YARGITAY 18. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 18. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 18. HUKUK DA RES

2 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007

3 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET C N N YETK LER (Kat Mülkiyeti K m. 19/2) Özet: Bütün kat maliklerinin r zas olmad kça, kat maliklerinden biri, anatafl nmaz n ortak yerlerinde onar m, tesis ve de ifliklik yapamaz. Bu konuda ortaya ç kan bir müdahalenin önlenmesini kat malikleri veya kat maliklerinden alaca yetkiye dayanarak yönetici isteyebilir. Dava dilekçesinde ortak alanlara elatman n önlenmesi istenilmifltir. Mahkemece davan n husumet nedeniyle reddine karar verilmifl, hüküm davac vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde oldu u anlafl ld ktan sonra dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i düflünüldü: Davac vekili dava dilekçesinde, daval kooperatife ait özel depolarla, kat maliklerine ait s nak, kalorifer dairesi, banyo gibi ortak alanlar n ve yerlerinin yap lacak keflifle tespit edilerek daval n n kat maliklerine ait ortak alanlara elatmas n n önlenmesine karar verilmesini istemifl, mahkemece davac apartman yönetiminin tüzel kiflili i bulunmad gerekçesiyle dava husumet yönünden reddedilmifltir. 634 say l Kat Mülkiyeti Yasas n n 19. maddesinin 2. f kras na göre kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin r zas olmad kça anatafl nmaz n ortak yerlerinde onar m, tesis ve de ifliklik yapt ramaz. Daval taraf ndan anatafl nmaz n ortak yerlerinde yap ld iddia edilen müdahalenin önlenmesini kat malikleri veya kat maliklerinden alaca yetkiye dayanarak yönetici (kat maliki olsun olmas n) isteyebilir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davac n n kat mülkiyetli anatafl nmaz n 32 numaral ba ms z bölümünde malik oldu u gibi tarihli kat malikleri kurulu toplant s nda da yöneticiye ortak yerlerle ilgili hukuki sorunlar n

4 2794 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 çözümlenmesi konusunda yetki verildi i anlafl lmaktad r. Buna göre mahkemece iflin esas na girilerek tüm deliller toplan p oluflacak sonuç do rultusunda bir karar verilmesi gerekirken davac n n yönetici oldu u ve davay yönetim ad na açt ileri sürülerek daval n n husumet ehliyetinin bulunmad gerekçesiyle davan n reddi do ru görülmemifltir. Bu itibarla yukar da aç klanan esaslar gözönünde tutulmaks z n yaz l flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde oldu undan kabulü ile hükmün HUMK un 428. maddesi gere ince BO- ZULMASINA, temyiz peflin harc n n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 2795 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/5064 K: 2007/7543 T: KAT MÜLK YET HUKUKU KAT MAL K N N BORCU TEMERRÜT OLUfiMASI GEC KME TAZM NATI* Özet: Kat malikleri kurulunun karar veya iflletme projesi daval ya bildirilmemifl ise, icra takibine iliflkin ödeme emrinin daval ya tebli edildi i tarihte temerrüt oluflur. Kat malikleri kurulunca al nm fl bir karar olmad kça, yasada öngörülen gecikme tazminat - n n üstünde tazminat istenemez. Dava dilekçesinde, itiraz n iptali istenilmifltir. Mahkemece davan n k smen kabulüne karar verilmifl, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmifltir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde oldu u anlafl ld ktan sonra dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i düflünüldü: Dosyadaki yaz lara, karar n dayand kan tlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kan tlar n takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazlar yerinde de ildir. Ancak; 1-Daval davaya konu edilen ortak gider pay alaca n n dayana olan genel kurul toplant lar na kat lmam fl, bu toplant larda al nan kararlar n veya bu kararlara göre düzenlenen iflletme projelerinin daval ya usulünce bildirildi i de iddia ve ispat olunmam flt r. O halde daval n n, aleyhinde yap lan icra takibinde ad na ç kart lan ödeme emrinin tebli i tarihinde temerrüde düfltü ü kabul edilerek daha önceki döneme iliflkin olan faiz taleplerinin reddedilmesi gerekti inin dikkate al nmamas, 2-Kat maliklerinin kendi olumlu oylar ile al nm fl bir kat malikleri kurulu karar na dayal olmad kça daha yüksek oranda gecikme tazminat ndan sorumlu tutulamayacaklar da dikkate al narak icra takibinden sonraki dönem için daval n n Kat Mülkiyeti Yasas n n 20. maddesinin ikinci f kras hükmü uyar nca ayl k %10 oran nda gecikme tazminat ödemekle sorumlu tutulmas gerekti inin düflünülmemesi, Do ru görülmemifltir. Bu itibarla yukar da aç klanan esaslar gözönünde tutulmaks z n yaz l flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde oldu undan kabulü ile hükmün HUMK un 428. maddesi gere ince BO- ZULMASINA, temyiz peflin harçlar n n istek halinde temyiz edenlere iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. _ (*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU