TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/6 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 70 SAYI: 2003/6 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : mkutup.gov.tr. VOLUME: 70 NUMBER: 2003/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) mkutup.gov.tr. M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2005

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 SUNUfi TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 I N T R O D U C T I O N The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 I N T R O D U C T I O N data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri iflleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Kütüphanelerin iflleyifli Di er bilgilendirme kaynaklar GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Di er dillerde GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Di er co rafi bölgelerde FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ontoloji (Varl kbilim) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuram ) nsanl k NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BEL RL FELSEF OKULLAR Di er felsefi sistemler PS KOLOJ Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçalt ve baflkalaflm fl ruh durumlar Ayr msal ve geliflme psikolojisi Uygulamal psikoloji ET K (AHLAK FELSEFES ) Sistemler ve ö retiler Ekonomik ve meslek eti i Cinsellik ve üreme eti i ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Do u felsefesi MODERN BATI FELSEFES Almanya ve Avusturya Di er co rafi bölgeler D N KUTSAL K TAP Eski Ahit HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M H ristiyan deneyimi, prati i, hayat HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Misyonlar HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Roma Katolik kilisesi...18

13 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din Yahudilik slam TOPLUM B L MLER Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileflim Toplumsal süreçler Toplumsal davran fl etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar S YASAL B L MLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla iliflkisi Yurttafll k haklar ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararas iliflkiler Yasama süreci Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararas ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, ifl, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNET M Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Belirli merkezi hükümetlerin Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savafl TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlar ve hizmetleri Di er toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta Çeflitli dernek türleri E T M Okul yönetimi lkö retim Ortaö retim Yetiflkin e itimi Kad nlar n e itimi...73

14 378 Yüksekö retim Devlet düzenlemeleri, denetimi, deste i T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK ç ticaret Uluslararas ticaret (D fl ticaret) letiflim Telekomünikasyon Su, hava, uzay tafl mac l Tafl mac l k Yüzey tafl mac l GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M Genel adetler Halkbilim (folklor) D L VE D LB L M Standart kullan m TÜRK D L Türkçe'nin yaz sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin tarihi, co rafi geliflimi Türkçe'nin kullan m Osmanl ca ve di er Türk dilleri NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ngilizce'nin yaz sistemi ve fonolojisi ngilizce ile ilgili sözlükler ngilizce'nin kullan m CERMEN D LLER ALMANCA Almanca'n n kullan m ROMAN D LLER FRANSIZCA Frans zca'n n kullan m D ER D LLER Do u ve Güneydo u Asya dilleri Çeflitli diller DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K Topoloji Geometri Olas l klar ve uygulamal matematik ASTRONOM VE LG L B L MLER Belirli gök cisimleri ve olaylar F Z K Ifl k ve parafotik olaylar Elektrik ve elektronik K MYA VE LG L B L MLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Organik kimya YER B L MLER Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAfiAM B L MLER Fiziksel antropoloji Biyoloji B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) Bitkibilim Thallobionta ve Prokaryotae...117

15 590 ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) Zooloji (Hayvanbilim) Di er omurgas zlar Aves (Kufllar) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP nsan anatomisi nsan fizyolojisi Sa l n gelifltirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastal klar Cerrahi ve ilgili konular Kad n hastal klar ve do um Deneysel t p MÜHEND SL K VE LG L filer Uygulamal fizik Askeri ve denizcilik mühendisli i Çevre koruma mühendisli i Mühendisli in di er dallar TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER Meyve bahçeleri, meyveler, ormanc l k Hayvanc l k Mand rac l k ve ilgili ürünler Yararl böcek yetifltiricili i EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Dikifl, giyim, kiflisel yaflam Çocuk yetifltirme ve evde bak m YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamc l k ve halkla iliflkiler K MYA MÜHEND SL çki teknolojisi G da teknolojisi Di er organik ürünlerin teknolojisi MALAT Dokumalar BEL RL ÜRÜNLER N MALATI Matbaac l k ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar B NALAR nflaat malzemeleri SANATLAR GÜZEL SANATLAR Özel konular Süreli yay nlar Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl M MARLIK Kamu yap lar Dini ve benzeri amaçl binalar Konutlar ve ilgili binalar...143

16 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatlar Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR Çizim ve çizimler ç dekorasyon RES M SANATI VE RES MLER Di er konular Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K Genel ilkeler ve müzikal biçimler Vokal müzik Klavyeli çalg lar ve di er çalg lar D NLENCE, EGLENCE VE GÖSTER SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri fians oyunlar Atletik ve aç khava sporlar ve oyunlar Su ve hava sporlar EDEB YAT VE RETOR K Retorik ve edebi eser koleksiyonlar Edebi tarih ve elefltirel de erlendirme TÜRKÇE EDEB YAT Türkçe fliir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe çeflitli eserler Osmanl ca edebiyat NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT ngiliz fliiri ngiliz roman ve hikayesi ngiliz edebiyat nda çeflitli eserler CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI Almanca fliir Almanca roman ve hikaye Di er Cermen (Teutonik) edebiyat LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI Frans zca roman ve hikaye Frans zca denemeler D ER D LLER N EDEB YATI Do u Hint-Avrupa ve Kelt edebiyat Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyat CO RAFYA VE TAR H Tarih e itimi, araflt rmas, ilgili konular Dünya tarihi CO RAFYA VE SEYAHAT Tarihi co rafya Avrupa'da co rafya ve seyahat Asya'da co rafya ve seyahat...188

17 920 B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) fiecere, isimler, niflanlar (insignia) 'A KADAR ESK ÇA TAR H 'a kadar di er bölgeler GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Avrupa'n n di er ülkeleri GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Ortado u (Yak ndo u)...191

18 000 GENEL KONULAR 003 Sistemler 001 Bilgi 2003 AD 5002 Büke, Ahmet Biliflim ça nda e-devlet ve e-türkiye / Ahmet Büke. zmir : zmir Ticaret Odas, , 350, AD Sivasl gil, Ahmet Cemal Araflt rma teknikleri ve temel istatiktik bilgileri / Ahmet Cemal Sivasl gil. zmir : Ahmet Cemal Sivasl gil, Veri iflleme Bilgisayar bilimi xiv, 209 s. : flkl., tbl. ; 23 cm. Eser, sosyal bilimciler için haz rlanm flt r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M AD , Bülbül, Halil brahim Temel bilgisayar teknolojisi ve 2003 AD 5829 Churchward, James Kay p k ta Mu / James Churchward ; çeviren: Rengin Ekiz. 3. bsk. zmir : Ege Meta Yay nlar, , uygulamalar / Halil brahim Bülbül, Mustafa Küçükali, Mehmet Ali Sar tiken. Ankara : [yayl.y.], xvi, 410 s. : res., flkl., tbl. ; 24 cm. Bilgiler d fl kapaktan al nm flt r. Kaynakça: 410. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Küçükali, Mustafa. II. Sar tiken, Mehmet Ali. II 2003 AD Däniken, Erich von, AD 5680 Tafl devri bildi iniz gibi de ildi / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Osman Deniztekin. 4. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 111. Bilgi dizisi ; 22) Özgün eserad : Die steinzeit war ganz anders Döngel, Ali Bilgisayar iflletmenli i : (operatörlük) kurs kitab : konu anlat ml soru bankas / Ali Döngel. stanbul : Atlas Yay n Da t m, vii, 260 s. : res., flkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M Kaynakça: 260. s. ISBN S.N.: ; D.M I. Deniztekin, Osman. I III. Seri. ISBN , AD AD 5548 Vatandafl, Aydo an Bayraktar, Murat, Agharta : elek[t]romanyetik savafl MCSE Microsoft Certified Systems bafllad / Aydo an Vatandafl. 7. bsk. stanbul : Timafl Yay nlar, s. ; 20 cm. (Timafl Yay nlar ; 701. Yaflad m z dünya dizisi ; 22) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem Mühendisi) : Active Directory s navlar na haz rl k k lavuzu : Windows server 2003 (70-294/70-297) / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, ,

19 2003 AD Bilgisayar programlama, programlar Odom, Wendell Cisco CCNA # s nav sertifikasyon rehberi / Wendell Odom ; çeviren: Metin Zavrak. 1. bs. stanbul 2003 AD 5616 : Sistem Yay nc l k, xxxii, 1014 s. : flkl., tbl. ; 24 cm + 1 CD-ROM. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 401) Dizin vard r. Özgün eserad : Cisco CCNA exam # certification guide. CCNA # s nav için yeni s nav format nda haz rlanm fl al flt rma sorular da içeren resmi çal flma rehberi. S.N.: ; D.M ISBN I. Zavrak, Metin. I III. Seri Bilgisayar kurs kitab / çeviri: K. Becerik... [ve baflkalar ]. Ankara : Arkadafl Yay nlar, xxii, 750 s. : res., flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. Özgün eserad : Microsoft office XP step by step and microsoft windows XP step by step / Perspection, inc., online training solutions, inc., Kristen Crupi, Curtis Frye. S.N.: ; D.M ISBN X I. Becerik, K BD AD 5103 Baysal, Tu rul, Elektronik veri de iflimi (EDI) çin Sönmez, Ferit Kemal XML (extensible markup language) Bilgisayar uygulamalar / Ferit Kemal tabanl genel uygulama protokolü Sönmez, Ahmet Öztürk, Halit Apayd n. tasar m ve gerçeklefltirimi / Tu rul Ankara : Ankara Üniversitesi, vii, 273 s. : flkl. ; 24 cm. (Ankara Baysal ix, 86 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. Üniversitesi Ziraat Fakültesi ; yay n ngilizce eserad : Design and implementation of no: Ders kitab ; 486) XML (extensible markup language) based general Dizin vard r. application protocol for electronic data Kaynakça: 267. s. interchange (EDI). S.N.: ; D.M Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe ISBN Üniversitesi. Kaynakça: yy. I. Öztürk, Ahmet. II. Apayd n, Halit. III. E.a. IV. Seri. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. 005, S.N.: ; B.N. 2003/ , AD [8], 180 s. : res. ; 19 cm AD Temel bilgi teknolojileri. stanbul : Deneyim Aç kö retim Yay nlar, Öner, B. Demir S.N.: ; D.M Bilgisayar a lar : mimarisi, veri 005 iletiflimi, hizmetleri ve a ayg tlar / B. Demir Öner. 1. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, AD s. : flkl., tbl. ; 24 cm Dizin vard r. Kaynakça: ss. Çankaya, Mehmet Nuri, S.N.: ; D.M ASP.net / Mehmet Nuri Çankaya. 2. ISBN t pk bas m. Ankara : Seçkin Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. 2

20 çindekiler: Net Framwork - Visual Basic.Net - Sunucu kontrolleri - Web formlar - ADO.NET - XML-ASP-NET iliflkisi - ASP.NET'te güvenlik - Web servisleri - Mobil uygulamalar. S.N.: ; D.M ISBN AD Perry, Greg Programlama : temel bafllang ç k lavuzu / Greg Perry ; ngilizce'den çeviren Erdal Önder ; editör Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, xxi, 516 s. : flkl. ; 24 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 363) 2003 AD Demirkol, Zafer ASP.NET / Zafer Demirkol. 2. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula Yay nc l k ; 82) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Ar kan, fierafettin Franklin, Derek Macromedia Flash MX Action-script : ileri düzey kayna ndan e itim / Derek Franklin, Jobe Makar ; çeviren: lker Kalender. 2. bsk. stanbul : Sistem Yay nc l k, Dizin vard r. Özgün eserad : Absolute beginner's guide to programming. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Önder, Erdal. II. Koyuncu, Suat. II IV. Seri AD 5801 C programlama dili / fierafettin Ar kan. 1. bsk. Ankara : Seçkin, viii, 606 s. : flkl., tbl. ; 23 cm + 2 CD Özgün eserad : Macromedia Flash MX Actionscript: advanced training from the source. Dizin vard r. 248 s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: 243. s. S.N.: ; D.M ISBN CD'lerin ikiside eksiktir AD 5903 Kaynakça: ss Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M Karan, Gökçen ISBN Visual basic. net / Gökçen Karan. 2. I. Makar, Jobe. II. Kalender, lker. II bsk. Ankara : Seçkin, s. : flkl. ; 24 cm. çindekiler:.net framework - Nesne yönelimli programlama - Web forms - Windows forms AD 5927 XML web services - Ado. Net - Asp. Net S.N.: ; D.M Page, Khristine Annwn ISBN Macromedia dreamweaver MX kayna ndan e itim / Khristine Annwn Page ; çeviren: Emrah Günok. 2. bsk. stanbul : Medyasoft Yay nlar, x, 549, [4] s. ; 24 cm + 2 CD. Templeman, Julian Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN I. Günok, Emrah. I AD 5700 Ad m ad m Microsoft Visual C++.Net / Julian Templeman, Andy Olsen ; çeviri: Serdar Özkaya ; editör: Ahmet Nejat Ekebafl. Ankara : Arkadafl Yay nlar, x, 626 s. : flkl. ; 24 cm. 3

21 Dizin vard r. S.N.: ; D.M Özgün eserad : Microsoft Visual C++.Net step by step. ISBN Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri S.N.: ; D.M ISBN I. Olsen, Andy. II. Özkaya, Serdar. III. Ekebafl, Ahmet Nejat. IV. E.a AD Bayraktar, Murat, MCSE Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem 2003 BD 1126 Mühendisi) : Active Directory s navlar na haz rl k k lavuzu : Ismagulov, Baurzhan, Windows server 2003 (70-294/70-297) MOSIX tabanl da t lm fl sistemlerde görev göçü / Baurzhan Ismagulov / yazan: Murat Bayraktar ; editör: Ali Halaç ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, viii, 39 s. : flkl., tbl. ; 29 cm. xxx, 497 s. : flkl. ; 24 cm. ngilizce eserad : Process migration in MOSIXbased distributed systems. S.N.: ; D.M Dizin vard r. Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe ISBN Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. S.N.: ; B.N. 2003/ , AD Alt ntafl, Altu A. Java ve yaz l m tasar m / Altu A. Alt ntafl. 1. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, xvi, 688 s. : flkl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD 5702 Carlberg, Conrad Exel ile iflletme analizi / Conrad Carlberg ; çeviren: Gülsüm Sonal. 1. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, , I. Halaç, Ali. II. Koyuncu, Suat. II 005.4, AD Altan, Naci Herkes çin Windows XP ve Office XP ortam nda bilgisayar kullan m k lavuzu / Naci Altan. 3. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, xiii, 543 s. : res. ; 24 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 225) çindekiler: PC donan m - Windows XP -Office XP : word, excel access, powerpoint, outlook ve frontpage S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Güngören, Bora Java ile temel programlama / Bora Güngören. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : flkl. ; 24 cm , Dizin vard r BD Üner, Emir, Linux iflletim sistemi üzerinde bileflen tabanl yaz l m gelifltirmeye olanak sa layan bir sistemin tasar m ve gerçeklefltirimi / Emir Üner cm : çizelge, flkl.. ngilizce eserad : Design and implementation of a system that enables development of component based software on linux operating system. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: 74. yy. Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. S.N.: ; B.N. 2003/4-153

22 2003 AD 5701 ISBN I. Artun, Serkan. II. Koyuncu, Suat. III. E.a. Ayfer, Can U ur, Kim korkar Linux'tan? / Can U ur Ayfer. 1. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, AD s. : flkl. ; 24 cm + 3 CD. (Pusula ; 103) Dizin vard r. Mandrake 9.1 ile birlikte. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Adobe in desingn 2.0 : yetkili e itim k lavuzu / yazan: Adobe Yarat c Ekibi ; çeviren: Serkan Artun ; teknik editör: Hatice T b k Cesur ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Shark, AD 5520 xv, 464 s. : res., flkl. ; 24 cm. Dizin vard r Özgün eserad : Adobe in Desing 2.0 Classroom Çetin, Görkem, in a book. Linux doktoru / Görkem Çetin. 1. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. bsk. Ankara : Seçkin, S.N.: ; D.M s. : tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Adobe Yarat c Ekibi. II. Artun, Serkan. III. Cesur, Hatice T b k. IV. Koyuncu, Suat AD BD Ekebafl, Ahmet Nejat Karaca, Seyit Ali, AutoCAD 2004 / Ahmet Nejat Ekebafl. Uluslararas veri flifreleme 1. bsk. Ankara : Seçkin, algoritmas n n tampon yazmaçl xxiv, 696 s. : res., flkl. ; 24 cm. pipeline yap s ile donan m Dizin vard r. S.N.: ; D.M uygulamas / Seyit Ali Karaca ISBN ix, 60 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. ngilizce eserad : A hardware implementation of international data encryption algorithm with buffered pipeline structure Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe Üniversitesi Kaynakça: 55. yy AD 5901 Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. Kanbur, Nezih S.N.: ; B.N. 2003/ D studio Max / Nezih Kanbur. 4. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, , s. : flkl. ; 25 cm. (Pusula ; 32) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN X 006 Özel bilgisayar yöntemleri II. Seri AD AD 5800 Schulze, Patti Freehand mx : kayna ndan e itim / Patti Schulze ; çeviren: Serkan Artun ; editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Medyasoft Yay nlar, viii, 358 s. : flkl., tbl. ; 24 cm + 2 CD. Dizin vard r. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M Photoshop 7 : ileri seviye / Gary David Bouton...[ve baflkalar ] ; çeviren: Hatice Cesur. stanbul : Sistem Yay nc l k, xxxix, 993 s. : res., flkl. ; 24 cm + 1 CD. (Sistem Yay nc l k ; yay n no: 393) Özgün eserad : Inside photoshop 7.

23 Dizin vard r AD 5561 Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri S.N.: ; D.M ISBN Özbay, Murat, I. Bouton, Gary David. II. Cesur, Hatice. Türkçe ö retimi bibliyografyas / III. Seri. Murat Özbay. 1. bsk. Ankara : Pegem A Yay nlar, s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar 2003 BD 1134 Küçük, Serhat Osmanl üzerine tezler : bibliyografya ve istatistik / Serhat Küçük , , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 025 Kütüphanelerin iflleyifli 015 Belirli yerlerden gelen 2003 AD 5229 eserlerin E-dönüflüm liderleri. stanbul : Capital, AD s. ; 20 cm E-dönüflüm liderleri yar flmas nda finale kalan Kocaeli- zmit bibliyografyas (1932- flirketlerin örnek öyküleri. S.N.: ; D.M ) / [haz rlayan]: Mehmet Sar o lu Kocaeli : Kocaeli Üniv., xii, 98 s. ; 24 cm. (Kocaeli Üniversitesi yay nlar ; yay n no. 94) Dizin vard r BD 1031 S.N.: ; D.M ISBN Yüksel, Faruk I. Sar o lu, Mehmet. II. Seri. Kütüphanecilik alan nda bilgisayar kullan m / Faruk Yüksel iv, 41 y. : flkl. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans) - stanbul Üniversitesi. 016 Belirli konulardaki eserlerin Kaynakça: yy.. S.N.: ; D.M AD , Borçlar - ticaret ve banka hukuku bibliyografyas, / [haz rlayan]: Yaflar Karayalç n, Aynur Yongal k. Ankara : Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, 2002 (Sözkesen Matbaac l k) xxx, 302 s. ; 24 cm. (Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü ; yay n nu: 395) 2003 AD Büke, Ahmet Biliflim ça nda e-devlet ve e-türkiye / Ahmet Büke. zmir : zmir Ticaret Odas, s. : grf., flkl., tbl. ; 20 cm. ( zmir Ticaret Odas ; yay n no: 122) Dizin vard r. S.N.: ; D.M S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Karayalç n, Yaflar. II. Yongal k, Aynur. II. Seri. III. Seri , 350, ,

24 025.3 ISBN : Uluslararas standart kitap numaras / editör: Gökçin Yalç n ; haz rlayanlar: Ayfer Karaa aç, Mehmet Demir. Ankara : Kültür [2003?] 12 s. : grf. ; 20 cm. ngilizce eserad : ISBN International standart book number AD 5243 Süreli Yay nlar 2003 SB Acarkent vizyon. 7. say (Haziran 2003) -. stanbul : Acarkent fiirketler Bakanl, Toplulu u, c. : res. ; 33 cm. Ayl k, Haziran S.N.: Ücretsizdir. S.N.: ; D.M I. Yalç n, Gökçin. II. Karaa aç, Ayfer. III. Demir, Mehmet Di er bilgilendirme kaynaklar c. : res. ; 28 cm. Süresi belirlenemedi. Süreli Yay nlar S.N.: Ücretsizdir SB Kültür ve sanatta beyaz sayfa. 1. y l, 1. say (fiubat 2003) -. stanbul : Tahir Yekeler, c. : res. ; 28 cm. Ayl k, fiubat Beyaz sayfa. Ayl k kitap-edebiyat dergisi. S.N.: TL. (Tek say ) , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 2003 SB Denge. 3. y l, 3. say (2003) -. zmir : Dokuz Eylül Üniversitesi B Kültür ve Spor Kulübü Derne i, SB Modern bak fl. 1. y l, 1. say (Haziran- A ustos 2003) -. stanbul : Ebru Ar kan Turgut, c. : res. ; 33 cm. Üç ayl k, Haziran-A ustos MEF E itim Kurumlar taraf ndan ç kar lmaktad r. E itim-bilim-sanat-aktüalite forumu. S.N.: ISSN : Ücretsizdir SB Di er dillerde Pasha life. 1. y l, 1. say (May s 2003) -. stanbul : C. Cem Gül, c. : res. ; 30 cm AD 5114 Ayl k, May s Metin, Türkçe- ngilizce paralel. Düflünce ve edebiyat m zda Yurt ve Dünya Dergisi / [haz rlayan] Abdurrahim Karadeniz. 1. bsk. Ankara : Kültür Bakanl, xii, 277 s. ; 24 cm. (T.C. Kültür Bakanl yay nlar ; Yay mlar Dairesi Baflkanl kültür eserleri dizisi ; 357) The magazine that brings quality to life. S.N.: ISSN : 1.50 Paund (Tek say ) SB Dizin vard r. Pegazin. 2. y l, 4. say ( lkbahar 2003) Kaynakça: 263. s. -. stanbul : Tan t m Ajans, S.N.: ; D.M c. : res. ; 30 cm. ISBN : TL. Üç ayl k, lkbahar I. Karadeniz, Abdurrahim. II. Seri. S.N.: Ücretsizdir

25 2003 SB AD Trendsetter magazine. 2. vol., 1. say Schneider, Wolf, (May s 2003) -. stanbul : Maya Gazetecinin el kitab / Wolf Schneider, letiflim ve Tasar m, Paul-Josef Raue ; çeviren: Ifl k Aygün ; c. : res. ; 30 cm. Ayl k, May s düzeltmen: Ahmet Kadri Kurflun. 2. bsk. Modern luxury-fashion-style-design- creative stanbul : stanbul Üniv. letiflim Fak. Kondrad Adenauer Vakf, worlds. S.N.: Ücretsizdir. xii, 276 s. ; 23 cm. ( stanbul Üniversitesi letiflim Fakültesi yay nlar ; 16) Dizin vard r. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K I. Raue, Paul-Josef. II. Aygün, Ifl k. III. Kurflun, Ahmet Kadri. IV. E.a. V. Seri. 069 Müzecilik (Müze bilimi) 2003 AD AD Gönenç, Özgür Müze Çal flmalar ve Kurtarma Agence France Presse ve Anadolu Kaz lar Sempozyumu (13. : 2002 : Ajans 'n n karfl laflt r lmas / Özgür Denizli) Gönenç. stanbul : stanbul Üniv. letiflim Fak., Müze Çal flmalar ve Kurtarma 124 s. ; 23 cm. (Üniversite ; yay n no. Kaz lar Sempozyumu, Nisan letiflim Fak. ; yay n no. 11) 2002 Denizli / yay na haz rlayanlar: Kaynakça: ss. Koray Olflen... [ve baflkalar ]. Ankara : S.N.: ; D.M Kültür Bakanl An tlar ve Müzeler Gn. ISBN Müd., II. Seri. 276 s. : res., flkl. ; 24 cm. (T.C. Kültür Bakanl yay nlar ; An tlar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ; yay n no: 89) Bibliyografik bilgi içerir AD 5023 S.N.: ; D.M ISBN I. Olflen, Koray. I III. Seri. Aymaz, Abdullah Diyalog ad mlar / Abdullah Aymaz ; haz rlayan: Cemal Uflak. stanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakf, s. ; 21 cm. (Gazeteciler ve Yazarlar Vakf ; 14) 070 HABER ORTAMLARI, S.N.: ; D.M GAZETEC L K ISBN I. Uflak, Cemal. I III. Seri AD 5626 Yerel Medya E itim Semineri (9. : 2003 AD : Tunceli) IX. Yerel Medya E itim Semineri, (9-10 May s 2002). Ankara : Baflbakanl k Bas n Yay n Enfermasyon Genel Müdürlü ü, , Kahraman, Hasan Bülent Cam odada oturmak / Hasan Bülent Kahraman. 1. bsk. stanbul : nk lâp, s. ; 20 cm. 8

26 Kitaptaki yaz lar n ço u daha önce Radikal gazetesinde yay nlanm flt r. S.N.: ; D.M ISBN X s. : res. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: 181. s. S.N.: ; D.M ISBN Di er co rafi bölgelerde 2003 AD Süreli Yay nlar Erdem, Selman 2003 SB 324 Felsefe : ders kitab / Selman Erdem stanbul : Fil Yay nevi, mevsim Karfl yaka. 1. y l, 2. say 208 s. : rnk. res. ; 24 cm. (2003) -. zmir : Nezih Sar kaya, Dizin vard r. c. : res. ; 28 cm. Kaynakça: ss. Üç ayl k, S.N.: ; D.M Dört mevsim Karfl yaka ISBN : TL. Kültürel-sanatsal-aktüel dergi. S.N.: Ücretsizdir SB AD 5919 Kocaeli flehiriçi. 3. say (Nisan 2003) Kocaeli : Yüzyüze Bas m Yay n, Mengüflo lu, Takiyettin c. : res. ; 30 cm. Felsefeye girifl / Takiyeddin Ayl k, Nisan Ayl k haber dergisi ve yorum. Mengüflo lu. 8. bs. stanbul : Remzi S.N.: Kitabevi, ISSN : TL. (Tek say ). 316 s. ; 24 cm. (Büyük fikir kitaplar dizisi) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN X 2003 SB 386 II. Seri fiehir ve Pendik. 1. y l, 5. say (Nisan 2003) -. stanbul : Pendik Belediyesi, c. : res. ; 30 cm. Ayl k, Nisan AD 5439 S.N.: Ücretsizdir Politzer, Georges, Felsefenin temel ilkeleri / Georges Politzer ; ngilizce'den çeviren Erol Esençay. 1. bs. zmir : lya, FELSEFE VE 521 s. ; 20 cm. ( lya yay nlar. Felsefe dizisi) PS KOLOJ Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN AD 5689 I. Esençay, Erol. I III. Seri Arslan, Ahmet Felsefe / Ahmet Arslan. stanbul : nk lâp,

27 110 METAF Z K 473 s. ; 22 cm. (Ayr nt ; 227. "A r" kitaplar dizisi ; 2) (SPEKÜLAT F FELSEFE) Dizin vard r. Özgün eserad : An intimate history of humanity. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. 111 Ontoloji (Varl kbilim) S.N.: ; D.M ISBN I. Özsayar, Elif. I III. Seri AD Tunal, smail Estetik / smail Tunal. 7. bs. stanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 24 cm. (Büyük fikir kitaplar dizisi ; 92) Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) II. Seri AD Webster, Richard, Koruyucu mele inizle irtibat / Richard Webster ; çevirmen: Aylin Erdo mufl EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK bsk. stanbul : New Age Yay nlar, s. ; 20 cm. Özgün eserad : Spirit guides angel guardians. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. 121 Epistemoloji (Bilgi kuram ) S.N.: ; D.M ISBN I. Erdo mufl, Aylin. I 2003 AD , Bilgi ve De er Sempozyumu ( AD 5498 : Mu la) Bilgi ve de er : Mu la Üniversitesi Felsefe Bölümü sempozyum bildirileri / editör: fiahabettin Yalç n. 1. bs. Ankara : Vadi Yay nlar, Sezer, Sennur, Osmanl 'da fal ve falnameler / Sennur Sezer. stanbul : Milliyet, [2003?] 270 s. : res. ; 18 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M s. ; 22 cm. (Vadi Yay nlar ; 177. Felsefe dizisi ; 31) S.N.: ; D.M ISBN I. Yalç n, fiahabettin. I III. Seri AD Kullmann, Wilton 128 nsanl k Göksel ve yersel fl nlar : radyestezi rehberi / Wilton Kullmann ; 2003 AD 5507 ngilizce'den çeviren Ali Kayalar. stanbul : Meta, , [17] s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Zeldin, Theodore Özgün eserad : Gottes gestirnsrahlen. nsanl n mahrem tarihi / Theodore ngilizce eserad : God's celestial rays. Zeldin ; ngilizceden çeviren: Elif Özsayar. 3. bs. stanbul : Ayr nt Yay nlar, Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kayalar, Ali. I

28 2003 AD 5884 S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin Aslan burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, AD s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin. Kova burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, Bal k burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD AD s. ; 14 cm. O lak burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD Baflak burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek 2003 AD 5885 Yay nc l k, s. ; 14 cm. Yay burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD Bo a burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek 2003 AD 5883 Yay nc l k, s. ; 14 cm. Yengeç burcu : gün gün y ll k yorum / S.N.: ; D.M haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek I. Uzer, Esin. Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin AD kizler burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M I. Uzer, Esin BEL RL FELSEF OKULLAR 149 Di er felsefi sistemler 2003 AD Koç burcu : gün gün y ll k yorum / haz rlayan: Esin Uzer. stanbul : Mercek Yay nc l k, s. ; 14 cm AD 5069 Ifl klar, Erhan Ak l relativizm ve postmodernizm / Erhan Ifl klar. 1. bs. zmir : Erhan Ifl klar, ,

29 266 s. ; 20 cm. ( lya yay nlar. Psikoloji dizisi) 150 PS KOLOJ Özgün eserad : Totem und tabu. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN AD 5649 I. Kanat, Ak n. I III. Seri Erdem, Selman Liseler için psikoloji / Selman Erdem. stanbul : Fil Yay nevi, AD s. : rnk. res., grf., flkl. ; 23 cm. S.N.: ; D.M Jung, Carl Gustav, ISBN Dört arketip / Carl Gustav Jung ; çeviren: Zehra Aksu Y lmazer ; sunufl: M. 150 Bilgin Saydam. 1. bs. stanbul : Metis Yay nlar, s. ; 20 cm. (Metis Yay nlar. Ötekini 2003 AD 5908 dinlemek ; 14) 150 Özgün eserad : Die archetypen und das kollektive Morgan, Clifford Thomas unbewusste. Psikolojiye girifl / Clifford T. Morgan ; Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. çevirenler: Hüsnü Ar c...[ve baflkalar ]. S.N.: ; D.M bsk. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, ISBN I. Y lmazer, Zehra Aksu. II. Saydam, M. 473 s. ; 24 cm. (Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü yay nlar ; yay n no: 1) Bilgin. II IV. Seri Dizin vard r. ngilizce terimler ve Türkçe karfl l klar vard r AD 5160 Kaynakça: ss S.N.: ; D.M Stephenson, Craig I. Ar c, Hüsnü. I III. Seri. 150 Kaplumba alara dair / Craig Stephenson ; çeviren: Roza Hakmen. stanbul : Yap Kredi Yay nlar, fiener, Beria Bilge Psikoloji : ders kitab / Beria Bilge fiener, Zafer Çelik, brahim Uçak. [Ankara] : MEB, 2003 ( stanbul) 209 s. : res., flkl. ; 24 cm. (Millî E itim Bakanl yay nlar ; Ders kitaplar dizisi ; 654) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Çelik, Zafer. II. Uçak, brahim. II IV. Seri AD s. : rnk. res. ; 22 cm. (Yap Kredi Yay nlar ; zdüflümler/düfl izleri ; 17) S.N.: ; D.M ISBN I. Hakmen, Roza. I III. Seri Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler 2003 AD Timuçin, Afflar, Aflk n diyalekti i / Afflar Timuçin AD 5440 bsk. stanbul : Bulut Yay n Da t m, s. ; 21 cm. Freud, Sigmund, Kaynakça: ss. Totem ve tabu / Sigmund Freud ; Almanca'dan çeviren Ak n Kanat. 1. bs. zmir : lya, S.N.: ; D.M ISBN

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/10 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/10 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı