Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:529 Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca desteklenen süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, Acýgöl ilçesine baðlý Kozluca köyünde 126 çiftçiye gebe güve verildi. 6 DA Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün 35 YKR 29 KASIM 2007 PERÞEMBE Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum Rýfat Kartal Huzur Evi Türkiye de bir ilke imza atan kurumlardan. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum.hacý Bektaþ Huzur Evi baþvuruda bulunuyor. Yapýlan incelemeler sonucu ISO 9001 kalite belgesini alýyor. Almanya, Belçika ve Türkiye nin ortak olduðu uluslar arasý firmanýn incelemesi sonucu Hacýbektaþ Huzurevi nin kaliteli olduðu tescillenmiþ. Bunun anlamý ise; insanýn insan olarak huzur bulduðu koþullarýn yaratýlmasýdýr. Hacýbektaþ Huzur evi bunu gerçekleþtirmiþ görünüyor. Saðlýklý bir ortamda saðlýklý beslenmek, barýnmak ve sevgiye, þefkati ve saygýyý esirgememek.. Hacýbektaþ Huzur evi öyle görünüyor ki; hiç birini esirgemiyor, yaþlý insanlardan. Her taraf tertemiz. Giriþ kapýsýnda karþýlýyor bizi huzur evi nin çalýþanlarý. Galoþ takýyoruz ayaklarýmýza. Nevþehir de çiftçiye gebe düve desteði Þakir Þenol Ve Kadýnlar 5 Kasým tarihini unutmam söz konusu deðil. Zira ayný zamanda evlilik yýl dönümümüz. Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslar arasý Mücadele Günü nü atlamam hiç olasý deðil. Konuyla ilgili olarak araþtýrmalar yaptým. Uzunca bir yazý hazýrladým. Eðitim Sen in hazýrladýðý kadýn adlý dergiden de yararlandým. Ellerine saðlýk eðitimci kadýn arkadaþlarýn. Ancak, yazýma son þeklini verirken yanlýþlýkla yazdýklarýmý sildim. Çok üzüldüm ama tekrar bir þeyler söylemem gerekir diye tekrar klavyenin baþýna geçtim.yazmalýyýz, karþý durmalýyýz. Çünkü baþkalarý boþ durmuyor. Kurum ve kuruluþlardaki güçlerini de kullanýyorlar. Cami önleri ve üniversitelerdeki türban eylemleri þimdilik donduruldu ama. Bir gün yeniden karþýmýza baþka bir þekilde çýkmayacaðýnýn garantisi var mý? Türbaný savunmak hele de kadýn özgürlüðü adýna yapýlýyorsa, beni kimse inandýramaz. >5 DE Fotoðraf: Sertaç Yaþlýlar geliyor kadýnlý erkekli. Hepside içten. Kimisi öpüyor bizi, kimisi tokalaþýyor. Ama aðýrlýkla bizleri öpen insanlýðýn anaç yaný oluyor. Halimizi ve hatýrýmýzý soruyorlar. Ayaklarýnýza saðlýk. Allah iþinizi güçünüzü rast getirsin. diyor. Huzur Evi nin yaþlý sakinleri. Aydýn Þimþek in haberi sayfa >2 ve 3 DE Hayatý 'sol'dan yaþayabilmek 2 DE Bülent Can olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. Azýnlýðýn mutluluðunu çoðunluðun mutsuzluðu üzerine kurduðu bir dünyada yaþýyoruz. Her þeyin metalaþtýrýldýðý, insanlarýn birbirinden koparýldýðý dünyada her koyun kendi bacaðýndan asýlýr tabi. Mantýksýzlýðýnýn yaygýnlaþtýrýldýðý, insanýn doðaya, emeðe, topluma ve kendisine yabancýlaþtýrýldýðý, eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin hatta adaletin bile piyasa insafýna terk edilip satýldýðý, kýsacasý her þeyin parayla ölçüldüðü bir dünya. 4 DE Sisli En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Geçen hafta oynanan Ýbrahimpaþa- Hacýbektaþgücü maçýný 2 farkla alan Hacýbektaþgücü Hakan 2, Berk 1, Yýldýrým 1 golleriyle geçti. Bu hafta oynanan Kalespor-Hacýbektaþgücü maçý da baþladý. 43.dakikada Ýsmail Ýlan'ýn attýðý golle Hacýbektaþgücüspor 1-0 ve 1 dakika sonra Deniz Karabulut'la gelen golle Hacýbektaþgücü 2-0 öne geçti. Mustafa Ýnce Su yun haberi >7 DE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: TÜRÇEP üyeleri Avanos ta basýn açýklamasý yaptý Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri Nevþehir'in Avanos ilçesinde bir basýn açýklamasý yaptý. Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek olan grup üyeleri, Avanos'ta ellerinde pankartlarla Çevre Bakanlýðý'nýn uygulamalarýna tepki gösterdi. >7 DE Hep Böyle Ýstiyoruz Tatlarin Yeraltý Kenti'nin kapalý olan bölümleri turizme Nevþehir'in Acýgöl Ýlçesine Baðlý Tatlarin Beldesinde Bulunan Yeraltý Kentinin, Halen Turizme Açýk Olan Ýlk 2 Katý Dýþýnda Kalan Katlarýnýn da turistlerin ziyaretine çýlabilmesi Ýçin çalýþmalar baþlatýldý. >7 DE

2 2 29 Kasým 2007 Perþembe Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði Hacýbektaþ Huzur Evi ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusunda Hacýbektaþ Huzur Evi yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum Rýfat Kartal Huzur Evi Türkiye de bir ilke imza atan kurumlardan. ISO 9001 kalite belgesini alan tek kurum.hacý Bektaþ Huzur Evi baþvuruda bulunuyor. Yapýlan incelemeler sonucu ISO 9001 kalite belgesini alýyor. Almanya, Belçika ve Türkiye nin ortak olduðu uluslar arasý firmanýn incelemesi sonucu Hacýbektaþ Huzurevi nin kaliteli olduðu tescillenmiþ. Bunun anlamý ise; insanýn insan olarak huzur bulduðu koþullarýn yaratýlmasýdýr. Hacýbektaþ Huzur evi bunu gerçekleþtirmiþ görünüyor. Saðlýklý bir ortamda saðlýklý beslenmek, barýnmak ve sevgiye, þefkati ve saygýyý esirgememek.. Hacýbektaþ Huzur evi öyle görünüyor ki; hiç birini esirgemiyor, yaþlý insanlardan. Her taraf tertemiz. Giriþ kapýsýnda karþýlýyor bizi huzur evi nin çalýþanlarý. Galoþ takýyoruz ayaklarýmýza. Halýlar temiz. Kurumun iç fiziki koþullarý iyi. Çalýþan personel güler yüzle ve sýcak karþlýyor bizleri. Personel ve orada kalan yaþlý insanlar aile olmuþ adeta. Oturuyoruz. Salon bir anda kalabakýklaþýyor. Tüm içtenliði ile bize hoþ geldiniz diyor, Huzur Evi ailesi. Yaþlýlar geliyor kadýnlý erkekli. Hepside içten. Kimisi öpüyor bizi, kimisi tokalaþýyor. Ama aðýrlýkla bizleri öpen insanlýðýn anaç yaný oluyor. Halimizi ve hatýrýmýzý soruyorlar. Ayaklarýnýza saðlýk. Allah iþinizi güçünüzü rast getirsin. diyor. Huzur Evi nin yaþlý sakinleri. Tandýr ekmeði, yaprak sarmasý ve mantý nýn yaþlý insanlarý mutlu ettiðini öðreniyoruz. Yani küçük küçük iþlerden mutlu olduklarýný öðreniyoruz yetkililerden. Onlar için sebze, meyve bahçesi yapýlmýþ. Bahçeyi sulamak için Huzur Evi nin bahçesine sondaj vurulmuþ ve su ihtiyacý karþýlanmýþ. Damlama su tekniðini kullanýyor bahçenin müdavimleri. Sýcak sularý eksik olmuyormuþ. Oturacaklarý kamelyalar yapýlmýþ. Yaz mevsiminde zamaný aðýrlýkla dýþarýda geçiriyorlarmýþ, Huzur Evi nin sakinleri. Sýkýlmýyorlamýþ. Mustafa Özdemir: Gazetenin etkisi oldu Huzur evi Müdür Muavini Mustafa Özdemir le görüþüyoruz. Salon kalabalýk. Huzur Evi nin kapasitesini 40 yataklý ve kapasitesinin dolu olduðunu belirtiyor, Müdür Muavini Mustafa Özdemir. Yüzde 80 i Hacýbektaþlý olan Huzur Evi nin gerçekleþtirdiði etkinliklerin ise; Sosyal Hizmet Uzmaný aracýlýðý ile hayat bulduðunu öðreniyoruz. Kurumda Hemþire, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmaný hizmet veriyor. Hacýbektaþ ta son 4-5 ay içinde Huzur Evi ne vatandaþlarýn ilgisinin arttýðýný belirtiyor, Müdür Muavini Mustafa Özdemir. Bu durumun nedenini sorduðumuz Özdemir Huzur Evi nin durumu ve tanýtýmýn da gazetenin etkisi oldu. Gazete buradaki insanlarla Hacýbektaþtaki vatandaþ arasýnda bir iliþki kurdu diyor. Yaþlýlarýmýzý ziyaret en güzel davranýþ Huzur Evi nin ihtiyaçlarý ve sorunlarý olup olamadýðýný soruyoruz bu kez. Bu sorumuza ise; Yaþlýlarýmýzý ziyaret en güzel davranýþ olacaktýr. Hacýbektaþtaki insanlarýmýzýn burada yaþayanlarý yalnýz býrakmamalarý en güzel hediyedir yanýtýný alýyoruz, Müdür Muavini Mustafa Özdemir den. Yumuþak, sakin sesi ve iþini benimsemiþ bir berraklýkla sorularýmýzý yanýtlýyor. 28 erkek, 12 bayan ýn kaldýðýný öðreniyo ruz. Hacýbektaþ-Nevþehir çevresinde kalanlarýn sayýsal profili ise þu þekilde; Hacýbektaþ 10, Nevþehir 2,Ürgüp 3, Engel 1,Topaklý 1,Göreme 1, Nar 1, Derinkuyu 1. Sosyal etkinlikler Cuma günü saz, Cumartesi günü ise yoga kursu gerçekeleþtireceklerini belirtiyor, Sosyal Hizmet Uzmaný Ýsmail Mesci. Biraz þaþýrýyoruz. Þaþkýnlýðýmýzda Her þey zamanýnda olmalý þeklindeki yerleþik anlayýþýn içimize sinmesinin etkisi olduðunu fark ediyoruz. Talep var mý þeklinde ki bir sorumuza ise; Þimdiden kiþi saz kursuna katýlacaklarýný ve kurslarýn olumlu olduðu yönünde kabullerini açýklamýþlar. Hem kurstan yararlanmak hemde yaþlý insanlara yardýmcý olmak isteyen personel de bu kurslara katýlmak istediklerini belirtmiþler. Baðlamaya aþinayýz ama Yoga da nereden çýktý der gibi her yeni olanýn acemileri geziniyor sesimizde. Sosyal Hizmet Uzmaný Ýsmail Mesci; yumuþak bir sabýr ile yoga kursu nu kurumumuzda görevli olan hemþire arkadaþýmýzýn özel iliþkileri sayesinde gerçekleþtireceðiz. Arkadaþýmýz gerekli görüþmeyi olumlu sonuçlandýrdý. Zaten yoga kursunu verecek olan kiþi hemþire arkadaþýmýzýn arkadaþý, bir tanýdýðý diyor. Sosyal Hizmet Uzmaný denetiminde yaþlý insanlarý Ýnebolu-Kastamonu bölgesinde 10 günlük deniz kenarýnda adeta bir kamp a almýþ, Rifat Kartal Huzur Evi... Yaþlýlar için sosyal alan Kurumun ihtiyaclarýný soruyoruz. Mesci; Bazen bizim nacar kaldýðýmýz anlar tabi ki oluyor. Örneðin buradaki insanlar için sosyal alan açmak için bir çalýþma yapýyoruz. Burada ziyeretçiler görüþmelerini gerçekleþtirecek, sakinlerin bay-bayan birlikte oturaçaðý, sinema günleri gerçekleþtireçeðimiz bir salon yapacaðýz. Buranýn mobilya sözünü ise; Kayseri den bir maðaza karþýlayacaðýna dair söz verdi. diyor. Hacýbektaþ tan katký ve yardým alýp alamadýklarýný öðrenmek istiyoruz. Hacýbektaþta da insanlarýn yardým ve katký konusunda adeta bir yarýþ içinde davrandýklarýný ve bu yarýþýn daha çok kurumun et ihtiyacýnýn karþýlanmasý þeklinde olduðu belirtiliyor. (haberin devamý sayfa 3 de)

3 29 Kasým 2007 Perþembe Haberin baþ tarafý sayfa 2 de Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Aydýn Þimþek Huzur Ev inin en yaþlý sakini Huzur Ev inin en yaþlý müdavimi 10 6 yaþýndaki Huma Suna imiþ, bir dönem. Huma teyze ayrýlmýþ, kýzýnýn yanýda kalýyormuþ. Þimdilerde Hüseyin Gafa amca kurumun en yaþlý ünvanýný almýþ. Hüseyin amca 1915 doðumlu. 92 yaþýnda. Mucurlu Hüseyin amca ve 2 yýl olmuþ huzur evi ne geleli. Kurumun en yaþlýsý olurda en genci olmaz mý. Bizde Rifat Kartal Hacýbektaþ Huzur Evi nin en genç sakininin kim olduðunu soruyoruz, Ýsmail beye. Kurumun en genci 1944 doðumlu,63 yaþýndaki Bayram Güneþ diyor. Birde Rifat Kartal Hacýbektaþ Huzur Evi nin 2003 yýlýnda (yaþamaýný yitirenleri saymaz isek) ilk kayýt yaptýran kiþisinin Hasan Yýlmaz amca olduðunu öðreniyoruz. Hasan amca Trabzon-Akçaabat lý. 18 kiþi kendi maaþlarýyla kalýyorlarmýþ. SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý maaþý alýyormuþ. 22 kiþi ise; üçretini kendisi özel olarak veriyormuþ. Ýki kiþilik ve tek kiþilik odalar þeklinde hizmet veriyor kurum. Tek kiþilik odanýn üçreti 312 YTL, çift kiþilik odanýn üçreti ise; 234 YTL imiþ. Tek kiþilik odalara olan talebi sorduðumuzda Tek kiþilik odaya talep daha fazla diyor, Sosyal Hizmet Görevlisi Ýsmail Mesci. Görüþmemiz bitiyor. Haberi yazdýðým sýrada cep telefonum calýyor. Telefonun karþýsýnda ki ses Sosyal Hizmet Görevlisi Ýsmail Mesci ye ait. Mesci kurumun elektironik posta adresini vermek istiyor. Verin hemen yazayým diyorum. Yazýyorum. Mesci ; elektironik postanýn açýlýmýný vermek istiyor. Buyurun verin diyorum. Huzur Evi Müdürü Hüsamettin Ekim kurumun personelleri ile kalite belgesini gösteriyor Acýlýmý; Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi diyor. Etkileniyorum. Kimin fikri olduðunu soruyorum. O teleþsýz ve sakin sesin sahibi ben diyor. Saðlýk ücreti alýnmýyor Sosyal güvencesi olmayan yaþlýlardan Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde saðlýk ücreti alýnmýyor. Kurum adýna saðlýk karnesi çýkartýlarak saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarý saðlanýyor. Bununla birlikte kuaför, terzi hizmetleri de kurum tarafýndan karþýlanýyor. Huzur Evi ne geldiðimizde dýþarýdan dikkatimizi çeken bakýmlý olmasýydý. Çevre düzenlemesi ve binanýn canlý rengi içi hakkýnda da bir fikir veriyor insana. Konuklara meyve suyu ikram ediyor huzur evinin çalýþanlarý. Müdür Muavini Mustafa Özdemir Huzur Evi nde kalan insanlarla görüþebileceðimizi belirtiyor. Kadir Amca ile görüþüyoruz. Kadir Demircioðlu : Biz burada aile olduk artýk 5 yýldýr burada kalýyor. Kardeþinin üniversite hocasý olduðunu söylüyor. Kadir amca Huzur Evi nde iyi koþullarada yaþadýklarýný belirterek; Evimizden rahatýz. Personel ve Müdürümüz bulunmaz insanlar. Hep beraberiz burada. Bir sýkýntýmýz yok. Biz burada aile olduk artýk diyor. Birde bayanlardan biri ile görüþmek istediðimizi söylüyoruz. Kadir Amca bize yardýmcý oluyor. Hacer (Öztaþ ) teyze ile bizi tanýþtýrýyor. Hacer Öztaþ: Sýzým ve aðrým biraz diniyor 2 yýldýr kurumda kalýyor. Çorum dan gelmiþ Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi ne. Dizlerinde iltihaplý romatizmasý olduðunu dile getiriyor. Ýlaçlarýmý kullanýyorum. Benimle ve rahatsýzlýðýmla ilgileniyorlar. Ýlaçlarýmý kullandýðýmda sýzým ve aðrým biraz diniyor. diyor. Hacer teyzeye bulunduðu yerden memnun olup olmadýðýný soruyoruz, Herkesten memnunum. Allah hepsinden razý olsun. Allah sizden de razý olsun. Ayaklarýnýza saðlýk diyerek, minnetini dile getiriyor. Zamanýmýz doluyor. Hepsi ile vedalaþýyoruz. Kurumun tüm çalýþanlarý ise; ayný sýcaklýk ile bizi yolcu ediyorlar. Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzur Evi (Harika Huzur Evi) nin iletiþim bilgileri þu þekilde: Elektironik Posta: Telefon: / Hacýbektaþ Hacer Öztaþ SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Toki II. Etapla takas olabilir Tel:

4 29 Kasým 2007 Perþembe Hayatý 'sol'dan yaþayabilmek Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. Azýnlýðýn mutluluðunu çoðunluðun mutsuzluðu üzerine kurduðu bir dünyada yaþýyoruz. Her þeyin metalaþtýrýldýðý, insanlarýn birbirinden koparýldýðý dünyada her koyun kendi bacaðýndan asýlýr tabi. Mantýksýzlýðýnýn yaygýnlaþtýrýldýðý, insanýn doðaya, emeðe, topluma ve kendisine yabancýlaþtýrýldýðý, eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin hatta adaletin bile piyasa insafýna terk edilip satýldýðý, kýsacasý her þeyin parayla ölçüldüðü bir dünya. Mutsuz çoðunluk olarak biz de çok kolay kanýksadýk bu dünyayý aslýnda. Zira önce hayallerimizi teslim ettik mutlu azýnlýða. Beynimizi sonra. Derken bedenimizi ve tabii ki tüm yaþamýmýzý aslýnda. Aç kaldýk. Ýþsiz kaldýk. Yaþam eziyet haline geldi bize, kurtuluþu onlarda aradýk yine. Omuzlarýmýza alýp alkýþladýk ve taþýdýk onlarý hep. Onlar omuzlarýmýza çýktýkça daha da büyüdüler. Büyüdükçe onlar, biz daha da küçüldük. Küçüldükçe de tutsaklaþtýk. Evet, önce hayallerimizi çaldýrdýk. Ýnsanýn hayalleri kadar özgür olduðunu unuttuk. Paranýn sadece bir araç olduðunu ve aslýnda hiçbir araca gerek olmaksýzýn eðitimin, saðlýðýn, güvenliðin, adaletin ve ekmeðin alýnabileceðini; insanýn toplumsal bir varlýk olduðunu; toplumsal bir varlýk olan insanýn kendisiyle, doðayla ve diðer bireylerle barýþýk olabileceðini; sömürünün, þiddetin, bencilliðin, savaþlarýn olmadýðý; kardeþliðin, barýþýn, refahýn, adaletin, özgürlüðün ve dayanýþmanýn mümkün olabileceðinin hayalini bile kuramaz olduk. TARÝHÝN SONU MUYDU? Kuramaz olduk. Çünkü olaylara kendi gözümüzle bakmayý, kendi beynimizle deðerlendirmeyi ve kendi dilimizle dile getirmeyi unuttuk. Birer mesaj çöplüðüne dönen beynimiz iþlevini yapamaz oldu. Çünkü daldýrýldýðýmýz uykuda derin hayallere gömüldük. Hem de bizim olmayan hayallere. Önce tarihin bittiðini ilan ettiler. Yaþanan dünyadan baþka dünyanýn mümkün olmadýðýnýn görüldüðünü ve bu dünyada çoðunluðun mutsuz, azýnlýðýn mutlu olmasýnýn doðal olduðunu anlattýlar bizlere. Ama yine de þanslý olduðumuzu zira yolu ve yöntemi ne olursa olsun para kazanýp, bu mutlu azýnlýða dâhil olabileceðimizi söylediler. Sað gözün sol göze faydasý olmadýðýný, kendimizi kurtarma yoluna bakmamýz gerektiðini, kendi küçük ama zengin dünyalarýmýzý kurarak ancak bu dünyada mutlu yaþayabileceðimizi anlattýlar. Ve bunlara inandýrdýlar bizi doðrusu. Bunun bir yanýlsama olduðuna aldýrmaksýzýn daldýk bizim olmayan hayallere. Çocuðumuzun boðazýndan kýsýp þans oyunlarýna koþmamýz bundandýr. Kurtlar Vadisi'ndekilere özenip mafyavari iliþkilere girilmesi bundandýr. Silah ticaretinden, kadýn ticaretine; organ mafyasýndan, uyuþturucu mafyasýna kadar insan onuruyla baðdaþmayan birçok kirli iliþkinin hayatýn her alanýna nüfuz etmeye BÜLENT CAN Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý dönemidir, sonra gerisi gelir. baþlamasý bundandýr. Kendini solcu gören birçok zat-ý muhteremin hayata soldan bakýp, sað bir yaþam tarzý yaþamasý da bundandýr. Oysa artýk zaman bu yanýlsamalardan kurtulma zamanýdýr. Artýk zaman kendi gerçek hayalimizi kurma zamanýdýr. Yani bize dayatýlan dünyadan, bize dayatýlan yaþamdan baþka bir dünyanýn, baþka bir yaþamýn mümkün olduðuna önce kendimizin inanmasý zamanýdýr. Mümkün gördüðümüz baþka bir dünyanýn deðerlerini bugünden yaþamýmýza nüfuz etme zamanýdýr. Kýsacasý zaman, hayata soldan bakmak deðil, hayatý soldan yaþama zamanýdýr. DAHA MUTLU, DAHA HUZURLU Hem de bunu solun içinde bulunduðu buhrana aldýrmaksýzýn yapmamýz gerekir. Sol çok geniþ bir yelpaze elbette. Sözüm bu yelpazede bulunan herkesedir. Yani hangi renkten olursak olalým; ister muhafazakâr solcu, ister yenilikçi; ister demokratik merkeziyetçi ister özgürlükçü; ister komünist ister sosyal demokrat; ister doðru ister yanlýþ; neysek, neye inanýyorsak, samimiyeti elden býrakmadan onu iliklerimizde hissetmemiz ve yaþamamýz gerekir. Farklý bir dünyayý tahayyül edenler, tahayyül ettikleri dünyayý bugünden, küçük ama anlamlý dünyalarýnda yaþadýklarýnda inanýyorum ki hem þimdikinden daha huzurlu, hem daha mutlu hem de baþka bir yaþamýn mümkün olduðunu gösterme baðlamýnda oldukça anlamlý bir þey yapmýþ olacaklar. Bu þekilde oluþacak küçük adacýklardan dev adalar olabilir ancak. Lafýn kýsasý; solcular hayata soldan bakýp laf üretmek yerine hayatý soldan yaþamaya baþlamasý gerektiðine inanýyorum. Bir deneyin, göreceksiniz ki bu deneme sonunda kaybedecekleriniz, kazanacaklarýnýzdan daha fazla deðildir. Bunun dýþýnda, üretilen ama uygulama alaný bulamayan her düþünce raflarý süslemekten öteye gidemeyecektir. Oysa insanlarýn kitaplýklarý süsleyen süslere deðil, mutlu ve somut bir yaþama ihtiyacý var.

5 29 Kasým 2007 Perþembe 25 Kasým tarihini unutmam söz konusu deðil. Zira ayný zamanda evlilik yýl dönümümüz. Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslar arasý Mücadele Günü nü atlamam hiç olasý deðil. Konuyla ilgili olarak araþtýrmalar yaptým. Uzunca bir yazý hazýrladým. Eðitim Sen in hazýrladýðý kadýn adlý dergiden de yararlandým. Ellerine saðlýk eðitimci kadýn arkadaþlarýn. Ancak, yazýma son þeklini verirken yanlýþlýkla yazdýklarýmý sildim. Çok üzüldüm ama tekrar bir þeyler söylemem gerekir diye tekrar klavyenin baþýna geçtim.yazmalýyýz, karþý durmalýyýz. Çünkü baþkalarý boþ durmuyor. Kurum ve kuruluþlardaki güçlerini de kullanýyorlar. Cami önleri ve üniversitelerdeki türban eylemleri þimdilik donduruldu ama. Bir gün yeniden karþýmýza baþka bir þekilde çýkmayacaðýnýn garantisi var mý? Türbaný savunmak hele de kadýn özgürlüðü adýna yapýlýyorsa, beni kimse inandýramaz. Özellikle Anadolu da genç kýzlarýmýzý türbana bürümekte kadýna yönelik þiddetin bir parçasýdýr. Ýyi düþünürsek bunu fark ederiz. Baþ örtüsünden, tülbentten ve de türbandan geçtim; Burka özlemcilerinin varlýðý türbaný bile masum býrakýyor. Önce türban sonra burkanýn mücadelesi gelecektir, merak etmeyin. ( Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü ve 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günlerinde meselenin bu yönü de atlanýlmamalýdýr. 25 kasým ile ilgili olarak Nermin Kaplan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kadýn Koordinasyonu adýna bir basýn açýklamasý yapmýþ. Aynýsýný yayýnlýyorum. 25 kasým kutlu olsun. Kadýnlarýmýz 25 kasým 1960 yýlýnda Dominik Cumhuriyetindeki diktatörlüðe karþý mücadele eden Sosyal deðiþim Hareketinden üç kadýnýn (Mirabel Kardeþler) tecavüz edilerek vahþice öldürüldüðü günün ardýndan,25 Kasým 1999 da Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslar arasý Kadýna Karþý Þiddete Hayýr Günü "ilan edilen bugünde bir (Mirabel Kardeþler) Þakir Þenol Ve Kadýnlar kez daha kadýna yönelik þiddete hayýr diyoruz. Bugün ülkemizde ve bölgemizde estirilen savaþ ve militarizm rüzgarlarý mevcut þiddet atmosferini daha da güçlendirme ve besleme eðilimindedir. Bu þiddet iklimi her zaman olduðu gibi önce kadýnlarý vurmaktadýr. Burada kadýnlar hem devlet güçlerinin hem de erkek egemen zihniyetin þiddetinin kurbaný olmaktadýrlar. Buna karþý kadýnlar öncelikle savaþ ve militarizm kýþkýrtýcýlýðýna karþý barýþý ve kardeþliði,erkek egemen zihniyetin ürettiði þiddete karþý toplumsal cinsiyet eþitliðini savunmak zorundadýr. Karakollardan baþlayýp yatak odalarýmýza uzanan, televizyon ekranlarýndan gazete sayfalarýna, sokaklara ve toplumun tüm hücrelerine yayýlan bu þiddet döngüsüne karþý tüm dünyadaki kadýnlarla beraber sesimizi yükselteceðiz. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, kadýna yönelik þiddete karþý ve pozitif ayrýmcýlýk ilkelerine sahip çýkan bir parti olarak; Kitle iletiþim araçlarý(gazete ve televizyon ekranlarý) militarist ve cinsiyet eþitsizi, kadýnlara karþý ayrýmcý dilden arýndýrýlmalý, toplumsal cinsiyet eþitliði ile ilgili daha aktif rol oynamalarý için teþvik edilmelidir. Þiddetin önlenmesi için pozitif ayrýmcýlýk ilkeleri hayatýn her alanýnda yaygýnlaþtýrýlmalý, öncelikle eðitim kurumlarýnda ve müfredatlarýnda kadýn lara yönelik ayrýmcý ifade ve örnekler ayýklanmalý, toplumsal cinsiyet eþitliði vurgulanmalýdýr. Her türlü þiddete maruz kalmýþ kadýnlarýn tüm ihtiyaçlarý (fiziksel ve ruhsal tedavi, hukuki baþvuru yollarý vs.) devlet tarafýndan ücretsiz olarak karþýlanmalýdýr. Kadýn sýðýnma evi ile ilgili mevcut yasa uygulanmalý; nüfusu 50bin üstünde olan tüm belediyelerin sýðýnak açmalarý saðlanmalýdýr. Yasalarda yapýlan olumlu deðiþiklik lerin uygulamada karþýlýðýný bulmasý için koruma tedbirleri arttýrýlmalý ve mevcut cezalarda kadýna yönelik þiddet fiili aðýrlaþtýrýcý neden olmalýdýr. Anayasa deðiþikliðinde kadýnlara dair düzenlemeler anayasa güvencesi altýna alýnmalý, pozitif ayrýmcýlýk ve eþitlik hakký anayasada ifadesini bulmalýdýr. Biz bugün bir kez daha dünyanýn bütün kadýnlarýyla beraber Kadýna yönelik þiddetin her türlüsüne karþý sesimizi duyurmak için alanlarda olacaðýz, buradan tüm kadýnlarý sesimize ses vermeye çaðýrýyoruz. BEN BÝR ÖÐRETMENÝM Ben bir öðretmenim Yýl 2007, Kutlamalar yapýlýr adýma Sonra Oysa benim, aklýma düþer Apansýz diziliverir ardý ardýna Gaz lambasý bir yaným, bir yaným Boðaz Köprüsü Bir yanýmda düþer ardýç, köknar ve çýnar aðaçlarý. Bir yaným çerden çöpten asma köprü Bir yandan üstünden geçen çiçekler Sele, nehre,tufanlara kapýlýp giden çiçekler Bir yaným özeller Bir yaným bulunmayan tahta kalemler Evet bugün dizilir önüme Düðüm,düðüm Yumak yumak sorunlar Yüzü geçmiþ dediler, Vurulup düþenler Kalemlerine kan damlalarý Bulaþmýþ Yýkýlývermiþler Ben bir öðretmenim Yýl 2007 Ýzlerim var Ülkemin dört bir yanýnda, Düþünürüm Bir yerlerim hep sýzým sýzým sýzýlar Atam gelir gözüm önüne ***************** YURDUMUN ÖÐRETMENÝ Baþöðretmenim çizer hedeflerimi Atarým bütün yýlgýnlýðýmý o an. Taptaze fidanlarýmý düþünür Daha fazla çalýþýr, çalýþýrým. Ben bir öðretmenim, Yýl 2007 Kalemler bilgi yazsýn yanýnda barýþý, Kýrýlsýn kaleme uzanan eller, Üzülmesin GÜZEL YURDUM Ýnsaným yürüsün Aya, Güneþe Ben bir öðretmenim Ýstemem yazýlmasýn adým büyük harflerle. Olmasýn ne pahalý araçlarým ne de lüksüm Ben isterim ki, Çiçeklerim solmasýn Güvercinler uçursunlar birlikte Yeþile dursun daðlarým, ovalarým Ülkemin pýnarlarý kurumasýn Nazlý nazlý dalgalansýn Bayraðým Ben bir öðretmenim Açýlsýn Ülkemin yeni yeni ufuklarý Bitsin bu aðrýlar, bu sýzýlar Fidanlarým gürleþsin Atamýn gösterdiði hedeflere Geç de olsa eriþerek Orman olsun Yücelsin.

6 ÝHALE ÝLANI HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ Araç Kiralama alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No : 2007/ Ýdarenin a ) Adresi b ) Telefon Faks Numarasý : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 2. Ýhale konusu hizmetin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR- Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü ile merkezi Ankara da bulunan Ekonomik ve Sosyal Konularý Araþtýrma Enstitüsü iþbirliðinde uygulamaya konulmasý planlanan Kadýnlarýn Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu projesi baþladý.projenin ilk etabýnda Ekonomik ve Sosyal Konularý : Hükümet Konaðý Zemin kat NEVÞEHÝR : Hizmet Alýmý, Þoförlü Yakýt dahil Araç Kiralama iþi, 1 adet Minibüs yolcu kapasitesi en düþük 14+1, Motor hacmi en düþük 1800, Km.si en fazla , Modeli en düþük 2003, öngörülen aylýk km miktarý Km. : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü : tarihleri arasý 365 takvim günü b ) Yapýlacaðý Yer c ) Ýþin Süresi 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü b ) Tarihi - Saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Vekaleten ihaleye katýlma halinde istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþilere iliþkin beyanname Mesleki ve mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler olarak istekli teknik þartnameye uygun evsaftaki aracý hizmet mahallinde þoförlü olarak bulunduracaðýna dair taahhütname verecektir. Ýþ ortaklýklarýnda pilot ve diðer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklýk oranýna bakýlmaksýzýn tam olarak deðerlendirilir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 5-1-Bu ihalede tekliflerin deðerlendirilmesinde ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 50,00 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler tarihi, saat 10:00 'a kadar Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ Nevþehir adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþmesi düzenlenecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Bayanlar Ýletiþim Konusunda Eðitiliyor Araþtýrma Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Murat Çaðatay tarafýndan 25 bayana Toplumsal hayatta etkili iletiþim konusunda ilk eðitim verildi.nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi nde baþlayan Ýletiþim baþlýðý ile gerçekleþtirilen eðitimde, Sosyolog Dr. Murat Ýdare Yetkilisi Hüsamettin EKÝM ( B 390 ) Huzurevi Müdürü Çaðatay,bayanlara Aile içi ve pazarlama iletiþimi,algý yönetimi ve insan iliþkileri ile ilgili bilgiler aktardý.bir sohbet havasý içerisinde gerçekleþen eðitim çalýþmasýnýn ilk etabý yaklaþýk 2 saat süre ile devam etti. BAÞSAÐLIÐI Çivril Köyünden Hasan ÞÝMÞEK Hakka Yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kayýp ettim, Hükümsüzdür. Ýbrahim UYGUN 29 Kasým 2007 Perþembe Nevþehir de Çiftçiye Gebe Düve Desteði 126 Çiftçiye Vali Hacýmustafaoðlu'nun da Katýldýð Törenle Damýzlýk Düve Daðýtýldý Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR-Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca desteklenen süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, Acýgöl ilçesine baðlý Kozluca köyünde 126 çiftçiye gebe güve verildi. Gebe düveler, Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Acýgöl Kaymakamý Ferit Görükmez ve Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay'ýn da katýldýðý törenle sahiplerine teslim edildi. Vali Hacýmustafaoðlu, 2004 yýlýnda kurulan Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'ne ilk iki yýlý ödemesiz 5 yýl vadeli ve faizsiz olmak üzere 367 bin 780 YTL ahýr ve iþletme binasý kredisi kullandýrýldýðýný bildirdi. Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay da kooperatife bundan sonra da Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn desteðinin devam edeceðini, istenildiði taktirde kooperatifin iþletme ve rehabilitasyon kredileri ile de desteklenebileceðini kaydetti. Atay, damýzlýk gebe düvelerin 63 aileye daðýtýldýðýný söyledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 29 Kasým 2007 Perþembe 7 TÜRÇEP üyeleri Avanos ta basýn açýklamasý Sulucakarahöyük/AVANOS Mükremin Tokmak Maden Yasasý'na tepki gösteren TÜRÇEP üyeleri Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek. Görüþme öncesi Avanos ta bir basýn açýklamasý yapan grup üyeleri, Türkiye'nin çeþitli illerinde yürütülen altýn arama çalýþmalarýnýn sona erdirilmesini istedi. Ýzmir Bergama, Artvin ve Kaz daðlarýnda gerçekleþtirilen altýn arama çalýþmalarýna tepki göstermek amacýyla Artvin, Çanakkale, Edirne ve Konya'dan 23 Kasým 2007 tarihinde hareket ederek Ankara'ya yürüyen Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri Nevþehir'in Avanos ilçesinde bir basýn açýklamasý yaptý. Ankara'da Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile görüþecek olan grup üyeleri, Avanos'ta ellerinde pankartlarla Çevre Bakanlýðý'nýn uygulamalarýna tepki gösterdi. Avanos Cumhuriyet Meydaný'nda bir araya gelen grup üyeleri adýna bir konuþma yapan Niðde Çevre Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Abidin Özkaymak, doða, orman alaný, çevre kirliliði demeden ülke topraklarýnýn büyük bir kýsmýna maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine ve orman arazilerinin 2B sýfatýyla satýlmasýna tepki göstermek için böyle bir eylem düzenlediklerini söyledi. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna doðanýn Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Mustafa Ýncesu Geçen hafta oynanan Ýbrahimpaþa- Hacýbektaþgücü maçýný 2 farkla alan Hacýbektaþgücü Hakan 2, Berk :1, Yýldýrým :1 golleriyle geçti. Bu hafta oynanan Kalespor- Hacýbektaþgücü maçý da baþladý. 43.dakikada Ýsmail Ýlan'ýn attýðý golle Hacýbektaþgücüspor 1-0 ve 1 dakika sonra Deniz Karabulut'la gelen golle Hacýbektaþgücü 2-0 öne geçti. Ýlk yarýyý Hacýbektaþgücü 2-0 önde kapattý. 2. yarýnýn 72. dakikasýnda Kalespor lehine penaltý çalan hakem durumu 2-1 yaptýrdý. Fakat Hacýbektaþgücü bunun intikamýný 1 dakika sonra Veli Zengin'den gelen golle farký tekrar 2 ye çýkardý. tüketilerek, yeþil alanlarýn ve ormanlarýn yok edildiðini belirten Özkaymak, hava, toprak ve su tüketiliyor. Yeraltý sularý, su kaynaklarý, siyanür ile zehirleniyor. Yaþamýn sürdürülebilirliði tehdit altýnda. Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Hep Böyle Ýstiyoruz Kalespor:1 - Hacýbektaþgücü:3. Hakemin çabalarýna raðmen Hacýbektaþgücü maçý 2 farklý bitirmesini bildi. Maç: Kalespor - Hacýbektaþgücü Stat: 3 Nolu Çim Saha NEVÞEHÝR Saat: Hacýbektaþgücü: 1-Suat Bakar 2-Savaþ Koþar 3-Deniz Tunçbilek 4-Öner Tekin 5-Hakan Köse 6-Deniz Karabulut (75 dk. Cüneyt Aslan) 7-Hakan Doðrusöz 8-Mustafa Köse 9-Berk Yurtsever (83 dk. Veli Zengin) 10-Özgür Kýrýk 11-Ýsmail Ýlan TAKIMLAR O G B M A YG AV PUAN SIRA:NO 1) Suvermez Kale Spor ) Hacýbektaþ Gücü ) Kale Spor ) saðlýk Spor ) Yýldýrým Spor ) Sentez Spor ) Ý.Paþa Spor ) Yazýhöyük Spor Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. Dünya hýzla ýsýnýyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Resmi büyütmek için týklayýn Nevþehir'in Acýgöl Ýlçesine Baðlý Tatlarin Beldesinde Bulunan Yeraltý Kentinin, Halen Turizme Açýk Olan Ýlk 2 Katý Dýþýnda Kalan Katlarýnýn da Turistlerin Ziyaretine Açýlabilmesi Ýçin Çalýþmalar Baþlatýldý. Nevþehir'in Acýgöl ilçesine baðlý Tatlarin beldesinde bulunan yeraltý kentinin, halen turizme açýk olan ilk 2 katý dýþýnda kalan katlarýnýn da turistlerin ziyaretine açýlabilmesi için çalýþmalar baþlatýldý. Tatlarin Belediye Baþkaný Mesut Baydemir, beldelerinde halk arasýnda 'Kale' olarak adlandýrýlan tepenin yamaçlarýnda bulunan Tatlarin Yeraltý Kenti'nin, M.Ö 3 binli yýllarda Hititliler tarafýndan kullanýlmaya baþlandýðýnýn belirlendiðini söyledi. Baydemir, Hititlilerden sonra Romalýlardan kaçan ilk Hýristiyanlar tarafýndan sýðýnma amaçlý kullanýlan kentin ilk olarak 1975 yýlýnda tespit edildiðini ve 1991 yýlýnda yapýlan temizleme Ýklimler deðiþiyor. Ýnsanlýk tehdit altýnda. Bugünlere rast gele gelinmedi. Doða ile mücadele savaþa, kar hýrsý ile talana ve yaðmaya dönüþtü. Anadolu topraklarý çölleþiyor. Su kaynaklarý ve sulak alanlar hýzla kuruyor. Tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþüyor. Ormanlarýmýz hýzla yok oluyor. Golf alanlarý, otel zincirleri, tatil köyleri için ormanlar talan edildi. Topraklarýmýz kazýlýyor, kirletiliyor, yer altý sularý ve su kaynaklarý zehirleniyor. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna topraklarýmýzdaki yaþam öldürülüyor. Bergama, ardýndan Kaz Daðlarý, Artvin altýn avcýlarýn istilasý altýnda. Yurdun dört bir yanýnda taþ ocaklarý yeþili, topraklardaki yaþamý tüketiyor. Ýþte tüm bunlara seyirci kalmadýðýmýzý göstermek, bakanlýðý bir kez daha uyarmak için yürüyoruz. Doðanýn katledilmesine, yaþamýn tüketilmesine daha fazla seyirci kalýnamaz. Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Bu konudaki mahkeme kararlarý mutlaka uygulanmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumasý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. Ormanlarýn 2B adýyla satýlmasýna son verilmelidir diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup üyeleri olaysýz bir þekilde daðýldý. Tatlarin Yeraltý Kenti'nin kapalý olan bölümleri turizme çalýþmalarýnýn ardýndan turistlerin ziyaretine açýldýðýný kaydetti. Ziyarete açýlan katlarýn birinde ayný zamanda bu günkü tuvaletleri andýran bir de tuvaletin bulunduðunu ve bu tuvaletin Anadolu'da tuvalet geleneðinin 5 bin yýl öncesine dayandýðýný ortaya koyduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Baydemir, kentin kalan diðer katlarýnýn da turistlerin ziyaretine açýlmasýný istediklerini vurguladý. Yýlda yaklaþýk 5 bin turistin geldiði Tatlarin'de turistlerin yeraltý kentinin ancak ilk iki katýný gezebildiklerini, kapalý olan diðer katlarýnda temizlenerek turizme açýlmasý için gerekli giriþimlere baþladýklarýný belirten Tatlarin Belediye Baþkaný Mesut Baydemir, "Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na bu konuda bir baþvuru yaptýk. Þu anda tahminimizce 4 kat olan toprak altýndaki katlarýn açýlmasý için gerekli proje çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Öyle umuyoruz ki 2008 yýlýnýn Ýlkbaharýnda burada çalýþmalar baþlayacak "dedi. Tatlarin Yeraltý Kenti'nin tüm katlarýnýn turizme açýlmasý ile birlikte beldeye gelen turist sayýsýnda önemli bir artýþ yaþanacaðýný da ifade eden Baydemir, "Yeraltý Kenti ile birlikte beldemizde bir de Golf Sahasý projemiz var. Bununla ilgili olarak ta önemli adýmlar atýldý. Her iki çalýþmanýn tamamlanmasý ile Kapadokya turizmi içerisinde önemli bir yer edinebileceðimizi düþünüyorum" diye konuþtu. haberler/tatlarin

8 HAYDAROÐULLARI KÜÇÜKBAÞ VE BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR BULUNUR... Küçükbaþ: Koç,toklu, þiþek canlý Kg 3.50 YTL SATIÞLARIMIZDA PAZARLIK USULÜ GEÇERLÝDÝR. 100 YTL, 125 YTL, 150 YTL, 175 YTL YE VARAN SEÇENEKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ HÝZMETLERÝMÝZDE SERVÝS ÜÇRETSÝZDÝR. 225 YTL lik 50 kg lýk küçükbaþ hayvan bizde 175 YTL dir. Bizde yaptýðýnýz her alýþ veriþ cebinizde kalan 50 YTL dir Ýrtibat telefonlarýmýz: Ýþ Telefonu: GSM : Hacýbektaþ Kurban Satýþ Alanýnda Belediye ; Canlý kg 4.50 YTL Fiyat düþüremezsin satýþlar pazarlýksýzdýr demektedir.! HAYDAROÐULLARI NDA CANLI Kg 3.50 YTL PAZARLIK YAPILIR Yer:HAYDAROÐULLARI BÜRO Tüketici Haklarý ve özgürlüðü kapsamýnda her insan istediði yerden kurbanlýðýný ve adaðýný alabilir. HAYDAROÐULLARI HACIBEKTAÞ

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. 4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN İRTİBAT KOLU, MERKEZLEME KOLU SÖNDÜRME BLOĞU, TAHDİT TAKOZU, AKS KUTUSU SÖNDÜRME BLOĞU ALIMI (8 KALEM) İŞİ AÇIK İHALE

Detaylı