MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz."

Transkript

1 BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün Ankara Kocatepe Camiinde ikindi namazýný takiben kýlýnan cenaze namazýndan sonra Karþýyaka Mezarlýðýnda defnedilmiþtir. Merhumeye Allahtan Rahmet, sevenlerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Üyesi Batýçim-BatýAnadolu Çimento San. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Murahhas Üyesi Sayýn Tufan Ünal'ýn muhterem babasý M. SABAHATTÝN ÜNAL ýn vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi BAÞSAÐLIÐI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) Yönetim Kurulu Baþkaný Baþdanýþmaný Sayýn Kemal Tekkul'un muhterem eþi MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. Çimento Ýþveren Dergisi 50

2 SENDÝKAMIZIN XXIII. OLAÐAN GENEL KURULU ÞUBAT 2001 TARÝHLERÝNDE SENDÝKA GENEL MERKEZÝNDE YAPILDI Sendikamýzýn XXIII. Olaðan Genel Kurulu 24 Þubat 2001 Cumartesi günü saat 14.30'da Merkez Binamýzda, üye kuruluþ temsilcilerinin büyük çoðunluðunun katýlýmýyla baþlamýþtýr. Genel Kurul'da, Öner Akgerman Genel Kurul Divan Baþkaný, Lütfi BAÞ Divan Baþkan Vekili, Ahmet YILDIZ'da katip üye olarak görev yapmýþtýr. Genel Kurul çalýþmalarý ayný gün saat 16.15'e kadar devam etmiþ, Sendikamýz tarafýndan hazýrlanan "ÝÞ GÜVENCESÝ" konulu metnin XXIII. Olaðan Genel Kurul'un bir bildirisi olarak tüm basýn kuruluþlarýna gönderilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Genel Kurul toplantýsýndan bir görünüm Genel Kurul Baþkanlýk Divaný 51

3 Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ konuþmasýný yaparken Ayrýca, uzun yýllardan beri Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini sürdürmüþ olan ve Sendikamýzýn bu günlere gelmesinde büyük emekleri bulunan A. Mesut EREZ'in adýnýn, Sendikamýz Konferans Salonu'na verilmesi konusunda verilen önerge, delegelerce oybirliði ile kabul edilmiþtir. Sayýn EREZ, yaptýðý veda konuþmasýnda, bu olaydan çok duygulandýðýný, ömrünün sonuna kadar hatýrlayacaðýný belirterek, katýlýmcýlara teþekkür etmiþtir. Ayný günün akþamý, Çimento Müstahsilleri Birliði ile birlikte Ankara Sheraton Oteli'nde verilen yemekte, Ayduk ÇELENK tarafýndan A. Mesut EREZ'e Sendikamýz anýsý olan bir armaðan verilmiþtir. Söz konusu gecede, uzun yýllar çimento sektöründe çalýþmýþ ve sendikamýzýn çeþitli kurullarýnda görev yapmýþ olan Yönetim Kurulu eski üyemiz Hasan IÞIK'a Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ tarafýndan, Denetleme Kurulu eski Baþkanýmýz Ýsmail YEÞÝLYURT'a Ahmet Hilmi EREN tarafýndan, Denetleme Kurulu eski üyelerimizden Mehmet GÜMÜÞBURUN'a da Öner AKGERMAN tarafýndan birer armaðan verilmiþtir. 52

4 A. Mesut EREZ ve Ayduk ÇELENK Hasan IÞIK ve Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ 53

5 Ýsmail YEÞÝLYURT ve Ahmet Hilmi EREN Mehmet GÜMÜÞBURUN ve Öner AKGERMAN 54

6 Genel Kurul çalýþmalarý 25 Þubat 2001 Pazar günü Sendikamýz Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelikleri için yapýlan seçimlerle devam etmiþtir. Saat 09.00'da baþlayan seçimlerde Sendikamýzýn söz konusu kurullarýna seçilen asýl ve yedek üyelerin listesi aþaðýda yer almaktadýr. YÖNETÝM KURULU ASIL ÜYE Erhan KAMIÞLI Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ Ahmet EREN Ýsmail ERKOVAN Þevket DEMÝREL Eþref BALTALI Mustafa GÜÇLÜ Erdoðan PEKENÇ Lütfü YÜCELÝK YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYE Okan ERDEM Salih KARAHASANOÐLU Mehmet YAVUZ Memiþ VANLI Yýlmaz KASAP Tufan ÜNAL Ali Ýhsan ÖZGÜRMAN Ahmet KUMBASAR Nihat KILIÇ DENETLEME KURULU ASIL ÜYE Oktay ÖZYURT Lütfi BAÞ Tomris ERTÜN DENETLEME KURULU YEDEK ÜYE Burhan EVCÝL Ertuðrul SANDIKÇIOÐLU Þerafettin ULUTÜRK DÝSÝPLÝN KURULU ASIL ÜYE Öner AKGERMAN Davut ULUS Ayduk ÇELENK DÝSÝPLÝN KURULU YEDEK ÜYE Ergün OLGUN Mustafa ÖZÇELÝK Yýlmaz KÜLCÜ Sendikamýz Yönetim Kurulu, tarihinde Ýstanbul'da yaptýðý ilk toplantýsýnda görev bölümü yaparak, Ahmet Hilmi EREN i Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna, Eþref BALTALI yý Baþkan Vekilliðine seçmiþtir. 55

7 TÜRKÝYE ÇÝMENTO MÜSTAHSÝLLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN 43. OLAÐAN GENEL KURULU ANKARA DA YAPILDI AR-GE, Kalite ve Çevre, Eðitim ve Deðerlendirme alanlarýnda çimento sektörüne 43 yýldýr hizmet veren Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði 43. Olaðan Genel Kurulunu 23 Þubat 2001 Cuma günü Ankara'daki Birlik Merkezinde gerçekleþtirmiþtir. Genel Kurula, üye fabrika ve holding temsilcilerinden oluþan 35 kiþi katýlmýþtýr. Genel Kurul ca seçilen Yönetim Kurulu'nun yapmýþ olduðu görev daðýlýmý sonucunda, SET HOLDÝNG Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Adnan ÝÐNEBEKÇÝLÝ, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilmiþtir. ÝÐNEBEKÇÝLÝ yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, Yönetim Kurulu olarak üyelerden, ekonomik kriz döneminde olduðu þu günlerde ve inþaat sektörünün yaþadýðý darboðazlar nedeniyle seçilen yeni Yönetim Kurulu'na destek olunmasýný istemiþ, sektördeki birlik ve beraberliðin içinde bulunulan sorunlarýn ortak anlayýþla hareket edilerek çözümlenebileceðini savunmuþtur. TÜRKÝYE HAZIR BETON BÝRLÝÐÝ NÝN 14. OLAÐAN GENEL KURULU ÝSTANBUL DA YAPILDI 1988 yýlýnda kurulan ve bugün Türkiye'deki hazýr beton üretiminin yaklaþýk %75'ini temin eden 70'e yakýn þirketle, bunlara baðlý 250 hazýr beton tesisini bünyesinde bulunduran Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin 27 Þubat 2001 günü Ýstanbul'da yapýlan 14. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda, Mürsel ÖZTÜRK 2 yýllýk süre için Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na seçilmiþtir. Yeni Yönetim Kurulu Baþkaný Mürsel ÖZTÜRK, göreve getirilmesinden dolayý Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'na teþekkür etmiþ, Birlik olarak yola çýktýklarýnda Türkiye'de bir beton standartý dahi yokken, bugün meslek liselerinde beton derslerinin okutuluyor olmasýnda Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin büyük katkýlarý bulunduðunu vurgulamýþtýr. "Çevreye saygýlý, kaliteli üretim ve hizmet" parolasýyla Türkiye Hazýr Beton Birliði çatýsý altýnda biraraya gelen kuruluþlarýn sayýsýnýn giderek arttýðýna dikkat çeken ÖZTÜRK konuþmasýnda ayrýca Türkiye'deki inþaatlarda beton kalitesinin önceki yýllara göre yükseldiðini, ancak henüz yeterli düzeyde olmadýðýný ifade ederek amaçlarýnýn sadece beton üreticilerini deðil, kullanýcý ve tüketicileri de uyarmak ve bilgilendirmek olduðunu belirtmiþ, "Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin misyonu devam edecektir" demiþtir. 56

8 ÇÝMENTO MÜSTAHSÝLLERÝ ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI VAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU HÝZMETE GÝRDÝ Sendikamýzla, Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda, sekiz yýllýk kesintisiz eðitime katký gayesiyle imzalanan protokol gereði yaptýrýlmasý kararlaþtýrýlan iki okuldan ilki, 09 Kasým 1998 tarihinde Erzurum'da hizmete girmiþti. Söz konusu Protokol gereði, ilköðretim okullarýnýn ikincisi de, tarihinde yapýlan bir törenle Van'da hizmete girmiþtir HABERLER 12 Derslikli okulun açýlýþ törenine, Van Valisi Durmuþ KOÇ, Vali Yardýmcýsý Þerif YILMAZ, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim ÇAMURCU ile askeri ve sivil mülki erkan ve çok sayýda vatandaþ katýlmýþtýr. Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT açýlýþ konuþmasýný yaparken. 57

9 Törene katýlan askeri ve mülki erkan ve vatandaþlarýmýz. Törende, Van Valisi Durmuþ KOÇ, Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT'a bir plaket vermiþtir. Van Valisi Durmuþ KOÇ, ÇMÝS Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT'a plaketini verirken. 58

10 BETON BÝRLÝÐÝ NDEN YAPI SEKTÖRÜ NÜN GELECEÐÝNE ÖNEMLÝ YATIRIM MESLEK LÝSESÝ ÖÐRETMENLERÝNE BETON SEMÝNERLERÝ Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin iþbirliðinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleþtirilen bir eðitim projesiyle, 49 ilde görev yapan 800'e yakýn meslek lisesi yapý dersi öðretmenine, yapýlardaki beton uygulamalarý hakkýnda seminerler verildi. Türkiye Hazýr Beton Birliði, Eðitim Dönemi'nin baþladýðý Eylül - Ekim aylarýnda, Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirilen, geniþ kapsamlý bir eðitim projesini baþarýyla gerçekleþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü'nün iþbirliðiyle yürütülen proje, Türkiye'deki tüm meslek liselerinde görev yapan 800'e yakýn yapý ve ilgili ders öðretmenine, bölge seminerleri aracýlýðýyla beton uygulamalarý konusunda daha yeni ve kapsamlý bilgiler verilmesini amaçlýyordu. Yapýlarýn inþa sürecinde önemli görevler üstlenen tekniker vb ara elamanlarýn yetiþtirildiði meslek liselerinde beton konusunun daha kapsamlý ve saðlýklý iþlenebilmesi amacýyla önceki yýl da bir ders kitabý hazýrlatarak tüm meslek liselerine, yani öðrenci ve 700 öðretmene ücretsiz daðýtan Türkiye Hazýr Beton Birliði, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði'nin de desteðiyle, bu seminerlerin tüm organizasyon ve giderlerini üstlendi; öðretmenlerin harcýrah ve yol giderleri de ayný þekilde THBB tarafýndan karþýlandý. Seminerlerin yapýldýklarý iller ve katýlan il ve öðretmen sayýlarý ise þöyle : 1) Yer: Ýstanbul Tarih: 22 Eylül Katýlýmcý: 198 Katýlan Ýller: Ýstanbul, Bursa, Edirne, Kýrklareli, Kocaeli, Kütahya, Tekirdað, Yalova, Düzce 2) Yer: Samsun Tarih: 29 Eylül Katýlýmcý: 102 Katýlan Ýller: Samsun, Erzurum, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon 3) Yer: Adana Tarih: 6 Ekim Katýlýmcý: 135 Katýlan Ýller: Adana, Adýyaman, Antalya, Hatay, Ýçel, Kayseri, Niðde, Aksaray 59

11 4) Yer: Ankara Tarih: 13 Ekim Katýlýmcý: 140 Katýlan Ýller: Ankara, Afyon, Çorum, Eskiþehir, Isparta, Konya, Nevþehir 5) Yer: Ýzmir Tarih : 20 Ekim Katýlýmcý: 110 Katýlan Ýller: Ýzmir, Balýkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muðla 6) Yer: Þanlýurfa Tarih : 27 Ekim Katýlýmcý: 64 Katýlan Ýller: Þanlýurfa, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Muþ, Tunceli, Van, Þýrnak Toplam Seminer: 6 Toplam Katýlýmcý: 749 Katýlan Toplam Ýl Sayýsý: 49 Seminerler sýrasýnda katýlýmcýlara tekrar daðýtýlan "Meslek Liseleri Ýçin Her Yönüyle Beton" adlý ders kitabýnýn yazýmýnda görev alan öðretim üyeleri Prof. Dr M. Ali Taþdemir (1TÜ), Prof. Dr Mehmet Uyan (1TÜ), Prof. Dr. Hulusi Özkul (ÝTÜ) ve Prof. Dr. Mustafa Tokyay (ODTÜ) ve THBB temsilcileri tarafýndan seminerlerde betonun üretim, kullaným ve bakým süreçlerine iliþkin bilgiler verilirken, meslek liselerindeki beton derslerinde üzerinde durulmasý gerekli konular iþlendi. Öðretmenler, seminerlere dikkatli bir katýlým gösterirken, ders programlarýnda ve gündelik yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý konuyla ilgili problemlerini dile getirerek, konuþmacýlara çeþitli sorular yönelttiler. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü, her seminere bir temsilcisini gönderirken, Ankara'da yapýlan seminerde, Genel Müdür Naim Durmaz ve Genel Müdür Yardýmcýlarýnýn tümü hazýr bulundular. Ankara'da yapýlan seminerde ayrýca bir de plaket töreni yapýlarak, bu kapsamlý eðitim projesine katkýda bulunan çeþitli kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketleri verildi. Törende, Türkiye Hazýr Beton Birliði tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Çakýrel'e, ayrýca kitabýn yazýmýnda görev alan dört öðretim üyesine ve seminer organizasyonuna katkýlarý için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði'ne birer plaket verilirken, Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü tarafýndan da THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik'e ve THBB Genel Sekreteri Ferruh Karakule'ye birer teþekkür plaketi verildi. Bu arada, Türkiye Hazýr Beton Birliði'ne, Milli Eðitim Bakaný Metin Bostancýoðlu'nun imzasýyla ayrýca bir teþekkür plaketi takdim editirken, Bakan Bostan-cýoðlu'- nun, THBB Yönetim Kurulu Bþk Cemil Ersan Çelik'e hitaben gönderdiði, mazereti nedeniyle katýlamadýðýný ve bu önemli eðitim projesinin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkürlerini bildirdiði telgrafý da okundu. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz törende yaptýðý konuþmada, hýzla küreselleþen dünyada bilgi ve teknolojinin giderek daha deðerli hale geldiðini ifade ederek, geliþmeyi yakalamanýn 60

12 tek yolunun çaðýn gereklerine uygun eðitim olduðunu vurguladý. Mesleki orta öðrenimin geliþerek, inþaat ve diðer sektörlerin nitelikli ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn Türkiye açýsýndan son derece önem taþýdýðýna dikkati çeken Durmaz, bu çerçevede Türkiye Hazýr Beton Birliði ile yürütülen iþbirliðinin çok güzel ve baþarýlý bir örnek olduðunun altýný çizdi. Naim Durmaz, bazý sorun ve eksikliklere karþýn, meslek liselerindeki öðrencilere yeterli eðitim verilmeye çalýþýldýðýný, bu noktarda, THBB gibi kendi sektöründeki teknolojik geliþme ve yenilikleri eðitim sürecine aktaran öncü kurumlara büyük ihtiyaç olduðunu söyleyerek, gerek önceki yýl yine THBB tarafýndan hazýrlanarak daðýtýlan Beton Ders Kitabý'nýn, gerekse söz konusu seminerlerin kendileri açýsýndan çok anlamlý olduðunu kaydetti. THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik de yaptýðý konuþmada, Türkiye'de yapý sektörünün niteliksiz, bilgisiz ve hiçbir vicdani sorumluluk taþýmayan insanlarýn elinde kaldýðýnýn, yaþanýlan her deprem yýkýmýnda bir kez daha ortaya çýktýðýný hatýrlatarak, bu kýsýr döngüden kurtulmanýn tek çaresinin, toplumun her kesiminde bilinç ve sorumluluk uyandýrmak, eðitim faaliyetlerini býkýp usanmadan sürdürmek olduðunu vurguladý. Çelik, bu iþin sadece müteahhit veya inþaat mühendislerinin sorumluluðunda olmadýðýný, her bireyin, her kurum ve kuruluþun kendisini sorumlu hissetmesi gerektiðini kaydederek, konunun artýk ihmale gelir yanýnýn kalmadýðýnýn altýný çizdi. THBB Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik, sorumluluk ve yetki sahibi resmi kurumlarla, bilgi ve deneyim sahibi sektörel kuruluþlarýn bir araya gelerek, ortak çalýþmalar yapmasýnýn özelikle bu açýdan büyük önem taþýdýðýna dikkati çekti. Birlik olarak, yýlardýr ülke çapýnda seminer ve sempozyumlar düzenlediklerini hatýrlatan Çelik, ilk kez bu kadar kapsamlý ve geniþ katýlýmlý bir eðitim projesi gerçekleþtirmenin kývancýný yaþadýklarýný sözlerine ekledi. Seminerlere katýlan tüm öðretmenlere, Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü ve THBB adýna imzalarýn bulunduðu resmi katýlým sertifikalarý daðýtýldý. Türkiye Hazýr Beton Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Cemil Ersan Çelik (saðda) Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürü Naim Durmaz'dan teþekkür plaketini alýrken. 61

13 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI VAKFI NIN SON EKONOMÝK KRÝZ VE TÜRK ÇALIÞMA HAYATINA ETKÝLERÝ KONULU SEMÝNERÝ YAPILDI Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan Ocak 2001 tarihleri arasýnda Bolu - Abant'ta "Son Ekonomik Kriz ve Türk Çalýþma Hayatýna Etkileri" konulu bir seminer düzenlenmiþtir. Ýþçi - Ýþveren Sendikalarý ile çeþitli kuruluþlarýn temsilcilerinin geniþ katýlýmýyla gerçekleþen seminerin açýlýþ konuþmasý Vakýf Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN tarafýndan yapýlmýþtýr. YAZGAN konuþmasýnda, Vakýf hakkýnda bilgi sunmuþ, Vakfýn faaliyetlerini anlatmýþtýr. Seminer, Türk - Ýþ adýna Genel Eðitim Sekreteri Salih KILIÇ, Hak - Ýþ adýna Özçelik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai BAÞKAN, TÝSK adýna Genel Baþkan Refik BAYDUR, Devlet Bakaný Mehmet KEÇECÝLER ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN'ýn konuþmalarýyla devam etmiþtir. Refik BAYDUR yaptýðý konuþmada özetle, 2000 yýlýnýn en önemli olayýnýn senenin baþýnda uygulamaya konulan ve 36 aylýk bir süreyi kapsayan IMF Programý olduðu, ayrýca, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan getirilmek istenen "iþ güvencesi"nin aslýnda bir güvence getirmediði konularýna deðinmiþtir. Devlet Bakaný Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN, Devlet Bakaný Mehmet KEÇECÝLER Semineri izlerken 62

14 Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Turhan YAZGAN, Tekstil Ýþverenleri Sendikasý Genel Sekreteri Metin EMÝROÐLU, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN, Sendikamýz Yönetim Kurulu Eski Baþkaný A. Mesut EREZ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT Mehmet KEÇECÝLER konuþmasýnda özellikle, Türkiye'nin tekrar rekabet edebilir duruma getirilmesi ve Toplu Ýþ Sözleþmelerini taraflarýn kendi aralarýnda çözmeleri gerektiðini belirtmiþtir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN ise, yaptýðý konuþmada, tüm dünyada görülen krizin Türkiye'yi de etkilediðini, yaþanan deprem felaketinin sonuçlarýnýn sadece beþ ilde deðil tüm Türkiye'de yaþandýðýný, Ekonomik Programýn tüm olumsuzluklara raðmen birinci yýlýný doldurduðunu ifade etmiþ, getirilmek istenen iþ güvencesi ile ilgili olarak Bakanlýðýnýn görüþlerini anlatmýþtýr. Seminerin ilk toplantýsý Tekstil Ýþverenleri Sendikasý Genel Sekreteri Metin EMÝROÐLU'nun baþkanlýðýnda yapýlmýþtýr. "Krizin Doðuþu" konusu Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, "Krizin Etkileri" konusu da Prof. Dr. Erdoðan ALKÝN tarafýndan izleyenlere anlatýlmýþtýr. Toplantýnýn sonunda Özçelik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai BAÞKAN ile MESS Yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan KARAKOYUNLU konu hakkýnda birer konuþma yapmýþlar, birinci gün çalýþmalarý katýlýmcýlarýn tartýþmalarý ile sona ermiþtir. Seminerden görünüm 63

15 Seminerin ikinci gününün ilk toplantýsýnda Prof. Dr. Toker DERELÝ "Krizin Sosyal Etkileri" konusunda bilgi sunmuþ, Prof. Dr. Metin KUTAL'ýn baþkanlýðýnda yapýlan Panelde ise TÝSK Genel Sekreteri Bülent PÝRLER, Saðlýk - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa BAÞOÐLU ve Öziplik - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Yusuf ENGÝN birer konuþma yapmýþlardýr. Prof. Dr. Metin KUTAL'ýn baþkanlýðýnda ki Panelin ikinci bölümünde bu defa, Türk - Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Salih KILIÇ, Öz - Gýda Ýþ Genel Sekreteri Agah KAFKAS ve Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý Genel Baþkaný Nazým DÜZENLÝ katýlmýþlardýr. Seminerden görünüm Seminer Vakýf Baþkaný Prof. Dr. Turan YAZGAN'ýn yaptýðý kapanýþ konuþmasýyla sona ermiþtir. Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Eþref BALTALI ve Sendikamýz Denetleme Kurulu Eski Baþkaný Ýsmail YEÞÝLYURT Semineri izlerken 64

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Öncelik nitelikli iþgücü

Öncelik nitelikli iþgücü Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum

Detaylı

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 37 NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI TÝSK XXI. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI NUH ÇÝMENTO

Detaylı

TEKNOKENT projesi baþlýyor

TEKNOKENT projesi baþlýyor TOBB EML için Gümrük Müþavirliði hizmeti Çorum da OSB de yer bakýlacak TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin

Detaylı

Çorum olimpiyata talip

Çorum olimpiyata talip Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu.

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. HÜBTUAM Mayýs ta teslim Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

11 köyün yoluna neþter

11 köyün yoluna neþter Cemiyet ten Karadeniz gezisi Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Doðu Karadeniz ve Batum gezisi düzenlenecek. * HABERÝ 14 DE Çorum AK Parti resepsiyonda AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı