ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR Özel Kalem Müdürlüğü...9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Fen iģleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü

2 A-MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYONUMUZ Bu vizyonun gerçekleģtirilmesinde, Diyarbakır Sur Ġlçe Belediyesi'nin kendisine biçtiği misyon kentte yaģayanlara dıģlayıcı olmadan, halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayıģıyla kaliteli, yerinde ve zamanında en yüksek nitelikte ve verimde götürmek, yaģam kalitesini planlı ve katılımcı bir yaklaģımla yükseltmektir. VĠZYONUMUZ GeçmiĢin gelecekle buluģtuğu, sağlıklı, yaģanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. Diyarbakır kentini, bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran, bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, tüm olanakları kentte yaģayanlara ayrım gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttaģların yönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüģtüren bir belediye yapılanması ve anlayıģı. ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik ve verimlilik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Ahlakı Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara saygıyı koruma ve geliģtirme Gücünü halktan alan, hesap veren Planlı ve programlı Sosyal Belediyecilik 2

3 B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER a. Kurumsal Yapı 2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baģlaması ve Sur Belediyesine bağlanan mahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: Belediye Meclisi Üye Sayısı 31 Belediye BaĢkanı 1 Belediye Encümeni 7 Belediye BaĢkan 3 Yardımcıları Müdürlükler 21 Memurlar 309 ĠĢçiler 155 b. Personel Yapısı Sur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2011 itibarı ile personel dağılımı Ģekilde görüldüğü gibidir: İstihdam Türü Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam Personel Sayısı

4 Memur Norm kadro cetveli ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Kadrolu ĠĢçi ĠĢçi BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H Müdür G.Ġ.H ġef G.Ġ.H Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H Zabıta Amiri G.Ġ.H Zabıta Komiseri G.Ġ.H Zabıta Memuru G.Ġ.H Avukat A.Ġ.H Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H Hizmetli Yard.Hiz Bekçi Yard.Hiz Bahçıvan Yard.Hiz Kaloriferci Yard.Hiz Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz Mimar Tek.Hiz Mühendis Tek.Hiz Tekniker Tek.Hiz Teknisyen Tek.Hiz Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz Teknik Personel Tek.Hiz Sağlık Personeli Sağ.Hiz MüfettiĢ G.Ġ.H MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H Sağ.Tek.Yrd. Yrd.Hiz Temizlik Hiz. Yrd.Hiz TOPLAM

5 2013 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN PERSONEL SAYISI: ĠġÇĠ EMEKLĠ:5 TOPLAM: YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZE NAKĠL GELEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GELEN : YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZEDEN NAKĠL GĠDEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GĠDEN :1 Belediyemizde görev yapan Devlet Memurlarının girmiģ oldukları Unvan değiģikliği sınavında baģarılı olan personellerin kadro atamaları yapılmıģtır. Belediyemizde münhal bulunan Özel Kalem Müdürü, Zabıta Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü,Ġmar ve ġehircilik Müdürü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü, Bilgi ĠĢlem Müdürü, Emlak ve Ġstimlak Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü kadrolarına asaleten atamalar yapılmıģ olup, Meclis BaĢkanlığına bilgi verilmiģtir. Belediye BaĢkanının Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır. Belediyemizde görev yapan sözleģmeli personellerin 6495 Sayılı Kanun gereğince kadro verilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmaları ile ilgili iģlemleri yapılmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgili bilgiler yüklenmiģtir. Belediyemizde görev yapan Memur ve ĠĢçilerin Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır Kadro Ġptal ve ihdas iģlemleri yapılmıģtır. Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıģtır. Türkiye ĠĢ-kur müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesi gönderilmiģtir. Ġl Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne ve Sur Kaymakamlığına 3 ayda bir düzenli olarak Memur, iģçi kadro durumu ve personel sayıları bildirilmiģtir. ĠĢçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen ĠĢçi ve Memurlar hakkında gerekli iģlemler yapılarak verilen cezalar Ģahıslara tebliğ edilmiģtir. ĠĢçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiģtir. Müdürlüğümüz tarafından BaĢkanlık makamının onayı doğrultusunda görev değiģiklikleri yapılmıģtır. Belediyemize gelen gizli evraklarla ilgili gerekli iģlemler yapılmıģtır. 5

6 Kamu Kurum ve kuruluģlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal eden evraklara zamanında cevap verilmiģtir. Her ay iģçi maaģları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçi SSK aylık prim bildirgeleri ÇalıĢma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan taban oranlarına göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK ya teslim edilmiģtir. Emekli olan iģçilere ĠĢ kanunu ve TĠS nin vermiģ olduğu tavan miktarları göz önünde bulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesaileri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. 6

7 c. Sur Belediyesi'nin Fiziki KoĢulları Fiziki koģullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıģamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aģağıdaki gibidir; 1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiģtir. Hizmet binamız içinde gelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliģkiler, muhasebe, satın alma, iktisat, personel ve eğitim, imar iģleri, idari iģler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iģleri, strateji geliģtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iģleri, kültür turizm ve spor müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baģkanlık makamının bulunduğu yerdir. 2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi kabe Caddesi 3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi 4.Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesi sağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır. 5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde 169 m 2 üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıģtır). 6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıģtır). 7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2 adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır. 8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taģ ev. (kiralanmıģtır). 9. Eğitim Destek Evi: Cami Nebi Mahallesi Ġnönü Caddesi Aslan Apt.55ID Kat1,2,3 ve Nolu Daireler (kiralanmıģtır). 10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, Fen ĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıģma yeri, 1 adet atölye ve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır. a. Fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-'dir. b. Makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir. c. Fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2'dir. d. Park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı e. Fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı f. Spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı 7

8 C. KURUMSAL POLĠTĠKALAR Yerel yönetimlerin evrensel tanımı, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılmıģ il, kent, köy gibi yerleģim birimlerinde yaģayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaģamaları nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda, hizmet üretmek amacı ile kurulan; karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organı yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiģ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan iliģkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kiģileri olarak ifade edilmektedir. Kısaca yerel yönetim demek bir sokağın, bir mahallenin, bir kentin kendi kendini yönetmesi, yani toplumsal bir yerinden yönetim kültürünün yaratılmasıdır. Yerel yönetimler eģitlikçi ve demokratik olmak zorundadır. Yöre sakinleri karar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise denetleyici olabilmeli; katılmadıkları ya da beğenmedikleri kararları değiģtirebilme mekanizmalarına sahip olabilmelidirler. O nedenle yerel ölçekte yönetimin güçlendirilmesi ve demokratikleģtirilmesi ülkemiz için öncelikli sorundur. Halk beģ yılda bir seçimlerde oy vermenin dıģında da seçilenleri sürekli denetleyebilmelidir. Her yurttaģ kendisinin ürettiği çözümleri bireysel olarak ya da STK'lar aracılığı ile karar alıcılara ulaģtırabilme imkanına sahip olmalıdır. Her yurttaģ yaģadığı kentte öncelikli yatırımların nereye yöneleceği sosyal yatırımlara ne kadar pay ayrılacağı gibi temel konularda kararlara katılabilmelidir. Yerel yönetimler bu gibi konular için gerekli mekanizmaları oluģturmalıdırlar. Kısacası bir belediyenin kaynaklarının yani parasını hangi yönde kullanacağına o bölgede yaģayanlar birlikte karar vermelidir. Belediyeler kar amaçlı değil, nitelikli hizmet üretme amacını taģımaktadırlar. Bu çerçevede; Sur Belediyesi olarak yapmıģ olduğumuz çalıģmalar, vatandaģların birinci dereceden katılımcı ve denetleyici rol almasını hayata geçirme arzusuna yöneliktir. 8

9 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ BaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü talimatları ilgili birim, kiģi ve kuruluģlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıģtır. Bağlı Bulunduğu Birim: BaĢkan, BaĢkan ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil inin emir ve direktifleri doğrultusunda çalıģmıģtır. Görev ve Yetkileri: ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüģtür. Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiģtir. Makamın her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıģtır. Makama vatandaģlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında ilgili birimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiģtir. BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunu sağlamaktır. Makamın yurtiçi ve yurtdıģı programlarını düzenlemiģtir. Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak. BaĢkanın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemek ve diğer birimlerle eģgüdümü sağlamıģtır. Makamın resmi ve özel yazıģmaları ilgili birimlere ileterek düzenlenmiģtir. Ülkemizde çeģitli alanlar ile kurum ve kuruluģlarda yapılan yönetim değiģiklikleri, atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajı göndermiģtir. 9

10 FAALĠYETLER Yerli ve yabancı heyetler ağırlandı. ABD Adana BaĢkonsolosu AteĢyan Ziyareti 10

11 Dünya Süryaniler Birliği Alman Fedarallerin Kabulü 11

12 Ġtalyan heyetin Diyarbakır Ziyareti Kanaat Önderlerinin DemirbaĢ Ziyareti 12

13 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ PERSONEL DURUMU: 1 Fikret AKGÜN (Yazı ĠĢleri Müdürü) 2-Osman AĞHAN ( Katip) 3-Nevin MUTLU (Yazıcı) 3-Harun ÖZKAYA (Evrak kayıt Servisi) 4- Mehmet ġanseçer (Evrak kayıt Servisi) YERLEġĠM DURUMU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü birimi, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında, Evrak kayıt Servisimiz ise GiriĢ katında hizmet görmektedir. GÖREV TANIMI: -Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iģlemleri yapılmaktadır Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıģ bulunan Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aģamalarında sekreterya görevi yapmaktadır. -Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıģmaları ile ilgili, iģ ve iģlemlerde sekreterya görevi yapmaktadır. - Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıģ birim ile amirlerden gelen ve giden tüm yazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iģlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. Belediyemiz Meclis çalıģmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında 88 adet Meclis Kararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzce iç ve dıģ birimlere toplam 156 adet resmi yazıģma yapılmıģtır. ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ : Belediye Meclisince almıģ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembe günleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıģ olup, 2012 yılı çalıģma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dahilinde mevzuları görüģüp gerekli Kararlar alınmıģtır. Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiģ ve 312 adet Encümen Kararı alınmıģ olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. EVRAK KAYIT BÜROSU : Bir sene zarfında, Belediyemiz adına gönderilen, 3168 adet resmi evrak gelmiģ olup, 3452 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiģtir. Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iģ ve iģlemlerinde, 2450 adet evrak postayla gönderilmiģtir. 13

14 1.3. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiģiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliģkin, iģ ve iģlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıģmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluģan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıģmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iģ ve iģlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. FAALĠYETLER GELEN GĠDEN YAZI DURUMU: 2013 yılında, Kurumun yetkilileri tarafından 373 Adet Resmi Yazı, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıģtır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip değerlendirilmiģ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum ve Ģahıslara gönderilmiģtir. Yine belirtilen bu tarihler arasında gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü, 51 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile, veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiģtir. BELEDĠYEMĠZDE GÖRÜLMEKTE OLAN (DERDEST) DAVALAR ĠDARE MAHKEMESĠ :61 Ġġ MAHKEMESĠ :38 ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ :6 SULH HUKUK MAHKEMESĠ :1 ASLĠYE CEZA MAHKEMESĠ :4 ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠ :8 VERGĠ MAHKEMESĠ :4 BÖLGE ĠDARE MAHKEMESĠ :4 BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ: Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıģ bulunan dava dosyaları üzerinde çalıģma yapılmıģ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünde bulunmayan dava dosyaları tespit edilmiģ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiģtir. Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra, bu dosyalar hakkında dosyalama sistemi yapılmıģ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde, sonuçlanmıģ ve tüm iģlemleri bitmiģ bulunan dava dosyaları ise arģive kaldırılmıģtır. 14

15 1.4. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Müdürlüğümüz; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekte olup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıģmalarını yürütmektedir. 1 müdür 1 müdür yardımcısı 44 kadrolu ve 85 hizmet alımı personel ile sabah saat 06:00 da baģlayan temizlik maratonumuz gece saat 02:00 e kadar iki vardiya Ģeklinde sürmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır. Günde yaklaģık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taģınmakta, oradan da Karacadağ da bulunan çöp imha merkezine taģınmaktadır. Personel yetersizliğinden dolayı, mahallerdeki ara sokakların temizliği tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Bu nedenle ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürme makinesi alınmıģ olup, düzenli olarak sokaklar süpürülmektedir. 15

16 Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin içinin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Yeni bağlanan Mahallelerimizde kepçe ve kamyonla genel temizlik çalıģmalarımız devam etmektedir. 18 mahallemizde katı atıklar toplaması yapılmaktadır. Geri kalan 18 mahallemizde ise kepçe ve kamyonlar ile genel temizliği yapılmaktadır. Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluģlara yaklaģık 600 adet çöp bidonları çöp noktalarına bırakılmıģtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıģtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aģılanmıģtır. 16

17 Mahalleler dıģında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıģ düzenli olarak her gün kaldırılmaktadır. Ana arterlerin akģam saatlerinde yoğunca kirletildiğinden dolayı BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire baģkanlığı ile paylaģılarak, Ana arterlerde çalıģan süpürgeci personel düzenlemesi yapılarak iki vardiya halinde, AkĢam saat: a kadar çalıģma yapılmaktadır. Zamansız getirilen çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilerek kontrol altına alındı. Üç süpürme aracımız ile her gün düzenli olarak ilçemizin sokak ve caddeleri süpürülmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıģ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıģtır. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm çöp noktaları sıvı sabun ve sulama traktörümüzle düzenli olarak yıkanmıģ sağlığa uygun bir ortam sağlanmıģtır. Temizlik bilincini geliģtirmek için 4 (dört) kiģiden oluģan bir eğitim ekibini oluģturarak daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıģmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beģ mahallesinde dört ayrı bölge oluģturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliģkin mektubu vatandaģlara dağıtıldı. Yapılan denetimler ve gelen Ģikâyetlere bağlı olarak iģyeri ve binalara uyarı tebligatı verildi. Temizlik alıģkanlığının çocukluk döneminde baģladığı; sadece çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin de bir kültür olarak yerleģmesi gerektiği bilinci ile ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan okullara ziyaret gerçekleģtirdik. Yer alan tüm ilköğretim okulları gezilmiģ, derslerde temizliğin önemi anlatarak anlatılmıģ; öğrencilere çöp poģeti hediye edilmiģtir. Öğretmenlerin ve idarecilerin duyarlılığı sayesinde çocuklarda temizlik bilincinin geliģmeye baģladığı gözlenmiģtir. 17

18 Anonslar yapılarak halkı temizlik konusunda uyarmıģlardır. Çöplerin çöp saatinde çıkarılması konusunda tüm evler ve iģ yerlerini bire bir ziyaret ederek, Temizliğin önemini anlatan broģürler dağıtılmıģtır. Temizlik Müdürlüğümüz kamu kuruluģlarından ve halktan gelen talep üzerine; var olan otobüs ve araçlarla birçok servis yapmaktadır. Sur Belediye Spor, AlipaĢa Spor, Hançepek ve Amed Spor kulüplerin müsabaka ve antrenmanları için düzenli olarak servis yapılmaktadır. Kimi Kurum KuruluĢ ve Okullardan gelen dilekçeler doğrultusunda otobüslerle servis yapılmaktadır 18

19 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Fen iģleri Müdürlüğü Belediyemiz hudutları dâhilinde modern ve çağdaģ Ģehirciliğin gereği tüm yapısal ihtiyaçların beģ yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında; Müdür, Müdür Yardımcısı, 18 kadrolu ve 6 hizmet alımı personel ile çalıģmalarını yürütmektedir FAALĠYETLER Sur Ġlçe Sınırları Ġçerisinde Yapılan Yol ÇalıĢmaları metre stabilize yol yapımı Sur Merkez Mahalleleri ve YeĢilvadi Mahallesinde Kilitli TaĢ Yapım iģleri m2 Kilitli taģ onarım ve yapım iģleri. Hava muhalefetinden kaynaklı 5000 m2 kilitli taģ onarım çalıģmamız aksamıģtır. Mahalle Evleri Mahalle evlerimizden gelen yardım talepleri imkanlar dahilinde cevaplandı( boya, badana, sıva, duvar yapımı ve kapı pencere yapımı v.b. talepler) Sur Merkez ve Çevre Mahalleleri Hafriyat ÇalıĢmaları Sur merkez mahallelerinde rutin olarak hafriyat toplama çalıģması yapılırken, tescilli restorasyonu yapılan yapıların hafriyatının atılmasında gerekli yardımlar yapılmaktadır. Merkez mahallelerde yıl boyunca yaklaģık 60 kamyon hafriyat toplanmıģtır. Ġbadethaneler (Camii ve Kiliseler vb.) Sur Merkez ve çevre mahallelerinde yeni yapılan veya onarımı yapılan ibadethanelere kum, çimento, kilitli taģ ve iģ makinesi konularında yardımlarda bulunuldu. 19

20 Çevre Mahallelerde Kanal Açma çalıģmaları Çevre mahallelerde içme suyu, kanalizasyon, sulak yapımı çalıģmaları için yaklaģık 5000 m kanal kazılmıģtır. Harabelerin Temizlenmesi, Yıkılması ve hafriyatın kaldırılması Sur Merkez mahallelerinde tescilli veya korunması gereken yapı sınıfındaki toplam 128 harabe çöplerden arındırılarak temizlendi kamulaģtırılmıģ olan yapıların yıkımı gerçekleģtirilerek hafriyatları toplandı. Çevre mahallelerde tehlike arz eden onlarca yapının ve Maili inhidam kararı alınmıģ yapıların yıkımları gerçekleģtirilerek hafriyatları atıldı. Yapılan Menfez ve Köprüler Yapılan çalıģmaların tamamı çevre mahallelerde olup çeģitli boyutlarda 16 adet menfez yapılmıģtır. Ayrıca yağıģlardan hasar görerek yıkılma aģamasına gelen 3 adet köprü onarılarak hizmete açılmıģtır. Çarıklı yeģilvadi mahallemizde 12-1,5 m ebatlarında çelik konstrüksiyon köprü yapıldı. Birçok mahallemizde akarsuyun çevreye zararını engellemek için dere yatağı geniģletilmiģtir. Kasis ( hız kesici ) yapılması ÇeĢitli mahallelerde aģırı sürat yapan araçlardan kaynaklı sokaklarda hız kesiciler yapılmıģtır. Mezarlıklar KuĢburnu mezarlık çevresi düzelendi. Tavuklu mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı Camii çevresi düzenlendi. SarıkamıĢ Çetinler mezrası mezarlık çevresi düzenlendi. Süngürler mezarlık çevresi düzenlenmesi. Kervanpınar mezarlık çevresi düzenlemesi devam ediyor. KarabaĢ mezarlık çevresi düzenlemesi. Bahçecik mezarlık çevresi düzenlemesi. KavĢan mezarlık çevresi düzenlemesi 20

21 ġantiye Yapımı ġantiyemizin yapılan projeler kapsamında yıkılması çerçevesinde cüzzi paralar kullanılarak yeni Ģantiye yapıldı. Burada çalıģmalarımız devam etmektedir. Acil durumlar Kar ve yağıģlı havalarda gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Yapılan Makineler Çöp sıkıģtırma römorkları ve paqıjok tamamen makine ikmal personelimizce yapılmıģtır. Ayrıca birçok birimimiz ve kurumumuzun boya-badana, kapı-pencere yapımı ve demir doğrama iģleri yapılmıģtır. Araçlarımızın bakım onarım çalıģmaları günlük olarak makine ikmal atölyemizde yapılmaktadır. TARAFIMIZCA YAPILAN MAHALLE EVLERĠ MAHALLE/KÖY YeĢilvadi(Çarıklı) Dicle(Kâbi) Karpuzlu Kervanpınar Aslanoğlu Küçükkadı Bağpınar Bahçecik Zorova 21

22 1.6. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU PERSONEL: 1 müdür, 3 memur,22 kadrolu iģçi ve 6 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 32 personel 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 1.Maddesi Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunun denetimi altında kuruluģlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve esas ve usulleri belirlemektedir ve kanunun 2. maddesinin birinci paragrafında AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karģılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülür denilmektedir ve kanunu 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasında Belediyelerde sayılmıģtır. Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım iģleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göre Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Belediyemiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Belediyemiz sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiģtir. Belediyemizin öncelikle sahip olduğu iģ gücü, makine ve ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiģtir. 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmıģ olduğumuz mal,yapım ve hizmet alımları açık ihale, ile doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılmıģtır.yapılan alımlarda talep yapan birimlerimizden de temsilen görevlendirme yapılarak alımların açık ve Ģeffaf olması sağlanmıģtır.yine ihtiyaç belirten birimlerimizle koordineli bir Ģekilde çalıģmalar yürütülmüģtür.bu çalıģmalar esnasında bir güven ortamının sağlandığı görülmüģtür. ÇalıĢmalarımızda önemsemediğimiz pazarlık ve kriterler, gözlemlediğimiz kadarıyla diğer kurumlar arasında da örnek çalıģma olarak kabul edilmiģtir. 01. Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerimiz aģağıya çıkarılmıģtır. 1.Belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin ihtiyaçları ile ilgili 799 adet evrak iģlem görmüģtür. 2.Belediyemiz bünyesindeki araçlarda kullanılmak üzere bir adet akaryakıt ihalesi yapılmıģtır 3.Belediyemiz bünyesinde görev yapan memurlara verilmek üzere yemek ihalesi yapılmıģtır 22

23 4.Belediyemiz Fen iģleri Müdürlüğü ve Temizlik iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere 117 personel hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır. 5.Belediyemiz, Hizmet Binasının güvenliğini yağlamak için 4 adet Özel Güvenlik Alımı ihalesi yapılmıģtır. 6-Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 7-Ġlçemiz Yeniköy,YiğitçavuĢ, Sadi, Bağıvar, Kozan Mahallelerinde Belediyeye ait arsa satıģ ihaleleri yapıldı. 8-Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 9- Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 10- Belediyemiz bünyesinde çalıģmalarını yürütmekte olan Mehmet Geren Eğitim Destek Evinde öğrenim gören öğrencilere 12 ay boyunca 1 adet Fen Bilgisi,1 adet Matematik, 1 adet Sosyal Bilgiler ve 1 adet Dil Bilgisi öğretmeni ile ders verme hizmet alım ihalesi yapıldı. 11-Belediyemizce Mardin kapı mezarlığı karģısında yeni Ģantiye yapıldı. 12-Ġlçemiz Kervanpınar, Bağpınar, Bahçecik, Gülpınar, Küçükkadı Mahallelerinde yas evleri yapıldı. 13.Belediyemiz Fen iģleri Müdürlüğü ve Temizlik iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere 117 personelin 3 aylık hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır. 14.Birimlerimizde yapılan sanatsal ve kültürel etkinlikler için gerekli olan mal ve hizmet teminleri sağlanmıģtır. 15.ĠĢçi ve memurlarımızın sosyal hak ediģlerine yönelik giyim kuģam eģyaları temin edilmiģtir. KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1. Belediye Birimlerinden gelen evrak: Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 Tablo yılında karģılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü 5 adet 4734 s.k. 22/D doğrudan temin 527 adet 23

24 4734 s.k. 22/F pazarlık usulü 4 adet 4734 s.k. 22/E 5 adet Toplam 527 adet md. 19 açık ihale usulü 4734 md. 22/d doğrudan temin 4734 md.22/f pazarlık usulü md.22 /e 0 Grafik yılı içende 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında iģlem gören dosya sayısı grafik 1 ve tablo 1 de gösterilmiģtir. Mali yıl içerisinde toplam 527 adet dosya iģlem görmüģtür sayılı yasanın 19. maddesine göre 5 açık ihale yapılmıģtır yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal dağılımda bazı Tablo 2 Ġhalenin Ģekli Tutarı (TL) 4734 sayılı kanunun 19. md açık ihale , s.k. 22/D md. Doğrudan temin , s.k. 22/F pazarlık usulü , s.k. 22/E , ,49 Toplam tutar 24

25 açık ihale doğrudan temin pazarlık usulü 21 / e Grafik 2 Tablo3 Alımın niteliğine göre yapılan harcamalar aģağıya çıkarılmıģtır: Mal alımları için yapılan harcamalar ,79 TL Hizmetler alımları için yapılan harcamalar ,70 TL Toplam ,49 TL Grafik Mal alımı Hizmet alımı

26 2013 Yılı KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1-Belediye birimlerinden gelen evrak: 810 adet 2- Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 adet Tablo yılında karģılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü Pazarlık usulü ile 9 adet 4734 s.k.. 22/Doğrudan temin 527 adet 4734 s.k.. 21/E 5 adet TOPAM 541 Adet Açık ve Pazarlık usulü İhale Doğrudan temin 21 / e Grafik 4 Tablo 5 26

27 2013 yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale Usullerine göre parasal dağılımı 4734 SK. Madde 19 açık ihale ve Pazarlık ,70 TL 4734 SK. Doğrudan temin 22/D ,79 TL 4734 SK. 21/E ,00 TL TOPLAM ,49 TL Grafik Yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal bazda dağılımı Açık ve pazarlık usulü ihale Doğrudan temin 21 / e 2013 mali yılı içende iģlem gören mal, hizmet ve yapım alımı iģleri için sonuçlanan dosya 541 adet olup parasal değerleri toplam: ,49 TL dir. Mal alımı kategorisinde; Belediyemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaç duydukları her türlü malzeme araç,gereç oto ve iģ makineleri yedek parçası,bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri her türlü baskılı evrak ve bilgisayar formları,demirbaģ büro malzemeleri, motorin,benzin,gaz,madeni yağlar,kalorifer yakıtı,memur ve iģçi personelin giyim eģyaları, diğer sarf malzemeler temin edilmiģtir. Hizmet alımı kategorisinde; Ġlçenin süpürme, çöp toplama ve nakli hizmetleri temizliği,belediyemize ait tesis ve hizmet binaların koruma ve güvenlik hizmetleri,oto ve iģ makinelerin bakım onarım ve revizyon, kiralama hizmetleri her türlü demirbaģ malzeme ve teçhizatın periyodik bakım ve onarım hizmetleri bilgisayar programların temini ve periyodik bakımları hizmetleri temin edilmiģtir. 27

28 2013 yılında yapılan ihaleler Müdürlüğümüzce 2013 yılında hazırlanarak iģleme konan ihalelere iliģkin sonuçlar aģağıya çıkarılmıģtır Tablo 6 sıra Ġhalenin Adı no 1 Belediyemiz bünyesinde çalıģan araçlarda Kullanılmak üzere akaryakıt alımı iģi 2 Belediyemiz bünyesinde çalıģan Memurlara Yemek hizmeti alımı iģi 4734 sayılı kanunun ilgili maddesi Madde 19 açık ihale usulü Madde 19 açık ihale usulü Ġhale sonucu TL TL. 3 Eğitim Hizmet Alım ĠĢi Madde 19 açık ihale usulü ,68 TL. 4 Belediye Özel Güvenlik Hizmet Alım Ġhalesi Madde 19 açık ihale usulü ,88 TL. 5 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak için 117 adet personel alımı iģi. 6 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iģleri Müdürlüğü bünyesinde (3 aylık) çalıģtırılmak için 117 adet personel alımı iģi. 7 Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması 8 Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması Madde 19 açık ihale usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/b Pazarlık usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 22/d doğrudan temin usulü ,50 TL ,00 TL ,54 TL ,40 TL. 9 Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması Toplam 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü ,70 TL ,70 TL 28

29 2013 yılında Harcamaların Müdürlüklere dağılımı 1) Zabıta Müdürlüğü 2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,95 TL ,42 TL 3) Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ,94TL 4) Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 5) Fen iģleri Müdürlüğü ,09 TL. 6) Özel Kalem Müdürlüğü ,01 TL 7) Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9.930,38TL 8) Yazı iģleri Müdürlüğü 3.695,00 TL 9) Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 4.650,00 TL 10) Basın Yayın Halkla iliģkiler Müdürlüğü ,41 TL 11) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ,48 TL 12) Kültür ve Sosyal iģleri Müdürlüğü ,59 TL 13) Bilgi iģlem Müdürlüğü ,00 TL 14) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ,00TL 15) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8.735,00 TL 16) Stratejik GeliĢtirme Müdürlüğü 17) Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü ,00 TL 5.932,20 TL. 29

30 1.7. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıģması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıģma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenir. Sınırlarımız dahilinde çeģitli nedenlerle kesilen Cezaların tahsilatları, Hafta sonu ĠĢyerlerini açık tutan ĠĢyerleri için Hafta Tatili Formu tahsilatı ve kaldırımın engel taģımayan yerlerine izin alınarak verilen iģgaliyeler aģağıda sıralanmıģtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 4207 sayılı Yasa çerçevesindeki uygulamalarda(sigara Denetimlerinde) görev yapacak 2 Asil 2 Yedek olmak üzere 4 Personel görevlendirilmiģtir. Her ay Sağlık Grup BaĢkanlığının elemanları ile denetimlere katılmıģ olup, 2012 yılı içerisinde 1088 ĠĢyeri denetlenmiģtir. Ġl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazılarına istinaden, 4207 sayılı kanun hükümleri gereği, Ġlçemiz genelinde açıkta satılan ve 18 yaģ altı çocukların Tezgah üzerinde aleni bir Ģekilde satıģını yaptığı Tütün ürünlerini satan kiģilere yönelik yaptığımız uygulamalar neticesinde bir çok Tezgaha el konulmuģtur. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Okul Kantinlerinin Denetimleri için 1 Asil ve 1 yedek olmak üzere 2 personel görevlendirilmiģ olup, Sınırlarımız dahilinde bulunan, Okul kantinlerine yapılan Gıda Denetimleri sonucunda, 12 Okul Kantinine, son kullanım tarihi geçmiģ ürün bulundurduklarından dolayı ürünlerine el konularak gerekli Cezai ĠĢlemler uygulanmıģtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 2 Asil ve 2 yedek olmak üzere 4 Personelimizin de bulunduğu denetimler sonucunda, farklı ay ve günlerde 18 iģyerine kesilmiģ olan cezalarının tahsilatları için, Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesine yatırmaları konusunda yazılı Tebligatlar yapıldı. Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, 78. Ve 79. Burçlarda yapılan iģgaller durdurulmuģ olup, Burçlar iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, iģgal edilen (Çay Ocağı olarak iģletilen Büfe) keçi Burcunun Zemin ve teras katının iģgalden arındırılması için, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince Büfe yıkılarak tahliye edilmiģtir. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, Cevat paģa Mahallesi Saray Kapı kısmında ahır olarak kullanılan Burçlara, Ġmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce gidilerek, Demir kapılar takılmıģ olan ahırların kilitleri kırılıp kapıları sökülerek tahliyeleri yapılmıģtır. 30

31 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, insanlar tarafından depo ve ahır olarak kullanılan burçların iģgalden kurtarılarak, Burçların rölöve, Restorasyon ve resititüsyon projelendirme çalıģmalarının yüklenici Firma tarafından yapılması için iģgalden arındırılarak kapalı bulunan mekanların açılması istendiğinden. Ġmar Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince, ahır ve depo olarak kullanılan yerlerin anahtarlarını kırarak kapıları açılıp iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, ġamhane Mahallesindeki Çay ocağı olarak kullanılan Burçlara gidilerek söz konusu çay ocağı kaldırılmıģ olup, Burçlar iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, 1 nolu (Dağkapı) Burcunun Güneydoğu köģesinde konuģlandırılmıģ prefabrik taksi durağı ve seyyar satıcıların tezgahları Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce kaldırılmıģtır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Hasan paģa hanının tarihi dokusunu bozacak, zarar verecek DıĢ cephesine asılmıģ Levha ve Klimalar sökülerek gerekli uygulamalar yapılmıģtır. 31

32 Ġl Sağlık Müdürlüğünün yazılarına istinaden, RNF marka damar baskı pedi ve ERPAD marka arter kapama ped ürünleri satıģının yasaklandığına dair Bakanlık Genelgesi 19 Medikal ve Hastahaneye Ekiplerimiz tarafından yazılı tebligat verilmiģtir. Kayapınar Ġlçe Belediye BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Sanayi bölgesinde bulunan kaçak yapılarla ilgili yapılacak uygulamalar için bir ekip gönderilmiģtir. Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Zabıta Daire BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Ġlimiz On Gözlü Köprü civarında kamuya ait arsayı Ruhsat almadan izinsiz iģgal edip düzenlemelerde bulunan ĠĢyerinin yıkımı için oluģturulmuģ ekip, BüyükĢehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü elemanları ile koordineli çalıģma neticesinde yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. Ġlçemizde bulunan Ġnönü ve Gazi Caddelerinde tüm iģyerleri, Kurumlar ve Bankaların asılı bulunan tabelalarının görüntü kirliliğine ve estetik durmadıkları nedeni ile, ahģap görünümlü ve tunç yazılarla değiģtirilmiģ olup çok güzel bir görüntü oluģturulmuģtur. Gazi caddesinde değiģtirilen tabelalar 32

33 1- ĠġGALĠYELER : Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıģ-veriģ yapmaları, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıģını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde cadde ve kaldırımların iģgalinin engellenmesi amaçlı çalıģmalarımız sürekli devam edilmiģtir. Bu çalıģmalarımızı engellemeye çalıģan esnaflara ilk etapta 372 Esnafa uyarı tebligatları verilerek uyarılmıģlar. UyuĢmazlıkta ısrar eden 44 esnafa cezai müeyyideler uygulanmak suretiyle çalıģmalar yapılmıģtır. Ġlçemiz ve diğer il ile ilçelerde gelen vatandaģların özellikle PerĢembe ve Cuma günlerinde, Hz. Süleyman camisine ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için gerekli önlemler alınarak kaldırım iģgali ile ilgili çalıģmalar yapıldı. Ayrıca Her Cuma Günü vatandaģlarımızın rahat Camiye gidebilmeleri için gerekli çalıģmalar yapılmıģ olup, gerekli rutin çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Ġzzet paģa Caddesi ve Hz. Süleyman Camii civarında bulunan dilenciler ve iģportacılara Yılı boyunca uygulamalar yapılmıģ, gereken düzenlemelere gidilmiģ olup, PerĢembe ve Cuma günleri 2 personel görevlendirilmiģtir. Hz SÜLEYMAN CAMĠĠ CĠVARI BĠR PERġEMBE GÜNÜ GÖRÜNTÜSÜ Ramazan Bayramı münasebetiyle Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Toptancılar, Marketler ve Bakkallara Maytap, Yakıcı, parlayıcı Madde ve boncuk atan havali tabancaların satılmaması konusunda uygulamamız Bayram boyunca devam edilmiģtir. Özellikle yaz aylarında sayılarında artıģ tespit edilen kola ve dondurma dolaplarına düzenlemeler getirilerek dolapları bırakan iģyerlerinden iģgaliye bedelleri alınarak Belediyemize gelir sağlandı. 33

34 MELĠKAHMET SEMTĠNDE TOPTAN AYAKKABI SATIġ YAPAN ĠġYERĠ KARGO ĠLE GELEN MALZEMELERĠN NAKĠL ĠġLEMLERĠ Bayram akģamı Temizlik iģleri Müdürlüğümüzce Ana caddelerin temizlenip ve yıkanması esnasında rahat bir Ģekilde çalıģmaları konusunda zabıta görevlendirilmiģtir. MELĠK AHMET CADDESĠNDEKĠ ESNAFLARA KALDIRIMLARI ĠġGAL ETMEMELERĠ YÖNÜNDE SIK SIK UYARILAR YAPILMAKTADIR 34

35 2- DĠLENCĠ OPERASYONLARI Özellikle SavaĢ nedeni ile Suriye den ve baģka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenli uygulamalar yapılarak bu dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıģına çıkarılmıģlardır. Dini Bayramlarda vatandaģların Bayram sabahı Mardin Kapı Mezarlığına yapılan ziyaretlerinde Dilenci ve iģportacıların vatandaģların rahatsız edilmemesi konusunda 2 zabıta memuru görevlendirilmiģtir. 3- SEMT PAZARLARI Ġlçemizde değiģik Mahallelerimizde kurulan semt pazarlarının denetimlerini Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere haftada iki gün Zabıta Personellerimizce kontrolleri yapılmaktadır. SEMT PAZARLARINDAN GÖRÜNTÜLERĠ 35

36 4- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ Ayrıca Bakkallara Yönelik yapılan denetimlerde tarihi geçmiģ gıda ürünlerine el konulup, 12 Sokak Bakkalına cezai müeyyide uygulanmıģtır. Belediye Zabıta Ekiplerimiz Ġlimiz Ġnönü, Kıbrıs Caddelerinde toplan 114 gıda üzeri olan iģyeri denetimi yapmıģ olup, bunlardan 3 Büyük Market ile Çarıklı ve Bağıvardaki 62 Gıda üzeri Toptan satıģı yapan iģyerine cezai müeyyide uygulanmıģtır. 36

37 TARĠHĠ GEÇEN VE ĠMHA EDĠLMEK ÜZERE EL KONULAN GIDA MADDELERĠ TEMĠZLĠK ġantġyesġ ÇÖP SĠLOSUNDA TUTANAK ĠLE BĠRLĠKTE ĠMHA EDĠLMĠġTĠR. Belediyemiz sınırlarındaki fırınlar denetlendi. Denetimler sırasında genel temizlik kontrolleri yapılarak fiyat tarifesi ve gramaj konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan ikinci kontrollerde Belediyemiz tembih ve yasaklarına uymadıkları tespit edilen 8 fırın hakkında cezai iģlemler yapıldı. EKĠPLERĠMĠZĠN FIRINLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ 37

38 Yılı içinde Tüm Kasap ve ġarküteri satıģı yapan iģyerlerinde denetimler yapılmıģ olup, eksiklikleri görülen esnaflara tebligat verilmiģ olup, süresi içinde eksikliklerini gidermeyen 6 Kasap ve 7 ġarküteri satıģı yapan Esnafa cezai müeyyideler uygulanmıģtır. EKĠPLERĠMĠZĠN KASAPLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ AÇIKTA YOĞURT SATAN ĠġYERLERĠNDEKĠ GÖRÜNTÜLER (BU ĠġYERĠ ENCÜMEN KARARI ĠLE KAPATILMIġTIR) Mardin kapı peynirciler çarsısına yönelik yapılan uygulamalarda daha Hijyenik bir ortamda satıģ yapmaları ve Genel temizlik konusunda taviz verilmeyeceğine dair 44 ĠĢyerine yazılı tebligatlar verilmiģtir. 38

39 PEYNĠRCĠLER VE ġarküterġ ÜZERĠ Ġġ YAPAN ĠġYERĠ DENETĠMLERĠ Ġlçemiz Sınırları içinde izinsiz tadilat yapan 34 iģyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince cezai müeyyidelere uygulanmıģtır. ĠZĠNSĠZ TADĠLAT YAPAN BĠR ĠġYERĠNDEN GÖRÜNTÜ Zabıta Genel Kontrol ekibimiz Ġlçemizde bulunan tüm lokantalar ve Ekmek arası döner satan iģyerlerinin Genel Temizlik ve Hijyenik olup, olmadıkları yönünde denetimleri yapılmıģ, eksiklikleri bulunan iģyerlerine yazılı tebligatlar verilmiģtir. Ayrıca çöplerini belirtilen saatlerde atmaları yönünde uyarılmıģlardır. 39

40 LOKANTA DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER ĠLÇEMĠZDEKĠ MARKET DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER Zabıta Genel Kontrol ekibimiz ile Kahvehaneciler ve Çay Ocakları Odası koordineli olarak kahvehaneler ve çay ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. ĠzzetpaĢa Caddesinde bulunan 6 kıraathaneye kaldırımı iģgal etmemeleri hususunda yazılı tebligat verildi. 40

41 EKĠPLERĠMĠZĠN CAFE VE KIRAATHANE DENETĠMLERĠ 5- TEMĠZLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER : Ġlçemiz genelinde Zamansız çöp attıkları tarafımızdan tespit edilen, 36 iģyerine ve Mahallelerde Zamansız çöp attıkları tespit edilen 6 Binaya ve 6 iģyeri olmak üzere toplam 12 kiģi olmak üzere kabahatler Kanununun ilgili Maddeleri gereğince cezai müeyyideler uygulanmıģtır. ANA CADDE DE ZAMANSIZ ÇÖP VE KALDIRIM ĠġGALĠ YAPAN ĠġYERLERĠNE YÖNELĠK SIKI BĠR DENETĠM UYGULANMAKTADIR. 41

42 GAZĠ CADDESĠ ÜZERĠNDE ZAMANSIZ ATILAN ÇÖP 6- SONUÇ BÖLÜMÜ : Yılı içerisinde, 344 Adet Hafta Tatili verilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir ĠĢyerine Cezai ĠĢlem uygulanmıģ olup, bunlardan 215 inden Para Cezası tahsil edilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir Adet ĠĢgaliye verilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir Adet yazılı Tebligat verilmiģtir ĠĢyerinden (Dondurma ve Ġçeçek Dolaplarından alınan) ĠĢgaliye Harcı için TL. tahsil edilmiģtir Adet Kaçak Yapının (Diğer Belediyelere verilen destek dahil) Yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. 42

43 1.8. RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLER 2013 Yılı içinde Müdürlüğümüz ekiplerince düzenli olarak Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan esnaflara yönelik denetlemeler yapıldı. Bu denetimler sırasında iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları ile ilgili eksiklikleri tespit edilen iģyerleri gerek sözlü gerekse yazılı olarak uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan 20 iģyeri hakkında ceza tutanağı tanzim edildi TL.Tahsil edilmiģtir yılı içinde, Ekiplerimizin yapmıģ oldukları çalıģmalar neticesinde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için Belediyemize 112 baģvuru yapıldı. Bu baģvurular neticesinde eksikliklerini tamamlayan ve ruhsat almalarında engel görülmeyen 107 iģyerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı verilmiģ olup, toplam, TL. Gelir sağlanmıģtır. Bu tarihler arasında yapılan denetimler ve baģvurular neticesinde çeģitli nedenlerden dolayı (Terki Sanat, Adres DeğiĢikliği, Faaliyet Konusunun DeğiĢmesi ve ĠĢletmecinin DeğiĢmesi) toplam 25 adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı iptal edildi Yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma dan gelen yazılara istinaden Encümen Kararları alındıktan sonra 7 iģyerine para cezası verilmiģ olup, Encümence verilen ceza Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bildirilmiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde Sınıf Tespit Komisyonu kurularak Sıhhi iģyerlerinin (Lokanta, Restoran, Pastane, Kıraathane, Ġnternet Salonları vb. iģyerleri) Resmi Gazetede ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen kriterler baz alınarak sınıf tespitleri yapıldı. Bu çalıģmalar neticesinde verilecek ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına esas olmak üzere iģyerlerinin sınıfları belirlenerek ruhsatlara iģlendi. Belediyemize bağlanan çarıklı ve bağıvarda Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iģyerleri denetlenmiģ olup, Ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunuldu. ÇalıĢmalarımız devam etmektedir. Haftanın 1 günü Genel sağlık ve Gıda denetlemesi yapılmaktadır. Dicle Üniversitesi kampüs ve civarında Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iģyerleri denetlenmiģ olup Ruhsat almaları konusunda uyarılmıģlardır. Dönem içinde ilgili kurum ve kuruluģlarla gerekli yazıģmalar yapıldı. 1 Müdür, 1 Ģef, 1 yazıcı 3 memur Ruhsat Denetim elemanından oluģan ekibimiz tarafından düzenli olarak Belediyemiz sınırları dahilinde kontrol ve denetimler yapıldı. Çevre sağlık teknisyenimizin olmadığından dolayı bu konuda çalıģmalarımızda eksiklik görülmektedir. 43

44 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Gelirler ġefliği ekiplerinin ortak çalıģmaları sonucu ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren iģyerlerinin tamamı denetletmiģ olup; Toplam 2142 iģyerinin 1480 adet iģyerine iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatının olduğu 662 adet iģyerinin de iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatının olmadığı tespit edilmiģtir. ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLO AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR BAŞVURU ADEDİ VERİLEN RUHSAT ADEDİ İŞLEMDE OLAN YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSUDUR DENETLEME SONUÇLARI DENETLENE N İŞYERİ SAYISI 44

45 SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERSĠNDE BULUNUN ĠġYERLERĠNĠN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI LOKANTA 50 FIRIN 13 KONFEKSĠYON 261 KASAP 16 DÖNERCĠ 16 BERBER 70 KUYUMCU 28 OTEL 32 ĠNTERNET CAFE 35 BÜFE 25 MANAV 16 BAKKAL 152 AYAKKABI 9 TAMĠRCĠSĠ KIRAATHANE 59 ÇAY OCAĞI 39 HIRDAVAT 41 ECZANE 18 DĠġ 8 LABORATUVAR MARANGOZ 1 TELEFONCU 45 AYAKKABI SATIġ 106 KÜÇÜK EV 4 ALETLERĠ GÖZLÜKÇÜ 20 PASTANE 6 MAATBAA 28 BĠLGĠSAYAR 6 TAMĠR KIRTASĠYE 12 TURĠZM 8 ACENTASI BEYAZ EġYA 38 MEDĠKAL 21 TERZĠ 69 TESĠSATÇI 9 BÜRO 7 YUFKACI 3 ANAHTARCI 2 KASET CD 2 ELEKTRĠKÇĠ 34 KURU 1 TEMĠZLEME BANKA 12 KARGO 1 ÇĠÇEKÇĠ 3 45

46 DEPO 22 BAHARATÇI 13 SAKADATÇI 6 BANYO MALZ 6 SATIġ ġarküterġ 60 DEMĠRCĠ 33 KAHVALTICI 7 KÖMÜRCÜ 8 BÖREKÇĠ 6 SÜPÜRGE SATIġ 15 OTO YEDEK 8 PARÇA TAMĠRCĠ 28 CĠĞERCĠ 25 ÇÖMLEKÇĠ 8 SAATÇI 18 NALBURĠYE 10 KURUYEMĠġÇĠ 24 TATLICI 15 MARKET 7 DOVĠZ BÜROSU 8 KURU KAHVE 5 SATIġ CAMCI 14 DÜĞÜN SALONU 2 BOYA MALZ. 13 TÜPÇÜ 10 EMLAKÇI 20 TEKNĠK SERVĠS 6 MOBĠLYACI 12 FOTOĞRAFÇI 43 ĠDDAA BAYĠĠ 5 TUHAFĠYE 132 DEKORASYON 2 BĠSĠKLETÇĠ 1 SAĞLIK KABĠNĠ 6 SÜRÜCÜ KURSU 3 TOTANCI 11 ZÜCACĠYE 117 HALICI(manifatura) 72 YANGIN 2 SÖNDÜRME KOZMETĠK 1 TAKSĠ DURAĞI 1 GÜMÜġÇÜ 2 OTO PARK 2 ECZA DEPOSU 2 AKVARYUMCU 2 46

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

www.gazipasa.bel.tr 1

www.gazipasa.bel.tr 1 www.gazipasa.bel.tr 1 FAALİYET RAPORUNA HAZIRLIK 1.1.211-31.12.211 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Faaliyeti Zabıta Müdürlüğü Faaliyeti Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Faaliyeti Ġtfaiye Müdürlüğü Faaliyeti Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis Üyeleri; Göreve geliģimizden bu yana neredeyse 3 yılı geride bıraktık ve ilk günkü gibi büyük bir ahenk, dolayısıyla büyük verimlilikle çalıģtık, çalıģmayı sürdürüyoruz.

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı