TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS"

Transkript

1 TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS VERSĐTES TESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010

2 HERKES ULUSAL GÖREVĐNĐ VE SORUMLULUĞUNU BĐLMELĐ, MEMLEKET MESELELERĐ ÜZERĐNDE O DÜŞÜNCEYLE, DÜŞÜNÜP ÇALIŞMAYI GÖREV EDĐNMELĐDĐR.* *KAYNAKÇA:

3 SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların içerdiği hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliğini, saydamlığını ve hesap verebilirliğini öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçelerin hazırlanıp uygulanması ile muhasebeleştirme, raporlama ve mali kontrol açılarından köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu kanunun Mali saydamlık başlığını taşıyan 7. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. ifadesine ve Hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan 8. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlandırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ifadesine yer verilmiştir. Kanun un 41. maddesinde ise, yukarıda belirtilen maddelere istinaden, kamu idarelerinin faaliyet raporlarını her yıl kamuoyuna açıklamalarından söz edilmektedir. Elinizdeki bu rapor, işte hem bu hukuksal gereği yerine getirmek, hem de günümüzde açık, şeffaf, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını açığa vurmak adına kaleme alınmıştır. Çağdaş yönetim, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının kamuya anlatılmasını gerektirmektedir. Üniversiteler, bu gereği yerine getirmede en çok öne çıkması gereken kurumlardır. Bunda, üniversitelerin aydınlatma ve örnek olma işlevlerinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür yılında 5467 sayılı Kanun ile kurulan Giresun Üniversitesi, çok genç ve yeni bir üniversitedir. Kuruluş aşamasında olduğu ve nasıl başlanırsa öyle gideceği bilindiği için, yukarıda değinilen köklü değişikliklere uyum konusunda Giresun Üniversitesinin daha istekli olduğunu ve bunun Giresun Üniversitesi için daha kolay olduğunu belirtmek gerekir. Giresun Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sonsuza kadar yaşaması yolunda çaba içinde olan, Büyük Atatürk ün açtığı ve aydınlattığı yolda ilerleyen, bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu kente ve çevreye karşı sorumluluk duyan bir üniversitedir. Önü açık, potansiyel sahibi ve hızlı büyüme eğilimi içinde bir üniversite olarak Karadeniz Havzası nda süratle öne çıkmaktadır yılı sonunda; I

4 Üniversite bünyesinde, yedi fakülte, üç yüksekokul, yedi meslek yüksekokulu, dört araştırma merkezi, üç enstitü ve bir konservatuvar bulunmaktadır. Yine 2009 yılı sonunda; Üniversitemiz 2008 yılındaki olan öğrenci sayısını e, 264 olan akademik personel sayısını 314 e, 147 olan idari personel sayısını 187 ye çıkarmış bulunmaktadır yılı faaliyetlerimizi kamuoyuna duyurmayı öngören bu raporda bir yıl gibi kısa bir sürede ne kadar geliştiğini ve büyüdüğünü göstermektedir yılında yaptıklarımız, 2010 ve daha sonraki yıllarda yapacaklarımızın bir işareti olarak görülmelidir. Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personelin birbiri ile kenetlenmiş olarak bir aile ve işletme bilinci içerisinde huzurlu bir ortamda olmaları ve çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu rapor ve bu rapora konu olan iyi ve güzel şeylerin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu güne kadar iyi ve güzel şeyleri, bütün çalışanları ile birlikte yapmıştır. Bu birlikteliğin daha ileriye götürülerek, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini daha çok karşılayacağımızdan asla şüphem yoktur. Giresun Üniversitesi, hayata açılan bilgi limanı dır. Giresun Üniversitesi, Türkiye nin aydınlık yüzü ve geleceğidir. Saygılarımla. Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK Rektör II

5 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...I I.GENEL BĐLGĐLER... 1 A.Misyon,Vizyon ve Değerler... 2 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi I I.AMAÇ ve HEDEFLER A.Đdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler I I I.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ ve DEĞERLENDĐRMELER A.Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B.Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV.KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar V.ÖNERĐ ve ÖNLEMLER Ek-1. Üst Yöneticinin Đç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı... 71

6 I.GENEL BĐLGĐLER Üniversitemizin temeli, 1962 yılında Kız Öğretmen Okuluyla atılmıştır. Bu, aynı zamanda Eğitim Fakültemizin temelinin atıldığı tarihtir eğitim-öğretim yılında Giresun Đlk Öğretmen Okuluna; eğitim-öğretim yılında ise, statüsü değiştirilip (üç yıllık yatılıgündüzlü) Giresun Öğretmen Lisesine ve ( iki yıllık yatılı-gündüzlü) Giresun Eğitim Enstitüsüne dönüştürülen bu okul, eğitim-öğretim yılından itibaren Giresun Eğitim Enstitüsü olarak öğretime devam etmiştir yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu okul, aynı yıl, iki yıllık Giresun Eğitim Yüksekokulu adını almış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi ne bağlanmış; 1992 yılında KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi halini almıştır. Halen 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, 2003 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur yılında da bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuştur yılında Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tirebolu Đletişim Fakültesi, kurulmuştur. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Üniversitemiz kuruluş Kanunu ile 2006 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ise, Tıp Fakültesi ile birlikte 2007 yılında kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu, 1992 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde sağlık meslek lisesi binaları içerisinde açılması kararlaştırılan 27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan biri olarak eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra 1996 yılında KTÜ ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak, lisans düzeyinde eğitim veren bir kurum haline gelmiştir yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur 1

7 Giresun Meslek Yüksek Okulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyete geçmiş ve bu okul daha sonra 1982 yılında KTÜ ne devredilmiştir yılına kadar KTÜ ne bağlı olan Yüksekokul, bu tarihte Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında Alucra Meslek Yüksekokulu olarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ne bağlı olarak kurulmuş, eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında kurulmuştur. Daha önce CÜ ne bağlı olan Yüksekokul, 2006 yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında Tirebolu Meslek Yüksekokulu olarak KTÜ ne bağlı olarak kurulmuş, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu, Eynesil Meslek Yüksekokulu olarak Kasım 2007 de kurulmuştur eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. Espiye Meslek Yüksekokulu, Keşap Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Temmuz 2008 de kurulmuştur. Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırmalar Merkezi ile Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007 yılı içinde kurulmuştur. Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 2009 yılında kurulmuştur. 13 Nisan 2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Rektörlüğe Bağlı Bölümler olarak, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü ve Enformatik Bölümü kurulmuştur. A. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Üniversitemiz, ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile, bölge ile, ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir. 2

8 Vizyon Giresun Üniversitesi nin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır. Değerler Atatürkçülük Yurtseverlik Anayasaya ve hukuka bağlılık Öğrenci merkezlilik Bilimsellik Etik değerlere bağlılık Katılımcılık Toplumsal yararlılık Güvenilirlik Sorumluluk Akılcılık Saydamlık Evrensellik B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Giresun Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bünyesindeki akademik, idari ve mali yetki ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, diğer ilgili yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. 3

9 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Üniversitenin Giresun merkezde dört yerleşkesi vardır. Kale Mahallesinde Rektörlük, 4 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, BAP Birim Koordinatörlüğü, Dış Đlişkiler Ofisi, Basın ve Halkla Đlişkiler Ofisi yer almaktadır. Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devlet Konservatuvarı, bir Daire Başkanlığı ile açık spor alanları, kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir. Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Fen Edebiyat Fakültesi, Giresun Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM), bir daire başkanlığı, misafirhane ile spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Nizamiye Yerleşkesi de yine şehir merkezinde yer almaktadır. Tıp Fakültesi idare binası, Mediko Sosyal Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesinin bazı bölümleri, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Poliklinikleri ile 2 Daire Başkanlığı yerleşke içinde bulunmaktadır. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Görele ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Đletişim Fakültesi, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz ilçesinde yer almaktadır. Fakülte bünyesinde açık spor alanı, laboratuvarlar, teknik bakım ve beceri geliştirme odaları ve kütüphane vardır. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır. 4

10 Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksek Okulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu bünyesinde; laboratuvarlar, konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı bir de teknoloji sınıfı mevcuttur. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksek Okulu, Alucra ilçesinde yer almaktadır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu bünyesinde laboratuvarlar bulunmaktadır. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil Đlçesinde yer almaktadır. Ayrıca, Espiye ve Keşap ilçelerinde Meslek Yüksekokullarımız kurulmuştur. 5

11 6

12 REKTÖRLÜK-FAKÜLTELER- YÜKSEKOKULLAR-ENSTĐTÜLER MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLAR M2 EĞĐTĐM ALANI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI Kantin Açık Kapalı ĐDARĐ Kaft. spor Spor BĐNALAR Derslik Laborat. Vb. Lojman/Misafirhane Yurtlar Tesisi Tesisi Tıp Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Đktisadi Đdari Birimler Fakültesi Piraziz Sağlık Bilimleri Fak Şebinkarahisar UBYO Bulancak UBYO Görele UBYO Devlet Konservatuarı *Eski Sağlık Yüksek Okulu Binası Giresun MYO Alucra Turan BULUTÇU MYO Şebinkarahisar MYO Tirebolu Mehmet BAYRAK MYO Eynesil Kamil NALBANT MYO Espiye MYO Rektörlük Binası Misafirhane Lojman Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Yurt Binası Sağlık Uyg. Ve Arş. Merkezi T O P L A M Toplam (*) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 2 Daire Başkanlığı, Mediko Sosyal Merkezi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Poliklinikler) bulunmaktadır 7

13 MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLARIN DAĞILIMI 0 ĐD A R Đ B ĐN A L A R D E R S L ĐK L E R L A B O R A T U V A R L A R K A N T ĐN, K A F E T E R Y A V B. L O J M A N, M ĐS A F ĐR H A N E Y U R T L A R A Ç IK S P O R T E S ĐS L E R Đ K A P A L I S P O R T E S ĐS Đ MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLARIN DAĞILIMI YURTLAR (%3,28) LOJMAN,MĐSAFĐR HANE (%2,64) KAPALI SPOR TESĐSĐ (%1,15) ĐDARĐ BĐNALAR (%24,95) KANTĐN,KAFETER YA VB. (%12,84) LABORATUVAR (%6,61) DERSLĐKLER (%48,53) 8

14 2. Örgüt Yapısı GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK KURULUŞ ŞEMASI 9

15 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ KURULUŞ ŞEMASI 10

16 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Giresun Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı, en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık öğrenci ve 500 personele en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte, Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Sunulan Đnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta, gerçekleştirdiğimiz yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, Đdari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetler ana hatları ile şunlardır; a)bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek. b)bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması. c)akademik ve Đdari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu. d)üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek. e)arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. f)akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak. g)teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak. h)üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak. i)öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek. j)kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek. Ayrıca; 11

17 Yazılım projelerine ilişkin programlama, web sayfası tasarlama, web programlama, web güvenliği, yazılım güvenliği hizmeti, Üniversitemiz için geliştirilen bilgi sistemleri ve projelerin kodlama etkinlikleri, Üniversitemizin web sitesinin tasarımları ve web programlama etkinlikleri, Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı teknik arıza, sistem bozukluğu, çalışamama gibi sorunları giderme ve bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama v.b. işlemleri, sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri, Üniversitenin merkezi ana sunucularının ve genel ağının güvenlik önlemleri alınmış olarak kesintisiz ve sağlıklı işletilmesi, hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sunulması gibi işlemler, Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir yılında tasarım konusunda akademik birim ve personele web tasarım desteği verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca öncelikle birimlerimizin daha sonrada akademik personelimizin web sitelerini kolayca inşa edebilecek bir web sayfası geliştirilmiştir. Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, ftp, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Sürekli gelişen teknolojinin üniversitemize kazandırılması ve uygulanması, sunulan hizmetin kalitesi, kullanıcıların her geçen gün bilinçlenmesi sonucu Đnternet kullanım kapasitesinde görülen artış, göz önünde bulundurularak Bant Genişliğimizin Bilgi Đşlemde artırılması için ULAKBĐM le gerekli yazışmalar yapılmış ve 10 Mb den 20 Mb yükseltilmiştir. Diğer birimlerimizde de Fiber-optik kablolar döşetilerek Metro bağlantıya geçmek için çalışmalar başlatılmıştır yılında bir kısmı önceki yılda da yapılan bir takım işler titizlikle sürdürülmektedir. Kullanıcı sayımız ve Đnternet hizmet kalitemizin artması, ağ kullanım ve teknik destek hizmetlerinin artmasına yol açmıştır. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberlerin yayınlama, site içerik ve tasarım güncellemelerini gerçekleştirmenin yanı sıra 2009 yılında 25 Birimin web sayfasının güncellemeleri yapılmıştır. 12

18 3.1 Bilgisayarlar ve Ekipmanlar Üniversitemizde 967 adet masa üstü, 24 adet taşınabilir bilgisayar ve 10 adet bilgisayar sunucusu idari ve eğitim amaçlı birimlerimizde kullanılmaktadır. MASA ÜSTÜ BĐLGĐSAYAR TAŞINABĐLĐR BĐLGĐSAYAR BĐLGĐSAYAR SUNUCULARI Kütüphane Kaynakları Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından alınan verilere göre düzenlenen kütüphane kaynaklarımıza ait verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. KĐTAP SAYISI PERĐYODĐK YAYIN SAYISI 38 ONLĐNE YAYIN SAYISI 4 13

19 3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CĐNSĐ ADEDĐ PROJEKSĐYON 67 TEPEGÖZ 8 BARKOD OKUYUCU 3 BASKI MAKĐNESĐ 1 FOTOKOPĐ MAKĐNESĐ 4 ÇOK FONKSĐYONLU YAZICI 28 FAKS MAKĐNESĐ 13 FOTOĞRAF MAKĐNESĐ 2 KAMERALAR 4 TELEVĐZYONLAR 16 TARAYICILAR 1 MÜZĐK SETLERĐ 2 MĐKROSKOPLAR 74 VĐDEOLAR 7 UYDU ALICISI 1 LAZER YAZICILAR

20 3.4 Taşıtlar TAŞITIN CĐNSĐ KURUMA AĐT TAŞITLAR HĐZMET ALIM YOLU ĐLE EDĐNĐLMĐŞ TAŞITLAR TOPLAM BĐNEK OTOMOBĐL MĐNĐBÜS (SÜRÜCÜ DÂHĐL EN FAZLA 15 KĐŞĐLĐK) PĐCK-UP MĐDĐBÜS (SÜRÜCÜ DÂHĐLEN FAZLA 26 KĐŞĐLĐK) PANEL TOPLAM Đnsan Kaynakları Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma, yayın, topluma hizmet ve yönetim fonksiyonlarını mevcut insan kaynakları ile gerçekleştirmektedir. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknolojik alanda meydana gelen yenilikler değişimin önemini daha fazla hissettirmektedir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir. Amaçlanan ileri hedefe ulaşılabilmesi için insan kaynaklarının en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi gerekir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan hizmet içi eğitim ve seminerlerin motivasyon etkisi yüksektir. Üniversitemiz, çalışanlarının motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmaları sürdürmektedir yılında, Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren akademik ve idari personel sayıları ve niteliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. 15

21 4.1 Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Kadroların Đstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM AKADEMĐK PERSONEL DOLULUK ORANI DOLU BOŞ TOPLAM

22 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (35. madde) Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Araştırma Görevlisi Biyoloji ÇUKOROVA ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Biyoloji ANKARA ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edeb. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Araştırma Görevlisi Tarih HACETTEPE ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Đlköğretim Bl. ANADOLU ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Đlköğretim Bl. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi Fizik ODTÜ Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri ODTÜ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ TOPLAM 13 17

23 4.2 Đdari Personel Đdari Personel Sınıflara Göre Kadroların Doluluk Oranına Göre Cinsiyete Göre Toplam Dolu Boş K E Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Üniversitemiz fiziksel büyümesinin yanında idari personel artışının istenilen düzeyde gerçekleşmediği yukarıdaki tablodan ortaya çıkmaktadır. Üniversitemizin kadro unvanlarına göre idari personel sayısı incelendiğinde ise dolu kadro sayısının 187 olduğu ve bunun da toplam kadronun % 22,94 nü kapsadığı görülmektedir. Đdari personel sayısı içersindeki en büyük payı % 65,24 ile Genel Đdari Hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel Đdari Hizmetler Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir. 18

24 ĐDARĐ PERSONEL DOLULUK ORANLARI DOLU KADRO (%22,94) BOŞ KADRO (%77,06) ĐDARĐ PERSONELĐN CĐNSĐYETE GÖRE DAĞILIMI K 2 E 19

25 KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE AVUKATLIK HĐZ.SINIFI (%0,53) YARDIMCI HĐZ.SINIFI (%11,76) TEKNĐK HĐZ.SINIFI (%14,44) SAĞLIK HĐZ.SINIFI (%8,02) GENEL ĐDARĐ HĐZ.SINIFI (%65,24) 20

26 Eğitim Durumuna Göre Đdari Çalışan Sayıları Đlkokul 1 Orta ve Dengi 2 Lise ve Dengi 50 2 Yıllık YO Yıllık YO. - 4 Yıl ve Üstü 79 Yüksek Lisans 3 Doktora - TOPLAM 187 ĐDARĐ PERSONELĐN EĞĐTĐM DURUMUNA GÖRE ORANI (KĐŞĐ) 4 YIL VE ÜSTÜ (79) YÜKSEK LĐSANS (3) ĐLKOKUL (1) ORTA VE DENGĐ (2) LĐSE VE DENGĐ (50) 2 YILLIK YÜKSEKOKUL (52) 21

27 Đdari Personelin Hizmet Yıllarına Göre Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek 1 Yıldan Az Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Üzeri - 3 TOPLAM TOPLAM 187 Đdari Personelin Yaş Dağılımı Yaş Sayı (kişi) Yüzde(%) , , , , , , , ,14 TOPLAM ,00 22

28 ĐDARĐ PERSONELĐN YAŞ DAĞILIMI 30,00 %27,27 25,00 20,00 15,00 %16,04 %13,90 %14,97 %13,37 10,00 %9,09 5,00 %3,21 %2,14 0,

29 ÖĞRENCĐ SAYILARI (ÖN LĐSANS/LĐSANS/YÜKSEK LĐSANS) Birimin Adı 1. Öğretim 2. öğretim Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Hazırlık Sınıfı Yüksek Lisans Cinsiyete Göre Diğer Sınıf Toplam Toplam K E Öğrenci Sayıları 5.1 Eğitim Hizmetleri 5. Sunulan Hizmetler Fakülteler Yüksekokullar Konservatuvar Enstitüler Meslek YO Toplam GENEL TOPLAM ÖĞRENCĐ SAYISI

30 ÖĞRENCĐ SAYILARI DOLULUK ORANLARI (KĐŞĐ) FAKÜLTELER (4723) KONSERVATUVAR (16) YÜKSEKOKULLAR (73) MESLEK Y.O (8871) ENSTĐTÜLER (YÜKSEKLĐSANS) (112) eğitim-öğretim dönemi olarak mevcut öğrenci sayısı toplam tir. Yukarıdaki tabloların detaylı incelemesinden de anlaşılacağı üzere I. öğretimdeki toplam öğrenci sayısı 9.795, ikinci öğretimdeki toplam öğrenci sayısı 3.888, yüksek lisans yapan öğrenci sayımız ise 112 dir. Öğrenci sayılarının birimler itibariyle dağılımları incelendiğinde; % 34,24 ü fakülte öğrencisi, % 0,53 ü yüksekokul öğrencisi, % 0,12 si konservatuvar öğrencisi, % 0,81 yüksek lisans öğrencisi ve % 64,31 ise meslek yüksekokulu öğrencisi; Üniversitemizde eğitim-öğretim görmektedir. Toplam öğrenci sayısındaki kız-erkek sayılarının dağılımı incelendiğinde ise kız öğrenci sayısına karşın, erkek öğrencinin kayıt altında olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrenci sayılarına baktığımızda % 48,92 kız öğrenci ve % 51,08 erkek öğrenci bulunmaktadır. 25

31 5.1.2 Öğrenci Kontenjanları Doluluk Oranları ÖĞRENCĐ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ÖSS Kontenjanları ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülteler ,77 Yüksekokullar ,02 Meslek Yüksekokulu ,18 TOPLAM , AYRILAN 1 YERLEŞEN 2 BOŞ 3 KALAN KONTENJAN ÖĞRENCĐ 26

32 5.1.3 Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları ÜNĐVERSĐTEDEN AYRILAN ÖĞRENCĐ SAYILARI Kendi isteğiyle Ayrılanlar Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Devamsızlık Yatay Geçişle Ayrılanlar Mezun olan Diğer TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler TOPLAM Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar DĐSĐPLĐN CEZASI ALAN ÖĞRENCĐLERĐN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR Yük. Öğr. Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Toplam Toplam

33 Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Doluluk Oranları FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJANLARI ÖĞRENCĐ SAYILARI ORAN (%) EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ,76 Fen Bilgisi Öğretmenliği ,00 Fen Bilgisi Öğretmenliği (Đ.Ö) ,00 Okul Öncesi Öğretmenliği ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Đ.Ö) ,00 Sınıf Öğretmenliği ,00 Sınıf Öğretmenliği (Đ.Ö) ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(Đ.Ö) ,22 Türkçe Öğretmenliği ,00 FEN- EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ,31 Biyoloji ,00 Biyoloji (Đ.Ö) ,81 Coğrafya ,00 Fizik ,62 Fizik(Đ.Ö) ,85 Đstatistik ,00 Kimya ,00 Kimya(Đ.Ö) ,90 Matematik ,12 Tarih ,00 Tarih(Đ.Ö) ,00 Türk Dili ve Edebiyatı ,00 Türk Dili ve Edebiyatı(Đ.Ö) ,00 28

34 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ,04 Đktisat ,00 Đktisat (Đ.Ö) ,00 Đşletme ,00 Đşletme (Đ.Ö) ,83 TIP FAKÜLTESĐ ,00 Tıp Fakültesi SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ Ebelik ,00 Hemşirelik ,00 MESLEK YÜKSEKOKULU ,65 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bankacılık ve Sigortacılık (ĐÖ) ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Bilgisayar Programcılığı (ĐÖ) ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ĐÖ) ,00 Elektrik ,00 Elektrik (ĐÖ) ,33 Elektronik Teknolojisi ,00 Elektronik Teknolojisi (ĐÖ) ,33 Fındık Eksperliği ,00 Fındık Eksperliği (ĐÖ) ,50 Grafik Tasarımı ,00 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım ,00 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım (ĐÖ) ,00 Harita ve Kadastro ,00 Harita ve Kadastro (ĐÖ) ,00 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,00 Makine ,33 Makine (ĐÖ) ,00 Mobilya ve Dekorasyon (ĐÖ) ,00 Moda Tasarımı ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Pazarlama ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Tekstil Teknolojisi (ĐÖ) ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,00 29

35 ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Đşletme Yönetimi Maliye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ESPĐYE MESLEK YÜKSEKOKULU ,93 Arıcılık Özel Güvenlik ve Koruma ,10 EYNESĐL KAMĐL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU ,33 Çocuk Gelişimi ,33 Çocuk Gelişimi (Đ.Ö) ,00 Đşletme Yönetimi ,67 Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) ,33 KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU ,00 Emlak ve Emlak Yönetimi ,67 Emlak ve Emlak Yönetimi (ĐÖ) ,33 30

36 ŞEBĐNKARAHĐSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ,76 Ağırlama Hizmetleri ,00 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ĐÖ) ,67 Elektrik ,00 Elektronik Teknolojisi ,00 Elektronik Teknolojisi (ĐÖ) ,67 Gıda Teknolojisi ,00 Gıda Teknolojisi (ĐÖ) ,33 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım ,00 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,00 Makine ,00 Mekatronik ,00 Mobilya ve Dekorasyon ,50 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĐÖ) ,67 Pazarlama ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Tekstil Teknolojisi ,00 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ,00 Yerel Yönetimler ,00 TĐREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU ,29 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bankacılık ve Sigortacılık (ĐÖ) ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Geleneksel El Sanatları ,67 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,67 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĐÖ) ,67 Pazarlama ,00 Pazarlama (ĐÖ) ,33 Su Ürünleri ,67 Su Ürünleri (Đ.Ö) ,33 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ĐÖ) ,67 31

37 5.2 Sağlık Hizmetleri 2009 Yılı Mediko Sosyal Merkezi Faaliyet Raporu Gelen Toplam Hasta Sayısı 3103 Personel Sayısı 2169 Öğrenci Sayısı 934 Sevk Edilen Hasta Sayısı 2553 Muayene Olan Hasta Sayısı 550 Diş Polikliğine Gelen Hasta Sayısı Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı döneminde Psikolojik Danışma Servisine gelen vaka durumu problem alanlarına göre şöyledir: Arkadaş Đlişkilerinde Yaşanan Problemler (8), Ailevi Problemler (7), Anxiete ve Depresyon Eğilimi (6), Karşı Cinsle Đlişkilerde Problem (11), Mesleki Yönelim Alanlarında Problemler ( 5), Sınav Kaygısı ve Stres (9) olmak üzere 46 kişi ile görüşüldü. Yine gelen vakaların fakültelere göre dağılımı esas alındığında Eğitim Fakültesi (21), Fen Edebiyat Fakültesi (9), Meslek Yüksek Okulu (3), Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu (2), Piraziz Sağlık Meslek Yüksekokulu(5), Personel ve yakını (6) olmak üzere 46 vaka görülmüştür Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı döneminde başlayıp 2009 yılı sonuna kadar Psikolojik Danışma Servisine gelen vaka durumu problem alanları şöyledir: Arkadaş Đlişkilerinde Yaşanan Problemler (6), Ailevi Problemler (12), Anxiete ve Depresyon Eğilimi (17), Karşı Cinsle Đlişkilerde Problem (9), Mesleki Yönelim Alanında Problemler (1), Öfkeyle Baş Etme Becerileri Grupla Psikolojik Danışma Etkinlikleri (10) olmak üzere 55 kişi ile görüşülmüştür. Yine gelen vakaların fakültelere göre dağılımı esas alındığında Eğitim Fakültesi (19), Fen Edebiyat Fakültesi (11), Meslek Yüksekokulu (3), Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu (7), Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu (2), Piraziz Sağlık Meslek Yüksekokulu (2), Personel ve Yakını (11) olmak üzere 55 vaka ile görüşülmüştür. 32

38 5.3 Đdari Hizmetler Giresun Üniversitesi teşkilatı şemasında yer alan birimler aracığıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda belirlenmiş asli görevlerini yerine getirmektedir. Üniversitemizin en temel faaliyet konuları; toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendisine tevdii edilen maddi kaynakları rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak topluma hizmet etme fonksiyonlarını yerine getirmektir. 6. Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Üniversitemizin atama işlemleri 2547, 2914 ve 657 sayılı yasalarda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine göre hazırlanan Đç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Đlişkin Usul ve Esaslar ile diğer mevzuatlarda belirtilen esaslara uygun olarak harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca kontroller yapılmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri, ödeneklerin kullanımında bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konularında büyük bir titizlik göstererek çalışmaktadırlar. Üniversitemizin mal veya hizmet alımları ile yapım islerine ilişkin ihaleler 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu hükümlerine göre bütçe ödeneklerimizin öncelikler belirlenerek kullanılması esas alınarak yapılmaktadır. Giresun Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca yapılan ön mali kontrol idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, ayrıntılı finans programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Đdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını kapsar. 33

39 Ayrıca mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından kontrol edilir. Yeni kamu mali yönetiminin uygun bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı faaliyetlerine başlamış olup, bu kapsamda yürütmüş olduğu çalışmalara tüm hızıyla devam etmektedir. Bir taraftan bu çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan da, Üniversitemizin üst yönetiminin ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği tüm imkânlar ölçüsünde yerine getirmektedir. Bu çerçevede yeni kamu mali yönetim sisteminin temel uygulayıcıları arasında ortak bir bilgi birikiminin ve paylaşım ortamının sağlanabilmesi amacıyla çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1: Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek Hedefler: Hedef 1.1: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yeni fakülte ve yüksekokullara ait yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına (DPT) önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.2: 2012 yılına kadar Meslek Yüksekokulu (MYO) bulunmayan ilçelere, ölçek ekonomisinin sağlayacağı yararlar ve ilçenin iş yaşamı ile işbirliğinin sağlanabilirlik düzeyi göz önünde bulundurularak MYO kurulması ve kurulabilirlik etüdünden geçen MYO yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.3: 2012 yılı sonuna kadar, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binalarının ve sosyal tesislerin yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.4: Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut alt yapı ve fiziksel ortamların iyileştirilmesi, Hedef 1.5: Merkez kütüphane alt yapısının ve fiziksel alanının iyileştirilmesi, Hedef 1.6: Akademik ve idari personel çalışma mekanlarının çağdaş fiziksel standartlara kavuşturulması, 34

40 Stratejik Amaç 2: Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 2.1: Misyon, vizyon, değerler, ilkeler ve yapılacak faaliyetlerle ile ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve motivasyonunun geliştirilmesi, Hedef 2.2: Đdari personelin kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak sosyal faaliyetlerin arttırılması, Hedef 2.3: 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 50 arttırılması, Hedef 2.4 : 2014 yılı sonuna kadar çalışanların ve öğrencilerin kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin % 50 arttırılması, Hedef 2.5: 2014 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 2.6: 2014 yılı sonuna kadar Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Üniversitemizin katkısının arttırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi, Hedef 2.7: 2014 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların her yıl en az bir tanesine katılımın sağlanması, Stratejik Amaç 3: Etkin ve Verimli Bir Đdari Yapı Kurmak Hedefler: Hedef 3.1: 2012 yılı sonuna kadar iş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileştirmenin tamamlanması, Hedef 3.2: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması, Hedef 3.3: 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi, Hedef 3.4: 2014 yılı sonuna kadar başarı ve performans ödüllendirme sistemlerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, Stratejik Amaç 4: Sosyal Bilimler Alanında Gelişmek Hedefler: Hedef 4.1: Sosyal Bilimler alanında 2010 yılından başlayarak her yıl tekrarlanan 5 adet uluslararası etkinliğin düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale getirilmesi, 35

41 Hedef 4.2: Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel ile öğrencilerin % 50 sinin Sokrates-Erasmus değişim programına katılmasının sağlanması, Hedef 4.3: Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar, uluslararası hakemli dergilerde her yıl 8 adet yayın yapılması, Hedef 4.4: Öğretim elemanlarının yayın sayısının akademik performansın izlenmesinde önemli kriterlerden biri sayılması, Stratejik Amaç 5: Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek Hedefler: Hedef 5.1: 2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak 15 adet proje üretilmesi, Hedef 5.2: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) projesi geliştirilmesi, Hedef 5.3: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet DPT projesi geliştirilmesi, Hedef 5.4: 2014 yılı sonuna kadar akademik personeli uluslararası araştırmalara yöneltmek için teşvik sistemlerinin oluşturulması, Hedef 5.5: Akademik personelin proje planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik program hazırlanması, Stratejik Amaç 6: Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak Hedefler: Hedef 6.1: 2014 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %15 oranında arttırılması, Hedef 6.2: Akademik personelin ders notları ve kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması ve 2014 yılı sonuna kadar 50 adet ders notu ve/veya kitabın yayınlatılması, Stratejik Amaç 7: Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek Hedefler: Hedef 7.1: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarımızın bilimsel toplantılara katılımlarının % 30 oranında arttırılması, Hedef 7.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2014 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 8: Eğitim Kalitesini Arttırmak Hedefler: Hedef 8.1: 2014 yılı sonuna kadar henüz açılmamış olan yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının her yıl %10 arttırılması, 36

42 Hedef 8.2: Her yıl tez aşamasına gelen lisansüstü öğrencilere proje desteği sağlanması, Hedef 8.3: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm ders program ve içeriklerinin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi, Hedef 8.4: 2014 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde sanayi ve diğer unsurlarla protokoller yapılması ve her yıl için yapılan protokol sayısının %50 arttırılması, Hedef 8.5: 2014 yılı sonuna kadar en az 1 yabancı üniversite ile ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı başlatılması, Hedef 8.6: Lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının başlatılması ve 2014 yılına kadar 10 lisans programında uygulanması, Hedef 8.7: 2014 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans eğitimi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, Stratejik Amaç 9: Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler ile Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 9.1: 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Karadeniz e kıyısı bulunan ülkelerin üniversiteleriyle yapılan işbirliğinin % 25 arttırılması, Hedef 9.2: 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alış verişinin %30 arttırılması, Hedef 9.3: 2014 yılı sonuna kadar Türkiye nin gelişmiş üniversitelerinden ve yurtdışındaki üniversitelerden alanında uzmanlaşmış bilim adamları ile bilgi alışverişinin % 20 arttırılması, Hedef 9.4: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 10: Sanayi ile Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 10.1: 2014 yılı sonuna kadar sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının %30 arttırılması, Hedef 10.2: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesi, Hedef 10.3: Üniversite Sanayi Đşbirliği kapsamında işbirliği yapılan kurum ve şirketlerde Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ) çalışması yapan öğrenci ve Endüstriye Dayalı Araştırma (EDA) çalışması yapan öğretim elemanı sayısının 2014 yılı sonuna kadar her yıl % 10 arttırılması, Hedef 10.4: 2014 yılı sonuna kadar sağlık sektörü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi arasında 5 farklı anabilim dalında işbirliği yapılması, 37

43 Stratejik Amaç 11: Mezunlarla Đletişim ve Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 11.1: Mezuniyet sonrası üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirecek Mezun Đzleme Sistemi oluşturulması ve 2014 yılı sonuna kadar mezunların % 50 sine ulaşılması, Hedef 11.2: Mezun Đzleme Sistemi aracılığı ile 2014 yılı sonuna kadar mezunlarımızın işe yerleşiminin takip edilmesi, Hedef 11.3: Mezuniyet sonrası öğrenci üniversite bağlarını geliştirmek amacıyla Mezunlar Günü düzenlenmesi, Stratejik Amaç 12: Üniversite-Toplum Đlişkilerini Güçlendirmek Hedefler: Hedef 12.1: 2014 yılı sonuna kadar toplum sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 12.2: 2014 yılı sonuna kadar orta öğretim kurumlarının düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitemizin tanıtılması, Hedef 12.3: Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini vurgulayan; günümüzde ise Cumhuriyetimizi bekleyen tehlikeler konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 15 seminer, sempozyum ve konferansın düzenlenmesi, B. Temel Politika ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; 38

44 Temel Politikalar Üniversitemiz, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve Đşleyişinin Temel Đlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, Anayasamızda üniversiteler ile ilgili hükümlere halel getirmeden ve özerkliğin gereklerini unutmadan idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, Đç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. 39

45 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları EKONOMĐK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞTĐRMESĐ KOD EKONOMĐK SINIFLANDIRMA 2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ 2009 YILI ĐÇĐNDE EKLENEN 2009 YILI ĐÇĐNDE DÜŞÜLEN 2009 YILI TOPLAM ÖDENEK 2009 YILI TOPLAM HARCAMA 2009 YILI KALAN (ĐPTAL EDĐLECEK TUTAR) HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI(%) 01 PERSONEL GĐDERLERĐ , , , , , ,02 91, Memurlar , , , , , ,58 92, Sözleşmeli Personel , , , Geçici Personel , , , ,44 74,61 02 SOS.GÜV.KUR. DEV.PRĐMĐ GĐDERLERĐ , , , , , ,50 85, Memurlar , , , , , ,07 86, Sözleşmeli Personel 5.000, , , Geçici Personel , , , ,43 73,46 40

46 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , , ,13 82, Üretime Yön. Mal ve Malz.Alımları , , , ,20 73, Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alımları , , , , , ,54 85, Yolluklar , , , , , ,45 63, Görev Giderleri 8.500, , , , ,36 51, Hizmet Alımları , , , , , ,85 87, Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , ,56 82, Men.Mal Gay. Mad. Hak Al. Bak. Ve On. Gid , , , , , ,17 66, Gayri Menk.Mal Bak.ve Onarım Giderleri , , , ,56 69, Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,44 71,07 41

47 05 CARĐ TRANSFERLER , , , , ,79 78, Görev Zararları , , , ,85 98, * Bilimsel Araştırma Projeleri , , , Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler , , , ,94 26,74 06 SERMAYE GĐDERLERĐ , , , , , ,91 26, Mamul Mal Alımları , , , , ,84 37, Gayri Maddi Hak Alımları , , , ,00 4, Gayrimenk.Alım ve Kamulaştırma 2.000, , , , Gayrimenk.Sermaye Üretim Giderleri , , , , , ,83 20,17 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,24 43,72 07* SERMAYE TRANSFERLERĐ , , , TOPLAM , , , , , ,35 64,26 * Maliye Bakanlığınca çıkarılan usul ve esaslar gereğince emanetlerde izlenmektedir. 42

48 ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN 2009 YILI BÜTÇESĐNĐN BĐRĐNCĐ DÜZEY GĐDER KODLARI GĐDERĐN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ(TL) 2009 YILI BÜTÇESĐ ĐÇĐNDEKĐ PAYI (%) 1 Personel Giderleri ,00 35,78 2 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid ,00 4,34 3 Mal ve Hiz. Alım Giderleri ,00 16,6 5 Cari Transferler ,00 2,91 6 Sermaye Giderleri ,00 40,38 TOPLAM , Sermaye Giderleri (% 40,38) Personel Giderleri (% 35,78) Cari Transferler (% 2,91) Mal ve Hiz. Alım Giderleri (%16,60) Sos.Güv.Kur.Dev. Primi Giderleri (% 4,34) 43

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 164 Bankacılık ve Sigortacılık 138 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 99 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 68 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 06 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kapsamında 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK PR. 4 4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI PR. 4 2

DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK PR. 4 4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI PR. 4 2 FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ (2.Sınıf) Y.İÇİ (3.Sınıf) Y.İÇİ (4.Sınıf) Y.İÇİ (5.Sınıf) ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 8 ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kapsamında 7 Fakülte, 3 Enstitü, 7 Yüksekokul,

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3

ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU BĐRĐM FAALĐYET RAPORU 2014 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3 IGENEL BĐLGĐLER..4 A Misyon ve Vizyon.4 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C Đdareye Đlişkin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 2013-2017 SUNUŞ Evrensel başarı ölçütlerine uygun bir eğitim öğretim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, üniversitenin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU KONU BAŞLIĞI Universitenin Akademik Yapısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU İÇERİK KAPSAMI Üniversitenin fakülte, bölüm vs. sayılarını da içeren kısa tanıtım İÇERİK Fakülte Sayısı: 0 Yüksekokul

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU -ii- İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2010-2014) TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2010-2014) TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2010- TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2010 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2010- Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ekim 2009 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (100 lük Sistemde transkrip veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)(Aslı) 3- Öğrenci

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu Çerkezköy/Tekirdağ, Mart 2008 Ek: Birim ve Đdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇERKEZKÖY

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı