T.C. sa6r.rx anrnnlrgt. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA :20L4 / L2L388

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. sa6r.rx anrnnlrgt. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA :20L4 / L2L388"

Transkript

1 G emir rnectitr"p Emin YILMAZ Cumhuriyet Mah. eetin 5k. No: 9/C Kartal / isianbul reh 0 2L5' Fax: Gsm: T.C. (imlik No: Yakacrk VD. No : Ticaret Sicil No: Firma Tanrmlaytct No: T.C. sa6r.rx anrnnlrgt TURK YE KAMU HASTANELERi KURUMU,".:.JKARA ili 2.BoLGE KAMU HASTANELERi BiRLi6i GENEL SEKRETERLit5i SATIN ALMA BiRiMi ANKARA ihale Kayrt N umarasr ihale Tarihi ihalenin Adr Teklif sahibinin Adr ve Soyadr/ Ticaret Unvanr Uyru!u TC Kimlik Numarasr (gergek kigi ise) Vergi Kimlik Numarast Tebligat r\dresi Telefon ve Fax N urnarasr 20L4 / L2L388 : :2015 MAL YrLl 154 KALEM CERRAH 5iiTl rn :Emir Medikal - Emin YILMAZ :T.C. : :Cumhuriyet Mah. qetin Sok. No:9/C Kartal/istanbul :O2L Fax : Yukarrda ihare kaytt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimanrnr olugturan ti.im belgeler tarafrmrzdan okunmug, anlagrlmr5 ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldulu belirtilen ttim masraflar ve teklil gegerlilik suresi de dahil olmak iizere ihale dokumanrnda yer alan ttim dozenlemeleri dikkate alarak teklil veroi[imizi, dok0manda yer alan vtik0mllilukleri yerine getirmememiz durumurroa uygulanacak yaptrrmlafl kadur ettigimizi beyan ediyoruz. ihale tarihinde 4734 sayrlt Kanunun 10 uncu maddesinin d^rdiin.ii frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e). lel ve (i) bentlerinde be'irtilen durumlarda olmadr[rmrzr ve olmayacalrmrzr, anrlan maddenin d<irdtinci.i frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hust ;i;ikin olarak durumumuzda deligiklik olmasr halinde buna iligkin 'i.,. belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise sdzlesme imzalanmadan 6nce ihale tarih'nde anrlan maddenin dorduncti frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmarjrfrmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer -1.,r diizenlemelere uygun olarak ic'arenize sunaca[rmrzr taahhi..lt ediyoruz 4734 sayrh KanJnun 4 irnci maddesindeki "yerli istekli" tan,mr gereiince yerli istekli durumundayrz.2 Yukarrda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kariur etmiyorum3 ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr her bir ig kalemi igin teklif ettilimiz birim fiyatlar 0zerinden Katna DeEer vergisi harig ,30 Tt Tt ( YUZ ON SEK Z BiN YiRMi BES tira OTuz KURUS) bedel kargr,!rnda yerine getireceeimizi kabul ve taahhtit ediyorum RIM LA Mh, EMIN YILMAZ xadar- istailoul tgl&tar:02 Gsfl ib ic liiniillo: Tic. Sic. No:741i84?,!u4, onr.ln?i! ik2j cro lr,++)sns N

2 I

3 h tll- emir medikol Emin YILMAZ Cumhuriyet Mah. Cetin Sk. No: 9/C Kartal / istanbul Tel: Fax: Gsm: T.C. Kimlik No: Yakacrk VD. No : Ticaret Sicil No: Firma Tanrmlayrcr No: ihale Kayrt No : 2014 / ihaletarihi :3O.1O.20L4. T.C. sn6r.lr nararuugt TURK YE KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA ili 2.BOLGE KAMU HASTANELERi BiRLi6i GENEL sekreterli6i. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA BZ Teklif Ed ilen Srra No Mal Kaleminin Adrve Krsa Agrklamasl Birimi Miktarr Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan (Para birimi belirtilerek) 33 MULTiFLAMENT EM LEMEYEN ipek 2/O 25 MM K.i ADET ,880 TL ,80 TL 34 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEI'I rck 2/0 26 MM Y.i. AUE I '2,25 r 0,900 TL 38 MULTIFLAMENT EMILEMEYEN PEK 3/O 18 MM K.i. ADET ,880 TL ,72T1-39 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 3/0 18 MM Y.i. ADET 770 0,950 rl 684,00 TL 40 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 3/0 26 MM K.i. ADET ,900 TL 3.722,40rL 4l MU.TiFLI.IIIETIT EMiLEMEYEN PEK 3/0 26 MM Y.i ADET ,900 TL 3.412,80 TL 42 MU.TiFLAME}IT EMiLEMEYEN ipek 4/o 16 MM K.i. ADET ,880 TL ,50 TL 45 MUTTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 5/'u lb MM K.i. ADET 708 0,950 TL 672,60rL 46 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 5/O 15 MM Y.i. ADET z4o 0,950 TL 228,00 TL L20 L L SENTET K EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LENE 140 MM Y.i. SENTETiK EMiI.EMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LETJE 2/O 26 MM K.i. SENTETiK EMiI-EMEYEN MONUFLAMENT POLYPROTiT-clrE 2/0 26 MM Y.i. SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LENE 3/O 20 MM K.i. SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMFNT POL/P8!llL!IrEj/o?6 MM K.i. SENTET K EMiI.EMEYEN MOI\I^EI-AMENT POLYPROP LENE 4/0 1.6 MM 75 CM K.i. SENTETiK EMiI-EMEYEN MONOFLtIivTLITi PoLYPRoPiLENE 5/o 10 MM 75 cm K.i. ADET ,950 TL 1.748,00 TL ADET ,900 TL t2.27l,20rl ADET ,930 TL 7.425,L2rL ADET ,900 TL ,40 TL ADET ,900 TL 14.87L,60TL AUE I 3,t52 0,940 TL 5.J2O,66 I L ADET ,930 TL 6.924,78rL K.D.V HARiC TOPLAM TUTAR ,30 TL )&tks N$ IC MN, Tel&far:0 Ximiil llo: EMiN YILMAZ :9/C r(adat - israllslrl Grm : l $ l Iic. Sic. l{o:715847

4 I

5 r.^ \? METKUR Dr$ ricarer rrd. $ri. ffii Cafera!aMh.ModaCd.Zuhal'-^}!ii0V.fi;[#gifq}[.,Js[i::ri%1633o3101Fax:021633o31o2w BIRIM FTYAT TEKLIF MEKTUBU T.C.SB runriyp KAMU TIASTANET.E,N TUNUUU ANKARA il.i Z. golce KAMU HASTANEI.TNI girlici CgNEI. SE,TNPTENTIGI ihat-g rouisvonu BA$KANt-tcrNe Dr$KApr vtldirim BEvAZIT E.A.HAST. prlir semt PoLK. vrni BLir cao ETLTK- KEQTOREN /ANKARA Ihale Kayrt Numarasr 2014/ Ihalenin adr 2015 Mali Yrh 154 Kalem Cerrahi Stitur Ahmr Teklif sahibinin adr ve soyad/ ticaret unvanl UyruEu T.C TC KimlikNumarasr (sercek kisi ise) Vergi Kimlik Numarast METKUR Dr$ TiCARET LIMiTED $irketi CAFERAGA MAH. MODA CAD. ZUHAL SOK. NO :8/A MODA- KADIKOY/iSTANBUL Tebligat adresi METKUR Dr$ TICARET LIMITED $lrket CAFERAGA MAH. MODA CAD. ZUHAL SOK. NO :8/A MODA- KADIKOY/ISTANBUL Telefon ve faks l 01 / numarasl Elektronik posta adresi (varsa) l) Yukarrda ihale kayrt numarasl ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimantnt olugturan ttim belgeler tarafimzdan okunmuq, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldulu belirtilen tlim masraflar ve teklif gegerlilik stiresi de dahil olmak iizere ihale dokiimanrnda yer alan tiim di.izenlemeleri dikkate alarak teklif verdi$imizi, dokiimanda yer alan ytkiimluliikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlarr kabul etti[imizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayhkanunun l0 uncu maddesinin dordiincii ftkasmm (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrzt ve olmayacaltmzq antlan maddenin ddrdiincii fikrasrnm (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[igiklik olmasr halinde buna iliqkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin tizerimizde kalmast halinde ise sdzlegme imzalanmadan <ince ihale tarihinde antlan maddenin d<irdiincii fikrasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale doki.imanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacaltmzr taahhiit ediyoruz. 3) 4734 sayrh Kanunun 4 i.incii maddesindeki "yerli istekli'tantmt gere[ince [yerlij istekli durumundayz. 4) Yukarrda yer alan I elektronik posta adresime ve fala numorama tebligat yapilmastru kabul ediyorum.l 5) ihate konusu isin I ek cetvelde yer alan kmmlarmr]her bir iq kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar iizerinden Katma Defier Vergisi harig [ ,28.- TL EllibeSbinsekizyi)zaltm6d6rttilrklirastyirmisekizkurugtur.l bedel kargrhprnda yerine getirecefiimizi kabul ve taahhtit ediyoruz '{\/, (( v &ss tr Metkur Drg $azimentfl(u iletlskdr$-$t\i\r Tlt(oaqFoPLo\q tll /

6 @ METKUR Dr$ ricarer LrD. $ri. I-6! \'aleraoamn Mooar'o t*"1ll;iiy?,liil"rg',[,""+]lj,'.',i11"'"'o''utll'-*;;;;; W sirim F YAT TEKLiF CETVEL Onayft ithalatcr Firma Kaylt No = Onaylr Ana Bayii Ta nrm layrcr No = a53 Numarast = 2013 ihale Srra No Mal Kaleminin Adrve Krsa Acrklamasr 49 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm 1/2 dai.y...uclu eift iene 90cm silikonlu Menge-i Ulke :isvigre Marka :Assut Katalog no i38855n Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M N1% 6MDN Kodu : AmbalaiSekli : Tek adetli Doset Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 3/0 25mm 1/2 dai.y.uelu Cift iene 90cm silikonlu Mente-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no ;38854N Srnrf : lll :Kardiyovaskuler Tip HUAP Barkod no :.+M N1+ GMDN Kodu : Ambalai Sekli i Tek adetli poset 53 Steril emilmez nitelikte Multifil.Ast. Polyester iplik 2/0 17mm 1/2 dai.yuv uglu gift iine 75cm silikonlu frrm pledget 3x3x1.5mm 5green/swhite Mente-iolke :isvigre Marka :Assut Katalogno :CV x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M507CV K GMDN Kodu : AmbalaiSekli : 10 adetli poset 54 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm U2 dai.yuv uclu.eift iene 75cm silikonlu frrm pledget 3x7x1.5mm 5green/5white Mente-iulke :isvigre Marka :Assut Katalogno :CV x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M507CV U GMDN (odu :13905 AmbalaiSekli : 10 adetli poset 56 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm 1/2 daire yuv uclu.gift iene 75cm sgreen/swhite silikonlu. Mense-iulke :isvicre Marka :Assut Katalog no :CV38855x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no:.+m507cv lk GMDN Kodu : \\,\ Ambalai Sekli : 10'lu Doset.A. - \\ I\ B, Miktar Eirimi Teklif edilen Birim Fivat Adet 228 5,28 TL Bettlirklirasryirmi - sekizkurus Adet 168 5,28 TL Bett0rklirasryirmi - sekizkurus Adet 324 5,39 TL Betttirklirasrotuz - dokuzkurug Adet ,39 TL Bettiirklirasrotuz - dokuzkuru5 Adet 748 5,28 TL BeSt0rklirasryirmi - sekizkurus ft(or ad8 Mah'.\h) \ (x Toplam Fiyat 1.203,84 TL BinikiyUzUCtUrklirasr - seksendortkurus 887,04 TL Sekizyiizseksenyedi - ti.irklirasrddrtkurus 1.746,36 TL Binyediyiizkrrkaltrtiirklirasrotuzaltrkuru ,12TL Begbinaltryii<krrksekiztUrklirasryetmitikikurut 3.949,44TL Ucbindokuzyiiakrrkdokuztiirklirasrkr rkdiirtkurut

7 METKUR or$ ricaner LrD. $ri. caferaoa Mh. Moda cd. zuhal sk. No:8/A Moda - Kadrkdy / lstanbul/ TURKIYE Telr Fax: Kadrkdy VD.: Ticaret Sicil No: iha le Mal Kaleminin Adr ve Krsa Srra No Acrklamasr 128 steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 4/0 17mm 1/2 dai dai yuv.uglu eift idne 90 cm Mense-iiilke :isviere Marka Katalog no :9873N Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskliler HUAP Barkod no:.+m nu GMDN Kodu :13909 Ambalaisekli : Tek adetli Doset r32 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue mm /2 dai daiyuv.uglu gift igne 90 cm MenSe-i iilke : isvigre Marka : Assut Katalog No :98853N : lll srnrf Tip : Kardiyovaskiiler HUAP Barkod No : +M N13 GMDN Kodu :13909 Ambalai Sekli : Tek adetli poset 135 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 5/0 17mm 1/2 daiyuv uelu eiftibne90cm Menge-i Ulke :isvigre Katalog no :9872N Srnrf Tip :lll :Kardiyovaskuler HUAP Barkod no :.+M N15 GMDN Kodu :13909 Ambalai Sekli : Tek adetli poset 138 Sterilemilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 6/0 10mm V2 dai yuv uclu micropoint 280 micron gift ibne 75 cm Menge-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no : Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :..+M P GMDN Kodu :13909 AmbalaiSekli : Tek adetli poset 139 Steril emilmez nitelikte monofil Polypropylene iplik blue 5/0 13 mm 3/8 dai. Yuv. UClu micropoint 300 micron Cift iene 75 cm. Menge-i0lke :isvigre Marka :Assut Katalog no :9991 Srnrf : lll :Kardiyovaskiiler Tip HUAP Barkod no:.+m GMDN Kodu :13909 Ambalai 6), sekli : Tek adetli Doset \.. n / 8' Miktar Birimi Teklif edilen Birim Fiyat Adet 48 5,28 Tt Bestiirklirasryirmi - sekizkurus Adet 500 5,28 TL EeStiirklirasryirmisekizkurug Adet ,28 TL Begtiirklirasryirmi - sekizkurug Adet ,00 TL Oniigtiirklirasr Adet 560 I'tETl( C.roraoE 5,28 Tt BeStiirklirasryirmi - sekizkurus t urdehtnn Mah. iihd6pf\z\dls efi T[: Toplam Fiyat 253,44 fl ikiyiizellii.ictiirklirasrkrrkdtirtkurus 2.640,00 TL ikibinaltry0zkrrktiirklirast 9.123,84 Tt Dokuzbiny[izyirmiUg - t[irklirasrseksendairt - kurut 1.950,00 TL Bindokuzyiizellit0rklirasr 2.956,80 TL ikibindokuzyiizellialtrt[irklirasrseksenkurug \t :D.\l It{o:E\

8 iha le Mal Kaleminin Adrve Krsa Srra No ACrklamasr 140 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 7/0 13mm 3/8 dai yuv uclu micropoint 250 micron Cift iene 50 cm MenSe-iUlke : isvigre Marka : Assut Katalog No : Slnf : lll Tip : Kardiyovaskiiler HUAP Barkod No : +M K GMON Kodu :13909 Ambalaj$ekli : Tek adetli poset 747 Sterilemilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 7/0 8mm 3/8 dai yuv uglu micropoint 230 micron gift iene 60 cm Men5e-i0lke :isvigre Marka :Assut Katalog no :95O7O7 L42 Srnrf Tip :lll :(ardiyovaskuler HUAP Barkod no:..+m GMDN Kodu :13909 Ambalaj$ekli :Tek adetli poset Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 8/0 m 6mm 3/8 dai yuv uelu micropoint 150 micron lift igne 60 cm Men5e-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no : Srnrf : lll :Kardiyovaskiiler Tip HUAP Barkod no:.+m m GMDN Xodu :13909 Ambalaj Sekli : Tek adetli potet Metkur Drt Ticaret Limited Sirketi Sirket M0diiru 9aziment Kuran B2 M iktar Birimi Teklif edilen Birim Fiyat Adet ,20 TL Oniigttirklirasryirmikurug Adet L5,77IL OnbettUrklirasronyedikuru5 Adet ,68 TL OnUCtUrklirasralt. Toplam Tutar (K.D.V Harig) mrgkuru5 Toplam Fiyat 2.376,00 TL ikibiniicyiizyirmialtr - t0rklirasr 4.924,80 Tt OiirtbindokuzyUzyirmi ,00 TL Onsekizbinikiy0zd6rtttirklirasr ddrttiirklirasrseksenkuru ,28 TL Ellibegrbinsekizyiizalt - mrtdairttiirklirasryirmi - sekizkurus ricaber LTD. SIl. Zutul Sok. o:rya 31 0r. 3s03r c vd g,l /

9 T.C. S.B. TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ANKARA ili 2. BOLGE KAMU HASTANELERI BIRLiGi GENEL SEKRETERLIGI ihale KoMisYoNU BAqKANLI6I,NA KEqIOREN/ANKARA BIRIM FIYAT TEKLIF MEKTUBU I! covrdren Kayrt Numarasr adt 20141',t Mali Yrl 154 Kalem Cerrahi Siitur Ahmr Teklif sahibinin adr ve soyadr, ticaret unvant Uyrulu Kimlik Numarasr ; (gercek kigi ise) COVIDIEN SAGLIK A.9. T.C. 'ergi Kimlik Numarasr BOGAzlgl KURUMLAR V.D. - ebligat adresi 883 0' Saray Mah. Esnaf Sok. Akkom OIis Park Laodik Plaza No : 2 Kat : 3-4 Umraniye / ISTANBUL Telefon ve faks numarasr Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukanda ihale kaytt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimanrnr oluqturan tiim belgeler tarafrmlzdan okunmug, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil olduou belirtilen tum masraflar ve teklif geqerlilik suresi de dahil olmak Uzere ihale dok0manrnda yer alan tum duzenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokumanda yer alan yukumlulirkleri yerine gelirmememiz durumunda uygulanacak yaptrflmlafl kabul ettioimizi beyan ediyoruz. 2) lhale tarihinde, 4734 sayrlr Kanunun 10 uncu maddesinin ddrduncti frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrgrmrzr ve olmayacagrmrzr, anrlan maddenin ddrdunco frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda deoigiklik olmasr halinde buna iliskin belgeleri derhal vereceoimizi; ihalenin ozerimizde kalmasr halinde ise sozlegme imzalanmadan iince ihale tarihinde anrlan maddenin dordiincii ftkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrgrmrza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer alan duzenlemelere uygun olarak ldarenize sunacaormrzr taahhut ediyoruz. 3) 4734 sayrl Kanunun 4 Uncu maddesindeki 'yerli istekli'tanrmr gereoince lyerli] istekli durumundayrz. 4) Yukanda yer alan [elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul eimiyorum.] 5) Ihate konusu isin I ek cetvelde yer alan krsrmlannr] her bir is kalemi iqin teklif ettioimiz birim fiyallar 0zerinden Katma Deoer Vergisi harig ; Yalnrz/ TL Yalnrz/Birmilvonvediviizdoksand6rtbinviizseksenalh-TLiki-KR bedel kargrhgrnda yerine getireceoimizi kabul ve taahhut ediyoruz. Saygrlaflmrzla, covidien SAGLTK A.$. BURAK GOK r4 CovrDrr:N SAdLIK 4.5. S^RAY MAHALLESI, ESNAF SoxAx Ax(oM OFls PARK I-AoDII< PL^ZA No:2 Kar:3-4 UMR-{NlYE, &"e*$,rr(a [r] IFI

10 Birim Fiyat Teklif Cetveli I t covrdren HALE KAYtr NUMAMS : 20,t {t Srra No covidien KODU UBB KODU Mal Kal6mlnin Adr v9 Krsa Agrklamasr MARKA Birimi Miktan Teklif Edilen Birim Fiyat TL Tutan TL 1 GMM563L 0884s2't GMM573L 't ABS. MONOFLAMENT PoLYDIAXANoN/PoLYGLYco NATE o 40 MM Y.l. 1socM LOOP PoLYoIAXANoN/PoLYGLYco NATE 1 40 Mm Y.l. t5ocm LOOP COVIDIEN Adet ,35 TL 5.63t,60 TL COVIDIEN Adet s ,70 TL ,00 TL COVIDIEN Adet 300 4,92IL 1.476,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYolaxaNoNiPoLYGLYco COVIDIEN Adet ' ,90 TL E.820,00 TL s NATE 2'O 26 MM Y I ABS, MONOFLAMENT PoLYDIAXANoN/PoLYGLYco covtoten Adst 980 6,80 TL 6.664,00 TL SMM 't aa 'l ABS, MONOFLAMENT PoLYDlAxaNoN/PoLYGLYco COVIDIEN Adet ,OO TL ,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYDlaxaNoNrPoLYGLYco COVIDIEN Adet ,25 TL 8.265,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYolaxaNoN/PoLYGLYco NATE aro 16 MM Y I COVIDIEN Adet 560 5,80 TL 3.248,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYoiAxANoN/PoLYGLYcO COVIDIEN Adot ,65 TL 6.328,00 TL ASS. MONOFLAMENT PoLYDIAxANoN/PoLYGLYco covtdten Adet 704 5,55 TL 3.907,20 TL ABS, MONOFLAMENT PoLYDlaxaNoN/PoLYGLYco NATE 6/0 t3 MM Y.l. covtoten Adet 500 5,85 TL 2.925,00 TL MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 2/o 26 MM i/2 90 COVIDIEN Adet rt 984,96 TL cm Y-c-l- MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN zo 36 MM 90 ci COVIDIEN Adet 12 6,45 TL 77,40TL 5't 't s MULTIFLAMENT POLYESTER EMiLEMEYEN 3/o't7 MM 1i2 90 cmyc I MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 3,0 26 MM 1/2 90 cm Y.c l. MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 2/O 17 MM PLEJITLI (3x3x1,s) Y.C.l. "1 po9ehe 8.d.t m.vcuttu. be! lrtll. n fly.t polettekl l.detl. covtdten Adet 96 4,65 TL 446,40 TL covtdten Adet 168 4,90 TL 823,20 TL covtdten Adet 324 5,90 TL 1.9't1,60 TL A(xoM OFls PARX LAoDIK Pr^z^ No:2 KAr:3-4 UMR NIYE,34758 istanbul, TiJRKIYE TIC^RET SICI! No: frl LFI

11 HALE KAYtr NUMAMS : s s 't 4t' MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYETI2/O 26 MM PLEJITLI (6x3x1,5) Y.q.l. "l po9.n. l0.d.t mevcuttur bellrtllcn fly.r potenekl I.deiln MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 4ro 16 MM PLEJITLI (3x3x1,5) Y.9.1. "l po9ette I.dot m.vcuttur lellnll.n tlyrt potettekl I adeun I t covrdren COVIDIEN Adst ,65 TL 4.873,20 TL COVIDIEN Adet 12 7,80 TL 93,60 TL s r SM 't GM sm GM t sm MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN PLEJlTslz zo 26 MMYcI SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 2toTa'{MKl SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 2ro26MMYl SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 3/o 20 MM K.l. SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER Sro20MMYl SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ clikomer 3/o 25 MM r< I COVIDIEN Adet 748 4,32 fl 3.231,36 TL COVIDIEN Adet 980 5,r0 TL 4.998,00 TL COVIDIEN Ad6t 524 4,60 TL 2.410,40 TL COVIDIEN AdEt ,70 TL 8.742,00 TL COVIDIEN Adet 240 4,90 TL 1.176,00 TL COVIDIEN Adet ,50 TL 7.038,00 TL 62 GM122 08a452'.t sm691 08a UM s MONOFLAMENI PoLYGLEXAPRoiU GLiKoMER SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEXAPRoN/ GLIKoMER SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT POLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER COVIDIEN Adet ,45 TL 4.823,80 TL COVIDIEN Adet ,60 TL ,40 TL COVIDIEN Adet ,95 TL 6.910,20 TL 65 sm 't01 68 sm G i c clg't c SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT POLYGLEKAPRON/ GLiKOMER SENTETIK Eli,tlLEBlLEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 610liMMxl SENTETIX EMILEBILEN MULTIFLAtUENT PoLYGLACTiNE o 26 MM Y I SENTETIX EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE o 35 MM Y I SENTETIK EiitILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAGTINE o 40 MM Y.l SENTETIK EMILEBILEN irultifla[]ent Pol YGI acrine t,6 MM k i COVIDIEN Adet ,35 TL 6.634,00 TL covtdten Adet 864 6,25 TL 5.400,00 TL covtdten Adet 144 3,50 TL 504,00 TL covtdten Adot ,0s TL ,40TL covloten Adet ,94 TL ,40 TL covtoten Adet 60 3,98 TL 238,80 TL S^R ry MaHALLESI, ESNAF Sox^ AKKoM OFIs PARK LAoDI( Pr"rza No:2 Kar:3-4 UMRANIYE, istanbui, TURI<IYE TICARET SICIL No: [T [F]

12 ihale KAYIT 2014t SENTETIK EMILEBILEN 79 clg 't MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE r 40 MM Y.l. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT 80 cl PoLYGLACTINE MM r<aeaclafp sr'lrlinii 81 cl8't 't c G s08'l 84 c G aa c1811 0aa S GLI s GL , 't G u s4 93 s 't I! covrdren COVIDIEN Adet ,93 TL 190.s55,48 TL COVIDIEN Adet 392 6,45 TL 2.528,40 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT pol YGI acrlne 2 ao MM Y I covtdten Adet 't.788 5,98 TL ,24 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcrlNE 2 ae MM Y I SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 2ro 20 MM Y.l. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE zo 25 MM K.l. SENTETIK EiIILEBILEN MULTIFLAMENT Por YcLAcrlNE 2ro 2E MM Y I SENTETIK EMILEBiLEi{ MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 2/o 35 MM Y.l. SENTETIK EIi.IILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/o 18 MM K.I. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3ro 20 t'rit Y.l. SENTETIK EIiIILEBILEN MULTIFLAi,ENT PoLYGLACTINE 3ro 2s MM K.l. covtdten Adet 860 4,90 TL 4.211,00. 't covtoten Adet 48 3,90 TL 147,20 fl COVIDIEN Adet r ,62 TL ,76 TL covtoten Adet ,76TL ,96 TL covtdlen Adet 't.200 3,20 TL s.840,00 TL COVIDIEN Adst t5.'t 68 4,50 TL ,00 TL covtdten Adet 3.,r 92 3,25 TL ,00 TL covtdten Adet ,90 TL 3s.280,00 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/o 25 MM Y-l- SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/o 13 MM,I/2 Yl SEI{TETIK EUILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 1./o 18 tt 75 cmyl SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4ro i7 mm 75 covtdten Adet ,80 TL ,00 TL COVIDIEN Ad6t 60 5,90 TL 354,00 TL covtdten Adet ,32 TL ,92 TL covtdten Adet ,78 TL ,12TL 94 G SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/O 19 MM'I/2 Yl COVIDIEN Adet 480 4,35 TL 2.088,00 TL 95 s G /r4954 >ffi lsr,rnsur SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYcLAcrlNE 4Jo 25 MM K.l. SENTETIK EIiIILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/o 30 MM Y.l. AxxoM OFIS PARX EsNAF SoxAx LAoDI( Pr^zA No:2 KAT:3-4 UMRcNtYE,34758 IsT^NBUL, TURKIYE Tlc^REr SICIL No: covtdten Adot ,75 TL 7.01't,00 TL COVIDIEN Adet 360 3,92 TL 1.411,20 fl lt' IFI

13 I t covrdren HALE KAYIT NUMARASI : SENTETIK EMILEBILEN G '17 MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 5/o'13 MM 7s cmyi 98 SL63O SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 5/o 16 MM K.l. COVIDIEN Adet ,45 TL 5.046,30 TL COVIDIEN Adet ,55 TL ,20 TL 99 s S SENTETIK EMILEBILEN UULTIFLAiIENT PoLYGLAGTINE 6/0 13 MM K.I, COVIDIEN Adet 792 5,15 TL 4.078,80 TL 100 UL,I O,I '102 L s L i L SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 6/0 13 MM Y,I, SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE serbesr o i2 COVIDIEN Adet 228 4,55 TL '1.037,40 TL COVIDIEN Adet 9't 0 12,75 TL ,50 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAUENT PoLYGLAcTINE serbesr I 6X45CM COVIDIEN Ad6t 24 12,75 fl 306,00 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 2 COVIDIEN Adet ,98 TL s.478,00 TL t6dcm SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE SERBEST zo covtdten Adet ,75. 'L ,00 TL r2xascm SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE SERBEST zo COVIDIEN Adet ,98 TL i14.864,08 TL 107 L L L s845 1'12 vlocm ',l32249 SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAI'IENT PoLYGLAcTiNE serbesf 3/o l2xascm SENTETIK Eli,tlLEBlLEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 3/O 6)(taaM SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 4/O SENIEIIK EMiLEBiLEN YARA KAPAMA SI]TURU 3/o K,I, COVIDIEN Ad6t ,75rL ,00 TL covtoten Adet ,60 TL 52.1r6,00 TL COVIDIEN Adet ,75TL ,00 TL covtoten Adet 60 s7,00 TL 3.420,00 TL 113 cp covtoten Adet ,55 TL 8.860,80 TL 114 sp PoLYPRoPILENE O 30 TtM Y.I. sentetk Eit]LEMEYEN MONOFLAMET.IT covtoten Adet 't.008 PoLYPRoPILENE o 40 M K.l. 4,30 TL 4.334,40 TL sentetk EidLETTEYEN 't 15 cp 't MONOFLAMENT covtdten Adet 408 4,00 TL 1.632,00 TL PoLYPRoPILENE 1 26 MI, Y.I 1't 8 cp SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT covtoten Adet ,60 TL 6.624,00 TL PoLYPRoPILENE 1 40 MM Y.l. SENIETIKE ITEfrEffi MONOFLAMENT 119 SP O covtdten Adot 't ,07 PoLYPRoPiLENE TL ,76 TL 2/o 26 MM Kl "lu covro,rn tcrrr e.r. ffi$h SAR Y M^HALrEsl, ESN^F Soxa( AxxoM OFts PAR( LAoDIx Pr,AzA No:2 KA-r:3-4 UMRNIYE,34768 isranbul, TiiRKIYE TICARET SICIL No: ' ITI +90-2L lfl

14 ihale KAYIT '120 VP '12'l VP 't vp872x /t t SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE zo 26 MM SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE zo 30 MM SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoP LENE 3/016 MM I I covrdren COVIDIEN Adot ,50 TL 27.9i14,00 TL covtdten Adet ,80 TL 8.892,00 TL COVIDIEN Adet 240 4,60 TL 1.104,00 TL '124 SP MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 3,0 20 MM Kl SENTETIK EMILEMEYEi{ MONOFLAMENT 125 sp PoLYPRoPILENE 3/o 26 MM xl COVIDIEN Adet ,27 rl ,12 TL covtdten Adet ,75 TL ,00 TL 126 vp832x SENTETIK EiIILEMEYEN ITONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 3/o 28 MM COVIDIEN Adet 1,770 4,20 TL 7.434,00 TL Yl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT 't27 SP PoLYPRoPILENE,t o t6 ti, covrdren Adet ,70 TL 't3.882,40 TL 75 cmkl SENTETIK EMILEMEYEN 128 vp557x MONOFLAMENT COVIDIEN Adet 48 5,98 TL PoLYPRoPILENE 4/o 17 MM 90 cmycl 2a7,O4 fl SENTETIK EMILEMEYEN MOIIOFLAMENT 129 sp s PoLYPRoPILENE 4/O 20 MM covtoten Adet ,28 TL ,48 TL 130 vp771x 't 3t vp761x 't kl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4/o 20 MM Yl SENTETIK EIIILEI/tEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4,0 22 MIiI 90 COVIDIEN Adet 360 4,75 TL 1.7't0,00 TL COVIDIEN Adet 120 6,25 TL 750,00 TL 't32 vp521x SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE MM 90 COVIDIEN Adet s00 5,98 TL 2.990,00 TL '133 sp vp556x ' ffi CovrDrrN SAdLIK A.S. SEtITETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4/O 26 Mi, kl SENTETIK EIIILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 5/o t7 itl,l90 cm Y-c.1. SENTEfIX EUILEMEYEN SaRrY M^HALLEsl. EsN^r SoKAx ArKoM OFts P^RK \ LAoDIK PL^z^ Nor2 K^r:3-4 \ covtdten Adst ,10 TL 5.797,40 TL covtoten Adet ,20 TL 8.985,60 TL MONOFLAMENT 138 vp733x 't covtoten Adet 150 6,60 TL 990,00 TL PoLYPRoPILENE 6/013 MM 139 vp706x 0884s SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENf PoLYPRoPILENE 5/O 13 MM 3raT5CMYCl COVIDIEN Adet 560 5,03 TL 2.8't6,80 TL +90' [T] lf) istanbul, TURKIYE TIc^REr SlclL No:

15 E I covtdren ixnle xnvr NUMARAST : vp727x vp630x vp902x '1039s cvg sv sv9940g s21 1 s0669 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 7'O 13 MM irtanl1my.1l SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAi'ENT PoLYPRoPILENE 7/o 8 MM 3/8 RnaMvnl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 8/O 6 MM 3'S BoeMYel SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT Pat Yct aerinf o rn ilm v I SENTETIK HrzLr EMILEBiLEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3'O 19 MM K.I SENTETIK HrzLr eulteelteh MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3/O 25 MM K.I COVIDIEN Adet 180 7,90 TL 1.422,00T1 COVIDIEN Adet ,34 TL 2.614,64TL COVIDIEN Adet ,99 TL 2.099,00 Tt COVIDIEN Adet 48 7,80 TL 374,40TL covtdten Adet ,70 Tt 93.9't3,20 TL COVIDIEN Adet ,25 TL ,00 TL 149 SV9909G SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE luo 12 MM K.I. COVIDIEN Adet 876 8,20 TL 7.183,20 TL 150 cv SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT pot var aerlrur arn ra MM Y I COVIDIEN Adet r.530 7,45 TL ,50 TL 151 sv SENTETIK xrztt emlueelueh MULTIFLAMENT PoLYGLAGTINE /uo 19 Mitt K.l. COVIDIEN Adet ' ,80 TL ,80 TL 1s3 sv SENTET K HIZLI EMiLEBILEN MULTIFLAMENT pouvclacrlne ryo 26 MM K.l. COVIDIEN Adet ,77 TL ,00 Tr Toplam Tutar (K.D.V. Harig ,02 TL YALNIZ Birmilyonyediyfizdoksandiirtbinyiizseksenalb-TLiki-KR covldlen SAGLTK A.S. BURAK GOK Covrorex Sedrrx A.$ IsreNeur- Senev Menallesl, EsNAF SoKAK AKKOM OFIS PARK LAODIK PLAZA NO:2 KAT:3.4 UrnlneNlvr, IsreNsur-, TUnxlvr TlcAREr Slcll No: ltl IFI

16 =:._ẕ T I I I - YlI.CE oo TrBBi oeregler ITHAI.AT IHRACAT MUMESSILLIK SANAYI TICARET LTD. $Tl. Merkez:Millet Cad. Karagul i9 Merkezi No:88 Frndrkzade ' istanbul Tel.:(0212) s '(02121s (0212) Fax:( Fabrika:Organize San. Bolgesi'14. Cad' $anlrurfa Tel.: (041a) 369 1s 66 Web :www.yu-cetibbi.com BIRIM FTYAT TEKLTF MEKTUBU T.C.SAGLIK BAKANLIGI TIIRKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU ANI(ARA ii,i Z.NOICE KAMU HASTANELERi BiRLiGi GENBL SEKRETERLiGI Ihale Kaylt Numarasr Ihalenin adr Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanr in,q.r,r KoMisyoNU BASKANLIGINA 30n0 tz0t n OI5 MALi YILI I54 KALEM CERRAHi SUTUR ALIMI yu-ce TrBBi GEREqLER iru. iun. utrvtbssilt ix SAN.TiC.LTD.STi T.C. UyruEu TC Kimlik Numarasr' (eercek kisi ise) Vergi Kimlik Numarasr 29t Tebligat adresi Telefon ve faks numarasl Elektronik posta adresi MiLLET caddesi KARAGUL ig mrnx. No:84i88 FINDIKZADE- FATiH / istanbul TEL: FAKS : 0 2lZ ) Yukarrda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale doktimantnr olugturan tum belgeler tarafimrzdan okunmug, anlaqrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen tiim masraflar ve teklif geqerlilik siiresi de dahil olmak iizere ihale doki.imanrnda yer alan tiim dtizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokiimanda yer alan yiiki.imliili.ikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlan kabul etti$imizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun l0 uncu maddesinin drirdiinci.i fikrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr$rmrzr ve olmayaca$rmrzr, anrlan maddenin dordiinci.i fikrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[igiklik olmasr halinde buna iliqkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin lizerimizde kalmast halinde ise sdzlegme imzalanmadan once ihale tarihinde anrlan maddenin ddrdi.incii fikrastntn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrprmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacaltmtzr taahhiit ediyoruz. 3) 4734 sayrh Kanunun 4 tinc[ maddesindeki "yerli istekli" tanrmr gere[ince yerli istekli durumundayrz. 4) Yukarrda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul ediyorum) 5)ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr her bir ig kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar i.izerinden Katma De[er Vergisi harig ,98.-TL( Yediyiizaltmrgaltrbin yiizkrrkdokuz TiirkLirasr. doksansekizkurug.) bedel kargrhfirnda yerine getirece[imizi kabul ve taahhiit ediyoruz. Adr - SOYADI/Ticaret Unvanr Kage ve imza -"..-_veysicengizbalqtk CE TIBBI II-IR MUM. SAN lr Cnd.Karagii :r-'.r"atih/ist.ieli I Ar {\ 4 Jt,g 15 6 ustafapasi

17 :: {IlI-gE oo -= TIBB ae RE9LER ITHAIATIHRACATMOMESSILLIK SANAYI TIcARET LTD. 9Tl. = T.C seglrx uaranlrgr rurrivr KAMU HASTANELERi runurvlu ANKARA ir,i z.nolcn KAMU HASTANELEnI ninligi cenel srxnrrrruigi ihnt,r rouisvonu nagxanuglna niniu riynr rpxr,ir cprvui Merkez:Millet Cad' Karag0l i9 Merkezi No:88 Frndrkzade ' istanbul Tel.:(0212) '(02121s (0212) Fax:( s 79 Fabrika : Organize San. Bolgesi 14. Cad. $anlturfa Tel.: (0414) Web :www.yu-cetibbi'com ve KlsAA9 XUMS BiRIM TEKLIF EoILEN BIRIM FIYAr(rr) l5 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 0 CILE ipek 17 x 45 cm STERISILK I ADET 900 2,18 TL 1.962,00 TL l6 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN I CILE ipek l7 x 45 cm STERISILK l ADET ,20 rl 5.676,00 TL l'1 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 2 cile ipek I7 x 45 CM STERiSILK I I ADET 300 2,2O TL 660,00 TL l8 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 2/0 CILE ipek l7 x 45 cm STERISILK ADET 4.2t2 1,90 TL 8.002,80 TL l9 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN 3/0 CiLE ipek l7 x 45 cm STERISiLK I ADET ,90 TL 4.096,40 TL 20 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 4/O CiLE ipek I7 x 45 CM STERISILK I ADET 600 2,30 TL 1.380,00 TL 23 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN IPEK O 30 MM K.i, STERISILK I ADET ,28 TL 1.658,88 TL 24 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek O 30 MM Y.i STERiSILK I ADET 386 1,41 TL 544,26 rl 25 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN IPEK O 35 MM 75 CM 3/8 K.i. STERISILK I I 43 ADET ,22It 6.861,28 TL 26 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 0 35 MM 25 cm y.i STERISILK I ADET ,35 TL 1.420,20TL 27 MULTIFLAMENT EMILEMEYEN IPEK I 30 MM Y.i. STERISILK ADET L840 1,28 TL 2.355,20 TL 28 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 3OMM K,i STERISILK I ADET ,18 TL 5.767,84 TL 29 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 40 MM Y.i STERISILK ADET z.ro I r,rz rl 2.609,60 TL 30 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 4OMM K.i. STERiSILK I ADET rl 6.860,80 TL 33 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 26 MM K.i STERISILK ' ADET L8l 0 1,29 TL ,90 T 34 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 26 MM Y.i STERISILK I ADET 2.2s6 1,24 rl TL 35 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 30 MM Y.i STERISILK I ADET 1.2' TL 1.7'14,50 TL 38 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 3/O I8 MM K,i STERISiLK ADET tt 3qq I t,zt tt ,88 TL 39 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 3/0 l8 MM y.i STERISILK I ADET 't20 1,40 TL 1.008,00 TL 40 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN IPEK 3/O 26 MM K.i STERISILK I 647 l ADET ,28 TL 5.294,08 TL MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN IPEK 3/O 26 MM Y,i STERiSiLK I ADET ,28 TL 4.8s3,76 TL MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 4/0 l6 MM K.i STERISILK ADET ,22 Tl 1 s n30 10 r_l 43 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 4/O 19 MM Y,i STERISILK l ',1143 ADET 600 1,38 TL 828,00 TL 45 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 5/O I6 MM K.i STERISILK I 506 I ADET 708 1,48 TL 1.047,84 rl MULTIFLAMENT EMILEMEYEN IPEK 5/O I6 MM Y.I STERiSILK I ADET 240 1,48 TL 355,20 TL 76 SENTETIK EMiLEBILEN "rtrit**-*r roa"oa*ri*t o o^* "i STERiLACTIN I 788 I ADET ,38 TL ,80 TL 79 SENTETIK EMILEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE I 40 MM Y.i. STERILAcTIN I ADET ,1 8 TL ,48 rl 8l SENTETiK EMiLEBiLEN MUL,TiFLAMENT PoLYGLACTiNE 2 4O MM Y,I STERILAcTIN I ADET I 788 2,60 TL 4 648,80 TL 81 SENTETiK EMiLEBiLEN MUL,TIFLAMENT PoLYGLACTiNE 2/O 25 MM K,i STERILACTIN l ADET ,38 TL ,24 rl 85 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT polyclactine 2/0 25 MM y.i. STERILACTIN ADET ,09 TL 68.'t25,64 TL 86 IsENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT polyglactine 2/0 35 MM y.i. srerllacrn ADET ,55 TL 3.060,00 TL 87 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/O I8 MM K.I STERiLACTIN I ADET z,sq ru i ,12 TL f- 88 rl. SENTETIK 46\ EMILEBILEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3/O 2O MM Y,I. STERILACTIN I ADET 3.t92 2,42 rl TL 89 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 3/O 25 MM K,i. STERiLACTIN I ADET ,39 TL ,00 TL SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 4/O I6 MM STERiLACTIN I A,DFI g,1ffiarl STI io:e4i3l q,r, ilq 19 Liu[:i:trl 't\ tol rt

18 93 SENTETiK EMILEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE 4/O I7 MM 75 CMKI STERILACTIN I ADET ,38 TL ,52 TL 94 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE 4/O I9 MM I/2 Y.i. STERILACTIN I ADET 480 2,56 TL 1.228,80 rl 98 isentetik EMILEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 5/O I6 MM K.i STERILACTIN t ADET ,48 TL TL SENTETIK EMILEBILEN MULTiFLAMENT 102 POLYGLACTiNE SERBEST O I2 d{am STERILACTIN I AOET 910 4,32rL 3.931,20 TL 105 SENTETiK EMiLEBILEN MULTiFLAMENT POLYCLACTINE SERBEST 2/O l ryit(am STERILACTIN I AOET ,32TL 'I 1.698,56 TL SENTETiK EMILEBILEN MUI,TIFLAMENT POLYGLACTINE SERBEST 106 2/O KJ.d<'T/ STERILACTIN ADET ,40 TL ,40 Tt 107 SENTETiK EMiLEBiLEN MUI,TiFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 3/O I 2X45CM STERiLACTIN ADET ,24 rl ,68 TL SENTETIK EMiLEBiLEN r08 MUI-TiFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 3/O 6X4saM STERiLACTIN ADET ,40 TL ,00 TL SENTETIK EMILEBILEN I l0 MUI,TIFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 4/O I?YdsaM STERILACTIN I AOET L l68 4,28 TL 4 999,04 TL ill SENTETIK EMiLEBILEN MUI.TIFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 4/O 6X45CM _ STERILACTIN t ADET 504 3,80 TL 1.915,20 TL I r rr SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE O 30 MM Y.i. STERiLEN ADET ,53 TL 3.818,88 TL lt4 ; SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE O 40 MM K.i STERiLEN I ADET ,48 TL 1.491,84 TL ll7 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE I 40 MM K.i STERiLEN I ADET t80 1,58 TL 284,40 Tt I l8 SENTETiK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE I 40 MM Y.i STERiLEN I ADET ,38 TL 2.539,20 TL I t9 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 2IO 26 MM STERILEN I ADET ,28 TL TL 120 I SENTETIK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 2/O 26 MM STERILEN I 746 I ADET ,48 TL TL,1, SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 2/O 30 MM I/2 ''',75cMYi. STERiLEN ADET ,38 TL 3 229,20 rl I 22 I SqNTETIK EMTLEMEYEN MONOFLAMENT polypropilene 2/0 30 MM STERILEN ADET ,38 TL 6.888,96 TL 124 SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 20 MM STERILEN ADET ,24 TL ,44 TL l 29 SENTETIK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE4/O 20 MM K.i _ STERILEN ADET ,38 TL TL 30 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 4/O 20 MM STERILEN I ADET 360 1,54 TL 554,40 TL SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT 32 POLYPROPILENE 4/O 26 MM 90 cmyci. STERiLEN ' ADET 500 3,65 TL 1 825,00 TL SENTETIK l3 EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 4/O 26 MM Ki. STERiLEN _ ADET t.414 i 1,44 TL 2.036,16 TL SENTETIK EMILEMEYEN 34 MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 5/O I6 MM 75 CMKi STERiLEN ADET ,39 TL ,94 TL Yalnrz: YediyUzaltmtgaltbin yilzkrrkdokuzturklirast SENTETIK t2s EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 26 MM K.i. STERILEN I ADET t6.s24 '1,22'lL ,28 TL I 't26 SENTETiK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 26 MM Yi STERILEN I ADET t.710 1,45 TL 2.566,50 TL l2'7 SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 4/O 16 MM 75 CM K.i- STERILEN I ADET ,38 TL 5.177,76 rl doksansekizkurug.- TOPLAM TUTAR (KDV HARIQ) 766,149,98 TL Saygrlarrmrzla, rr#-ae ii'm ihr. Mrli lrlil!e Frntli,;:adl $;,0t I'rn 'T cl:s.11 ll ' ii GER'rr v ilc *ir}nk

19 T.c. AT TEKLIF MEKTUBU r Etrrl,i, SlGLtX AAKANLIGI runxiye KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA 2.BOLGE KAMU HASTANELENI AiNLiGi CEruEI SrXNErENIiGi ixnle xomisvolu BAgKANLrct,NA, hale Kaylt Numarasl Ihalenin ath Teklif sahibinin adr ad/ ticaret unvanr UyruEu TC Kimlik Numarasr 2014t Mali Yrh 154 Kalem Cerrahi Siitur Ahmr TEKNOSITE SAGLIK O oo. Toknorirr rclrfi Hlanortori sonqt n ANKARA 30110t2014 SANAYI VE TICARET e Vergi Kimlik Numarasr Tebligat adresi Telefon ve faks numarast Elektronik posta adresi Fahrettin Kerim Giikay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi A Blok D.t2 Altunizade-Uskiidar/iSTANBU L sl sl l) Yukanda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iliqkin ihale doki.imanrnr oluqturan tiim belgeler tarafimtzdan okunmuq, anlaqrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen tiim masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak iizere ihale doki.imanrnda yer alan tiim dlizenlemeleri dikkate alarak teklif verdisimizi, doktimanda yer alan yiikiimltili.ikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrnmlan kabul ettilimizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun l0 uncu maddesinin ddrdiincii fikiasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrlrmrzr ve olmayacagtmtzr, anrlan maddenin dordiincii fikrastntn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda defiiqiklik olmast halinde buna iligkin belgeleri derhal verecefiimizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise stizleqme imzalanmadan cince ihale tarihinde anrlan maddenin dordtincii fikrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale doki.imanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunaca[rmrzr taahhi.it ediyoruz. 3) 4734 say^llt Kanunun 4 tincti maddesindeki "yerli istekli" tanrmr geregince yerli istekli durumundayrz.2 4) Yukarlda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapllmaslnl kabul ediyorum. S) ihale konusu iqin ek cetvelde yer alan krsrmlarrnr her bir iq kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar i.izerinden Katma De[er Vergisi harig ,96 TL 6VUZOOKSANALTIBINirIyUZ- YETMi$TUnxI-iUSID0KSANALTIKURUg) bedel karqrhfirnda yerine getirecelimizi kabul ve taahhtit ediyoruz.5 SAYGILARINIIZLA j#n EK- Birim Filat'teklif Cetveli TEKNOSiTE SACLIK H izmetleri SAN.VE TiC. Ti i{r: ositr s xit{tx4izu rnrni 5A i{ AYi'J E T,4 AP"ET TT D.Sri. I Standart [:Orm * KiK0] 5.iil4 llirirn Iril,at l'*rllilm*ktubx

20 ,;a \E {,.. w Teknosite S*illllr f{irfirifi rt g*n, vc TIc. Ltd. $tt" sinim riyar rnxrir cmvnr,i T.C. sadrrx nnreurgr 30.1o.2014 TURKiyE KAMU HasrereRi KURUMU ANKARA iri Z. gorce KAMU HASTEUETERi SiNri6i GENEL SEXRrrrRI,iGi iuerr roruisyonu BA$KAnrrGr,rue iuelr KAyIT No : pirue TANIMLAyICT KoDU : 2OL4/r213AA ANKARA TEKHOSiTE SAI{AYI V! Feffih Ksin ABldDdm:1 ( AltLnizzde.F"r - trtooaribreneul mtg. esl S0 3S SIRA NO I I UBBKoDU MARKA 7 uerugei KODU AEIKTAMA TEKLiF niniui uirrerr Eoirrn niniu TUTARI riyrr ADET L,69 TL ,80TL ADET 600 1,58 Tt 948,00TL ADET 5600 L,69 TL 9.464,00'tL SMIAG / BELCiKA 81s1516 SILK 4/0. 16mm?/R _,_._.,,ive.!!rrrbrrl,jlrrr Terq t(cclrin its^o s01208 smr AG / BELC KA 81s0120 Sll K 4/n?Omm t h v,^,..t-v ix^^ :c^ s243 smr AG / erlcixn Sll K 4/O )Amm 7.le 45 s smr AG / eelcixa Sll K 5/O 16mnr?/Q Tarc r1^.l:- i:^ ADET SMIAG 708 / BELciKA SII l( 5/O 16mm 1 /) v,^,..t^t ix^ 7,69T ,52TL C1304 ADET smrag 240 / eelcixn 1,58 TL POI YPROPV 379,20TL _ Jvttt.tt tt L r uvdt rd^ txile /Jcm ADET SMIAG 2496 / BELC KA 1,90 TT POI YpROpVl FNF n Zn mh 2 /a t^-- t.^^t.i- i: ,40 ^ -- TL _v tttttr Jto (cr5 NE)K[t thite /fcm ADET smrag 1008 / erlcixn 2,7ITL 54AOt25 POIYpROpVI FNF 1?<-* 1l)v,^,^-t^t- i:--.r-,, 2,L26,88TL -Jtttttt Lt L I uvdr tdtr thile /lcm 7L7 s s404 ADET smiag 408 / BELC KA 1,90 TL 5401s40 POlYpRnpVl Ft\lF 1 /n aa a to +^-- t-^^t.t- ie- 775,20TL J/ o (cr 5 th,ne - ^^ yucm s SMI AG / ^tr)trtit ADET 180 BELC KA 2,L7TL ,80 POLYPROPYLENE TL 140mm t/2yuvarlak iene 9o rm 1L L5245 ADET 1840 smr AG / erlcixa 1,90 TI_ ,00TL L ADET SMI AG / BELC,KA polvppl.fdvl 2,1ITL s30012s EhiE r/n 1tr,.- r /i w...---r-r- ie ,48TL, LL'!L -/v LJttItt Ll1 ruvdltdk ti ne /5cm 121 s ADET 7984 smr AG / BELC KA 1,90 TL POIYPROPYI FNF?/n'{omm 1 11 v,^,^.t^t. i:-^:r ,60 TI 1, s306 ADET smt 2340 AG / BELCiKA 1,90 s Tt 4.446,00 POLYPROPYLENE TL 2/0 30mm 3/8 ters keskin iene 75cm 1, ADET smr 4992 AG / BELC KA 2,TTTL POLYPROPYI FNF?/n lomm 2/o +^r- t.^-t.i^ i:-^ : ,L2 TL L "5246 ADET SMI AG / BELC KA 2,7'l.TL 5201, ,16TL POLYPROPYLENE 3/0 24mm 3/8 ters keskin iene 75cm ADET srvlt AG / BELq KA 2,11TL 52001,25 POLYPROPYI FNF?/n TEmm 1 t) v,^,^.t^1. i:^^ :r ,64TL 2ttt\tt Lt.,uvotroA thttq /f,lill s ADET rmr AG / BELCiKA 5151s16 pot L770 1,90 vp Tt 3.363,00 TL fv[il[ r,,o ttrr5 KesKrn rgne,/5cm ADET ,11.TL 7.9L6,72't',L 5AYhA - 1 WJte ^\6tt s-:_\tllmf\vv

21 '':t;''; ':i t' r:tt Teknosrte,- h;: Saillrk HlrmrUert Srn. va Tte. Ltd";fi- SIRA NO ihare KAyrrNo: pirua TANIMLAyIcI KoDU : UBB KODU MARKA 7 urrvgri KODU t " SMIAG / BELciKA 5151s SMI AG / BELCiKA t s071s124 SMI AG / BELciKA 5077s72 Uriinlerimiz SMI AG Marka Belgika Mahdrr. Fiyatlarrmrza K.D.V Dahit Defildir. niriu riyer rrrrir crrvrli T.C. sagrrx naxlrvrrgr runxiys KAMU rnsretrri KURUMU ANKARA ili Z. BOLCT KAMU HASTANATENi NiNTiGi GENEL SEKRETERLiGi irmrr xoruisyonu nagxerurrcr,rue 2014/12L3BA L AqTKTAMA POLYPROPYI FNF A/N Lrtttttt Jte rsr) th,ite /)cm ^E)tr[t POLYPROPYI FNF A/n )omm 1 Lt t) 1 v,*,^-t^t. t wvat td^ i:-- :--.- th,ilts /fcrn POLYPROPYI FNF 6/n 1)mm J/ ata e +^,- rsr J t.^-t.i- iv-- t- I I thi ^s5at te,+)cm tvri lvuzooxsanar. sir{ixiyuzyrrruig --._ ANKARA rurcir sinimi uirrarr roilsr{ TUTARI sinim riyer ADET ,7LTL 1,4.387,76TL ADET 360 1,90 TL 684,OOTL ADET 2OBB 2,t7TL 4.405,68TL ,96T1 regnrrtlru rrriu c6xey ceo. erruruizenr MAH.oKUL sok. erruwizenn sitesi A.BroK D.12 erruruizenr-uskudar-isr TEL: O FAX: O WlrAN 'tlki,os'tle I SAIIAYI VE Falrsiiln Kerm b A BtJk Daie: 12 Tel: 0216 Tr i:n? at L]?. J'r-' sk. AlttnEde Si16t -Grtua t isren-aul iix;0216 6s1 9l 39 6i: A ic65 SAYFA - - 2

22 @orr.p BiRiM FiYAT TEKLIF MEKTUBU r.c.s.s.runxiyp xlnau HASTANELERi KURUMU ANKARA ii,i Z. SOLCE KAMU HASTANELBNi SiNLiGi CNNU, SEKRETERLiG iu,qr,b KoMisYoN BAgKANLrGrxl 30110t2014 ixnte xnytt NUMAMSI lnalerih lor rexlir sffiisinir.l ADtvE soyadt/ rlclner Utvanr uvnugu rc Xin,lUiX NUMARASI (gergek kigi ise) venai xituuix NUMARAST reslielr aonesi TELEFON VE FAX NUMARASI Euexrnonix PosrA aonesi (varsa) rinr'le tlhttrllaytct No ; 2014t',t21388 : 2015 rtllnr-iytur 154 KALEM CenRlXlSurun nltut : ORTIP TIBBI MLZ. SAN. VE TlC. A.S. : T.C. : : 5758 SOK. NO:4/C-e XlnnAAGlen I izn,tir : t : 1- Yukartda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokumanrnr olugturan tum belgeler taraftmtzdan okunmug, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu$u belirtilen tom masraflar ve teklif gegerlilik suresi de dahil olmak Uzere ihale dokumanrnda yer alan tum duzenlemeleri dikkate alarak teklif verdi$imizi, dokumanda yer alan yukumlulukleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlarr kabul etti$imizi beyan ediyoruz. 2- lhale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun 10 uncu maddesinin ddrduncu frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr$rmrzrve olmayaca$rmrzr, anrlan maddenin d6rduncu frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de$igiklik olmasr halinde buna iligkin belgeleri derhal verece$imizi; ihalenin Uzerimizde kalmasr halinde ise sdzlegme imzalanmadan once ihale tarihinde antlan maddenin d6rduncu frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadtgtmtza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokumanrnda yer alan duzenlemelere uygun olarak idarenize sunacaqrmrzr taahhut ediyoruz saytlt kanunun 4 Unctr maddesindeki "yerli istekli" tanrmr gere$ince "yerli istekli" durumundayz. 4- Yukartda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul etmiyorum. S- ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr/krsrmlarrnr her bir i9 kalemi igin teklif etti$imiz birim fiyatlar Uzerinden Katma Deger Vergisi harig ,26 - TL (SekizyUzYirmiBinYUzDoksanDdrt TL YirmiAltt KR) bedel kargtlt!tnda yerine getirece$imizi kabul ve taahhut ediyoruz. EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli A+ilio, 5e uiuqlt o NBBIMAIZE}IE 5758 Sotsk Crazlanir VD: Ib. siir vetlc. -}f3h 0rtrp Trbbi Jrn.ri[e ricaret n.{ Sokak No: 4/C Kat Z/1-A Karabagtar - iztrlir Gaziemir Vergi Dairesi Vergi No: Tic. Sicil: Tel : ( ) (Pbx) Fu: ( ) Banka GARANTI BANKASI Hesap No'lan: f ffouotui arufrst VAKIFBANK Karaballar $ubesi / lzmir Ege Kurumsal $ubesi / lzmir Karaballar $ubesi / lzmir

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMT CONSTRUCTION TOURISM INDUSTRY AND TRADE CO. EMT İNŞAAT TUR.SAN. ve TİC. A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 1322.Cad. (Eski 6.Cad.) No: 51/4 06460 A.Öveçler/ANKARA Tel

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ): Sayr Konu :77090:o+ - 8R : Teklif Formu T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn {.0..rl0.rzor: TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzetlikleri belirtiten 9 (Dokuz)

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

16 EYLÜL 2008 Sayı 1183

16 EYLÜL 2008 Sayı 1183 16 EYLÜL 2008 Sayı 1183 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 1. İHALE İLANLARI... 5 1.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2008/150554 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2008/149568 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

R TIR K RNESi SiSTEMi

R TIR K RNESi SiSTEMi İSTANBUL TİCARET ODASI SORU R TIR K RNESi SiSTEMi Naci TURGUT Taner TOYDEMİR YAYlN NO: 2010-120 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2015 YILI 83 KALEM GÖZ SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2015 YILI 83 KALEM GÖZ SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE Açık ihale usulü ile ihale edilen 2015 YILI 83 KALEM GÖZ SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 litre Akaryak1t(Motorin) ahm1 4734 sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir.

Detaylı

14 EYLÜL 2009 Sayı 1430

14 EYLÜL 2009 Sayı 1430 14 EYLÜL 2009 Sayı 1430 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/129245 Agaç ve Süs Çalıları Satın Alınacaktır.... 5 2. 2009/129490 Akaryakıt

Detaylı