DİLATE KARDİYOMİYOPATİDE DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ VE SOL VENTRİKÜLER SİSTOLİK ASENKRONİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİLATE KARDİYOMİYOPATİDE DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ VE SOL VENTRİKÜLER SİSTOLİK ASENKRONİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOŞUYOLU KALP MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN DİLATE KARDİYOMİYOPATİDE DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ VE SOL VENTRİKÜLER SİSTOLİK ASENKRONİ UZMANLIK TEZİ Dr.TANSU KARAAHMET İSTANBUL 2006

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOŞUYOLU KALP MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN TEZ DANIŞMANI: Doç.Dr.BÜLENT MUTLU DİLATE KARDİYOMİYOPATİDE DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ VE SOL VENTRİKÜLER SİSTOLİK ASENKRONİ UZMANLIK TEZİ Dr.TANSU KARAAHMET İSTANBUL

3 İÇİNDEKİLER 1.Özet/Summary Genel Bilgiler 2.1.KalpYetersizliği Dilate Kardiyomiyopati Sol Ventriküler Sistolik Asekroni ve Resenkronizasyon Giriş ve Amaç Metodlar Bulgular Tartışma Çalışma Kısıtlılıkları Sonuç Kaynaklar

4 1.ÖZET Dilate Kardiyomiyopatide Doku Doppler Ekokardiyografi ve Sol Ventriküler Sistolik Asenkroni Amaç: Konjestif kalp yetersizliği, tedavideki gelişmelere rağmen hala mortalite ve morbiditesi yüksek bir sağlık problemi olarak klinik uygulamada karşımıza sık olarak çıkmaktadır. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT), kalp yetersizliğinde elektromekanik gecikmenin göstergesi olarak kabul edilen QRS süresindeki uzama varlığında uygulanmasına rağmen, hastaların %20 ila 30 unun CRT den klinik ve ekokardiyografik olarak fayda görmemesi araştırmacıları CRT ye uygun hastaların seçimi konusunda yeni kriterler aramaya yönlendirmiştir. Kalp yetersizliğinde sık olarak bulunan sol ventriküler sistolik asenkroni CRT ye hasta seçimi konusunda yol gösterici olabilir. Bu çalışmanın amacı dilate kardiyomiyopatili (DKM) hastalarda doku Doppler ekokardiyografiyi kullanarak sol ventriküler sistolik asenkroniyi incelemektir. Metodlar: Normal sinüs ritminde, NYHA fonksiyonel sınıfı I-IV arasında olan 56 DKM li hasta (EF< % 35) çalışmaya dahil edildi. Hastalar QRS süresi 120ms ve QRS>120 ms olarak ayrıldı. (DKM QRS 120 ms 7 kadın %30, 16 erkek %70 ve QRS>120 ms 14 kadın %42, 19 erkek %58; ortalama yaş QRS 120 ms 38.3±18.1 ve QRS>120 ms 41.8±13.9) Tüm hastalara transtorasik ekokardiyografi, koroner anjiyografi uygulandı. Hastalara ACE inhibitörleri, beta blokerler ve diüretiklerden oluşan konvansiyonel medikal tedavi başlandı. Gereklilik halinde tedaviye digoksin eklendi. Koroner arter hastalığı, valvüler 4

5 veya konjenital kalp hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Kardiyosvaküler veya sistemik hastalık öyküsü olmayan, fizik muayene bulguları, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik parametreleri normal olan 15 sağlıklı kişi kontrol grubu (6 kadın %40 ve 9 erkek %60 ortalama yaş 35.5±11.5) olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınanların tümüne sol ventriküler sistolik senkroniyi incelemek amacıyla altı bölgenin (septum, lateral, anterior, inferior, anteriorseptum, posterior) bazal ve mid segmentlerinden doku Doppler ekokardiyografik inceleme yapıldı. QRS dalgası başlangıcından herbir segment için doku Doppler ile belirlenen pik sistolik velosite arasındaki zaman Ts olarak ölçüldü. 12 segmentte ayrı ayrı belirlenen en uzun ve en kısa Ts değeri arasındaki fark intraventriküler gecikme süresi olarak hesaplandı. Ts değerinin standart deviasyonu Ts-SD olarak hesaplandı. Bulgular: DKM li hastalarda kontrol grubuna göre ortalama intraventriküler gecikme süresi (kontrol: 47.4 ms, DKM QRS 120 ms: 93.2 ms, DKM QRS>120 ms: ms; p<0.001 DKM-kontrol) ve ortalama Ts-SD değerleri (kontrol :17.8 ms, DKM QRS 120 ms: 32.9 ms, DKM QRS > 120 ms : 36.3 ms; p<0.001 DKM-kontrol) belirgin olarak uzundu. Sol ventriküler sistolik asenkroniyi belirlemede kestirim değeri intraventriküler gecikme süresi için 60 ms ve Ts-SD değeri için 24 ms olarak bulundu. (intraventriküler gecikme süresi için sensitivite=%89, spesifisite=%87 Ts-SD değeri için sensitivite=%80, spesifisite=%80) Sol ventriküler sistolik asenkroni prevalansı DKM de QRS 120 ms ve >120 ms olan grupta sırasıyla %78 ve %94 olarak bulundu. Multipl stepwise regresyon analizi nde sol ventriküler sistolik asenkroninin bağımsız prediktörü olarak EF(%) ve QRS(ms) süresi bulundu. 5

6 Sonuçlar: DKM li hastalarda sol ventriküler sistolik asenkroninin belirlenmesi, prognozun tespiti, CRT endikasyonu ve CRT ye optimal yanıt alınması, optimal lead pozisyonunun belirlenmesi için önem taşımaktadır. Sol ventriküler sistolik asenkroni, doku Doppler ekokardiyografi ile elde edilen intraventriküler gecikme süresi ve Ts-SD değerleriyle belirlenebilir. QRS süresi ve EF sol ventriküler sistolik asenkroninin bağımsız belirteçleridir. 6

7 1.SUMMARY Tissue Doppler Echocardiography and Left Ventricular Systolic Asynchrony in Dilated Cardiomyopathy Purpose: In despite of the advances made in the field of treatment, congestive heart failure is still a disease with high morbidity and mortality ratios which is encountered very often in the clinics. Cardiac resynchronization therapy is utilized when the QRS time is prolonged which points out to the electromechanical delay in congestive heart failure, but as many as 20 to 30 percent of the patients do not benefit from this treatment modality. This finding made the researchers look for appropriate criteria for finding patients suitable for CRT. Left ventricular systolic asynchrony is a highly encountered clinical entity in congestive heart faiure patients and may be promising in the selection of patients for CRT. The purpose of the study is to examine the left ventricular systolic asynchrony in patients with dilated cardiomyopathy(dcm) by utilising tissue Doppler echocardiography. Methods: Fifty six DCMP patients (EF<35%) with normal sinus rhythm who were in NYHA functional class I-IV were included in the study. The patients were divided into two groups according to their QRS values, patients with QRS 120 ms and patients with QRS> 120 ms. (DCM QRS 120 ms 7 females %30, 16 males %70 and QRS>120 ms 14 females%42, 19 males %58; mean age QRS 120 ms 38.3±18.1 and QRS>120 ms 41.8±13.9) All patients underwent transthoracic echocardiography and coronary angiography. The convantional 7

8 therapy consisting of ACE inhibitors, beta blockers and diuretics was started on all patients. Digoxin was added to the treatment when needed. Patients with coronary artery disease, valvular heart disease and congenital heart disease were excluded from the study. Fifteen healthy people with no history of cardiovascular or systemic illnesses, normal physical findings and echocardiographic and electrocardiographic parameters defined the control group (6 females %40 and 9 males %60 mean age 35.5±11.5). All the patients included in the study had middle and basal segmets of six regions of their left ventricle (septum, lateral, anterior, inferior, anteriorseptum and posterior region) examined with tissue Doppler echocardiography. The time interval between the start of the QRS wave and the peak systolic velocity determined with the tissue Doppler is defined as the Ts. The difference between the longest and the shortest Ts values derived from the 12 segments were calculated as the intraventricular delay time. The standart deviaton of the Ts value was termed the Ts-SD. Findings: The intraventricular delay time (control: 47.4 ms, DCM QRS 120 ms: 93.2 ms, DCM QRS>120 ms: ms; p<0.001 DCM-control) and the mean Ts- SD values (control :17.8 ms, DCM QRS 120 ms: 32.9 ms, DCM QRS > 120 ms : 36.3 ms; p<0.001 DCM-control) were significantly longer in DCM patients than in the control group. The cut off value in determining the left ventricular systolic asynchrony was found to be 60 ms for the intraventricular delay time and 24 ms for Ts-SD (intraventricular delay time sensitivity=%89, specificity=%87, Ts-SD value sensitivity=%80, specificity=%80). The prevalance of left ventricular systolic asynchrony in DCM is found to be 78% and 94% in QRS 120 ms and QRS > 120 ms groups respectively. In the multipl stepwise regression analysis, it was found that the EF(%) and the QRS time (ms) are independant of left ventricular systolic asynchrony. 8

9 Results: The detection of left vetricular systolic asynchrony in patients with dilated cardiomyopathy is important in determining the prognosis, the indications for the CRT and the clinical response to the treatment of CRT, and optimal lead positioning. Left ventricular systolic asynchrony can be predicted with the help of the intraventricular delay time and the Ts-SD value both of which are calculated with the help of the Doppler echocardiography, also the QRS time and the EF value are independant predictors. 9

10 2.GENEL BİLGİLER 2.1.KALP YETERSİZLİĞİ Kalp Yetersizliği Tanımı ve Epidemiyoloji: Kalp yetersizliği hemodinamik anomaliler, bozulmuş egzersiz kapasitesi, nörohormonal aktivasyon ile hızlı progresyon gösteren ve kalbin, dokuların ihtiyacı olan sistemik perfüzyonu sağlayamayacak düzeyde mekanik yetersizliği sonucu yüksek mortaliteyle seyreden bir sendromdur. Kalp yetersizliği dünyada yaklaşık 15 milyon insanı etkileyen yaygın bir hastalıktır. Kalp yetersizliği sıklığı yaşla birlikte artmaktadır yaş arası grupta sıklığı %1-2 iken, 75 yaş üzerinde %10 a ulaşmaktadır. Tüm kalp yetersizliklerinin ortalama %80 i 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görülmektedir. Framingham çalışmasına göre; yaş arası her 1000 erkekte 3, 1000 kadında 2, yaş arası her 1000 erkekte 27, 1000 kadında 22 hastada kalp yetersizliği saptanmıştır ve kadın/erkek oranı 1/3 olarak bulunmuştur. ABD de her yıl ortalama hastanın ölüm nedeni olarak kalp yetersizliği bildirilmekte ve her geçen yıl bu sayı popülasyonun yaşlanması ve kardiyovasküler hastalıklardan sağkalım oranlarının artması nedeniyle artmaktadır. Ayrıca hem tıbbi masraflar hem de iş gücü kaybı ekonomiyi olumsuz etkilemektedir(1,2) Etiyoloji ve Patofizyoloji: Kalp yetersizliği, kalbin dokuların ihtiyacı olan yeterli miktarda kanı pompalayamaması veya bunu sadece yüksek doluş basınçları ile gerçekleştirebildiği bir tablodur. Kalbin dokuların ihtiyacı olan kanı pompalayamaması; yapısal anomaliler, yetersiz kardiyak doluş ve/veya kontraktil yetersizliğe bağlı meydana gelebilir. Adaptasyon mekanizmaları kan volümünü, kardiyak doluş basınçlarını, kalp hızını ve kas kitlesini artırarak normal fizyolojiyi sağlamaya çalışır. Ancak bu adaptif mekanizmaların da katkısıyla kalbin kontraksiyon ve relaksasyon kapasitesi daha da bozulmakta ve kalp yetersizliği hızlı ilerleme göstermektedir(2). 10

11 Konjestif Kalp Yetersizliğinin Mekanizmaları: Familyal kardiyomiyopati: Miyositteki sarkomerik protein ve kalsiyum tutucu mekanizmanın fetal paterndeki gen ekspresyonuna çevrilmesi (nörohormonal sitokin anomalisi ve hemodinamik yüklenme ile) sonucu oluşan bozulmadır. Miyositlerin kalsiyum yüklenmesi: Hemodinamik yüklenme sarkoplazmik retikular ATPase ın ve miyosit plazmalemmasındaki Na-Ca transporter ekspresyonunun ve aktivitesinin azalmasına yol açar. Sonuçta sitoplazma içindeki kalsiyum miktarı artar sistolik disfonksiyon ve relaksasyon kusuru gelişir. Miyokardiyal hücre ölümü; Apoptozis ve Nekrozis: apoptozis programlanmış hücre ölümüdür ve yaşlanma, iskemi, nörohümoral ve sitokin aktivitesinde artış ve hemodinamik yüklenme sonucunda meydana gelir. İskemik miyokardiyal nekroz daha lokalize skar oluşumuna neden olur. Yaşayan hüclerin üzerindeki artmış hemodinamik yük ve ventriküler remodeling hücre ölümü sonucu oluşan kalp yetersizliğinin en önemli mekanizmalarıdır. Hemodinamik yüklenme ve sitoskeletal proteinleri kodlayan genlerde mutasyon sonucu meydana gelen sitoskeletal anomaliler de miyosit sitoplazması ve kardiyak remodeling üzerine olumsuz etkilerle yetmezliğe sebep olmaktadır. Ektraselüler matriks proliferasyonu: Matriks metalloproteinaz(mmp) aktivitesinin artışı ekstraselüler matriks proteinlerini artırır ve intersitisyel fibrozis oluşur. Fibrozis kontraksiyon ve relaksasyon kusuruna neden olur. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE-I) ve MMP inhibitörleri bu konuda faydalı olabilirler Sipronalaktonun etki mekanizmasında ekstraselüler matriks turn-over ının azalması da rol oynayabilir. Miyokardiyal enerji ihtiyacı ve sunumu arasındaki dengesizlik: Akut iskemik sendromlu hastalardaki kalp yetersizliği mekanizmalarından birisi de yüksek enerjili fosfat depolarının azalmasıdır. Hipertansiyon ve aort stenozunda subendokardiyal alanda enerji depolarında azalma gösterilmiştir. Mitral yetersizliğinde kardiyak kreatininfosfat/adenozintrifosfat (CP/ATP) depolarında 11

12 noninvazif olarak MR spektroskopi ile azalma gösterilmiş ve ventrikül çapları arttıkça ve ventrikül fonksiyonu bozuldukça bu azalmanın fazlalaştığı gösterilmiştir. Ayrıca dilate kardiyomiyopatide CP/ATP oranının multivaryant analizde yaşam beklentisinin bağımsız belirleyicisi olduğu saptanmıştır(3). Sınıflama: 1-Sebep ve sonuç ilişkisine dayanarak kalp yetersizliği çeşitli alt gruplarda incelenebilir. Bunlar: Sağ /Sol Akut /Kronik Düşük Atımlı /Yüksek Atımlı Sistolik /Diyastolik İskemik /Noniskemik Kalp Yetersizliği olarak sınıflandırılabilir(2). Sağ /Sol Kalp Yetersizliği: Konjestif kalp yetersizliğinde teori, sıvı birikiminin etkilenen boşluğun gerisinde gerçekleşmesi üzerine kurulur. Pulmoner konjesyona bağlı semptomlar ve plevral efüzyon öncelikli olarak sol kalp ile ilişkiliyken, pretibiyal ödem, hepatomegali, asit daha çok sağ kalp yetersizliğinin sonucudur. Sıvı birikimi, glomerüler filtrasyon hızının azalması ve renin anjiyotensin sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşir. Azalmış kardiyak output glomerüler filtrasyon hızını azaltarak renin ve aldosteron salınımını artırır. Venöz konjesyon ve azalmış kan akımı nedeniyle oluşan hepatik yetersizlik aldosteron metabolizmasını etkileyerek aldosteronun daha da artmasına neden olur. Sonuç su ve tuz tutulumudur. Akut/Kronik Kalp Yetersizliği: Kalp yetersizliğinin klinik bulgularının şiddeti ve semptom gelişme sıklığı adaptif mekanizmaların gelişebilmesi için yeterli zamanın varlığına dayanır. Örneğin öncesinde tamamen normal olan bir kişide aniden gelişen anatomik veya 12

13 fonksiyonel bir patoloji (miyokard infarktüsü, yüksek ventrikül cevaplı taşiaritmi, infektif endokardite sekonder kapak rüptürü) kardiyak outputta ciddi bir azalma, yetersiz organ perfüzyonu veya etkilenen ventrikülün gerisinde akut konjestif semptomları meydana getirecektir. Ancak aynı olaylar zaman içinde gerçekleştiğinde kardiyak remodeling, nörohormonal aktivasyon gibi birçok adaptif mekanizma ile uzun zaman düşük kardiyak output ve anotomik anomali tolere edilecektir. Düşük/Yüksek Atımlı Kalp Yetersizliği: İstirahatte düşük atımlı kalp yetersizliği birçok kardiyovasküler hastalık sonucu oluşan kalp yetersizliğinin karakteristik bulgusudur (konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kardiyomiyopati). Tirotoksikoz, arteriyal-venöz fistül, anemi, Beriberi, Paget s hastalığı gibi birçok hastalık yüksek atımlı kalp yetersizliğine yol açabilir. Düşük atımlı kalp yetersizliği soğuk ve siyanotik ekstremitelerle karakterizedir, nabız basıncı daralmıştır ve arter-ven oksijen saturasyon farkı artmıştır. Yüksek atımlı kalp yetersizliğinde ekstremiteler genellikle sıcak ve kızarıktır ve nabız basıncı genişlemiştir ve arter-ven oksijen saturasyon farkı normaldir. Sistolik/Diyastolik Kalp Yetersizliği: Kalp yetersizliği kalbin pompa fonksiyonunu etkileyen sistolik fonksiyonda veya doluşunu etkileyen diyastolik fonksiyonda bozulma sonucu meydana gelebilir. Klasik kalp yetersizliği kasılma fonksiyonunda bozulma sonucudur. Diyastolik fonksiyon bozukluğu sol ventrikül relaksasyonunda bozulma ve relaksasyon sürecinin ancak yüksek intrakardiyak basınçlar altında gerçekleşebilmesidir. Bu durum geçici olarak iskemik sebepli veya kalıcı olarak hipertrofi, depo hastalıkları veya restriktif kardiyomiyopatide görülebilir. Sistolik kalp yetersizliğinin klinik bulguları uygunsuz kardiyak atım ve sekonder su-tuz tutulumuna bağlıdır, diyastolik kalp yetersizliğinin klinik bulguları yüksek ventrikül basınçları nedeniyle venöz basınçların artışına bağlı olarak sistemik ve pulmoner konjesyon ile meydana gelir. Epidemiyolojik çalışmalar diyastolik 13

14 disfonksiyonun sistolik disfonksiyon kadar sık görülen bir patoloji olduğunu göstermektedir. Çoğu zaman bu iki durum birlikte bulunmaktadır. Sistolik ve diyastolik kalp yetersizliği ayrımı tedavilerindeki farklar nedeniyle önemlidir. Tanıda öykü, fizik muayene, biyokimyasal inceleme, tele, elektrokardiyografi, ekokardiyografik inceleme, koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu bulguları birlikte değerlendirilmelidir. Ancak buna rağmen ayrım zor olabilir. Özellikle minimal sistolik disfonksiyonla birlikte görülen diyastolik disfonksiyon gibi durumlarda tedavi önde gelen patoloji üzerinde yoğunlaşmalıdır. İskemik/Noniskemik Kalp Yetersizliği: Koroner arter hastalığı toplumda kalp yetersizliğinin en sık sebebidir. İskemi ve infaktüs sonucu sağ-sol, akut-kronik, sistolik veya diyastolik kalp yetersizlikleri meydana gelebilir. En önemli mekanizma miyokard infarktüsü ile oluşan miyokard nekrozudur. Koroner arter hastalarında stunned ve hiberne miyokard varlığının tespiti tedavi ile geri dönüşüm açısından önemlidir çünkü kardiyak miyositler canlı durumdadır ve reperfüzyonla fonksiyonel iyileşme göstermektedir. Stres-ekokardiyografi, Positron Emisyon Tomografi, miyokard sintigrafisi ayrımda yardımcı tetkiklerdir. Diğer bir mekanizma miyokard infarktüsü sonrası patolojik remodeling sonucu gelişen iskemik kardiyomiyopatidir. Ventrikülde anevrizma gelişimi, fibrozis, ventriküler ve atriyal aritmiler, papiller kas iskemisi veya anuler dilatasyon sonucu oluşan mitral yetersizliği ve nörohormonal aktivasyon gibi birçok faktör kardiyak dilatasyon ve kalp yetersizliğine doğru ilerlemeye sebep olur. İskemik kardiyomiyopati büyük epikardiyal koroner damarların aterosklerotik daralması ile ilgilidir. Ancak diffüz küçük damar hastalığı da iskemiye yol açarak miyokard disfonksiyonuna sebep olabilir. Diyabetik hastalarda epikardiyal koroner arterlerde aterosklerotik daralma olabileceği gibi küçük damar hastalığı da olabilir. İskemik ve noniskemik kalp yetersizliği tedavideki farklar açısından birbirlerinden ayrılmalıdır. İskemik kalp yetersizliğinde sıklıkla geçirilmiş 14

15 miyokard infarktüsü öyküsü, göğüs ağrısı, miyokard iskemisi ve infarktüsünün elektrokardiyografik bulguları, ekokardiyografik olarak tespit edilen duvar hareket bozuklukları ve anjiyografik olarak epikardiyal damarlarda daralma tespit edilir. Canlılık araştırması kılavuzluğunda yapılan reperfüzyon ve patolojik remodeling'in önlenmesine yönelik tedavi stratejileriyle sağkalım oranları yükselmektedir. İleri dönem kalp yetersizliği dinamik dönem olarak nitelendirilir. Bu dinamik dönemde birçok mekanik, moleküler, immünolojik, iskemik, proaritmik, vasküler ve müsküloskeletal kuvvetlerin semptomatoloji ve bozulmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Bu proçeslerin tanınması ve uygun tedavisi sonucunda miyokardiyal disfonksiyonun progresyonunun yavaşlaması belki de geri dönüşümü mümkün olabilmektedir(4). 2-ACC/AHA Kalp yetersizliği sınıflandırma sistemi Tablo-1:ACC/AHA sınıflandırma sistemi 15

16 Dikkat edileceği üzere henüz hastalık semptom ve bulgularının ortaya çıkmadığı hatta kalpte yapısal değişikliklerin gözlenmediği ancak risk faktörlerinin olduğu ilk evreye işaret etmektedir. Yeniden Yapılanma(Remodeling): Kalp yetersizliği, remodeling olarak tanımlanan sürecin sonucu olarak meydana gelir. Remodeling, bölgesel veya global olabilir. Artmış ventriküler kitle ve volümleri, ventriküler şekil değişikliği ve intersitisyel proliferasyonla karakterizedir. Sistolik disfonksiyon sonucunda yeterli stroke volümü sağlamak amacıyla adaptif bir mekanizmayla ventrikül kavitesi genişlemekte ve sonuçta düşük kontraktil fonksiyonla yeterli stroke volüm sağlanmaya çalışılmaktadır. Remodeling miyokardiyal ve intersitisyel kitle artışına sebep olur. Sol ventrikül duvar kalınlığının artışı duvar stresini artırarak Laplace kanunu gereği kontraktilitede atrışa sebep olur. Remodeling hücresel seviyede miyosit hipertrofisi, miyosit kaybı ve intersitisyel fibrozis ile ortaya çıkmaktadır. Miyosit hipertrofisinin başlangıç stimülasyonu mekanik gerilme iken, fibrozis stimülasyonu hümoral orijinlidir. İn vitro çalışmalarda anjiyotensin II nin miyositlere toksik etkili olduğu ve kollajen depolanmasını artırdığı gösterilmiştir. Anjiyotensin II ve aldosteronun kültüre edilmiş kardiyak fibroblastlarda kollajen stimülasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Miyosit hipertrofisinde etkili diğer mediyatörler ise endotelin-1, anjiyotensin II, α-agonistler (norepinefrin) ve kardiyak büyüme faktörleridir(4). Mekanik Etkenler: Ventrikül çaplarında meydana gelen artış Laplace kanunu gereğince duvar stresini artırır. Artmış duvar stresi, duvar kalınlığının artırılması ile azaltılmaya çalışılır. Ancak bu durum ventrikülün sertliğini artırarak relaksasyon ve doluş kusuruna sebep olur. Frank-Starling yasasına göre çalışan kalpte istirahatte normal kardiyak debi ve normal ventriküler performans gözlenirken, egzersiz 16

17 sırasında ileriye doğru kardiyak debide belirgin artış olmadan pulmoner basınçta ciddi artış ve pulmoner konjesyon meydana gelir. Kalp yetersizliğinin ileri döneminde ventrikül sferik bir şekil alır. Sferizasyon yüksek sistol sonu duvar stresi ve kas fibrillerinin anormal dağılımı sonucudur. Ventrikül sferisitesi arttıkça kontraktilite daha da bozulur. Fonksiyonel mitral yetersizliği, ileri dönem kalp yetersizliğinin sık karşılaşılan bulgusudur. Mitral anuler dilatasyon, papiller kas ve duvar hareket anomalileri ve artmış kavite sferisitesi nedeniyle meydana gelir. Sferisite artışı papiller kasların laterale deviyasyonuna ve mitral leafletlerin koaptasyonunda bozulmaya sebep olur(4). Koroner Arter Hastalığı: Koroner arter hastalığı, infarktüs ile miyosit kaybı, miyokardiyal fibrozis ve remodeling, miyokardiyal stunning ve hibernasyon ile kalp yetersizliğine sebep olur. Miyokardiyal stunning, iskemik olay sonrasında koroner kan akımı sağlanmasına ve irreversibl hasar oluşmamasına rağmen miyokardiyal fonksiyonların gecikmiş toparlanması olarak tanımlanır. Hasarlanmanın serbest oksijen radikalleri ve artmış sitosolik kalsiyum sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Miyokardiyal toparlanma süresi iskemik periyodun süresi ile ilişkilidir. Hibernasyon, kronik stunning veya uzamış iskemi sonucunda gelişen ve potansiyel olarak dönüşümlü olduğu bilinen ventriküler disfonksiyonu tanımlar. Miyositler canlı kabul edilir ve revaskülarizasyon sonrası fonksiyonları dönüşümlüdür. Koroner kan akımının yetersizliği derecesinde kontraktil disfonksiyon gözlenir. Kalp dokusu iskemiye yanıt olarak enerji gereksinimini azaltır ve fonksiyonel bir adaptasyon sürecine girer. Son zamanlarda hibernasyonun tekrarlayan stunning epizotları sonucunda oluştuğuna dair deliller artmaktadır. Vanoverschelde ve arkadaşları bu mekanizmayı ortaya koymuşlardır. Positron emisyon tomografi, talyum sintigrafisi ve stres ekokardiyografi tanıda yardımcı tetkiklerdir. Revaskülarizasyonla hiberne miyokardın fonksiyonları yerine gelmekte ve yaşam beklentisi artmaktadır(4). 17

18 Subendokardiyal İskemi: Subendokardiyal bölgenin koroner perfüzyonundaki azalma, bu bölgenin kontraksiyona katkısını azaltmaktadır. İleri dönem kalp yetersizliğinde taşikardi ve duvar stresindeki artış nedeniyle miyokardiyal oksijen ihtiyacı artmaktadır. İntramiyokardiyal basınç artışı etkisini en çok subendokardiyal alanda gösterdiğinden en fazla duvar stresi ve en çok oksijen ihtiyacı bu alanda meydana gelir. Subendokardiyum düşük koroner akım durumunda kan akımı azalan ilk bölgedir. Taşikardi, hem miyokardiyal oksijen ihtiyacını artırır hem de diyastol süresini kısaltarak oksijen sunumunu azaltır. Artmış diyastolik doluş basınçları da subendokardiyal beslenmeyi olumsuz yönde etkiler. Subendokardiyal kan akımı azalmasına bağlı olarak fibrozis oluşur, laktat artar, kreatinin fosfat ve ATP azalır. Ventrikül çaplarının azaltılması, koroner perfüzyon basıncının artırılması, sol ventrikül end-diyastolik basıncının azaltılması ve kalp hızının azaltılması subendokardiyal perfüzyonu artırarak enerji ihtiyaç-sunum dengesini düzeltebilir(4). Miyosit Kaybı: Kalp yetersizliğinde nekrozis ve apoptozis ile miyosit kaybı olur. Norepinefrin salınımı ve anjiyotensin II ve aldosteron model sistemlerde miyosit nekrozuna sebep olmaktadır. Apoptozis (programlanmış hücre ölümü) hücrelerin kendi DNA larının kendi enzimleriyle hasarlanması sonucu ölümüyle karakterize ve enerji gerektiren bir olaydır. Komşu hücrelerle yüzey bağlantısının kaybı, kromatin yoğunlaşması, kromozomal DNA nın fragmantasyonu meydana gelir. Sonuç selüler dejenerasyon ve makrofajlar tarafından fagositozdur. Apoptozis fizyolojik olarak organ sistemlerinin matürasyonunda (embriyogenez) görülür. Ancak normal şartlarda olgunlaşmış hücrelerde gözlenmez. Kalp yetersizliğinde apoptozise sebep olan genlerde (p53) artış mevcuttur. TNFα da apoptozisi tetikleyen sitokinlerdendir(4). 18

19 Aritmogenesis: Ani ölüm, ACE-I ile tedavi edilen ileri dönem kalp yetersizliği hastalarında %28-62 sıklıkta oluşur. Geniş infarkt alanları reentry sonucu malign aritmi oluşturmaya daha yatkın bölgelerdir. Tek başına iskemi de aritmiye sebep olabilir. Gerek iskemik gerek se noniskemik kardiyomiyopatide subendokardiyal iskemi zaten mevcuttur. Sol ventriküler hipertrofi, iskemik ve noniskemik kardiyomiyopatili hastalarda artmış ani kardiyak ölüm riskini artırmaktadır. Aritmi mekanizmaları olarak azalmış istirahat membran potansiyeli, artmış eksitabilite, intersitisyel fibrozis sonucu ileti yavaşlaması ve anormal intraselüler kalsiyum tutulumu,sempatik tonusta artış,elektrolit dengesizlikleri(potasyum ve magnezyum gibi) sorumludur(4). Noniskemik kalp yetersizliği, sebebi iskemik olmayan kardiyak disfonksiyon sonucu meydana gelen kalp yetersizliğini olarak tanımlanır. Etiyolojik faktörlere göre 6 altgrupta incelenebilir: (WHO 1996 sınıflaması) Dilate Kardiyomiyopati İdiyopatik Familyal/Genetik Viral ve/veya immun Alkol/Toksik Spesifik Kardiyomiyopati Hipertrofik Kardiyomiyopati Restriktif Kardiyomiyopatiler İdiyopatik miyokardiyal fibrozis 19

20 Endomiyokardiyal ve Löffler in endokardiyal fibrozisi Sağ Ventriküler Kardiyomiyopatiler Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi Uhl anomalisi Sınıflandırılamayan Kardiyomiyopatiler Fibroelastozis Noncompacted miyokardiyum Sistolik disfonksiyon ve minimal dilatasyon Mitokondriyal miyopatiler Spesifik Kardiyomiyopatiler Valvüler Hipertansif İnflamatuar veya infeksiyöz Taşikardi sebepli Metabolik Genel sistemik hastalıklar Nöromüsküler bozukluklar Allerjik ve toksik reaksiyonlar Peripartum Herbir alt grubun tedavi stratejisi etiyolojik faktörlere ve semptomotolojisine göre düzenlenir. 20

21 Klinik Özellikler Semptomotoloji: Kalp yetersizliğinde belirtiler etkilenen kalp boşluğu ve yetersizliğin ciddiyeti ile doğru orantılı olarak meydana gelir. Kalp yetersizliğinin en sık semptomudur. Egzersiz dispnesi, ortopne, paroksismal nokturnal dispne hastalığın çeşitli derecelerinde görülen semptomlardır. Dispneye hemen her zaman öksürük ve hırıltılı solunum da eşlik etmektedir. Sol kalp yetersizliğinin ileri dönemlerinde ve sağ kalp yetersizliğinde konjestif semptomlar görülmektedir. Hepatik konjesyon, splenomegali ve asit, künt karın ağrısına; pretibial ödem ve alt ekstremitedeki şişlikler, ağrı Egzersiz intoleransı(sistolik sol ve sağ kalp yetersizliğinde meydana gelen düşük kardiyak output, iskelet kaslarının fonksiyonu için gerekli metabolitlerin yeterli miktarda taşınamamasına ve dokulardan uzaklaştırılamamasına neden olmaktadır) ve musküler atrofi meydana gelebilir. Solunum kaslarında oluşan kondüsyon eksikliği de egzersiz intoleransını arttırmaktadır. Kardiyak kaşeksi kalp yetersizlikli hastaların % 15 inde ve daha sık olarak yüksek NYHA fonksiyonel kapasitedeki hastalarda görülür ve artmış mortalite ve morbiditeyle ilişkilidir. Gece saatlerinde supin pozisyonda kanın kalbe dönüşü kolaylaşır dolayısıyla preload artar ve bu da kardiyak outputu artırarak glomerüler filtrasyonu hızlanır ve noktüri oluşabilir. İleri dönem kalp yetersizliğinde kardiyak outputun ciddi azalması sonucunda ise oligüri meydana gelebilir. Özellikle ileri dönem kalp yetersizliğinde yaşlı hastalarda konfüzyon, hafıza bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve nörotik bozukluklar görülebilir. Sağ kalp yetersizliğine bağlı konjesyon sonucu sağ üst kadran ağrısı,bulantı, kusma, konstipasyon, karın ağrısı ve distansiyon gibi gastrointestinal semptomlar da görülebilir. 21

22 Fonksiyonel Kapasite: Kalp hastalarının sınıflandırılması New York Heart Association(NYHA) tarafından geliştirilen, semptom oluşması için gereken efor miktarını değerlendiren skalayla yapılır. Subjektif şikayetlerden oluşan bir sınıflandırma olmasına rağmen NYHA fonksiyonel sınıflamasının kronik kalp yetersizliğinde yaşam beklentisinin güçlü bir prediktörü olduğu kanıtlanmıştır. Sınıf I: Limitasyon yok. Olağan fizik aktivitenin yorgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlere sebep olmaz. Sınıf II: Fizik aktivitede hafif kısıtlılık var. İstirahatte semptom görülmez. Olağan fizik aktivite sonucunda minimal yorgunluk, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olabilir. Sınıf III: Fizik aktivitede belirgin kısıtlılık var. Hasta istirahatte normal olmasına rağmen olağan fizik aktivite dahi belirgin semptomatoloji oluşmasına neden olur. Sınıf IV: Limitasyon olmadan hiçbir fizik aktivite gerçekleştirilememesi. Konjestif kalp yetersizliği semptomları istirahatte dahi gündeme gelir. Klinik Bulgular ve Fizik Muayene: İnspeksiyon: Anksiyete, ikter, siyanoz, boyun venlerinde dolgunluk, solukluk, çomak parmak, adrenerjik aktivasyon artışına bağlı soğukluk ve terleme, bacaklarda ve karında şişlik, dekübitüs ülserleri, kaşeksi, solunum dakika sayısında artış, Cheyne-Stokes solunumu. Palpasyon: Kalp tepe atımının yer değiştirmesi, pretibial ödem, hepatujuguler reflü, hepatosplenomegali, asit, A-V fistüle bağlı tril. Perküsyon: Asit, plevral efüzyon, kardiyomegali. Oskültasyon: 22

23 S3, S4 varlığı, sistolik ve diyastolik üfürümler, perikardiyal sürtünme sesi, akciğerde ince ve kaba raller. Laboratuar Bulgular: Biyokimyasal Tetkikler: Tam Kan Sayımı: Kan hemoglobin, hematokrit değerleri kalp yetersizliği veya semptomların sebebinin anemi olup olmadığını anlamada önemlidir. Kronik kalp yetersizliğinde sıklıkla görülebilen infeksiyon durumunda lökositoz varlığının belirlenmesi ve tedavi sonrası takipte de tam kan sayımı önemlidir. Elektrolitler: Özellikle diüretik kullanımıyla meydana gelen elektrolit anomalileri aritmojenik eğilimde artışa neden olduğu için prognoz üzerine kötü etkilidir. Hiponatremi, hipopotasemi, hipomagnezemi, hipokalsemi,hipernatremi, hiperpotasemi görülebilecek elektrolit bozukluklarıdır. Renal Fonksiyon Değerlendirilmesi: Renal yetersizlik ve nefrotik sendrom, kalp yetersizliğine benzer semptomlarla neden olabilir. Ayrıca kronik kalp yetersizliği ve akut dekompansasyonda hipoperfüzyona bağlı renal disfonksiyonn gelişebilir. BUN, kreatin, glomerüler filtrasyon hızı gibi parametreler kronik ACE-I kullanan hastaların monitörizasyonunda önemlidir. Karaciğer Fonksiyon Testleri: Konjestif karaciğer sirozu sonrasında kan bilirübin düzeylerinde ve karaciğer enzimlerinde artış görülebilir. Endokrinolojik Değerlendirme: Atriyal fibrilasyonu olan ve yaşlı hastalarda tiroid fonksiyon testleri önemlidir. Özellikle bayan hastalarda diyabet önemli bir kalp yetersizliği sebebidir. Dislipidemi de diyabet gibi koroner arter hastalığı risk faktörü olduğundan değerlendirilmelidir. Akut alevlenme ve dekompansasyon durumlarında eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, fibrinojen gibi akut faz reaktanları ve kalp yetersizliğindeki nörohormonal aktivasyonun markerleri olan atriyal natriüretik peptid, brain natriüretik peptid, N-terminal Btip natriüretik peptid, C-tip Natriüretik peptid, endotelin-1, TNF α, IL-1, IL-6, adrenomedüllin, norepinefrin, renin ve anjiyotensin II gibi nörohormonların kan 23

24 değerleri hastaların tedavi stratejilerinin seçiminde ve tedaviye yanıtı takipte önemli biyokimyasal parametrelerdir. Egzersiz sırasında konjestif kalp yetersizlikli tüm hastalarda plazma norepinefrin seviyeleri yükselmektedir. 24 saatlik idrarda norepinefrin salınımı kalp yetersizliğinin ciddiyetiyle korele olarak yükselmektedir. Deneysel kalp yetersizliği modellerinde kardiyak sempatik sinir stimülasyonuna kalp hızı ve kontraktilite yanıtı azalmıştır. Norepinefrin, anjiyotensin II ve arginin vazopressin damar duvarından endotelin salınımını artırır. Endotelin ise vazokonstüksiyona sebep olur ayrıca konjestif kalp yetersizliğinde kötü prognozla ilişkilidir. Miyokard infarktüsü sonucu oluşturulan kalp yetersizliği deneysel modelinde endotelin reseptör blokeri Bosentan hemodinamiyi iyileştirmiş ve yaşam beklentisini artırmıştır. Plazma Brain Natriüretik Peptid seviyeleri, kalp yetersizliğinde yaşam beklentisinin altın standart prediktörü olarak bilinen ejeksiyon fraksiyonuna göre daha üstün görülmektedir ve kalp yetersizlikli hastaların teşhis, risk değerlendirmesi ve takibinde faydalı bir biyokimyasal parametredir. Natriüretik peptidler kalp yetersizliği tanısında yardımcı olarak kullanılabilirler. Kalp yetersizliği tanısında önerilen değerler Brain natriüretik peptid >100pg/ml, NT-proBtip natriüretik peptid>125pg/ml(<75 yaş), 450pg/ml(>75 yaş) dir. Natriüretik peptidlerin negatif prediktif değerleri daha anlamlıdır(%90 dan daha fazla). Bu nedenle dispne yakınmasıyla başvuran hastaların kardiyak sebepli olup olmadığının dışlanmasında çok daha değerlidir(1). Kalp yetersizliğinde birtakım sitokinlerin over-ekspresyonu da önemli rol oynar. Tümör Nekroz Faktör α(tnfα) ve interlökin-1(il1) seviyeleri artmıştır(4). Akut kalp yetersizliğinde sempatoadrenal aktivasyon adaptif bir mekanizma olsa da kronik kalp yetersizliğinde ek miyokard hasarına neden olur. Bristow ve arkadaşları kalp yetersizliğinde B1 adrenerjik reseptörlerin down- 24

25 regüle olduğunu göstermiştir. Bu durum yetersizlikli kalbin sempatik sinir uyarısına azalmış duyarlılığını göstermektedir. Sempatik sinir sistemi ve reninanjiyotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu periferik vazokonstrüksiyona sebep olur. α blokaj ve ACE inhibisyonu egzersiz sırasındaki normal kan akımını sağlayamaz. Nitrik oksit üzerinden işleyen asetilkolin bağımlı ve akım bağımlı (flow mediated) vazodilatasyonun bozulduğu gösterilmiştir. Bu anomaliler aterosklerotik riski olmayan hastalarda da görülmektedir. Kalp yetersizliğinde plazma seviyeleri yükselen nöroendokrin faktörler şunlardır; Norepinefrin Endotelin Epinefrin B-Endorfin Renin aktivitesi Kalsitonin geni ile ilgili peptid Anjiyotensin II Growth hormon Aldosteron Kortizol Arginin vazopressin TNF-alfa Nöropeptid Y Nörokinin A Vazoaktif intestinal peptid Substans P Prostoglandinler Adrenomedüllin Atriyal natriüretik faktör BNP ve NT-proBNP Interlökin-1 Interlökin-6 Akciğer Grafisi: Kardiyomegali, sol ventrikül diyastol sonu basıncı 15 mmhg nın üzerinde olan hastaların %46 sında tespit edilen en sık radyolojik bulgudur. Pulmoner venlerin belirginleşmesi, intertisiyel gölgelerde belirginleşme, Kerley A ve B çizgileri, plevral efüzyon konjestif kalp yetersizliği nin radyolojik bulgularıdır. Ayrıca PA akciğer grafisi dispnenin kardiyak veya pulmoner sebeplerinin ayrımında da önemlidir. 25

26 Elektrokardiyografi: Kalp yetersizliğinde altta yatan etiyolojik sebebi belirlemede önemlidir. EKG altta yatan iskemik kalp hastalığı, sol ventrikül hipertrofisi, sağ ventrikül hipertrofisi, perikardiyal efüzyon, infiltratif kalp hastalığı, interventriküler ileti anomalileri ve taşiaritmileri belirlemede faydalıdır. İntraventriküler ileti gecikmeleri, QRS süresi, QT süresi, T dalgasının durumu prognozla ilişkili EKG bulgularıdır. Kaba ve ince dalgalı AF embolizasyon açısından medikal tedavi seçiminde önemlidir. Elektrolit anomalilerinde meydana gelecek EKG değişiklikleri tanı ve tedavinin takibinde faydalıdır. Akciğer Fonksiyon Testleri: Kalp yetersizliği ve akciğer hastalıkları genelde birlikte seyrettiği için bu hasta grubunda rutin akciğer fonksiyon testleri önerilmemektedir. Ancak sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal olan ve semptomların kardiyak kaynaklı olmadığı düşünülen hasta grubunda faydalıdır. Egzersiz Testi: Egzersiz testi, pik egzersizde oksijen ihtiyacının tespiti, fonksiyonal kapasitesinin belirlenmesi ve EKG yanıtının değerlendirilmesi açısından önemlidir. Pik oksijen ihtiyacı 14 ml/kg/dak altında olan ve /veya yaşa göre beklenen egzersiz kapasitesi %50 nin altında olan hasta grubunda prognoz kötüdür ve kalp transplantasyonu için belirleyici olarak düşünülebilir. Ekokardiyografi: Ekokardiyografik inceleme kalp yetersizliğinin teşhisinde ve takibinde yaygınlığı, kullanım kolaylığı, cost efektifliği ve zararsız ultrason dalgası teknolojisinden temel alması nedeniyle şüphesiz en faydalı laboratuar incelemesidir. İki boyutlu, M-mode, spektral ve renkli Doppler, 3-D ve doku Doppler incelemeler sonucunda kalp yetersizliğinin ciddiyeti, altta yatan etiyolojik faktörler ve prognozu hakkında önemli bilgiler sağlanmaktadır. Ventrikül duvar hareket bozuklukları, biventriküler hipertrofi, konjenital kalp hastalıkları, infiltratif kalp hastalıklarının belirlenmesi, kapak hastalıklarının tespiti, sağ ventrikül patolojilerinin belirlenmesi, perikardiyal efüzyon, diyastolik kalp yetersizliğinin teşhisi ve takibinde ekokardiyografik inceleme önemlidir. Dobutamin stres ekokardiyografi, hibernasyon ve bozulmuş sol ventrikül sistolik 26

27 fonksiyonunun eşlik ettiği aort darlığının tanı ve tedavi planlamasında faydalı bir tetkiktir. Koroner Anjiyografi ve Kateterizasyon: Koroner arter hastalığı kalp yetersizliğinin en sık sebebidir. Etiyolojik faktörler arasında iskeminin tespiti önemlidir. Ventrikülografik incelemeyle ejeksiyon fraksiyonu tespiti ve kalp kateterizasyonu ile elde edilecek basınç ölçümleri ventrikül performansını ortaya koymaya yardımcı olur. Akut miyokard infarktüsü komplikasyonlarının değerlendirilmesinde ve intrakardiyak şantların belirlenmesinde de sol ventrikülografi önemlidir. Kapak hastalarının teşhisinde hemodinamik inceleme ve transplantasyon düşünülen hastaların tespitinde koroner anjiyografi ve sağ/sol kalp kateterizasyonu önemlidir. Konjenital kalp hastalıklarında elde edilen hemodinamik veriler, şant oranları ve ek patoloji varlığının tespiti de bu hasta grubunda önemlidir. Elektrofizyolojik Monitörizasyon: Senkop, presenkop ve resüsitasyondan geçen hasta grubunda aritmi tespiti açısından elektrofizyolojik tetkikler önemlidir. Kalp yetersizliği hastalarında ventriküler aritmiler çok sık olmakta ve bu hastaların %50 sinde ani kardiyak ölüm meydana gelmektedir. Özellikle holter moniterizasyonu ve elektrofizyolojik inceleme ile saptanan ventriküler aritmilerin tedavisinde ICD kullanılmasıyla prognozda sağlanan iyileşme ayrıca antiaritmik medikasyonun seçimi ve medikal tedavi altındaki hastaların takibi bu tür ileri incelemelerin önemini artırmaktadır. Endomiyokardiyal Biyopsi: Sistemik hastalık nedenli kardiyomiyopatiden şüphelenilen hasta grubunda faydalıdır. Miyokarditte düşük diyagnostik kapasitesi nedeniyle rutin olarak önerilmemektedir. Transplantasyon hastalarında rejeksiyon takibinde önemlidir. Aritmi ve perforasyon gibi komplikasyonlara yol açabilir. 27

28 Prognoz: Tüm kalp yetersizlikli hastalarda 5 yıllık yaşam beklentisi yaklaşık % 50 civarındadır. İleri dönem kalp yetersizliğinde ise yıllık mortalite % coranındadır. Kalp yetersizliğinde ölümün %90 dan fazla sebebi kardiyovasküler kaynaklıdır. En önde gelen ölüm sebepleri ise kötüleşen kalp yetersizliği (dekompansasyon) ve ani kardiyak ölümdür(4). MERIT-HF fonksiyonel sınıfı NYHA sınıf II olan hastalar daha çok (%64) ani ölüm ile kaybedilirken fonksiyonel olarak NYHA sınıf IV olan hastaların ölüm nedeni daha çok (%33) pompa yetersizliğidir. Mortalite ile ilgili faktörler: Klinik faktörler (Erkek cinsiyet,koroner arter hastalığı varlığı,yüksek NYHA fonksiyonel sınıfı,düşük egzersiz kapasitesi,yüksek istirahat kalp hızı,düşük sistolik arteriyal basınç,daralmış nabız basıncı,persistan S3 varlığı,cheyne- Stokes solunumu,kardiyak kaşeksi,istirahatte kullanılan oksijen miktarında azalma) Hemodinamik faktörler(düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu,düşük sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu,düşük sol ventrikül stroke work index,yüksek sol ventrikül dolum basıncı,yüksek sağ atriyal basınç,düşük sol ventrikül sistolik basıncı,düşük ortalama arteriyal basınç,düşük kardiyak indeks,azalmış egzersiz kardiyak output veya stroke work index,artmış sistemik vasküler rezistans) Biyokimyasal faktörler(artmış plazma norepinefrin, artmış plazma renin, artmış plazma arginin vazopressin,artmış plazma atriyal ve brain natriüretik peptid, artmış plazma endotelin-1,artmış plazma interlökin-1,artmış plazma interlökin- 6,artmış plazma TNFα, azalmış serum sodyum,azalmış serum potasyum ve total potasyum deposu,azalmış serum magnezyum,artmış NTproB-tip natriüretik peptid) Elektrofizyolojik faktörler(sık ventriküler ekstrasistol varlığı,nonsustained ventriküler taşikardi,ventriküler taşikardi,atriyal fibrilasyon) olarak belirlenmiştir. 28

29 Kronik Stabil Kalp Yetersizliğinde Akut Dekompansasyon Sebepleri: Akut miyokardiyal iskemi Yüksek sistolik ve diyastolik kan basıncı Obesite İnfeksiyon Atriyal fibrilasyon ve diğer aritmiler Alkol kullanımı Endokrinolojik anomaliler(diabet, hipertroidi, hipotroidi vs.) Negatif inotropik ilaçlar(verapamil, nifedipin, diltiazem, beta bloker vs.) Non steroid anti inflamatuar ilaçlar(1). Koruma: Koroner arter hastalığının kalp yetersizliğinin en sık sebebi olduğu düşünüldüğünde koroner arter hastalığı yönünde için yapılacak primer ve sekonder koruma kalp yetersizliğinin gelişme sıklığını azaltacaktır. Bu amaçla kullanılan aspirin, statinler, ACE-I, beta blokerler gibi ilaçlar, diyet ve yaşam stili modifikasyonu kalp yetersizliği görülme sıklığını azaltacaktır. Akut romatizmal ateş profilaksisi ve infektif endokardit profilaksisi gelişebilecek kapak disfonksiyonuna bağlı kalp yetersizliği ve akut mekanik komplikasyonları önlemede önemlidir. Tedavi: Birçok hastada konjestif kalp yetersizliğinin spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi semptomları iyileştirme ve hayat beklentisini artırmaya yönelik olmalıdır(5). Aterosklerotik koroner arter hastalığı kalp yetersizliğinin en sık sebebidir. Birincil ve ikincil korunmada koroner arter hastalığına karşı alınan önlemler önem kazanır. Kalp yetersizliğinde mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri kanıtlanmış tedavi yöntemlerinin daha yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. Yapılan 29

30 araştırmalarda kalp yetersizliği olan hasta grubunun 1/3 ü ACE-I, 2/3 ü ise beta bloker kullanmamaktadır. ACE-I leri semptomatik ve asemptomatik hastalarda ilk seçenektir. Özellikle doku ACE inhibisyon gücü fazla olan ajanlar(kinapril,ramipril gibi) kullanımı daha faydalı olabilir. Anjiyotensin reseptör blokerleri ACE-I lerine üstünlüğü yoktur ancak ACE-I lerinin kullanılamadığı durumda tercih edilebilir(1). Spesifik kontrendikasyon yoksa tüm özellikle NYHA sınıf-ii-iii hastalarına ve konjesyon olmayan sınıf IV hastalara betabloker tedavi önerilmektedir(70,71). Deneyimler ß1 selektif antagonistlerin (metaprolol, bisoprolol) veya vasodilatör etkili non selektif antagonistlerin(carvedilol,bucindolol) tedavide yeri vardır. Özellikle BNP (NT-proBNP yi değil) seviyelerini azaltan ve diüretik etkisi olan intravenoz ajan olan nesiritid seçilmiş vakalarda kullanılabilir(1). Yine intraselüler kalsiyum kullanımını arttıran levosimendan akut dekompansasyon durumunda kullanılabilecek yeni kuşak ilaçlardandır. Digoksin oral kullanılan tek inotropik ajandır. Beta adrenoreseptör agonistleri (Xamaterol, pirbüterol, ve devamlı dobutamin infüzyonu) ve fosfodiesteraz inhibitörleri (Milrinon, amrinon, enoximone, pimabendan, flosequinon) düzenli kullanımda olmayan ilaçlardır. Bu ilaçlar camp artışıyla hücre içi kalsiyum u artırıp kontraktil cevaba sebep olurlar. Ancak bütün bu ajanlarla yapılan çalışmalarda ani kardiyak ölüm riskinde artış gözlenmiştir. Ayrıca bu ajanlarla akut hemodinamik düzelme gözlenmesine rağmen kronik olumlu etkiler elde edilememiştir. Uzun dönemli tedavilerde edinilen olumsuz deneyimler klinisyenleri kısa dönemli aralıklı inotropik tedavi uygulamaya yöneltmiştir. Bu uygulama özellikle dekompanse kalp yetersizliğinde ve düşük kardiyak output nedeniyle renal fonksiyonları bozulan kardiyorenal sendromlu hasta grubunda faydalı olabilir. Ancak bu tedavi şeklinin de mortaliteyi artırdığına dair iki küçük çalışma da bildirilmiştir(5). 30

31 Antikoagulasyon kronik ve paraksismal atriyal fibrilasyon hastalarında rutin olarak önerilse de sinüs ritmindeki hastalarda bunu destekleyen bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden kronik antikoagulasyon atriyal fibrilasyon veya flutter olan, geçirilmiş embolik olay öyküsü bulunan ve trombüs varlığı tespit edilen hasta grubunda önerilebilir(1,5). Nörohormonal mediyatörler, sitokinler ve oksidatif stres blokerlerinin geliştirilmesi ve tedavide kullanıma girmeleri ile ek faydalar sağlanacaktır. İleri dönem kalp yetersizliğinde mekanik destek tedavisi yönündeki araştırmaların sonuçları prognoz üzerine olumlu etkiler getirebilir. Artifisiyal kalp ve Xenotransplantasyon çalışmaları, irreversibl kalp yetersizliğinde, uzun dönemde çözüm olarak görülmektedir. Kardiyak resenkronizasyon için biventriküler kalp pili hem semptomatik hemde remodeling üzerine ve belkide mortalite üzerine faydalı etkileri nedeniyle uygun hasta grubuna kullanılabilir Miyosit ve gen replasman tedavisi ufuktaki umut verici tedavi yöntemleridir(3). Progresyonun Engellenmesi: Son 20 yılda konjestif kalp yetersizliği tedavisindeki en önemli ilerleme sol ventrikül disfonksiyonu ve dilatasyonunun, remodeling süreciyle ilerlemesini engelleyen ilaçların bulunmasıyla gerçekleşmiştir. Anjiyotensin II, aldosteron, katekolaminler, endotelin ve proinflamatuar sitokinlerin kanda anormal seviyelerde dolaşmasının miyokard kaybını ve disfonksiyonunu ve intertisiyel fibrozisi artırdığı bilinmektedir. Bunun sonucunda ise progresif sol ventriküler dilatasyon, patolojik hipertrofi ve ileri sistolik ve diyastolik disfonksiyon meydana gelmektedir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi inhibitörleri, beta blokerler ve fibrozisi engelleyen ilaçlar bu kötü yönlü remodelingi engelleyerek daha ileri bozulma ve ventriküler disfonksiyonun önüne geçmektedir. 31

32 Yaşam Beklentisinin Uzatılması: ACE inhibitörleri, Beta blokerler (metaprolol,carvedilol,bisoprolol) ve sipronalakton ve hidralazin isosorbiddinitrat ile yaşam süresinde artış kanıtlanmıştır. Ancak konjestif kalp yetersizliğinde mortalitenin %40-50 oranında sebebi ani kardiyak ölümdür. Ani ölümün ventriküler fibrilasyon nedeniyle oluştuğu düşünülse de miyokard infarktüsü, sinüs nod ve ileti anomalilerine veya hemodinamik anomalilere yanıta bağlı bradiaritmiler de ani ölüm sebebi olabilir. Beta blokerler bu mekanizmaları etkileyerek ani ölüm insidansını %40-50 oranında azaltmaktadır. Antiaritmik ilaçlar proaritmojenik etkileri nedeniyle etkili bir tedavi seçeneği olamamaktadır. Seçilmiş hasta gruplarında koroner revaskülarizasyon, intrakardiyak defibrilatörler, biventriküler pacing, kalp transplantasyonu ile sürvi artırılabilmektedir. 32

33 Kronik Kalp Yetersizlikli Hastaların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Diüretikler Tiyazidler Loop diüretikleri Potasyum tutucu ajanlar Renin-anjiyotensın-aldosteron Sistem inhibitörleri ACE inhibitörleri AT reseptör blokerleri Aldosteron antagonistleri Beta adrenerjik reseptör blokerleri Kardiyoselektif beta blokerler Nonselektif beta blokerler Dijital glikozidleri Direkt vazodilatatörler İnorganik nitratlar Hidralazin Kalsiyum kanal blokerleri Vazodilatatör prostaglandinler Natriüretik peptidler Nörohormonal inhitörler İntravenöz pozitif inotropik ajanlar Dobutamin Fosfodiesteraz inhibitörleri Dopamin Sitokin inhibtörleri Endotelin antagonistleri Nötral endopeptidaz inhibitörleri TNF-alfa inhibitörleri Destek tedavi Antitrombotik ajanlar Antiaritmik ilaçlar Diğer Nesiritid Levosimendan 33

34 2.2.DİLATE KARDİYOMİYOPATİ Dilate kardiyomiyopati(dkm) kalp boşluklarının genişlemesine sebep olan ventriküler yeniden yapılanma(remodeling), normal veya azalmış duvar kalınlığı ve azalmış sistolik fonksiyonla karakterize bir hastalıktır. Sistolik fonksiyonda azalma (ejeksiyon fraksiyonu %40 ın altında) sol ve/veya sağ ventrikülde görülebilir. Eksantrik hipertrofi nedeniyle kalbin total kitlesinde artış mevcuttur. Miyokardiyal remodeling, azalmış EF ve stroke volum, artmış kavite volüm ve basınçlarıyla birlikte hemodinamik bozulmaya yol açar. Bu durum nörohormonal aktivasyonu tetikler(1). İdiyopatik dilate kardiyomiyopati (IDKM) populasyonda de 36 vakada görülür ve ABD de yılda ölümden sorumludur. Bu değer bütün kardiyomiyopati vakalarının %25 ini oluşturmaktadır(1,2). Hastalığa spesifik kardiyak ve ekstra kardiyak semptom ve bulgular kardiyomyopatinin etiyolojisi hakkında fikir verebilir. DKM, kardiyomiyopatiler arasında en sık karşılaşılandır ve 50 den fazla ayrı hastalığın sonucu olabilir(1,2,5). DKM Nedenleri ve Hazırlayıcı Faktörler * A.Primer DKM: İdiyopatikDKM(IDKM),FamilyalDKM (otozomal dominant, Xlinked) B.Sekonder DKM: İskemik kardiyomyopati Valvüler hastalık (Mitral yetersizliği, Aort yetersizliği, Aort darlığı) Kronik Hipertansiyon Taşiaritmiler (supraventriküler, ventriküler, atriyal flutter) Toksinler (Etanol, Kokain, Lityum, Kurşun, Kobalt, Civa, Antrasiklin, Siklofosfamid, Klorakin, Zidovudin, Zalsitabin, Didanozin, akrep, örümcek, 34

35 yılan zehiri, karbonmonoksit,fenotiyazinler, metisejid,disopromid, parasetamol, serbest oksijen radikalleri,hipoksemi, ısı,hipotermi,radyasyon) Metabolik ve Endokrinolojik anomaliler (Hipotroidi, Tirotoksikoz, Feokromasitoma, Akromegali, Cushing hastalığı, Diabetes Mellitus, Depo hastalıkları, Hemakromotozis, Refsum sendromu, Fabry s hastalığı, Amiloidozis) Besinsel ve elektrolit eksiklikleri (Tiamin,Selenyum,Karnitin eksikliği, Hipokalsemi,Hipofosfatemi,hiperkalsemi) İnfeksiyöz nedenler (HIV,Coxackievirus A,B, CMV,Rickettsial,Difteri, Chagas, Toksoplazma, Fungal ve Mycobacterial infeksiyonlar) İnflamatuar hastalıklar (SLE, Skleroderma, Juvenil romatoid artirit, Poliarteritisnodosa, Kawasaki, Skleroderma, Dermatomyozit, Hipersensitif miyokardit, Sarkoidoz) Diğer hastalıklar (Duchenne s ve Fascioscapulohumeral muskular distrofi, Erb s limb-girdle distrofi, Myotonik distrofi, Friedreich s ataxia, X linked kardiyoskletal distrofi, Endomiyokardiyal Fibroelastozis, Miyokardiyal noncompaction, Mitokondriyal Kardiyomiyopati, Peripartum Kardiyomiyopati, Aritmojenik sağ ventrikül displazisi, Mikrovasküler spazm ) *(1,2,112) Patofizyoloji: IDKM sol ventrikül sistol sonu ve diyastol sonu volüm artışı ve ejeksiyon fraksiyonunda azalmayla karakterizedir. Sol ventrikül kitle-volüm indeksi tüm kardiyomiyopatilerde olduğu gibi artmıştır. Kalp ağırlığı artmış olsa da hipertrofi dilatasyona göre beklenenden daha azdır(110). Anatomik olara kalp kapakları normaldir. Koroner arterler genellikle normaldir. Mikroskopik olarak myositler atrofi,hipertrofi,nekroz miyosit çekirdek büyülüğünde artış, büyük yuvarlak hücre infiltrasyonu, intersitisyel fibrozis, 35

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI

ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI 1 2004 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography--summary article:

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. DAHİLİYE KLİNİĞİ ( ŞEF VEKİLİ UZM. DR. HİKMET FEYİZOĞLU ) AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu ESC KLAVUZU Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi 2012 Görev Grubu. ESC Kalp Yetersizliği

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul -T.C- Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KORONER KALP HASTALIĞI MEVCUT HASTALARDA BRAİN NATRİURETİK PEPTİT İLE SOL ATRİAL VOLÜM İNDEKSİ VE DİĞER DİYASTOLİK FONKSİYON PARAMETRELERİ

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Sayı: 18 Akciğer Hastalığı ve/ 2veya Hipoksi ile ilişkili Pulmoner Hipertansiyon Bölüm 1 Çocukluk Çağı Pulmoner 6Hipertansiyonunda Tanı, İzlem, Fonksiyonel Sınıflama Ve Prognoz Sistemik Sklerozlu Hastalarda

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. MİTRAL ANÜLER KALSİKASYONUN ENDOTEL FONKSİYON BOZUKLUĞU, KAROTİS İNTİMA MEDİYA KALINLIĞI VE SERUM FETUİN-A DÜZEYİ İLE İLİ KİSİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Görüş ve Beklentiler Prof. Dr. Metin Özenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Kalp yetersizliği (KY) nin erken evresinde devreye giren nörohormonal karşılama

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yasemin KIRCI Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI. Dr. Serkan KETENCİLER. Tez Yöneticisi Prof. Dr.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI. Dr. Serkan KETENCİLER. Tez Yöneticisi Prof. Dr. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mutasim SÜNGÜN FONKSİYONEL TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİNDE DE VEGA ANÜLOPLASTİ İLE KALANGOS BİODEGRADABL RİNG

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Emrah ERMİŞ UZMANLIK TEZİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Emrah ERMİŞ UZMANLIK TEZİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERKEN REPOLARİZASYON BULUNAN KİŞİLERDE ANİ ÖLÜM VE ARİTMİ BELİRTECİ TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KCNJ8- S422L GEN MUTASYONU İLİŞKİSİ

Detaylı

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul ACİL KLİNİĞİNDE DEĞERLENDİRİLEN GÖĞÜS AĞRILI HASTALARDA STRAİN EKOKARDİYOGRAFİNİN KULLANIMI DR.HÜSNÜ ATMACA Kardiyoloji Uzmanlık Tezi

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR Mart DENİZLİ - 2012 ii iii TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı