TUNUSLU HAYREDD N PAfiA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUNUSLU HAYREDD N PAfiA"

Transkript

1 TUNUSLU HAYREDD N PAfiA Prof. Dr. Atilla Çetin 1942 stanbul Beykoz do umlu olan Çetin, s ras yla Bursa Erkek Lisesi (1961), stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Ö retmen Okulu nu bitirdi (1966). Bir süre Kars Alparslan Lisesi nde Tarih Ö retmenli i ( ) yapan Çetin, vatani hizmetinden Baflbakanl k Arfliv Genel Müdürlü ü nde; Genel Müdür Vekilli i görevlerinde bulundu ( ) y llar aras nda devlet taraf ndan Fransa ya (Paris) arflivcilik ihtisas için gönderildi. Dünya ve Tercüman gazetelerinde çal flt de stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nde "Tarih Doktoru" unvan n alan Çetin, 1988 de Yak nça Tarihi Doçenti, 1996 da Temmuz ay nda ayn ana bilim dal nda profesör oldu da Tunus ta araflt rmalar yapt. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde ö retim üyesidir. Yay nlanm fl birçok kitab bulunan Çetin in çeflitli yerli ve yabanc ilmi dergilerde tarih, arflivcilik, kütüphanecilik ve kültür konular nda birçok makaleleri, çevirileri yay nland. Baz gazetelerde yaz lar neflredildi. Ansiklopedilere maddeler yazd. 128

2 29 Ocak 1890 günü stanbul da vefat eden Tunuslu Hayreddin Pafla XIX. yüzy l Türk ve slâm dünyas n n önemli flahsiyetlerinden birisidir. Tunus un ve Osmanl Devleti nin birinci derecede yüksek devlet görevlisi, Tunus ta vezir-i ekberlik, stanbul da sadrazaml k yapm fl bir flahsiyettir. Ayn zamanda de erli bir mütefekkir ve düflünce adam olup, XIX. yüzy lda slâm dünyas n n ça dafllaflmas, ilerlemesi, modernleflmesi için kafa yoran ve eser yazan bir kiflidir. Düflünce ve fikirlerini, icra adam olarak uygulam fl bir reformcudur. Tunus ta "reformcu nâz r" olarak flöhret bulmufltur. Sultan II. Abdülhamid, saltanat n n ikinci y l nda 1878 de Hayreddin Pafla y Tunus tan stanbul a getirterek onu sadrazam yapm fl, düflünce ve önerilerinden daima istifade etmifltir. Ömrünün son 12 y - l ( ) Türkiye de geçmifltir. XIX. yüzy l " slâm meflhurlar " aras nda an lan bu flahsiyet maalesef ülkemizde yeterince tan nmam flt r. Vefat n n 112. y ldönümü münasebetiyle kendisini rahmet ve hay rla an yoruz. HAYATI VE H ZMETLER Tunuslu Hayreddin Pafla n n hayat t pk bir roman gibidir. "Tunuslu" olarak an lmas na ra men aslen Tunuslu de ildir. Kafkasyal d r. Çerkez veya Abaza oldu u hakk nda rivayetler mevcuttur. Muhtemelen Çerkez as ll d r. Kendi ifadesi de bu yoldad r. Çerkezlerin "Lafl" kabilesindendir. Do umu y llar aras nda olmal d r. Tahminimiz 1825 y l d r. Bir Rus taarruzu esnas nda ailesini kaybetmifl ve bugün için bilmedi imiz bir hâminin sayesinde bu bir akraba veya hemflehri olabilir küçük Hayreddin kendisini stanbul da bulmufltur. Nakibüleflrâf ve Anadolu Kazaskeri K br sl Tahsin Bey taraf ndan sat n al n p Kanl ca daki yal s nda yetifltirildi. Çocukluk an lar aras nda di er çocuklarla birlikte Çubuklu yu hat rlamaktad r. Kardeflinin veya kendisi gibi bir baflka çocu un M - s rl bir yüksek flahsiyete sat ld rivayet olunmaktad r. Tahsin Bey in kona nda ilk slâmî bilgileri ve Türkçe yi ö renmeye bafllad da Tunus Valisi Ahmet Pafla n n stanbul a gelen bir görevlisine sat ld veya devredildi. Tahsin Bey in neden küçük Hayreddin den vazgeçti ini de kesin olarak bilmiyoruz. Bir rivayet, Tahsin Bey in Hayreddin e benzeyen bir o lu oldu u, onun vefat üzerine Hayreddin i gördükçe dayanamad ve elinden ç kard yolundad r. Gerçek hangi tarzda olursa olsun, küçük Hayreddin Tunus valilik saray nda "memlük-köle" olarak yetifltirilme e baflland. Tunus, o s rada Osmanl Devleti ne ba l bir eyaletti. Eyaletin bafl nda babadan o ula geçen ve 1705 ten beri Tunus u yöneten "Hüseynî" ailesi bulunuyordu. Ahmet Pafla bu ailedendi de Tunus valisi olmufltu. Memlükler, genellikle Kafkasya ve Akdeniz adalar ndan getirilen küçük yafltaki köleler olup, sarayda e itim ve ö retimden geçirilerek yetifltirilir, Tunus saray geleneklerini ö renir, sad k birer bende olarak sivil ve askeri hizmetlerde kullan l rd. Hayreddin in 13 yafl nda Tunus a götürüldü ü kimi kaynak ve belgelerde yaz l d r. Küçük Hayreddin Tunus saray nda bir memlük olarak, benzerleri gibi yetifltirildi. Arapça, slâmî ilimler, Kuran- Kerim vs. ö rendi. Ahmet Pafla dan ve Baflvezir Mustafa Haznedar dan (Pafla) ilgi ve teflvik gördü, güvenlerini kazand. Hayreddin in Kafkasyal endam, boyu bosu ve gösterifli ile askerlik mesle inde ilerlemesi uygun görüldü ünden, küçük yaflta Tunus asker oca na kaydedildi. Maafl ve tayinat verildi. Süvari s n f nda istihdam olundu. Askeri rütbelerde süratle yükselen asker Hayreddin 1846 da miralay (albay), 1850 de mirliva (tu general) ve Süvari Askerleri Kumandan tayin olundu. Böylece Hayreddin Pafla olarak Tunus yönetiminin en üst görevlilerinden birisi haline geldi. Asker olarak Ahmet Pafla n n 1840 da modern bir Tunus ordusu kurmak için teflkil etti i "Bardo Harp Okulu"nda görevlendirilmifl, Frans z subaylar ve müflavirlerle temaslar olmufl, ilk olarak Avrupal lar görmüfl ve Frans zca y ö renmiflti. Süvari Askerleri Kumandan olunca kendisine bir Frans z hoca tutuldu. lk yenilikçi fikirlerini Tunuslu ulemadan ve harp okulu hocalar ndan Mahmud Kabadu ve brahim er-riyâhî gibi flahsiyetlerden kazand. Avrupa y ilk görüflü ve ilk temaslar, 1846 y l nda Ahmet Pafla n n, Frans z mparator u Louis Philippe in resmi davetlisi olarak Fransa y ziyareti esnas ndad r. Ahmet Pafla n n yaveri unvan yla özel harcamalar n da yapm flt r. Frans z kültür ve uygarl ile daha yak n tema- Resim 1; Sadrazam Hayrettin Pafla (1879) (Tunuslu Hayrettin Pafla, Atilla Çetin, Kültür Bak. Yay. s 546) 129

3 Resim 2; Hayreddin Pafla Bahriye Naz r ( ) (Tunuslu Hayrettin Pafla, Atilla Çetin, Kültür Bak. Yay. s 548) 130 s y llar aras nda sürekli olarak görevle gönderildi i Paris te oldu. Eski bir Tunuslu görevli olan ve Frans z tabiiyetine geçmifl bulunan Tunuslu Mahmud bin Ayyâd Pafla n n Tunus hükümeti aleyhine açt davada Tunus un haklar n savunmak için seçildi. Frans zcas n ilerletti, kültürünü artt rd. Davay bir Frans z avukat n yard m yla Tunus un menfaatleri do rultusunda çözmeye çal flt. Âli Pafla gibi baz Osmanl üst yöneticileriyle de Paris te tan flt ve ahbap oldu. Bu arada Ahmet Pafla n n ölümü üzerine yeni Tunus Valisi Muhammed Pafla y tebrik için 1855 te Tunus a geldi i gibi ayn y l kendisine Feriklik (Generallik) rütbesi tevcih olundu. Paris teki baflar s na mükâfat olarak Ocak 1857 de Bahriye Nâz r (Osmanl kaynaklar nda Bahriye Müdürü) tayin olundu. Bu göreve Tunus a dönünce 8 May s 1857 de bafllayabildi. TUNUS TA REFORMLAR DÖNE- M VE HAYREDD N PAfiA Tunus ta 10 Eylül 1857 de neflredilen "ahdü l-emân" (pacte fondamental) adl tarihi belge ile, t pk Osmanl Tanzimat ve Islahat fermanlar gibi, yeni bir reformlar devri bafllad. Bu akdin ilan nda yabanc konsoloslar n bask s mevcuttu. Bu belgeyle Tunus halk na dil, din, kanun, vergi eflitli i veriliyordu. Vadedilen reformlar n gerçekleflmesi için bir anayasa haz rl - na giriflildi ve birçok reform komisyonlar kuruldu. Tunus un ve slâm dünyas n n ilk anayasas (Kanun el-davla) 20 Ocak 1861 de Tunus ta yürürlü e girdi. Ayr ca askerlik kanunlar, maliye, adalet vs. alanlar nda komisyonlar çal flmalar n sürdürdüler. Yeni mahkemeler kuruldu. flte bu dönemde Hayreddin Pafla hem Bahriye Nâz r olarak çal flt, hem de bu komisyonlarda üye veya baflkan olarak hizmetler yapt. Fransa dan dönüflünden beri, en Bat c, aç k fikirli ve yenilikçi nâz r olarak tan n yordu. Güzel ö rendi i Frans zca ile de yabanc lar da etkiliyordu. Tunus beylerinin ve paflalar n n resmi ikametgah olan "Bardo Saray "nda itibarl bir flahsiyetti. Hatta 1837 den beri Vezir-i Ekber (Baflvezir) olan Mustafa Haznedar (Hazinedar Mustafa Pafla) bu de erli paflaya k z Cenina (Lellâ Kebira) y vererek, kendisine damat edinmiflti. (Haziran 1862) da biraderinin ölümü üzerine valili e geçen Muhammed Sad k Pafla n n da güvenini kazand. Hayreddin Pafla Bahriye Nâz r olarak baz yenilikler ve slahatlar yapt. Tunus ta uygulanmaya bafllayan bütçede bahriyeye de tahsisat ayr ld. Gemilerin bak m, onar m, limanlar, karantinahane konular nda metin ve cesur ad mlar att. Bürokrasiyi modernlefltirdi. 13 Kas m 1862 ye kadar alt y la yak n bu görevde kald. Ayn zamanda anayasan n haz rlanmas komisyonunda üye, askerlik kanunu haz rlama komisyonunda baflkan idi. Tunus meclisi gibi çal - flan "Meclis-i Ekber"in önce üyesi, sonra baflkan oldu. Ayr ca Tunus valisinin emrindeki istiflari 40 üyelik "Meclis-i Has"s n üyesi bulunuyordu. Bütün bu yo un ifllerde baflar yla çal flt. Bütçenin kabulü ve tatbiki için Meclis-i Ekber in çal flmalar nda etkili oldu. Özellikle hukuki reformlarda ve mahkemeler konusunda etkin faydalar oldu. Bu dönemde Tunus reformcular n n sanki baflkan gibiydi. Fakat zamanla, reformlar n arzu etti i düzeyde olmad n anlad. Kay npederi ve Vezir-i Ekber Hazinedar Mustafa Pafla n n ve Vali Muhammed Sad k Pafla n n siyasetini be enmedi inden, onlarla aç ktan bir çat flmaya girmeden, istifa etmeyi ve geriye çekilmeyi daha faydal mütalaa etti. stifas nda d fl istikraz konusu da etkili olmal d r. 23 Kas m 1862 de Bahriye Nâz - r ve Meclis-i Ekber Baflkanl görevlerinden ayr ld. Yaln z Meclis-i Has üyesi olarak kald. GÖREVDEN KISM ÇEK LME Ancak bu istifa ile Hayreddin Pafla büsbütün resmi görevlerden çekilmifl de ildi. Kendisine itimat edilen bir flahsiyet olarak, stanbul a ve de iflik Avrupa baflkentlerine geçici misyonlarla vazifelendirildi da ilk defa olarak stanbul a gönderildi ve Tunus valili inin Muhammed Sad k Pafla ya tevcih ferman n getirdi de "Te kid-i müvâlat ve memuriyetiyle" baz bat ve kuzey Avrupa ülkelerine yolland. Fransa, sveç, Hollanda, Belçika gibi ülkeler baflkentlerinde kral ve yöneticilere Tunus niflan n takdim etti, dostlu u güçlendirmeye çal flt. Benzer bir görevi 1863 te Prusya ve Avusturya baflkentlerine yani Viyana ve Berlin e yapt, ayr ca Fransa ya da dönüflte u rad den beri Tunus ta yap lan reformlar, halka a r vergiler ve yükler getirdi inden, sos-

4 yal bir patlama ile sonuçland. Tunus halk 1864 te Ali bin Gadahum un (G zahum) önderli inde ayakland. Tunus beylik hükümeti güç anlar yaflad. Anayasa ve Meclis-i Ekber kald - r ld. Baz mahkemeler ilga edildi. syana yol açan a r vergi kald r ld. syan olay na Fransa, ngiltere ve talya donanmalar ve konsoloslar ile kar flt klar ndan, Osmanl Devleti de Haydar Efendi yi fevkalade bir komiser olarak bir heyetle Tunus a yollad. Sükun ve düzen tesis edildikten sonra, Tunus hem Osmanl Sultan na teflekkür etmek ve hem de Osmanl -Tunus iliflkilerini bir statüye ba lamak için Hayreddin Pafla y ikinci defa 1864 te stanbul a gönderdi. Bâb âli yetkilileri ile uzun görüflmeler yapan Hayreddin Pafla hüsn-ü kabul gördü. Sonunda bir "Emr-i sami" (Sadrazam buyru u) haz rland. Tunus un Osmanl idaresinde muhtariyeti, Hüseynî ailesinin veraset hukuku, ülkenin Tanzimat Ferman esaslar na göre yönetilece i, Osmanl Padiflah n n hükümranl k haklar belirtildi. Hayreddin Pafla ya ve di er Tunus idarecilerine Osmanl niflanlar verildi. " SLAM DEVLETLER Ç N LÜ- ZUMLU REFORMLAR" Hayreddin Pafla, y llar aras ndaki zaman n, yukar da zikredilen baz geçici d fl görevleri haricinde okuma, düflünme ve tefekkür ile geçirdi. Düflüncesinin temeli Avrupa n n ilerlemesi, zenginleflmesi, modernleflmesi ve slâm dünyas n n gerili i, ilim ve teknolojiden yoksunlu u idi. Halbuki slâm dünyas geçmiflte Avrupa ya örnek olmufltu. Hilafeti elinde bulunduran Osmanl Sultan na ve devletine sonsuz ba l yd. Okuma, düflünce, tefekkür ve Tunus un yenilik taraftar ayd n din ulemas, asker ve bürokratlar yla mübahese ve münakaflalar sonucunda ana düflünce ve görüflleri tebellür etme e bafllad. Bunlar kaleme dökerek, Tunus reformculuk hareketinin sanki ilk bildirgesi mahiyetindeki eserini herkesin gözleri önüne serdi: Akvemü l-mesâlik fi Ma rifet-i Ahvâl-i l-memâlik (Ülkelerin Durumunu Tan mak çin En Emin Yol) de Tunus Devlet Matbaas nda bas lan bu kitab n, Frans zca özeti ayn y l Paris te daha çarp c bir bafll kla Avrupa kamuoyuna ve ayd nlar na sunuldu: Réformes nécessaires aux Etats Musulmans ( slâm Devletleri çin Lüzumlu Reformlar) te Frans zca ikinci bask s yap lm flt r. Bu eser 1876 y l nda stanbul da, de skenderiye de, 1974 te Tunus ta (girifl ve notlarla) ve 1985 te Beyrut ta bas lm flt r. Türkçe tercümesi Abdurrahman Süreyya Efendi taraf ndan yap lm fl ve stanbul da 1879 da bas lm flt r. ngilizce si ise önce Atina da 1874 te, daha sonra da Cambridge te yay mlanm flt r. Akvemü l-mesâlik, Arapça yaz lm fl, oldukça hacimli bir kitapt. 90 sayfa kadar önemli bir "Mukaddime" (Girifl), sonra birinci kitapta, say lar 20 civar nda Avrupa devletlerinin karfl - laflt r lmas, ikinci kitapta, dünyan n co rafi bölgeleri, hicri ve miladi tarihler ve kitap hakk nda 20 kadar flahsiyetin takrizleri yer almaktad r. Kitap sayfad r. Hayreddin Pafla hakiki bir müslümand. slâm iyi biliyordu. slâm halifesine ba l yd. Avrupa y bir müslüman olarak iyi tan yordu. Eseri, ruh ve flekil bak m ndan tamamen slâmî bir nitelikte idi. Kitab nda slâm ümmetinin çöküfl sebeplerini araflt rd. slâm ümmeti Avrupa y yükselten nedenleri ö renir ve benimserse, yeniden eski kuvvetine kavuflabilirdi. Maddi kudret e itime, e itim de siyasi müesseselere dayan rd. Avrupa n n kudret ve refah n n esas, adalet ve hürriyete dayanan siyasi kurumlard r. Halka güven ve itimat telkin eden iyi bir hükümetin esas amac, halk n refah ve saadeti olmal d r. Modern Avrupa n n karakteristik müesseseleri; sorumlulu u olan nâz rlar, parlamento ve bas n hürriyetidir. Bunlar olmadan maddi refah mümkün de ildir. Parlamento ve bas n, slâm n "meflveret" fikrine benzemektedir. Parlamento sistemi, slâm devletlerinde "ehl-i hal ve l akd" denilen ve dan flma niteli indeki ulema ve âyân n yerini tutmaktad r. Bugünkü Avrupa y modernlefltiren müesseselerin benzerleri eskiden slâm ümmetinde mevcuttu. Avrupa dan müesseseler almak slâm a ayk r de ildi. Yeter ki fleriata ayk r olmas n. Hayreddin Pafla ya göre, Avrupa devletlerinin bugünkü kudretli durumlar topraklar, iklimleri veya dinleri sayesinde olmam flt r. Resim 3; Hayreddin Pafla Tunus Valisi Yaveri (1846) (Tunuslu Hayrettin Pafla, Atilla Çetin, Kültür Bak. Yay. s 545) 131

5 Resim 4; Hayreddin Pafla Süvari Askerleri Kumandan (Tunuslu Hayrettin Pafla, Atilla Çetin, Kültür Bak. Yay. s 549) 132 Avru pa n n servet ve terakkisinin temelini kurumlar nda aramal d r. slâm dünyas - n n, Bat n n teknik bulufllar ve siyasi müesseselerini almas nda ve benimsemesinde bir sak nca yoktur. Hz. Muhammed devrinde bile Selman- Farisi nin teklifinden istifade edilmiflti. Meflrutiyet nizam takdire flayand r. Ancak, mesuliyeti belirlenmifl nâz rlar n varl elzemdir. Siyasi otoriteyi tek kifli iradesine vermenin türlü sak ncalar oldu u örneklerle görülmüfltür. slâm ümmeti için elzem olan reformlar, politik, idari, sosyal ve ekonomik bak mdan olmal d r. "Mukaddime" de Pafla, bunlar n nas l gerçekleflebilece inin Avrupa örne i ile karfl laflt rmas n yaparak bir program n tesbit eder. Hükümdar n yetkilerinin bir k sm n devretti i, mesuliyeti belirlenmifl vekillerin bulundu u bir hükümet kurulmal d r. Hürriyet ve adaletin tatbiki flartt r. fieriat n menflei ilahi olup, de iflmez ve sabit de ildir. De iflen flartlar ve sosyal zaruretlere uygun olarak, kesin yasak edilmeyen her fleye müsaade edilmifltir. slâm tarihinde bunun örnekleri vard r. S hhatli bir reformun ilk flart, ulema ve devlet adamlar aras ndaki uzlaflma olmal d r. Ulema yaflad ça tan mal, politikac lara yol göstermelidir. slâm dünyas için yeknesak bir slâm hukukuna ihtiyaç vard r. Ulema-devlet adam iflbirli i konusunda Pafla srarl d r. Bunda y llar aras nda Tunus un reformlar devrinde uleman n tak nd çekingen politikay yerici bir tezahür vard r. Pafla, e itim ve kültür kurumlar na büyük önem atfeder. Her seviyede e itim ve ö retim müesseselerini, kütüphaneleri anlat r. Fransa örne ini misal olarak verir. ktisadi yönden devletin temel görevi, tebaan n can güvenli ini sa lamak, adalet ve hürriyeti temin etmektir. Bundan sonra iktisadi refah kendili inden gelir. Halk hür teflebbüs sahibi olmal d r. Serbest iktisadi kurulufllar önemli bir rol oynar. Devletin iktisadi hayata müdahalesine lüzum yoktur. slâm ülkeleri Avrupa için hammadde ihracatç s durumundad r, bu ise kendileri için zararl d r. Verdikleri hammaddeyi mamul madde olarak çok daha pahal ya almaktad rlar. Anonim flirketler, bankalar, ucuz kredi müesseseleri kurulmal, yollar, demiryollar yap lmal d r. Devlet, iktisadi faaliyetleri köstekleyen engelleri ortadan kald rmal d r. Yerli sanayiyi korumak için tarife usulüne geçilmelidir. Hayreddin Pafla, reform program n bütün slâm ümmeti için yapar. Belli bir slâm ülkesinin müflahhas olarak ad n vermez. Fakat Osmanl Devleti ne özel olarak önem atfeder. nceledi i Avrupa devletler tablosunun birinci devleti Osmanl mparatorlu u'dur. Osmanl Devleti'ni, slâm hilafetinin merkezi olmas ve o devirde en güçlü slâm hükümeti olmas bak m ndan över. slâm'a yapt hizmetleri uzun sayfalar içinde anlat r. Osmanl mparatorlu u'nun bütün tebaaya siyasi haklar ve hürriyetler vermesine bünyesinin engel oldu u fikrindedir. Müslüman olmayan tebaa ayr lmak arzusundad r. Zamans z aç lacak bir millet meclisinin O s rada Jön Türklerin Avrupa'da meflruti bir rejim için faaliyetleri vard tehlikeleri düflünülmelidir. Sorumlulu u iyi belirlenmifl nâz rlardan hükümet kurulmal, vilayet idari düzenlemeleri yap lmal, idari reformlar gerçeklefltirilmelidir. Hayreddin Pafla'n n kitab nda as l amac, XIX. yüzy l n di er baz slâm reformcular gibi, "müslüman kalarak modernleflmek"ti. Avrupa'n n yay lmac ve emperyalist ilerlemelerine karfl, her zaman flüpheci ve ürkek idi. Fakat Avrupa uygarl n n müessese, teknik ve ilmi ile gelmesini ve slâm dünyas n n eski gücünü kazanmas n arzu ediyordu. Böylece fikirleri ve 1869'dan sonra uygulamalar ile modern Tunus'un kurucular ndan birisi oldu. Bilhassa reform çal flmalar ve slahatlar ile Tunus milliyetçilerinin ve rönesans n n önderlerinden addedildi. TEKRAR S YAS GÖREVLER ALMASI 1869 y l ndan itibaren Hayreddin Pafla n n Tunus un siyasi ifllerinde tekrar aktif olarak rol oynad n görüyoruz ve 1865 y llar nda yap lan istikrazlar, Vali Muhammed Sad k Pafla n n afl r harcamalar ile tükenmifl ve ülke maliyesi iflasa sürüklenmiflti. Tunus borçlar n birlefltirmek ve düzenlemek için 6 Temmuz

6 1869 da kurulan "Milletleraras Maliye Komisyonu" baflkanl na 7 Eylül 1869 da atand. Komisyonda Frans zlar, ngilizler ve talyanlar vard. Bu komisyonda bilhassa baflkan yard mc s Frans z maliyeci Villet ile önemli çal flmalar yapt. Sad k Pafla n n güvenini daha çok kazanarak "Vezir-i Mübaflir" unvan kendisine 18 Ocak 1870 de verildi. Onore edildi. 7 Eylül 1871 de üçüncü defa olarak stanbul a misyonla gönderildi. Tunus eyaletinin irsen Muhammed Sad k Pafla ya tevcihini ve Osmanl -Tunus iliflkilerini düzenleyen 22 Ekim 1871 (9 fiaban 1288) tarihli ferman getirdi. Bilhassa Fransa ve talya n n hiç ifline gelmeyen bu ferman n Tunus a ulaflmas sevinci mucib oldu. Di er taraftan, Hayreddin Pafla n n eski kay npederi çünkü efli Lellâ Kebira 1870 de, birkaç çocu u olduktan sonra vefat etmiflti Vezir-i Ekber Hazinedar Mustafa Pafla ile siyasi rekabet ve çat flmalar giderek artmakta idi. Tunus idaresinin ve maliyesinin kötü durumundan tek sorumlu olarak onu görmekteydi. 36 y ldan beri aral ks z Veziri Ekber olan, Rum as ll, zeki, kurnaz ve beylerin iradesini her fleyin üstünde tutan Hazinedar Mustafa Pafla y devirmek pek de kolay de ildi. Hayreddin Pafla n n Tunus valisinin gözdesi Mustafa bin smail (Osmanl kaynaklar nda Genç Mustafa Pafla) ile iflbirli i ve Bey nezdindeki giriflimleri sonuç verdi. Mustafa Haznedar n bir h rs zl n delilleriyle ortaya koydu- undan, art k iflbafl nda kalamazd. Mustafa Haznedar n azli üzerine Hayreddin Pafla, validen sonra en yüksek makam olan ve bir anlamda Tunus sadrazam mahiyetindeki Vezir-i Ekberli e (Osmanl kaynaklar nda Reis-i Müdirân) 21 Ekim 1873 tarihinde tayin olundu. "Vezir-i Mübaflir" unvan kald r l p, Maliye Komisyonu Baflkanl ve Hariciye Naz rl da uhdesinde topland. Hayreddin Pafla ve Tunus tarihi için yeni bir dönem bafllam fl oldu. Mustafa bin smail ise, mükâfat olarak Bahriye Nâz r tayin edildi. Ancak Hayreddin Pafla hükümetinde daima tehlikeli ve kaypak bir unsur olarak kald. VEZ R- EKBERL VE REFORMLARI 21 Ekim 1873 ten, azil tarihi olan 21 Temmuz 1877 ye kadar olan dönem Tunus tarihi için tam bir reformlar ve yenilikler dönemi oldu. Tunuslu meflhur tarihçi Mongi Smida n n, Khéréddine, Ministre Réformateur (Hayreddin Reformcu Nâz r) isimli pek mükemmel doktora tezi 1970 de Tunus ta bas lm fl olup, bu dönemde yap lm fl yenilikleri pek güzel ve veciz tarzda sunmaktad r. Pafla, sanki Akvemü'l-Mesâlik te ortaya koydu u görüfllerinin büyük bölümünü uygulama f rsat n elde etmifltir. Say lar az, fakat reformlara inanm fl ve birleflmifl bir ayd nlar ve reformcu ulema sayesinde Hayreddin Pafla, Tunus idaresinin slah, merkezi yönetimin yeniden teflkilatlanmas, mahalli idarelerin yeniden tanzimi, flehirlerin slah, ekonomik ve mali tedbirler, Zeytûne Medresesi nde e itimin slah, devlet bas mevinin slah, genel kütüphanenin kurulmas, ihracat n artt r lmas, loncalar n düzenlenmesi, evkaf n tanzimi, mahkemelerin reformu, tar m reformu, modern anlamda Galatasaray gibi ö retim yapan Sad ki Koleji nin aç l fl (1875) vs. gibi hemen her alanda birçok çal flma ve yenilikleri gerçeklefltirdi. Yabanc ülkelerin Tunus üzerindeki ihtiras ve rekabetlerini dengeli bir tarzda dikkatle yürüttü. Ancak mali durumun yaratt güçlükler, kafas nda olan köklü reform program n uygulamas na engel oldu. Afl r vergilerden b kan halk sükûna ve adil bir idareye muhtaçt. Anayasay tekrar yürürlü e koyma ve bir meclis açma düflüncesi Tunus Bey i nezdinde ra bet görmedi. Ancak, yine de yapt klar büyük ifllerdi. Pafla n n de erli çal flma arkadafllar aras nda Hüseyin Pafla, Rüstem Pafla gibi memlük menfleliler, Muhammed Bayram Hâmis, Larbi Zarruk, Muhammed fierif vs. gibi ulema ve bürokratlar bulunuyordu. Hayreddin Pafla, Avrupa devletlerinin bask lar na karfl Osmanl Devleti ile s k iflbirli i ve ba l l k siyasetine taraftard. Zira ancak Osmanl Devleti var oldu u sürece Tunus Emâreti muhtariyetini, özel statüsünü koruyabilirdi. Avrupa n n yay lma politikas karfl s nda Osmanl Devleti ile yak nlaflman n hayati önem tafl d - na inanan Pafla, 93 Harbi esnas nda Osmanl Devleti ne önemli yard mlarda bulundu. Hazinedar Pafla ve baz düflmanlar Bat bas n nda aleyhinde birçok menfi propagandalar yapt rd - lar. Bunlar aras nda, bir Osmanl ajan oldu u iftiras bile vard. Ancak Hayreddin Pafla n n emeli Tunus halk - n n güvenli ini, re- Resim 5; Verizri Azam Hayreddin Pafla mühülü bir vesika 133

7 yordu veya yazd r yordu. Mabeyn de iki medreseli Arapça mütercim istihdam edildi. Çocuklar n ve ailesini de k sa zaman sonra stanbul a getirtti. SADARET NDE H ZMETLER Resim 6; Hayrddin Paflan n el yaz örnekleri 134 fah n ve saadetini sa lamakt. ç ve d fl bask lar ve bilhassa Bey nezdinde çok etkili Mustafa bin smail ve Frans z konsolosunun faaliyetleri sonucu 21 Temmuz 1877 de görevinden istifa etti. stifa sebepleri aras nda; son iki y lda iyi ürün al namamas, hazinenin borçlanmas, borçlar n ödenmesinde karfl lafl - lan güçlükler, Bâb âli ye yard m n n konsoloslar taraf ndan iyi karfl lanmamas, konsoloslar n entrikalar, Jenduba-Tunus demiryolu hatt imtiyaz n Fransa ya vermemesi yüzünden bu ülkenin deste ini kaybetmesi gibi hususlar mevcuttu. Gözden düfltü ve mülklerinin müsadere edilece inden korkmaya bafllad. Adeta toplumdan tecrit edildi. Bir süre Fransa ya gitti. Baflka bir slâm ülkesine, M s r a veya stanbul a gitmek düflüncesi kafas nda yer etme e bafllad. OSMANLI BAfiKENT NE DO RU... Bu s k nt l ve umutsuz durumdan Hayreddin Pafla y Sultan II. Abdülhamid in stanbul a daveti kurtard. Daha önceden tan d Medeniyye tarikat fleyhi olup, Sultan II. Abdülhamid in yak nlar ndan olan Muhammed Zâfir Efendi, Hayreddin Pafla n n kitab n, slâm anlay fl n, slâm hilafetine ve Osmanl Sultan na ba l l n anlatt. Saltanat n n ikinci y l nda olan ve mevcut vekillerden, meclis uygulamalar ndan memnun kalmayan Abdülhamid için, bu yeni isim ve flöhret, yap lan iyi tan t m bir ümit oldu. Hayreddin Pafla, A ustos 1878 de stanbul a davet edildi. K sa süre sonra stanbul a getirildi. Vezaret rütbesi verildi. Âyân üyesi yap ld. Daha sonra yeni kurulan Maliye Komisyonu Baflkanl na tayin edildi. ki ay kadar zaman içinde Osmanl bürokrasisini ö renmesi istendi. 9 Zilhicce 1295 / 4 Aral k 1878 de sadrazam tayin olundu. stanbul daki yabanc büyükelçiler üzerinde Hayreddin Pafla bildi i mükemmel Frans zca ve siyasi k yâseti ile oldukça olumlu etkiler yaratt. Ancak Türkçe si yoktu ve yaz diline de hakim de ildi. Yaz lar n Arapça yaz - Hayreddin Pafla arzu etmemesine ve birçok defa özürler dilemesine ra men, kendisini çok k sa zamanda imparatorlu un en yüksek makam nda bulmufltu. fllere büyük bir vecd ile giriflti. Çok yo un çal flt. Devletin bafl nda büyük gaileler vard Osmanl -Rus Savafl n n ve Berlin Antlaflmas n n ask da kalm fl baz konular n çözümlemeye çal flt. Yunan, Karada hudut sorunlar, M s r Hidivi nin azli, mali problemler, Kotur un ran a terki, Rusya ile hususi muahede akdi, K br s ta emlâk-i hümâyuna dair ngiltere ile itilâfnâme, Ermeni Katolik cemaatinin eski bir ihtilaf n n halledilmesi, idarede, adliyede ve maliyede yenilikler vs. Bunlardan daha önemlisi ve acili, Mabeyn ileri gelenleri ve vükelan n tak nd tav rlard. Bu dürüst, sözü özü bir ve namuslu devlet adam aleyhinde hemen bir menfi kampanya bafllat ld. Arzlar yeterince etkili olam yordu. Bürokrasi ve Mabeyn erkân n n da di er memurlar gibi bir sisteme girmesi teklifleri ortada kald. Cevdet Pafla gibi bir âlim bile, Padiflah n neden böyle Arap diyar ndan getirtilmifl bir zat iflbafl nda tuttu unu k zarak dile getiriyordu. Nam k Kemal de Pafla y ve kitab n hafife al yordu. Hayreddin Pafla n n Kanun-i Esasi nin tekrar yürürlü e konulmas, Meclis-i Mebusan n tekrar toplant ya ça r lmas, nâz rlar n salâhiyet ve sorumlulu a ba lanmas, sadrazama karfl sorumlu olmalar hususundaki teklifleri hofl karfl lanmad. Saltanat hukukuna tecavüz edildi ini iddia eden fieyhülislâm Üryânîzâde Ahmet Esat Efendi, nâz rlar toplant s nda kendisine afl r hücumlarda bulundu. Pafla, yal s na çekildi ve istifas n verdi. K sa süre sonra 9 fiaban 1296 / 29 Temmuz 1879 da azledildi. 8 ay süren sadaretinde, çok s k nt l bir zaman geçirdi. Baz devlet ve Mabeyn ricali kendisini anlamam fllard. Padiflah yeni bir meclis denemesine tekrar bafllamak istemiyordu. Osmanl Devlet düzenine ve diline egemen de ildi. Onun varl menfaatçi baz çevrelerin ifline de gelmemiflti. SADARET NDEN SONRA Sultan II. Abdülhamid in kendisine teveccüh ve güveni sadaretinden sonra da devam et-

8 ti. Baz mazûl sadrazamlar gibi taflraya veya d fl ülkelere elçi olarak gönderilmedi. Sultan, yaratabilece i baz mahzurlar düflündü. lk stanbul a geldi inde Kuruçeflme de Hazine-i Hassa dan sat n al p hediye etti i yal dan sonra, Niflantafl nda da bir konak ihsan etti. Niflanlar ba- fllad, maafl n artt rd. Kendisine baz slahat layihalar haz rlatt. Kimi önemli komisyonlarda "Devlet Ricali"nden olarak bulundurdu y l nda yazd önemli bir slahat layihas hofla gitti inden, tekrar sadaret teklif edildi, ancak kabul etmedi. Zira Padiflah n siyasi mesle i ile kendi görüfllerinin zor ba daflaca na inanm flt. Prensiplerinden, birçok ihsanlar n görmesine ra men, Sultan karfl s nda taviz vermek istemeyecek kadar da ideal sahibiydi. Denilebilir ki, Hayreddin Pafla n n Osmanl Devleti ne en büyük hizmetleri sadaretinden sonra Sultan II. Abdülhamid e sundu u " slahat layihalar " ile olmufltur. Bilhassa y llar aras nda haz rlam fl oldu u layihalar çok say dad r. Hayreddin Pafla, azlinden sonra Sultan II. Abdülhamid e sundu u slahat layiha ve arîzalar nda ortaya koydu u görüfllerini bir program haline getirdi. Bu programdaki düflünceleri aç k, kesin ve samimi, fikirlerinde srarl idi. Pafla, Osmanl idare sisteminde köklü bir de iflikli e taraftard. En çok önem verdi i husus devlet, millet ve fert hayat için temel unsur sayd adalet ve hukukun üstünlü ü idi. Kanun hükümlerinin istisnas z herkese eflit uygulanmas - n savunan Hayreddin Pafla ya göre adalet bütün slahatlar n temelidir. Anayasan n uygulanmaya konulmas n slahatlar n birinci flart say - yordu. Mebuslar ve âyân meclislerinin toplanmas n, fikir birli i olan, yetkisi ve sorumlulu u belirlenmifl bir nâz rlar heyetinin kurulmas n, tam yetkili nâz rlar n görevlerinde sadrazama karfl sorumlu olmalar n istiyordu. Devlet yönetiminde icra vas tas olan memurlar n iyi seçilmesini, kabiliyet ve liyakatlerine göre tayin edilmelerini, azil endiflesi tafl madan güvenlik içinde görev yapmalar n n sa lanmas n, ceza ve mükâfat sisteminin gelifltirilmesini gerekli görüyordu. Osmanl tebaas gayri müslimlerin, e itim ve servet bak m ndan ileri olduklar n, imparatorluktan ayr l p istiklallerini kazanmak istediklerini belirterek onlara mutlak hürriyet yerine s n rl bir hürriyet verilmesinin uygun olaca n, aksi takdirde devletin parçalanmas - n n kaç n lmaz oldu unu söylüyordu. Avrupa y iyi tan yan Hayreddin Pafla, bütün güçlü devletlerin kuvvetli bir bürokratik sisteme dayand klar n bildi inden bürokratik reformlarda srarl idi. Adalet sistemi, mahkemeler, meflihat mahkemeleri için yeni bir idari yap lanman n ve meflihatte ilmi bir meclis teflkil edilmesinin lüzumlu oldu unu savunuyordu. Taflra idaresinin yeni düzenlemelerle slah, vilayet meclislerinin kurulmas ve bunlar n millet meclisi için temel olmas da Pafla n n program nda genifl yer tutuyordu. Ona göre genel emniyetin sa lanmas için zab ta ve jandarma kuvvetlerinin slah kaç n lmazd. Yabanc müdahale ve bask lar na karfl Berlin Antlaflmas n n çözülmemifl meselelerinin halledilmesi, d fl borçlar n düzenli flekilde ödenmesi, Avrupa devletlerinin tebaalar n n hukuklar n n korunmas, memurlar n denetlenmesi, yabanc elçiliklerle menfaatleri icab münasebetlerinin önlenmesi gerekiyordu. Prensip olarak yabanc bir devletle ittifak yap lmas n faydal bulan Hayreddin Pafla, Araplar n devlet hizmetlerinde daha fazla çal flt r lmas n da önerdi. Islahat layihalar n önce Arapça kaleme alm fl, sonra da Türkçe ye tercüme ettirmifltir. Bu slahat tekliflerinden baz lar n Sultan II. Abdülhamid, Said Pafla n n sadaretlerinde uygulatm flt r. Tunus un 1881 de Fransa taraf ndan iflgalinden sonra, Osmanl Devleti nin Tunus ve Kuzey Afrika siyasetinde Hayreddin Pafla bir uzman olarak etkin bir unsur olmufltur. Tunus hakk nda da ilginç layihalar yazm fl ve sunmufltur. 29 Ocak 1890 da stanbul da Niflantafl nda- Resim 7; Tunuslu Hayrettin Pafla Tunus Valisi ad na geldi i stanbul da Sultan Abdulmecit Han n huzuranda (1859) (Tunuslu Hayrettin Pafla, Atilla Çetin, Kültür Bak. Yay. s 547) 135

9 Resim 8; Tunuslu Hayrettin Pafla n n arflivlerde yer alan biyografisinin orjinal metni 136 ki kona nda ölen Hayreddin Pafla, Eyüp te Bostan skelesinde fiah Sultan imareti bahçesinde ailesi için yap lan yüksek mezarl a gömüldü. Kemikleri 1968 de Tunus a götürüldü. Ayn mezarl kta efli Kamer Han m n, k z Hennani nin ve o lu Salih Pafla n n kabirleri bulunmaktad r. Mezarl k yüksekçe olup, birkaç basamak merdivenle ç k l r ve etraf demir parmakl kl d r. EVLATLARI Hayreddin Pafla ilk evlili ini y llar aras nda Cenina Han m ile yapt. Bir o lu, iki k z oldu. O lu küçük yaflta öldü. K zlar Mahbube (do. 1864), Hennani (do. 1866) idiler. K zlar n küçük yaflta Tunus ileri gelenlerine nikahlayarak akrabal k tesis etti de üç cariye ile tekrar evlendi: Bedr-i Cihan, Hüsn-i Melek, Kamer. lk ikisini birer çocuk sahibi olduktan sonra boflad (1873). Vefat na kadar Kamer Han mla yaflad. Bedr-i Cihan dan o lu Mahmud Nuri (do. 1872), Hüsn-i Melek ten o lu Muhammed Hadi (do. 1872) dünyaya geldiler. Kamer Han m dan birisi k z, ikisi erkek üç evlad oldu: K z Behiye, o ullar Muhammed (Mehmet) Tahir (Pafla) (do. 1876) ve Muhammed (Mehmet) Salih (Pafla) (do. 1876) d r. stanbul a gelirken alt çocu unu da getirmiflti. K z Behiye, Keçeci-zade Fuat Pafla ailesinden, diplomat, fiûray- Devlet üyesi, antikalar ile ün yapm fl Reflat Fuat Bey ile evlendi. Mehmet Tahir, "Tahir Hayreddin" ad yla II. Meflrutiyette meflhur gazeteci, mebus ve mütarekede nâz r oldu y llar aras nda Tunus Adliye Bakan Muhammed Tahir Pafla yd. Salih Pafla, Sultan Abdülmecid in o lu fiehzade Kemaleddin Efendi nin k z Münire Sultan la evlendi te idam edildi. Mahmut fievket Pafla n n katli olay nda suçlu bulundu veya hanedana gözda verilmek için kurban gitti. Tek o lu Kemaleddin Keredin (do. 1908) 1987 y l nda vefat etmifltir. K fi L VE ÖZELL KLER Tunuslu Hayreddin Pafla, menfle itibar yla kölelikten yetiflmekle beraber, mizaç ve terbiyesi bak m ndan, yüksek karakter sahibi, faziletli, dürüst, namuslu, haysiyetli, yüksek ideallere sahip bir kimseydi. Do ru sözlü, kimseden korkmaz, sözünü esirgemez, riyakârl k ve iki yüzlülükten nefret eden bir adamd. Biraz gururlu tav rlar na ra men, herkes taraf ndan namuslu olarak tan n rd. Devlet ve millet menfaatlerini her fleyin üstünde tutard. stibdat ve istibdad n kölelefltirdi i memur zihniyetinden nefret eder, buna alet olmufl menfaatçi insanlara zavall gözüyle bakard. Haysiyetinden ve fikirlerinden fedakarl k yapmaz, taviz vermezdi. Düflmanlar na, kötülük gördü ü kimselere bile, düflkün zamanlar nda yard m elini uzatmaktan kaç nmazd. Yüksek insanl k idealleri gönlünde yer etmiflti. Mevki ve makam h rs da yoktu. Prensiplerinden vazgeçmezdi. Hakiki bir müslümand. Vefat ndan birkaç y l önce tamamen slâmî esaslar içinde adak, nezir ve sadakalar n da tm flt. Kimsesiz ve yoksullar korurdu. Eyüp te çeflme yapt rm flt. slâm halifesi olan Osmanl sultanlar na gönülden ba l yd. Hayreddin Pafla n n karakterini ve kiflili ini daha iyi anlayabilmek için, onun baz sözlerini ve olaylar karfl s nda davran fllar n belirtmenin daha müflahhas olaca na inan yoruz: y llar aras nda Tunus ta parça parça yay nlanan ve 1888 de haz rlanm fl an lar n n (me moires) bafllang c nda ilk zamanlar hakk nda flunlar yaz yordu; "Çerkez oldu umu kesin olarak bilmeme ra men, memleketim ve ebeveynlerim hakk nda hiçbir fley hat rlam yorum. Birkaç savafl veya göç sonucunda, izini ebediyen kaybetti im ailemden çok küçük yaflta kopar lm fl olmal y m. O zamandan beri, ailemi tekrar bulmak için birçok defalar yapm fl oldu um araflt rmalar daima sonuçsuz kalm flt..." stanbul a ilk geldi i zamanlarda Safvet Pafla n n sadaretinde Bakanlar Kurulu na davet edilir. Mevcut bozukluklar uzun uzad ya tenkit edilir. Hayreddin Pafla sadece dinlemeyi ye ler. Niçin sustu u soruldu unda verdi i cevap pek vecizdir; " stanbul a geldi im çok olmad ndan söylenilen görüflleri dinlemekle yetinece im. Mademki konuflmam isteniyor, flöyle diyece- im: Avrupa da çok dolaflt m. Devletlerin idare flekillerini inceledim. Hükümet idaresinde bulunan vükelâ yapm fl olduklar iflin iyi oldu unu daima savunurlar. Vükelâ d fl ndakiler parti muhalifleri olup, bunlar da yap lan iflleri tenkit ederler. Bas n da ba l oldu u partinin fikirlerine göre, halka makaleler neflriyle kendi f rkas - n takviyeye çal fl r. Hal böyle iken, flimdi bu

10 mecliste iflitti im sözler, sanki hükümeti baflkalar idare ediyormufl gibi tenkit yolunda söylendi inden hayretler içinde kald m için susuyorum. Benim fikrime göre, heyet-i vükelâ e ri iflleri do ru yola getirmeli veya çekilmelidir." stanbul da iken bir ara kendisine Abaza denildi ini iflitmifl ve buna karfl l k: "Benim kabilem bir cihangîrâne hicret sonunda fethedilen bir diyara gelmifltir. Esir olarak elden ele geçmem ise, cemiyet-i befleriyenin bir tecellisidir. Milliyeti ve dini ile müftehir bir Osmanl y m" demifltir. Kimsesiz çocuklar tahsil ve terbiye ettirmeyi, "insan- kâmil olman n ilk flart " olarak de- erlendirirdi. Sadrazam Said Pafla gibi bir flahsiyet kendisini "müstakim ve namuslu bir zat" olarak vas fland rm flt r. Azli için srar etti i R za Bey in "Ben Efendimizin kulu köpe iyim. ster nasp, ister azl buyururlar. Ba l l ma asla halel gelmez" demesi üzerine: "Kendini köpek derecesine kadar m indiriyorsun? Bir insan için ne büyük tenezzül" sözlerini söylemifltir. "Ben Allah tan ve tarihten korkar m" deyip, millet ve memleket sorumlulu unun a rl n anlatm flt r y l nda kendisine yap lan sadaret teklifini kabul etmemifl ve: "Hizmet-i Padiflâhî bâ is-i mefharettir. Ancak dilhâh- tâcdârî ile benim mesle imde mukârenet kabil olamayaca takdirde bir ihtilafa mahal kalmamak üzere sadareti der-uhte etmeye çekinirim" mazeretini söylemifltir. Padiflah n program n n muhtevas n tedricen icra edece i vaadine karfl l k ise: "Va âdin icras n görebilmek için ömr-i Nuh sabr- Eyyüb laz md r. Ben de ise her ikisi de yoktur" demifltir. Hayreddin Pafla k z ve erkek çocuklar n iyi yetifltirmifl, devlet ve millete faydal olmufllard r. Sultan II. Abdülhamid, Hayreddin Pafla dan bir konuda bahsederken, "hatta Tunuslu Hayreddin Pafla gibi sözünü esirgemez bir vezir bile..." demifltir. " slâm dünyas büyük adamlar ndan birisini kaybetti. Tunuslu Hayreddin Pafla dün akflam Niflantafl ndaki kona nda vefat etti. " slâm Ülkeleri çin Gerekli Reformlar" adl kitab Frans zca, ngilizce ve Türkçe ye tercüme edilmiflti." B BL YOGRAFYA: BA, Mülga Dahiliye Nezareti Sicill-i Umûmi (Ahvâl) Defteri, nr. 2, 396; BA, YEE, nr. 11/1276/120/5, 24/150-7/126/VIII, 31/1480/97/80, 31/1519, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/97/80, 31/1752/97/80, 33/1169/7390, 33/1241/73/91; BA, rade- Meclis-i Mahsûs, nr. 1288, 1717, 1969; BA, rade-dahiliye, nr. 1288, 14482, 44511, 44653, 44863, 45313, 63024, 63038, 63095, 63131, 64448; BA, Hariciye Hazine Evrak, siyasi k - s m, nr. 43, 44, 526; Muhammed Bayram, Safvetü l-i_tibâr, Kahire , II, 49-94; Sicill-i Osmânî, II, ; bnülemin, Son Sadrazamlar, II, ; Mehmed Zeki Pakal n, Son Sadrazamlar ve Baflvekiller, stanbul 1944, IV, ; Ahmed Emîn, Zü_amâ ü l- fllâh fi _aflri lhadîs, Kahire 1949, s ; Daniflmend, Kronoloji, IV, 316, 638; Muhammed Fâz l bn Aflûr, el-hareketü l-âdâbiyye ve lfikriyye fi Tûnis, Kahire 1956, s. 5-60; a.mlf., Terâcimü l-a_lâm, Tunus 1970, s ; J. Ganiage, Les origines du protectorat français en Tunisie: , Paris 1959, s ; M. Sadouk Zmerli, Les précurseurs, Tunis 1964, s ; a.mlf., A_lâmu Tûnisiyyûn, Beyrut 1986, s ; M. Smida, Khéréddine, ministre réformateur: , Tunis 1970; Reflid ez-zevâdî, Revâdü l- slâh, Tunus 1973, s ; brahim Abu-Lughod, "The Islamic Influence on Khayr al-din of Tunis", Essays on Islamic Civilization (ed. D. Little), Leiden 1976, s. 9-24; G. S. Van Krieken, Khayr al-din et la Tunisie: , Leiden 1976; a.mlf., "Khayr al-din Pahsa", El2 (Fr.), IV, ; Cemil Meriç, Ma aradakiler, stanbul 1978, s ; Muhammed Mahfûz, Terâcimü l-mü ellifine t-tûnisiyyîn, Beyrut 1982, II, ; K. J. Perkins, Tunisia, Colorado 1986, s ; Atillâ Çetin, Tunuslu Hayreddin Pafla, Ankara 1988, 2. bsm. Ankara 1999, a.mlf., "Un mportant mémoire de 1873 sur la Tunisie", Studies on Otoman Diplomatic History, I, stanbul 1987, s ; a.mlf., "Relations ottomanes-tunisiennes", Studies on Turkish-Arab Relations, sy. 4, stanbul 1989, s ; Centenaire Khéréddine colloque internationale communications, Tunus 6-9 Décembre 1990 (Ministére de la Culture et de l Information de Tunis Comité Culturel National); Bekir Karl a, Islahatç Bir Düflünür Tunuslu Hayrettin Pafla ve Tanzimat, stanbul 1995; Ercüment Kuran "Tunuslu Hayreddin Pafla ve Türkiye nin Ça dafllaflmas ", Töre, sy. 158, Ankara 1984, s. Resim 9; Prof. Dr. Atilla Çetin in Tunuslu Hayrettin Pafla isimli kitab n n kapa Resim 10-11; Tunuslu Hayrettin Pafla n n Aile Haziresi ve Kabri (Eyüp Belediye Arflivinden) SONSÖZ Musevi as ll bir Osmanl ayd n olan Robert Mizrahi, günlü ünün 30 Ocak 1890 tarihli sayfas nda flunlar yazm flt : 137

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H Yazarlar Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN (Ünite 1-7) Prof.Dr. Cem PEKMAN (Ünite 8-9) Editörler Prof.Dr. Halûk Harun

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m Türk Milletine Aç k Mektup 15 1. Bölüm TÜRK M LLET NE AÇIK MEKTUP lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m 16 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir LK SÖZ Aziz ve Yüce Türk Milleti; Uzunca bir süre, bu tür

Detaylı

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU Eylül 2005 Sunum Hüseyin Y lmaz Haz rlayan Zahit Atç l Redaksiyon Serhat Aslaner Seyyid Hüseyin Nasr da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Ço ulculuk 1 Türkiye Araflt

Detaylı

ZM R BAROSU DERG S YIL: 71 SAYI: 2 fiubat 2006 ISSN 1305-757X ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av.

ZM R BAROSU DERG S YIL: 71 SAYI: 2 fiubat 2006 ISSN 1305-757X ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. ZM R BAROSU DERG S Y l: 71 Nisan 2006 Say : 2 Üç ayda bir yay mlan r ISSN 1305-757X ZM R BAROSU DERG S 'nde yay mlanan yaz lar yazarlar n kiflisel görüflünü yans t r. Gönderilen yaz lar yay mlans n ya

Detaylı

Prens Sabahattin * Literatürü Üzerine

Prens Sabahattin * Literatürü Üzerine Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 477 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 477-498 Prens Sabahattin * Literatürü Üzerine Oya OKAN ** BU yaz da, Türkiye

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S Yazarlar Doç.Dr. Necmettin ALKAN (Ünite 1, 7, 8) Prof.Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA (Ünite 2, 5, 6) Prof.Dr.

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM Editörler ORSAM OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE BAĞDAT OSMANLI V LAYET SALNAMELER NDE BA DAT Cengiz Murat Orhan ERO LU BABUÇO LU ÖZD L ORSAM ORSAM Kitapları No: 7 ORSAM Ortadoğu Kitapları No: 5 Osmanlı

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 6 AB yolunda dev bir ad m att k Müzakere süreci bafllad Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim D fliflleri Bakan ve Baflbakan

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı