>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 50 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER."

Transkript

1

2 SAYI 50 TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI. B LG SAYARDA ISI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER. WINDOWS MS WINDOWS XP. MICROSOFT UN EN YEN filet M S STEM. PROJELER WORD E MET N AKTARMAK. WORD BELGELER NE DIfiARIDAN MET N AKTARMAK. MET NE RES M EKLEMEK. B R MET N BELGES NE NASIL RES M EKLEN R? INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER. SEYAHAT ÜZER NE INTERNET ADRESLER. ICQ - KULLANICI AYARLARI. ICQ DA ADRES L STES NASIL DÜZENLEN R? COOL PAGE LE ÇALIfiMA. COOLPAGE UYGULAMASININ NCEL KLER. MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR. D J TAL KAMERA PAZARINDAK DE fi KL KLER. 51. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. WINDOWS MS OFFICE XP. PROJELER NETWORK PAYLAfiIM AYARLARI. EXCEL DE TABLOYU ÇEV RMEK. INTERNET INTERNET TE fiarki SÖZLER. ICQ DAN SMS GÖNDERMEK. WEB S TES TASARLAMANIN KURALLARI. MULTIMEDIA VE E LENCE B LG SAYARLA FOTO RAFÇILIK. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS PUÇLARI (XXIII) 22 Ocak ta Bayilerde Kaç rmay n! ÖDÜLLÜ OKUR ANKET TAM SÜRÜM OFFICE XP Ö REN YORUM CD S KAZANMA FIRSATI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARIN SO UTULMASI TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI Yüksek s bilgisayar n z tehdit eden unsurlardan biridir. Bir bilgisayar içindeki tüm ayg tlar çal flt rabilmek için de iflen seviyelerde elektri e ihtiyaç duyar. Her parça farkl bir voltaj seviyesinde çal fl - yor olabilir, mesela bir sabit disk ile bir ifllemcinin kullanaca elektri in voltaj aras nda büyük fark vard r. Ancak monitör ya da yaz c gibi kendi enerjisini d flar dan ayr ca bir hat yard m yla sa layan ayg tlar d fl nda, bilgisayar kasas n n içindeki parçalar n hemen tamam elektri i güç kayna- ndan al rlar. Kasan z n arkas nda yer alan güç kayna flehir flebeke hatt ndan gelen elektri in voltaj n uygun seviyeye düflürür ve sahip oldu u çok say daki ba lant kablosu yard m yla bunu kasan n içindeki parçalara da t r. Her parça kendi içindeki düzenekler sayesinde voltaj gerekti i gibi ayarlar ve öyle kullan r. Ancak bir bilgisayar n içindeki parçalar n kulland elektri in voltaj ne denli düflük olursa olsun, bu parçalar elektrikle çal flan her cihaz gibi s üretirler. Özellikle yeni teknolojik geliflmeler ifllemcilerde kullan lan transistör say s n n artmas na sebep oldu undan, bu s oldukça yüksek seviyelere varabilmektedir. Belki 2 volt elektrikle çal flan bir transistör oda s cakl n n üzerinde bir s yayacak kadar s namaz, ancak bu transistörlerden milyon tanesini birkaç santimetrekarelik bir silikon yüzeye s k flt r rsan z durum tamamen de iflir. Transistörler yar -iletken malzemelerden yap l rlar, yani elektrik ak m n oluflturan elektronlar n üzerlerinden kolayca ak p gitmelerine izin vermezler. Bir transistör ancak belli ak m seviyelerinde durum de ifltirir ve elektronlar n geçmesine izin verir. Asl nda bu durumu t pk elektrikli sobalar n çal flmas na benzetebiliriz. fllemciler söz konusu oldu unda transistörlerin çal flabilmek için elektri in kolayca geçmemesini sa lamas gerekir, bu da t pk soba tellerinden geçen elektrik ak m n n tellere yapt transistörleri oluflturan yar -iletken maddeleri s t r. Bu s kaynaklar n n milyonlarcas bir araya geldi inde ortaya ç kan s rahatl kla birkaç yüz dereceyi bulabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 241

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI I < INFO> E er ifllemci ve di er bilgisayar parçalar n n yap m nda seramik ya da çelik gibi mazlemeler kullan l yor olsayd, birkaç yüz derecelik s lar hemen hiç sorun yaratmazd. Ancak bu parçalar n üretiminde böyle dayan kl malzemeler de il, daha hassas ve çok daha düflük s lardan zarar görebilen malzemeler kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden bilgisayarlar n dor u biçimde so utulmalar çok önem kazanmaktad r. Tabii bu s probleminin ortaya ç kmas nda en önemli etken daha güçlü ve süratli parçalar n gelifltirilmesi olmufltur. Mesela bundan 15 y l öncesinin PC s n f bilgisayarlar nda bulabilece iniz tek so utucu güç kayna üzerinde yer alan pervaneydi. O dönemde kullan lan ifllemciler ya da sabit diskler son derece yavafl çal flt klar ndan özel bir so utmaya ihtiyaç duymuyorlard. Ayr ca henüz CD-ROM ve DVD-ROM sürücüler gibi laser kullanan ayg tlar da mevcut de ildi. Özellikle Intel taraf ndan gelifltirilen ilk Pentium s n f ifllemcilerin piyasaya ç kmas yla beraber s nma sorunlar yaflanmaya bafllad. Ancak gerek 486 serilerinde, gerek ilk Pentium ifllemcilerde ortaya ç kan s seviyeleri çok güçlü so utma sistemlerine gerek olmadan çözülebiliyordu. Bu türden ifllemcilerin üzerine dilimlenmifl aluminyumdan s plakalar (Heatsink) yerlefltirmek suretiyle yeterli seviyede pasif so utma sa lanabiliyordu. Fakat geçen zaman ve gittikçe güçlenen bilgisayar parçalar pasif so utma yöntemlerinin yetersiz kalmas na sebep oldu. fllemciler hem çok daha güçlü ve s cak bir hale gelmifller, hem de sadece anakart de il ayn zamanda ses ve grafik kartlar üzerine de yerlefltirilmeye bafllanm fllard. Buna daha yüksek süratlerde dönen ve yüksek s - lar üreten sabit diskler, ayr ca yine yüksek süratle çal flan ve laser fl n m kullanan CD ve DVD-ROM sürücüler de eklenince, bir PC kasas n n içi k sa sürede f r na dönmeye bafllad. Bu yüzden üreticiler gittikçe artan s seviyeleriyle bafla ç kabilmek için yeni teknikler gelifltirmek zorunda kald lar. Özellikle ana ifllemci ya da grafik kart üzerinde bulunan ifllemciler gibi yüksek s kayna olan parçalar n özel so utma önlemlerine ihtiyaçlar vard r. Sadece kasan n içini so utmak bunlar korumak için yeterli olmayacakt r. 242 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARIN SO UTULMASI TEMEL B LG LER Bilgisayar n z n so utulmas kesinlikle hafife al - nacak bir konu de ildir. Modern bir bilgisayar n içinde güç kayna d fl ndaki parçalar içinde ayr ayr so utucu pervaneler bulunur. Özellikle ifllemciler ya üzerlerine entegre edilmifl, ya da sonradan yerlefltirilmifl olan kendi özel so utucular - na sahiptirler. Modern ifllemciler rahatl kla 2 GHz e varan süratlerde çal flabilmektedirler, bu da yüksek ifllem gücünün yan s ra hayli fazla s üretilmesi anlam na gelir. Bu yüzden eski modellere oranla çok daha büyük pasif so utma plakalar na ek olarak, hayli güçlü so utma pervanelerine de ihtiyaç duyarlar. Özellikle son dönemde so utma plakalar ve ifllemci yüzeyi aras na sürülen özel tasarlanm fl yüksek s ileten bir macundan da faydalan lmaya bafllanm flt r. Ancak tüm bu önlemler yeterli de ildir, çünkü pervanede oluflabilen bir ar za, s n n h zla yükselmesi ve ifllemcinin yanmas na sebep olabilir. Özellikle AMD taraf ndan üretilen yeni nesil ifllemcilerin bu konuda büyük bir zaaflar oldu u, so utucu pervanenin birkaç saniye için devre d fl kalmas halinde bile ifllemcinin alev alev yanabildi i bilinmektedir. Kullan lan parçalar n markas ne olursa olsun, hiçbir kullan c böyle bir durumu an nda sezerek gereken önlemi alamaz ve haliyle yanma tehlikesi hemen her marka için geçerli bir tehdittir. flte bu yüzden anakart üreticileri uzun zamand r tasarlad klar anakartlara yeni ifllevler kazand rarak ifllemcileri korumaya çal flmaktad rlar. Bunlar n içinde en önemlisi bir s sensörü sayesinde ifllemcinin çal flma an ndaki s s n ölçmek, anakart üzerindeki güvenlik modülü yard m yla bunu kontrol etmektir. BIOS çipi içindeki özel seçenekler sayesinde belirli bir s aral seçilir ve ifllemci s cakl tehlikeli s n r aflt nda bilgisayar derhal kapat l r. Bu oldukça güvenilir bir önlemdir, ancak ifle yaramas için s sensörünün do ru ba lanm fl ve ayarlar n do ru yap lm fl olmas gereklidir. I < INFO> Pasif so utma olarak bilinen yöntemde sadece s n n belirli bir parçadan uzaklaflt - r lmas n sa layan çeflitli metal so utma plakalar kullan l r. Aktif yöntemlerde ise baflta güçlü fanlar olmak üzere pek çok farkl unsurdan faydalan l r. Baz deneysel bilgisayar modellerinde s v so utmal sistemler bile kullan lm flt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 243

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARIN SO UTULMASI Bir bilgisayar verimli bir biçimde so utabilmek için ne yapmak gerekir? Asl nda bu sorunun cevab do rudan bilgisayar n içindeki parçalar n gücü ve say s ile ba lant l d r. Eski nesil bir ifllemci, ekran kart ve sabit diskiniz varsa, bunlar n üzerlerindeki so utma önlemleri ço u zaman yeterli olacakt r. Tabii ki bilgisayar n z rahatça hava alabilece i, çok s cak ve nemli ortamlardan uza a yerlefltirdi inizi varsayarak bunu söylüyoruz. Kalorifer pete inin hemen yan na ya da do rudan günefl görecek bir yere yerlefltirilen bilgisayarlar düzgün so utmak pek mümkün olmayacakt r. Ayr ca kasan n içinde ve özellikle so utucu pervanelerde oluflan toz birikimleri de s k s k temizlenmelidir. E er bilgisayar n z n içinde yüksek güçlü pek çok parça varsa, o zaman bunlar aralar nda bir miktar mesafe kalacak biçimde yerlefltirmek iyi bir fikirdir. Mesela sabit disk ve CD-ROM sürücü aras nda hiç mesafe olmamas hava ak m n, haliyle so utmay önleyecektir. Öte yandan güçlü bir grafik kart n n da so utmaya ihtiyaç duyabilece i unutulmamal d r, özellikle Overclock edilen grafik kartlar ve ifllemciler için fazladan so utma sa lanmas önemlidir. Yeni nesil grafik kartlar n n ço u hem grafik ifllemci, hem de haf za modülleri üzerinde so utma unsurlar yla üretilmektedir. Böyle bir kart n do ru montajlanmas ve etraf nda hava ak m için uygun boflluk b rak lmas önemlidir. Bir di er önemli unsur ise bilgisayar kasas n n boyutlar d r. Genifl bir kasa hava ak m için daha uygundur, gerekirse rahatl kla ek so utucular tak labilir. Ancak özellikle monitör alt na yerlefltirilen yass kasa modellerinde s birikimi büyük bir sorun olabilmektedir. Bu konuda s k s k düflülen bir hata da kasan n tamamen aç lmas n n so utma için yeterli olaca fikrine kap lmakt r. Bu durum her zaman ifle yaramaz ve bazen ters etki ederek özel haz rlanm fl bir kasan n içindeki hava ak m n bile bozabilir. Bir kasa tamamen aç k durumda olsa bile, hava ak m n n zay f olmas yüzünden baz k s mlarda s birikimleri oluflabilmektedir. Ayr ca kasan n tamamen aç k olmas parçalar n toz ve rutubete karfl daha korunmas z kalmas na sebep olacakt r. Bu yüzden kasa kapal tutulmal, gerekirse uygun yerlefltirilmifl fanlar yard m yla çok s üreten parçalar tek tek so utulmal d r. Bugün piyasada farkl amaçlar için tasarlanm fl pek çok so utucu modeli mevcuttur. Bunlara yap lacak fazladan USD civar nda bir harcama sizi çok daha büyük bir masraftan koruyabilecek ak ll ca bir yat - r m olacakt r. 244 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 MS WINDOWS XP WINDOWS MS WINDOWS XP Bu bölümde Microsoft un yeni iflletim sistemine bir göz at yoruz. Microsoft bugün dünya yaz l m devlerinden biri olmas n Windows iflletim sistemine borçludur denebilir. Windows 3.1 sürümünün piyasaya ç kar lmas ndan bu yana, Microsoft bu iflletim sistemini devaml gelifltirmek için u raflm fl, sonuçta ortaya birbirini takip eden pek çok Windows sürümü ç km flt r. Do al olarak Microsoft her yeni sürümün öncekilerden çok daha iyi ve geliflmifl oldu unu bildirmektedir. Haliyle bir firman n kendi ürünlerini aç kça kötülemesi beklenemez. Ve ço unlukla Windows iflletim sistemlerinin her yeni sürümde biraz daha iyileflti ini söylemek yanl fl olmayacakt r. Ancak daha önceki tecrübelerimizden de bildi imiz gibi, her yeni Windows öncekilerden kesinlikle daha mükemmel de ildir. Özellikle güvenilirlik aç s ndan bak ld nda baz Windows sürümlerinin gerçekten de çok ciddi sorunlara sahip oldu u görülebilir. Mesela Windows ME nispeten yeni ve daha geliflmifl bir iflletim sistemidir. Ancak pek çok aç dan takipçisi oldu u Windows 98 den daha problemli bir yaz l m oldu u tüm otoriteler taraf ndan kabul edilmektedir. Tabii burada dikkate al nmas gereken önemli bir husus vard r. O da iflletim sistemi gibi karmafl k bir yaz l m haz rlamaktaki zorluklard r. Özellikle PC ler gibi belirli bir donan m ve yaz l m standard bulunmayan bir platform üzerinde güvenli biçimde çal flacak bir iflletim sistemi haz rlamak tam bir kabus olabilmektedir. Buna bir de uzun çabalardan sonra alt yap s oturtulmufl olan bir iflletim sistemi üzerinde radikal de ifliklikler yapman n getirdi i zorluklar eklemek gerekir. Sonuç olarak Microsoft taraf ndan ç kar lan iflletim sistemlerinin hiçbiri tamamen yeni de ildir. Her yeni iflletim sistemi bir önceki sürümden yola ç k larak haz rlanmaktad r. Microsoft taraf ndan piyasaya sürülen en yeni iflletim sistemi olan Windows XP de bunu aç kça belirtmektedir. XP kodu ngilizce Experience kelimesinden yola ç k larak seçilmifltir. Tecrübe anlam na gelen bu kelime firman n geçmiflten ald dersleri temsil etmesi aç s ndan tercih edilmifltir. I < INFO> Windows XP pek çok aç dan kullan c ya daha fazla yard mc olmak üzere tasarlanm fl bir iflletim sistemidir. Pek çok ayar otomatik olarak yap l r ve ço u ifllem oldukça basitlefltirilmifltir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 159

8 <<< WINDOWS MS WINDOWS XP I < INFO> Windows XP Microsoft taraf ndan gelifltirilen en son Windows iflletim sistemi sürümüdür, ancak pek çok aç dan öncekilerden farkl bir çizgi izlemektedir. Herfleyden önce grafik arabirim tamamen yeniden düzenlenmifl, XP nin tüm görünümü elden geçirilmifltir. Eski Windows sürümleri ile k - yasland nda, XP özellikle görünüm aç s ndan tamamen farkl bir iflletim sistemi hissi vermektedir. Herfleyden önce arabirimde kullan lan renk paletleri tamamen yenilenmifl, eski donuk renkler yerlerini daha canl tonlara b rakm flt r. Özellikle arabirimde kullan lan logolar ve animasyonlar çok daha canl bir flekilde tasarlanm flt r. Windows XP nin her köflesi kullan c ya hofl gözükecek bir yap ya sahiptir. Tabii isteyenlere bu yeni arabirimi tamamen devreden ç kararak eski tip Windows arabirimini kullanabilme imkan da verilmifltir. Peki ama bir kullan c neden bu yeni renkli arabirim dururken tekrar eski ve basit yap ya dönmek isteyebilir? Bunun bafll ca sebebi yeni grafik arabirimin sistem kaynaklar n eskiye oranla çok daha büyük miktarlarda tüketmesidir. Bol renkli ve animasyonlu bir yap göze hofl gelebilir, ancak ifllemci gücü ve haf za kapasitesi gibi kaynaklar da büyük oranlarda tüketir. Bir iflletim sistemi göze hofl görünmek d fl nda daha pek çok iflleve sahip olmak zorundad r ve bunun için sistem kaynaklar n n ak lc kullan lmas gereklidir. Windows XP nin sahip oldu u geliflmifl grafikler ço u bilgisayar oldukça yavafllatabilecek kadar yo un bir ifllemci gücüne ihtiyaç duymaktad r. Standard arabirim aç k iken kullan lan renk paleti olas en üst seviyelere ulaflmaktad r. Ayr ca arabirim içindeki her tür menü ve pencere detayl animasyonlara sahiptir. E er en son nesil parçalardan oluflan güçlü bir sistem kullan yorsan z bu büyük bir sorun olmayacakt r, ama maalesef her kullan c böyle ideal bir sisteme sahip de ildir. Windows XP özellikle geliflmifl grafikleri yüzünden oldukça güçlü bir sisteme ihtiyaç duymaktad r. Her ne kadar minimum sistem olarak 300 MHz ifllemci ve 128 MB RAM tavsiye ediliyorsa da, XP nin rahatça aç labilmesi için bile bunun iki kat gereklidir. 160 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 MS WINDOWS XP WINDOWS Tabii ki Windows XP sadece grafik aç dan gelifltirilmifl bir yaz l m de ildir. Bunun haricinde de pek çok yenili e sahiptir. Herfleyden önce XP nin önceki Windows sürümlerinden çok daha güvenli oldu u bildirilmektedir. Özellikle Internet ve Network kullan m için pek çok özel güvenlik önlemi bulunan XP, kendi özel koruma yaz l mlar na da sahiptir. Windows XP nin genel performans aç s ndan da önceki sürümlerden çok daha geliflmifl oldu u bildirilmektedir. Microsoft programc lar bu yeni iflletim sisteminin öncekilerden çok daha fazla ifli, çok daha h zl bir biçimde yapabildi ini bildirmektedirler. Windows XP nin di erlerinden ortalama yüzde 25 daha h zl çal flt söylenmektedir. Bunda XP için özel olarak gelifltirilen DirectX sürümünün de büyük pay oldu u br gerçektir. Yeni DirectX sürümleri özellikle geliflmifl grafik ifllemcilerin yeteneklerinden mümkün oldu unca fazla faydalanmak üzere tasarlanm fllard r. Üstelik Windows XP kendi özel DirectX sürümünü kullanmaktad r. XP ye eklenen di er baz özellikler ise uzun zamand r Windows kullan c lar taraf ndan eksikli i hissedilen baz yetenekleri kazand rmak amac n gütmektedir. Mesela eski Windows sürümleri çeflitli formatlardaki resim dosyalar n önizleme ya da görüntüleme için açamazlar. Bunun için hemen her zaman baflka firmalar n ürünü olan yaz l mlar kullanmak gerekmifltir. Ancak XP çok farkl formatlardaki resim, video ve ses dosyalar n rahatl kla açabilecek biçimde donat lm flt r. Pek çok di er konuda da yetersiz olan Windows iflletim sistemi, XP ye eklenen özellikler sayesinde çok daha yetenkli hale getirilmek istenmifltir. Özellikle multimedya konusunda pek çok yeni uygulamaya sahip olan XP ile kendi CD-ROM lar n - z yakmak ya da video dosyalar n z düzenlemek son derece basit bir hale gelmektedir. * < PUCU> Windows XP ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Microsoft un haz rlad sayfalar ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfalar adresinde bulacaks n z. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 161

10 <<< WINDOWS MS WINDOWS XP Windows XP ile birlikte gelen bir baflka yenilik ise korsan kopyalara karfl al nan bir önlemdir. Windows XP kullan c lar bu yeni iflletim sistemini bilgisayarlar na kurduktan sonra Internet üzerinden Microsoft un web sitesine ba lanarak kay t yapt rmak zorundad rlar. Her kullan c için bir kay t flifresi verilmektedir ve e er kay t yapt r lmazsa gerek Windows XP, gerek Office XP yaz - l mlar bir süre sonra kendilerini kapatmaktad rlar. Bu flekilde korsan kopyac l n önüne geçilmeye çal fl lmaktad r, ancak ne denli baflar l olunaca n zaman gösterecektir. Peki Windows XP söylendi i kadar mükemmel ve güvenilir bir sistem midir? Asl nda bu nokta oldukça tart flmaya aç kt r. Herfleyden önce bugüne dek ç kar lan iflletim sistemi türünden karmafl k yaz l mlar n hemen hiçbiri ilk günden mükemmel olmay baflaramam fllard r. Ayn fleyi XP için de söylemek mümkündür. Daha piyasaya ç kmas - n n üstünden çok zaman geçmemifl olmas na ra men, Windows XP için flimdiden toplam 20 MB civar nda yama dosyas yay nlanm flt r. Özellikle güvenlik konusunda ciddi aç klar n n ortaya ç km fl olmas, XP nin denildi i kadar rafine olup olmad sorusunu do urmaktad r. Ayr ca ço u kullan c XP nin s k s k çökmesinden ve ciddi çal flma hatalar vermesinden yak nmaktad r. Peki kullan c lar nas l bir yol izlemelidirler? lk f rsatta Windows XP ye terfi etmek iyi bir fikir midir? Asl nda bu soruya verilecek cevap bellidir. T pk donan m gibi, yaz - l mlar n da olgunlaflmas için belirli bir süre beklemek gereklidir. Özellikle iflletim sistemi gibi çok önemli bir yaz l mda terfiye gidilirken dikkatli olmak gerekir. Halen kullanmakta oldu unuz iflletim sisteminden memnunsan z, s rf yenilik u runa maceraya at lman n bir anlam olmayacakt r. Windows XP yeni olmas nedeniyle pek çok eksi e sahiptir, mesela henüz Windows 98 gibi oturmufl bir sürücü veri taban na sahip say lmaz. Buna bir de bu yeni yaz l m n ihtiyaç duydu u abart l sistem özelliklerini eklerseniz, halen kulland n z bilgisayar n yeterli olup olmayaca sorusuyla da karfl lafl rs n z. flte bu yüzden kullan c lar n bir süre daha beklemeleri ve geliflmeleri takip etmeleri tavsiye edilir. 162 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 WORD E MET N AKTARMAK PROJELER WORD E MET N AKTARMAK Internet üzerinde hemen her konuda bilgi bulunur. Diyelim ki Internet üzerinde gezinirken arad - n z bilgileri buldunuz ve bunlar kaydetmek istiyorsunuz. Bunu yapabilmenin iki yolu vard r, öncelikle tüm web sayfas n oldu u gibi bilgisayar - n za kaydedebilirsiniz. Ancak bu sayfalar sadece browser yaz l m ile görebilirsiniz. Ayr ca bir web sayfas çok say da unsurdan olufltu u için, ihtiyac n z olan verilerin d fl ndakiler de kaydedilecektir. Öte yandan e er dilerseniz bu sayfalarda yer alan verilerin sadece metin k s mlar n bir Word belgesi içine kaydedebilirsiniz. Bu bölümde bunu nas l yapaca n z görüyoruz. Ad m 1: Öncelikle Internet Explorer ile istedi iniz web sayfas n aç n. Daha sonra Word ile yeni bir metin belgesi oluflturun. Bundan sonra s ra kaydedece iniz sayfadaki verileri seçmeye geldi. Ad m 2: Burada istedi iniz metni seçerken dikkat etmeniz gereken husus browser içinde metin seçmenin güçlü üdür. Web sayfas içinde size yol gösteren bir imleç olmayaca ndan seçimi dikkatli yapmal s n z. Seçime bafllayaca n z yerde sol fare tufluna t klay n ve bas l tutarak metnin sonunda dek sürükleyin. Daha sonra da CTRL + C k sayol tufllar ile seçili durumdaki metni kopyalay n. Ad m 3: Görev çubu undaki simgesine t klayarak aç k durumdaki Word belgesine geçifl yap n. Burada metni yap flt rmak istedi iniz noktaya imleci yerlefltirin ve CTRL + V k sayol tufllar yla metini belge içine aktar n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 153

12 <<< PROJELER WORD E MET N AKTARMAK Ad m 4: Bu flekilde aktar lan metinin genel görüntüsü web sayfas ndakine benzer olacakt r, bu da ço unlukla göze pek hofl görünmeyebilir. Bu yüzden metini düzenlemeniz gerekecektir. Bunun için CTRL + A ile tüm metini seçili hale getirin. Ard ndan çal flma penceresinin üst k sm ndaki cetvelde bulunan oklar kullanarak metnin hizalanmas n de- ifltirebilirsiniz. Yine araç çubu unda yer alan hizalama tufllar n da ayn ifl için kullanabilirsiniz. Ad m 5: E er metinle beraber olan herhangi bir resmi de kaydetmek isterseniz, resmin üzerine sa tuflla t klay n, ard ndan Farkl Kaydet seçene i ile resmi sabit diskinizde uygun bir yere kaydedin. Ad m 6: fiimdi de resmi daha önce de yapt n z gibi Ekle seçene i menüsündeki Resim fl kk yard m yla belge içinde uygun bir konuma yerlefltirin. Ad m 7: fiimdi metin üzerinde font de iflikli i ve benzeri di er ifllemleri gerçeklefltirebilirsiniz. fliniz bittikten sonra dosyay kaydetmeyi unutmay n. * < PUCU> Unutmay n ki burada anlat lanlar HTML ile haz rlanm fl sitelerden veri almak için uygundur. Flash türü yaz l mlarla haz rlanan sayfalar tamamen farkl bir yap dad rlar. 154 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 MET NE RES M EKLEMEK PROJELER MET NE RES M EKLEMEK Bazen bir metin belgesine resim eklemeniz gerekebilir. Word ile çal fl rken belgelerinize resimler de ekleyebilece inizi önceden de anlatm flt k. Bu bölümde resimler üzerinde yapabilece iniz çeflitli ayarlar gösterece iz. Bu sayede metin içindeki resimleri daha uygun yerlefltirebilir ve verimli bir biçimde kullanabilirsiniz. Ad m 1: Öncelikle metin içinde resmi yerefltrimek istedi- iniz noktay belirleyin ve imleci buraya getirin. Bundan sonra Ekle seçene i menüsünden Resim/Dosyadan fl kk n seçin. Ad m 2: Aç lacak olan diyalog penceresi size arad n z resmi bulman zda yard mc olacakt r. Resmi seçtikten sonra Ekle tufluna t klayarak ifllemi gerçeklefltirin. Ad m 3: Resminiz metin içindeki yerini alacakt r. fiimdi resme sa tuflla t klay n ve aç lan menüden Resmi Biçimlendir fl kk n seçin. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 155

14 <<< PROJELER MET NE RES M EKLEMEK Ad m 6: Bir di er k s m olan Boyut içinde yer alan ayarlar sayesinde ise resmin metin içindeki boyutlar n istedi iniz biçimde ayarlayabilirsiniz. Ad m 7: Resime sa tuflla t klad n zda aç lan menüden seçebilece iniz Kenarl klar ve Gölgelendirme seçene i alt nda bulunan menüler ise size resmin çevre düzenini diledi inizi gibi yapma imkan tan yacakt r. Ad m 8: Tüm ayarlamalar yapt ktan sonra resmi metin içine yerlefltirmifl olacaks n z. Ad m 4: Aç lacak olan diyalog penceresinde befl farkl k s m bulacaks n z. Bunlardan Resim bafll kl olan bölümde yerlefltirdi iniz resmin renk ve benzeri ayarlar n yapabilir, gerekirse boyutlar n de ifltirebilirsiniz. Ad m 5: Bu bölümdeki Kayd rma bafll kl k s mda bulaca n z ayarlar sayesinde resmin metinle uyum içinde yerlefltirilmesini sa layabilirsiniz. 156 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET TE SEYAHAT S TELER INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER Bu bölümde seyahat ile ilgili baz sitelere yer veriyoruz. Dünyan n ilk demiryoluna sahip olan ngiltere yi trenle dolaflmak niyetindeyseniz, ngiliz Demiryollar fiirketi nin resmi sitesinde arad n z hemen her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. sviçre nin demiryolu haritas ve tren tarifeleri için bu siteye u raman z yeterlidir. Sitedeki arama motoru sayesinde duraklar ve tarifeleri detayl olarak görebilirsiniz. Fransa tüm dünyadaki en h zl trenlere ve en yayg n demiryolu a na sahip ülkelerden biridir. Bu sitede SNCF flirketinin befl ayr dilde haz rlanm fl sitesini bulabilirsiniz. Eski bir ngiliz sömürgesi oldu u dönemde demiryolu a ile kaplanm fl olan Hindistan trenle dolaflmak ilginç bir macera olabilir. Bu görüflü paylaflanlar n bu siteyi ziyaret etmesi tavsiye edilir. Sadece Fransa de il, Avrupa genelinde hizmet veren TGV flirketi dünyadaki en h zl trenlerden baz lar n iflletmektedir. Bu sitede flirketin hizmetleriyle ilgili detayl bilgi bulabilirsiniz. E er tüm Avrpa genelindeki tren yollar ve ulafl m hizmetleriyle ilgili detayl bilgiler almak istiyorsan z, o zaman bu adresi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 305

16 <<< INTERNET INTERNET TE SEYAHAT S TELER Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n web sitesi tasar m olarak çok renkli bir arabirime sahip olmasa da trenyolu tarifelerinden vagon ve tren tan t mlar - na kadar hemen her türlü bilgiyi bulmak mümkün oluyor. Çok modern ve fl k bir tasar ma sahip olan Türk Hava Yollar n n sitesinden online bilet alabilmeniz mümkün oluyor. Ayr ca kolay check-in ve Miles&Miles hizmetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Sadece uluslaras de il flehiriçi tafl mac l da özellikle stanbul gibi büyük flehirlerde oldukça önem kazanmaktad r. Dolay s yla stanbulda tafl mac l n kalbi olan IETT'nin sitesine mutlaka bir göz at n. Marmara'n n iki yakas n biraraya getirdik slogan n kullanan ve deniz tafl - mac l na h z getiren deniz otobüsleri a.fl.'nin wen sayfas nda tarifelerden online bilet sat fl na kadar her tür hizmet al - nabiliyor. stanbul'un iki yakas aras nda y llard r hizmet veren vazgeçilmez flehirhatlar iflletmesi hakk nda her tür bilgiyi bulabilece iniz bir site. Ayr ca kay p eflyalar konusunda bilgi de alabiliyorsunuz. Türkiyen'nin ulaflt rma rehberi olma amac yla aç lm fl olan Nereden nereye web sitesinde; kara, hava, deniz ve demir yollar bafll klar n n yan s ra otel ve kamp yerleri ile araç kiralama üzerine bilgiler de al nabiliyor. demiryolu.html Ülkemizdeki baflar l web dizinlerinden biri olan Bigglook alt ndaki seyahat bölümündeki demiryollar sayfas ndan, TCDD rezervasyon ve dan flma telefonlar ile tren bileti acentalar gibi bilgilere ulafl labiliyor. seyehat Bir baflka web dizini olan Türkiye-online alt ndaki seyahat ve turizm bölümünde otellerden ilçe ve yöresel sitelere, araç ve yat kiralamadan havayollarina kadar herfleyi bar nd ran bir web sitesi. acenta.php Tamamen tatil, gezi ve turizm üzerine odaklanm fl bu sitede illere göre seyahat acentalar n n yan s ra seyahat ile ilgili akl n za gelebilecek her konuda ba lant ya bu siteden ulaflabiliyorsunuz. 306 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 ICQ KULLANICI AYARLARI INTERNET ICQ KULLANICI AYARLARI Bu bölümde baz özel kullan c ayarlar n inceliyoruz. Bilgisayar n za ilk defa kurdu unuzda, ICQ kullan c listenizde büyük ihtimalle birkaç kifliden daha fazlas olmayacakt r. E er Internet üzerinde uzun zaman geçiren biri de ilseniz, bu liste asla çok kalabal klaflmayabilir. Ancak e er bu mesaj servisini çok s k kullan yorsan z, bir süre sonra uzay p giden ve arad n z kifliyi bulman z oldukça zorlaflt ran bir listeyle karfl laflabilirsiniz. Neyse ki ICQ iflinizi kolaylaflt racak seçenekler sunmaktad r. Öncelikle ba lant listesinin en alt nda yer alan To Advanced sçene ine t klayarak geliflmifl arabirime geçin. Bundan sonra listenin üst k sm nda beliren yaprak biçimli tuflun üzerine sa tuflla t klay n. Aç lacak olan menüdeki Find User seçene i size listenizdeki herhangi bir kullan c y isim ya da numara gibi farkl kriterlere göre bulma imkan verecektir. Ayn menüden ulaflabilece iniz bir baflka seçenek olan Sort ise, listenizdeki kullan c lar isim ya da ba lant durumlar na göre listelemenize imkan tan r. Bu sayede arad n z bir kifliyi daha çabuk bulabilirsiniz. Ayn menüdeki son seçenek ise kullan c isimlerinin yan nda özel simgelerin gösterilip gösterilmeyece ini ayarlama imkan sunar. Üzerine sa tuflla t klad - n z tuflun kendisi ise kullan c listesini iki de iflik flekilde görüntüler. Tufl aktifken listede sadece Online konumdaki kullan c lar n isimleri görülecektir. Di- er konumda ise tüm isimler görüntülenir. Online konumdakiler yeflil, Offline durumdakiler ise k rm z renkte görüntülenirler. Listenizde kal c olarak kay tl olmayan kullan c lar ise siyah renkle gösterileceklerdir. I < INFO> ICQ listesindeki gruplar farkl kriterlere göre isimlendirmek iflinizi oldukça kolaylaflt rabilir. Bunun için imleç grubun bafll üzerindeyken F2 tufluna basman z yeterlidir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 307

18 <<< INTERNET ICQ KULLANICI AYARLARI Listenin en üstünde bulunan tufllardan ikincisi ise bir insan yüzü simgesiyle gösterilmifl olan Contact List Groups tufludur. Bu tufl sayesinde kullan c listesindeki isimleri farkl gruplar alt nda toplayabilirsiniz. Üzerine sa tuflla t klad n zda ilgili seçenekleri içeren bir menü aç lan bu tufl, normal t klama ile grup listesi moduna geçer. Standard olarak dört adet grup listesi vard r, ancak siz bunlar istedi iniz gibi de ifltirebilirsiniz. Farkl ilgi alanlar ya da benzer amaçlarla haz rlanm fl gruplar oluflturmak çal flman zda size oldukça yard mc olacakt r. Bir grupla çal flman n getirdi i en büyük kolayl klardan biri grup içindeki herkese ayn mesaj ya da dosyay birkaç t klamayla gönderebilme imkan n z n olmas d r. Ayn zamanda e-posta ya da SMS mesajlar n da gönderebilmenize imkan tan yan seçenekler mevcuttur. Yeni bir grup oluflturmak için tüm yapman z gereken grup tuflunun üzerine sa tuflla t klamak ve Create New Group fl kk n seçmektir. Sizden yeni gruba bir isim vermeniz istenecektir, bundan sonra yeni grup listedeki yerini alacakt r. Bir kullan c n n ad n herhangi bir gruba eklemek için ise tüm yapman z gereken grup modundayken ismine t klamak, aç lan menüden Move To Group seçene i ile haz r durumdaki gruplardan herhangi birini seçmektir. Böylece farkl kiflileri de- iflik gruplar alt nda toplayabilirsiniz. Yine grup simgesi üzerine sa tuflla t klad n zda aç lan menüdeki Group Mode seçene i sayesinde gruplar ba lant durumlar na göre listeleyebilirsiniz. Mode 1 sadece gruplar gösterecek, tüm kullan c lar ayn kategori alt nda s ralayacakt r. Mode 2 ise kullan c gruplar n bir de ba lant durumuna göre iki ayr parçaya ay rarak listeler. Böylece e er isterseniz sadece bir grup içindeki ba l durumdaki kiflileri görebilirsiniz. 308 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 COOL PAGE LE ÇALIfiMA INTERNET COOL PAGE LE ÇALIfiMA Cool Page ile web sayfas tasar m na devam ediyoruz. Önceki bölümlerde Cool Page adl web sayfas tasar m yaz l m n nas l ve nereden edinebilece inizi görmüfl, bununla çal flman n inceliklerini anlatmaya bafllam flt k. Bu bölümde ise Cool Page ile sayfa tasarlarken baz özel ifllemleri nas l yapabilece inizi görece iz. fiüphesiz bir web sayfas n n en can al c unsurlar ndan biri de hyperlink ba lant lar n do ru yap lm fl olmas d r. Bu ba lant larla bir baflka sayfaya ya da siteye geçifl yap ld ndan bunlar son derece önemlidir. Cool Page kullan c ya hyperlink ba lant lar h zl ve kolay bir biçimde oluflturma imkan sunar. Tüm yap lmas gereken Link To seçene i ile bir ba lant listesi oluflturmakt r. Bu seçenek size e-posta adresleri, web siteleri ya da di er sayfalar sürükle-b rak yöntemiyle sayfan za tafl ma imkan sunar. Buradan sayfa içinde uygun gördü ünüz yere atamalar yaparak hyperlink ba lant lar - n kolayca oluflturabilirsiniz. E er sürükle-b rak metodu size ters geliyorsa, o zaman ilgili diyalog penceresinden ba lant n n yap laca tam adresi girerek bunu gerçeklefltirebilirsiniz. Ba lant yapmak istedi iniz favori sitelerinizin tam adreslerini browser uygulaman z n adres listesinden ö renmeniz mümkündür, s k gidilen siteler zaten otomatik olarak kaydedilmektedir. Cool Page ile web sayfan za çeflitli tablolar da yerlefltirebilirsiniz. HTML kodlamas nda bunu her parametreyi tek tek yazarak yapman z gerekirken, burada tüm yapman z gereken kontrol panelindeki Draw colored box or line seçene ini kullanmakt r. Bu sayede t pk Paint ile çizim yapar gibi basit ve h zl bir biçimde tablolar oluturabilmek mümkün olacakt r. * < PUCU> Kontrol panelindeki Preview on browser seçene i sayesinde, sayfalar n z browser yaz l m yard m yla ön izlemeye tabi tutabilir, böylece kontrol edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 309

20 <<< INTERNET COOL PAGE LE ÇALIfiMA Cool Page ile tablolar olufltururken yapman z gereken farkl renkler kullanarak iç ve d fl hücre duvarlar n çizmektir. Bunlar dörtgenler çizerek haz rlayabilirsiniz ve herhangi bir say s n r da yoktur. E er isterseniz sonradan bu flekilleri tutup çekifltirerek hücre boyutlar n da de ifltirebilmeniz mümkündür. Hücrelerin içine veri girmek için ise Draw text rectangle seçene ini kullanman z gereklidir. Web sayfan za kendi haz rlad n z Flash animasyonlar ya da Java appletlerini girmek isterseniz, Cool Page buna da imkan tan maktad r. Yapman z gereken Insert seçene i alt ndaki HTML Object fl kk na t klayarak ilgili diyalog penceresini açmakt r. Buradan ilgili parametreleri girdikten sonra e er isterseniz animasyonun ekran boyutlar n da ayarlama imkan n z olacakt r. Sayfalar n z yay nlanmaya haz r oldu unda Cool Page bunu son derece kolay bir biçimde servis sa lay c n z n sunucu bilgisayar na aktarman za imkan tan yacakt r. Bunun için Publish web page simgesine t klayarak ilgili diyalog penceresini aç n. Buradan yay nlanacak sayfa ad n ve aktar - laca sunucu adresini tam olarak girin. Gerekli kullan c ad ve flifreyi de girdikten sonra tüm yapman z gereken Publish Page tufluna t klamak olacakt r. Tabii bir servis sa lay c ile anlaflm fl ve Internet ba lant n z yapm fl olman z gerekti ini de hat rlatal m. * < PUCU> Internet sunucusu üzerine yükledi iniz web sitenizin ana sayfas n n ad her zaman için INDEX.HTML fleklinde olmal d r. Bu sayede bir ziyaretçi sitenizin adresini eksik yazsa bile otomatik arama fonksiyonu devreye girip sitenize ulafl m sa layabilir. 310 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 D J TAL KAMERALAR MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR Dijital kameralar pazar nda neler de iflti? Dijital kameralar konusuna önceden de de inmifltik, burada k sa bir güncelleme yapmay uygun görüyoruz. Herfleyden önce geliflen teknoloji ve artan talep sayesinde dijital kamera pazar nda oldukça fazla yenilik yafland. Ancak belki de en önemli olay art k belirli standardlar n yavafl yavafl yerleflmifl olmas d r. Bugün piyasada amatör ve profesyonel kullan ma uygun çok say da kamera bulmak mümkündür, ancak bunlar n kalite ve fiyatlar eskisine oranla çok daha belirgin kal plara oturmufltur. Herfleyden önce yeni nesil dijital kameralardaki en önemli geliflmelerden biri kullan lan veri depolama birimlerinin belirli bir standarda kavuflmufl olmas d r. Sony marka kameralar ayn firman n ürünü olan Memory Stick, di er markalar n ürünleri ise Compact Flash modeli haf za modüllerini yayg n olarak kullanmaktad rlar. Bunun d fl nda baz çok profesyonel kameralar n IBM Micro Drive modeli minyatür sabit diskini kulland klar da görülmektedir. Fiyat olarak daha pahal olan bu mini sabit disk, sa lad veri depolama kapasitesi ve güvenilirlik aç s ndan benzerlerinden hayli ileridir. Bir di er geliflme ise enerji tüketimindeki azalmayla ilgili olarak yaflanm flt r. Bugün amatör bir kamera bile standard pillerle hayli uzun süre çal flabilmektedir. Daha az enerji tüketen ve otomatik aç lan flafllar n da gelifltirilmesi buna büyük katk da bulunmufltur. Bir di er geliflme de kameralar n di- er cihazlara ba lanmas konsuunda yaflanm flt r. Yeni nesil kameralar n hemen hepsi USB ba lant s sayesinde herhangi bir bilgisayar ba lanarak haf zalar ndaki resim dosyalar n an nda aktarabilmektedirler. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 127

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE D J TAL KAMERALAR Ancak yeni nesil kameralar n tüm yetene i bununla s n rl de ildir. Ço- u geliflmifl kamera USB d fl nda k z lötesi protuna da sahip olabilmektedir. Bu port yard m yla kablo olmadan tafl nabilir bilgisayarlara veri aktar m mümkün olmaktad r. Ayr ca k z lötesi portuna sahip olan baz yeni nesil yaz c larla da bir bilgisayar n yard m olmadan ba lant kurabilen bu kameralar, tafl d klar veri dosyalar n bas lmak üzere do rudan yaz c ya gönderebilmektedirler. Piyasada bulunan kameralar n amatör ve profesyonel olarak ikiye ayr labileceklerini söylemifltik. Amatör kameralar daha ziyade günlük kullan m için tasarlanm fl, hafifli in ve kullan fll l - n ön plana ç kt tasar mlard r. Bunlar n fiyatlar birkaç yüz USD civar nda olabilmektedir. Boyut olarak oldukça küçük ve hafif olanlar da mevcuttur. Ancak ço unlukla elde tafl nabilecek kadar büyük ve yüksek resim kalitesine sahip olacak biçimde imal edilirler. Amatör say labilecek dijital kameralar bile art k görüntü kalitesi aç s ndan klasik foto raf makinelerini yakalam fl durumdad rlar. Üstelik resimleri an nda gösterebilmeleri ve film masraf na sebep olmamalar da onlar n gittikçe yayg nlaflmas na sebep olmaktad r. Ço u amatör kamera tüm ayarlar n otomatik olarak yapt ndan kullan c lar da yormamakta ve çekilen filmlerin ç kmamas gibi bir olas l a izin vermemektedir. Profesyonel kameralar ise inan lmaz seviyelerdeki görüntü kalitesinin yan s ra, kullan c ya çok miktarda resim depolama ve bunlar an nda iflleyebilme imkan sunarlar. Bir tür gezici foto raf stüdyosu gibi görev yapabilen bu kameralar n fiyatla- r halen oldukça yüksek say l r. Ancak sunduklar büyük imkanlar bu iflle ciddi olarak ilgilenenlerin ilgisini çekmektedir. Bunlardan baz lar inan lmaz zoom seviyelerine ve çok uzun süre dayanabilen bataryalara bile sahiptir. I < INFO> Bir dijital kamera al rken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de hangi resim dosyas formatlar n destekledi idir. Çok say da format deste i kameran n daha kullan fll olmas na sebep olaca ndan önemli bir unsurdur. 128 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

23 Ödüllü Okur Anketi Herkes çin Bilgisayar dergisini bugüne kadar düzenli olarak takip eden siz okuyucular m z n dergimiz hakk nda düflüncelerini ö renmek bizim için büyük önem tafl yor. Sorular cevaplay p, anket formunu 15/01/2002 tarihine kadar afla daki adrese göndererek ya da fakslayarak bize ulaflt rd n zda, ilk 500 kifliye tam sürüm Office XP Ö reniyorum CD si hediye edece iz. Adres: Piyalepafla Bulv. Zincirlikuyu Cad. Ün flmerk. No.231 K Kas mpafla/ STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ad n z : Soyad n z : Medeni Durumunuz : Adres : Telefon : Mesle iniz : > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 PC konusundaki bilgi düzeyiniz? a- [ ] Yak n zamanda kullanmaya bafllad m. b- [ ] PC kullan yorum ama daha ö reneceklerim var. c- [ ] Yeterli seviyede bilgi sahibiyim ve kendi sorunlar m çözebiliyorum. d- [ ] Uzman düzeyinde bilgi sahibiyim, baflkalar na yard m ediyorum. Afla dakilerden en çok ilgi duydu unuz konu hangisi? a- [ ] Internet b- [ ] Donan m c- [ ] Yaz l m d- [ ] Multimedya ve teknoloji H B tamamland ktan sonra bir bilgisayar dergisini takip etmeyi düflünüyor musunuz? a- [ ] Evet b- [ ] Hay r H B tamamland ktan sonra ayl k bir dergi olarak yay n hayat na devam etse sat n almay düflünür müsünüz? a- [ ] Evet b- [ ] Hay r Yukar daki soruya cevab n z evet ise a rl kl olarak hangi konunun ifllenmesini isterdiniz? a- [ ] nternet b- [ ] Bilgisayar c- [ ] Multimedya ve teknoloji nternet erifliminiz var m? a- [ ] Var. b- [ ] Yok, 6 ay içerisinde almay planl yorum. c- [ ] Yok, 1 y l içerisinde almay planl yorum. d- [ ] Yok, henüz almay planlam yorum.

24 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 Kaç yafl ndas n z? a- [ ] 14 yafl n alt nda b- [ ] aras c- [ ] aras d- [ ] aras e- [ ] aras f- [ ] aras g- [ ] 45 yafl üstü Cinsiyetiniz? a- [ ] Erkek b- [ ] Kad n Ailenizin toplam geliri? a- [ ] milyon aras b- [ ] milyon aras c- [ ] milyon aras d- [ ] milyon aras e- [ ] 750 milyon - 1 milyar aras f- [ ] 1 milyar 1.5 milyar aras g- [ ] 1.5 milyar üstü Ö renim durumunuz nedir? a- [ ] lkokul b- [ ] Lise c- [ ] Yüksekokul d- [ ] Üniversite e- [ ] Yüksek Lisans Mesleki konumunuz? a- [ ] Özerk giriflimciyim, bir flirkette pay sahibiyim ya da serbest meslek sahibiyim b- [ ] Yöneticiyim ya da yönetim kurulu üyesiyim c- [ ] Müdürüm, bölüm flefiyim ya da yönetim ifllevi olan bir çal flan m d- [ ] Teknik eleman m e- [ ] Yönetim ifllevi olmayan bir çal flan m f- [ ] Ö renciyim Okul ismi ve bölüm:... Firman zda kaç kifli çal fl yor? a- [ ] 5 den az b- [ ] 5-10 aras c- [ ] aras d- [ ] aras e- [ ] aras f- [ ] 100 den fazla Sürekli izledi iniz televizyon kanallar hangileri? a- [ ] ATV b- [ ] Kanal D c- [ ] Show TV d- [ ] NTV e- [ ] TGRT f- [ ] TRT g- [ ] Discovery Channel h- [ ] Star i- [ ] CNN Türk j- [ ] Number One TV k- [ ] Di er:... << flte ödülünüz

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

>>> SAYI 46 47. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 46 47. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi. SAYI 46 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi. PROGRAMCILIK. B LG SAYAR PROGRAMCILI ININ TEMELLER. WINDOWS SERV S PAKETLER. YAZILIM PROBLEMLER N N G DER LMES.

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

>>> SAYI 15. VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES

>>> SAYI 15. VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES SAYI 15 TEMEL B LG LER VEKTÖR GRAF KLER VEKTÖR GRAF KLER N ÇEfi TL ÖZELL KLER MET NDE BLOK SEÇ M B R MET N PARÇASININ TAMAMEN SEÇ LMES WINDOWS WINDOWS SESLER WINDOWS TA SESL UYARILARI AYARLAMAK PROJELER

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ e-imza KURULUM AŞAMALARI AKİS Akıllı KART'da yer alan Nitelikli Elektronik Sertifikanın yüklü olduğu çipli parça işaretliyerlerinden

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı