ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Toplumumuzdaki çürümüþlük ve kokuþmuþluk sizin zannettiðinizden de beter... Bir de toplum muyuz, halk mýyýz diye boþu boþuna nefes tüketirler... Kabilelerde bile olmaz böyle þeyler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 2 milyon sterlinlik kredinin hikayesi (2) 3 BMW YÝ VER, KREDÝYÝ AL l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KARPAZ'DA NEDEN ÝTFAÝYE ARACI YOK? Erdoðan Baybars ÖZELLEÞTÝRMEDE ALTERNATÝF TEKTÝR... Ali Osman "Demokrasi"ler Yalçýn Okut BAÞLANGIÇ NOKTASINI BULAMADIK... Dolgun Dalgýçoðlu BAZ ÝSTASYONU DEVRE DIÞI Mehmet Levent 2 milyon sterlinlik kredinin akýllara durgunluk veren hikayesi... Talep ettiði 2 milyon sterlinlik krediye karþýlýk 6,5 milyon sterlin deðerinde teminat gösteren North Cyprus Properties þirketine bu kredinin verilebilmesi için Banka Genel Müdürü Nuri Erhat akýl almaz engeller çýkardý... Bunlardan biri de þu oldu... 3 BMW yi Çangar a verin North Cyprus Properties direktörleri Tahsin Özbað ile Osman Özter, Çangar dan satýn aldýklarý ve taksitlerini düzenli olarak ödedikleri BMW araçlarýný Çangar a iade etmeye zorlandýlar... Ferdi Sabit Soyer, Serdar Denktaþ ve Ahmet Uzun da devreye girerek araçlarýn Çangar a verilmesini istediler. Krediyi alabilmek için Özbað ile Özter bu þartý da yerine getirdiler. Ve bundan 70 bin Euro kayba uðradýlar... n Þirket asýl büyük sorunu ikinci kredi olan 1 milyon sterlinin verilmesi sýrasýnda yaþadý... Baþbakan Ferdi Sabit Soyer in söz geçiremediði Nuri Erhat onaylanan kredinin 100 bin sterlinini kullandýrdýktan sonra, geriye kalan 900 bini keyfi biçimde durdurdu... n Kredinin durdurulmasý üzerine, þirketin Þekerbank a yazdýðý bir çek geri döndü ve böylelikle North Cyprus Properties in çek yasaðý süreci baþlatýldý... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Nuri Erhat ýn avukatý Yayýný durdurun dedi n Dün gazetemizi ziyaret eden Nuri Erhat ýn avukatý Hasan Esendaðlý, yayýnýmýzý durdurmamýzý talep eden bir yazýyý Þener Levent e takdim etti... n Esendaðlý, ilgili yazýyla birlikte, bir de Kanal T deki yayýndan dolayý sorumlu þahýslara dava açtýklarýný gösteren bir celpnameyi bize sundu... n 19 Aðustos ta açýldýðý belirtilen dava celpnamesinde ne mühür var ne de imza... Davalý þahýslardan hiçbirine ise tebligat yapýlmamýþ bugüne kadar... n Davalýlar Osman Özter, Tahsin Özbað, Harun Denizkan ve Kanal T... n 2. sayfada Meclisten hastaneye Arif Albayrak mecliste baygýnlýk geçirdi n 3. sayfada

2 BOÐAZKÖY VE AÐIRDAÐ'DA 6 SAAT ELEKTRÝK YOK Dikmen Orta Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün saatleri arasýnda Boðazköy, Aðýrdað ve civardaki su motorlarýnýn enerjisi kesik olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamada, elektrik enerjisinin, çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceðine iþaret edilerek, vatandaþlarýn her an þebekede elektrik enerjisi varmýþ gibi davranmasý istenildi. SON BÝR HAFTADA 72 TRAFÝK KAZASI KKTC'de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasýnda 1 kiþi yaþamýný yitirirken, 4 kiþi de yaralandý. Polisten verilen bilgiye göre, 28'i Lefkoþa, 21'i Girne, 15'i Gazimaðusa, 8'i de Ýskele'de gerçekleþen kazalar toplam 297 bin 350 TL maddi hasara neden oldu. Bu arada polisin ülke genelinde yürüttüðü haftalýk rutin denetimlerinde kontrol edilen toplam 6 bin 306 araç sürücüsünden 966'sý rapor edildi. Bu araç sürücülerinin 201'i süratli araç kullanmak; 187'si seyir halinde cep telefonu ile konuþmak; 82'si seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak; 81'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak; 36'sý emniyet kemersiz araç kullanmak; 25'i dikkatsiz sürüþ yapmak; 17'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak; 16'sý muayenesiz araç kullanmak; 15'i trafik ýþýklarýna uymamak; 9'u tehlikeli sürüþ yapmak; 13'ü sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak; 9'u alkollü araç kullanmak; 12'si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 33'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak; 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak; 3'ü koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak; 2'si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 224'ü diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. HAVA SICAKLIÐI DÜÞECEK Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalýk sürede KKTC'nin alçak basýnç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðýný bildirdi. Buna göre hava yarýn parçalý çok bulutlu, zamanla saðanak yaðmurlu, Çarþamba çok bulutlu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðmurlu, Perþembe parçalý çok bulutlu, zamanla parçalý ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif saðanak yaðmurlu olacak. 14 Ekim Cuma hava az bulutlu zamanla parçalý çok bulutlu, Cumartesi parçalý çok bulutlu, Pazar ve Pazartesi ise parçalý çok bulutlu bir ara yaðmurlu olacak. Hava sýcaklýðý azalacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar periyodun ilk günlerinde güney ve batý, diðer günlerde batý ve kuzeybatý yönlerden orta kuvvette, yaðýþ alan günlerde kuvvetli esecek. Þener LEVENT Açý Nerde kalmýþtýk? Ýkinci dilim kredide... 'North Cyprus Properties' þirketine kullandýrýlan 1 milyon sterlinlik krediden sonra ikinci 1 milyon sterline gelmiþti sýra... Koop. Merkez Bankasý Genel Müdürü Nuri Erhat "Onu da 3 ay sonra veririz" demiþti ya, sözünü tutmadý. Birçok engel çýkarmaya baþladý. Þirketin piyasaya yüklü bir borcu olduðunu söyledi çevresindekilere... Hatta kara para dedikodularý çýkarýldý þirket hakkýnda... Bu söylentiyi duyar duymaz þirket direktörü Tahsin Özbað polise koþtu ve temiz raporu aldý ondan... Ardýndan Merkez Bankasý'na gitti bir de... Bir temiz raporu da ondan aldý... 2 milyon sterlinlik kredinin hikayesi (2) 3 BMW'YÝ VER, KREDÝYÝ AL Ve bakýn ne oldu daha... O ikinci dilim kredinin verilmesi için bir de þu þart koþuldu: "Mehmet Çangar'dan aldýðýnýz BMW marka arabalarýnýzý götürüp Çangar'a geri verin..." Neden geri versinlermiþ? Yüklü miktarda kredi alan kiþiler olarak lüks içinde görünmeleri doðru olmazmýþ! Tahsin Özbað ile Osman Özter'in satýn aldýklarý arabalarla ilgili Çangar'la herhangi bir sorunlarý yoktu... Taksitlerini bir tamam ödüyorlardý ve iki salon araçla bir jeep BMW'nin tüm taksitlerinin ödenmesi için 80 bin sterlin borçlarý kalmýþtý... Ama henüz yeni sayýlan bu araçlarý götürüp Çangar'a teslim etmeleri için her yerden kendilerine baský gelmeye baþladý... Nuri Erhat'ýn avukatý Esendaðlý: Yayýný durdurun Dünkü yayýnýmýzdan sonra gazetemizi Nuri Erhat'ýn avukatý Hasan Esendaðlý ziyaret etti ve bize aþaðýda okuyacaðýnýz yazýyý takdim etti. Bu yazý dizisini sürdürmememizi talep etti. Bu arada ilginç bir de durum yaþandý gazetemizde bu ziyaret sýrasýnda... Tahsin Özbað da ayný sýralarda bizimle görüþmekteydi. Avukat Esendaðlý bize bir de 'örnek' celpname' sundu. Nuri Erhat, Kanal 'T'deki yayýndan sonra ilgili kiþilerle kurumu dava etmiþ... Davalýlar Osman Özter, Tahsin Özbað, Harun Denizkan ve Kanal 'T' televizyonu.. Ne gariptir ki yanýmýzdaki Tahsin Özbað, Nuri Erhat tarafýndan dava edildiðini o anda öðrendi. Avukat Esendaðlý davayý 19 Aðustos'ta açtýklarýný, ancak 'adresi bulamadýklarý' için davalýlara henüz tebligat yapýlamadýðýný söyledi... Tahsin Bey de buna çok þaþtý... Ayrýca dün gece görüþtüðümüz Harun Denizkan'ýn da dava edildiðinden haberi yok. O da bizden öðrendi. Tahsin Bey'in adresini bulamayanlar onu da mý bulamadýlar acaba? Veya Kanal 'T'yi... Bir de þu: Bu celpnamede hiçbir mühür ve imza yok. Mukayyitin bile yok. Bu nasýl iþ? Gazetemize verilen yazý þöyle: Sayýn Þener Levent, Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni, -Haklara Halel Gelmeksizin- Müvekkilim Nuri Erhat'ýn talimatýna binaen tarihli gazetenizin manþetinde yer alan "Genel Müdür 150 Bin Dolar Rüþvet Ýstedi" baþlýklý ve ayný gazetenin 2. sayfasýnda "Açý" isimli köþede yayýnlanan "150,000 Dolar Rüþvet" baþlýklý yazýlar ile ilgili aþaðýdaki hususlarý bilginize getiririm. Öncelikle mezkur yazýlarýnýzda da yer aldýðý gibi bu konunun gündeme geldiði Kanal T'deki "Garga" programý ile ilgili olarak müvekkilim Nuri Erhat, ekte sunulan dava celpnamesinden de görülebileceði gibi Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde 19/8/2011 tarihinde dava açmýþtýr ve bu dava halen askýdadýr. Bu baðlamda, sadece bu sebeple dahi mezkur konuda yayýn yapýlmamasý gerekmektedir. Ayrýca önemle vurgularým ki, gazetenizde yer alan mezkur yazýlarda Tahsin Özbað isimli kiþinin aðzýndan aktarýlanlar tümü ile asýlsýz ve/veya gerçekdýþý ve/veya iftira nitelikli iddialar olup; müvekkilim aleyhine suç isnad eden ve/veya zem ve kadih teþkil eden bir içeriðe sahiptir. Kiþilik haklarýna bu denli ciddi bir saldýrý içeren iddialarýn ilgili kiþiye söz hakký dahi tanýmadan yayýnlanmasý, kesinlikle doðru bir yaklaþým deðildir ve cezai ve/veya hukuki yaptýrýma tabidir. Müvekkilimin yayýnlanmýþ bulunan bu yazýlarla ilgili yargýya müracaat haklarýný saklý tutmakla beraber; yazýnýzda yer alan ifadelerden ayný içerikli yayýnlara devam edeceðiniz sonucu da çýkmaktadýr. Yukarýda aktarýlanlara binaen müvekkilim hakkýnda zem ve kadih içeren ve/veya ona suç isnad eden bu tip yayýnlara devam edilmemesi ve/veya müvekkilimin kiþilik haklarýna saygý duyulmasýný tarafýnýzdan talep ve rica eder; bu konudaki tüm yasal haklarý mahfuz tutarýz. Hasan Esendaðlý (Avukat) Çiziktirdi Ferdi Sabit Soyer "Verin" dedi... Serdar Denktaþ "Verin" dedi... Ahmet Uzun "Verin" dedi... Bu durumda ne yapsýnlar... Götürüp verdiler Çangar'a 3 aracý... Ve bundan da en az 70 bin Euro zarara uðradýlar... Ama tüm bunlar Nuri Erhat'ýn engellerini aþmaya yetmedi yine... Nuri Bey, Genel Müdür Yardýmcýsý Gülhan Alp (Þimdiki Banka Genel Müdürü) ile birlikte 4 denetçiyi denetleme yapmak üzere þirkete gönderdi. Þirket nesi varsa, hepsini de denetçilere açtý. Krediyi onaylamamak için hiçbir sebep yoktu... Buna raðmen onaylanmasý zaman aldý yine de... Þirket sahipleri Baþbakan Ferdi Sabit Soyer'e baþvurmak zorunda kaldýlar bir kere daha... Soyer, müsteþarý Doðan Þahali'nin odasýnda bir toplantý düzenledi. Nuri Erhat'ý ve þirket temsilcilerini çaðýrýp sordu: "Bu kredinin verilmemesinde yasal bir engel var mý?" Nuri Bey "Yok" dedi... Ve ikinci dilim kredi de böylelikle onaylandý. Onaylandý, ama bir türlü verilmedi. Bakýn neler oldu sonra... Ýþadamý Fehmi Köroðlu girdi devreye... Bir gün þirket direktörlerinden Osman Özter'i aradý Fehmi Bey. Görüþmek istediðini söyledi kendisiyle... Girne'de kendi evinde yaptýklarý bu görüþmeyi þöyle anlatýyor Osman Özter: "Girne'deki evinde görüþtük ve bana Nuri Erhat'ýn 150 bin dolar almadan bu krediyi çýkarmayacaðýný söyledi. Reddettim ve tekrarlanan rüþvet talebi konusunda Metin Karasalih'i (Baþbakaný bilgilendirmesi için) ve Can Denktaþ'ý (Serdar Denktaþ'ý bilgilendirmesi için) bilgilendirdim. Baþbakan yine 'Görmezden gelin, gereðini yapacaðým' dedi. Baþbakan Yardýmcýsý hem bizi, hem de Nuri Erhat'ý makamýna çaðýrdý, bizim de önümüzde þirketin inþaat sektörü ve ekonomi için önemini izah ederek, bu kredinin verilmemesi hususunda yasal bir engel varsa söylemesini istedi. Nuri Erhat, hiçbir yasal engel olmadýðýný ve kredinin verileceðini söyleyerek ayrýldý. Ama kredi bir türlü çýkmadý." Denetçilerin olumlu raporundan sonra ikinci dilim kredinin onaylanmasýyla birlikte daha da ilginç ve daha da akýl almaz geliþmeler yaþanmaya baþladý... 1 milyon sterlinlik kredinin 100 bin kadarý þirkete kullandýrýldý. Hatta þirket onaylanan ve kullandýrýlmaya baþlanan bu krediye güvenerek, Þekerbank'a olan borcu için 250 bin sterlinlik çek kesti. Ve iþte tam da bu esnada kredinin geriye kalan 900 bin sterlinlik dilimi Nuri Erhat tarafýndan keyfi biçimde durduruldu. Böylelikle Koop. Merkez Bankasý'ndan Þekerbank'a giden çek ödenmedi, mühürlendi ve geri döndü. Þirketi çek yasaðýna sokma süreci böyle baþlatýldý. Osman Özter þöyle anlatýyor bundan sonrasýný: "Baþbakan ve Baþbakan yardýmcýsý bizi sakinleþtirdiler ve bu defa Maliye Bakaný'ný da devreye sokarak Baþbakanlýk'ta, Meclis'te ve Maliye Bakanlýðý'nda ardý ardýna toplantýlar düzenlediler. Önce Baþbakanlýk Müsteþarý Doðan Þahali, daha sonra da Maliye Bakaný Ahmet Uzun sorunu çözme görevini üstlendiler. Önerilen formüle göre banka hata yaptýðýna dair Merkez Bankasý'na bir mektup gönderecek ve çek yasaðý geri alýnarak çek yasaðý süreci durdurulacaktý." O toplantýda alýnan bu karar üzerine, þirketin çek yasaðýna girmesi engellendi, yani Resmi Gazete'de yayýnlanmadý ve 6 ay kadar yürürlüðe girmedi... Ama sonuçta olan oldu yine de... Þirketi çek yasaðýna sokmayý baþardýlar. Nasýl mý? O da yarýna...

3 AFRÝKA dan mektup... HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ OLUNMAZ (Þener Levent'in bugün Politis gazetesi için yazdýðý yazýyý aþaðýda sizlere de sunuyoruz) Geçtiðimiz günkü yazýmdan sonra çeþitli tepkiler aldým bazý okurlardan... Yazý 'Cinayetler Kitabý' baþlýklý yazý... Ve Hristofyas'la ilgili... Özeti þuydu: Bu adada nice cinayetler iþleyenleri yargýlayamadýk þimdiye kadar... Ne sokaklarda adam vuranlarý, ne toplu katliam yapanlarý... Hatta darbecilerimize bile zeytin dalý uzattýk ve onlarý da yargýlamadýk. Da þimdi hiçbir cinayet iþlememiþ, hiç kimsenin öldürülmesi için emir vermemiþ, sadece ihmalkarlýðýndan ve sorumsuzluðundan dolayý 13 kiþinin ölümüne sebep olmuþ Hristofyas'ý mý yargýlayacaðýz? Sorduðum soru buydu... Bir okurum da bana þu soruyu sordu: -Yani yargýlamayalým mý Hristofyas'ý? Darbecilere uzattýðýmýz gibi ona da zeytin dalý mý uzatalým? Canileri baðýþladýðýmýz gibi onu da mý baðýþlayalým? Hayýr... Öyle bir þey demek istemedim ben... Ciddi bir çeliþkiyi vurgulamaya çalýþtým yalnýz... Bir cumhurbaþkaný ihmal ettiði bir sorumluluðundan dolayý en acýmasýz bir þekilde yargýlanýrken, nice cinayetler iþlemiþ olan canilerin, hem de isimlerine kadar bildiðimiz bazý canilerin serbestçe dolaþmalarýna katlanamýyorum... Adil bulmuyorum bunu Adalet herkes için olsa haspasý çýksýn... Ama bazýlarý için var... Bazýlarý için yok. Bir okurum da þöyle dedi: -Patlamadaki 13 kiþinin ölümünü küçümsüyor musun? Ne küçümsemesi deðil, 3 kiþi de olsa küçümsemem asla... Ve bu acý kimin yüreðini ne kadar yaktýysa, benim de o kadar yaktý... En çok düþtüðü yeri yakar ateþ elbette... Sözüm yok ona... Ve kimse, bir baba ile ananýn, bir kardeþin, bir eþin çektiði acýyý çekemez... Ýnsan hayatýnýn kilometre taþlarý var... Öyle trajediler yaþanýr ki bazan, hayatta kalanlarýn geriye kalan zamanlarýný nasýl yaþadýklarýna þaþar insan... Acý bir kilometre taþýna tosladýktan sonra, büsbütün çekilmez olur hayat... Çok zor devam etmek yaþamaya çok... Hristofyas suçlu mu bu olayda? Suçlu... Suçluluðunu kabul etse, özür dilese ve hatta istifa etse, halk tarafýndan anlaþýlabilir bu, sempati de uyandýrýr... Bu kadar itibar kaybýna neden olmaz... Bu dünyada bir kere doðar ve bir kere ölür insan... Doðarken o aðlar, ölürken ise etrafýndakiler aðlar... Hiçbir þey insanca yaþamanýn yerini tutmaz... En büyük mutluluk vicdanýndadýr herkesin... Ne parada pulda... Ne makam koltuðunda... Vicdanýnda... Para pul ve koltuk için bu vicdaný kirletmeye deðmez... Her türlü yalaný söyleyebilir insan... Her türlü sahtekarlýðý yapabilir... Baþkalarýna iftira atabilir... Kendi rahatlýðý için ateþe de atabilir baþkalarýný... Ve tüm bunlardan yara almadan da kurtulabilir... Ama vicdanýnýn elinden kurtulamaz... Ne yaptý Hristofyas? Özür dileyip köþesine çekileceðine, baþkalarýna yýkmaya çalýþtý herþeyi... Aldatýlmýþ bir eþ olduðunu söyleyerek etrafýnda kim varsa, onlarý suçladý... Ýstifa etmemekteki yersiz ýsrarý kendisine karþý tepki ve öfkeyi daha da artýrdý. Bunu 'yurdunu düþündüðü' için yaptýðýný söylemesi inandýrýcý deðil... Taraftarlarý soruyor: -Hristofyas gitsin de kim gelsin? Çok absürd bir soru bu... Ne demek kim gelsin? Memlekette Hristofyas'tan baþka adam mý kalmadý? Hristofyas giderse felaket mi olur bu adada? Ve bu felaket bugüne kadar yaþadýðýmýz felaketlerden daha da büyük mü olur? Ýyilik yaptýðýný sanan taraftarý kötülük yapýyor aslýnda Hristofyas'a... Ve yalnýz ona deðil, kendi kendine de yapýyor bu kötülüðü... Parti yara alýyor... Hem suçlu, hem güçlü olunmaz... Bunu bile anlamadýlar mý yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BIG BEN PÝSA KULESÝ GÝBÝ EÐÝLÝYOR Londra'nýn simge yapýlarýndan, parlamentonun saat kulesi "Big Ben"in giderek eðildiði tespit edildi. Ýngiliz basýnýnda yer alan ve uzmanlarýn hazýrladýðý 2009 tarihli bir raporda, saat kulesi 0,26 derece kuzey batýya doðru kaydý. Kulenin yer altýndaki metro ve araba parký gibi çalýþmalar nedeniyle zeminde meydana gelen kaymalarla eðildiði bildirildi. 96 metre uzunluðundaki saat kulesinin, 2009 yýlýnda 150. yaþý kutlanmýþtý. Arif Albayrak mecliste baygýnlýk geçirdi n BAÞKANLIK DÝVANI ÝÇÝN SEÇÝM YAPILIRKEN CTP MÝLLETVEKÝLÝ ALBAYRAK BAYGINLIK GEÇÝRDÝ; AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI n ALBAYRAK IN SAÐLIK DURUMUNUN ÝYÝ OLDUÐU AÇIKLANDI CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, meclis genel kurulunda baygýnlýk geçirdi. Albayrak, meclisteki ilk müdahalenin ardýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Mecliste baþkanlýk divaný seçimi için oy kullanma iþlemlerinin tamamlanýp sayýma geçildiði sýrada fenalaþan Albayrak, Meclis'e çaðrýlan ambulansla hastaneye götürüldü. Albayrak'ýn nabzýnýn yüksek atmasý sonucu kendini iyi hissetmediðini bazý gazetecilerle milletvekillerine söylediði öðrenildi. Albayrak'ýn rahatsýzlanmasý üzerine Meclis oturumuna da 15 dakika ara verildi. SAÐLIK DURUMU ÝYÝ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak'ýn genel durumunun iyi ve þuurunun açýk olduðu, telaþ edilecek bir durum bulunmadýðý bildirildi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Rifat Siber, TAK'a yaptýðý açýklamada, hastaneye getirilen Albayrak'ýn Kroner Yoðun Bakým Servisi'nde tedavisinin devam ettiðini söyledi. Albayrak'la ilgilenen Kardiyolog ve Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Halit Özbek'in kendisine verdiði bilgiye göre, Albayrak'ýn genel durumunun iyi, þuurunun açýk olduðunu ve konuþtuðunu ifade eden Baþhekim Rifat Siber, þu ana kadar yapýlan tetkiklerde herhangi bir olumsuzluk veya kalp krizine iliþkin bulguya rastlanmadýðýna iþaret etti. Siber, "Tetkikler devam ediyor. Merak ve telaþ edecek bir durum yok. Bir süre daha serviste gözetim altýnda tutulacak" þeklinde konuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Denk almalý ayaðýný rüþvetçiler, yolsuzlar Günü gelir gerçekler dökülür böyle ortaya Beklenmedik zamanda tutuþur hep paçalar Basar her yanlýþ adým bir gün gelir tongaya Kalay VURGULAYA VURGULAYA BÝR HALLER OLDUNUZ Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün "Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerelerde hiçbir dayatmayý ve ön þartý kabul etmeyeceðini vurgulamakta fayda görmekteyiz" diyor. Vurgulayýn Hüseyin bey, vurgulayýn. Vurgulamaktan ne çýkar!.. Siz bugünlere vurgulaya vurgulaya gelmediniz mi? Bundan sonra da vurgulamaya devam edebilirsiniz. Ama hiç olmazsa "vurgulamakta fayda var" ifadesini kullanmaktan vazgeçin. Komik oluyor. Ne faydasýndan bahsediyorsunuz? Bugüne kadar vurguladýklarýnýzdan bu memlekete fayda gelmedi ki, bundan sonra vurgulayacaklarýnýzdan gelsin Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖZELLEÞTÝRMEDE ALTERNATÝF TEKTÝR... Özelleþtirme kapsamýnda bulunan ve yýllardýr ha özelleþtirildi, ha özelleþtirilecek diye beklenen iki büyük kurumdan bir tanesi Telekomünikasyon Dairesi, diðeri de Elektrik Kurumu'dur. Büyük rantý olan daireler, kurumlardýr bunlar... El-Sen restini masaya sürdü... Hükümetin, elektriðin kontrolünü AKSA'ya teslim etmek için aldýðý karara tepkili.. Tel-Sen de ayný kararlýlýk içerisinde... El-Sen Baþkaný gerekirse þalterleri indireceklerini söyledi... Hükümet bu resti görür mü, görmez mi? Tel-Sen için de benzer durum sözkonusu... Bir hareketle dünyayla burasýnýn irtibatýný kesmek mümkün... Ondan sonrasý mý? Koyunlar mandrada melül melül bakarlar ve ayaða kalkýp mandrayý çobanlarýn baþýna yýkmazlar, suçu haklarýný korumaya çalýþanlarda ararlarsa, onlarýn bileceði birþeydir... Ankara'nýn iþbirlikçileri þimdi daireleri dolaþýp çalýþanlarý özelleþtirmeye evet demeleri için ikna etmeye çalýþmaktadýrlar... Bu þu demektir... Ýdam mahkumunun cellatýna yardýmcý olmasý... Hatta ipi boynuna geçirmesi... Yapar mý bunu çalýþanlar bilemem... Ancak baþta ilgili bakan olmak üzere çalýþanlara "özelleþtirmekle haklarýný yitirmeyecekleri, çünkü anayasanýn, hatta özelleþtirmeyle ilgili maddenin kendilerini koruduðunu" söylemektedir... Bu tabiri caizse "dibi yalan"dýr... Bu yalanlarý söyleyenler, çalýþanlarý TC sermayesinin vahþi kollarýna atmaya uðraþanlar bir gün eziyet ettikleriyle, baský yaptýklarýyla ve de geleceklerini kararttýklarýyla karþýlaþacaklar... Bu hep böyle olmuþtur çünkü... Özelleþtirmeyle ilgili maddelerin en sonuncusu, özelleþtirme sonrasýnda ilgili kurumu veya þirketi alan kiþi veya þirketin personel alým veya iþten çýkarmasý tasarrufu kendisine ait olur. Yani þu demektir bu da... Özelleþtirme sonrasýnda o iþyerini satýn alan þirket istediðini iþten atýp istediðini iþte býrakmak tasarrufunu kendinde saklý tutar... Bu hak KKTC yasalarý çerçevesinde kendisine verilmiþtir... Verilmese de iþbirlikçi hükümetin aðzýný açýp ses çýkarmasý "aman ne yapýyorsun birader" demesi mümkün mü? Sýkmaz! Özelleþtirme iflas eden veya zararda olan kara geçemeyecek þirketler için uygulanýr en çok... Eðer Elektrik Kurumu üretim yapamazsa ve zarardaysa Rum tarafýna neden elektrik satmaktadýr?.. Rum tarafýna elektrik sattýðýna göre demek ki üretim yapýlmaktadýr... Bütün mesele de Kýbrýslýlara ait hiçbirþey býrakmamaktýr... TC sermayesine peþkeþ çekmektir... Tayyip Erdoðan ve hükümeti geleceðin KKTC'sini hazýrlamakla yükümlüdür... Özelleþtirme göçtür... Açlýktýr... Gençliði kötü yola sevketmektir... O nedenle özelleþtirmeye karþý mücadele edenlerin yanýnda yer almak zorundayýz... Baþka alternatifimiz yoktur. Mecliste vatandaþ isyaný Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul toplantýsý günü olan dün yine bakanlarla görüþmek, sorunlarýna çare bulmak isteyen vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Orhan Özbayrak adlý bir vatandaþ ise sinir krizleri geçirip isyan etti. Meclisin ziyaretçi kapýsýndan giren Orhan Özbayrak adlý vatandaþ, "oðluna geçici öðretmenlik sözü verildiði halde bunun gerçekleþmediðini; 11 çocuðu bulunduðunu ve ekonomik zorluklar yaþadýðýný" belirterek dert yandý. Meclis bahçesinde bir milletvekiline yaþadýðý sorunlarý anlatýrken kriz geçiren Özbayrak, baþýný önce kapýya vurdu, ardýndan üzerindeki tiþörtü parçalayarak meclis koridoruna yöneldi. Polisin müdahale edip sakinleþtirmeye çalýþtýðý dertli vatandaþ, polise de tepki göstererek meclisin arka kapýsý önünde yere oturdu. Bir iþ adamý yüzünden üç yýl hapis yattýðýný, öðretmen olan çocuðuna iþ verilmediðini, çocuklarýna bakamayacak hale geldiðini anlatan Orhan Özbayrak, etrafýný saran gazetecilere ve mecliste bulunan diðer kiþilere dert yandý. Eroðlu'na fahri doktora unvaný Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile þair ve yazar Hilmi Yavuz'a fahri doktora unvaný vermeyi kararlaþtýrdý. ÇOMÜ'den alýnan bilgiye göre, ÇOMÜ Senatosu son toplantýsýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile þair ve yazar Hilmi Yavuz'a oy birliðiyle fahri doktora unvaný vermeyi karara baðladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu ''uluslararasý iliþkiler'', þair ve yazar Hilmi Yavuz da ''Türk Dili ve Edebiyatý'' alanýnda yaptýðý çalýþma ve katkýlardan dolayý bu unvana layýk görüldü. Fahri doktora unvanlarýnýn verileceði törenin, ileri ki bir tarihte düzenleneceði öðrenildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BAZ ÝSTASYONU DEVRE DIÞI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Çalýþma Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bulunduðu binanýn çatýsýna kaçak olarak, kamuflâjlý baz istasyonu kurulmasýyla ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Türkcell arasýndaki çatýþmada son durumun ne olduðunu merak ediyordum. Aradan bir haftayý aþkýn bir süre geçmesine raðmen, ne bakanlýktan bir açýklama yapýldý bu konuda, ne de Türkcell'den. Bilindiði gibi Türkcell sözkonusu dairelerin bulunduðu binanýn çatýsýna kaçak olarak baz istasyonu kurmuþ ve bunu su deposuyla kamufle etmeye çalýþmýþtý. Bunun farkedilmesi üzerine, baþta adý geçen dairelerin personeli olmak üzere, çevre halký da büyük tepki göstermiþ ve saðlýk açýsýndan taþýdýðý riskleri öne sürerek baz istasyonunun kaldýrýlmasýný talep etmiþlerdi. KTAMS ve Kamu-Sen'in de giriþimleriyle, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi devreye girmiþ, Türkcell yetkililerinden baz istasyonunun oradan kaldýrýlmasýný istemiþ, olumlu yanýt alamayýnca, istasyonun elektriðini kestirip, elektrik kutusunu kilitletmiþti. Ne var ki Türkcell yetkilileri bakanýn talimatýný hiçe sayarak, elektrik kutusunu kýrmýþ ve baz istasyonunu yeniden devreye koymuþlardý! Bunun üzerine Þerife Ünverdi bu kez elektriðin yukarýdan kesilmesi talimatýný vermiþti. Olay bu noktada kalmýþ ve bundan sonrasýnýn nasýl geliþtiði konusunda bugüne kadar herhangi bir açýklama yapýlmamýþtý. Konu ile ilgili bilgi almak üzere dün Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yetkililerine ulaþmam ne yazýk mümkün olmadý. Verilen hiçbir numaradan yanýt alamadým. Kimisi hizmet dýþý çýktý!.. Kimisi çaldý çaldý kapandý! Sonunda KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan'ý aradým. Baþýndan beri konunun içinde olduðu için son durumla ilgili bilgi verebileceðini düþündüm. Kaptan, baz istasyonunun, Türkcell tarafýndan, elektrik kutusu kýrýlarak yeniden devreye konulmasýnýn ardýndan, bakanýn verdiði yeni talimat üzerine, hem aþaðýdan hem yukarýdan elektriðinin kesilmiþ olduðunu ve þu an itibarýyla istasyonun devredýþý kaldýðýný söyledi. Ve baz istasyonunun izinsiz kurulduðunu, çünkü bu gibi kurulumlarýn Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn iznine tabi olduðunu belirtti. Oysa Türkcell'in bu prosedürü de yerine getirmediðinin anlaþýldýðýný vurguladý. Durum bu... "O mesele ne oldu?" sorusu kafalarýnda kývrýlýp duran vatandaþlarla paylaþmak ve onlarý bilgilendirmek istedim. Daha önce de yazdým. Bu olay KKTC tarihinde bir ilktir. Ýlk kez bir bakan, "Halkýn saðlýðý herþeyin üstündedir" diyerek bir baz istasyonuna ve onu kaçak olarak bir resmi binanýn çatýsýna kuran GSM operatörlerine karþý böylesine yürekli ve onurlu bir direniþ göstermektedir. Bu direniþi takdirle ve onur duyarak anmamak mümkün deðil. Onlar kurdu... Bakan halkýn saðlýðýný gözeterek, elektriðini kestirip devredýþý býraktý. Elektrik kutusunu kýrýp yeniden baðladýlar! Bakan bu kez hem aþaðýdan hem yukarýdan elektriði yeniden kestirerek bu konudaki kararlýlýðýný gösterdi. Baz istasyonu þimdi devredýþý. Çalýþanlarýn ve bölge halkýnýn üzerindeki kanser tehdidi kalktý. Tekrar ediyorum. Þerife Ünverdi, bugüne kadar hiçbir bakanýn yapmaya cesaret edemediði þeyi yaptý. Yüreðinin, onurunun ve halka karþý sorumluluðunun gösterdiði yoldan gitti. Meskûn yerlerdeki baz istasyonlarýyla mücadelede onurlu bir örnek olarak herkes bir kenara not etsin.

5 11 Ekim 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Benzine uyguladýklarý zam taktiðini, elektriðe de uygularlarsa bilesiniz ki ayvayý yedik. Karpaz'da neden itfaiye aracý yok? * TBMM Saðlýk Komisyonu lokantalardaki tuzluklarýn kaldýrýlmasý için yönetmelik hazýrlýyormuþ. - Elimde deðil, kýskanýyorum yahu adamlarý! Bizimkiler de o çok çok büyük meseleleri neden neden bir yana býrakýp da böyle küçük, ince, becerebilecekleri konulara eðilmezler aklým almýyor vallahi. *Emekli cumhurbaþkanlarýndan Talat; "CTP çok bedeller ödedi" demiþ. - Karþýlýðýný da kat kat fazlasýyla görenler de oldu ama! * Ýþsizlik oranýnda büyük artýþlar varmýþ. - Ben inanmam Ben bakýyorum ki; feribottan inen akþama iþ buluyor.. * Ulusal Birlik Partisi'nde kýlýçlar çekilmiþ. - Endiþe edilecek bir durum yok. 15 Kasým'da "kýlýç kalkan gösterisi" yapacaklar ona hazýrlanýyorlar. * Hristofyas "Güzelyurt ve Maraþ olmazsa olmaz" demiþ. - Öyle görünüyor ki bu iþ olmaz! * Ünverdi "Sosyal Sigortalar Yasasý'nýn deðiþtirilmesi gerekiyor" demiþ. - Terbiyemi bozmadan þunu sorayým: Niye deðiþtirmiyorsunuz peki? Elinizi tutan mý var? *Avrupalý turistlerin Türk otobüsü ile güneye geçmesine Rum polisi izin vermemiþ. - Mahanaya bak Adamlar biraz daha dilde kemik arayacaklar Karpaz'da bir itfaiye aracý olsa, Mehmet Aydemir kardeþimiz, aracýnda yanmaktan kurtarýlabilir miydi? Belki Küçük bir ihtimal bile olmasý, insanýn isyan etmesine yetiyor. Olaydan sonra "Karpaz'da neden itfaiye yok?" sorusu gündeme geldi. Gerçekten neden yok? Çünkü Yüz tane neden sýralanabilir. Ama bana sorarsanýz en baþta gelen neden "insana deðer verilmiyor da ondan" derim. Ve iddialýyým. En büyük ve en geçerli neden budur.. "Bunlara bir þey olmaz" deyip, yatýyorlar kulaklarýnýn üstüne. Dipkarpaz Belediye Baþkaný Demirci, olaydan puan çýkarmaya çalýþtý. Yangýný, miadýný doldurmuþ eski itfaiye aracý ile söndürmüþ Demek ki bir itfaiye aracý varmýþ ve yenilenmemiþ..! Bu soruya da yanýt aramak gerek Neden yenilenmemiþ? Eþekler için adam baþý para toplamayý akýl eden Demirci, itfaiye aracý için neden yapmamýþ bunu..? "Milli Park ve eþekler" yerine, bir itfaiye aracý için bilet kesse kimse itiraz etmez, seve seve verirdi..! Bugünden itibaren denesin görsün isterse.. RAHAT, HUZURLU VE SAÐLIKLI Gardiyanlar da huzursuz.. Onlar da çalýþma koþullarýndan rahatsýz. Ve onlar da bir çýkýþ arýyor kendilerine Yapýlan açýklamaya göre; rahat, huzurlu ve saðlýklý bir çalýþma ortamý istiyorlarmýþ. Kýsacasý "insan gibi" yaþamak istemeleri çok doðal.. Da Rahat Huzurlu Ve saðlýklý bir çalýþma ortamý yok ki! BÖYLE BÝR ANDI Hani nerde? Cumhurbaþkanlýðýnda çalýþsalar desem olmaz Baþbakanlýkta çalýþsýnlar desem hiç olmaz.. Bakanlýklar ha keza. Dönen dolaplarýn, çevrilen entrikalarýn haddi hesabý yok. Hastaneler Polis Gümrük Okullar Yok yok.. Her taraf kaynýyor.. Hiç.. Hiç öyle rahat, huzurlu ve saðlýklý bir yer yok maalesef. Aslýnda bir yer var. Hem de kendilerine çok yakýn. Anahtarlar ceplerinde zaten. Açsýnlar kapýlarý, kendileri de diðer tarafa geçsin, oh missss! Bu memlekette en uygun yer þimdilik orasý! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Eski günlere dönelim, eskiden barýþ içinde yaþadýðýmýz gibi yaþayalým" diyenleri anlamakta zorluk çekiyorum Eski günler derken, hangi dönemi özlediklerini de açýklasýnlar lütfen Bizim nesil ne zaman barýþ içinde yaþadý ki? Ben hatýrlamýyorum

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAÞLANGIÇ NOKTASINI BULAMADIK (Ýstanbul)- Yine karanlýk günler baþladý güzelim yazdan sonra. Ve yine kasvetli günler önümüze dizildi. Sabah uyanýyorsun, sabah mý oldu, gecenin hala derinliklerinde misin bilemezsin. Açtýðýn lamba bile neredeyse kendini aydýnlatamayacak kadar karanlýða bürünmüþ kendi ortamýnda iken... Doðadaki her þey, göçmen kuþlarýn soðuklarý terk edip gitmeleri gibi kendilerini yeni koþullara uydurarak dönen bu çarktan hasar görmeden yollarýný bulup hedeflerine ilerliyorlar. Bense hala yazdaymýþým gibi yaðan yaðmurlara, simsiyah bulutlara "neden geldiniz" der gibi öfkeyle bakýyorum. Ve yazdaymýþým gibi yaz güneþi bekliyorum. Oysa ki güneþ, kýþ güneþi. Ve kýþ güneþine düzen devam etsin diye yaðmurlar eþlik etmeli. Çünkü uçuþan topraklara hasret yeryüzü, sel olup akan derelere de muhtaç. Her þey deðiþiyor derken bu sabahki saðlýk yürüyüþümde fark ettim Kargalar yaz boyu ikamet ettikleri aðaçlýk bölgeyi terk etmiþler. Nereye gittiklerine dair bilgim yok Tahmin ediyorum ki nispeten daha korunaklý olan baþka bir yere taþýndýlar. Gitmiþler ama ne ikamet tezkeresine ihtiyaçlarý var, ne de resmi makamlara yeni yerleþim yerleri ile ilgili bilgi vermek zorunluluklarý. Biz ise nefes alýrken bile aldýðýmýz nefesi bildirmek zorundayýz merkeze. Þimdilik kargalarý býrakýp kendi yerlerimize bakalým. Ki istesek de gidemeyiz. Ýkamet almaya, hesap vermeye razý olsak da Gidiþimizin þimdilik imkansýz olan yere dönelim. Hristofyas, sanýrým patlamadan ve aleyhine geliþen olaylardan sonra epeyce bunalmýþ. En azýndan buradan öyle görüyor. "Omorfo ve Maraþ, Rum idaresi altýna verilmeden ve olabildiðince çok göçmenin Kýbrýs Rum idaresi altýnda geri dönmesine olanak tanýyacak ölçüde ciddi toprak düzenlemeleri yapýlmadan Kýbrýs sorununa Rum tarafýnca kabul edilecek yaþayabilir ve iþleyebilir çözüm bulunamaz" dedi. Yani Derviþ, "Gel kardeþim al sana Omorfo, al sana Maraþ getir 50 bin kiþi daha aramýza" dese iþ bitecek mi? Yani kaç yüz bin kiþinin kaçak kaldýðý bu ülkede, kaçaklara ses çýkartmayýp kalmalarýna izin mi verecek? Kýsaca taksime razý mý olacak? Talan edilen sahillerimiz, delik deþik edilen daðlarýmýz delenlere, talan edenlere mi býrakýlacak? Beklerdim ki Hristofyas kendi tarafýndaki muhalefete raðmen þöyle desin. Ey Halil senin burada zorunlu da olsa terk ederek gittiðin mallarýn var, yerine gel. Ey Hasan devlet dairesindeki sayýn kadar memuriyeti boþalttým, gel masana. Ey Olcay sen de gel ve tarlandaki baðý teslim al. Bilmem ne kadar örnekleyebilirim daha. Yapýlacak çok az iþ var gibi görünse de aslýnda iþimiz zor çünkü baþlangýç noktasýný hala bulamadýk. En büyük korkumuz karþý taraftan taviz koparma sevdasýndan doðacak yasal taksim. Yine karanlýk günler baþladý güzelim yazdan sonra. Ve yine kasvetli günler önümüze dizilmiþler. Ama yaz çok da uzakta deðil. Her þeye raðmen. Öðretmen sendikalarý yeniden eylem uyarýsý yaptý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), eðitimde ivedilikle çözülmesini istediði 9 ana konuda hükümetin perþembe gününe kadar adým atmamasý halinde ayný gün saat 14.30'da Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önünde yapacaklarý eylemin artarak devam edeceðini bildirdi. KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür ile KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel imzasýyla dün yapýlan yazýlý açýklamada, "ülkede eðitim, saðlýk ve sosyal yaþamýn felç olduðu" ileri sürüldü. Ortak açýklamada, UBP "öðrencilerin eðitimi üzerinde politika yapan bir anlayýþ" olarak suçlanarak, "Sorunlara kulak týkayan UBP zihniyeti iþ bilmez, yasa tanýmaz icraatlarýyla kaos üzerine kaos yaratmaktadýr. Gündem deðiþtirmek için de yeni gündemler ortaya atmaktadýr" denildi. Hükümetin Ankara hükümetleriyle yapýlan iþbirliði sonucu ülkeye aktarýlan nüfusun öðretmen eksikliði baþta olmak üzere birçok sýkýntý ve sorunu beraberinde getirdiði ileri sürülen açýklamada, sýnýflar ve doðal olarak okullarda ortan öðrenci sayýsýnýn UBP hükümeti ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn plansýzlýðýyla hala öðretmeni olmayan okullar olduðu savunuldu. "Ýþbirlikçi UBP hükümeti, öðretmen eksikliðinin yanýnda KKTC ÜNÝVERSÝTELERÝ 12 bin 303 kontenjan boþ kaldý Üniversitelerin boþ kalan kontenjanlarýna yapýlan ek yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. 136 bin 296 boþ kontenjandan 69 bin 437'sine ek yerleþtirme yapýlýrken, 66 bin 859 kontenjan boþ kaldý. KKTC üniversitelerine ek yerleþtirme ile yerleþen öðrenci sayýsý 876 olurken, 12 bin 303 kontenjan boþ kaldý. Adaylar sonuçlarý ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenebilecek. ÖSYM, üniversitelerin boþ kontenjanlarýna yapýlan 2011-ÖSYS ek yerleþtirme iþlemleri tamamlandýðýný ve adaylarýn sonuçlarý ÖSYM'nin ''http:// sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öðrenebileceðini bildirdi. EROÐLU, ÝSRAÝL BÜYÜKELÇÝSÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ Derviþ Eroðlu, Ýsrail Büyükelçisi Michael Harari ile görüþtü. Görüþmede Cumhurbaþkanlýðý Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð da hazýr bulundu. Görüþmeye iliþkin açýklama yapýlmadý. "Kýbrýs Türk Geliþtirme Hareketi" kuruldu KKTC'de ev satýn alan yabancýlar ile Kýbrýslý Türklerin haklarýný korumak amacýyla "Kýbrýs Türk Geliþtirme Hareketi" kuruldu. Hareket adýna Malcolm Mitcheson ve Gultac Ozsan tarafýndan yapýlan açýklamada, konuyla ilgili yasalarýn hatalý olduðu, bu amaçla baþlatýlan çalýþmaya Baþbakan Ýrsen Küçük ile CTP'nin Ýnsanlarýn yüzde 30'u ruhsal bozukluk içinde Dünya genelinde her yýl insanlarýn yaklaþýk yüzde 30'u ruhsal bir bozukluk geçiriyor. Birçok insanýn yaþamýnýn bir döneminde yaþayabildiði depresyon baþta olmak üzere þizofreni, alkol ve madde kullaným bozukluklarý da kalp, kanser ve inme gibi týbbi hastalýklardan çok daha fazla yeti yitimine yol açýyor. Uzmanlar, bireysel ve toplum saðlýðýnýn korunmasý için ruhsal öðrencilerimizin, velilerimizin cebine ellerini uzatýp taþýmacýlýðý bile paralý hale getirmiþtir. Ýthal müfredatlarla yaþanan sorunlar ve izlenen politikalar sürekli sýkýntýlarý artýrmaktadýr" denilerek, hükümetin Anayasa'nýn "parasýz eðitim" ilkesiyle Öðretmenler Yasasý'na aykýrý hareket ettiði iddia edildi. Ortak yazýlý açýklamada, hükümetin parasýz eðitim ilkesine karþýn Ýngilizce kitaplarýný para karþýlýðý sattýðý ifade edilerek, öðretmenlerin ders yýlý hazýrlýk ve ek ders ödenekleri ile tahsisatlar ve ek mesailerin ödenmemesi de eleþtirildi. Yazýlý açýklamada, perþembe gününe kadar çözülmesi konusunda adým atýlmasý istenen sorunlar þöyle sýralandý: "Müdür, Müdür Muavini, öðretmen, hademe, sekreter eksiklikleri tamamlanmalý. Münhal kadrolar derhal doldurulmalý. Kalabalýk ve birleþtirilmiþ sýnýflar ortadan kaldýrýlmalý. Öðretmenlerin yasal ödenekleri ödenmeli. Öðrencilerin eksik ders kitaplarý parasýz tamamlanmalý. Adaletsiz geçici alýmlarý ve görevlendirmelere son verilmeli. Her okulun kendi reel bütçesi oluþturulmalý. Okullarýn temel altyapý ihtiyaçlarý derhal giderilmeli. Taþýmacýlýk tüzüðü deðiþikliði yeniden deðerlendirilmeli. Keyfi olarak yasalar, tüzükler, genelgelerin deðiþtirilmesinden vazgeçilmeli. Devlet okullarýna keyfi stajyer öðretmen gönderilmesinden vazgeçilmeli..." Adaylar, ek yerleþtirme sonuçlarýný belirtilen internet adresinden T.C.Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecek. Ek yerleþtirme Sonuç Belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek ÖSYS ek yerleþtirme sonuçlarý ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri, yarýndan itibaren 14 Ekim 2011 tarihine kadar ilgili üniversite tarafýndan yapýlacak. Kayýt için adaylarýn, ek yerleþtirme ile yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversiteye süresi içinde baþvurmalarý gerekiyor. destek verdiði belirtildi. Ev satýn alanlarla ilgili acil bir moratoryum uygulanmasý için siyasiler yanýnda uzmanlarýn katýlýmýyla giriþim baþlatýlacaðý belirtilen açýklamada, Hareket'in ve adreslerinin hizmete girdiði ve dileyenlerin bu adreslerden ulaþabileceði bildirildi. bozukluk yaþayan kiþilerin tedaviye ulaþmasýnýn çok önemli olduðunu, bunun için hekim ve ilgili diðer saðlýk personeli ile yatak sayýsýnýn yeterli olmasý gerektiðini vurguluyor. Türkiye Psikiyatri Derneði Genel Baþkaný Doç. Dr. Doðan Yeþilbursa, 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü ile ilgili olarak AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bu yýlki temanýn ''En iyi yatýrým ruh saðlýðýna yatýrým'' olarak belirlendiðini söyledi. GÜNLÜK FRANSA BASINI: "SARKOZY, ERDOÐAN'I KISKANIYOR" Fransýz basýný, Fransa Cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy'nin, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ý kýskandýðý için Türkiye'yi tahrik ettiðini yazdý. Le Figaro, Sarkozy'nin "Ermeni soykýrýmý" ile ilgili çýkýþýný, seçimle ilgili "provokasyon" olarak niteledi ve bu çýkýþýyla Fransa'daki Ermenilerin gönüllerini fethettiði yorumunu yaptý. Le Figaro ayrýca "Ýkisi de Arap Baharý'nýn lideri olmak istedikleri için iliþkileri bozuldu" deðerlendirmesini yaptý. Bu arada Sarkozy'nin "Türkiye tarihiyle yüzleþmeli" þeklindeki sözleri özellikle Cezayir asýllý Fransýzlarýn tepkisini çekti. Bir Cezayirli gazeteci "Sarkozy kendini dünyanýn kralý mý sanýyor? Libya'daki 'zaferi' nedeniyle burnu mu kalktý?" diye yazdý. Sol eðilimli Liberation gazetesi ise, Sarkozy'nin, Türkiye'yi "tehdit ettiði"ni yazdý. Liberation, Sarkozy'nin 2007 seçimlerinde Ermenilere "soykýrýmýn reddi"ni cezalandýrmaya söz verdiðini ancak tasarýnýn Senato'da "gömüldüðü"nü anýmsattý. Ermenistan gezisinde Sarkozy'ye eþlik eden, Ermeni kökenli Patrick Devedjian ise "Ermenilerin davasýnýn seçimler sayesinde ilerlemesinin önemi yok" dedi. FAHRÝ DOKTORA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu Derviþ Eroðlu'na fahri doktora ünvanýný vermeyi kararlaþtýrmýþ... Bu iþleri organize eden sen misin Mehmet kardeþ? Doktor Eroðlu'nun doktoraya mý ihtiyacý var? ÇATLAYAN ÇATLASIN Kendisinden istifa bekleyenleri bu gidiþle çatlatacak Hristofyas... Görev süresini tamamlayana dek görevinin baþýndaymýþ. Çatlayan çatlasýn! VAHÝY MÝ GELDÝ? Serdar Denktaþ 2012'nin ortalarýnda erken seçim bekliyormuþ... Neden? Ankara'dan vahiy mi geldi yoksa? Birileri "Azýcýk daha sabret" mi dedi? Erken seçim hangi yaramýza merhem olacak ki? MEMDUH ENER Memduh Hoca, üç yýldýr üç yýldýzlý bir polisi çok haklý bir gerekçeyle dava etmiþ... Ama üç yýldýr bu davaya bakýlmýyor. Sonra da ayný polisin þikayeti üzerine ellerine kelepçe vurularak tutuklanýyor, evinde arama yapýlýyor ve bir de 28 saat karakolda hücreye týkýlýyor. Adalet mi bu? Týrnak... "Siyasetin her þeyin önünü kestiði bir ülkede yaþýyoruz Bu ülkeyi 'siyaset' yedi bitirdi ama, hep ayný kiþileri meclise sokanlar da hiç mi suç yok?" Levent ÖZADAM (Haberdar) "Çok zor mu kaçak yapýlaþmayý zabýta aracýlýðý ile tespit etmek Ya yýkarsýn ya yýktýrýrýz demek çok zor mu? Mahalle sakinleri arasýnda adaletsiz ve haksýz bir yaþam ve vergilendirme anlayýþýna yol açan bu keyfi uygulamanýn sürdürülmesine göz yummak kimin çýkarýna hizmet ediyor Cemal Bey!" Çiðdem DÜRÜST (Star) "KKTC'de 15 yýl önce (1986) kanser tedavisi gören hasta sayýsý sadece 2 bin idi. Bu sayý 15 yýlda bir açýklamaya göre 16 bin, bir açýklamaya göre 20 bindir." Lütfi ÖZTER (Vatan) "Yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler adý da üzerinde yoðun olacak ki Cumhurbaþkaný Al-Ver'e baþlamýþ ama mecliste bulunan siyasal partilerin bile bundan haberi yokmuþ. O ünlü halk meclisinin de haberi yokmuþ. Hatta Sayýn Hristofyas da yaptýðý açýklama ile benim de haberim yok demez mi?" Erkut YILMABAÞAR (Ortam) Günün Kahramaný ARÝF ALBAYRAK KKTC Meclisi'nin en renkli simalarýndan biri olan ve esprili eleþtirileriyle ünlenen CTP Maðusa Milletvekili Arif Albayrak dünkü genel kurulda baygýnlýk geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Nabzý yüksek atmya baþlayýnca Arif Albayrak zaten farkýna varmýþ durumun ve iyi olmadýðýný gazetecilere de söylemiþ... Hastaneden iyi haber geldi ancak daha sonra... Kalp krizi bulgusuna rastlanmamýþ, þuuru açýkmýþ ve telaþlanacak bir durum yokmuþ... Milletvekilliðinin yaný sýra ayný zamanda çok yönlü bir sanatçý olan, þiir yazan, karikatür çizen ve müzik yapan Albayrak'a biz de acil þifalar dileriz burada...

7 11 Ekim 2011 Salý Düdüklü Tencere Bülent Aykut ERDOÐAN'IN ANNESÝ Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan annesini kaybetti. Anneye, Allahtan rahmet, Sayýn Erdoðan'a da baþþaðlýðý dilerim. Baþbakanlýktan "cenazeye çiçek, çelenk gönderilmesin" diye açýklama yapýlmýþ. Duyarlý bir davranýþ diyenler çok. Bir hayýr derneðine baðýþ istenmiþ. Bence yanlýþ. Çiçek göndermeyin, denebilir ama; dernek adý verip sadece o derneðe baðýþ istemek, doðru mu? Herkes gönlündeki derneðe baðýþ yapsa ya da yapmasa olmaz mý? Bugünkü Türkiye gazetelerinde çoðu tam sayfa olmak üzere taziye ilanlarý yayýnlandý. Keþke "çiçek göndermeyin" diyeceðinize; gazetelere üzüntünüzü belirten ilanlar vermeyin denseydi, bence daha anlamlý olurdu. Benim þu an elimde olan gazetede 25 adet ilan var. 7 tane tam sayfa, 12 tane yarým sayfa. Nedir bu? Günah deðil mi? Ýsraf deðil mi? Bu ilanlar çok büyük paralar ile veriliyor. Türkiye'de o kadar çok ihtiyaçlý insan varken bu israf neden, niçin? Bu gereksiz para saçma, sadece sayýn Erdoðan'ýn annesi için yapýlmadý, bütün politikacý ve zengin cenazelerinin olmazsa olmazý sanki! T.C Baþbakanýnýn evine baþsaðlýðýna giden þahýs neden gazeteye de ilan verir. Baþsaðlýðý ilaný veren þirket, ilanýn altýna neden þirketinin logosunu da basar ve reklamýný yapar? Ölümde bile tanýtým mý yapmak isterler? Baþbakanýn annesi öldü. "Bu ilan çok okunur, bütün gazetelere tam sayfa ilan verin mi" derler acaba holding sahipleri? Zaten baþbakanýn evine baþsaðlýðýna gitmiþsin. Eþin de eþine baþsaðlýðý dilemiþ. Ýlan ne oluyor o zaman? Cümle alem görsün diye mi? T.C Baþbakaný gazete ilanlarýný mý kontrol edecek kim ilan verdi, kim vermedi diye? Kýsaca; bu ne demektir? Günahtýr, israftýr, ayýptýr, yalakalýktýr! Dünden itibaren rahmetli Tenzile Erdoðan'ýn cenaze namazýnýn kýlýnacaðý Fatih Camii ve topraða verileceði Karacaahmet Mezarlýðý'nda temizlik baþlamýþ.özellikle Karacaahmet Mezarlýðý'nda otlar yolunmuþ, topraklar temizlenmiþ, sahipsiz mezarlar elden geçirilmiþ, kýrýk taþý olan mezarlar onarýlmýþ. Buna ne demeli? Bu rezalet demektir. Ölülere ve yakýnlarýna saygýsýzlýk demektir. Mezardaki otlarýn temizlenmesi, çöplerin atýlmasý ve mezarlýk yollarýnýn temizlenmesi için T.C Baþbakanýnýn annesinin ölmesini mi beklediniz? Bu Türkiye mezarlýklarýndaki bütün ölülere ve mezar sahiplerine yapýlan saygýsýzlýktýr... Ýmza attýðý buluþlarla, teknolojinin en önemli isimleri arasýna giren ve geçtiðimiz günlerde ölen Aplle'in kurucusu Steve Jobs'un hayat öyküsü yakýnda piyasaya çýkacakmýþ. Jobs ölmeden evvel "çocuklarýmýn yanýnda olmayý baþaramadým. Çocuklarýmýn kitabýmý okuyarak beni tanýmalarýný istiyorum" demiþ. Çok zengin çok dahi biri ama; çocuklarý onu, yazacaðý kitaptan tanýyacaksa dahilik de zenginlik de para etmiyor bence. Eksik olsun yani. Çocuðum beni bu þekilde kitaptan tanýyacaksa hiç tanýmasýn daha iyi. Steve Jobs'un ölümünün ardýndan ona ilah muamelesi yapanlar, onun çocuklarýna olan ilgisizliðini de gözönüne alsýnlar ve de buluþunu yapýp ürettiði teknolojik aletleri de bedavaya satmayýp bu sayede dünyanýn en hýrslý zengini olduðunu da unutmasýnlar! Jobs'a ilah ve aziz muamelesi yapmak nedir, onu anlayamadým... Muzaffer Tema; Türk sinemasýnýn ilk gerçek starý. Türkiye'de genç kýzlarýn odalarýnýn duvarlarýna resmini astýðý ilk Türk film sanatçýsýdýr. Bu kadar tanýnan, bilinen efsane oyuncu Muzaffer Tema'nýn ölümünden sonra öyle alakasýz öyle yanlýþ þeyler yazýldý ki inanýlýr gibi deðil. Oðlu Alper için "Amerika'dan gelen oðlu" dendi. Oysa oðul Alper Tema, senelerdir Türkiye'de Erkin Koray'ýn orkestrasýnda baterist. "Son eþi Ýnci Haným için, "oðlunun annesi" dediler. Halbuki Alper; 7 defa evlenen Muzaffer Tema'nýn 6. eþi olan Gülay Hanýmdan olan oðludur. Önümüzdeki günlerde Muzaffer Tema için daha geniþ bir yazý yazacaðým. Ölenleri kutsallaþtýracaðýz diye, türlü türlü yanlýþlar yapmanýn anlamý var mý? CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi 13'üncü Kongresi yapýldý Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi'nin 13'üncü Kongresi yapýldý. Kongrede, Turgut Çalýcý baþkanlýða seçildi. CTP-BG açýklamasýna göre, kongre açýlýþýnda konuþan Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Ali Seylani, Parti Meclisi'nin Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'na iliþkin kararýna deðinerek, CTP'nin doðru yolda olduðunu söyledi. CTP Gençlik Örgütü Genel Baþkaný Haþim Kiracýoðlu da, örgütlülüðün önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde özellikle köylerde örgütlenmeye önem vermeliyiz. Yeni seçilecek olan arkadaþlarýn masa baþýndan kalkýp sosyal paylaþýmlarý BKP Paris'teki toplantýya katýldý Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), gözlemci üyesi olduðu Avrupa Sol Partisi'nin Yürütme Kurulu toplantýsýna katýldý. BKP açýklamasýna göre, 7-9 Ekim tarihlerinde Paris'te gerçekleþtirilen toplantýya BKP'yi temsilen parti dýþ iliþkiler sekreteri Salih Rüþtü Sonüstün katýldý. Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantýsý çerçevesinde katýlýmcý parti delegasyonlarý ile temaslarda da bulunan BKP Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Salih Sonüstün, Memur-Sen'den emeklilere destek Memur Sen, emekli derneklerinin maaþ kesintilerinin geriye ödenmesiyle ilgili baþlattýðý mücadeleye destek belirtti. Konuyla ilgili açýklama yapan Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, bir ülkenin sosyal devlet anlayýþýnýn eðitim ve saðlýða verilen önemden görülebileceðini belirtti. Mutlu, "Ancak ne yazýktýr ki ülkemizde yýllardan beri iktidar olan hükümetler buna önem vermemiþ ve kontrolsüz nüfusun da artmasýyla eðitim ve saðlýkta gerçekleþtirmesi gerekiyor. Kýrsal bölgelere yönelmeliyiz. Takým çalýþmasý çok önemlidir" dedi. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan seçimde Turgut Çalýcý, CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðýna getirildi. Seçildikten sonra kongreye hitap eden Çalýcý, tüm kongreye teþekkür ettikten sonra yeni yönetimle örgütü daha ileriye taþýyacaklarýna inandýðýný belirterek, "Önümüzde bizi zor günler bekliyor. Bu nedenle çok çalýþmalýyýz" diye konuþtu. Yapýlan seçimde CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Ayþe Yükselir, Ýpek Paþa, Safir Sorakýn, Ahmet Uzun, Mustafa Çobanoðlu, Mustafa Hacet, Hüseyin Kýzmazoðlu ve Hilmi Karaöz. Kýbrýs'ta yaþanan son siyasi geliþmeleri ve BKP'nin görüþlerini paylaþtý. Sonüstün, Ýtalya Komünist Partisi, Fransa Komünist Partisi, Türkiye'den Özgürlük ve Dayanýþma Partisi delegasyonlarý ve diðer katýlýmcý parti delegasyonlarý ile temaslarda bulundu. Yapýlan sunumda Avrupa Sol Partisi'nden daha aktif dayanýþma talep edildi. Sunumda ayrýca petrol arama çalýþmalarý ve gerginlikten de kaygý duyulduðu belirtildi. verilen hizmetler geri kalmýþtýr" dedi. Mutlu, þöyle devam etti: "Hükümetin acilen bir planlama dahilinde eðitim ve saðlýkta yaþanan sýkýntýlara çözüm üretmeye çaðýrmaktayýz. Bu sorunlarýn çözümü yönünde derhal eðitim alanýnda öðretmen hademe eksikliðinin tamamlanmasýný, saðlýk alanýnda ise ihtiyaç duyulan bütün kadrolarýn doldurulmasýný sosyal devlet anlayýþý olma yolunda talep ettiðimizi bir kez daha yetkililere ve kamuoyuna duyururuz." LEFKOÞA'DA EKÝNOKOK KONTROLÜ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Veteriner Dairesi'nin birlikte düzenlediði ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemleri baþladý. LTB Hamitköy Þubesi'nde baþlayan kontroller 13 Ekim'e kadar sürecek. Hamitköy Þubesi'nin yaný sýra LTB Haspolat Þubesi'nde gerçekleþtirilecek olan ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemleri 08:30 ile 13:00 saatleri arasýnda yapýlýyor. LTB'den verilen bilgiye göre, Hamitköy Þubesi'ndeki kontroller yarýn da devam edecek. Haspolat Þubesindeki kontroler ise 12 ile 13 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BÝRÝLERÝ HADLERÝNÝ BÝLDÝRMELÝ Bir vatandaþýmýz, Egemen Baðýþ'ýn, CTP'nin Tayyip Erdoðan ile Eroðlu arasýnda imzalanan kýta sahanlýðýyla ilgili anlaþmaya hayýr diyecek olmasýna karþý söylediklerine tepki gösterdi. Vatandaþýmýzýn yayýnlamamýz için bize gönderdiði elektronik mektubu þöyle: "CTP bir karar aldý ve Tayyip Erdoðan ile Derviþ Eroðlu arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasýna ret oyu vereceðini açýkladý. Egemen Baðýþ, kýta sahanlýðý anlaþmasýna mecliste hayýr oyu verecek olan CTP'yi akabinde uyardý... Vay be... Sayýn Baðýþ, KKTC'nin özgür bir ülke olduðunu söylemiyor mu? Kurumlarý olduðunu vurgulamýyor mu? Demokrasiden söz ederken mangalda kül býrakmýyorlar ama... Sayýn Baðýþ kusura bakmasýn, niye ABD, Almanya, Fransa, Ýngiltere ya da kardeþleri dediði Azerbaycan meclislerinde yapýlan oylamalarda herhangi bir partinin oy doðrultusuna müdahale edemezsiniz? Çünkü haddinize düþmedi... Çünkü onlar egemen devletlerdir. KKTC'ye gelince, iþinize gelince egemen, iþinize gelmeyince iþgalci mantýðý. Artýk birileri bunlara hadlerini bildirmeli..." SAYIÞTAYLIÐA BÝR ÝHBAR DAHA... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, iki yýl önce daðýtýlmasý için verilen malzemelerin tam olarak daðýtýlmadýðýný ve bugünlerde satýþa çýkarýldýðýný söyledi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Bunu bir ihbar olarak kabullenin. Hatta bu ihbarý Sayýþtay ele alýp deðerlendirsin... Ýki yýl önce meydana gelen sel felaketinden dolayý baþta Göçmenköylüler olmak üzere birçok yer zarar görmüþtü. Lefkoþa Belediyesi sel felaketinden dolayý zarar gören vatandaþlara verilecek televizyon, buzdolabý, yatak falan gibi malzemeleri hazýrlamýþ ama bu malzemeler yerlerine bugüne kadar ulaþtýrýlmamýþtýr. Nereye gitti bu malzemeler? Sanayi bölgesinde bulunan bir maðazanýn ambarýna. Büyük oranda daðýtýlmayýp ambara konan bu malzemelerin el altýndan satýldýðý söylenmektedir. Kimin uhdesindeydi bu malzemeler? Hangi ambarda korunuyordu? Bu malzemeleri satýþa sunan kimdir? Ýþte bunlarýn ortaya çýkarýlmasý için araþtýrýlmasý gerekmektedir... Ben duydum ki Sayýþtaylýk Lefkoþa Belediyesi'nde çalýþma yapmaktaymýþ... Acaba bu konuya da bir el atmasý mümkün mü?" ALO AFRÝKA HATTI MALÝYE BAKANLIÐI'NA CASUS AÐI MI? Maliye Bakaný, Bakanlýðýn tüm odalarýný, koridorlarýný kamera sistemiyle donatmaya karar vermiþ diye telefon etti bir okurumuz... Yayýnlýyoruz: "Maliye Bakaný aldýðý bir kararla bakanlýðý kamera ile donatýyor. Ancak kameralar sadece belli ve de önemli yerlere deðil, tüm odalara da yerleþtiriliyor. Bakanlýk çalýþanlarýnýn yüzde doksanýna yakýnýnýn bayan olduðu düþünüldüðünde bu durum biraz ters kaçmýyor mu? Maliye Bakanlýðý'na buradan sormak da boynumuzun borcu... Ersin Bey tüm odalara kamera donatacaðýna göre, Maliye'nin her odasýnda para var ve sen personelden þüphelenmektesin demektir... Ya da birisine bu iþin kaymaðýný sunmaktasýn... Yoksa..." BÝZÝM DUVAR RÜÞVETÝN KENDÝSÝ VAR, ALLAHI YOK Bizim Mandra 2005 yýlýnda Kooperatif Merkez Bankasý Genel Müdürü olan Nuri Erhat'ýn, bankadan 2 milyon sterlin kredi talep eden North Cyprus Properties and Construction Ltd'den 150 bin dolar rüþvet istediðinin, þirket direktörü Tahsin Özdað tarafýndan bizzat açýklanmasý, mandrada þok etkisi yaratýr. Bugüne kadar örtbas edilmeye çalýþýlan korkunç rezaleti sadece Afrika gazetesi manþetlerine taþýyarak halkýn bilgisine getirirken, sokaktaki adam "Bakalým bu rezaletin altýndaki isimler, bundan sonra insanlarýn yüzüne nasýl bakacak?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 11 Ekim 2011 Salý Kalem Yalçýn Okut Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði Baþkaný Müge Beidoðlu Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði baþkanlýðýna Müge Beidoðlu seçildi. Derneðin geçtiðimiz gün yapýlan genel kurulunda, Baþkan Yardýmcýsý Latife Pýnardan, Genel Sekreter Hale Özerem, Sayman Ebru Ervandar oldu. Dilek Tüccaroðlu, Seyran Borucu, Ayten B.Atakan, Duyunç Karamanlý, Aysel THALASSEAMÝALILARA YÖNELÝK KAN BAÐIÞI KAMPANYALARI SÜRÜYOR Thalassaemialýlarýn kan sorununa katký koymak amacýyla baþlatýlan kan baðýþ kampanyalarý devam ediyor. Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu yazýlý açýklamasýnda, 7 Ekim'de Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle KKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý ile Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nin Osman Fazýl Polatpaþa Cami'nde gerçekleþen kampanyada 49 ünite kan baðýþý yapýldýðý kaydedildi. Kampanyanýn Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay, Gazimaðusa Din Ýþleri Sorumlusu Yakup Deniz, Osman Fazýl Polatpaþa Cami din görevlisi Ýsmail Özcan, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nin Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk ve Baþhemþire Seffanur Seymen'in katkýlarýyla gerçekleþtiði belirtildi. 15 VE 16 EKÝM'DE DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Ayrýca 15 Ekim'de Kýzýlay Derneði Gazimaðusa Þubesi ve 16 Ekim'de de Maraþ Geliþtirme ve Dayanýþma Derneði'nin iki ayrý kan baðýþý kampanyasý düzenleyerek Thallasemialýlara katký koyacaklarýný derneðe bildirdiklerini ifade eden Varoðlu, "Kan baðýþlarýnýn bizler için çok önemli olduðunu bir kez daha hatýrlatýr, kampanyalarý düzenleyip katký koyan herkese teþekkür eder, diðer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasýný dileriz" dedi. HASÝPOÐLU: UBP TARÝHÝ MÝSYONUNU YERÝNE GETÝRECEK Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, "36 yýldýr gurur ve onurla Kýbrýs Türk halkýnýn refah, esenlik ve güvenliði için çalýþan partimiz; yeni bir yaþa girerken dün olduðu gibi bugün de tarihi misyonunu yerine getirmekte kararlýdýr" dedi. UBP'nin 36'ncý kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla mesaj yayýnlayan Hasipoðlu, UBP'nin Kýbrýs Türk halkýnýn özünden doðan, KKTC devletini kuran bir parti olduðunu vurguladý. "36 yýldýr gurur ve onurla Kýbrýs Türk halkýnýn refah, esenlik ve güvenliði için çalýþan partimiz yeni bir yaþa girerken dün olduðu gibi bugün de tarihi misyonunu yerine getirmekte kararlýdýr" diyen Hasipoðlu, UBP'nin birlikberaberlik içinde üstlenilen iktidar sorumluluðunun bilinci içinde yolunda yürümeye devam edeceðini belirtti. Hasipoðlu, UBP'nin bir yandan 36'ýncý yýldönümünü sevinç ve heyecanla kutlarken, diðer yandan bugün ve yarýnlarýn daha da güzel olmasý için hükümet ve parti çalýþmalarýna devam ettiðini kaydetti. Çeliktaþlýlar ve Bahar Öncelsoy da faal üye olarak görev yapacak. Genel Kurulda, üniversitelerin Psikolojik Danýþma ve Rehberlik bölümleri ile yapýlan iþbirliðinden duyulan memnuniyet de ifade edildi. Meslekleri ile ilgili çeþitli sorunlarý da dile getiren üyeler, okullarýnda alanlarý dýþýnda görevler almak durumunda býrakýldýklarýný ve bunun mesleki Tartýþmalý yasa tasarýlarýna ivedilik n SOSYAL GÜVENLÝK (DEÐÝÞÝKLÝK), KIBRIS TÜRK SOSYAL SÝGORTALAR (DEÐÝÞÝKLÝK), ÝHTÝYAT SANDIÐI (DEÐÝÞÝKLÝK) ÝLE YABANCILAR VE MUHACERET (DEÐÝÞÝKLÝK) YASA TASARISI'NIN KOMÝTELERDE ÝVEDÝLÝKLE GÖRÜÞÜLMESÝ TEZKERELERÝ OYÇOKLUÐU ÝLE KABUL EDÝLDÝ Meclis Genel Kurulu'nda gündem tamamlandýktan sonra Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Kýbrýs Türk Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tarsýsý ile Yabancýlar ve Muhaceret (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn komitede ivedilikle görüþülmesi tezkereleri oyçokluðuyla kabul edildi. Ek sunuþlarda ilk sunulan Baþbakanlýk Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn komitede ivedilikle görüþülmesine iliþkin tezkereyle ilgili söz alan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, sosyal güvenlik sisteminin ülkenin verimliliklerini olumsuz etkilediðini; ilköðretim birinci devresinde rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk hizmetleri gerekli olmasýna raðmen halen bulunmadýðýný ifade ettiler. Meslek ile ilgili yaþadýklarý sorunlarýn önemli bir kýsmýnýn ilgili yasal düzenlemelerdeki eksikliklerden kaynaklandýðýný vurgulayan üyeler, bu sýkýntýlarýn ele alýnarak çözülmesi temennisinde bulundular. temeli olduðunu söyledi. Sosyal güvenlik reform çalýþmalarýna deðinen Ünverdi, ciddi açýk veren sosyal güvenlik sistemi için hükümetin çalýþmalar yaptýðýný kaydetti. Ünverdi, çalýþanlarýn ileriye daha güvenle bakmasý için primlerle ilgili düzenlemeler yaptýklarýný belirtti. Ünverdi, emeklilik yaþýný 60'a çýkardýklarýný, iþsizlik düzenlemesi de yaptýklarýný anlatarak, "Tüm bunlarla inanýyorum ki sosyal güvenlik sistemimiz daha güvenli yere dayanacak. Her ay ödeme güçlüðü çektiðimiz emeklilerimizi de ödeyebileceðiz. Sizlerden destek istiyorum" dedi. SÝNGER, SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Amerika Louisville Üniversitesi Sosyal Hizmet Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Terry L. Singer, Sosyal Hizmetler Dairesi'ni ziyaret ederek Daire Müdürü Cansel Hýdýroðlu baþkanlýðýndaki sosyal hizmet uzmanlarýyla görüþtü. Daireden verilen bilgiye göre Prof. Singer, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) tarafýndan düzenlenen "Sosyal Hizmet ve Toplumsal Cinsiyetçilik" söyleþisine katýlmak üzere adada bulunuyor. Demokrasi ler Hâlâ büyük bir yanýlgý var; bizde de, dünyanýn birçok bölgesinde de Bizde de insanlarýn büyük çoðunluðu hâlâ yaþadýklarý rejimin demokrasi olduðunu, demokrasi de yaþadýðýmýzý zannediyorlar maalesef. Dünyadaki 6 milyar insanýn en az yarýsý da o mavala hâlâ inanýyor, ne yazýk ki... Oysa, örneðin Kürdistan da, 12 yaþýndaki pýrýl pýrýl çocuðun devlet güçleri tarafýndan bedenine sýkýlan 13 kurþunla katledilmesi de demokrasi midir?.. 13 kurþunla kendisi, ayrýca da kimbilir kaç kurþunla katledilen babasýnýn acýlý eþine, ve o pýrýl pýrýl gencin annesine demokrasiden söz ederseniz, size küfretmezse eðer, o da yine Devlet korkusundandýr. Korku olan yerde de - inanmayýnýz- demokrasi yoktur; olamaz... Bu sadece bir örnektir. Kürdistan da yýllardýr Kürtlere daha ne iþkenceler yapýlmýþ, ne acýlar çektirilmiþtir son zamanlarda eksik de olsa ortaya konmakta, deþifre edilmektedir. Demokrasi eðer, Ýngiliz emperyalizmine karþý Amerika nýn baðýmsýzlýðý için savaþan, ve o savaþý çok kanlý binbir cefadan sonra kazanýp Ýngiliz emperyalizmini kuzey Amerika dan kovan liderlerinin tanýmýyla: Halkýn, halk için halk tarafýndan idaresi ise eðer; günümüzde o demokrasiyi arayýn ki bulasýnýz!.. Anka Kuþu misali, Kaf Daðý nýn ardýndadýr yýllarýnda, Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý liderleri o demokrasi tanýmýný yaparlarken daha ne Marksizm vardý, ne de demokrasi Hatta, daha Fransýz Ulu Devrimi bile gerçekleþtirilmediydi. Fakat bu arada, Ýngiltere de daha ta 1215 te Kral ýn yetkilerini -ve de sýnýrsýz para harcama israflarýný- sýnýrlayýp kýsýtlayan ve ilk bütçe disiplinini getiren, dünyadaki ilk Anayasa olan, Magna Carta çok ileri bir adýmdý. Büyük Fransýz Devrimi de, Kral ýn, ve de ayaklanan yoksullar için: ekmek bulamýyorlarsa, pasta yesinler diyen Kraliçe nin kellerini Giyotin le kestirerek, -aradaki çok kanlý keþmekeþliklerden sonra- Monarþiye son veriyor, ve insanlýk tarihinde Magna Carta dan da çok daha büyük bir geliþme saðlýyordu Fransýz Ulu Ýhtilali ndeki o büyük altüstlüklerde, J.J. Rousseau (Ruso) nun felsefesiyle mücehhez/donanýmlý ve müthiþ hitabet yeteneðiyle Devriminin Yumruðu unvaný verilen Maximilien Robespierre, ne yazýk ki Devrim Hükümeti nin lideri iken yaptýðý çeþitli hatalar sonucu kendisi de Giyotine gönderilerek kafasýnýn kopartýlmasýný önleyemeyecekti Birinci Paylaþým Savaþý nýn sonlarýnda, Almanya nýn en önde gelen generallerinden Baþkomutan General Ludendorf, savaþý kaybedeceklerini fark ettiði günlerde, Kraliyeti ve Aristokrat Komutanlarý yenilgi zulmeti nden kurtarmak için Almanya Þansölyesi ne/ Baþbakaný na: Hükümeti sosyal demokratlara býrak, yenilgiyi kabul ve kapitülasyonlarý imzalama zulmeti onlarýn boynuna asýlsýn telkinlerinde bulunuyordu. General Ludendorf un bu yöndeki telkinlerini Þansölye kabul edip, iktidarý sosyal demokrat partiye býraktýktan sonra, ayný General Ludernof, sosyal demokrat hükümeti suçlayýp; Savaþ sýnýrlarýmýzýn dýþýnda sürmekteydi; yenilgi sözkonusu deðildi, yenilgiyi kabul edip bizi sýrtýmýzdan býçaklayan sosyal demokratlardý.. çýðlýklarýyla kendisinin ve mensup olduðu sýnýfýn suçlarýný baþkalarýna atýyordu Bu son cümle, bizim yakýn tarihimizde de kimilerine verilen rolleri ve yaþanan kimi yaþamsal hatalarý anýmsatmýyor mu?... Demokrasi diye diye geldik bugünlere...

9 11 Ekim 2011 Salý 9 Tünel ALINTI GEL DE BU ÜLKEDE KADIN OL "En yüksek" yetkili mahkemenin bir hukuk bilgesi olmasý gereken anlý þanlý baþsavcýsý, 2002 yýlýnda, Mardin'de 13 yaþýnda bir kýz çocuðunun ýrzýna geçen yaþýný baþýný almýþ, kentte tanýnmýþ, itibarlý 26 "Erkek"in cezalarýnda "Kýz ne yaptýðýný biliyordu" gibisinden utanç verici bir gerekçeyle indirim yapan yerel mahkemenin kararýný "uygun" bulmuþ. Gerçek adalet aranacak bir yerde erkek adalet egemen olmuþ. Gel de bu ülkede kadýn ol. Erkek ya, isterse karýsýný ekmek býçaðýný sýrtýna saplayýp öldürür; isterse pompalý tüfekteki saçmalarý üstüne boþaltýr; sonra da kameralara yýlýþýk bir gülücük eþliðinde "Namusumu temizledim" der. Nasýl olsa erkek adalet onu hoþgörecek AYDIN ENGÝN (t24) DÝPNOT Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye dünyadaki ölümlü maden kazalarý listesinde birinci sýrada. CEDDÝN DEDEN, NESLÝN BABAN, TÜRK MÝLLETÝ HEP KAHRAMAN ARÞÝV TARÝH 7 EYLÜL 2010 Mehmet Çangar dün gazetelere tam sayfa paralý ilan göndererek hakkýmýzda dava dosyaladýðýný duyurdu... Avukatý Serhan Çýnar tarafýndan bize de gönderilen ilaný biz de yayýnlýyoruz... Bu açýklamayý ücretsiz bir basýn bildirisi olarak yayýnlasa elbette onu da yayýnlardýk... Gözden kaçmayanlar... TARÝHÝ DEÐÝL TALÝHSÝZ MÝSYONLAR UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, "36 yýldýr Kýbrýs Türk halkýnýn refah, esenlik ve güvenliði için çalýþan partimiz; yeni bir yaþa girerken tarihi misyonunu yerine getirmekte kararlýdýr" diyor. 36 senede nereden nereye geldiðimizi, ya da nereden neredeye gelemediðimizi görmesek kel Fatma gibi kabaracaðýz biz de Hasipoðlu'nun hangi "tarihi misyon"dan söz ettiðini de anlayamadýk. Sað veya Sol, fark etmez Burada bütün siyasi partilerin edindikleri misyonlarýn "tarihi" bir yaný mý kaldý? Hepsi de "talihsiz" iþte ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 36 yýldýr gurur ve onurla Kýbrýs Türk halkýnýn refah, esenlik ve güvenliði için çalýþan partimiz tarihi misyonunu yerine getirmekte kararlýdýr. Ertuðrul HASÝPOÐLU VÝRGÜL... ÝSTÝFA YOK ÝSTÝFADE ÇOK Muhalefet yükleniyor, Dimitris Hristofyas nor diyor peynir demiyor. Muhalefet "çekil" diyor, Hristofyas ýsrarla istifa etmeyeceðini söylüyor. Muhalefet kendi beynini ayrý tutarak "ülkenin beyinsiz liderlerle nereye gittiði belli deðil" diyor. Hristofyas "çekilirsem memlekette birlik ve beraberlik zarar görecek" diyor. Olan patlamada ölenlere oldu. Politikacýlar ise iktidardan istifa ve iktidardan istifade üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor. "Türkiye'nin dýþ politikasý, mehter marþý gibidir. Bir iki adým atýyor. Tepki gelirse geri adým atýyor." Doç. Dr. Ahmet Sözen (DAÜ, Kýbrýs Politikalar Merkezi Direktörü) Seçilmiþ liderler 2008 mali çöküþü görmezden geldiðinde, halkýn protestolarý er ya da geç boþluðu doldurur. Wall Street protestolarý cesaret verici, fakat 1920'lerden beri finans seçkinlerinin sýradan Amerikalýlara yönelik giriþtiði talana çare bulmak konusunda, demokrasi mekanizmasýnýn topyekün baþarýsýzlýðýnýn da göstergesi. Üç yýldýr "Nerede bu öfke?" diye soruyorduk. Bir süre Çay Partisi, o öfkenin üzerine kondu, milyarderlerin finanse ettiði, hükümete saldýran bu sahte Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... popülizm, Amerikalýlarýn Wall Street tarafýndan temsil edilmeyen yüzde 99'una hiçbir þey vermedi. Nihayet asýl haydutlarý hedef alan gerçek protestolara tanýk oluyoruz. Occupywallst.org'un, diðer kentlere yayýlmasý, internet üzerinden örgütlenmeyi sahadaki protestolarla harmanlamasý ilham verici. Hafta sonu 700'den fazla insanýn gözaltýna alýndýðý New York'taki protestolar, bilhassa polis barýþçý protesto koreografisini eline yüzüne bulaþtýrmayý ve göstericileri kasten tuzaklara sürüklemeyi sürdürdüðü Memleketimden manzaralar Wall Street protestolarý cesaret verici. Üç yýldýr nerede bu öfke? diye soruyorduk GÜNÜN FOTOÐRAFI takdirde, muhtemelen daha fazla eylemciyi çekecek. Fakat er ya da geç protestolarýn siyasete tahvil olmasý gerekecek. Büyük bir deðiþim umudu saçan yeni baþkanýn eþlik ettiði siyaset, krizin ilk aþamasýnda bizi yanýlttý. Obama, çöküþe ve mali modelde köklü deðiþikliklere direnen Wall Street dostu bir ekip kurdu. Dodd-Frank Yasasý, ilericilerin gösterdiði çabalara raðmen yetmedi. Müþteriyi gözeten önlemler, Merkez Bankasý'nýn itirazý üzerine nispeten alt düzey yasa koyucular tarafýndan ilave edildi. Yasanýn kuvvetli maddeleri Cumhuriyetçilerin taþ koymasý ve Tim Geithner'ýn Hazine Bakanlýðý'nýn sýký düzenlemeye heves göstermemesi sonucunda ciddi biçimde budandý. Süregiden resesyonun temeli, 2009 ilkbaharýnda bankalarýn köklü biçimde reformdan geçirilmesindeki baþarýsýzlýkta bulunabilir. Bugün faiz oranlarý rekor bir düþüþ içinde, fakat Wall Street bankalarý parayý hâlâ birleþme anlaþmalarýndan, karmaþýk menkul kýymete dönüþtürmelerden ve kendi hesaplarý üzerinden yaptýklarý alým satýmlardan kazanýrken, yerel bankalar güvenilir müþteriler dýþýnda kimseye kredi açamayacak kadar aðýr travma geçiriyor. Ekonomiyi çökerten sistematik usulsüzlüklerden dolayý kimse hapiste deðil, müþteriler bankalarýn kendi kayýplarýný karþýlama hayalleriyle koyduðu yeni ödemelerle kazýklanýyor. Ve mortgage haciz krizi, iltihap toplamayý ve ekonominin geri kalanýný harap etmeyi sürdürüyor. Yani Wall Street protestocularýnýn öfke duymak için bol sebebi var. Peki sistemin baðrýndan ne tür bir reform çýkaracak? Wall Street yerden göðe kadar hak ettiði türde bir öfkeye nihayet mazhar olurken demokratik yollardan seçilmiþ yetkililer, sistemin ziyadesiyle ihtiyaç duyduðu ciddi reformlarý kucaklamaktan ýþýk yýlý uzakta. Bankacýlar, kamuoyu kararlý biçimde aleyhlerine dönene ve demokratik yollardan seçilmiþ liderler önderlik etmeye karar verene kadar büyük bir güce sahip. Bu protestolar uzun süredir geliyorum diyordu; korkarým ki sistemin ihtiyaç duyduðumuz köklü reformlarý hayata geçirmesi çok daha uzun süre alacak. (ROBERT KUTTNER/The Huffington Post)

10 10 11 Ekim 2011 Salý GÜNEYDEN... 17,5 KÝLO HÝNT KENEVÝRÝYLE YAKALANDI Polonyalý 36 yaþýndaki bir þahsýn, dün sabaha karþý Larnaka havalimanýnda; tasarrufundaki 17,5 kilo hint keneviriyle yakalandýðý ifade edildi. Simerini gazetesi, dün sabaha karþý tasarrufundaki 17,5 kilo hint keneviriyle Larnaka havalimanýnda yakalanan ve uyuþturucu maddeyi Kuzey Kýbrýs'a getirmeyi planladýðýný söylediðini öne sürdüðü Polonyalý þahsýn; geçmiþte sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" topraklarýndan sýnýr dýþý edildiðini kaydetti. Yakalanan þahsýn dün Larnaka Kaza Mahkemesine sevk edildiðini ve aleyhinde sekiz gün tutukluluk emri verildiðini yazan gazete, Rum polisinin söz konusu þahsýn iddialarýný araþtýrmakta olduðunu kaydetti. Gazete, Polonyalýnýn tasarrufunda ele geçirilen 17,5 kilo uyuþturucu maddenin deðerinin; yarým milyon Euro'yu geçtiðini ekledi. Daðcýlýk Spor Derneði, yeni sezona baþladý n KARPAZ'DAN TRODOS'A KADAR ADA GENELÝNDE YÜRÜYÜÞLER DÜZENLEYEN DERNEK, YENÝ PARKURLAR ÝÇÝN DE ÇALIÞMA YAPIYOR Ada genelinde her pazar dað/doða yürüyüþleriyle bilinen Daðcýlýk Spor Derneði, sonbaharýn geliþiyle birlikte yeni sezona baþladý. Sýcak hava nedeniyle yaz aylarýnda Alevkaya bölgesi hariç yürüyüþleri azaltan Dernek, sezonun baþlamasýyla her pazar farklý bir parkurda yürüyüþler programladý. Ekim baþýndan itibaren mayýs sonuna kadar Karpaz'dan Lefke/Yeþilýrmak'a, Trodos'tan Baf bölgesine kadar adanýn her tarafýnda yürüyüþlerle spor yanýnda doðaya ve ülkeye dair "farkýndalýk" yaratan dernek, zaman zaman Volga kýyýlarý, Karadeniz Antalya gibi farklý bölgelere yurt dýþý organizasyonlar da yapýyor. Küçük Erenköy bölgesindeki tünel, Kalkanlý bölgesindeki yýllýk anýtsal zeytinler, kaynak sular, maðaralar, okyanusu çaðrýþtýran Akdeniz köyü sahilleri gibi bilinmeyen bir çok bölgede keþiflerde de bulunarak bunlarý parkurlara dahil eden dernek, parkurlarýn düzenlenmesine emek yanýnda mali katký da saðlýyor. Eski Turizm Planlama Dairesi müdürlerinden ÝKÝNCÝ AV VE AVCILIK FESTÝVALÝ SONA ERDÝ- Bu yýl ikincisi düzenlenen Av ve Avcýlýk Festivali, 10 bin dolayýnda ziyaretçi aðýrladý. Kara ile deniz av malzemelerinin yaný sýra 4X4 arazi araçlarý ve deniz taþýtlarýnýn da yer aldýðý 3 günlük festival önceki gün tamamlandý. Festivalle ilgili bir yazýlý açýklama yapan KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu, "Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz Av ve Avcýlýk Festivali'nde birçok avcý önümüzdeki günlerde açýlacak olan Büyük Av sezonu için hazýrlýklarýný tamamlama fýrsatý buldu. Ülkemizin çeþitli Mustafa Cemal baþkanlýðýnda yýllardan beri istikrarla çalýþmalarýný sürdüren dernek, 100'e yakýn üyesi yanýnda, bir o kadar gönüllü katýlýmcýsýyla 7'den 70'e her yaþ gurubundan insana hitap ediyor. Derneðin yürüyüþ parkurlarý, aylýk programlarla adlý web sitesinden yayýnlanýyor. bölgelerinde bulunan avcýlarýmýzla festivalde buluþma imkanýmýz oldu" dedi. Tayfunlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Merkezi Av Komisyonu himayelerinde ve Lefkoþa Türk Belediyesi, Yaban Tv, Avcý Co, KKTCELL, Fellahoðlu Cep Shop, APNEA, Deniz Plaza sponsorluðunda gerçekleþen 2. Av ve Avcýlýk Festivali'nde, Av Malzemecileri Ýmal, Ýthal ve Satýcýlar Birliði üyelerine, kendileriyle ekip çalýþmasý yapmalarýndan ötürü, avcýlara da ilgilerinden dolayý teþekkür etti. EVE BOMBA Gazete, baþka bir haberinde ise, dün sabaha karþýn Güney Lefkoþa'nýn bir mahallesinde; 46 yaþýndaki bir þahsýn evine konan bombanýn patlamasý sonucu evde maddi hasar meydana geldiðini yazdý. Gazete polisin araþtýrmalarýnýn devam etmekte olduðunu ekledi. BET OFÝS KUNDAKLANDI Bu arada gazete, 33 yaþýndaki bir þahsýn Lefkoþa'daki bet ofisinin kundaklandýðýný ve yangýn sonucunda bet ofisin neredeyse tamamen yandýðýný yazdý. Gazete, yangýn sonucunda iþyerinde toplam 150 bin Euro'luk zarar meydana geldiðini kaydetti. RUM POLÝSÝ KAÇAK GÖÇMEN ÇETESÝNÝ ÇÖKERTTÝ Öte yandan Fileleftheros ve diðer gazeteler, Rum polisinin bir kaçak göçmen çetesini çökerttiðini yazdý. Gazete, Rum Polisi Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunotos tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya dayanarak, Larnaka Havalimanýnda yapýlan bir operasyonda, Umman'dan Güney Kýbrýs'a öðrenci olarak giden 36 kiþiden 21'inin sahte belgelere sahip olduklarýnýn tespit edildiðini; bunun akabinde de göçmen çetesinin çökertildiðini ifade etti. Gazeteler, konuyla ilgili olarak, 57 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum ile 26 yaþýndaki bir Sri Lankalýnýn yakalandýðýný ve söz konusu kiþilerin dün Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesine sevk edildiklerini kaydetti. DANÝEL PÝPES ÝLE SÖYLEÞÝ Uluslararasý analizörlerden Türkiye konularý uzmaný Daniel Pipes, Doðu Akdeniz'deki Türk siyasetinin ve TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile Ankara'nýn genel davranýþýnýn, yabancý ülkeler ve özellikle Washington'un Kýbrýs sorununa yeni bir bakýþ açýsýyla bakmasý açýsýndan Güney Kýbrýs için bir fýrsat olabileceðini iddia etti. Fileleftheros gazetesine söyleþi veren Pipes, Kýbrýs sorununun; bir istisnayý teþkil etmediðini, bugün Türkiye tarafýndan yaratýlan durumun bir parçasý olduðunu savundu. HRÝSTOFYAS OMORFO VE MARAÞ'IN ÝADESÝNDE ISRARLI Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Omorfo ve kapalý bölge Maraþ'ýn Kýbrýs Rum tarafýna iade edilememesi durumunda bir barýþýn söz konusu olamayacaðýný söyledi. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn önceki gün Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumlarýn "Astromerit" köyünde her yýl düzenledikleri anma etkinliðinde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs sorunu ve çözüm çabalarý ile Güney Kýbrýs'ta patlak veren siyasi kriz gibi önemli konulara deðindiðini yazdýlar. Habere göre Hristofyas konuþmasýnda; Omorfo ve kapalý bölge Maraþ'ýn Kýbrýs Rum idaresine iadesi olmaksýzýn ve Kýbrýslý Rumlarýn çoðunluðuna, Kýbrýs Rum idaresi altýnda evlerine geri dönme imkanýný saðlayacak ciddi toprak düzenlemeleri yapýlmaksýzýn, Kýbrýs Rum tarafýndan kabul görecek, kalýcý ve fonksiyonel bir çözümün bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný iddia etti.

11 11 Ekim 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Ýsyanda 187 çocuk öldürüldü Altý aydan fazla bir süredir yönetim karþýtý gösterilere sahne olan Suriye'deki askeri operasyonlarda þimdiye kadar en az 187 çocuðun öldürüldüðü bildirildi. Ýyice sýkýþan Esad ise komþusu Ürdün'ü tehdit etti. BM Çocuk Haklarý Komitesi, 58. oturumunun sonunda, "gösterilerin baþlangýcýndan bu yana çocuk haklarýnýn ciddi olarak ihlal edildiðine iliþkin düzenli, inandýrýcý ve saðlam raporlarýn son derece kaygý verici olduðunu" belirterek, "keyfi tutuklamalar, gösteriler sýrasýnda öldürülen çocuklar, iþkence ve kötü muamelelerin" olduðunu belirtti. Komite baþkaný Jean Zermatten düzenlediði basýn toplantýsýnda, ellerinde, 22 Eylül tarihi itibarýyla, öldürülen en az 187 çocuðun listesinin bulunduðunu söyledi. MUHALÝFLER KAYBEDÝLÝYOR Zermatten, þiddetin çocuklar üzerinde, yaþam hakkýna saygýsýzlýk, gözaltý ve tutuklamalar yüzünden "doðrudan etkisi olduðunu", aile bireylerinin kaybolmasý veya ölümü veya eðitim olanaklarýna eriþimde yaþanan güçlüklerin de çocuklar üzerinde "dolaylý bir etki yaptýðýný" belirtti. Komite, Suriyeli yetkililerin güç Tahrir'de din çatýþmasý: 24 ölü Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'i deviren gösterilerden sonraki en kanlý çatýþmalar yaþandý. Bir kiliseye yapýlan saldýrýyý protesto eden Hristiyanlar güvenlik güçleriyle çatýþtý. Olaylarda en az 24 kiþi öldü, 200'den fazla kiþi de yaralandý. Bazý medya kuruluþlarý olaylarda ölen kiþiler içerisinde askerlerin de bulunduðunu ileri sürerken, Mýsýr devlet televizyonu olaylarda en az 3 askerin öldüðünü ve ölen askerlerin vücutlarýndan ateþli silah mermileri çýktýðýný ileri sürdü. Baðýmsýz El Masry El Yovm Gazetesi'de gösteriler sýrasýnda makineli tüfek mermileri taþýyan Hristiyan göstericilerin fotoðraflarýný yayýmladý. "OLANLAR ÜLKEYÝ PARÇALAMAYA YÖNELÝK BÝR PLANDIR" Baþbakan Ýsam Þeref, Kahire'de meydana gelen çatýþmalarýn Hristiyan-Müslüman çatýþmasý olmadýðýný, ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan olduðunu söyledi. Mýsýrlýlar'ý birlik olmaya çaðýran Þeref, kanunu sert bir þekilde uygulayacaklarýný, bu olayýn ardýndaki güçlerin kullanýmýna son verilmesi için derhal önlem almasýný istedi. BM, Suriye'de yönetim karþýtý protestolarýn baþladýðý Mart ayýndan beri ölenlerin sayýsýnýn 2 bin 900'ü geçtiðini açýklamýþtý. ÜRDÜN'E TEHDÝT Bu arada Türkiye ve Ýsrail'in geçtiðimiz hafta sýnýrýnda tatbikat yapmasýna ses çýkaramayan Beþar Esad, benzer bir tatbikat yapmasý halinde Ürdün'ü bombalayacaðý tehdidinde bulundu. MOSSAD'a yakýnlýðýyla bilinen internet sitesi DEBKAfile'ýn haberine göre, Türkiye ve ABD, Ürdün Kralý Abdullah'dan Ürdün-Suriye sýnýrýnda askeri tatbikat yapmasýný istedi. Ürdün'ün Türkiye ve Ýsrail gibi sýnýrýnda askeri tatbikat yapacaðý haberini alan Esad, Amman'a sert bir mesaj gönderdi. Esad, Türkiye ve Ýsrail'in yaptýðý gibi Ürdün'ün de sýnýrlarýna asker göndermesi durumunda Ürdün'de sýnýra yakýn kasaba ve köylere bomba yaðdýracaðý tehdidinde bulundu. Suriye yönetimi, Türkiye'nin Hatay'da sýnýra yakýn bölgede askeri tatbikat yapmasýna ise sessiz kalmayý tercih etmiþti. cezalandýrýlacaðýný ifade ederek, ibadet yerlerinin korunmasý için ne gerekiyorsa yapacaklarýný kaydetti. "Mýsýr'ý demokrasiye götürecek seçimlerin yapýlmasýný engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz" þeklinde konuþan Þeref, olaylarýn arkasýndaki gizli elleri de keseceklerini söyledi. Þeref, Mýsýrlýlar'ýn, din ve mezhep çatýþmasýndan uzak durmalarý gerektiðini vurgulayarak, "Bu ateþ herkesi yakar" þeklinde konuþtu. OLAYLAR ÝSKENDERÝYE'YE SIÇRADI Mýsýr'da yayýmlanan baðýmsýz El Masry El Yovm Gazetesi'nin haberine göre, görgü tanýklarý, Ýskenderiye kentinin Sidi Caber Caddesi'nde Kahire'deki olaylarý protesto eden Hristiyanlar'a suçlu gruplarýnýn saldýrdýðýný ileri sürdüler. Gazete, Kahire'deki çatýþmalarýn sadece Tahrir meydanýndan ibaret olmadýðýný, Ramses Meydaný'nda bulunan Kýpti Hastanesi'ne suç gruplarý üyesi yüzlerce kiþinin saldýrdýðýný, Kahire merkezde bulunan Hristiyan bir iþadamýna ait dükkanýn da saldýrýya uðradýðýný ileri sürdü. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. HRÝSTOFYAS: Sonuna kadar görevimin baþýndayým Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Güney Kýbrýs'taki patlamanýn sorumluluðunu kendisine yükleyen raporun ardýndan gelen yoðun istifa çaðrýlarýna, görev süresini tamamlayana kadar istifa etmeyeceði yanýtýný bir kez daha verdi. Haravgi gazetesinin haberine göre Hristofyas, dün Güzelyurt kökenli Rumlarýn düzenlediði etkinlikte yaptýðý konuþmada istifa etmesi konusuna da deðindi ve "anayasanýn kendisi için öngördüðü süre boyunca görevde kalmaya devam edeceðini" açýkladý. Rum siyasi partilerinin istifa çaðrýlarýna karþýn dünkü konuþmasýnda Hristofyas; kendisinin istifa etmesinin ülkeye birlik ve beraberliði getirmeyeceðini savundu ve ülkede yaþanacak bir siyasi istikrarsýzlýðýn Güney Kýbrýs'ý tüm alanlarda çok kötü þekilde etkileyeceðini sözlerine ekledi. ÝÇ CEPHEDE DURUMU GÜN GEÇTÝKÇE KÖTÜLEÞÝYOR Öte yandan gazeteler, Polis Poliviu'nun yaný sýra bir diðer raporu hazýrlayan Rum polisinin söz konusu raporunda patlamada ölen bazý kiþilere de sorumluluk yüklendiði iddialarýnýn Rum iç siyasetinde ortamý iyice gerginleþtirdiðini, bazý siyasilerin küfürlere varan açýklamalar yaptýklarýný yazdýlar. Politis: "Çatýþma Sýnýrý Aþtý - Küfür Dalgasý - Kimin Sorumlu Olduðuna Dair Çatýþma Dayanýlabilir Sýnýrý Aþtý" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum siyasilerin, polisin raporuna iliþkin dün yaptýklarý karþýlýklý açýklamalarýn "küfür derecesine varan çok aðýr sözler" içerdiðini, Rum polisinin ise raporun basýna yanlýþ aktarýldýðýný açýkladýðýný yazdý. Gazete, özellikle DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Rum Meclisi ve KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun Rum polisinin raporuna ve patlamadan sorumlu kiþilere yönelik küfürler içeren konuþmalar yaptýklarýný, AKEL yetkilileri ile Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'dan sert yanýt aldýklarýný belirtti. Gazete, tartýþmalarýn sebebinin ise patlamada ölen Mari Deniz Üssü Komutaný Andreas Ýoannidis ve üste görevli subay Lambrpos Lambru'ya polisin raporunda sorumluluk yüklendiði iddiasý olduðunu yazdý. Habere göre Anastasiadis dün bir etkinlikte yaptýðý konuþmada; Poliviu'nun raporundan kuþku duyan "hatalýklý beyinlerden" söz ederken, ülkenin "beyinsiz liderlerle nereye gittiðinin belli Sayýþtay dan Polis Genel Müdürü ne helikopterler konusunda mektup Rum Sayýþtaylýðý, Polis Genel Müdürlüðü'ne gönderdiði mektupta, satýn alýnarak Rum polisinin kullanýmýna verilen "Agusta Westland 139" tipi iki helikopteri üreten firmanýn güvenirliliði konusunu gündeme getirdiði belirtildi. Politis gazetesi, bu konunun, yeni helikopterlerde ikinci el parça kullanýldýðýnýn tespit edilmesi ile ortaya çýktýðýný, bunun üretici firmayla imzalanan anlaþmaya ters olduðunu yazdý. Sayýþtay Hristallas Yorgacis adýna Andreas Haralambus imzalý, 30 Eylül 2011 tarihli, Polis Genel Müdürü'ne gönderilen mektupta, Sayýþtay'ýn konuyu çok ciddi olarak nitelendirdiðini, üretici firmanýn güvenirliliði olmadýðý" gibi ifadeler kullandý. Rum Meclisi ve KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun ise polisin raporunu "ölenlerin hatýrasýna hakaret edici ve adi bir rapor" olarak nitelendirdiði bildirildi. Özellikle Anastasiadis'in sözlerine Stefanu ve AKEL'den, aþýrýya kaçmayan ancak sert tepki geldi. Stefanu; Anastasiadis ve Omiru'nun sözlerinin "iktidar için sabýrsýzlanmalarýndan" kaynaklandýðýný ancak bunun "Türkiye'nin tehditlerinden, ekonomik krizden ve diðer sorunlardan daha önemli olmadýðýný" söylemekle yetindi. AKEL Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise; Anastasiadis ve Omiru'nun polisin raporunu bilmeden ve sadece basýnda çýkan bir habere dayandýrarak bu þekilde açýklama yapmalarýný kýnadý. Lukaidis; Anastasiadis'in dile getirmediði küfrün neredeyse kalmadýðýný belirterek söz konusu siyasetçilerin devlet kurumlarýna saygýlarýnýn kalmadýðýný, baþsavcý ve polisin tek kiþiden ibaret olmadýklarýný sözlerine ekledi. Öte yandan polisin raporunda suçlandýklarý iddia edilen Ýoannidis ve Lambru'nun ailelerinin avukatlarý da dün yaptýklarý açýklamalarda, Ýoannidis ve Lambru'nun patlayýcýlara iliþkin hiçbir karar mekanizmasýnda yer almadýklarýný belirttiler ve her türlü suçlamayý reddettiklerini vurguladýlar. Rum polisi ise, tüm bu tepkiler sonrasýnda açýklama yapmak zorunda kaldý ve raporda Ýoannidis ile Lambru'ya yönelik herhangi bir suçlama yer almadýðýný, aksi yönde basýnda çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný duyurdu. Rum polisi; söz konusu iki subayýn olayýn gerçekleþmesinde oynadýklarý rolün raporda yer aldýðýný ancak herhangi bir suçlamanýn bulunmadýðýný açýkladý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberleri þu baþlýklarla yansýttýlar: Fileleftheros: "Kriz Kontrol Dýþý - Trajedi Konusunda Hükümet ile Muhalefet Arasýndaki Çatýþma Sýnýrda - Ýç Siyasette Aðýr Sözler, Nitelendirmeler ve Saldýrýlar". Simerini: "Liderlikte Ýç Savaþ - Sert Suçlamalar ve Aðýr Nitelendirmeler - Polis Yalanladý - Hristofyas: Kalýyorum". Haravgi: "Çýkarlarý Ýçin Kriz Yaratýyorlar - Polis: Hiçbir Kurbana Yönelik Suçlama Yok". Alithia: "Baþkanlýk Polisine Karþý Patlama 'e Kadar Kalýyor". konusundaki çekincelerini dile getirerek bir dizi öneride bulunduðunu yazan gazete, Sayýþtaylýðýn ayrýca; üretici firmanýn, helikopterlerde ikinci el parça kullanýldýðýný ve maliyetini üstlenmeyi reddettiðine ve bunu sert bir üslup kullanarak yaptýðýna da iþaret ettiðini belirtti. Habere göre Sayýþtaylýk mektubunda ayrýca, "Agusta Westland 139" (AW 139) tipi helikopterlerin yaptýðý kazalara iliþkin tarihçesini de sýraladý. Sayýþtaylýk, helikopterler konusunda, polis, Sayýþtaylýk ve Adalet Bakaný'nýn katýlýmýyla Baþsavcýlýkta gerçekleþtirilen 1 Eylül'deki toplantýdan bu yana, helikopterlerin kontrollerinin yapýlmadýðýnýn da ortaya çýktýðýný belirterek, bunun ciddiyetle baðdaþmadýðýný ifade etti. DOÐALGAZ VE PETROL Araþtýrmalar devam edecek Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin sebep olduðunu iddia ettiði "gerilim ve tahriklere" raðmen hidrokarbon araþtýrmalarýnýn devam edeceðini, öte yandan "egemenlik haklarýnýn tartýþma konusu olmadýðýný" söyledi. Fileleftheros; "Araþtýrmalar Tahriklere Raðmen Devam Edecek... Baþkan Haklarý Tartýþmadýklarýný Ýfade Etti" baþlýklarýyla yayýmladýðý haberinde, Hristofyas'ýn dün sözde "Omorfo Belediyesi"nin düzenlediði 31'inci "anti - iþgal" etkinliðinde yaptýðý konuþmada söylediklerine yer verdi. Rum tarafýnýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölge"sindeki (MEB) hidrokarbon yataklarý tespitiyle ilgili "Türk tehditlerine" cevaben, "egemenlik haklarýnýn tartýþma konusu olmadýðýný" söyleyen Hristofyas, araþtýrmalarýn Türkiye'nin "gerilim ve tahriklerine" raðmen devam edeceðini kaydetti. Hristofyas, Kýbrýs sorununun çözümü amacýyla gerçekleþtirilmekte olan müzakereler ile Rum tarafýnýn enerji kaynaklarý arama araþtýrmalarý arasýnda bir bað bulunduðunu kabul etmelerinin ise mümkün olmadýðýný belirtti. "Hidrokarbon yataklarýnýn bulunmasý ve bunlardan istifade edilmesi olasýlýðýnýn; Kýbrýs sorununun çözümü için güçlü bir motivasyon teþkil ettiðini" belirten Hristofyas, "bu olasýlýðýn halk ve vatan için; ekonomik alanda olaðanüstü perspektifler açmakta olduðunu" dile getirdi. Bunun Türkiye ve Kýbrýs Türk tarafýnca anlaþýlmasý gerektiðini ifade eden Hristofyas, Türkiye ve Kýbrýs Türk tarafýný; tutumlarýný deðiþtirmeye, daha uzlaþmacý olmaya, halihazýrda üzerinde mutabakata varýlanlara ve sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin egemenlik haklarýna saygý duymaya, ayný zamanda BM'nin 1251 sayýlý kararý çerçevesinde belirlenen çözüm zemini çerçeveleri içerisinde hareket etmeye çaðýrdý.

12 12 11 Ekim 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Saçlarýný öreyim Geç garþýma göreyim Bana sevdiðni söyle Bu daðý devireyim BAÞKA KENTTE ÖLÜMÜ BEKLEMEK Fýstýk Ahmet (Tanrýverdi) Adalý Yayýnlarý sayfa "Diplomasi, köpeðe tasmayý takýncaya kadar onu okþama sanatýdýr." Flechter Knebel Bazan gökyüzüne dalarým da Boþlukta nokta nokta, solgun, silik Binlerce yýldýz eðmeçlerini çizer Elbet birbirleriyle karþýlaþýr onlar da Bizim aþkýmýz yýldýzlara benzer Maceramýz üstünde buluþtuk Yüzümüz gülmeden seviþtik Necati Cumalý "Önlenmez ayrýlýk" adlý þiirinden -çeviri þiir- SEVGÝLÝLER GÜNÜ ÝÇÝN BÝR SOÐAN Ne kýrmýzý bir gül ne de kadife bir yürek; kahverengi kabuðuna sarýlý, bir soðandýr vereceðim sana. Sözvericidir ýþýðý, yavaþça soyunuþu gibi aþkýn. Þimdi, burada. Bir sevdalýnýn gözleri gibi gözyaþlarýyla dolacak gözlerin: Hüznün, bulanýk iki resmi sanki. Çapkýn deðil ne de fýrsatçý, gerçekçi olmaya çalýþýyorum: Bir soðandýr vereceðim sana. Ýnatçý, yapýþkan ve kalýcý, "biz" kaldýkça "ikimiz". Al onu. Evlilik yüzüðüne dönüþsün Platin renkli halkalarý, istersen eðer. Býçaðýna ve parmaklarýna Yapýþacak kokusu ve dudaklarýnda kalacak ateþli öpüþü, öldürürcesine. Carol Ann Duffy "Love Poems"-2010 Çeviri: M. KANSU (8 Ekim 2011-Lefkoþa) "MEÇHUL TUTSAKLAR", ÝZMÝR VE ANKARA'DA GÖSTERÝLECEK Cem Kar'ýn yönetmenliðini yaptýðý "Meçhul Tutsaklar" belgesel filmi; bugün Ýzmir, Perþembe günü ise Ankara'da gösterilecek. Cem Kar tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, gösterimlerin hemen ardýndan "Meçhul Tutsaklar" kitabý tanýtýmý yapýlacak, imza günü düzenlenecek. "Meçhul Tutsaklar" belgesel filmi, yarýn saat 19:00'da Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi'nde Ýzmirlilerle buluþacak. "Meçhul Tutsaklar"ýn Türkiye gösterimleri Ankara ile devam edecek, Perþembe günü saat 19:00'daki gala gecesi Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde yer alacak. Cem Kar yaptýðý açýklamada, "Belgesel filmimizin, Türkiye'nin önemli merkezlerinden Ýzmir ve baþkent Ankara'dan ilgi görmesi ve davet almasý gerek ülkemiz için, gerekse kendi adýma oldukça sevindirici ve gurur verici bir durum " dedi. Kar, þunlarý söyledi: "Bu noktada film ve kitaba ilgi gösteren belediye baþkanlarýmýza, Ankara Büyükelçimize ve çalýþanlarýna, Ýzmir Konsolosumuza ve çalýþanlarýna teþekkür etmek isterim. Yaþanýlanlarý, yaþayanlarýn anlattýðý belgesel filmin yolculuðu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Zira, baþta Ýstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen davetlere katýlmaya, kitabýmýzla Meçhul Tutsaklar'ýn bilinir olma mücadelesini anlatmaya ve belgesel filmi göstermeye devam edeceðiz." Ziya Ormancýoðlu'nun ilk kitabý... "Kelebekler Eksilmesin Baþýndan" Afrika Özel: Ziya Ormancýoðlu'nun ilk kitabý olan "Kelebekler Eksilmesin Baþýndan" isimli þiir kitabý Khora Yayýnlarýnýn 5. Kitabý olarak okuyucu ile buluþtu. Ziya Ormancýoðlu'nun birbirinden güzel þiirlerinin sadece bir kýsmýný içerisinde bulunduran ilk kitabýný Gazetemize getirerek Genel yayýn yönetmenimiz Þener Levent'e takdim etti. Kitabýn arka kapaðýnda yazan tanýtým yazýsý Ormancýoðlu'nun duygu ve düþüncelerine özet niteliðindedir. Bu metni sizlerle paylaþýyoruz. "Ormancýoðlu'nun þiiri memur þiiri deðil, iþçi sýnýfýnýn içinden doðan sahici bir þairin, þiiridir. Þiirlerinin her mýsrasýnda halkýn acýsýný, "Anahtar" filmi "Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali"nde Kýbrýslý Türk Yönetmen Cemal Yýldýrým'ýn "Anahtar" filmi bu yýl 48'incisi düzenlenen "Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali"nin "Özel Gösterim" bölümünde bu akþam sanatseverlerle buluþacak. Anahtar Film Ýletiþim Sorumlusu Murat Obenler tarafýndan yapýlan açýklamaya göre film, yönetmeni, oyuncusu, teknik ekibi, mekan ve sponsoruyla tam anlamýyla bir Kýbrýs Türk yapýmý. 8 Ekim Cumartesi baþlayan 48'inci Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde yarýn akþam sanatseverlerle buluþacak "Anahtar"ýn yapýmcýlýðýný Ferhat Atik ile Gökmen Yýldýrým yapýyor. Film müziklerini Kýbrýslý Türk müzisyen Aysun sýkýntýlarýný ve isyanýný görmek mümkündür. Çünkü o bütün bu meselelerin içinde var olmuþ, bu meselelerin yakýcýlýðýndan sahiciliðini almýþtýr. Her þeye raðmen, hayatýnýn hiçbir döneminde edebiyattan kopmamýþ, kendine mazeretler yaratýp, bir þeylerden vazgeçmemiþtir. Edebiyat; salonlarda, odalarda, masa baþý tuvaletlerde üretilecek bir uðraþ deðildir. Metin, tuvalette sýkýlarak çýkmaz! Edebiyatýn sokaklara, açýk havaya, yaða, pasa, bulaþýk deterjanýna ve keçi bokuna ihtiyacý vardýr! Çünkü mesele insan, çünkü mesele dünya ve evrendir." Bu deðerli þiir kitabýný Khora Kitap evi ve tüm þekçin kitapçýlardan temin ede bilirsiniz. Kahraman'ýn yaptýðý filmde Hatice Tezcan, Cihan Tarýman, Hüseyin Aðlamaz, Barýþ Refikoðlu, Barýþ Burcu, Fevzi Tanpýnar ve Rýza Þen rol alýyor. Yarýn akþam saat gösterimiyle Antalya'da halk, sinema yazar ve eleþtirmenleriyle buluþacak "Anahtar", ilk kez uluslararasý bir festivalde gösterilmiþ olacak. Cumhurbaþkanlýðý, Cumhuriyet Meclisi, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Lefkoþa Türk Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kýbrýs Vakýflar Bankasý, King's Leisure Center'in katkýlarýyla çekilen film, Türkiye'de Fono Film tarafýndan daðýtýlacak. Yarýn akþam Antalya'da sanatseverlerle buluþacak "Anahtar", geriye dönüþlerle bugünü anlamaya çalýþan insanlarýn iç hesaplaþmasýný anlatýyor. "RENKLER VE GÖLGELER" 18 EKÝM'DE AÇILACAK Hasan Daniþ'in "Renkler ve Gölgeler" isimli kiþisel resim sergisi 18 Ekim Salý günü saat 17.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açýlacak. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna düzenlenecek serginin açýlýþý Cumhurbaþkaný'nýn eþi Meral Eroðlu tarafýndan yapýlacak. Sergi hafta içi ve , cumartesi günleri saatleri arasýnda izlenebilecek. YDÜ KÜTÜPHANESÝ'NE 81 DÝJÝTAL KÝTAP HEDÝYE EDÝLDÝ Merkezi Ýstanbul'da bulunan Galata Diyalog Derneði, Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'ne görme engelliler için hazýrlanmýþ 81 adet dijital kitap (seslendirilmiþ kitap) hediye etti. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Galata Diyalog Derneði "Kör Fotoðrafçýlýk Projesi" kapsamýnda baþlattýðý bu çalýþmada, 300 kitabý görme engelliler için seslendirip onlarýn hizmetine sunacak. Þu ana kadar bu çalýþma kapsamýnda 81 kitap seslendirildi. Bu kitaplar arasýnda Adalet Aðaoðlu, Talat Halman, Özdemir Ýnce, Hilmi Yavuz, Selim Ýleri, Mario Levi ve Sunay Akýn gibi yazarlarýn eserleri de var. 31 tanesi ise bizzat yazarlarý tarafýndan seslendirilen 81 adet dijital kitap, geçtiðimiz günlerde Ýstanbul'da düzenlenen bir törenle YDÜ Genel Koordinatörü Görkem Bulunç'a dernek yetkilileri tarafýndan hediye edildi. Dernek yetkilileri, proje kapsamýnda hazýrlanacak 300 dijital kitabýn tümünü YDÜ Büyük Kütüphanesi'ne önümüzdeki aylarda hediye edeceklerini bildirdi. IV. TÜRK DÜNYASI EDEBÝYAT DERGÝLERÝ KONGRESÝ KKTC'DE YAPILACAK IV. Türk Dünyasý Edebiyat Dergileri Kongresi, Turnalar Dergisi'nin ev sahipliðinde Ekim tarihlerinde KKTC'de yapýlacak. Kongrenin açýlýþý 12 Ekim'de saat 09.45'de Yakýndoðu Üniversitesi Kütüphane Salon I'de yapýlacak. Törende "Türk Dünyasý Edebiyat Adamý" ödülü de sahibine takdim edilecek. Kongrenin ilk oturumunda Kýbrýs Türk Edebiyatý deðiþik açýlardan ele alýnacak. Harid Fedai'nin oturum baþkanlýðýný yürüteceði ilk oturumda Dr. Erdoðan Saraçoðlu, Ali Nesim ve Ýsmail Bozkurt bildiri sunacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral 3D ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çelik Yumruklar ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kovboylar ve Uzaylýlar Cuma-Cumartesi Aslan Kral 3D ( )) 1. salon Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 11 Ekim 2011 Salý 13 LÝDERLER BUGÜN GÖRÜÞECEK Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde, Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas bugün ara bölgede yeniden bir araya gelecek. Görüþme, yoðunlaþtýrýlmýþ þekilde BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi'nin resmi ikametgahýnda gerçekleþtirilecek. Görüþmede "al - ver" sürecinin ele alýnmasý bekleniyor. Meme kanserinde erken tanýnýn önemi büyük Meme Kanseri Farkýndalýk ve Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri çerçevesinde Boðaztepe'de seminer düzenlendi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar tarafýndan verilen seminerde, kanserin artýk utanýlan, korkulan ya da aþýlamayacak bir hastalýk olmadýðý vurgulandý; erken tanýnýn önemine dikkat çekildi. "Meme Kanseri Nedir? Rahim Aðzý Kanseri nedir? Hastalýðýn Oluþumundaki Risk Faktörleri ve Önemli Belirtileri Nelerdir? Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler Nelerdir? Erken Taný Konusunda Neler Yapýlmasý Gerektiði" gibi konularda dinleyicileri aydýnlatan Çaðlar, ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý. Seminerde, kanserle ilgili bilinçlendirici broþürler de daðýtýldý. Seminere ev sahipliði yapan Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Boðaztepe bölge sorumlusu Özgül Özgüç bireylerin bilgilendirilmesine olanak saðlayan KHYD'ne ve Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'a teþekkür etti. Financial Times: Akdeniz'de doðalgaz gerginliði artýyor Ýngiltere'nin saygýn gazetelerinden Financial Times, gerginliðin yükselmekte olduðu Doðu Akdeniz'de bulunan doðalgazýn, "bölgedeki ekonomi haritasýnýn yeniden çizilmesine yol açacak kadar çok olduðunu" yazdý. Gazete bugünkü sayýsýnda "Akdeniz'de Doðalgaz Kaynaklarý Gerginliði Artýyor" baþlýðý ile verdiði haberde, "adada çözüm beklentilerinin azaldýðý bir dönemde" Türkiye'nin Rum yönetiminin petrol arama çalýþmalarýna sert tepki gösterdiðini kaydetti. "Yeraltý zenginliði büyüklüðünden dolayý bölgedeki gerginlik yükseliyor, bu Güney Çin Denizi'ndeki enerji kaynaklarýnýn aranmasýnda yaþanan yarýþý anýmsatýyor" denilen haberde, ABD Jeoloji Araþtýrmasý'nda Ýsrail, Lübnan, Suriye ve Kýbrýs adasýnýn kýyýsý olduðu denizlerde 122,000 milyar ayak küp doðalgaz olabileceðini DAÜ SEN DEN KAN BAÐIÞI KAMPANYASI- Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), Kan Bankasý ile iþbirliðinde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. DAÜ Makine Mühendisliði Bölümü önünde saatleri arasýnda yer alan kampanya, Cuma gününe kadar sürecek. Sendika, kan baðýþýnda bulunanlara teþekkür belgesi veriyor. DAÜ-SEN Genel Sekreteri Ulaþ Gökçe kampanyayla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak baþlattýklarý kan baðýþý kampanyasýnda 8'inci yýla açýkladýðý, Avrupa'ya en çok doðalgazý satan Cezayir'de ise 159,000 milyar ayak küp doðalgaz bulunduðuna iþaret edildi. Habere göre, bölgede kazý çalýþmalarýna baþlayan Amerikan Nobel Enerji, Leviathan - 1 parselindeki doðalgazýn, ihtiyacýnýn yüzde 40'ýný Mýsýr'dan ithal eden Ýsrail'i doðalgaz ihraç edecek duruma geçirecek büyüklükte olacaðýný açýklamýþtý. Gazete, Rum yönetiminin, doðalgaz için sondaj çalýþmalarýnda kendinden daha ileri aþamada olan Ýsrail'le bulunacak kaynaklarýn deðerlendirilmesi ve adada LNG tesisi kurulmasý için iþbirliði arayýþýnda olduðunu da belirtti. Rum tarafý ile Ýsrail arasýndaki iliþkilerin derinleþmekte olmasýna karþýn Doðu Akdeniz ülkelerindeki anlaþmazlýklarýn devam ettiði kaydedilen haberde, deniz sýnýrlarý konusunda Ýsrail ve Lübnan'ýn teknik olarak halen savaþta olduðunu, Lübnan'ýn Rum kesimi ile 2005'te deniz sularý sýnýrlarý konusunda yaptýðý anlaþmanýn ise Lübnan Meclisi tarafýndan onaylanmadýðý kaydedildi. Türkiye'nin Piri Reis Gemisi ile Doðu Akdeniz'de doðalgaz için sismik araþtýrmaya baþladýðýna da iþaret eden gazete, "Türkiye'nin herhangi bir giriþimini engellemek için Rum kesiminin iki blokta daha doðalgaz arama giriþimi bulunduðunu kaydetti. Söz konusu bloklarda doðalgaz arama çalýþmalarýný Gazprom ve Fransa'nýn GDF Suez þirketinin üstlenebileceði" ifade edildi. Haberde; "Ortada dolaþan büyük miktarlar - ve ayni oranda artan gerginlik - gözönünde tutulduðunda, Doðu Akdeniz tartýþmasýz olarak dünyanýn hassaslaþan bölgelerinden biri haline geldi" ifadesine yer verildi. girdiklerini ifade ederek, geleneksel hale gelen kan baðýþý kampanyasýný Kan Bankasý'nýn stoklarýna baðlý olarak yýlda 2-3 kez düzenlediklerini belirtti. Gökçe, kan vermenin; hayat kurtarma yanýnda kan verenin saðlýðýna da yararlý olduðunui kaydetti. Gökçe, baþta DAÜ ailesi olmak üzere tüm Maðusalýlardan ve sivil toplum örgütlerinden kampanyaya destek beklediklerini söyledi. Gökçe, kampanyanýn saðlýk ekibi kontrolünde gerçekleþtirildiðini ve vatandaþlarýn gönül rahatlýðýyla kan verebileceklerini de sözlerine ekledi. KENAN ÇOYGUN, ANILACAK Kýbrýs Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT) Bayraktarý (Bozkurt), emekli Tuðgeneral Kenan Çoygun, ölümünün 6'ncý yýl dönümünde, Çarþamba günü saat 10.00'da Kýrýkkale Mücahitler Evi'nde düzenlenecek törenle anýlacak. TMT Derneði ve Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði'nden yapýlan ortak açýklamada, 5 yýl önce Ankara'da hayatýný kaybeden Kenan Çoygun'un yýllarý arasýnda Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn baþýnda unutulmaz deðerli hizmetler verdiði ifade edildi. UBP 36'NCI YILINI KUTLUYOR Ulusal Birlik Partisi (UBP), kuruluþunun 36'ncý yýldönümünü kutluyor. 11 Ekim 1975'te kurulan UBP, kuruluþ yýldönümü vesilesiyle bugün saat 19.30'da Lefkoþa'da Hidden Garden'da halka açýk bir resepsiyon verecek. Resepsiyonda, Parti Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük konuklara hitaben konuþma yapacak. 11 Ekim 1975 tarihinde Rauf Denktaþ tarafýndan kurulan ve aralýklarla uzun yýllar iktidarda kalan UBP, son seçimlerde de tek baþýna iktidar olmuþtu. BOZER YENÝDEN BAÞKAN Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýðý'na UBP Girne Milletvekili Hasan Bozer yeniden seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak, baþkanlýk için yapýlan kapalý oylamada, Bozer 38 oy alarak ilk turda baþkan seçildi. Oylamada 7 ret oyu, 2 boþ, 2 de geçersiz oy çýktý. Seçim sonuçlarý, Arif Albayrak'ýn rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlmasý nedeniyle verilen aranýn ardýndan baþlayan toplantýda açýklandý. Meclis'te daha sonra Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý için seçime geçildi. Baþkan Yardýmcýlýðý için CTP Lefkoþa Milletvekili Mustafa Yektaoðlu tek aday gösterildi. Yapýlan oylamada tek aday olan CTP Milletvekili Mustafa Yektaoðlu, ilk turda 40 oy aldý. 7 milletvekili ise ret oyu kullandý. ULUÇAY ÝDARE AMÝRLÝÐÝNE; ATASAYAN, ZENGÝN VE ÖZCAFER ÝSE KATÝPLÝKLERE SEÇÝLDÝ Cumhuriyet Meclisi Ýdare Amirliði'ne CTP Gazimaðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, katipliklere ise UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan, UBP Ýskele Milletvekili Ahmet Zengin ve UBP Gazimaðusa Milletvekili Afet Özcafer seçildi. Yapýlan oylamada adaylarýn yeterli oylarý alarak seçildikleri açýklandý. SERDAR DENKTAÞ MAÐUSA SÖYLEÞÝLERÝ'NÝN KONUÐU OLACAK Gazimaðusa Belediyesi "Maðusa Söyleþileri"nde Demokrat Parti Genel Baþkaný, Lefkoþa Milletvekili Serdar Denktaþ'ý konuk ediyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, "Dünüyle Bugünüyle Kýbrýs" konulu söyleþi çarþamba günü saat 20:00'de Gazimaðusa Belediyesi Durmuþ Ýyimser Salonu'nda yapýlacak. GÖKMEN ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ AÇILMASINDAN MEMNUN ÖRP Ýskele Milletvekili Mustafa Gökmen, YDÜ'den ilahiyat fakültesi açýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Bu zamana kadar açýlmayýþýný eksiklik görenlerden biriyim" dedi. "Türkiye'den gelen öðretim kadrosu artýþýný durdurup, ülkede doðan gençlerin istihdam edilmesi için hükümetin özen ve gayret göstermesini" isteyen Gökmen, bunun özellikle din iþleri konularýnda yapýlmasý için hükümetin politik deðiþikliðe gitmesi gereðini dile getirdi.konuþmalarýn ardýndan Öðretmenler (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn maddeleri oybirliðiyle kabul edildi. Tasarýnýn geneli, ivediliði olmadýðý için haftaya kaldý.

14 14 11 Ekim 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Top yapýmýnýn bilinmediði çaðlarda, kale kuþatmalarýnda, aðýr taþ gülle fýrlatmakta kullanýlan basit bir savaþ aracý. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. 3-Yük gemisi. Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. 4-Çok olmayan. Kendisine çýkar ve yarar saðlayacak olanlara aþýrý bir saygý ve hayranlýk göstererek yaranmak isteyen kimse, þaklaban. 5-Keman ve kemençe yayý. Terbiyesi, görgüsü kýt, nezaketsiz. 6- "... Behramoðlu" ünlü Türk þairi. 7-Hafifçe topallayan. Amerikyum'un kýsaltmasý. 8-Yerinde konuþma veya davranma. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Baba. 9-Söylenen sözleri söylendiði kadar çabuk yazmaya elveriþli, kýsa ve yalýn iþaretlerden oluþan yazý yöntemi. 10-Ýridyum'un kýsaltmasý. Haberci, haber veren kimse. Çocuðu olan kadýn. 11-Eski dilde "Erkeðin nikahlandýðý kadýn, eþ, karý". Giyecek, perde, çanta, ayakkabý gibi þeylerde, kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy (Yöntem Laboratuvarý Yaný) Tel: Ýnanlý Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. Sevlet Sosyal K. Apt. Altý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Eski Lefkoþa Yolu Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Tel: Girne Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Güç olmayan, sýkýntýsýz. 2-Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgârlar. Eski dilde "Damla, damlayan þey". 3-Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Boyalý karton, kumaþ, plâstikten yapýlmýþ olan ve baþkalarýnca tanýnmamýþ olmak için yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. 4-Naz, iþve. Ters okunuþu "Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluþan kurul". 5-Bol miktarda demir içeren bir sebze. Ýspanyolca "Yaþa". 6-Neon'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Türlü metallerden yapýlmýþ, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne". Büyük kardeþ, aðabey. 7-Soðukla sýcak arasý, ne soðuk, ne de sýcak. Bir þeyin temel tutulan yüzünün tam ters yaný. 8-Güvenliði saðlamakla görevli kimselerin bulunduðu konut. 9-Argoda "Yalan, uydurma söz". Afetler, belalar. 10-Ters okunuþu "Çiçek demeti". Yunanistan'ýn baþkenti. 11-Bir gýda maddesi. Ayrý türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. Namus. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Komplo KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Frank Oz Oyuncular: Robert De Niro,Edward Norton, Jack Teller Marlon Brando,Angela Bassett, Gary Farmer Nick Wellsin iki yaþamý vardýr, bir yandan Montrealda NYC isimli caz kulübünü iþletirken diðer yandan profesyonel bir hýrsýzdýr. Fakat artýk hayatýný riske atmaktansa, sevgilisiyle evlenip sadece kulübüne yoðunlaþmak istemektedir. Kýsa süre sonra eski dostu ve yasadýþý iþlerindeki finans ortaðý Max, Nickin reddedemeyeceði bir teklifle çýkagelir: Tarihi ve paha biçilmez bir Fransýz asasý ülkeye yasadýþý yollardan sokulurken ele geçirilmiþtir ve Fransaya iade edilene dek Montreal gümrük deposunda son derece sýký güvenlik önlemleriyle korunmaktadýr.þimdi Nick, Maxýn içerdeki adamý olan genç, yetenekli ve agresif hýrsýz Jackie Teller ile iþ birliði yaparak eþsiz parçayý ele geçirmek ve tüm finansal problemlerinden bir anda kurtulmak istemektedir. Geriye tek bir soru kalýr: Birbirlerine nasýl güvenecekler. Terminal TV 8 / Saat: 20:45 Yönetmen: Steven Spielberg Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride Doðu Avrupalý bir göçmen olan Viktor Navorski ülkesindeki savaþ nedeniyle Amerika'ya sýðýnýr. Viktor, ülkesinin haritadan silinmesi üzerine, New York hava terminalinde pasaportuyla ilgili sorunlar yaþar. Navorski artýk evsiz kalmýþtýr ve havaalanýnda kalmaya baþlar. Havalimanýndaki personelle arkadaþlýk kuran Navorski, uçuþ hosteslerinden birine de aþýk olur. Öyle Bir Gündü Ki CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY Yönetmen: BHARAT NALLURI Oyuncular: FRANCES MCDORMAND, AMY ADAMS, CIARÁN HINDS, LEE PACE, TOM PAYNE Yapým Yýlý: 2008 Ýþsiz mürebbiye Miss Pettigrew bir gün içinde hem kendisinin hem baþkalarýnýn hayatýný deðiþtirmeyi baþarýyor. Bu yýl Cannes Film Festivali'nde gösterilen The Artist, eskinin siyah-beyaz, sessiz filmlerinin yolunu izlemesiyle dikkati çekmiþti. Bharat Nalluri'nin yönettiði Miss Pettigrew Lives for a Day de 1930'lu yýllarýn filmlerini hatýrlatýrken, "art deco" üslubu ile bu duyguyu pekiþtiriyor. Kadýnlar saten ve kreplere bürünmüþ; pembe, krem ve yaldýz renkli bir balo salonunda iç çamaþýrý defilesi yapýlýyor. Miss Pettigrew Lives for a Day, sahtelik duygusu uyandýrmayan, gerçekten "retro" bir dönem filmi. Winifred Watson'ýn 1938'de yazdýðý ve 2000 yýlýnda yeniden basýlan kitabýna dayanan filmde Miss Pettigrew (muhteþem Frances McDormand), hiçbir iþte tutunamayan bir mürebbiye. Bir geceyi aç ve endiþe içinde geçirdikten sonra sokaklarda dolaþýrken, aslýnda baþkasýnýn olan bir iþe el koyuyor. Amerikalý kabare þarkýcýsý Delysia Lafosse'un (Amy Adams) sekreteri oluyor. Delysia'nýn üç talibini sýraya sokmak için bir yardýmcýya ihtiyacý var: Gece kulübü sahibi Nick (Mark Strong), stajyer emprezaryo Phil (Tom Payne) ve belli ki tek gerçek aþký olan genç piyanist Michael (Lee Pace). P2 TNT / Saat: 23:00 Yýlbaþý gecesi fazla mesaiye kalan Angela, eve gitmek için çalýþtýðý binanýn otoparkýna indiðinde tatsýz bir sürprizle karþýlaþýr. O: Rachel Nichols, Wes Bentley. Y: Franck Khalfoun. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ POLONYA'DA SEÇÝMÝ YURTTAÞ PLATFORMU PARTÝSÝ KAZANDI Polonya'da önceki gün yapýlan genel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki liberal Tusk'ýn partisi Yurttaþ Platformu kazandý. AB dönem baþkanlýðýný yürüten Polonya'da dün yapýlan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarýna göre, Baþbakan Donald Tusk'ýn partisi oylarýn yaklaþýk yüzde 40'ýný alýrken, Jaroslaw Kaçinski'nin Hukuk ve Adalet Partisi'nin oylarýný yüzde 30 artýrdýðý belirtildi ÇÝN'DE 11 DENÝZCÝ ÖLDÜRÜLDÜ Mekong Nehri üzerindeki ''Altýn üçgen'' adlý bölgede 11 denizcinin öldürüldüðü bildirildi. Çin Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Çin'e ait 2 kargo gemisinin saldýrýya uðradýðý ve 11 denizcinin öldürüldüðü, 2 denizcinin de kayýp olduðu kaydedildi. Açýklamada, saldýrganlarýn kim olduðu açýklanmazken Tayland hükümetinden olayýn araþtýrýlmasýna yardýmcý olmasýnýn istendiði belirtildi. MISIR'DA ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDÝ Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de, dün akþam saatlerinde Hristiyan göstericiler ile güvenlik kuvvetleri arasýnda çýkan çatýþmalarýn sabahýn erken saatlerinde hala sürdüðü, olaylarda ölenlerin sayýsýnýn 24'e yükseldiði bildirildi. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý, akþam saatlerinden itibaren baþlayan çatýþmalarda 24 kiþinin öldüðünü, 86'sý asker olmak üzere 213 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. PAKÝSTAN'DA ÖLENLERÝN SAYISI 200'Ü AÞTI Pakistan'da, sivrisinek ýsýrmasý sonucu bulaþan virüsün neden olduðu dang hummasý hastalýðýndan ölenlerin sayýsý 201'e yükseldi. Pakistan Ulusal Saðlýk Kurumundan (NHD) yapýlan açýklamada, bugün hayatýný kaybeden 6 kiþiyle birlikte ülkede 201 kiþinin dang hummasýna kurban gittiði belirtildi. DÜNYADA 58 ÜLKEDE, HALA ÝDAM CEZASI VAR Avrupa Birliði Dýþiþleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, idam cezasýnýn bütün dünyada kaldýrýlmasý yolunda iki kuruluþun kararlýlýðýný yinelemek için ortak bildiri yayýmladý ve 2009 yýllarý arasýnda idam cezasýný kaldýrýlan ülkelerin sayýsýnýn 55'ten 97'ye çýktýðý hatýrlatýlan açýklamada, bununla birlikte hala 58 ülkede idam cezasýnýn infaz edildiði bildirildi

15 11 Ekim 2011 Salý TKÖD: Ýzinsiz ve kaçak yollar kapatýlsýn Trafik Kazalarýný Önleme Derneði (TKÖD), izinsiz ve kaçak yapýlan yollardan anayollara giriþ - çýkýþlarýn kazalara neden olabileceðini belirterek, "Bunlarý kapatmanýn ve yol güvenliðinin korunmasýný saðlamanýn devlete ait kurumlarýn asli görevi olduðunu düþünüyoruz" dedi. Dernek baþkaný Mehmet Avcý, Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'ne hitaben yazdýðý yazýda, "Kapatýlmayan izinsiz - kaçak yollardan giriþ ve çýkýþ esnasýnda olasý kazalarda konu yollarý kapatmamanýn, kaza olmasýna katký koyma gibi algýlanmasý ve yargý aþamasýnda da gündeme alýnmasýnýn adaletin tecellisi açýsýndan önemli olduðu görüþündeyiz" ifadelerine yer verdi. "Boðaz Kavþaðý - Gönyeli Çemberi arasýndaki 10 km'lik yolun yol kenarlarýnýn devlete ait olduðu, yan yollarla giriþ ve çýkýþý yasak olan tek KKTC yolu olma özelliðine sahip olduðu; bu nedenle yol güvenliðinin en üst düzeyde olabilme özelliðine sahip olmaya aday tek yolu olduðu" görüþünü savunan Avcý, þunlarý kaydetti: "Gönyeli Çemberi'ndeki trafik sýkýþýklýðýna ivedi çözüm olabilecek 3. þerit yollarýn Karayollarý Dairesi tarafýndan açýlmamasý sonucu sürücüler sola dönen kendi yollarýný yaptýlar ve çemberden önce açtýklarý toprak yollarla kestirme yol yarattýlar. Bu yollardan birisinin giriþi aðaçlar arasýnda olup çýkýþ yanýnda, bu yoldan anayola giriþ de yapýldýðý gözlemlenmiþtir. Konu yolda sürat tahdidi 100 km/saat hýz tahdidi olduðu ancak araçlarýn km hýzla seyrettiði gerçeði de göz önüne alýnýrsa, aðaçlarýn arasýndan anayola giriþ yapan bir araca çarpma katliam doðuracaktýr. Ayni þekilde Boðaz Kavþaðý'na 2 km yakýn, batýdaki iskan bölgesi yolundan anayola toprak baðlantý kurulmuþ olup giriþ ve çýkýþ yapýlmaktadýr. Bu tür izinsiz ve kaçak SATILIK ARABA Honda CRV 2005 MODEL JEEP 13500STG SUNROOF yapýlan giriþ - çýkýþlarý kapatmak ve yol güvenliðinin korunmasýný saðlamak devlete ait kurumlarýn asli görevi olduðunu düþünüyoruz." Avcý, "Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn yeni vizyonu ve Ýçiþleri Bakanlýðý iþbirliði ile yýllardýr göz ardý SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux, full. 21,000 Stg. Tel: edilen yol güvenliðinin üst düzeylere çýkarýlmasý ön plana alýndýðý bu dönemde kaçak tali yollarýn tehlike yaratmasýna hoþgörü ile bakýlmasý tüm vizyona ters düþüldüðü görüntüsü vermektedir" ifadelerini de kullandý. ZEYTÝN YAÐLI YEMEK YARIÞMASI- Girne Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 10'uncusu gerçekleþtirilen Zeytinlik Festivali'nde yapýlan Zeytin Yaðlý Yemek yarýþmasýnda "Zeytin Yaðlý Böðrülce Yahnisi" yemeðiyle Cemaliye Baflýgil'in birinci olduðu bildirildi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre yarýþmada "Zeytin Yaðlý Kýbrýs Gatmeri" ile Aþkým Nar ikinci; "Zeytin Ezmeli Fava" ile Fatma Zeytincioðlu üçüncü oldu. DEVREN ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik'te devren satýlýk müstakil, bahçeli iþyeri/ofis EMÝROÐLULARI: ÞÝMDÝ BÝR DE SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÇIKTI TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý dün mecliste yaptýðý konuþmada, Bakan Dürüst'ün söylediði pembe tablonun gerçek olmadýðýný belirtti. Uyuþturucu konusunda mecliste komisyon kurulup hep beraber çalýþýlmasýný öneren Emiroðlularý, bunun geçmiþte kurulan komisyonlara benzememesini, sonuç alýcý olmasýný istedi. Emiroðlularý, öðretmen kadrolarýnýn artýrýlmasýna evet diyeceklerini ancak ülkedeki eðitim ve nüfusun nereye gittiðini tespit etmek gerektiðini belirterek, kontrolsüz nüfus artýþý yüzünden okullarda yaþanan sýkýntýlara iþaret etti. Kolejlerde derslerin Ýngilizce anlatýlmasý gerektiðini ancak Türkçe ders veren öðretmenler bulunduðunu belirten Mustafa Emiroðlularý, öðretmenlerin hizmeti içi eðitimlerle, kurslarla geliþtirilmesini istedi.emiroðlularý, "Eðitimde plan program yok. Þimdi bir saðlýk bilimleri çýktý, yakýnda bine yakýn eczacý yetiþtireceðiz ve bu çocuklar ne yapacak merak ediyorum" dedi. KAYIP Askeri saðlýk muayene fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Turan Kaynak ARANIYOR Hastanemizde tam gün çalýþabilecek KKTC vatandaþý Nöroþirürji Uzmaný aranmaktadýr. Adres: Atatürk Caddesi No:13, Gönyeli-Lefkoþa Tel: Fax: Kiralýk iþyeri Lefkoþa Organize Sanayi bölgesinde 32 metrekare ofis metrekare ticari ambar kiralýktýr Dolar Tel: ÇOCUK BAKILIR Zümrütköy deki kendi evimde çocuk bakarým DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel:

16 16 11 Ekim 2011 Salý

17 11 Ekim 2011 Salý 17

18 18 11 Ekim 2011 Salý

19 11 Ekim 2011 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Maðusa Türk Gücü Haftanýn On Biri: Hüseyin...(TOL) Ahmet Sönmez... (DTB) Serhan... (Çetinkaya) Erdoð...(MTG) Nurcan...(TOL) Deniz...(MTG) Arif...(Lefke) Serdar... (DTB) Ýbrahim Çýdamlý.. (Yenicami) Batshi... (Çetinkaya) Ýkedia...(MTG) Haftanýn Kareasý Ahmet Sönmez... (DTB) Serhan... (Çetinkaya) Ýbrahim Çýdamlý... (Yenicami) Ýkedia... (MTG) TELSÝM SÜPER LÝGÝ PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Maðusa T.G Yenicami Lefke K. Kaymaklý Doðan T.B Çetinkaya B. Baðcýl Tatlýsu Lapta Göçmenköy Türk O. L Cihangir Gönyeli Düzkaya Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Teknik Adamý: Gol Krallýðý 4 gol atanlar Kasým Taðman (Lefke) Ertaç Taþkýran (K.Kaymaklý) 3 gol atanlar Sessay (TOL) Erdoð (MTG) Massa (Yenicami) Ýkedia (M.T.Gücü) Mehmet Malek (Yenicami-Göçmenköy maçý) Turan Altay (Çetinkaya) Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: YUNANCA KURSLARI KTÖS ve KTOEÖS her yýl düzenlemiþ olduðu Yunanca dil kurslarý 17 Ekim tarihinden itibaren Lefkoþa, Maðusa, Girne ve Güzelyurt ta yapýlmaya baþlanacaktýr. Müracaat Telefonlarý: KTÖS: KTOEÖS:

20 Turkcell'in yeni antrenörü Hasan Serbülent oldu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Sezonu'nu Galatasaray ve Beþiktaþ gibi güçlü ekiplerin ardýndan üçüncü sýrada tamamlamayý baþaran temsilcimiz Kuzey Kýbrýs Turkcell, sezonuna Hasan Serbülent'in antrenörlüðünde devam edecek. Takýmýmýzý geçen yýl Orçun Kamalý çaýþtýrýyordu. Yeni lider Maðusa n Telsim Süper Ligi'nde 3. hafta geride kalýrken haftanýn en farklý galibiyetini elde eden Maðusa Türk Gücü lider oldu. Düzkaya ve Gönyeli haftayý yine puansýz tamamladý. n Hasan Toplaoðlu yönetimindeki Maðusa Türk Gücü önümüzdeki hafta sonu Yenicami'nin konuðu olacak. Telsim Süper Ligi'nde 3. hafta karþýlaþmalarý tamamlandý. Haftanýn en farklý galibiyetini Cihangir karþýsýnda 6 golle elde eden Maðusa Türk Gücü ligin yeni lideri oldu. Hasan Topaloðlu yönetimindeki Maðusa Türk Gücü önümüzdeki hafta sonu Yenicami'nin konuðu olacak. Hasan Toplaoðlu geçen sezon Yenicami'nin þampiyonluðunda da baþ mimardý. Averaj farký ile 2. sýrada olan Yenicami de 3 haftada 3 galibiyet elde etti. Göçmenköy karþýsýnda 3-1 galibiyet elde eden Yenicami kayýpsýz yola devam ediyor. Gönyeli deplasmanýnda son dakika gelen gol ile maçý 1-0 kazanan Lefke yenilgisizliðini sürdürdü. Bu sonuçla Gönyeli yine puanla tanýþamadý. Geçen yýlýn þampiyonu Küçük Kaymaklý 2 haftadýr sergilenen kötü futboldan sonra ilk puanlarýný kaybetti. Türk Ocaðý deplasmanýnda 2-2 berabere kalan Kaymaklý 4. sýraya geriledi. Girne bölgesinin iddialý takýmý Doðan Türk Birliði da Düzkaya deplasmanýnda farklý bir galibiyet elde etti. Sarý-lacivertliler çýkýþýna devam ederken Düzkaya son sýrada puansýz Basýn Sözcüsü Özkýraç: "Metehan'da hedef, 5 yýlda 5 küme..." Metehan Spor Kulübü Birliði geçtiðimiz hafta yapmýþ olduðu yönetim kurulu toplantýsýnda önemli kararlar aldý. Bu kararlarla ilgili kulüp basýn sözcüsü Kubilay Özkýraç þu açýklamalarda buýlundu: "Birçok kulübün imrenerek baktýðý tesislerimizin artýrýlmasý ve daha iyi düzeye getirilmesi için çalýþmalar baþlatma kararý aldýk. Futbol sahamýzýn çimlendirilmesi çalýþmalarýna en kýsa sürede baþlýyoruz. Gençliðin faydasýna sunulacak alt yapý hizmetleri için gerekli çalýþmalara hýz verildi... Biz Metehan Spor Kulübü Birliði olarak bölge halkýnýn, iþadamlarýmýzýn ve devletin yaptýðý yardýmlarý sporcu transferleri için kullanmýyoruz. Tesisleþmeye hýz veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda basketbol, voleybol, darts ve daha birçok spor branþýnda gerekli çalýþmalarla ilgili detaylý bilgileri spor kamuoyuyla paylaþacaðýz. Diðer önemli bir kararýmýz da önümüzdeki süreçte tamamen yerlilerden oluþan, disiplinli genç bir futbol takýmý oluþturup her yýl bir üst lige terfi etmektir. Kulüp Baþkanýmýz Ali Þenol bu konuda yetenekli, genç ve baþarýlý hoca Serhat Ertürk'le hedefe varabilmek için gerekli çalýþmalarý baþlatmýþtýr." kaldý. Baþkent'in sarý-kýrmýzýlý ekibi Çetinkaya yeni teknik direktör Turan Altay yönetiminde çýktýðý ilk maçta Lapta'yý 2-0 maðlup etmeyi Daireler 25 Ekim'de sahaya inecek KKTC'deki bakanlýklar çatýsý altýnda bulunan devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý için hazýrlýklar son aþamaya geldi. Daireler arasý turnuva için ilk toplantý geçtiðimiz Cuma günü yapýldý ve katýlýmcý dairelerin temsilcileri bir araya geldi. Organizasyonunu spor yazarý Ýbrahim Özsoy'un yapacaðý turnuva için ilk toplantýya 12 daire ilgi gösterdi. Atatürk Stadyumu altýndaki Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Ýletiþim Merkezi'nde yapýlan ilk toplantýda turnuvanýn talimatlarý konuþuldu ve katýlýmcýlara þartlar hakkýnda bilgi verildi. baþardý ve ilk galibiyetini elde etti. Haftanýn beraberlikle tamamlanan karþýlaþmasýnda Bostancý Baðcýl ile Tatlýsu birer golle birer puan aldýlar. Küçük Kaymaklý Muhtar Yusuf Halý Sahasý'nda gerçekleþecek turnuvanýn baþlama tarihi için 25 Ekim tarihi belirlenirken, katýlacak dairelerin gerekli hazýrlýklarý bu süre içerisinde yapmasýna da zaman tanýnacak. Bugün saat 16.00'da yeniden toplanacak olan dairelerin maç fikstürü de belirlenecek. Turnuvaya katýlmasý kesin olan daireler þöyle: Þehir Planlama Dairesi, Jeoloji Maden Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu, Telefon Dairesi, Spor Dairesi-Milli Piyangolar, Ýçiþleri Bakanlýðý, Orman Dairesi, Çevre ve Turizm, Posta Dairesi, Maliye, Tarým Dairesi, Dýþiþleri. Kaymaklý basketbolda þampiyonluk hedefliyor Önce Cafer Muhtaroðlu ile anlaþan ancak Muhtaroðlu'nun Çetinkaya'da futbol antrenörü olmasý nedeniyle pürüz çýkan ve vaz geçen Küçük Kaymaklý, basketbol takýmýnýn baþýna Gökhan Güney'i getirdi takýmýn kurulmasýna Tayfun Kuyan'ýn da yardýmcý olacaðý öðrenildi Geçtiðimiz Cuma günü bir araya gelen taraflar her konuda anlaþtý. Gökhan Güney'in baþ antrenör görevini kabul ettikten sonra Kaymaklý Baþkaný Ali Baþman, Gökhan Güney ve Sponsor Quickwin bir araya gelerek takýmýn önümüzdeki sezonla ilgili planlarý yapýldý Küçük Kaymaklý yönetimi antrenör seçimini yaptýktan sonra daha önce anlaþtýðý Nijeryalý Mabur ile yollarýný ayýrdý. Gökhan Güney-Tayfun Kuyan ikilisinin talebi doðrultusunda iki Amerikalý oyuncu ile temasa geçileceði öðrenildi. Türkiye 1. Liginde oyuncu olarak üst düzey basketbol takýmlarýnda görev yapan Gökhan güney Mutlu Akü Selçük Üniversitesi takýmýný da çalýþtrdý. Gökhan Güney ayrýca geçtiðimiz yýl lige bir türlü hedeflediði þampiyonluða ulaþamayan Koopspor'da Osman Korohan'dan boþalan antrenörlük koltuðuna gelmiþ ancak sezon sonunda doðru görevi býrakmýþtý. U14 karmamýz Türkiye'nin ünlü kulüpleri ile karþýlaþýyor U14 karmamýz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ'ýn katýlacaðý 29 Ekim turnuvasýna katýlýyor. U14 Karmamýz dün Federasyon lokalimde ilk kez bir araya geldi. Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan ve 3 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ'ýn yaný sýra KKTC U 14 karmasýnýn da katýlacaðý turnuva için U14 takýmýz dün ilk kez bir araya geldi. Meliz Redif'in ana sponsoru yine Telsim Gerek bireysel anlamda gerekse takým olarak, alanlarýnda gelecek vadeden, baþarýlý sporculara destek veren KKTC Telsim, onlarýn yanýnda olmaya devam ediyor. Ülkemizi uluslararasý alanda baþarý ile temsil eden Milli Atletimiz Meliz Redif'in ana sponsorluðu, geçtiðimiz gün, Telsim Genel Müdürlüðü'nde gerçekleþen bir imza töreni ile yenilendi. Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar'ýn da katýldýðý imza töreninde, Telsim'in kendisinin yanýnda olmasýndan mutluluk duyduðunu belirten Meliz Redif, baþarýlarýnda iletiþim sponsorunun payýnýn çok büyük olduðunu vurguladý. Özellikle ailesinden uzakta olduðunda, Telsim sayesinde dilediði kadar sevdikleri ile konuþtuðunu söyleyen Redif, "Onlarla konuþmak, bana, yalnýz olmadýðýmý gösteriyor ve bir sonraki yarýþ için daha fazla moral buluyorum. Telsim'e, yanýmda olduðu için çok teþekkür ederim" dedi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı