T.C. sa6r.rx anrnnlrgt. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA :20L4 / L2L388

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. sa6r.rx anrnnlrgt. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA :20L4 / L2L388"

Transkript

1 G emir rnectitr"p Emin YILMAZ Cumhuriyet Mah. eetin 5k. No: 9/C Kartal / isianbul reh 0 2L5' Fax: Gsm: T.C. (imlik No: Yakacrk VD. No : Ticaret Sicil No: Firma Tanrmlaytct No: T.C. sa6r.rx anrnnlrgt TURK YE KAMU HASTANELERi KURUMU,".:.JKARA ili 2.BoLGE KAMU HASTANELERi BiRLi6i GENEL SEKRETERLit5i SATIN ALMA BiRiMi ANKARA ihale Kayrt N umarasr ihale Tarihi ihalenin Adr Teklif sahibinin Adr ve Soyadr/ Ticaret Unvanr Uyru!u TC Kimlik Numarasr (gergek kigi ise) Vergi Kimlik Numarast Tebligat r\dresi Telefon ve Fax N urnarasr 20L4 / L2L388 : :2015 MAL YrLl 154 KALEM CERRAH 5iiTl rn :Emir Medikal - Emin YILMAZ :T.C. : :Cumhuriyet Mah. qetin Sok. No:9/C Kartal/istanbul :O2L Fax : Yukarrda ihare kaytt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimanrnr olugturan ti.im belgeler tarafrmrzdan okunmug, anlagrlmr5 ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldulu belirtilen ttim masraflar ve teklil gegerlilik suresi de dahil olmak iizere ihale dokumanrnda yer alan ttim dozenlemeleri dikkate alarak teklil veroi[imizi, dok0manda yer alan vtik0mllilukleri yerine getirmememiz durumurroa uygulanacak yaptrrmlafl kadur ettigimizi beyan ediyoruz. ihale tarihinde 4734 sayrlt Kanunun 10 uncu maddesinin d^rdiin.ii frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e). lel ve (i) bentlerinde be'irtilen durumlarda olmadr[rmrzr ve olmayacalrmrzr, anrlan maddenin d<irdtinci.i frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hust ;i;ikin olarak durumumuzda deligiklik olmasr halinde buna iligkin 'i.,. belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise sdzlesme imzalanmadan 6nce ihale tarih'nde anrlan maddenin dorduncti frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmarjrfrmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer -1.,r diizenlemelere uygun olarak ic'arenize sunaca[rmrzr taahhi..lt ediyoruz 4734 sayrh KanJnun 4 irnci maddesindeki "yerli istekli" tan,mr gereiince yerli istekli durumundayrz.2 Yukarrda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kariur etmiyorum3 ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr her bir ig kalemi igin teklif ettilimiz birim fiyatlar 0zerinden Katna DeEer vergisi harig ,30 Tt Tt ( YUZ ON SEK Z BiN YiRMi BES tira OTuz KURUS) bedel kargr,!rnda yerine getireceeimizi kabul ve taahhtit ediyorum RIM LA Mh, EMIN YILMAZ xadar- istailoul tgl&tar:02 Gsfl ib ic liiniillo: Tic. Sic. No:741i84?,!u4, onr.ln?i! ik2j cro lr,++)sns N

2 I

3 h tll- emir medikol Emin YILMAZ Cumhuriyet Mah. Cetin Sk. No: 9/C Kartal / istanbul Tel: Fax: Gsm: T.C. Kimlik No: Yakacrk VD. No : Ticaret Sicil No: Firma Tanrmlayrcr No: ihale Kayrt No : 2014 / ihaletarihi :3O.1O.20L4. T.C. sn6r.lr nararuugt TURK YE KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA ili 2.BOLGE KAMU HASTANELERi BiRLi6i GENEL sekreterli6i. SATIN ALMA BiRiMi ANKARA BZ Teklif Ed ilen Srra No Mal Kaleminin Adrve Krsa Agrklamasl Birimi Miktarr Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan (Para birimi belirtilerek) 33 MULTiFLAMENT EM LEMEYEN ipek 2/O 25 MM K.i ADET ,880 TL ,80 TL 34 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEI'I rck 2/0 26 MM Y.i. AUE I '2,25 r 0,900 TL 38 MULTIFLAMENT EMILEMEYEN PEK 3/O 18 MM K.i. ADET ,880 TL ,72T1-39 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 3/0 18 MM Y.i. ADET 770 0,950 rl 684,00 TL 40 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 3/0 26 MM K.i. ADET ,900 TL 3.722,40rL 4l MU.TiFLI.IIIETIT EMiLEMEYEN PEK 3/0 26 MM Y.i ADET ,900 TL 3.412,80 TL 42 MU.TiFLAME}IT EMiLEMEYEN ipek 4/o 16 MM K.i. ADET ,880 TL ,50 TL 45 MUTTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 5/'u lb MM K.i. ADET 708 0,950 TL 672,60rL 46 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN PEK 5/O 15 MM Y.i. ADET z4o 0,950 TL 228,00 TL L20 L L SENTET K EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LENE 140 MM Y.i. SENTETiK EMiI.EMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LETJE 2/O 26 MM K.i. SENTETiK EMiI-EMEYEN MONUFLAMENT POLYPROTiT-clrE 2/0 26 MM Y.i. SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROP LENE 3/O 20 MM K.i. SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMFNT POL/P8!llL!IrEj/o?6 MM K.i. SENTET K EMiI.EMEYEN MOI\I^EI-AMENT POLYPROP LENE 4/0 1.6 MM 75 CM K.i. SENTETiK EMiI-EMEYEN MONOFLtIivTLITi PoLYPRoPiLENE 5/o 10 MM 75 cm K.i. ADET ,950 TL 1.748,00 TL ADET ,900 TL t2.27l,20rl ADET ,930 TL 7.425,L2rL ADET ,900 TL ,40 TL ADET ,900 TL 14.87L,60TL AUE I 3,t52 0,940 TL 5.J2O,66 I L ADET ,930 TL 6.924,78rL K.D.V HARiC TOPLAM TUTAR ,30 TL )&tks N$ IC MN, Tel&far:0 Ximiil llo: EMiN YILMAZ :9/C r(adat - israllslrl Grm : l $ l Iic. Sic. l{o:715847

4 I

5 r.^ \? METKUR Dr$ ricarer rrd. $ri. ffii Cafera!aMh.ModaCd.Zuhal'-^}!ii0V.fi;[#gifq}[.,Js[i::ri%1633o3101Fax:021633o31o2w BIRIM FTYAT TEKLIF MEKTUBU T.C.SB runriyp KAMU TIASTANET.E,N TUNUUU ANKARA il.i Z. golce KAMU HASTANEI.TNI girlici CgNEI. SE,TNPTENTIGI ihat-g rouisvonu BA$KANt-tcrNe Dr$KApr vtldirim BEvAZIT E.A.HAST. prlir semt PoLK. vrni BLir cao ETLTK- KEQTOREN /ANKARA Ihale Kayrt Numarasr 2014/ Ihalenin adr 2015 Mali Yrh 154 Kalem Cerrahi Stitur Ahmr Teklif sahibinin adr ve soyad/ ticaret unvanl UyruEu T.C TC KimlikNumarasr (sercek kisi ise) Vergi Kimlik Numarast METKUR Dr$ TiCARET LIMiTED $irketi CAFERAGA MAH. MODA CAD. ZUHAL SOK. NO :8/A MODA- KADIKOY/iSTANBUL Tebligat adresi METKUR Dr$ TICARET LIMITED $lrket CAFERAGA MAH. MODA CAD. ZUHAL SOK. NO :8/A MODA- KADIKOY/ISTANBUL Telefon ve faks l 01 / numarasl Elektronik posta adresi (varsa) l) Yukarrda ihale kayrt numarasl ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimantnt olugturan ttim belgeler tarafimzdan okunmuq, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldulu belirtilen tlim masraflar ve teklif gegerlilik stiresi de dahil olmak iizere ihale dokiimanrnda yer alan tiim di.izenlemeleri dikkate alarak teklif verdi$imizi, dokiimanda yer alan ytkiimluliikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlarr kabul etti[imizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayhkanunun l0 uncu maddesinin dordiincii ftkasmm (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrzt ve olmayacaltmzq antlan maddenin ddrdiincii fikrasrnm (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[igiklik olmasr halinde buna iliqkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin tizerimizde kalmast halinde ise sdzlegme imzalanmadan <ince ihale tarihinde antlan maddenin d<irdiincii fikrasmm (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale doki.imanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacaltmzr taahhiit ediyoruz. 3) 4734 sayrh Kanunun 4 i.incii maddesindeki "yerli istekli'tantmt gere[ince [yerlij istekli durumundayz. 4) Yukarrda yer alan I elektronik posta adresime ve fala numorama tebligat yapilmastru kabul ediyorum.l 5) ihate konusu isin I ek cetvelde yer alan kmmlarmr]her bir iq kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar iizerinden Katma Defier Vergisi harig [ ,28.- TL EllibeSbinsekizyi)zaltm6d6rttilrklirastyirmisekizkurugtur.l bedel kargrhprnda yerine getirecefiimizi kabul ve taahhtit ediyoruz '{\/, (( v &ss tr Metkur Drg $azimentfl(u iletlskdr$-$t\i\r Tlt(oaqFoPLo\q tll /

6 @ METKUR Dr$ ricarer LrD. $ri. I-6! \'aleraoamn Mooar'o t*"1ll;iiy?,liil"rg',[,""+]lj,'.',i11"'"'o''utll'-*;;;;; W sirim F YAT TEKLiF CETVEL Onayft ithalatcr Firma Kaylt No = Onaylr Ana Bayii Ta nrm layrcr No = a53 Numarast = 2013 ihale Srra No Mal Kaleminin Adrve Krsa Acrklamasr 49 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm 1/2 dai.y...uclu eift iene 90cm silikonlu Menge-i Ulke :isvigre Marka :Assut Katalog no i38855n Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M N1% 6MDN Kodu : AmbalaiSekli : Tek adetli Doset Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 3/0 25mm 1/2 dai.y.uelu Cift iene 90cm silikonlu Mente-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no ;38854N Srnrf : lll :Kardiyovaskuler Tip HUAP Barkod no :.+M N1+ GMDN Kodu : Ambalai Sekli i Tek adetli poset 53 Steril emilmez nitelikte Multifil.Ast. Polyester iplik 2/0 17mm 1/2 dai.yuv uglu gift iine 75cm silikonlu frrm pledget 3x3x1.5mm 5green/swhite Mente-iolke :isvigre Marka :Assut Katalogno :CV x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M507CV K GMDN Kodu : AmbalaiSekli : 10 adetli poset 54 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm U2 dai.yuv uclu.eift iene 75cm silikonlu frrm pledget 3x7x1.5mm 5green/5white Mente-iulke :isvigre Marka :Assut Katalogno :CV x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :.+M507CV U GMDN (odu :13905 AmbalaiSekli : 10 adetli poset 56 Steril,emilmez nitelikte Multifil. Ast. Polyester iplik 2/0 25mm 1/2 daire yuv uclu.gift iene 75cm sgreen/swhite silikonlu. Mense-iulke :isvicre Marka :Assut Katalog no :CV38855x10 Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no:.+m507cv lk GMDN Kodu : \\,\ Ambalai Sekli : 10'lu Doset.A. - \\ I\ B, Miktar Eirimi Teklif edilen Birim Fivat Adet 228 5,28 TL Bettlirklirasryirmi - sekizkurus Adet 168 5,28 TL Bett0rklirasryirmi - sekizkurus Adet 324 5,39 TL Betttirklirasrotuz - dokuzkurug Adet ,39 TL Bettiirklirasrotuz - dokuzkuru5 Adet 748 5,28 TL BeSt0rklirasryirmi - sekizkurus ft(or ad8 Mah'.\h) \ (x Toplam Fiyat 1.203,84 TL BinikiyUzUCtUrklirasr - seksendortkurus 887,04 TL Sekizyiizseksenyedi - ti.irklirasrddrtkurus 1.746,36 TL Binyediyiizkrrkaltrtiirklirasrotuzaltrkuru ,12TL Begbinaltryii<krrksekiztUrklirasryetmitikikurut 3.949,44TL Ucbindokuzyiiakrrkdokuztiirklirasrkr rkdiirtkurut

7 METKUR or$ ricaner LrD. $ri. caferaoa Mh. Moda cd. zuhal sk. No:8/A Moda - Kadrkdy / lstanbul/ TURKIYE Telr Fax: Kadrkdy VD.: Ticaret Sicil No: iha le Mal Kaleminin Adr ve Krsa Srra No Acrklamasr 128 steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 4/0 17mm 1/2 dai dai yuv.uglu eift idne 90 cm Mense-iiilke :isviere Marka Katalog no :9873N Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskliler HUAP Barkod no:.+m nu GMDN Kodu :13909 Ambalaisekli : Tek adetli Doset r32 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue mm /2 dai daiyuv.uglu gift igne 90 cm MenSe-i iilke : isvigre Marka : Assut Katalog No :98853N : lll srnrf Tip : Kardiyovaskiiler HUAP Barkod No : +M N13 GMDN Kodu :13909 Ambalai Sekli : Tek adetli poset 135 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 5/0 17mm 1/2 daiyuv uelu eiftibne90cm Menge-i Ulke :isvigre Katalog no :9872N Srnrf Tip :lll :Kardiyovaskuler HUAP Barkod no :.+M N15 GMDN Kodu :13909 Ambalai Sekli : Tek adetli poset 138 Sterilemilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 6/0 10mm V2 dai yuv uclu micropoint 280 micron gift ibne 75 cm Menge-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no : Srnrf : lll Tip :Kardiyovaskiiler HUAP Barkod no :..+M P GMDN Kodu :13909 AmbalaiSekli : Tek adetli poset 139 Steril emilmez nitelikte monofil Polypropylene iplik blue 5/0 13 mm 3/8 dai. Yuv. UClu micropoint 300 micron Cift iene 75 cm. Menge-i0lke :isvigre Marka :Assut Katalog no :9991 Srnrf : lll :Kardiyovaskiiler Tip HUAP Barkod no:.+m GMDN Kodu :13909 Ambalai 6), sekli : Tek adetli Doset \.. n / 8' Miktar Birimi Teklif edilen Birim Fiyat Adet 48 5,28 Tt Bestiirklirasryirmi - sekizkurus Adet 500 5,28 TL EeStiirklirasryirmisekizkurug Adet ,28 TL Begtiirklirasryirmi - sekizkurug Adet ,00 TL Oniigtiirklirasr Adet 560 I'tETl( C.roraoE 5,28 Tt BeStiirklirasryirmi - sekizkurus t urdehtnn Mah. iihd6pf\z\dls efi T[: Toplam Fiyat 253,44 fl ikiyiizellii.ictiirklirasrkrrkdtirtkurus 2.640,00 TL ikibinaltry0zkrrktiirklirast 9.123,84 Tt Dokuzbiny[izyirmiUg - t[irklirasrseksendairt - kurut 1.950,00 TL Bindokuzyiizellit0rklirasr 2.956,80 TL ikibindokuzyiizellialtrt[irklirasrseksenkurug \t :D.\l It{o:E\

8 iha le Mal Kaleminin Adrve Krsa Srra No ACrklamasr 140 Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 7/0 13mm 3/8 dai yuv uclu micropoint 250 micron Cift iene 50 cm MenSe-iUlke : isvigre Marka : Assut Katalog No : Slnf : lll Tip : Kardiyovaskiiler HUAP Barkod No : +M K GMON Kodu :13909 Ambalaj$ekli : Tek adetli poset 747 Sterilemilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 7/0 8mm 3/8 dai yuv uglu micropoint 230 micron gift iene 60 cm Men5e-i0lke :isvigre Marka :Assut Katalog no :95O7O7 L42 Srnrf Tip :lll :(ardiyovaskuler HUAP Barkod no:..+m GMDN Kodu :13909 Ambalaj$ekli :Tek adetli poset Steril emilmez nitelikte Monofil Polypropylene iplik blue 8/0 m 6mm 3/8 dai yuv uelu micropoint 150 micron lift igne 60 cm Men5e-iiilke :isvigre Marka :Assut Katalog no : Srnrf : lll :Kardiyovaskiiler Tip HUAP Barkod no:.+m m GMDN Xodu :13909 Ambalaj Sekli : Tek adetli potet Metkur Drt Ticaret Limited Sirketi Sirket M0diiru 9aziment Kuran B2 M iktar Birimi Teklif edilen Birim Fiyat Adet ,20 TL Oniigttirklirasryirmikurug Adet L5,77IL OnbettUrklirasronyedikuru5 Adet ,68 TL OnUCtUrklirasralt. Toplam Tutar (K.D.V Harig) mrgkuru5 Toplam Fiyat 2.376,00 TL ikibiniicyiizyirmialtr - t0rklirasr 4.924,80 Tt OiirtbindokuzyUzyirmi ,00 TL Onsekizbinikiy0zd6rtttirklirasr ddrttiirklirasrseksenkuru ,28 TL Ellibegrbinsekizyiizalt - mrtdairttiirklirasryirmi - sekizkurus ricaber LTD. SIl. Zutul Sok. o:rya 31 0r. 3s03r c vd g,l /

9 T.C. S.B. TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ANKARA ili 2. BOLGE KAMU HASTANELERI BIRLiGi GENEL SEKRETERLIGI ihale KoMisYoNU BAqKANLI6I,NA KEqIOREN/ANKARA BIRIM FIYAT TEKLIF MEKTUBU I! covrdren Kayrt Numarasr adt 20141',t Mali Yrl 154 Kalem Cerrahi Siitur Ahmr Teklif sahibinin adr ve soyadr, ticaret unvant Uyrulu Kimlik Numarasr ; (gercek kigi ise) COVIDIEN SAGLIK A.9. T.C. 'ergi Kimlik Numarasr BOGAzlgl KURUMLAR V.D. - ebligat adresi 883 0' Saray Mah. Esnaf Sok. Akkom OIis Park Laodik Plaza No : 2 Kat : 3-4 Umraniye / ISTANBUL Telefon ve faks numarasr Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukanda ihale kaytt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokiimanrnr oluqturan tiim belgeler tarafrmlzdan okunmug, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil olduou belirtilen tum masraflar ve teklif geqerlilik suresi de dahil olmak Uzere ihale dok0manrnda yer alan tum duzenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokumanda yer alan yukumlulirkleri yerine gelirmememiz durumunda uygulanacak yaptrflmlafl kabul ettioimizi beyan ediyoruz. 2) lhale tarihinde, 4734 sayrlr Kanunun 10 uncu maddesinin ddrduncti frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrgrmrzr ve olmayacagrmrzr, anrlan maddenin ddrdunco frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda deoigiklik olmasr halinde buna iliskin belgeleri derhal vereceoimizi; ihalenin ozerimizde kalmasr halinde ise sozlegme imzalanmadan iince ihale tarihinde anrlan maddenin dordiincii ftkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrgrmrza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer alan duzenlemelere uygun olarak ldarenize sunacaormrzr taahhut ediyoruz. 3) 4734 sayrl Kanunun 4 Uncu maddesindeki 'yerli istekli'tanrmr gereoince lyerli] istekli durumundayrz. 4) Yukanda yer alan [elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul eimiyorum.] 5) Ihate konusu isin I ek cetvelde yer alan krsrmlannr] her bir is kalemi iqin teklif ettioimiz birim fiyallar 0zerinden Katma Deoer Vergisi harig ; Yalnrz/ TL Yalnrz/Birmilvonvediviizdoksand6rtbinviizseksenalh-TLiki-KR bedel kargrhgrnda yerine getireceoimizi kabul ve taahhut ediyoruz. Saygrlaflmrzla, covidien SAGLTK A.$. BURAK GOK r4 CovrDrr:N SAdLIK 4.5. S^RAY MAHALLESI, ESNAF SoxAx Ax(oM OFls PARK I-AoDII< PL^ZA No:2 Kar:3-4 UMR-{NlYE, &"e*$,rr(a [r] IFI

10 Birim Fiyat Teklif Cetveli I t covrdren HALE KAYtr NUMAMS : 20,t {t Srra No covidien KODU UBB KODU Mal Kal6mlnin Adr v9 Krsa Agrklamasr MARKA Birimi Miktan Teklif Edilen Birim Fiyat TL Tutan TL 1 GMM563L 0884s2't GMM573L 't ABS. MONOFLAMENT PoLYDIAXANoN/PoLYGLYco NATE o 40 MM Y.l. 1socM LOOP PoLYoIAXANoN/PoLYGLYco NATE 1 40 Mm Y.l. t5ocm LOOP COVIDIEN Adet ,35 TL 5.63t,60 TL COVIDIEN Adet s ,70 TL ,00 TL COVIDIEN Adet 300 4,92IL 1.476,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYolaxaNoNiPoLYGLYco COVIDIEN Adet ' ,90 TL E.820,00 TL s NATE 2'O 26 MM Y I ABS, MONOFLAMENT PoLYDIAXANoN/PoLYGLYco covtoten Adst 980 6,80 TL 6.664,00 TL SMM 't aa 'l ABS, MONOFLAMENT PoLYDlAxaNoN/PoLYGLYco COVIDIEN Adet ,OO TL ,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYDlaxaNoNrPoLYGLYco COVIDIEN Adet ,25 TL 8.265,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYolaxaNoN/PoLYGLYco NATE aro 16 MM Y I COVIDIEN Adet 560 5,80 TL 3.248,00 TL ABS. MONOFLAMENT PoLYoiAxANoN/PoLYGLYcO COVIDIEN Adot ,65 TL 6.328,00 TL ASS. MONOFLAMENT PoLYDIAxANoN/PoLYGLYco covtdten Adet 704 5,55 TL 3.907,20 TL ABS, MONOFLAMENT PoLYDlaxaNoN/PoLYGLYco NATE 6/0 t3 MM Y.l. covtoten Adet 500 5,85 TL 2.925,00 TL MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 2/o 26 MM i/2 90 COVIDIEN Adet rt 984,96 TL cm Y-c-l- MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN zo 36 MM 90 ci COVIDIEN Adet 12 6,45 TL 77,40TL 5't 't s MULTIFLAMENT POLYESTER EMiLEMEYEN 3/o't7 MM 1i2 90 cmyc I MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 3,0 26 MM 1/2 90 cm Y.c l. MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 2/O 17 MM PLEJITLI (3x3x1,s) Y.C.l. "1 po9ehe 8.d.t m.vcuttu. be! lrtll. n fly.t polettekl l.detl. covtdten Adet 96 4,65 TL 446,40 TL covtdten Adet 168 4,90 TL 823,20 TL covtdten Adet 324 5,90 TL 1.9't1,60 TL A(xoM OFls PARX LAoDIK Pr^z^ No:2 KAr:3-4 UMR NIYE,34758 istanbul, TiJRKIYE TIC^RET SICI! No: frl LFI

11 HALE KAYtr NUMAMS : s s 't 4t' MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYETI2/O 26 MM PLEJITLI (6x3x1,5) Y.q.l. "l po9.n. l0.d.t mevcuttur bellrtllcn fly.r potenekl I.deiln MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN 4ro 16 MM PLEJITLI (3x3x1,5) Y.9.1. "l po9ette I.dot m.vcuttur lellnll.n tlyrt potettekl I adeun I t covrdren COVIDIEN Adst ,65 TL 4.873,20 TL COVIDIEN Adet 12 7,80 TL 93,60 TL s r SM 't GM sm GM t sm MULTIFLAMENT POLYESTER EMILEMEYEN PLEJlTslz zo 26 MMYcI SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 2toTa'{MKl SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 2ro26MMYl SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 3/o 20 MM K.l. SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER Sro20MMYl SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ clikomer 3/o 25 MM r< I COVIDIEN Adet 748 4,32 fl 3.231,36 TL COVIDIEN Adet 980 5,r0 TL 4.998,00 TL COVIDIEN Ad6t 524 4,60 TL 2.410,40 TL COVIDIEN AdEt ,70 TL 8.742,00 TL COVIDIEN Adet 240 4,90 TL 1.176,00 TL COVIDIEN Adet ,50 TL 7.038,00 TL 62 GM122 08a452'.t sm691 08a UM s MONOFLAMENI PoLYGLEXAPRoiU GLiKoMER SENTETIK EMILEBILEN MONOFLAMENT PoLYGLEXAPRoN/ GLIKoMER SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT POLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER COVIDIEN Adet ,45 TL 4.823,80 TL COVIDIEN Adet ,60 TL ,40 TL COVIDIEN Adet ,95 TL 6.910,20 TL 65 sm 't01 68 sm G i c clg't c SENTETIX EMILEBILEN MONOFLAMENT POLYGLEKAPRON/ GLiKOMER SENTETIK Eli,tlLEBlLEN MONOFLAMENT PoLYGLEKAPRoN/ GLIKoMER 610liMMxl SENTETIX EMILEBILEN MULTIFLAtUENT PoLYGLACTiNE o 26 MM Y I SENTETIX EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE o 35 MM Y I SENTETIK EiitILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAGTINE o 40 MM Y.l SENTETIK EMILEBILEN irultifla[]ent Pol YGI acrine t,6 MM k i COVIDIEN Adet ,35 TL 6.634,00 TL covtdten Adet 864 6,25 TL 5.400,00 TL covtdten Adet 144 3,50 TL 504,00 TL covtdten Adot ,0s TL ,40TL covloten Adet ,94 TL ,40 TL covtoten Adet 60 3,98 TL 238,80 TL S^R ry MaHALLESI, ESNAF Sox^ AKKoM OFIs PARK LAoDI( Pr"rza No:2 Kar:3-4 UMRANIYE, istanbui, TURI<IYE TICARET SICIL No: [T [F]

12 ihale KAYIT 2014t SENTETIK EMILEBILEN 79 clg 't MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE r 40 MM Y.l. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT 80 cl PoLYGLACTINE MM r<aeaclafp sr'lrlinii 81 cl8't 't c G s08'l 84 c G aa c1811 0aa S GLI s GL , 't G u s4 93 s 't I! covrdren COVIDIEN Adet ,93 TL 190.s55,48 TL COVIDIEN Adet 392 6,45 TL 2.528,40 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT pol YGI acrlne 2 ao MM Y I covtdten Adet 't.788 5,98 TL ,24 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcrlNE 2 ae MM Y I SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 2ro 20 MM Y.l. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE zo 25 MM K.l. SENTETIK EiIILEBILEN MULTIFLAMENT Por YcLAcrlNE 2ro 2E MM Y I SENTETIK EMILEBiLEi{ MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 2/o 35 MM Y.l. SENTETIK EIi.IILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/o 18 MM K.I. SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3ro 20 t'rit Y.l. SENTETIK EIiIILEBILEN MULTIFLAi,ENT PoLYGLACTINE 3ro 2s MM K.l. covtdten Adet 860 4,90 TL 4.211,00. 't covtoten Adet 48 3,90 TL 147,20 fl COVIDIEN Adet r ,62 TL ,76 TL covtoten Adet ,76TL ,96 TL covtdlen Adet 't.200 3,20 TL s.840,00 TL COVIDIEN Adst t5.'t 68 4,50 TL ,00 TL covtdten Adet 3.,r 92 3,25 TL ,00 TL covtdten Adet ,90 TL 3s.280,00 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/o 25 MM Y-l- SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/o 13 MM,I/2 Yl SEI{TETIK EUILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 1./o 18 tt 75 cmyl SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4ro i7 mm 75 covtdten Adet ,80 TL ,00 TL COVIDIEN Ad6t 60 5,90 TL 354,00 TL covtdten Adet ,32 TL ,92 TL covtdten Adet ,78 TL ,12TL 94 G SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/O 19 MM'I/2 Yl COVIDIEN Adet 480 4,35 TL 2.088,00 TL 95 s G /r4954 >ffi lsr,rnsur SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYcLAcrlNE 4Jo 25 MM K.l. SENTETIK EIiIILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 4/o 30 MM Y.l. AxxoM OFIS PARX EsNAF SoxAx LAoDI( Pr^zA No:2 KAT:3-4 UMRcNtYE,34758 IsT^NBUL, TURKIYE Tlc^REr SICIL No: covtdten Adot ,75 TL 7.01't,00 TL COVIDIEN Adet 360 3,92 TL 1.411,20 fl lt' IFI

13 I t covrdren HALE KAYIT NUMARASI : SENTETIK EMILEBILEN G '17 MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 5/o'13 MM 7s cmyi 98 SL63O SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 5/o 16 MM K.l. COVIDIEN Adet ,45 TL 5.046,30 TL COVIDIEN Adet ,55 TL ,20 TL 99 s S SENTETIK EMILEBILEN UULTIFLAiIENT PoLYGLAGTINE 6/0 13 MM K.I, COVIDIEN Adet 792 5,15 TL 4.078,80 TL 100 UL,I O,I '102 L s L i L SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 6/0 13 MM Y,I, SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE serbesr o i2 COVIDIEN Adet 228 4,55 TL '1.037,40 TL COVIDIEN Adet 9't 0 12,75 TL ,50 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAUENT PoLYGLAcTINE serbesr I 6X45CM COVIDIEN Ad6t 24 12,75 fl 306,00 TL SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 2 COVIDIEN Adet ,98 TL s.478,00 TL t6dcm SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE SERBEST zo covtdten Adet ,75. 'L ,00 TL r2xascm SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE SERBEST zo COVIDIEN Adet ,98 TL i14.864,08 TL 107 L L L s845 1'12 vlocm ',l32249 SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAI'IENT PoLYGLAcTiNE serbesf 3/o l2xascm SENTETIK Eli,tlLEBlLEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 3/O 6)(taaM SENTETIK EMILEBILEN MULTIFLAMENT PoLYGLAcTINE SERBEST 4/O SENIEIIK EMiLEBiLEN YARA KAPAMA SI]TURU 3/o K,I, COVIDIEN Ad6t ,75rL ,00 TL covtoten Adet ,60 TL 52.1r6,00 TL COVIDIEN Adet ,75TL ,00 TL covtoten Adet 60 s7,00 TL 3.420,00 TL 113 cp covtoten Adet ,55 TL 8.860,80 TL 114 sp PoLYPRoPILENE O 30 TtM Y.I. sentetk Eit]LEMEYEN MONOFLAMET.IT covtoten Adet 't.008 PoLYPRoPILENE o 40 M K.l. 4,30 TL 4.334,40 TL sentetk EidLETTEYEN 't 15 cp 't MONOFLAMENT covtdten Adet 408 4,00 TL 1.632,00 TL PoLYPRoPILENE 1 26 MI, Y.I 1't 8 cp SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT covtoten Adet ,60 TL 6.624,00 TL PoLYPRoPILENE 1 40 MM Y.l. SENIETIKE ITEfrEffi MONOFLAMENT 119 SP O covtdten Adot 't ,07 PoLYPRoPiLENE TL ,76 TL 2/o 26 MM Kl "lu covro,rn tcrrr e.r. ffi$h SAR Y M^HALrEsl, ESN^F Soxa( AxxoM OFts PAR( LAoDIx Pr,AzA No:2 KA-r:3-4 UMRNIYE,34768 isranbul, TiiRKIYE TICARET SICIL No: ' ITI +90-2L lfl

14 ihale KAYIT '120 VP '12'l VP 't vp872x /t t SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE zo 26 MM SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE zo 30 MM SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoP LENE 3/016 MM I I covrdren COVIDIEN Adot ,50 TL 27.9i14,00 TL covtdten Adet ,80 TL 8.892,00 TL COVIDIEN Adet 240 4,60 TL 1.104,00 TL '124 SP MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 3,0 20 MM Kl SENTETIK EMILEMEYEi{ MONOFLAMENT 125 sp PoLYPRoPILENE 3/o 26 MM xl COVIDIEN Adet ,27 rl ,12 TL covtdten Adet ,75 TL ,00 TL 126 vp832x SENTETIK EiIILEMEYEN ITONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 3/o 28 MM COVIDIEN Adet 1,770 4,20 TL 7.434,00 TL Yl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT 't27 SP PoLYPRoPILENE,t o t6 ti, covrdren Adet ,70 TL 't3.882,40 TL 75 cmkl SENTETIK EMILEMEYEN 128 vp557x MONOFLAMENT COVIDIEN Adet 48 5,98 TL PoLYPRoPILENE 4/o 17 MM 90 cmycl 2a7,O4 fl SENTETIK EMILEMEYEN MOIIOFLAMENT 129 sp s PoLYPRoPILENE 4/O 20 MM covtoten Adet ,28 TL ,48 TL 130 vp771x 't 3t vp761x 't kl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4/o 20 MM Yl SENTETIK EIIILEI/tEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4,0 22 MIiI 90 COVIDIEN Adet 360 4,75 TL 1.7't0,00 TL COVIDIEN Adet 120 6,25 TL 750,00 TL 't32 vp521x SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE MM 90 COVIDIEN Adet s00 5,98 TL 2.990,00 TL '133 sp vp556x ' ffi CovrDrrN SAdLIK A.S. SEtITETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 4/O 26 Mi, kl SENTETIK EIIILEMEYEN MONOFLAMENT PoLYPRoPILENE 5/o t7 itl,l90 cm Y-c.1. SENTEfIX EUILEMEYEN SaRrY M^HALLEsl. EsN^r SoKAx ArKoM OFts P^RK \ LAoDIK PL^z^ Nor2 K^r:3-4 \ covtdten Adst ,10 TL 5.797,40 TL covtoten Adet ,20 TL 8.985,60 TL MONOFLAMENT 138 vp733x 't covtoten Adet 150 6,60 TL 990,00 TL PoLYPRoPILENE 6/013 MM 139 vp706x 0884s SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENf PoLYPRoPILENE 5/O 13 MM 3raT5CMYCl COVIDIEN Adet 560 5,03 TL 2.8't6,80 TL +90' [T] lf) istanbul, TURKIYE TIc^REr SlclL No:

15 E I covtdren ixnle xnvr NUMARAST : vp727x vp630x vp902x '1039s cvg sv sv9940g s21 1 s0669 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 7'O 13 MM irtanl1my.1l SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAi'ENT PoLYPRoPILENE 7/o 8 MM 3/8 RnaMvnl SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 8/O 6 MM 3'S BoeMYel SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT Pat Yct aerinf o rn ilm v I SENTETIK HrzLr EMILEBiLEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3'O 19 MM K.I SENTETIK HrzLr eulteelteh MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3/O 25 MM K.I COVIDIEN Adet 180 7,90 TL 1.422,00T1 COVIDIEN Adet ,34 TL 2.614,64TL COVIDIEN Adet ,99 TL 2.099,00 Tt COVIDIEN Adet 48 7,80 TL 374,40TL covtdten Adet ,70 Tt 93.9't3,20 TL COVIDIEN Adet ,25 TL ,00 TL 149 SV9909G SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE luo 12 MM K.I. COVIDIEN Adet 876 8,20 TL 7.183,20 TL 150 cv SENTETIK HIZLI EMILEBILEN MULTIFLAMENT pot var aerlrur arn ra MM Y I COVIDIEN Adet r.530 7,45 TL ,50 TL 151 sv SENTETIK xrztt emlueelueh MULTIFLAMENT PoLYGLAGTINE /uo 19 Mitt K.l. COVIDIEN Adet ' ,80 TL ,80 TL 1s3 sv SENTET K HIZLI EMiLEBILEN MULTIFLAMENT pouvclacrlne ryo 26 MM K.l. COVIDIEN Adet ,77 TL ,00 Tr Toplam Tutar (K.D.V. Harig ,02 TL YALNIZ Birmilyonyediyfizdoksandiirtbinyiizseksenalb-TLiki-KR covldlen SAGLTK A.S. BURAK GOK Covrorex Sedrrx A.$ IsreNeur- Senev Menallesl, EsNAF SoKAK AKKOM OFIS PARK LAODIK PLAZA NO:2 KAT:3.4 UrnlneNlvr, IsreNsur-, TUnxlvr TlcAREr Slcll No: ltl IFI

16 =:._ẕ T I I I - YlI.CE oo TrBBi oeregler ITHAI.AT IHRACAT MUMESSILLIK SANAYI TICARET LTD. $Tl. Merkez:Millet Cad. Karagul i9 Merkezi No:88 Frndrkzade ' istanbul Tel.:(0212) s '(02121s (0212) Fax:( Fabrika:Organize San. Bolgesi'14. Cad' $anlrurfa Tel.: (041a) 369 1s 66 Web :www.yu-cetibbi.com BIRIM FTYAT TEKLTF MEKTUBU T.C.SAGLIK BAKANLIGI TIIRKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU ANI(ARA ii,i Z.NOICE KAMU HASTANELERi BiRLiGi GENBL SEKRETERLiGI Ihale Kaylt Numarasr Ihalenin adr Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanr in,q.r,r KoMisyoNU BASKANLIGINA 30n0 tz0t n OI5 MALi YILI I54 KALEM CERRAHi SUTUR ALIMI yu-ce TrBBi GEREqLER iru. iun. utrvtbssilt ix SAN.TiC.LTD.STi T.C. UyruEu TC Kimlik Numarasr' (eercek kisi ise) Vergi Kimlik Numarasr 29t Tebligat adresi Telefon ve faks numarasl Elektronik posta adresi MiLLET caddesi KARAGUL ig mrnx. No:84i88 FINDIKZADE- FATiH / istanbul TEL: FAKS : 0 2lZ ) Yukarrda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale doktimantnr olugturan tum belgeler tarafimrzdan okunmug, anlaqrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen tiim masraflar ve teklif geqerlilik siiresi de dahil olmak iizere ihale doki.imanrnda yer alan tiim dtizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokiimanda yer alan yiiki.imliili.ikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlan kabul etti$imizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun l0 uncu maddesinin drirdiinci.i fikrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr$rmrzr ve olmayaca$rmrzr, anrlan maddenin dordiinci.i fikrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de[igiklik olmasr halinde buna iliqkin belgeleri derhal verece[imizi; ihalenin lizerimizde kalmast halinde ise sdzlegme imzalanmadan once ihale tarihinde anrlan maddenin ddrdi.incii fikrastntn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrprmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokiimanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunacaltmtzr taahhiit ediyoruz. 3) 4734 sayrh Kanunun 4 tinc[ maddesindeki "yerli istekli" tanrmr gere[ince yerli istekli durumundayrz. 4) Yukarrda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul ediyorum) 5)ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr her bir ig kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar i.izerinden Katma De[er Vergisi harig ,98.-TL( Yediyiizaltmrgaltrbin yiizkrrkdokuz TiirkLirasr. doksansekizkurug.) bedel kargrhfirnda yerine getirece[imizi kabul ve taahhiit ediyoruz. Adr - SOYADI/Ticaret Unvanr Kage ve imza -"..-_veysicengizbalqtk CE TIBBI II-IR MUM. SAN lr Cnd.Karagii :r-'.r"atih/ist.ieli I Ar {\ 4 Jt,g 15 6 ustafapasi

17 :: {IlI-gE oo -= TIBB ae RE9LER ITHAIATIHRACATMOMESSILLIK SANAYI TIcARET LTD. 9Tl. = T.C seglrx uaranlrgr rurrivr KAMU HASTANELERi runurvlu ANKARA ir,i z.nolcn KAMU HASTANELEnI ninligi cenel srxnrrrruigi ihnt,r rouisvonu nagxanuglna niniu riynr rpxr,ir cprvui Merkez:Millet Cad' Karag0l i9 Merkezi No:88 Frndrkzade ' istanbul Tel.:(0212) '(02121s (0212) Fax:( s 79 Fabrika : Organize San. Bolgesi 14. Cad. $anlturfa Tel.: (0414) Web :www.yu-cetibbi'com ve KlsAA9 XUMS BiRIM TEKLIF EoILEN BIRIM FIYAr(rr) l5 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 0 CILE ipek 17 x 45 cm STERISILK I ADET 900 2,18 TL 1.962,00 TL l6 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN I CILE ipek l7 x 45 cm STERISILK l ADET ,20 rl 5.676,00 TL l'1 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 2 cile ipek I7 x 45 CM STERiSILK I I ADET 300 2,2O TL 660,00 TL l8 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 2/0 CILE ipek l7 x 45 cm STERISILK ADET 4.2t2 1,90 TL 8.002,80 TL l9 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN 3/0 CiLE ipek l7 x 45 cm STERISiLK I ADET ,90 TL 4.096,40 TL 20 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN 4/O CiLE ipek I7 x 45 CM STERISILK I ADET 600 2,30 TL 1.380,00 TL 23 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN IPEK O 30 MM K.i, STERISILK I ADET ,28 TL 1.658,88 TL 24 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek O 30 MM Y.i STERiSILK I ADET 386 1,41 TL 544,26 rl 25 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN IPEK O 35 MM 75 CM 3/8 K.i. STERISILK I I 43 ADET ,22It 6.861,28 TL 26 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 0 35 MM 25 cm y.i STERISILK I ADET ,35 TL 1.420,20TL 27 MULTIFLAMENT EMILEMEYEN IPEK I 30 MM Y.i. STERISILK ADET L840 1,28 TL 2.355,20 TL 28 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 3OMM K,i STERISILK I ADET ,18 TL 5.767,84 TL 29 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 40 MM Y.i STERISILK ADET z.ro I r,rz rl 2.609,60 TL 30 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek I 4OMM K.i. STERiSILK I ADET rl 6.860,80 TL 33 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 26 MM K.i STERISILK ' ADET L8l 0 1,29 TL ,90 T 34 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 26 MM Y.i STERISILK I ADET 2.2s6 1,24 rl TL 35 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 2/O 30 MM Y.i STERISILK I ADET 1.2' TL 1.7'14,50 TL 38 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 3/O I8 MM K,i STERISiLK ADET tt 3qq I t,zt tt ,88 TL 39 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 3/0 l8 MM y.i STERISILK I ADET 't20 1,40 TL 1.008,00 TL 40 MULTiFLAMENT EMILEMEYEN IPEK 3/O 26 MM K.i STERISILK I 647 l ADET ,28 TL 5.294,08 TL MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN IPEK 3/O 26 MM Y,i STERiSiLK I ADET ,28 TL 4.8s3,76 TL MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 4/0 l6 MM K.i STERISILK ADET ,22 Tl 1 s n30 10 r_l 43 MULTiFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 4/O 19 MM Y,i STERISILK l ',1143 ADET 600 1,38 TL 828,00 TL 45 MULTIFLAMENT EMiLEMEYEN ipek 5/O I6 MM K.i STERISILK I 506 I ADET 708 1,48 TL 1.047,84 rl MULTIFLAMENT EMILEMEYEN IPEK 5/O I6 MM Y.I STERiSILK I ADET 240 1,48 TL 355,20 TL 76 SENTETIK EMiLEBILEN "rtrit**-*r roa"oa*ri*t o o^* "i STERiLACTIN I 788 I ADET ,38 TL ,80 TL 79 SENTETIK EMILEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE I 40 MM Y.i. STERILAcTIN I ADET ,1 8 TL ,48 rl 8l SENTETiK EMiLEBiLEN MUL,TiFLAMENT PoLYGLACTiNE 2 4O MM Y,I STERILAcTIN I ADET I 788 2,60 TL 4 648,80 TL 81 SENTETiK EMiLEBiLEN MUL,TIFLAMENT PoLYGLACTiNE 2/O 25 MM K,i STERILACTIN l ADET ,38 TL ,24 rl 85 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT polyclactine 2/0 25 MM y.i. STERILACTIN ADET ,09 TL 68.'t25,64 TL 86 IsENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT polyglactine 2/0 35 MM y.i. srerllacrn ADET ,55 TL 3.060,00 TL 87 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTIFLAMENT PoLYGLACTINE 3/O I8 MM K.I STERiLACTIN I ADET z,sq ru i ,12 TL f- 88 rl. SENTETIK 46\ EMILEBILEN MULTIFLAMENT POLYGLACTINE 3/O 2O MM Y,I. STERILACTIN I ADET 3.t92 2,42 rl TL 89 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 3/O 25 MM K,i. STERiLACTIN I ADET ,39 TL ,00 TL SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 4/O I6 MM STERiLACTIN I A,DFI g,1ffiarl STI io:e4i3l q,r, ilq 19 Liu[:i:trl 't\ tol rt

18 93 SENTETiK EMILEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE 4/O I7 MM 75 CMKI STERILACTIN I ADET ,38 TL ,52 TL 94 SENTETiK EMiLEBiLEN MULTiFLAMENT POLYGLACTiNE 4/O I9 MM I/2 Y.i. STERILACTIN I ADET 480 2,56 TL 1.228,80 rl 98 isentetik EMILEBiLEN MULTiFLAMENT PoLYGLACTiNE 5/O I6 MM K.i STERILACTIN t ADET ,48 TL TL SENTETIK EMILEBILEN MULTiFLAMENT 102 POLYGLACTiNE SERBEST O I2 d{am STERILACTIN I AOET 910 4,32rL 3.931,20 TL 105 SENTETiK EMiLEBILEN MULTiFLAMENT POLYCLACTINE SERBEST 2/O l ryit(am STERILACTIN I AOET ,32TL 'I 1.698,56 TL SENTETiK EMILEBILEN MUI,TIFLAMENT POLYGLACTINE SERBEST 106 2/O KJ.d<'T/ STERILACTIN ADET ,40 TL ,40 Tt 107 SENTETiK EMiLEBiLEN MUI,TiFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 3/O I 2X45CM STERiLACTIN ADET ,24 rl ,68 TL SENTETIK EMiLEBiLEN r08 MUI-TiFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 3/O 6X4saM STERiLACTIN ADET ,40 TL ,00 TL SENTETIK EMILEBILEN I l0 MUI,TIFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 4/O I?YdsaM STERILACTIN I AOET L l68 4,28 TL 4 999,04 TL ill SENTETIK EMiLEBILEN MUI.TIFLAMENT POLYGLACTiNE SERBEST 4/O 6X45CM _ STERILACTIN t ADET 504 3,80 TL 1.915,20 TL I r rr SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE O 30 MM Y.i. STERiLEN ADET ,53 TL 3.818,88 TL lt4 ; SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE O 40 MM K.i STERiLEN I ADET ,48 TL 1.491,84 TL ll7 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE I 40 MM K.i STERiLEN I ADET t80 1,58 TL 284,40 Tt I l8 SENTETiK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE I 40 MM Y.i STERiLEN I ADET ,38 TL 2.539,20 TL I t9 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 2IO 26 MM STERILEN I ADET ,28 TL TL 120 I SENTETIK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 2/O 26 MM STERILEN I 746 I ADET ,48 TL TL,1, SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 2/O 30 MM I/2 ''',75cMYi. STERiLEN ADET ,38 TL 3 229,20 rl I 22 I SqNTETIK EMTLEMEYEN MONOFLAMENT polypropilene 2/0 30 MM STERILEN ADET ,38 TL 6.888,96 TL 124 SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 20 MM STERILEN ADET ,24 TL ,44 TL l 29 SENTETIK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE4/O 20 MM K.i _ STERILEN ADET ,38 TL TL 30 SENTETIK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 4/O 20 MM STERILEN I ADET 360 1,54 TL 554,40 TL SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT 32 POLYPROPILENE 4/O 26 MM 90 cmyci. STERiLEN ' ADET 500 3,65 TL 1 825,00 TL SENTETIK l3 EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 4/O 26 MM Ki. STERiLEN _ ADET t.414 i 1,44 TL 2.036,16 TL SENTETIK EMILEMEYEN 34 MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 5/O I6 MM 75 CMKi STERiLEN ADET ,39 TL ,94 TL Yalnrz: YediyUzaltmtgaltbin yilzkrrkdokuzturklirast SENTETIK t2s EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 26 MM K.i. STERILEN I ADET t6.s24 '1,22'lL ,28 TL I 't26 SENTETiK EMILEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPiLENE 3/O 26 MM Yi STERILEN I ADET t.710 1,45 TL 2.566,50 TL l2'7 SENTETiK EMiLEMEYEN MONOFLAMENT POLYPROPILENE 4/O 16 MM 75 CM K.i- STERILEN I ADET ,38 TL 5.177,76 rl doksansekizkurug.- TOPLAM TUTAR (KDV HARIQ) 766,149,98 TL Saygrlarrmrzla, rr#-ae ii'm ihr. Mrli lrlil!e Frntli,;:adl $;,0t I'rn 'T cl:s.11 ll ' ii GER'rr v ilc *ir}nk

19 T.c. AT TEKLIF MEKTUBU r Etrrl,i, SlGLtX AAKANLIGI runxiye KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA 2.BOLGE KAMU HASTANELENI AiNLiGi CEruEI SrXNErENIiGi ixnle xomisvolu BAgKANLrct,NA, hale Kaylt Numarasl Ihalenin ath Teklif sahibinin adr ad/ ticaret unvanr UyruEu TC Kimlik Numarasr 2014t Mali Yrh 154 Kalem Cerrahi Siitur Ahmr TEKNOSITE SAGLIK O oo. Toknorirr rclrfi Hlanortori sonqt n ANKARA 30110t2014 SANAYI VE TICARET e Vergi Kimlik Numarasr Tebligat adresi Telefon ve faks numarast Elektronik posta adresi Fahrettin Kerim Giikay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi A Blok D.t2 Altunizade-Uskiidar/iSTANBU L sl sl l) Yukanda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iliqkin ihale doki.imanrnr oluqturan tiim belgeler tarafimtzdan okunmuq, anlaqrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu[u belirtilen tiim masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak iizere ihale doki.imanrnda yer alan tiim dlizenlemeleri dikkate alarak teklif verdisimizi, doktimanda yer alan yiikiimltili.ikleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrnmlan kabul ettilimizi beyan ediyoruz. 2) ihale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun l0 uncu maddesinin ddrdiincii fikiasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadrlrmrzr ve olmayacagtmtzr, anrlan maddenin dordiincii fikrastntn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda defiiqiklik olmast halinde buna iligkin belgeleri derhal verecefiimizi; ihalenin iizerimizde kalmasr halinde ise stizleqme imzalanmadan cince ihale tarihinde anrlan maddenin dordtincii fikrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr[rmrza iligkin belgeleri anrlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale doki.imanrnda yer alan diizenlemelere uygun olarak idarenize sunaca[rmrzr taahhi.it ediyoruz. 3) 4734 say^llt Kanunun 4 tincti maddesindeki "yerli istekli" tanrmr geregince yerli istekli durumundayrz.2 4) Yukarlda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapllmaslnl kabul ediyorum. S) ihale konusu iqin ek cetvelde yer alan krsrmlarrnr her bir iq kalemi igin teklif etti[imiz birim fiyatlar i.izerinden Katma De[er Vergisi harig ,96 TL 6VUZOOKSANALTIBINirIyUZ- YETMi$TUnxI-iUSID0KSANALTIKURUg) bedel karqrhfirnda yerine getirecelimizi kabul ve taahhtit ediyoruz.5 SAYGILARINIIZLA j#n EK- Birim Filat'teklif Cetveli TEKNOSiTE SACLIK H izmetleri SAN.VE TiC. Ti i{r: ositr s xit{tx4izu rnrni 5A i{ AYi'J E T,4 AP"ET TT D.Sri. I Standart [:Orm * KiK0] 5.iil4 llirirn Iril,at l'*rllilm*ktubx

20 ,;a \E {,.. w Teknosite S*illllr f{irfirifi rt g*n, vc TIc. Ltd. $tt" sinim riyar rnxrir cmvnr,i T.C. sadrrx nnreurgr 30.1o.2014 TURKiyE KAMU HasrereRi KURUMU ANKARA iri Z. gorce KAMU HASTEUETERi SiNri6i GENEL SEXRrrrRI,iGi iuerr roruisyonu BA$KAnrrGr,rue iuelr KAyIT No : pirue TANIMLAyICT KoDU : 2OL4/r213AA ANKARA TEKHOSiTE SAI{AYI V! Feffih Ksin ABldDdm:1 ( AltLnizzde.F"r - trtooaribreneul mtg. esl S0 3S SIRA NO I I UBBKoDU MARKA 7 uerugei KODU AEIKTAMA TEKLiF niniui uirrerr Eoirrn niniu TUTARI riyrr ADET L,69 TL ,80TL ADET 600 1,58 Tt 948,00TL ADET 5600 L,69 TL 9.464,00'tL SMIAG / BELCiKA 81s1516 SILK 4/0. 16mm?/R _,_._.,,ive.!!rrrbrrl,jlrrr Terq t(cclrin its^o s01208 smr AG / BELC KA 81s0120 Sll K 4/n?Omm t h v,^,..t-v ix^^ :c^ s243 smr AG / erlcixn Sll K 4/O )Amm 7.le 45 s smr AG / eelcixa Sll K 5/O 16mnr?/Q Tarc r1^.l:- i:^ ADET SMIAG 708 / BELciKA SII l( 5/O 16mm 1 /) v,^,..t^t ix^ 7,69T ,52TL C1304 ADET smrag 240 / eelcixn 1,58 TL POI YPROPV 379,20TL _ Jvttt.tt tt L r uvdt rd^ txile /Jcm ADET SMIAG 2496 / BELC KA 1,90 TT POI YpROpVl FNF n Zn mh 2 /a t^-- t.^^t.i- i: ,40 ^ -- TL _v tttttr Jto (cr5 NE)K[t thite /fcm ADET smrag 1008 / erlcixn 2,7ITL 54AOt25 POIYpROpVI FNF 1?<-* 1l)v,^,^-t^t- i:--.r-,, 2,L26,88TL -Jtttttt Lt L I uvdr tdtr thile /lcm 7L7 s s404 ADET smiag 408 / BELC KA 1,90 TL 5401s40 POlYpRnpVl Ft\lF 1 /n aa a to +^-- t-^^t.t- ie- 775,20TL J/ o (cr 5 th,ne - ^^ yucm s SMI AG / ^tr)trtit ADET 180 BELC KA 2,L7TL ,80 POLYPROPYLENE TL 140mm t/2yuvarlak iene 9o rm 1L L5245 ADET 1840 smr AG / erlcixa 1,90 TI_ ,00TL L ADET SMI AG / BELC,KA polvppl.fdvl 2,1ITL s30012s EhiE r/n 1tr,.- r /i w...---r-r- ie ,48TL, LL'!L -/v LJttItt Ll1 ruvdltdk ti ne /5cm 121 s ADET 7984 smr AG / BELC KA 1,90 TL POIYPROPYI FNF?/n'{omm 1 11 v,^,^.t^t. i:-^:r ,60 TI 1, s306 ADET smt 2340 AG / BELCiKA 1,90 s Tt 4.446,00 POLYPROPYLENE TL 2/0 30mm 3/8 ters keskin iene 75cm 1, ADET smr 4992 AG / BELC KA 2,TTTL POLYPROPYI FNF?/n lomm 2/o +^r- t.^-t.i^ i:-^ : ,L2 TL L "5246 ADET SMI AG / BELC KA 2,7'l.TL 5201, ,16TL POLYPROPYLENE 3/0 24mm 3/8 ters keskin iene 75cm ADET srvlt AG / BELq KA 2,11TL 52001,25 POLYPROPYI FNF?/n TEmm 1 t) v,^,^.t^1. i:^^ :r ,64TL 2ttt\tt Lt.,uvotroA thttq /f,lill s ADET rmr AG / BELCiKA 5151s16 pot L770 1,90 vp Tt 3.363,00 TL fv[il[ r,,o ttrr5 KesKrn rgne,/5cm ADET ,11.TL 7.9L6,72't',L 5AYhA - 1 WJte ^\6tt s-:_\tllmf\vv

21 '':t;''; ':i t' r:tt Teknosrte,- h;: Saillrk HlrmrUert Srn. va Tte. Ltd";fi- SIRA NO ihare KAyrrNo: pirua TANIMLAyIcI KoDU : UBB KODU MARKA 7 urrvgri KODU t " SMIAG / BELciKA 5151s SMI AG / BELCiKA t s071s124 SMI AG / BELciKA 5077s72 Uriinlerimiz SMI AG Marka Belgika Mahdrr. Fiyatlarrmrza K.D.V Dahit Defildir. niriu riyer rrrrir crrvrli T.C. sagrrx naxlrvrrgr runxiys KAMU rnsretrri KURUMU ANKARA ili Z. BOLCT KAMU HASTANATENi NiNTiGi GENEL SEKRETERLiGi irmrr xoruisyonu nagxerurrcr,rue 2014/12L3BA L AqTKTAMA POLYPROPYI FNF A/N Lrtttttt Jte rsr) th,ite /)cm ^E)tr[t POLYPROPYI FNF A/n )omm 1 Lt t) 1 v,*,^-t^t. t wvat td^ i:-- :--.- th,ilts /fcrn POLYPROPYI FNF 6/n 1)mm J/ ata e +^,- rsr J t.^-t.i- iv-- t- I I thi ^s5at te,+)cm tvri lvuzooxsanar. sir{ixiyuzyrrruig --._ ANKARA rurcir sinimi uirrarr roilsr{ TUTARI sinim riyer ADET ,7LTL 1,4.387,76TL ADET 360 1,90 TL 684,OOTL ADET 2OBB 2,t7TL 4.405,68TL ,96T1 regnrrtlru rrriu c6xey ceo. erruruizenr MAH.oKUL sok. erruwizenn sitesi A.BroK D.12 erruruizenr-uskudar-isr TEL: O FAX: O WlrAN 'tlki,os'tle I SAIIAYI VE Falrsiiln Kerm b A BtJk Daie: 12 Tel: 0216 Tr i:n? at L]?. J'r-' sk. AlttnEde Si16t -Grtua t isren-aul iix;0216 6s1 9l 39 6i: A ic65 SAYFA - - 2

22 @orr.p BiRiM FiYAT TEKLIF MEKTUBU r.c.s.s.runxiyp xlnau HASTANELERi KURUMU ANKARA ii,i Z. SOLCE KAMU HASTANELBNi SiNLiGi CNNU, SEKRETERLiG iu,qr,b KoMisYoN BAgKANLrGrxl 30110t2014 ixnte xnytt NUMAMSI lnalerih lor rexlir sffiisinir.l ADtvE soyadt/ rlclner Utvanr uvnugu rc Xin,lUiX NUMARASI (gergek kigi ise) venai xituuix NUMARAST reslielr aonesi TELEFON VE FAX NUMARASI Euexrnonix PosrA aonesi (varsa) rinr'le tlhttrllaytct No ; 2014t',t21388 : 2015 rtllnr-iytur 154 KALEM CenRlXlSurun nltut : ORTIP TIBBI MLZ. SAN. VE TlC. A.S. : T.C. : : 5758 SOK. NO:4/C-e XlnnAAGlen I izn,tir : t : 1- Yukartda ihale kayrt numarasr ve adr yer alan ihaleye iligkin ihale dokumanrnr olugturan tum belgeler taraftmtzdan okunmug, anlagrlmrg ve kabul edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldu$u belirtilen tom masraflar ve teklif gegerlilik suresi de dahil olmak Uzere ihale dokumanrnda yer alan tum duzenlemeleri dikkate alarak teklif verdi$imizi, dokumanda yer alan yukumlulukleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptrrrmlarr kabul etti$imizi beyan ediyoruz. 2- lhale tarihinde, 4734 sayfi Kanunun 10 uncu maddesinin ddrduncu frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadr$rmrzrve olmayaca$rmrzr, anrlan maddenin d6rduncu frkrasrnrn (c) ve (d) bentleri harig, bu hususlara iligkin olarak durumumuzda de$igiklik olmasr halinde buna iligkin belgeleri derhal verece$imizi; ihalenin Uzerimizde kalmasr halinde ise sdzlegme imzalanmadan once ihale tarihinde antlan maddenin d6rduncu frkrasrnrn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadtgtmtza iligkin belgeleri antlan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokumanrnda yer alan duzenlemelere uygun olarak idarenize sunacaqrmrzr taahhut ediyoruz saytlt kanunun 4 Unctr maddesindeki "yerli istekli" tanrmr gere$ince "yerli istekli" durumundayz. 4- Yukartda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yaprlmasrnr kabul etmiyorum. S- ihale konusu igin ek cetvelde yer alan krsmrnr/krsrmlarrnr her bir i9 kalemi igin teklif etti$imiz birim fiyatlar Uzerinden Katma Deger Vergisi harig ,26 - TL (SekizyUzYirmiBinYUzDoksanDdrt TL YirmiAltt KR) bedel kargtlt!tnda yerine getirece$imizi kabul ve taahhut ediyoruz. EK : Birim Fiyat Teklif Cetveli A+ilio, 5e uiuqlt o NBBIMAIZE}IE 5758 Sotsk Crazlanir VD: Ib. siir vetlc. -}f3h 0rtrp Trbbi Jrn.ri[e ricaret n.{ Sokak No: 4/C Kat Z/1-A Karabagtar - iztrlir Gaziemir Vergi Dairesi Vergi No: Tic. Sicil: Tel : ( ) (Pbx) Fu: ( ) Banka GARANTI BANKASI Hesap No'lan: f ffouotui arufrst VAKIFBANK Karaballar $ubesi / lzmir Ege Kurumsal $ubesi / lzmir Karaballar $ubesi / lzmir

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Ktsa Agrklamasr Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan

Detaylı

Teklif Numarası İşin adı.. Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /..

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKALIĞI TÜRKİYE KAMU HASTAELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 2 SAYI : KU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

FİRMA ADI AİR CLINIC İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SINIFI

FİRMA ADI AİR CLINIC İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SINIFI FİRMA ADI AİR CLINIC İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SINIFI B / C ADRES Eğiti Mahallesi Ahsen Skak Sadıkğlu 4 İş Merkei N:14 Daire : 21 TELEFON 0216 322 12 12 / 0216 322 18 18 E-MAİL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2016/164125 A 1 B 2 Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi İşçi Ay/gün/saat 3 Miktarı sayısı 1 Koruma ve Güvenlik Amiri(Brüt asgari Ay 1 36

Detaylı

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Sayı : 2010 / 191 : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Tasarımlar Dairesi Başkanlığı

T.C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Tasarımlar Dairesi Başkanlığı T.C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Tasarımlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 91930458-120 - [2007/03523 ] / E.2017-OE-356120 Konu : Yenileme Talebi Hakkında Referansınız: 17.08.2017 İLKAY YASEMİN ÖZLÜK (DESTEK

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU T.C. Sayi : B.16.0.YIG.0.15.00.00.01 2-\ ~ to~,.../.../2010. 00 ( Konu: Bakanligimizdan 2126 sayili (A) grubu seyahat acentasi isletme belgesi ile "Turnesol Tur Turizm Setahat San. ve Tic. Ltd. Sti." belge

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 06 MAYIS Açılış : 0:00 Kapanış : 8:00 06-07-08 C UMA - CUMART ESİ PAZAR Reklam Alanları Kılavuzu BU FUAR 574 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Değerli Üyemiz, TÜROFED tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nden alınan Club Denge Turizm Seyahat

Detaylı

BĠRĠM FĠYAT TEKLĠF MEKTUBU Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BĠRĠM FĠYAT TEKLĠF MEKTUBU Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BĠRĠM FĠYAT TEKLĠF MEKTUBU Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 0/04 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 28.05.2012 / 35994 Belgenin Geçerlilik

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 Fax: 487 3 27 jhaleno ilgili Birim l in Adi 203/624 DONER SERMAYE

Detaylı

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014 r- Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl (i) oepuysynthes. JONT RECONSTRUCTON 'hr.en{o*dn Ur0n adr: DePuv s-r{m Noiles Hareketli, Pimli Femur Tespiti Faaliyet Tiirii: Saha duvenlik Bildirimi Tarih: Temmuz

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010

Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010 Sayı : 2010 / 194 Konu : Belge İptali 03 Ağustos 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

ÖRNEK OLAY STOKLAR. Tosyalı AKCAN ve Ortk. Koll. Textil Ticaret Şti. Gazi Cad. Mahir Çelebi İş Merkezi No:82 PENDİK/İSTANBUL VD: Pendik V.

ÖRNEK OLAY STOKLAR. Tosyalı AKCAN ve Ortk. Koll. Textil Ticaret Şti. Gazi Cad. Mahir Çelebi İş Merkezi No:82 PENDİK/İSTANBUL VD: Pendik V. ÖRNEK OLAY STOKLAR Kodu Açıklaması Açılış Devir 156-15525 Miorre Bayan Bluz 156-15531 Miorre Nakışlı Bayan Bol Kesim Bluz 156-15532 Miorre Bayan Etek 156-15533 Miorre Bayan Elbise 156-67 Miorre Bluz Bayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TARiH: 27101/2015 SAYı:

TARiH: 27101/2015 SAYı: T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ TARiH: 27101/2015 SAYı: Adı SoyadılTicaret Ünvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon

Detaylı

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU 2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU 2012 SKT YEDEK PARÇA VE MAKİNA SANAYI VE TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:17 16159 BURSA / TÜRKİYE

Detaylı

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir. İŞ BİTİRME BELGESİ (ALT YÜKLENİCİ) Sayı : Tarih: 1 İdarenin adı 2 Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası 3 Esas işin tanımı 4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 5 Alt yüklenicinin adı

Detaylı

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir. İŞ BİTİRME BELGESİ (ALT YÜKLENİCİ) Sayı : Tarih: 1 İdarenin adı 2 Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası 3 Esas işin tanımı 4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 5 Alt yüklenicinin adı

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Kırmızı Et 1 Dana Kısa But (Orta Kemikli) 2 Dana Kontrfile A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

T.C BARTIN il 6ZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü. TEKLiF MEKTUBU

T.C BARTIN il 6ZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü. TEKLiF MEKTUBU TARIH 30.09.2015 SAYı T. BARTIN il 6ZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLiF MEKTUBU TI::KLlF SAHIBININ Aaı oyaaı/ııcaret unvanı... Tebligat Adresi... Bağlı Olduğu Vergi Dairesi... Vergi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/142266 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL TAŞIMA

Detaylı

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/318971 İhalenin adı 11 SÜRÜCÜ İLE 3 ADET PİCK-UP KİRALANMASI Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

T E K L İ F M E K T U B U D U R GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

T E K L İ F M E K T U B U D U R GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA T E K L İ F M E K T U B U D U R GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Müdürlüğünüzce 17.06.2016 tarihinde kapalı teklif alma usulü ile yapılan Polietilen Örtülük Alım

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/138174 İhalenin adı Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/592941 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

Başlangıç tarihi :15.01.2015

Başlangıç tarihi :15.01.2015 ANKAÇED ÇEVRE DAN. MÜHENDĐSLĐK PLAN. ĐNŞ. LTD. ŞTĐ. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı