ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR Özel Kalem Müdürlüğü...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Fen iģleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü

2 A-MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYONUMUZ Bu vizyonun gerçekleģtirilmesinde, Diyarbakır Sur Ġlçe Belediyesi'nin kendisine biçtiği misyon kentte yaģayanlara dıģlayıcı olmadan, halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayıģıyla kaliteli, yerinde ve zamanında en yüksek nitelikte ve verimde götürmek, yaģam kalitesini planlı ve katılımcı bir yaklaģımla yükseltmektir. VĠZYONUMUZ GeçmiĢin gelecekle buluģtuğu, sağlıklı, yaģanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. Diyarbakır kentini, bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran, bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, tüm olanakları kentte yaģayanlara ayrım gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttaģların yönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüģtüren bir belediye yapılanması ve anlayıģı. ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik ve verimlilik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Ahlakı Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara saygıyı koruma ve geliģtirme Gücünü halktan alan, hesap veren Planlı ve programlı Sosyal Belediyecilik 2

3 B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER a. Kurumsal Yapı 2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baģlaması ve Sur Belediyesine bağlanan mahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: Belediye Meclisi Üye Sayısı 31 Belediye BaĢkanı 1 Belediye Encümeni 7 Belediye BaĢkan 3 Yardımcıları Müdürlükler 21 Memurlar 309 ĠĢçiler 155 b. Personel Yapısı Sur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2011 itibarı ile personel dağılımı Ģekilde görüldüğü gibidir: İstihdam Türü Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam Personel Sayısı

4 Memur Norm kadro cetveli ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Kadrolu ĠĢçi ĠĢçi BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H Müdür G.Ġ.H ġef G.Ġ.H Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H Zabıta Amiri G.Ġ.H Zabıta Komiseri G.Ġ.H Zabıta Memuru G.Ġ.H Avukat A.Ġ.H Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H Hizmetli Yard.Hiz Bekçi Yard.Hiz Bahçıvan Yard.Hiz Kaloriferci Yard.Hiz Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz Mimar Tek.Hiz Mühendis Tek.Hiz Tekniker Tek.Hiz Teknisyen Tek.Hiz Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz Teknik Personel Tek.Hiz Sağlık Personeli Sağ.Hiz MüfettiĢ G.Ġ.H MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H Sağ.Tek.Yrd. Yrd.Hiz Temizlik Hiz. Yrd.Hiz TOPLAM

5 2013 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN PERSONEL SAYISI: ĠġÇĠ EMEKLĠ:5 TOPLAM: YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZE NAKĠL GELEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GELEN : YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZEDEN NAKĠL GĠDEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GĠDEN :1 Belediyemizde görev yapan Devlet Memurlarının girmiģ oldukları Unvan değiģikliği sınavında baģarılı olan personellerin kadro atamaları yapılmıģtır. Belediyemizde münhal bulunan Özel Kalem Müdürü, Zabıta Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü,Ġmar ve ġehircilik Müdürü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü, Bilgi ĠĢlem Müdürü, Emlak ve Ġstimlak Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü kadrolarına asaleten atamalar yapılmıģ olup, Meclis BaĢkanlığına bilgi verilmiģtir. Belediye BaĢkanının Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır. Belediyemizde görev yapan sözleģmeli personellerin 6495 Sayılı Kanun gereğince kadro verilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmaları ile ilgili iģlemleri yapılmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgili bilgiler yüklenmiģtir. Belediyemizde görev yapan Memur ve ĠĢçilerin Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır Kadro Ġptal ve ihdas iģlemleri yapılmıģtır. Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıģtır. Türkiye ĠĢ-kur müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesi gönderilmiģtir. Ġl Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne ve Sur Kaymakamlığına 3 ayda bir düzenli olarak Memur, iģçi kadro durumu ve personel sayıları bildirilmiģtir. ĠĢçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen ĠĢçi ve Memurlar hakkında gerekli iģlemler yapılarak verilen cezalar Ģahıslara tebliğ edilmiģtir. ĠĢçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiģtir. Müdürlüğümüz tarafından BaĢkanlık makamının onayı doğrultusunda görev değiģiklikleri yapılmıģtır. Belediyemize gelen gizli evraklarla ilgili gerekli iģlemler yapılmıģtır. 5

6 Kamu Kurum ve kuruluģlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal eden evraklara zamanında cevap verilmiģtir. Her ay iģçi maaģları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçi SSK aylık prim bildirgeleri ÇalıĢma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan taban oranlarına göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK ya teslim edilmiģtir. Emekli olan iģçilere ĠĢ kanunu ve TĠS nin vermiģ olduğu tavan miktarları göz önünde bulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesaileri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. 6

7 c. Sur Belediyesi'nin Fiziki KoĢulları Fiziki koģullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıģamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aģağıdaki gibidir; 1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiģtir. Hizmet binamız içinde gelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliģkiler, muhasebe, satın alma, iktisat, personel ve eğitim, imar iģleri, idari iģler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iģleri, strateji geliģtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iģleri, kültür turizm ve spor müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baģkanlık makamının bulunduğu yerdir. 2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi kabe Caddesi 3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi 4.Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesi sağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır. 5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde 169 m 2 üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıģtır). 6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıģtır). 7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2 adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır. 8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taģ ev. (kiralanmıģtır). 9. Eğitim Destek Evi: Cami Nebi Mahallesi Ġnönü Caddesi Aslan Apt.55ID Kat1,2,3 ve Nolu Daireler (kiralanmıģtır). 10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, Fen ĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıģma yeri, 1 adet atölye ve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır. a. Fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-'dir. b. Makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir. c. Fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2'dir. d. Park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı e. Fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı f. Spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı 7

8 C. KURUMSAL POLĠTĠKALAR Yerel yönetimlerin evrensel tanımı, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılmıģ il, kent, köy gibi yerleģim birimlerinde yaģayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaģamaları nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda, hizmet üretmek amacı ile kurulan; karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organı yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiģ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan iliģkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kiģileri olarak ifade edilmektedir. Kısaca yerel yönetim demek bir sokağın, bir mahallenin, bir kentin kendi kendini yönetmesi, yani toplumsal bir yerinden yönetim kültürünün yaratılmasıdır. Yerel yönetimler eģitlikçi ve demokratik olmak zorundadır. Yöre sakinleri karar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise denetleyici olabilmeli; katılmadıkları ya da beğenmedikleri kararları değiģtirebilme mekanizmalarına sahip olabilmelidirler. O nedenle yerel ölçekte yönetimin güçlendirilmesi ve demokratikleģtirilmesi ülkemiz için öncelikli sorundur. Halk beģ yılda bir seçimlerde oy vermenin dıģında da seçilenleri sürekli denetleyebilmelidir. Her yurttaģ kendisinin ürettiği çözümleri bireysel olarak ya da STK'lar aracılığı ile karar alıcılara ulaģtırabilme imkanına sahip olmalıdır. Her yurttaģ yaģadığı kentte öncelikli yatırımların nereye yöneleceği sosyal yatırımlara ne kadar pay ayrılacağı gibi temel konularda kararlara katılabilmelidir. Yerel yönetimler bu gibi konular için gerekli mekanizmaları oluģturmalıdırlar. Kısacası bir belediyenin kaynaklarının yani parasını hangi yönde kullanacağına o bölgede yaģayanlar birlikte karar vermelidir. Belediyeler kar amaçlı değil, nitelikli hizmet üretme amacını taģımaktadırlar. Bu çerçevede; Sur Belediyesi olarak yapmıģ olduğumuz çalıģmalar, vatandaģların birinci dereceden katılımcı ve denetleyici rol almasını hayata geçirme arzusuna yöneliktir. 8

9 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ BaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü talimatları ilgili birim, kiģi ve kuruluģlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıģtır. Bağlı Bulunduğu Birim: BaĢkan, BaĢkan ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil inin emir ve direktifleri doğrultusunda çalıģmıģtır. Görev ve Yetkileri: ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüģtür. Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiģtir. Makamın her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıģtır. Makama vatandaģlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında ilgili birimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiģtir. BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunu sağlamaktır. Makamın yurtiçi ve yurtdıģı programlarını düzenlemiģtir. Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak. BaĢkanın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemek ve diğer birimlerle eģgüdümü sağlamıģtır. Makamın resmi ve özel yazıģmaları ilgili birimlere ileterek düzenlenmiģtir. Ülkemizde çeģitli alanlar ile kurum ve kuruluģlarda yapılan yönetim değiģiklikleri, atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajı göndermiģtir. 9

10 FAALĠYETLER Yerli ve yabancı heyetler ağırlandı. ABD Adana BaĢkonsolosu AteĢyan Ziyareti 10

11 Dünya Süryaniler Birliği Alman Fedarallerin Kabulü 11

12 Ġtalyan heyetin Diyarbakır Ziyareti Kanaat Önderlerinin DemirbaĢ Ziyareti 12

13 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ PERSONEL DURUMU: 1 Fikret AKGÜN (Yazı ĠĢleri Müdürü) 2-Osman AĞHAN ( Katip) 3-Nevin MUTLU (Yazıcı) 3-Harun ÖZKAYA (Evrak kayıt Servisi) 4- Mehmet ġanseçer (Evrak kayıt Servisi) YERLEġĠM DURUMU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü birimi, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında, Evrak kayıt Servisimiz ise GiriĢ katında hizmet görmektedir. GÖREV TANIMI: -Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iģlemleri yapılmaktadır Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıģ bulunan Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aģamalarında sekreterya görevi yapmaktadır. -Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıģmaları ile ilgili, iģ ve iģlemlerde sekreterya görevi yapmaktadır. - Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıģ birim ile amirlerden gelen ve giden tüm yazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iģlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. Belediyemiz Meclis çalıģmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında 88 adet Meclis Kararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzce iç ve dıģ birimlere toplam 156 adet resmi yazıģma yapılmıģtır. ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ : Belediye Meclisince almıģ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembe günleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıģ olup, 2012 yılı çalıģma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dahilinde mevzuları görüģüp gerekli Kararlar alınmıģtır. Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiģ ve 312 adet Encümen Kararı alınmıģ olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. EVRAK KAYIT BÜROSU : Bir sene zarfında, Belediyemiz adına gönderilen, 3168 adet resmi evrak gelmiģ olup, 3452 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiģtir. Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iģ ve iģlemlerinde, 2450 adet evrak postayla gönderilmiģtir. 13

14 1.3. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiģiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliģkin, iģ ve iģlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıģmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluģan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıģmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iģ ve iģlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. FAALĠYETLER GELEN GĠDEN YAZI DURUMU: 2013 yılında, Kurumun yetkilileri tarafından 373 Adet Resmi Yazı, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıģtır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip değerlendirilmiģ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum ve Ģahıslara gönderilmiģtir. Yine belirtilen bu tarihler arasında gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü, 51 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile, veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiģtir. BELEDĠYEMĠZDE GÖRÜLMEKTE OLAN (DERDEST) DAVALAR ĠDARE MAHKEMESĠ :61 Ġġ MAHKEMESĠ :38 ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ :6 SULH HUKUK MAHKEMESĠ :1 ASLĠYE CEZA MAHKEMESĠ :4 ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠ :8 VERGĠ MAHKEMESĠ :4 BÖLGE ĠDARE MAHKEMESĠ :4 BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ: Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıģ bulunan dava dosyaları üzerinde çalıģma yapılmıģ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünde bulunmayan dava dosyaları tespit edilmiģ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiģtir. Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra, bu dosyalar hakkında dosyalama sistemi yapılmıģ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde, sonuçlanmıģ ve tüm iģlemleri bitmiģ bulunan dava dosyaları ise arģive kaldırılmıģtır. 14

15 1.4. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Müdürlüğümüz; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekte olup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıģmalarını yürütmektedir. 1 müdür 1 müdür yardımcısı 44 kadrolu ve 85 hizmet alımı personel ile sabah saat 06:00 da baģlayan temizlik maratonumuz gece saat 02:00 e kadar iki vardiya Ģeklinde sürmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır. Günde yaklaģık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taģınmakta, oradan da Karacadağ da bulunan çöp imha merkezine taģınmaktadır. Personel yetersizliğinden dolayı, mahallerdeki ara sokakların temizliği tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Bu nedenle ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürme makinesi alınmıģ olup, düzenli olarak sokaklar süpürülmektedir. 15

16 Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin içinin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Yeni bağlanan Mahallelerimizde kepçe ve kamyonla genel temizlik çalıģmalarımız devam etmektedir. 18 mahallemizde katı atıklar toplaması yapılmaktadır. Geri kalan 18 mahallemizde ise kepçe ve kamyonlar ile genel temizliği yapılmaktadır. Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluģlara yaklaģık 600 adet çöp bidonları çöp noktalarına bırakılmıģtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıģtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aģılanmıģtır. 16

17 Mahalleler dıģında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıģ düzenli olarak her gün kaldırılmaktadır. Ana arterlerin akģam saatlerinde yoğunca kirletildiğinden dolayı BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire baģkanlığı ile paylaģılarak, Ana arterlerde çalıģan süpürgeci personel düzenlemesi yapılarak iki vardiya halinde, AkĢam saat: a kadar çalıģma yapılmaktadır. Zamansız getirilen çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilerek kontrol altına alındı. Üç süpürme aracımız ile her gün düzenli olarak ilçemizin sokak ve caddeleri süpürülmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıģ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıģtır. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm çöp noktaları sıvı sabun ve sulama traktörümüzle düzenli olarak yıkanmıģ sağlığa uygun bir ortam sağlanmıģtır. Temizlik bilincini geliģtirmek için 4 (dört) kiģiden oluģan bir eğitim ekibini oluģturarak daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıģmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beģ mahallesinde dört ayrı bölge oluģturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliģkin mektubu vatandaģlara dağıtıldı. Yapılan denetimler ve gelen Ģikâyetlere bağlı olarak iģyeri ve binalara uyarı tebligatı verildi. Temizlik alıģkanlığının çocukluk döneminde baģladığı; sadece çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin de bir kültür olarak yerleģmesi gerektiği bilinci ile ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan okullara ziyaret gerçekleģtirdik. Yer alan tüm ilköğretim okulları gezilmiģ, derslerde temizliğin önemi anlatarak anlatılmıģ; öğrencilere çöp poģeti hediye edilmiģtir. Öğretmenlerin ve idarecilerin duyarlılığı sayesinde çocuklarda temizlik bilincinin geliģmeye baģladığı gözlenmiģtir. 17

18 Anonslar yapılarak halkı temizlik konusunda uyarmıģlardır. Çöplerin çöp saatinde çıkarılması konusunda tüm evler ve iģ yerlerini bire bir ziyaret ederek, Temizliğin önemini anlatan broģürler dağıtılmıģtır. Temizlik Müdürlüğümüz kamu kuruluģlarından ve halktan gelen talep üzerine; var olan otobüs ve araçlarla birçok servis yapmaktadır. Sur Belediye Spor, AlipaĢa Spor, Hançepek ve Amed Spor kulüplerin müsabaka ve antrenmanları için düzenli olarak servis yapılmaktadır. Kimi Kurum KuruluĢ ve Okullardan gelen dilekçeler doğrultusunda otobüslerle servis yapılmaktadır 18

19 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Fen iģleri Müdürlüğü Belediyemiz hudutları dâhilinde modern ve çağdaģ Ģehirciliğin gereği tüm yapısal ihtiyaçların beģ yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında; Müdür, Müdür Yardımcısı, 18 kadrolu ve 6 hizmet alımı personel ile çalıģmalarını yürütmektedir FAALĠYETLER Sur Ġlçe Sınırları Ġçerisinde Yapılan Yol ÇalıĢmaları metre stabilize yol yapımı Sur Merkez Mahalleleri ve YeĢilvadi Mahallesinde Kilitli TaĢ Yapım iģleri m2 Kilitli taģ onarım ve yapım iģleri. Hava muhalefetinden kaynaklı 5000 m2 kilitli taģ onarım çalıģmamız aksamıģtır. Mahalle Evleri Mahalle evlerimizden gelen yardım talepleri imkanlar dahilinde cevaplandı( boya, badana, sıva, duvar yapımı ve kapı pencere yapımı v.b. talepler) Sur Merkez ve Çevre Mahalleleri Hafriyat ÇalıĢmaları Sur merkez mahallelerinde rutin olarak hafriyat toplama çalıģması yapılırken, tescilli restorasyonu yapılan yapıların hafriyatının atılmasında gerekli yardımlar yapılmaktadır. Merkez mahallelerde yıl boyunca yaklaģık 60 kamyon hafriyat toplanmıģtır. Ġbadethaneler (Camii ve Kiliseler vb.) Sur Merkez ve çevre mahallelerinde yeni yapılan veya onarımı yapılan ibadethanelere kum, çimento, kilitli taģ ve iģ makinesi konularında yardımlarda bulunuldu. 19

20 Çevre Mahallelerde Kanal Açma çalıģmaları Çevre mahallelerde içme suyu, kanalizasyon, sulak yapımı çalıģmaları için yaklaģık 5000 m kanal kazılmıģtır. Harabelerin Temizlenmesi, Yıkılması ve hafriyatın kaldırılması Sur Merkez mahallelerinde tescilli veya korunması gereken yapı sınıfındaki toplam 128 harabe çöplerden arındırılarak temizlendi kamulaģtırılmıģ olan yapıların yıkımı gerçekleģtirilerek hafriyatları toplandı. Çevre mahallelerde tehlike arz eden onlarca yapının ve Maili inhidam kararı alınmıģ yapıların yıkımları gerçekleģtirilerek hafriyatları atıldı. Yapılan Menfez ve Köprüler Yapılan çalıģmaların tamamı çevre mahallelerde olup çeģitli boyutlarda 16 adet menfez yapılmıģtır. Ayrıca yağıģlardan hasar görerek yıkılma aģamasına gelen 3 adet köprü onarılarak hizmete açılmıģtır. Çarıklı yeģilvadi mahallemizde 12-1,5 m ebatlarında çelik konstrüksiyon köprü yapıldı. Birçok mahallemizde akarsuyun çevreye zararını engellemek için dere yatağı geniģletilmiģtir. Kasis ( hız kesici ) yapılması ÇeĢitli mahallelerde aģırı sürat yapan araçlardan kaynaklı sokaklarda hız kesiciler yapılmıģtır. Mezarlıklar KuĢburnu mezarlık çevresi düzelendi. Tavuklu mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı Camii çevresi düzenlendi. SarıkamıĢ Çetinler mezrası mezarlık çevresi düzenlendi. Süngürler mezarlık çevresi düzenlenmesi. Kervanpınar mezarlık çevresi düzenlemesi devam ediyor. KarabaĢ mezarlık çevresi düzenlemesi. Bahçecik mezarlık çevresi düzenlemesi. KavĢan mezarlık çevresi düzenlemesi 20

21 ġantiye Yapımı ġantiyemizin yapılan projeler kapsamında yıkılması çerçevesinde cüzzi paralar kullanılarak yeni Ģantiye yapıldı. Burada çalıģmalarımız devam etmektedir. Acil durumlar Kar ve yağıģlı havalarda gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Yapılan Makineler Çöp sıkıģtırma römorkları ve paqıjok tamamen makine ikmal personelimizce yapılmıģtır. Ayrıca birçok birimimiz ve kurumumuzun boya-badana, kapı-pencere yapımı ve demir doğrama iģleri yapılmıģtır. Araçlarımızın bakım onarım çalıģmaları günlük olarak makine ikmal atölyemizde yapılmaktadır. TARAFIMIZCA YAPILAN MAHALLE EVLERĠ MAHALLE/KÖY YeĢilvadi(Çarıklı) Dicle(Kâbi) Karpuzlu Kervanpınar Aslanoğlu Küçükkadı Bağpınar Bahçecik Zorova 21

22 1.6. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU PERSONEL: 1 müdür, 3 memur,22 kadrolu iģçi ve 6 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 32 personel 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 1.Maddesi Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunun denetimi altında kuruluģlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve esas ve usulleri belirlemektedir ve kanunun 2. maddesinin birinci paragrafında AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karģılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülür denilmektedir ve kanunu 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasında Belediyelerde sayılmıģtır. Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım iģleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göre Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Belediyemiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Belediyemiz sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiģtir. Belediyemizin öncelikle sahip olduğu iģ gücü, makine ve ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiģtir. 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmıģ olduğumuz mal,yapım ve hizmet alımları açık ihale, ile doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılmıģtır.yapılan alımlarda talep yapan birimlerimizden de temsilen görevlendirme yapılarak alımların açık ve Ģeffaf olması sağlanmıģtır.yine ihtiyaç belirten birimlerimizle koordineli bir Ģekilde çalıģmalar yürütülmüģtür.bu çalıģmalar esnasında bir güven ortamının sağlandığı görülmüģtür. ÇalıĢmalarımızda önemsemediğimiz pazarlık ve kriterler, gözlemlediğimiz kadarıyla diğer kurumlar arasında da örnek çalıģma olarak kabul edilmiģtir. 01. Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerimiz aģağıya çıkarılmıģtır. 1.Belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin ihtiyaçları ile ilgili 799 adet evrak iģlem görmüģtür. 2.Belediyemiz bünyesindeki araçlarda kullanılmak üzere bir adet akaryakıt ihalesi yapılmıģtır 3.Belediyemiz bünyesinde görev yapan memurlara verilmek üzere yemek ihalesi yapılmıģtır 22

23 4.Belediyemiz Fen iģleri Müdürlüğü ve Temizlik iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere 117 personel hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır. 5.Belediyemiz, Hizmet Binasının güvenliğini yağlamak için 4 adet Özel Güvenlik Alımı ihalesi yapılmıģtır. 6-Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 7-Ġlçemiz Yeniköy,YiğitçavuĢ, Sadi, Bağıvar, Kozan Mahallelerinde Belediyeye ait arsa satıģ ihaleleri yapıldı. 8-Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 9- Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iģi ihalesi yapıldı. 10- Belediyemiz bünyesinde çalıģmalarını yürütmekte olan Mehmet Geren Eğitim Destek Evinde öğrenim gören öğrencilere 12 ay boyunca 1 adet Fen Bilgisi,1 adet Matematik, 1 adet Sosyal Bilgiler ve 1 adet Dil Bilgisi öğretmeni ile ders verme hizmet alım ihalesi yapıldı. 11-Belediyemizce Mardin kapı mezarlığı karģısında yeni Ģantiye yapıldı. 12-Ġlçemiz Kervanpınar, Bağpınar, Bahçecik, Gülpınar, Küçükkadı Mahallelerinde yas evleri yapıldı. 13.Belediyemiz Fen iģleri Müdürlüğü ve Temizlik iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere 117 personelin 3 aylık hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır. 14.Birimlerimizde yapılan sanatsal ve kültürel etkinlikler için gerekli olan mal ve hizmet teminleri sağlanmıģtır. 15.ĠĢçi ve memurlarımızın sosyal hak ediģlerine yönelik giyim kuģam eģyaları temin edilmiģtir. KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1. Belediye Birimlerinden gelen evrak: Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 Tablo yılında karģılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü 5 adet 4734 s.k. 22/D doğrudan temin 527 adet 23

24 4734 s.k. 22/F pazarlık usulü 4 adet 4734 s.k. 22/E 5 adet Toplam 527 adet md. 19 açık ihale usulü 4734 md. 22/d doğrudan temin 4734 md.22/f pazarlık usulü md.22 /e 0 Grafik yılı içende 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında iģlem gören dosya sayısı grafik 1 ve tablo 1 de gösterilmiģtir. Mali yıl içerisinde toplam 527 adet dosya iģlem görmüģtür sayılı yasanın 19. maddesine göre 5 açık ihale yapılmıģtır yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal dağılımda bazı Tablo 2 Ġhalenin Ģekli Tutarı (TL) 4734 sayılı kanunun 19. md açık ihale , s.k. 22/D md. Doğrudan temin , s.k. 22/F pazarlık usulü , s.k. 22/E , ,49 Toplam tutar 24

25 açık ihale doğrudan temin pazarlık usulü 21 / e Grafik 2 Tablo3 Alımın niteliğine göre yapılan harcamalar aģağıya çıkarılmıģtır: Mal alımları için yapılan harcamalar ,79 TL Hizmetler alımları için yapılan harcamalar ,70 TL Toplam ,49 TL Grafik Mal alımı Hizmet alımı

26 2013 Yılı KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1-Belediye birimlerinden gelen evrak: 810 adet 2- Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 adet Tablo yılında karģılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü Pazarlık usulü ile 9 adet 4734 s.k.. 22/Doğrudan temin 527 adet 4734 s.k.. 21/E 5 adet TOPAM 541 Adet Açık ve Pazarlık usulü İhale Doğrudan temin 21 / e Grafik 4 Tablo 5 26

27 2013 yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale Usullerine göre parasal dağılımı 4734 SK. Madde 19 açık ihale ve Pazarlık ,70 TL 4734 SK. Doğrudan temin 22/D ,79 TL 4734 SK. 21/E ,00 TL TOPLAM ,49 TL Grafik Yılı içerisinde iģlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal bazda dağılımı Açık ve pazarlık usulü ihale Doğrudan temin 21 / e 2013 mali yılı içende iģlem gören mal, hizmet ve yapım alımı iģleri için sonuçlanan dosya 541 adet olup parasal değerleri toplam: ,49 TL dir. Mal alımı kategorisinde; Belediyemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaç duydukları her türlü malzeme araç,gereç oto ve iģ makineleri yedek parçası,bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri her türlü baskılı evrak ve bilgisayar formları,demirbaģ büro malzemeleri, motorin,benzin,gaz,madeni yağlar,kalorifer yakıtı,memur ve iģçi personelin giyim eģyaları, diğer sarf malzemeler temin edilmiģtir. Hizmet alımı kategorisinde; Ġlçenin süpürme, çöp toplama ve nakli hizmetleri temizliği,belediyemize ait tesis ve hizmet binaların koruma ve güvenlik hizmetleri,oto ve iģ makinelerin bakım onarım ve revizyon, kiralama hizmetleri her türlü demirbaģ malzeme ve teçhizatın periyodik bakım ve onarım hizmetleri bilgisayar programların temini ve periyodik bakımları hizmetleri temin edilmiģtir. 27

28 2013 yılında yapılan ihaleler Müdürlüğümüzce 2013 yılında hazırlanarak iģleme konan ihalelere iliģkin sonuçlar aģağıya çıkarılmıģtır Tablo 6 sıra Ġhalenin Adı no 1 Belediyemiz bünyesinde çalıģan araçlarda Kullanılmak üzere akaryakıt alımı iģi 2 Belediyemiz bünyesinde çalıģan Memurlara Yemek hizmeti alımı iģi 4734 sayılı kanunun ilgili maddesi Madde 19 açık ihale usulü Madde 19 açık ihale usulü Ġhale sonucu TL TL. 3 Eğitim Hizmet Alım ĠĢi Madde 19 açık ihale usulü ,68 TL. 4 Belediye Özel Güvenlik Hizmet Alım Ġhalesi Madde 19 açık ihale usulü ,88 TL. 5 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iģleri Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak için 117 adet personel alımı iģi. 6 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iģleri Müdürlüğü bünyesinde (3 aylık) çalıģtırılmak için 117 adet personel alımı iģi. 7 Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması 8 Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması Madde 19 açık ihale usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/b Pazarlık usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü 4734 Kamu Ġhale kanunun 22/d doğrudan temin usulü ,50 TL ,00 TL ,54 TL ,40 TL. 9 Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması Toplam 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü ,70 TL ,70 TL 28

29 2013 yılında Harcamaların Müdürlüklere dağılımı 1) Zabıta Müdürlüğü 2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,95 TL ,42 TL 3) Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ,94TL 4) Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 5) Fen iģleri Müdürlüğü ,09 TL. 6) Özel Kalem Müdürlüğü ,01 TL 7) Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9.930,38TL 8) Yazı iģleri Müdürlüğü 3.695,00 TL 9) Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 4.650,00 TL 10) Basın Yayın Halkla iliģkiler Müdürlüğü ,41 TL 11) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ,48 TL 12) Kültür ve Sosyal iģleri Müdürlüğü ,59 TL 13) Bilgi iģlem Müdürlüğü ,00 TL 14) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ,00TL 15) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8.735,00 TL 16) Stratejik GeliĢtirme Müdürlüğü 17) Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü ,00 TL 5.932,20 TL. 29

30 1.7. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıģması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıģma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenir. Sınırlarımız dahilinde çeģitli nedenlerle kesilen Cezaların tahsilatları, Hafta sonu ĠĢyerlerini açık tutan ĠĢyerleri için Hafta Tatili Formu tahsilatı ve kaldırımın engel taģımayan yerlerine izin alınarak verilen iģgaliyeler aģağıda sıralanmıģtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 4207 sayılı Yasa çerçevesindeki uygulamalarda(sigara Denetimlerinde) görev yapacak 2 Asil 2 Yedek olmak üzere 4 Personel görevlendirilmiģtir. Her ay Sağlık Grup BaĢkanlığının elemanları ile denetimlere katılmıģ olup, 2012 yılı içerisinde 1088 ĠĢyeri denetlenmiģtir. Ġl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazılarına istinaden, 4207 sayılı kanun hükümleri gereği, Ġlçemiz genelinde açıkta satılan ve 18 yaģ altı çocukların Tezgah üzerinde aleni bir Ģekilde satıģını yaptığı Tütün ürünlerini satan kiģilere yönelik yaptığımız uygulamalar neticesinde bir çok Tezgaha el konulmuģtur. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Okul Kantinlerinin Denetimleri için 1 Asil ve 1 yedek olmak üzere 2 personel görevlendirilmiģ olup, Sınırlarımız dahilinde bulunan, Okul kantinlerine yapılan Gıda Denetimleri sonucunda, 12 Okul Kantinine, son kullanım tarihi geçmiģ ürün bulundurduklarından dolayı ürünlerine el konularak gerekli Cezai ĠĢlemler uygulanmıģtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 2 Asil ve 2 yedek olmak üzere 4 Personelimizin de bulunduğu denetimler sonucunda, farklı ay ve günlerde 18 iģyerine kesilmiģ olan cezalarının tahsilatları için, Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesine yatırmaları konusunda yazılı Tebligatlar yapıldı. Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, 78. Ve 79. Burçlarda yapılan iģgaller durdurulmuģ olup, Burçlar iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, iģgal edilen (Çay Ocağı olarak iģletilen Büfe) keçi Burcunun Zemin ve teras katının iģgalden arındırılması için, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince Büfe yıkılarak tahliye edilmiģtir. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, Cevat paģa Mahallesi Saray Kapı kısmında ahır olarak kullanılan Burçlara, Ġmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce gidilerek, Demir kapılar takılmıģ olan ahırların kilitleri kırılıp kapıları sökülerek tahliyeleri yapılmıģtır. 30

31 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, insanlar tarafından depo ve ahır olarak kullanılan burçların iģgalden kurtarılarak, Burçların rölöve, Restorasyon ve resititüsyon projelendirme çalıģmalarının yüklenici Firma tarafından yapılması için iģgalden arındırılarak kapalı bulunan mekanların açılması istendiğinden. Ġmar Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince, ahır ve depo olarak kullanılan yerlerin anahtarlarını kırarak kapıları açılıp iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, ġamhane Mahallesindeki Çay ocağı olarak kullanılan Burçlara gidilerek söz konusu çay ocağı kaldırılmıģ olup, Burçlar iģgalden arındırılmıģtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, 1 nolu (Dağkapı) Burcunun Güneydoğu köģesinde konuģlandırılmıģ prefabrik taksi durağı ve seyyar satıcıların tezgahları Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce kaldırılmıģtır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Hasan paģa hanının tarihi dokusunu bozacak, zarar verecek DıĢ cephesine asılmıģ Levha ve Klimalar sökülerek gerekli uygulamalar yapılmıģtır. 31

32 Ġl Sağlık Müdürlüğünün yazılarına istinaden, RNF marka damar baskı pedi ve ERPAD marka arter kapama ped ürünleri satıģının yasaklandığına dair Bakanlık Genelgesi 19 Medikal ve Hastahaneye Ekiplerimiz tarafından yazılı tebligat verilmiģtir. Kayapınar Ġlçe Belediye BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Sanayi bölgesinde bulunan kaçak yapılarla ilgili yapılacak uygulamalar için bir ekip gönderilmiģtir. Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Zabıta Daire BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Ġlimiz On Gözlü Köprü civarında kamuya ait arsayı Ruhsat almadan izinsiz iģgal edip düzenlemelerde bulunan ĠĢyerinin yıkımı için oluģturulmuģ ekip, BüyükĢehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü elemanları ile koordineli çalıģma neticesinde yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. Ġlçemizde bulunan Ġnönü ve Gazi Caddelerinde tüm iģyerleri, Kurumlar ve Bankaların asılı bulunan tabelalarının görüntü kirliliğine ve estetik durmadıkları nedeni ile, ahģap görünümlü ve tunç yazılarla değiģtirilmiģ olup çok güzel bir görüntü oluģturulmuģtur. Gazi caddesinde değiģtirilen tabelalar 32

33 1- ĠġGALĠYELER : Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıģ-veriģ yapmaları, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıģını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde cadde ve kaldırımların iģgalinin engellenmesi amaçlı çalıģmalarımız sürekli devam edilmiģtir. Bu çalıģmalarımızı engellemeye çalıģan esnaflara ilk etapta 372 Esnafa uyarı tebligatları verilerek uyarılmıģlar. UyuĢmazlıkta ısrar eden 44 esnafa cezai müeyyideler uygulanmak suretiyle çalıģmalar yapılmıģtır. Ġlçemiz ve diğer il ile ilçelerde gelen vatandaģların özellikle PerĢembe ve Cuma günlerinde, Hz. Süleyman camisine ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için gerekli önlemler alınarak kaldırım iģgali ile ilgili çalıģmalar yapıldı. Ayrıca Her Cuma Günü vatandaģlarımızın rahat Camiye gidebilmeleri için gerekli çalıģmalar yapılmıģ olup, gerekli rutin çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Ġzzet paģa Caddesi ve Hz. Süleyman Camii civarında bulunan dilenciler ve iģportacılara Yılı boyunca uygulamalar yapılmıģ, gereken düzenlemelere gidilmiģ olup, PerĢembe ve Cuma günleri 2 personel görevlendirilmiģtir. Hz SÜLEYMAN CAMĠĠ CĠVARI BĠR PERġEMBE GÜNÜ GÖRÜNTÜSÜ Ramazan Bayramı münasebetiyle Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Toptancılar, Marketler ve Bakkallara Maytap, Yakıcı, parlayıcı Madde ve boncuk atan havali tabancaların satılmaması konusunda uygulamamız Bayram boyunca devam edilmiģtir. Özellikle yaz aylarında sayılarında artıģ tespit edilen kola ve dondurma dolaplarına düzenlemeler getirilerek dolapları bırakan iģyerlerinden iģgaliye bedelleri alınarak Belediyemize gelir sağlandı. 33

34 MELĠKAHMET SEMTĠNDE TOPTAN AYAKKABI SATIġ YAPAN ĠġYERĠ KARGO ĠLE GELEN MALZEMELERĠN NAKĠL ĠġLEMLERĠ Bayram akģamı Temizlik iģleri Müdürlüğümüzce Ana caddelerin temizlenip ve yıkanması esnasında rahat bir Ģekilde çalıģmaları konusunda zabıta görevlendirilmiģtir. MELĠK AHMET CADDESĠNDEKĠ ESNAFLARA KALDIRIMLARI ĠġGAL ETMEMELERĠ YÖNÜNDE SIK SIK UYARILAR YAPILMAKTADIR 34

35 2- DĠLENCĠ OPERASYONLARI Özellikle SavaĢ nedeni ile Suriye den ve baģka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenli uygulamalar yapılarak bu dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıģına çıkarılmıģlardır. Dini Bayramlarda vatandaģların Bayram sabahı Mardin Kapı Mezarlığına yapılan ziyaretlerinde Dilenci ve iģportacıların vatandaģların rahatsız edilmemesi konusunda 2 zabıta memuru görevlendirilmiģtir. 3- SEMT PAZARLARI Ġlçemizde değiģik Mahallelerimizde kurulan semt pazarlarının denetimlerini Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere haftada iki gün Zabıta Personellerimizce kontrolleri yapılmaktadır. SEMT PAZARLARINDAN GÖRÜNTÜLERĠ 35

36 4- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ Ayrıca Bakkallara Yönelik yapılan denetimlerde tarihi geçmiģ gıda ürünlerine el konulup, 12 Sokak Bakkalına cezai müeyyide uygulanmıģtır. Belediye Zabıta Ekiplerimiz Ġlimiz Ġnönü, Kıbrıs Caddelerinde toplan 114 gıda üzeri olan iģyeri denetimi yapmıģ olup, bunlardan 3 Büyük Market ile Çarıklı ve Bağıvardaki 62 Gıda üzeri Toptan satıģı yapan iģyerine cezai müeyyide uygulanmıģtır. 36

37 TARĠHĠ GEÇEN VE ĠMHA EDĠLMEK ÜZERE EL KONULAN GIDA MADDELERĠ TEMĠZLĠK ġantġyesġ ÇÖP SĠLOSUNDA TUTANAK ĠLE BĠRLĠKTE ĠMHA EDĠLMĠġTĠR. Belediyemiz sınırlarındaki fırınlar denetlendi. Denetimler sırasında genel temizlik kontrolleri yapılarak fiyat tarifesi ve gramaj konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan ikinci kontrollerde Belediyemiz tembih ve yasaklarına uymadıkları tespit edilen 8 fırın hakkında cezai iģlemler yapıldı. EKĠPLERĠMĠZĠN FIRINLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ 37

38 Yılı içinde Tüm Kasap ve ġarküteri satıģı yapan iģyerlerinde denetimler yapılmıģ olup, eksiklikleri görülen esnaflara tebligat verilmiģ olup, süresi içinde eksikliklerini gidermeyen 6 Kasap ve 7 ġarküteri satıģı yapan Esnafa cezai müeyyideler uygulanmıģtır. EKĠPLERĠMĠZĠN KASAPLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ AÇIKTA YOĞURT SATAN ĠġYERLERĠNDEKĠ GÖRÜNTÜLER (BU ĠġYERĠ ENCÜMEN KARARI ĠLE KAPATILMIġTIR) Mardin kapı peynirciler çarsısına yönelik yapılan uygulamalarda daha Hijyenik bir ortamda satıģ yapmaları ve Genel temizlik konusunda taviz verilmeyeceğine dair 44 ĠĢyerine yazılı tebligatlar verilmiģtir. 38

39 PEYNĠRCĠLER VE ġarküterġ ÜZERĠ Ġġ YAPAN ĠġYERĠ DENETĠMLERĠ Ġlçemiz Sınırları içinde izinsiz tadilat yapan 34 iģyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince cezai müeyyidelere uygulanmıģtır. ĠZĠNSĠZ TADĠLAT YAPAN BĠR ĠġYERĠNDEN GÖRÜNTÜ Zabıta Genel Kontrol ekibimiz Ġlçemizde bulunan tüm lokantalar ve Ekmek arası döner satan iģyerlerinin Genel Temizlik ve Hijyenik olup, olmadıkları yönünde denetimleri yapılmıģ, eksiklikleri bulunan iģyerlerine yazılı tebligatlar verilmiģtir. Ayrıca çöplerini belirtilen saatlerde atmaları yönünde uyarılmıģlardır. 39

40 LOKANTA DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER ĠLÇEMĠZDEKĠ MARKET DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER Zabıta Genel Kontrol ekibimiz ile Kahvehaneciler ve Çay Ocakları Odası koordineli olarak kahvehaneler ve çay ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. ĠzzetpaĢa Caddesinde bulunan 6 kıraathaneye kaldırımı iģgal etmemeleri hususunda yazılı tebligat verildi. 40

41 EKĠPLERĠMĠZĠN CAFE VE KIRAATHANE DENETĠMLERĠ 5- TEMĠZLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER : Ġlçemiz genelinde Zamansız çöp attıkları tarafımızdan tespit edilen, 36 iģyerine ve Mahallelerde Zamansız çöp attıkları tespit edilen 6 Binaya ve 6 iģyeri olmak üzere toplam 12 kiģi olmak üzere kabahatler Kanununun ilgili Maddeleri gereğince cezai müeyyideler uygulanmıģtır. ANA CADDE DE ZAMANSIZ ÇÖP VE KALDIRIM ĠġGALĠ YAPAN ĠġYERLERĠNE YÖNELĠK SIKI BĠR DENETĠM UYGULANMAKTADIR. 41

42 GAZĠ CADDESĠ ÜZERĠNDE ZAMANSIZ ATILAN ÇÖP 6- SONUÇ BÖLÜMÜ : Yılı içerisinde, 344 Adet Hafta Tatili verilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir ĠĢyerine Cezai ĠĢlem uygulanmıģ olup, bunlardan 215 inden Para Cezası tahsil edilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir Adet ĠĢgaliye verilmiģ olup, Toplam TL gelir elde edilmiģtir Adet yazılı Tebligat verilmiģtir ĠĢyerinden (Dondurma ve Ġçeçek Dolaplarından alınan) ĠĢgaliye Harcı için TL. tahsil edilmiģtir Adet Kaçak Yapının (Diğer Belediyelere verilen destek dahil) Yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. 42

43 1.8. RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLER 2013 Yılı içinde Müdürlüğümüz ekiplerince düzenli olarak Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan esnaflara yönelik denetlemeler yapıldı. Bu denetimler sırasında iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları ile ilgili eksiklikleri tespit edilen iģyerleri gerek sözlü gerekse yazılı olarak uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan 20 iģyeri hakkında ceza tutanağı tanzim edildi TL.Tahsil edilmiģtir yılı içinde, Ekiplerimizin yapmıģ oldukları çalıģmalar neticesinde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için Belediyemize 112 baģvuru yapıldı. Bu baģvurular neticesinde eksikliklerini tamamlayan ve ruhsat almalarında engel görülmeyen 107 iģyerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı verilmiģ olup, toplam, TL. Gelir sağlanmıģtır. Bu tarihler arasında yapılan denetimler ve baģvurular neticesinde çeģitli nedenlerden dolayı (Terki Sanat, Adres DeğiĢikliği, Faaliyet Konusunun DeğiĢmesi ve ĠĢletmecinin DeğiĢmesi) toplam 25 adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı iptal edildi Yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma dan gelen yazılara istinaden Encümen Kararları alındıktan sonra 7 iģyerine para cezası verilmiģ olup, Encümence verilen ceza Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bildirilmiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde Sınıf Tespit Komisyonu kurularak Sıhhi iģyerlerinin (Lokanta, Restoran, Pastane, Kıraathane, Ġnternet Salonları vb. iģyerleri) Resmi Gazetede ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen kriterler baz alınarak sınıf tespitleri yapıldı. Bu çalıģmalar neticesinde verilecek ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına esas olmak üzere iģyerlerinin sınıfları belirlenerek ruhsatlara iģlendi. Belediyemize bağlanan çarıklı ve bağıvarda Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iģyerleri denetlenmiģ olup, Ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunuldu. ÇalıĢmalarımız devam etmektedir. Haftanın 1 günü Genel sağlık ve Gıda denetlemesi yapılmaktadır. Dicle Üniversitesi kampüs ve civarında Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iģyerleri denetlenmiģ olup Ruhsat almaları konusunda uyarılmıģlardır. Dönem içinde ilgili kurum ve kuruluģlarla gerekli yazıģmalar yapıldı. 1 Müdür, 1 Ģef, 1 yazıcı 3 memur Ruhsat Denetim elemanından oluģan ekibimiz tarafından düzenli olarak Belediyemiz sınırları dahilinde kontrol ve denetimler yapıldı. Çevre sağlık teknisyenimizin olmadığından dolayı bu konuda çalıģmalarımızda eksiklik görülmektedir. 43

44 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Gelirler ġefliği ekiplerinin ortak çalıģmaları sonucu ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren iģyerlerinin tamamı denetletmiģ olup; Toplam 2142 iģyerinin 1480 adet iģyerine iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatının olduğu 662 adet iģyerinin de iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatının olmadığı tespit edilmiģtir. ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLO AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR BAŞVURU ADEDİ VERİLEN RUHSAT ADEDİ İŞLEMDE OLAN YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSUDUR DENETLEME SONUÇLARI DENETLENE N İŞYERİ SAYISI 44

45 SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERSĠNDE BULUNUN ĠġYERLERĠNĠN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI LOKANTA 50 FIRIN 13 KONFEKSĠYON 261 KASAP 16 DÖNERCĠ 16 BERBER 70 KUYUMCU 28 OTEL 32 ĠNTERNET CAFE 35 BÜFE 25 MANAV 16 BAKKAL 152 AYAKKABI 9 TAMĠRCĠSĠ KIRAATHANE 59 ÇAY OCAĞI 39 HIRDAVAT 41 ECZANE 18 DĠġ 8 LABORATUVAR MARANGOZ 1 TELEFONCU 45 AYAKKABI SATIġ 106 KÜÇÜK EV 4 ALETLERĠ GÖZLÜKÇÜ 20 PASTANE 6 MAATBAA 28 BĠLGĠSAYAR 6 TAMĠR KIRTASĠYE 12 TURĠZM 8 ACENTASI BEYAZ EġYA 38 MEDĠKAL 21 TERZĠ 69 TESĠSATÇI 9 BÜRO 7 YUFKACI 3 ANAHTARCI 2 KASET CD 2 ELEKTRĠKÇĠ 34 KURU 1 TEMĠZLEME BANKA 12 KARGO 1 ÇĠÇEKÇĠ 3 45

46 DEPO 22 BAHARATÇI 13 SAKADATÇI 6 BANYO MALZ 6 SATIġ ġarküterġ 60 DEMĠRCĠ 33 KAHVALTICI 7 KÖMÜRCÜ 8 BÖREKÇĠ 6 SÜPÜRGE SATIġ 15 OTO YEDEK 8 PARÇA TAMĠRCĠ 28 CĠĞERCĠ 25 ÇÖMLEKÇĠ 8 SAATÇI 18 NALBURĠYE 10 KURUYEMĠġÇĠ 24 TATLICI 15 MARKET 7 DOVĠZ BÜROSU 8 KURU KAHVE 5 SATIġ CAMCI 14 DÜĞÜN SALONU 2 BOYA MALZ. 13 TÜPÇÜ 10 EMLAKÇI 20 TEKNĠK SERVĠS 6 MOBĠLYACI 12 FOTOĞRAFÇI 43 ĠDDAA BAYĠĠ 5 TUHAFĠYE 132 DEKORASYON 2 BĠSĠKLETÇĠ 1 SAĞLIK KABĠNĠ 6 SÜRÜCÜ KURSU 3 TOTANCI 11 ZÜCACĠYE 117 HALICI(manifatura) 72 YANGIN 2 SÖNDÜRME KOZMETĠK 1 TAKSĠ DURAĞI 1 GÜMÜġÇÜ 2 OTO PARK 2 ECZA DEPOSU 2 AKVARYUMCU 2 46

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli)

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli) Karar Tarihi : 17/04/2014 Karar No : 2014/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ MĠSYONUMUZ; Tüm çalıģanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, Ģeffaf ve adil bir yönetim

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün T..C.. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ,, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠĠRĠĠNCĠĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Karar No : 2009/ 4111. Kararın Konusu : Azizoğlu Müh.MüĢ.Ltd.ġti. Yola Terk. Üye Üye Üye Yazı ĠĢl.Müd. Mali Hz.Müd. Ġns.Kay.Eğt.Md.

ENCÜMEN KARARI. Karar No : 2009/ 4111. Kararın Konusu : Azizoğlu Müh.MüĢ.Ltd.ġti. Yola Terk. Üye Üye Üye Yazı ĠĢl.Müd. Mali Hz.Müd. Ġns.Kay.Eğt.Md. S. KÜLTE 2009/ 4111 Kararın Konusu : Azizoğlu Müh.MüĢ.Ltd.ġti. Yola Terk Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin BaĢkanlığında yukarıda ad BaĢkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ Amaç T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı