Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:529 Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca desteklenen süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, Acýgöl ilçesine baðlý Kozluca köyünde 126 çiftçiye gebe güve verildi. 6 DA Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün 35 YKR 29 KASIM 2007 PERÞEMBE Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum Rýfat Kartal Huzur Evi Türkiye de bir ilke imza atan kurumlardan. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum.hacý Bektaþ Huzur Evi baþvuruda bulunuyor. Yapýlan incelemeler sonucu ISO 9001 kalite belgesini alýyor. Almanya, Belçika ve Türkiye nin ortak olduðu uluslar arasý firmanýn incelemesi sonucu Hacýbektaþ Huzurevi nin kaliteli olduðu tescillenmiþ. Bunun anlamý ise; insanýn insan olarak huzur bulduðu koþullarýn yaratýlmasýdýr. Hacýbektaþ Huzur evi bunu gerçekleþtirmiþ görünüyor. Saðlýklý bir ortamda saðlýklý beslenmek, barýnmak ve sevgiye, þefkati ve saygýyý esirgememek.. Hacýbektaþ Huzur evi öyle görünüyor ki; hiç birini esirgemiyor, yaþlý insanlardan. Her taraf tertemiz. Giriþ kapýsýnda karþýlýyor bizi huzur evi nin çalýþanlarý. Galoþ takýyoruz ayaklarýmýza. Nevþehir de çiftçiye gebe düve desteði Þakir Þenol Ve Kadýnlar 5 Kasým tarihini unutmam söz konusu deðil. Zira ayný zamanda evlilik yýl dönümümüz. Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslar arasý Mücadele Günü nü atlamam hiç olasý deðil. Konuyla ilgili olarak araþtýrmalar yaptým. Uzunca bir yazý hazýrladým. Eðitim Sen in hazýrladýðý kadýn adlý dergiden de yararlandým. Ellerine saðlýk eðitimci kadýn arkadaþlarýn. Ancak, yazýma son þeklini verirken yanlýþlýkla yazdýklarýmý sildim. Çok üzüldüm ama tekrar bir þeyler söylemem gerekir diye tekrar klavyenin baþýna geçtim.yazmalýyýz, karþý durmalýyýz. Çünkü baþkalarý boþ durmuyor. Kurum ve kuruluþlardaki güçlerini de kullanýyorlar. Cami önleri ve üniversitelerdeki türban eylemleri þimdilik donduruldu ama. Bir gün yeniden karþýmýza baþka bir þekilde çýkmayacaðýnýn garantisi var mý? Türbaný savunmak hele de kadýn özgürlüðü adýna yapýlýyorsa, beni kimse inandýramaz. >5 DE Fotoðraf: Sertaç Yaþlýlar geliyor kadýnlý erkekli. Hepside içten. Kimisi öpüyor bizi, kimisi tokalaþýyor. Ama aðýrlýkla bizleri öpen insanlýðýn anaç yaný oluyor. Halimizi ve hatýrýmýzý soruyorlar. Ayaklarýnýza saðlýk. Allah iþinizi güçünüzü rast getirsin. diyor. Huzur Evi nin yaþlý sakinleri. Aydýn Þimþek in haberi sayfa >2 ve 3 DE Hayatý 'sol'dan yaþayabilmek 2 DE Bülent Can olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. Azýnlýðýn mutluluðunu çoðunluðun mutsuzluðu üzerine kurduðu bir dünyada yaþýyoruz. Her þeyin metalaþtýrýldýðý, insanlarýn birbirinden koparýldýðý dünyada her koyun kendi bacaðýndan asýlýr tabi. Mantýksýzlýðýnýn yaygýnlaþtýrýldýðý, insanýn doðaya, emeðe, topluma ve kendisine yabancýlaþtýrýldýðý, eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin hatta adaletin bile piyasa insafýna terk edilip satýldýðý, kýsacasý her þeyin parayla ölçüldüðü bir dünya. 4 DE Sisli En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Geçen hafta oynanan Ýbrahimpaþa- Hacýbektaþgücü maçýný 2 farkla alan Hacýbektaþgücü Hakan 2, Berk 1, Yýldýrým 1 golleriyle geçti. Bu hafta oynanan Kalespor-Hacýbektaþgücü maçý da baþladý. 43.dakikada Ýsmail Ýlan'ýn attýðý golle Hacýbektaþgücüspor 1-0 ve 1 dakika sonra Deniz Karabulut'la gelen golle Hacýbektaþgücü 2-0 öne geçti. Mustafa Ýnce Su yun haberi >7 DE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: TÜRÇEP üyeleri Avanos ta basýn açýklamasý yaptý Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri Nevþehir'in Avanos ilçesinde bir basýn açýklamasý yaptý. Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek olan grup üyeleri, Avanos'ta ellerinde pankartlarla Çevre Bakanlýðý'nýn uygulamalarýna tepki gösterdi. >7 DE Hep Böyle Ýstiyoruz Tatlarin Yeraltý Kenti'nin kapalý olan bölümleri turizme Nevþehir'in Acýgöl Ýlçesine Baðlý Tatlarin Beldesinde Bulunan Yeraltý Kentinin, Halen Turizme Açýk Olan Ýlk 2 Katý Dýþýnda Kalan Katlarýnýn da turistlerin ziyaretine çýlabilmesi Ýçin çalýþmalar baþlatýldý. >7 DE

2 2 29 Kasým 2007 Perþembe Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði Hacýbektaþ Huzur Evi ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusunda Hacýbektaþ Huzur Evi yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum Rýfat Kartal Huzur Evi Türkiye de bir ilke imza atan kurumlardan. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum.hacý Bektaþ Huzur Evi baþvuruda bulunuyor. Yapýlan incelemeler sonucu ISO 9001 kalite belgesini alýyor. Almanya, Belçika ve Türkiye nin ortak olduðu uluslar arasý firmanýn incelemesi sonucu Hacýbektaþ Huzurevi nin kaliteli olduðu tescillenmiþ. Bunun anlamý ise; insanýn insan olarak huzur bulduðu koþullarýn yaratýlmasýdýr. Hacýbektaþ Huzur evi bunu gerçekleþtirmiþ görünüyor. Saðlýklý bir ortamda saðlýklý beslenmek, barýnmak ve sevgiye, þefkati ve saygýyý esirgememek.. Hacýbektaþ Huzur evi öyle görünüyor ki; hiç birini esirgemiyor, yaþlý insanlardan. Her taraf tertemiz. Giriþ kapýsýnda karþýlýyor bizi huzur evi nin çalýþanlarý. Galoþ takýyoruz ayaklarýmýza. Halýlar temiz. Kurumun iç fiziki koþullarý iyi. Çalýþan personel güler yüzle ve sýcak karþlýyor bizleri. Personel ve orada kalan yaþlý insanlar aile olmuþ adeta. Oturuyoruz. Salon bir anda kalabakýklaþýyor. Tüm içtenliði ile bize hoþ geldiniz diyor, Huzur Evi ailesi. Yaþlýlar geliyor kadýnlý erkekli. Hepside içten. Kimisi öpüyor bizi, kimisi tokalaþýyor. Ama aðýrlýkla bizleri öpen insanlýðýn anaç yaný oluyor. Halimizi ve hatýrýmýzý soruyorlar. Ayaklarýnýza saðlýk. Allah iþinizi güçünüzü rast getirsin. diyor. Huzur Evi nin yaþlý sakinleri. Tandýr ekmeði, yaprak sarmasý ve mantý nýn yaþlý insanlarý mutlu ettiðini öðreniyoruz. Yani küçük küçük iþlerden mutlu olduklarýný öðreniyoruz yetkililerden. Onlar için sebze, meyve bahçesi yapýlmýþ. Bahçeyi sulamak için Huzur Evi nin bahçesine sondaj vurulmuþ ve su ihtiyacý karþýlanmýþ. Damlama su tekniðini kullanýyor bahçenin müdavimleri. Sýcak sularý eksik olmuyormuþ. Oturacaklarý kamelyalar yapýlmýþ. Yaz mevsiminde zamaný aðýrlýkla dýþarýda geçiriyorlarmýþ, Huzur Evi nin sakinleri. Sýkýlmýyorlamýþ. Mustafa Özdemir: Gazetenin etkisi oldu Huzur evi Müdür Muavini Mustafa Özdemir le görüþüyoruz. Salon kalabalýk. Huzur Evi nin kapasitesini 40 yataklý ve kapasitesinin dolu olduðunu belirtiyor, Müdür Muavini Mustafa Özdemir. Yüzde 80 i Hacýbektaþlý olan Huzur Evi nin gerçekleþtirdiði etkinliklerin ise; Sosyal Hizmet Uzmaný aracýlýðý ile hayat bulduðunu öðreniyoruz. Kurumda Hemþire, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmaný hizmet veriyor. Hacýbektaþ ta son 4-5 ay içinde Huzur Evi ne vatandaþlarýn ilgisinin arttýðýný belirtiyor, Müdür Muavini Mustafa Özdemir. Bu durumun nedenini sorduðumuz Özdemir Huzur Evi nin durumu ve tanýtýmýn da gazetenin etkisi oldu. Gazete buradaki insanlarla Hacýbektaþtaki vatandaþ arasýnda bir iliþki kurdu diyor. Yaþlýlarýmýzý ziyaret en güzel davranýþ Huzur Evi nin ihtiyaçlarý ve sorunlarý olup olamadýðýný soruyoruz bu kez. Bu sorumuza ise; Yaþlýlarýmýzý ziyaret en güzel davranýþ olacaktýr. Hacýbektaþtaki insanlarýmýzýn burada yaþayanlarý yalnýz býrakmamalarý en güzel hediyedir yanýtýný alýyoruz, Müdür Muavini Mustafa Özdemir den. Yumuþak, sakin sesi ve iþini benimsemiþ bir berraklýkla sorularýmýzý yanýtlýyor. 28 erkek, 12 bayan ýn kaldýðýný öðreniyo ruz. Hacýbektaþ-Nevþehir çevresinde kalanlarýn sayýsal profili ise þu þekilde; Hacýbektaþ 10, Nevþehir 2,Ürgüp 3, Engel 1,Topaklý 1,Göreme 1, Nar 1, Derinkuyu 1. Sosyal etkinlikler Cuma günü saz, Cumartesi günü ise yoga kursu gerçekeleþtireceklerini belirtiyor, Sosyal Hizmet Uzmaný Ýsmail Mesci. Biraz þaþýrýyoruz. Þaþkýnlýðýmýzda Her þey zamanýnda olmalý þeklindeki yerleþik anlayýþýn içimize sinmesinin etkisi olduðunu fark ediyoruz. Talep var mý þeklinde ki bir sorumuza ise; Þimdiden kiþi saz kursuna katýlacaklarýný ve kurslarýn olumlu olduðu yönünde kabullerini açýklamýþlar. Hem kurstan yararlanmak hemde yaþlý insanlara yardýmcý olmak isteyen personel de bu kurslara katýlmak istediklerini belirtmiþler. Baðlamaya aþinayýz ama Yoga da nereden çýktý der gibi her yeni olanýn acemileri geziniyor sesimizde. Sosyal Hizmet Uzmaný Ýsmail Mesci; yumuþak bir sabýr ile yoga kursu nu kurumumuzda görevli olan hemþire arkadaþýmýzýn özel iliþkileri sayesinde gerçekleþtireceðiz. Arkadaþýmýz gerekli görüþmeyi olumlu sonuçlandýrdý. Zaten yoga kursunu verecek olan kiþi hemþire arkadaþýmýzýn arkadaþý, bir tanýdýðý diyor. Sosyal Hizmet Uzmaný denetiminde yaþlý insanlarý Ýnebolu-Kastamonu bölgesinde 10 günlük deniz kenarýnda adeta bir kamp a almýþ, Rifat Kartal Huzur Evi... Yaþlýlar için sosyal alan Kurumun ihtiyaclarýný soruyoruz. Mesci; Bazen bizim nacar kaldýðýmýz anlar tabi ki oluyor. Örneðin buradaki insanlar için sosyal alan açmak için bir çalýþma yapýyoruz. Burada ziyeretçiler görüþmelerini gerçekleþtirecek, sakinlerin bay-bayan birlikte oturaçaðý, sinema günleri gerçekleþtireçeðimiz bir salon yapacaðýz. Buranýn mobilya sözünü ise; Kayseri den bir maðaza karþýlayacaðýna dair söz verdi. diyor. Hacýbektaþ tan katký ve yardým alýp alamadýklarýný öðrenmek istiyoruz. Hacýbektaþta da insanlarýn yardým ve katký konusunda adeta bir yarýþ içinde davrandýklarýný ve bu yarýþýn daha çok kurumun et ihtiyacýnýn karþýlanmasý þeklinde olduðu belirtiliyor. (haberin devamý sayfa 3 de)

3 29 Kasým 2007 Perþembe Haberin baþ tarafý sayfa 2 de Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Huzur Ev inin en yaþlý sakini Huzur Ev inin en yaþlý müdavimi 10 6 yaþýndaki Huma Suna imiþ, bir dönem. Huma teyze ayrýlmýþ, kýzýnýn yanýda kalýyormuþ. Þimdilerde Hüseyin Gafa amca kurumun en yaþlý ünvanýný almýþ. Hüseyin amca 1915 doðumlu. 92 yaþýnda. Mucurlu Hüseyin amca ve 2 yýl olmuþ huzur evi ne geleli. Kurumun en yaþlýsý olurda en genci olmaz mý. Bizde Rifat Kartal Hacýbektaþ Huzur Evi nin en genç sakininin kim olduðunu soruyoruz, Ýsmail beye. Kurumun en genci 1944 doðumlu,63 yaþýndaki Bayram Güneþ diyor. Birde Rifat Kartal Hacýbektaþ Huzur Evi nin 2003 yýlýnda (yaþamaýný yitirenleri saymaz isek) ilk kayýt yaptýran kiþisinin Hasan Yýlmaz amca olduðunu öðreniyoruz. Hasan amca Trabzon-Akçaabat lý. 18 kiþi kendi maaþlarýyla kalýyorlarmýþ. SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý maaþý alýyormuþ. 22 kiþi ise; üçretini kendisi özel olarak veriyormuþ. Ýki kiþilik ve tek kiþilik odalar þeklinde hizmet veriyor kurum. Tek kiþilik odanýn üçreti 312 YTL, çift kiþilik odanýn üçreti ise; 234 YTL imiþ. Tek kiþilik odalara olan talebi sorduðumuzda Tek kiþilik odaya talep daha fazla diyor, Sosyal Hizmet Görevlisi Ýsmail Mesci. Görüþmemiz bitiyor. Haberi yazdýðým sýrada cep telefonum calýyor. Telefonun karþýsýnda ki ses Sosyal Hizmet Görevlisi Ýsmail Mesci ye ait. Mesci kurumun elektironik posta adresini vermek istiyor. Verin hemen yazayým diyorum. Yazýyorum. Mesci ; elektironik postanýn açýlýmýný vermek istiyor. Buyurun verin diyorum. Huzur Evi Müdürü Hüsamettin Ekim kurumun personelleri ile kalite belgesini gösteriyor Acýlýmý; Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi diyor. Etkileniyorum. Kimin fikri olduðunu soruyorum. O teleþsýz ve sakin sesin sahibi ben diyor. Saðlýk ücreti alýnmýyor Sosyal güvencesi olmayan yaþlýlardan Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde saðlýk ücreti alýnmýyor. Kurum adýna saðlýk karnesi çýkartýlarak saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarý saðlanýyor. Bununla birlikte kuaför, terzi hizmetleri de kurum tarafýndan karþýlanýyor. Huzur Evi ne geldiðimizde dýþarýdan dikkatimizi çeken bakýmlý olmasýydý. Çevre düzenlemesi ve binanýn canlý rengi içi hakkýnda da bir fikir veriyor insana. Konuklara meyve suyu ikram ediyor huzur evinin çalýþanlarý. Müdür Muavini Mustafa Özdemir Huzur Evi nde kalan insanlarla görüþebileceðimizi belirtiyor. Kadir Amca ile görüþüyoruz. Kadir Demircioðlu : Biz burada aile olduk artýk 5 yýldýr burada kalýyor. Kardeþinin üniversite hocasý olduðunu söylüyor. Kadir amca Huzur Evi nde iyi koþullarada yaþadýklarýný belirterek; Evimizden rahatýz. Personel ve Müdürümüz bulunmaz insanlar. Hep beraberiz burada. Bir sýkýntýmýz yok. Biz burada aile olduk artýk diyor. Birde bayanlardan biri ile görüþmek istediðimizi söylüyoruz. Kadir Amca bize yardýmcý oluyor. Hacer (Öztaþ ) teyze ile bizi tanýþtýrýyor. Hacer Öztaþ: Sýzým ve aðrým biraz diniyor 2 yýldýr kurumda kalýyor. Çorum dan gelmiþ Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi ne. Dizlerinde iltihaplý romatizmasý olduðunu dile getiriyor. Ýlaçlarýmý kullanýyorum. Benimle ve rahatsýzlýðýmla ilgileniyorlar. Ýlaçlarýmý kullandýðýmda sýzým ve aðrým biraz diniyor. diyor. Hacer teyzeye bulunduðu yerden memnun olup olmadýðýný soruyoruz, Herkesten memnunum. Allah hepsinden razý olsun. Allah sizden de razý olsun. Ayaklarýnýza saðlýk diyerek, minnetini dile getiriyor. Zamanýmýz doluyor. Hepsi ile vedalaþýyoruz. Kurumun tüm çalýþanlarý ise; ayný sýcaklýk ile bizi yolcu ediyorlar. Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi (Harika Huzur Evi) nin iletiþim bilgileri þu þekilde: Elektironik Posta: Telefon: / Hacýbektaþ Hacer Öztaþ SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Toki II. Etapla takas olabilir Tel:

4 29 Kasým 2007 Perþembe Hayatý 'sol'dan yaþayabilmek Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. Azýnlýðýn mutluluðunu çoðunluðun mutsuzluðu üzerine kurduðu bir dünyada yaþýyoruz. Her þeyin metalaþtýrýldýðý, insanlarýn birbirinden koparýldýðý dünyada her koyun kendi bacaðýndan asýlýr tabi. Mantýksýzlýðýnýn yaygýnlaþtýrýldýðý, insanýn doðaya, emeðe, topluma ve kendisine yabancýlaþtýrýldýðý, eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin hatta adaletin bile piyasa insafýna terk edilip satýldýðý, kýsacasý her þeyin parayla ölçüldüðü bir dünya. Mutsuz çoðunluk olarak biz de çok kolay kanýksadýk bu dünyayý aslýnda. Zira önce hayallerimizi teslim ettik mutlu azýnlýða. Beynimizi sonra. Derken bedenimizi ve tabii ki tüm yaþamýmýzý aslýnda. Aç kaldýk. Ýþsiz kaldýk. Yaþam eziyet haline geldi bize, kurtuluþu onlarda aradýk yine. Omuzlarýmýza alýp alkýþladýk ve taþýdýk onlarý hep. Onlar omuzlarýmýza çýktýkça daha da büyüdüler. Büyüdükçe onlar, biz daha da küçüldük. Küçüldükçe de tutsaklaþtýk. Evet, önce hayallerimizi çaldýrdýk. Ýnsanýn hayalleri kadar özgür olduðunu unuttuk. Paranýn sadece bir araç olduðunu ve aslýnda hiçbir araca gerek olmaksýzýn eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin, adaletin ve ekmeðin alýnabileceðini; insanýn toplumsal bir varlýk olduðunu; toplumsal bir varlýk olan insanýn kendisiyle, doðayla ve diðer bireylerle barýþýk olabileceðini; sömürünün, þiddetin, bencilliðin, savaþlarýn olmadýðý; kardeþliðin, barýþýn, refahýn, adaletin, özgürlüðün ve dayanýþmanýn mümkün olabileceðinin hayalini bile kuramaz olduk. TARÝHÝN SONU MUYDU? Kuramaz olduk. Çünkü olaylara kendi gözümüzle bakmayý, kendi beynimizle deðerlendirmeyi ve kendi dilimizle dile getirmeyi unuttuk. Birer mesaj çöplüðüne dönen beynimiz iþlevini yapamaz oldu. Çünkü daldýrýldýðýmýz uykuda derin hayallere gömüldük. Hem de bizim olmayan hayallere. Önce tarihin bittiðini ilan ettiler. Yaþanan dünyadan baþka dünyanýn mümkün olmadýðýnýn görüldüðünü ve bu dünyada çoðunluðun mutsuz, azýnlýðýn mutlu olmasýnýn doðal olduðunu anlattýlar bizlere. Ama yine de þanslý olduðumuzu zira yolu ve yöntemi ne olursa olsun para kazanýp, bu mutlu azýnlýða dâhil olabileceðimizi söylediler. Sað gözün sol göze faydasý olmadýðýný, kendimizi kurtarma yoluna bakmamýz gerektiðini, kendi küçük ama zengin dünyalarýmýzý kurarak ancak bu dünyada mutlu yaþayabileceðimizi anlattýlar. Ve bunlara inandýrdýlar bizi doðrusu. Bunun bir yanýlsama olduðuna aldýrmaksýzýn daldýk bizim olmayan hayallere. Çocuðumuzun boðazýndan kýsýp þans oyunlarýna koþmamýz bundandýr. Kurtlar Vadisi'ndekilere özenip mafyavari iliþkilere girilmesi bundandýr. Silah ticaretinden, kadýn ticaretine; organ mafyasýndan, uyuþturucu mafyasýna kadar insan onuruyla baðdaþmayan birçok kirli iliþkinin hayatýn her alanýna nüfuz etmeye BÜLENT CAN Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. baþlamasý bundandýr. Kendini solcu gören birçok zat-ý muhteremin hayata soldan bakýp, sað bir yaþam tarzý yaþamasý da bundandýr. Oysa artýk zaman bu yanýlsamalardan kurtulma zamanýdýr. Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý zamanýdýr. Mümkün gördüðümüz baþka bir dünyanýn deðerlerini bugünden yaþamýmýza nüfuz etme zamanýdýr. Kýsacasý zaman, hayata soldan bakmak deðil, hayatý soldan yaþama zamanýdýr. DAHA MUTLU, DAHA HUZURLU Hem de bunu solun içinde bulunduðu buhrana aldýrmaksýzýn yapmamýz gerekir. Sol çok geniþ bir yelpaze elbette. Sözüm bu yelpazede bulunan herkesedir. Yani hangi renkten olursak olalým; ister muhafazakâr solcu, ister yenilikçi; ister demokratik merkeziyetçi ister özgürlükçü; ister komünist ister sosyal demokrat; ister doðru ister yanlýþ; neysek, neye inanýyorsak, samimiyeti elden býrakmadan onu iliklerimizde hissetmemiz ve yaþamamýz gerekir. Farklý bir dünyayý tahayyül edenler, tahayyül ettikleri dünyayý bugünden, küçük ama anlamlý dünyalarýnda yaþadýklarýnda inanýyorum ki hem þimdikinden daha huzurlu, hem daha mutlu hem de baþka bir yaþamýn mümkün olduðunu gösterme baðlamýnda oldukça anlamlý bir þey yapmýþ olacaklar. Bu þekilde oluþacak küçük adacýklardan dev adalar olabilir ancak. Lafýn kýsasý; solcular hayata soldan bakýp laf üretmek yerine hayatý soldan yaþamaya baþlamasý gerektiðine inanýyorum. Bir deneyin, göreceksiniz ki bu deneme sonunda kaybedecekleriniz, kazanacaklarýnýzdan daha fazla deðildir. Bunun dýþýnda, üretilen ama uygulama alaný bulamayan her düþünce raflarý süslemekten öteye gidemeyecektir. Oysa insanlarýn kitaplýklarý süsleyen süslere deðil, mutlu ve somut bir yaþama ihtiyacý var.

5 29 Kasým 2007 Perþembe 25 Kasým tarihini unutmam söz konusu deðil. Zira ayný zamanda evlilik yýl dönümümüz. Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslar arasý Mücadele Günü nü atlamam hiç olasý deðil. Konuyla ilgili olarak araþtýrmalar yaptým. Uzunca bir yazý hazýrladým. Eðitim Sen in hazýrladýðý kadýn adlý dergiden de yararlandým. Ellerine saðlýk eðitimci kadýn arkadaþlarýn. Ancak, yazýma son þeklini verirken yanlýþlýkla yazdýklarýmý sildim. Çok üzüldüm ama tekrar bir þeyler söylemem gerekir diye tekrar klavyenin baþýna geçtim.yazmalýyýz, karþý durmalýyýz. Çünkü baþkalarý boþ durmuyor. Kurum ve kuruluþlardaki güçlerini de kullanýyorlar. Cami önleri ve üniversitelerdeki türban eylemleri þimdilik donduruldu ama. Bir gün yeniden karþýmýza baþka bir þekilde çýkmayacaðýnýn garantisi var mý? Türbaný savunmak hele de kadýn özgürlüðü adýna yapýlýyorsa, beni kimse inandýramaz. Özellikle Anadolu da genç kýzlarýmýzý türbana bürümekte kadýna yönelik þiddetin bir parçasýdýr. Ýyi düþünürsek bunu fark ederiz. Baþ örtüsünden, tülbentten ve de türbandan geçtim; Burka özlemcilerinin varlýðý türbaný bile masum býrakýyor. Önce türban sonra burkanýn mücadelesi gelecektir, merak etmeyin. ( Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü ve 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günlerinde meselenin bu yönü de atlanýlmamalýdýr. 25 kasým ile ilgili olarak Nermin Kaplan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kadýn Koordinasyonu adýna bir basýn açýklamasý yapmýþ. Aynýsýný yayýnlýyorum. 25 kasým kutlu olsun. Kadýnlarýmýz 25 kasým 1960 yýlýnda Dominik Cumhuriyetindeki diktatörlüðe karþý mücadele eden Sosyal deðiþim Hareketinden üç kadýnýn (Mirabel Kardeþler) tecavüz edilerek vahþice öldürüldüðü günün ardýndan,25 Kasým 1999 da Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslar arasý Kadýna Karþý Þiddete Hayýr Günü "ilan edilen bugünde bir (Mirabel Kardeþler) Þakir Þenol Ve Kadýnlar kez daha kadýna yönelik þiddete hayýr diyoruz. Bugün ülkemizde ve bölgemizde estirilen savaþ ve militarizm rüzgarlarý mevcut þiddet atmosferini daha da güçlendirme ve besleme eðilimindedir. Bu þiddet iklimi her zaman olduðu gibi önce kadýnlarý vurmaktadýr. Burada kadýnlar hem devlet güçlerinin hem de erkek egemen zihniyetin þiddetinin kurbaný olmaktadýrlar. Buna karþý kadýnlar öncelikle savaþ ve militarizm kýþkýrtýcýlýðýna karþý barýþý ve kardeþliði,erkek egemen zihniyetin ürettiði þiddete karþý toplumsal cinsiyet eþitliðini savunmak zorundadýr. Karakollardan baþlayýp yatak odalarýmýza uzanan, televizyon ekranlarýndan gazete sayfalarýna, sokaklara ve toplumun tüm hücrelerine yayýlan bu þiddet döngüsüne karþý tüm dünyadaki kadýnlarla beraber sesimizi yükselteceðiz. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, kadýna yönelik þiddete karþý ve pozitif ayrýmcýlýk ilkelerine sahip çýkan bir parti olarak; Kitle iletiþim araçlarý(gazete ve televizyon ekranlarý) militarist ve cinsiyet eþitsizi, kadýnlara karþý ayrýmcý dilden arýndýrýlmalý, toplumsal cinsiyet eþitliði ile ilgili daha aktif rol oynamalarý için teþvik edilmelidir. Þiddetin önlenmesi için pozitif ayrýmcýlýk ilkeleri hayatýn her alanýnda yaygýnlaþtýrýlmalý, öncelikle eðitim kurumlarýnda ve müfredatlarýnda kadýn lara yönelik ayrýmcý ifade ve örnekler ayýklanmalý, toplumsal cinsiyet eþitliði vurgulanmalýdýr. Her türlü þiddete maruz kalmýþ kadýnlarýn tüm ihtiyaçlarý (fiziksel ve ruhsal tedavi, hukuki baþvuru yollarý vs.) devlet tarafýndan ücretsiz olarak karþýlanmalýdýr. Kadýn sýðýnma evi ile ilgili mevcut yasa uygulanmalý; nüfusu 50bin üstünde olan tüm belediyelerin sýðýnak açmalarý saðlanmalýdýr. Yasalarda yapýlan olumlu deðiþiklik lerin uygulamada karþýlýðýný bulmasý için koruma tedbirleri arttýrýlmalý ve mevcut cezalarda kadýna yönelik þiddet fiili aðýrlaþtýrýcý neden olmalýdýr. Anayasa deðiþikliðinde kadýnlara dair düzenlemeler anayasa güvencesi altýna alýnmalý, pozitif ayrýmcýlýk ve eþitlik hakký anayasada ifadesini bulmalýdýr. Biz bugün bir kez daha dünyanýn bütün kadýnlarýyla beraber Kadýna yönelik þiddetin her türlüsüne karþý sesimizi duyurmak için alanlarda olacaðýz, buradan tüm kadýnlarý sesimize ses vermeye çaðýrýyoruz. BEN BÝR ÖÐRETMENÝM Ben bir öðretmenim Yýl 2007, Kutlamalar yapýlýr adýma Sonra Oysa benim, aklýma düþer Apansýz diziliverir ardý ardýna Gaz lambasý bir yaným, bir yaným Boðaz Köprüsü Bir yanýmda düþer ardýç, köknar ve çýnar aðaçlarý. Bir yaným çerden çöpten asma köprü Bir yandan üstünden geçen çiçekler Sele, nehre,tufanlara kapýlýp giden çiçekler Bir yaným özeller Bir yaným bulunmayan tahta kalemler Evet bugün dizilir önüme Düðüm,düðüm Yumak yumak sorunlar Yüzü geçmiþ dediler, Vurulup düþenler Kalemlerine kan damlalarý Bulaþmýþ Yýkýlývermiþler Ben bir öðretmenim Yýl 2007 Ýzlerim var Ülkemin dört bir yanýnda, Düþünürüm Bir yerlerim hep sýzým sýzým sýzýlar Atam gelir gözüm önüne ***************** YURDUMUN ÖÐRETMENÝ Baþöðretmenim çizer hedeflerimi Atarým bütün yýlgýnlýðýmý o an. Taptaze fidanlarýmý düþünür Daha fazla çalýþýr, çalýþýrým. Ben bir öðretmenim, Yýl 2007 Kalemler bilgi yazsýn yanýnda barýþý, Kýrýlsýn kaleme uzanan eller, Üzülmesin GÜZEL YURDUM Ýnsaným yürüsün Aya, Güneþe Ben bir öðretmenim Ýstemem yazýlmasýn adým büyük harflerle. Olmasýn ne pahalý araçlarým ne de lüksüm Ben isterim ki, Çiçeklerim solmasýn Güvercinler uçursunlar birlikte Yeþile dursun daðlarým, ovalarým Ülkemin pýnarlarý kurumasýn Nazlý nazlý dalgalansýn Bayraðým Ben bir öðretmenim Açýlsýn Ülkemin yeni yeni ufuklarý Bitsin bu aðrýlar, bu sýzýlar Fidanlarým gürleþsin Atamýn gösterdiði hedeflere Geç de olsa eriþerek Orman olsun Yücelsin.

6 ÝHALE ÝLANI HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ Araç Kiralama alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No : 2007/ Ýdarenin a ) Adresi b ) Telefon Faks Numarasý : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 2. Ýhale konusu hizmetin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR- Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü ile merkezi Ankara da bulunan Ekonomik ve Sosyal Konularý Araþtýrma Enstitüsü iþbirliðinde uygulamaya konulmasý planlanan Kadýnlarýn Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu projesi baþladý.projenin ilk etabýnda Ekonomik ve Sosyal Konularý : Hükümet Konaðý Zemin kat NEVÞEHÝR : Hizmet Alýmý, Þoförlü Yakýt dahil Araç Kiralama iþi, 1 adet Minibüs yolcu kapasitesi en düþük 14+1, Motor hacmi en düþük 1800, Km.si en fazla , Modeli en düþük 2003, öngörülen aylýk km miktarý Km. : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü : tarihleri arasý 365 takvim günü b ) Yapýlacaðý Yer c ) Ýþin Süresi 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü b ) Tarihi - Saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Vekaleten ihaleye katýlma halinde istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþilere iliþkin beyanname Mesleki ve mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler olarak istekli teknik þartnameye uygun evsaftaki aracý hizmet mahallinde þoförlü olarak bulunduracaðýna dair taahhütname verecektir. Ýþ ortaklýklarýnda pilot ve diðer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklýk oranýna bakýlmaksýzýn tam olarak deðerlendirilir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 5-1-Bu ihalede tekliflerin deðerlendirilmesinde ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 50,00 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler tarihi, saat 10:00 'a kadar Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ Nevþehir adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþmesi düzenlenecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Bayanlar Ýletiþim Konusunda Eðitiliyor Araþtýrma Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Murat Çaðatay tarafýndan 25 bayana Toplumsal hayatta etkili iletiþim konusunda ilk eðitim verildi.nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi nde baþlayan Ýletiþim baþlýðý ile gerçekleþtirilen eðitimde, Sosyolog Dr. Murat Ýdare Yetkilisi Hüsamettin EKÝM ( B 390 ) Huzurevi Müdürü Çaðatay,bayanlara Aile içi ve pazarlama iletiþimi,algý yönetimi ve insan iliþkileri ile ilgili bilgiler aktardý.bir sohbet havasý içerisinde gerçekleþen eðitim çalýþmasýnýn ilk etabý yaklaþýk 2 saat süre ile devam etti. BAÞSAÐLIÐI Çivril Köyünden Hasan ÞÝMÞEK Hakka Yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kayýp ettim, Hükümsüzdür. Ýbrahim UYGUN 29 Kasým 2007 Perþembe Nevþehir de Çiftçiye Gebe Düve Desteði 126 Çiftçiye Vali Hacýmustafaoðlu'nun da Katýldýð Törenle Damýzlýk Düve Daðýtýldý Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR-Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca desteklenen süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, Acýgöl ilçesine baðlý Kozluca köyünde 126 çiftçiye gebe güve verildi. Gebe düveler, Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Acýgöl Kaymakamý Ferit Görükmez ve Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay'ýn da katýldýðý törenle sahiplerine teslim edildi. Vali Hacýmustafaoðlu, 2004 yýlýnda kurulan Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'ne ilk iki yýlý ödemesiz 5 yýl vadeli ve faizsiz olmak üzere 367 bin 780 YTL ahýr ve iþletme binasý kredisi kullandýrýldýðýný bildirdi. Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay da kooperatife bundan sonra da Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn desteðinin devam edeceðini, istenildiði taktirde kooperatifin iþletme ve rehabilitasyon kredileri ile de desteklenebileceðini kaydetti. Atay, damýzlýk gebe düvelerin 63 aileye daðýtýldýðýný söyledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 29 Kasým 2007 Perþembe 7 TÜRÇEP üyeleri Avanos ta basýn açýklamasý Sulucakarahöyük/AVANOS Mükremin Tokmak Maden Yasasý'na tepki gösteren TÜRÇEP üyeleri Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek. Görüþme öncesi Avanos ta bir basýn açýklamasý yapan grup üyeleri, Türkiye'nin çeþitli illerinde yürütülen altýn arama çalýþmalarýnýn sona erdirilmesini istedi. Ýzmir Bergama, Artvin ve Kaz daðlarýnda gerçekleþtirilen altýn arama çalýþmalarýna tepki göstermek amacýyla Artvin, Çanakkale, Edirne ve Konya'dan 23 Kasým 2007 tarihinde hareket ederek Ankara'ya yürüyen Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri Nevþehir'in Avanos ilçesinde bir basýn açýklamasý yaptý. Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek olan grup üyeleri, Avanos'ta ellerinde pankartlarla Çevre Bakanlýðý'nýn uygulamalarýna tepki gösterdi. Avanos Cumhuriyet Meydaný'nda bir araya gelen grup üyeleri adýna bir konuþma yapan Niðde Çevre Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Abidin Özkaymak, doða, orman alaný, çevre kirliliði demeden ülke topraklarýnýn büyük bir kýsmýna maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine ve orman arazilerinin 2B sýfatýyla satýlmasýna tepki göstermek için böyle bir eylem düzenlediklerini söyledi. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna doðanýn Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Mustafa Ýncesu Geçen hafta oynanan Ýbrahimpaþa- Hacýbektaþgücü maçýný 2 farkla alan Hacýbektaþgücü Hakan 2, Berk :1, Yýldýrým :1 golleriyle geçti. Bu hafta oynanan Kalespor- Hacýbektaþgücü maçý da baþladý. 43.dakikada Ýsmail Ýlan'ýn attýðý golle Hacýbektaþgücüspor 1-0 ve 1 dakika sonra Deniz Karabulut'la gelen golle Hacýbektaþgücü 2-0 öne geçti. Ýlk yarýyý Hacýbektaþgücü 2-0 önde kapattý. 2. yarýnýn 72. dakikasýnda Kalespor lehine penaltý çalan hakem durumu 2-1 yaptýrdý. Fakat Hacýbektaþgücü bunun intikamýný 1 dakika sonra Veli Zengin'den gelen golle farký tekrar 2 ye çýkardý. tüketilerek, yeþil alanlarýn ve ormanlarýn yok edildiðini belirten Özkaymak, hava, toprak ve su tüketiliyor. Yeraltý sularý, su kaynaklarý, siyanür ile zehirleniyor. Yaþamýn sürdürülebilirliði tehdit altýnda. Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Hep Böyle Ýstiyoruz Kalespor:1 - Hacýbektaþgücü:3. Hakemin çabalarýna raðmen Hacýbektaþgücü maçý 2 farklý bitirmesini bildi. Maç: Kalespor - Hacýbektaþgücü Stat: 3 Nolu Çim Saha NEVÞEHÝR Saat: Hacýbektaþgücü: 1-Suat Bakar 2-Savaþ Koþar 3-Deniz Tunçbilek 4-Öner Tekin 5-Hakan Köse 6-Deniz Karabulut (75 dk. Cüneyt Aslan) 7-Hakan Doðrusöz 8-Mustafa Köse 9-Berk Yurtsever (83 dk. Veli Zengin) 10-Özgür Kýrýk 11-Ýsmail Ýlan TAKIMLAR O G B M A YG AV PUAN SIRA:NO 1) Suvermez Kale Spor ) Hacýbektaþ Gücü ) Kale Spor ) saðlýk Spor ) Yýldýrým Spor ) Sentez Spor ) Ý.Paþa Spor ) Yazýhöyük Spor Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. Dünya hýzla ýsýnýyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Resmi büyütmek için týklayýn Nevþehir'in Acýgöl Ýlçesine Baðlý Tatlarin Beldesinde Bulunan Yeraltý Kentinin, Halen Turizme Açýk Olan Ýlk 2 Katý Dýþýnda Kalan Katlarýnýn da Turistlerin Ziyaretine Açýlabilmesi Ýçin Çalýþmalar Baþlatýldý. Nevþehir'in Acýgöl ilçesine baðlý Tatlarin beldesinde bulunan yeraltý kentinin, halen turizme açýk olan ilk 2 katý dýþýnda kalan katlarýnýn da turistlerin ziyaretine açýlabilmesi için çalýþmalar baþlatýldý. Tatlarin Belediye Baþkaný Mesut Baydemir, beldelerinde halk arasýnda 'Kale' olarak adlandýrýlan tepenin yamaçlarýnda bulunan Tatlarin Yeraltý Kenti'nin, M.Ö 3 binli yýllarda Hititliler tarafýndan kullanýlmaya baþlandýðýnýn belirlendiðini söyledi. Baydemir, Hititlilerden sonra Romalýlardan kaçan ilk Hýristiyanlar tarafýndan sýðýnma amaçlý kullanýlan kentin ilk olarak 1975 yýlýnda tespit edildiðini ve 1991 yýlýnda yapýlan temizleme Ýklimler deðiþiyor. Ýnsanlýk tehdit altýnda. Bugünlere rast gele gelinmedi. Doða ile mücadele savaþa, kar hýrsý ile talana ve yaðmaya dönüþtü. Anadolu topraklarý çölleþiyor. Su kaynaklarý ve sulak alanlar hýzla kuruyor. Tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþüyor. Ormanlarýmýz hýzla yok oluyor. Golf alanlarý, otel zincirleri, tatil köyleri için ormanlar talan edildi. Topraklarýmýz kazýlýyor, kirletiliyor, yer altý sularý ve su kaynaklarý zehirleniyor. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna topraklarýmýzdaki yaþam öldürülüyor. Bergama, ardýndan Kaz Daðlarý, Artvin altýn avcýlarýn istilasý altýnda. Yurdun dört bir yanýnda taþ ocaklarý yeþili, topraklardaki yaþamý tüketiyor. Ýþte tüm bunlara seyirci kalmadýðýmýzý göstermek, bakanlýðý bir kez daha uyarmak için yürüyoruz. Doðanýn katledilmesine, yaþamýn tüketilmesine daha fazla seyirci kalýnamaz. Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Bu konudaki mahkeme kararlarý mutlaka uygulanmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumasý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. Ormanlarýn 2B adýyla satýlmasýna son verilmelidir diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup üyeleri olaysýz bir þekilde daðýldý. Tatlarin Yeraltý Kenti'nin kapalý olan bölümleri turizme çalýþmalarýnýn ardýndan turistlerin ziyaretine açýldýðýný kaydetti. Ziyarete açýlan katlarýn birinde ayný zamanda bu günkü tuvaletleri andýran bir de tuvaletin bulunduðunu ve bu tuvaletin Anadolu'da tuvalet geleneðinin 5 bin yýl öncesine dayandýðýný ortaya koyduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Baydemir, kentin kalan diðer katlarýnýn da turistlerin ziyaretine açýlmasýný istediklerini vurguladý. Yýlda yaklaþýk 5 bin turistin geldiði Tatlarin'de turistlerin yeraltý kentinin ancak ilk iki katýný gezebildiklerini, kapalý olan diðer katlarýnda temizlenerek turizme açýlmasý için gerekli giriþimlere baþladýklarýný belirten Tatlarin Belediye Baþkaný Mesut Baydemir, "Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na bu konuda bir baþvuru yaptýk. Þu anda tahminimizce 4 kat olan toprak altýndaki katlarýn açýlmasý için gerekli proje çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Öyle umuyoruz ki 2008 yýlýnýn Ýlkbaharýnda burada çalýþmalar baþlayacak "dedi. Tatlarin Yeraltý Kenti'nin tüm katlarýnýn turizme açýlmasý ile birlikte beldeye gelen turist sayýsýnda önemli bir artýþ yaþanacaðýný da ifade eden Baydemir, "Yeraltý Kenti ile birlikte beldemizde bir de Golf Sahasý projemiz var. Bununla ilgili olarak ta önemli adýmlar atýldý. Her iki çalýþmanýn tamamlanmasý ile Kapadokya turizmi içerisinde önemli bir yer edinebileceðimizi düþünüyorum" diye konuþtu. haberler/tatlarin

8 HAYDAROÐULLARI KÜÇÜKBAÞ VE BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR BULUNUR... Küçükbaþ: Koç,toklu, þiþek canlý Kg 3.50 YTL SATIÞLARIMIZDA PAZARLIK USULÜ GEÇERLÝDÝR. 100 YTL, 125 YTL, 150 YTL, 175 YTL YE VARAN SEÇENEKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ HÝZMETLERÝMÝZDE SERVÝS ÜÇRETSÝZDÝR. 225 YTL lik 50 kg lýk küçükbaþ hayvan bizde 175 YTL dir. Bizde yaptýðýnýz her alýþ veriþ cebinizde kalan 50 YTL dir Ýrtibat telefonlarýmýz: Ýþ Telefonu: GSM : Hacýbektaþ Kurban Satýþ Alanýnda Belediye ; Canlý kg 4.50 YTL Fiyat düþüremezsin satýþlar pazarlýksýzdýr demektedir.! HAYDAROÐULLARI NDA CANLI Kg 3.50 YTL PAZARLIK YAPILIR Yer:HAYDAROÐULLARI BÜRO Tüketici Haklarý ve özgürlüðü kapsamýnda her insan istediði yerden kurbanlýðýný ve adaðýný alabilir. HAYDAROÐULLARI HACIBEKTAÞ

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI:540 35 YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Hocam istediði bir þekilde rahatlýkla beni okuldan atabilir. Atmasa bile tezimi bitirmekte bana zorluk çýkartabilir. Ben ne yaparsam yapayým o tez bitmeyecek ve yaklaþýk 11

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı