İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6"

Transkript

1 2005-ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Madde No 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç 1 Konu ve Kapsam 2 Tanımlar 3 Yasal Dayanak 4 2.BÖLÜM YETKİLER Yetki Devri 5 Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6 Piyasadan Fiyat Tahkiki ile Yapılacak Alımlar 7 Acil olan veya Özellik gösteren Alımlar 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHTİYAÇLAR VE TALEPLER İhtiyaçların Bildirilmesi 9 Yapılacak Talepler İçin Kullanılacak Formlar 10 İstisnai Talep ekilleri 11 Taleplerin Teslim Süreleri 12 Kızılay ubelerinin Talebi 13 Yanlış ve Belgeleri Eksik Taleplerin Sonuçları 14 Ödeneğin Kontrolü 15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İÇ ALIMLARLA İLGİLİ HUSUSLAR Alım Organları ve İhale İşleri 16 Alım Organları 17 1

3 Müessese veya ubeye Satın Alma Yetkisi Verilmesi 18 Yetki Sınırlarının Aşılmaması 19 Alımların Parçalara Bölünemeyeceği 20 Mümessil ve Vekillerle Temas 21 Piyasa Bilgilerinin ve Fiyat Hareketlerinin Takibi 22 İlan şekilleri 23 İlan Metinleri 24 Bedel Tahmini 25 Matbua ve kırtasiye İhtiyaçları 26 Satın Alma Görevlisi 27 Hasara Uğrayan Mallar 28 İhtilaflı Malların Saklanması 29 Siparişlerin artlara uymaması ve Reddedilmesi 30 Kısmen Kabul veya Red halleri 31 Nefaset 32 Alım Kararlarının Yürürlük artı(sipariş) 33 BE İNCİ BÖLÜM DI ALIMLAR,SİPARİ LER VE GÜMRÜK İ LEMLERİ Dış Piyasada alımlar 34 Teklif İsteme ekilleri 35 Kontrol ve Muayene Raporları 36 Tekliflerin Tabi Olacağı Usuller 37 Siparişe Ait İşlemler 38 Dış Alımlar 39 Gümrük Mevzuatı ve Tarifelerin Takibi 40 Gümrük İşlemlerinin Yürütülmesi 41 Gümrük İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması 42 Gümrüklemede Sakınılacak Riskler ve Dosyanın kapanması 43 Depozito ve Gümrükten Alcakların Takibi 44 ALTINCI BÖLÜM ALIM VE İHALE YÖNTEMLERİ Yöntemler ve Genel Esaslar 45 2

4 Kapalı Zarf ile Teklif İsteme Yöntemi 46 Teklif mektuplarının Alınması 47 İhale Zarflarının Komisyona Teslimi 48 Açık Arttırma veya Eksiltme Yöntemi 49 Komisyon Çalışmaları 50 Davet Usulü 51 Pazarlık Yöntemi 52 Pazarlık Yöntemi Kapsamındaki İşler 53 Çarşı Pazarlığı 54 Emanet Yöntemi 55 Yarışma Yöntemi 56 YEDİNCİ BÖLÜM KOMİSYONLAR İhale Komisyonları ve Çalışma Yönetemleri 57 Komisyonların Görevi 58 İhtisas Komisyonu 59 Yarışma Komisyonu 60 Emanet Komisyonu 61 Teknik Komisyon 62 SEKİZİNCİ BÖLÜM TESELLÜM VE MUAYENE Tesellüm Heyetinin Oluşturulması ve Görevleri 63 Muayene Komisyonlarının Oluşturulması 64 Muayene Komisyonunun Görevi 65 Muayene ekli 66 Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları 67 Genel Müdürün Denetimi 68 DOKUZUNCU BÖLÜM ARTNAMELER, SÖZLE MELER, VE ÖDMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR Teminat İstenmesi 69 Geçici Teminat 70 Kati Teminat 71 3

5 Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 72 Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Durumlar 73 Teminatların Geriye verilmesi 74 Avans Verilmesi 75 Yeterlilik Belgeleri 76 artnameler 77 artname Düzenlenmesi İhtiyari Olanlar 78 Yapım İşleri Genel ve Teknik artnamesi ve Fiyat Farkları 79 Sözleşmenin Hazırlanması 80 Sözleşmelerde Bulunacak Hususlar 81 Sözleşme Yapılması, Ödemeler, ve Diğer İşlemler 82 Sözleşmenin Uygulanması 83 Fiyat Tutanakları 84 Fatura Alınmayan Durumlarda Yapılacak İşler 85 ONUNCU BÖLÜM ÇE İTLİ HÜKÜMLER Satın Alma Programları ve İş Akışı 86 İhaleye Katılamayacaklar 87 Yönetmeliğin Üçüncü Kişilere Karşı Bağlayıcılığı 88 Kanuni Mükellefiyet 89 Firmaları Boykot ve Sonuçları 90 ONBİRİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlük 91 Yürütme 92 EKLER 4

6 SATIN ALMA VE ĐHALE ĐŞLERĐ YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Kızılay Derneği teşkilatının, yürüteceği çalışmaları, üretim faaliyetleri için gerekli olan ve Dernek dışından sağlanacak mal ve hizmetlerin alınmasını ve yönetmelik kapsamındaki diğer işlerin en iyi şekilde ve uygun koşullarda yapılmasını sağlayacak esasları belirlemektir. Madde 2-KONU VE KAPSAM Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra birimleri ile ube Başkanlıklarında uygulanan her türlü alım, imal ettirme, bakım, hizmet, kiralama taşıma, trampa, gümrükleme, sigorta ve bunlara bağlı yurtiçi ve yurtdışı işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İnşaat işleri bu yönetmelik esasları dahilinde hazırlanacak sözleşme ve şartnamelere göre yürütülür. İstisnai durumlar: Kamu kurum ve kuruluşları ile, iktisadi devlet teşekküllerinden, kamu iktisadi kuruluşlarından, bu kuruluşlara bağlı müesseselerden, sermayesinin yarısından fazlası İ.D.T. veya K.İ.K. na ait ortaklıklardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, Türkiye Kızılay Derneğinin % 40 ve daha fazla hissesine sahip olduğu kuruluşlardan, yürütülecek işlemin konusu yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların faaliyet alanı dahilinde kalmak kaydı ile ilan ve ihale şartları aranmaksızın, Yönetmelik hükümleriyle tespit olunan prensip, esas ve formalitelere bağlı kalmaksızın Madde 2. kapsamındaki bütün işlemler yapılabilir. Madde 3- TANIMLAR Dernek Türkiye Kızılay Derneğini, ube:türkiye Kızılay Derneği ubelerini, Genel Müdürlük:Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünü, Müessese:Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne bağlı Genel Merkez haricindeki müdürlükler, Alım:Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların alımını, Yapım:Her türlü yeni inşa, imal, tesis işlerini, Bakım -Onarım:Taşınır ve taşınmaz malların kullanımlarının idamesi amacıyla gerçekleştirilen tevsi, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj faaliyetleri 5

7 Hizmet:Kızılay personeli hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığı yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük,danışmanlık, temizlik ve benzeri her türlü işlerini, Kiralama:Taşınır veya taşınmaz malların ve hakların bir bedel karşılığında belirli süre kullanılmasını, Taşıma:Yükleme, boşaltma, ambalajlama, ulaşım, depolama ve bunlarla ilgili işlemleri, Trampa:Bir hak veya malın, diğer bir hak veya mal ile değiştirilmesini, İstekli:İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri, İhale:Bu yönetmelikte yazılı yöntem ve koşullarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yönetmelikte belirtilen yetkili makamın onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, Müteahhit:Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, Sözleşme:Kızılay ile gerçek ve tüzel kişiler arasında 2. Maddede belirtilen işler ile ilgili olarak yapılan yazılı anlaşmayı, artname:yapılacak işlerin genel(idari), özel (teknik) esas ve yöntemlerini belirten belge veya belgeleri, Birim :Kızılay Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve müessese müdürlükleri ile bunlara bağlı kısım şefliklerini Uygun Teklif:Yeterlik, nitelik, bedel, ödeme ve teslim gibi unsurların etraflı olarak karşılaştırılması sonucu kabul edilen teklifi, Yetkili Makam :Yönetmelikte belirlenen limitlere göre onay vermeye yetkili olan makamı, Bütçesi-Ödeneği:Her yıl hazırlanan ve Genel Merkez Kurulunca tasdik olan program bütçede harcama kalemine göre tahsisatını, İç Alım:Yurtiçinde yapılan her türlü alımları, Dış Alım:Yurtdışından ithal yoluyla yapılan alımları, Talep:İhtiyaç sahibi birimin ihtiyacını yazılı olarak alım birimine bildirmesini, Sipariş:Alım birimlerinin satıcıya yönetmelik dahilindeki alımla ilgili tebligatını, İştirak:Derneğin en az yüzde 40 hissesine sahip olduğu ticari amaçlarla kurulmuş şirketleri ifade eder. 6

8 Madde 4- YASAL DAYANAK Yasalar gereği Türkiye Kızılay Derneği nin satın almaları İhale kanununa tabi değildir. Bu yönetmelik Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 2. BÖLÜM YETKİLER Madde 5. YETKİ DEVRİ VE SATINALMA KAYNAĞI Bu yönetmelikte belirtilen ve yetkili makamca satın alma hususunda alınan kararlar, kararda başka bir makama yetki devredilmişse verilen yetki sınırı içinde kalmak koşuluyla bu makam tarafından, yetki devredilmemişse kararı alan makam tarafından yerine getirilir. Bu kararlar yetkili makamca iptal edilebilir veya değiştirilebilir. 5.1 Harcama Yetkisi : Harcama, EK-A daki limitlere göre yetkilendirilmiş makamların onaylarıyla başlatılır. Genel Merkezde; Mali İşler Bölümüne yasaların ve bu yönetmelik ile belirlenen ödemeye esas evrakların ulaşması, bütçe biriminden kaynak onayının alınması ve Mali Kontrol biriminin kontrolünden sonra Mali İşler Bölümünce ödeme emrine bağlanır ve Mali İşler Direktörünün onayı ile ödeme yapılır. 5.1 Müesseselerde; Mali İşler Bölümüne yasaların ve bu yönetmelik ile belirlenen ödemeye esas evrakların ulaşması, bütçe biriminden kaynak onayının alınması ve mali işler yöneticisinin kontrolünden sonra, Mali İşler birimince ödeme emrine bağlanır ve müdürün onayı ile ödeme yapılır. 5.2 Satın Alma Yetkisi: Her türlü harcama için 6. maddede belirtilen esas ve limitler dahilinde yetkili makamın (Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Direktörler ile müessese müdürleri ) onayı alınır. Onay belgesinde ihale veya harcama konusu işin nevi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, varsa proje uygulama usul ve şekli belirtilir. İhtiyaç sahibi ve faaliyeti yürütecek olan bölüm müdürünün imzası ve bölüm birimi tarafından düzenlenen talep formu, yetkili amirin onayı alındıktan sonra Mali İşler Bölümünün vizesini müteakip alım birimine intikal ettirilir. Alım birimi bu yönetmelik çerçevesinde işin ihalesini yapıp, sonucu komisyon kararına bağladıktan sonra, aldığı kararı yetkili makamın onayına sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu alımların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verirse alım işleminin sonunda tekrar Genel Merkez Yönetim Kurulu onayına gerek yoktur. 7

9 Madde 6. ALIM KARARINI VERMEYE YETKİLİ ORGAN VE MAKAMLAR Taşınır mal, hizmet ve hakların alım-satımı ile yapım, bakım, taşıma gibi işlerin yaptırılması için verilen yetki limitleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. 6.1 Bu limitler her yıl Ocak ayında veya gerek duyuldukça, Satın Alma Bölümünün talebi, Genel Müdürlüğün tasvibi, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile artırılır. Bu hususun takibinden Satın Alma Bölümü sorumludur. Yetki Limitleri EK-A daki forma göre düzenlenir ve Yönetmeliğin eki olarak muhafaza edilir. 6.2 Bedeli ne olursa olsun Derneğin ihtiyacı için taşınmaz mal (bina, arsa vb.) alınması, satılması, gerektiğinde trampa edilmesi Genel Merkez Kurulunun, inşası ve kiralanması ise Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkisi dahilindedir Madde 7. PİYASADAN FİYAT TAHKİKİ İLE YAPILACAK ALIMLAR Genel Müdürlük yönergeyle tanımlamaya yetkilidir. Madde 8. ACİL OLAN VEYA ÖZELLİK GÖSTEREN İ LER 8.1. Savaş, afet, acil durumlar, diğer olağanüstü haller ve işleri sekteye uğratmamak ve doğabilecek zararları önlemek amacıyla her türlü alım, hizmet, yapım, bakım, taşıma işleri ile özellik arz eden yapım, mal ve hizmet, makine, teçhizat, işletme malzemesi ve bunlara ait bakım ve onarım işleri ile lisans ve yazılım alım, bakım ve kiralamaları ilan şartı aranmaksızın, Genel Merkezde Genel Müdür ve/veya İhale Komisyonu, müesseselerde müdür ve/veya komite, ekiplerde ekip başkanlığı ve/veya komite satın almaya, pazarlık veya davet usulüyle yapmaya yetkilidir, daha sonra Yönetim kurulunun bilgisine sunulur. ( ubelerde ube Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.) 8.2. Bu maddeden yararlanılarak yapılacak satın alımdan, bu çerçevede satın almayı talep, teklif eden veya onay veren bölüm müdürü ve bağlı bulunduğu direktör müştereken sorumludur. Diğer işlem makamlar ile diğer Komisyon üyeleri satın alımın 8. madde çerçevesinde yapılmasından sorumlu değildir Ayrıca, özellik arz eden yapım, mal ve hizmet, makine, teçhizat, işletme malzemesi ve bunlara ait bakım ve onarım işleri ile lisans ve yazılım alım, bakım ve kiralamaları ile v.b. madde 2 deki istisnai yetkiler kullanılarak yürütülüp sonuçlandırılabilir. 3. BÖLÜM İHTİYAÇLAR VE TALEPLER 8

10 MADDE 9 İHTİYAÇLARIN BİLDİRİLMESİ (TALEP) İhtiyaç tespiti ve talep, faaliyeti yürütecek birimce hazırlanır, bölümce ilgili makama sunulur. İlgili bölümün talebi olmadan hiçbir Genel Müdürlük makamı veya komisyon satın alma yapamaz. Genel Müdür bu yönetmelikteki Genel Müdürlük yetkilerini gerek duyduğunda bölüm talebi olmadan kullanır. Genel Müdürün bu çerçevedeki emrinin gereğini İhale Komisyonu usuller çerçevesinde yerine getirir. Ayrıca Yönetim Kurulu da gerek gördüğünde ihtiyaç tespiti yapabilir ve karar alabilir. Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun ihtiyacın karşılanması emrini, bu yönetmelik esasları çerçevesinde uygulamaya yükümlüdür. İhtiyaç tespitinden satın alma ve kesin kabule kadar olan aşamalara ilişkin iş akışı ve gerekli dokümanları yönerge ile belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Her alım bir ihtiyaca dayanır. Bu ihtiyaçlar alım birimlerine talep belgesi ile intikal ettirilir. Toplu ve münferit alımlarda gerektiğinde bu talep belgesine liste eklenir. Aynı gruba girmeyen malzeme bir talep belgesinde birleştirilemez. Bunun için ayrı bir talep belgesi hazırlanır. Özellik taşıyan malzemenin alımı için hazırlanan talep belgesine, ihtiyaç görüldüğü takdirde teknik şartname, numune, plan veya kroki eklenir.toplu alımlardan sağlanacak fayda göz önünde bulundurularak, zorunluluk olmadıkça münferit ihtiyaç bildirimine gidilemez. MADDE 10 YAPILACAK TALEPLER İÇİN KULLANILACAK FORMLAR Alımlar özel olarak hazırlanmış talep formu ile teklif edilir. Talep ve sipariş formlarının formatını yeniden düzenlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Talep ve sipariş formlarında alınacak malzemenin cinsi, miktarı, nitelikleri ve tahmini bedeli mutlaka yazılır. (EK-B/1, EK-B/2) MADDE 11 İSTİSNAİ TALEP EKİLLERİ Acil ve olağanüstü haller nedeniyle yapılacak alımlarda, alım birimi telefon veya faksla talepte bulunulabilir. Bu durumda alım birimi talep belgesi intikal etmeden alımı gerçekleştirir. Talep eden birim en kısa süre içinde talep belgesini alım birimine ulaştırır. MADDE 12 TALEPLERİN TESLİM SÜRELERİ Taleplerin teslim sürelerine ilişkin düzenlemeleri Yönerge ile belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 13 KIZILAY UBELERİNİN TALEBİ Kızılay şubeleri, ubeler Çalışma ve Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılan satın alma usullerine göre hareket ederler. 9

11 MADDE 14 YANLI VE BELGELERİ EKSİK TALEPLERİN SONUÇLARI 14.1 Taleplere uymayan alımlardan doğacak sorumluluk Satın Alma bölüm/birimine aittir Gerekli kriterleri bulunmayan (Numunesi, teknik özellikleri veya teknik şartnamesi gibi kriterlerden en az bir tanesi bulunacaktır) ve ambalaj şekli, teslim yeri, teslim süresi ve ödeneği belirtilmeyen talepler Satın Alma bölüm/birimlerince gerekli bilgi ve belgeler tamamlanmak üzere iade edilir artnameler malın özelliklerini, kalitesini ve muayene şeklini ihtiva eder. artnamelerde sonradan yapılan zorunlu değişiklikler, alım organlarına derhal bildirilir. MADDE 15 ÖDENEĞİN KONTROLÜ Birimlerce yapılan taleplerin bütçe ödeneğinin olup olmadığı Mali İşler müdürlüğünce vize verilmek suretiyle belirtilir. Bu vizenin alınmasından talep eden bölüm sorumludur. Ödeneğin yetersiz oluşu hallerinde yukarıda belirtilen usullerde Muvakkat hesaptan ödeme yapılabilir. Müesseselerdeki ödenek yetersizliği de aynı usullere tabidir. Muvakkat işlemleri yukarıda belirtilen usullerde yürütülür. Vergiler ile nakliye ve sigorta gibi malın ihtiyaç yerine kadar maliyetine giren bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir. 4. BÖLÜM İÇ ALIMLA İLGİLİ HUSUSLAR MADDE 16 ALIM ORGANLARI, SATIN ALMA VE İHALE İ LERİ Alım işleri, bu yönetmelikte belirtilen ilgili makam, komisyon ve bölüm/birimlerce yürütülür. MADDE 17 ALIM ORGANLARI Satın Alma Bölümü, Genel Müdürlük bölümlerinin ve müesseselerin yetki limitlerini aşan iç ve dış alımlarını yapar. Her türlü yapı, inşaat, bina bakım ve onarım, montaj, tesisat ve proje işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, gayrimenkul alımı, satımı, trampası ve kiralanması işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ise Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yapılır. 10

12 Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi kendisine verilen yetki limitleri dahilindeki alımlarile bölgesindeki her türlü yapı, inşaat, bina bakım ve onarım, montaj, tesisat ve proje işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ve gayrimenkul alımı, satımı, trampası ve kiralanması işleri ile bu işlere ilişkin hizmet alımları ile bunların haricinde de Genel Müdürlükçe uygun görülen alımları bu yönetmelik esasları çerçevesinde gerçekleştirir. Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Genel Müdürlükçe istenen ithalat, gümrükleme, navlun, sigorta ve ekspertiz işlemlerini mevcut ithalat ve gümrük mevzuatına göre yapar ve söz konusu malzemeleri sağlıklı bir şekilde ve gecikmeden ilgili birimine ulaştırır ve sonucu Genel Müdürlüğe bildirir. MADDE 18 MÜESSESE VEYA UBEYE SATIN ALMA YETKİSİ VERİLMESİ Müşterek alım ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Satın Alma Bölümü ile Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, yetkileri içinde bulunduğu halde belirli bir veya birkaç çeşit madde veya malzemenin mahalli piyasalardan daha uygun koşullarla temin olunacağı anlaşılır ve o mahaldeki müessese ve şubenin imkanlarından yararlanılmasında özel veya genel bir menfaat görülürse, müessesseler için Genel Müdürlüğün onayı, ubeler için ise Yönetim Kurulunun kararı ile müessese veya şubeye alım yetkisi verilebilir. Bu gibi durumlarda yetki verilen müessese veya şubeler diğer müşterek ve toplu alım organları gibi hareket eder. Yapılan satın almanın bütün sorumluluğu satın almayı yapan müessese ve şube yetkililerine aittir. Bu yönetmeliğin Ekiplerde nasıl uygulanacağı ve hangi yetkilerin ekiplerde hangi pozisyon ve komisyonca kullanılacağını Ekipler Yönergesinde belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 19 YETKİ SINIRLARININ A ILMAMASI Satın Alma Bölümü ve müesseseler kendilerine verilen yetki dahilinde gerekli önlemleri zamanında almak ve bu yönetmelikte yazılı esaslar dahilinde siparişlerde bulunmakla yükümlüdürler. Yetki sınırları aşılarak alım yapılamaz. MADDE 20 ALIMLARIN PARÇALARA BÖLÜNEMEYECEĞİ Satın Alma organı, sırf yetki limit aşımı olmaması için ihtiyaçları parçalara bölerek alım yapamaz. İhtiyaç sahibi birimler de alım organlarına bu gibi talepte bulunamaz. Ancak parça alımlarda kurum yararı (stok maliyetlerinden kaçınmak, miat riskine girmemek v.b. gibi) söz konusu ise ve geçerli bir nedeni var ise, bu talep eden bölüm ve bağlı direktörü veya komisyonca yazılı olarak belirtilerek parçalara bölünerek satın alma yapılabilir. Bu durumda parça alımın sorumluluğu gerekçeyi öne süren müdür ve direktörün veya Komisyon üyelerin müşterek sorumluluğundadır. parça alım yapılabilir. 11

13 MADDE 21 MÜMESSİL VE ARACILARAN SATINALMA Doğrudan doğruya Firmalardan satın alma yapılabileceği gibi mümessil veya aracılardan da satın alma yapılabilir. Bu durumlarda mümessil veya aracılardan yetki belgesi aranır. Yetki belgesinin Türkçe ve yabancı dildeki örneklerinin noter tasdikli olması, konuya ilişkin yetkili olunduğunun belgede belirtilmesi ve yetki verenlerle ilgili ticaret sicil ilanı ve gerekli belgelerin bulunması şarttır. MADDE 22 PİYASA BİLGİLERİNİN VE FİYAT HAREKETLERİNİN TAKİBİ Satın Alma bölüm/birimleri, alım işlerini mümkün olduğu oranda sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için teklif fiyatlarının piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığını araştırmak zorundadır. Ayrıca satın alma bölüm ve birimleri, Kızılay ın satın almaya ve satmaya konu mal ve hizmetlere ilişkin sürekli güncellenen kodlu bir liste ve bunların teknik özelliklerine ilişkin bir katalog oluşturarak ilgili birimlere dağıtır. Yine, Kızılay ın satın almaya ve satmaya konu mal ve hizmetlere ilişkin sürekli güncellenen kodlu bir liste ve bunların teknik özellikleri ile piyasa şartları, fiyat hareketleri, satma veya satın alma koşulları, ve tedarik zincir ve süreleri, muhtemel tedarik kaynakları ve firmalar v.b. bilgileri içeren bilgisayar ortamında bir bilgi havuzu sistemi kurarak yararlanıcı bölümlerin kullanımına açar. MADDE 23 İLAN EKİLLERİ Alım organları rekabeti geliştirmek amacıyla kapalı teklif isteme yolu ve davet usulü ile yapılacak alımlar dışındaki işler için ilan yoluna gidebilir. İlan; Müessesenin belirli bir yerine konulan ilan tahtasına işin konusu ve şartlarını gösteren ilanı asmak, Kızılay Derneği web sitesinde ilan etmek, Mahalli Gazetelerde yayınlatılarak, Ulusal Gazetelerde yayınlatarak, Resmi Gazetede bir kez yayınlatarak, Belediye hoparlöründen en az iki iş günü bir tatil günü ve günde en az iki kez farklı saatlerde olmak üzere anons ettirilmek suretiyle yapılabilir. Talep eden müdürlük, söz konusu satma, satın alma ve kiralama işlemi ile ilgili olarak yukarıdaki usullerden birini veya birkaçını tercih ederek maliyeti ile birlikte talep formuna kaydeder. Talep eden müdürlük satın alma tahmini bedeline ilan giderlerini de ayrıca göstererek ekler. Tercih yapılırken, satın alma bedeli ile ilan bedelleri mukayese edilerek karar verilir ve gerekçe talep formuna kaydedilir veya eklenir. Yeterince rekabetin oluşturulmasını sağlayacak olan ilan yolu ve süresi ile ilgili sorumluluk talep eden bölüm müdürü ve bağlı direktörüne aittir. İlan ile ihale günü arası en az on gün olmadır. MADDE 24 İLAN METİNLERİ Genel Müdürlüğün, gazetelere vereceği ilanlarda, ihale konusuyla ilgili gerekli bilgiler bulunur. Dernek adına günü birlik verilmesi gereken ölüm, başsağlığı ve kutlama ilanları, bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine imkan olmayan durumlarda, Genel Müdürün onayı ile Basın- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümünce yayınlatılır. 12

14 MADDE 25 BEDEL TAHMİNİ Alım talebinde bulunan bölüm, özellikle büyük alımlarda tahmini maliyeti belirler. Satın alma bölümü de bedel tahminini piyasadan kontrol eder. İnşaat, onarım, proje, tesisat gibi işler Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, bayındırlık işleri birim fiyatlarına, piyasa rayiçlerine ve analizlere göre hesaplanır ve saptanır. Gayrimenkulun alımı, satımı, kiralaması ile gayrimenkullara ilişkin her türlü kıymet takdiri Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yapılacak piyasa rayiç araştırmalarına ve/veya bilirkişi ve/veya ekspertiz tespitlerine göre belirlenir. Belirlenecek bedeller tahmini olup, satın alma işlemleri ile zaman kaybetmemek, mükerrer satın alma işlem giderleri yapmamak için, tahmini bedel aşımının nedenleri Satın alma bölümünce yazılı olarak belirtilmek ve kurum yararı ortaya konularak % 10 a kadar fazlası ile bağlanacak satın almalarda Genel Müdürlük Onayı, daha fazlasında ise Yönetim Kurulu Onayı aranır.. MADDE 26 SATIN ALMA GÖREVLİSİ Alım işleri aşağıda belirtilen durumlar ve yürütülür: esaslar dahilinde satın alma görevlisi aracılığıyla a. Yetkili makam tarafından uygun görülen alımlar, ilgisine göre Genel Müdürlüğe bağlı Bölümlerce, şubelerde şube başkanlıklarınca belirlenecek bir veya daha fazla satın alma görevlisince yapılır. b. Teklif toplama ve satın alma işlerinde değeri ne olursa olsun, alım konusu malın cinsine göre, satın alma görevlisinin yanına konuyla ilgili bir veya daha fazla eleman verilebilir. c. Mutfakta kullanılacak gıda maddeleri ile diğer ihtiyaç malzemelerinin satın alınması veya bunlarla ilgili fiyat tekliflerinin toplanmasında, alım memuruyla birlikte aşçı başı yada yardımcısı görevlendirilebilir. d. Genel Müdürlükte Bölüm Müdürlerinin, müesseselerde ise müdürlerin tespit edeceği imza yetkili kişiler, ekiplerde de idari komite görevlileri, alımlarla ilgili faturaların arkasını imzalar. MADDE 27 HASARA UĞRAYAN MALLAR Muayenesi yapılıncaya kadar geçici olarak teslim alınan mal veya malzemede Dernek kusuru sonucunda meydana gelebilecek hasar ve zararlardan Kızılay sorumludur. Muayeneden sonra malı reddedilmiş olsa dahi, hasar ve zarara isabet eden mal bedeli satıcıya tam olarak ödenir. MADDE 28 İHTİLAFLI MALLARIN SAKLANMASI İhtilaf konusu malların, ihtilafın giderilmesine kadar ambar girişi, dağıtımı ve sarfı yapılamaz. Bu mallar emanet suretiyle korunur. Saklanması ve korunması zor olan ve kısa sürede bozulabilecek mallara, yürürlükteki kanunlara göre işlem yapılır 13

15 . SATINALMA VE ĐHALE ĐŞLERĐ YÖNETMELĐĞĐ alma bölümüne Hukuk Müşavirliği yazılı olarak tebliğ eder. Tebliğin gecikmesinden doğacak zararlardan Hukuk Müşavirliği sorumludur. MADDE 29 SİPARİ LERİN ARTLARA UYMAMASI VE REDDEDİLMESİ Satın Alma bölüm/birimleri, satın alınan malzemenin istenen nitelikte olmaması veya numuneye uymaması gibi nedenlerle ilgili makam ve/veya Komisyonlarca reddedilmesi halinde; 29.1 Ret nedenini, sipariş şartlarına uygunsuzluğu usuller çerçevesinde tespit edildikten sonra satıcıya gerekli tebligatı yapar, 29.2 Reddedilen malzemenin yerine, evsafına uygun malı satıcıdan ister, 29.3 Ret olunan malın veya malzemenin satıcıya iadesini sağlar, 29.4 Mal veya hizmetin tamamen veya kısmen reddedilmesinden sonra anlaşmazlık nedenlerini ortadan kaldırmak mümkün olursa, bunun neticesini bekler, evsafına uygun malı satıcıdan alır ve ilgili birime yollar; Bu mümkün olmadığında yeniden sipariş faaliyetine başlar Dernekçe sigorta ettirilen alım işlerinde, meydana gelen zararlarda (kırılma, dökülme ve hasara uğrama gibi) tesellüm ve muayene raporuna göre sigortaya başvurur veya gerektiğinde poliçeyi satıcıya ciro edebilir; 29.6 Kabul veya ret hükümlerine göre muameleyi sonuçlandırır Sipariş hesabını kesin bir şekilde kapatır. MADDE 30 KISMEN KABUL VEYA RED HALLERİ Kısmı kabuller, adet tarzında olan, birbirini etkilemeyen ve birbirini tamamlamayan alımlarda uygulanır.alımın kısmen kabul edilmesi halinde, kabul edilen kısmın bedelinin ödenmesi bu yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre yapılır. Partiler halinde yapılan alımlar kısmi kabul kapsamına girmez. Her teslimat ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Bu husus da şartname ve sözleşmelerde belirtilir. İnşaat, tesisat ve onarım işlerinde sözleşme esaslarına göre işlem yürütülür. MADDE 31 NEFASET Alınan mal ve hizmetin, teknik şartname hükümlerine göre kullanılmasında engel oluşturmayan, ancak düzeltilmesi de mümkün olmayan hata ve kusurları nedeniyle satıcı ile mutabakata varıldıktan sonra, toplam bedelin %10 nu aşmamak üzere Muayene kabul komisyonunun ve talep 14

16 eden müdürlüğün ortak tespiti ve teklifi ile ihale onayı veren makamın tasvibi ile nefaset keserek kabulü yapılabilir. Dernek nefaset kesintisi uygulayarak malzeme veya hizmeti kabul edip etmemekte serbesttir. MADDE 32 ALIM KARARLARININ YÜRÜRLÜK ARTI (SİPARİ ) Alım kararı ilgili firmalara söz veya matbu formlarla bildirilir. İşin sözleşmeye bağlanması gerekiyorsa, hazırlanan sözleşme metniyle ilgili Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınabilir. Tip sözleşmeler hazırlandığı takdirde esas hükümlerde değişiklik yapılmamak kaydıyla Hukuk müşavirliğinin görüşü sorulmadan da sözleşme yapılabilir. Yazı ile tebliğ edilen alım kararlarının belirlenen süre içerisinde firmalara teyit ettirilmesi, sözlü tebliğlerde ise kabul imzasının alım tutanağına kaydettirilmesi gerekir. Ayrıca, kesinleşen ve siparişe bağlanan alımla ilgili teslim yeri, teslim şekli, fiyatı, varsa teknik ve idari şartnameleri içeren bilgiler yazı ile, talepte bulunan birime ve malzemenin teslim edileceği üniteye (yere) sözleşme tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde bildirilir ve teyit alınır. Teslim alacak birim bu aşamadan sonra satın almadan, gerekli işlemleri ve ödemeyi yapmaya ilişkin işlemleri yapmaya ve takip etmeye, vaktinde muayeneyi yapmakdan ve raporun alım satım bölümüne ulaştırılmasından sorumlu olup, firma ile temasa geçerek siparişi bire bir takip eder. Üretimi, sevkıyatı ve teslimatı yakından takip eder ve teslimat zamanında olamayacak ise satın alma bölümüne hemen yazı ile bildirir. Teslim alacak birim, teslimat günü teslim yapılmamış veya teslimat tamamlanmamış ise, bunu en geç bir iş günü içinde yazı ile satın alma bölümüne bildirir ve teyit alır. Bu süreçte firmanın satın alma bölüm ve birimlerine ulaştıracağı her türlü belge, yazı ve bilgi talep eden müdürlüğe aynı gün ulaştırılır ve teyit alınır. 5. BÖLÜM DI ALIMLAR, SİPARİ LER VE GÜMRÜK İ LEMLERİ MADDE 33 DI PİYASADA ALIMLAR Yurtdışından sağlanmasında fayda görülen mallar, ihtiyacın mahiyetine göre, pazarlık, kapalı zarf ile teklif istemek veya ilan yoluyla alınır. MADDE 34 TEKLİF İSTEME EKLİ Teklif istemek için yazılacak iş mektuplarında: a) İhtiyaç maddelerinin ismi, miktarı, uluslararası normu, diğer özellikleri, b) Teslim tarihi, 15

17 c) Akreditif açtırma formüllerine göre tediye şartları ve sevk vesaikinin nelerden oluşacağı, d) Fiyatın FOB, CIF veya diğer satış şekillerinden hangisine göre olacağı, e) Hangi araç ve yolla nereye gönderileceği (teslim yeri), f) Muayene usulü ve gözetim şirketinin belirtilmesi (uluslararası gözetim ve kontrol şirketleri). Derneğin muayene hakkı her zaman saklıdır. g) Hangi Tarihe kadar teklif yapılabileceği, gibi hususlar açıkça belirtilir. Bu mektuplara ayrıca varsa şartnameler de eklenir. MADDE 35 KONTROL VE MUAYENE RAPORLARI Firmalardan alınan mallar için kendilerinden bağlantıya uygun teslimatta bulunduklarına dair sertifika istenir. İmalat ve teslimat sırasında müessese adına ayrıca malların muayene ve kontrol ettirilmesi gerekiyorsa, bu takdirde malın alındığı ülkenin resmi laboratuarları ile uluslar arası şirket ve bürolardan yararlanılır. İmalatçı veya satıcı firmaya da bu kontrol raporunun alınması gerektiği bildirilir. Bu hususlar her parti mal için ayrı ayrı istenir. Mal bedeli, ekspertiz ve kontrol raporlarının alınmasından sonra ödenecek ise akreditif açtırılan veya tediye ile görevlendirilen bankaya, sevk vesaiki arasında bu raporların da bulunması gerektiği bildirilir. MADDE 36 TEKLİFLERİN TABİ OLACAĞI USULLER Yabancı, uluslararası veya çok uluslu esaslar dahilinde satın alma yapılır. firmalardan alınan alımlarda, bu yönetmelikte belirtilen Satın alma birimi kararın onayından sonra; a- Bu karar alımı içeriyorsa; 1) Firmaya teklifin kabul edildiğini, 2) Kabul teyidinin beklendiğini ve gerekli vesikaların imzalamak üzere yollandığını, 3) Teyidin hangi tarihe kadar Derneğe gelmiş olacağını bildirir. 4) Ödeme şartlarına göre yasal prosedürü yerine getirir ve akreditif açtırılır. 16

18 5) Herhangi bir gecikmeye meydan vermemek üzere yukarıda belirtildiği şekilde siparişler hem satın alma bölüm ve hem de talep eden bölümce işin her aşamasında takip ve kontrol edilir. 6) Genel Müdürlük dış alımlarda, uygun görülecek sayıda yetkiliyi; alım öncesinde, üretim sürecinde ve sevkıyatta araştırma, kontrol ve takip için görevlendirmeye, görevlendirilen personelin ulaşım, barınma, beslenme giderleri ve harcırahlarını kurumdan karşılamaya veya satıcıdan karşılattırmaya yetkilidir. b- Karar reddi içeriyorsa: 1) Firmalara red durumunu bildirilir. 2) Yeniden alım faaliyetine başlar. MADDE 37 SİPARİ E AİT İ LEMLER Malın sevk durumu hakkında bilgi alınınca sevk vesikalarının elde edilmesi için gerekli takipler yapılır. Bu vesikalar gelince, sipariş şartlarına uyulup uyulmadığı incelendikten sonra, gümrükleme, teslim ve tesellüm işlerine başlanır. MADDE 38 DI ALIM PROSÖDÜRLERİ Yurtdışına verilecek siparişlerde mümkün olduğu kadar FOB teslim ve sevk şeklinin tercihi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin piyasanın en saygın sigortasına yaptırılması gerekir. Bu takdirde, sigortaya ilişkin ihbar ve işlemler söz konusu sigortaya bildirilir. Büyük partilerde, özellikle belirlenen miktar ve zamanlarda sevk edilecek malzeme için siparişin gerçekleşmesi anında abonman sigortasının yapılması gerekir. FOB şekliyle alımlarda sigortanın, sipariş edilen malların gümrüğe ulaşmasından itibaren bir ay müddetle geçerli olacağına dair poliçeye bir hüküm koydurulması ve teslime kadar ayrı bir sigorta konusuna gidilmesi gerekir. Yürürlükteki kanunlara ve mevzuata göre nakliyenin milli taşıma araçları ile yaptırılacağı, tespit edilen nakliyeci firma tarafından ihracatçı firmaya bildirmesi ve bu hususun sözleşme ve akreditif şartlarına yazılması gerekir. Nakliyeci firma öncelikle kamu kuruluşları arasından veya bu yönetmelik hükümleri dahilinde, akreditif açılmadan tespit edilir ve karar bağlanır. MADDE 39 GÜMRÜK MEVZUATI VE TARİFELERİN TAKİBİ Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde ithalat rejimi ve Gümrük Kanunun en uygun hükümlerine göre işlem yapılması ve emaneten veya transit şekliyle ya da özel muafiyetlerden yararlanılarak gümrükten geçirilmesi gereken mallar hakkında, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması için 17

19 Gümrük Kanunu ve mevzuatına ait konular satın alma bölümünce ve Hukuk Müşavirliğince takip edilerek derlenir ve kitapçık haline getirilerek uygulayıcı ve yararlanıcı bölümlere dağıtırlar. MADDE 40 GÜMRÜK İ LERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Gümrük işlerinin (transit işlemler dahil) Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlükçe verilecek talimatlar doğrultusunda ilgili birimlerce yapılır veya Genel Müdürlükçe en az bu işi yapan üç firmadan teklif almak ve açık eksiltme usulüyle gümrükleme hizmeti satın alınabilir. MADDE 41 GÜMRÜK İ LERİNİN TAKİBİ VE SONUÇLANDIRILMASI Gümrükleme işleri ister müesseselerimiz, isterse müteahhit tarafından yapılsın, işleme dayanak olacak talimat ve vesikaların Satın Alma Bölümünce (ithalat servisi) gümrükçüye verilmesi ve işin sonuçlanmasına kadar gümrük uzmanlarınca izlenmesi zorunludur. Gümrük işlerine başlanırken; a) Muamelesi yapılacak malın faturası, b) Beyannamenin düzenlenmesi için gerekli ekli belgeler, (Konşimento, hamule senedi, menşe şahadetnamesi, malın vasfına ve kalitesine belirten sertifika ve muayene raporları, koli listesi gibi ) c) İhtiyaç sahibi müessesenin özel talimat ve direktifi varsa; ithalat servisince gümrük servisine teslim edilir. MADDE 42 GÜMRÜKLEMEDE SAKINILACAK RİSKLER VE DOSYANIN KAPANMA EKLİ Gümrüklenecek malların ardiyede fazla kalmaması, işlemlerin en kısa zamanda bitirilmesi, varsa ekspertiz işlerinin derhal yapılması ve mükerrer nakil, ve boşaltmaya gerek kalmadan malın planlanan yerlere bir defada yollanması için gerekli önlemler alınır. Gümrükçü, sonuçlandırdığı işlerin gümrük evrakını, varsa ekspertiz raporunu talimat gereğince, sevk vesaiki ile birlikte gününde Satın Alma birimine teslim eder. Müşterek alım organı ise sevkiyatla ilgili müesseseleri bilgilendirir ve siparişin gümrük ve banka işlemlerinin kapatılması için gerekli çalışmaları yapar. MADDE 43 DEPOZİTO VE GÜMRÜKTEN ALACAKLARIN TAKİBİ Muafiyet hükümlerinden faydalanılacak, transit geçecek, emanet şeklinde belirli bir süre ülkede kalıp daha sonra geri gönderilecek eşyalar için tarife uygulamasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle işin başında depozito veya kati gümrük vergileri olarak ödenmekle beraber, uzlaşma sonucunda geri alınması gereken bedellerin tahsil işlemleri Satın Alma Bölümünce yürütülür, sonuçlandırılır ve tahsilat belgeleri ilgili saymanlığa teslim edilir. Gümrük işlemlerini takip eden Satın Alma birimi; a) Her işlem için ayrı bir dosya açmak, b) İşin sonuçlandırılması için gerekli formaliteleri izlemek, 18

20 a) İşin sonunda geriye alınacak kıymetleri tahsil etmek, b) İlgili hesapların kapatılması işlerini izlemekle yükümlüdür. 6. BÖLÜM ALIM VE İHALE YÖNTEMLERİ MADDE 44 YÖNTEMLER VE GENEL ESASLAR Dernekte alım ihaleleri; a. Kapalı zarf ile teklif isteme, b. Açık arttırma veya eksiltme, c. Davet usulü, d. Pazarlık, e. Emanet, f. Yarışma yöntemleriyle yapılır. Aynı işle ilgili olarak bu yöntemlerden birkaçı birlikte uygulanabilir. Yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı, bu yönetmelik hükümleri ve eklerindeki kayıtlar çerçevesinde önceden belirlenir. 1. Yetkili makamlar, işi sınırlı kişi veya firmaları yazılı olarak çağırarak yada gazete ilanı yoluyla duyurarak yukarıdaki yöntemlerle yaptırabilir. Teklif isteme mektubunda genel (idari) şartnamede veya gazete ilanında Derneğin 4734 sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbest olduğu hususlarına yer verilir. 2. Teklif alınacak firmaların, işin niteliği ve büyüklüğüne göre gerektiğinde teknik ve mali yeterlilikleri belge ve istihbaratla belirlenir. Sınırlı sayıda firma çağırma yoluyla yapılacak alım, satım ve yapım ihalelerinde en az üç firmadan teklif istenmesi gereklidir. 3.İhale konusu mal veya hizmet bir veya birkaç kişinin yada firmanın yahut Devletin tekeli altında ise veya işe uygun başka firma bulunmuyorsa üçten daha az teklif alınabilir. 4.Yeteri kadar teklif istenmesine rağmen gelen tekliflerin adedi üçü bulmamışsa, yetkili makamın onayı ile ihale sonuçlandırılabilir. 19

21 5.Kesin şartlarla teklif istendiği takdirde, satıcılardan birinin teklif edeceği özel şartlar, ancak ihaleye katılan diğer firmalara bildirilerek onlarında bu şartı göz önünde bulundurarak yeni teklif vermeleri imkanının sağlanması halinde dikkate alınabilir. Bu şekilde diğer firmalara da özel şartlarda teklif yapabilme hakkı tanınmış olur. 6.Kesin şartlarla teklif istenmeyen hallerde, firmalara ihtiyaç tanımı yazılı olarak yapılarak çözüm projeleri istenir. Her firma kendi özel şartlarını göre proje üreteceğinden bunlardan en uygun olanı maliyet-fayda mukayeseleri yapılarak talep eden birim yöneticisi, bölüm müdürü ve bağlı direktör tarafından tercih edilir ve satın alma bölüm/birimine yazı ile bildirir. Bu aşamadan sonra tercih edilen firma ile pazarlık usulü ile sözleşme yapılır ve satın alma gerçekleştirilir. Tercih edilen şartların diğer firmalara bildirilmesine gerek yoktur. MADDE 45 KAPALI ZARF İLE TEKLİF İSTEME YÖNTEMİ 45.1 Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde, isteklinin teklif ettiği fiyatı içeren teklif mektubunu hazırlayıp imzalaması, bunu bir zarfa koyup üzerine Teklif kelimesini, yazarak zarfı kapaması, ikinci bir zarfa teminat mektubunun koyarak zarfın üzerine Teminat Mektubudur ibaresini yazması gereklidir. Bu zarfları imzaladığı diğer gerekli belgelerle birlikte üçüncü bir zarfa koyması zorunludur. Kapatılan bu son zarfın üzerine sadece firma ismi ve ait olduğu iş yazılır Teknik ve idari şartnameye gerek görülmeyen alımlarda, firmalardan sadece kapalı zarf içinde fiyat teklifi istenir. Teminat gerektiren alımlarda teminat belgesi de aynı zarfın içine konabilir. MADDE 46 TEKLİF MEKTUPLARININ ALINMASI Teklif zarfları işin niteliğine göre Genel Merkezde Haberleşme ve Arşiv Bölümüne, müesseselerde haberleşme servisine ve şubelerde şube başkanlıklarına usulüne uygun olarak firmalarca teslim edilebileceği gibi alım memurlarınca da toplanabilir. Zarflar iyice kapatılmış olmalıdır Zarfın üzerine, alındığı gün, saat ve evrak geliş kayıt numarası basılır. Duyuruda veya şartnamede belirtilen başvurma süresinin sonuna kadar teklif zarfları haberleşme biriminde muhafaza edilir Haberleşme birimi teklif zarflarını başvuru süresini müteakip 1 saat içersinde alım birimine imza karşılığında tutanakla teslim eder Duyuruda belirtilen saatten sonra gelen teklifler haberleşme birimlerince kabul edilmez. Ancak geç gelen tekliflerin kabul edilmesi Komisyonun yetkisindedir. Kabul edilen teklifler tutanak altına alınır. 20

22 46.4 Genel Müdürlükte yapılan ihalelerin sekreterya hizmetleri: Satın Alma işleriyle ilgili (her türlü malzeme, hizmet ve nakliye vb.) ihalelerin sekreterya hizmetleri Satın Alma Bölümüne, Yapım, bakım, inşaat, tesisat, montaj, proje işleriyle ilgili ihalelerin sekreterya hizmetleri Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümünce, Gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ile ilgili ihalelerin sekreterya hizmetleri ise Gayrimenkul Yönetimi Bölümünce yürütülür. Sekreterya hizmetlerini yürüten birimler ihaleleriyle ilgili yazdıkları kararların Satın Alma Bölümünde bulundurulan Genel Merkez İhale Komisyonu karar defterine kaydedilmesini sağlarlar. Müesseselerde ise bu işlemler Satın Alma bölüm/birimlerince yürütülür. MADDE 47 İHALE ZARFLARININ KOMİSYONA TESLİMİ Satın Alma bölümü/birimi, teslim almış olduğu ihale zarflarını komisyona teslim eder. Teslim edilen zarflar duyuruda belirtilen gün ve saatte komisyon önünde açılır ve komisyon tarafından belgelerin tamam olup olmadığı saptanır. Teklif sahipleri isterlerse komisyon toplantısında hazır bulunabilirler. Teknik özellik arz eden ve teknik incelemeyi gerektiren alımlarda; önce tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu belirlenir ve daha sonra fiyat teklifleri açılır. Dış zarflar açıldıktan sonra istenmemesine rağmen gelen ve şartnameye uymayan tekliflerden komisyonca kabul edilmeyenler teklif zarfı açılmadan ve değerlendirmeye tabii tutulmadan, gerekçeleri kararda belirtmek suretiyle, diğer zarflarla birlikte ihale işlerini yürüten bölüme gönderilir. Alınan komisyon kararında aşağıdaki hususlar bulunur: a. Karar numarası ve tarih, b. İhalenin konusu, c. Teklifte bulunanların isim ve unvanları, d. Teklif tutarları (dökümlü) varsa alternatifli teklifler, e. Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi firmalara ait olduğu ve reddedilmesinin nedeni, f. Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları. Komisyon, belgeleri tamam olan tekliflerin değerlendirilmesi sırasında belgelerde görülen rakamsal yanlışları düzelterek, toplam bedele yansıtır ve değerlendirmeyi bu bedel üzerinden yapar. Yapılan düzeltmenin yanına teklif sahibi veya vekilinin imzası alınır. Teklif sahibi komisyon toplantısında bulunmuyorsa, düzeltmeyi komisyon üyeleri imzalar ve en kısa zamanda teklif sahibine bildirir. Ancak dış zarf açıldıktan sonra geçici teminatın unutulduğu veya tüm zarflar açıldıktan sonra ihale 21

23 şartnamesine aykırı bir koşulun ileri sürüldüğü, tekliflerin imzasız olduğu, fiyatın bildirilmediği yada yanlış anlamaya meydan verecek şekilde yazıldığı veya fiyatın silinmiş, kazınmış ve yeniden yazılmış bulunduğunun belirlenmesi üzerine, o teklif geçersiz sayılır. Rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarı dikkate alınır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurdaki noksanlıklar komisyonca istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. Kıyaslama imkanı bulunmayan teklifler değerlendirmeye dahil edilmez. Duyuru ve şartnamede, teklifle birlikte verilmesi istenen mesleki oda belgesi, iş bitirme belgesi gibi belgelerin zarftan çıkmaması veya şartname hükümleri ve eklerinin okunup aynen kabul edildiğinin teklif mektubunda belirtilmesi ve şartnamenin her sayfasının imzalanmış olması esas olmakla birlikte, bu hususların yerine getirilmemesi durumunda, komisyon teklif sahiplerinden bu eksikliklerin tamamlanmasını isteyebilir. Tamamlanma olanağının bulunmadığı hallerde bu teklifler kabul edilmez. Teklifler huzurda açıldıktan sonra teklif sahipleri komisyon toplantısından ayrılırlar ve komisyon geçerli teklifleri incelemeye başlar. Komisyon, araştırma ve inceleme gerektirmeyen alımlarla ilgili ihalelerde teklif mektuplarını açtığı gün veya gerek gördüğü takdirde takip eden 7 gün içerisinde isteklileri pazarlığa (arttırma-eksiltme) davet edebilir. Ancak, komisyonca tekliflerin uygun olup olmadığının belirlenmesi ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu takdirde, komisyon ihale hakkındaki kararını tespit edeceği bir başka günde vermek üzere toplantıyı erteleyebilir ve durum tutanağa yazılır. Zorunlu bir durum yoksa erteleme süresi bir haftayı geçemez. Komisyon gerekli inceleme için üyelerden birini görevlendirebileceği gibi uzman yada teknik personellerden de yararlanabilir. Teknik içerikli yapım ve alımlarda komisyona katılan teknik elemanlar bir değerlendirme rapor düzenlerler. Özel bir uzmanlık gerektiren alımlarda ise kamu kuruluşları veya güvenilir özel kurul, kuruluş ve kişilere inceleme yaptırılabilir. Komisyon en düşük fiyatı verenin dışında diğer bir teklif sahibine ihaleyi yapmaya karar verirse, buna ait gerekçeleri kararda belirtilir. Yetkili makamın onayından geçmeyen ihale kararları geçersizdir. MADDE 48 AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME YÖNTEMİ Yöntemin uygulandığı işler, a. Tahmini bedeli tespit edilen alımlar ve şartnamelerde belirtilen diğer işler, b. Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde kabul edilmeyecek düzeyde veya eşit teklif verilen işler, c. EK-A da belirtilen yetki limitlerinin A. 4. maddesi dahilinde yapılan alımlar, 22

24 MADDE 49 KOMİSYON ÇALI MASI Teklif sahipleri, duyuruda belirtilen gün ve saatte şartnamede istenen teminat ve diğer belgelerin bulunduğu kapalı zarfı haberleşme birimine teslim ederler. Süresi içinde postayla gönderilen teklifler de kabul edilir. İhaleye katılanlar şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini belirtmek suretiyle imzalarlar. Postayla gönderilen tekliflerde teklif sahibi şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır. İstekliler komisyon tarafından yeniden fiyat vermeye davet edilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde mektupla gönderilen teklifi komisyon başkanınca okunur, son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Her teklif komisyonca ihale artırma veya eksiltme listesine yazılır. Teklif vermekten çekilen istekliler durumu teklif mektupları üzerine yazarak imzalarlar. İlgili imzadan çekilirse durum ihale artırma ve eksiltme listesinde belirtilir. İhaleden çekilenler yeni teklifte bulunamazlar. Son teklif alındıktan sonra düzenlenen ihale artırma veya eksiltme listesi ile en uygun teklifin belirtildiği karar komisyon üyelerince imzalanır. MADDE 50 DAVET USULÜ Teknik yeterlilik ve mali güçlerinin yanı sıra dürüstlüğü, ticari ahlakı ve basireti Dernekçe bilinen belirli firmalardan kapalı teklif usulü ile teklif alınmasıdır. artnamede işin niteliği, türü, miktarı., süresi, hangi hususlarda teklif istendiği ve şarta bağlı olup olmadığı belirtilerek, yazılı davet ile teklif istenir. İnşaat, onarım, proje işleri, tıbbi cihaz, gazlı içecek dolum makine parkı alımı ile yetkili makamın uygun göreceği diğer işler 44. Maddede belirtilen yöntemlerden biriyle Yönetim Kurulu kararıyla ihale edilir. MADDE 51 PAZARLIK YÖNTEMİ Pazarlık, İhale Komisyonları tarafından aşağıda yazılı iki şekilde yapılır: 51.1 Proforma Fatura Almak Suretiyle Pazarlık:Satın Alma ihale komisyonunca ilgili kişi veya firmalardan proforma fatura almak ve faturalar karşılaştırılarak uygun 51.2 görülen kişi veya firmalarla pazarlık edilmek suretiyle mal veya hakkın satın alınması, iş veya hizmetin yaptırılmasıdır Çağırma Suretiyle Pazarlık:İşle ilgili kişi veya firmaların pazarlık komisyonuna çağrılarak, kendileriyle teker teker veya topluca pazarlık yapılmasıdır. Her türlü pazarlık sonucunda isteklilerin son teklifleri imzalı olarak alınır ve bu konuda varılan gerekçeli karar tutanakla saptanır. 23

25 MADDE 52 PAZARLIK YÖNTEMİ KAPSAMINDAKİ İ LER: pazarlıkla yapılabilir Yurtiçinden veya yurtdışından tek kişi veya firmanın üretilen veya elinde bulundurduğu her türlü mal ve malzeme ile zaruri görülen arsa, işyeri, lojman, arşiv, depo gibi gayri menkullerin Dernek ihtiyaçları için satın alınması veya kiralanması, 52.2 Patente dayanılarak imal olunan ve yalnız bir kişi veya firmada bulunan malların veya hakların satın alınması yahut kiralanması, 52.3 Kızılay Genel Müdürlüğü nde yapılamayan çeşitli baskı işleri, 52.4 Kapalı zarf ile teklif isteme yöntemine göre yapılan ihalelerde iki defa davetten sonra ikinci davete de teklif verilmemesi yahut sözleşmenin bozulması dolayısıyla yeniden ihaleye çıkarılmasında yarar umulmayan işler, 52.5 Kapalı zarf ile teklif istenmesine gerek olmayan alım, bakım ve onarım işleri, 52.6 Kapalı zarf ile teklif istemek yada açık artırma ve eksiltme yöntemine göre ihale yapmak için gerekli zaman olmayan acele işler, 52.7 Özellikleri nedeniyle ancak belirli uzman ve sanatçılara yaptırabilecek eğitim, film,araştırma, geliştirme, keşif, montaj, onarım, bakım, danışmanlık, kontrol sanat ve sanat eserleri gibi uzmanlık gerektiren hizmetler, 52.8 Daha önce yaptırılan bir işin devamı niteliğinde olup, aynı kişi veya firmaya yaptırılmasında zorunluluk bulunan veya fayda görülen işler, 52.9 Durumun gereğine, işin özelliğine, aciliyetine ve bedele göre yetkili makamca gerekli görülen diğer işler, MADDE 53 ÇAR I PAZARLIĞI Bedeli EK-A nın ilgili yetki limiti dahilinde olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın çarşı pazarlığı suretiyle yapılabilir. 53 EMANET YÖNTEMİ Emanet Yöntemi ile yapılacak yapım işleri Emanet İnşaat ve Tesisat Yönetmeliğine göre yapılır. 54 YARI MA YÖNTEMİ Yönetmeliğin 53/7 maddesi kapsamı dışındaki her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işler pazarlık yöntemi uygulama esasları çerçevesinde yarışma yöntemi ile yaptırılabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak yarışmacıya pazarlıkla yaptırılabilir. 24

26 7. BÖLÜM KOMİSYONLAR MADDE 56 İHALE KOMİSYONLARI VE ÇALI MA YÖNTEMLERİ 56.1 Genel Müdürlükte genel satın almalarda, kapalı zarf usulü teklif toplanması dahil diğer ihale yöntemleri ile satın almalarda İhale Komisyonu aşağıdaki kadrolardan oluşur: Başkan : Operasyon Direktörü (Yokluğunda vekalet eden ) Üye : Mali İşler Direktörü Üye : Talep eden bölümün bağlı olduğu Direktör Üye : Avukat Sekretarya Sorumlusu : Satın Alma Bölüm Müdürü (Oy-karar ve imza yetkisi yok) Takip Sorumlusu : Talep eden Bölüm Müdürü (Oy-karar ve imza yetkisi yok) 56.2 Gayrimenkul Yönetimi Direktörlüğüne bağlı birimlerin bütçelerinde yer alan ve gayrimenkulların durumunu, şeklini, evsafını, yapısını ve değerini değiştiren yapısal çerçevedeki mal, malzeme makine ve gayrimenkulun mütemmim cüzü olan, bakım onarım ve/veya inşaat proje uygulamaları çerçevesinde yapılan her türlü teknik donanım ve hizmet satın almalarında, kiralamalarda (Genel Müdür ün ve ube Başkanlıklarının yetkili kılındığı durumlar haricinde) veya bu bölümlerin takibindeki gayrimenkulların satışı, değerlendirilmesi veya kiralanmasında, değer tespiti hizmeti satın alınmasında, proje üretme ve projelerin uygulanmasında, kapalı zarf usulü teklif toplanması da dahil komisyon kararı gerektiren diğer ihale yöntemleri ile yapılacak işlerde (Gayrimenkulların sigortalaması hariç) İhale Komisyonu aşağıdaki kadrolardan oluşur: Başkan : Gayrimenkul Yönetimi Direktörü (Yokluğunda vekalet eden) Üye : Operasyon Direktörü Üye : Mali İşler Direktörü Üye : Avukat Sekretarya : Yapı ve Teknik Hizmet Müdürü (İhale konusu Bölüm faaliyet alanı ise) veya Gayrimenkul Yönetim Müdürü (İhale konusu Bölüm faaliyet alanı ise) (Oy-karar ve imza yetkisi yok) Takip : Talep eden Müdür (Oy-karar ve imza yetkisi yok) 56.3 Komisyon üyelerinin yokluğunda yerine vekalet edenler katılır. Vekalet edilen iş başı yapsa dahi ihale ilk katılıma göre sonuçlandırılır. 25

27 56.4 Komisyonlar en az bir başkan ve iki üye ile toplanır. Kararın yürürlüğe girmesi için komisyonda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun onayı gerekir. Karara katılmayan üye karar metni altına attığı imza bölümüne Karara katılmıyorum şerhini düşerek imzalar ve Komisyon Başkanlığına karara katılmama gerekçesini Genel Müdürün havale edeceği bir yazı ile iki iş günü içinde bildirir Komisyon başkanının ihalenin sonuçlanmasına ilişkin karara katılmaması durumunda ihale sonuçlandırılamaz. Başkan bir üst komisyonda ihalenin değerlendirilmesi için karara katılmama gerekçesini bir iş gününde yazı ile Genel Müdürlüğe sunar. Satın alma bölümünün bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında Genel Müdür, komisyon üyesi Direktörlerin ve talep eden müdürün katılacağı üst komisyon toplantısında ihale değerlendirilir ve olumlu veya olumsuz nihai karar verilerek imza altına alınır. Bu karara göre uygulama yapılır Genel Müdür e direk bağlı bölümlerin taleplerine ilişkin ihalelerde satın alma bölümünün bağlı olduğu Direktör, talep eden bölümün bağlı bulunduğu Direktör sorumluluğunu da ifa eder İhale Komisyonu, ihale gününden önce dosyayı inceler ve gerek duyar ise ihalenin konusu çerçevesinde Kızılay da uzman ve teknik personelinden yeter sayıda komisyona katılımı ihale gününden 5 iş günü öncesinden Genel Müdür onayına sunar. Ayrıca, Komisyona destek amaçlı dernek dışından uzmanlık ve teknik hizmet satın almaya Genel Müdür yetkilidir. Komisyona katılacak bu guruptaki personelde kararları imzalar veya katılmıyor ise şerh düşüp, gerekçesini iki iş gününde Genel Müdürlüğe sunar Genel Müdür gerek duyduğunda talebin gerekliliğini ve ihalenin bütün aşamalarını takip, inceleme ve araştırmak için kontrolörler veya uygun bulacağı imza yetkili bir veya daha fazla personeli görevlendirebilir. Bu amaçla görevlendirilenler, yaptıkları işler, edindikleri bilgi ve kanaatler ile ilgili fikir beyan edemez, komisyon toplantılarında görüş öne süremez ve karara etkide bulunamazlar. Görüşlerini ve inceleme sonuçlarını Genel Müdür e ivedilikle sunarlar Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Komisyona teknik ve sağlık personeli dahil edilmesi halinde bu üyeler olmaksızın karar alınamaz İhale komisyonları aldığı kararlara sıra numarası verir. Kararların birinci nüshası karar defterine yapıştırır. Diğer nüshaları ilgili birime ve tediyeye esas olmak üzere evrakın altına eklenir Müesseselerde Müdür Başkanlığında İdari İşler Komitesi, yukarıda belirtilen her iki İhale Komisyonunun işlerini yukarıda açıklanan usul ve esaslarda aynen uygular. Sonuçlandırılamayan ihtilaflı ihaleler birinci aşamada Genel Müdürlük İhale Komisyonuna Genel Müdür vasıtası ile gerekçeli olarak 26

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi 08.09.1983 Kanun No 2886 Yürürlük Tarihi 10.09.1983 Yayın Tarihi 10.09.1983 RG Sayısı 18161 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR MADDE 1 - KAPSAM Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 17.10.1990 Karar No. : 2 12 I. BÖLÜM Genel hükümler Kapsam Madde 1 Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1945 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi nin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile yapım, ihale, alım, satım, kiralama,

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete : 8/3/2000-23987. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete : 8/3/2000-23987. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8/3/2000-23987 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar Amaç ve kapsam Madde 1-Toprak Mahsulleri Ofisi nin ihale

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı