Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Gülşah AŞIK 2, Engin KARAKEÇE 3, Lütfiye ÖKSÜZ 4, Server YAĞCI 5, Emel SESLİ ÇETİN 6, Mehmet ÖZDEMİR 7, Ali Rıza ATASOY 1, Esra KOÇOĞLU 8, Mustafa GÜL 9, Muhammet Güzel KURTOĞLU 10, Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR 11, Adnan SEYREK 12, Mustafa BERKTAŞ 13, Bilge GÜLTEPE 14, Ahmet AYYILDIZ 15 1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya. 1 Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. 2 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyonkarahisar, Turkey. 3 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya. 3 Sakarya Education and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Sakarya, Turkey. 4 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 4 Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 5 Denizli Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli. 5 Denizli State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Denizli, Turkey. 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta. 6 Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Isparta, Turkey. 7 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 7 Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 8 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu. 8 Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bolu, Turkey. 9 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 9 Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kahramanmaras, Turkey. 10 Konya Numune Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya. 10 Konya Numune Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Konya, Turkey. 11 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 11 Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 12 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 12 Firat University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Elazig, Turkey 13 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 13 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey 14 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 14 Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 15 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum. 15 Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzurum, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. İhsan Hakkı Çiftci, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. * Bu çalışmanın bir bölümü (OXA tipi direnç genlerinin tanımlanması için multipleks RT PCR kiti geliştirilmesi), Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca (Proje No: ) desteklenmiştir. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Acinetobacter cinsi içerisinde hastane enfeksiyonlarının en önemli etkeni Acinetobacter baumannii dir. Bu gram-negatif kokobasil, antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe dirençli olup aynı zamanda karbapenemlere de direnç geliştirme kapasitesindedir. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt grupları için multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr) kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımını araştırmaktır. Çalışmaya, çeşitli illerdeki (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) 13 üniversite ve devlet hastanesinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, tarihleri arasında izole edilen toplam 834 A.baumannii klinik izolatı dahil edilmiştir. İzolatlar, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler [Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD)] kullanılarak tanımlanmış; duyarlılık testleri otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tüm örneklere bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genleri için qpcr uygulanmış; ayrıca, bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda saptanan antibiyotik direnç oranları; amoksisilin-klavulanat için %96.8, siprofloksasin için %86.8, gentamisin için %74.7, amikasin için %71.7, sefaperazon-sulbaktam için %73.5, imipenem için %72.1 ve meropenem için %73 olarak izlenmiştir. Altı yüz iki (%72.2) izolat hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuştur. A.baumannii izolatları için en etkili antibiyotiğin, %100 duyarlılık oranı ile kolistin olduğu görülmüştür. İzolatların tümünde bla - OXA-51-like geni pozitif bulunmuş; ancak bla OXA-24-like geni hiçbir izolatta gösterilememiştir. Toplam bla OXA-23- like ve bla gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 ve %12.5 olarak saptanmıştır. Karbapeneme dirençli izolatların bla OXA-23-like OXA-58-like gen pozitiflikleri ise sırasıyla %74.4 ve %17.3 olarak tespit edilmiştir. Yirmi beş izolat hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like gen pozitifliği göstermiştir. bla OXA-24-like hariç, karbapeneme dirençli izolatların tamamında OXA tipi genler saptanmıştır. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23- like gen pozitiflik oranları farklı bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliği azalırken, bla OXA-23-like gen pozitifliği ile birlikte karbapenem direncinin arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58- genleri karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki bla OXA-23-like like pozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli bakterilerin hızlı tanısında, multipleks qpcr en uygun yöntemdir. Bu çalışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like, bla OXA-58-like ve bla OXA-51-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii; karbapenem direnci; OXA; multipleks gerçek zamanlı PCR. ABSTRACT Acinetobacter baumannii is the most important agent of nosocomial infections within the Acinetobacter genus. This gram-negative coccobacillus is intrinsically resistant to many antibiotics used in antimicrobial therapy, and capable of developing resistance including carbapenems. The objective of this study was to develop a multiplex real time polymerase chain reaction (qpcr) kit for OXA subgroups in A.baumannii, and to investigate the distribution of OXA subgroups in A.baumannii strains isolated from geographically different regions of Turkey. A total of 834 A.baumannii clinical isolates collected from different state and university medical centers in 13 provinces (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazig, Erzurum, 593

3 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Isparta, Istanbul, Kahramanmaras, Konya, Sakarya, Van) between , were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and automated systems [Vitek2 (biomerieux, ABD) and Phoenix (BD Diagnostic, MD)]. The susceptibility profiles of the isolates were studied with automated systems and standard disc diffusion method. All samples were subjected to qpcr to detect bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genes. A conventional PCR method was also used to detect blagene. The resistance rates observed during the study period were as follows: 96.8% for amoxicillin-clavulanate, 86.8% for ciprofloxacin, 74.7% for gentamicin, 71.7% for amikacin, 73.5% for ce- OXA-24-like faperozone-sulbactam, 72.1% for imipenem and 73% for meropenem. Six hundred and two (72.2 %) isolates were resistant to both imipenem and meropenem. Colistin was found to be the most effective antibiotic against A.baumannii isolates with 100% susceptibility rate. All isolates were positive for bla OXA- 51-like gene, however bla gene could not be demonstrated in any isolate. Total positivity rates of OXA-24-like bla OXA-23-like genes were found as 53.7% and 12.5%, respectively, while these rates were 74.4% and 17.3% in carbapenem-resistant isolates, respectively. Twenty-five isolates were positive for both bla OXA-23-like genes. All of the carbapenem-resistant isolates have OXA type genes with the exception of bla OXA-24-like gene. The positivity rates for bla OXA-23-like genes varied for each center. In addition, there was a decrease in the frequency of bla OXA-58-like gene, however both bla OXA-23-like gene and carbapenem resistance rates increased during the study period. In conclusion, high rates of resistance to carbapenems were also remarkable but A.baumannii strains keep on sensitivity to colistin. Both bla OXA-23-like genes were shown to be widespread in carbapenemresistant A.baumannii clinical isolates. However, bla OXA-23-like gene positive strains were increased throughout the study. Currently, multiplex qpcr is the best way for rapid diagnosis of resistant bacteria for prevention of hospital-acquired infections. The multiplex qpcr kit developed in this study could be useful for rapid diagnosis and identify the frequencies of bla OXA-23-like genes in carbapenem-resistant A.baumannii clinical isolates. Key words: Acinetobacter baumannii; carbapenem resistance; OXA; multiplex real-time PCR. GİRİŞ Acinetobacter türleri çeşitli çevresel ortamlarda yaşayabilme ve yüzeylere tutunabilme özellikleri nedeniyle fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Cins içerisinde Acinetobacter baumannii, başta ventilatörle ilişkili pnömoni, sepsis, menenjit, yumuşak doku ve idrar yolu olmak üzere pek çok enfeksiyona neden olabilen önemli bir insan patojenidir 1. A.baumannii enfeksiyonları için geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, büyük cerrahi girişim, hastanede ya da yoğun bakımda uzun süre yatarak tedavi olma, yanık, immün yetmezlik ve malignensi gibi durumlar risk faktörleri olarak ifade edilebilir 2. Son yıllarda hastane enfeksiyonu etkenleri arasında önemi artan A.baumannii, çeşitli direnç mekanizmaları ile aminoglikozidlere, sefalosporinlere, kinolonlara ve karbapenemlere direnç kazanarak tedavide güçlüklere neden olmaktadır. Her geçen gün daha sık enfeksiyon etkeni olarak izole edilmeleri, artan direnç oranları ve sınırlı sayıda tedavi seçeneği nedeniyle sorun giderek büyümektedir. Halen A.baumannii enfeksiyonlarına karşı son seçenek olarak elde tutulan kolistin ve polimiksin B ye karşı direnç bildirimlerinde de artış söz konusudur 3,4. Diğer gram-negatif bakterilerde olduğu gibi, A.baumannii izolatlarında karbapenemleri de kapsayan beta-laktam antibiyotiklere direnç gelişimi söz konusudur. Bu dirençten sıklıkla OXA türü beta-laktamazlar sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca OXA türü beta-laktamaz üreten A.baumannii izolatlarının çoğu, sadece karbapenem- 594

4 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. lere değil, kolistin ve tigesiklin dışında kalan ve klinikte yaygın kullanımı olan diğer tüm antibiyotiklere de dirençlidir 5. A.baumannii de karbapenem direnci birden fazla mekanizmayla ortaya çıkabilse de direnç en sık beta-laktamaz enzimleri yoluyla gerçekleşmektedir. Bu enzimler D grubu beta-laktamaz sınıfına ait dört OXA alt kümesinde ifade edilmektedir. Bu kümeleri temsilen de genellikle doğal olarak bulunan OXA-51 ve kazanılmış OXA-23, OXA-24 ve OXA-58 öne çıkmaktadır 6. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr), etken mikroorganizmaların hızla tanımlanması ve/veya miktarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır 7. Uygulama alanları her geçen gün genişleyen bu yöntem, antibiyotik direncinin erken belirlenmesine de imkan vermektedir. Son yıllarda hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerinin erken tanısı için çok sayıda ticari kit üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur 8,9. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt gruplar için multipleks qpcr kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımı araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Acinetobacter baumannii İzolatları Çalışmaya, farklı coğrafi bölgelerden (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) seçilen 13 üniversite ve devlet hastanesinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında tarihleri arasında yatan hastalardan alınan trakeal aspirat, kan, idrar ve yara yeri örneklerinden izole edilen 834 A.baumannii klinik izolatı alındı. İzolatların 753 (%90.3) ü yoğun bakım ve 81 (%9.7) i nöroloji, genel cerrahi ve dahiliye servislerinde uzun dönem yatarak tedavi gören hastalardan izole edilmişti. Aynı hastadan izole edilen suşlardan sadece biri çalışmaya dahil edildi. Kültür, Antibiyogram ve Tanımlama İzolatlar Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD) otomatize sistemleri ve konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyama, oksidaz testi, üç şekerli demirli besiyerinde üreme ve hareket özelliği) tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemi ile yapıldı. Phoenix sonucu bildirilen 107 izolata ait duyarlılık sonuçları Vitek2 sistemi ile tekrarlandı ve ek olarak imipenem ve meropenem disk difüzyon yöntemiyle test edildi. Disk difüzyon çalışmalarında imipenem ve meropenem duyarlılıkları için Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sınır değerleri dikkate alındı 10. Referans suş olarak A.baumannii ATCC kullanıldı. Primer ve Prob Tasarımı Çalışmada kullanılacak primer ve probları belirlemek için, A.baumannii OXA-23, OXA- 24, OXA-51 ve OXA-58 alt gruplarına ait farklı diziler National Center for Biotechnology Information (NCBI) veri bankasından alındı. ClustalW programı ile sıralanan diziler, Jalview programı ile ilgili dizi grupları içerisinde değişmeyen ve diğer gruplardan 595

5 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma farklılık gösteren bölgeler gözetilerek, Vector NTI programının da yardımıyla primer ve prob alternatifleri belirlendi. Çalışma multipleks qpcr olarak optimize edileceğinden ilgili primer ve probların birbirleriyle etkileşimi Vector NTI programı ile araştırılarak uygun olan diziler sentezletildi. Primer ve probların Tm dereceleri kendi içlerinde birbirine yakın tutuldu, ancak probların Tm derecelerinin primerlerden en az 6-7 C daha fazla olmasına özen gösterildi. Ek olarak çoğalan bölgelerin birbirinden ayrımı için problar farklı boyalarla işaretli olarak sentezlendi (Tablo I). PCR protokollerinin doğrulanması için; sentezletilen primer kontrolü bla OXA-23-like, bla OXA-, 24-like bla ve bla genleri için bağımsız PCR ile yapıldı. Çalışmada kullanılan OXA-51-like OXA-58-like primer büyüklükleriyle uyumlu agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünleri dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırıldı. Dizileme ile bla OXA-23-like ve bla OXA-58-like genleri için oluşturulan multipleks qpcr deneylerinde kullanılacak problar kontrol edildi. Nükleik Asit İzolasyonu ve Moleküler Çalışmalar DNA eldesi için, 1/100 triton X içeren 250 µl lizis tamponu içine saat inkübe edilmiş saf kültürlerden 2-3 koloni eklenerek süspanse edildi. Hazırlanan bakteri süspansiyonu 10 dakika kaynatıldı ve rpm de 5 dakika santrifüj edildi. Süpernatanın 50 µl si dikkatlice alınarak moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere -20 C de saklandı. Tüm örneklere bla OXA-23-like genleri için multipleks qpcr uygulandı. bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanıldı. qpcr optimizasyonu ve konvansiyonel PCR sonuçlarının değerlendirilmesinde agaroz jel elektroforez yöntemi kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya alınan 834 klinik A.baumannii izolatının Vitek2 ile yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda; %96.8 amoksisilin-klavulanat, %86.8 siprofloksasin, %74.7 gentamisin, %73.5 sefaperazon-sulbaktam, %73 meropenem, %72.2 imipenem ve %71.7 Tablo I. Çalışmada Kullanılan Primerler Alt gruplar Primer yönü Dizi GeneBank No Prob OXA-23 F 5 CGGTCTTGATCTCATGCAAA-3 GQ HEX R 5 -CCCAACCAGTCTTTCCAAAA-3 OXA-24 F1 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 AJ R1 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 F2 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 Woodford ve ark R2 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 OXA-51 F 5 -TCAGCAAGAGGCACAGTTTG-3 EU FAM R 5 -GCTGAACAACCCATCCAGTT-3 OXA-58 F 5 -AATTGGCACGTCGTATTGGT-3 EU Cy5 R 5 -CCCCTCTGCGCTCTACATAC-3 596

6 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. amikasin direnci saptanmıştır. Vitek2 ile 602 (%72.2) suş hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuş; tüm A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlı olduğu saptanmıştır. Disk difüzyon yöntemiyle tespit edilen imipenem ve meropenem direnci ise sırasıyla %74.8 (624/834) ve %75.7 (631/834) oranındadır. A.baumannii enfeksiyonları için tedavi alternatifi olan imipenem ve meropeneme direnç, çalışmaya katılan hastaneler arasında farklılıklar göstermiştir (Tablo II). Benzer durum, çalışmada irdelenen yıllar açısından da gözlenmiştir. İmipenem ve meropenem için direnç 2008 yılına kıyasla 2011 yılında ciddi artış göstermiştir. Konvansiyonel PCR çalışmalarında bla OXA-23-like genleri için pozitiflikler saptanmıştır. Beklenen baz büyüklüğünde agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünlerinin kontrol amaçlı dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırma yapılmış ve birebir uyum izlenmiştir. Ancak, gerek NCBI dizileri esas alındığında gerekse sentezlenen ya da literatürde bildirilen primer çiftleri kullanıldığında, bla OXA-24-like geni için pozitiflik gösterilememiştir. Optimize edilen multipleks qpcr çalışmalarında bla OXA-23-like pozitiflikleri saptanmıştır. Yalnızca bla OXA-51-like çalışmaya katılan tüm izolatlarda pozitif bulunmuştur. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları arasında farklar saptanmakla birlikte, tüm izolatlar için bla OXA-23-like gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 (n= 448) ve %12.5 (n= 104) olarak belirlenmiştir (Tablo II). Karbapeneme dirençli izolatlar arasında bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları sırasıyla %74.4 (n= 448) ve %17.3 (n= 104) olarak bulunmuştur. Yirmi beş izolat hem bla- hem de bla gen pozitifliği göstermiştir. OXA-23-like OXA-58-like Çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliğinde sınırlı oranda bir azalma gözlenmiştir. Özellikle 2011 yılında saptanan %6.1 (n= 6) oranındaki bla OXA-58-like pozitifliği dikkat çekici bulunmuştur. Ek olarak, bla OXA-23-like gen pozitifliklerinde yıllar içinde önemli bir artış söz konusudur. Bilhassa 2008 yılı izolatlarına oranla 2011 yılı izolatlarında üç kat yüksek oranda bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Direnç ile ilişkili gen bölgelerinin oranındaki bu artış, imipenem ve meropenem direncindeki artışla da paralellik göstermektedir. TARTIŞMA Son yıllarda antibiyotiklere dirençli Acinetobacter türlerinin neden olduğu hastane enfeksiyonlarında artış göze çarpmaktadır. Bu durum tedavide kullanılabilecek antibiyotiklerin etkisiz kalmasına yol açarak mikroorganizmanın kontrol edilmesini ve gelişen enfeksiyonların tedavisini güçleştirmektedir. Beta-laktam ajanlardan karbapenemler çok geniş etki spektrumları, antimikrobiyal aktivite, iyi bir klinik etkinlik ve olumlu güvenlik profili ile birçok ciddi enfeksiyonun ampirik tedavisinde ilk tercih olarak değerlendirilmektedir 1,3,5. Ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, A.baumannii izolatlarında karbapenemlere direnç oranları %80 e yaklaşmıştır 12. Altı yıllık süre içinde 1532 Acinetobacter izolatı ile İspanya da yapılan bir araştırmada, yıllar içerisinde birçok antibiyotiğe karşı direncin en az iki kat arttığı, imipenem direncinin ise %1.3 den %80 e ulaştığını bildirilmiştir 13. Çalışmamız sürecinde de direnç oranlarında önemli artış gözlenmiş ve karba- 597

7 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo II. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii İzolatlarında OXA 23, OXA 58 ve Antibiyotik Direnç Durumu OXA bla-23-like OXA bla-58-like Antibiyotik Direnci Pozitif Negatif Pozitif Negatif MEM (%) IPM (%) Şehir/Yıl İzolat sayısı n (%) n (%) n (%) n (%) R I S R I S Afyonkarahisar/ (4.8) 40 (95.2) 7 (16.7) 35 (83.3) Kahramanmaraş/ (50) 16 (50) 1 (3.1) 31 (96.9) Van/ (19.4) 50 (80.6) 12 (19.4) 50 (80.6) Afyonkarahisar/ (24.1) 60 (75.9) 16 (20.3) 63 (79.7) İstanbul/ (63.4) 15 (36.6) 9 (22) 32 (78) Konya/ (90.8) 6 (9.2) 0 65 (100) Bolu/ (67.4) 14 (32.6) 0 43 (100) Afyonkarahisar/ (74.3) 27 (25.7) 2 (1.9) 103 (98.1) Ankara/ (30) 35 (70) 11 (22) 39 (78) Erzurum/ (44.9) 27 (55.1) 10 (20.4) 39 (79.6) Isparta/ (38.3) 58 (61.7) 29 (30.9) 65 (69.1) Konya/ (89.2) 8 (10.8) 1 (1.4) 73 (98.4) Van/ (77.8) 4 (22.2) 0 18 (100) Elazığ/ (50) 8 (50) 4 (25) 12 (75.5) Sakarya/ (71.7) 13 (28.3) 2 (154) 44 (84.6) İstanbul/ (77.2) 5 (22.8) 0 18 (100) Toplam (53.7) 386 (46.3) 104 (12.5) 730 (87.5) IPM: İmipenem; MEM: Meropenem; R: Dirençli; I: Orta dirençli; S: Duyarlı. 598

8 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. penem direncinin %70 in üzerine çıktığını saptanmıştır. Ek olarak çalışmalarda meropenem direncinin imipeneme oranla daha yüksek olduğu da bildirilmektedir 14. Benzer şekilde çalışmamızda da meropenem direnci imipeneme oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda OXA alt tiplerinin araştırılması amacıyla multipleks qpcr uygulanan 834 izolatın tamamında bla OXA-51-like geninin varlığı gösterilmiştir. A.baumannii türüne özgül bla OXA-51-like geninin tüm izolatlarda tespit edilmiş olması, çalışmaya dahil edilen izolatların tanımlanmasını moleküler olarak doğrular niteliktedir. Buna karşın iki farklı primer kullanılarak yapılan konvansiyonel PCR çalışmalarında, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olarak, çalışmaya dahil edilen hiçbir izolatta bla OXA-24-like gen pozitifliği gösterilememiştir 15,16 (Tablo III). Yurt içi ve yurt dışından yapılan çalışmalarda, bla OXA-23-like için % arasında pozitiflik oranları bildirilmektedir (Tablo III). Çalışmamızda, ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 834 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda %53.7 oranında bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %74.4 (448/602) oranında yüksek bla OXA-23-like gen pozitifliği tespit edilmiştir. Pozitiflik oranında yıllar içinde gözlenen artış da dikkat çekicidir. Bu yüksek oran, ülkemizdeki karbapeneme dirençli A.baumannii izolatlarında, direncin temel nedeninin bla OXA-23-like gen pozitifliği olabileceğini düşündürmektedir. Karbapenem direncinden sorumlu olup Çin 19, Kore 20 ve Tayvan 21 hariç pek çok ülkeden bildirimi yapılan bla OXA-58-like geni için, çalışmamıza dahil edilen tüm izolatlarda %12.8 oranında pozitiflik elde edilmiştir. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %17.3 (104/602) oranında bla OXA-58-like gen pozitifliği saptanmıştır. Bölgesel farklılıklar göze çarpmakla birlikte, yıllar içinde bla- OXA-58-like pozitifliğinde azalma söz konusudur. Özellikle 2011 yılı izolatları arasında bla OXA- 58-like gen pozitifliğinin %6.1 e gerilemesi dikkat çekicidir. Bu durumun, bla OXA-23-like pozitif izolatların, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kolonizasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamızda hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like pozitif bulunan 25 A.baumannii izolatının tamamı, literatürle uyumlu olarak karbapenemlere dirençli bulunmuştur 20. Hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerin hızla tanımlanması için son yıllarda moleküler testlere sıkça başvurulmaktadır 8,9. Ancak dirençli A.baumannii izolatlarının erken tanısı için henüz yaygın olarak kullanılan testler bulunmamaktadır. Araştırma amaçlı yapılan çalışmalarda bildirilen multipleks PCR nin en önemli olumsuzlukları; PCR ve elektroforez basamaklarından oluşması, zaman alıcı olması ve hem uygulama hem de değerlendirme aşamalarında nitelikli elemana ihtiyaç duyulmasıdır 11. Bu çalışmada geliştirilen ve kullanıma hazır hale getirilen multipleks qpcr kiti, tek basamaktan oluşmakta, hızlı sonuçlanmakta ve uygulama ve değerlendirme aşamalarında nitelikli personele ihtiyaç duymamaktadır. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like genleri, karbapeneme di- 599

9 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo III. OXA Gen Dağılımının Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Verileri Kaynak Yer Yıl Sayı bla OXA-23 (%) bla OXA-24 (%) bla OXA-51 (%) bla OXA-58 (%) Park ve ark. 20 Kore * Marque ve ark. 22 Avrupa ** Vahaboğlu ve ark. 23 Türkiye ** Villegas ve ark. 18 Kolombiya * Wang ve ark. 19 Çin ** Feizabadi ve ark. 24 İran ** Towner ve ark. 25 ARPAC ** Lee ve ark. 26 Güney Kore ** Mendes ve ark. 27 SENTRY a Papa ve ark. 17 Yunanistan * Morovat ve ark. 28 İran * Ergin ve ark. 15 Türkiye * Nowak ve ark. 29 Polonya *** Yang ve ark. 21 Tayvan b Cicek ve ark. 16 Türkiye Bu çalışma Türkiye * *** * A.baumannii; ** Acinetobacter spp.; *** Karbapeneme dirençli A.baumannii; a: Çok ilaca dirençli 230 izolatta OXA geni bakılmıştır; b: Çok ilaca dirençli 192 izolatta OXA geni bakılmıştır. 600

10 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. rençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki blapozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli ajanların hızlı tanısında multipleks qpcr en iyi yoldur. Bu ça- OXA-23-like lışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. KAYNAKLAR 1. Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant Acinetobacter in the UK: how big a threat? J Hosp Infect 2004; 58(3): Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC. Polimiksin B nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı in-vitro aktivitesi. ANKEM 2011; 25(2): Çiftci İH, Aşık G. Acinetobacter baumannii nin antibiyotik direnç mekanizmaları. ANKEM 2011; 25(3): Ko KS, Suh JY, Kwon KT, et al. High rates of resis-tance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007; 60(5): Coelho J, Woodford N, Afzal-Shah M, Livermore D. Occurrence of OXA-58-like carbapenemases in Acinetobacter spp. collected over 10 years in three continents. Antimicrob Agent Chemother 2006; 50(2): Towner JK. Molecular basis of antibiotic resistance in Acinetobacter spp. pp: In: Gerischer U (ed), Acinetobacter Molecular Biology. 2008, Caister Academic Press, UK. 7. Nadkarni MA, Martin FE, Jacques NA, Hunter N. Determination of bacterial load by real-time PCR using a broad-range (universal) probe and primers set. Microbiology 2002; 148(1): Renwick L, Holmes A, Templeton K. Multiplex real-time PCR assay for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Panton-Valentine leukocidin from clinical samples. Methods Mol Biol 2013; 943(2): Cantarelli V, Cavalcante B, Pilger DA, et al. Rapid detection of Van genes in rectal swabs by real time PCR in Southern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(5): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-first Informational Supplement. CLSI Document M100-S21, CLSI, Wayne, PA. 11. Woodford N, Ellington MJ, Coelho JM, et al. Multiplex PCR for genes encoding prevalent OXA carbapenemases in Acinetobacter spp. Int J Antimicrob Agents 2006; 27(4): Kuşçu F, Öztürk DB, Tütüncü EE ve ark. Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılık oranlarının E-test yöntemiyle araştırılması. Klimik Derg 2009; 22(2): Ruiz J, Nunez ML, Perez J, Simarro E, Martinez- Campos L, Gomez J. Evolution of resistance among clinical isolates of Acinetobacter over a 6-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18(4): Balcı M, Bitigen M, Kandemir B, Türk Arıbaş E, Erayman I. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem 2010; 24(1): Ergin A, Hascelik G, Eser OK. Molecular characterization of oxacillinases and genotyping of invasive Acinetobacter baumannii isolates using repetitive extragenic palindromic sequence-based polymerase chain reaction in Ankara between 2004 and Scand J Infect Dis 2013; 45(1): Cicek AC, Saral A, Iraz M, et al. OXA- and GES-type β-lactamases predominate in extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii isolates from a Turkish University Hospital. Clin Microbiol Infect 2013 July 19. doi: / [Epub ahead of print] 17. Papa A, Koulourida V, Souliou E. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in a newly established Greek hospital. Microb Drug Resist 2009; 15(4): Villegas MV, Kattan JN, Correa A, et al. Dissemination of Acinetobacter baumannii clones with OXA-23 carbapenemase in Colombian hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(6):

11 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma 19. Wang H, Guo P, Sun H, et al. Molecular epidemiology of clinical isolates of carbapenem-resistant Acinetobacter spp. from Chinese hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(11): Park KO, Son HC, Bae IK, Jeong SH. Molecular epidemiology of infection caused by OXA-23 or IMP-1 beta-lactamase-producing Acinetobacter baumannii. Korean J Clin Microbiol 2005; 8(2): Yang SC, Chang WJ, Chang YH, et al. Prevalence of antibiotics resistance and OXA carbapenemases genes in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010; 29(5): Marque S, Poirel L, Heritier C, et al. Regional occurrence of plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing oxacillinase OXA-58 in Acinetobacter spp. in Europe. J Clin Microbiol 2005; 43(9): Vahaboğlu H, Budak F, Kasap M, et al. High prevalence of OXA-51 type class D β-lactamases among ceftazidime-resistant clinical isolates of Acinetobacter spp.: co-existence with OXA-58 in multiple centers. J Antimicrob Chemother 2006; 58(3): Feizabadi MM, Fathollahzadeh B, Taherikalani M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and distribution of bla OXA genes among Acinetobacter spp. isolated from patients at Tehran hospitals. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): Towner KJ, Levi K, Vlassiadi M; ARPAC Steering Group. Genetic diversity of carbapenem-resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Europe. Clin Microbiol Infect 2008; 14(2): Lee K, Kim MN, Choi TY, et al; KONSAR Group. Wide dissemination of OXA-type carbapenemases in clinical Acinetobacter spp. isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2009; 33(6): Mendes RE, Bell JM, Turnidge JD, Castanheira M, Ronald N, Jones RN. Emergence and widespread dissemination of OXA-23, -24/40 and -58 carbapenemases among Acinetobacter spp. in Asia-Pacific nations: report from the SENTRY Surveillance Program. J Antimicrob Chemother 2009; 63(1): Morovat T, Bahram F, Mohammad E, Setareh S, Feizabadi MM. Distribution of different carbapenem resistant clones of Acinetobacter baumannii in Tehran Hospitals. New Microbiol 2009; 32(3): Nowak P, Paluchowska P, Budak A. Distribution of bla OXA genes among carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii nosocomial strains in Poland. New Microbiol 2012; 35(3):

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0533 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2013;27(1):7-12 doi:10.5222/ankem.2013.007 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Funda GÖZÜTOK 1, Fatma MUTLU

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu*

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 365-376 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Molecular

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Türk Mikrobiyol Cem Derg ():-8, 0 doi:0./tmcd.0.0 Araştırma Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Lütfiye

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):138-143, 2013 doi:10.5222/tmcd.2013.138 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Fatma ESENKAYA TAŞBENT*, Metin DOĞAN**,

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Özgün Araşt rma / Original Article 49 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Evaluation of Antibiotic Resistance in

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI? Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 197-202 PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?* SHALL

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Elçin Akduman

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Araştırma ANKEM Derg 15;29(3):99-104 doi: 10.5222/ankem.15.099 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Seray TÜMER 1, Özlem KİRİŞCİ 1, Esra

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2 ANKEM Derg 2016;30(1):24-30 doi: 10.5222/ankem.2016.024 Araştırma NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42:

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42: Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 537-544 TÜRKİYE DE HASTANE İZOLATI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE YENİ BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE GSBL TİPLERİ: ÇOK MERKEZLİ HİTİT SÜRVEYANSININ

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ ANKEM Derg 202;26(2):80-85 doi:0.5222/ankem.202.080 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ Meryem IRAZ, Ayşenur CEYLAN, Yasemin

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci*

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 59-69 İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Carbapenem Resistance in ESBL Positive

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 316-324 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Investigation

Detaylı

Dr. Emel UZUNOĞLU, Giresun Ömer Hekim Tıp Fakültesi

Dr. Emel UZUNOĞLU, Giresun Ömer Hekim Tıp Fakültesi Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastalara Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Myroides Türlerinin Genotiplendirilmesi ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılmasına

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı Gülfem ECE 1, Pınar ŞAMLIOĞLU 1, Şükran KÖSE 1, Gürsel

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özlem Aydemir 1, Tayfur Demiray 1, Mehmet Köroğlu 2, Yusuf

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 546-552 Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Ayşe YÜCE 1, Nur YAPAR 1, Oya EREN KUTSOYLU 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Ayşe YÜCE 1, Nur YAPAR 1, Oya EREN KUTSOYLU 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 195-202 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER SPP. SUŞLARININ 2000-2002

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Haemophilus influenzae de Antibiyotiklere Direnç Haemophilus influenzae de duyarlılık testleri-1 Disk difüzyon

Detaylı

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ Dr. Hasan S. Sa lam, 1 Dr. Aziz Ö ütlü, 2 Dr. Vildan Demiray, 3 Dr. O uz Karabay 4 1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 41-5. Orijinal Araştırma Makalesi Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

KARBAPENEMLERE DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KARBAPENEMLERE DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2012;26(4):187-192 doi:10.5222/ankem.2012.187 KARBAPENEMLERE DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Hatice TÜRK DAĞI, Halit KUŞ,

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu doi:10.5222/tmcd.2016.097 Derleme Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu Pınar ÇIRALIGİL Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 1 Mikrobiyoloji AD 2 HEPATİT 3 4 AMAÇ KHB enfeksiyonunda

Detaylı

Çeşitli klinik örneklerden yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları

Çeşitli klinik örneklerden yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çeşitli klinik örneklerden 2006-2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Orijinal Makale / Original Article 189 DO I: 10.4274/tftr.92300 Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Antimicrobial

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi GKDA Derg 8():65, 0 doi:0.5/gkdad.0.06 Klinik Çalışma Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi Nazan ATALAN *, Osman FAZLIOĞULLARI **, Tolga

Detaylı

Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi*

Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 197-209 Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi*

Detaylı

Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması*

Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 21-27 Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması*

Detaylı

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 716-722 Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Acinetobacter baumannii: An Important Pathogen

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU*****

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU***** ANKEM Derg 2;2():15516 PEDİATRİK YAŞ GRUBU TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ İNVİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ* Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim

Detaylı

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 251-255 251 KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* SHORT COMMUNICATION: INVESTIGATION

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DÜZEYİNDE TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DÜZEYİNDE TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 3;7(3):3-34 doi:./ankem.3.3 Araştırma KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DÜZEYİNDE TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Derya

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları +

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(3) 133-137 (2003) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + Yasemin Ersoy*, Mehmet Fırat*, Çiğdem Kuzucu**, Yaşar Bayındır*, Şenay

Detaylı

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 105-110 GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI THE PERFORMANCE OF TWO DIFFERENT

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum

HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum Prof. Dr. Kenan Midilli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DSÖ: HIV in ilaç

Detaylı