Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Gülşah AŞIK 2, Engin KARAKEÇE 3, Lütfiye ÖKSÜZ 4, Server YAĞCI 5, Emel SESLİ ÇETİN 6, Mehmet ÖZDEMİR 7, Ali Rıza ATASOY 1, Esra KOÇOĞLU 8, Mustafa GÜL 9, Muhammet Güzel KURTOĞLU 10, Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR 11, Adnan SEYREK 12, Mustafa BERKTAŞ 13, Bilge GÜLTEPE 14, Ahmet AYYILDIZ 15 1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya. 1 Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. 2 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyonkarahisar, Turkey. 3 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya. 3 Sakarya Education and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Sakarya, Turkey. 4 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 4 Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 5 Denizli Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli. 5 Denizli State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Denizli, Turkey. 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta. 6 Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Isparta, Turkey. 7 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 7 Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 8 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu. 8 Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bolu, Turkey. 9 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 9 Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kahramanmaras, Turkey. 10 Konya Numune Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya. 10 Konya Numune Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Konya, Turkey. 11 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 11 Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 12 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 12 Firat University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Elazig, Turkey 13 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 13 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey 14 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 14 Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 15 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum. 15 Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzurum, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. İhsan Hakkı Çiftci, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. * Bu çalışmanın bir bölümü (OXA tipi direnç genlerinin tanımlanması için multipleks RT PCR kiti geliştirilmesi), Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca (Proje No: ) desteklenmiştir. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Acinetobacter cinsi içerisinde hastane enfeksiyonlarının en önemli etkeni Acinetobacter baumannii dir. Bu gram-negatif kokobasil, antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe dirençli olup aynı zamanda karbapenemlere de direnç geliştirme kapasitesindedir. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt grupları için multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr) kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımını araştırmaktır. Çalışmaya, çeşitli illerdeki (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) 13 üniversite ve devlet hastanesinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, tarihleri arasında izole edilen toplam 834 A.baumannii klinik izolatı dahil edilmiştir. İzolatlar, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler [Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD)] kullanılarak tanımlanmış; duyarlılık testleri otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tüm örneklere bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genleri için qpcr uygulanmış; ayrıca, bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda saptanan antibiyotik direnç oranları; amoksisilin-klavulanat için %96.8, siprofloksasin için %86.8, gentamisin için %74.7, amikasin için %71.7, sefaperazon-sulbaktam için %73.5, imipenem için %72.1 ve meropenem için %73 olarak izlenmiştir. Altı yüz iki (%72.2) izolat hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuştur. A.baumannii izolatları için en etkili antibiyotiğin, %100 duyarlılık oranı ile kolistin olduğu görülmüştür. İzolatların tümünde bla - OXA-51-like geni pozitif bulunmuş; ancak bla OXA-24-like geni hiçbir izolatta gösterilememiştir. Toplam bla OXA-23- like ve bla gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 ve %12.5 olarak saptanmıştır. Karbapeneme dirençli izolatların bla OXA-23-like OXA-58-like gen pozitiflikleri ise sırasıyla %74.4 ve %17.3 olarak tespit edilmiştir. Yirmi beş izolat hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like gen pozitifliği göstermiştir. bla OXA-24-like hariç, karbapeneme dirençli izolatların tamamında OXA tipi genler saptanmıştır. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23- like gen pozitiflik oranları farklı bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliği azalırken, bla OXA-23-like gen pozitifliği ile birlikte karbapenem direncinin arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58- genleri karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki bla OXA-23-like like pozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli bakterilerin hızlı tanısında, multipleks qpcr en uygun yöntemdir. Bu çalışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like, bla OXA-58-like ve bla OXA-51-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii; karbapenem direnci; OXA; multipleks gerçek zamanlı PCR. ABSTRACT Acinetobacter baumannii is the most important agent of nosocomial infections within the Acinetobacter genus. This gram-negative coccobacillus is intrinsically resistant to many antibiotics used in antimicrobial therapy, and capable of developing resistance including carbapenems. The objective of this study was to develop a multiplex real time polymerase chain reaction (qpcr) kit for OXA subgroups in A.baumannii, and to investigate the distribution of OXA subgroups in A.baumannii strains isolated from geographically different regions of Turkey. A total of 834 A.baumannii clinical isolates collected from different state and university medical centers in 13 provinces (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazig, Erzurum, 593

3 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Isparta, Istanbul, Kahramanmaras, Konya, Sakarya, Van) between , were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and automated systems [Vitek2 (biomerieux, ABD) and Phoenix (BD Diagnostic, MD)]. The susceptibility profiles of the isolates were studied with automated systems and standard disc diffusion method. All samples were subjected to qpcr to detect bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genes. A conventional PCR method was also used to detect blagene. The resistance rates observed during the study period were as follows: 96.8% for amoxicillin-clavulanate, 86.8% for ciprofloxacin, 74.7% for gentamicin, 71.7% for amikacin, 73.5% for ce- OXA-24-like faperozone-sulbactam, 72.1% for imipenem and 73% for meropenem. Six hundred and two (72.2 %) isolates were resistant to both imipenem and meropenem. Colistin was found to be the most effective antibiotic against A.baumannii isolates with 100% susceptibility rate. All isolates were positive for bla OXA- 51-like gene, however bla gene could not be demonstrated in any isolate. Total positivity rates of OXA-24-like bla OXA-23-like genes were found as 53.7% and 12.5%, respectively, while these rates were 74.4% and 17.3% in carbapenem-resistant isolates, respectively. Twenty-five isolates were positive for both bla OXA-23-like genes. All of the carbapenem-resistant isolates have OXA type genes with the exception of bla OXA-24-like gene. The positivity rates for bla OXA-23-like genes varied for each center. In addition, there was a decrease in the frequency of bla OXA-58-like gene, however both bla OXA-23-like gene and carbapenem resistance rates increased during the study period. In conclusion, high rates of resistance to carbapenems were also remarkable but A.baumannii strains keep on sensitivity to colistin. Both bla OXA-23-like genes were shown to be widespread in carbapenemresistant A.baumannii clinical isolates. However, bla OXA-23-like gene positive strains were increased throughout the study. Currently, multiplex qpcr is the best way for rapid diagnosis of resistant bacteria for prevention of hospital-acquired infections. The multiplex qpcr kit developed in this study could be useful for rapid diagnosis and identify the frequencies of bla OXA-23-like genes in carbapenem-resistant A.baumannii clinical isolates. Key words: Acinetobacter baumannii; carbapenem resistance; OXA; multiplex real-time PCR. GİRİŞ Acinetobacter türleri çeşitli çevresel ortamlarda yaşayabilme ve yüzeylere tutunabilme özellikleri nedeniyle fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Cins içerisinde Acinetobacter baumannii, başta ventilatörle ilişkili pnömoni, sepsis, menenjit, yumuşak doku ve idrar yolu olmak üzere pek çok enfeksiyona neden olabilen önemli bir insan patojenidir 1. A.baumannii enfeksiyonları için geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, büyük cerrahi girişim, hastanede ya da yoğun bakımda uzun süre yatarak tedavi olma, yanık, immün yetmezlik ve malignensi gibi durumlar risk faktörleri olarak ifade edilebilir 2. Son yıllarda hastane enfeksiyonu etkenleri arasında önemi artan A.baumannii, çeşitli direnç mekanizmaları ile aminoglikozidlere, sefalosporinlere, kinolonlara ve karbapenemlere direnç kazanarak tedavide güçlüklere neden olmaktadır. Her geçen gün daha sık enfeksiyon etkeni olarak izole edilmeleri, artan direnç oranları ve sınırlı sayıda tedavi seçeneği nedeniyle sorun giderek büyümektedir. Halen A.baumannii enfeksiyonlarına karşı son seçenek olarak elde tutulan kolistin ve polimiksin B ye karşı direnç bildirimlerinde de artış söz konusudur 3,4. Diğer gram-negatif bakterilerde olduğu gibi, A.baumannii izolatlarında karbapenemleri de kapsayan beta-laktam antibiyotiklere direnç gelişimi söz konusudur. Bu dirençten sıklıkla OXA türü beta-laktamazlar sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca OXA türü beta-laktamaz üreten A.baumannii izolatlarının çoğu, sadece karbapenem- 594

4 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. lere değil, kolistin ve tigesiklin dışında kalan ve klinikte yaygın kullanımı olan diğer tüm antibiyotiklere de dirençlidir 5. A.baumannii de karbapenem direnci birden fazla mekanizmayla ortaya çıkabilse de direnç en sık beta-laktamaz enzimleri yoluyla gerçekleşmektedir. Bu enzimler D grubu beta-laktamaz sınıfına ait dört OXA alt kümesinde ifade edilmektedir. Bu kümeleri temsilen de genellikle doğal olarak bulunan OXA-51 ve kazanılmış OXA-23, OXA-24 ve OXA-58 öne çıkmaktadır 6. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr), etken mikroorganizmaların hızla tanımlanması ve/veya miktarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır 7. Uygulama alanları her geçen gün genişleyen bu yöntem, antibiyotik direncinin erken belirlenmesine de imkan vermektedir. Son yıllarda hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerinin erken tanısı için çok sayıda ticari kit üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur 8,9. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt gruplar için multipleks qpcr kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımı araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Acinetobacter baumannii İzolatları Çalışmaya, farklı coğrafi bölgelerden (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) seçilen 13 üniversite ve devlet hastanesinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında tarihleri arasında yatan hastalardan alınan trakeal aspirat, kan, idrar ve yara yeri örneklerinden izole edilen 834 A.baumannii klinik izolatı alındı. İzolatların 753 (%90.3) ü yoğun bakım ve 81 (%9.7) i nöroloji, genel cerrahi ve dahiliye servislerinde uzun dönem yatarak tedavi gören hastalardan izole edilmişti. Aynı hastadan izole edilen suşlardan sadece biri çalışmaya dahil edildi. Kültür, Antibiyogram ve Tanımlama İzolatlar Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD) otomatize sistemleri ve konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyama, oksidaz testi, üç şekerli demirli besiyerinde üreme ve hareket özelliği) tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemi ile yapıldı. Phoenix sonucu bildirilen 107 izolata ait duyarlılık sonuçları Vitek2 sistemi ile tekrarlandı ve ek olarak imipenem ve meropenem disk difüzyon yöntemiyle test edildi. Disk difüzyon çalışmalarında imipenem ve meropenem duyarlılıkları için Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sınır değerleri dikkate alındı 10. Referans suş olarak A.baumannii ATCC kullanıldı. Primer ve Prob Tasarımı Çalışmada kullanılacak primer ve probları belirlemek için, A.baumannii OXA-23, OXA- 24, OXA-51 ve OXA-58 alt gruplarına ait farklı diziler National Center for Biotechnology Information (NCBI) veri bankasından alındı. ClustalW programı ile sıralanan diziler, Jalview programı ile ilgili dizi grupları içerisinde değişmeyen ve diğer gruplardan 595

5 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma farklılık gösteren bölgeler gözetilerek, Vector NTI programının da yardımıyla primer ve prob alternatifleri belirlendi. Çalışma multipleks qpcr olarak optimize edileceğinden ilgili primer ve probların birbirleriyle etkileşimi Vector NTI programı ile araştırılarak uygun olan diziler sentezletildi. Primer ve probların Tm dereceleri kendi içlerinde birbirine yakın tutuldu, ancak probların Tm derecelerinin primerlerden en az 6-7 C daha fazla olmasına özen gösterildi. Ek olarak çoğalan bölgelerin birbirinden ayrımı için problar farklı boyalarla işaretli olarak sentezlendi (Tablo I). PCR protokollerinin doğrulanması için; sentezletilen primer kontrolü bla OXA-23-like, bla OXA-, 24-like bla ve bla genleri için bağımsız PCR ile yapıldı. Çalışmada kullanılan OXA-51-like OXA-58-like primer büyüklükleriyle uyumlu agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünleri dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırıldı. Dizileme ile bla OXA-23-like ve bla OXA-58-like genleri için oluşturulan multipleks qpcr deneylerinde kullanılacak problar kontrol edildi. Nükleik Asit İzolasyonu ve Moleküler Çalışmalar DNA eldesi için, 1/100 triton X içeren 250 µl lizis tamponu içine saat inkübe edilmiş saf kültürlerden 2-3 koloni eklenerek süspanse edildi. Hazırlanan bakteri süspansiyonu 10 dakika kaynatıldı ve rpm de 5 dakika santrifüj edildi. Süpernatanın 50 µl si dikkatlice alınarak moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere -20 C de saklandı. Tüm örneklere bla OXA-23-like genleri için multipleks qpcr uygulandı. bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanıldı. qpcr optimizasyonu ve konvansiyonel PCR sonuçlarının değerlendirilmesinde agaroz jel elektroforez yöntemi kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya alınan 834 klinik A.baumannii izolatının Vitek2 ile yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda; %96.8 amoksisilin-klavulanat, %86.8 siprofloksasin, %74.7 gentamisin, %73.5 sefaperazon-sulbaktam, %73 meropenem, %72.2 imipenem ve %71.7 Tablo I. Çalışmada Kullanılan Primerler Alt gruplar Primer yönü Dizi GeneBank No Prob OXA-23 F 5 CGGTCTTGATCTCATGCAAA-3 GQ HEX R 5 -CCCAACCAGTCTTTCCAAAA-3 OXA-24 F1 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 AJ R1 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 F2 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 Woodford ve ark R2 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 OXA-51 F 5 -TCAGCAAGAGGCACAGTTTG-3 EU FAM R 5 -GCTGAACAACCCATCCAGTT-3 OXA-58 F 5 -AATTGGCACGTCGTATTGGT-3 EU Cy5 R 5 -CCCCTCTGCGCTCTACATAC-3 596

6 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. amikasin direnci saptanmıştır. Vitek2 ile 602 (%72.2) suş hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuş; tüm A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlı olduğu saptanmıştır. Disk difüzyon yöntemiyle tespit edilen imipenem ve meropenem direnci ise sırasıyla %74.8 (624/834) ve %75.7 (631/834) oranındadır. A.baumannii enfeksiyonları için tedavi alternatifi olan imipenem ve meropeneme direnç, çalışmaya katılan hastaneler arasında farklılıklar göstermiştir (Tablo II). Benzer durum, çalışmada irdelenen yıllar açısından da gözlenmiştir. İmipenem ve meropenem için direnç 2008 yılına kıyasla 2011 yılında ciddi artış göstermiştir. Konvansiyonel PCR çalışmalarında bla OXA-23-like genleri için pozitiflikler saptanmıştır. Beklenen baz büyüklüğünde agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünlerinin kontrol amaçlı dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırma yapılmış ve birebir uyum izlenmiştir. Ancak, gerek NCBI dizileri esas alındığında gerekse sentezlenen ya da literatürde bildirilen primer çiftleri kullanıldığında, bla OXA-24-like geni için pozitiflik gösterilememiştir. Optimize edilen multipleks qpcr çalışmalarında bla OXA-23-like pozitiflikleri saptanmıştır. Yalnızca bla OXA-51-like çalışmaya katılan tüm izolatlarda pozitif bulunmuştur. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları arasında farklar saptanmakla birlikte, tüm izolatlar için bla OXA-23-like gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 (n= 448) ve %12.5 (n= 104) olarak belirlenmiştir (Tablo II). Karbapeneme dirençli izolatlar arasında bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları sırasıyla %74.4 (n= 448) ve %17.3 (n= 104) olarak bulunmuştur. Yirmi beş izolat hem bla- hem de bla gen pozitifliği göstermiştir. OXA-23-like OXA-58-like Çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliğinde sınırlı oranda bir azalma gözlenmiştir. Özellikle 2011 yılında saptanan %6.1 (n= 6) oranındaki bla OXA-58-like pozitifliği dikkat çekici bulunmuştur. Ek olarak, bla OXA-23-like gen pozitifliklerinde yıllar içinde önemli bir artış söz konusudur. Bilhassa 2008 yılı izolatlarına oranla 2011 yılı izolatlarında üç kat yüksek oranda bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Direnç ile ilişkili gen bölgelerinin oranındaki bu artış, imipenem ve meropenem direncindeki artışla da paralellik göstermektedir. TARTIŞMA Son yıllarda antibiyotiklere dirençli Acinetobacter türlerinin neden olduğu hastane enfeksiyonlarında artış göze çarpmaktadır. Bu durum tedavide kullanılabilecek antibiyotiklerin etkisiz kalmasına yol açarak mikroorganizmanın kontrol edilmesini ve gelişen enfeksiyonların tedavisini güçleştirmektedir. Beta-laktam ajanlardan karbapenemler çok geniş etki spektrumları, antimikrobiyal aktivite, iyi bir klinik etkinlik ve olumlu güvenlik profili ile birçok ciddi enfeksiyonun ampirik tedavisinde ilk tercih olarak değerlendirilmektedir 1,3,5. Ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, A.baumannii izolatlarında karbapenemlere direnç oranları %80 e yaklaşmıştır 12. Altı yıllık süre içinde 1532 Acinetobacter izolatı ile İspanya da yapılan bir araştırmada, yıllar içerisinde birçok antibiyotiğe karşı direncin en az iki kat arttığı, imipenem direncinin ise %1.3 den %80 e ulaştığını bildirilmiştir 13. Çalışmamız sürecinde de direnç oranlarında önemli artış gözlenmiş ve karba- 597

7 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo II. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii İzolatlarında OXA 23, OXA 58 ve Antibiyotik Direnç Durumu OXA bla-23-like OXA bla-58-like Antibiyotik Direnci Pozitif Negatif Pozitif Negatif MEM (%) IPM (%) Şehir/Yıl İzolat sayısı n (%) n (%) n (%) n (%) R I S R I S Afyonkarahisar/ (4.8) 40 (95.2) 7 (16.7) 35 (83.3) Kahramanmaraş/ (50) 16 (50) 1 (3.1) 31 (96.9) Van/ (19.4) 50 (80.6) 12 (19.4) 50 (80.6) Afyonkarahisar/ (24.1) 60 (75.9) 16 (20.3) 63 (79.7) İstanbul/ (63.4) 15 (36.6) 9 (22) 32 (78) Konya/ (90.8) 6 (9.2) 0 65 (100) Bolu/ (67.4) 14 (32.6) 0 43 (100) Afyonkarahisar/ (74.3) 27 (25.7) 2 (1.9) 103 (98.1) Ankara/ (30) 35 (70) 11 (22) 39 (78) Erzurum/ (44.9) 27 (55.1) 10 (20.4) 39 (79.6) Isparta/ (38.3) 58 (61.7) 29 (30.9) 65 (69.1) Konya/ (89.2) 8 (10.8) 1 (1.4) 73 (98.4) Van/ (77.8) 4 (22.2) 0 18 (100) Elazığ/ (50) 8 (50) 4 (25) 12 (75.5) Sakarya/ (71.7) 13 (28.3) 2 (154) 44 (84.6) İstanbul/ (77.2) 5 (22.8) 0 18 (100) Toplam (53.7) 386 (46.3) 104 (12.5) 730 (87.5) IPM: İmipenem; MEM: Meropenem; R: Dirençli; I: Orta dirençli; S: Duyarlı. 598

8 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. penem direncinin %70 in üzerine çıktığını saptanmıştır. Ek olarak çalışmalarda meropenem direncinin imipeneme oranla daha yüksek olduğu da bildirilmektedir 14. Benzer şekilde çalışmamızda da meropenem direnci imipeneme oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda OXA alt tiplerinin araştırılması amacıyla multipleks qpcr uygulanan 834 izolatın tamamında bla OXA-51-like geninin varlığı gösterilmiştir. A.baumannii türüne özgül bla OXA-51-like geninin tüm izolatlarda tespit edilmiş olması, çalışmaya dahil edilen izolatların tanımlanmasını moleküler olarak doğrular niteliktedir. Buna karşın iki farklı primer kullanılarak yapılan konvansiyonel PCR çalışmalarında, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olarak, çalışmaya dahil edilen hiçbir izolatta bla OXA-24-like gen pozitifliği gösterilememiştir 15,16 (Tablo III). Yurt içi ve yurt dışından yapılan çalışmalarda, bla OXA-23-like için % arasında pozitiflik oranları bildirilmektedir (Tablo III). Çalışmamızda, ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 834 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda %53.7 oranında bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %74.4 (448/602) oranında yüksek bla OXA-23-like gen pozitifliği tespit edilmiştir. Pozitiflik oranında yıllar içinde gözlenen artış da dikkat çekicidir. Bu yüksek oran, ülkemizdeki karbapeneme dirençli A.baumannii izolatlarında, direncin temel nedeninin bla OXA-23-like gen pozitifliği olabileceğini düşündürmektedir. Karbapenem direncinden sorumlu olup Çin 19, Kore 20 ve Tayvan 21 hariç pek çok ülkeden bildirimi yapılan bla OXA-58-like geni için, çalışmamıza dahil edilen tüm izolatlarda %12.8 oranında pozitiflik elde edilmiştir. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %17.3 (104/602) oranında bla OXA-58-like gen pozitifliği saptanmıştır. Bölgesel farklılıklar göze çarpmakla birlikte, yıllar içinde bla- OXA-58-like pozitifliğinde azalma söz konusudur. Özellikle 2011 yılı izolatları arasında bla OXA- 58-like gen pozitifliğinin %6.1 e gerilemesi dikkat çekicidir. Bu durumun, bla OXA-23-like pozitif izolatların, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kolonizasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamızda hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like pozitif bulunan 25 A.baumannii izolatının tamamı, literatürle uyumlu olarak karbapenemlere dirençli bulunmuştur 20. Hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerin hızla tanımlanması için son yıllarda moleküler testlere sıkça başvurulmaktadır 8,9. Ancak dirençli A.baumannii izolatlarının erken tanısı için henüz yaygın olarak kullanılan testler bulunmamaktadır. Araştırma amaçlı yapılan çalışmalarda bildirilen multipleks PCR nin en önemli olumsuzlukları; PCR ve elektroforez basamaklarından oluşması, zaman alıcı olması ve hem uygulama hem de değerlendirme aşamalarında nitelikli elemana ihtiyaç duyulmasıdır 11. Bu çalışmada geliştirilen ve kullanıma hazır hale getirilen multipleks qpcr kiti, tek basamaktan oluşmakta, hızlı sonuçlanmakta ve uygulama ve değerlendirme aşamalarında nitelikli personele ihtiyaç duymamaktadır. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like genleri, karbapeneme di- 599

9 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo III. OXA Gen Dağılımının Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Verileri Kaynak Yer Yıl Sayı bla OXA-23 (%) bla OXA-24 (%) bla OXA-51 (%) bla OXA-58 (%) Park ve ark. 20 Kore * Marque ve ark. 22 Avrupa ** Vahaboğlu ve ark. 23 Türkiye ** Villegas ve ark. 18 Kolombiya * Wang ve ark. 19 Çin ** Feizabadi ve ark. 24 İran ** Towner ve ark. 25 ARPAC ** Lee ve ark. 26 Güney Kore ** Mendes ve ark. 27 SENTRY a Papa ve ark. 17 Yunanistan * Morovat ve ark. 28 İran * Ergin ve ark. 15 Türkiye * Nowak ve ark. 29 Polonya *** Yang ve ark. 21 Tayvan b Cicek ve ark. 16 Türkiye Bu çalışma Türkiye * *** * A.baumannii; ** Acinetobacter spp.; *** Karbapeneme dirençli A.baumannii; a: Çok ilaca dirençli 230 izolatta OXA geni bakılmıştır; b: Çok ilaca dirençli 192 izolatta OXA geni bakılmıştır. 600

10 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. rençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki blapozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli ajanların hızlı tanısında multipleks qpcr en iyi yoldur. Bu ça- OXA-23-like lışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. KAYNAKLAR 1. Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant Acinetobacter in the UK: how big a threat? J Hosp Infect 2004; 58(3): Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC. Polimiksin B nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı in-vitro aktivitesi. ANKEM 2011; 25(2): Çiftci İH, Aşık G. Acinetobacter baumannii nin antibiyotik direnç mekanizmaları. ANKEM 2011; 25(3): Ko KS, Suh JY, Kwon KT, et al. High rates of resis-tance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007; 60(5): Coelho J, Woodford N, Afzal-Shah M, Livermore D. Occurrence of OXA-58-like carbapenemases in Acinetobacter spp. collected over 10 years in three continents. Antimicrob Agent Chemother 2006; 50(2): Towner JK. Molecular basis of antibiotic resistance in Acinetobacter spp. pp: In: Gerischer U (ed), Acinetobacter Molecular Biology. 2008, Caister Academic Press, UK. 7. Nadkarni MA, Martin FE, Jacques NA, Hunter N. Determination of bacterial load by real-time PCR using a broad-range (universal) probe and primers set. Microbiology 2002; 148(1): Renwick L, Holmes A, Templeton K. Multiplex real-time PCR assay for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Panton-Valentine leukocidin from clinical samples. Methods Mol Biol 2013; 943(2): Cantarelli V, Cavalcante B, Pilger DA, et al. Rapid detection of Van genes in rectal swabs by real time PCR in Southern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(5): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-first Informational Supplement. CLSI Document M100-S21, CLSI, Wayne, PA. 11. Woodford N, Ellington MJ, Coelho JM, et al. Multiplex PCR for genes encoding prevalent OXA carbapenemases in Acinetobacter spp. Int J Antimicrob Agents 2006; 27(4): Kuşçu F, Öztürk DB, Tütüncü EE ve ark. Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılık oranlarının E-test yöntemiyle araştırılması. Klimik Derg 2009; 22(2): Ruiz J, Nunez ML, Perez J, Simarro E, Martinez- Campos L, Gomez J. Evolution of resistance among clinical isolates of Acinetobacter over a 6-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18(4): Balcı M, Bitigen M, Kandemir B, Türk Arıbaş E, Erayman I. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem 2010; 24(1): Ergin A, Hascelik G, Eser OK. Molecular characterization of oxacillinases and genotyping of invasive Acinetobacter baumannii isolates using repetitive extragenic palindromic sequence-based polymerase chain reaction in Ankara between 2004 and Scand J Infect Dis 2013; 45(1): Cicek AC, Saral A, Iraz M, et al. OXA- and GES-type β-lactamases predominate in extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii isolates from a Turkish University Hospital. Clin Microbiol Infect 2013 July 19. doi: / [Epub ahead of print] 17. Papa A, Koulourida V, Souliou E. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in a newly established Greek hospital. Microb Drug Resist 2009; 15(4): Villegas MV, Kattan JN, Correa A, et al. Dissemination of Acinetobacter baumannii clones with OXA-23 carbapenemase in Colombian hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(6):

11 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma 19. Wang H, Guo P, Sun H, et al. Molecular epidemiology of clinical isolates of carbapenem-resistant Acinetobacter spp. from Chinese hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(11): Park KO, Son HC, Bae IK, Jeong SH. Molecular epidemiology of infection caused by OXA-23 or IMP-1 beta-lactamase-producing Acinetobacter baumannii. Korean J Clin Microbiol 2005; 8(2): Yang SC, Chang WJ, Chang YH, et al. Prevalence of antibiotics resistance and OXA carbapenemases genes in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010; 29(5): Marque S, Poirel L, Heritier C, et al. Regional occurrence of plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing oxacillinase OXA-58 in Acinetobacter spp. in Europe. J Clin Microbiol 2005; 43(9): Vahaboğlu H, Budak F, Kasap M, et al. High prevalence of OXA-51 type class D β-lactamases among ceftazidime-resistant clinical isolates of Acinetobacter spp.: co-existence with OXA-58 in multiple centers. J Antimicrob Chemother 2006; 58(3): Feizabadi MM, Fathollahzadeh B, Taherikalani M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and distribution of bla OXA genes among Acinetobacter spp. isolated from patients at Tehran hospitals. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): Towner KJ, Levi K, Vlassiadi M; ARPAC Steering Group. Genetic diversity of carbapenem-resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Europe. Clin Microbiol Infect 2008; 14(2): Lee K, Kim MN, Choi TY, et al; KONSAR Group. Wide dissemination of OXA-type carbapenemases in clinical Acinetobacter spp. isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2009; 33(6): Mendes RE, Bell JM, Turnidge JD, Castanheira M, Ronald N, Jones RN. Emergence and widespread dissemination of OXA-23, -24/40 and -58 carbapenemases among Acinetobacter spp. in Asia-Pacific nations: report from the SENTRY Surveillance Program. J Antimicrob Chemother 2009; 63(1): Morovat T, Bahram F, Mohammad E, Setareh S, Feizabadi MM. Distribution of different carbapenem resistant clones of Acinetobacter baumannii in Tehran Hospitals. New Microbiol 2009; 32(3): Nowak P, Paluchowska P, Budak A. Distribution of bla OXA genes among carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii nosocomial strains in Poland. New Microbiol 2012; 35(3):

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0533 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2013;27(1):7-12 doi:10.5222/ankem.2013.007 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Funda GÖZÜTOK 1, Fatma MUTLU

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu*

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 365-376 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Molecular

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Türk Mikrobiyol Cem Derg ():-8, 0 doi:0./tmcd.0.0 Araştırma Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Lütfiye

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Özgün Araşt rma / Original Article 49 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Evaluation of Antibiotic Resistance in

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci*

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 59-69 İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Carbapenem Resistance in ESBL Positive

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 316-324 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Investigation

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 546-552 Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Detaylı

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ Dr. Hasan S. Sa lam, 1 Dr. Aziz Ö ütlü, 2 Dr. Vildan Demiray, 3 Dr. O uz Karabay 4 1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı Gülfem ECE 1, Pınar ŞAMLIOĞLU 1, Şükran KÖSE 1, Gürsel

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 41-5. Orijinal Araştırma Makalesi Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Orijinal Makale / Original Article 189 DO I: 10.4274/tftr.92300 Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Antimicrobial

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi GKDA Derg 8():65, 0 doi:0.5/gkdad.0.06 Klinik Çalışma Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi Nazan ATALAN *, Osman FAZLIOĞULLARI **, Tolga

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 716-722 Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Acinetobacter baumannii: An Important Pathogen

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi*

Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 197-209 Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi*

Detaylı

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 251-255 251 KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* SHORT COMMUNICATION: INVESTIGATION

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 105-110 GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI THE PERFORMANCE OF TWO DIFFERENT

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ S Chopra I. Curr Opin Pharmacol 2001;1:464 Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları +

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(3) 133-137 (2003) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + Yasemin Ersoy*, Mehmet Fırat*, Çiğdem Kuzucu**, Yaşar Bayındır*, Şenay

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE KOMBİNASYON TEDAVİSİ. Uzm. Dr. Cumhur ARTUK GATF Enf. Hst. ve Kl. Mik. AD. 26 Kasım 2014

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE KOMBİNASYON TEDAVİSİ. Uzm. Dr. Cumhur ARTUK GATF Enf. Hst. ve Kl. Mik. AD. 26 Kasım 2014 DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE KOMBİNASYON TEDAVİSİ Uzm. Dr. Cumhur ARTUK GATF Enf. Hst. ve Kl. Mik. AD. 26 Kasım 2014 1 Dirençli Gram Negatif Bakteriler Global sorun Dirençli mikroorganizma Yeni antibiyotik???

Detaylı

Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması

Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması Özgün Araştırma / Original Article 57 Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması Phenotypic Determination of Metallo-β-Lactamase Production in Nosocomial

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 28;22(4):198-22 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI* Yasemin ZER*, İlkay KARAOĞLAN**,

Detaylı

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 677-683 Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma In vitro Activity of Ceftaroline to MRSA Isolates: A Multicenter

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII NİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI

ACINETOBACTER BAUMANNII NİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI ANKEM Derg 2011;25(3):196-207 doi:10.5222/ankem.2011.196 Derleme ACINETOBACTER BAUMANNII NİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Gülşah AŞIK 2 1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 181-185 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0555 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde GSBL Üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Kolonizasyonu İçin Risk Faktörleri*

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde GSBL Üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Kolonizasyonu İçin Risk Faktörleri* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 223-229 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde GSBL Üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Kolonizasyonu İçin Risk Faktörleri*

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Alpay AZAP*, Özgür ÜNAL*, Gülden YILMAZ*, K. Osman MEMİKOĞLU* *TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg 0;():1 doi:.5/ankem.0.1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Aytekin ÇIKMAN 1, Nadire

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU*

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 69-73 69 KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur.

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur. Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyon ve Enfeksiyon Gelişimine Yol Açan Risk Faktörleri ile Bulaşma Yolları ve Dinamiklerinin Belirlenmesi Önder Ergönül, Lütfiye Mülazımoğlu, Volkan

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Fen Antibiyotik Kullanımında Yeni Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz

Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 603-618 Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz Antibiotic Resistance

Detaylı

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kolistin (polimiksin E) 1950 lerde klinik kullanım 1970 lerde terk

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

Fatma KÖKSAL, Serhat SİREKBASAN, Kenan AK, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Mustafa SAMASTI

Fatma KÖKSAL, Serhat SİREKBASAN, Kenan AK, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Mustafa SAMASTI Kan Türk Kültürlerinden Mikrobiyol Cem İzole Derg Edilen (2009) Genişlemiş 39 (1-2): 31-35 Spektrumlu Beta-Laktamaz Oluşturan Escherichia coli ve Klebsiella 1993 Türk pneumoniae Mikrobiyoloji Kökenlerinin

Detaylı

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI*

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 115-120 STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı