MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz."

Transkript

1 BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün Ankara Kocatepe Camiinde ikindi namazýný takiben kýlýnan cenaze namazýndan sonra Karþýyaka Mezarlýðýnda defnedilmiþtir. Merhumeye Allahtan Rahmet, sevenlerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Üyesi Batýçim-BatýAnadolu Çimento San. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Murahhas Üyesi Sayýn Tufan Ünal'ýn muhterem babasý M. SABAHATTÝN ÜNAL ýn vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi BAÞSAÐLIÐI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) Yönetim Kurulu Baþkaný Baþdanýþmaný Sayýn Kemal Tekkul'un muhterem eþi MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi 50

2 SENDÝKAMIZIN XXIII. OLAÐAN GENEL KURULU ÞUBAT 2001 TARÝHLERÝNDE SENDÝKA GENEL MERKEZÝNDE YAPILDI Sendikamýzýn XXIII. Olaðan Genel Kurulu 24 Þubat 2001 Cumartesi günü saat 14.30'da Merkez Binamýzda, üye kuruluþ temsilcilerinin büyük çoðunluðunun katýlýmýyla baþlamýþtýr. Genel Kurul'da, Öner Akgerman Genel Kurul Divan Baþkaný, Lütfi BAÞ Divan Baþkan Vekili, Ahmet YILDIZ'da katip üye olarak görev yapmýþtýr. Genel Kurul çalýþmalarý ayný gün saat 16.15'e kadar devam etmiþ, Sendikamýz tarafýndan hazýrlanan "ÝÞ GÜVENCESÝ" konulu metnin XXIII. Olaðan Genel Kurul'un bir bildirisi olarak tüm basýn kuruluþlarýna gönderilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Genel Kurul toplantýsýndan bir görünüm Genel Kurul Baþkanlýk Divaný 51

3 Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ konuþmasýný yaparken Ayrýca, uzun yýllardan beri Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini sürdürmüþ olan ve Sendikamýzýn bu günlere gelmesinde büyük emekleri bulunan A. Mesut EREZ'in adýnýn, Sendikamýz Konferans Salonu'na verilmesi konusunda verilen önerge, delegelerce oybirliði ile kabul edilmiþtir. Sayýn EREZ, yaptýðý veda konuþmasýnda, bu olaydan çok duygulandýðýný, ömrünün sonuna kadar hatýrlayacaðýný belirterek, katýlýmcýlara teþekkür etmiþtir. Ayný günün akþamý, Çimento Müstahsilleri Birliði ile birlikte Ankara Sheraton Oteli'nde verilen yemekte, Ayduk ÇELENK tarafýndan A. Mesut EREZ'e Sendikamýz anýsý olan bir armaðan verilmiþtir. Söz konusu gecede, uzun yýllar çimento sektöründe çalýþmýþ ve sendikamýzýn çeþitli kurullarýnda görev yapmýþ olan Yönetim Kurulu eski üyemiz Hasan IÞIK'a Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ tarafýndan, Denetleme Kurulu eski Baþkanýmýz Ýsmail YEÞÝLYURT'a Ahmet Hilmi EREN tarafýndan, Denetleme Kurulu eski üyelerimizden Mehmet GÜMÜÞBURUN'a da Öner AKGERMAN tarafýndan birer armaðan verilmiþtir. 52

4 A. Mesut EREZ ve Ayduk ÇELENK Hasan IÞIK ve Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ 53

5 Ýsmail YEÞÝLYURT ve Ahmet Hilmi EREN Mehmet GÜMÜÞBURUN ve Öner AKGERMAN 54

6 Genel Kurul çalýþmalarý 25 Þubat 2001 Pazar günü Sendikamýz Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelikleri için yapýlan seçimlerle devam etmiþtir. Saat 09.00'da baþlayan seçimlerde Sendikamýzýn söz konusu kurullarýna seçilen asýl ve yedek üyelerin listesi aþaðýda yer almaktadýr. YÖNETÝM KURULU ASIL ÜYE Erhan KAMIÞLI Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ Ahmet EREN Ýsmail ERKOVAN Þevket DEMÝREL Eþref BALTALI Mustafa GÜÇLÜ Erdoðan PEKENÇ Lütfü YÜCELÝK YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYE Okan ERDEM Salih KARAHASANOÐLU Mehmet YAVUZ Memiþ VANLI Yýlmaz KASAP Tufan ÜNAL Ali Ýhsan ÖZGÜRMAN Ahmet KUMBASAR Nihat KILIÇ DENETLEME KURULU ASIL ÜYE Oktay ÖZYURT Lütfi BAÞ Tomris ERTÜN DENETLEME KURULU YEDEK ÜYE Burhan EVCÝL Ertuðrul SANDIKÇIOÐLU Þerafettin ULUTÜRK DÝSÝPLÝN KURULU ASIL ÜYE Öner AKGERMAN Davut ULUS Ayduk ÇELENK DÝSÝPLÝN KURULU YEDEK ÜYE Ergün OLGUN Mustafa ÖZÇELÝK Yýlmaz KÜLCÜ Sendikamýz Yönetim Kurulu, tarihinde Ýstanbul'da yaptýðý ilk toplantýsýnda görev bölümü yaparak, Ahmet Hilmi EREN i Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna, Eþref BALTALI yý Baþkan Vekilliðine seçmiþtir. 55

7 TÜRKÝYE ÇÝMENTO MÜSTAHSÝLLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN 43. OLAÐAN GENEL KURULU ANKARA DA YAPILDI AR-GE, Kalite ve Çevre, Eðitim ve Deðerlendirme alanlarýnda çimento sektörüne 43 yýldýr hizmet veren Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði 43. Olaðan Genel Kurulunu 23 Þubat 2001 Cuma günü Ankara'daki Birlik Merkezinde gerçekleþtirmiþtir. Genel Kurula, üye fabrika ve holding temsilcilerinden oluþan 35 kiþi katýlmýþtýr. Genel Kurul ca seçilen Yönetim Kurulu'nun yapmýþ olduðu görev daðýlýmý sonucunda, SET HOLDÝNG Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilmiþtir. ÝÐNEBEKÇÝLÝ yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, Yönetim Kurulu olarak üyelerden, ekonomik kriz döneminde olduðu þu günlerde ve inþaat sektörünün yaþadýðý darboðazlar nedeniyle seçilen yeni Yönetim Kurulu'na destek olunmasýný istemiþ, sektördeki birlik ve beraberliðin içinde bulunulan sorunlarýn ortak anlayýþla hareket edilerek çözümlenebileceðini savunmuþtur. TÜRKÝYE HAZIR BETON BÝRLÝÐÝ NÝN 14. OLAÐAN GENEL KURULU ÝSTANBUL DA YAPILDI 1988 yýlýnda kurulan ve bugün Türkiye'deki hazýr beton üretiminin yaklaþýk %75'ini temin eden 70'e yakýn þirketle, bunlara baðlý 250 hazýr beton tesisini bünyesinde bulunduran Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin 27 Þubat 2001 günü Ýstanbul'da yapýlan 14. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda, Mürsel ÖZTÜRK 2 yýllýk süre için Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na seçilmiþtir. Yeni Yönetim Kurulu Baþkaný Mürsel ÖZTÜRK, göreve getirilmesinden dolayý Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'na teþekkür etmiþ, Birlik olarak yola çýktýklarýnda Türkiye'de bir beton standartý dahi yokken, bugün meslek liselerinde beton derslerinin okutuluyor olmasýnda Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin büyük katkýlarý bulunduðunu vurgulamýþtýr. "Çevreye saygýlý, kaliteli üretim ve hizmet" parolasýyla Türkiye Hazýr Beton Birliði çatýsý altýnda biraraya gelen kuruluþlarýn sayýsýnýn giderek arttýðýna dikkat çeken ÖZTÜRK konuþmasýnda ayrýca Türkiye'deki inþaatlarda beton kalitesinin önceki yýllara göre yükseldiðini, ancak henüz yeterli düzeyde olmadýðýný ifade ederek amaçlarýnýn sadece beton üreticilerini deðil, kullanýcý ve tüketicileri de uyarmak ve bilgilendirmek olduðunu belirtmiþ, "Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin misyonu devam edecektir" demiþtir. 56

8 ÇÝMENTO MÜSTAHSÝLLERÝ ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI VAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU HÝZMETE GÝRDÝ Sendikamýzla, Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda, sekiz yýllýk kesintisiz eðitime katký gayesiyle imzalanan protokol gereði yaptýrýlmasý kararlaþtýrýlan iki okuldan ilki, 09 Kasým 1998 tarihinde Erzurum'da hizmete girmiþti. Söz konusu Protokol gereði, ilköðretim okullarýnýn ikincisi de, tarihinde yapýlan bir törenle Van'da hizmete girmiþtir HABERLER 12 Derslikli okulun açýlýþ törenine, Van Valisi Durmuþ KOÇ, Vali Yardýmcýsý Þerif YILMAZ, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim ÇAMURCU ile askeri ve sivil mülki erkan ve çok sayýda vatandaþ katýlmýþtýr. Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT açýlýþ konuþmasýný yaparken. 57

9 Törene katýlan askeri ve mülki erkan ve vatandaþlarýmýz. Törende, Van Valisi Durmuþ KOÇ, Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT'a bir plaket vermiþtir. Van Valisi Durmuþ KOÇ, ÇMÝS Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT'a plaketini verirken. 58

10 BETON BÝRLÝÐÝ NDEN YAPI SEKTÖRÜ NÜN GELECEÐÝNE ÖNEMLÝ YATIRIM MESLEK LÝSESÝ ÖÐRETMENLERÝNE BETON SEMÝNERLERÝ Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin iþbirliðinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleþtirilen bir eðitim projesiyle, 49 ilde görev yapan 800'e yakýn meslek lisesi yapý dersi öðretmenine, yapýlardaki beton uygulamalarý hakkýnda seminerler verildi. Türkiye Hazýr Beton Birliði, Eðitim Dönemi'nin baþladýðý Eylül - Ekim aylarýnda, Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirilen, geniþ kapsamlý bir eðitim projesini baþarýyla gerçekleþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü'nün iþbirliðiyle yürütülen proje, Türkiye'deki tüm meslek liselerinde görev yapan 800'e yakýn yapý ve ilgili ders öðretmenine, bölge seminerleri aracýlýðýyla beton uygulamalarý konusunda daha yeni ve kapsamlý bilgiler verilmesini amaçlýyordu. Yapýlarýn inþa sürecinde önemli görevler üstlenen tekniker vb ara elamanlarýn yetiþtirildiði meslek liselerinde beton konusunun daha kapsamlý ve saðlýklý iþlenebilmesi amacýyla önceki yýl da bir ders kitabý hazýrlatarak tüm meslek liselerine, yani öðrenci ve 700 öðretmene ücretsiz daðýtan Türkiye Hazýr Beton Birliði, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði'nin de desteðiyle, bu seminerlerin tüm organizasyon ve giderlerini üstlendi; öðretmenlerin harcýrah ve yol giderleri de ayný þekilde THBB tarafýndan karþýlandý. Seminerlerin yapýldýklarý iller ve katýlan il ve öðretmen sayýlarý ise þöyle : 1) Yer: Ýstanbul Tarih: 22 Eylül Katýlýmcý: 198 Katýlan Ýller: Ýstanbul, Bursa, Edirne, Kýrklareli, Kocaeli, Kütahya, Tekirdað, Yalova, Düzce 2) Yer: Samsun Tarih: 29 Eylül Katýlýmcý: 102 Katýlan Ýller: Samsun, Erzurum, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon 3) Yer: Adana Tarih: 6 Ekim Katýlýmcý: 135 Katýlan Ýller: Adana, Adýyaman, Antalya, Hatay, Ýçel, Kayseri, Niðde, Aksaray 59

11 4) Yer: Ankara Tarih: 13 Ekim Katýlýmcý: 140 Katýlan Ýller: Ankara, Afyon, Çorum, Eskiþehir, Isparta, Konya, Nevþehir 5) Yer: Ýzmir Tarih : 20 Ekim Katýlýmcý: 110 Katýlan Ýller: Ýzmir, Balýkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muðla 6) Yer: Þanlýurfa Tarih : 27 Ekim Katýlýmcý: 64 Katýlan Ýller: Þanlýurfa, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Muþ, Tunceli, Van, Þýrnak Toplam Seminer: 6 Toplam Katýlýmcý: 749 Katýlan Toplam Ýl Sayýsý: 49 Seminerler sýrasýnda katýlýmcýlara tekrar daðýtýlan "Meslek Liseleri Ýçin Her Yönüyle Beton" adlý ders kitabýnýn yazýmýnda görev alan öðretim üyeleri Prof. Dr M. Ali Taþdemir (1TÜ), Prof. Dr Mehmet Uyan (1TÜ), Prof. Dr. Hulusi Özkul (ÝTÜ) ve Prof. Dr. Mustafa Tokyay (ODTÜ) ve THBB temsilcileri tarafýndan seminerlerde betonun üretim, kullaným ve bakým süreçlerine iliþkin bilgiler verilirken, meslek liselerindeki beton derslerinde üzerinde durulmasý gerekli konular iþlendi. Öðretmenler, seminerlere dikkatli bir katýlým gösterirken, ders programlarýnda ve gündelik yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý konuyla ilgili problemlerini dile getirerek, konuþmacýlara çeþitli sorular yönelttiler. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü, her seminere bir temsilcisini gönderirken, Ankara'da yapýlan seminerde, Genel Müdür Naim Durmaz ve Genel Müdür Yardýmcýlarýnýn tümü hazýr bulundular. Ankara'da yapýlan seminerde ayrýca bir de plaket töreni yapýlarak, bu kapsamlý eðitim projesine katkýda bulunan çeþitli kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketleri verildi. Törende, Türkiye Hazýr Beton Birliði tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Çakýrel'e, ayrýca kitabýn yazýmýnda görev alan dört öðretim üyesine ve seminer organizasyonuna katkýlarý için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði'ne birer plaket verilirken, Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü tarafýndan da THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik'e ve THBB Genel Sekreteri Ferruh Karakule'ye birer teþekkür plaketi verildi. Bu arada, Türkiye Hazýr Beton Birliði'ne, Milli Eðitim Bakaný Metin Bostancýoðlu'nun imzasýyla ayrýca bir teþekkür plaketi takdim editirken, Bakan Bostan-cýoðlu'- nun, THBB Yönetim Kurulu Bþk Cemil Ersan Çelik'e hitaben gönderdiði, mazereti nedeniyle katýlamadýðýný ve bu önemli eðitim projesinin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkürlerini bildirdiði telgrafý da okundu. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz törende yaptýðý konuþmada, hýzla küreselleþen dünyada bilgi ve teknolojinin giderek daha deðerli hale geldiðini ifade ederek, geliþmeyi yakalamanýn 60

12 tek yolunun çaðýn gereklerine uygun eðitim olduðunu vurguladý. Mesleki orta öðrenimin geliþerek, inþaat ve diðer sektörlerin nitelikli ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn Türkiye açýsýndan son derece önem taþýdýðýna dikkati çeken Durmaz, bu çerçevede Türkiye Hazýr Beton Birliði ile yürütülen iþbirliðinin çok güzel ve baþarýlý bir örnek olduðunun altýný çizdi. Naim Durmaz, bazý sorun ve eksikliklere karþýn, meslek liselerindeki öðrencilere yeterli eðitim verilmeye çalýþýldýðýný, bu noktarda, THBB gibi kendi sektöründeki teknolojik geliþme ve yenilikleri eðitim sürecine aktaran öncü kurumlara büyük ihtiyaç olduðunu söyleyerek, gerek önceki yýl yine THBB tarafýndan hazýrlanarak daðýtýlan Beton Ders Kitabý'nýn, gerekse söz konusu seminerlerin kendileri açýsýndan çok anlamlý olduðunu kaydetti. THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik de yaptýðý konuþmada, Türkiye'de yapý sektörünün niteliksiz, bilgisiz ve hiçbir vicdani sorumluluk taþýmayan insanlarýn elinde kaldýðýnýn, yaþanýlan her deprem yýkýmýnda bir kez daha ortaya çýktýðýný hatýrlatarak, bu kýsýr döngüden kurtulmanýn tek çaresinin, toplumun her kesiminde bilinç ve sorumluluk uyandýrmak, eðitim faaliyetlerini býkýp usanmadan sürdürmek olduðunu vurguladý. Çelik, bu iþin sadece müteahhit veya inþaat mühendislerinin sorumluluðunda olmadýðýný, her bireyin, her kurum ve kuruluþun kendisini sorumlu hissetmesi gerektiðini kaydederek, konunun artýk ihmale gelir yanýnýn kalmadýðýnýn altýný çizdi. THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik, sorumluluk ve yetki sahibi resmi kurumlarla, bilgi ve deneyim sahibi sektörel kuruluþlarýn bir araya gelerek, ortak çalýþmalar yapmasýnýn özelikle bu açýdan büyük önem taþýdýðýna dikkati çekti. Birlik olarak, yýlardýr ülke çapýnda seminer ve sempozyumlar düzenlediklerini hatýrlatan Çelik, ilk kez bu kadar kapsamlý ve geniþ katýlýmlý bir eðitim projesi gerçekleþtirmenin kývancýný yaþadýklarýný sözlerine ekledi. Seminerlere katýlan tüm öðretmenlere, Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü ve THBB adýna imzalarýn bulunduðu resmi katýlým sertifikalarý daðýtýldý. Türkiye Hazýr Beton Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik (saðda) Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz'dan teþekkür plaketini alýrken. 61

13 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI VAKFI NIN SON EKONOMÝK KRÝZ VE TÜRK ÇALIÞMA HAYATINA ETKÝLERÝ KONULU SEMÝNERÝ YAPILDI Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan Ocak 2001 tarihleri arasýnda Bolu - Abant'ta "Son Ekonomik Kriz ve Türk Çalýþma Hayatýna Etkileri" konulu bir seminer düzenlenmiþtir. Ýþçi - Ýþveren Sendikalarý ile çeþitli kuruluþlarýn temsilcilerinin geniþ katýlýmýyla gerçekleþen seminerin açýlýþ konuþmasý Vakýf Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN tarafýndan yapýlmýþtýr. YAZGAN konuþmasýnda, Vakýf hakkýnda bilgi sunmuþ, Vakfýn faaliyetlerini anlatmýþtýr. Seminer, Türk - Ýþ adýna Genel Eðitim Sekreteri Salih KILIÇ, Hak - Ýþ adýna Özçelik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai BAÞKAN, TÝSK adýna Genel Baþkan Refik BAYDUR, Devlet Bakaný Mehmet KEÇECÝLER ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN'ýn konuþmalarýyla devam etmiþtir. Refik BAYDUR yaptýðý konuþmada özetle, 2000 yýlýnýn en önemli olayýnýn senenin baþýnda uygulamaya konulan ve 36 aylýk bir süreyi kapsayan IMF Programý olduðu, ayrýca, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan getirilmek istenen "iþ güvencesi"nin aslýnda bir güvence getirmediði konularýna deðinmiþtir. Devlet Bakaný Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN, Devlet Bakaný Mehmet KEÇECÝLER Semineri izlerken 62

14 Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Turhan YAZGAN, Tekstil Ýþverenleri Sendikasý Genel Sekreteri Metin EMÝROÐLU, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN, Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT Mehmet KEÇECÝLER konuþmasýnda özellikle, Türkiye'nin tekrar rekabet edebilir duruma getirilmesi ve Toplu Ýþ Sözleþmelerini taraflarýn kendi aralarýnda çözmeleri gerektiðini belirtmiþtir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN ise, yaptýðý konuþmada, tüm dünyada görülen krizin Türkiye'yi de etkilediðini, yaþanan deprem felaketinin sonuçlarýnýn sadece beþ ilde deðil tüm Türkiye'de yaþandýðýný, Ekonomik Programýn tüm olumsuzluklara raðmen birinci yýlýný doldurduðunu ifade etmiþ, getirilmek istenen iþ güvencesi ile ilgili olarak Bakanlýðýnýn görüþlerini anlatmýþtýr. Seminerin ilk toplantýsý Tekstil Ýþverenleri Sendikasý Genel Sekreteri Metin EMÝROÐLU'nun baþkanlýðýnda yapýlmýþtýr. "Krizin Doðuþu" konusu Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, "Krizin Etkileri" konusu da Prof. Dr. Erdoðan ALKÝN tarafýndan izleyenlere anlatýlmýþtýr. Toplantýnýn sonunda Özçelik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai BAÞKAN ile MESS Yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan KARAKOYUNLU konu hakkýnda birer konuþma yapmýþlar, birinci gün çalýþmalarý katýlýmcýlarýn tartýþmalarý ile sona ermiþtir. Seminerden görünüm 63

15 Seminerin ikinci gününün ilk toplantýsýnda Prof. Dr. Toker DERELÝ "Krizin Sosyal Etkileri" konusunda bilgi sunmuþ, Prof. Dr. Metin KUTAL'ýn baþkanlýðýnda yapýlan Panelde ise TÝSK Genel Sekreteri Bülent PÝRLER, Saðlýk - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa BAÞOÐLU ve Öziplik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Yusuf ENGÝN birer konuþma yapmýþlardýr. Prof. Dr. Metin KUTAL'ýn baþkanlýðýnda ki Panelin ikinci bölümünde bu defa, Türk - Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Salih KILIÇ, Öz - Gýda Ýþ Genel Sekreteri Agah KAFKAS ve Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý Genel Baþkaný Nazým DÜZENLÝ katýlmýþlardýr. Seminerden görünüm Seminer Vakýf Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN'ýn yaptýðý kapanýþ konuþmasýyla sona ermiþtir. Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Eþref BALTALI ve Sendikamýz Denetleme Kurulu Eski Baþkaný Ýsmail YEÞÝLYURT Semineri izlerken 64

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 37 NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI TÝSK XXI. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI NUH ÇÝMENTO

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

HABERLER. Çimento Günü Etkinliklerine katýlanlar (Çimento Ailesi) birarada.

HABERLER. Çimento Günü Etkinliklerine katýlanlar (Çimento Ailesi) birarada. Ç MENTO GÜNÜ ETK NL KLER GERÇEKLE T R LD Çimento Günü Etkinliklerine katýlanlar (Çimento Ailesi) birarada. 26-29 Ekim 2001 tarihleri arasýnda Marmaris Mares Otel'de Sendikamýzla Türkiye Çimento Müstahsilleri

Detaylı

haberler Hizmet Akdinin Feshi ve Ýþ Güvencesi Konulu Toplantý Yapýldý

haberler Hizmet Akdinin Feshi ve Ýþ Güvencesi Konulu Toplantý Yapýldý haberler Hizmet Akdinin Feshi ve Ýþ Güvencesi Konulu Toplantý Yapýldý Aðustos ayýnýn son günlerinden beri çalýþma hayatýnýn gündemine yerleþen, hem iþçi hem de iþveren kesiminin kafasýnda fazlaca soru

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 02-03 Kasým 2000 tarihlerinde Ýstanbul'- da Destek Reasürasans Konferans salonunda Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Multivizyon gösterisinin ardýndan

Multivizyon gösterisinin ardýndan haberler TÜRKÝYE ÇÝMENTO TARÝHÝ KÝTABI Toplantýdan genel bir görünüm Toplantýdan genel bir görünüm 22 Çimentonun tarihini belgelendirmek ve yok olmasýný önlemek amacýyla baþlanan çalýþmalar sonunda meyvesini

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2015-2016. LYS Tercih Kılavuzu

2015-2016. LYS Tercih Kılavuzu 2015-2016 LYS Tercih Kılavuzu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SEND KAMIZ YÖNET M KURULU BA KANI SAYIN AHMET EREN, KAYNAMA NOKTASI PROGRAMINA KONUK OLDU

SEND KAMIZ YÖNET M KURULU BA KANI SAYIN AHMET EREN, KAYNAMA NOKTASI PROGRAMINA KONUK OLDU SEND KAMIZ YÖNET M KURULU BA KANI SAYIN AHMET EREN, KAYNAMA NOKTASI PROGRAMINA KONUK OLDU 32 30.05.2002 günü Flash Televizyonu nda yayýnlanan ve konusu Türkiye de ekonomik krizle beraber þiddetli bir þekilde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı