Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)"

Transkript

1 içindekiler Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar Tehlikede! (Toprak Dosyasý 5) Sorgun Ormanlarý Yok Ediliyor. (Toprak Dosyasý 6) Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) Þeker Sektöründe Oyunlar (Sektör Dosyasý I) Hububat Sektöründe Politikasýzlýk (Sektör Dosyasý 2) EBK da Yanlýþtan Dönüldü (Sektör Dosyasý 3) Üç ODA Ortak Protokolü (Özlük Haklarýmýz - I) Sorumlu Yönetici Sözleþmesi (Özlük Haklarýmýz - 2-3) Meslektaþlarýmýz Yemek Fabrikalarýnda (Özlük Haklarýmýz - 4) TMMOB ZMO Tarým Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði (Özlük 5) Tarýmsal Yapýlarda Yetkiliyiz... Posta Kutusu Özlük Haklarýmýz - 5)

2 sunuþ Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 74. sayýsý ile sizlerle yeniden biraraya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna, içtenlikle sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Sizlere 72. sayýdan bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. ODA'mýzýn yasal temelini güçlendiren ve önemli iþlevlere sahip olan Ana Yönetmeliðimiz 6 Nisan 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Ana Yönetmeliðimizin tam metnine, ODA'mýzýn adresli web sayfasýndan ulaþabilirsiniz. ODA'mýzýn bu önemli yasal düzenlemesinin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen Mevzuat Komisyonumuza ve ODA örgütlülüðümüze teþekkürlerimizi sunarýz. III.Danýþma Kurulu III.Danýþma Kurulu III.Danýþma Kurulu Saymanlar Toplantýsý Hierapolis Gezisi 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. Çalýþmalarý iki grup halinde gerçekleþtirilen toplantýda, "Genel Merkez çalýþmalarý, 39. Dönem II. Danýþma Kurulu kararlarý, ODA'mýz Ana Yönetmeliði, Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý, "Yeminli Gýda Müþavirliði", Özlük Haklarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Tarýmsal Danýþmanlýk Uygulamalarý, Oda Örgütlenmesi, Hukuki Çalýþmalar, Yasal Düzenlemeler, Mali Ýþler, TMAP, e-zmo Çalýþmalarý, Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektöründe Yaþanan Geliþmeler Karþýsýnda ODA'mýzýn Tavrý" ile mali konular deðerlendirildi. Danýþma Kurulu kapsamýnda 24 Nisan 2005'te Hierapolis Gezisi gerçekleþtirildi. "Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý" konusunda, Gýda ve Kimya Mühendisleri Odalarý ile Haziran ve Temmuz aylarýnda bir dizi çalýþma toplantýsý yaptýk. Toplantýlarda, tüm odalarca düzenlenen sorumlu yönetici belgelerine iliþkin sorunlar deðerlendirilerek, önümüzdeki dönemde yaþama geçirilecek protokol üzerinde çalýþýldý ve bir genelge taslaðý hazýrlandý. Ayrýca, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeleri kapsayan "Gýda Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kitabý" da basýlarak, sorumlu yönetici meslektaþlarýmýza daðýtýlmaya baþlandý. Ayrýca, Gýda Mühendisleri Odasý (GMO) ile birlikte 25 Temmuz 2005 Pazartesi günü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Nevzat ARTIK'ý ziyaret ederek, 1 Aðustos 2005'te yürürlüðe giren "Sorumlu Yöneticilik Protokolü" ile ilgili deðerlendirmelerimizi aktardýk. Ayný þekilde 26 Temmuz 2005 Salý günü de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa GÜR ve SSK Primler Genel Müdür Yardýmcýsý Gürol UYANIK ile sorumlu yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir görüþme yaptýk. Görüþmede, ODA'lar ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý arasýnda imzalanacak protokol taslaðý konusunda çalýþmalara baþlanma kararý alýndý. Bu çerçevede, Ziraat-Gýda ve Kimya Mühendisleri ODASI Baþkanlarý tarafýndan imzalanan Protokol hükümleri, 1 Aðustos 2005 tarihinden itibaren yürürlüðe girmiþ bulunuyor. Konu ile ilgili açýklayýcý bilgileri, Dergimizde bulabilirsiniz. Sayýn Meslektaþlarým, Tarým makineleri bölümü mezunu meslektaþlarýmýzýn tarým ve orman traktörleri ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yet-kili mühendis olarak çalýþabilmeleri için uzun süredir yürütülen çalýþmalar sonuçlarýný vermeye baþladý. ODA'mýz Mevzuat Komisyonu, Sn. Mahir GÜRBÜZ, Sn. Kamil Nabi ÇÝZMECÝ, Sn. Güner DEMÝREL, Sn. Erol KASNAKLI, Sn. Cengiz ÖZKAN, Gökhan GÜNAYDIN, Baki Remzi SUÝÇMEZ, Fatih TAÞDÖÐEN ve Ural ERSOY'un katýlýmýyla, Mayýs ve Haziran aylarýnda toplanarak, Araçlarýn Ýmal, Tadil, Montajý Yönetmeliði'ndeki deðiþiklik doðrultusunda yapýlmasý gereken mevzuat çalýþmalarýný deðerlendirdi. Toplantýlarda, Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Bürolarý Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ve Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliði hazýrlandý. Mevzuat çalýþmalarý ve eðitim programlarý, Ziraat Fakültelerinin Tarým Makineleri Bölümü üyeleri Prof. Dr. Ahmet SARAL (A.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Alaettin SABANCI (Ç.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Erdem AYKAL ve Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (E.Ü.Z.F), Prof. DR. Aziz ÖZMERZÝ (Akdeniz Ü.Z.F), Yrd. Doç. Dr. Ali VARDAR (Uludað Ü.Z.F.) ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk ASLAN (Kahramanmaraþ S.Ý.Ü.Z.F) ile Tarým Bakanlýðý, Türk Traktör Fabrikasý, Makine Mühendisleri ODASI temsilcileri yanýnda, ODA'mýzda Sn. Serdar ÖZCAN, Sn. Apti YALTIRIK ve Sn. Sait Beyhan ÇINGI'nýn çok deðerli katkýlarý ile ele alýndý. Kendilerine teþekkür borçluyuz... 2

3 sunuþ Mevzuat Komisyonu Toplantýsý Tarým Alet ve Makinalarý Komisyonu Toplantýsý Yetki alanýmýzýn somutlaþmasý için, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile bir protokol imzalamaya yönelik giriþimlerimiz son aþamaya gelmiþ bulunuyor. Sözkonusu düzenlemelerden "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði", tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu çalýþma tamamlandýðýnda, meslektaþlarýmýz tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olarak çalýþmaya baþlayabilecekler. Yönetmeliðin metnine Dergimiz ve web sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. ODA'mýz Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca desteklenecek araþtýrma-geliþtirme projelerinin deðerlendirildiði ve nihai kararlarýn verildiði Deðerlendirme Kurulu'nda yer almýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Araþtýrma-Geliþtirme Projelerini Destekleme Tebliði", Bakanlýðýn ve tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu öncelikli konularda, bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarýmsal odaklý sanayicilere aktarýlmasý için uygun görülen araþtýrma - geliþtirme projelerinin desteklenmesini amaçlýyor. Tebliðin tam metnine web sayfamýzdaki Mevzuat/Tebliðler bölümünden ulaþabilirsiniz. Deðerli Meslektaþlarým, Mesleðimizin özlük haklarý ve kazanýmlarý etkinlikle korunmakta ve geliþtirilmektedir. Bu baðlamda, Kamu Ýhale Kurulu, gün, 2005/UH.Z-1034 sayýlý kararý ile yemek üretim tesislerinde gýda ve süt bölümü mezunu ziraat mühendislerinin çalýþabileceðini teyit ederek, tersine iþlem tesis eden Ýdare'nin kararýnýn hukuka aykýrýlýðýný kayda baðladý. Ayrýca Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn ODA'mýzýn görüþüne baþvurmasý üzerine, "aðýr-ahýl ile içerisinde yem deposu, süt soðutma ünitesi ve idari çalýþma ofisi bulunan tek katlý iþletme binalarýnýn" tarýmsal yapý olarak deðerlendirilebileceðini ve bu iþletmelerin depoloma, deðerlendirme ve pazarlama dahil tüm fonksiyonlarýnýn projelendirilmesi ve kontrolü yetkisinin Ziraat Mühendislerine ait olduðunu bildirdik. Kamu Ýhale Kurulu kararý ve Tarým Bakanlýðý ile yaptýðýmýz yazýþmalarý dergimizin ilerleyen sayfalarýnda bulabileceksiniz. Yönetim Kurulu olarak, 30 Haziran 2005'te yeni görevinde baþarý dileklerimizi iletmek üzere Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER'i de ziyaret ettik. Ziyaret sýrasýnda Bakan EKER'e, Tarým Danýþmanlarý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda çalýþan ziraat mühendislerinin özlük haklarý konusundaki sorunlarýn çözülmesi gerektiðini ilettik. Ayrýca, ülkemizde tarým sektörünün geriye gidiþinden duyulan endiþeyi dile getirerek, çözüm önerileri-mizi içeren bir raporu Sn. Bakan'a sunduk. ODA'mýz, hem sektörün genel yapýsýný, hem de ziraat mühendislerinin bu yapý içindeki ko-numlanýþýný izlemeye ve kamusal denetleme iþlevini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir. "Oda Örgütlülüðü, Üye Ýliþkileri ve Eðitim" konusunda, büyük duyarlýlýk ve þubelerimizle sýký iþbirliði içinde çalýþmalar sürdürüldü. Bu kapsamda, Nisan, Mayýs, Haziran ve Eylül aylarýnda Ankara'da Genel Merkez; Antalya, Aydýn, Bursa, Kayseri, Muðla ve Adana þubelerimiz tarafýndan 3'er günlük HACCP kurslarý düzenledi. TARGEV ile ortaklaþa düzenlenen ve yoðun ilgi gören kurslar, baþvurularýn kontenjaný aþmasý nedeniyle pek çok ilde tekrarlandý. Kurslarý baþarýyla tamamlayanlara törenle sertifikalarý verildi. Üyelerimize yönelik eðitim çalýþmalarýmýza bundan sonra da devam edeceðiz. Sevgili Meslektaþlarým, TMAP Toplantýsý Bakan Ziyareti AÜZF Öðrenci Þenliði ZMO Standý AÜSBF Kamu Yönetimi Araþtýrma-Uygulama Merkezi'nin iþbirliðiyle baþlatýlan Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) konusundaki çalýþmalarýmýzý son aþamasýna getirdik. ODA'mýzda 8 Temmuz 2005 günü yapýlan toplantýda, Tarýmsal Yüksek Öðretim, Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim ve Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi'ne yönelik araþtýrma raporunun tamamlanarak, Tarým Haftasý'nda TMAP Proje Raporu'nun kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý. ODA'mýz biliþim sistemi v e 3

4 sunuþ Anamur Tekirdað muhasebe sisteminin geliþtirilmesine yönelik toplantý ve çalýþmalarýmýza da devam ediyoruz. Ziraat Fakültesi öðrencilerine ODA'mýzýn tanýtýlmasýna yönelik olarak, çeþitli etkinlikler gerçekleþtirdik. ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarý Odalarý ile Odalarýn Öðrenci Temsilcilikleri'nce düzenlenen "Savaþa Hayýr" temalý "Öðrenci Þenliði", 13 Mayýs 2005'te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapýldý. Þenlik kapsamýnda ODA'mýz da bir stant açarak, yayýnlarýný tanýttý. ODA'mýz Öðrenci Temsilciði'nin 13 Nisan 2005'te düzenlediði "Bilime Genç Bakýþ" baþlýklý seminerlerin ikincisinde, "Organik Tarýmda Mücadele Yöntemleri" konusu iþlendi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafýndan gerçekleþtirilen "I. Cansuyu Bayramý" etkinlikleri kapsamýnda 15 Nisan 2005 tarihinde A.Ü.Z.F.'de, Öðrenci Temsilciliðimiz ve ODA'mýz tarafýndan tanýtým stantlarý açýldý. Öðrenci Temsilciliði'miz 20 Nisan 2005'te de A.Ü.Z.F Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ ile bir söyleþi yaptý. ODA'mýz baþarýlý öðrencileri desteklemeyi de sürdürüyor. Bu kapsamda Konya Þubemiz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden döneminde dereceyle mezun olan öðrencilere ödüllerini ve diplomalarýný verdi. Tekirdað Þubemiz, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'ni dereceyle bitiren öðrencilere birer ödül sundu. Samsun Þubemiz de, 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden dereceyle mezun olan öðrencilere ODA'mýz yayýnlarýndan oluþan kitap seti armaðan etti. Ayrýca, Konya, Van ve Tekirdað Þubelerimiz ile Kahramanmaraþ Ýl Temsilciliðimiz, illerindeki Ziraat Fakülteleri ile iþbirliði yaparak ODA'mýz öðrenci temsilcilerini seçtiler. "Tarým Sektörü ile Ýlgili Yasal Düzenlemelerin Ýzlenmesi" konusunda, TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýndaki toplantýlarýna katýlarak Þeker Yasasý, Tarým Yasasý ve Toprak Koruma Yasasý ile ilgili düþüncelerimizi ilettik. Gündemdeki yasa tasarýlarýyla ilgili raporlar hazýrlayarak, kamuoyuna ve örgütlerimize duyurduk. Etkinliklerimizin kitaplaþtýrýlmasý kapsamýnda, "Geçmiþten Geleceðe Atatürk Orman Çiftliði Sempozyumu" kitabý, Prof. Dr. Cemalettin Yaþar ÇÝFTÇÝ'nin "Dünyada ve Türkiye'de Yemeklik Tane Baklagiller Tarýmý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" kitabý, ODA'mýzla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri içeren "Mevzuat Kitabý", Dünya Gýda Günü nedeniyle Ekim 2004 tarihlerinde düzenlenen "Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði" Sempozyumu'nun kitabý ve Yrd. Doç. Dr. Bahadýr AYDIN'ýn "Tarýmsal Ýþletmelerin Ölçek Büyüklüðü, Toprak Parçalýlýðý Ve Arazinin Tasarruf Þekline Göre Analizi" baþlýklý kitabýný yayýnladýk. Antalya Þubemiz de, bitkisel ve hayvansal üretimde kullanýlan hormonlarla ilgili kamuoyunda yaratýlan haksýz ve yersiz suçlamalara cevap vermek amacýyla "Hormonda Gerçekler" adý altýnda 3 bin adet kitapçýk çýkararak daðýtýmýný yaptý. Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektörü'nde Yaþanan Geliþmeler Karþýsýnda ODA'mýzýn Tavrý konusunda, güncel siyasi ve ekonomik olaylarý yakýndan izledik. Yaþanan geliþmeler karþýsýnda kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla ülkenin birçok yerinde konfe-ranslar düzenledik; panel, toplantý ve çeþitli etkinliklerde yer aldýk, basýn açýklamalarý yaptýk. Ayrýca çok sayýda radyo ve televizyon programýna katýldýk. 16 Nisan 2005'te Çanakkale'de, 28 Mayýs 2005'te Anamur'da, 3 Haziran 2005'te Tekirdað'da, 5 Temmuz 2005'te Ankara Yenimahalle'de "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu konferanslarý gerçekleþtirdik. DSP Parti Okulu'nda 9 Nisan 2005'te "AB Sürecinde Türkiye Tarýmý" konulu konuþma yaptýk. Fast Food'larýn çocuk saðlýðýnda yarattýðý olumsuz etkileri sergilemek ve ailelere saðlýklý beslenme yollarýný öðretmek amacýyla 16 Nisan 2005'te ODA'mýzda bir film gösterimi düzenledik. Tekirdað'da 30 Mart 2005'te "Türkiye Tarýmý, Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" Paneli'ne, 18 Nisan 2005'te "Beslenme Kültürümüz" Paneli'ne, Bursa'da Nisan 2005'te "3. Kalite ve Baþarý Sempozyumu"na, Ankara'da 2 Nisan 2005'te "Ekoloji Politika Seminerleri"ne, 26 Nisan 2005'te "Avrupa Birliði'ne Uyum Sürecinde Tarým ve Çevre" konulu Sempozyum'a ve 4 Mayýs 2005'te "AB Hazýrlýk ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koþullarýnda Türkiye Tarýmý" konulu Sempozyum'a; 24 Mayýs 2005'te Bolu'da "DTÖ, AB ve Türkiye Tarýmý" Paneli'ne, Ýstanbul'da 8 Nisan 2005'te "AB Süreci ve Kýrsal Alanlarýmýzýn Geleceði - Yeni Mekansal Ýliþ-kiler ve Stratejiler" Sempozyumu'na, 14 Nisan 2005'te "AB-Tarým" Paneli'ne, 1 Haziran 2005'te "Saðlýklý Tavuk Toprak Reformu Kongresi Toplantýsý BTC Toplantýsý 4

5 sunuþ Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý'nýn topraklarýmýzý tehdit ettiðine iliþkin uyarýmýz üzerine BTC þirketi 10 Aðustos 2005 Çarþamba günü ODA'mýz, Jeofizik Mühendisleri Odasý ve ilgili bakanlýk temsilcilerine yönelik bir tanýtým toplantýsý düzenledi. Ayrýca yapýlan uygulamalar 11 Aðustos 2005 tarihinde Adana'ya gerçekleþtirilen saha gezisiyle tanýtýldý. Toplantýlarda ODA'mýzý, ODA Baþkanýmýz ve Sn. Celil AYGÜL temsil etti. Prof. Dr. Birgül A. Güler Ekrem ÖZKUL Bilgi Platformu Danýþma Kurulu"na ve 2 Haziran 2005'te de "Ekolojik Tarým Paneli"ne katýldýk. Ýstanbul Þubemiz'in Aylýk Konferanslar Dizisi çerçevesinde, 26 Nisan 2005'te Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI "Küreselleþ(tir)me Sürecinde Türkiye'de Bilim ve Teknoloji" konusunda; 25 Mayýs 2005'te Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzettin ÖNDER "AB Sürecinde Türk Tarýmýna Bakýþ" konusunda birer konferans verdiler. Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun 15 Nisan 2005'te Adana'da ve 30 Nisan 2005'te Malatya'da gerçekleþtirdiði "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" baþlýklý panellere katýldýk. Adana'da 28 Nisan 2005'te "Belediye Sýnýrlarý Geniþlerken, Sorunlar ve Çözüm Önerileri"; Antalya'da da ayný tarihte "Gýda Güvenliðini Tehdit Eden Tek Suçlu Hormon mudur?" baþlýklý paneller yapýldý. ODA'mýz, dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs kutlamalarýna aktif biçimde katýldý. Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz ve ODA'mýz öðrenci kolu, 1 Mayýs 2005'te Tandoðan Meydaný'ndaki mitingde, "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda TMMOB'a ayrýlan bölümde yer aldý. Þubelerimiz de kendi illerindeki 1 Mayýs kutlamalarýna katýldýlar. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü'nü de Genel Merkez ve Þubelerimiz tarafýndan aktif olarak kutladýk. TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB VE KÝGEM'in ortaklaþa Mayýs tarihlerinde düzenlediði "20. Yýlýnda Türkiye'de Özelleþtirme Gerçeði" Sempozyumu'nda, tarýmsal özelleþtirmelere iliþkin ODA'mýz görüþlerini dile getirdik. Toprak Reformu Kongresi Düzenleme ve Danýþma Kurulu Toplantýsý, 28 Mayýs 2005'te ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. ODA'mýz Toprak Su Komisyonu da, 29 Haziran 2005'te toplanarak, TMMOB'un düzenleyeceði Toprak Reformu ve Su Politikalarý Kongrelerine iliþkin deðerlendirme yaptý. Köy Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Birlikleri Merkez Birliði'nin (KÖY-KOOP) 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 28 Temmuz 2005 Perþembe günü ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. "2005 Yýlý Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda 2 Nisan 2005'te, ODA'mýzda, Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, "Bölge Kalkýnma Ajanslarý Sorunsalý" konferansý verdi. Köy Enstitüleri'nin 65. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle, 16 Nisan 2005 Cumartesi günü ODA'mýzda bir saydam gösterimi yapýldý. Ekrem ÖZKUL'un Köy Enstitüleri'nin toplum yaþamýnda yarattýðý olaðanüstü atýlýmý, fotoðraflarla gözler önüne seren "Anýlarla Tarým, Meslek Sevgisi" baþlýklý sunusu ve ZMO TSM Korosu'nun verdiði konser ilgiyle izlendi. Etkinliklerimiz 21 Mayýs 2005'te CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROÐLU'nun ODA'mýz Lokali'nde verdiði "Gelir Ýdaresi Sorunsalý" konferansý ile devam etti. Bahar Etkinlikleri, Prof. Dr. Murat ÖZGEN'in 4 Haziran 2005 Cumartesi günü ODA'mýzda verdiði "Biyoteknoloji ve Türkiye Yansýmalarý" konulu konferansla sona erdi. ODA'mýzýn da bileþenlerinden olduðu "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) Hayýr" Platformu, 4. Eþgüdüm Toplantýsý, 4-5 Haziran 2005 tarihlerinde Bursa'da yapýldý. ODA'mýz Bursa Þubesi'nin evsahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Yönetim Kurulu olarak katýlým saðladýk. Toplantýda, GDO'ya Hayýr Platformu'nun bugüne dek gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile Kemal KILIÇDAROÐLU Prof. Dr. Murat ÖZGEN GDO Hayýr platformu 5

6 sunuþ önümüzdeki dönemde yapacaklarý ele alýndý. GDO'ya Hayýr Platformu Ankara Bileþeni TÝGEM Yalova de, Mayýs ve Temmuz aylarýnda ODA'mýzda toplanarak, son geliþmeleri gözden geçirdi. Ayrýca 2 Temmuz 2005'te de Kýrklareli'nde "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünlerin (GDO) Ýnsan Saðlýðý, Tarým ve Çevreye Etkileri" konulu panel yapýldý. Deðerli meslektaþlarým, Dergimizin bu sayýsýnda tarým Kivi Bahçelerinden Yalova arazilerinin nasýl yok edilmeye çalýþýldýðýný ülke genelinden örneklerle sizlerin bilgisine sunuyoruz. ODA'mýz Basýn Danýþmaný Bahar TANRISEVER'in Yalova ve Dalaman'a giderek TÝGEM'e baðlý Tersanenin yapýlacaðý alan Yalova iþletmelerde yaptýðý incelemeleri, yetkililer ve çiftçilerle röportajlarýný, fotoðraflarýyla birlikte ilerleyen sayfalarýmýzda bulabileceksiniz. "Kýlýç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima maðlup oldu" sözüyle tarýmýn önemi konusunda bize yol gösteren Atatürk'ün, daha 1930'lu yýllarda kurduðu çiftliklerle temeli oluþan TÝGEM'in bugünkü hali ne yazýk ki içler acýsý. Bazý iþletmeleri özel sektöre kiralanan, Yalova Ýþletmesi Arap sermayesine verilmek istenen TÝGEM'in, dünyanýn hiçbir yerinde olmayan Dalaman eþsiz güzellik ve berekete sahip Dalaman Tarým Ýþletmesi de "Kültür ve Turizm Koruma ve Atatürk ün Evi Yalova Geliþim Bölgesi" adý altýnda yok TÝGEM Dalaman edilmeye çalýþýlýyor. Diðer iþletmelerde de durum çok parlak deðil. Bu nedenle ülkemizin geleceði açýsýndan son derece önemli olan TÝGEM'in yok edilmesine karþý etkin bir kampanya yürütülerek, kamuoyu bilincinin yükseltilmesi gerekiyor. Araþtýrmamýzla böyle bir çalýþmanýn ilk adýmýný atmýþ olmayý diliyoruz. TÝGEM Yalova Yalova Altýnova'da, 1. sýnýf tarým arazileri üzerine kurulu TÝGEM Dalaman meyve bahçelerinin hemen önünde 4.5 kilometrelik sahil þeridine yapýlmak istenen ve buradaki tarýmýn geleceði açýsýndan büyük sorunlar doðuracak olan tersane giriþimine dergimizde geniþ yer ayýrdýk. ODA'mýzýn Toprak Komisyonu, geçtiðimiz yýl yörede incelemeler yaparak bir rapor hazýrlamýþ ve sözü edilen Rapor ODA'mýz tarafýndan kamuoyuna sunulmuþtu. Ýzleyen süreçte, konu TÝGEM Dalaman ile ilgili ÇED aþamasý da tamamlanmýþ olduðundan, dava yolu da dahil olmak üzere, ODA'mýz gerekli her türlü çabayý göstermekte kararlýdýr. Dergimizde ayrýca, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý"nýn olumsuzluklarý, ABD'li tatlandýrýcý firmasý Cargill'in lobi çalýþmalarý sonucu kural tanýmaz biçimde elde ettiði ayrýcalýklar, Et Balýk Kurumu'nun Tarým Bakanlýðý bünyesine alýnmasý, þeker ve hububat sektöründeki son geliþmeler ve Sorgun Ormaný'nýn golf sahasý için TÝGEM Dalaman 6

7 sunuþ Mayýs 2005'te de öðrencilerle "Ziraat Mühendislerinin Çalýþma Alanlarý ve Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn Ýþlevi" konusunda bir söyleþi gerçekleþtirdi. KKTC ODA'mýz tüm demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve kamu yönetimi organlarý ile iliþkilere de gereken önemi vermektedir. Bu kapsamda, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn (KTZMO) çaðrýsýyla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, KTZMO'nun 4 Nisan 2005 tarihinde gerçekleþtirilen 38. Dönem Genel Kurulu'na katýldýk. Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV ve Türkiye'nin Kýbrýs Yardým Heyeti'nde görevli Tarým Müþaviri ile görüþ alýþveriþi yaptýk. Ayrýca Kýbrýs'ta bitkisel ve hayvansal üretim alanlarýný dolaþarak, gözlem ve saptamalarda bulunduk; Devlet Kimya Laboratuvarý'ný ziyaret ettik. ODA'lar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi açýsýndan oldukça yararlý olan ziyarette, yakýn dönemde yapýlacak bazý ortak çalýþmalarý da planladýk. KTZMO Baþkaný Ali GÖKSU ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERCÝLASUN, 5 Aðustos 2005'te de Ýstanbul Þubemizi ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundular. Akdeniz Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'a konuk olan Köylü Tohum Aðý (RSP) France'den Christian SUNT ile 14 Nisan 2005'te "Tohum, tarýmda biyoçeþitlilik ve küçük köylülük" konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunduk. KKTC ZMO Baþkaný Ali GÖKSU ile katledilmesine yönelik deðerlendirmelerimizi de bulabileceksiniz. Hukuki Çalýþmalarýmýz, kapsamýnda Mayýs ayýnda Tarým Arazilerinin Korunmasý Ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik'in bazý maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtay'da dava açtýk. Ayrýca KÝGEM'in niyet mektubu ve standby düzenlemesi için açtýðý dava ile TARIM-ÝÞ'in Yalova ve Dalaman Tarým Ýþletmeleriyle ilgili açtýðý davalara müdahil olduk. Tarým alanlarý ve meralarla ilgili olumsuz düzenlemeler içeren, "Madencilik Faaliyetleri Ýzin Yönetmeliði"nin kimi hükümlerinin iptali için, TMMOB Jeoloji, Çevre ve Metalürji Mühendisleri ODA'larý ile birlikte, Danýþtay nezdinde iptal davasý açtýk. ODA'mýz, Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü'nün üzerinde bulunduðu araziyi, kat karþýlýðý inþaat yapýlmasý amacýyla ihale eden Ýdare'nin iþlemine karþý, Þehir Plancýlarý ODASI, Ýnþaat Mühendisleri ODASI ve Mimarlar ODASI'yla birlikte açtýðý davada da, Ýstanbul 6. Ýdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararý aldý. Dava dilekçeleri ve mahkeme kararlarýna web sayfamýzdaki "Hukuki Çalýþmalarýmýz" bölümünden ulaþabilirsiniz. Sosyal Etkinlikler kapsamýnda, Denizli Þubemiz 2 Nisan 2005'te "Baþak Gecesi", Ýstanbul Þubemiz 27 Mayýs 2005 günü "Bahar Balosu" ve Anamur Ýlçe Temsilciliðimiz de 28 Mayýs 2005'te "Baþak Balosu" gerçekleþtirdi. Çeþitli yörelere düzenlediðimiz geziler ve diðer etkinliklerle üyelerimiz arasýnda iletiþim, birlik ve beraberliðin saðlanmasý yönündeki çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Bu kapsamda, 22 Mayýs 2005'de düzenlenen Karagöl'de Doða Yürüyüþü'ne üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Kayseri Þubemiz de, 8 Mayýs 2005 tarihinde Ürgüp-Avanos ve Göreme bölgesini kapsayan Bahar Gezisi gerçekleþtirdi. Adana Þubemiz, 8 yýl aradan sonra 30 Mayýs 2005'te onikincisi düzenlenen "Altýn Koza Festivali"ndeki Uzun Metrajlý Film Yarýþmasý'na yönelik Halk Jürisi'nde yer aldý. Aydýn Þubemiz, 29 Mayýs 2005'te ADÜ Ziraat Fakültesi Çakmar Kampusü'nde "9. Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði" gerçekleþtirdi. Tekirdað Þubemiz, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'nce Mayýs 2005 tarihleri arasýnda yapýlan "Geleneksel Bahar Þenlikleri"ne katýlarak, þenlik meydanýnda stant açtý. Þubemiz 17 Trabzon Þubemiz Yönetim Kurulu, 5 Mayýs 2005'de KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ'i ziyaret ederek, Deniz Bilimleri Fakültesi'nin Balýkçýlýk Teknolojisi Bölümü mezunlarý ve öðrencilerinin ODA'mýza üye olabileceklerine yönelik görüþ alýþveriþinde bulundu. Trabzon Þubemiz konuyla ilgili olarak Balýkçýlýk Teknolojisi Bölümü öðrencileriyle de bir toplantý gerçekleþtirdi. Bu çerçevede, TMMOB Yönetim Kurulu'nun gün, 172 sayýlý kararýyla; "Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði mezunlarýnýn, Ziraat Mühendisleri ODASI'na kaydolmalarýna karar verilmiþ ve çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþtýr. Öte yandan, Rusya'da traktör ve biçerdöver üretimi yapan Agromach Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Igor V. RUSANOV, Ýthalat Müdürü Boris B. POSPELOV ve Türkiye Temsilcileri Erdem ESKÝCUMALI, 24 Mayýs 2005 Salý günü ODA'mýzý ziyaret ederek, KKTC Tarým Bakaný Raþit Pertev ile Köylü Tohum Aðý (RSP) France Toplantýsý 7

8 sunuþ Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtüler. Ýran Tarým Bakanlýðý yetkilileri ve özel sektör temsilcileri, 11 Temmuz 2005 tarihinde Ýstanbul Þubemizi ziyaret etti. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK heyete "Türkiye Tarým Politikalarý ile Tarýmda Kadýnýn Yeri ve Önemi" konularýnda bir konferans verdi. Daha sonra heyete Maltepe ilçe merkezi ile Silivri'deki Alipaþa ve Yolçatý köyleri gezdirildi. Meslektaþlarýmýza yönelik toplantý ve seminerler kapsamýnda, Aydýn Þubemiz, 2005 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþileri ile 27 Nisan 2005 günü bir toplantý yaparak, sorunlar ve çözüm yollarýný deðerlendirdi. Manisa Þubemiz, 10 Mayýs 2005 tarihinde Manisa'da görev yapan 20 Tarým Danýþmaný ile bir toplantý düzenle-yerek, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný dinledi. Antalya'da 23 Mayýs 2005'te Pankobirlik yöneticilerine "DTÖ, AB ve Türk Tarýmý" konularýnda bir seminer düzenledik. Muðla Þubemiz'in Kalite Dünyasý ile ortaklaþa düzenlediði "ISO 9001:2000 Ýç Tetkikçi Eðitimi" Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Eðitim sonucunda baþarýlý olanlara Ýç Tetkikçi Sertifikasý verildi. Muðla Þubemiz, ilde faaliyet gösteren Zirai Ýlaç Bayileri ile 24 Aðustos ve 26 Aðustos 2005 tarihlerinde iki ayrý deðerlendirme toplantýsý da düzenledi. Samsun Þubemiz'in, Zirai Mücadele Ýlaç Bayilerinin sorunlarýnýn çözülmesine yönelik çabasý sonuç verdi. Þubemiz, 12 Temmuz 2005'te tohum ba-yisi olarak görev yapan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný Samsun Valisi ve Tarým Ýl Müdürlüðü'ne ileterek çözüm saðladý. Deðerli Meslektaþlarým, Çok yoðun bir 2005 yýlý sonbahar programý ODA'mýzý bekliyor. 30 Eylül, 1-2 Ekim 2005 tarihlerinde Muðla'da 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'nu gerçekleþtireceðiz. Danýþma Kurulu'nda alýnan kararlar, her zaman olduðu gibi, ODA'mýzýn gerçekleþtireceði iþ ve iþlemlere yön verici nitelikte olacak. Gökçeada Kaymakamlýðý, Gökçeada Belediyesi ve GDO'ya Hayýr Platformu'nun, 31 Aðustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda yapacaðý "Gökçeada 1. Ekoloji Þenliði ve Çalýþma Atölyeleri" etkinliðine aktif olarak katýlacaðýz Eylül 2005 tarihlerinde, "GAP ve Sanayi" Kongresi'ne bir bildiri ile katýlacaðýz. ODA'mýz bu yýl da "Çiftçi Dostu" Sadullah USUMÝ'yi anma etkinliklerinde yer alacak. 16 Ekim 2005 Dünya Gýda Günü'nü, Gýda Mühendisleri Odasý ve Kimya Mühendisleri Odasý ile birlikte düzenleyeceðimiz etkinlikle kutlayacaðýz. Bu kapsamda geniþ katýlýmlý bir sempozyum gerçekleþtirilmesi için yürüttüðümüz çalýþmalar son safhaya yaklaþmýþ bulunmaktadýr Kasým 2005 tarihinde Þanlýurfa'da ODA'mýz ve Harita- Kadastro Mühendisleri ODASI'nýn sekreteryasýnda, "Toprak Reformu Sempozyumu"nu yapacaðýz. 25 Kasým 2005 tarihinde, ZMO Öðrenci Kurultayý ný Ankara da toplayacaðýz Aralýk 2005 tarihinde, her zaman olduðu gibi, sevgili Akýn ÖZDEMÝR i, Adana ve Mersin de gerçekleþtireceðimiz etkinliklerle anacaðýz. Deðerli Meslektaþlarým, Her ölüm acýdýr, yitirdiðimiz tüm meslektaþlarýmýzýn ardýndan bu acýyý derinden yaþýyoruz; aileleri ile elimizden geldiðince dayanýþma içinde olmaya çalýþýyoruz. Ancak vakitsiz-erken ölümler, hüznü dayanýlmaz kýlýyor. Týpký Sn. Þahin ÖZDEMÝR'i yitirdiðimizde yaþadýklarýmýz gibi Sn. ÖZDEMÝR, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deneyimli ve özverili bir yöneticisiydi. Mevcut TMO Yönetimi tarafýndan, hiçbir haklý gerekçeye dayanýlmadan görevden alýndý. "Devlet terbiyesi almýþ olanlarýn olgunluðu" içinde, kimseye nedenini sormadý. Ancak þüphesiz ki, acýsýný içine gömdü. Ve sayýn ÖZDEMÝR'i ölüm, vakitsiz bir þekilde, en verimli çaðýnda aramýzdan aldý. Tanýmaktan mutluluk duyduðum, ciddi-çalýþkangörevine baðlý bir bürokrattý, ruhu þad olsun. Sn. ÖZDEMÝR ile birlikte, camiamýzýn yitirdiði tüm deðerli üyelerinin, kederli ailelerine baþsaðlýðý dileriz. Anýlarý bizimle birlikte yaþamaya devam edecek. Deðerli Meslektaþlarým, 51 yýllýk deneyime sahip bir demokratik kitle örgütü olan ZMO; bilime, gerçeðe ve demokrasiye olan sarsýlmaz inancý, kamu yararýný her þeyden üstün tutan yurtsever tutumu, doðruyu yanlýþtan bir çýrpýda ayýran örgüt saðduyusu ile kendi mesleki alaný ve sektör geneli yanýnda, ülke sorunlarýna iliþkin saðlam duruþunu pekiþtirerek yoluna devam ediyor. Yolumuz açýk olsun, Selam ve saygýlarýmla, Gökhan GÜNAYDIN Baþkan 8

9 TOPRAK DOSYASI - 1: Tarým Alaný Ýþgaline Af Cargill e Özel Muammele Hükümet, Toprak Koruma Yasasý ile yaklaþýk 100 bin hektar tarým alaný üzerinde kurulan sanayi tesislerini kurtardý Hükümet, "toprak ve tarým arazilerini planlý kullanmak, arazi bozulma ve kayýplarýný gidermek" gerekçesiyle çýkardýðý "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý" ile ABD'li tatlandýrýcý firmasý Cargill'in de aralarýnda bulunduðu, tarým topraklarý üzerine kurulmuþ olan 5 bini aþkýn sanayi tesisine af getirdi. Yasayla, üzerindeki yapýlaþmalarýn affedildiði arazi büyüklüðünün yaklaþýk 100 bin hektar olduðu hesaplanýyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý, muhalefet milletvekillerinin katýlmadýðý TBMM Genel Kurulu'nda 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edildi. Yasa, Orman Yasasý kapsamý dýþýnda kalan arazi ve toprak kaynaklarýnýn bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sýnýflandýrýlmasý, arazi kullaným planlarýnýn hazýrlanmasý, amaç dýþý ve yanlýþ kullanýmlarýn önlenmesi, korumayý saðlayacak yöntemlerin oluþturulmasýna iliþkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanýmlanmasý ile ilgili usul ve esaslarý düzenliyor. Yasaya göre, devletin hüküm ve tasarrufu altýnda ve Hazine'nin özel mülkiyetinde olan araziler ile kamu kurumlarýna, gerçek ve tüzel kiþilere ait arazilerin mülkiyet hakkýný kullananlar, topraðýn üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyoekonomik ve ekolojik iþlevlerinin tamamen, kýsmen veya geçici olarak engellenmemesi amacýyla gerekli önlemleri alacak. Her ilde, valinin baþkanlýðýnda ildeki tarýmdan sorumlu birim amiri tarafýndan baþkan yardýmcýlýðý ve sekreterya hizmetleri görevini yürütmek üzere, ilde plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerden üç birimin ve Maliye Bakanlýðý'nýn ildeki üst düzey temsilcileri ile planlama ve toprak koruma konularýnda ulusal ölçekte faaliyette bulunan meslek veya sivil toplum kuruluþlarýnýn yerel temsilcilerinden üç kiþinin görev yapacaðý Toprak Koruma Kurulu oluþturulacak. Kurullar, arazilerin korunmasý, geliþtirilmesi, verimli kullanýlmasýna yönelik inceleme, deðerlendirme ve izleme yaparak, ortaya çýkan olumsuzluklarý belirleyecek ve gerekli önlemleri alacak. Yasaya göre, tarým arazileri, doðal özellikleri ve ülke tarýmýndaki öne-mine göre, nitelikleri Bakanlýk tarafýndan belirlenen ''mutlak tarým arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarým arazileri ve marjinal tarým arazileri'' olarak sýnýflandýrýlacak. Tarým arazilerinde topraðýn kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim saðlayacak þekilde korunarak kullanýmý için en az bir ziraat mühendisi sorumluluðunda tarýmsal amaçlý arazi kullaným plan veya projeleri valilikler tarafýndan hazýrlanacak veya hazýrlattýrýlacak. Tarýmsal amaçlý arazi kullanýmlarýnda, plan ve projelere aykýrý hareket edenlere, izinsiz arazi kullananlara, toprak koruma projelerine aykýrý hareket edenlere, her bir metrekare için 50 Ykr ile 2 YTL arasýnda deðiþen miktarlarda idari para cezalarý verilecek. Tarým Alanlarýnda 2B Uygulamasý Yürürlükte Ancak mutlak tarým arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarým arazileri ile sulu tarým arazilerinin tarýmsal üretim amacý dýþýnda kullanýlamayacaðýný öngören yasa, amacýyla çeliþen biçimde tarým arazisi iþgalcilerine de af olanaðý saðladý. Yasanýn Geçici 1. Maddesi'nde, " tarihinden önce tarým arazileri; gerekli izinler alýnmadan tarým dýþý amaçlý kullanýma açýlmýþ ve tarýmsal bütünlüðü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kullanýmý için, altý ay içerisinde Bakanlýða müracaat edilmesi, hazýrlanacak toprak koruma projesine uyulmasý ve tarým dýþý kullanýlan tarým arazilerinin her metre karesi için beþ Yeni Türk Lirasý ödenmesi þartýyla izin verilir" hükmü getirildi. Sözü edilen Yasa, Tasarý halindeyken, milat olarak 9

10 Cargill'e hem af, hem özel bölge anýlan tarih idi. Konu ile ilgili TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda yapýlan görüþmelere ODA Baþkanýmýz katýldý. Toplantýlarda, yasa tanýmayanlara getirilecek bir affýn önümüzdeki dönemde tarým arazisi talanýný hýzlandýracaðý açýkça ifade edildi. Buna karþýlýk Bakanlýk ve iktidar milletvekilleri, ta-rihinin bir milat olacaðý, bu tarihten sonra hiç kimsenin tarým alanýný amacý dýþýnda kullanalmayacaðýný ifade ettiler. Bunun bu mantýkla mümkün olmayacaðýný belirten ZMO, bir kez daha haklý çýktý. Ýktidar, bu alanda da samimi olmadýðýný ortaya koydu... Af tarihi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüþmeler sýrasýnda AKP milletvekilleri Zülfü Demirbað, Recep Garip, Mehmet Sarý ve Öner Gülyeþil'in verdiði önergeyle, tarihine kadar geniþletildi. Önergenin gerekçesinde, "Tarihin 'e çekilmesi bütün kesimlerin yararýnadýr" görüþü ileri sürüldü. Tarih deðiþikliðine 11 Ekim itibariyle deðiþtirilen Mera Yasasý neden olarak gösterilirken, bu deðiþiklikten kimlerin yararlanacaðýna iliþkin net bir açýklama yapýlmadý. Buna göre 11 Ekim 2004 tarihine kadar, tarým arazilerini hukuka aykýrý olarak izinsiz - amaç dýþý kullananlar, metrekare baþýna 5 YTL ödeyerek tarým dýþý amaçlý kullanmaya devam edecek. Bu düzenlemeyle, Bursa Orhangazi'de 1. sýnýf tarým arazisi üzerinde yasadýþý biçimde çalýþmalarýna devam eden Cargill'in de aralarýnda bulunduðu 5 bini aþkýn sanayi tesisi aftan yararla-nabilecek. Alýnan bilgiye göre, Türkiye'de bu durumda olan yaklaþýk 100 bin hektarlýk yer bulunuyor. Buna göre 1 milyar metrekarenin, metrekare baþýna 5 YTL ile çarpýlmasý sonucu yasa ile 3.8 milyar dolarlýk bir af getirilmiþ oluyor. 3 Temmuz'da yasa, 5 Temmuz'da BK Kararý, Cargill'e özel muamele Hükümet getirdiði aftan sonra Cargill Tarým Sanayi ve Ticaret A.Þ'nin Bursa Orhangazi Karapýnar Mevkii'nde üretim tesislerinin yer aldýðý metrekare büyüklüðündeki alaný da "Özel Endüstri Bölgesi" ilan etti. Özel Endüstri Bölgesi'ne iliþkin 2005 / 8444 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý, tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen yerlerde kamulaþtýrma yapýlamý-yor. Özel Endüstri Bölgelerine iliþkin olarak yapýlan yasal düzenlemeye göre, bu bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kiþilerden, sabit yatýrýmlarýn binde 5'ini geçmemek üzere belirlenen katký payý alýnmýyor. Cargill'in özel endüstri bölgesi kapsamýna alýnmasýyla buraya yönelik yapýlacak devlet yardýmlarýný Bakanlar Kurulu belirleyecek. Bölgenin yönetim ve iþletmesinden de mülk sahibi olarak Cargill sorumlu olacak. Bakanlar Kurulu Kararýyla, tarým arazisine kurulu olduðu için gerekli izinleri alamayan Cargill, yeniden izin baþvurularýný yapabilecek. Cargill'e verilen tüm onay, izin ve ruhsatlar 15 gün içinde yenilenecek. Böylece, izin ve onaylarý Danýþtay tarafýndan iptal edilmesine karþýn faaliyetlerini sürdüren Cargill ile ilgili hukuki kararlarýn uygulanma olanaðýnýn da ortadan kalkacaðý belirtildi. Mýsýrdan niþasta ve tatlandýrýcý üreten Cargill ayný zamanda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn geçmiþte bayisi olduðu Ülker Grubu'nun da ortaðý konumunda bulunuyor. 10

11 TOPRAK DOSYASI - 2: TÝGEM de Erozyon...* Tarýmýn rehber kuruluþunun 9 iþletmesi özel sektöre kiralandý... Cumhuriyetin ilk yýllarýndan bu yana tarýma rehberlik eden TÝGEM, bitkisel ve hayvansal üretimin artýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, çiftçilere öðreticilik yapýlmasý gibi konularda aktif biçimde çalýþarak, Türkiye'nin bugün tarýmda ulaþtýðý noktada önemli bir kilometre taþý oldu. Ancak 1980'li yýllardan itibaren tarým sektörünün yaþadýðý erozyondan kaçýnýlmaz olarak etkilenen TÝGEM de, ülke için stratejik önem taþýyan diðer kamu kuruluþlarý gibi özelleþtirmeden payýný aldý. 9 iþletmesinin özel sektöre kiralanmasý, 1 iþletmesinin de kapatýlmasý sonucu TÝGEM'in ülke genelindeki iþletme sayýsý 38'den 28'ye düþtü. Geçmiþi Osmanlý'ya dek uzanan TÝGEM'in Cumhuriyet dönemindeki temelini Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat Ýþletmeleri oluþturuyor. 1937'de, öncelikle çiftçiye alet-ekipman ve zirai ilaç yardýmýnda bulunmak, giderek ordunun ve halkýn gýda ihtiyacýný karþýlamak üzere boþ ve ýslah gerektiren araziler üzerindeki 14 çiftlik, Zirai Kombinalar adýyla üretime alýndý. Aðýr þartlara karþýn gösterilen olaðanüstü çaba sonucu bu çorak araziler ýslah edildi. Devlet Ziraat Ýþletmeleri ise, Atatürk'ün Türk çiftçisine önderlik ve öðreticilik yapmak amacýyla kendi emriyle kurulan Ankara'da Gazi Orman Çiftliði, Silifke'de Tekir, Yalova'da Baltacý, Tarsus'ta Diloðlu ve Dörtyol'da Karabasamak Çiftlikleri'ni halka baðýþlamasý sonucu oluþturuldu. Böylece tarih ve 3308 sayýlý yasayla kurulan Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu'na daha sonra Yerköy'de Midilliçoðlu, Kýrklareli'nde Türkgeldi, Dalaman, Hatay Çiftlikleri, Rize Çay Fabrikasý, Nevþehir Þarap Fabrikasý ve Dörtyol Turunçgiller Bahçesi eklendi. Türkgeldi, Dalaman, Hatay ve Turunçgil iþletmeleri tarihinde 5433 sayýlý yasayla kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri'ne devredildi. Gazi Orman Çiftliði "Atatürk Orman Çiftliði" adýyla yeni bir statüye kavuþturulurken, diðerleri tasfiye edildi. Zirai Kombinalar ile Devlet Ziraat Ýþletmeleri'nin birleþtirilmesiyle kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri baþlangýçta 20 çiftlik ve merkez atölyesinden oluþuyordu. Devlet Üretme Çiftlikleri'ne daha sonra Gökçeada ve Tahirova çiftlikleri ile Adana ve Manisa'daki tohum hazýrlama iþletmeleri de katýldý. TÝGEM'in diðer kolunu oluþturan Haralar ve Ýnekhaneler ise Osmanlý Devletinin kuruluþ yýllarýna dayanýyor. Baþlangýçta 4 milyon dekarý bulan hara arazileri, Osmanlý Devleti'nin sýnýrlarýnýn küçülmesine paralel olarak 450 bin dekara kadar düþtü. Bunlarýn en önemlileri arasýnda Karacabey ve Çifteler Haralarý sayýlabilir. Bugünkü TÝGEM, bu kuruluþlarýn her türlü varlýklarý birleþtirilerek 1984 yýlýnda tek çatý altýnda toplanmasý ile kuruldu. Önce Kamu Ýktisadi Kuruluþu olarak organize edilen TÝGEM'e, 1994 yýlýnda Ýktisadi Devlet Teþekkülü (ÝDT) statüsü getirildi. TÝGEM'in Ana Statüsü kuruma þu görevleri yüklüyor: "Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretimini artýrmak, çeþitlendirmek ve ürün kalitesini iyileþtirmek için yetiþtirdiði, damýzlýk hayvan, tohum, fidan, fide ve benzerlerini yetiþtiricilere intikal ettirmek; bitkisel ve hayvansal üretim, yetiþtirme ve ýslah konularýnda araþtýrmalar yapmak; çevre çiftçilere tarýmsal teknoloji ve girdi kullanýmýnda öncülük, öðreticilik yapmak." TÝGEM nasýl zarar ettirildi? 1980'li yýllardan baþlayarak tarým sektörünün yaþadýðý erozyondan TÝGEM de doðrudan etkilendi. Türkiye'de uygulanan neo-liberal politikalar, doðasý gereði katma deðeri düþük olan tarýmý, kamusal yatýrýmýn konularý arasýndan çýkarttý yýlýndan 1980 yýlýna kadar tarým sektörüne yapýlan sabit sermaye yatýrýmlarý tüm sektörler içinde ortalama %10,5 oranýnda iken, 1980'li yýllardan sonra hýzla azalma eðilimine girdi ve 1998 ve 1999 yýllarý için sýrasýyla % 5.2 ve % 5.1 olarak gerçekleþti (Gökhan Günaydýn, Türkiye Tarýmý ve Deðiþme Eðilimleri). 1990'lý yýllarla birlikte tarýmsal destekleme programlarý kaldýrýldý, buna raðmen üreticinin gelir paylarýný yükseltecek yapýsal düzenlemeler de yapýlmadý. * Makale, TÝGEM 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Yüksek Denetleme Kurulu'nun TÝGEM 2003 yýlý Raporu, Tarým-Ýþ'in 1997 tarihli TÝGEM Kitabý, TÝGEM'in web sayfasýndaki bilgiler, basýn yayýn organlarýnda çýkan haberler ve yerinde yapýlan incelemeler sonucunda hazýrlanmýþtýr. TÝGEM Genel Müdürü Ýsmail Hakký SAYIN, röportaj talebimize yanýt vermediði için kendisinin görüþleri Dergimizde yer almamaktadýr. 11

12 TÝGEM 1980'lere kadar, hayvan popülasyonunda genetik ilerlemenin, yerli hayvanlarla elit materyalin melezleme yapýlmasý yöntemiyle saðlanmasýnýn uygun olacaðý; böylece, iþletme yapýlarýna ve çevre koþullarýna uygun olarak rasyonel bir iyileþtirmenin mümkün olabileceði savunulurken, 1980'den sonra üstün nitelikli materyalin doðrudan transferi ile verimi düþük bulunan yerli materyale "ikame edebileceði" görüþleri öne sürüldü. Kamu politikalarý bu yönde deðiþtirildi. Bu politik seçimin sonucu olarak, 1987'den 1993'e kadar 159 bin büyükbaþ hayvan ithal edilmiþ ve kamuoyunda çevre koþullarýna uymama nedeniyle verilen yüksek kayýplar tartýþýlmýþtýr. (Ekrem Kün ve arkadaþlarý 1995: Tohumluk kullanýmý ve üretimi) 1984 sonrasýnda baþta canlý hayvan ve tahýl olmak üzere bazý tarým ürünleri ithalatýnda patlama yaþandý. Tarým kesiminde iç piyasada zaten güçsüz olan üretici-ler, bir de ithal ürün fiyatlarý karþýsýnda rekabete açýk býrakýlýnca büyük zarara uðradý. Ýç ticaret hadleri bu kesimin sürekli aleyhine iþlerken, tarýmdan sanayiye aktarýlan kaynaklar üretken alanlara deðil, daha çok rantiyeye ve spekülatif kesimlere akýtýldý. Sonuçta Türkiye, yakýn geçmiþte dýþ ticarette avan-tajlý bulunduðu tarýmsal ürünlerde bile açýk vermeye baþladý ve ithalatçý bir ülke konumuna düþtü. Özal ve politikalarý Gereksinimlere yanýt veren, doðru bir tarým politikasý uygulanamamasýndan tarýmsal üretim yapan KÝT'ler de payýný aldý. KÝT'lerin 1989'dan itibaren eylem birliði etmiþçesine zarar etmeye baþlamasýnýn ardýnda 1987'den itibaren uygulanan Özal politikalarýnýn büyük rolü vardýr. Devlet KÝT'lere gerekli kaynaklarý vermemiþ ve onlarý borçlanmak zorunda býrakmýþtýr. Bu dönem 1990'larda hýz kazanan "özelleþtirme" uygulamalarý için, bir anlamda gerekli "altyapý"nýn hazýrlanýþ süreci; bir anlamda da, devlet kaynaklarýnýn bankalar aracýlýðýyla dolaylý ve gözden saklý olarak belirli bir kesime aktarýldýðý dönem oldu. TÝGEM de, dönemini ele alýrsak, 1989 yýlýna kadar kar elde ederken, yýllarýný bilanço zararý ile kapatmýþ, 1995 yýlýnda ise yeniden kara geçmiþtir. Bilançolarý deðerlendirildiðinde, TÝGEM'in giderek artan oranlarda zarar ettiði döneminde, toplam kaynaklar içerisinde özkaynaðýnýn göreli olarak azaldýðý, uzun vadeli borç oranýnýn ister istemez kabul sýnýrlarýný aþtýðý görülmektedir. Genel Yapý TÝGEM'in 3 milyon 675 bin 978 dekar olan kullanýlabilir arazi miktarýnýn yaklaþýk 3 milyon dekarý kültüraltý araziden oluþu-yor. Kuruluþ, Türkiye'nin toplam kültüraltý arazi varlýðýnýn yüzde 1.14'üne sahip bulunuyor. Halen Türkiye'de kullanýlan sertifikalý tohumluðun yüzde 94'ü, yem bitkileri tohumluðunun da yüzde 51'i TÝGEM tarafýndan üretiliyor yýlý rakamlarýna göre, TÝGEM'in 5145 personeli var. 2003'te kurumda 5304 kiþinin çalýþtýðý göz önüne alýnýrsa personel sayýsý geçen yýla oranla 159 kiþi; 7550 çalýþanýn bulunduðu 1995 yýlýna oranla ise kiþi azaldý. Kurum için önerilen norm kadro sayýsýnýn 5353 kiþi olduðu dikkate alýnýrsa, 2004 yýlýnda norm kadronun da altýna düþüldüðü ortaya çýkmaktadýr. Kurumun hayvan varlýðý, sýðýr, buzaðý, koyun, kuzu, keçi, 902 at olarak sýralanýyor yýlýna oranla büyükbaþ hayvan sayýsýnda 12

13 TÝGEM Özel sektöre kiralanan TÝGEM iþletmeleri TÝGEM tarafýndan bugüne kadar özel sektöre kiralanan iþletmeler, alan firmalar ve uygulanacak projeler þöyle: - ACIPAYAM (DENÝZLÝ) ÝÞLETMESÝ: Koç Ata Sancak Besi ve Tarým Ürünleri A.Þ tarafýndan yýllýk 405 milyar liraya kiralanan iþletmede, firma 3 bin baþ süt sýðýrcýlýðý projesi uygulayacak. Geçen yýl 565 milyar lira zarar eden iþletmede firma, bir yýl içinde 22 trilyon lira yatýrým yapacak ve 40 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. - ÇÝÇEKDAÐI (YOZGAT) ÝÞLETMESÝ: Ýlci Ýnþaat San. Ve Tic. A.Þ tarafýndan 227 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletmede, 500 baþ damýzlýk süt sýðýrcýlýðý, 200 baþ damýzlýk düve yetiþtirme, 2x100 baþ damýzlýk sýðýr besiciliði projesi uygulanacak. Firma, bu iþletmede bir yýl içinde 3.9 trilyon liralýk yatýrým yapacak ve 50 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 885 milyar lira zarar etmiþti. - GELEMEN (SAMSUN) ÝÞLETMESÝ: Koni Ýnþaat San. A.Þ tarafýndan 1 trilyon 321 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletmede, 2 bin baþ süt sýðýrcýlýðý, 5 bin baþ besi sýðýrý projesi uygulanacak. Firma, 10 ton/saat kapasiteli yem fabrikasý kuracak. 20 dekar alanda kesme çiçek, 40 dekar alanda sera kurarak sebze üretecek. Bir yýlda 24 trilyon 955 milyar lira yatýrým yapacak olan firma, 72 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 717 milyar lira zarar etmiþti. (17 bin) bir geliþme olmazken, koyun sayýsý 7 bin, keçi sayýsý da 337 adet yükseldi yýlýndan bu yana büyükbaþ hayvan varlýðý 2 bin (15 bin), küçükbaþ hayvan varlýðý da 20 bin (75 bin) adet arttý. Büyük baþ hayvanlarda toplam süt üretimi 2004 yýlýnda kg, küçükbaþ hayvanlarda da kg olarak gerçekleþti. Toplam süt üretimi 2003 yýlýna göre büyükbaþ hayvanlarda kg, küçükbaþ hayvanlarda da kg arttý rakamlarýna göre kurumun 1294 traktör, 94 adet biçerdöver, 417 adet oto-kamyon, 25 adet sabit, 17 adet seyyar olmak üzere toplam 42 adet selektör, 79 adet iþ makinesi, 158 adet çayýr biçme makinesi, 76 adet silaj makinesi, 23 adet ot vagonu, 42 adet yemleme vagonu, 79 adet balya makinesi, 838 adet pulluk, 1092 adet ikileme-tohum yataðý hazýrlama aleti, 413 adet ekim makinesi var. Son 9 yýlda yani 1995 yýlý deðerleri esas alýndýðýnda traktör sayýsý 206 adet, biçerdöver sayýsý 56 adet, oto-kamyon sayýsý da 318 adet azaldý. Ýþ makineleri ekonomik ömürlerini tamamladý Makine parkýnda bulunan traktörlerin yüzde 83'ü, biçerdöverlerin yüzde 100'ü, pulluklarýn yüzde 82'si, Tohum Yataðý Hazýrlama Aletlerinin yüzde 75'i, ekim makinelerinin yüzde 67'si, çayýr biçme makinelerinin yüzde 84'ü, silaj makinelerinin yüzde 79'u, balya makinelerinin yüzde 94'ü, iþ makinelerinin yüzde 98'i, oto- - ÝNANLI (TEKÝRDAÐ) ÝÞLETMESÝ: Koni Ýnþ. San. A.Þ tarafýndan yýllýk 1 trilyon 71 milyar lira bedel ile kiralanan iþletmede 500 baþ damýzlýk süt sýðýrcýlýðý, 5 bin baþ besi sýðýrcýlýðý, bin baþ koyunculuk projesi uygulanacak. Firma 10 ton/saat kapasiteli yem fabrikasý kuracak ve ayrýca yem bitkileri üretecek. Firma, iþletmede 11 trilyon 123 milyar lira yatýrým yapacak ve 53 kiþiye istihdam saðlayacak. Geçen yýl 558 milyar lira zarar eden iþletmenin kiralanan arazisi 11 bin 806 dekar. - GÖKÇEADA (ÇANAKKALE) ÝÞLETMESÝ: Elta Elektrik Taah. Ýnþ. Tic. A.Þ tarafýndan yýllýk 252 milyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletme, geçen yýl 1 trilyon 115 milyar lira zarar etti. Firma iþletmede, 150 baþ organik süt sýðýrcýlýðý, bin 500 baþ organik süt koyunculuðu projesi uygulayacak. Organik zeytin ve baðcýlýk, tarla ve yem üretimi planlýyor. Bir yýlda 2 trilyon 235 milyar liralýk yatýrým yapacak firma, 20 kiþiye istihdam saðlanacak. -ARDAHAN (GÖLE) ÝÞLETMESÝ: Ýl özel idaresi dahil yöredeki bazý giriþimciler ile ortak kurulan Mer'a Tarým Hayvancýlýk A.Þ tarafýndan yýllýk 61 milyar lira bedel ile kiralanan iþletmede bin baþlýk süt sýðýrcýlýðý yapýlacak ve süt iþleme tesisi kurulacak. Firma 8 trilyon 690 milyar liralýk yatýrým yapacak ve 115 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. Ýþletme, geçen yýl 696 milyar lira zarar etmiþti. -HAFÝK ÝÞLETMESÝ (SÝVAS): Yöre Tarým Hayvancýlýk A.Þ tarafýndan yýllýk 37.5 miyar lira yýllýk bedel ile kiralanan iþletme, geçen yýl 445 milyar lira zarar etmiþti. Ýþletmede 100 baþlýk damýzlýk düve yetiþtiriciliði, bin baþlýk büyükbaþ besicilik yapýlacak. Firma, 1 trilyon 630 milyar lira yatýrým yapacak ve 7 kiþiye sürekli istihdam saðlayacak. - BOZTEPE ÝÞLETMESÝ (ANTALYA) : Yaþarlar Gýda tarafýndan kiralanan iþletmede, 35 trilyon 500 milyar liralýk yatýrým yapýlmasý ve 150 kiþinin istihdam edilmesi planlanýyor. - KAZOVA TARIM ÝÞLETMESÝ: DÝMES A.Þ ile 2003 yýlýnda Kazova Vasfi Diren Tarým Ýþletmesi Sanayi ve Ticaret A.Þ adýyla ortak þirket kuruldu. Yýllýk 90 bin ABD Dolarý kira bedeli ile 30 yýl süreyle kiralan iþletme arazisi ve tesislerini kullanmak üzere 600 milyar lira sermaye ile kurulan þirketin sermayesinin yüzde 25'i TÝGEM'e ait. Ýþletmeye ABD dolarý yatýrým yapýlmasý öngörülüyor. Þirket, 2003 yýlýný milyar lira, 2004'ü de milyar lira zararla kapattý. 13

14 TÝGEM kamyonlarýn da yüzde 91'i ekonomik ömürlerini doldurmuþ durumda bulunuyor. TÝGEM 2004 yýlý hububat hasadýnýn tamamý kiralama yoluyla yaptýrýldý. Halen 7 iþletmede makine þefi yok. TÝGEM'in ihtiyacý olan alet-makine ve tesisler saðlandýðý oranda iþletme giderlerinin azalarak, verim ve karlýlýðýn artacaðý belirtiliyor. 2004'te, ton buðday, ton arpa, ton kütlü pamuk, ton dane mýsýr, ton ayçiçeði üretimi yapýldý yýlý içerisinde iklim þartlarýndan dolayý toplam dekar alan terkin edilirken, elde edilen ton mahsulle bu üretim yýlý, TÝGEM'in en iyi beþ yýlýndan birisi oldu. Buðday üretimi geçen yýla göre yüzde 23.5 yükseliþle ton, arpa üretimi ise yüzde 12.1 yükseliþle ton, kütlü pamuk üretimi 954 kg, dane mýsýr üretimi ton, ayçiçeði üretimi de ton arttý. Daðýtýmý yapýlan hububat tohumluðu miktarýnýn geçen yýla göre yüzde 75 arttýðý ifade ediliyor yýlýnda kg muhtelif meyve, kg narenciye, kg zeytin, kg antepfýstýðý, kg fýndýk, adet süs bitkisi, adet aþýlý fidan üretimi yapýldý. TÝGEM, 2004 faaliyetlerini milyar TL karla sonuçlandýrdý. Dönemin karla kapatýlmasýnýn, hububat üretiminde bir önceki yýla göre daha yüksek bir ürün hasadý ile stoklardaki ürünlerin büyük bir bölümünün yýl içerisindeki satýþýndan kaynaklandýðý vurgulandý. TÝGEM'de özelleþtirme dönemi Ancak gerekli yatýrýmlardan yoksun býrakýlmasý nedeniyle bazý çalýþmalarýný tasfiye etmek zorunda kalan TÝGEM'in iþletmelerinde 2003 yýlýndan itibaren kiralama yoluna baþvurulmaya baþlandý. Kazova (Tokat) Ýþletmesi'nde yüzde 25 kamu payý ile DÝMES- TÝGEM ortaklýðýna gidildi Mayýs ayýnda, 22 iþletmenin özel sektöre açýlmasý konusunda TÝGEM Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine iliþkin çýkarýlan Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararý doðrultusunda, ilk aþamada 12 iþletme için (Acýpayam, Altýndere, Boztepe, Çiçekdaðý, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, Ýnanlý, Kazýmkarabekir, Konuklar ve Sakarya) 2003 Temmuz ayýnda ilana çýkýldý. Buna yönelik olarak 75 firma, 128 proje teklifi iletti. Projelerde, ''iþletmelerdeki tarým arazisi vasfýnýn korunmasý, TÝGEM'in ve iþletmelerin ana statüsüne Geçmiþi Osmanlý'ya dek uzanan TÝGEM'in, bugün ülke genelinde 28 iþletmesi bulunuyor uygun faaliyet gösterilmesi, firmalarýn yeterli sermayeye sahip olmasý'' þartý arandý. 40 projeye yeterlilik belgesi verilerek firmalar, kira artýrým ihalesine çaðrýldý. Haziran ve Temmuz ayýnda yapýlan kira artýrým ihalelerinde, toplam 860 milyar lira yýllýk muhammen bedel belirlenmesine karþýn, ihale tutarý 3.3 trilyon liranýn üzerine çýktý Kasým ayý sonunda 12 iþletmeden 7'sinin 30 yýllýðýna kiralanmasý iþlemleri sonuçlandýrýldý. Acýpayam (Denizli), Çiçekdaðý (Kýrþehir), Gelemen (Samsun), Gökçeada (Çanakkale), Göle (Ardahan), Hafik (Sivas) ve Ýnanlý (Tekirdað) iþletmeleri özel sektör þirketlerine devredildi. Bu iþletmelerdeki personel diðer iþletmelere gönderilirken, emekliliði gelenler emekli edildi. Ýhaleye çýkarýlan diðer yerlerden Kazýmkarabekir iþletmesi güvenlik gerekçesiyle ihale aþamasýnda, Konuklar iþletmesi ise teklifler alýndýktan sonra ihale kapsamýndan çýkarýldý. Altýndere iþletmesine hiç teklif gelmedi. Geçen yýl toplam 4 trilyon 981 milyar lira zarar eden söz konusu 7 iþletmeden, TÝGEM'in bir yýlda 3 trilyon milyar lira kira geliri elde edeceði ileri sürüldü. TÝGEM'in kira gelirleri ile birlikte 8.3 trilyon liralýk gelir saðlayacaðý iddia edildi. Kiralama sözleþmeleri uyarýnca firmalarýn, söz konusu iþletmelere, bir yýl içinde toplam 75 trilyon 33 milyar lira yatýrým yapacaðý ve toplam 357 kiþiyi kiralama süresince sürekli istihdam edeceði belirtildi. Geçtiðimiz aylarda da TÝGEM'in Boztepe (Antalya) Ýþletmesi özel sektöre kiraya verildi. Van Altýndere, Kahramanmaraþ, Çanakkale Kumkale, Hatay Turunçgiller, Muþ Alparslan ve Manisa iþletmeleri de kiralama aþamasýnda bulunuyor. TÝGEM, bundan sonraki süreçte Amasya Gökhöyük, Iðdýr Kazýmkarabekir, Sakarya, Konya Konuklar, Samsun Karaköy ve Ankara Bala iþletmelerini de kiralamayý planlýyor. Yeniden yapýlandýrmalar sonucunda baðlý iþletme sayýsýnýn 15'e ineceði belirtiliyor. Tüm bu kiralamalar ve Yalova'daki Atatürk Tarým Ýþletmesi'nin YPK kararýyla tasfiye edilmesinin ardýndan TÝGEM'in 38 olan iþletme sayýsý 28'e indi. 14

15 TÝGEM 15

16 TÝGEM: Geliþmeleri nasýl yorumlayalým? Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'ndan "TÝGEM desteklenmediði için etkin deðil" Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu'nun TÝGEM'e yönelik 2003 Yýlý Raporu'nda, kurumun temel amacý olan tohumluk-damýzlýk üretimi ve satýþýnda, bu hizmetlerin sübvanse edilmemesi nedeniyle yeterince etkin olamadýðý, teknik eleman kaybýnýn da iþletmeleri olumsuz etkilediði belirtildi. Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu'nun TÝGEM'e yönelik 2003 yýlý raporunda yer alan saptama ve öneriler özetle þöyle: TÝGEM'in en önemli ürünü buðdaydýr yýlý dünya buðday üretiminde Türkiye'nin payý yüzde 3.7, TÝGEM'in payý ise yüzde 0.06'dýr. Hububat üretiminde gerek Türkiye gerekse TÝGEM ortalama verimleri Avrupa Birliði ülkelerinin ortalama verimlerinin gerisinde kalmaktadýr. Sözkonusu verim düþüklüðünde baþta ekolojik þartlar olmak üzere, uygulanan tarým tekniði, kullanýlan tohumluk çeþidinin genetik vasfý gibi hususlar etkili olmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalara göre; Türkiye'de buðday üretiminde elde edilen verimin TÝGEM ortalamasýna yükseltilebilmesi halinde Türkiye'nin toplam buðday üretiminin 5-6 milyon ton düzeyinde artýrýlmasýnýn mümkün olduðu hesaplanmaktadýr. Hububat tohumluðu, büyük ve küçükbaþ damýzlýk üretiminde ve daðýtýmýnda TÝGEM'in fonksiyonelliði halen önemini korumaktadýr. Türkiye 1990'lý yýllar içinde dýþarýdan 275 bin damýzlýk hayvan ithal ederek yaklaþýk 350 milyon ABD dolarý para ödemiþtir. Ancak ithal edilen bu damýzlýklar çeþitli sebeplerle yok olmuþlardýr. Halbuki sözkonusu paranýn 50 milyon dolarý TÝGEM'e tefrik edilmiþ olsaydý, bugün teþekkülün elindeki ana kadronun 60 bin baþ dolayýnda olmasý mümkündü. TÝGEM'in, Türkiye'nin hemen hemen her iklim bölgesinde yer alan iþletmelerinde üretmiþ olduðu tohumluk ve damýzlýklar, sözkonusu bölgelerin ekolojik þartlarýna adaptasyonu saðlanarak yetiþtirildiðinden ithal tohumluk ve damýzlýklara göre daha iyi sonuç vermektedir. Halen Türkiye'nin yýllýk damýzlýk hayvan ihtiyacý bin baþ arasýnda deðiþmektedir. Buna karþýlýk TÝGEM'in üretebildiði damýzlýk sayýsý ise 2500 ile 4000 baþ civarýnda gerçekleþmektedir. Türkiye'deki mevcut sýðýr varlýðýnýn kültür ýrkýna çevrilmesi halinde süt üretiminin 5, et üretiminin de 4 kat artýrýlmasýnýn mümkün olduðu hesaplanmaktadýr. Bu çok büyük tutardaki katma deðerin Türkiye ekonomisine kazandýrýlmasý, TÝGEM'e damýzlýk yetiþtirilmesi için kaynak saðlanmasýna baðlý bulunmaktadýr. TÝGEM'in uzun yýllarýn deneyimi ile ulaþýlan bilgi ve birikiminden yeterince yararlanýlarak tohumluk ve damýzlýk faaliyetini geliþtirmesine imkan verecek þekilde desteklenmesine ve kiralama iþlemleri süratle tamamlanarak yeniden yapýlandýrýlmasýna gerek bulunmaktadýr. TÝGEM iktisadi devlet teþekkülü statüsünde olmasýna raðmen, kuruluþunda devraldýðý faaliyetlerden büyük bir bölümünü genelde karlýlýðýna bakmadan sürdürmeye devam etmektedir. 37 iþletmede sürdürülen faaliyetler, iþletme bazýnda, birkaç iþletme dýþýnda genelde zararla sonuçlanmakta, faaliyet bazýnda bakýldýðýnda da yine faaliyetlerin büyük bir bölümünden zarar edildiði görülmektedir. Zira birçok iþletmenin ve iþletmelerdeki birçok faaliyetin, özellikle iþçilik giderlerinin çok yüksek olduðu bugünkü maliyet yapýsý ile ve fiziki koþullarýn olumsuzluðu nedeniyle kara geçirilmesi mümkün bulunmamakta, bu konuda radikal önlemler alýnmamasý nedeniyle de, temel faaliyet olan tohumluk ve damýzlýk üretimine yeterli kaynak ayrýlamamaktadýr. TÝGEM 2003 yýlýný milyon lira dönem zararý ile kapatmýþtýr. Ýþletmeler bazýnda deðerlendirilirse, Altýnova, Anadolu, Ceylanpýnar, Dalaman, Gözlü, Karacabey, Polatlý, Sultansuyu ve Tahirova iþletmeleri dýþýnda 29 iþletmenin faaliyet dönemi zararla sonuçlanmýþtýr. Göle Ýþletmesi'ndeki meralar dýþýnda kalan bütün meralarýnýn yanlýþ otlatma sebebiyle kalitesi bozulmuþtur. TÝGEM'in bahçe kültürleri konusunda üreticiye örnek olabilecek fonksiyonu kalmamýþtýr yýlý sonu itibarýyla teþekküle baðlý 38 iþletmenin 33'ünde hayvancýlýkla ilgili faaliyetler sürdürülmektedir. Sözkonusu iþletmelerin 31'inde sýðýrcýlýk, 12'sinde koyunculuk, 1'inde yumurta tavukçuluðu, 1'inde keçicilik, 1'inde balýkçýlýk, 2'sinde kangal köpekçiliði, 1'inde ceylan yetiþtiriciliði, 1'inde ise sperma üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Kaynak yetersizliði özellikle yatýrýmlarý olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim makine parký, özellikle traktörlerin büyük bölümü ekonomik ve teknik ömürlerini tamamlamýþ durumda olup ihtiyaca göre yenilenememektedir. Diðer taraftan tarýmý doðal yaðýþlara baðýmlýlýktan kurtararak verimi yükseltmede en önemli önlem olan sulama yatýrýmlarý da yeterince yapýlamamýþ olduðundan kurak geçen yýllarda büyük üretim kayýplarý meydana gelmektedir. Nitekim 2002 yýlýnda 316 bin ton olan buðday üretimi 2003 yýlýnda yeterli yaðýþ alýnamamasý sonucu 89 bin ton azalarak 227 bin tona gerilemiþtir. Bu ise yaklaþýk 40 trilyon lira civarýnda bir gelir kaybýna karþýlýk gelmektedir. Bu nedenle TÝGEM'in zorunlu yatýrýmlarýný gerçekleþtirebileceði bir mali yapýya kavuþturulmasý ve TÝGEM'e tahsis edilen yýllýk yatýrým ödeneðinin artýrýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Uzun yýllarda oluþan ve son yýllarda erozyona uðrayan teknik bilgi birikiminin yok olmamasý için teknik personel açýðýnýn kapatýlmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü'nce; Teþekküle ait bin dekar arazi varlýðýna iliþkin envanterin çýkartýlarak, tapu kayýtlarýyla uyumunun saðlanmasý; Milli Emlak Genel Müdürlüðü ve iþletmelerin bulunduðu mahalli tapu müdürlükleri nezdinde giriþimlerde bulunularak arazi varlýðýnýn tamamýnýn TÝGEM adýna tescilinin yapýlmasý için gerekli özenin gösterilmesi hususunda iþletmelere talimat gönderilmesi gereklidir. 16

17 TOPRAK DOSYASI - 3: Dalaman Ovasýnýn Akciðeri Yok Olacak Dalaman TÝGEM'in verimli arazileri "Turizm Geliþim Bölgesi" ilan edilerek, yapýlaþmaya açýlmak isteniyor 2.5 cm kalýnlýðýnda bir toprak tabakasýnýn oluþmasý için bile 300 ile 1000 yýl arasýnda uzun bir süreye gereksinim duyuluyor. Ýsrail bir karýþ toprak elde etmek için çöle uçakla toprak taþýrken, Hollanda bir karýþ toprak için denizi doldururken, Japonya tarýmsal maliyetleri yüksek olmasýna karþýn tarýmý desteklerken, Türkiye kýsa vadeli çýkarlar uðruna bilinçsizce tarým arazilerini israf ediyor. Dalaman TÝGEM'in yýlda 3 ürün alýnabilen verimli arazileri, "Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi" ilan edilerek, yapýlaþmaya açýlmak isteniyor. Bir tarafý beton yýðýný olmuþ Dalaman ovasýnýn akciðeri konumundaki TÝGEM'i yok edecek proje kapsamýnda, narenciye bahçelerinin yerine Eko-Kent ve Golf-Kent kurulmasý öngörülüyor. Proje nedeniyle 1. sýnýf tarým alanlarý ve 150 bin aðaç tehdit altýnda bulunuyor. Doðal sýnýr oluþturan Dalaman Çayý'nýn bir tarafýný Akdeniz, diðer tarafýný Ege olarak böldüðü Dalaman Tarým Ýþletmesi'nin topraklarý, ilçenin giriþinden denize kadar uçsuz bucaksýz yemyeþil bir ova olarak uzanýyor. Baþlangýçta 300 bin dekar büyüklüðünde olan iþletme arazisi yýllar içinde çeþitli kurumlara yapýlan tahsisler nedeniyle bugün 35 bin dekara kadar düþmüþ durumda. Ancak araziler öyle bakýmlý ki, tarým yapýlmayan alan hemen hemen yok gibi. Ýþletmecilikte 100. yýlýný geride býrakan Dalaman TÝGEM, dünyada örneðine az rastlanacak derecede verimli topraklarýyla dikkat çekiyor. Oksijen deposu Günlük aðaçlarý ve Ýspanya ile rekabet edilen "Erkenci Enterdonat Limon" bu bölgede hayat buluyor. Enterdonat Limonun Türkiye'deki fiyatý Dalaman Ýþletmesi'nde oluþturuluyor. Ekilen her tohuma yanýt veren topraktan yýlda 3 kez ürün alýnýyor. Polikültür tarým yapýlmasý nedeniyle çok çeþitli tarýmsal bitkiler yetiþtiriliyor. TÝGEM'in her yýl kar eden birkaç iþletmesinden biri olan Dalaman Ýþletmesi'nin 2003 yýlý net karý 1 trilyon 127 milyar lira, 2004 yýlý karý da yaklaþýk 850 milyar lira olarak gerçekleþti. Ýþletmenin dekarlýk arazisinin dekarý kültür altý, dekarý kültür dýþý araziden oluþuyor yýlý buðday verim ortalamasý 542 Kg/da, ayçiçeði verim ortalamasý 383 kg/da, silaj mýsýr ortalamasý kg/da, pamuk verim ortalamasý kg/da olarak gerçekleþti. Dalaman Tarým Ýþletmesinde yetiþtirilen buðday çeþitleri Ceyhan-99, Basribey-95, Buðday Ziyabey-98, Buðday Cumhuriyet- 75 olarak sýralanýyor. Ekolojik olarak yalnýzca iþletmede üretilen Buðday Cumhuriyet 75 ve mýsýr tohumluklarý (Kompozit Arifiye Silaj Mýsýr) ile Aydýn, Muðla ve Denizli dahil 11 ilin tohumluk gereksinimleri DÜNYA

18 DALAMANAMAN karþýlanýyor baþ hayvanýn bulunduðu iþletme bölgenin damýzlýk hayvan ihti-yacýný da gideriyor. Dalaman TÝGEM bu özelliðiyle Orta-Batý Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tohumluk ve damýzlýk görevini yapan tek iþletme olarak öne çýkýyor kiþinin geçim kaynaðý Son derece bakýmlý arazileri üzerindeki 97 bin aðaçtan alýnan yaklaþýk 10 bin ton narenciyeyi yurtdýþý ve yurtiçine pazarlayan iþletme, yýllýk ortalama 400 aileye (her ailenin 4 kiþiden oluþtuðu hesaplanýrsa 1600 kiþi) geçim kaynaðý saðlýyor. Böylece bölgede ve ilçede istihdam yaratarak iþsizliði azaltýyor. Ýþletmede, bölge çiftçilerine, teknik elemanlara ve tarým danýþmanlarýna yönelik gerek bitkisel üretimde gerekse hayvancýlýkta, çeþitli uygulamalý tarýmsal eðitimler yaptýrýlýyor. Dalaman Ýlçesi de ilginç bir görüntü sergiliyor. Ovanýn doðusu sahile kadar yapýlan binalarla betonlaþmýþken, batýsý, burada TÝGEM ve Cezaevi arazilerinin yer almasý nedeniyle bugüne kadar doðal yapý bozulmadan korunabilmiþ. Ýþletme, endemik bitki örtüsüyle "akciðer" iþlevi görerek, betonlaþmýþ ovanýn nefes almasýný saðlýyor. Ancak Subtropik iklimi ve tarýmsal yönden taþýdýðý stratejik öneme karþýn Ýþletme, 2005 Ocak ayýnda çýkartýlan Bakanlar Kurulu kararý nedeniyle yapýlaþma tehditi altýna girdi. Bakanlar Kurulu'nun 6 Ocak 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan kararýyla Dalaman ve Ortaca ilçelerinin önemli bir bölümünü içine alan 300 bin dekarlýk alan "Muðla- Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi" ilan edildi. Dalaman TÝGEM'in dekarlýk arazisinin dekarý da bu bölge içinde yer alýyor. Sözkonusu alanýn dekarý 1. sýnýf tarým arazilerinden oluþuyor. Burada narenciye aðaçlarý da içinde olmak üzere toplam 150 bin aðaç bulunuyor. Turizm Bölgesi ilan edilen alanýn geri kalan kýsýmlarýnda ise 1324 dekar okaliptus aðacý, 1333 dekar kumsal arazisi, dekar daðlýk arazi, 650 dekar da kültür dýþý arazi yer alýyor. Tarýma açýlacak arazi kalmadý Sözkonusu karar, dünyada tarýma açýlacak arazisi kalmayan 19 ülkeden biri olan Türkiye'de, sýnýrlý büyüklükteki tarým topraklarýnýn da halen amacý dýþýnda kullanýlmaya çalýþýldýðýný gösteriyor. Turizm Bölgesi olarak, tarým yapýlmayan alanlar varken, tamamý sulu, mutlak tarým arazisi ve dikili tarým arazilerinden oluþan iþletme topraklarýnýn seçilmesi büyük tepki görüyor. Alýnan bilgiye göre sahil bölgesinde iþletmece kullanýlmayan 4 bin dekarlýk alan bulunuyor. Ancak tarým topraklarýna sahip çýkýlmasý gerekirken, "tarým ve orman arazilerinin korunmasýný" öngören Anayasa'nýn 44. ve 45. maddeleri de çiðnenerek, tam tersi yönde uygulamalara gidiliyor. Türkiye'de 1. sýnýf tarým topraklarý ülke yüzölçümünün sadece yüzde 6,4'ünü, 2. sýnýf tarým topraklarý ise % 8,7'sini oluþtururken, her yýl çoðunluðu 1. ve 2. sýnýf tarým topraðý olan binlerce dekar arazi konut, turizm ve sanayi yerleþimine açýlýyor. Türkiye'de iþlenen hektarlýk arazinin ancak hektarý sulanýyor. Dalaman iþletmesinde sulanan arazi rakamý ise 2500 hektar olarak gerçekleþi-yor. Ýþletme ve çevresinde kuru ziraatýn tersine buðdaydan dekara kg/da verim alýnýyor; buðday hasat edildikten sonra ikinci ürün (mýsýr gibi) ve daha sonra da kýþlýk sebze ekilebiliyor. Uzmanlar, kuraklýk tehlikesine karþý yaðýþ rejimi ve toprak kalitesinin iyi olduðu sahil bölgelerinin ülke tarýmý açýsýndan büyük önem taþýdýðýna iþaret ediyorlar. Bakanlar Kurulu kararý, Dalaman Ýþletmesi'ndeki narenciye bahçeleri ve birinci sýnýf tarým arazilerinin yapýlaþmaya ve turizme açýlarak yok edilmesi anlamýna geliyor. Projeyle Enterdonat limon, greyfurt ve portakal aðaçlarýnýn yer aldýðý narenciye bahçelerinin yerine Eko-Kent ve Golf-Kent yapýlmasý öngörülüyor. Ýlerleyen dönemlerde narenciye bahçelerinin bakýmý yapýlmayacaðýndan, Türkiye'nin ihracattaki en büyük narenciye iþletmesinin 2-3 yýlda elden çýkacaðý vurgulanýyor. Bu karar nedeniyle bölgede arýcýlýðýn da biteceði belirtiliyor. Deprem tehlikesi göz ardý ediliyor Bölge, tarým açýsýndan taþýdýðý önemin yaný sýra 1. derecede deprem kuþaðýnda yer almasý nedeniyle de 18

19 DALAMANAMAN Tarým-Ýþ'in Dalaman için açtýðý davaya müdahil olduk Tarým-Ýþ Sendikasý, Dalaman'ýn Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi olarak ilan edilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle 7 Mart 2005 tarihinde Danýþtay'a dava açtý. ODA'mýzýn da müdahil olduðu davanýn dilekçesinde özetle þu unsurlara dikkat çekiliyor: Bu karar ile bölgede oluþturulacak turistik ve ticari tesisler yerleþik ve gündelik nüfusun artýþýna ve kentsel sorunlara neden olabilecektir. Üst ölçekli plan kararlarýna dayanmayan böyle bir iþlemin þehir planlamasý açýsýndan da olumsuz sonuçlar doðuracaðý açýktýr. Bu karar alýnýrken bölgenin niteliði hiç dikkate alýnmamýþtýr. Bu alandaki arazilerin hepsi birinci sýnýf tarým arazileridir. Bu bölge içerisinde bulunan ve tarihi geçmiþe sahip Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürlüðü'ne ait tarým arazileri de yok olacaktýr. Bu kararýn uygulanmasý halinde telafisi mümkün olmayacak zararlarýn doðacaðý, adeta bizlerden sonraki nesillerin yaþamlarýna kastedileceði açýkça anlaþýlacaktýr. Kararla, Dalaman Tarým Ýþletmesi'nin, Dalaman Çayý'nýn getirdiði alüvyonlu topraklar ile oluþan binlerce yýllýk bir zaman içerisinde tarým topraðý niteliðini kazanan birinci sýnýf tarým arazileri yapýlaþmaya açýlacaktýr. Bu karar ile bir daha elde edilmesi mümkün olmayan ve devamlý azalan tarým arazilerinin elden çýkmasý sözkonusu olmaktadýr. Bakanlar Kurulu, bu kararý tesis ederken Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik hükümlerini dikkate almamýþtýr. Ayrýca Dalaman Ýþletmesi'nden tefrik edilen arazilerin bulunduðu bölge, geçmiþte bataklýk bir yapýda iken arazi ýslah çalýþmalarý ile birinci sýnýf tarým arazisi niteliðine kavuþturulmuþ olup, bu tarým arazileri yumuþak zemin üzerinde bulunmaktadýr. Bölgenin birinci derecede deprem kuþaðýnda olmasý, tektonik yapýsýnýn duraðanlaþmasý sebebiyle her zaman deprem riski altýndadýr. Böyle bir bölgenin turizm alaný ilan edilmesi, ileride telafisi güç zarar ve acýlarýn oluþmasýna da neden olabilecektir. Anayasamýzýn hükümlerine uygun olarak tarým arazilerinin niteliðini koruyacak yeni düzenlemelere ihtiyaç varken, bu tip düzenlemelerin yapýlmasýnýn kamu yararý ile baðdaþmadýðý ortadadýr. yapýlaþmaya elveriþsiz bir görüntü sergiliyor. 17 Aðustos depreminde taban yerler ve ovalara yapýlan evlerin birçoðunun yýkýldýðý, 20 bine yakýn insanýn yaþamýný yitirdiði anýmsatýlarak, bu nedenle tarým topraklarýna tesis yapýlmamasý gerektiði belirtiliyor. Bakanlar Kurulu kararýyla bu deprem tehlikesi de göz ardý ediliyor. Ýþletmenin ortasýnda yer alan askeri havaalaný nedeniyle 500 metre etrafý yasak bölge olarak belirlenmiþ durumda. Denizin kayalýk, derin ve dalgalý olmasý nedeniyle serbest olmasýna karþýn, halk þu anda bile denize çok ilgi göstermiyor. Ýþletmede, özellikle sahilde 4-5 yýlda bir hortumun oluþtuðu ve MOPAK kaðýt tesislerinin sahile atýk suyunu býraktýðý da göz önüne alýnýrsa burasýnýn turizm açýsýndan çok uygun olmadýðý açýkça ortaya çýkýyor. "Doðal Sit Alaný" Proje alaný içinde Dalaman kýyýsýnýn tamamýný içine alan bölge "Doðal Sit Alaný" kapsamýnda bulunuyor. Bu alanlarýn bir kýsmý ise Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalýyor. Alýnan bilgiye göre, Çevre ve Orman Bakanlýðý'nca proje alanýna iliþkin verilen görüþte, Dalaman çayý ile Kocagöl arasýndaki sahilden Sarýgerme Turizm Merkezi'ne kadar olan alanýn muhtemel sulak alan sýnýrý olduðu belirtildi. Dalaman Kýyýsýnýn tarihinde Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu'nda oyçokluðu ile ilan edilmek üzere Ramsar'a aday alanlar arasýna alýndýðý kaydedildi. Bakanlýk, ayrýca alanýn uluslararasý sözleþmelerin yapýldýðý kaplumbaða üreme bölgelerini de kapsadýðý uyarýsýnda bulundu. Proje alaný sýnýrlarý içerisinde Kocagöl ve Kükürtlü Göl gibi önemli doðal kaynaklar yer alýyor. Ayrýca çeþitli yerlerde doðal çýkýþlý kükürtlü su kaynaklarý da bulunuyor. Yörede doðal bitki örtüsünün önemli bir bölümünü kýzýlçam ormanlarý oluþtururken, ormanlýk alanlarýn yamaçlarýnda zeytin aðaçlarý yer alýyor. Ayrýca bölgede mersin, kekik, zakkum, defne gibi maki türleri yetiþiyor. Bölgeye yapýlmasý düþünülen tesisler Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü'nün Dalaman Yaþam Kenti Projesi Kitapçýðý'nda, bölgede Eko Kent, Saðlýk Kent, Klima Kent þeklinde baþlýca geliþme odaklarý kurulmasý öngörülüyor. Buna göre, proje kapsamýnda yer alan TÝGEM arazisinin Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na devredilmesi isteniyor. Kitapçýkta, bu arazilerin Dalaman Turizm Kenti Projesi içinde tarýmsal potansiyelinin korunmasý, kýrsal turizm yapýlmasý ve tesislerin tarým amaçlý kullanýlmayan eðimli tepelik alanlar üzerinde oluþturulmasýnýn planlandýðý iddia ediliyor. Ancak kitapçýkta, "Proje kapsamýnda yer alan, TÝGEM'den tahsisli alýnacak kamu arazilerinin kullanýmý ve TÝGEM arazisi içerisinde yer alacak Fuar ve Kongre Merkezi'ne iliþkin olarak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, TÝGEM ve Bakanlýðýmýz arasýnda bir protokol imzalanmak suretiyle projenin realizasyonu gerekmektedir. Sözkonusu protokolde ayrýca 1. ve 2. sýnýf tarým alanlarýnýn turizm 19

20 DALAMANAMAN Tren geçmeyen ilk tren garý Dalaman'da Dalaman ve yöresinde ilk yerleþim tarihi M.Ö. 7. yüzyýla dek uzanýyor. Likyalýlar ve Karyalýlar'ýn uzun süre iç içe yaþadýðý bölge, M.Ö. 545'de Perslerin hakimiyetine geçiyor. Daha sonra bölgede sýrasýyla Büyük Ýskender, Romalýlar ve Bizanslýlar hüküm sürüyor yýlýnda Menteþe Beyliði'nin eline geçmesiyle birlikte Dalaman ve yöresine hýzlý bir Türk göçü baþlýyor. Dalaman Çiftliði ise III Selim zamanýnda validesi Mihriþah Sultan'a armaðan edilerek kuruluyor yýlýnda Vakýflar idaresine devrediliyor yýlýna kadar devlete ait araziler yörede yaþayan feodal aðalar tarafýndan iþleniyor yýllarý arasýnda Hidivi Abbas Paþa çiftliðin yönetimini alýyor. Ava meraklý paþa Dalaman'a bir av köþkü ve Mýsýr'a da bir tren garý yaptýrmak istiyor. Ýki iþ de Fransýzlar'a veriliyor. Ancak hazýrlanan projelerin karýþmasý sonucu Dalaman'a Gar, Mýsýr'a da av köþkü yapýlýyor. Böylece dünyada tren geçmeyen ilk tren garý Dalaman'a kurulmuþ oluyor yýlýnda inþa edilen, mimarisi ve öyküsü ile hoþ bir bina olarak tarihe geçen bu bina halen Dalaman Tarým Ýþletmesi'nin idari binasý olarak kullanýlýyor. Hidivi Abbas Paþa'nýn çiftliðin reorganizasyonu için aldýðý banka kredisini geri ödeyememesi üzerine çiftlik özel bir yasa ile Atatürk tarafýndan 1928 yýlýnda Hidivi'den alýnarak, Gros adýnda bir Fransýz þirketine kiralanýyor. Þirket tarafýndan 10 yýl iþletildikten sonra, 1938 yýlýnda Atatürk' ün vasiyeti doðrultusunda Ziraat Vekaletine baðlý Devlet Ýþletmeleri Kurumu'na devredilen çiftlik; 1950 yýlýndan sonra Dalaman Devlet Üretme Çiftliði oluyor. Çiftlik, 1984 yýlýndan bu yana da TÝGEM çatýsý altýnda, Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürlüðü olarak çalýþmalarýný sürdürüyor. Dalaman Tarým Ýþletmesi'nin diðer TÝGEM iþletmelerinden farklý bir yönü de bulunuyor. Çiftliðin olaðanüstü tarihine koþut olarak parsel isimleri de büyük bir yaratýcýlýk sergiliyor. Parseller, "Kýzlar Sarayý"ndan, "Nineler Yurdu"na, "Ambar Dolduran"dan "Hint Yaðý"na kadar uzanan birbirinden ilginç isimlerle anýlýyor. Diðer bazý parsel isimleri de þöyle: "Kargalýk, Dipsiz, Akçatal, Faraþbükü, Kabaklý, Þarlak, Hacý Osman, Cafer, Çelek, Tek Sülfata, Armutlu Tarla, Balýkhane, Söðüt, Tokat Aðzý, Bekir Yurdu, Topal Osman, Cami Kýrý, Domuz Aðýllarý, Tel Ýçi." amaçlý kullanýmýna yönelik olarak ilgili mevzuatta deðiþiklik yapýlmasý hususuna da yer verilmesi gerekmektedir" denilmesi, bu iddianýn gerçekleri yansýtmadýðýný ortaya koyuyor. Kitapçýða göre Eko Kent Projesi kapsamýnda bölgede yapýlmasý düþünülenler þöyle: "Hobi bahçeleri ve hobi villalarý (tatil evleri), Çiftlik evleri ve sezonluk kiralýk çiftlikler, Butik oteller/kompleksler, Sosyal merkezler, Kesme çiçekçilik/bahçe üretimi, Eko-park, Organik tarým üretim ve deðerlendirme alanlarý (imalathaneler, yeme-içme, satýþ tesisleri), ARGE birimleri (Tarým odaklý turizm geliþtirme birimleri), Fuar-kongre merkezi, Golf alanlarý, Rekreasyon alanlarý, Orman içi günübirlik alanlar." Proje ile 1. Derece Doðal Sit ve Kýyý Alaný'nda; golf alanlarý, deniz ve iklim kürü, günübirlik alanlar, yeþil alanlar, plaj tesisleri, deniz müzesi, akvaryum, su oyunlarý, sportif tesisler ve benzerinin oluþturulmasý hedefleniyor. Havaalanýn doðusunda kükürtlü kaynak sularýnýn bulunduðu bölgeye yönelik hazýrlanan Saðlýk Kent Projesi'nde ise termal oteller, kür parký ve saðlýk merkezleri öneriliyor. Kitapçýða göre Köyceðiz-Fethiye karayolunun kuzey kýsmýnda öngörülen Klima Kent Altbölgesi'nde de, "yabancýlarýn mülk edinmesi" düþüncesiyle orman dokusu içinde saðlýk köyleri, bakým merkezleri, golf alanlarý ve tatil evleri planlanýyor. Olumsuz görüþ Alýnan bilgiye göre, proje kapsamýnda 11 miyar dolarlýk yatýrým yapýlmasý öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý da, þu anda Muðla-Dalaman Turizm Kenti Projesi için çerçeve plan oluþturma çalýþmalarýna devam ediyor. Bakanlýk, Dalaman TÝGEM'in tarým arazilerinin, "turizm amaçlý iskana yönelik tarým dýþý amaçlarla kullanýlmasýna" iliþkin olarak Muðla Ýl Tarým Müdürlüðü'nden görüþ alýnmasýný bekliyor. Uzmanlar, ilgili yasal mevzuat uyarýnca Ýl Tarým Müdürlüðü'nün olumsuz görüþ vermesi gerektiðini vurguluyorlar. Olumlu görüþ alýnmasý halinde projenin uygulanmasýna baþlanacaðý kaydediliyor. Ayrýca Turizm Bakanlýðý'nýn 34 bin dönümlük arazinin tamamýný istediði öne sürülüyor. 20

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı