TURKKİZİLAYI '868 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DİJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ SATIN A L IN A C A K T IR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKİZİLAYI '868 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DİJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ SATIN A L IN A C A K T IR"

Transkript

1 3 TURKKİZİLAYI '868 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DİJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ SATIN A L IN A C A K T IR 1. Türk Kızılayî nca görüntü, fotoğraf, ses dosyalarının dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi işinde kullanılmak üzere Dijital Veri Depolama ve İşleme Server Sistem?' ılanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır. 2. Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir, 3 İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Balabanağa Mah, Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere \vww.kizilav.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 4. Firmaların ihale zarflarını en geç 17 MART 2014 günü saat 10:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 18 MART 2014 günü saat lltoo d a Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır 6 Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz, 7, Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ; İHALENİN KONUSU VE SEKLİ % M adde i - Türk Kızılayfnm görüntü, fotoğraf ve ses dosyalarının dijital ortama aktarılması ~ve arşivlenmesi işinde kullanılmak üzere Dijital Veri Depolama ve İşleme Semer Sistemi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır Söz konusu alıma ilişkin istenilen özellikler ekli teknik şartnamede gösterilmiştir. Teknik Şartname işbu şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. MADDE 2: İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLARI İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıh içinde alınmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D. İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hüküm lerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname, c) Şartname Almdı Makbuzu, d) TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN EVRAKLAR F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Beyannamesi (îş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-OD-E.a bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur) G. Bu Şartnamenin 6/C maddesindeyazılı miktarda geçici teminat vermesi, H. Bu Şartnamenin 4, maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişimi oluşturan istekliler adma vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir.

3 l i l A i ı i L Y t İSlA I It/JJVI i y u > ii3 i X>ı\ i.v* t,ı jı\ivı ı> i n A i u t ı / i ^ ı v ı a u v» ı rt u v ı v t > DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SÜRET^^ÖIÖS'^ŞI, GEREKMEKTEDİR. # % MADDE 3: İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR ^ ^ / '%\ )İ İl * i \-^ Î / " - Ş Aşağıda sayılanlar, kendi adına, vekaleten veya temsiîen başkaları adına ve bu Kişilerin..ortağı olduğu şirketler (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin ^ l^ u h d a n daha fazla hisse sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Kurumumuz ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar. a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş çocukları ve kardeşleri. b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 19. ve 20 maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 19 ve 20. Maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı, Türk Kızılayı ve Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılmazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler., e) Müşavirlik, danışmanlık ve proje yapım hizmetleri alman gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerin alındığı ihalelere doğrudan., dolaylı veya temsiîen katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir, MADDE 4: İH ALE DOSYASININ HAZIRLANMASI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır numaralı zarfın içerisine İdari Şartname madde 2 deki İhaleye Girebilme Şartlan istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale İdari Belgeleri ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ DİJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ ALIM I İHALESİ İHALE İDARİ VE TEKNİK BELGELERİ ZARFI 1 NOLU ZA RF TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak, zarf kapatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine Teklif ve Teminat Mektubu ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU ZARF D İJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ ALIM I İHALESİ FİYAT TEKLİF MEKTUBU VE TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 2

4 4.1. ve maaaeıerme gore nazın an an z zarı, i /.u^.zuı^ iarın saaı ıo:uu a Kaaar ookaıs. İNO'32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Türk Kızılayı İdari îşler Birimi/Evrak Servi siııe ulaşacak şekilde verilerçek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır Postada meydana /ğel<ş$\ gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir.. ; \ / %. i v r ı o' I TEKLİF VERME SAATİNDEN SONRA ( , SAAT 10:00) G E L E N ^ İH A L İ [ DOSYALARI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini ( saat 10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır FİRMALAR TEKLİFLERİNİ EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERECEKLERDİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLEN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE, İHALE TARİHİNDEKİ T.C MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır, MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir, Türk Kızılayı mn uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır, Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı nm uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz, MADDE 6: TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir,. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan bankaların veya özel finans kuramlarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli, kesin teminat mektupları ise süresiz olacaktır (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır. c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B, Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T C Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TRİ IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından hesap numaraları temin edilir)

5 v.. vjeçıcı lemınaı: lekin sampıerı, lekmıen ne DirıiKie le^m euikjen topıam iiyaun cji a z - u nispetindeki teminatı da vereceklerdir Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk. Kızılayı Kamu* İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR Teminatların %3 ten iz< j ^ k,a m- af_, s J durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale- *. 1\* kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayrnca muhafaza edilir Bun4 rr' ıçınh hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra Tâde*' edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 iş günü içinde ihale bedelinin % 6 stna tekabül eden miktarda teminat alınır. Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir, Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan ve sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir» MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ günü saat 10:00* a kadar isteklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 2 adet zarftan 1 Nolu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evrakları ile teknik belgeleri incelenecektir. 1 Nolu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir. İhaleye giriş evrakları, teknik belgeleri veya teklif ettikleri ürün teknik şartnameye uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarflan iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu zarfları ise, tarih saat ll:0 0 da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK ÜC İSTEKLİNİN KATILIMIYLA 18/03/2014 TARİH VE SAAT 11:Q0 PA AÇIK EKSİLTME UYGULANACAKTIR. Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir, Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder, (1 No lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne, uygun ve yeterli olmaması durumunda 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına ihale Kurulu karar verecektir- İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI KIZILAY Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayrnca irat kaydedilir 4

6 AncaK, Dır garanti suresini içermeyen maı ve nızmeı aiimıaıınoa. ınaı ve nizninim teuııg tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren 10 işgünü içinde istenilen ittiktir ve evsafta Ttesljjm edilmesi durumunda, Türk Kızılayı uygun bulduğu takdirde sözleşme yağfe ıy& /gerej > olmayıp İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. / Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme im&lam^mas^. durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uyğşüiı teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir İkinci uygun teklif sahibi de kati fönfeati^vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. MADDE 9: TESLİM MÜDDETİ ve YERİ Yüklenici, söz konusu cihazı teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde sözleşmeye müteakip 15 takvim günü içerisinde orijinal ambalajında Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir / ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Müdürlüğü ne teslim ederek kurulumunu yapacaktır. Satın alman cihazlar yeni ve kullanılmamış olacaktır. Üzerinde şekil bozukluğu, kırık, çizik, çatlak, pas vb olmayacaktır. Teklif veren firma yapılacak olan işi, montaj dalıil anahtar teslimi proje olarak üstelenecek olup, söz konusu cihazın teslim edilmesi, kurulumu dahil ortaya çıkacak tüm masraflar yükleniciye aittir. Firma sevkıyattan ve kurulumdan evvel Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Müdürlüğü ne haber vermekle yükümlüdür. Bildirmediği takdirde meydana gelecek bilumum zarar ve ziyandan firma sorumlu olacaktır. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. MADDE 10: GECİKME TAZMİNATI Sözleşmede belirtilen süre içerisinde istenilen evsafta ve miktarda malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için ihale bedelinin %0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih İle bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (%0,4 de çıkartılarak uygulanan cezalı süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malm yüklenici nam ve hesabına başka istekliden temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da yükleniciden alınır. İkinci ihalede daha düşük fiyat temin edildiği takdirde, bundan dolayı yüklenici hiçbir talepte bulunamaz. Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektir. Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan ceza alınır Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. MADDE 11: GARANTİ KAPSAMI Satın alınacak malzemeler, her türlü işçilik ve malzeme yönünden en az 2 yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır Garanti süresi İçerisinde Yüklenicinin tebligat adresine (yazı, faks, telefon v.b.) yapılacak arıza bildiriminden itibaren en geç 48 saat içerisinde müdahale edilecektir. Tamir, bakım, onarım süresi (20) işgününü geçmeyecektir. Bu süresinin uzaması halinde yüklenici aynı özelliklerde başka bir cihazı geçici olarak temin edecektir. Bu süre (30) işgününü geçmesi veya garanti süresi içerisinde aynı arızanın 3 defa olması halinde yüklenici firma tarafından cihaz yenisi ile değiştirilerek teslim edilecektir. Bu temin süresi içinde (30 iş gününden sonra) geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,003 ü (binde üç) oranında ceza uygulanır 9 Yüklenici garanti süresi içerinde her türlü bakım, onarım, parça değişimi işlerini ücretsiz yapacaktır.

7 MADDE 12: MUAYENE VE KABUL f i f i ^ \ r H * i f Satın alınacak malzemelerin muayene ve kontrolü,, Türk Kızılayı tarafından teşkil edilece & \ ) ;;; heyet tarafından yapılacaktır Lüzumu halinde, Türk Kızılayrnca uygun görülecek ba ji& : kurum veya kuruluşlara da muayene ve kontrol yaptırılabilecek ve bu işe ait her türlünı^asraf^' yüklenici firmaya ait olacaktır. Sonradan ve 2 yıl içerisinde meydana gelecek ayıplardan dolayı, firmanın mesuliyeti devam eder. Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Muayene edilecek malzemenin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan mal sorumlularına Tesellüm'' belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır MADDE 13: AYIPLI MAL * Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya malı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten sonra Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatmaya yetkilidir Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonuncuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda malzemelerin şartnameye uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere Madde 10 Ma belirtilen cezai şart uygulanır,, * İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse red kararının firmaya tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnameye uygun olan yeni malzemelerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde malzemeler yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 10 günlük süre içerisinde firma tarafından malzemeler yenisi ile değiştirilirse, muayene malın şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin teslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde 10, da düzenlenen cezai şart uygulanır, Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir İtiraz hakkı bulunmamaktadır, Böyle bir durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzemelerin teslim etmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetme hakkına da sahiptir MADDE 14: ÖDEME SEKLİ Satın alınması karar verilerek sipariş edilen malzemenin yüklenici tarafından tesliminden sonra, Türk Kızılayı na ait bir heyet tarafından veya Türk Kızılayı nca uygun görülen başka kurum ve kuruluşlar ile şahıslarca yapılan muayene ve kontrolünden sonra, kontrol vizesine müteakip ödenecektir. Döviz cinsinden verilen tekliflerin ödemesinde, malzemenin teslim tarihindeki TCM B Döviz Alış Kürü esâs alınacaktır. BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ. MADDE 15: FİYAT FARKI İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar5' vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. 6

8 MADDE 16: VERGİ. RESİM VE DİĞER MASRAFLAR / / c/- ^ Teki i Ç verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. JAynfcâ b u '\ - % ihalenin yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar ^ş^ lejo içi^ ^ ^ * aittir. 'V, ' i V s- L ' i >*. j./ W r:...».. MADDE 17: TÜRK KIZILA YFNIN YETKİSİ Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. MADDE 18: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER a) Türk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 2 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kay d ly la şartname esaslarında değişiklik yapılabilir. b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer. c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir. e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. i) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. h) İsteklilerin PAZARLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışması halinde, ilgili istekliler hakkında, Türk Kızılayı nca suç duyurusunda bulunulur. i) TÜRK KIZILAYFNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. j) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 4 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. k) İstekliler tarafından satm alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk İhaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir MADDE 19: İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, Bir istekli tarafından ihâîe idâri ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme Önerisini kabul etmemek, f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak. 7

9 MADDE 20: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI > y - a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun siararina' kullanmak, ^ b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) Türk Kızılayf nm. her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. fl * î MADDE 21: DEVİR VE TEMLİK İstekliler işbu şartnameden doğan sorumluluklarım Türk Kızılayf nm yazılı muvaffaktı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler. MADDE 22: İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara Mahkemeleri ve îcra Daireleridir. KIZILAY 8

10 Mektup No: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca ihaieye çıkarılan (ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan (istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutan olan (Yalnız/ ) nı.. (Banka adi) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kunımunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu......tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza Ödenecektir. paragrafına yer verilecektir

11 Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı].. işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Türk Kızılayı na verilecektir İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı] c dır. Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu. Türk Kızılayı tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Türk Kızılayı mn yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra No Ortağmm adı ve soyadı/ticaret unvanı Ortaklık oranı Tebligat adresi î) 2) 3)...) n) PİLOT ÖZEL ÖZEL ÖZEL ÖZEL ORTAK ORTAK ORTAK ORTAK ORTAK İmza İmza İmza İmza İmza

12 n i vz * \» i». ğ! 9. Sistemde bulunan tüm yazılımlar orijinal lisanslı olacaktır Orijinal yazılımlar ve lisanslar c ih a â ^ iş tn R ^ t^ ş k ^ d ş 7 saklama ortamında da (orijinal CD, DVD. B!ue-ray Disc, kağıt baskı v b ) idareye tesiim edilecektir %* ;V > y y 10. Yazılım lisanslama yöntemi/yöntemierl sabit donanımdan bağımsız olacaktır eğer donanımsa! aîrltisrâfi^lama ^yöntemi kullanılacaksa bu USB dongle kuilanımı şeklînde olabilir 11. İstekliler aşağıda istenenleri teklifleri ile birlikte İdareye vereceklerdir İhale konusu sistemi oluşturan donanım ve çevre birimlerine ilişkin varsa katalogları (basili veya dijital ortamda) İhale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif edecekleri donanım ve çevre birimlerinin adet, marka ve modelleri ile yazılımların adet, versiyon ve kullanıcı sayılarının gösterildiği fiyatsız listeieri de yazılı ve imzalı olarak İdareye vereceklerdir 13. Teklif edilecek sistemlerin montajlarının yapılacağı mekânlar, mevcut donanım ve yazılım fonksiyonları, kullanıcı arayüzleri, iş akışları, veri tabanı yapısı gibi teklifin hazırlanması için gerekli tüm bilgiler istekliler tarafından, idare personeli gözetiminde tekliflerin sunulmasından önce görülüp incelenebilecektir İsteklilerin tekliflerini, buna göre inceleyerek verdikleri kabul edilecektir MEDYA YÖNETİMİ YAZILIMI Medya Yönetimi Yazılımı, görsei materyalleri yöneten ve arşivieme işlemlerini yapan yazılımdır. Arama, düzenleme, üstyeri girişi gibi işlemler bu yazılım ile gerçekieştrrîieeektif Yazılım Sunucu/Terminal mimarisinde çalışmalıdır. Medya Varlığı, medya dosyalarından oluşturulan sanal kopyalan ifade etmektedir Her Medya Varlığı farklı üst veri, kategori, güvenlik ayarlaması alabilir 1. Medya Yönetimi Yazılımı, çoklu dit destekli olmalıdır Hem arayüzde hem de kullanım alanlarında Türkçe, İngilizce desteği olmalı gerektiğinde kolay bir şekilde diğer diller de eklenebiîmelidir 2. Medya Yönetim Yazılımı, TCP-1P altyapısı ile uyumlu olmalıdır 3. Medya Yönetim Yazılımı, MS-SQL veri tabanları ile uyumlu olmalıdır p \ \4.\ Medya Yönetimi Yazılımı, bu proje için özel geliştirilmiş butik bir yazılim olmamalı, istekliler bu işi daha önce v geliştirilmiş versiyonla ması yapılmış halen geliştirilmekte olan ve piyasada satılan referansları olan paket yazılım önermelidirler 5. Medya Yönetim Yazılımı içerisinde tam metin (Full-text) sorgulaması (Basit Sorgulama) yapılabilmeli, böylelikle, ilgili belgeler hem metadata'sından, hem de metin içeriğinde geçen kelimelere göre sorgulanabilmelidir. Bu sorgulamada mantıksal kurallar (AND, OR, NOT gibi) uygulanabilmelîdir 6. Medya Yönetim Yazılımı içinde resim eşleştirme işlemi yapılabilmeli Herhangi bir resim karesi referans alarak bütün arşivdeki görüntüler taranarak bu resme en çok benzeyen görüntüler bulunmalı ve görüntülerdeki bu benzer kareye pozisyonlanabilmelidir Tarama işlemi çok hızlı olmalı, her seferinde tüm görüntüler analiz yapılmadan endeks bilgilerinden bulunmalıdır 7. Medya Yönetimi Yazılımı, proje tabanlı çalışmalıdır. Her proje için farklı kullanıcı ve gruplar oluşturulabilmek farklı üstveri alanı ve kategoriier tanımianabîlmeii Her proje isteğe göre farklı veritabanı sunucularda oluşturulabilmelidir 8. Medya Yönetim Yazılımı, bir video veya ses kaydı oynatılırken dinamik içerik eklenebilmesini sağlamalıdır 9. Medya Yönetim Yazılımı, farklı işlemleri farklı sunuculara yönlendirebilecek şekilde çalışabiimelidir 10. Medya Yönetimi Yazılımı, arşivieme, veri tabanı ve işlem sunucularını ayrı ayrı yöneîebilmelidir Sistem bu üç sunucu ile birlikte çalışmalı arşivieme ve genel işler için arşivieme sunucusunu, üst veri ve diğer bilgilerin depolanması ıçm ven tabanı sunucusunu, format çevirme ve ağır işlemler ıçm işlem sunucularını kullanmalıdır Format çevirme işlemleri İçin kullanıcı makineleri kullanılmamalıdır 11. Medya Yönetimi Yazılımı, bünyesindeki medya dosyalarının thumbnail adı verilen önizleme resimlerini oluşturabilmen ve kullanıcıya gösterebilmelidir Kullanıcı arabiriminde thumbnailler gösterilebiliyor olmalıdır Bu thumbnailler üzerinde o medyaya ait kullanıcı isteği doğrultusunda ayarlanmış üst veriler gösterilebilmelidir 12. Medya Yönetim Yazılımı, thumbnailler üzerinde dosyalan oynatabilmeüdir Aynı anda birden fazla dosya oynatabilmeiidir Bu thumbnail boyutları kullanıcı tarafından değiştiriiebilmeiidır, değiştime işlemi sırasında görüntüler oynamaya devam etmelidir

13 * ^ İ l «K i. Jf \ a l 40. Medya Yönetimi Yazılımı, video ve ses dosyalarından basit kurgular oluşturulmasını sağlaffiali^iii. arasındaki geçişler sorunsuz olmalıdır v v, S & 41. Medya Görüntüleme Bölümü video ve grafik dosyalarının üzerine istenilen Dstveri aianlarınifk^erleştır /e:k' görüntülenmesini sağlamalıdır 42. Medya Yönetimi Yazılımı, arşivieme yaparken desteklenen formatiarda dönüşüm yapıp o şekilde arşivlenmesini sağlamalıdır 43. Medya Yönetimi Yazılımı, bir Medya Varlığını arşivlerken kullanıcı tarafından önceden belirlenen ayarlar doğrultusunda Proxy, Storyboard, index verisi, Kaynak Dosya gibi yardımcı nesnelerden sadece seçili olanları Medya Varlığı ile birlikte arşivleyebilmelidir Bu ayarlar isteğe göre tüm projeye ya da beliirii bin lere uygulanabiimelidir 44. Medya Yönetim Yazılımı, kullanıcı tarafından girilen ayarlar doğrultusunda arşivlenen dosyalann Proxy, Storyboard ve Index yardımcı nesnelerini oluşturabilmelidir Bu ayarlar isteğe göre tüm projeye ya da bellirli bin lere uygulanabilmelidir, 45. Medya Yönetimi Yazılımı, listeleme yaparken kolay ve anlaşılabilir bir şekilde bir arayüz kullanmalıdır. 46. Medya Yönetimi Yazılımı, arşivienmiş dosyalara doğrudan ulaşmadan proxyleri üzerinden Önizleme ve düzenleme yapılmasına olanak tanımalıdır 47. Medya Yönetimi Yazılımı, VPN üzerinden projeye uzaktan ulaşılarak işlem yapılabilecek yapıda olmalıdır 48. Medya Yönetim Yazılımı, kullanıcı tarafından girilen ayarlar doğrultusunda arşivlenen dosyalar içerisinde Internet Browser desteği ile arama yapılmasını opsiyonel olarak sağlayacak yapıda olmalıdır 49. Medya Yönetimi Yazılımı*; bir görüntü izlenirken İstenilen karelere işaretler eklenebiimefi ve bu işaretlere açıklama verilebilmeli Sonradan bu işaretlere göre arama yapılabilmeli ve storyboard çıkartılabılmelidir Aramada bulunan işaretli karelere otomatik pozisyon lanâbilmel id ir 50. Medya Yönetimi Yazılımı izleme sırasında 0,5x-2x hızlarında G,1x basamaklarla hızlı ve yavaş oynatabilmeii hızlı ve yavaş oynatırken konuşmalar anlaşılır şekilde olmalıdır Audio pitch kontrolü yapılmalı sesin anlaşılmayı engelleyici şekilde tizleşmesinin önüne geçilmelidir 51. Medya Yönetimi Yazılımı İzleme sırasında görüntü ve sesteki kanal sayısı kadar Vumeter koyabilmedir.5.2. Medya Yönetimi Yazılımı, arşivlenen medyalardan, giriş ve çıkış noktalan ayarlanmış olanları lokalize ederken(download) giriş, çıkış noktalan arasındaki sürenin en az 3 katı hızla lokaüze edebilmelidir 53. Medya Yönetimi Yazılımı içerisinde yetkisi olmayan kullanıcılar eğer talep etme yetkileri var ise yöneticiden ekleme, silme, düzenleme, arşivieme, arşivden indirme gibi işlemleri talep edebilmeli Eğer yönetici bu talepleri kabul ederse otomatik olarak işlemler gerçekleşmeüdir 54. Verilerin silinebilmesi için iki farklı kullanıcının onayı gerekmelidir Bir kullanıcı silme işlemi için talep yaptığında ikinci bir kullanıcı onay vermelidir 55. Medya Yönetimi Yazılımı, Talep yönetimi sırasındaki işlemleri kayıt altına alabilmeli, gerektiğinde sistemdeki tüm talepler ve sonuçlan görüntülenebiimefîdir 56. Medya Yönetimi Yazılımı içersinden yöneticiler kullanıcılara görevler verebiîmeli, hangi kullanıcının hangi görevi ne kadar yaptığını göziemleyebiimelidir Kullanıcı kendisine atanmış görevleri izleyebilmeli ve işleyiş durumunu düzenleyebilmedir 57. Medya Yönetimi Yazılımı, Kayıt Yazılımı ile entegre çalışabilmelidir 58. Medya Yönetimi Yazılımı, Video kurgu yazılımlarından (Edius, Vegas, FCP, Premiere v s ) en az ikisi ile entegre çalışabilmelidir Kurgu yazılımlarına kaba kurgular gönderebilmelidir. Kurgu ham görüntüler kullanıcının makinesine alınmadan gerçekleştirilmeli, medya doğrudan Edius vb programın Bin bölümüne aktarılabilir olmalıdır 59. Medya Yönetimi Yazılımı, LTO kasetler ve LTO kütüphaneler üzerine arşivieme yapabilme özelliğine sahip olmalı, kasetler üzerinde arşivlenen varlıklara içerisinde, kaset takılı olmasa da arama yapabilmelidir Arama sonucunda varlığın hangi kasette takılı olduğu sonucu da gelmelidir 60. Medya Yönetimi Yazılımı, LTO kütüphanelerle çalışırken HSM yazılımları ile entegre olabilmeli derin arşiv ve yaşlandırma seçenekleri sunabilmelidir 61 Medya Yönetimi Yazılımı, her bir materyalin yanma başka materyalleri eklenti şeklinde ekleyebilmek istenilene ulaşmaya imkan vermelidir 62 Medya Yönetimi Yazılımı, 10 adet lokal kullanıcısı tarafından toplam 10 kişi tarafından aynı anda kullanılacak şekilde önerilmelidir

14 63. Medya Yönetimi Yazılımı içine alt alta sınırsız sayıda Bin (sanal klasör) eklenebiimelidir. Jf* / / Medya Yönetimi Yazılımı içine sınırsız sayıda hızlı arama için kullanılabilecek Arama Binleri tanim lar^lslm el.pi^ki * * arama binlerine istenilen üstveri alanları eklenerek hızlı arama birimleri oluşturabilmelidir. v> 65. Medya Yönetimi Yazılımı içinde ağ ortamında erişilebilir durumda olan herhangi bir veya birden izleyebilmeli, izlenen klasör ya da klasörlere bir dosya düştüğü zaman otomatik arşiviemelidir Eğer ta n ım la m ltfle storyboard, proxy, index gibi bilgiler otomatik çıkarılmalıdır Alt klasörler de izlenebilmek seçeneğe bağlı olarak alt klasörlerden gelen dosyalar kök klasörde listelenebilmeli veyahut dosya oluşturma tarihine göre gruplayabilmelidir veyahut dosya değiştirme tarihine göre gruplanabilmeiidir 66. Medya Yönetimi Yazılımı içinde bir Bin e proxy oluşturma, storyboard çıkarma gibi işlemler tanımlanabiimeli ve bu işlemleri periyodik olarak ya da bir defaya mahsus olarak belirtilen saat aralıklarında yapabilmelidir 67. Medya Yönetimi Yazılımı içinde üstveri şablonları oluşturulabilmesi bu şablonlar belli binlerdeki belli dosya tiplerine atanabilmelidir 68. Medya Yönetimi Yazılımı içinde batch transcode şeklinde toplu çevirim işlemleri otomatik olarak yapılabilmelidir. 68. Medya Yönetimi Yazılımı seçili kayıtlar için thumbnail ve üstveri alanları ile birlikte PDF, HTML, excel, BMP Resim, RTF, txt gibi formatlara çıktı verebilme!! ve gerekitiğinde print edilebilmeli ya da doğrudan mail olarak gönderilebilmelidir, Bu işlemler sırasında gerekirse çapraz olarak watermark yazı başabilmelidir 70. Medya Yönetimi Yazılımı içinde tanımlanan üstyeri alanlarını kullanarak ILM (Bilgi Hayat döngüsü Yörietimi- Information Lifecycle {Management} kuralları tanımlanabiimeli, bu kurallar belirlenen periyotlarla çalışarak; çift kopya çıkarma, HSM birimlerine arşivleme, silme, başka depolama birimlerine taşıma, ftp gibi başka yerlere transfer edebilmelidir 71. Medya Yönetimi Yazılımı depolama birimleri arasında yönetim yapabilmeli, gerek sırayla doldurabtlmeli gerekse aynı anda tüm depolama birimleri kullanabilmelidir Depolama düfgfffci halikında bilgi verebilmelıdir 72. Medya Yönetimi Yazılımı içinde arşivleme amaçlı NAS gibi uzak depolama birimleri de kullanılabllmeliciir 73. Medya Yönetimi Yazılımı içinde yapılan tüm işlemler işleyiş durumu gibi bir pencerede kullanıcıya göstermeli, kullanıcı gerektiğinde bazı devam eden işlemleri iptal edebilmelidir 74. Medya Yönetimi Yazılımı kurumun mevcut Active Directory yapısı içindeki tüm kullanıcıları ya da belirli kullanıcıları otomatik import edebilmelidir 75. Medya Yönetimi Yazılımı içinde yönetici session expire süresi tanımlayabilmek bu süre zarfında işlem yapmayan istemciler otomatik log-out edilmelidir. 76. Medya Yönetimi Yazılımı arşivlenen dosya isimlerini yönetici tarafından tanımlanmış belirli bir kurala göre parçalayarak İlgili üstverilere otomatik kaydetmelidir 77. Medya Yönetimi Yazılımı önceden mevcut olan SQL, Excel, Access, My SQL gibi veritabanlarmdaki kayıtları eşleştirme yaparak otomatik almalı ve ilgili dosyalarını otomatik ârşivleyebümelidir 78. Medya Yönetim Yazılımı ile birlikte en az 10 kullanıcı için SQL llsansiama yapacaktır 79. Medya Yönetimi Yazılım arayozü kullanıcıya göre arayüzü ve pencereleri ayarlanabilmeli ve bu şekilde kaydedebilmelidir Listeleme yapılırken gösterim için üstveri alanları kolon olarak seçilebîlmelidir 80. Medya Yönetimi Yazılımı içinde en çok kullanılan işlemler İçin kısayol tuşları olmalı ve bu kısayol tuşları kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir 81 Medya Yönetimi Yazılımı yazılım başlarken başka üçüncü parti uygulamalar veya script kodlan çalıştırabilmelidlr 82. Medya Yönetim Yazılımı 30 TB a kadar Depolama özelliğini sağlayacaktır 83. Medya Yönetimi Yazılımı içinde Playlist editor olmalı Bu editor de listeler hazırlanabilme!! bazı video formatları için in-out noktalarını birleştirerek tek bir dosya üretebilmek yaym sunucusuna otomatik gönderebilmelidir Liste teknik ve yönetimsel olarak onaylanmadan yayına gönderiiememeli

15 SAYISAL VİDEO ARŞİV SİSTEM! DONANIM ÖZELLİKLERİ 1. Sunucu sistemi en fazla 2U yüksekliğinde olmalıdır. 2. Kayıt Sistemi, arşiv depolama donanımı ve anahtarların toplamda rack kabinde kapladıkları alan 6U yüksekliği geçmemelidir. 3. Kayıt sistemi yekpare şasesi içinde en az 2 adet bağımsız çalışabilen nod tabanlı sunucu bulunmalıdır ve sunucular bağımsız olarak kızaklı şekilde sökülüp müdehale edilebilmelidir. 4. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda en az 2 adet sekiz çekirdekli 2.6Ghz hızında ES xeon işlemci bulunmalıdır. 5. Sunucu sistemi üzerindeki her bir işlemcinin ön beüegi en az 20 MB olmalıdır. 6. Sunucu sistemi üzerinde sunucu başına en az 32GB DDR3 1600MHz bellek olmalıdır. Kullanılan bellek modülleri kayıtlı ve hata ayıklama özelliklerine sahip olmalıdır. 7. Sunucu sistemi üzerinde bulunan her bir sunucu istenildiğinde 1TB ram kapasitesine arttırılabiliri eli d ir. 8. Her bir sunucu sisteminin bağımsız 512JVIB kapasiteli donanımsal SAS raid kontrolcüsü bulunmalı, bu kontroicü raidö, 1,10,5*50,6,60 desteği verebiimelidîr. 9. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda en az 6 adet 3.5" çalışırken değiştirilebilir disk kızağı bulunmalıdır. Bütün disk kızakları sunucularla beraber teslim edilecektir, 10. Sunucu sistemi disk yuvalarına gerektiğinde 2.5" diskler takıîabiiecektîr. İ l. Her bir sunucu sistemi üzerinde en az 2 adet en az 300GB kapasiteli 15K disk bulunacaktır, 12. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda en az 2 port 1 gigabit çalışabilen ağ bağlantısı yuvası bulunmalıdır. 13. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda en az 2 port logbe SFP+ çıkış bulunmalıdır. 14. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda 3 Adet PCI-E Gen3 boş slot bulunmalıdır, 15. Sunucu sistemi özerinde yedekli çalışabilen en az 2 adet güç kaynağı bulunmalı ve her bir güç kaynağı en az 1280W güç sağlayabilmelidir. 16. Sunucu sistemi güç kaynaklarının enerji verimliliği yüksek olmalı ve en az %95 verimli çalışmalıdır 17. Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucunun donanımsal uzaktan yönetim portu İS. İS. bulunmalıdır. Yönetim için kullanılacak yazılımlar ve kayıt sunucu sistemi ile aynı marka olacaktır. Bu özellik için ayrıca bir lisans bedeli varsa bu lisans süresiz olarak teklif edilecektir Sunucu sistem! donanımsal uzak yönetim özelliği, uzaktan açılması, kapanması, bios ayarlarının yapılması, sanal medya, işletim sisteminin uzaktan kurulabilmesi, sıcaklık, donanım hataları gibi bilgileri mail aracılığıyla ulaştırabilmesi gibi özellikleri desteklemelidir Sunucu sistemi üzerindeki her bir sunucuda Windows2012 server 64bit işletim sistemi ve 5'er adet CAL lisansları olacaktır ve işletim sistemi lisansları idareye teslim edilecektir. 20, Sunucu sistemi rack kabin bağlantı kitle ri sistemle beraber teslim e d ile cektir.

16 { s* ^ '. s f 17. Merkez anahtarın VRRP ve DVMRP özelliği bulunmalıdır. - * * j İS. Merkez anahtarın GMPSnooping vl/v2/v3,igm P vl/v2/v3 : y / 19. PİM S M, PİM DM, PİM SMv6 desteği bulunmalıdır. v ^ / : : 20. Merkez anahtarm 802.lx port bazlı kimlik doğrulama özelliği olmalıdır. 21. Merkez anahtarm RADI US ve TACACS+ kimlik doğrulama özelliği olmalıdır. 22. Merkez anahtarm SSH / SSL şifreleme özelliği bulunmalıdır, 23. Merkez anahtarın HTTP, HTTPS destekli web tabanlı yönetim özelliği olmalıdır 24. Merkez anahtarın SIMMP vl/v2/v3 desteği olmalıdır 25. Merkez anahtarın 4 adet RMON grubu bulunmalıdır. 26. Merkez anahtarın loğlama özelliği bulunmalıdır. DİĞER BİLEŞENLER ve HUSUSLAR p \ i Yüklenici işe başlama tarihinden sonra en fazla 15 takvim günü içerisinde cihazı tesiim ederek kurulumu yapacaktır, <A 2. Tekiif veten firma, yapılacak olan işi, montaj dahil anahtar teslimi bir proje olarak üstlenecektir İ. Teklif edilen ana kalemler için yüklenicinin, Türkiye de satış yapmaya yetkili olduğunu gösteren, Üretici ; tarafından düzenlenmiş yetki belgesini veya Türkiye yetkilisi tarafından yetkiiendiriidiklerini gösteren belgelerini / ] noter onayı ile birlikte idareye sunacaktır A,j Satın alınacak ürünlerin kurulumunun ve teknik desteğinin daha hızlı verilmesi için yüklenici firma Ankara firması \ J olacaktır Ankaradâ faaliyet gösteren firma olduğunu resmi olarak belgeleyecektir 5. Satıcı firma garanti süresinin bitiminden itibaren 5 sene süre ile bedeli mukabilinde servis desteği vermeyi taahhüt edeeektir. 6. Satın alınan cihazlar, satıcı firma tarafından orijinal ambalajıyla teslim edilecektir 7. Satın alınan cihazlar yeni ve kullanılmamış olacaktır. Üzerinde şeklî bozukluğu, kırık, çizik, çatlak, pas vb olmayacaktır B. Satın alınacak malzemeler her türlü işçilik ve malzeme yönünden en az 2 yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır 9. Garanti süresi içerisinde Yüklenicinin tebligat adresine (yazı, faks, telefon v b) yapılacak arıza bildiriminden itibaren en geç 48 saat içerisinde müdahale edilecektir Tamir bakım onarım süresi (20) iş gününü geçmeyecektir Bu sürenin uzaması halinde yüklenici aynı özelliklerde başka bir cihazı geçici olarak temin edecektir. Bu süre (30) iş gününü geçmesi veya garanti süresi içerisinde aynı arızanm 3 defa olması halinde yüklenici firma tarafından cihaz yenisi ile değiştirilerek teslim edilecektir Bu temin süresi içinde (30 iş gününden sonra)geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,003 (binde üç) oranında ceza uygulanır Yüklenici garanti süresi içersinde her türlü bakım onarım parça değişimi işlerini ücretsiz yapacaktır. 10. Yüklenicinin, sözleşmede hüküm altına alınmamış olsa bile; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle, oluşabilecek zarar ve hasarların giderilmesinden sorumlu olacaktır Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onanmt İmkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında olsa bile, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı, Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Kan bağışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 9 metrelik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere En Az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Elektrikli Kan Nakil Kutusu ekli teknik şartnameye

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen DÖRTLÜ SAG-M TOP & BOTTOM KAN TORBASI Teknik Şartnamesine

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Masa Üstü Santrifüj ekli teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK KIZILAYI OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı; Davet Usulü Kapalı Zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI 80 LT VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Derin Dondurucu ekli teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer)

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer) TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ARKASI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ARKASI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ TÜRK I AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ARKASI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ +4 C SOĞUK HAVA DEPOLARI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ +4 C SOĞUK HAVA DEPOLARI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ +4 C SOĞUK HAVA DEPOLARI İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI +4 C SOĞUK HAVA DEPOLARI İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı

Detaylı

İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Müdürlüğümüz afet deposunda kullanılmak üzere teknik şartnamede özellikleri belirtilen Kamera Sistemi kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile ihale tarihinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın hizmetlerinde kullanılmakta olan Çekici, Yarı Römork ve Kamyonlar için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l 10.000 adet Kızılay Kartlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurye hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MUHTELİF MOBİLYA ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MUHTELİF MOBİLYA ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MUHTELİF MOBİLYA ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI MUFTELİF MOBİLYA ALIMI İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan MUHTERİF MOBİLYA ALIMI teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI ORJİNAL VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 KIZILAY TÜRK KIZILAYI DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın Ankara da, Etimesgut Yerleşkesinde ve Genel Müdürlükte bulunan yemekhanelerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıdaki tabloda verilen malzemeler, ekli Genel Hükümler

Detaylı