>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 50 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER."

Transkript

1

2 SAYI 50 TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER. WINDOWS MS WINDOWS XP. MICROSOFT UN EN YEN filet M S STEM. PROJELER WORD E MET N AKTARMAK. WORD BELGELER NE DIfiARIDAN MET N AKTARMAK. MET NE RES M EKLEMEK. B R MET N BELGES NE NASIL RES M EKLEN R? INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER. SEYAHAT ÜZER NE INTERNET ADRESLER. ICQ - KULLANICI AYARLARI. ICQ DA ADRES L STES NASIL DÜZENLEN R? COOL PAGE LE ÇALIfiMA. COOLPAGE UYGULAMASININ NCEL KLER. MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR. D J TAL KAMERA PAZARINDAK DE fi KL KLER. 51. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. WINDOWS MS OFFICE XP. PROJELER NETWORK PAYLAfiIM AYARLARI. EXCEL DE TABLOYU ÇEV RMEK. INTERNET INTERNET TE fiarki SÖZLER. ICQ DAN SMS GÖNDERMEK. WEB S TES TASARLAMANIN KURALLARI. MULTIMEDIA VE E LENCE B LG SAYARLA FOTO RAFÇILIK. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS PUÇLARI (XXIII) 22 Ocak ta Bayilerde Kaç rmay n! ÖDÜLLÜ OKUR ANKET TAM SÜRÜM OFFICE XP Ö REN YORUM CD S KAZANMA FIRSATI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARIN SO UTULMASI TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI Yüksek s bilgisayar n z tehdit eden unsurlardan biridir. Bir bilgisayar içindeki tüm ayg tlar çal flt rabilmek için de iflen seviyelerde elektri e ihtiyaç duyar. Her parça farkl bir voltaj seviyesinde çal fl - yor olabilir, mesela bir sabit disk ile bir ifllemcinin kullanaca elektri in voltaj aras nda büyük fark vard r. Ancak monitör ya da yaz c gibi kendi enerjisini d flar dan ayr ca bir hat yard m yla sa layan ayg tlar d fl nda, bilgisayar kasas n n içindeki parçalar n hemen tamam elektri i güç kayna- ndan al rlar. Kasan z n arkas nda yer alan güç kayna flehir flebeke hatt ndan gelen elektri in voltaj n uygun seviyeye düflürür ve sahip oldu u çok say daki ba lant kablosu yard m yla bunu kasan n içindeki parçalara da t r. Her parça kendi içindeki düzenekler sayesinde voltaj gerekti i gibi ayarlar ve öyle kullan r. Ancak bir bilgisayar n içindeki parçalar n kulland elektri in voltaj ne denli düflük olursa olsun, bu parçalar elektrikle çal flan her cihaz gibi s üretirler. Özellikle yeni teknolojik geliflmeler ifllemcilerde kullan lan transistör say s n n artmas na sebep oldu undan, bu s oldukça yüksek seviyelere varabilmektedir. Belki 2 volt elektrikle çal flan bir transistör oda s cakl n n üzerinde bir s yayacak kadar s namaz, ancak bu transistörlerden milyon tanesini birkaç santimetrekarelik bir silikon yüzeye s k flt r rsan z durum tamamen de iflir. Transistörler yar -iletken malzemelerden yap l rlar, yani elektrik ak m n oluflturan elektronlar n üzerlerinden kolayca ak p gitmelerine izin vermezler. Bir transistör ancak belli ak m seviyelerinde durum de ifltirir ve elektronlar n geçmesine izin verir. Asl nda bu durumu t pk elektrikli sobalar n çal flmas na benzetebiliriz. fllemciler söz konusu oldu unda transistörlerin çal flabilmek için elektri in kolayca geçmemesini sa lamas gerekir, bu da t pk soba tellerinden geçen elektrik ak m n n tellere yapt transistörleri oluflturan yar -iletken maddeleri s t r. Bu s kaynaklar n n milyonlarcas bir araya geldi inde ortaya ç kan s rahatl kla birkaç yüz dereceyi bulabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 241

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI I < INFO> E er ifllemci ve di er bilgisayar parçalar n n yap m nda seramik ya da çelik gibi mazlemeler kullan l yor olsayd, birkaç yüz derecelik s lar hemen hiç sorun yaratmazd. Ancak bu parçalar n üretiminde böyle dayan kl malzemeler de il, daha hassas ve çok daha düflük s lardan zarar görebilen malzemeler kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden bilgisayarlar n dor u biçimde so utulmalar çok önem kazanmaktad r. Tabii bu s probleminin ortaya ç kmas nda en önemli etken daha güçlü ve süratli parçalar n gelifltirilmesi olmufltur. Mesela bundan 15 y l öncesinin PC s n f bilgisayarlar nda bulabilece iniz tek so utucu güç kayna üzerinde yer alan pervaneydi. O dönemde kullan lan ifllemciler ya da sabit diskler son derece yavafl çal flt klar ndan özel bir so utmaya ihtiyaç duymuyorlard. Ayr ca henüz CD-ROM ve DVD-ROM sürücüler gibi laser kullanan ayg tlar da mevcut de ildi. Özellikle Intel taraf ndan gelifltirilen ilk Pentium s n f ifllemcilerin piyasaya ç kmas yla beraber s nma sorunlar yaflanmaya bafllad. Ancak gerek 486 serilerinde, gerek ilk Pentium ifllemcilerde ortaya ç kan s seviyeleri çok güçlü so utma sistemlerine gerek olmadan çözülebiliyordu. Bu türden ifllemcilerin üzerine dilimlenmifl aluminyumdan s plakalar (Heatsink) yerlefltirmek suretiyle yeterli seviyede pasif so utma sa lanabiliyordu. Fakat geçen zaman ve gittikçe güçlenen bilgisayar parçalar pasif so utma yöntemlerinin yetersiz kalmas na sebep oldu. fllemciler hem çok daha güçlü ve s cak bir hale gelmifller, hem de sadece anakart de il ayn zamanda ses ve grafik kartlar üzerine de yerlefltirilmeye bafllanm fllard. Buna daha yüksek süratlerde dönen ve yüksek s - lar üreten sabit diskler, ayr ca yine yüksek süratle çal flan ve laser fl n m kullanan CD ve DVD-ROM sürücüler de eklenince, bir PC kasas n n içi k sa sürede f r na dönmeye bafllad. Bu yüzden üreticiler gittikçe artan s seviyeleriyle bafla ç kabilmek için yeni teknikler gelifltirmek zorunda kald lar. Özellikle ana ifllemci ya da grafik kart üzerinde bulunan ifllemciler gibi yüksek s kayna olan parçalar n özel so utma önlemlerine ihtiyaçlar vard r. Sadece kasan n içini so utmak bunlar korumak için yeterli olmayacakt r. 242 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARIN SO UTULMASI TEMEL B LG LER Bilgisayar n z n so utulmas kesinlikle hafife al - nacak bir konu de ildir. Modern bir bilgisayar n içinde güç kayna d fl ndaki parçalar içinde ayr ayr so utucu pervaneler bulunur. Özellikle ifllemciler ya üzerlerine entegre edilmifl, ya da sonradan yerlefltirilmifl olan kendi özel so utucular - na sahiptirler. Modern ifllemciler rahatl kla 2 GHz e varan süratlerde çal flabilmektedirler, bu da yüksek ifllem gücünün yan s ra hayli fazla s üretilmesi anlam na gelir. Bu yüzden eski modellere oranla çok daha büyük pasif so utma plakalar na ek olarak, hayli güçlü so utma pervanelerine de ihtiyaç duyarlar. Özellikle son dönemde so utma plakalar ve ifllemci yüzeyi aras na sürülen özel tasarlanm fl yüksek s ileten bir macundan da faydalan lmaya bafllanm flt r. Ancak tüm bu önlemler yeterli de ildir, çünkü pervanede oluflabilen bir ar za, s n n h zla yükselmesi ve ifllemcinin yanmas na sebep olabilir. Özellikle AMD taraf ndan üretilen yeni nesil ifllemcilerin bu konuda büyük bir zaaflar oldu u, so utucu pervanenin birkaç saniye için devre d fl kalmas halinde bile ifllemcinin alev alev yanabildi i bilinmektedir. Kullan lan parçalar n markas ne olursa olsun, hiçbir kullan c böyle bir durumu an nda sezerek gereken önlemi alamaz ve haliyle yanma tehlikesi hemen her marka için geçerli bir tehdittir. flte bu yüzden anakart üreticileri uzun zamand r tasarlad klar anakartlara yeni ifllevler kazand rarak ifllemcileri korumaya çal flmaktad rlar. Bunlar n içinde en önemlisi bir s sensörü sayesinde ifllemcinin çal flma an ndaki s s n ölçmek, anakart üzerindeki güvenlik modülü yard m yla bunu kontrol etmektir. BIOS çipi içindeki özel seçenekler sayesinde belirli bir s aral seçilir ve ifllemci s cakl tehlikeli s n r aflt nda bilgisayar derhal kapat l r. Bu oldukça güvenilir bir önlemdir, ancak ifle yaramas için s sensörünün do ru ba lanm fl ve ayarlar n do ru yap lm fl olmas gereklidir. I < INFO> Pasif so utma olarak bilinen yöntemde sadece s n n belirli bir parçadan uzaklaflt - r lmas n sa layan çeflitli metal so utma plakalar kullan l r. Aktif yöntemlerde ise baflta güçlü fanlar olmak üzere pek çok farkl unsurdan faydalan l r. Baz deneysel bilgisayar modellerinde s v so utmal sistemler bile kullan lm flt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 243

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI Bir bilgisayar verimli bir biçimde so utabilmek için ne yapmak gerekir? Asl nda bu sorunun cevab do rudan bilgisayar n içindeki parçalar n gücü ve say s ile ba lant l d r. Eski nesil bir ifllemci, ekran kart ve sabit diskiniz varsa, bunlar n üzerlerindeki so utma önlemleri ço u zaman yeterli olacakt r. Tabii ki bilgisayar n z rahatça hava alabilece i, çok s cak ve nemli ortamlardan uza a yerlefltirdi inizi varsayarak bunu söylüyoruz. Kalorifer pete inin hemen yan na ya da do rudan günefl görecek bir yere yerlefltirilen bilgisayarlar düzgün so utmak pek mümkün olmayacakt r. Ayr ca kasan n içinde ve özellikle so utucu pervanelerde oluflan toz birikimleri de s k s k temizlenmelidir. E er bilgisayar n z n içinde yüksek güçlü pek çok parça varsa, o zaman bunlar aralar nda bir miktar mesafe kalacak biçimde yerlefltirmek iyi bir fikirdir. Mesela sabit disk ve CD-ROM sürücü aras nda hiç mesafe olmamas hava ak m n, haliyle so utmay önleyecektir. Öte yandan güçlü bir grafik kart n n da so utmaya ihtiyaç duyabilece i unutulmamal d r, özellikle Overclock edilen grafik kartlar ve ifllemciler için fazladan so utma sa lanmas önemlidir. Yeni nesil grafik kartlar n n ço u hem grafik ifllemci, hem de haf za modülleri üzerinde so utma unsurlar yla üretilmektedir. Böyle bir kart n do ru montajlanmas ve etraf nda hava ak m için uygun boflluk b rak lmas önemlidir. Bir di er önemli unsur ise bilgisayar kasas n n boyutlar d r. Genifl bir kasa hava ak m için daha uygundur, gerekirse rahatl kla ek so utucular tak labilir. Ancak özellikle monitör alt na yerlefltirilen yass kasa modellerinde s birikimi büyük bir sorun olabilmektedir. Bu konuda s k s k düflülen bir hata da kasan n tamamen aç lmas n n so utma için yeterli olaca fikrine kap lmakt r. Bu durum her zaman ifle yaramaz ve bazen ters etki ederek özel haz rlanm fl bir kasan n içindeki hava ak m n bile bozabilir. Bir kasa tamamen aç k durumda olsa bile, hava ak m n n zay f olmas yüzünden baz k s mlarda s birikimleri oluflabilmektedir. Ayr ca kasan n tamamen aç k olmas parçalar n toz ve rutubete karfl daha korunmas z kalmas na sebep olacakt r. Bu yüzden kasa kapal tutulmal, gerekirse uygun yerlefltirilmifl fanlar yard m yla çok s üreten parçalar tek tek so utulmal d r. Bugün piyasada farkl amaçlar için tasarlanm fl pek çok so utucu modeli mevcuttur. Bunlara yap lacak fazladan USD civar nda bir harcama sizi çok daha büyük bir masraftan koruyabilecek ak ll ca bir yat - r m olacakt r. 244 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 MS WINDOWS XP WINDOWS MS WINDOWS XP Bu bölümde Microsoft un yeni iflletim sistemine bir göz at yoruz. Microsoft bugün dünya yaz l m devlerinden biri olmas n Windows iflletim sistemine borçludur denebilir. Windows 3.1 sürümünün piyasaya ç kar lmas ndan bu yana, Microsoft bu iflletim sistemini devaml gelifltirmek için u raflm fl, sonuçta ortaya birbirini takip eden pek çok Windows sürümü ç km flt r. Do al olarak Microsoft her yeni sürümün öncekilerden çok daha iyi ve geliflmifl oldu unu bildirmektedir. Haliyle bir firman n kendi ürünlerini aç kça kötülemesi beklenemez. Ve ço unlukla Windows iflletim sistemlerinin her yeni sürümde biraz daha iyileflti ini söylemek yanl fl olmayacakt r. Ancak daha önceki tecrübelerimizden de bildi imiz gibi, her yeni Windows öncekilerden kesinlikle daha mükemmel de ildir. Özellikle güvenilirlik aç s ndan bak ld nda baz Windows sürümlerinin gerçekten de çok ciddi sorunlara sahip oldu u görülebilir. Mesela Windows ME nispeten yeni ve daha geliflmifl bir iflletim sistemidir. Ancak pek çok aç dan takipçisi oldu u Windows 98 den daha problemli bir yaz l m oldu u tüm otoriteler taraf ndan kabul edilmektedir. Tabii burada dikkate al nmas gereken önemli bir husus vard r. O da iflletim sistemi gibi karmafl k bir yaz l m haz rlamaktaki zorluklard r. Özellikle PC ler gibi belirli bir donan m ve yaz l m standard bulunmayan bir platform üzerinde güvenli biçimde çal flacak bir iflletim sistemi haz rlamak tam bir kabus olabilmektedir. Buna bir de uzun çabalardan sonra alt yap s oturtulmufl olan bir iflletim sistemi üzerinde radikal de ifliklikler yapman n getirdi i zorluklar eklemek gerekir. Sonuç olarak Microsoft taraf ndan ç kar lan iflletim sistemlerinin hiçbiri tamamen yeni de ildir. Her yeni iflletim sistemi bir önceki sürümden yola ç k larak haz rlanmaktad r. Microsoft taraf ndan piyasaya sürülen en yeni iflletim sistemi olan Windows XP de bunu aç kça belirtmektedir. XP kodu ngilizce Experience kelimesinden yola ç k larak seçilmifltir. Tecrübe anlam na gelen bu kelime firman n geçmiflten ald dersleri temsil etmesi aç s ndan tercih edilmifltir. I < INFO> Windows XP pek çok aç dan kullan c ya daha fazla yard mc olmak üzere tasarlanm fl bir iflletim sistemidir. Pek çok ayar otomatik olarak yap l r ve ço u ifllem oldukça basitlefltirilmifltir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 159

8 <<< WINDOWS MS WINDOWS XP I < INFO> Windows XP Microsoft taraf ndan gelifltirilen en son Windows iflletim sistemi sürümüdür, ancak pek çok aç dan öncekilerden farkl bir çizgi izlemektedir. Herfleyden önce grafik arabirim tamamen yeniden düzenlenmifl, XP nin tüm görünümü elden geçirilmifltir. Eski Windows sürümleri ile k - yasland nda, XP özellikle görünüm aç s ndan tamamen farkl bir iflletim sistemi hissi vermektedir. Herfleyden önce arabirimde kullan lan renk paletleri tamamen yenilenmifl, eski donuk renkler yerlerini daha canl tonlara b rakm flt r. Özellikle arabirimde kullan lan logolar ve animasyonlar çok daha canl bir flekilde tasarlanm flt r. Windows XP nin her köflesi kullan c ya hofl gözükecek bir yap ya sahiptir. Tabii isteyenlere bu yeni arabirimi tamamen devreden ç kararak eski tip Windows arabirimini kullanabilme imkan da verilmifltir. Peki ama bir kullan c neden bu yeni renkli arabirim dururken tekrar eski ve basit yap ya dönmek isteyebilir? Bunun bafll ca sebebi yeni grafik arabirimin sistem kaynaklar n eskiye oranla çok daha büyük miktarlarda tüketmesidir. Bol renkli ve animasyonlu bir yap göze hofl gelebilir, ancak ifllemci gücü ve haf za kapasitesi gibi kaynaklar da büyük oranlarda tüketir. Bir iflletim sistemi göze hofl görünmek d fl nda daha pek çok iflleve sahip olmak zorundad r ve bunun için sistem kaynaklar n n ak lc kullan lmas gereklidir. Windows XP nin sahip oldu u geliflmifl grafikler ço u bilgisayar oldukça yavafllatabilecek kadar yo un bir ifllemci gücüne ihtiyaç duymaktad r. Standard arabirim aç k iken kullan lan renk paleti olas en üst seviyelere ulaflmaktad r. Ayr ca arabirim içindeki her tür menü ve pencere detayl animasyonlara sahiptir. E er en son nesil parçalardan oluflan güçlü bir sistem kullan yorsan z bu büyük bir sorun olmayacakt r, ama maalesef her kullan c böyle ideal bir sisteme sahip de ildir. Windows XP özellikle geliflmifl grafikleri yüzünden oldukça güçlü bir sisteme ihtiyaç duymaktad r. Her ne kadar minimum sistem olarak 300 MHz ifllemci ve 128 MB RAM tavsiye ediliyorsa da, XP nin rahatça aç labilmesi için bile bunun iki kat gereklidir. 160 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 MS WINDOWS XP WINDOWS Tabii ki Windows XP sadece grafik aç dan gelifltirilmifl bir yaz l m de ildir. Bunun haricinde de pek çok yenili e sahiptir. Herfleyden önce XP nin önceki Windows sürümlerinden çok daha güvenli oldu u bildirilmektedir. Özellikle Internet ve Network kullan m için pek çok özel güvenlik önlemi bulunan XP, kendi özel koruma yaz l mlar na da sahiptir. Windows XP nin genel performans aç s ndan da önceki sürümlerden çok daha geliflmifl oldu u bildirilmektedir. Microsoft programc lar bu yeni iflletim sisteminin öncekilerden çok daha fazla ifli, çok daha h zl bir biçimde yapabildi ini bildirmektedirler. Windows XP nin di erlerinden ortalama yüzde 25 daha h zl çal flt söylenmektedir. Bunda XP için özel olarak gelifltirilen DirectX sürümünün de büyük pay oldu u br gerçektir. Yeni DirectX sürümleri özellikle geliflmifl grafik ifllemcilerin yeteneklerinden mümkün oldu unca fazla faydalanmak üzere tasarlanm fllard r. Üstelik Windows XP kendi özel DirectX sürümünü kullanmaktad r. XP ye eklenen di er baz özellikler ise uzun zamand r Windows kullan c lar taraf ndan eksikli i hissedilen baz yetenekleri kazand rmak amac n gütmektedir. Mesela eski Windows sürümleri çeflitli formatlardaki resim dosyalar n önizleme ya da görüntüleme için açamazlar. Bunun için hemen her zaman baflka firmalar n ürünü olan yaz l mlar kullanmak gerekmifltir. Ancak XP çok farkl formatlardaki resim, video ve ses dosyalar n rahatl kla açabilecek biçimde donat lm flt r. Pek çok di er konuda da yetersiz olan Windows iflletim sistemi, XP ye eklenen özellikler sayesinde çok daha yetenkli hale getirilmek istenmifltir. Özellikle multimedya konusunda pek çok yeni uygulamaya sahip olan XP ile kendi CD-ROM lar n - z yakmak ya da video dosyalar n z düzenlemek son derece basit bir hale gelmektedir. * < PUCU> Windows XP ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Microsoft un haz rlad sayfalar ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfalar adresinde bulacaks n z. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 161

10 <<< WINDOWS MS WINDOWS XP Windows XP ile birlikte gelen bir baflka yenilik ise korsan kopyalara karfl al nan bir önlemdir. Windows XP kullan c lar bu yeni iflletim sistemini bilgisayarlar na kurduktan sonra Internet üzerinden Microsoft un web sitesine ba lanarak kay t yapt rmak zorundad rlar. Her kullan c için bir kay t flifresi verilmektedir ve e er kay t yapt r lmazsa gerek Windows XP, gerek Office XP yaz - l mlar bir süre sonra kendilerini kapatmaktad rlar. Bu flekilde korsan kopyac l n önüne geçilmeye çal fl lmaktad r, ancak ne denli baflar l olunaca n zaman gösterecektir. Peki Windows XP söylendi i kadar mükemmel ve güvenilir bir sistem midir? Asl nda bu nokta oldukça tart flmaya aç kt r. Herfleyden önce bugüne dek ç kar lan iflletim sistemi türünden karmafl k yaz l mlar n hemen hiçbiri ilk günden mükemmel olmay baflaramam fllard r. Ayn fleyi XP için de söylemek mümkündür. Daha piyasaya ç kmas - n n üstünden çok zaman geçmemifl olmas na ra men, Windows XP için flimdiden toplam 20 MB civar nda yama dosyas yay nlanm flt r. Özellikle güvenlik konusunda ciddi aç klar n n ortaya ç km fl olmas, XP nin denildi i kadar rafine olup olmad sorusunu do urmaktad r. Ayr ca ço u kullan c XP nin s k s k çökmesinden ve ciddi çal flma hatalar vermesinden yak nmaktad r. Peki kullan c lar nas l bir yol izlemelidirler? lk f rsatta Windows XP ye terfi etmek iyi bir fikir midir? Asl nda bu soruya verilecek cevap bellidir. T pk donan m gibi, yaz - l mlar n da olgunlaflmas için belirli bir süre beklemek gereklidir. Özellikle iflletim sistemi gibi çok önemli bir yaz l mda terfiye gidilirken dikkatli olmak gerekir. Halen kullanmakta oldu unuz iflletim sisteminden memnunsan z, s rf yenilik u runa maceraya at lman n bir anlam olmayacakt r. Windows XP yeni olmas nedeniyle pek çok eksi e sahiptir, mesela henüz Windows 98 gibi oturmufl bir sürücü veri taban na sahip say lmaz. Buna bir de bu yeni yaz l m n ihtiyaç duydu u abart l sistem özelliklerini eklerseniz, halen kulland n z bilgisayar n yeterli olup olmayaca sorusuyla da karfl lafl rs n z. flte bu yüzden kullan c lar n bir süre daha beklemeleri ve geliflmeleri takip etmeleri tavsiye edilir. 162 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 WORD E MET N AKTARMAK PROJELER WORD E MET N AKTARMAK Internet üzerinde hemen her konuda bilgi bulunur. Diyelim ki Internet üzerinde gezinirken arad - n z bilgileri buldunuz ve bunlar kaydetmek istiyorsunuz. Bunu yapabilmenin iki yolu vard r, öncelikle tüm web sayfas n oldu u gibi bilgisayar - n za kaydedebilirsiniz. Ancak bu sayfalar sadece browser yaz l m ile görebilirsiniz. Ayr ca bir web sayfas çok say da unsurdan olufltu u için, ihtiyac n z olan verilerin d fl ndakiler de kaydedilecektir. Öte yandan e er dilerseniz bu sayfalarda yer alan verilerin sadece metin k s mlar n bir Word belgesi içine kaydedebilirsiniz. Bu bölümde bunu nas l yapaca n z görüyoruz. Ad m 1: Öncelikle Internet Explorer ile istedi iniz web sayfas n aç n. Daha sonra Word ile yeni bir metin belgesi oluflturun. Bundan sonra s ra kaydedece iniz sayfadaki verileri seçmeye geldi. Ad m 2: Burada istedi iniz metni seçerken dikkat etmeniz gereken husus browser içinde metin seçmenin güçlü üdür. Web sayfas içinde size yol gösteren bir imleç olmayaca ndan seçimi dikkatli yapmal s n z. Seçime bafllayaca n z yerde sol fare tufluna t klay n ve bas l tutarak metnin sonunda dek sürükleyin. Daha sonra da CTRL + C k sayol tufllar ile seçili durumdaki metni kopyalay n. Ad m 3: Görev çubu undaki simgesine t klayarak aç k durumdaki Word belgesine geçifl yap n. Burada metni yap flt rmak istedi iniz noktaya imleci yerlefltirin ve CTRL + V k sayol tufllar yla metini belge içine aktar n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 153

12 <<< PROJELER WORD E MET N AKTARMAK Ad m 4: Bu flekilde aktar lan metinin genel görüntüsü web sayfas ndakine benzer olacakt r, bu da ço unlukla göze pek hofl görünmeyebilir. Bu yüzden metini düzenlemeniz gerekecektir. Bunun için CTRL + A ile tüm metini seçili hale getirin. Ard ndan çal flma penceresinin üst k sm ndaki cetvelde bulunan oklar kullanarak metnin hizalanmas n de- ifltirebilirsiniz. Yine araç çubu unda yer alan hizalama tufllar n da ayn ifl için kullanabilirsiniz. Ad m 5: E er metinle beraber olan herhangi bir resmi de kaydetmek isterseniz, resmin üzerine sa tuflla t klay n, ard ndan Farkl Kaydet seçene i ile resmi sabit diskinizde uygun bir yere kaydedin. Ad m 6: fiimdi de resmi daha önce de yapt n z gibi Ekle seçene i menüsündeki Resim fl kk yard m yla belge içinde uygun bir konuma yerlefltirin. Ad m 7: fiimdi metin üzerinde font de iflikli i ve benzeri di er ifllemleri gerçeklefltirebilirsiniz. fliniz bittikten sonra dosyay kaydetmeyi unutmay n. * < PUCU> Unutmay n ki burada anlat lanlar HTML ile haz rlanm fl sitelerden veri almak için uygundur. Flash türü yaz l mlarla haz rlanan sayfalar tamamen farkl bir yap dad rlar. 154 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 MET NE RES M EKLEMEK PROJELER MET NE RES M EKLEMEK Bazen bir metin belgesine resim eklemeniz gerekebilir. Word ile çal fl rken belgelerinize resimler de ekleyebilece inizi önceden de anlatm flt k. Bu bölümde resimler üzerinde yapabilece iniz çeflitli ayarlar gösterece iz. Bu sayede metin içindeki resimleri daha uygun yerlefltirebilir ve verimli bir biçimde kullanabilirsiniz. Ad m 1: Öncelikle metin içinde resmi yerefltrimek istedi- iniz noktay belirleyin ve imleci buraya getirin. Bundan sonra Ekle seçene i menüsünden Resim/Dosyadan fl kk n seçin. Ad m 2: Aç lacak olan diyalog penceresi size arad n z resmi bulman zda yard mc olacakt r. Resmi seçtikten sonra Ekle tufluna t klayarak ifllemi gerçeklefltirin. Ad m 3: Resminiz metin içindeki yerini alacakt r. fiimdi resme sa tuflla t klay n ve aç lan menüden Resmi Biçimlendir fl kk n seçin. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 155

14 <<< PROJELER MET NE RES M EKLEMEK Ad m 6: Bir di er k s m olan Boyut içinde yer alan ayarlar sayesinde ise resmin metin içindeki boyutlar n istedi iniz biçimde ayarlayabilirsiniz. Ad m 7: Resime sa tuflla t klad n zda aç lan menüden seçebilece iniz Kenarl klar ve Gölgelendirme seçene i alt nda bulunan menüler ise size resmin çevre düzenini diledi inizi gibi yapma imkan tan yacakt r. Ad m 8: Tüm ayarlamalar yapt ktan sonra resmi metin içine yerlefltirmifl olacaks n z. Ad m 4: Aç lacak olan diyalog penceresinde befl farkl k s m bulacaks n z. Bunlardan Resim bafll kl olan bölümde yerlefltirdi iniz resmin renk ve benzeri ayarlar n yapabilir, gerekirse boyutlar n de ifltirebilirsiniz. Ad m 5: Bu bölümdeki Kayd rma bafll kl k s mda bulaca n z ayarlar sayesinde resmin metinle uyum içinde yerlefltirilmesini sa layabilirsiniz. 156 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET TE SEYAHAT S TELER INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER Bu bölümde seyahat ile ilgili baz sitelere yer veriyoruz. Dünyan n ilk demiryoluna sahip olan ngiltere yi trenle dolaflmak niyetindeyseniz, ngiliz Demiryollar fiirketi nin resmi sitesinde arad n z hemen her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. sviçre nin demiryolu haritas ve tren tarifeleri için bu siteye u raman z yeterlidir. Sitedeki arama motoru sayesinde duraklar ve tarifeleri detayl olarak görebilirsiniz. Fransa tüm dünyadaki en h zl trenlere ve en yayg n demiryolu a na sahip ülkelerden biridir. Bu sitede SNCF flirketinin befl ayr dilde haz rlanm fl sitesini bulabilirsiniz. Eski bir ngiliz sömürgesi oldu u dönemde demiryolu a ile kaplanm fl olan Hindistan trenle dolaflmak ilginç bir macera olabilir. Bu görüflü paylaflanlar n bu siteyi ziyaret etmesi tavsiye edilir. Sadece Fransa de il, Avrupa genelinde hizmet veren TGV flirketi dünyadaki en h zl trenlerden baz lar n iflletmektedir. Bu sitede flirketin hizmetleriyle ilgili detayl bilgi bulabilirsiniz. E er tüm Avrpa genelindeki tren yollar ve ulafl m hizmetleriyle ilgili detayl bilgiler almak istiyorsan z, o zaman bu adresi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 305

16 <<< INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n web sitesi tasar m olarak çok renkli bir arabirime sahip olmasa da trenyolu tarifelerinden vagon ve tren tan t mlar - na kadar hemen her türlü bilgiyi bulmak mümkün oluyor. Çok modern ve fl k bir tasar ma sahip olan Türk Hava Yollar n n sitesinden online bilet alabilmeniz mümkün oluyor. Ayr ca kolay check-in ve Miles&Miles hizmetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Sadece uluslaras de il flehiriçi tafl mac l da özellikle stanbul gibi büyük flehirlerde oldukça önem kazanmaktad r. Dolay s yla stanbulda tafl mac l n kalbi olan IETT'nin sitesine mutlaka bir göz at n. Marmara'n n iki yakas n biraraya getirdik slogan n kullanan ve deniz tafl - mac l na h z getiren deniz otobüsleri a.fl.'nin wen sayfas nda tarifelerden online bilet sat fl na kadar her tür hizmet al - nabiliyor. stanbul'un iki yakas aras nda y llard r hizmet veren vazgeçilmez flehirhatlar iflletmesi hakk nda her tür bilgiyi bulabilece iniz bir site. Ayr ca kay p eflyalar konusunda bilgi de alabiliyorsunuz. Türkiyen'nin ulaflt rma rehberi olma amac yla aç lm fl olan Nereden nereye web sitesinde; kara, hava, deniz ve demir yollar bafll klar n n yan s ra otel ve kamp yerleri ile araç kiralama üzerine bilgiler de al nabiliyor. demiryolu.html Ülkemizdeki baflar l web dizinlerinden biri olan Bigglook alt ndaki seyahat bölümündeki demiryollar sayfas ndan, TCDD rezervasyon ve dan flma telefonlar ile tren bileti acentalar gibi bilgilere ulafl labiliyor. seyehat Bir baflka web dizini olan Türkiye-online alt ndaki seyahat ve turizm bölümünde otellerden ilçe ve yöresel sitelere, araç ve yat kiralamadan havayollarina kadar herfleyi bar nd ran bir web sitesi. acenta.php Tamamen tatil, gezi ve turizm üzerine odaklanm fl bu sitede illere göre seyahat acentalar n n yan s ra seyahat ile ilgili akl n za gelebilecek her konuda ba lant ya bu siteden ulaflabiliyorsunuz. 306 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 ICQ KULLANICI AYARLARI INTERNET ICQ KULLANICI AYARLARI Bu bölümde baz özel kullan c ayarlar n inceliyoruz. Bilgisayar n za ilk defa kurdu unuzda, ICQ kullan c listenizde büyük ihtimalle birkaç kifliden daha fazlas olmayacakt r. E er Internet üzerinde uzun zaman geçiren biri de ilseniz, bu liste asla çok kalabal klaflmayabilir. Ancak e er bu mesaj servisini çok s k kullan yorsan z, bir süre sonra uzay p giden ve arad n z kifliyi bulman z oldukça zorlaflt ran bir listeyle karfl laflabilirsiniz. Neyse ki ICQ iflinizi kolaylaflt racak seçenekler sunmaktad r. Öncelikle ba lant listesinin en alt nda yer alan To Advanced sçene ine t klayarak geliflmifl arabirime geçin. Bundan sonra listenin üst k sm nda beliren yaprak biçimli tuflun üzerine sa tuflla t klay n. Aç lacak olan menüdeki Find User seçene i size listenizdeki herhangi bir kullan c y isim ya da numara gibi farkl kriterlere göre bulma imkan verecektir. Ayn menüden ulaflabilece iniz bir baflka seçenek olan Sort ise, listenizdeki kullan c lar isim ya da ba lant durumlar na göre listelemenize imkan tan r. Bu sayede arad n z bir kifliyi daha çabuk bulabilirsiniz. Ayn menüdeki son seçenek ise kullan c isimlerinin yan nda özel simgelerin gösterilip gösterilmeyece ini ayarlama imkan sunar. Üzerine sa tuflla t klad - n z tuflun kendisi ise kullan c listesini iki de iflik flekilde görüntüler. Tufl aktifken listede sadece Online konumdaki kullan c lar n isimleri görülecektir. Di- er konumda ise tüm isimler görüntülenir. Online konumdakiler yeflil, Offline durumdakiler ise k rm z renkte görüntülenirler. Listenizde kal c olarak kay tl olmayan kullan c lar ise siyah renkle gösterileceklerdir. I < INFO> ICQ listesindeki gruplar farkl kriterlere göre isimlendirmek iflinizi oldukça kolaylaflt rabilir. Bunun için imleç grubun bafll üzerindeyken F2 tufluna basman z yeterlidir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 307

18 <<< INTERNET ICQ KULLANICI AYARLARI Listenin en üstünde bulunan tufllardan ikincisi ise bir insan yüzü simgesiyle gösterilmifl olan Contact List Groups tufludur. Bu tufl sayesinde kullan c listesindeki isimleri farkl gruplar alt nda toplayabilirsiniz. Üzerine sa tuflla t klad n zda ilgili seçenekleri içeren bir menü aç lan bu tufl, normal t klama ile grup listesi moduna geçer. Standard olarak dört adet grup listesi vard r, ancak siz bunlar istedi iniz gibi de ifltirebilirsiniz. Farkl ilgi alanlar ya da benzer amaçlarla haz rlanm fl gruplar oluflturmak çal flman zda size oldukça yard mc olacakt r. Bir grupla çal flman n getirdi i en büyük kolayl klardan biri grup içindeki herkese ayn mesaj ya da dosyay birkaç t klamayla gönderebilme imkan n z n olmas d r. Ayn zamanda e-posta ya da SMS mesajlar n da gönderebilmenize imkan tan yan seçenekler mevcuttur. Yeni bir grup oluflturmak için tüm yapman z gereken grup tuflunun üzerine sa tuflla t klamak ve Create New Group fl kk n seçmektir. Sizden yeni gruba bir isim vermeniz istenecektir, bundan sonra yeni grup listedeki yerini alacakt r. Bir kullan c n n ad n herhangi bir gruba eklemek için ise tüm yapman z gereken grup modundayken ismine t klamak, aç lan menüden Move To Group seçene i ile haz r durumdaki gruplardan herhangi birini seçmektir. Böylece farkl kiflileri de- iflik gruplar alt nda toplayabilirsiniz. Yine grup simgesi üzerine sa tuflla t klad n zda aç lan menüdeki Group Mode seçene i sayesinde gruplar ba lant durumlar na göre listeleyebilirsiniz. Mode 1 sadece gruplar gösterecek, tüm kullan c lar ayn kategori alt nda s ralayacakt r. Mode 2 ise kullan c gruplar n bir de ba lant durumuna göre iki ayr parçaya ay rarak listeler. Böylece e er isterseniz sadece bir grup içindeki ba l durumdaki kiflileri görebilirsiniz. 308 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 COOL PAGE LE ÇALIfiMA INTERNET COOL PAGE LE ÇALIfiMA Cool Page ile web sayfas tasar m na devam ediyoruz. Önceki bölümlerde Cool Page adl web sayfas tasar m yaz l m n nas l ve nereden edinebilece inizi görmüfl, bununla çal flman n inceliklerini anlatmaya bafllam flt k. Bu bölümde ise Cool Page ile sayfa tasarlarken baz özel ifllemleri nas l yapabilece inizi görece iz. fiüphesiz bir web sayfas n n en can al c unsurlar ndan biri de hyperlink ba lant lar n do ru yap lm fl olmas d r. Bu ba lant larla bir baflka sayfaya ya da siteye geçifl yap ld ndan bunlar son derece önemlidir. Cool Page kullan c ya hyperlink ba lant lar h zl ve kolay bir biçimde oluflturma imkan sunar. Tüm yap lmas gereken Link To seçene i ile bir ba lant listesi oluflturmakt r. Bu seçenek size e-posta adresleri, web siteleri ya da di er sayfalar sürükle-b rak yöntemiyle sayfan za tafl ma imkan sunar. Buradan sayfa içinde uygun gördü ünüz yere atamalar yaparak hyperlink ba lant lar - n kolayca oluflturabilirsiniz. E er sürükle-b rak metodu size ters geliyorsa, o zaman ilgili diyalog penceresinden ba lant n n yap laca tam adresi girerek bunu gerçeklefltirebilirsiniz. Ba lant yapmak istedi iniz favori sitelerinizin tam adreslerini browser uygulaman z n adres listesinden ö renmeniz mümkündür, s k gidilen siteler zaten otomatik olarak kaydedilmektedir. Cool Page ile web sayfan za çeflitli tablolar da yerlefltirebilirsiniz. HTML kodlamas nda bunu her parametreyi tek tek yazarak yapman z gerekirken, burada tüm yapman z gereken kontrol panelindeki Draw colored box or line seçene ini kullanmakt r. Bu sayede t pk Paint ile çizim yapar gibi basit ve h zl bir biçimde tablolar oluturabilmek mümkün olacakt r. * < PUCU> Kontrol panelindeki Preview on browser seçene i sayesinde, sayfalar n z browser yaz l m yard m yla ön izlemeye tabi tutabilir, böylece kontrol edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 309

20 <<< INTERNET COOL PAGE LE ÇALIfiMA Cool Page ile tablolar olufltururken yapman z gereken farkl renkler kullanarak iç ve d fl hücre duvarlar n çizmektir. Bunlar dörtgenler çizerek haz rlayabilirsiniz ve herhangi bir say s n r da yoktur. E er isterseniz sonradan bu flekilleri tutup çekifltirerek hücre boyutlar n da de ifltirebilmeniz mümkündür. Hücrelerin içine veri girmek için ise Draw text rectangle seçene ini kullanman z gereklidir. Web sayfan za kendi haz rlad n z Flash animasyonlar ya da Java appletlerini girmek isterseniz, Cool Page buna da imkan tan maktad r. Yapman z gereken Insert seçene i alt ndaki HTML Object fl kk na t klayarak ilgili diyalog penceresini açmakt r. Buradan ilgili parametreleri girdikten sonra e er isterseniz animasyonun ekran boyutlar n da ayarlama imkan n z olacakt r. Sayfalar n z yay nlanmaya haz r oldu unda Cool Page bunu son derece kolay bir biçimde servis sa lay c n z n sunucu bilgisayar na aktarman za imkan tan yacakt r. Bunun için Publish web page simgesine t klayarak ilgili diyalog penceresini aç n. Buradan yay nlanacak sayfa ad n ve aktar - laca sunucu adresini tam olarak girin. Gerekli kullan c ad ve flifreyi de girdikten sonra tüm yapman z gereken Publish Page tufluna t klamak olacakt r. Tabii bir servis sa lay c ile anlaflm fl ve Internet ba lant n z yapm fl olman z gerekti ini de hat rlatal m. * < PUCU> Internet sunucusu üzerine yükledi iniz web sitenizin ana sayfas n n ad her zaman için INDEX.HTML fleklinde olmal d r. Bu sayede bir ziyaretçi sitenizin adresini eksik yazsa bile otomatik arama fonksiyonu devreye girip sitenize ulafl m sa layabilir. 310 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 D J TAL KAMERALAR MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR Dijital kameralar pazar nda neler de iflti? Dijital kameralar konusuna önceden de de inmifltik, burada k sa bir güncelleme yapmay uygun görüyoruz. Herfleyden önce geliflen teknoloji ve artan talep sayesinde dijital kamera pazar nda oldukça fazla yenilik yafland. Ancak belki de en önemli olay art k belirli standardlar n yavafl yavafl yerleflmifl olmas d r. Bugün piyasada amatör ve profesyonel kullan ma uygun çok say da kamera bulmak mümkündür, ancak bunlar n kalite ve fiyatlar eskisine oranla çok daha belirgin kal plara oturmufltur. Herfleyden önce yeni nesil dijital kameralardaki en önemli geliflmelerden biri kullan lan veri depolama birimlerinin belirli bir standarda kavuflmufl olmas d r. Sony marka kameralar ayn firman n ürünü olan Memory Stick, di er markalar n ürünleri ise Compact Flash modeli haf za modüllerini yayg n olarak kullanmaktad rlar. Bunun d fl nda baz çok profesyonel kameralar n IBM Micro Drive modeli minyatür sabit diskini kulland klar da görülmektedir. Fiyat olarak daha pahal olan bu mini sabit disk, sa lad veri depolama kapasitesi ve güvenilirlik aç s ndan benzerlerinden hayli ileridir. Bir di er geliflme ise enerji tüketimindeki azalmayla ilgili olarak yaflanm flt r. Bugün amatör bir kamera bile standard pillerle hayli uzun süre çal flabilmektedir. Daha az enerji tüketen ve otomatik aç lan flafllar n da gelifltirilmesi buna büyük katk da bulunmufltur. Bir di er geliflme de kameralar n di- er cihazlara ba lanmas konsuunda yaflanm flt r. Yeni nesil kameralar n hemen hepsi USB ba lant s sayesinde herhangi bir bilgisayar ba lanarak haf zalar ndaki resim dosyalar n an nda aktarabilmektedirler. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 127

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR Ancak yeni nesil kameralar n tüm yetene i bununla s n rl de ildir. Ço- u geliflmifl kamera USB d fl nda k z lötesi protuna da sahip olabilmektedir. Bu port yard m yla kablo olmadan tafl nabilir bilgisayarlara veri aktar m mümkün olmaktad r. Ayr ca k z lötesi portuna sahip olan baz yeni nesil yaz c larla da bir bilgisayar n yard m olmadan ba lant kurabilen bu kameralar, tafl d klar veri dosyalar n bas lmak üzere do rudan yaz c ya gönderebilmektedirler. Piyasada bulunan kameralar n amatör ve profesyonel olarak ikiye ayr labileceklerini söylemifltik. Amatör kameralar daha ziyade günlük kullan m için tasarlanm fl, hafifli in ve kullan fll l - n ön plana ç kt tasar mlard r. Bunlar n fiyatlar birkaç yüz USD civar nda olabilmektedir. Boyut olarak oldukça küçük ve hafif olanlar da mevcuttur. Ancak ço unlukla elde tafl nabilecek kadar büyük ve yüksek resim kalitesine sahip olacak biçimde imal edilirler. Amatör say labilecek dijital kameralar bile art k görüntü kalitesi aç s ndan klasik foto raf makinelerini yakalam fl durumdad rlar. Üstelik resimleri an nda gösterebilmeleri ve film masraf na sebep olmamalar da onlar n gittikçe yayg nlaflmas na sebep olmaktad r. Ço u amatör kamera tüm ayarlar n otomatik olarak yapt ndan kullan c lar da yormamakta ve çekilen filmlerin ç kmamas gibi bir olas l a izin vermemektedir. Profesyonel kameralar ise inan lmaz seviyelerdeki görüntü kalitesinin yan s ra, kullan c ya çok miktarda resim depolama ve bunlar an nda iflleyebilme imkan sunarlar. Bir tür gezici foto raf stüdyosu gibi görev yapabilen bu kameralar n fiyatla- r halen oldukça yüksek say l r. Ancak sunduklar büyük imkanlar bu iflle ciddi olarak ilgilenenlerin ilgisini çekmektedir. Bunlardan baz lar inan lmaz zoom seviyelerine ve çok uzun süre dayanabilen bataryalara bile sahiptir. I < INFO> Bir dijital kamera al rken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de hangi resim dosyas formatlar n destekledi idir. Çok say da format deste i kameran n daha kullan fll olmas na sebep olaca ndan önemli bir unsurdur. 128 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

23 Ödüllü Okur Anketi Herkes çin Bilgisayar dergisini bugüne kadar düzenli olarak takip eden siz okuyucular m z n dergimiz hakk nda düflüncelerini ö renmek bizim için büyük önem tafl yor. Sorular cevaplay p, anket formunu 15/01/2002 tarihine kadar afla daki adrese göndererek ya da fakslayarak bize ulaflt rd n zda, ilk 500 kifliye tam sürüm Office XP Ö reniyorum CD si hediye edece iz. Adres: Piyalepafla Bulv. Zincirlikuyu Cad. Ün flmerk. No.231 K Kas mpafla/ STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ad n z : Soyad n z : Medeni Durumunuz : Adres : Telefon : Mesle iniz : > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 PC konusundaki bilgi düzeyiniz? a- [ ] Yak n zamanda kullanmaya bafllad m. b- [ ] PC kullan yorum ama daha ö reneceklerim var. c- [ ] Yeterli seviyede bilgi sahibiyim ve kendi sorunlar m çözebiliyorum. d- [ ] Uzman düzeyinde bilgi sahibiyim, baflkalar na yard m ediyorum. Afla dakilerden en çok ilgi duydu unuz konu hangisi? a- [ ] Internet b- [ ] Donan m c- [ ] Yaz l m d- [ ] Multimedya ve teknoloji H B tamamland ktan sonra bir bilgisayar dergisini takip etmeyi düflünüyor musunuz? a- [ ] Evet b- [ ] Hay r H B tamamland ktan sonra ayl k bir dergi olarak yay n hayat na devam etse sat n almay düflünür müsünüz? a- [ ] Evet b- [ ] Hay r Yukar daki soruya cevab n z evet ise a rl kl olarak hangi konunun ifllenmesini isterdiniz? a- [ ] nternet b- [ ] Bilgisayar c- [ ] Multimedya ve teknoloji nternet erifliminiz var m? a- [ ] Var. b- [ ] Yok, 6 ay içerisinde almay planl yorum. c- [ ] Yok, 1 y l içerisinde almay planl yorum. d- [ ] Yok, henüz almay planlam yorum.

24 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 Kaç yafl ndas n z? a- [ ] 14 yafl n alt nda b- [ ] aras c- [ ] aras d- [ ] aras e- [ ] aras f- [ ] aras g- [ ] 45 yafl üstü Cinsiyetiniz? a- [ ] Erkek b- [ ] Kad n Ailenizin toplam geliri? a- [ ] milyon aras b- [ ] milyon aras c- [ ] milyon aras d- [ ] milyon aras e- [ ] 750 milyon - 1 milyar aras f- [ ] 1 milyar 1.5 milyar aras g- [ ] 1.5 milyar üstü Ö renim durumunuz nedir? a- [ ] lkokul b- [ ] Lise c- [ ] Yüksekokul d- [ ] Üniversite e- [ ] Yüksek Lisans Mesleki konumunuz? a- [ ] Özerk giriflimciyim, bir flirkette pay sahibiyim ya da serbest meslek sahibiyim b- [ ] Yöneticiyim ya da yönetim kurulu üyesiyim c- [ ] Müdürüm, bölüm flefiyim ya da yönetim ifllevi olan bir çal flan m d- [ ] Teknik eleman m e- [ ] Yönetim ifllevi olmayan bir çal flan m f- [ ] Ö renciyim Okul ismi ve bölüm:... Firman zda kaç kifli çal fl yor? a- [ ] 5 den az b- [ ] 5-10 aras c- [ ] aras d- [ ] aras e- [ ] aras f- [ ] 100 den fazla Sürekli izledi iniz televizyon kanallar hangileri? a- [ ] ATV b- [ ] Kanal D c- [ ] Show TV d- [ ] NTV e- [ ] TGRT f- [ ] TRT g- [ ] Discovery Channel h- [ ] Star i- [ ] CNN Türk j- [ ] Number One TV k- [ ] Di er:... << flte ödülünüz

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR? SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI SAYI 37 TEMEL B LG LER WINDOWS 2000 LE TANIfiMA WINDOWS UN SON SÜRÜMÜNE B R BAKIfi. WINDOWS ADOBE ACROBAT UYGULAMASI ADOBE ACROBAT VE KULLANIMI. PROJELER WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK WORD Ç NDE ARADI INIZI

Detaylı

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR? SAYI 25 TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER ALTERNAT F PC KUMANDA AYGITLARI TAfiINAB L R B LG SAYARLAR PORTAT F B LG SAYARLARA B R BAKIfi EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK B LG SAYARDAK GÖRÜNTÜLER

Detaylı

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR SAYI 38 TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK INTERNET ÜZER NDE BANKACILIK filemler. WINDOWS DOSYA YÖNET C LER B LG SAYARINIZI DÜZENL KULLANMANIN YOLU. PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI DAHA E LENC L WORD

Detaylı

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR? SAYI 23 TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK RES MLER N D J TALLEfiT R LMES. INK-JET YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMEL YAZICILAR MON TÖR ALIRKEN MON TÖRLER N TEMEL ÖZELL KLER 24. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR?

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? SAYI 18 TEMEL B LG LER PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS SON ER fi LEN DOSYALAR BELGELER SECENE VE KULLANIMI PARAGRAF ÖZELL KLER B R

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı