KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar"

Transkript

1 Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nda askeri tören ve anma programý düzenlendi. Haber sayfa 7 de SAYI: 420 YIL: tarihinde Miloþeviç rejiminin Kosova ya yönelik 24Mart yürütmüþ olduðu þiddetin önüne geçilmesi adýna baþlatýlan NATO Hava saldýrýsýnýn 9 uncu yýldönümünü kutluyoruz. 78 gün süren hava operasyonu sonrasýnda, Kosova de facto olarak Sýrbistan dan ayrýldýðý gibi, Sýrp askeri ve polis birlikleri de Kosova yý terk etmek zorunda kaldý. Müdahale sonrasý Kosova, Sýrbistan ýn yönetimi altýndan çýktýðý gibi müdahale ile baþlanan süreçten baðýmsýz bir devlet olarak s ý y r ý l d ý. Kosova tarihi için en önemli günlerden biri olan 24 Mart, Kosova genelinde farklý farklý etkinlikler ile kutlandý. Seydiu, emeði geçenlere teþekkür etti Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu günün anlamý ile ilgili yayýnlamýþ olduðu bildiri ile Kosova nýn bugünlere geldiðini ifade ederken, bu süreçte emeði geçen herkese teþekkürlerini iletti. Seydiu nun yayýnlamýþ olduðu mesajda, Bugün tarihimiz açýsýndan en önemli günlerimizden birini oluþturuyor. Bugün 9 yýl önce baþlanan müdahale bugün bizim baðýmsýz bir ülke olmamýz ile noktalanmýþtýr. Bu süreçte emeði geçen herkese teþekkürü bir borç biliyorum. Ama bugünde özellikle NATO ya ve Amerika Birleþik Devletlerine çok teþekkür ediyorum deniliyor. KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 27 Mart 2008 Fiyatý: 0.50 NATO müdahalesinden dokuz yýl geldi, geçti NATO güçlerinin Kosova da vahþeti durdurmak için baþlattýðý NATO müdahalesinin 9 uncu yýldönümü Pazartesi günü kutlandý. Kosova genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanan 9 uncu yýl ile ilgili liderler de birer mesaj yayýnladýlar. Liderler, NATO müdahalesinin Kosova ya yaptýðý müdahalenin Kosova tarihinde önemli bir olay olduðunu belirtirken, bu müdahalenin Kosova nýn çok uluslu, baðýmsýz ve demokrat bir devletin olmasýna yol açtýðýný ifade ettiler. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova ya NATO Müdahalesinin dokuzuncu yýldönümü dolayýsýyla basýna bildiri yayýnladý. En zor anlarýmýzda Kosova da ki Sýrp güçlerine baþlattýðý harekattan dolayý NATO güçlerine minnettarlýðýný dile getiren Baþbakan Thaçi, UÇK nýn yürütmüþ olduðu mücadele savaþýnýn bugün Batýnýn yüksek uygarlýðýnýn Kosova nýn özgürlüðüne, barýþýna ve demokrasisine desteðini saðladýðýný ifade etti. NATO nun bundan 9 yýl önce baþlattýðý hava harekatýna ve þimdiye kadar sunmuþ olduðu katkýlar için Kosova halký adýna teþekkürlerini sunan Thaçi, Kosova nýn 9 yýl sonra Kosova nýn uluslararasý birliði tarafýndan tanýnan özgürlüðüne, demokratik ve baðýmsýz devletine kavuþtuðunu vurguladý. Azýnlýk haklarýna özellikle önem verildiðine dikkati çeken Thaçi, Baþlýca amacýmýz Avrupa Birliðine ve NATO ya entegre olmaktýr dedi. Kosova nýn yörede her zaman istikrar unsuru olmaya kararlý olduðunu kaydeden Taçi, bu mücadelede hayatlarýný yitiren þehitlerimizi rahmetle andý. Bu tarihi günde baþta ABD, Avrupa Birliði ve bu süreçte destek veren ülkelere teþekkürlerini ileten Baþbakan Thaçi, bilhassa dönemin liderleri Baþkan Klinton a, Baþbakan Blair e, Devlet Sekreteri Allbright a, Solana ya ve diðer batýlý önderlere þükranlarýný sundu. Seydiu ve Thaçi: Kosova bir bütündür ve ayrýlamaz Kosovalý liderler son günlerde Sýrp yetkililer tarafýndan gündeme getirilen Kosova nýn parçalanma ile ilgili önerisini eleþtirdiler. Liderler, Sýrplarýn Kosova konusunda hiçbir planýnýn kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn bölünmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Haber sayfa 2 de Dragaþ ta CIMIC-4 Kültür ve Spor Merkezi hizmete açýldý 1999 yýlýnda Kosova ya geliþinden bugüne kadar, barýþý destekleme harekatý kapsamýnda, huzurlu ve güvenli bir ortamý saðlanmasý ve devam ettirilmesi için görev yapan Türk KFOR`u, halkýn sosyokültürel standartlarýný yükseltme yönündeki faaliyetlere de imkanlarý ölçüsünde sürdürüyor. Haber sayfa 8 de ABD Kosova nýn parçalanmasýna karþý Son günlerde gündeme oturan Kosova nýn parçalanma senaryolarýna cevap Amerika Birleþik Devletleri nden geldi. Amerikan yetkililer, Kosova nýn bir bütün olduðunu savunurken, Kosova nýn parçalanmasý diye bir olasýlýðýn bulunmadýðýný ifade ettiler. Haber sayfa 4 te Kýzýlay, Kosova yý unutmadý Devamı sayfa 5 te

2 Bush, Kosova ya silah ve güvenlik hizmetlerinin hazýrlanmasýný istedi ABD Baþkaný George Bush baðýmsýzlýðýný ilan eden Kosova Cumhuriyetine bir an önce silah yardýmý ve güvenlik hizmetlerinin hazýrlanmasý emrini verdi. Baþkan Bush, imzaladýðý baþkanlýk kararýyla Kosova ya ve yabancý ülkelere yardýmlaþma evraký, silahlarýn satýlmasý denetimi evraký ile ABD ne güvenliðin artýrýlmasý ve dünyada barýþý saðlama hakký tanýyor. Beyaz Saray tarafýndan yapýlana açýklamada Baþkan Bush un kararý ABD ve Kosova arasýnda güvenlik iliþkilerin güçlendirmesine, Balkanlarda barýþ ve istikrarý artýracaðýna ve Kosova nýn barýþ misyonlarýna katýlmasý, terör olaylarýný önlemesi ve insani yardýma katkýda bulunacaðý belirtiliyor. ABD nin Kosova ya verdiði bu yardýmýn normal bir süreç çerçevesinde gerçekleþtiðini belirten bir ABD yetkilisi, ABD tanýdýðý her yeni ülkeye bu tür yardýmlarda bulunduðu vurguladý. Bu yetkili, ABD nin Sýrbistan ve onun müttefiki Rusya nýn Kosova ya oluþturabileceði ehdidi azaltmak için yardýmda bulunduðu, Ahtisari planýnda bu konu üzere ortaya atýlan öneriyi hatýrlattý. ABD nin Kosova ya saðlayacaðý silahlar arasýnda tank ve uçaklar yer almayacak. Genellikle hafif silahlardan oluþacak yardýmlar arasýnda en aðýr silah 80 mm lik havan topu olacak. ABD Kosova ya farklý askeri üniformalar, farklý tabancalar, makineli tüfekler, 60 ila 80 mm havan toplarý baðýþlayacak. Kosova da görevde bulunan NATO kuvvetleri, Kosova Ovasý ndaki Slatina da Yugoslav ordusundan kalan askeri depoyu kullanýyor. ABD tarafýndan verilecek silahlar bu depoda yerleþtirilmeyecek. Çünkü ABD den kadar Kosova Savunma Gücü mensubuna göndereceði mühimmat hafif silahlardan oluþuyor. Bu görevi ise Kosova Savunma Bakanlýðýnýn üstlenmesi bekleniyor. Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi ile Kosova Savunma Güçlerinin ve Savunma Bakanlýðýnýn kurulmasý öngörülüyor. Ancak Kosova kurumlarý Savunma Bakanlýðýnýn kurulmasý ve TMK nýn Kosova Savunma Güçlerine dönüþtürmesi yönünde bu güne kadar herhangi bir adým atmadý. Marthi Ahtisari nin Kosova Paket önerisinin 5.2 noktasýnda Kosova Savunma Güçleri tank, aðýr top, uçaklardan ziyade hafif silahlarla donatýlacak. Kosova savunma Güçleri mensuptan oluþacak deniyor. ABD Baþkaný Bush tarafýndan Kosova ya gönderilecek silahlar, Marthi Ahtisari tarafýndan öngörülen bir yardým olarak nitelendirilebilir. Bundan dolayý Bush tarafýndan alýnan karar Kosova Savunma Güçlerinin kurulmasýna ve yeni þartlar altýnda göreve baþlanmasýna yakýlan yeþil ýþýk olarak deðerlendirilebilir. Bazý çevreler ABD nin Kosova ya askeri yardýmý yanlýþ yorumlayarak kendi ülkelerine tehdit olarak nitelendirdiler. Baþkan Bush, Dýþiþleri Bakaný Kondeliza Rays a gönderdiði mesajda, bu silahlarýn Kosova Savunma Güçlerine ve Kosova da kurumlarýn kurulmasýnda yardýmda bulunacaðý belirtiliyor TMK Kosova Savunma Güçlerine dönüþtükten sonra, paralý askerlerden oluþacak ve NATO standartlarýna göre teþkilatlanacak. Baþkan Bush tarafýndan alýnan karara Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 2 Amerikan Kongresinin onayý gerekiyor. Kosova kurumlarý yardýmý olumlu karþýladý Baþkan Fatmir Seydiu, Baþkan Bush un kararýný selamlarken, ABD nin Kosova ya her zaman destek sunduðunu belirtti. Baþkan Seydiu, ABD, AB ve diðer dünya ülkeleri Kosova ya her zaman destek sundular. Biz bu ülkelerle olumlu iþbirliðinde bulunuyoruz. Modern bir Kosova nýn kurulmasý için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz dedi. Baþbakan Haþim Thaçi, Baþkan Bush un kararýný selamlarken, iki ülke arasýnda iliþkilerin her zaman yüksek bir seviyede olduðunu söyledi. Baþbakan Thaçi, Her zaman iyi iliþkilerde bulunduk. KFOR güçleri çerçevesinde Amerikan askerlerinin bulunmasý ve NATO askerlerinin Kosova da konuþlanmasý her zaman vatandaþlarýmýz tarafýndan kabul edilmiþtir dedi. Baþkan Bush un Kosova ya silah verme kararý TMK tarafýndan da olumlu karþýlandý. TMK Basýn Sözcüsü Albay Þemsi Süla, ABD Kosova nýn güvenliðini kazanmasý bizim için büyük bir mutluluktur dedi. Sýrbistan kurumlarý Baþkan Bush un kararýna set tepki gösterdiler. Ýstifa eden Sýrbistan Baþbakaný Koþtuniça, Amerika Baþkaný Bush un kararýný ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý ardýndan yeni yanlýþ bir adým olarak deðerlendirdi. ABD uluslararasý hukuka saygý göstermesi gerektiðini belirten Baþbakan Koþtuniça, Kosova da þu anda silahsýzlanma yerine büyük miktarda silah bulunduðunu söyledi. Moskova Baþkan Bush n kararýný büyük bir tepkiyle karþýladý. Baþakan Bush un kararýna sert çýkan Moskova, NATO Konseyi ve Rusya nýn kýsa zaman içinde bir araya gelmesi talebinde bulundu. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Tel Aviv de düzenlediði basýn toplantýsýnda Baþkan Bush un kararýný kýnarken, BM in 1244 sayýlý kararýna göre Kosova ya silah verilmesi gerektiðini söyledi. NATO Rusya Büyükelçisi Dimtri Rogozin ise, ABD nin Kosova ya silah verme kararýný görüþmek için NATO Genel Sekreterine, NATO Konseyine ve Rusya nýn kýsa bir zaman içinde bir araya gelmesi talebinde bulundum dedi. Seydiu ve Thaçi: Kosova bir bütündür ve ayrýlamaz Kosovalý liderler son günlerde Sýrp yetkililer tarafýndan gündeme getirilen Kosova nýn parçalanma ile ilgili önerisini eleþtirdiler. Liderler, Sýrplarýn Kosova konusunda hiçbir planýnýn kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn bölünmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile Baþbakan Haþim Thaçi Salý günü bir durum deðerlendirmesi yapmak için bir araya geldiler. Görüþmede Kosova da ki güncel durum ile baðýmsýzlýk ile ilgili geçiþ döneminde atýlmasý gereken adýmlar üzerine durduklarý bildirildi. Görüþme ardýndan basýnýn karþýsýna çýkan iki lider, Sýrbistan ýn Kosova nýn bölünmesi konusundaki planýn asla kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn parçalanmasýna izin verilmeyeceðini savundular. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Sýrbistan tarafýndan bölünme veya fonksiyonel yetki devri ile ilgili önerilerin asla kabul görmeyeceðini söyledi. Herkesi artýk baðýmsýz Kosova gerçeðine alýþmaya davet eden Cumhurbaþkaný, Kosova ya artýk kösteðin deðil de desteðin verilmesi gerektiðini söyledi. Baþbakan Hashim Thaçi, Kosova yla ilgili olarak çeþitli planlar hazýrlanabilir ancak bunlardan hiç biri bizim için geçerli deðildir. Sýrplar, UNMIK e isteklerini iletebilirler ama bizim yani baðýmsýz Kosova nýn bunu dikkate almayacaðýný ifade etmek istiyorum diye konuþtu. Baþbakan, artýk herkesin Kosova nýn resmi kurumlara sahip olduðunu hatýrlamasý gerektiðini ifade ederken, bu kurumlarýn tüm Kosova da çalýþmalarýný yürüteceðini söyledi. Suyumuzu akıllıca kullanalım! Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı öncülüğünde Priştine de 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili bir konferans düzenlendi. Konferansta, Kosova da ki su kaynakları ile bunların korunması ile buna benzer diğer konular üzerinde duruldu. Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı bugün 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Su Kaynaklarının Korunması isimli bir konferans düzenledi. 9:30 da Grant Hotel de düzenlenen konferansa Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı yanı sıra Ulusal Sağlık Hizmetleri ile diğer donatörler de yer aldı. Konferansta suyun hayattaki önemli yanı sıra, Dünyada en büyük sorunların başında susuzluğun geldiğini ifade eden konuşmacılar, herkesi su tüketimi konusunda daha tasarruflu kullanılması konusunda uyarıldı. Çevre ile Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar, bakanlığının Kosova da ki su kapasitelerinin korunması ile yönetilmesi için önemli görevleri üstlendiğini belirtti. Yağcılar, Kosova da endüstrinin gelişmesi, kentleşme, ırmak ve diğer su sistemlerinin yok edilmesi, Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı nın olduğu gibi diğer kurumların bu yönde ciddi planlar hazırlaması gerektiğine dikkati çekti.

3 3 Perşembe, 27 Mart 2008 Seydiu, tanýma sürecinden memnun K o s o v a Bulgaristan, Macaristan ve Hýrvatistan ýn baðýmsýzlýðý tanýmasý ile hýzlanan tanýma süreci Kosovalý liderleri de mutlu etti. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Kosova yý tanýyan bütün ülkelere teþekkürlerini iletirken, tanýma sürecinin halen devam ettiðini söyledi. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, son günlerde baðýmsýzlýðýn tanýnmasý yönünde artan bildirimlerden mutluluk duyduklarýný ifade ederken, baðýmsýzlýk sürecinin devam ettiðini ifade etti. Kosova gerçeðini her geçen gün yeni ülkelerin kabul ettiðine deðinen Cumhurbaþkaný, Kosova nýn baðýmsýzlýk ilaný sürecin birinci ayaðýný oluþturuyordu. Biz bu süreci tamamlayýp, þimdi bir diðer aþama olan tanýma sürecine geçmiþ bulunuyoruz. Baðýmsýzlýðýmýzý tanýyan ülke sayýsý 30 uzu geçti. Bu sayýnýn her geçen gün daha da artmasýný bekliyoruz. Bugüne kadar Kosova yý baðýmsýz ülke olarak kabul eden bütün ülkelere de mütteþekir olduðumuzu ifade etmek istiyorum diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn özellikle bölge ülkeleri tarafýndan tanýnmasýnýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Seydiu, komþu ülke Makedonya nýn kýsa bir zaman içinde baðýmsýzlýðý tanýnmasýnýn beklendiðini söyledi. Baðýmsýz Kosova nýn yeni yeni ayaklarý üzerinde durmaya baþladýðýna dikkat çeken Seydiu, Kosova nýn temel amacýnýn demokratik, ekonomik açýdan geliþmiþ ve Avrupa ya entegre olmak olduðunu ifade etti. Macaristan, Hýrvatistan ve Bulgaristan da resmen tanýdý Macaristan, Hýrvatistan ve Bulgaristan Priþtine Eþgüdüm Bürolarý þefleri Zoltan Ýmec, Davor Vidiþ ve Nikolay Kolev Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Haþim Thaçi yi ziyaret ederek ülkelerinin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýdýklarýna dair resmi belgeleri ilettiler. Macaristan Priþtine Eþgüdüm Bürosu þefi Zoltan Ýmec, bu süreçten sonra Macaristan ýn Kosova nýn çok yakýn bir dostu olacaðýný ifade ederken, ekonomik iliþkileri de önemli bir ivme kazanacaðýný söyledi. Ýmec, Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir ülke olarak tanýmamýzý, iki ülke arasýnda iliþkilerin geliþimi için önemli bir adým olarak görüyoruz. Bölgede güvenliðin saðlanmasý açýsýndan da bu büyük önem arz etmektedir. Kosova nýn ivedi bir þekilde ekonomik kalkýnmasýna yardým etmek istiyoruz diye konuþtu. Hýrvatistan Eþgüdüm Bürosu þefi Davor Vidiþ de görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, ülkesinin barýþ, huzur, demokrasi ve ekonomi açýdan geliþmiþ çok uluslu bir Kosova dan yana olduðunu söyledi. Vidiþ, Kosova nýn komþu ülkelerle iyi iliþkilerde bulunmasý ve Avrupa Atlantik kuruluþlarýna entegre olmasýný da sonuna kadar destekliyoruz. Biz ayrýca iki ülke arasýnda iliþkilerin daha da geliþmesini arzuluyoruz. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bu güne dek halen tanýmayan ülkeleri, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmaya davet ediyorum diye konuþtu. Hýrvatistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmada niçin bu kadar geciktiði sorusuna Hýrvatistan Eþgüdüm þefi Davor Vidiþ, Hýrvatistan da yaþayan Sýrp siyasi partileri ile koalisyon hükümetinde yer aldýðýmýzdan dolayý bu biraz gecikti þekline cevap verdi. Bulgaristan Priþtine Eþgüdüm Bürosu þefi Nikolay Kolev ise Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu süreçten sonra Kosova yý zorlu günlerin beklediðine iþaret eden Kolev, Kosova ya Avrupa Birliði ne entegrasyon sürecinde baþarýlar diledi. Seydiu dan teþekkür Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Hýrvatistan, Macaristan ve Bulgaristan hükümetlerinin Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak kabul etmesinin önemli bir olay olduðunu nitelendirirken, Kosova da yaþayan topluluklarýn güvenliðini saðlanacaðý sözünü verdi. Komu ülkelerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýnýn büyük önem taþýdýðýný belirten Seydiu, Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýný hiçbir þekilde engellemeyeceðini söyledi. ABD li diplomatlar arasýnda anlaþmazlýk Kosova baðýmsýzlýðýný ilan ettikten sonra karþýlaþtýðý sorunlardan biri kuþkusuz ki Mitroviça nýn birleþmesi olacak. Bu sorunun çözümü için uzun zaman gerekecek. Kosova baðýmsýzlýðýný ilan etmesi ardýndan Mitroviça da çýkan þiddet olaylarýn perde arkasý olduðu ortaya çýktý. Ýki Amerikalý diplomat Kosova UNMIK vekili Lari Rosin ve Mitroviça uluslararasý yöneticisi Gerard Gallucci kuzey Mitroviça da ortaya çýkan durum hakkýnda birbirine girdiler. Ýki Amerikalý diplomat Kosova nýn baðýmsýzlýðýna karþý farklý fikirler ortaya attýlar. Ýki diplomat arasýnda çýkan anlaþmazlýk o kadar ileri gitti ki Mitroviça uluslararasý yöneticisi Gallucci, Newyork a mektup göndererek UNMIK vekili Lari Rosin hakkýnda þikayette bulundu. Mitroviça uluslar arasý yöneticisi Galluci, Rosini Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi nin siyasetini gerçekleþtirmekle suçladý. Ýki Amerikan diplomatý arasýnda ortaya çýkan sürtüþme NATO güçlerinin kuzey Mitroviça ya müdahalesiyle baþlýyor. UNMIK vekili Lari Rosin, NATO desteði ile UNMIK polisine kuzey Mitroviça da protestoculara müdahalede bulunmalarý emrini veriyor. Gallucci ise Rosi nin kararýna karþý gelerek, bu eylemi eleþtirdi. Mitroviça Belediye Baþkaný Bayram Recepi, Galucci yi kýnarken, onunla iþbirliðinde bulunmayacaðýný söyledi. Recepi, O yapýcý olmazsa, mektubunda belirttiði gibi çalýþmalarýný sürdürürse onunla iliþkileri keseceðim. BM Kosova Özel Temsilcisi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinde ortaya çýkan görevleri yerine getirmeye hazýrýz dedi. Amerikalý diplomat Gerard Gallucci 2004 yýlýndan beri Mitroviça UNMIK yöneticisi görevinde bulunuyor. Sýrbistan medyasý Galuçi nýn UNMIK yöneticileri ile iyi iliþkilerde bulunmadýðýný yazýyor. Belgrat a yayýnlanan Politika gazetesi Galuçi nin UNMIK polisi ve NATO birliklerin müdahalesi baþlamadan önce Kuzey Kosova Sýrp siyasi liderleri ile bir araya geldiðini yazýyor. Sýrp Ulusal Konseyi Baþkaný Milan Ývanoviç Gallucci yi dürüst bir insan olarak, Lari Rosini ise yüzde yüz Arnavut taraftarý olarak deðerlendiriyor. Gallucci 2004 yýlýnda Viyana da Priþtine ve Belgrad arasýnda görüþmeler sürerken Mitroviça nýn Zveçan la birleþmesini desteklediði ortaya çýktý. UNMIK Basýn Sözcüsü Aleksandar Ývanko, UNMIK in konuyla ilgili hiçbir yorumu olmadýðýný söyledi. Arnavut yetkililerinin Galucci ile iþbirliðini kabul etmeyecekleri yorumuna Sözcü Ývanko, Bu tartýþýlacak dedi. UNMIK çerçevesinde görevde bulunan Gallucci uluslar arasý birliði tarafýndan çizilen siyasette karþý çýkan ilk isim oldui. O, BM Kosova Özel temsilcisi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisine de karþý gelerek Kosova nýn parçalanmasýný desteklemiþti.

4 ABD Kosova nýn parçalanmasýna karþý Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 4 Kosova dan vazgeçmiyorlar Son günlerde gündeme oturan Kosova nýn parçalanma senaryolarýna cevap Amerika Birleþik Devletleri nden geldi. Amerikan yetkililer, Kosova nýn bir bütün olduðunu savunurken, Kosova nýn parçalanmasý diye bir olasýlýðýn bulunmadýðýný ifade ettiler. ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Daniel Fried Özgür Avrupa kanalýna verdiði demeçte, ABD olarak Kosova nýn parçalanmasýna asla izin verilmeyeceðini ifade etti. Fried, Biz Kosova nýn parçalanmasýndan yana deðiliz. Biz Kosova yý mevcut sýnýrlarý içerisinde tanýdýk ve bunun sonuna kadar da savunucusu olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Kosovalý Sýrplarýn Kosova dan ayrýlmasý diye bir olasýlýk yok. Sýrplar da Kosova da barýþ ve huzur içinde yaþamaya devam edecektir. Kosova hükümeti bize bu konuda garanti verdi. ABD nin yaný sýra AB ve Rusya da Kosova nýn parçalanmasýna karþý gelmektedir. Bu yüzden de son günlerde yapýlan ayrýlýk senaryolarý gerçeði yansýtmamaktadýr diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýma aþamasýnda yaþanan þiddet olaylarýný da deðerlendiren Fried, Kosova da bulunan aþýrý Sýrplar, Belgrat ýn desteði ile bu olumsuzluklarýn öncülüðünü yapmaktadýr. Bu da bizleri üzmektedir. Geçen hafta Kuzey Mitroviça da yaþanan olaylar gerçekten üzücü olduðu kadar bizleri derinden de düþündürmektedir. UNMIK ve KFOR birliklerine bomba ve silahlarla saldýranlar bu tür olaylarý bir daha tekrarlamadan önce iyice düþünmelidir diye konuþtu. Sýrbistan ýn geleceðinin Avrupa da olduðunu ifade eden Fried, Sýrbistan ýn artýk aðýrlýðýný Avrupa ya entegre olmak için harcamasý gerekliliðine iþaret etti. Casey: Kosova bir bütündür Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Priþtine den 15 km uzaklýkta bulunan Plemetin köyünde bulunan mülteci kampýný ziyaret etti. Kampta aðýr hayat þartlarý altýnda yaþayan Aþkali ve Romlarla bir araya gelen Cumhurbaþkaný, Kosova kurumlarýnýn bu gibi olumsuz olaylarýn önüne geçeceðini ve vatandaþlar arasýnda hiçbir ayrým yapýlmayacaðýný söyledi. Bazý kesimlerin istediði gibi Kosova nýn hiçbir zaman kamplar cenneti olmayacaðýný ifade eden Seydiu, Kosova nýn her vatandaþýnýn eþit haklara sahip olacaðý ve istikrarlý bir vatan olacaðýný söyledi. Plemetin sakinlerinin durumunun Kosova kurumlarýný üzdüðünü ifade eden Seydiu, bu olumsuz tablonun ortadan kaldýrýlmasý için ciddi açýlýmlarda bulunulacaðýný söyledi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn sözcüsü Tom Casey, son günlerde Kosova nýn parçalanmasý ile ilgili söylentilere cevap verdi. Amerika nýn Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðu tutumunu tekrarlayan Casey, Amerikan hükümeti olarak, dün olduðu gibi bugünde Kosova nýn parçalanmasýna karþýyýz. Bu yüzden de Kosova nýn parçalanmasýna hiçbir halükarda izin vermeyeceðiz. Kosova yý parçalamak isteyen herkes karþýsýnda bizi bulacaktýr diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan sonra artýk sürecin Ahtisaari nin paket önerisi çerçevesinde yönetilmesi gerektiðini ifade eden Casey, bunun özellikle Sýrplarýn çoðunluk oluþturduklarý bölgelerde uygulanmasý gerektiðini söyledi. Baðýmsýzlýktan sonra Sýrp ve diðer topluluklarýn Kosova da siyasi sürece katýlmalarý büyük önem taþýdýðýný belirten Sözcü Casey, bununla ancak Kosova nýn demokratik olabileceðini söyledi. Seydiu: Kosova kamplar ülkesi olmayacak Plemetin sakinlerinin sosyal yardým ile yaþama durumunda olduklarýnýn farkýnda olduklarýný ifade eden Cumhurbaþkaný, Ýnsanlarýn kendi yaþamlarýný çalýþarak kazanmasý önemlidir. Þu anda Plemetin sakinleri bu olanaða sahip deðiller. Kosova da yalýnýz bir topluluða bu yönde avantaj vermek istemiyoruz. Her bir vatandaþa ayný olanaðý tanýmak istiyoruz. Bu yüzden de Kosova genelinde vat olan bu tür olumsuz vakalarýn önüne geçilmesi için gereken çaba harcanacaktýr diye konuþtu.plemetin sakinleri görüþmede, Cumhurbaþkaný Seydiu ya karþýlaþtýklarý sorunlardan bahsederek, iþsizlik ve var olan diðer sorunlarýnýn çözülmesi için yardým talebinde bulundular. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilanýnýn ardýndan beþ hafta geçti. Sýrbistan Kosova dan vazgeçmiyor. Sýrbistan üst düzey yetkilileri yaptýklarý konuþmalarýnda Kosova dan vazgeçmeyeceklerini belirterek, yeni görüþmelerin yapýlmasýndan yana olduklarýný ortaya atýyorlar. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç, Belgrat ta yayýnlanan Glas gazetesine verdiði demeçte Kosova için yeni görüþmelerden yana olduðunu belirtti. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn önlemesi gereken siyasete deðinen Yeremiç, Amacýmýz baðýmsýzlýðý tek taraflý ilan eden Kosova nýn uluslararasý hukuk tarafýndan tanýmasýný önlemektir. Bundan mada Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak olan ülkelerin sayýsýný azaltmak ve uluslar arasý örgütlerine üye olmalarýnýn önüne geçmektir dedi. Yunan Dýþiþleri Bakaný Dora Bakoyanis ile bir araya gelen Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç, bölgedeki ülkelerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmamasýný istedi. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç Bizlere barýþ ve huzur içinde yaþamamýza çözüm bulmamýz için yardýmda bulununuz dedi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak ülkelere seslenen Yeremiç, o ülkelerle iliþkilerin önceki gibi olamayacaðýný söyledi. Sýrbistan Savunma Bakaný Dragan Þutanovac Sýrbistan medyasýna yaptýðý açýklamada, dünya ile iliþkileri bozacak adýmlarýn atýlmamasý gerektiðini savundu. Uluslararasý birliði ile askeri iliþkiler uzun zaman kurulmasý gerektiðini ve kýsa bir zaman için bozulabileceðini belirten Bakan Þutanoviç, askeri iliþkilerin devlet için büyük önem taþýdýðýný söyledi. Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýnmasýyla ilgili memnuniyetsizliðini açýkça ifade edebileceðini belirten Bakan Þutanovaç, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ülkelerle iliþkilerin en alt seviyede yürütüleceðini söyledi. Kosova da ve bölgede 17 Mart olaylarý tansiyonlara yol açtýðýný belirten bakan Þutanovaç, durumun istikrarlý olduðunu söyledi. Sýrbistan Sosyal ve Çalýþma Bakaný Rasim Layiç, Novi Sad ta yayýnlanan Dnevnik gazetesine verdiði demeçte diðerleri arasýnda Kosova sorununa da deðindi. Kosova nýn parçalanmasý Sýrbistan için çýkýþ yol mudur? þeklindeki gazetecinin sorusuna, Sýrbistan yönetiminin Kosova yý parçalama amacý olmadýðýný belirten Bakan Layiç, böyle düþünenlerin yanýldýklarýný söyledi. Bakan Layiç, Bu tür fikirler bir taraftan belli amaçlarýn gerçekleþmesine, diðer taraftan da facialara yol açacak. Kosova da enklavalarda yaþayan Sýrplara daha çok yardýmda bulunulmalý düþüncesindeyim dedi. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:420 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a Kýzýlay, Kosova yý unutmadý Türk Kýzýlay Derneði Kosova da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gýda yardýmýnda bulundu. Üç TIR dolusu yardýmla Kosova ya gelen Türk Kýzýlay ý Genel Baþkan Baþdanýþmaný Necdet Aygün, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilaný ardýndan Türk Kýzýlay Derneði olarak 2008 yýlý çerçevesinde bu ülkeye dört parçadan oluþan gýda yardýmýnda bulunma kararý aldýklarýný ifade etti. Aygün, Daha önceden tespit edilen Kosovalý ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Ankara dan 3 TIR dolusu yardýmla geldik ve 3 bin aileye 20 þer kiloluk paketler halinde gýda yardýmda bulunduk dedi. Necdet Aygün, Kosova da ki ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýnýn süreceðini kaydetti. Necdet Aygün, uzun vadede Kosova da ki sosyoekonomik yaþamý iyileþtirmek adýna incelemeler yapmak üzere bölgede bulunduðunu ifade etti. Aygün, Biz burada daimi olmak istiyoruz. Türk halký her zaman Kosova halkýnýn yanýndaydý ve olmaya devam edecek dedi. Türk Kýzýlay ý Kosova da ki faaliyetlerini 8 yýldýr aralýksýz sürdürüyor. Polis kuzey Mitroviça ya döndü Kuzey Mitroviça da geçen hafta yaþanan þiddet olaylarý yüzünden görevde bulunan UNMIK ve Kosova Polis Birlikleri personeli kuzeyden ayrýldý. UNMIK ve KFOR birlikleri tarafýndan Mitroviça Ýl Mahkemesi binasý alýndýktan sonra yaþanan þiddet olaylarý sýrasýnda 1 polis öldü ve 100 den fazla polis yaralandý. Ayrýca çok sayýda Sýrp protestocu yaralandý. Aþýrý Sýrp milliyetçileri tarafýndan düzenlenen protestolardan güney Mitroviça ya çekilen UNMIK ve Kosova Polis Birlikleri mensuplarý, Cuma günü Kuzey Mitroviça da görevlerine döndüler. Þiddet olaylarý sýrasýnda Ýbar nehri üzerinde kapalý olan köprü yeniden ulaþýma açýldý. UNMIK ve yerel polis yetkilileri, Kuzey Kosova Sýrp liderleri ile yaptýklarý görüþme ardýndan polis birliklerinin yeniden göreve baþlamalarýný karara baðladý. Kosova Polisi Basýn Sözcüsü Besim Hoti, Kuzey Mitroviça vatandaþlarýnýn polislerin yeniden göreve baþlamalarý konusunda iyi niyet gösterdiklerini söyledi. Sözcü Hoti, Vatandaþ polislerin kuzeyde yeniden her günkü görevlerine baþlamalarý istedi. Hiçbir þiddet olayý yaþanmadýðý için herhangi bir ihbar yapýlmadý dedi. Kuzey Mitroviça sokaklarýnda KFOR birliklerinin devriye gezdiðini belirten Sözcü Hoti, polisin düzenli görevini sürdürdüðünü kaydetti. UNMIK Basýn Sözcüsü Corci Kakuk da UNMIK personelinin göreve baþladýðý açýkladý. Kuzey Mitroviça Ýl Mahkemesinin 170 kadar çalýþaný, görevlerine dönmeleri için yetkili makamlardan sinyal bekliyor. Sivil toplumdan anlamlý giriþim Mankenler Derneði Fredom ve Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði ayrý ayrý etkinliklerle geçen hafta Arnavutlukta yaþanan Gerdec faciasý ile ilgili yardým kampanyasý baþlattý. Prizrenli sivil toplum kuruluþlarý geçen hafta sonu Arnavutluk ta yaþanan Gerdec faciada hayatýný kaybedenlere yönelik yardým toplama kampanyasýna baþladý. Mankenler Derneði Fredom ve Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði ayrý ayrý noktalarda farklý etkinliklerle yardým kampanyasýný sürdürüyor. Fredom Derneði Baþkaný Þpetim Zeneli konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada, yardým faaliyetini amacýnýn kardeþ Arnavutluk halkýna yardým olarak deðerlendirdi. Arnavutluðun gerek savaþ yýllarýnda gerekse de statü sürecinde her zaman Kosova nýn yanýnda olduðunu ifade eden Zeneli, Bu yüzden de dernek olarak kardeþ Gerdec halkýna yardým sunmaya karar verdik. Bu doðrultuda Þadýrvan meydanýnda yardým toplama faaliyetlerine baþladýk. Bütün duyarlý vatandaþlarýmýzý bu kampanyaya katýlmalarýný davet ediyoruz diye konuþtu. Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði de buna benzer bir faaliyete imza atarak, Gerdec halkýna yardým topluyor. Dernek Baþkaný Rafet Buþati dernek olarak bir yardým kampanyasý baþlattýklarýný ifade ederken, herkesi bu anlamlý yardým faaliyetine davet etti. Yardým vermek isteyen vatandaþlarý derneðe davet eden Buþati, Gerdec halkýna yardým etmek isteyen herkes derneðimizi ziyaret ederek, istediði miktarda baðýþýný yapabilir diye konuþtu. Kosova gündemi Sencar Karamuço Kosova savaþý üzerine Yýl 1999 uzun Mart ayý. Kosova da UÇK ile Sýrp Polis güçleri arasýnda çatýþmalarýn aðýrlýk kazandýðý tarihlere denk düþüyor. Dünya bu çatýþmalarý bir taraftan izlerken, diðer yandan da Miloþeviç e Kosova üzerindeki rejimini sona erdirmeye davet ediyordu. Miloþeviç, bu çaðrýlara kulaklarýný kapatarak, bildiðini okumaya devam ediyor ve bütün dünyaya rest çekiyordu. Mart ayýnýn sonlarýna doðru bir NATO müdahalesi konusu kamuoyu gündemine oturdu. Bu söylenti, Kosova içinde yaþayan biz halkýn kulaðýna hoþ geliyor ama mantýken pekte olasý gözükmüyordu. Çünkü, Kosova da yaþanan çatýþmalarýn daha þiddetlisi ve trajiði Bosna da yaþanmýþ ve tüm dünya buna seyirci kalmýþtý. Bu da bizi bu müdahale olasýlýðý konusunda tereddütte iten temel noktalarýn baþýnda bulunuyordu. Bizlerde bu tereddüt yaþana dururken, 24 Mart akþamýnda NATO uçaklarý, Sýrp askeri ve paramiliter hedeflerini bombalamaya baþladý. Söz konusu harekat, BM Þartý nýn VII. Bölümü ne ve bölgede barýþ, güvenlik ve istikrarýn korunmasý için her tür önlemin alýnacaðýnýn belirtildiði BM Güvelik Konseyi nin önceki kararýna dayanarak gerçekleþtiði dünyaya ilan edildi. Bu müdahale ile Sýrbistan ve Kosova da askeri bölgeler ile alt yapý hedef alýnarak, Miloþeviç in geri adým atmasý için bir de psikolojik savaþ baþlatýlmýþtýr. NATO müdahalesi öncesine kadar Kosova da ki çatýþmalar bir iç savaþ olarak empoze edilirken, müdahale ile çatýþmalar bir uluslararasý boyut kazanmýþtý. Dünya Kosova müdahalesinin uluslararasý hukuka uygunluðunu ve müdahale sonuçlarýný tartýþmaya baþlamýþtý. Bu sürecin uluslararasý boyutu. Kosova da ise davulun sesi bir baþka duyuluyordu. NATO uçaklarý bombardýmana baþlamýþ, Sýrplar da bütün dünya ile savaþmaya hazýr olduðunu dünyaya haykýrmaya baþlamýþtý. Halk müdahaleye sevinsem mi üzülsem mi diye kara kara düþünmeye baþlamýþtý. NATO nun müdahalesi bizleri bir taraftan sevindirirken, diðer taraftan da düþündürüyordu. Ya paramiliter Sýrplar, NATO nun müdahalesinin hýncýný bizden çýkarýrsa? diye düþünmekten de kendimizi alamýyorduk. Bütün bu sorunsallar, ister istemez benim olduðu gibi bütün halkýn da kafasýný iyiden iyiye meþgul etmeye ve yormaya baþlamýþtý. NATO müdahalesinde günler geçtikçe ve içerde UÇK ile Sýrp polis ve milis güçleri arasýnda çatýþmalara þiddetlendikçe, bizleri de derin bir düþünce ve endiþe içten içe sarmaya baþlamýþtý. Arýk tam anlamýyla savaþý derinden hisseder olmuþtuk. Gýda konusunda sýkýntýlar hissedilmeye, gençler sokaklardan toplanýp askeri kamplara götürülmeye, Prizren ve civarýndaki köy ve yerleþim yerlerinin boþaltýlmaya baþlanmasý, halkta korku ve çaresizliði açýkça gözler önüne seriyordu. Bunu göç dalgasý da takip etmeye baþladýðý zaman, halký olduðu gibi beni de tam anlamý ile bir savaþ ürpertisi kaplamaya baþlamýþtý. 78 uzun, çaresiz gün geride kalmýþ, NATO müdahalesi son bulmuþ ve Miloþeviç yenilgiyi de kabul edivermiþti. Anlaþmanýn imzalandýðý günün gecesinde Arnavutluk sýnýrýndan doðru Prizren e Alman askerlerinin giriþ yapmasý bizde 78 günden beri süren umutsuzluðu kýrmayý baþarmýþtý. NATO hava muharebesi süresince sokaða çýkmaya korkan, çoluk çocuk herkes bir anda kendini zafer çýðlýklarý ile sokakta buluvermiþti. Bir gün öncesine kadar in ile cinin maç yaptýðý caddeler tekrar canlanmýþ yani sokaklar özlemini çekmiþ olduðu insanlarla doluvermiþti. Ýki buçuk aylýk çaresizlik ve karamsarlýk, bir gecede umuda ve özgürlüðe dönüþmüþtü. Bu da NATO nun müdahalesi sayesinde gerçekleþmiþ bir özgürlük destanýdýr. NATO askerlerinin Kosova ya girmesi ile yeþeren aðaçlar, 17 Þubatta il meyvesini verdi. Bu meyve baðýmsýzlýktan baþka bir þey deðildi

6 Fevzi Karamuço Anayasa geliyor! Kosova, bugünlerde ilklerini kazanmaya devam ediyor. Baðýmsýzlýk ilaný ile önemli bir ilke imza atan Kosova, kýsa bir süre içinde kendi anayasasýna kavuþmuþ olacaktýr. Bugüne kadar kendine has hiç bir anayasasý olmayan Kosova, en nihayet kendi uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan ve meclis tarafýndan kabul edilecek ilk anayasaya kavuþmuþ olacaktýr. Eski UNMIK Yöneticisi Hans Hakerup tarafýndan Kosova yý tarih yada coðrafya kitaplarýndan öðrenerek hazýrlamýþ olduðu Kosova Geçici Anayasa Çerçevesi de artýk miladýný tamamlýyor. Yani savaþtan bugüne dek kullanýmda bulunan Anayasal Çerçeve artýk kullanýmdan kaldýrýlýp, yerine Ahtisaari çözüm öneri paketi çerçevesinde hazýrlanan yeni bir anayasa kullanýma geçecek. Baðýmsýzlýktan önce Kosova nýn yeni anayasasýnýn hazýrlanmasý için bir Anayasa Komisyonu seçildi. Komisyon Baþkaný ve baþkan yardýmcýsý PDK dan seçildi. Komisyon, uzun bir süre üzerinde çalýþtýðý taslaðý kamuoyunda aleni tartýþmaya açýldý. Kosova nýn bir çok kentinde vatandaþlar ile anayasa taslaðý ile ilgili bilgilendirme toplantýlarý ile tartýþmalar yapýldý. Bu faaliyetler diðer þehirlerde olduðu gibi Prizren de de birçok noktada yapýldý. Kosovalý Türkler da Kosova Anayasa taslaðýný Doðru Yol ve partide yapýlan etkinliklerle ele aldý. Gazeteden okuduðuma göre Türk aydýnlarý bu tartýþma platformlarýnda anayasanýn 5 madenin 1. noktasý üzerinde odaklanmýþlar ve bu konuda bir deðiþiklikler yapýlmasý gerekliliðine iþaret etmiþler. Aydýnlar, Türkçe nin Boþnakça ve Romca ile ayný statüden duyduklarý rahatsýzlýðý dýþa vurduklarý gibi, Türkçe nin ya Arnavutça ve Sýrpça gibi resmi dil olmasýný yada Boþnakça ve Romca dan ayrý bir statü verilmesi konusunda mutabakata varmýþlardýr. Ýtiraz edilen ve tartýþmalar yapýlan Anayasa taslaðýnýn 5. maddesi þöyle: 1. Kosova Cumhuriyetinin resmi dilleri Arnavutça ve Sýrpçadýr. 2. Türkçe, Boþnakça ve Roman dilleri, belediyeler seviyesinde resmi dil statüsünde bulunmaktadýr veya kanun onaylamasý ile resmi kullanýma geçecektirler. Doðru Yol ve daha birçok yerde yapýlan aleni tartýþmalar üzerinden uzunca bir süre geçmiþ bulunuyor. Yani Anayasada Türkçe nin kaderinin ne olacaðý konusunda elimize halen bir bilgi gelmiþ deðil. Yani KDTP ve halkýn komisyona iletmiþ olduðu önerilerin akýbeti ne oldu? Bu öneriler dikkate alýnacak mý? Türkçe, Boþnakça ve Romca ile ayný statüde mi kalacak? Yoksa remsi yada ayrý bir statüye mi sahip olacak? Bütün bu sorular cevaplarýný bekliyor. Kosova yeni Anayasayý hazýrlayan Komisyon Baþkaný Hayredin Kuçi, Expres gazetesine yapmýþ olduðu konuþmada anayasayla ilgili yapýlan önerilerin Anayasa tasarýsýna yansýdýðýný açýkladý. Kuçi, Önerileri uygulama gurubu çalýþmalarýný tamamladý. Öneriler ve uyarýlar anayasaya eklendi. Þimdi ise Anayasa komisyonunun 28 Nisanda kabulünü, 31 Nisanda da imzalayýp, Uluslararasý Sivil Misyonuna gönderilmesini ve ondan sonra da Kosova meclisi tarafýndan kabul edilmesini bekliyoruz diye konuþtu. Komisyon Baþkaný, önerilerin dikkate alýndýðýný ifade ediliyor. Bizi ilgilendiren þey Türk Toplumu tarafýndan önerilen önerilerin dikkate alýnýp alýnmadýðý. Herkesin olduðu gibi Türk toplumunun da bunu bilmesi en doðal hakký. Anayasa toplumun bir aynasý olduðu düþünüldüðünde, herkesin bu aynaya bakma imkaný vardýr. Bu konuda sessizliðin bir fýrtýnaya dönmemesini dilemekten, bize bir þey kalmýyor. Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 6 Fonksiyonel yetki paylaþma önerisi Kosova baðýmsýzlýðýný ilan etikten beþ hafta sonra Sýrbistan ilk defa resmi olarak Kosova nýn parçalanmasý önerisi gündeme geldi. Kuzey Mitroviça da yaþanan þiddet olaylarý ardýndan Sýrbistan BM örgütüne gönderdiði bir mesajda Kosova nýn parçalanmasý önerisinde bulundu. Kosova dan sorumlu Sýrbistan Bakaný Slobodan Samarciç Politika gazetesine verdiði demeçte Kosova nýn Belgrat ve Priþtine arasýnda bölünmesi için bir fonksiyonel planý Birleþmiþ Milletlere önerdiðini söyledi. Önerilen planýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný önlemek için tüm Kosovalýlarýn çýkarýna olduðunu ifade eden Samarciç, Biz BM 1244 sayýlý kararý destekliyoruz. UNMIK polis, yargýç ve gümrükçülerinin Kosova da görev almasýný kabul ediyoruz. Kosova da tüm kurumlarýn Kosovalýlara geçmesini ise biz kabul etmiyoruz. Ama baðýmsýzlýk ilan edildikten sonra Sýrplar, Sýrbistan ýn yardýmý ile bu görevleri üstlenmelidir. Bu onlarýn en doðal haklarýdýr diye konuþtu. Sýrbistan ýn BM 1244 sayýlý kararýndan vazgeçmediðini ifade eden Samarciç, bu kararýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesi ile küçümsendiðini söyledi. Samarciç, UNMIK yapýcý olmalýdýr. Yürümeye baþladýðý yoldan yürümeye devam etmelidir. Bölgede barýþ ve istikrarýn saðlanmasý istenilirse, Sýrbistan ile uzun vadeli anlaþma yapýlmalýdýr. Bizleri her gün baþka baþka tehditlerle tehdit etmemelidirler diye konuþtu. Batý ülkeleri tarafýndan Kosova nýn baðýmsýzlýðý tanýnmasý Sýrbistan tarafýndan tepki ile karþýlandý. Sýrbistan buna tepki olarak büyükelçilerini geri alarak diplomatik temsilciliklerini en alt seviyeye düþürdü. Ancak batý ülkeleri yeniden Sýrbistan ile iþbirliðinden vazgeçmeyerek, Sýrbistan a el uzatmayý sürdürüyorlar. Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Massimo D Alema Belgrat ta yayýnlanan Veçernye Novosti gazetesine verdiði demeçte, Sýrbistan ýn AB ne katýlmasý için elini uzattý. AB tarafýndan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý için alýnan karar kaçýnýlmaz olduðunu belirten D Alema, Sýrbistan la kýsa bir zaman içinde AB ile görüþmeleri baþlatacaðýný söyledi. Her zaman Sýrbistan a AB sürecinde destek olduðunu belirten Ýtalya Dýþiþleri Bakaný D Alema, Geçenlerde askýya aldýðýmýz Barýþ ve Ýstikrar anlaþmasýnýn imzalanacaðýna inanýyorum dedi Ýtalya nýn uzun yýllar Sýrbistan ile iyi iliþkileri oluðunu belirten D Alema Sýrbistan ýn Batý Balkanlarda barýþ ve istikrarýn saðlamada önemli bir rol oynadýðýný söyledi. Kosova sorunu özel ve dramatik olarak Tadiç, Samarciç i eleþtirdi Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, yaptýðý açýklamada, Sýrbistan ýn Kosova nýn bölünmesi yönünde herhangi bir niyeti olmadýðýný söyledi. Tadiç, Sýrbistan ýn kuzey Kosova da yaþayan Sýrp toplumuna yardým edebilmek için yalnýzca bu bölgede temsil edilmek istediðini belirtti. Kosova nýn etnik toplumlar arasýnda bölünmesini savunan Kosova Bakaný Slobodan Samarciç hakkýndaysa Tadiç, böyle bir politikanýn hükümet tarafýndan onaylanmadýðýný kaydetti. Batý ve Sýrbistan karþý karþýya nitelendiren D Alema, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýnýn kaçýnýlmaz ve kolay olmadýðýný söyledi. KFOR asker birlikleri çerçevesinde görevde bulunan Ýtalyan askerlerine deðinen D Alema, onlarýn insan haklarýný, Sýrplarýn benliðini, kültürünü ve mirasýný korumak için görevlendiklerini söyledi. Sýrbistan ýn karþýlaþtýðý sorunlarý giderecek durumunda olduðunu belirten D Alema, Sýrbistan nýn AB ailesinde yerini alacaðýný söyledi. ABD Belgrat Büyükelçisi Cameron Munter, FoNet ajansýna verdiði demeçte Sýrbistan ýn ABD nin önemli bir müttefiki ve Balkanlarda istikrarý saðlamaya önemli bir etken olduðunu belirti. Büyükelçi Munter, Sýrbistan ile çalýþmalarýmýzý sürdürmeliyiz. Sýrbistan la önceleri olan iþbirliðimizi, demokratik reformlarýn geliþmesini, ekonomi ve askeri yardýmý yeniden sürdürmeliyiz dedi. ABD nin Sýrbistan da Mayýs ayýnda yapýlacak olan seçimleri özenle izleyeceðini belirten Büyükelçi Munter, bu seçimlerin seçmenlerin özgür iradelerini kullanmak için adil olmalarý gerektiðini söyledi.

7 Perşembe, 27 Mart G ü n c e l Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nda askeri tören ve anma programý düzenlendi. Taner Güçlütürk Askeri tören kapsamýnda, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nýn konuþlu bulunduðu Sultan Murat Kýþlasý nda, sabah saatlerinde bütün tabur personelinin katýlýmýyla, Þehitlerimiz anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý ve Ýstiklal marþý okundu. Çanakkale Zaferi nin önemi ve kahraman Türk askerinin büyük mücadelesinin anlatýldýðý bir konuþma yapýlýrken, ardýndan Atatürk Büstü ne çelenk konuldu. Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü programý kapsamýnda, ayný gün yine Sultan Murat Kýþlasýnda bu kez sivil davetlilerin de katýlýmýyla, programýn ikinci bölümü icra edildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn ikinci bölümü, Çanakkale Zaferi nin ve Mehmetçik in savaþtaki örnek davranýþlarýnýn sunulduðu bir video ve slayt gösterisiyle devam etti. Ardýndan da Çanakkale Zaferi konulu bir belgesel sunuldu. Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði Ata Çocuklarý Kolu Çanakkale Zaferi oratoryosunu seslendirirken; Doðru Yol Derneði Türk müziði korosu tarafýndan kahramanlýk türküleri söylendi. Programýn son bölümünde Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda; Türk ulusunun tarihinin altýn harflerle yazýldýðýný ve Çanakkale Savaþý nýn bu tarihte çok önemli bir yeri olduðunu vurguladý. Atatürk ün bu savaþtaki rolü ve baþarýsýna özel vurgu yapan Tuðgeneral Tarçýn, Çanakkale Savaþý na Kosova dan da katýlýmýn olduðunu sözlerine ekledi ve kendilerine bütün Türk milletinin minnettarlýðýný iletti. Tuðgeneral Uður Tarçýn tarafýndan Kosova`dan Çanakkale Savaþýna katýlan þehit ve gazilerin ailelerine þükran belgeleri takdimi esnasýnda ise duygusal anlar yaþandý. Sultan Murat Kýþlasý ndaki törene Çanakkale Muharebelerinde akrabalarý þehit veya gazi olan ve halen Prizren bölgesinde yaþayan on ailenin onur konuðu olarak davet edildiði anma programýna, Kosova Meclisi Milletvekilleri, Türkiye Eþgüdüm Bürosu ve Türkiye kurum temsilcileri, Prizren Belediyesi yetkilileri, AGÝT Prizren Ýl Merkezi Müdürü ve yardýmcýlarý, Kosova nýn tüm yerleþim birimlerinden çeþitli kurum ile kuruluþ temsilcileri ve halktan oluþan yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Çanakkale þehitleri Dragaþ ta da anýldý Çanakkale savaþýnýn 99. yýldönümü Dragaþ Belediyesinde Çanakkale Kahramanlarý Anýsýna Dragaþ Kültür ve Sanat Buluþmasý adlý þölenle kaydedildi. Törenin açýlýþ konuþmasýnda bugünün tarihi önemine deðinen KDTP Genel Baþkaný ve Çevre Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, bu törenin gerçekleþmesinde katkýlarý geçen Türk Silahlý Kuvvetlerine ve DAG Kültür Araþtýrma Derneðine teþekkür etti. Kosovalýlar gibi tarihi bir süreçten geçen bir toplumun böyle tarihi anlarýn önemini bildiðini ifade eden Dragaþ Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Miftar Feyza, Kosova savaþýndan sonra Türk Silahlý Kuvvetlerinin sunduðu katkýlar ve Kosova devletinin baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülkeler arasýnda yer aldýðý için Türkiye Cumhuriyetine teþekkürler etti. Dragaþ halkýnýn Çanakkale savaþý sýrasýnda katkýsý önemlidir diyen Boþnak Milletvekili Sadik Ýdrizi, Osmanlý idaresinin 1912 yýlýnda bölgeden ayrýldýðýný ama 1915 yýlýnda dedelerinin Çanakkale Savaþýna katýlarak Türk askeriyle omuz omuza savaþtýðýný vurguladý. Osmanlý idaresi ayrýlmasýna raðmen neden büyüklerimiz bu savaþa katýldý? O savaþa vatanlarýný savunmaya gittiler. Türkiye bu savaþý kazanýrsa tekrar buralara döneceðine ve tekrar ayný huzuru, mutlu yaþamý yakalayacaklarýna inanýyorlardý. Osmanlýnýn ayrýlýþýndan bu yana tam 90 yýl tarih kitaplarýmýzda bu konudan hiç bahsedilmedi. Sadece Zlipotok (Hýzlipotok) köyünden 70 kadar askerimiz Çanakkale de þehit düþtü. Tarihçilerimizin ve öðretmenlerimizin öðrencilerimize Çanakkale Savaþý hakkýnda ders anlatmalarý þehitlerimize olan manevi borcumuzu yerine getirmektir. Çünkü geçmiþini bilmeyenler geleceklerini de göremezler diyen Milletvekili Sadik Ýdrizi, yeni müfredata göre tarih ders kitaplarýnda Çanakkale savaþýna yer verdiklerini söyledi. Ardýndan konuþma yapan Dragaþ Belediyesi ikinci baþkan vekili Sabidin Çufta, Çanakkale de þehit düþenlerin Türkiye ye yardým için oraya koþtuklarýný vurguladý. Büyüklerimiz bu savaþa koþarak katýldýklarý için mutluyum ve gururluyum. Bugün ise büyüklerimizin yardýma koþtuðu o Türkiye Cumhuriyeti, bizim imdadýmýza yetiþerek yardým sunmaya ve yarýnlarýmýza katkýda bulunmaya gelmiþtir. Kosova mýzýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülkeler arasýnda Türkiye Cumhuriyetinin de yer almasýndan gurur duydum diyen Baþkan Vekili Çufta, Dragaþ Belediyesi Kosova nýn güneyinde yer alan en son ve en kalkýnmamýþ belediyesi olduðuna dikkati çekti. En azýndan o topraklarda þehit düþenlerin aziz hatýrasý için Türkiye Cumhuriyetinin bölgenin kalkýnmasýnda ve istihdam olanaklarýnýn yaratýlmasýnda desteðini artýrmasýný istedi. Çanakkale savaþý konulu kýsa bir belgesel sunumu ardýndan Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Nimetullah Hafýz ve Merkez Genel Müdürü Prof. Dr. Tacida Hafýz, Türkçe ve Boþnakça olmak üzere Çanakkale savaþýnýn tarihçesi ve bu savaþýn Kosova daki yankýlarý, edebi eserlerle birlikte ölümsüzleþmesi üzerine küçük bir konferans verdiler. Ardýndan da düzenlenen þiir þöleninde Ýskender Muzbeg, Sait Çiço, Taner Güçlütürk ve Agim Rifat Yeþeren Çanakkale konulu þiirlerinden ve Çanakkale yle ilgili derlemelerinden örnekler sundular. Nazmi Berati ilk okulu öðrencilerinin sunduðu halk gösterileri ardýndan konuþma yapan Ýskender Nebiu, Opoya yöresinde yaþayan Arnavut asýllý hemþehrileri adýna þimdiye kadar sunmuþ olduklarý katkýlarýndan dolayý Türk askerine ve Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilk tanýyan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti Devletine teþekkür etti. Çanakkale savaþýnýn 99. yýldönümünde þehitlerimizi rahmetle anan Nebiu, I. Dünya Savaþýnda Arnavutlarýn da Türk kardeþleriyle dayanýþma içerisinde düþmana karþý mücadele verdiðinin altýný çizdi. Dragaþ Belediyesinin Opoya yöresinden de Çanakkale Savaþýna katýlanlarýn olduðuna vurgu yapan Nebiu, bunla ilgili ellerinde çok sayýda doküman bulunduðunu ve bu belgelerin bilimsel disiplinler çerçevesinde incelenmesi gerektiðini ifade etti. Kimi çýkarlar yüzünden Arnavut tarihinin gerçek bir þekilde yazýlmadýðýna dikkati çeken Nebiu, büyüklerinin Çanakkale savaþýna ait hatýrlarýný sözlü verimlerle, türkülerle ve folklorik deðerlerle yaþattýðýný dile getirdi. Nebiu, bunun en somut örneklerinin Arnavutça söylenen Çanakkale Türküsü, Cezayir Türküsü, Osman Paþa Türküleri olduðunu kaydetti. Þölen sýrasýnda Prizren in (Boþnaklarýn yoðun olarak yaþadýðý) Jupa yöresinden Çanakkale Savaþýna katýlanlarla ilgili belgeler yöre sakinleri tarafýndan ulaþtýrýlýrken, bu yöreden 50 inin üzerinde þehidin Çanakkale de yattýðýna vurgu yapýldý. Azra Receplari nin Gora dilinde söylediði Çanakkale Türküsüyle son bulan þölenin kapanýþýnda Çanakkale de þehit düþenlerin yakýnlarýna günün anlam ve önemini ebedileþtiren birer þükran belgesi sunuldu. Þölene katýlan Türk Eþgüdüm Bürosu Þefi Baþkaný Müsteþar Mustafa Sarnýç ve Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, bu anlamlý töreni düzenleyenlere ve katýlanlara teþekkürlerini sunarken, Türkiye Cumhuriyeti nin her zaman Kosova halký yanýnda olacaðýna vurgu yaptýlar. Davetliler verilen kokteylin ardýndan Dragaþ Belediyesi Merkezinde Türk askeri tarafýndan yöre gençlerinin hizmetine verdikleri Kültür ve Spor Merkezinin açýlýþýna katýldýlar. Dolayýsýyla söz konusu açýlýþ bu anlamlý günle birlikte ebedileþerek tarihin sayfalarýna önemli bir gün olarak not düþtü. Bu vesileyle Prizren, Priþtine, Ýpek, Gora ve Kosova nýn diðer bölgelerden Çanakkale Muharebelerine katýlmak üzere yola çýkan ve bu kutsal görev uðrunda mücadele eden tüm þehit ve gazilerimizi saygý ve rahmetle anýyoruz.

8 Perşembe, 27 Mart 2008 G ü n c e l 8 Dragaþ ta CIMIC-4 Kültür ve Spor Merkezi hizmete açýldý Sarnýç tan uyuþturucuyla mücadele eden gençlere destek 1999 yýlýnda Kosova ya geliþinden bugüne kadar, barýþý destekleme harekatý kapsamýnda, huzurlu ve güvenli bir ortamý saðlanmasý ve devam ettirilmesi için görev yapan Türk KFOR`u, halkýn sosyo-kültürel standartlarýný yükseltme yönündeki faaliyetlere de imkanlarý ölçüsünde sürdürüyor. Ýnsani yardým, saðlýk, ulaþtýrma, altyapý, eðitim yardýmlarýnýn yaný sýra, kültür ve spor alanýnda da sürdürdüðü faaliyetlerle halkýn gönlünde önemli bir yer tutan Türk KFOR`u; Türkiye Kosova kardeþliðini yükseltmek temel amacýyla, dost ve kardeþ Kosova halkýnýn istifadesi için yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen yýl 1 Aralýk tarihinde Prizren de açýlan ve halen yüksek bir katýlýmla faaliyetlerine devam etmekte olan CIMIC Gençlik Merkezi (CIMIC-3) den sonra; þimdi de Dragaþ ta; Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýna baðlý 4 üncü Motorlu Piyade Bölük Komutanlýðýnýn bulunduðu Yýldýrým Beyazýt Kýþlasýnda, her kesimden ve her yaþta vatandaþýn istifade edebileceði bir CIMIC Kültür ve Spor Merkezi (CIMIC-4) ; 23 Mart Pazar günü hizmete açýldý. Ýki bölümden oluþan CIMIC Kültür ve Spor Merkezi (CIMIC-4) te birinci bölümde içerisinde bilgisayar ve barkovizyon cihazý, çeþitli kurs ve etkinliklerin (dil kurslarý, el sanatlarý, resim, müzik, satranç v.b.) düzenleneceði, 25 kiþilik bir dershane bulunuyor. Hemen yanýndaki ikinci bölümde, üyelerin spor yapmalarýna imkan saðlayacak olan masa tenisi masasý, koþu bandý ve çeþitli kondisyon aletleri yer alýyor. Her yaþtan ve kesimden dileyen herkes tamamen ücretsiz olarak üye olabileceði Kültür ve Spor merkezine ayrýca çeþitli amaçlar için toplantýlar, film gösterimleri ve diðer kültürel faaliyetler için de planlama yapýlabilecek. Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, Kosova Genç Ýzciler Gurubu ve Kosova Çocuk Haklarýný Koruma Derneði üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri, Kosova da uyuþturucu kullananlarýn sayýsýnda artýþa iþaret eti ve uyuþturucuya karþý mücadele edeceklerini bildirdiler. Prizren de uyuþturucuyla mücadele ve tedavi merkezi kurmak istediklerini belirten gençler, merkezde görev alacak üyelerinin Türkiye de eðitim görmesi konusunda Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç tan destek istediler. Konuyla ilgileneceklerini ve gerekli irtibatý saðlamada elinden geleni yapacaðýný vurgulayan Sarnýç, gençlerin taleplerine ve faaliyetlerine desteklerini esirgemeyeceðini vurguladý. Kosova Genç Ýzciler Derneði Baþkaný Kazim Topoyan ve Kosova Çocuk Haklarý Koruma Derneði Baþkaný Mitat Bütüçi, Kosova da ve Prizren de gençler arasýnda uyuþturucu kullanýmýnda alarm verici nitelikte artýþýn gözlendiðini bildirdi ve Priþtine nin Naim Frasheri okulunda uyuþturucunun zararlarý ve gençlerin uyuþturucudan korunmasý konusunda bir seminer düzenleyeceklerini bildirdiler. Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, hassas bir konuya gençlerin yaklaþýmýný ve giriþimini takdir ettiði gibi gerekli desteði de sunmaya hazýr olduðunu belirtti. Türkoloji ve Þarkiyat Bölümü hocalarýný andý Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü ile Þarkiyat Bölümü üyeleri, geçenlerde hayata gözlerini yuman Türk Dili ve Edebiyatý Hocasý Sebahat Mahmut un anýsýna 19 Mart tarihinde anma toplantýsý düzenledi. Sebahat Mahmut anýsýna düzenlenen anma toplantýsýna, merhumun akademik ve aile çevresinden çok sayýda seveni katýldý. Bir dakikalýk saygý duruþuyla baþlayan törende Kosova da Türkçe eðitime ömrünü adayan Sebahat Mahmut un kiþiliðine ve çalýþmalarýna deðinildi. Anma töreninin açýlýþ konuþmasýný yapan Filoloji Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Þarkiyat Bölümü Öðretim Üyesi Mehdi Polisi, Sebahat Mahmut un aile yakýnlarýna ve meslektaþlarýna baþ saðlýðý diledý ve bu kaybýn Filoloji Fakültesi için acý bir kayýp olduðunu ifade etti. Polisi, Sebahat Mahmut, o dönem bizim hocamýzdý. Çok zor þartlara eðitime baþlanýrken Prof. Dr. Hasan Kaleþi yle birlikte Þarkiyat Bölümünün kurulmasýnda emeði büyüktü. Sunduðu katkýlardan dolayý kendisine minnettarýz. Öðrencileri olarak, fakülte olarak ve toplum olarak sunduðu katkýlardan kazançlýyýz þeklinde konuþtu. Bu acý kayýp yüzünden üzüntülerinin büyük olduðunu vurgulayan Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Morina, Sarayevo dan Priþtine Þarkiyat Bölümüne geçiþ yaptýklarýnda Þarkiyat Bölümünün kurucularý olarak Hasan Kaleþi yi, Sebahat Mahmut u ve Süreyya Yusuf u bulduklarýný kaydetti. Öðrencilik yýllarýn ait hocasý Sebahat Mahmut la ilgili hatýralarýný paylaþan Bölüm Baþkaný Morina, Sebahat Hocamýz hem öðrencilerine hem de meslektaþlarýna sahip çýkan biriydi dedi. Ardýndan sözü alan Þakir Maksut, Nevzat Hüdaverdi, Ýbrahim Arslan, Enver Baki, Taner Yusuf, Suzan Canhasi, Nuhi Mazrek, Refike Sulçevsi, Ekrem Safçý, Sebahat Mahmut la ilgili çalýþmalarý ve anýlarý üzerinde dururken, yakýnlarýna baþsaðlýðý dilediler. Okunan baþsaðlýðý mesajlarý ardýndan Mahmut Ailesi adýna konuþma yapan Sebahat Mahmut un oðlu Suat Mahmut Bu acýlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için teþekkür ederiz dedi. Toplantýda merhum Sebahat Mahmut un oðullarý, gelini ve torunlarý da hazýr bulundu. Kadýnlarýn sorunlarý tartýþýldý Kosova genelinde kadýnlarýn günden güne daha çok þiddette maruz kalmalarý dolayýsýyla Kosova kadýnlar aðý oluþturuldu. Kosova Kadýnlar aðý Prizren deki kadýn dernekleriyle bir araya gelerek Kadýna þiddette hayýr dedi. Prizren de ki kadýn derneklerini bir araya toplayan Kosova Kadýnlar aðý þiddette maruz kalan bayanlarla ilgili rapor hazýrlayarak kadýna þiddet uygulanmasýna son verilmesi çaðrýsýnda bulundular. Kosova da þiddette maruz kalan kadýnlarla ilgili yapýlan araþtýrmada kadýnlarýn farklý þiddetlere maruz kaldýðý belirtilirken, bu durumun kadýnlarý psikolojik olarak da etkilediðinin altý çizildi. Raporda hükümete baðlý enstitülerin yaný sýra sivil toplum örgütleri tarafýndan da cinsel þiddete maruz kalan kadýnlara yardým elinin uzatýldýðý belirtilirken, bunun yetersizliðine vurgu yapýldý. Kosova Kadýnlar aðý araþtýrmasýna göre 2007 yýlýna nazaran cinsel þiddette maruz kalan kadýnlarýn sayýsýnda az bir düþüþün saptandýðý belirleniyor. Araþtýrma kaynaklarýna bayanlarýn belli bir kýsmý cinsel þiddette maruz kalýrken, büyük bir kýsmý da dayak gibi fiziksel þiddete maruz kalmýþ. Bu da gösteriyor ki ister yerel ister uluslararasý toplum örgütlerine bu konuda büyük iþ düþüyor.

9 9 Perşembe, 27 Mart Boþnak daha savaþ kurbaný B a l k a n ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Bosna Hersek te, Bosna Savaþýndan ( ) kalan bir mayýnýn infilak etmesi sonucu 3 Boþnak öldü. Polis yetkilisi Dana Pesiç, patlamanýn güneydoðudaki Goradze kenti yakýnlarýndaki Masici yöresinde meydana geldiðini söyledi. Pesiç, bölgede bir mayýn tespit edildiðini ve mayýnýn bulunduðu yeri iþaretlemek için bölgeye 2 polis ve bir sivil muhafýz gönderildiðini, bir süre sonra bir patlama duyduklarýný belirtti. Polis yetkilisi, 3 Boþnak ýn patlamada öldüðünü kaydetti. Bosna Hersek te hafta baþýnda ülkenin kuzey ve kuzeydoðusunda meydana gelen 2 ayrý patlamada da 3 mayýn temizleme görevlisi ölmüþtü. Bosna da arasýndaki savaþtan bu yana meydana gelen mayýn patlamalarýnda 400 den fazla kiþi öldü. Yunanistan da sosyal güvenlik yasasýna onay 300 üyeli Yunan Parlamento sunda 151 kiþinin oyuyla kabul edilen yeni yasayla, 155 emekli sandýðý tek çatý altýnda birleþtirilecek ve emeklilik yaþý yükselecek. Yasayý protesto eden bir grup ise, Parlamento önünde polisle çatýþtý. Yunanistan Parlamentosu, ülkede büyük tepkilere yol açan sosyal güvenlik yasa tasarýsýný onayladý. Oylamadan önce söz alan Çalýþma Bakaný Fanny Palli-Petralia, Yunan halkýna verdiðimiz sözü tutacaðýmýz için gururluyuz dedi. Muhalefet ise tasarýnýn referanduma sunulmasý için teklifte bulunsa da yeter sayýya ulaþamadý. Tasarý, 300 üyeli Yunan Parlamentosunda 151 kiþinin oyuyla geçti. Tüm iþ alanlarýndaki toplam 155 emekli sandýðýnýn tek çatý altýnda toplanmasýný öngören yasayla emeklilik yaþý erkeklerde 65, kadýnlarda 60 a çýkarýlmýþ oldu. Oylama yapýlýrken aylardýr süren protestolar da parlamento dýþýnda devam etti. Tasarýyý protesto eden bir grup maskeli kiþiyle polis arasýnda çatýþma çýktý. Sindagma Meydaný nda toplanan göstericilerin arasýna karýþan ve kendilerini iktidar karþýtý olarak adlandýran bir grup polise taþ ve sopalarla saldýrdý. Güvenlik güçleri, saldýrganlara göz yaþartýcý gaz ile karþýlýk verdi. Maskeli grup, olay yerindeki iþ yerlerine hasar verdikten sonra kaçtý. Bulgaristan Lizbon Anlaþmasýný onadý Parlamento, AB anayasasý projesinin yerini alan Lizbon Anlaþmasýný onayladý. Avrupa Komisyonu (AK) Bulgaristan ýn belgeyi onaylama kararýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AK Baþkaný Jose Manuel Barroso yayýnladýðý resmi bildiride, anlaþmanýn erken onanmasýna son derece deðer verdiðini söyledi. Barroso, ülkenin kaydettiði ilerleme ve Bulgar makamlarýyla iþbirliðini ilerletme yollarýný deðerlendirmek üzere önümüzdeki hafta Bulgaristan ý ziyaret edecek. Milososki ve Bakoyanni, Brüksel de görüþtü Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Dora Bakoyanni ve Makedon mevkidaþý Dora Bakoyanni Brüksel de bir araya geldiler. ABD tarafýndan ayarlanan buluþmaya Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Daniel Fried ve ABD nin NATO Büyükelçisi Victoria Nuland da katýldý, Ýki bakan sonrasýnda yaptýklarý açýklamada iki ülke arasýnda uzun süredir devam eden isim anlaþmazlýðýný çözmedeki kararlýlýklarýný dile getirdiler. Bakoyanni basýn mensuplarýna demeçte, Ýki hükümetin çözüme ulaþma yönündeki iradelerinin altýný çizen bir fikir alýþveriþinde bulunduk. Milososki de, iþlerin yavaþ ilerlediðini kaydetmekle birlikte, umudu kaybetmemek gerektiðini ekledi. Pazartesi günü Belgrad da, NATO ittifakýnýn 78 gün süren 24Mart Sýrbistan a yönelik müdahalesinin yýldönümü olarak anýldý. Bu vesileyle bir konuþma yapan Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtunitsa, dokuz yýl önce gerçekleþen bu müdahalenin arkasýnda, Kosova yý bir NATO devletine dönüþtürme hedefinin yattýðýný ifade etti. Bu yöndeki görüþleri paylaþan bir grup Kosovalý Sýrp, baðýmsýz Kosova yý hiçbir zaman tanýmayacaklarýný tekrarladý. Sýrbistan ýn Kosova dan sorumlu bakaný Slobodan Samarciç ise, baðýmsýzlýk ilanýyla birlikte Kosova da yeni bir durumun oluþtuðu gerekçesiyle, Kosova nýn idari yönden Sýrplar ile Arnavutlar arasýnda bölüþtürülmesini önerdi. Kosova nýn herhangi bir þekilde bölünmesine karþý olan Washington ise, Kosova yý silahlandýrma kararý aldý. NATO nun 1999 yýlýndaki Sýrbistan müdahalesi, Belgrad ýn Kosova da yýllarca baskýcý politikalar izlemesinin bir sonucu olarak gündeme gelmiþtir. Bu müdahalenin ardýndan Kosova da yeni bir dönem baþlamýþ, 17 Þubat 2008 de ise Kosova nýn baðýmsýzlýk ilaný ile sonuçlanmýþtýr. Söz konusu baðýmsýzlýðý önde gelen Batýlý ülkelerin tanýmýþ olmasý ise, Sýrbistan da, 1990 lý yýllarda olduðu gibi, Batý karþýtý söylemleri gündeme geri getirmiþtir. Özellikle Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtunitsa ve yandaþlarýnýn konuþmalarý çoðunlukla yabancý gelmiyor ve adeta eski Sýrp lider Slobodan Miloþeviç e ait dönemi hatýrlatýyor. Sýrbistan ýn 1990 lý yýllara geri sürüklenebileceði kuþkusuyla, Sýrbistan halkýnýn bir kýsmý 11 Mayýs 2008 deki erken meclis seçimlerinden olumsuz bir sonucun çýkabilme olasýlýðýndan endiþeleniyor. Kosova nýn idari yönden Sýrplar ile Arnavutlar arasýnda bölüþtürülmesini gündeme getiren Kosova dan sorumlu bakan Slobodan Samarciç, bu eylemiyle Belgrad da Kosova nýn bölünmesiyle ilgili düþüncelerin var olduðunu açýk olarak gösterdi. Her ne kadar bu öneri, Sýrbistan hükümetinin ortak bir tutumu olarak ortaya çýkmamýþ ise de, Kosova nýn kuzeyinin koparýlmasýna yönelik bir ilk adým olarak tasarlandýðý söylenebilir. Þimdilik Sýrp politikacýlardan hiç Kosova yý Silahlandýrma Kararý kimse, Kosova nýn bölünmesinden yana olduðunu açýk olarak söylemiyor. Ancak, Kosova nýn devletleþme ve tanýnma süreci önemli ölçüde tamamlandýðý anda, Sýrbistan ýn bazý siyasi unsurlarýnýn Kosova nýn bölünmesine yönelik çalýþmalar yürütmeye baþlamasý gündeme gelebilir. Kosova nýn kuzeyinin bir þekilde koparýlmasý ise, ancak yeni çatýþmalarla mümkün olabilecektir. Sýrbistan halký genel olarak yeni savaþlar istemiyor ise de, 1990 lý yýllarda Sýrplýk uðruna savaþmýþ olan bazý þahýslar yeni maceralara atýlmaya istekli olabilir. Ýþte bu yüzden, Vaþington un Kosova ya silah yardýmý yapma kararý baþlý baþýna anlayýþla karþýlanabilir. Sýrp ve Rus medyasý, Amerika nýn Kosova ya silah gönderme kararýný oldukça tepkili bir þekilde karþýladý. Vaþington un mevcut ateþe barut dökmekte olduðu yönünde eleþtiriler yapýldý. Ýlk bakýþta, Vaþington un savunma malzemesi ve buna baðlý hizmetleri Kosova ya sunma kararýný almýþ olmasý, teknik bir süreç olarak deðerlendirilebilir. Bir baþka ifadeyle, Makedonya örneðinde olduðu gibi, Vaþington bir devletin baðýmsýzlýðýný tanýdýktan sonra, normal bir uygulama olarak o devlete ekonomik ve askeri yardýmlarda bulunmaya baþlar. Diðer taraftan, Kosova ya uluslararasý toplum tarafýndan denetlenen baðýmsýzlýðý öneren Ahtisaari raporunun sekizinci eki de, Kosova nýn silahlanmasýný onaylýyor. Vaþington Kosova ya aðýr silahlar göndermeyi düþünmüyor. Buradan hareketle, Amerika nýn niyetinin, Kosova yý Sýrbistan a karþý savaþabilecek duruma getirmek olmadýðý söylenebilir. Ancak yine de, Kosova nýn silahlandýrýlmasý üzerine kararýn zamanlamasý düþündürücüdür. Söz konusu karar, Kosova nýn kuzeyinde þiddet eylemlerinin yaþandýðý bir dönemde alýnmýþtýr. Bir bakýmdan bu karar, Vaþington da, Kosova nýn kuzeyindeki þiddet eylemlerinin önümüzdeki haftalarda yoðunluk kazanabileceðine dair beklentilerin var olduðuna iþaret ediyor. Diðer taraftan, bu kararla Vaþington un, Sýrbistan ýn herhangi bir þekilde Kosova ya zarar vermeye kalkýþmasý durumunda, karþýsýnda Amerika yý bulacaðýný söylemeye çalýþtýðýný da düþündürüyor.

10 Perşembe, 27 Mart 2008 D ü n y a 10 Dünya Turu Hayat kurtaran bakan Ýsveç te trafik kazasýnda aracýnda sýkýþan kadýn sürücüyü Sosyal Sigortalar Bakaný Cristina Pehrsson kurtardý. Skaone bölgesinde bir kadýn sürücünün kullandýðý özel araç, karþý yönden gelen bir araçla çarpýþtý. Aracýnda sýkýþýp kalan kadýn sürücünün yardýmýna, oðluyla birlikte özel aracýyla tesadüfen oradan geçen Bakan Pehrsson yetiþti. Hemþirelik eðitimine sahip olan Pehrsson, sürekli kan kaybeden kadýn sürücüyü aracýndan çýkardýktan sonra yaralarýný sardý ve ambulansa haber verdi. Hastaneye kaldýrýlan yaralý sürücünün durumunun iyi olduðu açýklandý. Cheney: Ýsrail e asla baský yapmayacaðýz ABD Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney, ülkesinin Ýsrail in varlýðýný tehlikeye düþürecek adýmlar atmasý için Ýsrail e asla baský yapmayacaðýný söyledi. Cheney, ABD nin, Filistin devletinin kurulmasýna yönelik taahhütlerine baðlý kalacaðýný yinelerken, Filistinli liderlere de ABD nin Ýsrail ile Filistinliler arasýnda bir barýþ anlaþmasý saðlanmasý için iyiniyetli çabalarýný sürdüreceði konusunda güvence verdi. Cheney, Biz, çözüm bulunmasýný istiyoruz, Ýsrail e bunca acýya malolan terörizmin son bulmasýný ve Filistin halký için de yeni bir baþlangýç istiyoruz diye konuþtu. AB ve ABD, Lokmacý adýmýndan memnun Talat ve Hristofyas ýn anlaþmasýyla Lefkoþa daki Lokmacý geçidinin yeniden açýlmasý AB ve ABD de yanký buldu. Rehn, geliþmeleri övgüyle deðerlendirirken, ABD ise anlaþmayý memnuniyetle karþýladýðýný duyurdu. AB Komisyonunun geniþlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Talat ve Hristofyas ýn 3 ay sonra BM gözetiminde kapsamlý çözüm müzakerelerini baþlatma konusunda uzlaþmalarýný övgüye deðer buldu. Rehn, Talat-Hristofyas görüþmesini memnuniyetle karþýladýðýný belirterek, AB nin taraflarý ve kapsamlý çözüm müzakerelerini desteklemeye hazýr olduðunu bildirdi. Fransa nükleer silahlarý üçte bir azaltýyor Sarkozy, nükleer silahlarla donatýlmýþ yeni bir denizaltýnýn hizmete giriþi için düzenlenen törende yaptýðý konuþmada nükleer caydýrýcýlýðý Bir hayat sigortasý poliçesi olarak gördüklerini vurguladý. Sarkozy, havadan atýlan füze baþlýklarýnýn üçte bir oranýnda azaltýlmasýyla geride 300 den az savaþ baþlýðý kalacaðýný kaydetti. Sarkozy, bunun da soðuk savaþ döneminde sahip olduklarý maksimum kapasitenin yarýsý olduðunu belirtti. Fransa Cumhurbaþkaný Bu bilgiyi verirken, stoklarýnda bunlardan baþka silaha sahip olmayan Fransa nýn bu konuda tam anlamýyla þeffaf olduðunu da söylemek istiyorum dedi. Sarkozy, ülkesinin Ýran ýn nükleer silah elde etmesi gibi tehditlere karþý nükleer caydýrýcýlýk kapasitesine sahip olmayý sürdüreceðini de vurguladý. Arap liderlere tehdit El Kaide nin ikinci adamý Eyman El Zevahiri, Arap liderlerin Gazze kuþatmasýna yardým ettiklerini belirterek Suudi Arabistan, Mýsýr ve Ürdün liderlerini tehdit etti. El Zevahiri, Ýsrail den Gazze operasyonunun intikamýný alma çaðrýsý da yaptý. El Zevahiri, 4 dakika 44 saniyelik mesajýnda, Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek, Ürdün Kralý Abdullah ve Suudi Arabistan ý yöneten Suud ailesini Gazze ye karþý kuþatmaya destek olmakla suçluyor.zevahiri, kayýtta Fransa dan elit Müslüman yetiþtirme ataðý Fransa da devlet diplomasý verecek ilk Ýslami Ýlahiyat Fakültesi Strasbourg da açýlýyor. Strasbourg Üniversitesi nde 2 yýllýk master programý çerçevesinde eðitim verecek fakülte, orta vadede entelektüel, elit Müslüman yetiþtirmeyi hedefliyor. Fransa da 15 yýldýr tartýþýlan; ancak laiklik ilkesi ve politik nedenlerden ötürü gerçekleþtirilemeyen Ýslami Ýlahiyat Fakültesi projesinin, Strasbourg Üniversitesi nde Ýslamoloji Masteri olarak öðretim yýlýnda baþlamasý planlanýyor. Lisans veya dengi bir diplomaya sahip herkese açýk olacak master programýnýn müfredatýnda aðýrlýk, din hukuku, Arapça, Farsça, dinler tarihi, Ýslam tarihi ve din sosyolojisi konularýna verilecek. Derslerin de Fransýz üniversitelerinden Ýslam ve dinler uzmaný profesörler tarafýndan verileceði belirtiliyor. Strasbourg Üniversitesi ndeki projeyi yöneten akademisyenlerden, Türk asýllý Doçent Dr. Samim Akgönül, yaptýðý açýklamada, master programýnýn amacýnýn, imam deðil, orta vadede Fransýz Müslümanlarýna entelektüel, elitler yetiþtirmek olduðunu söyledi. Akgönül, Master programý hazýrlanýrken Ýlahiyat Fakültesi olan ülkelerle diyalogumuz oldu, ancak program ve müfredat konusunda bu ülkelerle herhangi bir iþbirliðimiz yok dedi. Akgönül, Fransa da ilk defa bir devlet üniversitesinde bilimsel Ýslamoloji master programý hazýrlandýðýna iþaret ederek, Belki orta ve uzun vadede bu master derecesine sahip Müslüman imamlar yetiþebilir ümidini de dile getirdi. Ýran da baþýný örten Ýsviçreli Bakan a tepki Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad ile görüþmesi ve bir imza töreni sýrasýnda baþörtüsü takan Ýsviçre Dýþiþleri Bakaný na ülkesinde tepki yaðdý. Ý sviçre basýný ve bazý milletvekilleri, Ýran ziyareti sýrasýnda baþörtüsü takan Dýþiþleri Bakaný Micheline Calmy-Rey i eleþtirdi. Le Matin gazetesi, beyaz, yarý þeffaf baþörtüsü takan bakanýn fotoðrafýný ön sayfadan yayýmlayarak, Ýtaatkar bir kadýn gibi baþlýðýný attý. Tribune de Geneve da Calmy-Rey anlaþmazlýðýn örtüsünü örttü baþlýðýný kullandý. Çok sayýda milletvekili ise bakanýn, Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad ile önceki günkü görüþmesindeki giyim tarzýndan duyduðu öfkeyi dile getirdi. Calmy-Rey in Tahran ziyareti sýrasýnda, Ýsviçreli Elektrizitaetsgesellschaft Laufenburg (EGL) þirketiyle Ýran Ulusal Gaz Ýhracat þirketi arasýnda doðalgaz anlaþmasý imzalanmýþtý. Ýmza töreni sýrasýnda Calmy-Rey baþörtüsü takmýþtý. Kadýn haklarýnýn savunucusu Calmy-Rey, dönüþünde eleþtirilere yanýt vererek, baþörtüsünü, evsahibine saygý göstergesi olarak taktýðýný belirtti. Ýsviçreli bakan, Basler Zeitung gazetesine verdiði demeçte, Ýran da görev yapan kadýn diplomatlarýn da gerektiðinde baþýný örttüðünü söyleyerek, baþörtüsünün, kendisinin insan haklarýna baðlýlýðýný azaltmadýðýný kaydetti. ABD de Müslüman mahkumlara helal et ABD deki Müslüman mahkumlar, 3 yýldýr süren hukuk savaþýný kazandý. Cezaevleri artýk Müslüman mahkumlara haftada 4 gün helal etten yapýlmýþ yemek vermek zorunda. ABD de New York kentine baðlý Westchester ilçesindeki cezaevinde Müslüman mahkumlara helal gýda verilmesi için 3 yýl önce açýlan dava sonuçlandý. Davayý açan mahkumlar, bugün cezaevinde deðil ama; bundan sonra cezaevine girecek Müslüman mahkumlara Ýslam dininin helal saydýðý et verilecek. Journal News un haberine göre, cezaevindeki 9 Müslüman mahkum adýna, 2005 yýlýnda dava açan avukat Richard Cohen, Yahudi mahkumlar için Musevi dinine uygun helal et verildiðini, Müslümanlara ise dinî bayramlar dýþýnda daha çok vejetaryen yemekleri verilerek, dini taraflýlýk uygulandýðýný iddia etmiþti.manhattan federal yargýcý, cezaevindeki Müslümanlara haftada 4 gün helal et yemekleri verilmesine karar verdi; davacýlarýn hiçbiri bugün cezaevinde olmadýðý için, maddi tazminat taleplerini ise reddetti. Gazze deki Ýsrail operasyonunun yaný sýra, Danimarka da alevlenen karikatür krizine de deðiniyor: Peygamberimiz ile alay etmeyi ve ona hakaret etmeyi asla baþaramayacaklar. El Zevahiri, Amerikalýlarýn, Yahudilerin ve Müslümanlara karþý düzenlenen þiddet eylemlerine katýlanlarýn çýkarlarýný vurun çaðrýsý da yapýyor. Pasaport skandalý Clinton ve McCain e sýçradý ABD de Kasým ayýnda yapýlacak baþkanlýk seçiminde aday olan Barack Obama nýn yaný sýra, diðer adaylar Hillary Clinton ile John McCain in de pasaport bilgilerine yasa dýþý yoldan bakýldýðý ortaya çýktý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Obama nýn pasaport bilgilerine bakan sözleþmeli personelin, McCain in pasaport bilgilerini de incelediðini açýkladý. Bakanlýk sözcüsü Sean McCormack, bilgileri inceleyen personelin uyarýldýðýný, ancak hakkýnda henüz bir iþlem yapýlmadýðýný söyledi. Butan da ilk demokratik seçimler yapýlýyor Himalayalar daki küçük krallýk Butan da halk ilk kez asýrlýk mutlak monarþiye son verecek demokratik seçimler için sandýk baþýna gidiyor. Geleneklerini ve kültürünü yabancý etkisinden sýký sýkýya koruyan, yýlda belirli sayýda turist kabul eden ve sigaranýn tamamen yasak olduðu tek ülke olan Butan da, yüzyýllýk mutlak monarþiden sonra dünyanýn en yeni demokrasisi olmak için bugün seçimler yapýlýyor. Ancak halk, demokratik seçimlerin yapýldýðý günde bile Kral, babamýz gibi. Hepimiz babamýzý tercih ederiz diyor. Hindistan la Çin arasýndaki 600 bin nüfuslu Butan da kayýtlý 318 bin 465 seçmen, 47 seçim bölgesinde oy kullanmaya baþladý. Seçmenler demokrasiye geçiþi tamamlayacak adým olarak, parlamentonun alt kanadý Ulusal Meclisin 47 üyesini belirlemek için sandýk baþlarýnda uzun kuyruklar oluþturdu. Medvedev den NATO ya sert uyarý Rusya Devlet Baþkanlýðý görevini Putin den devralacak olan Dmitri Medvedev, Ukrayna ve Gürcistan ýn NATO ittifakýna dahil edilmesinin Avrupa nýn güvenliðini tehlikeye atacaðýný savundu. Ýngiliz Financial Times gazetesine demeç veren Medvedev, ittifakýn, iki eski Sovyet cumhuriyetini üye yapma giriþiminden rahatsýzlýk duyduklarýný söyledi. Dimitri Medvedev hiçbir ülkenin, üyesi olmadýðý bir askeri gücün sýnýrlarýna yaklaþmasýný memnuniyetle karþýlamayacaðýný belirtti. Vladimir Putin, 7 Mayýs ta devlet baþkanlýðý görevini Dimitri Medvedev e devredecek. Lübnan da seçim 17. kez ertelendi Lübnan da cumhurbaþkanlýðý seçimi 17. kez ertelendi. Ülkede cumhurbaþkanlýðý koltuðu 5 aydýr boþ duruyor. Meclis Baþkaný Nebih Berri, 25 Mart ta yapýlmasý öngörülen cumhurbaþkanlýðý seçiminin, 22 Nisan a ertelendiði açýkladý. Emil Lahud un görev süresinin dolduðu 23 Kasým dan beri cumhurbaþkanlýðý makamý boþ bulunuyor. Suriye yanlýsý muhalefetle batýnýn desteklediði çoðunluk, cumhurbaþkanlýðýna eski Genelkurmay Baþkaný Miþel Süleyman ýn getirilmesi üzerinde anlaþmýþtý. Ancak taraflarýn, iktidar paylaþýmý ve özellikle cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan oluþturulacak yeni hükümetin listesi üzerindeki görüþ ayrýlýklarý sürüyor. Dünya Turu

11 11 Perşembe, 27 Mart 2008 Erdoðan, mini Balkan turunda Recep Tayyip Erdoðan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ý kapsayan 4 günlük Balkan ülkeleri ziyaretinin ilk duraðý olan Bosna Hersek in baþkenti Saraybosna ya geldi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, özel ANA uçaðý ile Bosna-Hersek in baþkenti Saraybosna ya geldi. Baþbakan Erdoðan ile eþi Emine Erdoðan, Devlet Bakanlarý Kürþat Tüzmen ve Nimet Çubukçu, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan ve bazý milletvekilleri de Saraybosna ya geldi. Baþbakan Erdoðan, havaalanýndan konaklayacaðý Holiday Inn Oteli ne geldi. Erdoðan, otele geliþinde bir grup üniversite öðrencisi tarafýndan Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarý ile karþýlandý. Otelin giriþinde toplanan yaklaþýk 50 Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi öðrencisi, ellerindeki Türk bayraklarý ile Beraber yürüdük biz bu yollarda isimli þarkýyý söyledi. Baþbakan Erdoðan, öðrencilerin ilgisi üzerine bir süre öðrencilerle sohbet ederek, derslerini sordu. Öðrencilerle kýsa süre sohbet eden Erdoðan, daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdi. Basýn toplantýsý düzenledi Hareketinden önce bir basýn toplantýsý düzenleyen Baþbakan Erdoðan, gezinin aðýrlýk kýsmýnýn Bulgaristan da geçeceðini ve burada Filibe ve Kýrcaali de soydaþlarla bir araya geleceðini, daha önce faaliyete geçen Þiþecam tesislerinin resmi açýlýþýný yapacaðýný bildirdi. Balkanlar ile Türkiye nin tarihsel ve kültürel baðlarý bulunduðunu ve bu baðlarýn Türkiye nin Balkanlarda görünür olmasýný gerektirdiðini ifade eden Erdoðan, bu bölgede çok sayýda Türkün, Türkiye de ise Balkan kökenli çok sayýda vatandaþýn bulunduðunu hatýrlattý. Bunu Türkiye ile bu ülkeler arasýndaki iliþkileri pekiþtiren, derinleþtiren ve daha da ileriye taþýyacak olan zenginlikler olarak tanýmlayan Erdoðan, ziyaretin NATO nun 60. kuruluþ yýldönümünü kutlayacaðý Bükreþ Zirvesi öncesi son önemli ziyaret olduðunu ifade etti. Ankara Film Festivali nde en iyi film Rýza 19 uncu Uluslararasý Ankara Film Festivali nde en iyi film ödülüne, Rýza adlý film deðer görüldü. Ankara Film Festivali, yapýlan ödül töreniyle sona erdi. Festivalde en iyi film ödülü 19.Uluslarasý Rýza ya; en iyi yönetmen ödülü de filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoðlu na verildi. En iyi kadýn oyuncu Fadik Sevin Atasoy olurken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi de Nazým Hikmet rolüyle Yetkin Dikinciler in oldu. Sunuculuðunu oyuncu Toprak Sergen ve Janset in yaptýðý gecenin en duygusal aný, ressam Ýbrahim Balaban ýn, en iyi umut veren oyuncu ödülünü Mavi Gözlü Dev filminde kendi gençliðini oynayan Ferit Kaya ya verdiði andý. Festivalde Rýza en iyi film seçilirken, filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoðlu da en iyi yönetmen ödülünü aldý. Pirselimoðlu, ödülünü, Kültür Bakaný Ertuðrul Günay ýn elinden aldý. Yaþamýn Kýyýsý filmindeki performanslarýyla en iyi yardýmcý kadýn oyuncu ödülü Nursel Köse ye; en iyi yardýmcý erkek oyuncu ödülü de Tuncel Kurtiz e verildi. En iyi erkek oyuncu ödülü, Mavi Gözlü Dev filmindeki performansýyla Yetkin Dikinciler in olurken, en iyi kadýn oyuncu ödülü de, Zeynep in Sekiz Günü filmindeki baþarýsý dolayýsýyla, Fadik Sevin Atasoy a verildi. T ü r k i y e Ergenekon da Sona Doðru Er g e n e k o n Soruþturmasý kapsamýnda Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek ve 3 kiþi daha tutuklandý. P e r i n ç e k B a y r a m p a þ a Cezaevi ne gönderilirken avukatý Bu bir tertip açýklamasý yaptý. Gözaltýndaki bir diðer isim, Ýstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroðlu ise yurtdýþýna çýkýþ yasaðý konarak serbest býrakýldý. Soruþturmayý iþ dünyasýndan siyasetçilere kadar herkes yakýndan izliyor. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin in yazýlý açýklamasý iddianamenin kýsa sürede tamamlanacaðýna iþaret ediyor. Zira, baþsavcý yüzbinlerce sayfalýk bilgi ve belgenin incelemesinde son aþamaya gelindiðine vurgu yapýyor. Baþsavcý, Soruþturmanýn kamuoyu gündemindeki diðer davalarla hiçbir iliþkisi yok. sözleriyle de AK Parti yi kapatma davasýyla baðlantý kurma çabalarýna karþý çýkýyor. Aykut Cengiz Engin ise medyadaki bilgi kirliliðine dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesi baþyazarý Ýlhan Selçuk un da gözaltýna alýndýðý 21 Mart operasyonu konusunda medyada çýkan haber, yorum ve deðerlendirmelerin büyük bölümü doðru deðil. diyen baþsavcý, soruþturmanýn selameti açýsýndan gizliliðin ve yayýn yasaðýnýn önemine dikkati çekti. ABD Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney, Ortadoðu turunun son duraðý Türkiye de temaslarda bulundu. Ortadoðu temaslarýnýn ardýndan Ankara ya gelen Amerikan Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney, birkaç saat ziyaretinde, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ile görüþtü. ABD Baþkan Yardýmcýsýnýn yoðun gündeminde, terörle mücadele, Irak, Ýran ýn nükleer programý, Ortadoðu barýþ süreci, Kosova daki geliþmeler önemli konu baþlýklarýydý. Baþkent te Cheney nin temaslarýna iliþkin en çok merak edilen soru Türkiye den Afganistan a muharip güç talep edilip edilmediðiydi. Gün içinde hem Baþbakanlýk kaynaklarý hem de diplomatik kaynaklardan, konunun görüþmelerde gündeme gelmediði bilgisi aktarýldý. Konuya iliþkin devam eden sorulara Baþbakan Erdoðan ýn yanýtý ise sitemkar ama netti: Temenni ederim ki inanýrsýnýz. Çünkü bunun cevabýný daha önce verdiðimiz halde inanýlmadý. Arkadaþlar böyle bir talep olmamýþtýr. Ýnþallah kayýtlarýnýza böyle girer. Bu sonra bunun üzerinde tekrar spekülasyonlar olmaz. Dick Cheney, Baþkent teki temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan, özel programý kapsamýnda Ýstanbul a geçti. Ýki Gazeteye Soruþturma Tam da bu açýklamanýn öncesinde yine Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Star, Taraf ve Yeni Þafak gazeteleri hakkýnda soruþturma baþlattý. Gerekçe: Gizlilik ve yayýn yasaðýna uyulmamasý. Sürece iliþkin siyaset cephesinden de deðerlendirmeler geldi. CHP Grup Baþkanvekili Kemal Anadol, Bir an önce dava açýlmalýdýr. 9 ay çok uzun süredir, süre uzadýkça spekülasyonlar, hukuk dýþý müdahaleler çoðalýyor. Hukukun selameti, yargýnýn baðýmsýzlýðý, demokrasimizin esenliði açýsýndan bu dava biran önce açýlmalýdýr. dedi. Saðduyu Çaðrýsý Ýþ dünyasý ise geliþmelerden endiþeli. Nitekim bu endiþe TÜSÝAD dan gelen saðduyu çaðrýsýna da yansýdý. Patronlar Kulübü açýklamasýnda, diyalog, tam demokrasi ve hukuka koþulsuz saygý vurgusu yaptý. TBMM Baþkaný Köksal Toptan ise, TÜSÝAD ýn saðduyu çaðrýsýný sözleriyle pekiþtirdi: Sonuç itibarýyla sayýn Ýlhan Selçuk un býrakýlmýþ olmasý hepimizi sevindirmiþtir. Yapýlmasý gereken heyecanlarýmýzý duygularýmýzý ideolojilerimizi bir tarafa býrakarak aklýmýzla düþünmemizdir. Herkese saðduyu çaðrýsý yapýyorum sükunet çaðrýsý yapýyorum. Cheney in Ankara Temaslarý Medeniyetler Buluþmasý Önemli Türkiye, medeniyetler çatýþmasý yerine medeniyetler buluþmasýnýn gerekliliðini her platformda dile getiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Köksal Toptan da Türkiye nin, medeniyetler uzlaþmasýný kendine çok önemli bir görev addettiðini bildirdi. Köksal Toptan yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýslam Konferansý Örgütü Parlamento Birliði nin 2. Olaðanüstü Konsey Toplantýsýnda, Genel Sekreterlik görevine seçilen Profesör Mahmut Erol Kýlýç a büyük görevler düþtüðünü belirtti. Toptan, genel sekreterin Türkiye yi Ýslam dünyasýna anlatýrken, Ýslam dünyasýný da dünyaya anlatacaðýný bildirdi. Toptan, son yýllarda adýna islamifobya denilen ve Ýslam dünyasýyla terörizmi peþ peþe hatýrlatan anlayýþa karþý yapýlacak çok þey olduðunu kaydetti.

12 Perşembe, 27 Mart 2008 G ü n c e l bilgisayarýn iþini yapabilen bilgisayar IBM, 1500 bilgisayarýn iþini tek baþýna yapabilen yeni bir anabilgisayar geliþtirdi. IBM in anabilgisayar modeli Z10 da 4 çekirdekli, 64 adet iþlemci bulunuyor... Sistem ve Teknoloji Müdürü Oral Tuntaþ, yeni bilgisayarýn, özellikle IBMTürk KOBÝ lerin ve diðer büyük iþletmelerin iþ yükünü hafifleteceðini ve ciddi tasarruf saðlayacaðýný ifade etti. Tuntaþ, þunlarý kaydetti: IBM in yeni modeli Sistem z10, 1500 bilgisayarýn iþini yaparken, bunu ayný sayýda makineden yüzde 85 daha az yer kaplayarak, yüzde 85 daha az enerji tüketerek ve yüzde 100 daha fazla performans göstererek gerçekleþtiriyor. Büyük kurumlarýn yükü gittikçe artan veri merkezlerine yüksek verimlilik getirmek için tasarlanan Sistem z10, bin 500 sunucu için gerekecek yazýlým lisanslarýný da konsolide ederek 30 a 1 oranýnda azaltýyor. Sistem z10 ile birlikte bir anabilgisayarda ilk defa 4 çekirdekli iþlemci kullanýlýyor. 64 adet iþlemcili Sistem z10, Linux, XML, Java, Websphere ve pek çok Servis Odaklý Mimari (SOA) tabanlý projeyi çalýþtýrabiliyor. Sistem z10, 1.5 terabyte a kadar yükseltilebilen sunucu baþýna hafýza imkanýyla, büyüyen iþ ihtiyaçlarýna karþýlýk veriyor. Sistem z10, ayný anda milyonlarca kullanýcýya hizmet verebiliyor. Yeni sunucunun, 5 yýlda ve 5 binden fazla araþtýrmacýnýn ortak çalýþmasýyla geliþtirildiðini anlatan Tuntaþ, þöyle konuþtu: Sistem z10 üzerinde çalýþan IBM Rational Business Developer yazýlýmý, System z10 müþterilerine üretim süreçlerini kýsaltmada yardýmcý oluyor. Yazýlým ayný zamanda mevcut COBOL tabanlý uygulamalarýn web servislerine dönüþtürülmesini saðlýyor. Host Access Transformation Services (HATS) ise anabilgisayar uygulamalarýna cep telefonu ve PDA araçlarla ulaþýlabilmesini mümkün kýlýyor. Film ve müzik indirenlerin baðlantýlarý kesilecek Ýngiltere de internetten film ve müzik indirenlerin baðlantýlarýnýn servis saðlayýcýlar tarafýndan kesilmesini öngören yasanýn hazýrlýklarýnýn tamamlandýðý bildirildi... Korsana karþý savaþ çerçevesinde hazýrlanan yeni yasa, servis saðlayýcýsý þirketleri bu konuda kesin ve katý bir tutum içine girmeye zorlayacak. Servis saðlayýcýlar, internetten film ve müzik indirdiðini tespit ettikleri abonelerinin internet baðlantýlarýný kesmek zorunda kalacak.yasaya göre, yasa dýþý film ve müzik indirdiðinden kuþku duyulan aboneler önce birer mail gönderilecek uyarýlacak. Ayný durumun ikinci kez tekrarlanmasý halinde, abonenin internet baðlantýsý belli bir süreyle kesilecek. Yasa ayný suçu iþlemekte ýsrar eden kullanýcýlarýn üçüncü kez yakalanmalarý halinde, servis saðlayýcýlarýyla olan anlaþmalarýnýn iptal edilmesini ve internet baðlantýlarýnýn da tümüyle kesilmesini emredecek. Yasa, uygulamayý takipte eksikliði görülen servis saðlayýcýlarýna da yaptýrýmlar içeriyor. Buna göre, kurallarý çiðnediði tespit edilen abonelerine gerekli cezalarý uygulamayan servis saðlayýcýsýnýn da mahkemeye verilmesi ve yasanýn çiðnendiði vakalarýn mahkemeye delil olarak sunulmasý öngörülüyor. Ýngiltere de her yýl 6 milyon broadband kullanýcýsýnýn yasa dýþý olarak internetten film ve müzik kopyaladýklarý tahmin ediliyor. Film ve müzik yapýmcýlarýysa bu þekilde bütün copyright larýnýn çiðnendiðini ve her yýl milyonlarca sterlinlik kayba uðradýklarýný belirtiyor. Türk bilimadamýnýn büyük baþarýsý Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Batu Erman, en iyi araþtýrmacýlarý Avrupa araþtýrma alanýna kazandýrmak amacýyla verilen Marie Curie Mükemmeliyet Ödülü ne deðer bulundu. Erman, 5 araþtýrmacý arasýna girerek Marie Curie Mükemmeliyet Ödülü ne layýk görülen ilk Türk Araþtýrmacý unvanýný kazandý. AB Çerçeve Programý Uluslararasý Yeniden Entegrasyon Programý kapsamýnda Türkiye ye dönen Erman, Molecular Biological Targeting of T Lymphocyte Signal Transduction and Development konulu çalýþmasý ile Avrupa nýn bilim elçileri arasýna girmeyi baþardý. En iyi araþtýrmacýlarý Avrupa Araþtýrma Alaný na kazandýrmak ve Avrupa Araþtýrma Alaný nýn görünürlüðünü artýrmak amacýyla 2003 yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen Marie Curie Excellence Awards/Marie Curie Mükemmeliyet Ödülü (EXA) ilk kez bir Türk Araþtýrmacý nýn oldu. Brüksel de 12 Mart ta yapýlan ödül törenindeki konuþmasýnda TÜBÝTAK burslarý ile baþlayan giriþimlerine Marie-Curie programlarý ile farklý bir boyut kattýðýný ifade eden Doç. Dr. Erman, ödülünü Avrupa Komisyonunun Bilim ve Araþtýrmadan Sorumlu Komiseri Janes Potocnik ten aldý. Google a Avrupalý rakip geliyor Avrupa ülkeleri Ýnternet in en büyük arama motoru Google a rakip çýkarma arayýþýnda. Sitenin adý Quaero, Latince de Arýyorum anlamýna geliyor. Ama iþleri hiç de kolay deðil. Zira rakipleri çok güçlü... Ý nternet devi Google a Avrupalý rakip geliyor. Sitenin adý Quaero. Yazýlým, bilgisayarlarýn yaný sýra televizyonlar ve cep telefonlarýna da girecek. Projenin arkasýnda Avrupa Komisyonu ndan onay alan Fransa var. Bu çerçevede, 152 milyon dolarý gözden çýkaran Fransýz hükümeti, projenin 5 yýllýk finansmanýn yarýsýný karþýlamayý vadediyor.2005 yýlýnýn Nisan ayýnda Jacques Chirac ve Gerhard Schroeder in ortak fikrinden doðan ve bugüne kadar içeriði gizli tutulan Quaero, Fransýz teknoloji devi Thomson ýn liderliðinde, 23 Fransýz ve Alman yazýlým þirketi ve üniversiteden oluþan bir konsorsiyum. Google a rakip olma hedefini taþýyan arama motoruna, geliþtirildiði ilk beþ yýlda Fransa ve Almanya nýn ayýrdýðý bir - iki milyar Euro luk araþtýrma-geliþtirme fonu, ABD li dev Google ýn bütçesi yanýnda çok küçük kaldýðý için de çeþitli çevrelerce alaya alýnmýþtý. Avrupa nýn bugüne kadar Google karþýsýnda rakip çýkaramamasý, Avrupa daki þirketlerin ortak hareket edememesine baðlanýyordu. Zira, bazý Alman partnerler, 2006 yýlýnýn Aralýk ayýnda Fransa ile Quaero nun tasarýmýyla ilgili olarak anlaþmazlýk yaþayýnca projeden çekildi ve Alman hükümetinin desteklediði Theseus arama motoru projesine odaklandý. Fakat, Avrupa Komisyonu, Salý günü Quaero tüm Avrupa toplumlarý açýsýndan olumlu bir proje diye açýklama yapýnca, giriþimin AB nin tam desteðini aldýðý da netlik kazandý. Proje lideri Thomson ýn açýklamasýna göre Quaero, çoðunlukla Internet network geliþtiricilerine, içerik daðýtýcýlarýna ve film prodüksiyon stüdyolarýna hizmet vermeyi amaçlýyor. Fakat Quaero nun iþi yine de çok zor. Zira, Google, yeni yazýlýmlar ve telekom servisleriyle, sektördeki liderliðini daha da saðlamlaþtýrmak yolunda ilerliyor. Beyni okuyan makine geliþtirildi Bilim adamlarý, beyin faaliyetlerini tarayarak insanlarýn zihnindeki imgeleri okuyabilecek bir bilgisayar tekniði geliþtirdi. Araþtýrma, gelecekte insanlarýn hayalleri ya da anýlarýný görüntüleme teknolojisinin geliþtirilmesi ihtimalini doðuruyor. Bu büyük buluþ, ABD li bilimadamlarýnýn, hastanelerde teþhis sürecinde sýkça kullanýlan MRI yani manyetik çözünürlük görüntüleme tekniðiyle, bir dizi siyah beyaz fotoðraf gösterdikleri deneklerin beyinlerini incelemeleri sonucunda geldi. Uzmanlar, daha sonra bir bilgisayar yoluyla yaptýklarý her 10 tahminden 9 unda, deneðin ne tür bir imgeye odaklandýðýný tespit etmeyi baþardýlar. Araþtýrma, gelecekte insanlarýn hayalleri ya da anýlarýný görüntüleme teknolojisinin geliþtirilmesi ihtimalini doðurdu.

13 13 Perşembe, 27 Mart 2008 G ü n c e l Suçlular ve kurbanlar saçlarýndan bulunabilecek ABD de polis, bundan böyle bir tutam saçla suçlularýn yerini ya da cinayete kurban gidenlerin kimliklerini tespit edebilecek. ABD nin Utah Üniversitesinden araþtýrmacýlar, ülkedeki kuaför salonlarýndan toplanan saçlar ve musluk suyu örnekleriyle bazý kiþilerin nerede olduklarýný gösterebilecek kimyasal farklýlýklarý ortaya koymayý baþardý. Araþtýrmaya göre, saçtaki hidrojen ve oksijen izotoplarýndaki farkýn yüzde 85 i içme suyu bileþenlerinin farklýlýðýndan kaynaklanýyor. Kiþinin yedikleri ve içtikleri de saçlarýna geçtiðinden bir tutam saç kiþinin haftalar hatta yýllar önce nerede olduðunu bulmaya yardým edebiliyor.araþtýrmacýlardan Thure Cerling ve ekibi, saçtaki hidrojen ve oksijen izotoplarýnýn farklý oranlarda gösterildiði bir liste hazýrladý. Bu liste kiþilerin tam olarak nerede olduklarýný göstermese de farklý coðrafi bölgelere ait bilgiler saðlayarak, þimdiden polisin cinayete kurban giden ve 2000 de cesedi bulunan kadýnýn kimliðini tespit etmesini saðladý. Araþtýrmacýlar, bu tekniðin, beslenmeyle ilgili hastalýklarýn belirtilerini saptamada doktorlara, göç eden topluluklar ya da soyu tükenmiþ hayvanlarýn izini sürmede antropologlar ya da arkeologlara yardýmcý olabileceðini vurguladýlar. Araþtýrmaya katýlanlardan Jim Ehleringer ýn geliþtirdiði benzer bir teknik daha önce Amerikan Uyuþturucuyla Mücadele Kurumu tarafýndan kokain ya da eroinin üretim yerini bulmakta kullanýlmýþtý. Araþtýrma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yer alýyor. Bilgisayar þimdi gözünüzün içine bakýp söz dinliyor Bilgisayar kullanmak için artýk göz takibi yeterli oluyor. Tobii firmasý tarafýndan geliþtirilen teknoloji ile internet reklamýnda izleyicilerin nereye baktýklarý analiz ediliyor. Özürlüler sadece göz takibiyle bilgisayarý kullanýyor. Geliþen teknoloji sayesinde artýk bilgisayarýn tuþ takýmýný kullanmadan sadece göz takibiyle komut vermek mümkün oluyor. CeBIT Biliþim fuarýnda Gelecek Parký (Future Park) içinde yer alan Tobii firmasý bilgisayarýn tuþ takýmý olmadan kullanýlmasýný saðlýyor. Farklý amaçlar için kullanýlan teknolojinin, kullanýlmadan önce kullanýcýnýn gözlerinin kalibre edilmesi gerekiyor. Sonrasýnda göz takibi yoluyla bilgisayar kullanýlabiliyor. Özürlüler sadece göz takibi ile istedikleri kelimeleri veya cümleleri rahatlýkla yazabiliyor. Gözü Takip Ediyor Tobii, bilgisayar monitörüne baðlý ya da ayrý olarak kullanýlabiliyor. Bilgisayara kurulan farklý yazýlýmlarla göz takibi deðiþik amaçlarla kullanýlýyor. Tobii Eye Tracking adý verilen çözüm, askeri amaçlý kullanýmdan özürlülerin göz kontrollü yazý yazmasýna kadar farklý uygulamalar için kullanýlabiliyor. Osmanlý tarihinin eksik býraktýðý noktalarý tamamlayan önemli belgeler RAÝF VIRMÝÇA SUZÝ ÇELEBÝ GAZAVATNAMESÝ - 15 Transkribi Güneþ batmýþdý vü olmýþdý ahþâm Yatup ol gice leþker itdi ârâm Dönüp bunca fütûh u nusretile Yetiþdiler konaga þevketile Seher kim subh-gâhun pdiþâhý Bu sîmîn tahtun ol zerrîn külâhý Çýkup dîvân-ý a lâya oturdý Cihânun cümle hâcâtýn bitürdi Yerinden durdý serverler tamâmý Gelüp Îsâ Beðe virdi selâmý Oturdý her biri yerlü yerinde Kimi Rüstem kimi Behmen yerinde Tutup ferzin erenlerden yana ruh Didi olsun mübârek îd-i ferruh Bu îdün bir demi ay bir güni yýl Fedâ olsun ana bin cân ü bin dil Bu îdile cihân oldý münevver Zihî îyd-i þafv Allahü ekber Yine ratbü l-lisân oldý Alî Beð Yine gevher-nisâr oldý Alî Beð Yine Îsâ Beðe kýldý bit âbý Didi iy dîn ü devlet âftâbý Hemîþe düþmenün baþý kesilsün Kýlýcun arþ ayagýna asýlsun Demâdem ser-keþ olsun pây-mâlün Dikilsün çerha râyât-ý celâlün Ne pervâ sana mekrinden hasûdun Ne gam Îsâya ta nýndan cehûdun Sayfa 38 Ýcâzet himmet eylerse varayýn Kalan ýklîmine âteþ urayýn Ýþin küffvrun ah ü vah idem ben Hudâ avnile câhýn çâh idem ben Didi iy ehl-i islâmin penâhý Bu eshâbun Alî þevketlu þâhý Seni gördi cihân Haydar yerine Seni baþ itdi kudret leþkerine Süvâr ol Dülüle azmit Alî vâr Adûya Zü l-fikârun çek yine var Cihân þeh-bâzýsýn pervâz urup dön Hasûd-ý zvg-þeklün ömrine kon Kelîsâsýn yakup nâr ile nür it Duhâný kubbeye dûdýn bahûr it Gazâ arslanýsýn saydit gazâle Mu anber turra vü miskîn külâle Ýcâzet virdi çûn Zâl-ý cihân-bin Vedâ itdi ana ol Rüstem-âyîn Revân servi boyýn çekdi kenâra Didi ýþmarladým ol Bîr ü Bâra Inâyet rehberi hem-râhun olsun Selâmet mülki menzil-gâhun olsun Sýrâtu l-müstakîm olsun tarîkun Erenler yâhir u bâtýn refikun Kuþadup tîgýn ol hurþîd-pâye Süvâr oldý semend-i bâd-pâya Semend-i mâh-menzil çerh-gerdiþ Burâk-ý berk-sür at ra d- izziþ Sayfa 39 Ne meydâna ki ol gülgûn boþandý Felek hýnki hasedden kan kaþandý Þikâristânda ger depretse aný Kaçurmazdý gazâl-i âsmâný Sala itdi kamu ehl-i gazâya Kadem basmagýçün râh-ý safâya Alay alay u saf saf pehlevânlar Bu yolda câna baþa kalmayanlar Dirildi yanýna ol zer-külâhun Nitekim kevkeb-i seyyâre mâhun Yola azmeyledi ol Þâh-ý gâzî Bezendi gâzîlerle deþt ü yazý Ne yazý cennet-i adnün misâli Seper gül-þen sünü tûbâ nihâli Yire indi felek dirsem revâdur Siper gün nîze hatt-ý istivâdur Ne nîze sidre-i a lâya hem-ser Ne bayrak þeh-per-i Cibrîle benzer Yöneldi fîserbîli l-lah gazâya Tevekkül kýldý cânile Hudâya Ne cân endîþesi ne nân ümîdi Ýki âlemde bir Cânân ümîdi Zihî âþýk zihî gâzî-i sâdýk Bu gâzîdür olan Dîdâra lâyýk Gel iy gâzî bu fânîden güzer kýl Heman evvel kademde terk-i ser kýl Çû alur dâný minnetsüz bu devrân Fedâ kýl minnet itsün bari Cânân Sayfa 40

14 Perşembe, 27 Mart 2008 K ü l t ü r 14 Foto: Nafiz Lokviça Toprak susar taþ konuþmaz hýrsýzlarýn damlarýnda da yuva yapar kuþlar Agim Rifat Melek teyzem benim üç evin tek gelini üç evin emek güzeli daha kendini kendine sormaya vakit bulamadan daha anlatamadan içindeki derdini bel vermiþ yüreði kapanmýþ çeyiz sandýðý örtülmüþ yüzü yirmi yazý kýzlýðý her þeyi Telli duvaðýný taktým içime teyzem benim Melek her bahar yeniden erguvanlarla beraber açar Vuran vurur vurulan ölür ve serde yine anamýzý aðlatan o -kabahat vuranda deðil vurulandadýr- kalýr Abo Abidin dayým benim Maraþ ýn soðuk sularý kadar keskin Þar Daðý nýn karlý tepeleri denli býçkýn ve gür Bismillahirrahmanirrahýym diyerek Hisar Baba Tekkesi ne her akþam sevgilisine akordeon çalarmýþ kale duvarlarýnýn dibinde Ey Akdere yiðit arkadan mý vurur ey koca çýnar sen varken nasýl olur da Abidin ölür bu matem kimin matemi bu feryat bu kan tabuttan sýzan ve yaklaþa yaklaþa giderayak uzaklar Sultan-i Nevruz dan Sultan-i Nevruz a vurulan dolaþýr durmaz vuraný arar Abo: yakasýnda gül Abo: sýrtýnda býçak dolaþýr Abo Abo yu vuran Üsçüpli alçak Ne çýkar kuþ olmaktan herkeste tabanca ÞÝÝRÝN ATEÞÝ Teþfik etmek, Kosova Türk þiirinin yolunu açýp tekrar tekrar ateþini yakmak adýna, bundan böyle bu sayfada usta þair Agim Rifat Yeþeren, her hafta bir þiirle çýkacak karþýnýza sevgili okuyucular. Býçak 1. Sordum Barcelona da küçük bir çocuða Lorka nýn gömütü nerede yavrum Dedi çocuklarýn oyunlarýnda hep Sordum Sevilla da bir genç kýza Lorka nýn gömütü nerede kýzým Dedi kýzlarýn yüreklerinde hep Sordum Madrit te kör bir yolcuya Lorca nýn gömütü nerede amca Dedi körlerin gözlerinde hep 2. Otuzaltýlarda kez baktýn maviye ilk kez otuzaltý yýl sonra gördüm maviyi gömütünde mavi baþýmüstündedir o günden sonra hep Otuzaltýlarda son kez duydun seviyi ilk kez otuzaltý yýl sonra ayrýlýþý sezdim sevi yüreðimdedir o günden sonra hep Otuzaltýlarda ilk kez ölmedin ilk kez otuzaltý yýl sonra geldim yanýna birlikteyiz o günden sonra hep 3. Lorka dan olmak, düðündür kanlý alaylar gelir çalgýlarla, ölülerle döner alaylar Balkan Türk Þiiri Hazýrlayan: Agim Rifat Lorka Soyutlamasý Ýnsanlarla gökyüzü güzel olmaz yeryüzünün tacý insanlar der anam Lorka dan olmak, ýþýktýr kýrmýzý gelin aklarla gelir, karalarla döner gelin Renkler gökyüzüne çýkmaz yeryüzünün tacý renkler der anam sabah açar yapraklarýný, kapar akþamlarý Lorka yýllardýr yüreðimde bir aðaç bir devrim türküsüdür bu söylenir düðünlerde 4. Açýk býrakýrým penceremi belki Lorka girer düþüme düþümde onu düþlerim hep Açýk býrakýrým kapýlarýmý belki Lorka gelir evime en çok sevdiðim Görmedik birbirimizi yattýk ayný otel odalarýnda sevdik ayný kýzlarý belki Prizren tiyatroya doydu Türk Tiyatrosunun 72 nci, Prizren Kültürevi "Nafiz Gürcüali" Türk Tiyatrosunun 30 ncu ve Rumeli Türk Tiyatro Sanatçıları Derneğinin 15. yıldönümü dolayısıyla, Prizren Kültürevi "Nafiz Gürcüali" Türk Tiyatrosu jübile kutlamaları münasebeti ile "Bir Delinin Hatıra Defteri" isimli oyun, galadan sonra hafta sonu tekrar ile seyircinin karşısına çıktı. Nafis Gürcüali nin yönetmenliğinde sahnelenen Bir Delinin Hatıra Defteri adlı monodramı Hayrullah Şkurtak canlandırdı. Oyun seyirciden büyük beğeni kazandı. Dünyaca ünlü Ukraynalı yazar Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un kaleme aldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" öyküsünden uyarlanarak Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun yazdığı ve Coşkun Tunçtan tarafından Türkçeye çevrilen tek kişilik oyun, Kosova'nın ünlü yönetmeni Nafiz Gürcüali tarafından sahneye konuldu. Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu'nun ödüllü oyuncularından Hayrullah Şkurtak'ın tek başına oynadığı oyunun konusu şöyle: Sıradan bir 3. dereceden Necati Zekeriya memur olan Aksentin İvanoviç Poprişçin, bu sıradanlığı karşısında sürekli aşağılanır, alaya alınır ve günün birinde Poprişçin çok yüksek tabakadan bir kızın kendisini sevdiğini sanır. Hayal dünyasındaki mutluluğu kızın daha soylu bir beyzadeyle evlenmek üzere olmasını öğrenmesi ile yıkılır. Bundan sonraki hayalleri, onun da tıpkı o soylu gibi bir asilzade hatta belki de bir kral olmaktır ve günün birinde Aksentin İvaneviç Poprişçin, kendini İspanya Kralı olmuş bir vaziyette akıl hastanesinde bulur.

15 15 Perşembe, 27 Mart 2008 BM, 2008 i tuvalet yýlý ilan etti G ü n c e l 2008 i tuvalet yýlý ilan eden BM, insanlarýn yüzde 40 tan fazlasýnýn saðlýklý tuvalet imkanýndan mahrum olduðunu bildirdi. BM ye baðlý Dünya Saðlýk Örgütü Müdür Yardýmcýsý David Heymann, Cenevre de düzenlediði basýn toplantýsýnda, saðlýksýz tuvaletler yüzünden bulaþan hastalýklarýn dünyada her yýl iki milyon çocuðun hayatýna mal olduðuna dikkati çekti. Bulaþýcý hastalýklarýn dünyada yýlda 15 milyon kiþinin ölümüne yol açtýðýný vurgulayan Heymann, altyapýnýn saðlýklý hale getirilmesiyle bu sayýnýn bir çýrpýda azalacaðýný belirtti. Birçok ülkede tuvalet konusunun yýllarca ihmal edildiðini anlatan WHO yetkilisi, yeryüzündeki insanlarýn yüzde 41 inin saðlýksýz tuvaletlerde ihtiyaç gördüðünü, bir baþka ifadeyle insanlarýn kirli sularla temas ettiðini, bunun da baþta ishal olmak üzere hastalýklara davetiye çýkardýðýný anlattý. BM uzmanlarýna göre, tuvaletsizlik, saðlýk dýþýnda güvenlik açýsýndan da sakýnca doðuruyor. Öyle ki, özellikle kadýn ve çocuklar, geceleri tuvalet ihtiyacý için dýþarý çýkýnca taciz veya tecavüze uðrayabiliyor. Tuvalet yokluðu, eðitim alanýna da olumsuz yansýyor. Bazý okullarda kýz ve erkekler ayný tuvaletleri kullanýyor, ancak kýzlar ergenliðe geçiþte tuvaleti yok diye okulu býrakýyor. BM verilerine göre, 1990 la 2004 arasýnda 1,2 milyar insan daha saðlýklý tuvalet imkanýna kavuþtu. Ancak halen yaklaþýk 2,6 milyar insanýn evinde tuvalet yok... WHO uzmanlarýna göre, tuvalet sistemini iyileþtirmek için harcanacak 1 lira, ortalama 9 lira olarak geri dönüyor. Sözgelimi, 1991 yýlýnda Peru da baþgösteren kolera salgýný 800 milyon dolarlýk fatura çýkardý. Oysa çok daha küçük bir rakamla gecekondu mahallelerinin tuvalet altyapýsý ýslah edilebilir ve böylece bu salgýnýn önüne geçilebilirdi... Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Geçen haftaki bulmacanın çözümü NO:41 Bulmaca No: 42 Kaka, amir\ alo\ klima, pa, oleg, n, e, ozan, ai, lemon, ide, oran, omar. Türkçenin Kosova sý Kökler ve Bitkileri Türk boy ve devletlerinin tarihi, miladýn çok öncesine dayanýr. Türk kültür dairesi oldukça geniþ bir toprak kýsmýnda, oldukça uzun tarihî süreçlerden bugüne kadar yayýlmýþ durumdadýr. Milattan sonraki yýllarda aþaðý yukarý yýllarý arasýnda hüküm süren Göktürk Kaðanlýðý, Türk devlet yapýsýndan sadece birisidir. Büyük ihtimalle, Göktürk hanedanlýðýndan çok önceki bir dönemden itibaren kullanýlan runik yazý, Göktürkler devrinde büyük bir yaygýnlýkla kullanýlmýþtýr. Orhun Abideleri gibi anýt taþlarda bu yazý ölümsüzleþerek bugüne gelmiþtir. Runik þekilli yazýlarýn odaklandýðý buluntu merkezleri Transilvanya, Kuzey Ýtalya, Fransa, Doðu Avrupa ülkeleri, Kýrým, Kafkasya, Ýdil-Ural Havzasý, Altay-Sayan Daðlarý, Lena Nehri havzasý, Gobi çölü ve çevresi, Hazar Denizi ve Baykal Gölü arasýndaki Orta Asya ve Güney Sibirya bozkýrlarýdýr.bu bölgeler ayný zamanda Hun, Avar, Bulgar, Suvar, Hazar, Göktürk, Peçenek, Kýpçak, Uygur, Kýrgýz, Karahanlý gibi Tük boy ve devletlerinin hükümran olduðu sahalardýr. Türkler, Orta Asya, Güney Sibirya, Volga ve Kafkasya bölgelerine sahip olmuþlardýr. Eski Türkçe anýtlar da Orhun, Yenisey, Talas, Doðu Türkistan, Peçenek, Tuna, Volga-Don, Sekler, Kafkasya ve Macaristan sahalarýnda yoðunlaþmaktadýr.en uç noktalarý þu þekilde sýralayabiliriz.doðudan baþlayacak olursak, Mançurya da Japon savaþý sýrasýnda bulunan ve üzerinde Göktürk yazýsýyla Suyupin yazýlý bir damga vardýr. Mançurya da Vladivostok un kuzeyinde 14. Yüzyýlda kurulan Pohai Hanlýðýnýn baþþehrinin adý da Suyupin dir.1999 yýlý baþlarýnda Harward Üniversitesi nden Dr. Richard Meadow tarafýndan Pakistan ýn Harappa harabelerinden çýkan küçük bir kiremit üzerinde aþaðýdaki yazýtý (üzerinde altý runik karakter bulunan kiremit) da dikkate aldýðýmýzda güneydoðudaki uç noktayý da þimdilik kaydýyla belirleyebiliriz.kuzeyde, Baykal Gölü içindeki Olohon Adasý nda taþ kömüründen yapýlmýþ ve üzerindeki þekilde Göktürk yazýsýyla kadýrýk agýrþak yazýlý aðýrþaðý görmekteyiz. Güneyde þimdiye kadar, Yavuz Sultan Selim zamanýnda Ýstanbul daki Elçi hanýna hapsedilen Macar elçisinin han duvarlarýna yazdýðý Sekel yazýlý metin sayýlmakta idi. Ancak, Kýrþehir de tarafýmýzdan bulunan, üzerinde dört karakterli Göktürk (runik) yazýsý olan iki makas ile bir adet halý taraðýnýn da Göktürk yazýsýnýn yayýlma sahasý içinde dikkate alýnmasý güneydeki uç noktayý daha aþaðýlara çekmektedir.güneybatýda, Ýtalya da Ravenna þehrinde Nikolsburg þatosunda bir konta ait kitaplar arasýnda bulunan Göktürk versiyonuyla yazýlmýþ parçalar ile Etrüsk yazýtlarýný Göktürk yazýsýnýn yayýlma sahasý içerisinde saymak gerekir. Batýda Romanya, Transilvanya da Sekel yazýsýyla yazýlmýþ metinlerin Alpay ÝÐCÝ yanýnda, Nagy-Szent Miklos bölgesinde bulunan (Attila nýn hazinesi olduðuna inanýlan) definedeki bazý parçalar üzerindeki yazýlar ile Macaristan da bulunan eserleri belirtmeliyiz.kuzeybatýda ise özellikle Ýsveç, Norveç ve Danimarka da yaklaþýk 3500 taþ üzerinde bulunan Futhark adýyla anýlan buluntularýn da Göktürk (runik) yazý ailesi içerisinde deðerlendirilmesi doðru olacaktýr. Ýlk paragrafýn yazarý Halil Açýkgöz ve sonraki alýntýlarýn sahibi, Doðu Avrupa daki Göktürk (Runik) Ýþaretli Yazýtlar adlý atlas hüviyetli eserin yazarý Ýsmail Doðan hocalarýmýzdan yaptýðým bu alýntýlamalar, size bir Türk yazý sisteminin sýnýrlarýný belirtmek içindi. Peki, böyle bir giriþle ne amaçladým? Bu yazýmda, Kosova mda yaþayan insanlara, Balkanlar ýn insanlarýna, bu topraklarýn geçmiþine dair hatýrlatma yapmayý istedim. Buna da Goralýlarla ilgili birkaç yazý vesile oldu.goralý yurttaþlarýmýzýn kökenleri hususunda düþünceler ortaya atýldý. Bu düþüncelerden biri, Balkanlar ýn geneline dair yürütülen bir politikanýn uzantýsý olarak Goralýlarý, Slav denizinin bir parçasý olarak görmekteydi. Bu fikre göre Goralýlar, çevrelerinde yaþayan diðer Slav halklarý gibi Slav idiler. Osmanlýlar onlarý Müslüman yapmýþlardý.köken hususundaki bir diðer fikir ise bu aralar sayýn Doç. Dr. Ebubekir Sofuoðlu tarafýndan dillendirildi. Goralýlarýn, Çanakkale Savaþlarý zamanýnda gönüllü olarak Çanakkale cephesine gitmelerinin üzerinde duran Sofuoðlu, onlarýn kökenleri hususunda daha baþka belirtmelerde de bulunmuþ. Ben, bu konuda þimdilik kesin bir yargýda bulunmasam da yukarýda yazdýklarýmý sunuyorum. Hani ara ara dediðim gibi, Türk kültürü konusunda bilinmeyen ve bulunmayanlar çoktur. Bu coðrafyalar ve bu zamanlar kim bilir daha ne gibi verileri ve bilgileri sunacaklardýr! Bugün Kosova da, kendisine Türk, Arnavut, Boþnak, Goralý, Roman, Sýrp vb diyenlerin kaçta kaçýnýn gerçekten bu ýrka ait olduðunu araþtýrmak þu zaman için çok gereksiz bir fikir olacaktýr. Gün, elde kalanlarý güzelce koruma günüdür. Irkî mensubiyet konusunda bugün bu topraklarda bazý siyasî durum ve geliþmeler, aidiyet hususunda önem arz etmeye baþladý. Ýnsanlarýn bir kýsmý, geçmiþin bazý dönemlerinde olduðu gibi, yaþam gaileleri ve gelecek açýlýmlarýna baðlý olarak kendilerini tarif etmeye baþladý. Dünyada ýrk mensubiyeti açýsýndan netlikte bulunmayan toplumlar, er ya da geç, bir devlet veya toplum tarafýndan psikolojik kontrol altýna alýnýr. Nasýl rotasý olmayan bir gemiye hiçbir yel yardým edemezse, nereden gelip nereye gittiðini bilmeyen bir topluma da hiçbir geliþme yardým edemez. Goralýlýk gibi konularda bizim çok dikkatli ve bilinçli olmamýz gerekiyor. Diðer bölgelerde olduðu gibi, Balkanlar da da çok fazla kayýplarýmýz var. Bunu tarih çok güzel bir þekilde söylüyor.

16 Perşembe, 27 Mart 2008 K o n k u r 16

17 Perşembe, 27 Mart T o p l u m M. Tevfik Yücesoy Din ve Toplum (Þehit) Ersan MAZREK ALLAH IN MÜMÝNLERE DÜNYADA VAATLERÝ Allah müminlerin tevbelerini kabul eder Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiþ olarak Allah a döner. (Furkan Suresi, 71) Allah, iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va detmiþtir, onlar için bir baðýþlanma ve büyük bir ecir vardýr. (Maide Suresi, 9)] Allah müminlerin kötülüklerini iyiliklere çevirir Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan baþka; iþte onlarýn günahlarýný Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok baðýþlayandýr, çok esirgeyendir. (Furkan Suresi, 70) Allah zor anlarda müminleri melekleriyle destekler Þüphesiz: Bizim Rabbimiz Allah týr deyip sonra dosdoðru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onlarýn üzerine melekler iner (ve der ki:) Korkmayýn ve hüzne kapýlmayýn, size vadolunan cennetle sevinin. (Fussilet Suresi, 30) Allah Kendi dinine yardým edenlere yardým eder Onlarý hidayete erdirecek ve durumlarýný düzeltip-ýslah edecektir. Ve onlarý, kendilerine tarif edip-tanýttýðý cennete sokacaktýr. Ey iman edenler, eðer siz Allah a (Allah adýna Ýslam a ve Müslümanlara) yardým ederseniz, O da size yardým eder ve sizin ayaklarýnýzý saðlamlaþtýrýr. (Muhammed Suresi, 5-7) Allah dualara icabet eder Balýk sahibi (Yunus u da); hani o, kýzmýþ vaziyette gitmiþti ki; bundan dolayý kendisini sýkýntýya düþürmeyeceðimizi sanmýþtý. (Balýðýn karnýndaki) Karanlýklar içinde: Senden baþka ilah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çaðrýda bulunmuþtu. Bunun üzerine duasýna icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardýk. Ýþte Biz, iman edenleri böyle kurtarýrýz. (Enbiya Suresi, 87-88) Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmiþti de, ne güzel icabet etmiþtik. Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmýþtýk. (Saffat Suresi, 75-76) Allah müminler için kolaylýk diler Allah, hiçbir nefse ona verdiðinden baþkasýyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüðün ardýndan bir kolaylýðý kýlýp-verecektir. (Talak Suresi, 7) Allah, size kolaylýk diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylýk) sayýyý tamamlamanýz ve sizi doðru yola (hidayete) ulaþtýrmasýna karþýlýk Allah ý büyük tanýmanýz içindir. Umulur ki þükredersiniz. (Bakara Suresi, 185) Allah mümin kullarýna rahmet eder O dur ki, sizi karanlýklardan nura çýkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü minleri çok esirgeyicidir. (Ahzab Suresi, 43) Mü min erkekler ve mü min kadýnlar birbirlerinin velileridirler. Ýyiliði emreder, kötülükten sakýndýrýrlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekatý verirler ve Allah a ve Resûlü ne itaat ederler. Ýþte Allah ýn kendilerine rahmet edeceði bunlardýr. Þüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71) Deðerli varlýðýmýz, eþim babamýz ve dedemiz Ýbrahim (Ýsmail) BURNÝK (Terzi) Ölümünün 5. yýlýnda rahmetle anýyoruz. En deðerli varlýðýmýz babamýza doya doya sarýlýp, kokusuna doymadan, ona hasret kaldýk. Sen ölmedin, bizim kalbimizdesin ve sonsuza dek bizlerle yaþayacaksýn. Topraðýn bol, Mekanýn cennet olmasý için duacýyýz. Ananlar: Eþi Fatime, Oðlu: Dr.Cengiz, Kýzlarý: Magbule, Melda, Gelini: Ferda, Damatlarý: Kemal, Cengiz ve Torunlarý: Beste ve Mert yýlýnda Retimye köyünde þehit düþen evladýmýzý 9 uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anýyoruz. Mekanının Cennet katýnda olmasý için Yüce Mevla ya duacýyýz... Seni hiçbir zaman unutamayan: Babasý: Mehmet, Annesi: Fikriye, Kardeþleri: Adnan, Aslan, Feyzullah, Hayrullah ve Ertan Kýzkardeþleri: Türkan, Þükran ve Kadriye ÞÜKRÜ TABAK Ölümünün 1 nci haftasýnda özlemle anýyoruz. Ruhun þad mekanýn cennet olsun. Eþi: Sevim Kýzý: Dua Oðlu: Dardan ve tüm Tabak aile efradý OKTAY CÝBO 1.ölüm yýldönümünde rahmetle anýyoruz. Aradan kocaman bir yýl geçse de dünde, bu günde, yarýnlarýmýzda, hasretinle canýmýzda, özleminle kalbimizde, hayalinle özümüzde, sýcaklýðýnla her an yer yerde bizimle birliktesin. Aldýðýmýz her nefeste sen varsýn, yaþadýðýmýz her an seninleyiz. Baban: Mehmet, Annen: Visal, Eþin: Fatmire, Oðlun: Mehmet, Kýzlarýn: Berna ve Ýlyada, Kýzkardeþin: Meralda, Damadýn: Fikret ve Yeðenlerin: Funda ve Meray Asim (Rüstem) Pala yý Ölümünün 1. yılında rahmetle anýyoruz. Sen baþýmýzýn tacý evimizin direðiydin. Ölümsüzlüðe gittiðinden bu yana içimizde ki yangýn hiç sönmedi, sönmeyecekte. Ayrýca bizler var oldukça sende bizlerle birlikte içimizde yaþayacaksýn. Mekanýnýn cennet olmasý için Allah a duacýyýz. Ruhun þad olsun. Ananlar: Eþi: Saniye, Oðlu: Orhan, Kýzlarý: Ümran, Özcan, Severcan, Gelin: Sebahat, Damatlarý: Nezir, Rami, Luan ve torunlarý.

18 K a d ı n Perşembe, 27 Mart Çocuklarýnýzý çok öpmeyin, öptürmeyin Prof. Dr. Yavuz Baykal, daha çok çocuk ve genç eriþkinlerde rastlanan, boðaz aðrýsý ve lenf bezlerinde büyümeyle kendini gösteren öpücük hastalýðý na dikkati çekerek, Çocuklarýnýzý çok öpmeyin, öptürmeyin dedi. Memorial Hastanesi Ýç Hastalýklarý Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal, okullarda çok yaygýn olan öpücük hastalýðý na vurgu yaptý. Prof. Dr. Yavuz Baykal, þunlarý kaydetti: Öpücük hastalýðý, yani infeksiyöz mononükleoz (ÝM), daha çok çocuk ve genç eriþkinlerde rastlanan, boðaz aðrýsý ve lenf bezlerinde büyümeyle kendini gösteren bir hastalýktýr. Ebstein Barr virüsü (EBV) tarafýndan oluþturulan enfeksiyon, tükürük ve boðaz salgýsýyla çýkarýlýr, yakýn temasla (öpücük), kan yoluyla veya enfeksiyonlu eþyalarla kiþiden kiþiye geçer. Kötü hijyene sahip ve kalabalýk bölgelerde yaþayanlarda görülen öpücük hastalýðýnýn, annenin aðzýnda öðüttüðü gýdalarý daha sonra bebeðine veren ailelerde daha kolay ortaya çýktýðýný da belirten Baykal, Ýnfeksiyöz mononükleoz, her iki cinsiyette ve yýlýn her mevsiminde görülür. Virüs, tükürük ve salyayla çýkarýlarak ve yakýn temas ile bulaþtýrýlarak, boðaz mukozasýndan vücuda girer. Önce boðaza ve tükürük bezi hücrelerine, daha sonra da gýrtlakta bulunan duyarlý B lenfositlere ulaþýr dedi. Baykal, hastalýða karþý, çocuklarýnýzý çok öpmeyin, öptürmeyin uyarýsýnda da bulundu. Hastalýðýn belirtilerine de iþaret eden Baykal, þunlarý kaydetti: Hastanýn yaþý, klinik belirtilerde önemlidir. Özellikle çocukluk çaðýnda; lenf bezlerinde büyüme, bademcik iltihabý gibi tipik bulgularýn yaný sýra boðaz iltihabý, kulak iltihabý, karýn aðrýsý ve ishal gibi belirtilere de neden olabilir. Genç ve eriþkinlerde ise yüksek ateþ, boðaz aðrýsý, lenf bezlerinde þiþme ve kanda atipik hücreler görülür. Genellikle 3-5 gün kadar süren halsizlik, iþtahsýzlýk, bulantý, batýnda dolgunluk hissi, kas aðrýlarý, ateþ basmasý, üþüme, titreme, terleme gibi belirtileri görülebilir. Hastalar en sýk boðaz aðrýsý þikayetiyle doktora baþvururlar. Hastalarýn büyük bir çoðunluðunda öðleden sonra 40 dereceyi bulan ateþ görülür. Ateþli dönem, ortalama gün kadar sürer. Bademcikler büyük, boðaz kýzarýk görünümlü ve bezen beyaz zar ile kaplý olabilir. Boðaz aðrýsý þikayeti 7-10 gün kadar devam eder. Bazý hastalarda yumuþak-sert damak birleþim yerinde kýrmýzý lekeler görülebilir. Bazý hastalarda göz etrafýnda þiþlik görülebilir. Olgularýn çoðunda arka boyun kýsmýnda lenf bezi büyümesi vardýr. Bazý hastalarda karaciðer ve dalak büyümesi görülebilir. Bazý hastalarda ise gövde, el ve ayaklarýn üst tarafýnda döküntüler görülebilir. 40 yaþýn üzerindeki toplumun yüzde 6 sýnýn EBV infeksiyonuna yatkýn olduðunu da dile getiren Depresyon riskinin en yüksek olduðu yaþ 40 lar Hayat 40 ýnda baþlar denilir ancak bilim adamlarý depresyon riskinin en yüksek olduðu dönemin 40 lý yaþlar olduðunu saptadý. Bilim adamlarýnýn 80 ülkede 2 milyon kiþi üzerinde yaptýðý veri analizine göre, insanlarýn depresyona en açýk olduklarý yaþ 44. ABD deki Warwick Üniversitesi ile Dartmouth Yüksek Okulu tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, depresyon riski gençken ve yaþlýyken en düþük seviyede bulunuyor. Daha önceki araþtýrmalarda ise mutsuzluk ve depresyon riskinin yaþam boyunca görece sabit olduðu öne sürülüyordu. Riskin 40 lý yaþlarda zirveye ulaþtýðý yolundaki bu son araþtýrma ise tüm dünyada, her çeþit insan için durumun ayný olduðunu gösteriyor. Profesör Andrew Oswald, Bu durum erkekler ve kadýnlar, bekarlar ve evliler, zenginler ve fakirler, çocuklular ve çocuksuzlar arasýnda ayný dedi, ancak orta yaþýn evrensel olarak neden en riskli yaþ olduðunun tam olarak bilinmediðini söyledi.oswald, bunun sebepleri arasýnda, insanlarýn bu yaþta kendi zayýflýk ve güçlülüklerini benimsemeyi ve hayata geçirilemeyecek hayallerini bastýrmayý öðrenmelerinin bulunabileceðini belirtti. Bir baþka ihtimalin de insanlarýn akranlarýnýn öldüðünü gördükleri bu yaþ diliminde bir karþýlaþtýrma yapma sürecinin devreye girmesi ve kalan yýllarý konusunda deðerlendirme yapmaya baþlamalarý olduðu kaydedildi. Prof. Oswald, ortalama bir insanda depresyonun öyle bir yýl içinde birdenbire gelmediðini yavaþ yavaþ ortaya çýktýðýný söyledi.ýnsanlarýn çoðunun 50 lerine geldiklerinde bu depresif dönemden çýktýklarý, 70 yaþýna gelindiðinde ise 20 yaþýndaki bir genç kadar mutlu ve saðlýklý olunabildiði kaydedildi.bu tür hislerin orta yaþta normal olduðunu bilmenin belki de insanlarýn bu dönemi daha kolay atlatmalarýna yardýmcý olabileceði bildirildi. Baykal, hastalýðýn tedavisinde istirahatin çok önemli olduðunu kaydetti. Baykal, hekim kontrolünün ve tedavinin de önemine vurgu yaptý. Hastalýðýn komplikasyonlarýnýn oldukça nadir görüldüðünü, en sýk görülenin ise bir nevi kansýzlýk olan otoimmün hemolitik anemi olduðunu anlatan Baykal, Bazý hastalarda, bademciklerde büyüme, boðazda lenfoid hiperplazi ve beyaz zar oluþumuna baðlý üst solunum yolu týkanýklýðý geliþebilir. Dalak yýrtýlmasý çok nadir ancak akýlda tutulmasý gereken bir komplikasyonudur. Nörolojik komplikasyonlardan olan beyin iltihaplarý bu yolla ölümlerin en önemli nedeni olmasýna raðmen, vakalarýn büyük kýsmý iyileþmeyle sonlanýr. Hastalýkla ilgili aþý çalýþmalarý vardýr ancak henüz uygulanan bir baðýþýklama yolu yoktur dedi. Hareketli ve keyifli bir güne hazýr olmalýsýnýz. Sizi mutlu edecek geliþmelerin yanýnda yeni hobilerle ilgilenmeniz ve içinizden geldiði gibi davranmanýz oldukça rahatlatýcý olabilir. Evle ilgili iþlere ve yoðun uðraþlara zaman ayýrmak zorundasýnýz. Ailevi konulardaki geliþmeler sizi yeni sorumluluklara iterken, anne veya baba ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Daha rahat edebilir ve pek çok konuda kendinizi daha olumlu þekilde ortaya koyabilirsiniz. Zihinsel uðraþlardaki yoðunluk sizi hareketli ve kararlý kýlabiliyor. Bu alanda yenilikler ve ileriye dönük düþünceler peþinde olacaksýnýz. Kazançlarýnýzý ve maddi alanda sizi yakýndan ilgilendiren konularý yakýndan takip etme gereði duyacaksýnýz. Parasal alanda yeni beklentiler içine girebilir ve kazançlarýnýzý artýracaðýnýz olanaklar elde edebilirsiniz. Her konuda hýzlý hareket edebilir ve bir çok alanda olaylarý kontrol altýna alabilirsiniz. Pek çok konuda yapýcý olmanýzýn yararlarýný görerek, giriþimlerinizde daha aktif olabilirsiniz. Bu sayede toparlanma þansýnýz olabilir. Gün boyunca geçmiþle ilgili konularýn getirdiði huzursuzluklarý ve yeni olaylarý akýþýna býrakmanýz en doðrusu. Büyük risklere girmeden geliþmeleri izlemeyi baþarabilirsiniz. Sizin için pozitif þartlar geliþmeye devam ediyor. Sosyal hayatýnýzdaki hareketlilik, aþk hayatýnýza yansýyabilir. Bugün içinde bulunduðunuz gruplar veya, takým çalýþmalarý içerisinde kendinizi daha iyi gösterebilir. Ýþle ilgili konulara ve artan sorumluluklara odaklýsýnýz. Yapabileceðiniz çok þey var ve kendinizi gösterebilirsiniz. Eðer yeteri kadar çaba göstermeyi göze alýrsanýz baþarý sizin olacak. Size destek veren birçok olanakla karþý karþýya kalabilirsiniz. Özellikle yabancý kiþilerle ilgili konular hayatýnýz daha fazla girecektir. Bununla ilgili yeni adýmlarýnýzý saðlam bir þekilde atabilirsiniz. Ortaklaþa paylaþýmlarýn getireceði bazý huzursuz edici geliþmelere raðmen, kazançlý çýkacaðýnýz anlaþmalar nedeniyle rahat olacaksýnýz. Borç alacak konularýnda göreceðiniz destekler sayesinde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu konuda yeni kararlar almanýz gereken geliþmeler ve ortaklýklarýn size getirdiði kazançlar söz konusu. Zira, baþkalarýnýn getireceði öneriler doðrultusunda kararlarýnýz belirleyici olabilir. Detaylý konularýn getirdiði koþturmacalar öne çýkýyor. Çok planlý olmanýz gereken ek iþlerle beraber düzen gerektiren konulara eðilebilmelisiniz. Belki de daha fazla hizmet etmeniz gerekebilir.

19 Perşembe, 27 Mart Ç o c u k 6 farkı bulunuz

20 S p o r Perşembe, 27 Mart 2008 AbdülKadir BIYIKLI ÝSTANBUL Yanal ý göndermek isteyenler! Geçen hafta Beþiktaþ ý elinden kaçýran bir takým Trabzonspor ve karþýsýnda gelene gidene 3 atan Kayserispor. Kim kazansa sürpriz olmazdý bana göre. Kayseri takýmý kadro yapýsý ve teknik heyeti ile hem istikrarý yakalamýþ hem de sorunsuz. Kayserispor dan Ali Turan, Mehmet Eren, Aydýn gibi oyuncularý Trabzonspor da oynasa diye içimden geçiriyordum ki, onlarýn bir hatasý geldi ve Trabzonspor öne geçti. Futbol ne garip oyun! Geçen hafta Beþiktaþ olmadýk yerden goller buldu. Kayserispor karþýsýnda Trabzonspor un bulduðu ilk gol de ikinci gol de olmadýk yerdendi. Beþiktaþ maçýnda yenilen Trabzonspor ile Kayseri karþýsýnda galip gelen Trabzonspor arasýnda oyun farký vardý. Güç farký da vardý. Yani diyebilir misiniz ki, geçen hafta Trabzonspor bu maçtan daha kötüydü. Hatta daha iyiydi. Ama olmadý iþte. Tolunay Kafkas, neden Mehmet Topuz ve Gökhan Ünal ile baþlamadý anlamadým ama bu ikisi olmadan tam takým da olamýyor Kayseri. Oyunun bütününde futbol adýna iiy hareketleri Kayserispor yaptý. Trabzonspor a gelince attýklarý gol kadar yedikleri gol de acemilik ürünüydü. Kaleci Tolga nýn ilk müdahalesi baþarýlý ama kalesinde dönmekte geç davranýyor. Sonra Mustafa Keçeli, toptan kaçýyor. Ýkinci yarý sahada gezinip duran Yattara gol pasýný vererek kendini affettirdi. Ýþte Ersun Yanal farký burada. Ne olursa olsun Yattara yý oyunda tutuyor. Ýyi de yapýyor. Dünkü maçta Hüseyin, Barýþ, Tayfun bana göre diðer arkadaþlarýna göre önde top oynadý. Umut iki gol attý ama çok yetersiz. Yani çok rahat pozisyonlarda Umut yok. Onun yanýna çok iyi bir santrafor olmazsa yine umutlarýmýz boþa çýkar. Ersun Yanal ýn tartýþýldýðý bu ortamda bu galibiyet çok önemli. Trabzonspor yönetimi ve yerel medyasýný el ele vermiþ Ersun Yanal ý göndermek istiyor. Neden? Söyler misiniz neden? Yani ne yapmaya çalýþýyorsunuz? Daha kendi takýmýný kurmadý, kendi oyuncularýný transfer etmedi. Trabzon da baþka hocalar için lobi yapanlara Ýstanbul - dan sesleniyorum. Boþuna çaba içindesiniz. Bu þekilde Trabzonspor a zarar veriyorsunuz. Eðer gizli gizli Ersun u gönderme planýnýz varsa da hiçbir þey demiyorum, sadece yakýþtýramýyorum. Yüzmede bir rekor daha Avustralyalý Sophie Edington, bayanlar 50 metre sýrtüstünde 1 gün önce dünya rekoru kýran Emily Seebohm un rekorunu, 28 saliseyle geliþtirdi. Sydney de düzenlenen ve olimpiyat oyunlarý seçmesi niteliði taþýyan Avustralya Yüzme Þampiyonasý nda, bayanlar 50 metre sýrtüstünde mücadele eden Sophie Edington, 27,67 saniyelik derecesiyle bir gün önce Seebohm tarafýndan kýrýlan 27,95 saniyelik dünya rekorunu geliþtirerek, yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Edington ve Seebohm, pazartesi günü bayanlar 100 metre sýrtüstünde Olimpiyat seçmeleri için mücadele edecek. Fish Federer i devirdi WTA ve ATP takviminde yer alan 2.1 milyon dolar ödüllü Indian Wells Pacific Life Open Tenis Turnuvasý nda, erkeklerde finalistler belli olurken 1 ve 2 numaralý seri baþý raketler yarý finalde elendiler. Turnuvanýn sürpriz ismi ABD li Mardy Fish, yarý finalde karþýlaþtýðý dünya klasmanýnýn 1 numarasý Ýsviçreli Roger Federer i zorlanmadan saf dýþý býraktý. Dünya klasmanýnda 98. sýrada bulunan Fish, bu sezon þimdiye kadar gösterdiði performasla eleþtirilen Federer i, 63 dakika içinde 6-3 ve 6-2 lik setlerle 2-0 maðlup ederek Indian Wells te ilk kez finale yükseldi. Diðer yarý final mücadelesinde ise, geçen sene bu turnuvada final oynayan Novak Djokovic ile Rafael Nadal karþý karþýya geldi. Dünya tenisinin yükselen deðeri Djokovic, 2 numaralý seri baþý Ýspanyol Rafael Nadal ý set vermeden geçerek, geçen sene finalde yenildiði rakibinden rövanþýný aldý. Sezonun ilk Grand Slam i Avustralya Açýk ta þampiyon olan Sýrp raket, 1 saat 27 dakika süren karþýlaþmayý 6-3 ve 6-2 lik setlerle kazandý. Açýk ara Raikkonen Formula 1 sezonunun ikinci yarýþý Malezya Grand Prix sini Ferrari pilotu Kimi Raikkonen kazandý. BMW Sauber den Robert Kubica ikinci olurken McLaren den Heikki Kovalainen üçüncü sýrayý aldý. Formula sezonunun ikinic yarýþý Malezya Grand Prix sini, son þampiyon Kimi Raikkonen kazandý. Sepang Pisti nde 56 tur üzerinde koþulan yarýþta ikinci sýradan start alan Ferrari pilotu, çok rahat götürdüðü yarýþý en yakýn rakibinin yaklaþýk 20 saniye önünde kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldý. Avustralya Grand Prix sinde finiþ göremeyen Fin pilot, Malezya da ikinci, kariyerinde ise 16. zaferini elde etti. Malezya GP sine pol pozisyonda baþlayan diðer Ferrari pilotu Felipe Massa ise, 31. turda spin atarak yarýþ dýþý kaldý. BMW Sauber den Robert Kubica nýn ikinci olduðu yarýþta, Pacific Life Open Tenis Turnuvasý nda finalin adý belli oldu. Dünya klasmanýnýn 1 numarasý Roger Federer i yenerek büyük bir sürprize imza atan Mardy Fish ile son þampiyon Rafeel Nadal ý eleyen Novak Djokovic, finale yükseldiler. McLaren sürücüsü Heikki Kovalainen üçüncü sýradan finiþ gördü. Polonyalý Kubica kariyerinin en iyi derecesini elde ederken, Kovalainen de McLaren pilotu olarak ilk kez podyuma çýkma baþarýsýný gösterdi. Üçüncü sýradan yarýþa baþlayan Jarno Trulli, dördüncü olarak Toyota adýna önemli puanlar kazandýrýrken, cezasý nedeniye 9. sýradan start alan Avustralya GP si galibi Lewis Hamilton beþinci oldu. BMW den Nick Heidfeld in altýncý, Red Bull un Avustralyalý pilotu Mark Webber in yedinci olduðu yarýþta, 2005 ve 2006 þampiyonu Renault pilotu Fernando Alonso ise 8. sýradan finiþe ulaþtý.

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Genel Başkanı, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar ile kabul edilen yeni Anayasa üzerine özel röportaj Yağcılar: Anayasayı bir maddeye indirgemek doğru değil SAYI:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Thaçi: Prizren, çok kültürlü Kosova nýn aynasý Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Prizren Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarını yakından takip etti. Thaçi, Kosova Hükümeti nin etnik ayrýmý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR. memnun edecek dinamikte olmassa bile, baþarýlý ortak yollarý konusunda

HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR. memnun edecek dinamikte olmassa bile, baþarýlý ortak yollarý konusunda HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR Avrupa Birliði ailesinin tam üyesi olmasý için Kosova'ya yardým kararlýlýðý "Diyalogun baþlamasý, topluluðunuz yararýna çok olumlu mesajý vermiþ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı