TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS"

Transkript

1 TÜRKĐYE CUMHURĐYET YETĐ GĐRESUN ÜNĐVERS VERSĐTES TESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010

2 HERKES ULUSAL GÖREVĐNĐ VE SORUMLULUĞUNU BĐLMELĐ, MEMLEKET MESELELERĐ ÜZERĐNDE O DÜŞÜNCEYLE, DÜŞÜNÜP ÇALIŞMAYI GÖREV EDĐNMELĐDĐR.* *KAYNAKÇA:

3 SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların içerdiği hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliğini, saydamlığını ve hesap verebilirliğini öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçelerin hazırlanıp uygulanması ile muhasebeleştirme, raporlama ve mali kontrol açılarından köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu kanunun Mali saydamlık başlığını taşıyan 7. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. ifadesine ve Hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan 8. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlandırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ifadesine yer verilmiştir. Kanun un 41. maddesinde ise, yukarıda belirtilen maddelere istinaden, kamu idarelerinin faaliyet raporlarını her yıl kamuoyuna açıklamalarından söz edilmektedir. Elinizdeki bu rapor, işte hem bu hukuksal gereği yerine getirmek, hem de günümüzde açık, şeffaf, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını açığa vurmak adına kaleme alınmıştır. Çağdaş yönetim, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının kamuya anlatılmasını gerektirmektedir. Üniversiteler, bu gereği yerine getirmede en çok öne çıkması gereken kurumlardır. Bunda, üniversitelerin aydınlatma ve örnek olma işlevlerinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür yılında 5467 sayılı Kanun ile kurulan Giresun Üniversitesi, çok genç ve yeni bir üniversitedir. Kuruluş aşamasında olduğu ve nasıl başlanırsa öyle gideceği bilindiği için, yukarıda değinilen köklü değişikliklere uyum konusunda Giresun Üniversitesinin daha istekli olduğunu ve bunun Giresun Üniversitesi için daha kolay olduğunu belirtmek gerekir. Giresun Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sonsuza kadar yaşaması yolunda çaba içinde olan, Büyük Atatürk ün açtığı ve aydınlattığı yolda ilerleyen, bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu kente ve çevreye karşı sorumluluk duyan bir üniversitedir. Önü açık, potansiyel sahibi ve hızlı büyüme eğilimi içinde bir üniversite olarak Karadeniz Havzası nda süratle öne çıkmaktadır yılı sonunda; I

4 Üniversite bünyesinde, yedi fakülte, üç yüksekokul, yedi meslek yüksekokulu, dört araştırma merkezi, üç enstitü ve bir konservatuvar bulunmaktadır. Yine 2009 yılı sonunda; Üniversitemiz 2008 yılındaki olan öğrenci sayısını e, 264 olan akademik personel sayısını 314 e, 147 olan idari personel sayısını 187 ye çıkarmış bulunmaktadır yılı faaliyetlerimizi kamuoyuna duyurmayı öngören bu raporda bir yıl gibi kısa bir sürede ne kadar geliştiğini ve büyüdüğünü göstermektedir yılında yaptıklarımız, 2010 ve daha sonraki yıllarda yapacaklarımızın bir işareti olarak görülmelidir. Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personelin birbiri ile kenetlenmiş olarak bir aile ve işletme bilinci içerisinde huzurlu bir ortamda olmaları ve çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu rapor ve bu rapora konu olan iyi ve güzel şeylerin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu güne kadar iyi ve güzel şeyleri, bütün çalışanları ile birlikte yapmıştır. Bu birlikteliğin daha ileriye götürülerek, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini daha çok karşılayacağımızdan asla şüphem yoktur. Giresun Üniversitesi, hayata açılan bilgi limanı dır. Giresun Üniversitesi, Türkiye nin aydınlık yüzü ve geleceğidir. Saygılarımla. Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK Rektör II

5 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...I I.GENEL BĐLGĐLER... 1 A.Misyon,Vizyon ve Değerler... 2 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi I I.AMAÇ ve HEDEFLER A.Đdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler I I I.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ ve DEĞERLENDĐRMELER A.Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B.Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV.KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar V.ÖNERĐ ve ÖNLEMLER Ek-1. Üst Yöneticinin Đç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı... 71

6 I.GENEL BĐLGĐLER Üniversitemizin temeli, 1962 yılında Kız Öğretmen Okuluyla atılmıştır. Bu, aynı zamanda Eğitim Fakültemizin temelinin atıldığı tarihtir eğitim-öğretim yılında Giresun Đlk Öğretmen Okuluna; eğitim-öğretim yılında ise, statüsü değiştirilip (üç yıllık yatılıgündüzlü) Giresun Öğretmen Lisesine ve ( iki yıllık yatılı-gündüzlü) Giresun Eğitim Enstitüsüne dönüştürülen bu okul, eğitim-öğretim yılından itibaren Giresun Eğitim Enstitüsü olarak öğretime devam etmiştir yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu okul, aynı yıl, iki yıllık Giresun Eğitim Yüksekokulu adını almış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi ne bağlanmış; 1992 yılında KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi halini almıştır. Halen 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, 2003 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur yılında da bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuştur yılında Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tirebolu Đletişim Fakültesi, kurulmuştur. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Üniversitemiz kuruluş Kanunu ile 2006 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ise, Tıp Fakültesi ile birlikte 2007 yılında kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu, 1992 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde sağlık meslek lisesi binaları içerisinde açılması kararlaştırılan 27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan biri olarak eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra 1996 yılında KTÜ ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak, lisans düzeyinde eğitim veren bir kurum haline gelmiştir yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur 1

7 Giresun Meslek Yüksek Okulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyete geçmiş ve bu okul daha sonra 1982 yılında KTÜ ne devredilmiştir yılına kadar KTÜ ne bağlı olan Yüksekokul, bu tarihte Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında Alucra Meslek Yüksekokulu olarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ne bağlı olarak kurulmuş, eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında kurulmuştur. Daha önce CÜ ne bağlı olan Yüksekokul, 2006 yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında Tirebolu Meslek Yüksekokulu olarak KTÜ ne bağlı olarak kurulmuş, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu, Eynesil Meslek Yüksekokulu olarak Kasım 2007 de kurulmuştur eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. Espiye Meslek Yüksekokulu, Keşap Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Temmuz 2008 de kurulmuştur. Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırmalar Merkezi ile Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007 yılı içinde kurulmuştur. Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 2009 yılında kurulmuştur. 13 Nisan 2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Rektörlüğe Bağlı Bölümler olarak, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü ve Enformatik Bölümü kurulmuştur. A. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Üniversitemiz, ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile, bölge ile, ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir. 2

8 Vizyon Giresun Üniversitesi nin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır. Değerler Atatürkçülük Yurtseverlik Anayasaya ve hukuka bağlılık Öğrenci merkezlilik Bilimsellik Etik değerlere bağlılık Katılımcılık Toplumsal yararlılık Güvenilirlik Sorumluluk Akılcılık Saydamlık Evrensellik B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Giresun Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Bünyesindeki akademik, idari ve mali yetki ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, diğer ilgili yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. 3

9 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Üniversitenin Giresun merkezde dört yerleşkesi vardır. Kale Mahallesinde Rektörlük, 4 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, BAP Birim Koordinatörlüğü, Dış Đlişkiler Ofisi, Basın ve Halkla Đlişkiler Ofisi yer almaktadır. Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devlet Konservatuvarı, bir Daire Başkanlığı ile açık spor alanları, kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir. Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Fen Edebiyat Fakültesi, Giresun Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM), bir daire başkanlığı, misafirhane ile spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Nizamiye Yerleşkesi de yine şehir merkezinde yer almaktadır. Tıp Fakültesi idare binası, Mediko Sosyal Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesinin bazı bölümleri, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Poliklinikleri ile 2 Daire Başkanlığı yerleşke içinde bulunmaktadır. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Görele ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Đletişim Fakültesi, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz ilçesinde yer almaktadır. Fakülte bünyesinde açık spor alanı, laboratuvarlar, teknik bakım ve beceri geliştirme odaları ve kütüphane vardır. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır. 4

10 Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksek Okulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu bünyesinde; laboratuvarlar, konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı bir de teknoloji sınıfı mevcuttur. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksek Okulu, Alucra ilçesinde yer almaktadır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu bünyesinde laboratuvarlar bulunmaktadır. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil Đlçesinde yer almaktadır. Ayrıca, Espiye ve Keşap ilçelerinde Meslek Yüksekokullarımız kurulmuştur. 5

11 6

12 REKTÖRLÜK-FAKÜLTELER- YÜKSEKOKULLAR-ENSTĐTÜLER MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLAR M2 EĞĐTĐM ALANI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI Kantin Açık Kapalı ĐDARĐ Kaft. spor Spor BĐNALAR Derslik Laborat. Vb. Lojman/Misafirhane Yurtlar Tesisi Tesisi Tıp Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Đktisadi Đdari Birimler Fakültesi Piraziz Sağlık Bilimleri Fak Şebinkarahisar UBYO Bulancak UBYO Görele UBYO Devlet Konservatuarı *Eski Sağlık Yüksek Okulu Binası Giresun MYO Alucra Turan BULUTÇU MYO Şebinkarahisar MYO Tirebolu Mehmet BAYRAK MYO Eynesil Kamil NALBANT MYO Espiye MYO Rektörlük Binası Misafirhane Lojman Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Yurt Binası Sağlık Uyg. Ve Arş. Merkezi T O P L A M Toplam (*) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 2 Daire Başkanlığı, Mediko Sosyal Merkezi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Poliklinikler) bulunmaktadır 7

13 MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLARIN DAĞILIMI 0 ĐD A R Đ B ĐN A L A R D E R S L ĐK L E R L A B O R A T U V A R L A R K A N T ĐN, K A F E T E R Y A V B. L O J M A N, M ĐS A F ĐR H A N E Y U R T L A R A Ç IK S P O R T E S ĐS L E R Đ K A P A L I S P O R T E S ĐS Đ MEVCUT FĐZĐKĐ ALANLARIN DAĞILIMI YURTLAR (%3,28) LOJMAN,MĐSAFĐR HANE (%2,64) KAPALI SPOR TESĐSĐ (%1,15) ĐDARĐ BĐNALAR (%24,95) KANTĐN,KAFETER YA VB. (%12,84) LABORATUVAR (%6,61) DERSLĐKLER (%48,53) 8

14 2. Örgüt Yapısı GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK KURULUŞ ŞEMASI 9

15 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ KURULUŞ ŞEMASI 10

16 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Giresun Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı, en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık öğrenci ve 500 personele en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte, Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Sunulan Đnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta, gerçekleştirdiğimiz yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, Đdari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetler ana hatları ile şunlardır; a)bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek. b)bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması. c)akademik ve Đdari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu. d)üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek. e)arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. f)akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak. g)teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak. h)üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak. i)öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek. j)kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek. Ayrıca; 11

17 Yazılım projelerine ilişkin programlama, web sayfası tasarlama, web programlama, web güvenliği, yazılım güvenliği hizmeti, Üniversitemiz için geliştirilen bilgi sistemleri ve projelerin kodlama etkinlikleri, Üniversitemizin web sitesinin tasarımları ve web programlama etkinlikleri, Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı teknik arıza, sistem bozukluğu, çalışamama gibi sorunları giderme ve bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama v.b. işlemleri, sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri, Üniversitenin merkezi ana sunucularının ve genel ağının güvenlik önlemleri alınmış olarak kesintisiz ve sağlıklı işletilmesi, hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sunulması gibi işlemler, Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir yılında tasarım konusunda akademik birim ve personele web tasarım desteği verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca öncelikle birimlerimizin daha sonrada akademik personelimizin web sitelerini kolayca inşa edebilecek bir web sayfası geliştirilmiştir. Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, ftp, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Sürekli gelişen teknolojinin üniversitemize kazandırılması ve uygulanması, sunulan hizmetin kalitesi, kullanıcıların her geçen gün bilinçlenmesi sonucu Đnternet kullanım kapasitesinde görülen artış, göz önünde bulundurularak Bant Genişliğimizin Bilgi Đşlemde artırılması için ULAKBĐM le gerekli yazışmalar yapılmış ve 10 Mb den 20 Mb yükseltilmiştir. Diğer birimlerimizde de Fiber-optik kablolar döşetilerek Metro bağlantıya geçmek için çalışmalar başlatılmıştır yılında bir kısmı önceki yılda da yapılan bir takım işler titizlikle sürdürülmektedir. Kullanıcı sayımız ve Đnternet hizmet kalitemizin artması, ağ kullanım ve teknik destek hizmetlerinin artmasına yol açmıştır. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberlerin yayınlama, site içerik ve tasarım güncellemelerini gerçekleştirmenin yanı sıra 2009 yılında 25 Birimin web sayfasının güncellemeleri yapılmıştır. 12

18 3.1 Bilgisayarlar ve Ekipmanlar Üniversitemizde 967 adet masa üstü, 24 adet taşınabilir bilgisayar ve 10 adet bilgisayar sunucusu idari ve eğitim amaçlı birimlerimizde kullanılmaktadır. MASA ÜSTÜ BĐLGĐSAYAR TAŞINABĐLĐR BĐLGĐSAYAR BĐLGĐSAYAR SUNUCULARI Kütüphane Kaynakları Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından alınan verilere göre düzenlenen kütüphane kaynaklarımıza ait verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. KĐTAP SAYISI PERĐYODĐK YAYIN SAYISI 38 ONLĐNE YAYIN SAYISI 4 13

19 3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CĐNSĐ ADEDĐ PROJEKSĐYON 67 TEPEGÖZ 8 BARKOD OKUYUCU 3 BASKI MAKĐNESĐ 1 FOTOKOPĐ MAKĐNESĐ 4 ÇOK FONKSĐYONLU YAZICI 28 FAKS MAKĐNESĐ 13 FOTOĞRAF MAKĐNESĐ 2 KAMERALAR 4 TELEVĐZYONLAR 16 TARAYICILAR 1 MÜZĐK SETLERĐ 2 MĐKROSKOPLAR 74 VĐDEOLAR 7 UYDU ALICISI 1 LAZER YAZICILAR

20 3.4 Taşıtlar TAŞITIN CĐNSĐ KURUMA AĐT TAŞITLAR HĐZMET ALIM YOLU ĐLE EDĐNĐLMĐŞ TAŞITLAR TOPLAM BĐNEK OTOMOBĐL MĐNĐBÜS (SÜRÜCÜ DÂHĐL EN FAZLA 15 KĐŞĐLĐK) PĐCK-UP MĐDĐBÜS (SÜRÜCÜ DÂHĐLEN FAZLA 26 KĐŞĐLĐK) PANEL TOPLAM Đnsan Kaynakları Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma, yayın, topluma hizmet ve yönetim fonksiyonlarını mevcut insan kaynakları ile gerçekleştirmektedir. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknolojik alanda meydana gelen yenilikler değişimin önemini daha fazla hissettirmektedir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir. Amaçlanan ileri hedefe ulaşılabilmesi için insan kaynaklarının en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi gerekir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan hizmet içi eğitim ve seminerlerin motivasyon etkisi yüksektir. Üniversitemiz, çalışanlarının motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmaları sürdürmektedir yılında, Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren akademik ve idari personel sayıları ve niteliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. 15

21 4.1 Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Kadroların Đstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM AKADEMĐK PERSONEL DOLULUK ORANI DOLU BOŞ TOPLAM

22 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (35. madde) Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Araştırma Görevlisi Biyoloji ÇUKOROVA ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Biyoloji ANKARA ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edeb. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Araştırma Görevlisi Tarih HACETTEPE ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Đlköğretim Bl. ANADOLU ÜNĐVER. Araştırma Görevlisi Đlköğretim Bl. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi Fizik ODTÜ Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri ODTÜ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ Araştırma Görevlisi Đlköğretim Fen ve Mat. ODTÜ TOPLAM 13 17

23 4.2 Đdari Personel Đdari Personel Sınıflara Göre Kadroların Doluluk Oranına Göre Cinsiyete Göre Toplam Dolu Boş K E Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Üniversitemiz fiziksel büyümesinin yanında idari personel artışının istenilen düzeyde gerçekleşmediği yukarıdaki tablodan ortaya çıkmaktadır. Üniversitemizin kadro unvanlarına göre idari personel sayısı incelendiğinde ise dolu kadro sayısının 187 olduğu ve bunun da toplam kadronun % 22,94 nü kapsadığı görülmektedir. Đdari personel sayısı içersindeki en büyük payı % 65,24 ile Genel Đdari Hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel Đdari Hizmetler Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir. 18

24 ĐDARĐ PERSONEL DOLULUK ORANLARI DOLU KADRO (%22,94) BOŞ KADRO (%77,06) ĐDARĐ PERSONELĐN CĐNSĐYETE GÖRE DAĞILIMI K 2 E 19

25 KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE AVUKATLIK HĐZ.SINIFI (%0,53) YARDIMCI HĐZ.SINIFI (%11,76) TEKNĐK HĐZ.SINIFI (%14,44) SAĞLIK HĐZ.SINIFI (%8,02) GENEL ĐDARĐ HĐZ.SINIFI (%65,24) 20

26 Eğitim Durumuna Göre Đdari Çalışan Sayıları Đlkokul 1 Orta ve Dengi 2 Lise ve Dengi 50 2 Yıllık YO Yıllık YO. - 4 Yıl ve Üstü 79 Yüksek Lisans 3 Doktora - TOPLAM 187 ĐDARĐ PERSONELĐN EĞĐTĐM DURUMUNA GÖRE ORANI (KĐŞĐ) 4 YIL VE ÜSTÜ (79) YÜKSEK LĐSANS (3) ĐLKOKUL (1) ORTA VE DENGĐ (2) LĐSE VE DENGĐ (50) 2 YILLIK YÜKSEKOKUL (52) 21

27 Đdari Personelin Hizmet Yıllarına Göre Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek 1 Yıldan Az Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Üzeri - 3 TOPLAM TOPLAM 187 Đdari Personelin Yaş Dağılımı Yaş Sayı (kişi) Yüzde(%) , , , , , , , ,14 TOPLAM ,00 22

28 ĐDARĐ PERSONELĐN YAŞ DAĞILIMI 30,00 %27,27 25,00 20,00 15,00 %16,04 %13,90 %14,97 %13,37 10,00 %9,09 5,00 %3,21 %2,14 0,

29 ÖĞRENCĐ SAYILARI (ÖN LĐSANS/LĐSANS/YÜKSEK LĐSANS) Birimin Adı 1. Öğretim 2. öğretim Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Hazırlık Sınıfı Yüksek Lisans Cinsiyete Göre Diğer Sınıf Toplam Toplam K E Öğrenci Sayıları 5.1 Eğitim Hizmetleri 5. Sunulan Hizmetler Fakülteler Yüksekokullar Konservatuvar Enstitüler Meslek YO Toplam GENEL TOPLAM ÖĞRENCĐ SAYISI

30 ÖĞRENCĐ SAYILARI DOLULUK ORANLARI (KĐŞĐ) FAKÜLTELER (4723) KONSERVATUVAR (16) YÜKSEKOKULLAR (73) MESLEK Y.O (8871) ENSTĐTÜLER (YÜKSEKLĐSANS) (112) eğitim-öğretim dönemi olarak mevcut öğrenci sayısı toplam tir. Yukarıdaki tabloların detaylı incelemesinden de anlaşılacağı üzere I. öğretimdeki toplam öğrenci sayısı 9.795, ikinci öğretimdeki toplam öğrenci sayısı 3.888, yüksek lisans yapan öğrenci sayımız ise 112 dir. Öğrenci sayılarının birimler itibariyle dağılımları incelendiğinde; % 34,24 ü fakülte öğrencisi, % 0,53 ü yüksekokul öğrencisi, % 0,12 si konservatuvar öğrencisi, % 0,81 yüksek lisans öğrencisi ve % 64,31 ise meslek yüksekokulu öğrencisi; Üniversitemizde eğitim-öğretim görmektedir. Toplam öğrenci sayısındaki kız-erkek sayılarının dağılımı incelendiğinde ise kız öğrenci sayısına karşın, erkek öğrencinin kayıt altında olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrenci sayılarına baktığımızda % 48,92 kız öğrenci ve % 51,08 erkek öğrenci bulunmaktadır. 25

31 5.1.2 Öğrenci Kontenjanları Doluluk Oranları ÖĞRENCĐ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ÖSS Kontenjanları ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülteler ,77 Yüksekokullar ,02 Meslek Yüksekokulu ,18 TOPLAM , AYRILAN 1 YERLEŞEN 2 BOŞ 3 KALAN KONTENJAN ÖĞRENCĐ 26

32 5.1.3 Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları ÜNĐVERSĐTEDEN AYRILAN ÖĞRENCĐ SAYILARI Kendi isteğiyle Ayrılanlar Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Devamsızlık Yatay Geçişle Ayrılanlar Mezun olan Diğer TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler TOPLAM Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar DĐSĐPLĐN CEZASI ALAN ÖĞRENCĐLERĐN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR Yük. Öğr. Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Toplam Toplam

33 Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Doluluk Oranları FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJANLARI ÖĞRENCĐ SAYILARI ORAN (%) EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ,76 Fen Bilgisi Öğretmenliği ,00 Fen Bilgisi Öğretmenliği (Đ.Ö) ,00 Okul Öncesi Öğretmenliği ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Đ.Ö) ,00 Sınıf Öğretmenliği ,00 Sınıf Öğretmenliği (Đ.Ö) ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(Đ.Ö) ,22 Türkçe Öğretmenliği ,00 FEN- EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ,31 Biyoloji ,00 Biyoloji (Đ.Ö) ,81 Coğrafya ,00 Fizik ,62 Fizik(Đ.Ö) ,85 Đstatistik ,00 Kimya ,00 Kimya(Đ.Ö) ,90 Matematik ,12 Tarih ,00 Tarih(Đ.Ö) ,00 Türk Dili ve Edebiyatı ,00 Türk Dili ve Edebiyatı(Đ.Ö) ,00 28

34 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ,04 Đktisat ,00 Đktisat (Đ.Ö) ,00 Đşletme ,00 Đşletme (Đ.Ö) ,83 TIP FAKÜLTESĐ ,00 Tıp Fakültesi SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ Ebelik ,00 Hemşirelik ,00 MESLEK YÜKSEKOKULU ,65 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bankacılık ve Sigortacılık (ĐÖ) ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Bilgisayar Programcılığı (ĐÖ) ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ĐÖ) ,00 Elektrik ,00 Elektrik (ĐÖ) ,33 Elektronik Teknolojisi ,00 Elektronik Teknolojisi (ĐÖ) ,33 Fındık Eksperliği ,00 Fındık Eksperliği (ĐÖ) ,50 Grafik Tasarımı ,00 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım ,00 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım (ĐÖ) ,00 Harita ve Kadastro ,00 Harita ve Kadastro (ĐÖ) ,00 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,00 Makine ,33 Makine (ĐÖ) ,00 Mobilya ve Dekorasyon (ĐÖ) ,00 Moda Tasarımı ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Pazarlama ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Tekstil Teknolojisi (ĐÖ) ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,00 29

35 ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Đşletme Yönetimi Maliye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ESPĐYE MESLEK YÜKSEKOKULU ,93 Arıcılık Özel Güvenlik ve Koruma ,10 EYNESĐL KAMĐL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU ,33 Çocuk Gelişimi ,33 Çocuk Gelişimi (Đ.Ö) ,00 Đşletme Yönetimi ,67 Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) ,33 KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU ,00 Emlak ve Emlak Yönetimi ,67 Emlak ve Emlak Yönetimi (ĐÖ) ,33 30

36 ŞEBĐNKARAHĐSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ,76 Ağırlama Hizmetleri ,00 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,00 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ĐÖ) ,67 Elektrik ,00 Elektronik Teknolojisi ,00 Elektronik Teknolojisi (ĐÖ) ,67 Gıda Teknolojisi ,00 Gıda Teknolojisi (ĐÖ) ,33 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım ,00 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,00 Makine ,00 Mekatronik ,00 Mobilya ve Dekorasyon ,50 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĐÖ) ,67 Pazarlama ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Tekstil Teknolojisi ,00 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ,00 Yerel Yönetimler ,00 TĐREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU ,29 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bankacılık ve Sigortacılık (ĐÖ) ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Geleneksel El Sanatları ,67 Đşletme Yönetimi ,00 Đşletme Yönetimi (ĐÖ) ,67 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĐÖ) ,67 Pazarlama ,00 Pazarlama (ĐÖ) ,33 Su Ürünleri ,67 Su Ürünleri (Đ.Ö) ,33 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ĐÖ) ,67 31

37 5.2 Sağlık Hizmetleri 2009 Yılı Mediko Sosyal Merkezi Faaliyet Raporu Gelen Toplam Hasta Sayısı 3103 Personel Sayısı 2169 Öğrenci Sayısı 934 Sevk Edilen Hasta Sayısı 2553 Muayene Olan Hasta Sayısı 550 Diş Polikliğine Gelen Hasta Sayısı Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı döneminde Psikolojik Danışma Servisine gelen vaka durumu problem alanlarına göre şöyledir: Arkadaş Đlişkilerinde Yaşanan Problemler (8), Ailevi Problemler (7), Anxiete ve Depresyon Eğilimi (6), Karşı Cinsle Đlişkilerde Problem (11), Mesleki Yönelim Alanlarında Problemler ( 5), Sınav Kaygısı ve Stres (9) olmak üzere 46 kişi ile görüşüldü. Yine gelen vakaların fakültelere göre dağılımı esas alındığında Eğitim Fakültesi (21), Fen Edebiyat Fakültesi (9), Meslek Yüksek Okulu (3), Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu (2), Piraziz Sağlık Meslek Yüksekokulu(5), Personel ve yakını (6) olmak üzere 46 vaka görülmüştür Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı döneminde başlayıp 2009 yılı sonuna kadar Psikolojik Danışma Servisine gelen vaka durumu problem alanları şöyledir: Arkadaş Đlişkilerinde Yaşanan Problemler (6), Ailevi Problemler (12), Anxiete ve Depresyon Eğilimi (17), Karşı Cinsle Đlişkilerde Problem (9), Mesleki Yönelim Alanında Problemler (1), Öfkeyle Baş Etme Becerileri Grupla Psikolojik Danışma Etkinlikleri (10) olmak üzere 55 kişi ile görüşülmüştür. Yine gelen vakaların fakültelere göre dağılımı esas alındığında Eğitim Fakültesi (19), Fen Edebiyat Fakültesi (11), Meslek Yüksekokulu (3), Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu (7), Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu (2), Piraziz Sağlık Meslek Yüksekokulu (2), Personel ve Yakını (11) olmak üzere 55 vaka ile görüşülmüştür. 32

38 5.3 Đdari Hizmetler Giresun Üniversitesi teşkilatı şemasında yer alan birimler aracığıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda belirlenmiş asli görevlerini yerine getirmektedir. Üniversitemizin en temel faaliyet konuları; toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendisine tevdii edilen maddi kaynakları rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak topluma hizmet etme fonksiyonlarını yerine getirmektir. 6. Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Üniversitemizin atama işlemleri 2547, 2914 ve 657 sayılı yasalarda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine göre hazırlanan Đç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Đlişkin Usul ve Esaslar ile diğer mevzuatlarda belirtilen esaslara uygun olarak harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca kontroller yapılmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri, ödeneklerin kullanımında bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konularında büyük bir titizlik göstererek çalışmaktadırlar. Üniversitemizin mal veya hizmet alımları ile yapım islerine ilişkin ihaleler 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu hükümlerine göre bütçe ödeneklerimizin öncelikler belirlenerek kullanılması esas alınarak yapılmaktadır. Giresun Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca yapılan ön mali kontrol idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, ayrıntılı finans programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Đdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını kapsar. 33

39 Ayrıca mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından kontrol edilir. Yeni kamu mali yönetiminin uygun bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı faaliyetlerine başlamış olup, bu kapsamda yürütmüş olduğu çalışmalara tüm hızıyla devam etmektedir. Bir taraftan bu çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan da, Üniversitemizin üst yönetiminin ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği tüm imkânlar ölçüsünde yerine getirmektedir. Bu çerçevede yeni kamu mali yönetim sisteminin temel uygulayıcıları arasında ortak bir bilgi birikiminin ve paylaşım ortamının sağlanabilmesi amacıyla çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1: Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek Hedefler: Hedef 1.1: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yeni fakülte ve yüksekokullara ait yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına (DPT) önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.2: 2012 yılına kadar Meslek Yüksekokulu (MYO) bulunmayan ilçelere, ölçek ekonomisinin sağlayacağı yararlar ve ilçenin iş yaşamı ile işbirliğinin sağlanabilirlik düzeyi göz önünde bulundurularak MYO kurulması ve kurulabilirlik etüdünden geçen MYO yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.3: 2012 yılı sonuna kadar, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binalarının ve sosyal tesislerin yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.4: Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut alt yapı ve fiziksel ortamların iyileştirilmesi, Hedef 1.5: Merkez kütüphane alt yapısının ve fiziksel alanının iyileştirilmesi, Hedef 1.6: Akademik ve idari personel çalışma mekanlarının çağdaş fiziksel standartlara kavuşturulması, 34

40 Stratejik Amaç 2: Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 2.1: Misyon, vizyon, değerler, ilkeler ve yapılacak faaliyetlerle ile ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve motivasyonunun geliştirilmesi, Hedef 2.2: Đdari personelin kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak sosyal faaliyetlerin arttırılması, Hedef 2.3: 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 50 arttırılması, Hedef 2.4 : 2014 yılı sonuna kadar çalışanların ve öğrencilerin kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin % 50 arttırılması, Hedef 2.5: 2014 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 2.6: 2014 yılı sonuna kadar Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Üniversitemizin katkısının arttırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi, Hedef 2.7: 2014 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların her yıl en az bir tanesine katılımın sağlanması, Stratejik Amaç 3: Etkin ve Verimli Bir Đdari Yapı Kurmak Hedefler: Hedef 3.1: 2012 yılı sonuna kadar iş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileştirmenin tamamlanması, Hedef 3.2: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması, Hedef 3.3: 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi, Hedef 3.4: 2014 yılı sonuna kadar başarı ve performans ödüllendirme sistemlerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, Stratejik Amaç 4: Sosyal Bilimler Alanında Gelişmek Hedefler: Hedef 4.1: Sosyal Bilimler alanında 2010 yılından başlayarak her yıl tekrarlanan 5 adet uluslararası etkinliğin düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale getirilmesi, 35

41 Hedef 4.2: Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel ile öğrencilerin % 50 sinin Sokrates-Erasmus değişim programına katılmasının sağlanması, Hedef 4.3: Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar, uluslararası hakemli dergilerde her yıl 8 adet yayın yapılması, Hedef 4.4: Öğretim elemanlarının yayın sayısının akademik performansın izlenmesinde önemli kriterlerden biri sayılması, Stratejik Amaç 5: Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek Hedefler: Hedef 5.1: 2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak 15 adet proje üretilmesi, Hedef 5.2: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) projesi geliştirilmesi, Hedef 5.3: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet DPT projesi geliştirilmesi, Hedef 5.4: 2014 yılı sonuna kadar akademik personeli uluslararası araştırmalara yöneltmek için teşvik sistemlerinin oluşturulması, Hedef 5.5: Akademik personelin proje planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik program hazırlanması, Stratejik Amaç 6: Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak Hedefler: Hedef 6.1: 2014 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %15 oranında arttırılması, Hedef 6.2: Akademik personelin ders notları ve kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması ve 2014 yılı sonuna kadar 50 adet ders notu ve/veya kitabın yayınlatılması, Stratejik Amaç 7: Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek Hedefler: Hedef 7.1: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarımızın bilimsel toplantılara katılımlarının % 30 oranında arttırılması, Hedef 7.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2014 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 8: Eğitim Kalitesini Arttırmak Hedefler: Hedef 8.1: 2014 yılı sonuna kadar henüz açılmamış olan yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının her yıl %10 arttırılması, 36

42 Hedef 8.2: Her yıl tez aşamasına gelen lisansüstü öğrencilere proje desteği sağlanması, Hedef 8.3: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm ders program ve içeriklerinin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi, Hedef 8.4: 2014 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde sanayi ve diğer unsurlarla protokoller yapılması ve her yıl için yapılan protokol sayısının %50 arttırılması, Hedef 8.5: 2014 yılı sonuna kadar en az 1 yabancı üniversite ile ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı başlatılması, Hedef 8.6: Lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının başlatılması ve 2014 yılına kadar 10 lisans programında uygulanması, Hedef 8.7: 2014 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans eğitimi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, Stratejik Amaç 9: Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler ile Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 9.1: 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Karadeniz e kıyısı bulunan ülkelerin üniversiteleriyle yapılan işbirliğinin % 25 arttırılması, Hedef 9.2: 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alış verişinin %30 arttırılması, Hedef 9.3: 2014 yılı sonuna kadar Türkiye nin gelişmiş üniversitelerinden ve yurtdışındaki üniversitelerden alanında uzmanlaşmış bilim adamları ile bilgi alışverişinin % 20 arttırılması, Hedef 9.4: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 10: Sanayi ile Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 10.1: 2014 yılı sonuna kadar sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının %30 arttırılması, Hedef 10.2: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesi, Hedef 10.3: Üniversite Sanayi Đşbirliği kapsamında işbirliği yapılan kurum ve şirketlerde Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ) çalışması yapan öğrenci ve Endüstriye Dayalı Araştırma (EDA) çalışması yapan öğretim elemanı sayısının 2014 yılı sonuna kadar her yıl % 10 arttırılması, Hedef 10.4: 2014 yılı sonuna kadar sağlık sektörü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi arasında 5 farklı anabilim dalında işbirliği yapılması, 37

43 Stratejik Amaç 11: Mezunlarla Đletişim ve Đşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 11.1: Mezuniyet sonrası üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirecek Mezun Đzleme Sistemi oluşturulması ve 2014 yılı sonuna kadar mezunların % 50 sine ulaşılması, Hedef 11.2: Mezun Đzleme Sistemi aracılığı ile 2014 yılı sonuna kadar mezunlarımızın işe yerleşiminin takip edilmesi, Hedef 11.3: Mezuniyet sonrası öğrenci üniversite bağlarını geliştirmek amacıyla Mezunlar Günü düzenlenmesi, Stratejik Amaç 12: Üniversite-Toplum Đlişkilerini Güçlendirmek Hedefler: Hedef 12.1: 2014 yılı sonuna kadar toplum sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 12.2: 2014 yılı sonuna kadar orta öğretim kurumlarının düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitemizin tanıtılması, Hedef 12.3: Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini vurgulayan; günümüzde ise Cumhuriyetimizi bekleyen tehlikeler konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 15 seminer, sempozyum ve konferansın düzenlenmesi, B. Temel Politika ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; 38

44 Temel Politikalar Üniversitemiz, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve Đşleyişinin Temel Đlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, Anayasamızda üniversiteler ile ilgili hükümlere halel getirmeden ve özerkliğin gereklerini unutmadan idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, Đç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. 39

45 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları EKONOMĐK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞTĐRMESĐ KOD EKONOMĐK SINIFLANDIRMA 2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ 2009 YILI ĐÇĐNDE EKLENEN 2009 YILI ĐÇĐNDE DÜŞÜLEN 2009 YILI TOPLAM ÖDENEK 2009 YILI TOPLAM HARCAMA 2009 YILI KALAN (ĐPTAL EDĐLECEK TUTAR) HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI(%) 01 PERSONEL GĐDERLERĐ , , , , , ,02 91, Memurlar , , , , , ,58 92, Sözleşmeli Personel , , , Geçici Personel , , , ,44 74,61 02 SOS.GÜV.KUR. DEV.PRĐMĐ GĐDERLERĐ , , , , , ,50 85, Memurlar , , , , , ,07 86, Sözleşmeli Personel 5.000, , , Geçici Personel , , , ,43 73,46 40

46 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , , ,13 82, Üretime Yön. Mal ve Malz.Alımları , , , ,20 73, Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alımları , , , , , ,54 85, Yolluklar , , , , , ,45 63, Görev Giderleri 8.500, , , , ,36 51, Hizmet Alımları , , , , , ,85 87, Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , ,56 82, Men.Mal Gay. Mad. Hak Al. Bak. Ve On. Gid , , , , , ,17 66, Gayri Menk.Mal Bak.ve Onarım Giderleri , , , ,56 69, Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,44 71,07 41

47 05 CARĐ TRANSFERLER , , , , ,79 78, Görev Zararları , , , ,85 98, * Bilimsel Araştırma Projeleri , , , Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler , , , ,94 26,74 06 SERMAYE GĐDERLERĐ , , , , , ,91 26, Mamul Mal Alımları , , , , ,84 37, Gayri Maddi Hak Alımları , , , ,00 4, Gayrimenk.Alım ve Kamulaştırma 2.000, , , , Gayrimenk.Sermaye Üretim Giderleri , , , , , ,83 20,17 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,24 43,72 07* SERMAYE TRANSFERLERĐ , , , TOPLAM , , , , , ,35 64,26 * Maliye Bakanlığınca çıkarılan usul ve esaslar gereğince emanetlerde izlenmektedir. 42

48 ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN 2009 YILI BÜTÇESĐNĐN BĐRĐNCĐ DÜZEY GĐDER KODLARI GĐDERĐN EKONOMĐK SINIFLANDIRMASI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ(TL) 2009 YILI BÜTÇESĐ ĐÇĐNDEKĐ PAYI (%) 1 Personel Giderleri ,00 35,78 2 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid ,00 4,34 3 Mal ve Hiz. Alım Giderleri ,00 16,6 5 Cari Transferler ,00 2,91 6 Sermaye Giderleri ,00 40,38 TOPLAM , Sermaye Giderleri (% 40,38) Personel Giderleri (% 35,78) Cari Transferler (% 2,91) Mal ve Hiz. Alım Giderleri (%16,60) Sos.Güv.Kur.Dev. Primi Giderleri (% 4,34) 43

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan (2009-2013)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan (2009-2013) T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLAN 2009-2013 OCAK 2008 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan 2009-2013 25/01/2008 tarihli Senato ve Yönetim Kurulu Ortak Toplantısında 2008/ 01-04 sayılı

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN-2009 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A.VİZYON,

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 Misyon:... 3 Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 C- Teşkilat

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU Mart 2008 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir. 1924 Mustafa Kemal ATATÜRK - 1 - Đ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı