Styropor Katksnn Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Styropor Katksnn Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s , 2005 Vol: 8 No: 3 pp , 2005 Styropor Katksnn Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi O,uzhan KELE.TEMUR, Servet YILDIZ Frat Üniversitesi, Teknik E,itim Fakültesi, Yap E,itimi Bölümü, ELAZI; ÖZET Bu çal=mada; beton kar=mna, agrega ile hacimce %5, %10 ve %15 oranlarnda yer de,i=tirecek =ekilde styropor ilave edilerek elde edilen betonlardaki, donat korozyonu ara=trlm=tr. Deneyler, korozif bir ortam olu=turmak amacyla beton numunelerin kar=m suyuna, deniz suyu ortamn sa,layabilmek için % 3 orannda NaCl ilave edilerek yaplm=tr. Korozyon hz deneyleri, klorür katlm= ve katlmam= beton numuneleri arasndaki galvanik akm ölçülerek gerçekle=tirilmi=tir. Beton numuneler içerisindeki elektrot potansiyellerinin zamana kar= de,i=imi 90 gün süresince her gün Cu/CuSO 4 referans elektrotu ile ölçülmü=tür. Sonuç olarak, styropor oranndaki art=a ba,l olarak, beton numunelerinin basnç dayanmlarnda azalma, betonarme demirlerinin korozyon hzlarnda ise art= meydana geldi,i görülmü=tür. Anahtar Kelimeler : Korozyon, Styropor, Betonarme, Çelik. The Effect of Styrofoam on the Corrosion of Steel Reinforced Concrete ABSTRACT In this study, the corrosion of steel reinforced into the concrete samples and obtained with the addition of styrofoam which was replacing 5, 10 and 15% of the agregate volume in the concrete structure was investigated. 3% NaCl which was base for seawater was added into the solution water of the concrete mortar for the sake of creating corrosive environment and then the tests have been carried out. The corrosion rates were measured according to the galvanic current method on the samples. The corrosion potentials have been measured by applying ASTM-C method for 90 days and using Cu/CuSO 4 reference electrode. As a result of these experiments, it is found that the corrosion rate of steels reinforced into the concrete increased and compressive strength of concrete samples decreased with the increasing of the portion of styrofoam. Key Words: Corrosion, Styrofoam, Reinforced concrete, Steel. 1. GR Ça,mzn en önemli yap malzemesi olan beton do,al bir malzeme olmayp, =antiyelerde çimento + agrega + su kar=m ile üretilen kompozit bir malzemedir. Bu nedenle en iyi üretim yöntemi ve i=çilik sa,lansa bile, beton içinde daima bir miktar bo=luk kalabilir. Bütün yap malzemelerinde oldu,u gibi, betonda da aranlan en önemli özellik yüksek bir mekanik mukavemete sahip olmas ve bu mukavemetini zamanla kaybetmemesidir. Betonun mekanik dayanmlar arasnda de,eri en büyük olan basnç dayanmdr (1). Basnç dayanm yüksek olan betonun kompasitesi, sertli,i, su geçirmezli,i, d= etkilere dayankll, artmakta, a=nmas ise azalmaktadr. Beton üzerinde yaplan bir çok çal=mada bu malzemenin baz özellikleri ile basnç dayanm arasndaki ba,ntlar ara=trlm= ve betonun çe- =itli mekanik özelliklerinin, basnç dayanm ile ayn yönde de,i=ti,i sonucuna varlm=tr (2). Basnç dayanm betonun di,er pozitif özellikleriyle paralellik göstermektedir. Betonun mekanik mukavemeti bakmndan ilginç bir özelli,i, çekme veya e,ilme mukavemetlerinin, basnç mukavemetine göre çok küçük olmasdr. Betonun bu dezavantajn gidermek üzere, betonarme demiri kullanlmas yoluna gidilmi=tir (3). Bilindi,i gibi beton in=aat mühendisli,inde her türlü konstrüksiyon da çok yaygn olarak kullanlan bir yap malzemesidir. Özellikle ölü yük de,erinin toplam yüke orannn büyük oldu,u köprü gibi büyük açklkl konstrüksiyonlar da birim a,rl,n fonksiyonu daha çok önem kazanmaktadr. Ta=yc elamanlara gelen yüklerin fazlal,ndan dolay yapnn önemli derecede depremden etkilendi,i bilinen bir gerçektir. Bu etkiyi minimum seviyeye indirmek üzere, ta=yc elamanlara gelen yükleri azaltmak için daha hafif malzemeler kullanlmaldr. Bu nedenle günümüzde, betonun birim a,rl,nn azaltlarak konut yapmnda hafif beton kullanlmas önem kazanm=tr (4). Hafif betonlar yapmlarna göre; yapay yada do-,al hafif agregal, çimento hamurunun genle=tirilmesi suretiyle elde edilen hücreli yada gaz beton olarak snflandrld, gibi kullanm amacna göre yaltm betonu ve ta=yc beton olarak da snflandrlabilmektedir (5) li yllara kadar mühendislerde beton içinde bulunan çeli,in korozyona u,ramayaca, görü=ü hakim olmu=tur. Ancak sonraki yllarda çevre kirlenmesinin, 311

2 O,uzhan KELE.TEMUR, Servet YILDIZ / POLQTEKNQK DERGQSQ, CQLT 8, SAYI 3, 2005 özellikle otoyollarda buzlanmaya kar= tuz kullanmnn artmas ile birlikte betonarme demirlerinin korozyonu sonucu betonun çatlad, ve hatta parçalanarak da,ld, görülmü=tür. Karbonasyon olaynn da etkisi ile betonarme demirlerinin korozyonu günümüzde bütün beton yaplarn en büyük sorunu haline gelmi=tir. Yaplan ara=trmalar betonarme demirlerinin korozyonuna ba=lca beton bünyesine giren klorür tuzlarnn neden oldu,unu ortaya koymu=tur. Klorürün betona ve betonarme demirine difüzyonu, betondaki mevcut klorür iyonlar miktarna ba,l olan belirli bir süre içerisinde gerçekle=ir. Bu süre zarfnda beton, klorür iyonlarna doyduktan sonra betonarme demirindeki korozyona belirgin bir =ekilde katkda bulunur. Klorürlü ortamda bekleme süresi içinde korozyonun belirgin olarak hzland, süre, betonun mukavemeti ve kullanm süresi açsndan oldukça önemlidir (6). E,er beton içinde %0,4 den fazla klorür iyonu bulunursa, söz konusu betonarme yapnn ömrünün %80 orannda azald, ileri sürülmü=tür (3). Gerçekten =iddetli korozif ortamda bulunan birçok betonarme yap, korozyon etkisi ile yakla=k 20 yl içinde kullanlmaz hale gelmi=tir (3). Bu çal=mada, korozif bir ortam olu=turmak amacyla beton numunelerin kar=m suyuna, deniz suyu ortamn sa,layabilmek için %3 orannda NaCl ilave edilerek, de,i=ik oranlarda styropor katlm= betonlarda ki styropor katksnn betonarme demirlerinin korozyonu üzerine etkileri incelenmi=tir. 2. MATERYAL VE METOT Betonun birim a,rl,n azaltmak amacyla kullanlan styropor katksnn betonarme demirlerinin korozyonu üzerine etkisi, 20 adet beton numunesi üzerinde incelenmi=tir. Beton içine daldrlm= olan çeliklerin korozyon hzlar Jang ve Iwasaki tarafndan geli=tirilmi= olan Galvanik Akm Yöntemi ile ölçülmü=tür (7). Bu yöntem farkl özellikte elektrolit içine daldrlm= olan elektrotlar arasnda olu=an galvanik akmn duyarl bir ampermetre ile ölçülmesi ilkesine dayanmaktadr. Ayrca betonarme demirlerinin aktif yada pasif halde bulundu,unu belirlemek üzere korozyon potansiyelleri ASTM-C standardna uygun olarak 90 gün boyunca her gün Cu/CuSO 4 referans elektrodu ile ölçülerek grafi,e geçirilmi=tir Elektrotlar'n Haz'rlanmas' Elektrot olarak, in=aat sektöründe temel yap malzemesi olan Ere,li Demir ve Çelik Fabrikalar üretimi, SAE1010 çelik çubuklar kullanlm=tr. Bu çeli,in kimyasal bile=imi Tablo 1. de verilmi=tir. Tablo 1: Deneylerde kullanlan çeli,in a,rlkça analizi Element A,rlkça, % Karbon (C) Mangan (Mn) Silisyum (Si) Fosfor (P) Kükürt (S) 0,100 0,249 0,051 0,005 0,044 Tablo 1 de a,rlkça analizi verilen çelik çubuklardan 8 mm. çapnda, 14 cm. uzunlu,unda, 40 adet kesilmi= ve yüzeyleri mekanik olarak temizlenmi= ve son olarak 1200 me= lik zmpara ile yüzeyler parlatlm=tr. Parlatlan yüzeyler, etil alkolle temizlenmi=tir. Hazrlanan elektrotlarn, betona gömülecek olan uçlarnda 10 cm 2 lik yüzey alan açk braklm=tr. Deney esnasnda ölçümlerin kolayca yaplabilmesi için çelik elektrotlarn di,er ucuna vida di=i açlarak bu vidalara kablolar ba,lanm=tr. Elektrotlarn geriye kalan bölgeleri ise, önce epoksi reçinesi ile sonrada polietilen sarg ile kapatlarak d= etkilere kar= korunmu=tur Beton bloklar'n Haz'rlanmas' Deneysel çal=ma için, 10cm x 10cm x 10cm boyutlarnda yap=k konumda beton bloklar hazrlanm=tr. Daha önce hazrlanm= olan çelik elektrotlar bu beton bloklar içine yerle=tirilmi=tir. Bloklardan biri normal bile=imde, di,eri kar=m suyunun %3 ü oran- nda NaCl içermektedir..ekil 1. Yap=k konumdaki beton bloklar.ekil 1 de yer alan elektrotlar üzerindeki siyah bölgeler, koruma altna alnan bölgeleri ifade etmektedir. Beton numuneler, laboratuar ortamnda 24 saat bekletildikten sonra kalplar sökülmü=tür. Numuneler, iletkenliklerini yitirmeden daha hassas okumalar yaplabilmesi için, deney süresince %90 ba,l nemli ortamda bekletilmi=tir Beton Blok Bile,imleri Deneyler için B, B05, B10 ve B15 =eklinde adlandrlan toplam 20 adet beton blok numunesi hazrlanm=tr. B Numunesi : Bu gruptaki yap=k beton bloklardan birinde normal beton kullanlm=, di,erine ise kar- =m B05 Numunesi : Bu gruptaki beton bloklarn yapmnda, agrega ile hacimce %5 orannda styropor yer de,i=tirilmi=tir. Ayrca bloklardan birine yine kar=m B10 Numunesi : Bu gruptaki beton bloklarn yapmnda, agrega ile hacimce %10 orannda styropor yer de,i=tirilmi=tir. Ayrca bloklardan birine yine kar=m 312

3 STYROPOR KATKISININ BETONARME DEMQRLERQNQN KOROZYONU ÜZERQNE / POLQTEKNQK DERGQSQ, CQLT 8, SAYI 3, 2005 B15 Numunesi : Bu gruptaki beton bloklarn yapmnda, agrega ile hacimce %15 orannda styropor yer de,i=tirilmi=tir. Bu grupta da, yine bloklardan birine kar=m B, B05, B10 ve B15 beton numunelerine ait bile- =imler Tablo 2. de, 10cm x 10cm x 10cm lik beton numunelerin kar=m oranlar ise Tablo 3. de verilmi=tir. Beton bloklarn hazrlanmasnda kullanlan Elaz, Altnova Çimento Fabrikas A... nin üretmi= oldu,u Çal=mada kullanlan styropor malzemesine dair üretici firmann belirlemi= oldu,u baz de,erler =unlardr; yo,unluk kg/dm 3, basnç dayanm 0.15 N/mm 2, çekme dayanm 0.30 N/mm 2, E-Modülü 1.70 N/mm 2, tamamen suya batm= durumda su alma durumu (1 yl) hacimce % 4.1 dir Bas'nç Dayan'm' Deneyi Korozyon deneylerine ilave olarak hazrlanan beton numuneler, 28 gün sonunda üniversal test cihaz Tablo 2. Beton bloklarn bile=imi Numune Sol Blok Sa8 Blok B Num. Normal Beton Normal Beton + 7,41 kg Cl - /m 3 B05 Num. Normal Beton + %5 Styropor Normal Beton + %5 Styropor + 7,41 kg Cl - /m 3 B10 Num. Normal Beton + %10 Styropor Normal Beton + %10 Styropor + 7,41 kg Cl - /m 3 B15 Num. Normal Beton + %15 Styropor Normal Beton + %15 Styropor + 7,41 kg Cl - /m 3 Tablo 3. Numunelere ait kar=m oranlar Çimento, kg 0,465 0,465 0,465 0,465 Kum( 0-4 mm), kg 0,907 0,862 0,816 0,771 Çakl(4-8 mm), kg 0,863 0,863 0,863 0,863 Su, kg 0,247 0,247 0,247 0,247 Styropor, kg - 0, , ,00225 NaCl, kg Cl - /m 3 7,41 7,41 7,41 7,41 Su/Çimento 0,53 0,53 0,53 0,53 PÇ 42,5 çimentosunun minerolojik bile=imi Tablo 4. de, styropor (polistren sert köpük) malzemesine dair genel özellikler ise Tablo 5. de verilmi=tir. Kullanlan çimento dozaj, 300 kg/m 3 tür. Kar=m suyu olarak içme suyu kullanlm=tr. Tablo 4. Çimentonun minerolojik bile=imi Bile,enler Bile,en Miktarlar' (%) Silisyum dioksit (SiO 2 ) 20,04 Alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) 5,61 Demir oksit (Fe 2 O 3 ) 3,27 Kalsiyum oksit (CaO) 63,01 Ma,nezyum oksit (MgO) 2,49 Kükürt trioksit (SO 3 ) 2,26 Klorür (Cl) 0,006 Kzdrma kayb (K.K.) 1,64 Tayin edilemeyen (T.E.) 1,68 ile basnç deneyine tabi tutularak elde edilen sonuçlar numunelerin korozyon hzlar ile birlikte yorumlanm=tr. Deney esnasnda, yükleme hz 3,00 KN/S olarak alnm=tr Korozyon Potansiyeli Ölçümleri Korozyon potansiyeli ölçümlerinde, referans elektrot olarak doygun Bakr / Bakr Sülfat (Cu / CuSO 4 ) referans elektrotu kullanlm=tr. Korozyon potansiyelleri, ASTM-C standardna uygun olarak 90 gün boyunca her gün ölçülmü=tür. Ölçümlerde Fluke 45 Dual Display Multimeter cihaz kullanlm=tr. Korozyon potansiyellerinin zamana göre de,i=imleri, çeli,in aktif veya pasif halde bulundu,unu belirlemek üzere grafi,e geçirilmi=tir. Bu yöntem ile, zamana kar= yaplan potansiyel ölçümlerinde, beton Tablo 5. Styropor un genel özellikleri Teknik Özellikler lgili Standart Birim Oran Yo,unluk DIN kg/dm 3 0,015 0,020 0,030 Basnç Dayanm DIN N/mm 2 0,07-0,12 0,12-0,16 0,18-0,26 Çekme Dayanm DIN N/mm 2 0,15-0,23 0,25-0,32 0,37-0,52 Makaslama Dayanm DIN N/mm 2 0,09-0,12 0,12-0,15 0,19-0,22 Bükülme Dayanm DIN N/mm 2 0,16-0,21 0,25-0,30 0,42-0,50 E-Modülü - N/mm 2 0,6-1,25 1,0-1,75 1,8-3,1 Issal Uzama Katsays - 1/K Özgül Is Kapasitesi DIN 4108 J / (kg.k) Su Buhar Geçirgenli,i DIN g/ m 2.d Buhar Difizyon Direnç Katsays, (V) DIN /50 30/70 40/100 Tamamen Suya Batm= 7 Durumda Su Alma Durumu Gün DIN Hacim, % 3,0 2,3 2,0 1 Yl Hacim, % 5,0 4,0 3,5 313

4 O,uzhan KELE.TEMUR, Servet YILDIZ / POLQTEKNQK DERGQSQ, CQLT 8, SAYI 3, 2005 örnekleri içindeki in=aat demirlerinin, korozyonu kalitatif olarak incelenmektedir Galvanik Ak'm Ölçümleri Bu ölçümlerde B, B05, B10 ve B15 numunelerinin 90 gün süresince her gün galvanik akm de,erleri okunmu=tur. Ba,l korozyon hzlar galvanik hücrelerden geçen galvanik akmn elektrot yüzey alanna bölünmesiyle belirlenmi=tir. Ölçümlerde Fluke 45 Dual Display Multimeter cihaz kullanlm=tr. 3. BULGULAR VE TARTIMA 3.1. Bas'nç Dayan'm' Deney Sonuçlar' Beton numuneler üzerinde yaplan basnç dayanm deneyleri ile elde edilen sonuçlar.ekil 2. de gösterilmi=tir. Bas'nç Dayan'm' (N/mm 2 ) ,61 44,44 35,01 29,23 B Num. B05 Num. B10 Num. B15 Num. Numuneler.ekil 2. Numunelerin styropor oranna ba,l olarak basnç dayanm de,i=imi Yaplan basnç dayanm deneyleri neticesinde, normal betonunun basnç dayanm 48,61 N/mm 2 olarak belirlenmi=tir. Beton numunelerde styropor orannn artmas ile birlikte beklenildi,i gibi, basnç dayanmlarnda azalmalarn meydana geldi,i.ekil 2 den açk bir =ekilde görülmektedir. Ani basnç azalmas %21,22 lik bir azalma ile B10 numunesinde gözlenmi=tir Korozyon Potansiyeli Ölçüm Sonuçlar' ASTM-C standardna göre elde edilen korozyon potansiyeli de,erleri Tablo 6. da çizelge halinde,.ekil 3. de ise grafiksel olarak verilmi=tir. Korozyon Potansiyeli, (mv) Zaman (Gün).ekil 3. Numunelerdeki korozyon potansiyelinin zamana göre de,i=imi Tablo 6. Numunelerin korozyon potansiyeli de,erleri Numunelerin Korozyon Potansiyeli De8erleri, (mv) Gün B B05 B10 B Korozyon potansiyeli ölçümleri, styropor oranna ba,l olarak betonarme demirlerinin korozyon hzlarnda art= meydana geldi,ini açkça ortaya koymu=tur. Çal=ma sonucu elde edilen korozyon potansiyeli de-,erleri, B ve B05 numunelerinde betonarme demirlerinin pasif bölgede kald,n, B10 ve B15 numunelerinde ise aktif bölgede kald,n göstermi=tir Galvanik Ak'm Ölçüm Sonuçlar' Galvanik akm ölçümleri neticesinde elde edilen de,erler Tablo 7. de çizelge halinde,.ekil 4. de ise grafiksel olarak verilmi=tir. Tablo 7. Numunelerin galvanik akm de,erleri Numunelerdeki Galvanik Ak'm De8erleri, (µa/10 cm 2 ) Gün B B05 B10 B

5 STYROPOR KATKISININ BETONARME DEMQRLERQNQN KOROZYONU ÜZERQNE / POLQTEKNQK DERGQSQ, CQLT 8, SAYI 3, 2005 Galvanik Ak'm, (µa/10 cm 2 ) Zaman, (Gün).ekil 4. Numunelerdeki galvanik akmn zamana göre de,i=imi Galvanik akm ölçümleri neticesinde elde edilen de,erler, korozyon potansiyeli de,erlerini desteklemi=tir. Galvanik akm ölçümleri ile beton içine katlan styropor oranna ba,l olarak galvanik akm de,erlerinin de artmakta oldu,u açkça belirlenmi=tir. Galvanik akm de,erlerinde ki ani art=n oldu,u numune B10 numunesidir. 4. SONUÇLAR VE ÖNERLER Yaplan çal=ma neticesinde elde edilen de,erlere göre, beton numunelerin basnç dayanmlar ile betonarme demirlerinin korozyon hz de,erleri benzer de,i- =imler göstermi=tir. Basnç dayanmnda oldu,u gibi korozyon hzlarnda da ani de,i=im %10 styropor katkl numuneden sonra meydana gelmi=tir. Sonuç olarak, betonun birim a,rl,n azaltmak amacyla kullanlan styropor katks için maksimum miktarn %5 olaca,, bu de,erden fazla miktarda styropor un kullanlmas durumunda ise betonun basnç dayanmnda önemli miktarda azalmalar, betonarme demirlerinin korozyon hzlarnda ise önemli ölçüde art= meydana gelece,i belirlenmi=tir. Ara=trma sonucunda elde edilen bulgular =-,nda ileride yaplacak çal=malara =k tutmas bakmndan a=a,daki öneri yaplm=tr Yaplan çal=ma neticesinde, styroporun betonarme yaplar için tek ba=na uygulanabilecek bir katk maddesi olmad, sonucuna varlm=tr. Bundan dolay, styropor un betonla aderansn artrabilecek ba=ka arac katk maddeleri ile birlikte kullanlarak çal=malarn devam ettirilmesi önerilmektedir. 5. KAYNAKLAR 1. Uluata, A., R., Yap Malzemesi Olarak Beton Ders Notlar, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kültürteknik Bölümü, Erzurum, Postaco,lu, B., Yap Malzemeleri Dersleri, Q.T.Ü. Kütüphanesi, Say:1011, Qstanbul, Yalçn, H., Koç, T., Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Önlenmesi, CMS Kongre Yönetim sistemleri Uluslar aras Organizasyon Yaynclk Bili=im Hizmetleri Limited.irketi, Ankara, Argunhan, E., Pomza Ta= ile Üretilen Ta=yc Hafif Betonarme Elemanlarn Özelliklerine Süper Ak=kanla=trc Katk Maddesinin Etkisinin Ara=trlmas, Qstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kaya, A., Styropor Kullanlarak Elde Edilen Hafif Betonun Karakteristik Özelliklerinin Qncelenmesi, Frat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Asan, A., Galvanik Akm Metodu Kullanarak Klorür Qyonlar, Asetat Qyonlar ve Uçucu Külün, Beton Qçindeki Çeli-,in Korozyonu Üzerindeki Etkilerinin Ara=trlmas, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Jang, W., Iwasaki, I., Rebar Corrosion Under Simulated Concrete Conditions Using Galvanic Current Measurements, Corrosion-Nace, 47(11): , ACI Journal Committee Report, Corrosion of Metals in Concrete, Ame. Concrete Inst., ACI 222 R-85, 3,Detroit, Asan, A., Yalçn, H., Uçucu Kül Katksnn Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(1): 47-54, Doruk, M., Korozyon ve Önlenmesi, Orta Do,u Teknik Üniversitesi Müh. Fak., Yayn No:70, Ankara, Stratfull, R. F., Half-Cell Potentials and the Corrosion of Steel in Concrete, Highway Research Record 433, p.12, TS 802, Beton Kar=m Hesap Esaslar, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, TS 2511, Ta=yc Hafif Betonlarn Kar=m Hesap Esaslar, TSE, Ankara, TS 3114, Beton Basnç Mukavemeti Tayini, TSE, Ankara, Yalçn, H., Koç, T., Katodik Koruma, Palme Yayn Da,tm, Ankara, Yalçn, H., Koç, T., Mühendisler için Korozyon, Türk Mühendisler ve Mimarlar Birli,i Odas, Kimya Mühendisleri Odas, Ankara, Üneri, S., Korozyon ve Önlenmesi, Korozyon Derne,i, Poyraz Ofset, Ankara,

Normal Ve Silis Dumanı Katılarak Üretilen Betonlarda Donatı Korozyonuna Sodyum Klorür Etkisi

Normal Ve Silis Dumanı Katılarak Üretilen Betonlarda Donatı Korozyonuna Sodyum Klorür Etkisi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 277-286, 2005 Normal Ve Silis Dumanı Katılarak Üretilen Betonlarda Donatı Korozyonuna Sodyum Klorür Etkisi Oğuzhan KELEŞTEMUR ve Servet YILDIZ Fırat

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Farklı Bölgelerde Üretilen PKÇ/B 32,5 R Çimentosunun, Betonarme Yapılardaki Donatı Korozyon Potansiyeline Etkisi

Farklı Bölgelerde Üretilen PKÇ/B 32,5 R Çimentosunun, Betonarme Yapılardaki Donatı Korozyon Potansiyeline Etkisi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 757-765, 2004 Farklı Bölgelerde Üretilen PKÇ/B 32,5 R Çimentosunun, Betonarme Yapılardaki Donatı Korozyon Potansiyeline Etkisi Özet Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas 1 Tanyld ve Cokun, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(2): 1-14 (211) Elaz yöresi vine mermer tozu katk hafif betonun basnç ve ultrasonik ses geçirgenlii özelliinin aralmas Harun TANYILDIZI,

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1

Detaylı

Sülfat n beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi

Sülfat n beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 2, 2, 1, 79-85 3-9 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Sülfatn beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi Murat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 40-46 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 40-46 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Say: 1 s.111-116, 2007 Vol: 10 No: 1 pp.111-116, 2007 Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Tayfun UYGUNO1LU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe

Detaylı

Styropor Katılarak Elde Edilen Betonun Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi

Styropor Katılarak Elde Edilen Betonun Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 155-165, 27 19 (2), 155-165, 27 Styropor Katılarak Elde Edilen Betonun Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi Servet YILDIZ,

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi

Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlar n Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 277 - Polimerler ile Stabilize Edilmi Kumlarn Kesme Kutusu Deneyleri ile Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi Neval Uysal Ara. Gör., Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması

Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(), 57-66, 004 Özet Styropor Kullanılarak Elde Edilen Hafif Betonların Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması Servet YILDIZ, Ahmet KAYA * ve

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2015 (1-10) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 11, No: 1, 2015 (1-10) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ*

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* The Development of Alumina Formed on Aluminium Using Sulphuric Acid Anodizing Technique Suzan KONUKLU Kimya

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 301-309, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 301-309, 2005 Bölme Duvar Amaçl Alç Panellerin Baz Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi M. Haluk ÇEL4K,

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Asım ADALI a, Fatih AKYOL a, Muammer SEYRANLIOĞLU a, M.Sadrettin ZEYBEK a,* a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum,19030,sadrettinzeybek@hitit.edu.tr

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme dayanımını artırmak amacıyla, halk

Detaylı

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır. Malzeme Analizleri 20652001 Demir bazlı malzeme analizleri(i) 708 Karbon çeliği Karbon(C), Kükürt(S),

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÇELİĞİ KOROZYONDAN

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Agrega Türünün Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi / Research Article. Agrega Türünün Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(1), 51-60, 2013 2(1), 51-60, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Agrega Türünün Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Detaylı

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi Alkali ile Aül Üzerine SEtkisi ERÜ, Tel: (352) 437 00 80 E-Posta: cdatis@erciyes.edu.tr serhan@erciyes.edu.tr, Okan KARAHAN ERÜ, KMeslek Yüksek Okulu, K Tel: (352) 437 00 80 Tel: (344) 280 25 34 E-Posta:

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

Research on Performance of Mid-Range Water Reducer Admixture in Concrete

Research on Performance of Mid-Range Water Reducer Admixture in Concrete Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2010 (9-16) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 2, 2010 (9-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi * Fak - Tel: (0424) 2370000-5419 E-posta: mkaratas@firat.edu.tr Elif GÜRSES, Kayseri- E-posta: eelif-e@hotmail.com - -5419,

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ

KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ Komple deneylerde parantez içerisinde belirtilen poz.no'lar M.2' den sonraki rakamları kapsamaktadır. POZ ÇİMENTOLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (Komple) Portland Çimentosu (Minerolojik

Detaylı

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI Tayfun UYGUNOĞLU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Ara Kritik Su Verme Çift-Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi

Ara Kritik Su Verme Çift-Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 2 s.187-192, 2008 Vol: 11 No: 2 pp.187-192, 2008 Ara Kritik Su Verme Çift-Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi Oğuzhan

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı. S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç

Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı. S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç S Demirdağ, L Gündüz & S. Saraç Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç Süleyman Demire! Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İsparta ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Ağır Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Filler Malzemenin Etkisi. Filler Effects on Physical and Mechanical Properties of Heavy Concrete

Ağır Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Filler Malzemenin Etkisi. Filler Effects on Physical and Mechanical Properties of Heavy Concrete Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 10, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005).

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005). ÖZGEÇM 1. Ad Soyad : Mehmet ENEL 2. Doum Tarihi :19.04.1966 3. Unvan :Yrd. Doç. Dr. 4. Örenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yl Lisans Makine Müh. stanbul Teknik Üniversitesi 1989 Yük. Lisans Makine Müh.

Detaylı

Ürün Kataloğu ESEN METAL

Ürün Kataloğu ESEN METAL Ürün Kataloğu ESEN METAL İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Katodik Koruma Galvanik Anotlar Çinko Anotlar Alüminyum Anotlar Magnezyum Anotlar Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anotlar Normal Potansiyelli AZ-63 Tip Magnezyum

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

BETONUN PERFORMANSA GÖRE TASARIMI: PERFORMANS SINIFLARI

BETONUN PERFORMANSA GÖRE TASARIMI: PERFORMANS SINIFLARI BETONUN PERFORMANSA GÖRE TASARIMI: PERFORMANS SINIFLARI (1. BÖLÜM) Mehmet Ali Tademir, Fikret Bayramov TÜ naat Fakültesi, stanbul A. Necip Kocatürk ston stanbul Hazr Beton ve Beton Fabrikalar A.., stanbul

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES

DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES D-6 DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES DETERMINATION OF PHYSICAO-MECHANICAL PROPERTIES WITH THERMAL AND SOUND INSULATION OF NATURAL BUILDING STONES Y. ERDOAN MTA Dou

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı