ve hizmetleri Di er toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta Çeflitli dernek türleri E T M Okul yönetimi lkö retim Ortaö retim Yetiflkin e itimi Kad nlar n e itimi...73

14 378 Yüksekö retim Devlet düzenlemeleri, denetimi, deste i T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK ç ticaret Uluslararas ticaret (D fl ticaret) letiflim Telekomünikasyon Su, hava, uzay tafl mac l Tafl mac l k Yüzey tafl mac l GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M Genel adetler Halkbilim (folklor) D L VE D LB L M Standart kullan m TÜRK D L Türkçe'nin yaz sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin tarihi, co rafi geliflimi Türkçe'nin kullan m Osmanl ca ve di er Türk dilleri NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ngilizce'nin yaz sistemi ve fonolojisi ngilizce ile ilgili sözlükler ngilizce'nin kullan m CERMEN D LLER ALMANCA Almanca'n n kullan m ROMAN D LLER FRANSIZCA Frans zca'n n kullan m D ER D LLER Do u ve Güneydo u Asya dilleri Çeflitli diller DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K Topoloji Geometri Olas l klar ve uygulamal matematik ASTRONOM VE LG L B L MLER Belirli gök cisimleri ve olaylar F Z K Ifl k ve parafotik olaylar Elektrik ve elektronik K MYA VE LG L B L MLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Organik kimya YER B L MLER Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAfiAM B L MLER Fiziksel antropoloji Biyoloji B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) Bitkibilim Thallobionta ve Prokaryotae...117

15 590 ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) Zooloji (Hayvanbilim) Di er omurgas zlar Aves (Kufllar) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP nsan anatomisi nsan fizyolojisi Sa l n gelifltirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastal klar Cerrahi ve ilgili konular Kad n hastal klar ve do um Deneysel t p MÜHEND SL K VE LG L filer Uygulamal fizik Askeri ve denizcilik mühendisli i Çevre koruma mühendisli i Mühendisli in di er dallar TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER Meyve bahçeleri, meyveler, ormanc l k Hayvanc l k Mand rac l k ve ilgili ürünler Yararl böcek yetifltiricili i EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Dikifl, giyim, kiflisel yaflam Çocuk yetifltirme ve evde bak m YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamc l k ve halkla iliflkiler K MYA MÜHEND SL çki teknolojisi G da teknolojisi Di er organik ürünlerin teknolojisi MALAT Dokumalar BEL RL ÜRÜNLER N MALATI Matbaac l k ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar B NALAR nflaat malzemeleri SANATLAR GÜZEL SANATLAR Özel konular Süreli yay nlar Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl M MARLIK Kamu yap lar Dini ve benzeri amaçl binalar Konutlar ve ilgili binalar...143

16 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatlar Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR Çizim ve çizimler ç dekorasyon RES M SANATI VE RES MLER Di er konular Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K Genel ilkeler ve müzikal biçimler Vokal müzik Klavyeli çalg lar ve di er çalg lar D NLENCE, EGLENCE VE GÖSTER SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri fians oyunlar Atletik ve aç khava sporlar ve oyunlar Su ve hava sporlar EDEB YAT VE RETOR K Retorik ve edebi eser koleksiyonlar Edebi tarih ve elefltirel de erlendirme TÜRKÇE EDEB YAT Türkçe fliir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe çeflitli eserler Osmanl ca edebiyat NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT ngiliz fliiri ngiliz roman ve hikayesi ngiliz edebiyat nda çeflitli eserler CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI Almanca fliir Almanca roman ve hikaye Di er Cermen (Teutonik) edebiyat LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI Frans zca roman ve hikaye Frans zca denemeler D ER D LLER N EDEB YATI Do u Hint-Avrupa ve Kelt edebiyat Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyat CO RAFYA VE TAR H Tarih e itimi, araflt rmas, ilgili konular Dünya tarihi CO RAFYA VE SEYAHAT Tarihi co rafya Avrupa'da co rafya ve seyahat Asya'da co rafya ve seyahat...188

17 920 B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) fiecere, isimler, niflanlar (insignia) 'A KADAR ESK ÇA TAR H 'a kadar di er bölgeler GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Avrupa'n n di er ülkeleri GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Ortado u (Yak ndo u)...191

18 000 GENEL KONULAR 003 Sistemler 001 Bilgi 2003 AD 5002 Büke, Ahmet Biliflim ça nda e-devlet ve e-türkiye / Ahmet Büke. zmir : zmir Ticaret Odas, , 350, AD Sivasl gil, Ahmet Cemal Araflt rma teknikleri ve temel istatiktik bilgileri / Ahmet Cemal Sivasl gil. zmir : Ahmet Cemal Sivasl gil, Veri iflleme Bilgisayar bilimi xiv, 209 s. : flkl., tbl. ; 23 cm. Eser, sosyal bilimciler için haz rlanm flt r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M AD , Bülbül, Halil brahim Temel bilgisayar teknolojisi ve 2003 AD 5829 Churchward, James Kay p k ta Mu / James Churchward ; çeviren: Rengin Ekiz. 3. bsk. zmir : Ege Meta Yay nlar, , uygulamalar / Halil brahim Bülbül, Mustafa Küçükali, Mehmet Ali Sar tiken. Ankara : [yayl.y.], xvi, 410 s. : res., flkl., tbl. ; 24 cm. Bilgiler d fl kapaktan al nm flt r. Kaynakça: 410. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Küçükali, Mustafa. II. Sar tiken, Mehmet Ali. II 2003 AD Däniken, Erich von, AD 5680 Tafl devri bildi iniz gibi de ildi / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Osman Deniztekin. 4. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 111. Bilgi dizisi ; 22) Özgün eserad : Die steinzeit war ganz anders Döngel, Ali Bilgisayar iflletmenli i : (operatörlük) kurs kitab : konu anlat ml soru bankas / Ali Döngel. stanbul : Atlas Yay n Da t m, vii, 260 s. : res., flkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M Kaynakça: 260. s. ISBN S.N.: ; D.M I. Deniztekin, Osman. I III. Seri. ISBN , AD AD 5548 Vatandafl, Aydo an Bayraktar, Murat, Agharta : elek[t]romanyetik savafl MCSE Microsoft Certified Systems bafllad / Aydo an Vatandafl. 7. bsk. stanbul : Timafl Yay nlar, s. ; 20 cm. (Timafl Yay nlar ; 701. Yaflad m z dünya dizisi ; 22) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem Mühendisi) : Active Directory s navlar na haz rl k k lavuzu : Windows server 2003 (70-294/70-297) / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, ,

19 2003 AD Bilgisayar programlama, programlar Odom, Wendell Cisco CCNA # s nav sertifikasyon rehberi / Wendell Odom ; çeviren: Metin Zavrak. 1. bs. stanbul 2003 AD 5616 : Sistem Yay nc l k, xxxii, 1014 s. : flkl., tbl. ; 24 cm + 1 CD-ROM. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 401) Dizin vard r. Özgün eserad : Cisco CCNA exam # certification guide. CCNA # s nav için yeni s nav format nda haz rlanm fl al flt rma sorular da içeren resmi çal flma rehberi. S.N.: ; D.M ISBN I. Zavrak, Metin. I III. Seri Bilgisayar kurs kitab / çeviri: K. Becerik... [ve baflkalar ]. Ankara : Arkadafl Yay nlar, xxii, 750 s. : res., flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. Özgün eserad : Microsoft office XP step by step and microsoft windows XP step by step / Perspection, inc., online training solutions, inc., Kristen Crupi, Curtis Frye. S.N.: ; D.M ISBN X I. Becerik, K BD AD 5103 Baysal, Tu rul, Elektronik veri de iflimi (EDI) çin Sönmez, Ferit Kemal XML (extensible markup language) Bilgisayar uygulamalar / Ferit Kemal tabanl genel uygulama protokolü Sönmez, Ahmet Öztürk, Halit Apayd n. tasar m ve gerçeklefltirimi / Tu rul Ankara : Ankara Üniversitesi, vii, 273 s. : flkl. ; 24 cm. (Ankara Baysal ix, 86 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. Üniversitesi Ziraat Fakültesi ; yay n ngilizce eserad : Design and implementation of no: Ders kitab ; 486) XML (extensible markup language) based general Dizin vard r. application protocol for electronic data Kaynakça: 267. s. interchange (EDI). S.N.: ; D.M Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe ISBN Üniversitesi. Kaynakça: yy. I. Öztürk, Ahmet. II. Apayd n, Halit. III. E.a. IV. Seri. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. 005, S.N.: ; B.N. 2003/ , AD [8], 180 s. : res. ; 19 cm AD Temel bilgi teknolojileri. stanbul : Deneyim Aç kö retim Yay nlar, Öner, B. Demir S.N.: ; D.M Bilgisayar a lar : mimarisi, veri 005 iletiflimi, hizmetleri ve a ayg tlar / B. Demir Öner. 1. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, AD s. : flkl., tbl. ; 24 cm Dizin vard r. Kaynakça: ss. Çankaya, Mehmet Nuri, S.N.: ; D.M ASP.net / Mehmet Nuri Çankaya. 2. ISBN t pk bas m. Ankara : Seçkin Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. 2

20 çindekiler: Net Framwork - Visual Basic.Net - Sunucu kontrolleri - Web formlar - ADO.NET - XML-ASP-NET iliflkisi - ASP.NET'te güvenlik - Web servisleri - Mobil uygulamalar. S.N.: ; D.M ISBN AD Perry, Greg Programlama : temel bafllang ç k lavuzu / Greg Perry ; ngilizce'den çeviren Erdal Önder ; editör Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, xxi, 516 s. : flkl. ; 24 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 363) 2003 AD Demirkol, Zafer ASP.NET / Zafer Demirkol. 2. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula Yay nc l k ; 82) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Ar kan, fierafettin Franklin, Derek Macromedia Flash MX Action-script : ileri düzey kayna ndan e itim / Derek Franklin, Jobe Makar ; çeviren: lker Kalender. 2. bsk. stanbul : Sistem Yay nc l k, Dizin vard r. Özgün eserad : Absolute beginner's guide to programming. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Önder, Erdal. II. Koyuncu, Suat. II IV. Seri AD 5801 C programlama dili / fierafettin Ar kan. 1. bsk. Ankara : Seçkin, viii, 606 s. : flkl., tbl. ; 23 cm + 2 CD Özgün eserad : Macromedia Flash MX Actionscript: advanced training from the source. Dizin vard r. 248 s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: 243. s. S.N.: ; D.M ISBN CD'lerin ikiside eksiktir AD 5903 Kaynakça: ss Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M Karan, Gökçen ISBN Visual basic. net / Gökçen Karan. 2. I. Makar, Jobe. II. Kalender, lker. II bsk. Ankara : Seçkin, s. : flkl. ; 24 cm. çindekiler:.net framework - Nesne yönelimli programlama - Web forms - Windows forms AD 5927 XML web services - Ado. Net - Asp. Net S.N.: ; D.M Page, Khristine Annwn ISBN Macromedia dreamweaver MX kayna ndan e itim / Khristine Annwn Page ; çeviren: Emrah Günok. 2. bsk. stanbul : Medyasoft Yay nlar, x, 549, [4] s. ; 24 cm + 2 CD. Templeman, Julian Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN I. Günok, Emrah. I AD 5700 Ad m ad m Microsoft Visual C++.Net / Julian Templeman, Andy Olsen ; çeviri: Serdar Özkaya ; editör: Ahmet Nejat Ekebafl. Ankara : Arkadafl Yay nlar, x, 626 s. : flkl. ; 24 cm. 3

21 Dizin vard r. S.N.: ; D.M Özgün eserad : Microsoft Visual C++.Net step by step. ISBN Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri S.N.: ; D.M ISBN I. Olsen, Andy. II. Özkaya, Serdar. III. Ekebafl, Ahmet Nejat. IV. E.a AD Bayraktar, Murat, MCSE Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem 2003 BD 1126 Mühendisi) : Active Directory s navlar na haz rl k k lavuzu : Ismagulov, Baurzhan, Windows server 2003 (70-294/70-297) MOSIX tabanl da t lm fl sistemlerde görev göçü / Baurzhan Ismagulov / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, viii, 39 s. : flkl., tbl. ; 29 cm. xxx, 497 s. : flkl. ; 24 cm. ngilizce eserad : Process migration in MOSIXbased distributed systems. S.N.: ; D.M Dizin vard r. Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe ISBN Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. S.N.: ; B.N. 2003/ , AD Alt ntafl, Altu A. Java ve yaz l m tasar m / Altu A. Alt ntafl. 1. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, xvi, 688 s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD 5702 Carlberg, Conrad Exel ile iflletme analizi / Conrad Carlberg ; çeviren: Gülsüm Sonal. 1. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, , I. Halaç, Ali. II. Koyuncu, Suat. II 005.4, AD Altan, Naci Herkes çin Windows XP ve Office XP ortam nda bilgisayar kullan m k lavuzu / Naci Altan. 3. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, xiii, 543 s. : res. ; 24 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 225) çindekiler: PC donan m - Windows XP -Office XP : word, excel access, powerpoint, outlook ve frontpage S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Güngören, Bora Java ile temel programlama / Bora Güngören. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : flkl. ; 24 cm , Dizin vard r BD Üner, Emir, Linux iflletim sistemi üzerinde bileflen tabanl yaz l m gelifltirmeye olanak sa layan bir sistemin tasar m ve gerçeklefltirimi / Emir Üner cm : çizelge, flkl.. ngilizce eserad : Design and implementation of a system that enables development of component based software on linux operating system. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: 74. yy. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. S.N.: ; B.N. 2003/4-153

22 2003 AD 5701 ISBN I. Artun, Serkan. II. Koyuncu, Suat. III. E.a. Ayfer, Can U ur, Kim korkar Linux'tan? / Can U ur Ayfer. 1. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, AD s. : flkl. ; 24 cm + 3 CD. (Pusula ; 103) Dizin vard r. Mandrake 9.1 ile birlikte. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Adobe in desingn 2.0 : yetkili e itim k lavuzu / yazan: Adobe Yarat c Ekibi ; çeviren: Serkan Artun ; teknik editör: Hatice T b k Cesur ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, AD 5520 xv, 464 s. : res., flkl. ; 24 cm. Dizin vard r Özgün eserad : Adobe in Desing 2.0 Classroom Çetin, Görkem, in a book. Linux doktoru / Görkem Çetin. 1. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. bsk. Ankara : Seçkin, S.N.: ; D.M s. : tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Adobe Yarat c Ekibi. II. Artun, Serkan. III. Cesur, Hatice T b k. IV. Koyuncu, Suat AD BD Ekebafl, Ahmet Nejat Karaca, Seyit Ali, AutoCAD 2004 / Ahmet Nejat Ekebafl. Uluslararas veri flifreleme 1. bsk. Ankara : Seçkin, algoritmas n n tampon yazmaçl xxiv, 696 s. : res., flkl. ; 24 cm. pipeline yap s ile donan m Dizin vard r. S.N.: ; D.M uygulamas / Seyit Ali Karaca ISBN ix, 60 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. ngilizce eserad : A hardware implementation of international data encryption algorithm with buffered pipeline structure Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe Üniversitesi Kaynakça: 55. yy AD 5901 Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. Kanbur, Nezih S.N.: ; B.N. 2003/ D studio Max / Nezih Kanbur. 4. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, , s. : flkl. ; 25 cm. (Pusula ; 32) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN X 006 Özel bilgisayar yöntemleri II. Seri AD AD 5800 Schulze, Patti Freehand mx : kayna ndan e itim / Patti Schulze ; çeviren: Serkan Artun ; editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Medyasoft Yay nlar, viii, 358 s. : flkl., tbl. ; 24 cm + 2 CD. Dizin vard r. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M Photoshop 7 : ileri seviye / Gary David Bouton...[ve baflkalar ] ; çeviren: Hatice Cesur. stanbul : Sistem Yay nc l k, xxxix, 993 s. : res., flkl. ; 24 cm + 1 CD. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 393) Özgün eserad : Inside photoshop 7.

23 Dizin vard r AD 5561 Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri S.N.: ; D.M ISBN Özbay, Murat, I. Bouton, Gary David. II. Cesur, Hatice. Türkçe ö retimi bibliyografyas / III. Seri. Murat Özbay. 1. bsk. Ankara : Pegem A Yay nlar, s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar 2003 BD 1134 Küçük, Serhat Osmanl üzerine tezler : bibliyografya ve istatistik / Serhat Küçük , , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 025 Kütüphanelerin iflleyifli 015 Belirli yerlerden gelen 2003 AD 5229 eserlerin E-dönüflüm liderleri. stanbul : Capital, AD s. ; 20 cm E-dönüflüm liderleri yar flmas nda finale kalan Kocaeli- zmit bibliyografyas (1932- flirketlerin örnek öyküleri. S.N.: ; D.M ) / [haz rlayan]: Mehmet Sar o lu Kocaeli : Kocaeli Üniv., xii, 98 s. ; 24 cm. (Kocaeli Üniversitesi yay nlar ; yay n no. 94) Dizin vard r BD 1031 S.N.: ; D.M ISBN Yüksel, Faruk I. Sar o lu, Mehmet. II. Seri. Kütüphanecilik alan nda bilgisayar kullan m / Faruk Yüksel iv, 41 y. : flkl. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans) - stanbul Üniversitesi. 016 Belirli konulardaki eserlerin Kaynakça: yy.. S.N.: ; D.M AD , Borçlar - ticaret ve banka hukuku bibliyografyas, / [haz rlayan]: Yaflar Karayalç n, Aynur Yongal k. Ankara : Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, 2002 (Sözkesen Matbaac l k) xxx, 302 s. ; 24 cm. (Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü ; yay n nu: 395) 2003 AD Büke, Ahmet Biliflim ça nda e-devlet ve e-türkiye / Ahmet Büke. zmir : zmir Ticaret Odas, s. : grf., flkl., tbl. ; 20 cm. ( zmir Ticaret Odas ; yay n no: 122) Dizin vard r. S.N.: ; D.M S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Karayalç n, Yaflar. II. Yongal k, Aynur. II. Seri. III. Seri , 350, ,

24 025.3 ISBN : Uluslararas standart kitap numaras / editör: Gökçin Yalç n ; haz rlayanlar: Ayfer Karaa aç, Mehmet Demir. Ankara : Kültür [2003?] 12 s. : grf. ; 20 cm. ngilizce eserad : ISBN International standart book number AD 5243 Süreli Yay nlar 2003 SB Acarkent vizyon. 7. say (Haziran 2003) -. stanbul : Acarkent fiirketler Bakanl, Toplulu u, c. : res. ; 33 cm. Ayl k, Haziran S.N.: Ücretsizdir. S.N.: ; D.M I. Yalç n, Gökçin. II. Karaa aç, Ayfer. III. Demir, Mehmet Di er bilgilendirme kaynaklar c. : res. ; 28 cm. Süresi belirlenemedi. Süreli Yay nlar S.N.: Ücretsizdir SB Kültür ve sanatta beyaz sayfa. 1. y l, 1. say (fiubat 2003) -. stanbul : Tahir Yekeler, c. : res. ; 28 cm. Ayl k, fiubat Beyaz sayfa. Ayl k kitap-edebiyat dergisi. S.N.: TL. (Tek say ) , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 2003 SB Denge. 3. y l, 3. say (2003) -. zmir : Dokuz Eylül Üniversitesi B Kültür ve Spor Kulübü Derne i, SB Modern bak fl. 1. y l, 1. say (Haziran- A ustos 2003) -. stanbul : Ebru Ar kan Turgut, c. : res. ; 33 cm. Üç ayl k, Haziran-A ustos MEF E itim Kurumlar taraf ndan ç kar lmaktad r. E itim-bilim-sanat-aktüalite forumu. S.N.: ISSN : Ücretsizdir SB Di er dillerde Pasha life. 1. y l, 1. say (May s 2003) -. stanbul : C. Cem Gül, c. : res. ; 30 cm AD 5114 Ayl k, May s Metin, Türkçe- ngilizce paralel. Düflünce ve edebiyat m zda Yurt ve Dünya Dergisi / [haz rlayan] Abdurrahim Karadeniz. 1. bsk. Ankara : Kültür Bakanl, xii, 277 s. ; 24 cm. (T.C. Kültür Bakanl yay nlar ; Yay mlar Dairesi Baflkanl kültür eserleri dizisi ; 357) The magazine that brings quality to life. S.N.: ISSN : 1.50 Paund (Tek say ) SB Dizin vard r. Pegazin. 2. y l, 4. say ( lkbahar 2003) Kaynakça: 263. s. -. stanbul : Tan t m Ajans, S.N.: ; D.M c. : res. ; 30 cm. ISBN : TL. Üç ayl k, lkbahar I. Karadeniz, Abdurrahim. II. Seri. S.N.: Ücretsizdir

25 2003 SB AD Trendsetter magazine. 2. vol., 1. say Schneider, Wolf, (May s 2003) -. stanbul : Maya Gazetecinin el kitab / Wolf Schneider, letiflim ve Tasar m, Paul-Josef Raue ; çeviren: Ifl k Aygün ; c. : res. ; 30 cm. Ayl k, May s düzeltmen: Ahmet Kadri Kurflun. 2. bsk. Modern luxury-fashion-style-design- creative stanbul : stanbul Üniv. letiflim Fak. Kondrad Adenauer Vakf, worlds. S.N.: Ücretsizdir. xii, 276 s. ; 23 cm. ( stanbul Üniversitesi letiflim Fakültesi yay nlar ; 16) Dizin vard r. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K I. Raue, Paul-Josef. II. Aygün, Ifl k. III. Kurflun, Ahmet Kadri. IV. E.a. V. Seri. 069 Müzecilik (Müze bilimi) 2003 AD AD Gönenç, Özgür Müze Çal flmalar ve Kurtarma Agence France Presse ve Anadolu Kaz lar Sempozyumu (13. : 2002 : Ajans 'n n karfl laflt r lmas / Özgür Denizli) Gönenç. stanbul : stanbul Üniv. letiflim Fak., Müze Çal flmalar ve Kurtarma 124 s. ; 23 cm. (Üniversite ; yay n no. Kaz lar Sempozyumu, Nisan letiflim Fak. ; yay n no. 11) 2002 Denizli / yay na haz rlayanlar: Kaynakça: ss. Koray Olflen... [ve baflkalar ]. Ankara : S.N.: ; D.M Kültür Bakanl An tlar ve Müzeler Gn. ISBN Müd., II. Seri. 276 s. : res., flkl. ; 24 cm. (T.C. Kültür Bakanl yay nlar ; An tlar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ; yay n no: 89) Bibliyografik bilgi içerir AD 5023 S.N.: ; D.M ISBN I. Olflen, Koray. I III. Seri. Aymaz, Abdullah Diyalog ad mlar / Abdullah Aymaz ; haz rlayan: Cemal Uflak. stanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakf, s. ; 21 cm. (Gazeteciler ve Yazarlar Vakf ; 14) 070 HABER ORTAMLARI, S.N.: ; D.M GAZETEC L K ISBN I. Uflak, Cemal. I III. Seri AD 5626 Yerel Medya E itim Semineri (9. : 2003 AD : Tunceli) IX. Yerel Medya E itim Semineri, (9-10 May s 2002). Ankara : Baflbakanl k Bas n Yay n Enfermasyon Genel Müdürlü ü, , Kahraman, Hasan Bülent Cam odada oturmak / Hasan Bülent Kahraman. 1. bsk. stanbul : nk lâp, s. ; 20 cm. 8

26 Kitaptaki yaz lar n ço u daha önce Radikal gazetesinde yay nlanm flt r. S.N.: ; D.M ISBN X s. : res. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: 181. s. S.N.: ; D.M ISBN Di er co rafi bölgelerde 2003 AD Süreli Yay nlar Erdem, Selman 2003 SB 324 Felsefe : ders kitab / Selman Erdem stanbul : Fil Yay nevi, mevsim Karfl yaka. 1. y l, 2. say 208 s. : rnk. res. ; 24 cm. (2003) -. zmir : Nezih Sar kaya, Dizin vard r. c. : res. ; 28 cm. Kaynakça: ss. Üç ayl k, S.N.: ; D.M Dört mevsim Karfl yaka ISBN : TL. Kültürel-sanatsal-aktüel dergi. S.N.: Ücretsizdir SB AD 5919 Kocaeli flehiriçi. 3. say (Nisan 2003) Kocaeli : Yüzyüze Bas m Yay n, Mengüflo lu, Takiyettin c. : res. ; 30 cm. Felsefeye girifl / Takiyeddin Ayl k, Nisan Ayl k haber dergisi ve yorum. Mengüflo lu. 8. bs. stanbul : Remzi S.N.: Kitabevi, ISSN : TL. (Tek say ). 316 s. ; 24 cm. (Büyük fikir kitaplar dizisi) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN X 2003 SB 386 II. Seri fiehir ve Pendik. 1. y l, 5. say (Nisan 2003) -. stanbul : Pendik Belediyesi, c. : res. ; 30 cm. Ayl k, Nisan AD 5439 S.N.: Ücretsizdir Politzer, Georges, Felsefenin temel ilkeleri / Georges Politzer ; ngilizce'den çeviren Erol Esençay. 1. bs. zmir : lya, FELSEFE VE 521 s. ; 20 cm. ( lya yay nlar. Felsefe dizisi) PS KOLOJ Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN AD 5689 I. Esençay, Erol. I III. Seri Arslan, Ahmet Felsefe / Ahmet Arslan. stanbul : nk lâp,

27 110 METAF Z K 473 s. ; 22 cm. (Ayr nt ; 227. "A r" kitaplar dizisi ; 2) (SPEKÜLAT F FELSEFE) Dizin vard r. Özgün eserad : An intimate history of humanity. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. 111 Ontoloji (Varl kbilim) S.N.: ; D.M ISBN I. Özsayar, Elif. I III. Seri AD Tunal, smail Estetik / smail Tunal. 7. bs. stanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 24 cm. (Büyük fikir kitaplar dizisi ; 92) Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) II. Seri AD Webster, Richard, Koruyucu mele inizle irtibat / Richard Webster ; çevirmen: Aylin Erdo mufl EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK bsk. stanbul : New Age Yay nlar, s. ; 20 cm. Özgün eserad : Spirit guides angel guardians. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. 121 Epistemoloji (Bilgi kuram ) S.N.: ; D.M ISBN I. Erdo mufl, Aylin. I 2003 AD , Bilgi ve De er Sempozyumu ( AD 5498 : Mu la) Bilgi ve de er : Mu la Üniversitesi Felsefe Bölümü sempozyum bildirileri / editör: fiahabettin Yalç n. 1. bs. Ankara : Vadi Yay nlar, Sezer, Sennur, Osmanl 'da fal ve falnameler / Sennur Sezer. stanbul : Milliyet, [2003?] 270 s. : res. ; 18 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M s. ; 22 cm. (Vadi Yay nlar ; 177. Felsefe dizisi ; 31) S.N.: ; D.M ISBN I. Yalç n, fiahabettin. I III. Seri AD Kullmann, Wilton 128 nsanl k Göksel ve yersel fl nlar : radyestezi rehberi / Wilton Kullmann ; 2003 AD 5507 ngilizce'den çeviren Ali Kayalar. stanbul : Meta, , [17] s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Zeldin, Theodore Özgün eserad : Gottes gestirnsrahlen. nsanl n mahrem tarihi / Theodore ngilizce eserad : God's celestial rays. Zeldin ; ngilizceden çeviren: Elif Özsayar. 3. bs. stanbul : Ayr nt Yay nlar, Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kayalar, Ali. I

28 2003 AD 5884 S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin Aslan burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, AD s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin. Kova burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, Bal k burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD AD s. ; 14 cm. O lak burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD Baflak burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek 2003 AD 5885 Yay nc l k, s. ; 14 cm. Yay burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD Bo a burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek 2003 AD 5883 Yay nc l k, s. ; 14 cm. Yengeç burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD kizler burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin BEL RL FELSEF OKULLAR 149 Di er felsefi sistemler 2003 AD Koç burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm AD 5069 Ifl klar, Erhan Ak l relativizm ve postmodernizm / Erhan Ifl klar. 1. bs. zmir : Erhan Ifl klar, ,

29 266 s. ; 20 cm. ( lya yay nlar. Psikoloji dizisi) 150 PS KOLOJ Özgün eserad : Totem und tabu. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN AD 5649 I. Kanat, Ak n. I III. Seri Erdem, Selman Liseler için psikoloji / Selman Erdem. stanbul : Fil Yay nevi, AD s. : rnk. res., grf., flkl. ; 23 cm. S.N.: ; D.M Jung, Carl Gustav, ISBN Dört arketip / Carl Gustav Jung ; çeviren: Zehra Aksu Y lmazer ; sunufl: M. 150 Bilgin Saydam. 1. bs. stanbul : Metis Yay nlar, s. ; 20 cm. (Metis Yay nlar. Ötekini 2003 AD 5908 dinlemek ; 14) 150 Özgün eserad : Die archetypen und das kollektive Morgan, Clifford Thomas unbewusste. Psikolojiye girifl / Clifford T. Morgan ; Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. çevirenler: Hüsnü Ar c...[ve baflkalar ]. S.N.: ; D.M bsk. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ISBN I. Y lmazer, Zehra Aksu. II. Saydam, M. 473 s. ; 24 cm. (Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü yay nlar ; yay n no: 1) Bilgin. II IV. Seri Dizin vard r. ngilizce terimler ve Türkçe karfl l klar vard r AD 5160 Kaynakça: ss S.N.: ; D.M Stephenson, Craig I. Ar c, Hüsnü. I III. Seri. 150 Kaplumba alara dair / Craig Stephenson ; çeviren: Roza Hakmen. stanbul : Yap Kredi Yay nlar, fiener, Beria Bilge Psikoloji : ders kitab / Beria Bilge fiener, Zafer Çelik, brahim Uçak. [Ankara] : MEB, 2003 ( stanbul) 209 s. : res., flkl. ; 24 cm. (Millî E itim Bakanl yay nlar ; Ders kitaplar dizisi ; 654) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Çelik, Zafer. II. Uçak, brahim. II IV. Seri AD s. : rnk. res. ; 22 cm. (Yap Kredi Yay nlar ; zdüflümler/düfl izleri ; 17) S.N.: ; D.M ISBN I. Hakmen, Roza. I III. Seri Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler 2003 AD Timuçin, Afflar, Aflk n diyalekti i / Afflar Timuçin AD 5440 bsk. stanbul : Bulut Yay n Da t m, s. ; 21 cm. Freud, Sigmund, Kaynakça: ss. Totem ve tabu / Sigmund Freud ; Almanca'dan çeviren Ak n Kanat. 1. bs. zmir : lya, S.N.: ; D.M ISBN

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/3 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/3 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/8 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/8 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/10 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/10 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/9 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/9 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/5 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/5 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/4 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/4 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z

N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page ix Ç NDEK LER 1. ADIM: G R fi VE GEREKL HAZIRLIKLAR 1 Girifl 1 Kitap ve Proje 2 Kitab n lerleyifli 2 Projenin Hikayesi 3 Projenin Mimarisi 4 Yaz l m

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hüseyin Rahmi Sokak, No:2, Çankaya, Ankara Tel:+90 312 409 6082-87 Fax:+90 312 409 6099

Hüseyin Rahmi Sokak, No:2, Çankaya, Ankara Tel:+90 312 409 6082-87 Fax:+90 312 409 6099 APPENDIX APPENDIX 46 ERASMUS Ö RENC BEYANNAMES Erasmus ö rencisi statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karfl layan ve üniversiteleri (1) taraf ndan, uygun bir ortak üniversitede ö renim görmek, ya da

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/12 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/12 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

tarihli BBY 105 Bilginin Organizasyonu dersinde verilen bas yay n bilgilerinin AACR2 ve MARC 21 e göre çözümleri

tarihli BBY 105 Bilginin Organizasyonu dersinde verilen bas yay n bilgilerinin AACR2 ve MARC 21 e göre çözümleri 01.12.2009 tarihli BBY 105 Bilginin Organizasyonu dersinde verilen bas yay n bilgilerinin AACR2 ve MARC 21 e göre çözümleri 1. Örnek: Ç KAPAK B LG LER ZG LERLE NSANLI IN TAR O. Ekinci kinci Bas m Bilim

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010)

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010) Özgeçmiş (CV) Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Durmuş KOÇ Uyruk : T.C. Doğum Tarihi : 1985 Adres : Karahallı MYO Yerleşkesi Karahallı Uşak Karayolu Üzeri 2. Km. 64700 Karahallı / UŞAK Tel : (+90) 276 221

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar 31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Tekniker

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İngilizce 6 Ders Notu

İngilizce 6 Ders Notu T.C. M LLÎ E T M T.C. BAKANLI I MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU) İngilizce 6 Ders Notu Haz rlayan Şenol ZAMAN ANKARA-2014-2012 MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT ALAN B LG S YAYINLARI ALAN B LG S YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 2. Basım, Kasım 2013 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL / ALAN B LG S Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri

Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri Doç. Dr. Ender Ateşman 19 Şubat 2016 Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Teknik metin yazarlığı nedir? Teknik metin nedir? Teknik metin yazarlığı

Detaylı

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4 Burak Yılmazsoy Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Yatağan - Bozüyük Ev Telefonu : 90 (252) 574 71 73 Cep Telefonu : 90 (544) 529 33 45 E-Posta : burakyilmazsoy@hotmail.com Kişisel Web Sayfası : http://www.burakyilmazsoy.com

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR 2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz. 2. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenilen Belgeler

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenilen Belgeler İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. yarıyılında 1-İSTENİLEN

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır.

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır. 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Future Learning 2016 konferansımızda bu yıl birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinliklere

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Istanbul Gezi Rehberi. By Halil Ersin Avci

Istanbul Gezi Rehberi. By Halil Ersin Avci Istanbul Gezi Rehberi By Halil Ersin Avci Istanbul City Guide (ingilizce) Halil Ersin AVCI - kitap Istanbul City Guide (ingilizce) * Haritalar yard m yla farkl gezi g zerg hlar n takip ederek avc, HAL

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr AVRUPA TOPLULUĞU ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Hasan DEDE Doğum Tarihi ve Yeri 15.04.1959 Yapraklı Adres İl/İlçe Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çankırı/Merkez Telefon

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı