ABD kendi ayaðýna sýkýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD kendi ayaðýna sýkýyor"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 16 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren ABD 2001"deki iþgalden bu yana tek bir çatýþmadaki en büyük kaybýný verdi. ABD nin büyük bir destek verdiði Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin ABD"nin Ýran"a yönelik olasý bir saldýrýsýnda Afgan topraklarýnýn kullanmasýna karþý olduklarýný söylemesi büyük bir þok yarattý. Zira ABD Ýran ý vurmak için bu ülkenin topraklarýný kullanmanýn hesabýný yapýyor. Sivillerin ahý tuttu NATO liderliðindeki Uluslararasý Destek ve Güvenlik Gücü"nden (ISAF) yapýlan açýklamada 9 askerin Pakistan sýnýrý yakýnlarýndaki Kunar bölgesinde bulunan daðlýk alanda yaþanan çatýþmalarda öldüðü, çatýþmalarda 15 ISAF ve 4 Afgan askerinin de yaralandýðý belirtildi. 40 ülkeden 53 bin askerin görev yaptýðý ISAF"tan yapýlan açýklamada isyancý güçlerin roket, havan toplarý ve makineli tüfeklerle bölgedeki üsse saldýrý düzenlediði kaydedildi. ISAF, isyancýlarýn da aðýr kayýplara uðratýldýðýný belirtirken isyancýlarýn kimler olduðu söylemedi. Ancak son günlerde hem ülke genelinde, hem de bu bölgede Taliban ýn saldýrýlarýnda artýþ yaþanmasý gözleri bu örgüte çevirdi. Çatýþma ABD güçlerinin geçetiðimiz Pazar günü bir hava saldýrýsýnda 47 sivili öldürmekle suçlandýðý Nargarhar bölgesi yakýnlarýnda gerçekleþti. Karzai, ABD nin dengesini bozdu Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin Ýran ý dost olarak görüyoruz. Bu ülkeye saldýrýda topraklarýmýzý kullandýrtmayýz açýklamasý ABD de soðuk duþ etkisi yarattý. Karzai, Radio Liberty"ye verdiði demeçte, ABD öncülüðündeki güçlerin 2001 yýlýnda Taliban rejimini devirmesinden sonra iktidara gelen hükümetinin her zaman güçler arasýnda dengeyi korumaya çalýþtýðýný kaydetti. Yakup Gürsesi Unutmayacaðýz Desa da kadýn öncülüðünde direniþ Düzce Organize Sanayi"nde bulunan Desa Deri Fabrikasý çalýþanlarý aðýr çalýþma koþullarýnýn düzelmesi için bir süre önce Deri-Ýþ Sendikasý"nda örgütlenmeye baþladý. Bu örgütlenmenin öncülüðünü yapan Dilek Aktürk, iþten çýkarýlmalar baþlayýnca iþverene karþý direniþi de örgütleyen kiþi oldu. Ýki yýldýr Desa Deri Fabrikasý"nda çalýþtýðýný belirten Aktürk, çok aðýr þartlarda çalýþtýklarýný ve hiçbir sosyal hak ve güvencelerinin bulunmadýðýný dile getirdi. 2 DE Geçtiðimiz ayda Hakka yürüyen Yakup Gürsesin ardýndan anýlarýný paylaþmak üzere oðlu Nihat Gürses ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. Bu söyleþiyi Yakup Gürses in dostlarýnýn bilgilerine sunarýz. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amca ne zaman Hakka yürümüþtü? Nihat GÜRSES: Altýncý ayýn on ikisinde vefat etmiþti. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcanýn bildiðim kadarýyla bir araþtýrmacý yaný var, bir heykeltýraþlýk yaný var, bir þair yaný var bunlardan bahsedermisin? Nihat GÜRSES: Okumayý ve yazmayý çok seven, yardýmlaþmayý çok seven, sonra zeki olup ta yardýma ihtiyacý olan insanlara yardým etmeyi seviyor, her bayramda fakir, dul, yetimlere bayramda tek tek gider almýþ ABD li þirket, gözünü Karadeniz petrolüne dikti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler, Yuntdaðý Rüzgâr Enerji Santralý nýn açýlýþýnda, 2009 da Karadeniz de sondaj çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný söyledi. Sondaj faaliyetlerinin karada ve denizde oldukça maliyetli olduðuna dikkat çeken Bakan Güler, bu nedenle aramalarýn boþa çýkmamasýna önem verdiklerini dile getirdi. 4 DE 8 DE olduðu maaþý onlara daðýtýrdý. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amca kaç yaþýnda Hakka yürüdü? Nihat GÜRSES: 98 yaþýnda Hakka yürüdü. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcaya bir özel oda döþemiþsiniz, bu oda hakkýnda bize biraz bilgi verirmisiniz? Nihat GÜRSES: Bu oda annemle babamýn özel odasýydý, annem rahmetlik oldu ondan sonra burasý babamýn özel odasý oldu, babama ait özel eþyalarý, hayatta iken okuduðu kitaplarý, çalýþmalarý için kullandýðý daktilosunu, yazdýðý yazýlarý ve el sanatlarý için yararlandýðý araç gereçleri bu odada sergiledim. Kimseye de buradan babama ait olan eserlerden hiç birini aldýrmak istemiyoruz. 3 DE 10 yýl içinde 1500 bitki türü yok olabilir Küresel ýsýnma böyle devam ederse 10 yýl içinde 1500 e yakýn bitki türü yok olacak. ÝSTANBUL - Uzmanlar uyardý... Küresel ýsýnma nedeniyle son 20 yýlda, 13 bitki türü tamamen yok oldu. 7 DE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Ertuðrul Kürkçü AKP nin demokrasisi nereye kadar? köþe yazýsý 4 DE Ebuzer Saray Ya % 92 Ýyi Orandýr, Ya da Unutma Bahçesi Ýyi Romandýr. köþe yazýsý Ýstanbul unesco ve 2010 Mucize ekmek geliyor 2 DE Evlerimizin, iþ yerlerimizin kablolu kandili, Edison hediyesi ampul/elektrik kilovatý, malum bir eziklik sendromu sonucu kültürün baþkenti adaylýðýný ilan eden Þehr-i Ýstanbul için gereksiz yere kabaracak. 5 DE 6 DA Yazýlarýnýzý gönderin yayýnlayalým.

2 2 Ebuzer Saray Ya % 92 Ýyi Orandýr, Ya da Unutma Bahçesi Ýyi Romandýr. Yaþadýðým bir rahatsýzlýktan dolayý haftalýk yazýlarýma kýsa bir süre de olsa ara verdiðim için, tüm Suluca Karahöyük gazetesi okurlarýndan özür diliyorum. Sanýrým bir gazetede fýkra yazarlýðý yapmanýn zorluklarýndan biri de bu olmalý. Yazacaðýnýz konularýn birikmesi ve gündemin sýk sýk deðiþmesinin yarattýðý beyin sýkýþmasý. Çok uzun süredir bilgisayar kullanmama raðmen halen yazýlarýmý ve þiirlerimi kalemle yazýp daha sonra elektronik ortama geçirdiðim için, aldýðým notlarýn birikmesi ve deðinmek istediðim konularýn da deðiþmesi, kýsa nekahet dönemimde beni biraz zorladý iþin doðrusu. Malum ekranlar ve haber siteleri son zamanlarda faþizmlerin kendi kavgalarýyla dolup taþýyor. Bir sonuç çýkar mý umutlu deðilim yine bekleyip görmeli, neyse geçelim. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kendi verilerine göre, yaz dönemi içerisinde açýlan Kuran kurslarýna gidenlerin sayýsý son dört yýlda iki katýna ulaþmýþ döneminde 127 bin 726 kiþi iken, bu sayý döneminde 249 bin 973 ü bulmuþ. Yine verilere göre bu yýl kursa katýlanlarýn % 26 sýný yaþ aralýðýndakiler, % 17 sini yaþ aralýðýndakiler, % 57 sini ise 23 yaþ ve üzerindekiler oluþturuyormuþ. Ayrýca, tüm öðrenciler genelinde kadýnlarýn oraný % 92 yi bulmuþ. Oran güzel, hala din dersinin zorunlu olduðu bir ülkede.. Bir hatýrlatma daha yapalým zorunlu din dersi konusunda açýlan bir davada Ýstanbul 5. Ýdare Mahkemesi 30 Aralýk 2005'te verdiði ve geçen hafta teblið edilen kararýnda, "Davacýnýn herhangi bir din mensubu olduðuna bakýlmaksýzýn, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüðünün uygulanmasý kapsamýnda çocuðunun zorunlu din kültürü ve ahlâk öðrenimi dersinden muaf olmasý gerektiði yönünde bir imzasý da dururken. Yukarýdaki % 92 lik orana paralel bir uygulama da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden; Belediye 2006'da ilçe belediyelerine yaptýðý yardýmýn yüzde 92.8'ini AKP'li belediyelere ayýrdýðý ortaya çýktý. Baþkanlarý AKP'li olmayan belediyeler, kent nüfusunun yüzde 20'sini oluþtursalar da yardýmýn ancak yüzde 7'sini alabildi. Rahatsýzlýðýmýn ardýndan geçtiðimiz günlerde hem yürüyüþ yapmak hem de gazete almak için yakýndaki bayiye doðru giderken, mahallemde bulunan camiimescidin önünde bekleþen ve yaþlarýný 6 ile 10 arasýnda deðiþtiðini tahmin ettiðim kýz çocuklarý ile karþýlaþtým. Bazýlarý Anadolu deyimiyle alelusul. Bazýlarý ise itinalý bir þekilde baþlarýný örtmüþlerdi. Okullarýn kapanmasý onlar için pek fazla bir þeyi deðiþtirmiþe benzemiyordu.. Aslýnda hiç kimseye çocuðunu Kuran öðrensin diye camiye göndermesine diyeceðim bir þey yok, ama gördüðüm bir þeyi paylaþmak istiyorum. Bu kýz çocuklarýndan biri, bir elinde kola diðerinde ise bir parça ekmekle muhtemelen kahvaltýsýný yapýyordu; camiinin açýlmasýný beklerken. Bu manzara bana geçtiðimiz ay içerisinde Karabük te yaþanan olayý anýmsattý birden. Yerel ve ulusal basýnda yer bulduðu için kýsaca anýmsatayým. Karabük Belediyesinin düzenlediði festivale davetli olarak gelen yazar Latife Tekin yaptýðý konuþmada hükümeti eleþtirdiði için belediye baþkanýnýn hýþmýna ve yakýþýksýz tavrýna maruz kalmýþtý. Bu durum hem yazarlar hem örgütleri hem de çiçeði burnunda Yeþiller Partisince tepkiyle karþýlandý. Festivali kendisinin düzenlediðini söyleyen Belediye Baþkaný Hüseyin Erer, hiç kimseyi partisi hakkýnda konuþturmayacaðýný ifade ederek Yazar Latife Tekin i kente geldiðine piþman etmiþti. Olayýn ardýndan tuhaf bir özür de dileyen Baþkan Hüseyin Erer, Latife Tekin in o gün alkollü olduðunu da iddia etmeyi de ihmal etmemiþ. Yaþananlardan birkaç gün sonra da baþkan ve bazý belediye çalýþanlarý savcýlýða Tekin hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþ. Kendilerini kutluyoruz. Bu acayip gayretkeþlikleri için. Düzenledikleri Sanayi, Kültür ve Sanat Festivali etkinliði için bundan sonra nasýl bir çerçeve koyacaklarý þimdiden belli oldu sanýrým. Katýlýmcýlar eleþtiri içeren konuþma yapamayacak. Çaðrýlý olduklarý için de paralarýný alýp þarkýlarýný söyleyecek çekip gidecekler. Çünkü ayný festivalde Karadenizli þarkýcý Ýsmail Türüt gecede kendisinden (ve öyle sanýyorum ki Belediye Baþkanýndan) farklý düþünen, baþta basýn olmak üzere herkese tehditler savurmuþ. Herhalde Belediye Baþkaný Erer in festival için ayýrdýðýný söylediði 140 bin YTL lik bütçeyi kimlere harcadýðý belli oluyor. Yaptýðý açýklamaya göre Latife Tekin, festival için kente geliþ parasýný dahi kendisinin ödediðini ifade etti çünkü. Geçelim. Þimdi bana bu ilk olayýn neden Karabük te yaþananlarý hatýrlattýðýný anlamýþsýnýzdýr umarým. Eðer anlamadýysanýz temmuz ayý itibariyle 6. ölüm yýldönümünde andýðýmýz þair Ece Ayhan ýn 1981 çýkýþlý Zambaklý Padiþah isimli kitabýndaki ayný adlý þiirinden bir bölüm geçeyim. Azizim, güzel atlar güzel þiirler gibidirler Öldükten sonra da tersine yarýþýrlar, vesselam! Belki de bu sýkýntýlý yaz günleri için Latife Tekin okumalýyýz. Unutma Bahçesi isimli romaný önerimdir. Vesselam. Saat da merkez üssü Rodos Adasý nýn güneyi olan depremin 6,4 16 Temmuz 2008 Çarþamba Akdeniz de 6.4 büyüklüðünde deprem Düzce Organize Sanayi"nde bulunan Desa Deri Fabrikasý çalýþanlarý aðýr çalýþma koþullarýnýn düzelmesi için bir süre önce Deri-Ýþ Sendikasý"nda örgütlenmeye baþladý. Bu örgütlenmenin öncülüðünü yapan Dilek Aktürk, iþten çýkarýlmalar baþlayýnca iþverene karþý direniþi de örgütleyen kiþi oldu. Ýki yýldýr Desa Deri Fabrikasý"nda çalýþtýðýný belirten Aktürk, çok aðýr þartlarda çalýþtýklarýný ve hiçbir sosyal hak ve güvencelerinin bulunmadýðýný dile getirdi. Ayný yerde çalýþan eþinin bir süre önce iþten ayrýlarak baþka bir yerde sendikalý olarak çalýþmaya baþlamasý ile sendika ile tanýþtýðýný belirten Aktürk, "Sendikalý olmanýn olumlu taraflarýný görünce sendikaya üye olursak çalýþma koþullarýmýzýn iyileþeceðini düþündüm. Bunun üzerine beraber çalýþtýðýmýz arkadaþlarýmý da örgütlemeye baþladým. Sorunlarýmýzýn sendikayla çözüleceðine inandýðýmýz için Deri-Ýþ Sendikasý"na üye olduk. Kýsa sürede sayýmýz büyüklüðünde çok þiddetli bir sarsýntý olduðunu açýkladý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, saat da merkez üssü Rodos Adasý nýn güneyi olan depremin 6,4 büyüklüðünde çok þiddetli bir sarsýntý olduðunu açýkladý. Deprem esnasýnda panik halinde evinden dýþarý çýkmaya çalýþan ve kimliði henüz belirlenemeyen bir Rodoslu, düþerek baþýný çarptý ve hayatýný kaybetti. Deprem, daha önce 6,3 büyüklüklüðünde þiddetli bir sarsýntý olarak açýklanmýþtý. Öte yandan, bu depremin ardýndan da 3,8, de 3,4, de 3,3, te de 3,2 büyüklüðünde 4 ayrý sarsýntý daha kaydedildi. NTV 15 Temmuz 2008 Çetkoder uyardý: kredi kartý aidatý ödemeyin ÇEVRE ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði (ÇETKODER) Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ, tüketicilere kredi kartlarý için bankalarýn müþterilerinden aldýklarý "kart ücret"ini ödememeleri çaðrýsýnda bulundu. Dernek açýklamasýnda Yargýtay"ýn emsal niteliði taþýyan kararý örnek gösterildi. Zonguldak"ta bir vatandaþýn kendisinden habersiz banka hesabýndan alýnan yýllýk kredi kartý aidatýna itiraz ettiðini ve tüketici hakem heyetine baþvurduðunu yazýlý basýn açýklamasýnda ifade eden Çevre ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði Tüketici Genel Baþkaný Göktaþ, hakem heyetinin vatandaþý haklý bulduðunu ancak tüketicinin yaptýðý itiraza bankanýn da kendi lehine itiraz ettiðini belirtti. Hakkýnýzý arayýn, dava açýn Göktaþ açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kartýn aidatý ödenmeli kararýný verdi. Tüketici davayý temyiz ederek Yargýtay"dan örnek ve emsal bir karar aldý. Yargýtay yerel mahkeme kararýný bozdu ve "tüketici haklý" dedi." Tüketicilere haklarýný aramalarý çaðrýsýnda bulunan Göktaþ, "Sizin 4077 sayýlý yasanýz var. Her iþ ve iþlemde hakkýnýz var. Yasal haklarýnýzý arayýn. Çaresiz deðilsiniz. Kredi kartý ile ilgili hakkýnýzý arayýn. Dava açýn, açýlan davalara müdahil olun. Hakkýnýzý ve hukukunuzu gasp ettirmeyin. Siz yapamýyorsanýz gelin bize baþvurun biz yapalým. Ücret istemiyoruz, para istemiyoruz" dedi. Desa da kadýn öncülüðünde direniþ 200"e ulaþtý. Ýþveren bunu öðrenince sendikalý çalýþanlarýn iþine son verildi" dedi. Ýþten çýkarýlmalarýnýn ardýndan sendikal haklarý saðlanmýþ bir þekilde iþlerine geri dönmek için yaklaþýk 80 gündür fabrika önünde mücadele ettiklerini ifade eden Aktürk, "28 Nisan"da iþten çýkarýlmalar baþladý. Ben 1 Mayýs"ta iþten atýldým. Ýþveren açýk açýk sendikalý olduðumuz için iþten çýkarýldýðýmýzý söyleyerek, neden böyle bir yola baþvurduðumu sordu. Ben de çalýþtýðýmýz koþullarýn düzelmesi gerektiðini ve bunun ancak sendika ile mümkün olduðunu söyledim" dedi. Sendikal haklarý kabul edilene kadar direniþe devam edeceklerini belirten Aktürk, sendikal örgütlenme haklarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istedi. ESRA ÞARAN DÝHA

3 16 Temmuz 2008 Çarþamba Yakup Gürsesi Unutmayacaðýz Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Geçtiðimiz ayda Hakka yürüyen Yakup Gürsesin ardýndan anýlarýný paylaþmak üzere oðlu Nihat Gürses ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. Bu söyleþiyi Yakup Gürses in dostlarýnýn bilgilerine sunarýz. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amca ne zaman Hakka yürümüþtü? Nihat GÜRSES: Altýncý ayýn on ikisinde vefat etmiþti. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcanýn bildiðim kadarýyla bir araþtýrmacý yaný var, bir heykeltýraþlýk yaný var, bir þair yaný var bunlardan bahsedermisin? Nihat GÜRSES: Okumayý ve yazmayý çok seven, yardýmlaþmayý çok seven, sonra zeki olup ta yardýma ihtiyacý olan insanlara yardým etmeyi seviyor, her bayramda fakir, dul, yetimlere bayramda tek tek gider almýþ olduðu maaþý onlara daðýtýrdý. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amca kaç yaþýnda Hakka yürüdü? Nihat GÜRSES: 98 yaþýnda Hakka yürüdü. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcaya bir özel oda döþemiþsiniz, bu oda hakkýnda bize biraz bilgi verirmisiniz? Nihat GÜRSES: Bu oda annemle babamýn özel odasýydý, annem rahmetlik oldu ondan sonra burasý babamýn özel odasý oldu, babama ait özel eþyalarý, hayatta iken okuduðu kitaplarý, çalýþmalarý için kullandýðý daktilosunu, yazdýðý yazýlarý ve el sanatlarý için yararlandýðý araç gereçleri bu odada sergiledim. Kimseye de buradan babama ait olan eserlerden hiç birini aldýrmak istemiyoruz. Aydýn ÞÝMÞEK: Bu odayý Yakup amca için küçük bir müze yapmýþsýnýz. Nihat GÜRSES: Evet burada yaþamýndaki özel eþyalarý koruyarak babamýn anýsý için küçük bir müze yaptýk. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcanýn biz gazete olarak öðrencilere yaptýðý desteði biliyoruz, burs verdiði öðrencileri de biliyoruz, bu konudan biraz bahsedebilirmisiniz? Nihat GÜRSES: Ben bunlarý babamdan gördüðüm için ve babama layýk bir evlat olmak içinde bunu ben de yapmak istiyorum. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amcanýn Halk üniversitesi sertifikasý var, bunun hakkýnda bilgi verirmisiniz, bu sertifikayý nereden aldý? Nihat GÜRSES: Bunu ben daha küçüklüðümde Hürriyet gazetesine bir yarýþmaya katýldýðýnda oradan aldý. Üzerinde yazýyor, tam detaylý bilmiyorum, o zaman ben küçüktüm. Sene kaçta almýþ bilmiyorum. Aydýn ÞÝMÞEK: Heykeltýraþlýðý için ne söylersiniz? Nihat GÜRSES: Heykeltýraþ yaný da var hepsiyle de uðraþýyor. Eserleri evimizin yanýnda var, petrolün önünde var. Aydýn ÞÝMÞEK: Hangi eserleri gerçekleþtirdi? Nihat GÜRSES: Hacý Bektaþ Veli heykeli, Atatürk ün Kocatepe ye çýkýþ resmini çok severdi, Atatürkçü bir insandý bu nedenle Atatürk ün Kocatepe ye çýkýþý tasvirini rölyefleþtirdi. Müzedeki Aslanaðzýnýn aynýsýndan mermerinden çeþme çýkaracaktý birkaç yerden su buldular, o arazinin sahibi de yeraltýndan çýkan suya müsaade etmedi, o hayrýný da yapamadý, ondan sonra da fakir çok baþarýlý öðrencilere burs vermeye baþladý. Suyu çýkaramadýðý için yapacaðý eser için harcayacaðý parasýný bu yönde kullandý. Aydýn ÞÝMÞEK: Burada birtakým ödüller var, bunlarý nereden aldý? Nihat GÜRSES: Hacýbektaþ Belediyesi, Müze müdürlüðün den gelenler ve Kaymakamlýktan gelenler. Aydýn ÞÝMÞEK: Kaymakamlýk birde plaket vermiþ, üzerinde þöyle yazýyor; Hacýbektaþ Kaymakamlýðýndan Yakup GÜRSES E Atatürk büstü ve aðaçlandýrma çalýþmalarý ve bir çok hayýrlý, yaralý faaliyetlerde bulunarak büyük çaba vefakarlýk gösterdiðinizden dolayý üstün çalýþma azminiz takdirle karþýlanmýþ olup bundan sonraki Yaþamýnýzda baþarý saðlýk ve mutluluk dileriz Mustafa ERGÜN Hacýbektaþ kaymakamý. Aydýn ÞÝMÞEK: Yakup amca araþtýrma ve þiirlerini hep bu daktilo ile mi yazdý? Nihat GÜRSES: Hep bu daktilo ile yazdý. Onun bir takvimleri var, günlük yapar onu da, o eski yazý ile yazardý ondan sonra daktiloyla Türkçeye çevirirdi. Aydýn ÞÝMÞEK: Bu ütü? Nihat GÜRSES: Oradaki ütüde babaannemden kalan ütüdür. Yataðýn da ki saat kendisine ait. Yazmayý tam okuyamadýðý için bu saate bakardý, kendisini onunla oyalardýk, beyin jimnastiði yapardý. Aydýn ÞÝMÞEK: Oðlusunuz, bunu istemek ne kadar doðru ama Yakup amcayý ya da babanýzý birkaç cümle ile özetlerseniz en çok hangi özelliklerini ön plana çýkarýrsýnýz? Nihat GÜRSES: En çok özellikle çalýþmayý çok seven, yardýmlaþmayý çok seven, alkole ve sigaraya çok karþýdýr, çok Atatürkçü bir insandý. Aydýn ÞÝMÞEK: Açýklamalarýnýzdan dolayý teþekkür ederim. Nihat GÜRSES: Bende teþekkür ederim. DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfüs Müdürlüðü nden aldýðým Nüfüs Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali ZÝLELÝ SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 16 Temmuz 2008 Çarþamba Baþta Atatürkçü Düþünce Derneði üyeleri olmak üzere çeþitli kuruluþlar Ergenekon operasyonunu protesto etti. Ergenekon bir merkezi devlet organizasyonu deðil, eksantrik (merkezi kayýk) bir organizasyon. Esas olarak devlet kudretini, iradesini, kolektif þuuru deðil, bu kudreti kendi merkezi iradesi dýþýnda harekete geçirme ve bir kaos sürecinde, kontrolü devralma ihtirasýný yansýtýyor Emekli Orgeneraller Hurþit Tolon ve Þener Eruygur ile Ankara Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Sinan Aygün ve Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ýn, diðerleriyle birlikte Ergenekon Operasyonu kapsamýnda gözlem altýna alýnmalarý, bundan böyle darbe giriþimlerinin, askerin görev suistimalinin son bulduðu ve milletçe bir demokratik esenlik alemine vardýðýmýz; bir gecede sessiz sedasýz ve kansýz bir devrimle ancient regime in (Fransýz devriminin diliyle eski düzenin) bir daha geri gelmemek üzere çökertildiði anlamýna mý geliyor? Sorunun cevabýný biliyorsunuz. Siz ya da bir yakýnýnýz Bastille i zaptedenler arasýnda olmadýðýnýza göre böyle bir hayale kapýlmanýz sadece akýl saðlýðýnýzdan þüphe edilmesine neden olabilir. Yanýlsama? Gene de Tolon ve Eruygur un, askeri denetim altýndaki kuruluþlarda bulunan konut ve bürolarýnda gözlem altýna alýnarak/arama yapýlarak polise teslim edilmesinin, emekli paþalarý da askeri vesayet rejiminin bir bileþeni olarak göregelenler için bir yanýlsama yaratmýþ olmasý mümkün. Vesayetin devamýndan yana olanlar, örneðin CHP lideri Deniz Baykal için bu:...týpký Hitler in 30 Haziran gecesi baþlattýðý, milyonlarca insanýn ölümüyle sonuçlanan iktidarýný pekiþtirdiði dönem gibi. Ya da Büyük Temizlik olarak adlandýrýlan Stalin in yýllarý arasýndaki uygulamalarý gibi bir þey... Vesayete karþý olanlara, örneðin Radikal Yayýn Yönetmeni Ýsmet Berkan a göreyse,...darbeye teþebbüs artýk soruþturulmama ve ceza almama garantisini içeren bir suç olmaktan çýktý dün itibarýyla. Yani, Ergenekon davasýnýn sonucu ne olursa olsun, soruþturmanýn kendisi bile Türkiye nin demokratik standartlarýný þimdiden yükseltti, bir sessiz devrim daha yaþadýk... Soruþturmayla baðlantýlý olarak daha çok AKP yanlýsý gazetelere yansýyan, 7 Temmuz da Kaos yaratma ve darbeyi baþlatma planlarýnýn ele geçtiðine iliþkin haberlerin doðruluðundan emin olamayýz. Ancak bu haberler bütünüyle doðru olsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler, Yuntdaðý Rüzgâr Enerji Santralý nýn açýlýþýnda, 2009 da Karadeniz de sondaj çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný söyledi. Sondaj faaliyetlerinin karada ve denizde oldukça maliyetli olduðuna dikkat çeken Bakan Güler, bu nedenle aramalarýn boþa bile, haberle hiçbir muvazzaf (görevi baþýnda) askerin iliþkilendirilmemesi, darbe iddiasýný inandýrýcýlýktan uzaklaþtýrýyor. Maceracý bir ekip Sonuçta, 2004 ten bu yana süresi dolduðu için ya da erken emekli edilerek adým adým Silahlý Kuvvetler komuta kademelerinin dýþýna sürülen bir ekibin Ergenekon Operasyonu kapsamýnda toparlanmasýyla karþý karþýyayýz. Bunlar silahlý kuvvetler yüksek komuta kademesine dahil olmanýn saðladýðý kozmik avantajlardan ve sivil yargý alanýnýn dýþýnda kalmanýn tanýdýðý dokunulmazlýktan yoksun kaldýklarý an siyasi rakiplerinin eline düþmüþ bir maceracý -evet zamanýnda yüksek rütbeli olmuþ ama maceracý- grubundan fazla bir þey deðil. Bunlarýn görevleri baþýnda olduklarý sürece, esas olarak 28 Þubat 1997 müdahalesinin baþarýya ulaþmasýnýn verdiði moral güçle, ülke çapýnda bir maddi nüfuza sahip olduklarý kimse için bir sýr deðildi. Manevi nüfuzun baþlýca kaldýracý da þeriat ve bölücülük tehlikesinin manipülasyonuyla üretildi. 28 Þubat 1997 den bu yana bütün meslek odalarý ve sendikalara, esnaf derneklerine, sermaye örgütlerine, akla gelecek gelmeyecek bütün taban örgütlerine, politik partilere, yardým kuruluþlarýna bu gerekçelerle müdahale çýkmamasýna önem verdiklerini dile getirdi. Güler, ABD li bir þirketin Karadeniz de petrol aramak için baþvuruda bulunduðunun haberini aldýklarýný, þirketin söz konusu talebinin incelenerek deðerlendirileceðini kaydetti. Irak ýn güneyünde petrol arýyoruz Türkiye nin daha önce Irak ta petrol arayacak 35 þirketlik listede olmadýðýný hatýrlatan Bakan Güler, Baþbakanlar Ertuðrul Kürkçü AKP nin demokrasisi nereye kadar? edildi, baðlantý unsurlarý sokuldu, söylem ve dil birliði saðlandý. Üstelik bütün bunlara 12 Eylül ün kýlýç artýðý eski solcular da ortak edildi: Onlar askere bir kere yenildikleri için, artýk toplumsal kurtuluþun kaynaðýnýn örgütlü halk deðil Silahlý Kuvvetler olduðuna iman etmiþler ya da buna iman ettikleri günleri yeniden hatýrlamýþlardý. Bütün bu dönem boyunca orgeneraller Hüseyin Kývrýkoðlu, Tuncer Kýlýnç, Aytaç Yalman, Þener Eruygur, Hurþit Tolon ve diðerlerinin, gündelik siyasete açýk ve sert müdahaleleri, sadece politik liderleri deðil, aydýnlarý, sanatçýlarý hedef alan sözlü saldýrýlarý, Kürt sorunu, Kýbrýs meselesi, Avrupa Birliði üyeliði konusunda kendileri gibi düþünmeyen herkesi vatan haini ilan eden beyanlarý, zaman zaman karargahtan sýzan politik fiþlemeler, savcý yetkileriyle donanmýþ olmasa da politik uyanýklýk sahibi olan herkesin ortada bir þeyler döndüðünü anlamasýna yeter de artardý bile. Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek in sahiciliði kanýtlanmýþ günlükleri bu günlerin içeriden anlatýmý açýsýndan paha biçilmez bir politik arkeoloji numunesi sayýlabilir. Bu günlüklerin de açýkça ortaya koyduðu gibi onlarýn iradesine üstün gelen iki etken tavýnda dövülmeyen demir in kýrýlmasýna yol açtý. Birincisi Silahlý Kuvvetler hiyerarþisi bir bütün olarak darbe fikrini ABD li þirket, gözünü Karadeniz petrolüne dikti düzeyinde yapýlan görüþmeler neticesinde TPAO nun artýk söz konusu listeye girebileceðini, Irak taki petrol arama ihalelerine katýlabileceðini söyledi. TPAO nun Irak ýn güneyindeki büyük sahalarda arama faaliyetlerine davet edildiðini anlatan Bakan Güler, bunun çok sevindirici bir geliþme olduðunu kaydetti. Güler, TPAO nun bölgenin jeolojisini bildiðini ve gerekli tecrübeye sahip olduðunu hatýrlattý. benimsemiyordu, ikincisi uluslarasý ortam (yani NATO nun patron ülkeleri, AB ve ABD) açýsýndan þartlar uygun deðildi. Sonunda darbenin suyu çýktý. Darbeciler, komuta hiyerarþisindeki yerlerini kaybettiler. Günlükler iþportaya düþtü, eski güç sahiplerinin yalpaladýklarýný, güçten düþtüklerini fark eden ordu içindeki her türden (liberal, dinci, Avrupacý, ABD ci, hiyerarþici, devlet içinde devlet olmaz cý) karþýtlarý, medyaya, savcýlýklara, polise, yukarýya-aþaðýya laf ve bilgi taþýmaya baþlayýnca Ergenekon bombalarý, günün birinde görevini yapmaktan kaçýnamayacak ve darbecilere borçlu olmayan bir savcýnýn eline geçiverdi, o günden beri aslýnda dokunulabilir olanlar a, sadece onlara dokunulduðu bir Ergenekon Operasyonu sürecinden geçiyoruz. Merkezi kayýk! Ergenekon bir merkezi devlet organizasyonu deðil, eksantrik (merkezi kayýk) bir organizasyon. Esas olarak devlet kudretini, iradesini, kolektif þuuru deðil, bu kudreti kendi merkezi iradesi dýþýnda harekete geçirme ve bir kaos sürecinde kontrolü devralma ihtirasýný yansýtýyor. Silahlý Kuvvetler in bugünkü komuta kademesinin baþýnda duran Genelkurmay Baþkaný Org. Yaþar Büyükanýt ve Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Ýlker Baþbuð un bu süreçte kendilerini bu darbe günlükleri ne düþmekten sakýnacak kadar ihtiyatlý hareket ettikleri, maceracý bir giriþimden çok kurumsal bir etki ile ilgilendikleri ve bir askeri diktatörlük peþinde koþmaktan çok askeri vesayet in kurumsal sürdürülebilirliðine yatýrým yaptýklarý anlaþýlýyor. Bunun pratik sonucu Þener Eruygur ve Hurþit Tolon un askeri koruma altýndaki konutlarýndan silahlý kuvvetler gözetimi altýnda çýkarýlýp polise teslim edilmeleri. Bu tablo herhangi bir spekülasyona gerek býrakmýyor. Dolmabahçe Mutabakatý yürüyor. Bu mutabakat, Silahlý Kuvvetlerin Adalet ve Kalkýnma Partisi ni sevdiði ve benimsediði anlamýna gelmiyor: Sivil iþlerin sivillere, güvenliðin askerlere býrakýldýðý ve kimsenin ötekinin meþruiyetini sorgulamayacaðý konusunda bir mutabakata vardýðý anlamýna geliyor sadece. Bu bakýþ açýsýndan, emekli askerler sadece askerin iþlerine burnunu sokan birer sivil olarak görünmeye mahkum. Onlara dokunulabilir. Ya güvenlik gerekçesiyle koca bir kasabayý ve ahalisini bombalayan iyi çocuklar, onlarý koruyan ve kollayan muvazzaf komutanlar? Onlar Bastille de kalýyorlar... Bastille ile ilgilenmek ise - burada da Fransýz Devrimi sözlüðünü benimseyecek olursak- her zaman baldýrýçýplaklarýn ( sans-culotte ) iþi oldu... Konsorsiyum kurulmasýna dönük sorular üzerine de Bakan Güler, büyük sahalar olduðu için zaten sahalarda arama çalýþmalarýnýn bir konsorsiyum kurularak yapýlabileceðini belirtti. Kaç sahada petrol arama çalýþmasý yapýlacaðýna iliþkin soruya karþýlýk Güler, davetin þekline göre duruma bakacaklarýný, bunun saha sayýsýný Irak yönetiminin belirleyeceðini ancak kendisinin 7-8 saha þeklinde tahminde bulunduðunu anlattý.

5 16 Temmuz 2008 Çarþamba Ýstanbul unesco ve 2010 Evlerimizin, iþ yerlerimizin kablolu kandili, Edison hediyesi ampul/elektrik kilovatý, malum bir eziklik sendromu sonucu kültürün baþkenti adaylýðýný ilan eden Þehr-i Ýstanbul için gereksiz yere kabaracak. Kapý önlerinde fýr dönen saatin cüzdanýnýza göz diken matbuatý, zaten bir hayli belirsiz maddeciklerle soygun yerine dönmüþken yeni bir maddecik daha eklendi. Araba yarýþlarýnýn zengin topraklardaki uðultusunun üçüncü, dördüncü ya da beþinci sýnýf ülkelere kaydýrýlma amacýný Avrupa maðlubu devlet adamlarý ve iþ bitirir iþadamlarýmýzýn eliyle nasýl soyguna dönüþtürüldüðünü ve sonrasýnda da Kurtköy Formula Pisti Düðün Salonlarý A.Þ. ye dönüþtürüldüðünü anýmsarsýnýz. Gerçi iþsiz memlekette iþ yapmayan iþletme nihayetinde formula patronuna ihale edildi de mucit Türk yaratýcýlýðý ndan çabucak sýyrýlýverildi. Aktarýlan onca para, umut, kaynak, hebadan en çok da yarýþçý olma hevesi ile F1 i ülkemize sokan meþhur Tahincioðlu Ailesi kârlý çýktý da çocukcaðýzlarý pistte hevesini alabildi, ara sýra da Ayþe Arman hanýmefendiye aile pozlarý verdiler. Unesco raporu Yine yakýn bir tarihte kültüre pek meraklý iþ adamý giriþimcilerin gayretleri ile Ýstanbul, 2010 da Avrupa nýn Kültür Baþkenti olma hazýrlýðýna devam etmekte. Kentin bu adaylýðýný isteyen zümre, zehir zemberek UNESCO raporunu inceledikten sonra belediye ve kültür bakanlýðý yetkilileri ile bir deðerlendirme yapýp tez elden vazgeçerler de elektrik faturalarý az da olsa nefes alýr. Kültürün salt göstermelik bir etkinlik olmadýðýný, içselleþtirilmiþ ve bu eksende ciddi bir bilinç geliþtirilmiþ iþlevsel bir yapý olduðunu düþündüðümüzde, 2010 yýlýnda iki kente verilen baþkent olma unvanýnýn Ýstanbul için trajikomik bir geçiþ olacaðýný þimdiden öngörebiliriz. UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesinden çýkartýlmamak için ikinci kez ek süre isteyen bir kentin Avrupa Kültür Baþkentliði ne soyunmasý nasýl izah edilebiliyordur acaba? Koordinatörlüðü Ýstiklal Caddesi üzerinde bulunan bu oluþumun, ikinci kez yenilenen (Çin iþi, yerli iþi granit parodisi ile) ve hâlâ bir türlü inþaatý tamamlanamayan, her adýmda taþlarý yerinden oynayan muhitlerinin yaþam kültürüne bakýþlarý nasýldýr? Merak konusudur... Zorla alýnan yüzdelik dilimler TRT payý üzerine eklenerek elektrik faturalarýndan elde edilen ek gelir ile geçtiðimiz haftalarda apar topar bu yüzdelik dilim þerefine bazý müzisyenlerle sokak konserleri organize edilmiþti hatýrlarsanýz. Þimdiye dek sokaklarda müzisyenleri görüyorduk ama bu baþka bir sunumdu; kulaðýnýza ulaþan týnýya karþýlýk gönlünüzden kopan deðil de zaten bir hayli kabarýk olan elektrik faturanýzdan bir dilimde bu baþkent bütçesine eklenmekte. Hiçbir proje çalýþmasýndan insanlarýn haberdar olmadýðý, kimselere danýþýlmadan birilerinin baþa geçip dilediðince þekillendirdiði ve bu bilinmezliðe raðmen kültür adýna zorla alýnan yüzdelik dilimin nerelere nasýl gideceði de henüz açýklanmýþ deðil. Oysa Almanya 2006 Dünya Kupasý na hazýrlanýrken her fikre, her projeye açýk, dört yýlý bulan ön hazýrlýklarla dünyanýn karþýsýna çýkmýþtý. Tarihi Osmanlý evlerini yok eden, surlarý eskisinden daha iyi ve gösteriþli yaptýk diye övünen, kültürel zenginlik saydýðýmýz Sulukule yi soylulaþtýrma ya yeltenenlerin kültürle ya da kültürün baþkenti becerisini ortaya koyma halini gören göz, iþiten kulaklarýn insafýna býrakýrken, 2006 Dünya Kupasý nda Almanya da futbol ve sanat baþlýðý ile kaleme aldýðým yazýdan kýsa bir bölüm ekliyorum, belki bir þeyler anlatýr diye Almanya da dünya kupasý Federal Hükümet, dünya futbol þampiyonasý için geliþtirdiði büyük kültür ve sanat programý için; resim, heykel, edebiyat, mimarlýk, moda, dans, müzik, tiyatro, sinema gibi pek çok alanda 40 binden fazla proje baþvurusunu deðerlendirerek, uygulanabilecek olanlarýn çeþitli þehirlerde uygulanmasý ve ülkenin geneline yayýlmasýný planlamýþtýr. Programýn etkinlik yelpazesinde kamusal alanlarda performans sergileri, spordaki tiyatro aktarýmlarý ile tek kalple futbol eksik kalýr entegrasyon konusuna eðilen gruplarýn sunumlarý, genç moda tasarýmcýlarý ve moda tasarým öðrencilerinin futbolu tam anlamýyla giydirerek Almanya nýn büyük defilesinde podyuma çýkarýyorlar. Almanya da yaþayan herkesin, doðulu batýlý ya da baþka bir coðrafyadan olmanýn ayrýmý yapýlmadan, herkesi Almanya da yaþayan bir vatandaþ olarak gören bir anlayýþla; yaþayan her vatandaþýnda ayný zamanda ev sahibi olduðunu, bu mega etkinliði, içten ve sýcakkanlý bir organizasyon olarak þekillendirmeleri gerektiðini, hoþ bir havada geçirilmesini saðlama gayretlerini ve gereðini yerine getirebilmenin aðýr sorumluluk bilincini ve bu ittifakýn nasýl ortaya çýkarýldýðýný da sergilemiþlerdi... ERKAN DOÐANAY Servet in aile hikâyesi SERPÝL GÜLGÛN Haraç, Ece Ayhan ýn deyiþiyle Hikâyeye saygýnlýk kazandýran bir ismin, Füruzan ýn imzasýný taþýyor. Hikâye, deli saraylý Servet in gözünden, daðýlan bir imparatorlukta, daðýlan bir aile nin izini sürüyor. Üç þey oluyor Haraç ý yeniden okuduðunuzda. Ýlk olarak, iyi ki Notoskitap var diyorsunuz. Ýyi ki var ve iyi ki roman tadýnda uzun hikâyeleri baþladý yayýmlamaya. Ýkinci olarak nasýl ayný nehirde iki kere yýkanýlmazsa, ayný kitap da iki kere okunmaz diyorsunuz. Okunmaz, çünkü kitap da siz de, býrakýn zaman içinde deðiþmeyi, an içinde deðiþirsiniz. Daðýlan hayatlar Üçüncü ve son olaraksa, çok daha deruni bir katmanda cereyan ediyor, çoktan sizden uzaklaþmýþ ve yabancýlaþmýþ kendi geçmiþinize bakýyor, daðýlýyorsunuz. Zaten pek çok 47 li gibi (siz de Hatýrla Sevgili rüzgârýna kapýlanlardansanýz dizi yayýnlandýðý sýralarda, 12 Mart ý anlatan Kýrk Yedi liler i de okumakta ya da okuduysanýz, yeniden okumakta diyelim, fayda var) Füruzan da daðýlmanýn ve çöküþün yazarý deðil midir ki? Yalnýzca Sabahattin Ali nin ya da Orhan Kemal in ya da hatta Sait Faik in ayak izlerini sürmeyiz Füruzan ýn hikayelerinde. Ya da sadece hikayecilerin deðil romancýlarýn soluðunu da duyarýz, türler arasý görünmez baðlarý da yakalarýz. Nasýl Nina Berberova Kara Acý, Uþak ve Yosma, Mozart ýn Diriliþi ya da Astaçev Paris te ve Eþlik Eden de Bolþevik Devrimi nin ve sürgünün daðýttýðý hayatlarý, kadýnlarý, erkekleri, bütün hüznüyle anlatmýþsa, Füruzan da Parasýz Yatýlý, Gül Mevsimidir, Benim Sinemalarým ya da Gecenin Öteki Yü- zü nde yoksulluðun ve toplumsal deðiþimlerin Trip hop müzik tarzýnýn kurucularý olarak sayýlan Massive Attack grubu önceki gün Maslak Parkorman da hayranlarýyla buluþtu. Yoðun ilgi gören konserin sahne önü biletleri günler öncesinden tükenmiþti. Grup, sahne performanslarýyla dinleyenlere unutulmaz anlar yaþattý. Pek çok müziksever uzun zamandýr bekledikleri Füruzan ýn hikayelerinde sadece hikayecilerin deðil romancýlarýn da soluðunu duyarýz. daðýttýðý hayatlarý, kadýnlarý, çocuklarý anlatmýþtýr. Marguerite Du- ras nýn tadýný da alýrýz, Jean Rhys ýn da. Horhor yýkýlýrken Bütün bunlar bir yana, Haraç kimin hikayesi diyorsanýz hemen söyleyelim: Haraç, Horhor da bir konakta büyüyen bir deli saraylý nýn, Servet in hikayesi. Hikaye, onun gözünden aktarýlýyor. Daha doðrusu, onun sayýklamalarýyla baþlýyor. (Ve sürprizli bir biçim- sel sonla bitiyor.) Servet in sayýklamalarý adým adým bir dünya kuruyor sayfalar ilerledikçe. Rusuhi Bey, Dizdar Hanýmefendi, Çerkez Gülendam Kalfa, aþçýbaþý Þehime Haným yavaþ yavaþ vücut buldukça, gelecekte adý deli saraylý ya çýkacak olan Servet in yedi ya da sekiz, belki de on yaþýndayken Horhor daki konaða getirilip býrakýlmýþ olduðunu kavrýyoruz. Terk edilmiþ, daha doðrusu hizmetçilik yapsýn diye konaða evlatlýk verilmiþ bir kýzdýr Servet. Bu arada, impa- ratorluk yýkýlýp daðýlýrken Horhor daki konak da daðýlacak, Cumhuriyet in ilk yýllarýyla Horhor un yerini Niþantaþý alacaktýr. Ne var ki, Niþantaþý nda Servet lere yer yoktur... Servet i bekleyen ne diyorsanýz, bunun için, yapýlacak tek bir þey var: O da bir an önce Haraç ý edinmek ve okumaya koyulmak. Milliyet Parkorman in en Attack gecesi gruba þarkýlarda eþlik etmekten geri kalmadý. Robert Delnaja ve Grantley Marshall dan oluþan grup, önceki Türkiye konserleriyle dinleyici kitlesini bir sonraki geliþlerini merakla bekletecek kadar etkilemiþti te verdikleri konserin ardýndan 5 yýl sonra ayný mekânda tekrar dinleyiciyle buluþan grubun konserinde ýþýk efektleri de ilgi çekiciydi. Grubun seslendirdiði þarkýlarýn içinde Safe from harm, Ýnertia creeps, Karmacoma, Unfinished sympathy de vardý a doðru baþlayan konser da sona erdi. Dinleyicilerin konserden yegâne þikâyeti erken bitmesi ve ses sistemindeki bazý aksamalardý. Ara Nubaryan

6 Sulucakarahöyük- ANKARA Yenimahalle Belediyesi, 4 yýlda 900 bin ton asfalt, 400 bin metre bordür, 450 bin metrekare tretuvar yapýmý ve 2,5 milyon metrekare yol açýmý gerçekleþtirdi. Yenimahalle Belediye Baþkaný Ahmet Duyar, fen iþleri çalýþmalarýna mevsim dolayýsýyla daha fazla aðýrlýk vermeye baþladýklarýný, bozulan ve yýpranan yollarý program dahilinde asfaltlayacaklarýný söyledi. Amaçlarýnýn vatandaþlarýn daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaþamalarýný gerçekleþtirmek olduðunu belirten Duyar, "Vatandaþlarýmýzýn iþlerine gidip gelirken, alýþveriþlerini yaparken rahatsýzlýk duymamalarý için bozulan yollarý asfaltlýyor, ayrýca bordür ve tretuvar çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyoruz. Yaptýðýmýz tüm hizmetler vatandaþýmýzýn mutluluðu için. Yaz ayý boyunca fen iþleri ile ilgili çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam edecektir. Yollardaki ýzgara bacalarýný düzelterek, trafik akýþýna ve vatandaþa zarar verecek hususlara dikkatli davranýyoruz" diye konuþtu. Sulucakarahöyük- ANKARA Ankara Halk Ekmek Fabrikasý, kalp hastalýklarýna iyi gelen "Çeþni Bahar" adlý ekmeðin üretimine baþladý. "Çeþni Bahar"ýn içinde bulunan soya Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen yaz spor okullarý büyük ilgi görüyor. Bilgisayardan haltere, Ýngilizce eðitiminden boks kursuna kadar farklý branþlarda düzenlenen yaz spor okullarýna 8-14 yaþ grubunda 380 öðrenci katýlýyor. 16 Temmuz 2008 Çarþamba 4 yýlda 900 bin ton asfalt döküldü Mucize ekmek geliyor proteini ve zengin baharatlar bir yandan besliyor, diðer yandan da ekmeðe lezzet katýyor. Ekmeðin içerisinde soya, yulaf unu, çavdar ve arpa unu, kekik, nane, kýrmýzý biber, çemen otu, çörek otu, karabiber, tarçýn, havlýcan, kimyon, zencefil, biberiye, zerdeçal, karanfil, fesleðen gibi birçok faydalý baharat bulunuyor. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ali Ýlkbahar, "Çeþni Bahar" adlý ekmeðin zengin bir vitamin deposu olduðunu ve kilo yapmadýðýný söyledi. Ýlkbahar, kalp ve damar hastalarý tarafýndan tercih edilen ekmeðin poþette satýldýðýný ve fiyatýnýn da 70 YKr olduðunu kaydetti. Yaz spor okullarý büyük ilgi görüyor grubundaki öðrencilerin yaz tatillerini eðitim ve spor alanlarýnda geçirmelerine yardýmcý olmak amacýyla Ýngilizce, bilgisayar, boks, basketbol, halter ve voleybol branþlarýnda kurs açtý. Nevþehir Belediyesi Paþa Konaðý, Bilgisayar Eðitim Merkezi'nin yaný sýra Damat Ýbrahimpaþa Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen yaz spor okul kurslarý, 2008 Eylül ayýnýn ortalarýnda sona erecek. Özel Baðlama Kursu Baðlama kursu kayýtlarýmýz baþlamýþtýr. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün, 8-14 yaþ Yaz spor okuluna gelen kursiyerlerin 140'ý bilgisayar, 120'si Ýngilizce, 30'u voleybol, 50'si basketbol, 25'i boks ve 15'i ise halter kursuna katýldýðý belirtildi. Artvinli öðrenciler Kapadokya'da Kayýt Tarihi : 14 Temmuz Temmuz 2008 Müracat:Eðitim-Sen Temsilciliði Eski Pazar Yeri Esnaf kefalet üstü Kat:2 Hacýbektaþ Adil EREZER Tel: Cep: Milli Eðitim Bakanlýðý ile Turkcell tarafýndan baþlatýlan 'Gönül Köprüsü Projesi' kapsamýnda Nevþehir'e gelen Artvinli öðrenciler, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler. Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda gelen Artvinli öðrenciler, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevþehirli öðrencilerle bir araya geldiler. Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün düzenlediði organizasyonla bir araya gelen öðrenciler için Nevþehir Belediyesi Halk Oyunlarý ekibi tarafýndan bir gösteri yapýldý. Daha sonra Artvinli öðrencilerde sahneye çýkarak, Artvin yöresine ait halk oyunlarýndan örnekler sundular. Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu sanatçýlarýndan Ersin Tunç'un da bir konser verdiði etkinlikte, Artvinli öðrenciler ahþaptan yaptýklarý maket Artvin Evi'nin Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver'e sunulmak üzere Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü yetkililerine takdim ettiler. Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda Nevþehir'e gelen öðrenciler için Alacaþar Yolu üzerindeki eski çöplük alanýnda oluþturulan aðaçlandýrma alanýna Artvinli öðrencilerde fidan diktiler. MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ

7 16 Temmuz 2008 Çarþamba 7 ÝHALE ÝLANI HACIBEKTAÞ KIZ MESLEK LÝSESÝ Grafik ve Fotoðrafçýlýk Atölyesi malzeme alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* :2008/ Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) telefon ve faks numarasý : / c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý Özellikleri Teknik Þartnamede Yazýlý olan, 1Adet Öðretmen Bilgisayarý, 15 Adet Öðrenci Bilgisayarý, 1 Adet Projeksiyon Cihazý ve Aksesuarlarý, 1 Adet Akýllý Tahta, 1 Adet Video Kamera, 1 Adet Digital Fotoðraf Makinesi, 2 Adet Optik Lens, 16 Adet Bilgisayar Koltuðu, 16 Adet Bilgisayar Masasý, 1 Adet A3 Renkli Yazýcý, 1 Adet A4 Renkli Yazýcý, 1 Adet Taþýnabilir DVD-RW, 1 Adet Taþýnabilir HDD, 2 Adet Iþýklý Çizim Masasý, 1 Adet Switch, 1 Adet Giyotin, 1 Adet Scanner, 16 Adet Grafik Programý. b) teslim [yeri/yerleri] : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi c) teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleþme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) tarihi ve saati : Perþembe günü saat 14:00 4-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Ýhale konusu iþ ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatý uyarýnca gerekli belge/bilgi: Ýhale konusu mala iliþkin mevzuatý gereði öngörülen mecburi standart/belge/bilgi: Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge, Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname, Tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname. 4.2-Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:2 4.4-Bu ihalede benzer iþ olarak, 3 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7-Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 50 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler tarihi, saat 14:00 e kadar Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Müdürlüðü ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diðer Hususlar: 1- Ýstekli firma ihale uhdesine kalmasý durumunda ihaleden sonra cihazlara iliþkin en az 2 yýl süreli garanti belgesini sunacaðýna dair taahhütnameyi teklif zarfýnda idareye teslim edecektir. 2- Garanti süresinde firmaya bildirilen arýza isteklerine en geç 1gün ( 24 Saat) içinde müdahele edileceðine dair Taahhütnameyi idareye sunulacaktýr. Ýdare Yetkilisi Zeynep AYVAZOÐLU ( B 201 ) Okul Müdür V. Gelin, 2.5 Milyon kiþiyi kurtaralým CHP, tekstil sektöründe iþçilerin çok saðlýksýz koþullarda çalýþtýðýný ve çeþitli meslek hastalýklarýyla karþý karþýya kaldýðýný belirterek Meclis araþtýrmasý açýlmasýný istedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Yýldýz ile arkadaþlarýnýn verdiði soru önergesinde, Tekstil ve konfeksiyon fabrikalarýný çoðunda iþ saðlýðý ve iþ güvenliði tedbirleri alýnmamakta, çalýþma koþullarý ile ilgili yasa ve tüzüklere uyulmamaktadýr. Çalýþma saatlerinin uzun olmasý, çalýþýlan mekanlarýn temizliðine dikkat edilmemesi, ücretlerin zamanýnda ödenmemesi gibi nedenler sektör çalýþanlarýný olumsuz etkilemektedir denildi. 2 Milyon kiþi kayýtdýþý çalýþýyor Önergede, çalýþma alanlarýnda havalandýrmanýn yetersiz olduðu, makinelerin bakým ve onarýmýnýn yapýlmadýðý, tehlikeli maddelerin uygun þekilde depolanmadýðý, yangýna karþý güvenlik önlemlerinin alýnmadýðý vurgulandý, çalýþanlarda genellikle sinüzit, duyma kaybý, astým-nefes darlýðý, bel ve kol aðrýsý gibi rahatsýzlýklar görüldüðü ifade edildi. Kot taþlama iþinde çalýþan iþçilerin ise silikozis denilen ölümcül hastalýkla karþý karþýya olduðu belirtildi. Önergede þu ifadeler de dikkat çekti: Tekstil sektöründe çalýþanlarýn çoðunluðunu kadýnlar ve kýrsal kesimden göç etmiþ genç nüfus oluþturmaktadýr. Sektörde yaklaþýk 2 milyon kiþi kayýtdýþý çalýþmaktadýr. Bunlarýn büyük bir kýsmýný çocuklar oluþturmaktadýr. Kayýtdýþý istihdam, sektörde sendikal örgütlenmenin önünü kesmektedir. Ýþçiler iþlerini kaybetmekten korktuklarý için örgütlenememekte, bu nedenle büyük bir kýsmý iþ yasalarýndaki haklarýndan habersiz olarak çalýþmaktadýr." Göksu Koç Ankara 10 yýl içinde 1500 bitki türü yok olabilir Küresel ýsýnma böyle devam ederse 10 yýl içinde 1500 e yakýn bitki türü yok olacak. ÝSTANBUL - Uzmanlar uyardý... Küresel ýsýnma nedeniyle son 20 yýlda, 13 bitki türü tamamen yok oldu. Isýnmanýn bu hýzla devam etmesi halinde ise 10 yýl içinde 1500 bitki türü tehlike altýna girecek. Uzmanlara göre, insanlar bilinçlendirilmeli, ülkeler de çeþitli önlemleri bir an önce uygulamaya koymalý. NTV 14 Temmuz 2008 Pazartesi SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren ABD 2001"deki iþgalden bu yana tek bir çatýþmadaki en büyük kaybýný verdi. ABD nin büyük bir destek verdiði Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin ABD"nin Ýran"a yönelik olasý bir saldýrýsýnda Afgan topraklarýnýn kullanmasýna karþý olduklarýný söylemesi büyük bir þok yarattý. Zira ABD Ýran ý vurmak için bu ülkenin topraklarýný kullanmanýn hesabýný yapýyor. Sivillerin ahý tuttu NATO liderliðindeki Uluslararasý Destek ve Güvenlik Gücü"nden (ISAF) yapýlan açýklamada 9 askerin Pakistan sýnýrý yakýnlarýndaki Kunar bölgesinde bulunan daðlýk alanda yaþanan çatýþmalarda öldüðü, çatýþmalarda 15 ISAF ve 4 Afgan askerinin de yaralandýðý belirtildi. 40 ülkeden 53 bin askerin görev yaptýðý ISAF"tan yapýlan açýklamada isyancý güçlerin roket, havan toplarý ve makineli tüfeklerle bölgedeki üsse saldýrý düzenlediði kaydedildi. ISAF, isyancýlarýn da aðýr kayýplara uðratýldýðýný belirtirken isyancýlarýn kimler olduðu söylemedi. Ancak son günlerde hem ülke genelinde, hem de bu bölgede Taliban ýn saldýrýlarýnda artýþ yaþanmasý gözleri bu örgüte çevirdi. Çatýþma ABD güçlerinin geçetiðimiz Pazar günü bir hava saldýrýsýnda 47 sivili öldürmekle suçlandýðý Nargarhar bölgesi yakýnlarýnda gerçekleþti. Karzai, ABD nin dengesini bozdu Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin Ýran ý dost olarak görüyoruz. Bu ülkeye saldýrýda topraklarýmýzý kullandýrtmayýz açýklamasý ABD de soðuk duþ etkisi yarattý. Karzai, Radio Liberty"ye verdiði demeçte, ABD öncülüðündeki güçlerin 2001 yýlýnda Taliban rejimini devirmesinden sonra iktidara gelen hükümetinin her zaman güçler arasýnda dengeyi korumaya çalýþtýðýný kaydetti. Afganistan"ýn, hiçbir ülkeyle ilgili anlaþmazlýklarýn savaþ alaný olamayacaðýný ifade eden Karzai, "ülkesinin, topraklarýnýn hiçbir ülkeye karþý kullanýlmasýný istemediðini, ayný dili ve dini paylaþtýðý bir komþu olarak Ýran"ýn dostu olmak istediðini" belirtti. Hamid Karzai, hükümetinin geçmiþte Tahran ile Washington arasýnda görüþmelere yardýmcý olduðunu ve aracýlýk ettiðini de söyledi. Afganistan"da 32 bin civarýnda askeri bulunan ABD, nükleer silah üretmeye çalýþmakla suçladýðý Ýran"a karþý askeri güç kullanma seçeneðini dýþlamadýðýný bildiriyor. Sivil ölümler bir felaket Afganistan"da militanlarý hedef alan operasyonlarda meydana gelen sivil kayýplarla ilgili tepkilerini de dile getiren Karzai, Afgan güçleriyle eþgüdümlü operasyonlar düzenlenmesi yönündeki sürekli çaðrýlarýný yabancý birliklerin dikkate almadýðýndan yakýndý. "Bu gerçekten bir felaket. Bombardýmanlarda çok sayýda masum insan öldü" diyen Karzai, beþ yýldýr sürekli olarak yabancý güçlerin halka olasý zararlarýný önlemeye çalýþtýðýný, ancak istediði ve ulusunun beklediði sonucu alamadýðýný söyledi. Afganistan"da sadece bu yýlýn ilk yarýsýnda yaklaþýk 700 sivilin öldürüldüðü bildiriliyor. BM verilerine göre bu sivillerin 255"i, Afgan güçleri ve yabancý güçler tarafýndan öldürüldü. Dýþ haberler *** ABD ye bu kez Japonya da saldýrdýlar ABD nin Ýstanbul daki konsolosluðuna düzenlenen saldýrýdan sonra bu kez de Japonya"daki ABD konsolosluðu saldýrýya uðradý. Ülkedeki ABD askerlerinin çoðunun üslendiði Okinawa adasýndaki ABD Konsolosluðu"na düzenlenen molotofkokteylli saldýrýda ölen ya da yaralanan olmadý. Polis, molotofkokteylinin konsolosluk bahçesine düþtüðünü açýkladý ama saldýrýyla ilgili ayrýntý vermedi. Tokyo"nun güneyindeki Okinawa adasý, ülkede üslenen 50 binden fazla Amerikan askerinin yarýsýndan fazlasýný aðýrlýyor. ABD"nin Japonya ile ikili güvenlik anlaþmasý uyarýnca bu ülkede bulunan üsleri ve on binlerce askeri, Japon halkýnýn çoðunluðunun üslerin gürültüye, hava kirliliðine, askerlerin de çeþitli suçlara yol açtýðý þikâyetine neden oluyor. Feministlerden simge anýtý Sakal rötuþu Ýdam sehpasýna çýkmaya hakký olan kadýnýn, kürsüye de çýkabileceðini savunan feministler heykele sakal taktý. Fransa nýn baþkenti Paris te feminist kadýnlar, yönetici konumlarýnda erkek egemenliðini kýnamak amacýyla Özgürlük, Eþitlik ve Kardeþlik sembolü bronz statüye sakal yapýþtýrdýlar. La Barbe (Sakal) adlý feminist eylem grubunun üç kadýn üyesi Republique Meydaný ndaki, bir elinde zeytin dalý olan özgürlük anýtýna týrmanarak sakal yapýþtýrdýlar. Kadýnlar iktidarda olmalý Meydanda üç büyük heykelden oluþan anýt, Fransa nýn kuruluþunda büyük rol oynayan özgürlük, eþitlik ve kardeþlik ilkelerini temsil ediyor. Paris ve Toulouse daki üyeleri adýna eylem yapan feministler, Fransa ya bir kadýn cumhurbaþkaný gelene kadar her yýl bu eylemi yapacaklarýný belirtti. Grubun eþbaþkanlýðýný Marie de Cenival yapýyor. Marie de Cenival, Fransýz kadýnlar çok geç bir tarihte, 1945 te oy hakký elde ettiler, biz de siyasi iktidarýn en üst noktalarýnda kadýnlarýn olmamasýnýn önemsiz bir þey olmadýðýný söylemek için geri geleceðiz dedi. Kadýnlarýn eylemine üç polis müdahale etti. Eylem, 14 Temmuz Fransýzlarýn ulusal bayramýnýn öncesinde gerçekleþti. Marie de Cenival, 14 Temmuz, Bastil in alýnýþýnýn kutlanmasýdýr ama ayný zamanda kadýnýn da haklarý olan Ýnsan Haklarý Deklarasyonunun kutlanmasýnýdýr diyerek yýllarý arasýnda yaþayan ilk kadýn feminist Olympe de Gouges i andý. Ýdam varsa,kürsü de var Marie de Cenival, Kadýnýn idam sehpasýna çýkma hakký varsa, kürsüye çýkma hakký da olmalýdýr diyerek güzellikte ve cesarette üstün olan cinsler adýnda kaleme alýnan Vatandaþlýk ve Kadýn Haklarý Deklarasyonu nun yazarýnýn sözlerine dikkat çekti. Olympe de Gouges, 3 Aralýk 1793"te giyotinle idam edildi. Canýnýn alýnmasýna yol açan büyük suçu, herkes için özgürlük ve adalet istemesi olarak açýklandý. Gouges, Kadýnýn idam sehpasýna çýkma hakký varsa, kürsüye çýkma hakký da olmalýdýr sözleriyle tarihe geçti. ANF Fýrtýna vadisi yeniden çöplük oldu DünyanIn korumada öncelikli 200 ekolojik bölgesinden biri olan Rize Çamlýhemþin deki Fýrtýna Vadisi yeniden çöplük oldu. Bir süre önce þikâyetler üzerine, Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn incelemesinin ardýndan Fýrtýna deresi kenarýna çöp dökmeyi durduran Çamlýhemþin in AKP li belediyesi, vadiye yeniden çöp dökmeye baþladý. Yöre halký, tepkilerden sonra çöp dökümünün durduðunu, ancak 10 gün geçmeden yeniden çöp dökmeye baþladýklarýný belirtti. Çamlýhemþin Belediyesi bu konuda açýklama yapmazken Rize Valiliði inceleme baþlattý. ELAMAN ARANIYOR YAÞAM PÝDE RESTORAN DA Çalýþacak Bay-Bayan elamalara ihtiyaç vardýr. Müracat: Yaþam Pide salonu Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel: ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Kuraklýk desteði fos çýktý

Kuraklýk desteði fos çýktý YIL:3 SAYI:704 35 YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) YIL:3 SAYI:680 35 YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Hocam istediði bir þekilde rahatlýkla beni okuldan atabilir. Atmasa bile tezimi bitirmekte bana zorluk çýkartabilir. Ben ne yaparsam yapayým o tez bitmeyecek ve yaklaþýk 11

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu

Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu 8 Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu Türkiye Devrimci Kara Nakliyat Ýþçileri Sendikasýnýn (Nakliyat Ýþ) 2012 Eylülünden bu yana Kargo ve Lojistik iþletmelerinde,

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı