İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6"

Transkript

1 2005-ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Madde No 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç 1 Konu ve Kapsam 2 Tanımlar 3 Yasal Dayanak 4 2.BÖLÜM YETKİLER Yetki Devri 5 Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6 Piyasadan Fiyat Tahkiki ile Yapılacak Alımlar 7 Acil olan veya Özellik gösteren Alımlar 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHTİYAÇLAR VE TALEPLER İhtiyaçların Bildirilmesi 9 Yapılacak Talepler İçin Kullanılacak Formlar 10 İstisnai Talep ekilleri 11 Taleplerin Teslim Süreleri 12 Kızılay ubelerinin Talebi 13 Yanlış ve Belgeleri Eksik Taleplerin Sonuçları 14 Ödeneğin Kontrolü 15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İÇ ALIMLARLA İLGİLİ HUSUSLAR Alım Organları ve İhale İşleri 16 Alım Organları 17 1

3 Müessese veya ubeye Satın Alma Yetkisi Verilmesi 18 Yetki Sınırlarının Aşılmaması 19 Alımların Parçalara Bölünemeyeceği 20 Mümessil ve Vekillerle Temas 21 Piyasa Bilgilerinin ve Fiyat Hareketlerinin Takibi 22 İlan şekilleri 23 İlan Metinleri 24 Bedel Tahmini 25 Matbua ve kırtasiye İhtiyaçları 26 Satın Alma Görevlisi 27 Hasara Uğrayan Mallar 28 İhtilaflı Malların Saklanması 29 Siparişlerin artlara uymaması ve Reddedilmesi 30 Kısmen Kabul veya Red halleri 31 Nefaset 32 Alım Kararlarının Yürürlük artı(sipariş) 33 BE İNCİ BÖLÜM DI ALIMLAR,SİPARİ LER VE GÜMRÜK İ LEMLERİ Dış Piyasada alımlar 34 Teklif İsteme ekilleri 35 Kontrol ve Muayene Raporları 36 Tekliflerin Tabi Olacağı Usuller 37 Siparişe Ait İşlemler 38 Dış Alımlar 39 Gümrük Mevzuatı ve Tarifelerin Takibi 40 Gümrük İşlemlerinin Yürütülmesi 41 Gümrük İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması 42 Gümrüklemede Sakınılacak Riskler ve Dosyanın kapanması 43 Depozito ve Gümrükten Alcakların Takibi 44 ALTINCI BÖLÜM ALIM VE İHALE YÖNTEMLERİ Yöntemler ve Genel Esaslar 45 2

4 Kapalı Zarf ile Teklif İsteme Yöntemi 46 Teklif mektuplarının Alınması 47 İhale Zarflarının Komisyona Teslimi 48 Açık Arttırma veya Eksiltme Yöntemi 49 Komisyon Çalışmaları 50 Davet Usulü 51 Pazarlık Yöntemi 52 Pazarlık Yöntemi Kapsamındaki İşler 53 Çarşı Pazarlığı 54 Emanet Yöntemi 55 Yarışma Yöntemi 56 YEDİNCİ BÖLÜM KOMİSYONLAR İhale Komisyonları ve Çalışma Yönetemleri 57 Komisyonların Görevi 58 İhtisas Komisyonu 59 Yarışma Komisyonu 60 Emanet Komisyonu 61 Teknik Komisyon 62 SEKİZİNCİ BÖLÜM TESELLÜM VE MUAYENE Tesellüm Heyetinin Oluşturulması ve Görevleri 63 Muayene Komisyonlarının Oluşturulması 64 Muayene Komisyonunun Görevi 65 Muayene ekli 66 Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları 67 Genel Müdürün Denetimi 68 DOKUZUNCU BÖLÜM ARTNAMELER, SÖZLE MELER, VE ÖDMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR Teminat İstenmesi 69 Geçici Teminat 70 Kati Teminat 71 3

5 Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 72 Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Durumlar 73 Teminatların Geriye verilmesi 74 Avans Verilmesi 75 Yeterlilik Belgeleri 76 artnameler 77 artname Düzenlenmesi İhtiyari Olanlar 78 Yapım İşleri Genel ve Teknik artnamesi ve Fiyat Farkları 79 Sözleşmenin Hazırlanması 80 Sözleşmelerde Bulunacak Hususlar 81 Sözleşme Yapılması, Ödemeler, ve Diğer İşlemler 82 Sözleşmenin Uygulanması 83 Fiyat Tutanakları 84 Fatura Alınmayan Durumlarda Yapılacak İşler 85 ONUNCU BÖLÜM ÇE İTLİ HÜKÜMLER Satın Alma Programları ve İş Akışı 86 İhaleye Katılamayacaklar 87 Yönetmeliğin Üçüncü Kişilere Karşı Bağlayıcılığı 88 Kanuni Mükellefiyet 89 Firmaları Boykot ve Sonuçları 90 ONBİRİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlük 91 Yürütme 92 EKLER 4

6 SATIN ALMA VE ĐHALE ĐŞLERĐ YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Kızılay Derneği teşkilatının, yürüteceği çalışmaları, üretim faaliyetleri için gerekli olan ve Dernek dışından sağlanacak mal ve hizmetlerin alınmasını ve yönetmelik kapsamındaki diğer işlerin en iyi şekilde ve uygun koşullarda yapılmasını sağlayacak esasları belirlemektir. Madde 2-KONU VE KAPSAM Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra birimleri ile ube Başkanlıklarında uygulanan her türlü alım, imal ettirme, bakım, hizmet, kiralama taşıma, trampa, gümrükleme, sigorta ve bunlara bağlı yurtiçi ve yurtdışı işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İnşaat işleri bu yönetmelik esasları dahilinde hazırlanacak sözleşme ve şartnamelere göre yürütülür. İstisnai durumlar: Kamu kurum ve kuruluşları ile, iktisadi devlet teşekküllerinden, kamu iktisadi kuruluşlarından, bu kuruluşlara bağlı müesseselerden, sermayesinin yarısından fazlası İ.D.T. veya K.İ.K. na ait ortaklıklardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, Türkiye Kızılay Derneğinin % 40 ve daha fazla hissesine sahip olduğu kuruluşlardan, yürütülecek işlemin konusu yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların faaliyet alanı dahilinde kalmak kaydı ile ilan ve ihale şartları aranmaksızın, Yönetmelik hükümleriyle tespit olunan prensip, esas ve formalitelere bağlı kalmaksızın Madde 2. kapsamındaki bütün işlemler yapılabilir. Madde 3- TANIMLAR Dernek Türkiye Kızılay Derneğini, ube:türkiye Kızılay Derneği ubelerini, Genel Müdürlük:Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünü, Müessese:Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne bağlı Genel Merkez haricindeki müdürlükler, Alım:Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların alımını, Yapım:Her türlü yeni inşa, imal, tesis işlerini, Bakım -Onarım:Taşınır ve taşınmaz malların kullanımlarının idamesi amacıyla gerçekleştirilen tevsi, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj faaliyetleri 5

7 Hizmet:Kızılay personeli hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığı yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük,danışmanlık, temizlik ve benzeri her türlü işlerini, Kiralama:Taşınır veya taşınmaz malların ve hakların bir bedel karşılığında belirli süre kullanılmasını, Taşıma:Yükleme, boşaltma, ambalajlama, ulaşım, depolama ve bunlarla ilgili işlemleri, Trampa:Bir hak veya malın, diğer bir hak veya mal ile değiştirilmesini, İstekli:İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri, İhale:Bu yönetmelikte yazılı yöntem ve koşullarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yönetmelikte belirtilen yetkili makamın onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, Müteahhit:Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, Sözleşme:Kızılay ile gerçek ve tüzel kişiler arasında 2. Maddede belirtilen işler ile ilgili olarak yapılan yazılı anlaşmayı, artname:yapılacak işlerin genel(idari), özel (teknik) esas ve yöntemlerini belirten belge veya belgeleri, Birim :Kızılay Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve müessese müdürlükleri ile bunlara bağlı kısım şefliklerini Uygun Teklif:Yeterlik, nitelik, bedel, ödeme ve teslim gibi unsurların etraflı olarak karşılaştırılması sonucu kabul edilen teklifi, Yetkili Makam :Yönetmelikte belirlenen limitlere göre onay vermeye yetkili olan makamı, Bütçesi-Ödeneği:Her yıl hazırlanan ve Genel Merkez Kurulunca tasdik olan program bütçede harcama kalemine göre tahsisatını, İç Alım:Yurtiçinde yapılan her türlü alımları, Dış Alım:Yurtdışından ithal yoluyla yapılan alımları, Talep:İhtiyaç sahibi birimin ihtiyacını yazılı olarak alım birimine bildirmesini, Sipariş:Alım birimlerinin satıcıya yönetmelik dahilindeki alımla ilgili tebligatını, İştirak:Derneğin en az yüzde 40 hissesine sahip olduğu ticari amaçlarla kurulmuş şirketleri ifade eder. 6

8 Madde 4- YASAL DAYANAK Yasalar gereği Türkiye Kızılay Derneği nin satın almaları İhale kanununa tabi değildir. Bu yönetmelik Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 2. BÖLÜM YETKİLER Madde 5. YETKİ DEVRİ VE SATINALMA KAYNAĞI Bu yönetmelikte belirtilen ve yetkili makamca satın alma hususunda alınan kararlar, kararda başka bir makama yetki devredilmişse verilen yetki sınırı içinde kalmak koşuluyla bu makam tarafından, yetki devredilmemişse kararı alan makam tarafından yerine getirilir. Bu kararlar yetkili makamca iptal edilebilir veya değiştirilebilir. 5.1 Harcama Yetkisi : Harcama, EK-A daki limitlere göre yetkilendirilmiş makamların onaylarıyla başlatılır. Genel Merkezde; Mali İşler Bölümüne yasaların ve bu yönetmelik ile belirlenen ödemeye esas evrakların ulaşması, bütçe biriminden kaynak onayının alınması ve Mali Kontrol biriminin kontrolünden sonra Mali İşler Bölümünce ödeme emrine bağlanır ve Mali İşler Direktörünün onayı ile ödeme yapılır. 5.1 Müesseselerde; Mali İşler Bölümüne yasaların ve bu yönetmelik ile belirlenen ödemeye esas evrakların ulaşması, bütçe biriminden kaynak onayının alınması ve mali işler yöneticisinin kontrolünden sonra, Mali İşler birimince ödeme emrine bağlanır ve müdürün onayı ile ödeme yapılır. 5.2 Satın Alma Yetkisi: Her türlü harcama için 6. maddede belirtilen esas ve limitler dahilinde yetkili makamın (Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Direktörler ile müessese müdürleri ) onayı alınır. Onay belgesinde ihale veya harcama konusu işin nevi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, varsa proje uygulama usul ve şekli belirtilir. İhtiyaç sahibi ve faaliyeti yürütecek olan bölüm müdürünün imzası ve bölüm birimi tarafından düzenlenen talep formu, yetkili amirin onayı alındıktan sonra Mali İşler Bölümünün vizesini müteakip alım birimine intikal ettirilir. Alım birimi bu yönetmelik çerçevesinde işin ihalesini yapıp, sonucu komisyon kararına bağladıktan sonra, aldığı kararı yetkili makamın onayına sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu alımların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verirse alım işleminin sonunda tekrar Genel Merkez Yönetim Kurulu onayına gerek yoktur. 7

9 Madde 6. ALIM KARARINI VERMEYE YETKİLİ ORGAN VE MAKAMLAR Taşınır mal, hizmet ve hakların alım-satımı ile yapım, bakım, taşıma gibi işlerin yaptırılması için verilen yetki limitleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. 6.1 Bu limitler her yıl Ocak ayında veya gerek duyuldukça, Satın Alma Bölümünün talebi, Genel Müdürlüğün tasvibi, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile artırılır. Bu hususun takibinden Satın Alma Bölümü sorumludur. Yetki Limitleri EK-A daki forma göre düzenlenir ve Yönetmeliğin eki olarak muhafaza edilir. 6.2 Bedeli ne olursa olsun Derneğin ihtiyacı için taşınmaz mal (bina, arsa vb.) alınması, satılması, gerektiğinde trampa edilmesi Genel Merkez Kurulunun, inşası ve kiralanması ise Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkisi dahilindedir Madde 7. PİYASADAN FİYAT TAHKİKİ İLE YAPILACAK ALIMLAR Genel Müdürlük yönergeyle tanımlamaya yetkilidir. Madde 8. ACİL OLAN VEYA ÖZELLİK GÖSTEREN İ LER 8.1. Savaş, afet, acil durumlar, diğer olağanüstü haller ve işleri sekteye uğratmamak ve doğabilecek zararları önlemek amacıyla her türlü alım, hizmet, yapım, bakım, taşıma işleri ile özellik arz eden yapım, mal ve hizmet, makine, teçhizat, işletme malzemesi ve bunlara ait bakım ve onarım işleri ile lisans ve yazılım alım, bakım ve kiralamaları ilan şartı aranmaksızın, Genel Merkezde Genel Müdür ve/veya İhale Komisyonu, müesseselerde müdür ve/veya komite, ekiplerde ekip başkanlığı ve/veya komite satın almaya, pazarlık veya davet usulüyle yapmaya yetkilidir, daha sonra Yönetim kurulunun bilgisine sunulur. ( ubelerde ube Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.) 8.2. Bu maddeden yararlanılarak yapılacak satın alımdan, bu çerçevede satın almayı talep, teklif eden veya onay veren bölüm müdürü ve bağlı bulunduğu direktör müştereken sorumludur. Diğer işlem makamlar ile diğer Komisyon üyeleri satın alımın 8. madde çerçevesinde yapılmasından sorumlu değildir Ayrıca, özellik arz eden yapım, mal ve hizmet, makine, teçhizat, işletme malzemesi ve bunlara ait bakım ve onarım işleri ile lisans ve yazılım alım, bakım ve kiralamaları ile v.b. madde 2 deki istisnai yetkiler kullanılarak yürütülüp sonuçlandırılabilir. 3. BÖLÜM İHTİYAÇLAR VE TALEPLER 8

10 MADDE 9 İHTİYAÇLARIN BİLDİRİLMESİ (TALEP) İhtiyaç tespiti ve talep, faaliyeti yürütecek birimce hazırlanır, bölümce ilgili makama sunulur. İlgili bölümün talebi olmadan hiçbir Genel Müdürlük makamı veya komisyon satın alma yapamaz. Genel Müdür bu yönetmelikteki Genel Müdürlük yetkilerini gerek duyduğunda bölüm talebi olmadan kullanır. Genel Müdürün bu çerçevedeki emrinin gereğini İhale Komisyonu usuller çerçevesinde yerine getirir. Ayrıca Yönetim Kurulu da gerek gördüğünde ihtiyaç tespiti yapabilir ve karar alabilir. Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun ihtiyacın karşılanması emrini, bu yönetmelik esasları çerçevesinde uygulamaya yükümlüdür. İhtiyaç tespitinden satın alma ve kesin kabule kadar olan aşamalara ilişkin iş akışı ve gerekli dokümanları yönerge ile belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Her alım bir ihtiyaca dayanır. Bu ihtiyaçlar alım birimlerine talep belgesi ile intikal ettirilir. Toplu ve münferit alımlarda gerektiğinde bu talep belgesine liste eklenir. Aynı gruba girmeyen malzeme bir talep belgesinde birleştirilemez. Bunun için ayrı bir talep belgesi hazırlanır. Özellik taşıyan malzemenin alımı için hazırlanan talep belgesine, ihtiyaç görüldüğü takdirde teknik şartname, numune, plan veya kroki eklenir.toplu alımlardan sağlanacak fayda göz önünde bulundurularak, zorunluluk olmadıkça münferit ihtiyaç bildirimine gidilemez. MADDE 10 YAPILACAK TALEPLER İÇİN KULLANILACAK FORMLAR Alımlar özel olarak hazırlanmış talep formu ile teklif edilir. Talep ve sipariş formlarının formatını yeniden düzenlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Talep ve sipariş formlarında alınacak malzemenin cinsi, miktarı, nitelikleri ve tahmini bedeli mutlaka yazılır. (EK-B/1, EK-B/2) MADDE 11 İSTİSNAİ TALEP EKİLLERİ Acil ve olağanüstü haller nedeniyle yapılacak alımlarda, alım birimi telefon veya faksla talepte bulunulabilir. Bu durumda alım birimi talep belgesi intikal etmeden alımı gerçekleştirir. Talep eden birim en kısa süre içinde talep belgesini alım birimine ulaştırır. MADDE 12 TALEPLERİN TESLİM SÜRELERİ Taleplerin teslim sürelerine ilişkin düzenlemeleri Yönerge ile belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 13 KIZILAY UBELERİNİN TALEBİ Kızılay şubeleri, ubeler Çalışma ve Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılan satın alma usullerine göre hareket ederler. 9

11 MADDE 14 YANLI VE BELGELERİ EKSİK TALEPLERİN SONUÇLARI 14.1 Taleplere uymayan alımlardan doğacak sorumluluk Satın Alma bölüm/birimine aittir Gerekli kriterleri bulunmayan (Numunesi, teknik özellikleri veya teknik şartnamesi gibi kriterlerden en az bir tanesi bulunacaktır) ve ambalaj şekli, teslim yeri, teslim süresi ve ödeneği belirtilmeyen talepler Satın Alma bölüm/birimlerince gerekli bilgi ve belgeler tamamlanmak üzere iade edilir artnameler malın özelliklerini, kalitesini ve muayene şeklini ihtiva eder. artnamelerde sonradan yapılan zorunlu değişiklikler, alım organlarına derhal bildirilir. MADDE 15 ÖDENEĞİN KONTROLÜ Birimlerce yapılan taleplerin bütçe ödeneğinin olup olmadığı Mali İşler müdürlüğünce vize verilmek suretiyle belirtilir. Bu vizenin alınmasından talep eden bölüm sorumludur. Ödeneğin yetersiz oluşu hallerinde yukarıda belirtilen usullerde Muvakkat hesaptan ödeme yapılabilir. Müesseselerdeki ödenek yetersizliği de aynı usullere tabidir. Muvakkat işlemleri yukarıda belirtilen usullerde yürütülür. Vergiler ile nakliye ve sigorta gibi malın ihtiyaç yerine kadar maliyetine giren bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir. 4. BÖLÜM İÇ ALIMLA İLGİLİ HUSUSLAR MADDE 16 ALIM ORGANLARI, SATIN ALMA VE İHALE İ LERİ Alım işleri, bu yönetmelikte belirtilen ilgili makam, komisyon ve bölüm/birimlerce yürütülür. MADDE 17 ALIM ORGANLARI Satın Alma Bölümü, Genel Müdürlük bölümlerinin ve müesseselerin yetki limitlerini aşan iç ve dış alımlarını yapar. Her türlü yapı, inşaat, bina bakım ve onarım, montaj, tesisat ve proje işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, gayrimenkul alımı, satımı, trampası ve kiralanması işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ise Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yapılır. 10

12 Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi kendisine verilen yetki limitleri dahilindeki alımlarile bölgesindeki her türlü yapı, inşaat, bina bakım ve onarım, montaj, tesisat ve proje işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ve gayrimenkul alımı, satımı, trampası ve kiralanması işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ile bunların haricinde de Genel Müdürlükçe uygun görülen alımları bu yönetmelik esasları çerçevesinde gerçekleştirir. Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Genel Müdürlükçe istenen ithalat, gümrükleme, navlun, sigorta ve ekspertiz işlemlerini mevcut ithalat ve gümrük mevzuatına göre yapar ve söz konusu malzemeleri sağlıklı bir şekilde ve gecikmeden ilgili birimine ulaştırır ve sonucu Genel Müdürlüğe bildirir. MADDE 18 MÜESSESE VEYA UBEYE SATIN ALMA YETKİSİ VERİLMESİ Müşterek alım ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Satın Alma Bölümü ile Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, yetkileri içinde bulunduğu halde belirli bir veya birkaç çeşit madde veya malzemenin mahalli piyasalardan daha uygun koşullarla temin olunacağı anlaşılır ve o mahaldeki müessese ve şubenin imkanlarından yararlanılmasında özel veya genel bir menfaat görülürse, müessesseler için Genel Müdürlüğün onayı, ubeler için ise Yönetim Kurulunun kararı ile müessese veya şubeye alım yetkisi verilebilir. Bu gibi durumlarda yetki verilen müessese veya şubeler diğer müşterek ve toplu alım organları gibi hareket eder. Yapılan satın almanın bütün sorumluluğu satın almayı yapan müessese ve şube yetkililerine aittir. Bu yönetmeliğin Ekiplerde nasıl uygulanacağı ve hangi yetkilerin ekiplerde hangi pozisyon ve komisyonca kullanılacağını Ekipler Yönergesinde belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 19 YETKİ SINIRLARININ A ILMAMASI Satın Alma Bölümü ve müesseseler kendilerine verilen yetki dahilinde gerekli önlemleri zamanında almak ve bu yönetmelikte yazılı esaslar dahilinde siparişlerde bulunmakla yükümlüdürler. Yetki sınırları aşılarak alım yapılamaz. MADDE 20 ALIMLARIN PARÇALARA BÖLÜNEMEYECEĞİ Satın Alma organı, sırf yetki limit aşımı olmaması için ihtiyaçları parçalara bölerek alım yapamaz. İhtiyaç sahibi birimler de alım organlarına bu gibi talepte bulunamaz. Ancak parça alımlarda kurum yararı (stok maliyetlerinden kaçınmak, miat riskine girmemek v.b. gibi) söz konusu ise ve geçerli bir nedeni var ise, bu talep eden bölüm ve bağlı direktörü veya komisyonca yazılı olarak belirtilerek parçalara bölünerek satın alma yapılabilir. Bu durumda parça alımın sorumluluğu gerekçeyi öne süren müdür ve direktörün veya Komisyon üyelerin müşterek sorumluluğundadır. parça alım yapılabilir. 11

13 MADDE 21 MÜMESSİL VE ARACILARAN SATINALMA Doğrudan doğruya Firmalardan satın alma yapılabileceği gibi mümessil veya aracılardan da satın alma yapılabilir. Bu durumlarda mümessil veya aracılardan yetki belgesi aranır. Yetki belgesinin Türkçe ve yabancı dildeki örneklerinin noter tasdikli olması, konuya ilişkin yetkili olunduğunun belgede belirtilmesi ve yetki verenlerle ilgili ticaret sicil ilanı ve gerekli belgelerin bulunması şarttır. MADDE 22 PİYASA BİLGİLERİNİN VE FİYAT HAREKETLERİNİN TAKİBİ Satın Alma bölüm/birimleri, alım işlerini mümkün olduğu oranda sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için teklif fiyatlarının piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığını araştırmak zorundadır. Ayrıca satın alma bölüm ve birimleri, Kızılay ın satın almaya ve satmaya konu mal ve hizmetlere ilişkin sürekli güncellenen kodlu bir liste ve bunların teknik özelliklerine ilişkin bir katalog oluşturarak ilgili birimlere dağıtır. Yine, Kızılay ın satın almaya ve satmaya konu mal ve hizmetlere ilişkin sürekli güncellenen kodlu bir liste ve bunların teknik özellikleri ile piyasa şartları, fiyat hareketleri, satma veya satın alma koşulları, ve tedarik zincir ve süreleri, muhtemel tedarik kaynakları ve firmalar v.b. bilgileri içeren bilgisayar ortamında bir bilgi havuzu sistemi kurarak yararlanıcı bölümlerin kullanımına açar. MADDE 23 İLAN EKİLLERİ Alım organları rekabeti geliştirmek amacıyla kapalı teklif isteme yolu ve davet usulü ile yapılacak alımlar dışındaki işler için ilan yoluna gidebilir. İlan; Müessesenin belirli bir yerine konulan ilan tahtasına işin konusu ve şartlarını gösteren ilanı asmak, Kızılay Derneği web sitesinde ilan etmek, Mahalli Gazetelerde yayınlatılarak, Ulusal Gazetelerde yayınlatarak, Resmi Gazetede bir kez yayınlatarak, Belediye hoparlöründen en az iki iş günü bir tatil günü ve günde en az iki kez farklı saatlerde olmak üzere anons ettirilmek suretiyle yapılabilir. Talep eden müdürlük, söz konusu satma, satın alma ve kiralama işlemi ile ilgili olarak yukarıdaki usullerden birini veya birkaçını tercih ederek maliyeti ile birlikte talep formuna kaydeder. Talep eden müdürlük satın alma tahmini bedeline ilan giderlerini de ayrıca göstererek ekler. Tercih yapılırken, satın alma bedeli ile ilan bedelleri mukayese edilerek karar verilir ve gerekçe talep formuna kaydedilir veya eklenir. Yeterince rekabetin oluşturulmasını sağlayacak olan ilan yolu ve süresi ile ilgili sorumluluk talep eden bölüm müdürü ve bağlı direktörüne aittir. İlan ile ihale günü arası en az on gün olmadır. MADDE 24 İLAN METİNLERİ Genel Müdürlüğün, gazetelere vereceği ilanlarda, ihale konusuyla ilgili gerekli bilgiler bulunur. Dernek adına günü birlik verilmesi gereken ölüm, başsağlığı ve kutlama ilanları, bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine imkan olmayan durumlarda, Genel Müdürün onayı ile Basın- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümünce yayınlatılır. 12

14 MADDE 25 BEDEL TAHMİNİ Alım talebinde bulunan bölüm, özellikle büyük alımlarda tahmini maliyeti belirler. Satın alma bölümü de bedel tahminini piyasadan kontrol eder. İnşaat, onarım, proje, tesisat gibi işler Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, bayındırlık işleri birim fiyatlarına, piyasa rayiçlerine ve analizlere göre hesaplanır ve saptanır. Gayrimenkulun alımı, satımı, kiralaması ile gayrimenkullara ilişkin her türlü kıymet takdiri Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yapılacak piyasa rayiç araştırmalarına ve/veya bilirkişi ve/veya ekspertiz tespitlerine göre belirlenir. Belirlenecek bedeller tahmini olup, satın alma işlemleri ile zaman kaybetmemek, mükerrer satın alma işlem giderleri yapmamak için, tahmini bedel aşımının nedenleri Satın alma bölümünce yazılı olarak belirtilmek ve kurum yararı ortaya konularak % 10 a kadar fazlası ile bağlanacak satın almalarda Genel Müdürlük Onayı, daha fazlasında ise Yönetim Kurulu Onayı aranır.. MADDE 26 SATIN ALMA GÖREVLİSİ Alım işleri aşağıda belirtilen durumlar ve yürütülür: esaslar dahilinde satın alma görevlisi aracılığıyla a. Yetkili makam tarafından uygun görülen alımlar, ilgisine göre Genel Müdürlüğe bağlı Bölümlerce, şubelerde şube başkanlıklarınca belirlenecek bir veya daha fazla satın alma görevlisince yapılır. b. Teklif toplama ve satın alma işlerinde değeri ne olursa olsun, alım konusu malın cinsine göre, satın alma görevlisinin yanına konuyla ilgili bir veya daha fazla eleman verilebilir. c. Mutfakta kullanılacak gıda maddeleri ile diğer ihtiyaç malzemelerinin satın alınması veya bunlarla ilgili fiyat tekliflerinin toplanmasında, alım memuruyla birlikte aşçı başı yada yardımcısı görevlendirilebilir. d. Genel Müdürlükte Bölüm Müdürlerinin, müesseselerde ise müdürlerin tespit edeceği imza yetkili kişiler, ekiplerde de idari komite görevlileri, alımlarla ilgili faturaların arkasını imzalar. MADDE 27 HASARA UĞRAYAN MALLAR Muayenesi yapılıncaya kadar geçici olarak teslim alınan mal veya malzemede Dernek kusuru sonucunda meydana gelebilecek hasar ve zararlardan Kızılay sorumludur. Muayeneden sonra malı reddedilmiş olsa dahi, hasar ve zarara isabet eden mal bedeli satıcıya tam olarak ödenir. MADDE 28 İHTİLAFLI MALLARIN SAKLANMASI İhtilaf konusu malların, ihtilafın giderilmesine kadar ambar girişi, dağıtımı ve sarfı yapılamaz. Bu mallar emanet suretiyle korunur. Saklanması ve korunması zor olan ve kısa sürede bozulabilecek mallara, yürürlükteki kanunlara göre işlem yapılır 13

15 . SATINALMA VE ĐHALE ĐŞLERĐ YÖNETMELĐĞĐ alma bölümüne Hukuk Müşavirliği yazılı olarak tebliğ eder. Tebliğin gecikmesinden doğacak zararlardan Hukuk Müşavirliği sorumludur. MADDE 29 SİPARİ LERİN ARTLARA UYMAMASI VE REDDEDİLMESİ Satın Alma bölüm/birimleri, satın alınan malzemenin istenen nitelikte olmaması veya numuneye uymaması gibi nedenlerle ilgili makam ve/veya Komisyonlarca reddedilmesi halinde; 29.1 Ret nedenini, sipariş şartlarına uygunsuzluğu usuller çerçevesinde tespit edildikten sonra satıcıya gerekli tebligatı yapar, 29.2 Reddedilen malzemenin yerine, evsafına uygun malı satıcıdan ister, 29.3 Ret olunan malın veya malzemenin satıcıya iadesini sağlar, 29.4 Mal veya hizmetin tamamen veya kısmen reddedilmesinden sonra anlaşmazlık nedenlerini ortadan kaldırmak mümkün olursa, bunun neticesini bekler, evsafına uygun malı satıcıdan alır ve ilgili birime yollar; Bu mümkün olmadığında yeniden sipariş faaliyetine başlar Dernekçe sigorta ettirilen alım işlerinde, meydana gelen zararlarda (kırılma, dökülme ve hasara uğrama gibi) tesellüm ve muayene raporuna göre sigortaya başvurur veya gerektiğinde poliçeyi satıcıya ciro edebilir; 29.6 Kabul veya ret hükümlerine göre muameleyi sonuçlandırır Sipariş hesabını kesin bir şekilde kapatır. MADDE 30 KISMEN KABUL VEYA RED HALLERİ Kısmı kabuller, adet tarzında olan, birbirini etkilemeyen ve birbirini tamamlamayan alımlarda uygulanır.alımın kısmen kabul edilmesi halinde, kabul edilen kısmın bedelinin ödenmesi bu yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre yapılır. Partiler halinde yapılan alımlar kısmi kabul kapsamına girmez. Her teslimat ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Bu husus da şartname ve sözleşmelerde belirtilir. İnşaat, tesisat ve onarım işlerinde sözleşme esaslarına göre işlem yürütülür. MADDE 31 NEFASET Alınan mal ve hizmetin, teknik şartname hükümlerine göre kullanılmasında engel oluşturmayan, ancak düzeltilmesi de mümkün olmayan hata ve kusurları nedeniyle satıcı ile mutabakata varıldıktan sonra, toplam bedelin %10 nu aşmamak üzere Muayene kabul komisyonunun ve talep 14

16 eden müdürlüğün ortak tespiti ve teklifi ile ihale onayı veren makamın tasvibi ile nefaset keserek kabulü yapılabilir. Dernek nefaset kesintisi uygulayarak malzeme veya hizmeti kabul edip etmemekte serbesttir. MADDE 32 ALIM KARARLARININ YÜRÜRLÜK ARTI (SİPARİ ) Alım kararı ilgili firmalara söz veya matbu formlarla bildirilir. İşin sözleşmeye bağlanması gerekiyorsa, hazırlanan sözleşme metniyle ilgili Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınabilir. Tip sözleşmeler hazırlandığı takdirde esas hükümlerde değişiklik yapılmamak kaydıyla Hukuk müşavirliğinin görüşü sorulmadan da sözleşme yapılabilir. Yazı ile tebliğ edilen alım kararlarının belirlenen süre içerisinde firmalara teyit ettirilmesi, sözlü tebliğlerde ise kabul imzasının alım tutanağına kaydettirilmesi gerekir. Ayrıca, kesinleşen ve siparişe bağlanan alımla ilgili teslim yeri, teslim şekli, fiyatı, varsa teknik ve idari şartnameleri içeren bilgiler yazı ile, talepte bulunan birime ve malzemenin teslim edileceği üniteye (yere) sözleşme tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde bildirilir ve teyit alınır. Teslim alacak birim bu aşamadan sonra satın almadan, gerekli işlemleri ve ödemeyi yapmaya ilişkin işlemleri yapmaya ve takip etmeye, vaktinde muayeneyi yapmakdan ve raporun alım satım bölümüne ulaştırılmasından sorumlu olup, firma ile temasa geçerek siparişi bire bir takip eder. Üretimi, sevkıyatı ve teslimatı yakından takip eder ve teslimat zamanında olamayacak ise satın alma bölümüne hemen yazı ile bildirir. Teslim alacak birim, teslimat günü teslim yapılmamış veya teslimat tamamlanmamış ise, bunu en geç bir iş günü içinde yazı ile satın alma bölümüne bildirir ve teyit alır. Bu süreçte firmanın satın alma bölüm ve birimlerine ulaştıracağı her türlü belge, yazı ve bilgi talep eden müdürlüğe aynı gün ulaştırılır ve teyit alınır. 5. BÖLÜM DI ALIMLAR, SİPARİ LER VE GÜMRÜK İ LEMLERİ MADDE 33 DI PİYASADA ALIMLAR Yurtdışından sağlanmasında fayda görülen mallar, ihtiyacın mahiyetine göre, pazarlık, kapalı zarf ile teklif istemek veya ilan yoluyla alınır. MADDE 34 TEKLİF İSTEME EKLİ Teklif istemek için yazılacak iş mektuplarında: a) İhtiyaç maddelerinin ismi, miktarı, uluslararası normu, diğer özellikleri, b) Teslim tarihi, 15

17 c) Akreditif açtırma formüllerine göre tediye şartları ve sevk vesaikinin nelerden oluşacağı, d) Fiyatın FOB, CIF veya diğer satış şekillerinden hangisine göre olacağı, e) Hangi araç ve yolla nereye gönderileceği (teslim yeri), f) Muayene usulü ve gözetim şirketinin belirtilmesi (uluslararası gözetim ve kontrol şirketleri). Derneğin muayene hakkı her zaman saklıdır. g) Hangi Tarihe kadar teklif yapılabileceği, gibi hususlar açıkça belirtilir. Bu mektuplara ayrıca varsa şartnameler de eklenir. MADDE 35 KONTROL VE MUAYENE RAPORLARI Firmalardan alınan mallar için kendilerinden bağlantıya uygun teslimatta bulunduklarına dair sertifika istenir. İmalat ve teslimat sırasında müessese adına ayrıca malların muayene ve kontrol ettirilmesi gerekiyorsa, bu takdirde malın alındığı ülkenin resmi laboratuarları ile uluslar arası şirket ve bürolardan yararlanılır. İmalatçı veya satıcı firmaya da bu kontrol raporunun alınması gerektiği bildirilir. Bu hususlar her parti mal için ayrı ayrı istenir. Mal bedeli, ekspertiz ve kontrol raporlarının alınmasından sonra ödenecek ise akreditif açtırılan veya tediye ile görevlendirilen bankaya, sevk vesaiki arasında bu raporların da bulunması gerektiği bildirilir. MADDE 36 TEKLİFLERİN TABİ OLACAĞI USULLER Yabancı, uluslararası veya çok uluslu esaslar dahilinde satın alma yapılır. firmalardan alınan alımlarda, bu yönetmelikte belirtilen Satın alma birimi kararın onayından sonra; a- Bu karar alımı içeriyorsa; 1) Firmaya teklifin kabul edildiğini, 2) Kabul teyidinin beklendiğini ve gerekli vesikaların imzalamak üzere yollandığını, 3) Teyidin hangi tarihe kadar Derneğe gelmiş olacağını bildirir. 4) Ödeme şartlarına göre yasal prosedürü yerine getirir ve akreditif açtırılır. 16

18 5) Herhangi bir gecikmeye meydan vermemek üzere yukarıda belirtildiği şekilde siparişler hem satın alma bölüm ve hem de talep eden bölümce işin her aşamasında takip ve kontrol edilir. 6) Genel Müdürlük dış alımlarda, uygun görülecek sayıda yetkiliyi; alım öncesinde, üretim sürecinde ve sevkıyatta araştırma, kontrol ve takip için görevlendirmeye, görevlendirilen personelin ulaşım, barınma, beslenme giderleri ve harcırahlarını kurumdan karşılamaya veya satıcıdan karşılattırmaya yetkilidir. b- Karar reddi içeriyorsa: 1) Firmalara red durumunu bildirilir. 2) Yeniden alım faaliyetine başlar. MADDE 37 SİPARİ E AİT İ LEMLER Malın sevk durumu hakkında bilgi alınınca sevk vesikalarının elde edilmesi için gerekli takipler yapılır. Bu vesikalar gelince, sipariş şartlarına uyulup uyulmadığı incelendikten sonra, gümrükleme, teslim ve tesellüm işlerine başlanır. MADDE 38 DI ALIM PROSÖDÜRLERİ Yurtdışına verilecek siparişlerde mümkün olduğu kadar FOB teslim ve sevk şeklinin tercihi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin piyasanın en saygın sigortasına yaptırılması gerekir. Bu takdirde, sigortaya ilişkin ihbar ve işlemler söz konusu sigortaya bildirilir. Büyük partilerde, özellikle belirlenen miktar ve zamanlarda sevk edilecek malzeme için siparişin gerçekleşmesi anında abonman sigortasının yapılması gerekir. FOB şekliyle alımlarda sigortanın, sipariş edilen malların gümrüğe ulaşmasından itibaren bir ay müddetle geçerli olacağına dair poliçeye bir hüküm koydurulması ve teslime kadar ayrı bir sigorta konusuna gidilmesi gerekir. Yürürlükteki kanunlara ve mevzuata göre nakliyenin milli taşıma araçları ile yaptırılacağı, tespit edilen nakliyeci firma tarafından ihracatçı firmaya bildirmesi ve bu hususun sözleşme ve akreditif şartlarına yazılması gerekir. Nakliyeci firma öncelikle kamu kuruluşları arasından veya bu yönetmelik hükümleri dahilinde, akreditif açılmadan tespit edilir ve karar bağlanır. MADDE 39 GÜMRÜK MEVZUATI VE TARİFELERİN TAKİBİ Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde ithalat rejimi ve Gümrük Kanunun en uygun hükümlerine göre işlem yapılması ve emaneten veya transit şekliyle ya da özel muafiyetlerden yararlanılarak gümrükten geçirilmesi gereken mallar hakkında, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması için 17

19 Gümrük Kanunu ve mevzuatına ait konular satın alma bölümünce ve Hukuk Müşavirliğince takip edilerek derlenir ve kitapçık haline getirilerek uygulayıcı ve yararlanıcı bölümlere dağıtırlar. MADDE 40 GÜMRÜK İ LERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Gümrük işlerinin (transit işlemler dahil) Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlükçe verilecek talimatlar doğrultusunda ilgili birimlerce yapılır veya Genel Müdürlükçe en az bu işi yapan üç firmadan teklif almak ve açık eksiltme usulüyle gümrükleme hizmeti satın alınabilir. MADDE 41 GÜMRÜK İ LERİNİN TAKİBİ VE SONUÇLANDIRILMASI Gümrükleme işleri ister müesseselerimiz, isterse müteahhit tarafından yapılsın, işleme dayanak olacak talimat ve vesikaların Satın Alma Bölümünce (ithalat servisi) gümrükçüye verilmesi ve işin sonuçlanmasına kadar gümrük uzmanlarınca izlenmesi zorunludur. Gümrük işlerine başlanırken; a) Muamelesi yapılacak malın faturası, b) Beyannamenin düzenlenmesi için gerekli ekli belgeler, (Konşimento, hamule senedi, menşe şahadetnamesi, malın vasfına ve kalitesine belirten sertifika ve muayene raporları, koli listesi gibi ) c) İhtiyaç sahibi müessesenin özel talimat ve direktifi varsa; ithalat servisince gümrük servisine teslim edilir. MADDE 42 GÜMRÜKLEMEDE SAKINILACAK RİSKLER VE DOSYANIN KAPANMA EKLİ Gümrüklenecek malların ardiyede fazla kalmaması, işlemlerin en kısa zamanda bitirilmesi, varsa ekspertiz işlerinin derhal yapılması ve mükerrer nakil, ve boşaltmaya gerek kalmadan malın planlanan yerlere bir defada yollanması için gerekli önlemler alınır. Gümrükçü, sonuçlandırdığı işlerin gümrük evrakını, varsa ekspertiz raporunu talimat gereğince, sevk vesaiki ile birlikte gününde Satın Alma birimine teslim eder. Müşterek alım organı ise sevkiyatla ilgili müesseseleri bilgilendirir ve siparişin gümrük ve banka işlemlerinin kapatılması için gerekli çalışmaları yapar. MADDE 43 DEPOZİTO VE GÜMRÜKTEN ALACAKLARIN TAKİBİ Muafiyet hükümlerinden faydalanılacak, transit geçecek, emanet şeklinde belirli bir süre ülkede kalıp daha sonra geri gönderilecek eşyalar için tarife uygulamasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle işin başında depozito veya kati gümrük vergileri olarak ödenmekle beraber, uzlaşma sonucunda geri alınması gereken bedellerin tahsil işlemleri Satın Alma Bölümünce yürütülür, sonuçlandırılır ve tahsilat belgeleri ilgili saymanlığa teslim edilir. Gümrük işlemlerini takip eden Satın Alma birimi; a) Her işlem için ayrı bir dosya açmak, b) İşin sonuçlandırılması için gerekli formaliteleri izlemek, 18

20 a) İşin sonunda geriye alınacak kıymetleri tahsil etmek, b) İlgili hesapların kapatılması işlerini izlemekle yükümlüdür. 6. BÖLÜM ALIM VE İHALE YÖNTEMLERİ MADDE 44 YÖNTEMLER VE GENEL ESASLAR Dernekte alım ihaleleri; a. Kapalı zarf ile teklif isteme, b. Açık arttırma veya eksiltme, c. Davet usulü, d. Pazarlık, e. Emanet, f. Yarışma yöntemleriyle yapılır. Aynı işle ilgili olarak bu yöntemlerden birkaçı birlikte uygulanabilir. Yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı, bu yönetmelik hükümleri ve eklerindeki kayıtlar çerçevesinde önceden belirlenir. 1. Yetkili makamlar, işi sınırlı kişi veya firmaları yazılı olarak çağırarak yada gazete ilanı yoluyla duyurarak yukarıdaki yöntemlerle yaptırabilir. Teklif isteme mektubunda genel (idari) şartnamede veya gazete ilanında Derneğin 4734 sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbest olduğu hususlarına yer verilir. 2. Teklif alınacak firmaların, işin niteliği ve büyüklüğüne göre gerektiğinde teknik ve mali yeterlilikleri belge ve istihbaratla belirlenir. Sınırlı sayıda firma çağırma yoluyla yapılacak alım, satım ve yapım ihalelerinde en az üç firmadan teklif istenmesi gereklidir. 3.İhale konusu mal veya hizmet bir veya birkaç kişinin yada firmanın yahut Devletin tekeli altında ise veya işe uygun başka firma bulunmuyorsa üçten daha az teklif alınabilir. 4.Yeteri kadar teklif istenmesine rağmen gelen tekliflerin adedi üçü bulmamışsa, yetkili makamın onayı ile ihale sonuçlandırılabilir. 19

21 5.Kesin şartlarla teklif istendiği takdirde, satıcılardan birinin teklif edeceği özel şartlar, ancak ihaleye katılan diğer firmalara bildirilerek onlarında bu şartı göz önünde bulundurarak yeni teklif vermeleri imkanının sağlanması halinde dikkate alınabilir. Bu şekilde diğer firmalara da özel şartlarda teklif yapabilme hakkı tanınmış olur. 6.Kesin şartlarla teklif istenmeyen hallerde, firmalara ihtiyaç tanımı yazılı olarak yapılarak çözüm projeleri istenir. Her firma kendi özel şartlarını göre proje üreteceğinden bunlardan en uygun olanı maliyet-fayda mukayeseleri yapılarak talep eden birim yöneticisi, bölüm müdürü ve bağlı direktör tarafından tercih edilir ve satın alma bölüm/birimine yazı ile bildirir. Bu aşamadan sonra tercih edilen firma ile pazarlık usulü ile sözleşme yapılır ve satın alma gerçekleştirilir. Tercih edilen şartların diğer firmalara bildirilmesine gerek yoktur. MADDE 45 KAPALI ZARF İLE TEKLİF İSTEME YÖNTEMİ 45.1 Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde, isteklinin teklif ettiği fiyatı içeren teklif mektubunu hazırlayıp imzalaması, bunu bir zarfa koyup üzerine Teklif kelimesini, yazarak zarfı kapaması, ikinci bir zarfa teminat mektubunun koyarak zarfın üzerine Teminat Mektubudur ibaresini yazması gereklidir. Bu zarfları imzaladığı diğer gerekli belgelerle birlikte üçüncü bir zarfa koyması zorunludur. Kapatılan bu son zarfın üzerine sadece firma ismi ve ait olduğu iş yazılır Teknik ve idari şartnameye gerek görülmeyen alımlarda, firmalardan sadece kapalı zarf içinde fiyat teklifi istenir. Teminat gerektiren alımlarda teminat belgesi de aynı zarfın içine konabilir. MADDE 46 TEKLİF MEKTUPLARININ ALINMASI Teklif zarfları işin niteliğine göre Genel Merkezde Haberleşme ve Arşiv Bölümüne, müesseselerde haberleşme servisine ve şubelerde şube başkanlıklarına usulüne uygun olarak firmalarca teslim edilebileceği gibi alım memurlarınca da toplanabilir. Zarflar iyice kapatılmış olmalıdır Zarfın üzerine, alındığı gün, saat ve evrak geliş kayıt numarası basılır. Duyuruda veya şartnamede belirtilen başvurma süresinin sonuna kadar teklif zarfları haberleşme biriminde muhafaza edilir Haberleşme birimi teklif zarflarını başvuru süresini müteakip 1 saat içersinde alım birimine imza karşılığında tutanakla teslim eder Duyuruda belirtilen saatten sonra gelen teklifler haberleşme birimlerince kabul edilmez. Ancak geç gelen tekliflerin kabul edilmesi Komisyonun yetkisindedir. Kabul edilen teklifler tutanak altına alınır. 20

22 46.4 Genel Müdürlükte yapılan ihalelerin sekreterya hizmetleri: Satın Alma işleriyle ilgili (her türlü malzeme, hizmet ve nakliye vb.) ihalelerin sekreterya hizmetleri Satın Alma Bölümüne, Yapım, bakım, inşaat, tesisat, montaj, proje işleriyle ilgili ihalelerin sekreterya hizmetleri Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, Gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ile ilgili ihalelerin sekreterya hizmetleri ise Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yürütülür. Sekreterya hizmetlerini yürüten birimler ihaleleriyle ilgili yazdıkları kararların Satın Alma Bölümünde bulundurulan Genel Merkez İhale Komisyonu karar defterine kaydedilmesini sağlarlar. Müesseselerde ise bu işlemler Satın Alma bölüm/birimlerince yürütülür. MADDE 47 İHALE ZARFLARININ KOMİSYONA TESLİMİ Satın Alma bölümü/birimi, teslim almış olduğu ihale zarflarını komisyona teslim eder. Teslim edilen zarflar duyuruda belirtilen gün ve saatte komisyon önünde açılır ve komisyon tarafından belgelerin tamam olup olmadığı saptanır. Teklif sahipleri isterlerse komisyon toplantısında hazır bulunabilirler. Teknik özellik arz eden ve teknik incelemeyi gerektiren alımlarda; önce tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu belirlenir ve daha sonra fiyat teklifleri açılır. Dış zarflar açıldıktan sonra istenmemesine rağmen gelen ve şartnameye uymayan tekliflerden komisyonca kabul edilmeyenler teklif zarfı açılmadan ve değerlendirmeye tabii tutulmadan, gerekçeleri kararda belirtmek suretiyle, diğer zarflarla birlikte ihale işlerini yürüten bölüme gönderilir. Alınan komisyon kararında aşağıdaki hususlar bulunur: a. Karar numarası ve tarih, b. İhalenin konusu, c. Teklifte bulunanların isim ve unvanları, d. Teklif tutarları (dökümlü) varsa alternatifli teklifler, e. Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi firmalara ait olduğu ve reddedilmesinin nedeni, f. Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları. Komisyon, belgeleri tamam olan tekliflerin değerlendirilmesi sırasında belgelerde görülen rakamsal yanlışları düzelterek, toplam bedele yansıtır ve değerlendirmeyi bu bedel üzerinden yapar. Yapılan düzeltmenin yanına teklif sahibi veya vekilinin imzası alınır. Teklif sahibi komisyon toplantısında bulunmuyorsa, düzeltmeyi komisyon üyeleri imzalar ve en kısa zamanda teklif sahibine bildirir. Ancak dış zarf açıldıktan sonra geçici teminatın unutulduğu veya tüm zarflar açıldıktan sonra ihale 21

23 şartnamesine aykırı bir koşulun ileri sürüldüğü, tekliflerin imzasız olduğu, fiyatın bildirilmediği yada yanlış anlamaya meydan verecek şekilde yazıldığı veya fiyatın silinmiş, kazınmış ve yeniden yazılmış bulunduğunun belirlenmesi üzerine, o teklif geçersiz sayılır. Rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarı dikkate alınır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurdaki noksanlıklar komisyonca istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. Kıyaslama imkanı bulunmayan teklifler değerlendirmeye dahil edilmez. Duyuru ve şartnamede, teklifle birlikte verilmesi istenen mesleki oda belgesi, iş bitirme belgesi gibi belgelerin zarftan çıkmaması veya şartname hükümleri ve eklerinin okunup aynen kabul edildiğinin teklif mektubunda belirtilmesi ve şartnamenin her sayfasının imzalanmış olması esas olmakla birlikte, bu hususların yerine getirilmemesi durumunda, komisyon teklif sahiplerinden bu eksikliklerin tamamlanmasını isteyebilir. Tamamlanma olanağının bulunmadığı hallerde bu teklifler kabul edilmez. Teklifler huzurda açıldıktan sonra teklif sahipleri komisyon toplantısından ayrılırlar ve komisyon geçerli teklifleri incelemeye başlar. Komisyon, araştırma ve inceleme gerektirmeyen alımlarla ilgili ihalelerde teklif mektuplarını açtığı gün veya gerek gördüğü takdirde takip eden 7 gün içerisinde isteklileri pazarlığa (arttırma-eksiltme) davet edebilir. Ancak, komisyonca tekliflerin uygun olup olmadığının belirlenmesi ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu takdirde, komisyon ihale hakkındaki kararını tespit edeceği bir başka günde vermek üzere toplantıyı erteleyebilir ve durum tutanağa yazılır. Zorunlu bir durum yoksa erteleme süresi bir haftayı geçemez. Komisyon gerekli inceleme için üyelerden birini görevlendirebileceği gibi uzman yada teknik personellerden de yararlanabilir. Teknik içerikli yapım ve alımlarda komisyona katılan teknik elemanlar bir değerlendirme rapor düzenlerler. Özel bir uzmanlık gerektiren alımlarda ise kamu kuruluşları veya güvenilir özel kurul, kuruluş ve kişilere inceleme yaptırılabilir. Komisyon en düşük fiyatı verenin dışında diğer bir teklif sahibine ihaleyi yapmaya karar verirse, buna ait gerekçeleri kararda belirtilir. Yetkili makamın onayından geçmeyen ihale kararları geçersizdir. MADDE 48 AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME YÖNTEMİ Yöntemin uygulandığı işler, a. Tahmini bedeli tespit edilen alımlar ve şartnamelerde belirtilen diğer işler, b. Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde kabul edilmeyecek düzeyde veya eşit teklif verilen işler, c. EK-A da belirtilen yetki limitlerinin A. 4. maddesi dahilinde yapılan alımlar, 22

24 MADDE 49 KOMİSYON ÇALI MASI Teklif sahipleri, duyuruda belirtilen gün ve saatte şartnamede istenen teminat ve diğer belgelerin bulunduğu kapalı zarfı haberleşme birimine teslim ederler. Süresi içinde postayla gönderilen teklifler de kabul edilir. İhaleye katılanlar şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini belirtmek suretiyle imzalarlar. Postayla gönderilen tekliflerde teklif sahibi şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır. İstekliler komisyon tarafından yeniden fiyat vermeye davet edilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde mektupla gönderilen teklifi komisyon başkanınca okunur, son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Her teklif komisyonca ihale artırma veya eksiltme listesine yazılır. Teklif vermekten çekilen istekliler durumu teklif mektupları üzerine yazarak imzalarlar. İlgili imzadan çekilirse durum ihale artırma ve eksiltme listesinde belirtilir. İhaleden çekilenler yeni teklifte bulunamazlar. Son teklif alındıktan sonra düzenlenen ihale artırma veya eksiltme listesi ile en uygun teklifin belirtildiği karar komisyon üyelerince imzalanır. MADDE 50 DAVET USULÜ Teknik yeterlilik ve mali güçlerinin yanı sıra dürüstlüğü, ticari ahlakı ve basireti Dernekçe bilinen belirli firmalardan kapalı teklif usulü ile teklif alınmasıdır. artnamede işin niteliği, türü, miktarı., süresi, hangi hususlarda teklif istendiği ve şarta bağlı olup olmadığı belirtilerek, yazılı davet ile teklif istenir. İnşaat, onarım, proje işleri, tıbbi cihaz, gazlı içecek dolum makine parkı alımı ile yetkili makamın uygun göreceği diğer işler 44. Maddede belirtilen yöntemlerden biriyle Yönetim Kurulu kararıyla ihale edilir. MADDE 51 PAZARLIK YÖNTEMİ Pazarlık, İhale Komisyonları tarafından aşağıda yazılı iki şekilde yapılır: 51.1 Proforma Fatura Almak Suretiyle Pazarlık:Satın Alma ihale komisyonunca ilgili kişi veya firmalardan proforma fatura almak ve faturalar karşılaştırılarak uygun 51.2 görülen kişi veya firmalarla pazarlık edilmek suretiyle mal veya hakkın satın alınması, iş veya hizmetin yaptırılmasıdır Çağırma Suretiyle Pazarlık:İşle ilgili kişi veya firmaların pazarlık komisyonuna çağrılarak, kendileriyle teker teker veya topluca pazarlık yapılmasıdır. Her türlü pazarlık sonucunda isteklilerin son teklifleri imzalı olarak alınır ve bu konuda varılan gerekçeli karar tutanakla saptanır. 23

25 MADDE 52 PAZARLIK YÖNTEMİ KAPSAMINDAKİ İ LER: pazarlıkla yapılabilir Yurtiçinden veya yurtdışından tek kişi veya firmanın üretilen veya elinde bulundurduğu her türlü mal ve malzeme ile zaruri görülen arsa, işyeri, lojman, arşiv, depo gibi gayri menkullerin Dernek ihtiyaçları için satın alınması veya kiralanması, 52.2 Patente dayanılarak imal olunan ve yalnız bir kişi veya firmada bulunan malların veya hakların satın alınması yahut kiralanması, 52.3 Kızılay Genel Müdürlüğü nde yapılamayan çeşitli baskı işleri, 52.4 Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde iki defa davetten sonra ikinci davete de teklif verilmemesi yahut sözleşmenin bozulması dolayısıyla yeniden ihaleye çıkarılmasında yarar umulmayan işler, 52.5 Kapalı zarf ile teklif istenmesine gerek olmayan alım, bakım ve onarım işleri, 52.6 Kapalı zarf ile teklif istemek yada açık artırma ve eksiltme yöntemine göre ihale yapmak için gerekli zaman olmayan acele işler, 52.7 Özellikleri nedeniyle ancak belirli uzman ve sanatçılara yaptırabilecek eğitim, film,araştırma, geliştirme, keşif, montaj, onarım, bakım, danışmanlık, kontrol sanat ve sanat eserleri gibi uzmanlık gerektiren hizmetler, 52.8 Daha önce yaptırılan bir işin devamı niteliğinde olup, aynı kişi veya firmaya yaptırılmasında zorunluluk bulunan veya fayda görülen işler, 52.9 Durumun gereğine, işin özelliğine, aciliyetine ve bedele göre yetkili makamca gerekli görülen diğer işler, MADDE 53 ÇAR I PAZARLIĞI Bedeli EK-A nın ilgili yetki limiti dahilinde olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın çarşı pazarlığı suretiyle yapılabilir. 53 EMANET YÖNTEMİ Emanet Yöntemi ile yapılacak yapım işleri Emanet İnşaat ve Tesisat Yönetmeliğine göre yapılır. 54 YARI MA YÖNTEMİ Yönetmeliğin 53/7 maddesi kapsamı dışındaki her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işler pazarlık yöntemi uygulama esasları çerçevesinde yarışma yöntemi ile yaptırılabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak yarışmacıya pazarlıkla yaptırılabilir. 24

26 7. BÖLÜM KOMİSYONLAR MADDE 56 İHALE KOMİSYONLARI VE ÇALI MA YÖNTEMLERİ 56.1 Genel Müdürlükte genel satın almalarda, kapalı zarf usulü teklif toplanması dahil diğer ihale yöntemleri ile satın almalarda İhale Komisyonu aşağıdaki kadrolardan oluşur: Başkan : Operasyon Direktörü (Yokluğunda vekalet eden ) Üye : Mali İşler Direktörü Üye : Talep eden bölümün bağlı olduğu Direktör Üye : Avukat Sekretarya Sorumlusu : Satın Alma Bölüm Müdürü (Oy-karar ve imza yetkisi yok) Takip Sorumlusu : Talep eden Bölüm Müdürü (Oy-karar ve imza yetkisi yok) 56.2 Gayrimenkul Yönetimi Direktörlüğüne bağlı birimlerin bütçelerinde yer alan ve gayrimenkulların durumunu, şeklini, evsafını, yapısını ve değerini değiştiren yapısal çerçevedeki mal, malzeme makine ve gayrimenkulun mütemmim cüzü olan, bakım onarım ve/veya inşaat proje uygulamaları çerçevesinde yapılan her türlü teknik donanım ve hizmet satın almalarında, kiralamalarda (Genel Müdür ün ve ube Başkanlıklarının yetkili kılındığı durumlar haricinde) veya bu bölümlerin takibindeki gayrimenkulların satışı, değerlendirilmesi veya kiralanmasında, değer tespiti hizmeti satın alınmasında, proje üretme ve projelerin uygulanmasında, kapalı zarf usulü teklif toplanması da dahil komisyon kararı gerektiren diğer ihale yöntemleri ile yapılacak işlerde (Gayrimenkulların sigortalaması hariç) İhale Komisyonu aşağıdaki kadrolardan oluşur: Başkan : Gayrimenkul Yönetimi Direktörü (Yokluğunda vekalet eden) Üye : Operasyon Direktörü Üye : Mali İşler Direktörü Üye : Avukat Sekretarya : Yapı ve Teknik Hizmet Müdürü (İhale konusu Bölüm faaliyet alanı ise) veya Gayrimenkul Yönetim Müdürü (İhale konusu Bölüm faaliyet alanı ise) (Oy-karar ve imza yetkisi yok) Takip : Talep eden Müdür (Oy-karar ve imza yetkisi yok) 56.3 Komisyon üyelerinin yokluğunda yerine vekalet edenler katılır. Vekalet edilen iş başı yapsa dahi ihale ilk katılıma göre sonuçlandırılır. 25

27 56.4 Komisyonlar en az bir başkan ve iki üye ile toplanır. Kararın yürürlüğe girmesi için komisyonda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun onayı gerekir. Karara katılmayan üye karar metni altına attığı imza bölümüne Karara katılmıyorum şerhini düşerek imzalar ve Komisyon Başkanlığına karara katılmama gerekçesini Genel Müdürün havale edeceği bir yazı ile iki iş günü içinde bildirir Komisyon başkanının ihalenin sonuçlanmasına ilişkin karara katılmaması durumunda ihale sonuçlandırılamaz. Başkan bir üst komisyonda ihalenin değerlendirilmesi için karara katılmama gerekçesini bir iş gününde yazı ile Genel Müdürlüğe sunar. Satın alma bölümünün bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında Genel Müdür, komisyon üyesi Direktörlerin ve talep eden müdürün katılacağı üst komisyon toplantısında ihale değerlendirilir ve olumlu veya olumsuz nihai karar verilerek imza altına alınır. Bu karara göre uygulama yapılır Genel Müdür e direk bağlı bölümlerin taleplerine ilişkin ihalelerde satın alma bölümünün bağlı olduğu Direktör, talep eden bölümün bağlı bulunduğu Direktör sorumluluğunu da ifa eder İhale Komisyonu, ihale gününden önce dosyayı inceler ve gerek duyar ise ihalenin konusu çerçevesinde Kızılay da uzman ve teknik personelinden yeter sayıda komisyona katılımı ihale gününden 5 iş günü öncesinden Genel Müdür onayına sunar. Ayrıca, Komisyona destek amaçlı dernek dışından uzmanlık ve teknik hizmet satın almaya Genel Müdür yetkilidir. Komisyona katılacak bu guruptaki personelde kararları imzalar veya katılmıyor ise şerh düşüp, gerekçesini iki iş gününde Genel Müdürlüğe sunar Genel Müdür gerek duyduğunda talebin gerekliliğini ve ihalenin bütün aşamalarını takip, inceleme ve araştırmak için kontrolörler veya uygun bulacağı imza yetkili bir veya daha fazla personeli görevlendirebilir. Bu amaçla görevlendirilenler, yaptıkları işler, edindikleri bilgi ve kanaatler ile ilgili fikir beyan edemez, komisyon toplantılarında görüş öne süremez ve karara etkide bulunamazlar. Görüşlerini ve inceleme sonuçlarını Genel Müdür e ivedilikle sunarlar Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Komisyona teknik ve sağlık personeli dahil edilmesi halinde bu üyeler olmaksızın karar alınamaz İhale komisyonları aldığı kararlara sıra numarası verir. Kararların birinci nüshası karar defterine yapıştırır. Diğer nüshaları ilgili birime ve tediyeye esas olmak üzere evrakın altına eklenir Müesseselerde Müdür Başkanlığında İdari İşler Komitesi, yukarıda belirtilen her iki İhale Komisyonunun işlerini yukarıda açıklanan usul ve esaslarda aynen uygular. Sonuçlandırılamayan ihtilaflı ihaleler birinci aşamada Genel Müdürlük İhale Komisyonuna Genel Müdür vasıtası ile gerekçeli olarak 26

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR Sayı : 29126 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Üsküdar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ 2006 2007 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II UYGULAMA ESASLARI... 3 5. YETKİLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER SATINALMA TALİMATI Satın Alma Talimatı - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 UYGULAMA ESASLARI 6 5. YETKİLİ ORGANLAR 6 6. SATIN ALMA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Eylül 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27360 YÖNETMELİK Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İnşaat Mühendisleri Odası nın gereksinimleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın;

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; DOĞRUDAN TEMİN Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/10 sıra numaralı Kamu İhale tebliğinde (Resmi Gazete:10/09/2003), doğrudan temin usulünün hangi hallerde uygulanabileceği ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BAZI ĠġLETMELERĠN TASFĠYE EDĠLEREK ĠHALE YOLU ĠLE UZUN SÜRELĠ KĠRAYA VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı