Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)"

Transkript

1 içindekiler Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar Tehlikede! (Toprak Dosyasý 5) Sorgun Ormanlarý Yok Ediliyor. (Toprak Dosyasý 6) Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) Þeker Sektöründe Oyunlar (Sektör Dosyasý I) Hububat Sektöründe Politikasýzlýk (Sektör Dosyasý 2) EBK da Yanlýþtan Dönüldü (Sektör Dosyasý 3) Üç ODA Ortak Protokolü (Özlük Haklarýmýz - I) Sorumlu Yönetici Sözleþmesi (Özlük Haklarýmýz - 2-3) Meslektaþlarýmýz Yemek Fabrikalarýnda (Özlük Haklarýmýz - 4) TMMOB ZMO Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði (Özlük 5) Tarýmsal Yapýlarda Yetkiliyiz... Posta Kutusu Özlük Haklarýmýz - 5)

2 sunuþ Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 74. sayýsý ile sizlerle yeniden biraraya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna, içtenlikle sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Sizlere 72. sayýdan bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. ODA'mýzýn yasal temelini güçlendiren ve önemli iþlevlere sahip olan Ana Yönetmeliðimiz 6 Nisan 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Ana Yönetmeliðimizin tam metnine, ODA'mýzýn adresli web sayfasýndan ulaþabilirsiniz. ODA'mýzýn bu önemli yasal düzenlemesinin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen Mevzuat Komisyonumuza ve ODA örgütlülüðümüze teþekkürlerimizi sunarýz. III.Danýþma Kurulu III.Danýþma Kurulu III.Danýþma Kurulu Saymanlar Toplantýsý Hierapolis Gezisi 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. Çalýþmalarý iki grup halinde gerçekleþtirilen toplantýda, "Genel Merkez çalýþmalarý, 39. Dönem II. Danýþma Kurulu kararlarý, ODA'mýz Ana Yönetmeliði, Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý, "Yeminli Gýda Müþavirliði", Özlük Haklarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Tarýmsal Danýþmanlýk Uygulamalarý, Oda Örgütlenmesi, Hukuki Çalýþmalar, Yasal Düzenlemeler, Mali Ýþler, TMAP, e-zmo Çalýþmalarý, Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektöründe Yaþanan Geliþmeler Karþýsýnda ODA'mýzýn Tavrý" ile mali konular deðerlendirildi. Danýþma Kurulu kapsamýnda 24 Nisan 2005'te Hierapolis Gezisi gerçekleþtirildi. "Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý" konusunda, Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý ile Haziran ve Temmuz aylarýnda bir dizi çalýþma toplantýsý yaptýk. Toplantýlarda, tüm odalarca düzenlenen sorumlu yönetici belgelerine iliþkin sorunlar deðerlendirilerek, önümüzdeki dönemde yaþama geçirilecek protokol üzerinde çalýþýldý ve bir genelge taslaðý hazýrlandý. Ayrýca, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeleri kapsayan "Gýda Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kitabý" da basýlarak, sorumlu yönetici meslektaþlarýmýza daðýtýlmaya baþlandý. Ayrýca, Gýda Mühendisleri Odasý (GMO) ile birlikte 25 Temmuz 2005 Pazartesi günü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Nevzat ARTIK'ý ziyaret ederek, 1 Aðustos 2005'te yürürlüðe giren "Sorumlu Yöneticilik Protokolü" ile ilgili deðerlendirmelerimizi aktardýk. Ayný þekilde 26 Temmuz 2005 Salý günü de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa GÜR ve SSK Primler Genel Müdür Yardýmcýsý Gürol UYANIK ile sorumlu yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir görüþme yaptýk. Görüþmede, ODA'lar ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý arasýnda imzalanacak protokol taslaðý konusunda çalýþmalara baþlanma kararý alýndý. Bu çerçevede, Ziraat-Gýda ve Kimya Mühendisleri ODASI Baþkanlarý tarafýndan imzalanan Protokol hükümleri, 1 Aðustos 2005 tarihinden itibaren yürürlüðe girmiþ bulunuyor. Konu ile ilgili açýklayýcý bilgileri, Dergimizde bulabilirsiniz. Sayýn Meslektaþlarým, Tarým makineleri bölümü mezunu meslektaþlarýmýzýn tarým ve orman traktörleri ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yet-kili mühendis olarak çalýþabilmeleri için uzun süredir yürütülen çalýþmalar sonuçlarýný vermeye baþladý. ODA'mýz Mevzuat Komisyonu, Sn. Mahir GÜRBÜZ, Sn. Kamil Nabi ÇÝZMECÝ, Sn. Güner DEMÝREL, Sn. Erol KASNAKLI, Sn. Cengiz ÖZKAN, Gökhan GÜNAYDIN, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Fatih TAÞDÖÐEN ve Ural ERSOY'un katýlýmýyla, Mayýs ve Haziran aylarýnda toplanarak, Araçlarýn Ýmal, Tadil, Montajý Yönetmeliði'ndeki deðiþiklik doðrultusunda yapýlmasý gereken mevzuat çalýþmalarýný deðerlendirdi. Toplantýlarda, Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Bürolarý Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ve Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliði hazýrlandý. Mevzuat çalýþmalarý ve eðitim programlarý, Ziraat Fakültelerinin Tarým Makineleri Bölümü üyeleri Prof. Dr. Ahmet SARAL (A.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Alaettin SABANCI (Ç.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Erdem AYKAL ve Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (E.Ü.Z.F), Prof. DR. Aziz ÖZMERZÝ (Akdeniz Ü.Z.F), Yrd. Doç. Dr. Ali VARDAR (Uludað Ü.Z.F.) ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk ASLAN (Kahramanmaraþ S.Ý.Ü.Z.F) ile Tarým Bakanlýðý, Türk Traktör Fabrikasý, Makine Mühendisleri ODASI temsilcileri yanýnda, ODA'mýzda Sn. Serdar ÖZCAN, Sn. Apti YALTIRIK ve Sn. Sait Beyhan ÇINGI'nýn çok deðerli katkýlarý ile ele alýndý. Kendilerine teþekkür borçluyuz... 2

3 sunuþ Mevzuat Komisyonu Toplantýsý Tarým Alet ve Makinalarý Komisyonu Toplantýsý Yetki alanýmýzýn somutlaþmasý için, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile bir protokol imzalamaya yönelik giriþimlerimiz son aþamaya gelmiþ bulunuyor. Sözkonusu düzenlemelerden "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði", tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu çalýþma tamamlandýðýnda, meslektaþlarýmýz tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olarak çalýþmaya baþlayabilecekler. Yönetmeliðin metnine Dergimiz ve web sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. ODA'mýz Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca desteklenecek araþtýrma-geliþtirme projelerinin deðerlendirildiði ve nihai kararlarýn verildiði Deðerlendirme Kurulu'nda yer almýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Araþtýrma-Geliþtirme Projelerini Destekleme Tebliði", Bakanlýðýn ve tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu öncelikli konularda, bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarýmsal odaklý sanayicilere aktarýlmasý için uygun görülen araþtýrma - geliþtirme projelerinin desteklenmesini amaçlýyor. Tebliðin tam metnine web sayfamýzdaki Mevzuat/Tebliðler bölümünden ulaþabilirsiniz. Deðerli Meslektaþlarým, Mesleðimizin özlük haklarý ve kazanýmlarý etkinlikle korunmakta ve geliþtirilmektedir. Bu baðlamda, Kamu Ýhale Kurulu, gün, 2005/UH.Z-1034 sayýlý kararý ile yemek üretim tesislerinde gýda ve süt bölümü mezunu ziraat mühendislerinin çalýþabileceðini teyit ederek, tersine iþlem tesis eden Ýdare'nin kararýnýn hukuka aykýrýlýðýný kayda baðladý. Ayrýca Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn ODA'mýzýn görüþüne baþvurmasý üzerine, "aðýr-ahýl ile içerisinde yem deposu, süt soðutma ünitesi ve idari çalýþma ofisi bulunan tek katlý iþletme binalarýnýn" tarýmsal yapý olarak deðerlendirilebileceðini ve bu iþletmelerin depoloma, deðerlendirme ve pazarlama dahil tüm fonksiyonlarýnýn projelendirilmesi ve kontrolü yetkisinin Ziraat Mühendislerine ait olduðunu bildirdik. Kamu Ýhale Kurulu kararý ve Tarým Bakanlýðý ile yaptýðýmýz yazýþmalarý dergimizin ilerleyen sayfalarýnda bulabileceksiniz. Yönetim Kurulu olarak, 30 Haziran 2005'te yeni görevinde baþarý dileklerimizi iletmek üzere Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER'i de ziyaret ettik. Ziyaret sýrasýnda Bakan EKER'e, Tarým Danýþmanlarý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda çalýþan ziraat mühendislerinin özlük haklarý konusundaki sorunlarýn çözülmesi gerektiðini ilettik. Ayrýca, ülkemizde tarým sektörünün geriye gidiþinden duyulan endiþeyi dile getirerek, çözüm önerileri-mizi içeren bir raporu Sn. Bakan'a sunduk. ODA'mýz, hem sektörün genel yapýsýný, hem de ziraat mühendislerinin bu yapý içindeki ko-numlanýþýný izlemeye ve kamusal denetleme iþlevini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir. "Oda Örgütlülüðü, Üye Ýliþkileri ve Eðitim" konusunda, büyük duyarlýlýk ve þubelerimizle sýký iþbirliði içinde çalýþmalar sürdürüldü. Bu kapsamda, Nisan, Mayýs, Haziran ve Eylül aylarýnda Ankara'da Genel Merkez; Antalya, Aydýn, Bursa, Kayseri, Muðla ve Adana þubelerimiz tarafýndan 3'er günlük HACCP kurslarý düzenledi. TARGEV ile ortaklaþa düzenlenen ve yoðun ilgi gören kurslar, baþvurularýn kontenjaný aþmasý nedeniyle pek çok ilde tekrarlandý. Kurslarý baþarýyla tamamlayanlara törenle sertifikalarý verildi. Üyelerimize yönelik eðitim çalýþmalarýmýza bundan sonra da devam edeceðiz. Sevgili Meslektaþlarým, TMAP Toplantýsý Bakan Ziyareti AÜZF Öðrenci Þenliði ZMO Standý AÜSBF Kamu Yönetimi Araþtýrma-Uygulama Merkezi'nin iþbirliðiyle baþlatýlan Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) konusundaki çalýþmalarýmýzý son aþamasýna getirdik. ODA'mýzda 8 Temmuz 2005 günü yapýlan toplantýda, Tarýmsal Yüksek Öðretim, Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim ve Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi'ne yönelik araþtýrma raporunun tamamlanarak, Tarým Haftasý'nda TMAP Proje Raporu'nun kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý. ODA'mýz biliþim sistemi v e 3

4 sunuþ Anamur Tekirdað muhasebe sisteminin geliþtirilmesine yönelik toplantý ve çalýþmalarýmýza da devam ediyoruz. Ziraat Fakültesi öðrencilerine ODA'mýzýn tanýtýlmasýna yönelik olarak, çeþitli etkinlikler gerçekleþtirdik. ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarý Odalarý ile Odalarýn Öðrenci Temsilcilikleri'nce düzenlenen "Savaþa Hayýr" temalý "Öðrenci Þenliði", 13 Mayýs 2005'te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapýldý. Þenlik kapsamýnda ODA'mýz da bir stant açarak, yayýnlarýný tanýttý. ODA'mýz Öðrenci Temsilciði'nin 13 Nisan 2005'te düzenlediði "Bilime Genç Bakýþ" baþlýklý seminerlerin ikincisinde, "Organik Tarýmda Mücadele Yöntemleri" konusu iþlendi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafýndan gerçekleþtirilen "I. Cansuyu Bayramý" etkinlikleri kapsamýnda 15 Nisan 2005 tarihinde A.Ü.Z.F.'de, Öðrenci Temsilciliðimiz ve ODA'mýz tarafýndan tanýtým stantlarý açýldý. Öðrenci Temsilciliði'miz 20 Nisan 2005'te de A.Ü.Z.F Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ ile bir söyleþi yaptý. ODA'mýz baþarýlý öðrencileri desteklemeyi de sürdürüyor. Bu kapsamda Konya Þubemiz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden döneminde dereceyle mezun olan öðrencilere ödüllerini ve diplomalarýný verdi. Tekirdað Þubemiz, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'ni dereceyle bitiren öðrencilere birer ödül sundu. Samsun Þubemiz de, 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden dereceyle mezun olan öðrencilere ODA'mýz yayýnlarýndan oluþan kitap seti armaðan etti. Ayrýca, Konya, Van ve Tekirdað Þubelerimiz ile Kahramanmaraþ Ýl Temsilciliðimiz, illerindeki Ziraat Fakülteleri ile iþbirliði yaparak ODA'mýz öðrenci temsilcilerini seçtiler. "Tarým Sektörü ile Ýlgili Yasal Düzenlemelerin Ýzlenmesi" konusunda, TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýndaki toplantýlarýna katýlarak Þeker Yasasý, Tarým Yasasý ve Toprak Koruma Yasasý ile ilgili düþüncelerimizi ilettik. Gündemdeki yasa tasarýlarýyla ilgili raporlar hazýrlayarak, kamuoyuna ve örgütlerimize duyurduk. Etkinliklerimizin kitaplaþtýrýlmasý kapsamýnda, "Geçmiþten Geleceðe Atatürk Orman Çiftliði Sempozyumu" kitabý, Prof. Dr. Cemalettin Yaþar ÇÝFTÇÝ'nin "Dünyada ve Türkiye'de Yemeklik Tane Baklagiller Tarýmý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" kitabý, ODA'mýzla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri içeren "Mevzuat Kitabý", Dünya Gýda Günü nedeniyle Ekim 2004 tarihlerinde düzenlenen "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu'nun kitabý ve Yrd. Doç. Dr. Bahadýr AYDIN'ýn "Tarýmsal Ýþletmelerin Ölçek Büyüklüðü, Toprak Parçalýlýðý Ve Arazinin Tasarruf Þekline Göre Analizi" baþlýklý kitabýný yayýnladýk. Antalya Þubemiz de, bitkisel ve hayvansal üretimde kullanýlan hormonlarla ilgili kamuoyunda yaratýlan haksýz ve yersiz suçlamalara cevap vermek amacýyla "Hormonda Gerçekler" adý altýnda 3 bin adet kitapçýk çýkararak daðýtýmýný yaptý. Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektörü'nde Yaþanan Geliþmeler Karþýsýnda ODA'mýzýn Tavrý konusunda, güncel siyasi ve ekonomik olaylarý yakýndan izledik. Yaþanan geliþmeler karþýsýnda kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla ülkenin birçok yerinde konfe-ranslar düzenledik; panel, toplantý ve çeþitli etkinliklerde yer aldýk, basýn açýklamalarý yaptýk. Ayrýca çok sayýda radyo ve televizyon programýna katýldýk. 16 Nisan 2005'te Çanakkale'de, 28 Mayýs 2005'te Anamur'da, 3 Haziran 2005'te Tekirdað'da, 5 Temmuz 2005'te Ankara Yenimahalle'de "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu konferanslarý gerçekleþtirdik. DSP Parti Okulu'nda 9 Nisan 2005'te "AB Sürecinde Türkiye Tarýmý" konulu konuþma yaptýk. Fast Food'larýn çocuk saðlýðýnda yarattýðý olumsuz etkileri sergilemek ve ailelere saðlýklý beslenme yollarýný öðretmek amacýyla 16 Nisan 2005'te ODA'mýzda bir film gösterimi düzenledik. Tekirdað'da 30 Mart 2005'te "Türkiye Tarýmý, Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" Paneli'ne, 18 Nisan 2005'te "Beslenme Kültürümüz" Paneli'ne, Bursa'da Nisan 2005'te "3. Kalite ve Baþarý Sempozyumu"na, Ankara'da 2 Nisan 2005'te "Ekoloji Politika Seminerleri"ne, 26 Nisan 2005'te "Avrupa Birliði'ne Uyum Sürecinde Tarým ve Çevre" konulu Sempozyum'a ve 4 Mayýs 2005'te "AB Hazýrlýk ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koþullarýnda Türkiye Tarýmý" konulu Sempozyum'a; 24 Mayýs 2005'te Bolu'da "DTÖ, AB ve Türkiye Tarýmý" Paneli'ne, Ýstanbul'da 8 Nisan 2005'te "AB Süreci ve Kýrsal Alanlarýmýzýn Geleceði - Yeni Mekansal Ýliþ-kiler ve Stratejiler" Sempozyumu'na, 14 Nisan 2005'te "AB-Tarým" Paneli'ne, 1 Haziran 2005'te "Saðlýklý Tavuk Toprak Reformu Kongresi Toplantýsý BTC Toplantýsý 4

5 sunuþ Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý'nýn topraklarýmýzý tehdit ettiðine iliþkin uyarýmýz üzerine BTC þirketi 10 Aðustos 2005 Çarþamba günü ODA'mýz, Jeofizik Mühendisleri Odasý ve ilgili bakanlýk temsilcilerine yönelik bir tanýtým toplantýsý düzenledi. Ayrýca yapýlan uygulamalar 11 Aðustos 2005 tarihinde Adana'ya gerçekleþtirilen saha gezisiyle tanýtýldý. Toplantýlarda ODA'mýzý, ODA Baþkanýmýz ve Sn. Celil AYGÜL temsil etti. Prof. Dr. Birgül A. Güler Ekrem ÖZKUL Bilgi Platformu Danýþma Kurulu"na ve 2 Haziran 2005'te de "Ekolojik Tarým Paneli"ne katýldýk. Ýstanbul Þubemiz'in Aylýk Konferanslar Dizisi çerçevesinde, 26 Nisan 2005'te Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI "Küreselleþ(tir)me Sürecinde Türkiye'de Bilim ve Teknoloji" konusunda; 25 Mayýs 2005'te Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzettin ÖNDER "AB Sürecinde Türk Tarýmýna Bakýþ" konusunda birer konferans verdiler. Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun 15 Nisan 2005'te Adana'da ve 30 Nisan 2005'te Malatya'da gerçekleþtirdiði "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" baþlýklý panellere katýldýk. Adana'da 28 Nisan 2005'te "Belediye Sýnýrlarý Geniþlerken, Sorunlar ve Çözüm Önerileri"; Antalya'da da ayný tarihte "Gýda Güvenliðini Tehdit Eden Tek Suçlu Hormon mudur?" baþlýklý paneller yapýldý. ODA'mýz, dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs kutlamalarýna aktif biçimde katýldý. Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz ve ODA'mýz öðrenci kolu, 1 Mayýs 2005'te Tandoðan Meydaný'ndaki mitingde, "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda TMMOB'a ayrýlan bölümde yer aldý. Þubelerimiz de kendi illerindeki 1 Mayýs kutlamalarýna katýldýlar. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü'nü de Genel Merkez ve Þubelerimiz tarafýndan aktif olarak kutladýk. TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB VE KÝGEM'in ortaklaþa Mayýs tarihlerinde düzenlediði "20. Yýlýnda Türkiye'de Özelleþtirme Gerçeði" Sempozyumu'nda, tarýmsal özelleþtirmelere iliþkin ODA'mýz görüþlerini dile getirdik. Toprak Reformu Kongresi Düzenleme ve Danýþma Kurulu Toplantýsý, 28 Mayýs 2005'te ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. ODA'mýz Toprak Su Komisyonu da, 29 Haziran 2005'te toplanarak, TMMOB'un düzenleyeceði Toprak Reformu ve Su Politikalarý Kongrelerine iliþkin deðerlendirme yaptý. Köy Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Birlikleri Merkez Birliði'nin (KÖY-KOOP) 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 28 Temmuz 2005 Perþembe günü ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. "2005 Yýlý Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda 2 Nisan 2005'te, ODA'mýzda, Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, "Bölge Kalkýnma Ajanslarý Sorunsalý" konferansý verdi. Köy Enstitüleri'nin 65. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle, 16 Nisan 2005 Cumartesi günü ODA'mýzda bir saydam gösterimi yapýldý. Ekrem ÖZKUL'un Köy Enstitüleri'nin toplum yaþamýnda yarattýðý olaðanüstü atýlýmý, fotoðraflarla gözler önüne seren "Anýlarla Tarým, Meslek Sevgisi" baþlýklý sunusu ve ZMO TSM Korosu'nun verdiði konser ilgiyle izlendi. Etkinliklerimiz 21 Mayýs 2005'te CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROÐLU'nun ODA'mýz Lokali'nde verdiði "Gelir Ýdaresi Sorunsalý" konferansý ile devam etti. Bahar Etkinlikleri, Prof. Dr. Murat ÖZGEN'in 4 Haziran 2005 Cumartesi günü ODA'mýzda verdiði "Biyoteknoloji ve Türkiye Yansýmalarý" konulu konferansla sona erdi. ODA'mýzýn da bileþenlerinden olduðu "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) Hayýr" Platformu, 4. Eþgüdüm Toplantýsý, 4-5 Haziran 2005 tarihlerinde Bursa'da yapýldý. ODA'mýz Bursa Þubesi'nin evsahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Yönetim Kurulu olarak katýlým saðladýk. Toplantýda, GDO'ya Hayýr Platformu'nun bugüne dek gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile Kemal KILIÇDAROÐLU Prof. Dr. Murat ÖZGEN GDO Hayýr platformu 5

6 sunuþ önümüzdeki dönemde yapacaklarý ele alýndý. GDO'ya Hayýr Platformu Ankara Bileþeni TÝGEM Yalova de, Mayýs ve Temmuz aylarýnda ODA'mýzda toplanarak, son geliþmeleri gözden geçirdi. Ayrýca 2 Temmuz 2005'te de Kýrklareli'nde "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünlerin (GDO) Ýnsan Saðlýðý, Tarým ve Çevreye Etkileri" konulu panel yapýldý. Deðerli meslektaþlarým, Dergimizin bu sayýsýnda tarým Kivi Bahçelerinden Yalova arazilerinin nasýl yok edilmeye çalýþýldýðýný ülke genelinden örneklerle sizlerin bilgisine sunuyoruz. ODA'mýz Basýn Danýþmaný Bahar TANRISEVER'in Yalova ve Dalaman'a giderek TÝGEM'e baðlý Tersanenin yapýlacaðý alan Yalova iþletmelerde yaptýðý incelemeleri, yetkililer ve çiftçilerle röportajlarýný, fotoðraflarýyla birlikte ilerleyen sayfalarýmýzda bulabileceksiniz. "Kýlýç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima maðlup oldu" sözüyle tarýmýn önemi konusunda bize yol gösteren Atatürk'ün, daha 1930'lu yýllarda kurduðu çiftliklerle temeli oluþan TÝGEM'in bugünkü hali ne yazýk ki içler acýsý. Bazý iþletmeleri özel sektöre kiralanan, Yalova Ýþletmesi Arap sermayesine verilmek istenen TÝGEM'in, dünyanýn hiçbir yerinde olmayan Dalaman eþsiz güzellik ve berekete sahip Dalaman Tarým Ýþletmesi de "Kültür ve Turizm Koruma ve Atatürk ün Evi Yalova Geliþim Bölgesi" adý altýnda yok TÝGEM Dalaman edilmeye çalýþýlýyor. Diðer iþletmelerde de durum çok parlak deðil. Bu nedenle ülkemizin geleceði açýsýndan son derece önemli olan TÝGEM'in yok edilmesine karþý etkin bir kampanya yürütülerek, kamuoyu bilincinin yükseltilmesi gerekiyor. Araþtýrmamýzla böyle bir çalýþmanýn ilk adýmýný atmýþ olmayý diliyoruz. TÝGEM Yalova Yalova Altýnova'da, 1. sýnýf tarým arazileri üzerine kurulu TÝGEM Dalaman meyve bahçelerinin hemen önünde 4.5 kilometrelik sahil þeridine yapýlmak istenen ve buradaki tarýmýn geleceði açýsýndan büyük sorunlar doðuracak olan tersane giriþimine dergimizde geniþ yer ayýrdýk. ODA'mýzýn Toprak Komisyonu, geçtiðimiz yýl yörede incelemeler yaparak bir rapor hazýrlamýþ ve sözü edilen Rapor ODA'mýz tarafýndan kamuoyuna sunulmuþtu. Ýzleyen süreçte, konu TÝGEM Dalaman ile ilgili ÇED aþamasý da tamamlanmýþ olduðundan, dava yolu da dahil olmak üzere, ODA'mýz gerekli her türlü çabayý göstermekte kararlýdýr. Dergimizde ayrýca, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý"nýn olumsuzluklarý, ABD'li tatlandýrýcý firmasý Cargill'in lobi çalýþmalarý sonucu kural tanýmaz biçimde elde ettiði ayrýcalýklar, Et Balýk Kurumu'nun Tarým Bakanlýðý bünyesine alýnmasý, þeker ve hububat sektöründeki son geliþmeler ve Sorgun Ormaný'nýn golf sahasý için TÝGEM Dalaman 6

7 sunuþ Mayýs 2005'te de öðrencilerle "Ziraat Mühendislerinin Çalýþma Alanlarý ve Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn Ýþlevi" konusunda bir söyleþi gerçekleþtirdi. KKTC ODA'mýz tüm demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve kamu yönetimi organlarý ile iliþkilere de gereken önemi vermektedir. Bu kapsamda, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn (KTZMO) çaðrýsýyla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, KTZMO'nun 4 Nisan 2005 tarihinde gerçekleþtirilen 38. Dönem Genel Kurulu'na katýldýk. Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV ve Türkiye'nin Kýbrýs Yardým Heyeti'nde görevli Tarým Müþaviri ile görüþ alýþveriþi yaptýk. Ayrýca Kýbrýs'ta bitkisel ve hayvansal üretim alanlarýný dolaþarak, gözlem ve saptamalarda bulunduk; Devlet Kimya Laboratuvarý'ný ziyaret ettik. ODA'lar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi açýsýndan oldukça yararlý olan ziyarette, yakýn dönemde yapýlacak bazý ortak çalýþmalarý da planladýk. KTZMO Baþkaný Ali GÖKSU ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERCÝLASUN, 5 Aðustos 2005'te de Ýstanbul Þubemizi ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundular. Akdeniz Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'a konuk olan Köylü Tohum Aðý (RSP) France'den Christian SUNT ile 14 Nisan 2005'te "Tohum, tarýmda biyoçeþitlilik ve küçük köylülük" konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunduk. KKTC ZMO Baþkaný Ali GÖKSU ile katledilmesine yönelik deðerlendirmelerimizi de bulabileceksiniz. Hukuki Çalýþmalarýmýz, kapsamýnda Mayýs ayýnda Tarým Arazilerinin Korunmasý Ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik'in bazý maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtay'da dava açtýk. Ayrýca KÝGEM'in niyet mektubu ve standby düzenlemesi için açtýðý dava ile TARIM-ÝÞ'in Yalova ve Dalaman Tarým Ýþletmeleriyle ilgili açtýðý davalara müdahil olduk. Tarým alanlarý ve meralarla ilgili olumsuz düzenlemeler içeren, "Madencilik Faaliyetleri Ýzin Yönetmeliði"nin kimi hükümlerinin iptali için, TMMOB Jeoloji, Çevre ve Metalürji Mühendisleri ODA'larý ile birlikte, Danýþtay nezdinde iptal davasý açtýk. ODA'mýz, Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü'nün üzerinde bulunduðu araziyi, kat karþýlýðý inþaat yapýlmasý amacýyla ihale eden Ýdare'nin iþlemine karþý, Þehir Plancýlarý ODASI, Ýnþaat Mühendisleri ODASI ve Mimarlar ODASI'yla birlikte açtýðý davada da, Ýstanbul 6. Ýdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararý aldý. Dava dilekçeleri ve mahkeme kararlarýna web sayfamýzdaki "Hukuki Çalýþmalarýmýz" bölümünden ulaþabilirsiniz. Sosyal Etkinlikler kapsamýnda, Denizli Þubemiz 2 Nisan 2005'te "Baþak Gecesi", Ýstanbul Þubemiz 27 Mayýs 2005 günü "Bahar Balosu" ve Anamur Ýlçe Temsilciliðimiz de 28 Mayýs 2005'te "Baþak Balosu" gerçekleþtirdi. Çeþitli yörelere düzenlediðimiz geziler ve diðer etkinliklerle üyelerimiz arasýnda iletiþim, birlik ve beraberliðin saðlanmasý yönündeki çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Bu kapsamda, 22 Mayýs 2005'de düzenlenen Karagöl'de Doða Yürüyüþü'ne üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Kayseri Þubemiz de, 8 Mayýs 2005 tarihinde Ürgüp-Avanos ve Göreme bölgesini kapsayan Bahar Gezisi gerçekleþtirdi. Adana Þubemiz, 8 yýl aradan sonra 30 Mayýs 2005'te onikincisi düzenlenen "Altýn Koza Festivali"ndeki Uzun Metrajlý Film Yarýþmasý'na yönelik Halk Jürisi'nde yer aldý. Aydýn Þubemiz, 29 Mayýs 2005'te ADÜ Ziraat Fakültesi Çakmar Kampusü'nde "9. Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði" gerçekleþtirdi. Tekirdað Þubemiz, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'nce Mayýs 2005 tarihleri arasýnda yapýlan "Geleneksel Bahar Þenlikleri"ne katýlarak, þenlik meydanýnda stant açtý. Þubemiz 17 Trabzon Þubemiz Yönetim Kurulu, 5 Mayýs 2005'de KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ'i ziyaret ederek, Deniz Bilimleri Fakültesi'nin Balýkçýlýk Teknolojisi Bölümü mezunlarý ve öðrencilerinin ODA'mýza üye olabileceklerine yönelik görüþ alýþveriþinde bulundu. Trabzon Þubemiz konuyla ilgili olarak Balýkçýlýk Teknolojisi Bölümü öðrencileriyle de bir toplantý gerçekleþtirdi. Bu çerçevede, TMMOB Yönetim Kurulu'nun gün, 172 sayýlý kararýyla; "Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði mezunlarýnýn, Ziraat Mühendisleri ODASI'na kaydolmalarýna karar verilmiþ ve çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþtýr. Öte yandan, Rusya'da traktör ve biçerdöver üretimi yapan Agromach Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Igor V. RUSANOV, Ýthalat Müdürü Boris B. POSPELOV ve Türkiye Temsilcileri Erdem ESKÝCUMALI, 24 Mayýs 2005 Salý günü ODA'mýzý ziyaret ederek, KKTC Tarým Bakaný Raþit Pertev ile Köylü Tohum Aðý (RSP) France Toplantýsý 7

8 sunuþ Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtüler. Ýran Tarým Bakanlýðý yetkilileri ve özel sektör temsilcileri, 11 Temmuz 2005 tarihinde Ýstanbul Þubemizi ziyaret etti. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK heyete "Türkiye Tarým Politikalarý ile Tarýmda Kadýnýn Yeri ve Önemi" konularýnda bir konferans verdi. Daha sonra heyete Maltepe ilçe merkezi ile Silivri'deki Alipaþa ve Yolçatý köyleri gezdirildi. Meslektaþlarýmýza yönelik toplantý ve seminerler kapsamýnda, Aydýn Þubemiz, 2005 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþileri ile 27 Nisan 2005 günü bir toplantý yaparak, sorunlar ve çözüm yollarýný deðerlendirdi. Manisa Þubemiz, 10 Mayýs 2005 tarihinde Manisa'da görev yapan 20 Tarým Danýþmaný ile bir toplantý düzenle-yerek, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný dinledi. Antalya'da 23 Mayýs 2005'te Pankobirlik yöneticilerine "DTÖ, AB ve Türk Tarýmý" konularýnda bir seminer düzenledik. Muðla Þubemiz'in Kalite Dünyasý ile ortaklaþa düzenlediði "ISO 9001:2000 Ýç Tetkikçi Eðitimi" Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Eðitim sonucunda baþarýlý olanlara Ýç Tetkikçi Sertifikasý verildi. Muðla Þubemiz, ilde faaliyet gösteren Zirai Ýlaç Bayileri ile 24 Aðustos ve 26 Aðustos 2005 tarihlerinde iki ayrý deðerlendirme toplantýsý da düzenledi. Samsun Þubemiz'in, Zirai Mücadele Ýlaç Bayilerinin sorunlarýnýn çözülmesine yönelik çabasý sonuç verdi. Þubemiz, 12 Temmuz 2005'te tohum ba-yisi olarak görev yapan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný Samsun Valisi ve Tarým Ýl Müdürlüðü'ne ileterek çözüm saðladý. Deðerli Meslektaþlarým, Çok yoðun bir 2005 yýlý sonbahar programý ODA'mýzý bekliyor. 30 Eylül, 1-2 Ekim 2005 tarihlerinde Muðla'da 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'nu gerçekleþtireceðiz. Danýþma Kurulu'nda alýnan kararlar, her zaman olduðu gibi, ODA'mýzýn gerçekleþtireceði iþ ve iþlemlere yön verici nitelikte olacak. Gökçeada Kaymakamlýðý, Gökçeada Belediyesi ve GDO'ya Hayýr Platformu'nun, 31 Aðustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda yapacaðý "Gökçeada 1. Ekoloji Þenliði ve Çalýþma Atölyeleri" etkinliðine aktif olarak katýlacaðýz Eylül 2005 tarihlerinde, "GAP ve Sanayi" Kongresi'ne bir bildiri ile katýlacaðýz. ODA'mýz bu yýl da "Çiftçi Dostu" Sadullah USUMÝ'yi anma etkinliklerinde yer alacak. 16 Ekim 2005 Dünya Gýda Günü'nü, Gýda Mühendisleri Odasý ve Kimya Mühendisleri Odasý ile birlikte düzenleyeceðimiz etkinlikle kutlayacaðýz. Bu kapsamda geniþ katýlýmlý bir sempozyum gerçekleþtirilmesi için yürüttüðümüz çalýþmalar son safhaya yaklaþmýþ bulunmaktadýr Kasým 2005 tarihinde Þanlýurfa'da ODA'mýz ve Harita- Kadastro Mühendisleri ODASI'nýn sekreteryasýnda, "Toprak Reformu Sempozyumu"nu yapacaðýz. 25 Kasým 2005 tarihinde, ZMO Öðrenci Kurultayý ný Ankara da toplayacaðýz Aralýk 2005 tarihinde, her zaman olduðu gibi, sevgili Akýn ÖZDEMÝR i, Adana ve Mersin de gerçekleþtireceðimiz etkinliklerle anacaðýz. Deðerli Meslektaþlarým, Her ölüm acýdýr, yitirdiðimiz tüm meslektaþlarýmýzýn ardýndan bu acýyý derinden yaþýyoruz; aileleri ile elimizden geldiðince dayanýþma içinde olmaya çalýþýyoruz. Ancak vakitsiz-erken ölümler, hüznü dayanýlmaz kýlýyor. Týpký Sn. Þahin ÖZDEMÝR'i yitirdiðimizde yaþadýklarýmýz gibi Sn. ÖZDEMÝR, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deneyimli ve özverili bir yöneticisiydi. Mevcut TMO Yönetimi tarafýndan, hiçbir haklý gerekçeye dayanýlmadan görevden alýndý. "Devlet terbiyesi almýþ olanlarýn olgunluðu" içinde, kimseye nedenini sormadý. Ancak þüphesiz ki, acýsýný içine gömdü. Ve sayýn ÖZDEMÝR'i ölüm, vakitsiz bir þekilde, en verimli çaðýnda aramýzdan aldý. Tanýmaktan mutluluk duyduðum, ciddi-çalýþkangörevine baðlý bir bürokrattý, ruhu þad olsun. Sn. ÖZDEMÝR ile birlikte, camiamýzýn yitirdiði tüm deðerli üyelerinin, kederli ailelerine baþsaðlýðý dileriz. Anýlarý bizimle birlikte yaþamaya devam edecek. Deðerli Meslektaþlarým, 51 yýllýk deneyime sahip bir demokratik kitle örgütü olan ZMO; bilime, gerçeðe ve demokrasiye olan sarsýlmaz inancý, kamu yararýný her þeyden üstün tutan yurtsever tutumu, doðruyu yanlýþtan bir çýrpýda ayýran örgüt saðduyusu ile kendi mesleki alaný ve sektör geneli yanýnda, ülke sorunlarýna iliþkin saðlam duruþunu pekiþtirerek yoluna devam ediyor. Yolumuz açýk olsun, Selam ve saygýlarýmla, Gökhan GÜNAYDIN Baþkan 8

9 TOPRAK DOSYASI - 1: Tarým Alaný Ýþgaline Af Cargill e Özel Muammele Hükümet, Toprak Koruma Yasasý ile yaklaþýk 100 bin hektar tarým alaný üzerinde kurulan sanayi tesislerini kurtardý Hükümet, "toprak ve tarým arazilerini planlý kullanmak, arazi bozulma ve kayýplarýný gidermek" gerekçesiyle çýkardýðý "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý" ile ABD'li tatlandýrýcý firmasý Cargill'in de aralarýnda bulunduðu, tarým topraklarý üzerine kurulmuþ olan 5 bini aþkýn sanayi tesisine af getirdi. Yasayla, üzerindeki yapýlaþmalarýn affedildiði arazi büyüklüðünün yaklaþýk 100 bin hektar olduðu hesaplanýyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý, muhalefet milletvekillerinin katýlmadýðý TBMM Genel Kurulu'nda 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edildi. Yasa, Orman Yasasý kapsamý dýþýnda kalan arazi ve toprak kaynaklarýnýn bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sýnýflandýrýlmasý, arazi kullaným planlarýnýn hazýrlanmasý, amaç dýþý ve yanlýþ kullanýmlarýn önlenmesi, korumayý saðlayacak yöntemlerin oluþturulmasýna iliþkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanýmlanmasý ile ilgili usul ve esaslarý düzenliyor. Yasaya göre, devletin hüküm ve tasarrufu altýnda ve Hazine'nin özel mülkiyetinde olan araziler ile kamu kurumlarýna, gerçek ve tüzel kiþilere ait arazilerin mülkiyet hakkýný kullananlar, topraðýn üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyoekonomik ve ekolojik iþlevlerinin tamamen, kýsmen veya geçici olarak engellenmemesi amacýyla gerekli önlemleri alacak. Her ilde, valinin baþkanlýðýnda ildeki tarýmdan sorumlu birim amiri tarafýndan baþkan yardýmcýlýðý ve sekreterya hizmetleri görevini yürütmek üzere, ilde plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerden üç birimin ve Maliye Bakanlýðý'nýn ildeki üst düzey temsilcileri ile planlama ve toprak koruma konularýnda ulusal ölçekte faaliyette bulunan meslek veya sivil toplum kuruluþlarýnýn yerel temsilcilerinden üç kiþinin görev yapacaðý Toprak Koruma Kurulu oluþturulacak. Kurullar, arazilerin korunmasý, geliþtirilmesi, verimli kullanýlmasýna yönelik inceleme, deðerlendirme ve izleme yaparak, ortaya çýkan olumsuzluklarý belirleyecek ve gerekli önlemleri alacak. Yasaya göre, tarým arazileri, doðal özellikleri ve ülke tarýmýndaki öne-mine göre, nitelikleri Bakanlýk tarafýndan belirlenen ''mutlak tarým arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarým arazileri ve marjinal tarým arazileri'' olarak sýnýflandýrýlacak. Tarým arazilerinde topraðýn kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim saðlayacak þekilde korunarak kullanýmý için en az bir ziraat mühendisi sorumluluðunda tarýmsal amaçlý arazi kullaným plan veya projeleri valilikler tarafýndan hazýrlanacak veya hazýrlattýrýlacak. Tarýmsal amaçlý arazi kullanýmlarýnda, plan ve projelere aykýrý hareket edenlere, izinsiz arazi kullananlara, toprak koruma projelerine aykýrý hareket edenlere, her bir metrekare için 50 Ykr ile 2 YTL arasýnda deðiþen miktarlarda idari para cezalarý verilecek. Tarým Alanlarýnda 2B Uygulamasý Yürürlükte Ancak mutlak tarým arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarým arazileri ile sulu tarým arazilerinin tarýmsal üretim amacý dýþýnda kullanýlamayacaðýný öngören yasa, amacýyla çeliþen biçimde tarým arazisi iþgalcilerine de af olanaðý saðladý. Yasanýn Geçici 1. Maddesi'nde, " tarihinden önce tarým arazileri; gerekli izinler alýnmadan tarým dýþý amaçlý kullanýma açýlmýþ ve tarýmsal bütünlüðü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kullanýmý için, altý ay içerisinde Bakanlýða müracaat edilmesi, hazýrlanacak toprak koruma projesine uyulmasý ve tarým dýþý kullanýlan tarým arazilerinin her metre karesi için beþ Yeni Türk Lirasý ödenmesi þartýyla izin verilir" hükmü getirildi. Sözü edilen Yasa, Tasarý halindeyken, milat olarak 9

10 Cargill'e hem af, hem özel bölge anýlan tarih idi. Konu ile ilgili TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda yapýlan görüþmelere ODA Baþkanýmýz katýldý. Toplantýlarda, yasa tanýmayanlara getirilecek bir affýn önümüzdeki dönemde tarým arazisi talanýný hýzlandýracaðý açýkça ifade edildi. Buna karþýlýk Bakanlýk ve iktidar milletvekilleri, ta-rihinin bir milat olacaðý, bu tarihten sonra hiç kimsenin tarým alanýný amacý dýþýnda kullanalmayacaðýný ifade ettiler. Bunun bu mantýkla mümkün olmayacaðýný belirten ZMO, bir kez daha haklý çýktý. Ýktidar, bu alanda da samimi olmadýðýný ortaya koydu... Af tarihi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüþmeler sýrasýnda AKP milletvekilleri Zülfü Demirbað, Recep Garip, Mehmet Sarý ve Öner Gülyeþil'in verdiði önergeyle, tarihine kadar geniþletildi. Önergenin gerekçesinde, "Tarihin 'e çekilmesi bütün kesimlerin yararýnadýr" görüþü ileri sürüldü. Tarih deðiþikliðine 11 Ekim itibariyle deðiþtirilen Mera Yasasý neden olarak gösterilirken, bu deðiþiklikten kimlerin yararlanacaðýna iliþkin net bir açýklama yapýlmadý. Buna göre 11 Ekim 2004 tarihine kadar, tarým arazilerini hukuka aykýrý olarak izinsiz - amaç dýþý kullananlar, metrekare baþýna 5 YTL ödeyerek tarým dýþý amaçlý kullanmaya devam edecek. Bu düzenlemeyle, Bursa Orhangazi'de 1. sýnýf tarým arazisi üzerinde yasadýþý biçimde çalýþmalarýna devam eden Cargill'in de aralarýnda bulunduðu 5 bini aþkýn sanayi tesisi aftan yararla-nabilecek. Alýnan bilgiye göre, Türkiye'de bu durumda olan yaklaþýk 100 bin hektarlýk yer bulunuyor. Buna göre 1 milyar metrekarenin, metrekare baþýna 5 YTL ile çarpýlmasý sonucu yasa ile 3.8 milyar dolarlýk bir af getirilmiþ oluyor. 3 Temmuz'da yasa, 5 Temmuz'da BK Kararý, Cargill'e özel muamele Hükümet getirdiði aftan sonra Cargill Tarým Sanayi ve Ticaret A.Þ'nin Bursa Orhangazi Karapýnar Mevkii'nde üretim tesislerinin yer aldýðý metrekare büyüklüðündeki alaný da "Özel Endüstri Bölgesi" ilan etti. Özel Endüstri Bölgesi'ne iliþkin 2005 / 8444 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý, tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen yerlerde kamulaþtýrma yapýlamý-yor. Özel Endüstri Bölgelerine iliþkin olarak yapýlan yasal düzenlemeye göre, bu bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kiþilerden, sabit yatýrýmlarýn binde 5'ini geçmemek üzere belirlenen katký payý alýnmýyor. Cargill'in özel endüstri bölgesi kapsamýna alýnmasýyla buraya yönelik yapýlacak devlet yardýmlarýný Bakanlar Kurulu belirleyecek. Bölgenin yönetim ve iþletmesinden de mülk sahibi olarak Cargill sorumlu olacak. Bakanlar Kurulu Kararýyla, tarým arazisine kurulu olduðu için gerekli izinleri alamayan Cargill, yeniden izin baþvurularýný yapabilecek. Cargill'e verilen tüm onay, izin ve ruhsatlar 15 gün içinde yenilenecek. Böylece, izin ve onaylarý Danýþtay tarafýndan iptal edilmesine karþýn faaliyetlerini sürdüren Cargill ile ilgili hukuki kararlarýn uygulanma olanaðýnýn da ortadan kalkacaðý belirtildi. Mýsýrdan niþasta ve tatlandýrýcý üreten Cargill ayný zamanda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn geçmiþte bayisi olduðu Ülker Grubu'nun da ortaðý konumunda bulunuyor. 10

11 TOPRAK DOSYASI - 2: TÝGEM de Erozyon...* Tarýmýn rehber kuruluþunun 9 iþletmesi özel sektöre kiralandý... Cumhuriyetin ilk yýllarýndan bu yana tarýma rehberlik eden TÝGEM, bitkisel ve hayvansal üretimin artýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, çiftçilere öðreticilik yapýlmasý gibi konularda aktif biçimde çalýþarak, Türkiye'nin bugün tarýmda ulaþtýðý noktada önemli bir kilometre taþý oldu. Ancak 1980'li yýllardan itibaren tarým sektörünün yaþadýðý erozyondan kaçýnýlmaz olarak etkilenen TÝGEM de, ülke için stratejik önem taþýyan diðer kamu kuruluþlarý gibi özelleþtirmeden payýný aldý. 9 iþletmesinin özel sektöre kiralanmasý, 1 iþletmesinin de kapatýlmasý sonucu TÝGEM'in ülke genelindeki iþletme sayýsý 38'den 28'ye düþtü. Geçmiþi Osmanlý'ya dek uzanan TÝGEM'in Cumhuriyet dönemindeki temelini Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat Ýþletmeleri oluþturuyor. 1937'de, öncelikle çiftçiye alet-ekipman ve zirai ilaç yardýmýnda bulunmak, giderek ordunun ve halkýn gýda ihtiyacýný karþýlamak üzere boþ ve ýslah gerektiren araziler üzerindeki 14 çiftlik, Zirai Kombinalar adýyla üretime alýndý. Aðýr þartlara karþýn gösterilen olaðanüstü çaba sonucu bu çorak araziler ýslah edildi. Devlet Ziraat Ýþletmeleri ise, Atatürk'ün Türk çiftçisine önderlik ve öðreticilik yapmak amacýyla kendi emriyle kurulan Ankara'da Gazi Orman Çiftliði, Silifke'de Tekir, Yalova'da Baltacý, Tarsus'ta Diloðlu ve Dörtyol'da Karabasamak Çiftlikleri'ni halka baðýþlamasý sonucu oluþturuldu. Böylece tarih ve 3308 sayýlý yasayla kurulan Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu'na daha sonra Yerköy'de Midilliçoðlu, Kýrklareli'nde Türkgeldi, Dalaman, Hatay Çiftlikleri, Rize Çay Fabrikasý, Nevþehir Þarap Fabrikasý ve Dörtyol Turunçgiller Bahçesi eklendi. Türkgeldi, Dalaman, Hatay ve Turunçgil iþletmeleri tarihinde 5433 sayýlý yasayla kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri'ne devredildi. Gazi Orman Çiftliði "Atatürk Orman Çiftliði" adýyla yeni bir statüye kavuþturulurken, diðerleri tasfiye edildi. Zirai Kombinalar ile Devlet Ziraat Ýþletmeleri'nin birleþtirilmesiyle kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri baþlangýçta 20 çiftlik ve merkez atölyesinden oluþuyordu. Devlet Üretme Çiftlikleri'ne daha sonra Gökçeada ve Tahirova çiftlikleri ile Adana ve Manisa'daki tohum hazýrlama iþletmeleri de katýldý. TÝGEM'in diðer kolunu oluþturan Haralar ve Ýnekhaneler ise Osmanlý Devletinin kuruluþ yýllarýna dayanýyor. Baþlangýçta 4 milyon dekarý bulan hara arazileri, Osmanlý Devleti'nin sýnýrlarýnýn küçülmesine paralel olarak 450 bin dekara kadar düþtü. Bunlarýn en önemlileri arasýnda Karacabey ve Çifteler Haralarý sayýlabilir. Bugünkü TÝGEM, bu kuruluþlarýn her türlü varlýklarý birleþtirilerek 1984 yýlýnda tek çatý altýnda toplanmasý ile kuruldu. Önce Kamu Ýktisadi Kuruluþu olarak organize edilen TÝGEM'e, 1994 yýlýnda Ýktisadi Devlet Teþekkülü (ÝDT) statüsü getirildi. TÝGEM'in Ana Statüsü kuruma þu görevleri yüklüyor: "Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretimini artýrmak, çeþitlendirmek ve ürün kalitesini iyileþtirmek için yetiþtirdiði, damýzlýk hayvan, tohum, fidan, fide ve benzerlerini yetiþtiricilere intikal ettirmek; bitkisel ve hayvansal üretim, yetiþtirme ve ýslah konularýnda araþtýrmalar yapmak; çevre çiftçilere tarýmsal teknoloji ve girdi kullanýmýnda öncülük, öðreticilik yapmak." TÝGEM nasýl zarar ettirildi? 1980'li yýllardan baþlayarak tarým sektörünün yaþadýðý erozyondan TÝGEM de doðrudan etkilendi. Türkiye'de uygulanan neo-liberal politikalar, doðasý gereði katma deðeri düþük olan tarýmý, kamusal yatýrýmýn konularý arasýndan çýkarttý yýlýndan 1980 yýlýna kadar tarým sektörüne yapýlan sabit sermaye yatýrýmlarý tüm sektörler içinde ortalama %10,5 oranýnda iken, 1980'li yýllardan sonra hýzla azalma eðilimine girdi ve 1998 ve 1999 yýllarý için sýrasýyla % 5.2 ve % 5.1 olarak gerçekleþti (Gökhan Günaydýn, Türkiye Tarýmý ve Deðiþme Eðilimleri). 1990'lý yýllarla birlikte tarýmsal destekleme programlarý kaldýrýldý, buna raðmen üreticinin gelir paylarýný yükseltecek yapýsal düzenlemeler de yapýlmadý. * Makale, TÝGEM 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Yüksek Denetleme Kurulu'nun TÝGEM 2003 yýlý Raporu, Tarým-Ýþ'in 1997 tarihli TÝGEM Kitabý, TÝGEM'in web sayfasýndaki bilgiler, basýn yayýn organlarýnda çýkan haberler ve yerinde yapýlan incelemeler sonucunda hazýrlanmýþtýr. TÝGEM Genel Müdürü Ýsmail Hakký SAYIN, röportaj talebimize yanýt vermediði için kendisinin görüþleri Dergimizde yer almamaktadýr. 11

12 TÝGEM 1980'lere kadar, hayvan popülasyonunda genetik ilerlemenin, yerli hayvanlarla elit materyalin melezleme yapýlmasý yöntemiyle saðlanmasýnýn uygun olacaðý; böylece, iþletme yapýlarýna ve çevre koþullarýna uygun olarak rasyonel bir iyileþtirmenin mümkün olabileceði savunulurken, 1980'den sonra üstün nitelikli materyalin doðrudan transferi ile verimi düþük bulunan yerli materyale "ikame edebileceði" görüþleri öne sürüldü. Kamu politikalarý bu yönde deðiþtirildi. Bu politik seçimin sonucu olarak, 1987'den 1993'e kadar 159 bin büyükbaþ hayvan ithal edilmiþ ve kamuoyunda çevre koþullarýna uymama nedeniyle verilen yüksek kayýplar tartýþýlmýþtýr. (Ekrem Kün ve arkadaþlarý 1995: Tohumluk kullanýmý ve üretimi) 1984 sonrasýnda baþta canlý hayvan ve tahýl olmak üzere bazý tarým ürünleri ithalatýnda patlama yaþandý. Tarým kesiminde iç piyasada zaten güçsüz olan üretici-ler, bir de ithal ürün fiyatlarý karþýsýnda rekabete açýk býrakýlýnca büyük zarara uðradý. Ýç ticaret hadleri bu kesimin sürekli aleyhine iþlerken, tarýmdan sanayiye aktarýlan kaynaklar üretken alanlara deðil, daha çok rantiyeye ve spekülatif kesimlere akýtýldý. Sonuçta Türkiye, yakýn geçmiþte dýþ ticarette avan-tajlý bulunduðu tarýmsal ürünlerde bile açýk vermeye baþladý ve ithalatçý bir ülke konumuna düþtü. Özal ve politikalarý Gereksinimlere yanýt veren, doðru bir tarým politikasý uygulanamamasýndan tarýmsal üretim yapan KÝT'ler de payýný aldý. KÝT'lerin 1989'dan itibaren eylem birliði etmiþçesine zarar etmeye baþlamasýnýn ardýnda 1987'den itibaren uygulanan Özal politikalarýnýn büyük rolü vardýr. Devlet KÝT'lere gerekli kaynaklarý vermemiþ ve onlarý borçlanmak zorunda býrakmýþtýr. Bu dönem 1990'larda hýz kazanan "özelleþtirme" uygulamalarý için, bir anlamda gerekli "altyapý"nýn hazýrlanýþ süreci; bir anlamda da, devlet kaynaklarýnýn bankalar aracýlýðýyla dolaylý ve gözden saklý olarak belirli bir kesime aktarýldýðý dönem oldu. TÝGEM de, dönemini ele alýrsak, 1989 yýlýna kadar kar elde ederken, yýllarýný bilanço zararý ile kapatmýþ, 1995 yýlýnda ise yeniden kara geçmiþtir. Bilançolarý deðerlendirildiðinde, TÝGEM'in giderek artan oranlarda zarar ettiði döneminde, toplam kaynaklar içerisinde özkaynaðýnýn göreli olarak azaldýðý, uzun vadeli borç oranýnýn ister istemez kabul sýnýrlarýný aþtýðý görülmektedir. Genel Yapý TÝGEM'in 3 milyon 675 bin 978 dekar olan kullanýlabilir arazi miktarýnýn yaklaþýk 3 milyon dekarý kültüraltý araziden oluþu-yor. Kuruluþ, Türkiye'nin toplam kültüraltý arazi varlýðýnýn yüzde 1.14'üne sahip bulunuyor. Halen Türkiye'de kullanýlan sertifikalý tohumluðun yüzde 94'ü, yem bitkileri tohumluðunun da yüzde 51'i TÝGEM tarafýndan üretiliyor yýlý rakamlarýna göre, TÝGEM'in 5145 personeli var. 2003'te kurumda 5304 kiþinin çalýþtýðý göz önüne alýnýrsa personel sayýsý geçen yýla oranla 159 kiþi; 7550 çalýþanýn bulunduðu 1995 yýlýna oranla ise kiþi azaldý. Kurum için önerilen norm kadro sayýsýnýn 5353 kiþi olduðu dikkate alýnýrsa, 2004 yýlýnda norm kadronun da altýna düþüldüðü ortaya çýkmaktadýr. Kurumun hayvan varlýðý, sýðýr, buzaðý, koyun, kuzu, keçi, 902 at olarak sýralanýyor yýlýna oranla büyükbaþ hayvan sayýsýnda 12

13 TÝGEM Özel sektöre kiralanan TÝGEM iþletmeleri TÝGEM tarafýndan bugüne kadar özel sektöre kiralanan iþletmeler, alan firmalar ve uygulanacak projeler þöyle: - ACIPAYAM (DENÝZLÝ) ÝÞLETMESÝ: Koç Ata Sancak Besi ve Tarým Ürünleri A.Þ tarafýndan yýllýk 405 milyar liraya kiralanan iþletmede, firma 3 bin baþ süt sýðýrcýlýðý projesi uygulayacak. Geçen yýl 565 milyar lira zarar eden iþletmede firma, bir yýl içinde 22 trilyon lira yatýrým yapacak ve 40 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. - ÇÝÇEKDAÐI (YOZGAT) ÝÞLETMESÝ: Ýlci Ýnþaat San. Ve Tic. A.Þ tarafýndan 227 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletmede, 500 baþ damýzlýk süt sýðýrcýlýðý, 200 baþ damýzlýk düve yetiþtirme, 2x100 baþ damýzlýk sýðýr besiciliði projesi uygulanacak. Firma, bu iþletmede bir yýl içinde 3.9 trilyon liralýk yatýrým yapacak ve 50 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 885 milyar lira zarar etmiþti. - GELEMEN (SAMSUN) ÝÞLETMESÝ: Koni Ýnþaat San. A.Þ tarafýndan 1 trilyon 321 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletmede, 2 bin baþ süt sýðýrcýlýðý, 5 bin baþ besi sýðýrý projesi uygulanacak. Firma, 10 ton/saat kapasiteli yem fabrikasý kuracak. 20 dekar alanda kesme çiçek, 40 dekar alanda sera kurarak sebze üretecek. Bir yýlda 24 trilyon 955 milyar lira yatýrým yapacak olan firma, 72 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 717 milyar lira zarar etmiþti. (17 bin) bir geliþme olmazken, koyun sayýsý 7 bin, keçi sayýsý da 337 adet yükseldi yýlýndan bu yana büyükbaþ hayvan varlýðý 2 bin (15 bin), küçükbaþ hayvan varlýðý da 20 bin (75 bin) adet arttý. Büyük baþ hayvanlarda toplam süt üretimi 2004 yýlýnda kg, küçükbaþ hayvanlarda da kg olarak gerçekleþti. Toplam süt üretimi 2003 yýlýna göre büyükbaþ hayvanlarda kg, küçükbaþ hayvanlarda da kg arttý rakamlarýna göre kurumun 1294 traktör, 94 adet biçerdöver, 417 adet oto-kamyon, 25 adet sabit, 17 adet seyyar olmak üzere toplam 42 adet selektör, 79 adet iþ makinesi, 158 adet çayýr biçme makinesi, 76 adet silaj makinesi, 23 adet ot vagonu, 42 adet yemleme vagonu, 79 adet balya makinesi, 838 adet pulluk, 1092 adet ikileme-tohum yataðý hazýrlama aleti, 413 adet ekim makinesi var. Son 9 yýlda yani 1995 yýlý deðerleri esas alýndýðýnda traktör sayýsý 206 adet, biçerdöver sayýsý 56 adet, oto-kamyon sayýsý da 318 adet azaldý. Ýþ makineleri ekonomik ömürlerini tamamladý Makine parkýnda bulunan traktörlerin yüzde 83'ü, biçerdöverlerin yüzde 100'ü, pulluklarýn yüzde 82'si, Tohum Yataðý Hazýrlama Aletlerinin yüzde 75'i, ekim makinelerinin yüzde 67'si, çayýr biçme makinelerinin yüzde 84'ü, silaj makinelerinin yüzde 79'u, balya makinelerinin yüzde 94'ü, iþ makinelerinin yüzde 98'i, oto- - ÝNANLI (TEKÝRDAÐ) ÝÞLETMESÝ: Koni Ýnþ. San. A.Þ tarafýndan yýllýk 1 trilyon 71 milyar lira bedel ile kiralanan iþletmede 500 baþ damýzlýk süt sýðýrcýlýðý, 5 bin baþ besi sýðýrcýlýðý, bin baþ koyunculuk projesi uygulanacak. Firma 10 ton/saat kapasiteli yem fabrikasý kuracak ve ayrýca yem bitkileri üretecek. Firma, iþletmede 11 trilyon 123 milyar lira yatýrým yapacak ve 53 kiþiye istihdam saðlayacak. Geçen yýl 558 milyar lira zarar eden iþletmenin kiralanan arazisi 11 bin 806 dekar. - GÖKÇEADA (ÇANAKKALE) ÝÞLETMESÝ: Elta Elektrik Taah. Ýnþ. Tic. A.Þ tarafýndan yýllýk 252 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletme, geçen yýl 1 trilyon 115 milyar lira zarar etti. Firma iþletmede, 150 baþ organik süt sýðýrcýlýðý, bin 500 baþ organik süt koyunculuðu projesi uygulayacak. Organik zeytin ve baðcýlýk, tarla ve yem üretimi planlýyor. Bir yýlda 2 trilyon 235 milyar liralýk yatýrým yapacak firma, 20 kiþiye istihdam saðlanacak. -ARDAHAN (GÖLE) ÝÞLETMESÝ: Ýl özel idaresi dahil yöredeki bazý giriþimciler ile ortak kurulan Mer'a Tarým Hayvancýlýk A.Þ tarafýndan yýllýk 61 milyar lira bedel ile kiralanan iþletmede bin baþlýk süt sýðýrcýlýðý yapýlacak ve süt iþleme tesisi kurulacak. Firma 8 trilyon 690 milyar liralýk yatýrým yapacak ve 115 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 696 milyar lira zarar etmiþti. -HAFÝK ÝÞLETMESÝ (SÝVAS): Yöre Tarým Hayvancýlýk A.Þ tarafýndan yýllýk 37.5 miyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletme, geçen yýl 445 milyar lira zarar etmiþti. Ýþletmede 100 baþlýk damýzlýk düve yetiþtiriciliði, bin baþlýk büyükbaþ besicilik yapýlacak. Firma, 1 trilyon 630 milyar lira yatýrým yapacak ve 7 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. - BOZTEPE ÝÞLETMESÝ (ANTALYA) : Yaþarlar Gýda tarafýndan kiralanan iþletmede, 35 trilyon 500 milyar liralýk yatýrým yapýlmasý ve 150 kiþinin istihdam edilmesi planlanýyor. - KAZOVA TARIM ÝÞLETMESÝ: DÝMES A.Þ ile 2003 yýlýnda Kazova Vasfi Diren Tarým Ýþletmesi Sanayi ve Ticaret A.Þ adýyla ortak þirket kuruldu. Yýllýk 90 bin ABD Dolarý kira bedeli ile 30 yýl süreyle kiralan iþletme arazisi ve tesislerini kullanmak üzere 600 milyar lira sermaye ile kurulan þirketin sermayesinin yüzde 25'i TÝGEM'e ait. Ýþletmeye ABD dolarý yatýrým yapýlmasý öngörülüyor. Þirket, 2003 yýlýný milyar lira, 2004'ü de milyar lira zararla kapattý. 13

14 TÝGEM kamyonlarýn da yüzde 91'i ekonomik ömürlerini doldurmuþ durumda bulunuyor. TÝGEM 2004 yýlý hububat hasadýnýn tamamý kiralama yoluyla yaptýrýldý. Halen 7 iþletmede makine þefi yok. TÝGEM'in ihtiyacý olan alet-makine ve tesisler saðlandýðý oranda iþletme giderlerinin azalarak, verim ve karlýlýðýn artacaðý belirtiliyor. 2004'te, ton buðday, ton arpa, ton kütlü pamuk, ton dane mýsýr, ton ayçiçeði üretimi yapýldý yýlý içerisinde iklim þartlarýndan dolayý toplam dekar alan terkin edilirken, elde edilen ton mahsulle bu üretim yýlý, TÝGEM'in en iyi beþ yýlýndan birisi oldu. Buðday üretimi geçen yýla göre yüzde 23.5 yükseliþle ton, arpa üretimi ise yüzde 12.1 yükseliþle ton, kütlü pamuk üretimi 954 kg, dane mýsýr üretimi ton, ayçiçeði üretimi de ton arttý. Daðýtýmý yapýlan hububat tohumluðu miktarýnýn geçen yýla göre yüzde 75 arttýðý ifade ediliyor yýlýnda kg muhtelif meyve, kg narenciye, kg zeytin, kg antepfýstýðý, kg fýndýk, adet süs bitkisi, adet aþýlý fidan üretimi yapýldý. TÝGEM, 2004 faaliyetlerini milyar TL karla sonuçlandýrdý. Dönemin karla kapatýlmasýnýn, hububat üretiminde bir önceki yýla göre daha yüksek bir ürün hasadý ile stoklardaki ürünlerin büyük bir bölümünün yýl içerisindeki satýþýndan kaynaklandýðý vurgulandý. TÝGEM'de özelleþtirme dönemi Ancak gerekli yatýrýmlardan yoksun býrakýlmasý nedeniyle bazý çalýþmalarýný tasfiye etmek zorunda kalan TÝGEM'in iþletmelerinde 2003 yýlýndan itibaren kiralama yoluna baþvurulmaya baþlandý. Kazova (Tokat) Ýþletmesi'nde yüzde 25 kamu payý ile DÝMES- TÝGEM ortaklýðýna gidildi Mayýs ayýnda, 22 iþletmenin özel sektöre açýlmasý konusunda TÝGEM Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine iliþkin çýkarýlan Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararý doðrultusunda, ilk aþamada 12 iþletme için (Acýpayam, Altýndere, Boztepe, Çiçekdaðý, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, Ýnanlý, Kazýmkarabekir, Konuklar ve Sakarya) 2003 Temmuz ayýnda ilana çýkýldý. Buna yönelik olarak 75 firma, 128 proje teklifi iletti. Projelerde, ''iþletmelerdeki tarým arazisi vasfýnýn korunmasý, TÝGEM'in ve iþletmelerin ana statüsüne Geçmiþi Osmanlý'ya dek uzanan TÝGEM'in, bugün ülke genelinde 28 iþletmesi bulunuyor uygun faaliyet gösterilmesi, firmalarýn yeterli sermayeye sahip olmasý'' þartý arandý. 40 projeye yeterlilik belgesi verilerek firmalar, kira artýrým ihalesine çaðrýldý. Haziran ve Temmuz ayýnda yapýlan kira artýrým ihalelerinde, toplam 860 milyar lira yýllýk muhammen bedel belirlenmesine karþýn, ihale tutarý 3.3 trilyon liranýn üzerine çýktý Kasým ayý sonunda 12 iþletmeden 7'sinin 30 yýllýðýna kiralanmasý iþlemleri sonuçlandýrýldý. Acýpayam (Denizli), Çiçekdaðý (Kýrþehir), Gelemen (Samsun), Gökçeada (Çanakkale), Göle (Ardahan), Hafik (Sivas) ve Ýnanlý (Tekirdað) iþletmeleri özel sektör þirketlerine devredildi. Bu iþletmelerdeki personel diðer iþletmelere gönderilirken, emekliliði gelenler emekli edildi. Ýhaleye çýkarýlan diðer yerlerden Kazýmkarabekir iþletmesi güvenlik gerekçesiyle ihale aþamasýnda, Konuklar iþletmesi ise teklifler alýndýktan sonra ihale kapsamýndan çýkarýldý. Altýndere iþletmesine hiç teklif gelmedi. Geçen yýl toplam 4 trilyon 981 milyar lira zarar eden söz konusu 7 iþletmeden, TÝGEM'in bir yýlda 3 trilyon milyar lira kira geliri elde edeceði ileri sürüldü. TÝGEM'in kira gelirleri ile birlikte 8.3 trilyon liralýk gelir saðlayacaðý iddia edildi. Kiralama sözleþmeleri uyarýnca firmalarýn, söz konusu iþletmelere, bir yýl içinde toplam 75 trilyon 33 milyar lira yatýrým yapacaðý ve toplam 357 kiþiyi kiralama süresince sürekli istihdam edeceði belirtildi. Geçtiðimiz aylarda da TÝGEM'in Boztepe (Antalya) Ýþletmesi özel sektöre kiraya verildi. Van Altýndere, Kahramanmaraþ, Çanakkale Kumkale, Hatay Turunçgiller, Muþ Alparslan ve Manisa iþletmeleri de kiralama aþamasýnda bulunuyor. TÝGEM, bundan sonraki süreçte Amasya Gökhöyük, Iðdýr Kazýmkarabekir, Sakarya, Konya Konuklar, Samsun Karaköy ve Ankara Bala iþletmelerini de kiralamayý planlýyor. Yeniden yapýlandýrmalar sonucunda baðlý iþletme sayýsýnýn 15'e ineceði belirtiliyor. Tüm bu kiralamalar ve Yalova'daki Atatürk Tarým Ýþletmesi'nin YPK kararýyla tasfiye edilmesinin ardýndan TÝGEM'in 38 olan iþletme sayýsý 28'e indi. 14

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý.

Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý. Kýþ tedbirleri tamam Kýþ mevsiminde alýnacak tedbirler Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda görüþüldü. * HABERÝ 6 DA Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda toplantý

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı