Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Gülşah AŞIK 2, Engin KARAKEÇE 3, Lütfiye ÖKSÜZ 4, Server YAĞCI 5, Emel SESLİ ÇETİN 6, Mehmet ÖZDEMİR 7, Ali Rıza ATASOY 1, Esra KOÇOĞLU 8, Mustafa GÜL 9, Muhammet Güzel KURTOĞLU 10, Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR 11, Adnan SEYREK 12, Mustafa BERKTAŞ 13, Bilge GÜLTEPE 14, Ahmet AYYILDIZ 15 1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya. 1 Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. 2 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyonkarahisar, Turkey. 3 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya. 3 Sakarya Education and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Sakarya, Turkey. 4 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 4 Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 5 Denizli Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli. 5 Denizli State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Denizli, Turkey. 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta. 6 Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Isparta, Turkey. 7 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 7 Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 8 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu. 8 Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bolu, Turkey. 9 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 9 Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kahramanmaras, Turkey. 10 Konya Numune Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya. 10 Konya Numune Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Konya, Turkey. 11 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 11 Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 12 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 12 Firat University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Elazig, Turkey 13 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 13 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey 14 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 14 Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 15 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum. 15 Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzurum, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. İhsan Hakkı Çiftci, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. * Bu çalışmanın bir bölümü (OXA tipi direnç genlerinin tanımlanması için multipleks RT PCR kiti geliştirilmesi), Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca (Proje No: ) desteklenmiştir. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Acinetobacter cinsi içerisinde hastane enfeksiyonlarının en önemli etkeni Acinetobacter baumannii dir. Bu gram-negatif kokobasil, antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe dirençli olup aynı zamanda karbapenemlere de direnç geliştirme kapasitesindedir. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt grupları için multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr) kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımını araştırmaktır. Çalışmaya, çeşitli illerdeki (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) 13 üniversite ve devlet hastanesinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, tarihleri arasında izole edilen toplam 834 A.baumannii klinik izolatı dahil edilmiştir. İzolatlar, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler [Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD)] kullanılarak tanımlanmış; duyarlılık testleri otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tüm örneklere bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genleri için qpcr uygulanmış; ayrıca, bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda saptanan antibiyotik direnç oranları; amoksisilin-klavulanat için %96.8, siprofloksasin için %86.8, gentamisin için %74.7, amikasin için %71.7, sefaperazon-sulbaktam için %73.5, imipenem için %72.1 ve meropenem için %73 olarak izlenmiştir. Altı yüz iki (%72.2) izolat hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuştur. A.baumannii izolatları için en etkili antibiyotiğin, %100 duyarlılık oranı ile kolistin olduğu görülmüştür. İzolatların tümünde bla - OXA-51-like geni pozitif bulunmuş; ancak bla OXA-24-like geni hiçbir izolatta gösterilememiştir. Toplam bla OXA-23- like ve bla gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 ve %12.5 olarak saptanmıştır. Karbapeneme dirençli izolatların bla OXA-23-like OXA-58-like gen pozitiflikleri ise sırasıyla %74.4 ve %17.3 olarak tespit edilmiştir. Yirmi beş izolat hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like gen pozitifliği göstermiştir. bla OXA-24-like hariç, karbapeneme dirençli izolatların tamamında OXA tipi genler saptanmıştır. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23- like gen pozitiflik oranları farklı bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliği azalırken, bla OXA-23-like gen pozitifliği ile birlikte karbapenem direncinin arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58- genleri karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki bla OXA-23-like like pozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli bakterilerin hızlı tanısında, multipleks qpcr en uygun yöntemdir. Bu çalışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like, bla OXA-58-like ve bla OXA-51-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii; karbapenem direnci; OXA; multipleks gerçek zamanlı PCR. ABSTRACT Acinetobacter baumannii is the most important agent of nosocomial infections within the Acinetobacter genus. This gram-negative coccobacillus is intrinsically resistant to many antibiotics used in antimicrobial therapy, and capable of developing resistance including carbapenems. The objective of this study was to develop a multiplex real time polymerase chain reaction (qpcr) kit for OXA subgroups in A.baumannii, and to investigate the distribution of OXA subgroups in A.baumannii strains isolated from geographically different regions of Turkey. A total of 834 A.baumannii clinical isolates collected from different state and university medical centers in 13 provinces (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazig, Erzurum, 593

3 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Isparta, Istanbul, Kahramanmaras, Konya, Sakarya, Van) between , were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and automated systems [Vitek2 (biomerieux, ABD) and Phoenix (BD Diagnostic, MD)]. The susceptibility profiles of the isolates were studied with automated systems and standard disc diffusion method. All samples were subjected to qpcr to detect bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genes. A conventional PCR method was also used to detect blagene. The resistance rates observed during the study period were as follows: 96.8% for amoxicillin-clavulanate, 86.8% for ciprofloxacin, 74.7% for gentamicin, 71.7% for amikacin, 73.5% for ce- OXA-24-like faperozone-sulbactam, 72.1% for imipenem and 73% for meropenem. Six hundred and two (72.2 %) isolates were resistant to both imipenem and meropenem. Colistin was found to be the most effective antibiotic against A.baumannii isolates with 100% susceptibility rate. All isolates were positive for bla OXA- 51-like gene, however bla gene could not be demonstrated in any isolate. Total positivity rates of OXA-24-like bla OXA-23-like genes were found as 53.7% and 12.5%, respectively, while these rates were 74.4% and 17.3% in carbapenem-resistant isolates, respectively. Twenty-five isolates were positive for both bla OXA-23-like genes. All of the carbapenem-resistant isolates have OXA type genes with the exception of bla OXA-24-like gene. The positivity rates for bla OXA-23-like genes varied for each center. In addition, there was a decrease in the frequency of bla OXA-58-like gene, however both bla OXA-23-like gene and carbapenem resistance rates increased during the study period. In conclusion, high rates of resistance to carbapenems were also remarkable but A.baumannii strains keep on sensitivity to colistin. Both bla OXA-23-like genes were shown to be widespread in carbapenemresistant A.baumannii clinical isolates. However, bla OXA-23-like gene positive strains were increased throughout the study. Currently, multiplex qpcr is the best way for rapid diagnosis of resistant bacteria for prevention of hospital-acquired infections. The multiplex qpcr kit developed in this study could be useful for rapid diagnosis and identify the frequencies of bla OXA-23-like genes in carbapenem-resistant A.baumannii clinical isolates. Key words: Acinetobacter baumannii; carbapenem resistance; OXA; multiplex real-time PCR. GİRİŞ Acinetobacter türleri çeşitli çevresel ortamlarda yaşayabilme ve yüzeylere tutunabilme özellikleri nedeniyle fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Cins içerisinde Acinetobacter baumannii, başta ventilatörle ilişkili pnömoni, sepsis, menenjit, yumuşak doku ve idrar yolu olmak üzere pek çok enfeksiyona neden olabilen önemli bir insan patojenidir 1. A.baumannii enfeksiyonları için geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, büyük cerrahi girişim, hastanede ya da yoğun bakımda uzun süre yatarak tedavi olma, yanık, immün yetmezlik ve malignensi gibi durumlar risk faktörleri olarak ifade edilebilir 2. Son yıllarda hastane enfeksiyonu etkenleri arasında önemi artan A.baumannii, çeşitli direnç mekanizmaları ile aminoglikozidlere, sefalosporinlere, kinolonlara ve karbapenemlere direnç kazanarak tedavide güçlüklere neden olmaktadır. Her geçen gün daha sık enfeksiyon etkeni olarak izole edilmeleri, artan direnç oranları ve sınırlı sayıda tedavi seçeneği nedeniyle sorun giderek büyümektedir. Halen A.baumannii enfeksiyonlarına karşı son seçenek olarak elde tutulan kolistin ve polimiksin B ye karşı direnç bildirimlerinde de artış söz konusudur 3,4. Diğer gram-negatif bakterilerde olduğu gibi, A.baumannii izolatlarında karbapenemleri de kapsayan beta-laktam antibiyotiklere direnç gelişimi söz konusudur. Bu dirençten sıklıkla OXA türü beta-laktamazlar sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca OXA türü beta-laktamaz üreten A.baumannii izolatlarının çoğu, sadece karbapenem- 594

4 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. lere değil, kolistin ve tigesiklin dışında kalan ve klinikte yaygın kullanımı olan diğer tüm antibiyotiklere de dirençlidir 5. A.baumannii de karbapenem direnci birden fazla mekanizmayla ortaya çıkabilse de direnç en sık beta-laktamaz enzimleri yoluyla gerçekleşmektedir. Bu enzimler D grubu beta-laktamaz sınıfına ait dört OXA alt kümesinde ifade edilmektedir. Bu kümeleri temsilen de genellikle doğal olarak bulunan OXA-51 ve kazanılmış OXA-23, OXA-24 ve OXA-58 öne çıkmaktadır 6. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr), etken mikroorganizmaların hızla tanımlanması ve/veya miktarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır 7. Uygulama alanları her geçen gün genişleyen bu yöntem, antibiyotik direncinin erken belirlenmesine de imkan vermektedir. Son yıllarda hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerinin erken tanısı için çok sayıda ticari kit üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur 8,9. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt gruplar için multipleks qpcr kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımı araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Acinetobacter baumannii İzolatları Çalışmaya, farklı coğrafi bölgelerden (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) seçilen 13 üniversite ve devlet hastanesinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında tarihleri arasında yatan hastalardan alınan trakeal aspirat, kan, idrar ve yara yeri örneklerinden izole edilen 834 A.baumannii klinik izolatı alındı. İzolatların 753 (%90.3) ü yoğun bakım ve 81 (%9.7) i nöroloji, genel cerrahi ve dahiliye servislerinde uzun dönem yatarak tedavi gören hastalardan izole edilmişti. Aynı hastadan izole edilen suşlardan sadece biri çalışmaya dahil edildi. Kültür, Antibiyogram ve Tanımlama İzolatlar Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD) otomatize sistemleri ve konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyama, oksidaz testi, üç şekerli demirli besiyerinde üreme ve hareket özelliği) tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemi ile yapıldı. Phoenix sonucu bildirilen 107 izolata ait duyarlılık sonuçları Vitek2 sistemi ile tekrarlandı ve ek olarak imipenem ve meropenem disk difüzyon yöntemiyle test edildi. Disk difüzyon çalışmalarında imipenem ve meropenem duyarlılıkları için Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sınır değerleri dikkate alındı 10. Referans suş olarak A.baumannii ATCC kullanıldı. Primer ve Prob Tasarımı Çalışmada kullanılacak primer ve probları belirlemek için, A.baumannii OXA-23, OXA- 24, OXA-51 ve OXA-58 alt gruplarına ait farklı diziler National Center for Biotechnology Information (NCBI) veri bankasından alındı. ClustalW programı ile sıralanan diziler, Jalview programı ile ilgili dizi grupları içerisinde değişmeyen ve diğer gruplardan 595

5 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma farklılık gösteren bölgeler gözetilerek, Vector NTI programının da yardımıyla primer ve prob alternatifleri belirlendi. Çalışma multipleks qpcr olarak optimize edileceğinden ilgili primer ve probların birbirleriyle etkileşimi Vector NTI programı ile araştırılarak uygun olan diziler sentezletildi. Primer ve probların Tm dereceleri kendi içlerinde birbirine yakın tutuldu, ancak probların Tm derecelerinin primerlerden en az 6-7 C daha fazla olmasına özen gösterildi. Ek olarak çoğalan bölgelerin birbirinden ayrımı için problar farklı boyalarla işaretli olarak sentezlendi (Tablo I). PCR protokollerinin doğrulanması için; sentezletilen primer kontrolü bla OXA-23-like, bla OXA-, 24-like bla ve bla genleri için bağımsız PCR ile yapıldı. Çalışmada kullanılan OXA-51-like OXA-58-like primer büyüklükleriyle uyumlu agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünleri dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırıldı. Dizileme ile bla OXA-23-like ve bla OXA-58-like genleri için oluşturulan multipleks qpcr deneylerinde kullanılacak problar kontrol edildi. Nükleik Asit İzolasyonu ve Moleküler Çalışmalar DNA eldesi için, 1/100 triton X içeren 250 µl lizis tamponu içine saat inkübe edilmiş saf kültürlerden 2-3 koloni eklenerek süspanse edildi. Hazırlanan bakteri süspansiyonu 10 dakika kaynatıldı ve rpm de 5 dakika santrifüj edildi. Süpernatanın 50 µl si dikkatlice alınarak moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere -20 C de saklandı. Tüm örneklere bla OXA-23-like genleri için multipleks qpcr uygulandı. bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanıldı. qpcr optimizasyonu ve konvansiyonel PCR sonuçlarının değerlendirilmesinde agaroz jel elektroforez yöntemi kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya alınan 834 klinik A.baumannii izolatının Vitek2 ile yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda; %96.8 amoksisilin-klavulanat, %86.8 siprofloksasin, %74.7 gentamisin, %73.5 sefaperazon-sulbaktam, %73 meropenem, %72.2 imipenem ve %71.7 Tablo I. Çalışmada Kullanılan Primerler Alt gruplar Primer yönü Dizi GeneBank No Prob OXA-23 F 5 CGGTCTTGATCTCATGCAAA-3 GQ HEX R 5 -CCCAACCAGTCTTTCCAAAA-3 OXA-24 F1 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 AJ R1 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 F2 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 Woodford ve ark R2 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 OXA-51 F 5 -TCAGCAAGAGGCACAGTTTG-3 EU FAM R 5 -GCTGAACAACCCATCCAGTT-3 OXA-58 F 5 -AATTGGCACGTCGTATTGGT-3 EU Cy5 R 5 -CCCCTCTGCGCTCTACATAC-3 596

6 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. amikasin direnci saptanmıştır. Vitek2 ile 602 (%72.2) suş hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuş; tüm A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlı olduğu saptanmıştır. Disk difüzyon yöntemiyle tespit edilen imipenem ve meropenem direnci ise sırasıyla %74.8 (624/834) ve %75.7 (631/834) oranındadır. A.baumannii enfeksiyonları için tedavi alternatifi olan imipenem ve meropeneme direnç, çalışmaya katılan hastaneler arasında farklılıklar göstermiştir (Tablo II). Benzer durum, çalışmada irdelenen yıllar açısından da gözlenmiştir. İmipenem ve meropenem için direnç 2008 yılına kıyasla 2011 yılında ciddi artış göstermiştir. Konvansiyonel PCR çalışmalarında bla OXA-23-like genleri için pozitiflikler saptanmıştır. Beklenen baz büyüklüğünde agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünlerinin kontrol amaçlı dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırma yapılmış ve birebir uyum izlenmiştir. Ancak, gerek NCBI dizileri esas alındığında gerekse sentezlenen ya da literatürde bildirilen primer çiftleri kullanıldığında, bla OXA-24-like geni için pozitiflik gösterilememiştir. Optimize edilen multipleks qpcr çalışmalarında bla OXA-23-like pozitiflikleri saptanmıştır. Yalnızca bla OXA-51-like çalışmaya katılan tüm izolatlarda pozitif bulunmuştur. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları arasında farklar saptanmakla birlikte, tüm izolatlar için bla OXA-23-like gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 (n= 448) ve %12.5 (n= 104) olarak belirlenmiştir (Tablo II). Karbapeneme dirençli izolatlar arasında bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları sırasıyla %74.4 (n= 448) ve %17.3 (n= 104) olarak bulunmuştur. Yirmi beş izolat hem bla- hem de bla gen pozitifliği göstermiştir. OXA-23-like OXA-58-like Çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliğinde sınırlı oranda bir azalma gözlenmiştir. Özellikle 2011 yılında saptanan %6.1 (n= 6) oranındaki bla OXA-58-like pozitifliği dikkat çekici bulunmuştur. Ek olarak, bla OXA-23-like gen pozitifliklerinde yıllar içinde önemli bir artış söz konusudur. Bilhassa 2008 yılı izolatlarına oranla 2011 yılı izolatlarında üç kat yüksek oranda bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Direnç ile ilişkili gen bölgelerinin oranındaki bu artış, imipenem ve meropenem direncindeki artışla da paralellik göstermektedir. TARTIŞMA Son yıllarda antibiyotiklere dirençli Acinetobacter türlerinin neden olduğu hastane enfeksiyonlarında artış göze çarpmaktadır. Bu durum tedavide kullanılabilecek antibiyotiklerin etkisiz kalmasına yol açarak mikroorganizmanın kontrol edilmesini ve gelişen enfeksiyonların tedavisini güçleştirmektedir. Beta-laktam ajanlardan karbapenemler çok geniş etki spektrumları, antimikrobiyal aktivite, iyi bir klinik etkinlik ve olumlu güvenlik profili ile birçok ciddi enfeksiyonun ampirik tedavisinde ilk tercih olarak değerlendirilmektedir 1,3,5. Ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, A.baumannii izolatlarında karbapenemlere direnç oranları %80 e yaklaşmıştır 12. Altı yıllık süre içinde 1532 Acinetobacter izolatı ile İspanya da yapılan bir araştırmada, yıllar içerisinde birçok antibiyotiğe karşı direncin en az iki kat arttığı, imipenem direncinin ise %1.3 den %80 e ulaştığını bildirilmiştir 13. Çalışmamız sürecinde de direnç oranlarında önemli artış gözlenmiş ve karba- 597

7 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo II. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii İzolatlarında OXA 23, OXA 58 ve Antibiyotik Direnç Durumu OXA bla-23-like OXA bla-58-like Antibiyotik Direnci Pozitif Negatif Pozitif Negatif MEM (%) IPM (%) Şehir/Yıl İzolat sayısı n (%) n (%) n (%) n (%) R I S R I S Afyonkarahisar/ (4.8) 40 (95.2) 7 (16.7) 35 (83.3) Kahramanmaraş/ (50) 16 (50) 1 (3.1) 31 (96.9) Van/ (19.4) 50 (80.6) 12 (19.4) 50 (80.6) Afyonkarahisar/ (24.1) 60 (75.9) 16 (20.3) 63 (79.7) İstanbul/ (63.4) 15 (36.6) 9 (22) 32 (78) Konya/ (90.8) 6 (9.2) 0 65 (100) Bolu/ (67.4) 14 (32.6) 0 43 (100) Afyonkarahisar/ (74.3) 27 (25.7) 2 (1.9) 103 (98.1) Ankara/ (30) 35 (70) 11 (22) 39 (78) Erzurum/ (44.9) 27 (55.1) 10 (20.4) 39 (79.6) Isparta/ (38.3) 58 (61.7) 29 (30.9) 65 (69.1) Konya/ (89.2) 8 (10.8) 1 (1.4) 73 (98.4) Van/ (77.8) 4 (22.2) 0 18 (100) Elazığ/ (50) 8 (50) 4 (25) 12 (75.5) Sakarya/ (71.7) 13 (28.3) 2 (154) 44 (84.6) İstanbul/ (77.2) 5 (22.8) 0 18 (100) Toplam (53.7) 386 (46.3) 104 (12.5) 730 (87.5) IPM: İmipenem; MEM: Meropenem; R: Dirençli; I: Orta dirençli; S: Duyarlı. 598

8 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. penem direncinin %70 in üzerine çıktığını saptanmıştır. Ek olarak çalışmalarda meropenem direncinin imipeneme oranla daha yüksek olduğu da bildirilmektedir 14. Benzer şekilde çalışmamızda da meropenem direnci imipeneme oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda OXA alt tiplerinin araştırılması amacıyla multipleks qpcr uygulanan 834 izolatın tamamında bla OXA-51-like geninin varlığı gösterilmiştir. A.baumannii türüne özgül bla OXA-51-like geninin tüm izolatlarda tespit edilmiş olması, çalışmaya dahil edilen izolatların tanımlanmasını moleküler olarak doğrular niteliktedir. Buna karşın iki farklı primer kullanılarak yapılan konvansiyonel PCR çalışmalarında, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olarak, çalışmaya dahil edilen hiçbir izolatta bla OXA-24-like gen pozitifliği gösterilememiştir 15,16 (Tablo III). Yurt içi ve yurt dışından yapılan çalışmalarda, bla OXA-23-like için % arasında pozitiflik oranları bildirilmektedir (Tablo III). Çalışmamızda, ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 834 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda %53.7 oranında bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %74.4 (448/602) oranında yüksek bla OXA-23-like gen pozitifliği tespit edilmiştir. Pozitiflik oranında yıllar içinde gözlenen artış da dikkat çekicidir. Bu yüksek oran, ülkemizdeki karbapeneme dirençli A.baumannii izolatlarında, direncin temel nedeninin bla OXA-23-like gen pozitifliği olabileceğini düşündürmektedir. Karbapenem direncinden sorumlu olup Çin 19, Kore 20 ve Tayvan 21 hariç pek çok ülkeden bildirimi yapılan bla OXA-58-like geni için, çalışmamıza dahil edilen tüm izolatlarda %12.8 oranında pozitiflik elde edilmiştir. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %17.3 (104/602) oranında bla OXA-58-like gen pozitifliği saptanmıştır. Bölgesel farklılıklar göze çarpmakla birlikte, yıllar içinde bla- OXA-58-like pozitifliğinde azalma söz konusudur. Özellikle 2011 yılı izolatları arasında bla OXA- 58-like gen pozitifliğinin %6.1 e gerilemesi dikkat çekicidir. Bu durumun, bla OXA-23-like pozitif izolatların, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kolonizasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamızda hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like pozitif bulunan 25 A.baumannii izolatının tamamı, literatürle uyumlu olarak karbapenemlere dirençli bulunmuştur 20. Hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerin hızla tanımlanması için son yıllarda moleküler testlere sıkça başvurulmaktadır 8,9. Ancak dirençli A.baumannii izolatlarının erken tanısı için henüz yaygın olarak kullanılan testler bulunmamaktadır. Araştırma amaçlı yapılan çalışmalarda bildirilen multipleks PCR nin en önemli olumsuzlukları; PCR ve elektroforez basamaklarından oluşması, zaman alıcı olması ve hem uygulama hem de değerlendirme aşamalarında nitelikli elemana ihtiyaç duyulmasıdır 11. Bu çalışmada geliştirilen ve kullanıma hazır hale getirilen multipleks qpcr kiti, tek basamaktan oluşmakta, hızlı sonuçlanmakta ve uygulama ve değerlendirme aşamalarında nitelikli personele ihtiyaç duymamaktadır. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like genleri, karbapeneme di- 599

9 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo III. OXA Gen Dağılımının Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Verileri Kaynak Yer Yıl Sayı bla OXA-23 (%) bla OXA-24 (%) bla OXA-51 (%) bla OXA-58 (%) Park ve ark. 20 Kore * Marque ve ark. 22 Avrupa ** Vahaboğlu ve ark. 23 Türkiye ** Villegas ve ark. 18 Kolombiya * Wang ve ark. 19 Çin ** Feizabadi ve ark. 24 İran ** Towner ve ark. 25 ARPAC ** Lee ve ark. 26 Güney Kore ** Mendes ve ark. 27 SENTRY a Papa ve ark. 17 Yunanistan * Morovat ve ark. 28 İran * Ergin ve ark. 15 Türkiye * Nowak ve ark. 29 Polonya *** Yang ve ark. 21 Tayvan b Cicek ve ark. 16 Türkiye Bu çalışma Türkiye * *** * A.baumannii; ** Acinetobacter spp.; *** Karbapeneme dirençli A.baumannii; a: Çok ilaca dirençli 230 izolatta OXA geni bakılmıştır; b: Çok ilaca dirençli 192 izolatta OXA geni bakılmıştır. 600

10 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. rençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki blapozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli ajanların hızlı tanısında multipleks qpcr en iyi yoldur. Bu ça- OXA-23-like lışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. KAYNAKLAR 1. Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant Acinetobacter in the UK: how big a threat? J Hosp Infect 2004; 58(3): Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC. Polimiksin B nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı in-vitro aktivitesi. ANKEM 2011; 25(2): Çiftci İH, Aşık G. Acinetobacter baumannii nin antibiyotik direnç mekanizmaları. ANKEM 2011; 25(3): Ko KS, Suh JY, Kwon KT, et al. High rates of resis-tance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007; 60(5): Coelho J, Woodford N, Afzal-Shah M, Livermore D. Occurrence of OXA-58-like carbapenemases in Acinetobacter spp. collected over 10 years in three continents. Antimicrob Agent Chemother 2006; 50(2): Towner JK. Molecular basis of antibiotic resistance in Acinetobacter spp. pp: In: Gerischer U (ed), Acinetobacter Molecular Biology. 2008, Caister Academic Press, UK. 7. Nadkarni MA, Martin FE, Jacques NA, Hunter N. Determination of bacterial load by real-time PCR using a broad-range (universal) probe and primers set. Microbiology 2002; 148(1): Renwick L, Holmes A, Templeton K. Multiplex real-time PCR assay for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Panton-Valentine leukocidin from clinical samples. Methods Mol Biol 2013; 943(2): Cantarelli V, Cavalcante B, Pilger DA, et al. Rapid detection of Van genes in rectal swabs by real time PCR in Southern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(5): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-first Informational Supplement. CLSI Document M100-S21, CLSI, Wayne, PA. 11. Woodford N, Ellington MJ, Coelho JM, et al. Multiplex PCR for genes encoding prevalent OXA carbapenemases in Acinetobacter spp. Int J Antimicrob Agents 2006; 27(4): Kuşçu F, Öztürk DB, Tütüncü EE ve ark. Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılık oranlarının E-test yöntemiyle araştırılması. Klimik Derg 2009; 22(2): Ruiz J, Nunez ML, Perez J, Simarro E, Martinez- Campos L, Gomez J. Evolution of resistance among clinical isolates of Acinetobacter over a 6-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18(4): Balcı M, Bitigen M, Kandemir B, Türk Arıbaş E, Erayman I. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem 2010; 24(1): Ergin A, Hascelik G, Eser OK. Molecular characterization of oxacillinases and genotyping of invasive Acinetobacter baumannii isolates using repetitive extragenic palindromic sequence-based polymerase chain reaction in Ankara between 2004 and Scand J Infect Dis 2013; 45(1): Cicek AC, Saral A, Iraz M, et al. OXA- and GES-type β-lactamases predominate in extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii isolates from a Turkish University Hospital. Clin Microbiol Infect 2013 July 19. doi: / [Epub ahead of print] 17. Papa A, Koulourida V, Souliou E. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in a newly established Greek hospital. Microb Drug Resist 2009; 15(4): Villegas MV, Kattan JN, Correa A, et al. Dissemination of Acinetobacter baumannii clones with OXA-23 carbapenemase in Colombian hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(6):

11 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma 19. Wang H, Guo P, Sun H, et al. Molecular epidemiology of clinical isolates of carbapenem-resistant Acinetobacter spp. from Chinese hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(11): Park KO, Son HC, Bae IK, Jeong SH. Molecular epidemiology of infection caused by OXA-23 or IMP-1 beta-lactamase-producing Acinetobacter baumannii. Korean J Clin Microbiol 2005; 8(2): Yang SC, Chang WJ, Chang YH, et al. Prevalence of antibiotics resistance and OXA carbapenemases genes in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010; 29(5): Marque S, Poirel L, Heritier C, et al. Regional occurrence of plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing oxacillinase OXA-58 in Acinetobacter spp. in Europe. J Clin Microbiol 2005; 43(9): Vahaboğlu H, Budak F, Kasap M, et al. High prevalence of OXA-51 type class D β-lactamases among ceftazidime-resistant clinical isolates of Acinetobacter spp.: co-existence with OXA-58 in multiple centers. J Antimicrob Chemother 2006; 58(3): Feizabadi MM, Fathollahzadeh B, Taherikalani M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and distribution of bla OXA genes among Acinetobacter spp. isolated from patients at Tehran hospitals. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): Towner KJ, Levi K, Vlassiadi M; ARPAC Steering Group. Genetic diversity of carbapenem-resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Europe. Clin Microbiol Infect 2008; 14(2): Lee K, Kim MN, Choi TY, et al; KONSAR Group. Wide dissemination of OXA-type carbapenemases in clinical Acinetobacter spp. isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2009; 33(6): Mendes RE, Bell JM, Turnidge JD, Castanheira M, Ronald N, Jones RN. Emergence and widespread dissemination of OXA-23, -24/40 and -58 carbapenemases among Acinetobacter spp. in Asia-Pacific nations: report from the SENTRY Surveillance Program. J Antimicrob Chemother 2009; 63(1): Morovat T, Bahram F, Mohammad E, Setareh S, Feizabadi MM. Distribution of different carbapenem resistant clones of Acinetobacter baumannii in Tehran Hospitals. New Microbiol 2009; 32(3): Nowak P, Paluchowska P, Budak A. Distribution of bla OXA genes among carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii nosocomial strains in Poland. New Microbiol 2012; 35(3):

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 571-581 t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* t030

Detaylı

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ*

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 183-194 ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* TYPING

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 716-722 Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Acinetobacter baumannii: An Important Pathogen

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği

Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 114-123 Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği Detection of the First QnrS Gene Positivity in Aquatic

Detaylı

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Temmuz 2013 Cilt:4 Sayı:1 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması Balkan Med J 2011; 28: 119-124 DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 119 Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron*

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 717-721 Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* The First Metronidazole-Resistant

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir)

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Gram Negatif Hastane İzolatlarında Yeni ß-laktamlara Direnç ve GSBL Sıklığı- Çok Merkezli HİTİT Projesinin Sonuçları... 3 Dr. Deniz Gür Sefoperazon-Sulbaktam

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 438-448 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Semptomatik Hastaların Genital Sürüntü Örneklerinde Hücre Kültürü, DFA ve PCR Yöntemleriyle Chlamydia trachomatis in Araştırılması

Semptomatik Hastaların Genital Sürüntü Örneklerinde Hücre Kültürü, DFA ve PCR Yöntemleriyle Chlamydia trachomatis in Araştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 79-86 Semptomatik Hastaların Genital Sürüntü Örneklerinde Hücre Kültürü, DFA ve PCR Yöntemleriyle Chlamydia trachomatis in Araştırılması Investigation

Detaylı

Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması*

Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 585-595 Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması* Investigation of HIV-1 Primary Drug Resistance

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 143-150 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation

Detaylı

Solunum Virusları ve İnfluenza A Virus Alt Tiplerinin Multipleks PCR Yöntemi ile Aynı Anda Saptanması*

Solunum Virusları ve İnfluenza A Virus Alt Tiplerinin Multipleks PCR Yöntemi ile Aynı Anda Saptanması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 652-660 Solunum Virusları ve İnfluenza A Virus Alt Tiplerinin Multipleks PCR Yöntemi ile Aynı Anda Saptanması* Simultaneous Detection of Respiratory

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30 DERLEME/REVIEW Nozokomiyal Pnömoni M. Arzu YETKİN 1 1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Clinic of 2 nd Infectious

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması*

Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 77-84 Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması* Comparison of Direct

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Suat Özlük, Hüseyin Güdücüoğlu Özet Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):64-70 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Listeria monocytogenes Serotip 1/2b ye Bağlı Neonatal Menenjit Olgusu*

Listeria monocytogenes Serotip 1/2b ye Bağlı Neonatal Menenjit Olgusu* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 541-545 Listeria monocytogenes Serotip 1/2b ye Bağlı Neonatal Menenjit Olgusu* A Case of Neonatal Meningitis due to Listeria monocytogenes Serotype 1/2b

Detaylı