KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar"

Transkript

1 Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nda askeri tören ve anma programý düzenlendi. Haber sayfa 7 de SAYI: 420 YIL: tarihinde Miloþeviç rejiminin Kosova ya yönelik 24Mart yürütmüþ olduðu þiddetin önüne geçilmesi adýna baþlatýlan NATO Hava saldýrýsýnýn 9 uncu yýldönümünü kutluyoruz. 78 gün süren hava operasyonu sonrasýnda, Kosova de facto olarak Sýrbistan dan ayrýldýðý gibi, Sýrp askeri ve polis birlikleri de Kosova yý terk etmek zorunda kaldý. Müdahale sonrasý Kosova, Sýrbistan ýn yönetimi altýndan çýktýðý gibi müdahale ile baþlanan süreçten baðýmsýz bir devlet olarak s ý y r ý l d ý. Kosova tarihi için en önemli günlerden biri olan 24 Mart, Kosova genelinde farklý farklý etkinlikler ile kutlandý. Seydiu, emeði geçenlere teþekkür etti Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu günün anlamý ile ilgili yayýnlamýþ olduðu bildiri ile Kosova nýn bugünlere geldiðini ifade ederken, bu süreçte emeði geçen herkese teþekkürlerini iletti. Seydiu nun yayýnlamýþ olduðu mesajda, Bugün tarihimiz açýsýndan en önemli günlerimizden birini oluþturuyor. Bugün 9 yýl önce baþlanan müdahale bugün bizim baðýmsýz bir ülke olmamýz ile noktalanmýþtýr. Bu süreçte emeði geçen herkese teþekkürü bir borç biliyorum. Ama bugünde özellikle NATO ya ve Amerika Birleþik Devletlerine çok teþekkür ediyorum deniliyor. KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 27 Mart 2008 Fiyatý: 0.50 NATO müdahalesinden dokuz yýl geldi, geçti NATO güçlerinin Kosova da vahþeti durdurmak için baþlattýðý NATO müdahalesinin 9 uncu yýldönümü Pazartesi günü kutlandý. Kosova genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanan 9 uncu yýl ile ilgili liderler de birer mesaj yayýnladýlar. Liderler, NATO müdahalesinin Kosova ya yaptýðý müdahalenin Kosova tarihinde önemli bir olay olduðunu belirtirken, bu müdahalenin Kosova nýn çok uluslu, baðýmsýz ve demokrat bir devletin olmasýna yol açtýðýný ifade ettiler. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova ya NATO Müdahalesinin dokuzuncu yýldönümü dolayýsýyla basýna bildiri yayýnladý. En zor anlarýmýzda Kosova da ki Sýrp güçlerine baþlattýðý harekattan dolayý NATO güçlerine minnettarlýðýný dile getiren Baþbakan Thaçi, UÇK nýn yürütmüþ olduðu mücadele savaþýnýn bugün Batýnýn yüksek uygarlýðýnýn Kosova nýn özgürlüðüne, barýþýna ve demokrasisine desteðini saðladýðýný ifade etti. NATO nun bundan 9 yýl önce baþlattýðý hava harekatýna ve þimdiye kadar sunmuþ olduðu katkýlar için Kosova halký adýna teþekkürlerini sunan Thaçi, Kosova nýn 9 yýl sonra Kosova nýn uluslararasý birliði tarafýndan tanýnan özgürlüðüne, demokratik ve baðýmsýz devletine kavuþtuðunu vurguladý. Azýnlýk haklarýna özellikle önem verildiðine dikkati çeken Thaçi, Baþlýca amacýmýz Avrupa Birliðine ve NATO ya entegre olmaktýr dedi. Kosova nýn yörede her zaman istikrar unsuru olmaya kararlý olduðunu kaydeden Taçi, bu mücadelede hayatlarýný yitiren þehitlerimizi rahmetle andý. Bu tarihi günde baþta ABD, Avrupa Birliði ve bu süreçte destek veren ülkelere teþekkürlerini ileten Baþbakan Thaçi, bilhassa dönemin liderleri Baþkan Klinton a, Baþbakan Blair e, Devlet Sekreteri Allbright a, Solana ya ve diðer batýlý önderlere þükranlarýný sundu. Seydiu ve Thaçi: Kosova bir bütündür ve ayrýlamaz Kosovalý liderler son günlerde Sýrp yetkililer tarafýndan gündeme getirilen Kosova nýn parçalanma ile ilgili önerisini eleþtirdiler. Liderler, Sýrplarýn Kosova konusunda hiçbir planýnýn kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn bölünmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Haber sayfa 2 de Dragaþ ta CIMIC-4 Kültür ve Spor Merkezi hizmete açýldý 1999 yýlýnda Kosova ya geliþinden bugüne kadar, barýþý destekleme harekatý kapsamýnda, huzurlu ve güvenli bir ortamý saðlanmasý ve devam ettirilmesi için görev yapan Türk KFOR`u, halkýn sosyokültürel standartlarýný yükseltme yönündeki faaliyetlere de imkanlarý ölçüsünde sürdürüyor. Haber sayfa 8 de ABD Kosova nýn parçalanmasýna karþý Son günlerde gündeme oturan Kosova nýn parçalanma senaryolarýna cevap Amerika Birleþik Devletleri nden geldi. Amerikan yetkililer, Kosova nýn bir bütün olduðunu savunurken, Kosova nýn parçalanmasý diye bir olasýlýðýn bulunmadýðýný ifade ettiler. Haber sayfa 4 te Kýzýlay, Kosova yý unutmadý Devamı sayfa 5 te

2 Bush, Kosova ya silah ve güvenlik hizmetlerinin hazýrlanmasýný istedi ABD Baþkaný George Bush baðýmsýzlýðýný ilan eden Kosova Cumhuriyetine bir an önce silah yardýmý ve güvenlik hizmetlerinin hazýrlanmasý emrini verdi. Baþkan Bush, imzaladýðý baþkanlýk kararýyla Kosova ya ve yabancý ülkelere yardýmlaþma evraký, silahlarýn satýlmasý denetimi evraký ile ABD ne güvenliðin artýrýlmasý ve dünyada barýþý saðlama hakký tanýyor. Beyaz Saray tarafýndan yapýlana açýklamada Baþkan Bush un kararý ABD ve Kosova arasýnda güvenlik iliþkilerin güçlendirmesine, Balkanlarda barýþ ve istikrarý artýracaðýna ve Kosova nýn barýþ misyonlarýna katýlmasý, terör olaylarýný önlemesi ve insani yardýma katkýda bulunacaðý belirtiliyor. ABD nin Kosova ya verdiði bu yardýmýn normal bir süreç çerçevesinde gerçekleþtiðini belirten bir ABD yetkilisi, ABD tanýdýðý her yeni ülkeye bu tür yardýmlarda bulunduðu vurguladý. Bu yetkili, ABD nin Sýrbistan ve onun müttefiki Rusya nýn Kosova ya oluþturabileceði ehdidi azaltmak için yardýmda bulunduðu, Ahtisari planýnda bu konu üzere ortaya atýlan öneriyi hatýrlattý. ABD nin Kosova ya saðlayacaðý silahlar arasýnda tank ve uçaklar yer almayacak. Genellikle hafif silahlardan oluþacak yardýmlar arasýnda en aðýr silah 80 mm lik havan topu olacak. ABD Kosova ya farklý askeri üniformalar, farklý tabancalar, makineli tüfekler, 60 ila 80 mm havan toplarý baðýþlayacak. Kosova da görevde bulunan NATO kuvvetleri, Kosova Ovasý ndaki Slatina da Yugoslav ordusundan kalan askeri depoyu kullanýyor. ABD tarafýndan verilecek silahlar bu depoda yerleþtirilmeyecek. Çünkü ABD den kadar Kosova Savunma Gücü mensubuna göndereceði mühimmat hafif silahlardan oluþuyor. Bu görevi ise Kosova Savunma Bakanlýðýnýn üstlenmesi bekleniyor. Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi ile Kosova Savunma Güçlerinin ve Savunma Bakanlýðýnýn kurulmasý öngörülüyor. Ancak Kosova kurumlarý Savunma Bakanlýðýnýn kurulmasý ve TMK nýn Kosova Savunma Güçlerine dönüþtürmesi yönünde bu güne kadar herhangi bir adým atmadý. Marthi Ahtisari nin Kosova Paket önerisinin 5.2 noktasýnda Kosova Savunma Güçleri tank, aðýr top, uçaklardan ziyade hafif silahlarla donatýlacak. Kosova savunma Güçleri mensuptan oluþacak deniyor. ABD Baþkaný Bush tarafýndan Kosova ya gönderilecek silahlar, Marthi Ahtisari tarafýndan öngörülen bir yardým olarak nitelendirilebilir. Bundan dolayý Bush tarafýndan alýnan karar Kosova Savunma Güçlerinin kurulmasýna ve yeni þartlar altýnda göreve baþlanmasýna yakýlan yeþil ýþýk olarak deðerlendirilebilir. Bazý çevreler ABD nin Kosova ya askeri yardýmý yanlýþ yorumlayarak kendi ülkelerine tehdit olarak nitelendirdiler. Baþkan Bush, Dýþiþleri Bakaný Kondeliza Rays a gönderdiði mesajda, bu silahlarýn Kosova Savunma Güçlerine ve Kosova da kurumlarýn kurulmasýnda yardýmda bulunacaðý belirtiliyor TMK Kosova Savunma Güçlerine dönüþtükten sonra, paralý askerlerden oluþacak ve NATO standartlarýna göre teþkilatlanacak. Baþkan Bush tarafýndan alýnan karara Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 2 Amerikan Kongresinin onayý gerekiyor. Kosova kurumlarý yardýmý olumlu karþýladý Baþkan Fatmir Seydiu, Baþkan Bush un kararýný selamlarken, ABD nin Kosova ya her zaman destek sunduðunu belirtti. Baþkan Seydiu, ABD, AB ve diðer dünya ülkeleri Kosova ya her zaman destek sundular. Biz bu ülkelerle olumlu iþbirliðinde bulunuyoruz. Modern bir Kosova nýn kurulmasý için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz dedi. Baþbakan Haþim Thaçi, Baþkan Bush un kararýný selamlarken, iki ülke arasýnda iliþkilerin her zaman yüksek bir seviyede olduðunu söyledi. Baþbakan Thaçi, Her zaman iyi iliþkilerde bulunduk. KFOR güçleri çerçevesinde Amerikan askerlerinin bulunmasý ve NATO askerlerinin Kosova da konuþlanmasý her zaman vatandaþlarýmýz tarafýndan kabul edilmiþtir dedi. Baþkan Bush un Kosova ya silah verme kararý TMK tarafýndan da olumlu karþýlandý. TMK Basýn Sözcüsü Albay Þemsi Süla, ABD Kosova nýn güvenliðini kazanmasý bizim için büyük bir mutluluktur dedi. Sýrbistan kurumlarý Baþkan Bush un kararýna set tepki gösterdiler. Ýstifa eden Sýrbistan Baþbakaný Koþtuniça, Amerika Baþkaný Bush un kararýný ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý ardýndan yeni yanlýþ bir adým olarak deðerlendirdi. ABD uluslararasý hukuka saygý göstermesi gerektiðini belirten Baþbakan Koþtuniça, Kosova da þu anda silahsýzlanma yerine büyük miktarda silah bulunduðunu söyledi. Moskova Baþkan Bush n kararýný büyük bir tepkiyle karþýladý. Baþakan Bush un kararýna sert çýkan Moskova, NATO Konseyi ve Rusya nýn kýsa zaman içinde bir araya gelmesi talebinde bulundu. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Tel Aviv de düzenlediði basýn toplantýsýnda Baþkan Bush un kararýný kýnarken, BM in 1244 sayýlý kararýna göre Kosova ya silah verilmesi gerektiðini söyledi. NATO Rusya Büyükelçisi Dimtri Rogozin ise, ABD nin Kosova ya silah verme kararýný görüþmek için NATO Genel Sekreterine, NATO Konseyine ve Rusya nýn kýsa bir zaman içinde bir araya gelmesi talebinde bulundum dedi. Seydiu ve Thaçi: Kosova bir bütündür ve ayrýlamaz Kosovalý liderler son günlerde Sýrp yetkililer tarafýndan gündeme getirilen Kosova nýn parçalanma ile ilgili önerisini eleþtirdiler. Liderler, Sýrplarýn Kosova konusunda hiçbir planýnýn kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn bölünmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile Baþbakan Haþim Thaçi Salý günü bir durum deðerlendirmesi yapmak için bir araya geldiler. Görüþmede Kosova da ki güncel durum ile baðýmsýzlýk ile ilgili geçiþ döneminde atýlmasý gereken adýmlar üzerine durduklarý bildirildi. Görüþme ardýndan basýnýn karþýsýna çýkan iki lider, Sýrbistan ýn Kosova nýn bölünmesi konusundaki planýn asla kabul edilmeyeceðini ifade ederken, Kosova nýn parçalanmasýna izin verilmeyeceðini savundular. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Sýrbistan tarafýndan bölünme veya fonksiyonel yetki devri ile ilgili önerilerin asla kabul görmeyeceðini söyledi. Herkesi artýk baðýmsýz Kosova gerçeðine alýþmaya davet eden Cumhurbaþkaný, Kosova ya artýk kösteðin deðil de desteðin verilmesi gerektiðini söyledi. Baþbakan Hashim Thaçi, Kosova yla ilgili olarak çeþitli planlar hazýrlanabilir ancak bunlardan hiç biri bizim için geçerli deðildir. Sýrplar, UNMIK e isteklerini iletebilirler ama bizim yani baðýmsýz Kosova nýn bunu dikkate almayacaðýný ifade etmek istiyorum diye konuþtu. Baþbakan, artýk herkesin Kosova nýn resmi kurumlara sahip olduðunu hatýrlamasý gerektiðini ifade ederken, bu kurumlarýn tüm Kosova da çalýþmalarýný yürüteceðini söyledi. Suyumuzu akıllıca kullanalım! Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı öncülüğünde Priştine de 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili bir konferans düzenlendi. Konferansta, Kosova da ki su kaynakları ile bunların korunması ile buna benzer diğer konular üzerinde duruldu. Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı bugün 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Su Kaynaklarının Korunması isimli bir konferans düzenledi. 9:30 da Grant Hotel de düzenlenen konferansa Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı yanı sıra Ulusal Sağlık Hizmetleri ile diğer donatörler de yer aldı. Konferansta suyun hayattaki önemli yanı sıra, Dünyada en büyük sorunların başında susuzluğun geldiğini ifade eden konuşmacılar, herkesi su tüketimi konusunda daha tasarruflu kullanılması konusunda uyarıldı. Çevre ile Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar, bakanlığının Kosova da ki su kapasitelerinin korunması ile yönetilmesi için önemli görevleri üstlendiğini belirtti. Yağcılar, Kosova da endüstrinin gelişmesi, kentleşme, ırmak ve diğer su sistemlerinin yok edilmesi, Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı nın olduğu gibi diğer kurumların bu yönde ciddi planlar hazırlaması gerektiğine dikkati çekti.

3 3 Perşembe, 27 Mart 2008 Seydiu, tanýma sürecinden memnun K o s o v a Bulgaristan, Macaristan ve Hýrvatistan ýn baðýmsýzlýðý tanýmasý ile hýzlanan tanýma süreci Kosovalý liderleri de mutlu etti. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Kosova yý tanýyan bütün ülkelere teþekkürlerini iletirken, tanýma sürecinin halen devam ettiðini söyledi. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, son günlerde baðýmsýzlýðýn tanýnmasý yönünde artan bildirimlerden mutluluk duyduklarýný ifade ederken, baðýmsýzlýk sürecinin devam ettiðini ifade etti. Kosova gerçeðini her geçen gün yeni ülkelerin kabul ettiðine deðinen Cumhurbaþkaný, Kosova nýn baðýmsýzlýk ilaný sürecin birinci ayaðýný oluþturuyordu. Biz bu süreci tamamlayýp, þimdi bir diðer aþama olan tanýma sürecine geçmiþ bulunuyoruz. Baðýmsýzlýðýmýzý tanýyan ülke sayýsý 30 uzu geçti. Bu sayýnýn her geçen gün daha da artmasýný bekliyoruz. Bugüne kadar Kosova yý baðýmsýz ülke olarak kabul eden bütün ülkelere de mütteþekir olduðumuzu ifade etmek istiyorum diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn özellikle bölge ülkeleri tarafýndan tanýnmasýnýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Seydiu, komþu ülke Makedonya nýn kýsa bir zaman içinde baðýmsýzlýðý tanýnmasýnýn beklendiðini söyledi. Baðýmsýz Kosova nýn yeni yeni ayaklarý üzerinde durmaya baþladýðýna dikkat çeken Seydiu, Kosova nýn temel amacýnýn demokratik, ekonomik açýdan geliþmiþ ve Avrupa ya entegre olmak olduðunu ifade etti. Macaristan, Hýrvatistan ve Bulgaristan da resmen tanýdý Macaristan, Hýrvatistan ve Bulgaristan Priþtine Eþgüdüm Bürolarý þefleri Zoltan Ýmec, Davor Vidiþ ve Nikolay Kolev Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Haþim Thaçi yi ziyaret ederek ülkelerinin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýdýklarýna dair resmi belgeleri ilettiler. Macaristan Priþtine Eþgüdüm Bürosu þefi Zoltan Ýmec, bu süreçten sonra Macaristan ýn Kosova nýn çok yakýn bir dostu olacaðýný ifade ederken, ekonomik iliþkileri de önemli bir ivme kazanacaðýný söyledi. Ýmec, Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir ülke olarak tanýmamýzý, iki ülke arasýnda iliþkilerin geliþimi için önemli bir adým olarak görüyoruz. Bölgede güvenliðin saðlanmasý açýsýndan da bu büyük önem arz etmektedir. Kosova nýn ivedi bir þekilde ekonomik kalkýnmasýna yardým etmek istiyoruz diye konuþtu. Hýrvatistan Eþgüdüm Bürosu þefi Davor Vidiþ de görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, ülkesinin barýþ, huzur, demokrasi ve ekonomi açýdan geliþmiþ çok uluslu bir Kosova dan yana olduðunu söyledi. Vidiþ, Kosova nýn komþu ülkelerle iyi iliþkilerde bulunmasý ve Avrupa Atlantik kuruluþlarýna entegre olmasýný da sonuna kadar destekliyoruz. Biz ayrýca iki ülke arasýnda iliþkilerin daha da geliþmesini arzuluyoruz. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bu güne dek halen tanýmayan ülkeleri, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmaya davet ediyorum diye konuþtu. Hýrvatistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmada niçin bu kadar geciktiði sorusuna Hýrvatistan Eþgüdüm þefi Davor Vidiþ, Hýrvatistan da yaþayan Sýrp siyasi partileri ile koalisyon hükümetinde yer aldýðýmýzdan dolayý bu biraz gecikti þekline cevap verdi. Bulgaristan Priþtine Eþgüdüm Bürosu þefi Nikolay Kolev ise Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu süreçten sonra Kosova yý zorlu günlerin beklediðine iþaret eden Kolev, Kosova ya Avrupa Birliði ne entegrasyon sürecinde baþarýlar diledi. Seydiu dan teþekkür Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Hýrvatistan, Macaristan ve Bulgaristan hükümetlerinin Kosova yý baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak kabul etmesinin önemli bir olay olduðunu nitelendirirken, Kosova da yaþayan topluluklarýn güvenliðini saðlanacaðý sözünü verdi. Komu ülkelerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýnýn büyük önem taþýdýðýný belirten Seydiu, Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýný hiçbir þekilde engellemeyeceðini söyledi. ABD li diplomatlar arasýnda anlaþmazlýk Kosova baðýmsýzlýðýný ilan ettikten sonra karþýlaþtýðý sorunlardan biri kuþkusuz ki Mitroviça nýn birleþmesi olacak. Bu sorunun çözümü için uzun zaman gerekecek. Kosova baðýmsýzlýðýný ilan etmesi ardýndan Mitroviça da çýkan þiddet olaylarýn perde arkasý olduðu ortaya çýktý. Ýki Amerikalý diplomat Kosova UNMIK vekili Lari Rosin ve Mitroviça uluslararasý yöneticisi Gerard Gallucci kuzey Mitroviça da ortaya çýkan durum hakkýnda birbirine girdiler. Ýki Amerikalý diplomat Kosova nýn baðýmsýzlýðýna karþý farklý fikirler ortaya attýlar. Ýki diplomat arasýnda çýkan anlaþmazlýk o kadar ileri gitti ki Mitroviça uluslararasý yöneticisi Gallucci, Newyork a mektup göndererek UNMIK vekili Lari Rosin hakkýnda þikayette bulundu. Mitroviça uluslar arasý yöneticisi Galluci, Rosini Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi nin siyasetini gerçekleþtirmekle suçladý. Ýki Amerikan diplomatý arasýnda ortaya çýkan sürtüþme NATO güçlerinin kuzey Mitroviça ya müdahalesiyle baþlýyor. UNMIK vekili Lari Rosin, NATO desteði ile UNMIK polisine kuzey Mitroviça da protestoculara müdahalede bulunmalarý emrini veriyor. Gallucci ise Rosi nin kararýna karþý gelerek, bu eylemi eleþtirdi. Mitroviça Belediye Baþkaný Bayram Recepi, Galucci yi kýnarken, onunla iþbirliðinde bulunmayacaðýný söyledi. Recepi, O yapýcý olmazsa, mektubunda belirttiði gibi çalýþmalarýný sürdürürse onunla iliþkileri keseceðim. BM Kosova Özel Temsilcisi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinde ortaya çýkan görevleri yerine getirmeye hazýrýz dedi. Amerikalý diplomat Gerard Gallucci 2004 yýlýndan beri Mitroviça UNMIK yöneticisi görevinde bulunuyor. Sýrbistan medyasý Galuçi nýn UNMIK yöneticileri ile iyi iliþkilerde bulunmadýðýný yazýyor. Belgrat a yayýnlanan Politika gazetesi Galuçi nin UNMIK polisi ve NATO birliklerin müdahalesi baþlamadan önce Kuzey Kosova Sýrp siyasi liderleri ile bir araya geldiðini yazýyor. Sýrp Ulusal Konseyi Baþkaný Milan Ývanoviç Gallucci yi dürüst bir insan olarak, Lari Rosini ise yüzde yüz Arnavut taraftarý olarak deðerlendiriyor. Gallucci 2004 yýlýnda Viyana da Priþtine ve Belgrad arasýnda görüþmeler sürerken Mitroviça nýn Zveçan la birleþmesini desteklediði ortaya çýktý. UNMIK Basýn Sözcüsü Aleksandar Ývanko, UNMIK in konuyla ilgili hiçbir yorumu olmadýðýný söyledi. Arnavut yetkililerinin Galucci ile iþbirliðini kabul etmeyecekleri yorumuna Sözcü Ývanko, Bu tartýþýlacak dedi. UNMIK çerçevesinde görevde bulunan Gallucci uluslar arasý birliði tarafýndan çizilen siyasette karþý çýkan ilk isim oldui. O, BM Kosova Özel temsilcisi Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisine de karþý gelerek Kosova nýn parçalanmasýný desteklemiþti.

4 ABD Kosova nýn parçalanmasýna karþý Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 4 Kosova dan vazgeçmiyorlar Son günlerde gündeme oturan Kosova nýn parçalanma senaryolarýna cevap Amerika Birleþik Devletleri nden geldi. Amerikan yetkililer, Kosova nýn bir bütün olduðunu savunurken, Kosova nýn parçalanmasý diye bir olasýlýðýn bulunmadýðýný ifade ettiler. ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Daniel Fried Özgür Avrupa kanalýna verdiði demeçte, ABD olarak Kosova nýn parçalanmasýna asla izin verilmeyeceðini ifade etti. Fried, Biz Kosova nýn parçalanmasýndan yana deðiliz. Biz Kosova yý mevcut sýnýrlarý içerisinde tanýdýk ve bunun sonuna kadar da savunucusu olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Kosovalý Sýrplarýn Kosova dan ayrýlmasý diye bir olasýlýk yok. Sýrplar da Kosova da barýþ ve huzur içinde yaþamaya devam edecektir. Kosova hükümeti bize bu konuda garanti verdi. ABD nin yaný sýra AB ve Rusya da Kosova nýn parçalanmasýna karþý gelmektedir. Bu yüzden de son günlerde yapýlan ayrýlýk senaryolarý gerçeði yansýtmamaktadýr diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýma aþamasýnda yaþanan þiddet olaylarýný da deðerlendiren Fried, Kosova da bulunan aþýrý Sýrplar, Belgrat ýn desteði ile bu olumsuzluklarýn öncülüðünü yapmaktadýr. Bu da bizleri üzmektedir. Geçen hafta Kuzey Mitroviça da yaþanan olaylar gerçekten üzücü olduðu kadar bizleri derinden de düþündürmektedir. UNMIK ve KFOR birliklerine bomba ve silahlarla saldýranlar bu tür olaylarý bir daha tekrarlamadan önce iyice düþünmelidir diye konuþtu. Sýrbistan ýn geleceðinin Avrupa da olduðunu ifade eden Fried, Sýrbistan ýn artýk aðýrlýðýný Avrupa ya entegre olmak için harcamasý gerekliliðine iþaret etti. Casey: Kosova bir bütündür Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Priþtine den 15 km uzaklýkta bulunan Plemetin köyünde bulunan mülteci kampýný ziyaret etti. Kampta aðýr hayat þartlarý altýnda yaþayan Aþkali ve Romlarla bir araya gelen Cumhurbaþkaný, Kosova kurumlarýnýn bu gibi olumsuz olaylarýn önüne geçeceðini ve vatandaþlar arasýnda hiçbir ayrým yapýlmayacaðýný söyledi. Bazý kesimlerin istediði gibi Kosova nýn hiçbir zaman kamplar cenneti olmayacaðýný ifade eden Seydiu, Kosova nýn her vatandaþýnýn eþit haklara sahip olacaðý ve istikrarlý bir vatan olacaðýný söyledi. Plemetin sakinlerinin durumunun Kosova kurumlarýný üzdüðünü ifade eden Seydiu, bu olumsuz tablonun ortadan kaldýrýlmasý için ciddi açýlýmlarda bulunulacaðýný söyledi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn sözcüsü Tom Casey, son günlerde Kosova nýn parçalanmasý ile ilgili söylentilere cevap verdi. Amerika nýn Kosova nýn parçalanmasýna karþý olduðu tutumunu tekrarlayan Casey, Amerikan hükümeti olarak, dün olduðu gibi bugünde Kosova nýn parçalanmasýna karþýyýz. Bu yüzden de Kosova nýn parçalanmasýna hiçbir halükarda izin vermeyeceðiz. Kosova yý parçalamak isteyen herkes karþýsýnda bizi bulacaktýr diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan sonra artýk sürecin Ahtisaari nin paket önerisi çerçevesinde yönetilmesi gerektiðini ifade eden Casey, bunun özellikle Sýrplarýn çoðunluk oluþturduklarý bölgelerde uygulanmasý gerektiðini söyledi. Baðýmsýzlýktan sonra Sýrp ve diðer topluluklarýn Kosova da siyasi sürece katýlmalarý büyük önem taþýdýðýný belirten Sözcü Casey, bununla ancak Kosova nýn demokratik olabileceðini söyledi. Seydiu: Kosova kamplar ülkesi olmayacak Plemetin sakinlerinin sosyal yardým ile yaþama durumunda olduklarýnýn farkýnda olduklarýný ifade eden Cumhurbaþkaný, Ýnsanlarýn kendi yaþamlarýný çalýþarak kazanmasý önemlidir. Þu anda Plemetin sakinleri bu olanaða sahip deðiller. Kosova da yalýnýz bir topluluða bu yönde avantaj vermek istemiyoruz. Her bir vatandaþa ayný olanaðý tanýmak istiyoruz. Bu yüzden de Kosova genelinde vat olan bu tür olumsuz vakalarýn önüne geçilmesi için gereken çaba harcanacaktýr diye konuþtu.plemetin sakinleri görüþmede, Cumhurbaþkaný Seydiu ya karþýlaþtýklarý sorunlardan bahsederek, iþsizlik ve var olan diðer sorunlarýnýn çözülmesi için yardým talebinde bulundular. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilanýnýn ardýndan beþ hafta geçti. Sýrbistan Kosova dan vazgeçmiyor. Sýrbistan üst düzey yetkilileri yaptýklarý konuþmalarýnda Kosova dan vazgeçmeyeceklerini belirterek, yeni görüþmelerin yapýlmasýndan yana olduklarýný ortaya atýyorlar. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç, Belgrat ta yayýnlanan Glas gazetesine verdiði demeçte Kosova için yeni görüþmelerden yana olduðunu belirtti. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn önlemesi gereken siyasete deðinen Yeremiç, Amacýmýz baðýmsýzlýðý tek taraflý ilan eden Kosova nýn uluslararasý hukuk tarafýndan tanýmasýný önlemektir. Bundan mada Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak olan ülkelerin sayýsýný azaltmak ve uluslar arasý örgütlerine üye olmalarýnýn önüne geçmektir dedi. Yunan Dýþiþleri Bakaný Dora Bakoyanis ile bir araya gelen Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç, bölgedeki ülkelerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmamasýný istedi. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç Bizlere barýþ ve huzur içinde yaþamamýza çözüm bulmamýz için yardýmda bulununuz dedi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak ülkelere seslenen Yeremiç, o ülkelerle iliþkilerin önceki gibi olamayacaðýný söyledi. Sýrbistan Savunma Bakaný Dragan Þutanovac Sýrbistan medyasýna yaptýðý açýklamada, dünya ile iliþkileri bozacak adýmlarýn atýlmamasý gerektiðini savundu. Uluslararasý birliði ile askeri iliþkiler uzun zaman kurulmasý gerektiðini ve kýsa bir zaman için bozulabileceðini belirten Bakan Þutanoviç, askeri iliþkilerin devlet için büyük önem taþýdýðýný söyledi. Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýnmasýyla ilgili memnuniyetsizliðini açýkça ifade edebileceðini belirten Bakan Þutanovaç, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ülkelerle iliþkilerin en alt seviyede yürütüleceðini söyledi. Kosova da ve bölgede 17 Mart olaylarý tansiyonlara yol açtýðýný belirten bakan Þutanovaç, durumun istikrarlý olduðunu söyledi. Sýrbistan Sosyal ve Çalýþma Bakaný Rasim Layiç, Novi Sad ta yayýnlanan Dnevnik gazetesine verdiði demeçte diðerleri arasýnda Kosova sorununa da deðindi. Kosova nýn parçalanmasý Sýrbistan için çýkýþ yol mudur? þeklindeki gazetecinin sorusuna, Sýrbistan yönetiminin Kosova yý parçalama amacý olmadýðýný belirten Bakan Layiç, böyle düþünenlerin yanýldýklarýný söyledi. Bakan Layiç, Bu tür fikirler bir taraftan belli amaçlarýn gerçekleþmesine, diðer taraftan da facialara yol açacak. Kosova da enklavalarda yaþayan Sýrplara daha çok yardýmda bulunulmalý düþüncesindeyim dedi. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:420 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a Kýzýlay, Kosova yý unutmadý Türk Kýzýlay Derneði Kosova da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gýda yardýmýnda bulundu. Üç TIR dolusu yardýmla Kosova ya gelen Türk Kýzýlay ý Genel Baþkan Baþdanýþmaný Necdet Aygün, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilaný ardýndan Türk Kýzýlay Derneði olarak 2008 yýlý çerçevesinde bu ülkeye dört parçadan oluþan gýda yardýmýnda bulunma kararý aldýklarýný ifade etti. Aygün, Daha önceden tespit edilen Kosovalý ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Ankara dan 3 TIR dolusu yardýmla geldik ve 3 bin aileye 20 þer kiloluk paketler halinde gýda yardýmda bulunduk dedi. Necdet Aygün, Kosova da ki ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýnýn süreceðini kaydetti. Necdet Aygün, uzun vadede Kosova da ki sosyoekonomik yaþamý iyileþtirmek adýna incelemeler yapmak üzere bölgede bulunduðunu ifade etti. Aygün, Biz burada daimi olmak istiyoruz. Türk halký her zaman Kosova halkýnýn yanýndaydý ve olmaya devam edecek dedi. Türk Kýzýlay ý Kosova da ki faaliyetlerini 8 yýldýr aralýksýz sürdürüyor. Polis kuzey Mitroviça ya döndü Kuzey Mitroviça da geçen hafta yaþanan þiddet olaylarý yüzünden görevde bulunan UNMIK ve Kosova Polis Birlikleri personeli kuzeyden ayrýldý. UNMIK ve KFOR birlikleri tarafýndan Mitroviça Ýl Mahkemesi binasý alýndýktan sonra yaþanan þiddet olaylarý sýrasýnda 1 polis öldü ve 100 den fazla polis yaralandý. Ayrýca çok sayýda Sýrp protestocu yaralandý. Aþýrý Sýrp milliyetçileri tarafýndan düzenlenen protestolardan güney Mitroviça ya çekilen UNMIK ve Kosova Polis Birlikleri mensuplarý, Cuma günü Kuzey Mitroviça da görevlerine döndüler. Þiddet olaylarý sýrasýnda Ýbar nehri üzerinde kapalý olan köprü yeniden ulaþýma açýldý. UNMIK ve yerel polis yetkilileri, Kuzey Kosova Sýrp liderleri ile yaptýklarý görüþme ardýndan polis birliklerinin yeniden göreve baþlamalarýný karara baðladý. Kosova Polisi Basýn Sözcüsü Besim Hoti, Kuzey Mitroviça vatandaþlarýnýn polislerin yeniden göreve baþlamalarý konusunda iyi niyet gösterdiklerini söyledi. Sözcü Hoti, Vatandaþ polislerin kuzeyde yeniden her günkü görevlerine baþlamalarý istedi. Hiçbir þiddet olayý yaþanmadýðý için herhangi bir ihbar yapýlmadý dedi. Kuzey Mitroviça sokaklarýnda KFOR birliklerinin devriye gezdiðini belirten Sözcü Hoti, polisin düzenli görevini sürdürdüðünü kaydetti. UNMIK Basýn Sözcüsü Corci Kakuk da UNMIK personelinin göreve baþladýðý açýkladý. Kuzey Mitroviça Ýl Mahkemesinin 170 kadar çalýþaný, görevlerine dönmeleri için yetkili makamlardan sinyal bekliyor. Sivil toplumdan anlamlý giriþim Mankenler Derneði Fredom ve Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði ayrý ayrý etkinliklerle geçen hafta Arnavutlukta yaþanan Gerdec faciasý ile ilgili yardým kampanyasý baþlattý. Prizrenli sivil toplum kuruluþlarý geçen hafta sonu Arnavutluk ta yaþanan Gerdec faciada hayatýný kaybedenlere yönelik yardým toplama kampanyasýna baþladý. Mankenler Derneði Fredom ve Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði ayrý ayrý noktalarda farklý etkinliklerle yardým kampanyasýný sürdürüyor. Fredom Derneði Baþkaný Þpetim Zeneli konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada, yardým faaliyetini amacýnýn kardeþ Arnavutluk halkýna yardým olarak deðerlendirdi. Arnavutluðun gerek savaþ yýllarýnda gerekse de statü sürecinde her zaman Kosova nýn yanýnda olduðunu ifade eden Zeneli, Bu yüzden de dernek olarak kardeþ Gerdec halkýna yardým sunmaya karar verdik. Bu doðrultuda Þadýrvan meydanýnda yardým toplama faaliyetlerine baþladýk. Bütün duyarlý vatandaþlarýmýzý bu kampanyaya katýlmalarýný davet ediyoruz diye konuþtu. Esnaf ve Zanaatçýlar Derneði de buna benzer bir faaliyete imza atarak, Gerdec halkýna yardým topluyor. Dernek Baþkaný Rafet Buþati dernek olarak bir yardým kampanyasý baþlattýklarýný ifade ederken, herkesi bu anlamlý yardým faaliyetine davet etti. Yardým vermek isteyen vatandaþlarý derneðe davet eden Buþati, Gerdec halkýna yardým etmek isteyen herkes derneðimizi ziyaret ederek, istediði miktarda baðýþýný yapabilir diye konuþtu. Kosova gündemi Sencar Karamuço Kosova savaþý üzerine Yýl 1999 uzun Mart ayý. Kosova da UÇK ile Sýrp Polis güçleri arasýnda çatýþmalarýn aðýrlýk kazandýðý tarihlere denk düþüyor. Dünya bu çatýþmalarý bir taraftan izlerken, diðer yandan da Miloþeviç e Kosova üzerindeki rejimini sona erdirmeye davet ediyordu. Miloþeviç, bu çaðrýlara kulaklarýný kapatarak, bildiðini okumaya devam ediyor ve bütün dünyaya rest çekiyordu. Mart ayýnýn sonlarýna doðru bir NATO müdahalesi konusu kamuoyu gündemine oturdu. Bu söylenti, Kosova içinde yaþayan biz halkýn kulaðýna hoþ geliyor ama mantýken pekte olasý gözükmüyordu. Çünkü, Kosova da yaþanan çatýþmalarýn daha þiddetlisi ve trajiði Bosna da yaþanmýþ ve tüm dünya buna seyirci kalmýþtý. Bu da bizi bu müdahale olasýlýðý konusunda tereddütte iten temel noktalarýn baþýnda bulunuyordu. Bizlerde bu tereddüt yaþana dururken, 24 Mart akþamýnda NATO uçaklarý, Sýrp askeri ve paramiliter hedeflerini bombalamaya baþladý. Söz konusu harekat, BM Þartý nýn VII. Bölümü ne ve bölgede barýþ, güvenlik ve istikrarýn korunmasý için her tür önlemin alýnacaðýnýn belirtildiði BM Güvelik Konseyi nin önceki kararýna dayanarak gerçekleþtiði dünyaya ilan edildi. Bu müdahale ile Sýrbistan ve Kosova da askeri bölgeler ile alt yapý hedef alýnarak, Miloþeviç in geri adým atmasý için bir de psikolojik savaþ baþlatýlmýþtýr. NATO müdahalesi öncesine kadar Kosova da ki çatýþmalar bir iç savaþ olarak empoze edilirken, müdahale ile çatýþmalar bir uluslararasý boyut kazanmýþtý. Dünya Kosova müdahalesinin uluslararasý hukuka uygunluðunu ve müdahale sonuçlarýný tartýþmaya baþlamýþtý. Bu sürecin uluslararasý boyutu. Kosova da ise davulun sesi bir baþka duyuluyordu. NATO uçaklarý bombardýmana baþlamýþ, Sýrplar da bütün dünya ile savaþmaya hazýr olduðunu dünyaya haykýrmaya baþlamýþtý. Halk müdahaleye sevinsem mi üzülsem mi diye kara kara düþünmeye baþlamýþtý. NATO nun müdahalesi bizleri bir taraftan sevindirirken, diðer taraftan da düþündürüyordu. Ya paramiliter Sýrplar, NATO nun müdahalesinin hýncýný bizden çýkarýrsa? diye düþünmekten de kendimizi alamýyorduk. Bütün bu sorunsallar, ister istemez benim olduðu gibi bütün halkýn da kafasýný iyiden iyiye meþgul etmeye ve yormaya baþlamýþtý. NATO müdahalesinde günler geçtikçe ve içerde UÇK ile Sýrp polis ve milis güçleri arasýnda çatýþmalara þiddetlendikçe, bizleri de derin bir düþünce ve endiþe içten içe sarmaya baþlamýþtý. Arýk tam anlamýyla savaþý derinden hisseder olmuþtuk. Gýda konusunda sýkýntýlar hissedilmeye, gençler sokaklardan toplanýp askeri kamplara götürülmeye, Prizren ve civarýndaki köy ve yerleþim yerlerinin boþaltýlmaya baþlanmasý, halkta korku ve çaresizliði açýkça gözler önüne seriyordu. Bunu göç dalgasý da takip etmeye baþladýðý zaman, halký olduðu gibi beni de tam anlamý ile bir savaþ ürpertisi kaplamaya baþlamýþtý. 78 uzun, çaresiz gün geride kalmýþ, NATO müdahalesi son bulmuþ ve Miloþeviç yenilgiyi de kabul edivermiþti. Anlaþmanýn imzalandýðý günün gecesinde Arnavutluk sýnýrýndan doðru Prizren e Alman askerlerinin giriþ yapmasý bizde 78 günden beri süren umutsuzluðu kýrmayý baþarmýþtý. NATO hava muharebesi süresince sokaða çýkmaya korkan, çoluk çocuk herkes bir anda kendini zafer çýðlýklarý ile sokakta buluvermiþti. Bir gün öncesine kadar in ile cinin maç yaptýðý caddeler tekrar canlanmýþ yani sokaklar özlemini çekmiþ olduðu insanlarla doluvermiþti. Ýki buçuk aylýk çaresizlik ve karamsarlýk, bir gecede umuda ve özgürlüðe dönüþmüþtü. Bu da NATO nun müdahalesi sayesinde gerçekleþmiþ bir özgürlük destanýdýr. NATO askerlerinin Kosova ya girmesi ile yeþeren aðaçlar, 17 Þubatta il meyvesini verdi. Bu meyve baðýmsýzlýktan baþka bir þey deðildi

6 Fevzi Karamuço Anayasa geliyor! Kosova, bugünlerde ilklerini kazanmaya devam ediyor. Baðýmsýzlýk ilaný ile önemli bir ilke imza atan Kosova, kýsa bir süre içinde kendi anayasasýna kavuþmuþ olacaktýr. Bugüne kadar kendine has hiç bir anayasasý olmayan Kosova, en nihayet kendi uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan ve meclis tarafýndan kabul edilecek ilk anayasaya kavuþmuþ olacaktýr. Eski UNMIK Yöneticisi Hans Hakerup tarafýndan Kosova yý tarih yada coðrafya kitaplarýndan öðrenerek hazýrlamýþ olduðu Kosova Geçici Anayasa Çerçevesi de artýk miladýný tamamlýyor. Yani savaþtan bugüne dek kullanýmda bulunan Anayasal Çerçeve artýk kullanýmdan kaldýrýlýp, yerine Ahtisaari çözüm öneri paketi çerçevesinde hazýrlanan yeni bir anayasa kullanýma geçecek. Baðýmsýzlýktan önce Kosova nýn yeni anayasasýnýn hazýrlanmasý için bir Anayasa Komisyonu seçildi. Komisyon Baþkaný ve baþkan yardýmcýsý PDK dan seçildi. Komisyon, uzun bir süre üzerinde çalýþtýðý taslaðý kamuoyunda aleni tartýþmaya açýldý. Kosova nýn bir çok kentinde vatandaþlar ile anayasa taslaðý ile ilgili bilgilendirme toplantýlarý ile tartýþmalar yapýldý. Bu faaliyetler diðer þehirlerde olduðu gibi Prizren de de birçok noktada yapýldý. Kosovalý Türkler da Kosova Anayasa taslaðýný Doðru Yol ve partide yapýlan etkinliklerle ele aldý. Gazeteden okuduðuma göre Türk aydýnlarý bu tartýþma platformlarýnda anayasanýn 5 madenin 1. noktasý üzerinde odaklanmýþlar ve bu konuda bir deðiþiklikler yapýlmasý gerekliliðine iþaret etmiþler. Aydýnlar, Türkçe nin Boþnakça ve Romca ile ayný statüden duyduklarý rahatsýzlýðý dýþa vurduklarý gibi, Türkçe nin ya Arnavutça ve Sýrpça gibi resmi dil olmasýný yada Boþnakça ve Romca dan ayrý bir statü verilmesi konusunda mutabakata varmýþlardýr. Ýtiraz edilen ve tartýþmalar yapýlan Anayasa taslaðýnýn 5. maddesi þöyle: 1. Kosova Cumhuriyetinin resmi dilleri Arnavutça ve Sýrpçadýr. 2. Türkçe, Boþnakça ve Roman dilleri, belediyeler seviyesinde resmi dil statüsünde bulunmaktadýr veya kanun onaylamasý ile resmi kullanýma geçecektirler. Doðru Yol ve daha birçok yerde yapýlan aleni tartýþmalar üzerinden uzunca bir süre geçmiþ bulunuyor. Yani Anayasada Türkçe nin kaderinin ne olacaðý konusunda elimize halen bir bilgi gelmiþ deðil. Yani KDTP ve halkýn komisyona iletmiþ olduðu önerilerin akýbeti ne oldu? Bu öneriler dikkate alýnacak mý? Türkçe, Boþnakça ve Romca ile ayný statüde mi kalacak? Yoksa remsi yada ayrý bir statüye mi sahip olacak? Bütün bu sorular cevaplarýný bekliyor. Kosova yeni Anayasayý hazýrlayan Komisyon Baþkaný Hayredin Kuçi, Expres gazetesine yapmýþ olduðu konuþmada anayasayla ilgili yapýlan önerilerin Anayasa tasarýsýna yansýdýðýný açýkladý. Kuçi, Önerileri uygulama gurubu çalýþmalarýný tamamladý. Öneriler ve uyarýlar anayasaya eklendi. Þimdi ise Anayasa komisyonunun 28 Nisanda kabulünü, 31 Nisanda da imzalayýp, Uluslararasý Sivil Misyonuna gönderilmesini ve ondan sonra da Kosova meclisi tarafýndan kabul edilmesini bekliyoruz diye konuþtu. Komisyon Baþkaný, önerilerin dikkate alýndýðýný ifade ediliyor. Bizi ilgilendiren þey Türk Toplumu tarafýndan önerilen önerilerin dikkate alýnýp alýnmadýðý. Herkesin olduðu gibi Türk toplumunun da bunu bilmesi en doðal hakký. Anayasa toplumun bir aynasý olduðu düþünüldüðünde, herkesin bu aynaya bakma imkaný vardýr. Bu konuda sessizliðin bir fýrtýnaya dönmemesini dilemekten, bize bir þey kalmýyor. Perşembe, 27 Mart 2008 K o s o v a 6 Fonksiyonel yetki paylaþma önerisi Kosova baðýmsýzlýðýný ilan etikten beþ hafta sonra Sýrbistan ilk defa resmi olarak Kosova nýn parçalanmasý önerisi gündeme geldi. Kuzey Mitroviça da yaþanan þiddet olaylarý ardýndan Sýrbistan BM örgütüne gönderdiði bir mesajda Kosova nýn parçalanmasý önerisinde bulundu. Kosova dan sorumlu Sýrbistan Bakaný Slobodan Samarciç Politika gazetesine verdiði demeçte Kosova nýn Belgrat ve Priþtine arasýnda bölünmesi için bir fonksiyonel planý Birleþmiþ Milletlere önerdiðini söyledi. Önerilen planýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný önlemek için tüm Kosovalýlarýn çýkarýna olduðunu ifade eden Samarciç, Biz BM 1244 sayýlý kararý destekliyoruz. UNMIK polis, yargýç ve gümrükçülerinin Kosova da görev almasýný kabul ediyoruz. Kosova da tüm kurumlarýn Kosovalýlara geçmesini ise biz kabul etmiyoruz. Ama baðýmsýzlýk ilan edildikten sonra Sýrplar, Sýrbistan ýn yardýmý ile bu görevleri üstlenmelidir. Bu onlarýn en doðal haklarýdýr diye konuþtu. Sýrbistan ýn BM 1244 sayýlý kararýndan vazgeçmediðini ifade eden Samarciç, bu kararýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesi ile küçümsendiðini söyledi. Samarciç, UNMIK yapýcý olmalýdýr. Yürümeye baþladýðý yoldan yürümeye devam etmelidir. Bölgede barýþ ve istikrarýn saðlanmasý istenilirse, Sýrbistan ile uzun vadeli anlaþma yapýlmalýdýr. Bizleri her gün baþka baþka tehditlerle tehdit etmemelidirler diye konuþtu. Batý ülkeleri tarafýndan Kosova nýn baðýmsýzlýðý tanýnmasý Sýrbistan tarafýndan tepki ile karþýlandý. Sýrbistan buna tepki olarak büyükelçilerini geri alarak diplomatik temsilciliklerini en alt seviyeye düþürdü. Ancak batý ülkeleri yeniden Sýrbistan ile iþbirliðinden vazgeçmeyerek, Sýrbistan a el uzatmayý sürdürüyorlar. Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Massimo D Alema Belgrat ta yayýnlanan Veçernye Novosti gazetesine verdiði demeçte, Sýrbistan ýn AB ne katýlmasý için elini uzattý. AB tarafýndan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý için alýnan karar kaçýnýlmaz olduðunu belirten D Alema, Sýrbistan la kýsa bir zaman içinde AB ile görüþmeleri baþlatacaðýný söyledi. Her zaman Sýrbistan a AB sürecinde destek olduðunu belirten Ýtalya Dýþiþleri Bakaný D Alema, Geçenlerde askýya aldýðýmýz Barýþ ve Ýstikrar anlaþmasýnýn imzalanacaðýna inanýyorum dedi Ýtalya nýn uzun yýllar Sýrbistan ile iyi iliþkileri oluðunu belirten D Alema Sýrbistan ýn Batý Balkanlarda barýþ ve istikrarýn saðlamada önemli bir rol oynadýðýný söyledi. Kosova sorunu özel ve dramatik olarak Tadiç, Samarciç i eleþtirdi Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, yaptýðý açýklamada, Sýrbistan ýn Kosova nýn bölünmesi yönünde herhangi bir niyeti olmadýðýný söyledi. Tadiç, Sýrbistan ýn kuzey Kosova da yaþayan Sýrp toplumuna yardým edebilmek için yalnýzca bu bölgede temsil edilmek istediðini belirtti. Kosova nýn etnik toplumlar arasýnda bölünmesini savunan Kosova Bakaný Slobodan Samarciç hakkýndaysa Tadiç, böyle bir politikanýn hükümet tarafýndan onaylanmadýðýný kaydetti. Batý ve Sýrbistan karþý karþýya nitelendiren D Alema, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasýnýn kaçýnýlmaz ve kolay olmadýðýný söyledi. KFOR asker birlikleri çerçevesinde görevde bulunan Ýtalyan askerlerine deðinen D Alema, onlarýn insan haklarýný, Sýrplarýn benliðini, kültürünü ve mirasýný korumak için görevlendiklerini söyledi. Sýrbistan ýn karþýlaþtýðý sorunlarý giderecek durumunda olduðunu belirten D Alema, Sýrbistan nýn AB ailesinde yerini alacaðýný söyledi. ABD Belgrat Büyükelçisi Cameron Munter, FoNet ajansýna verdiði demeçte Sýrbistan ýn ABD nin önemli bir müttefiki ve Balkanlarda istikrarý saðlamaya önemli bir etken olduðunu belirti. Büyükelçi Munter, Sýrbistan ile çalýþmalarýmýzý sürdürmeliyiz. Sýrbistan la önceleri olan iþbirliðimizi, demokratik reformlarýn geliþmesini, ekonomi ve askeri yardýmý yeniden sürdürmeliyiz dedi. ABD nin Sýrbistan da Mayýs ayýnda yapýlacak olan seçimleri özenle izleyeceðini belirten Büyükelçi Munter, bu seçimlerin seçmenlerin özgür iradelerini kullanmak için adil olmalarý gerektiðini söyledi.

7 Perşembe, 27 Mart G ü n c e l Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nda askeri tören ve anma programý düzenlendi. Taner Güçlütürk Askeri tören kapsamýnda, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý nýn konuþlu bulunduðu Sultan Murat Kýþlasý nda, sabah saatlerinde bütün tabur personelinin katýlýmýyla, Þehitlerimiz anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý ve Ýstiklal marþý okundu. Çanakkale Zaferi nin önemi ve kahraman Türk askerinin büyük mücadelesinin anlatýldýðý bir konuþma yapýlýrken, ardýndan Atatürk Büstü ne çelenk konuldu. Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü programý kapsamýnda, ayný gün yine Sultan Murat Kýþlasýnda bu kez sivil davetlilerin de katýlýmýyla, programýn ikinci bölümü icra edildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn ikinci bölümü, Çanakkale Zaferi nin ve Mehmetçik in savaþtaki örnek davranýþlarýnýn sunulduðu bir video ve slayt gösterisiyle devam etti. Ardýndan da Çanakkale Zaferi konulu bir belgesel sunuldu. Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði Ata Çocuklarý Kolu Çanakkale Zaferi oratoryosunu seslendirirken; Doðru Yol Derneði Türk müziði korosu tarafýndan kahramanlýk türküleri söylendi. Programýn son bölümünde Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda; Türk ulusunun tarihinin altýn harflerle yazýldýðýný ve Çanakkale Savaþý nýn bu tarihte çok önemli bir yeri olduðunu vurguladý. Atatürk ün bu savaþtaki rolü ve baþarýsýna özel vurgu yapan Tuðgeneral Tarçýn, Çanakkale Savaþý na Kosova dan da katýlýmýn olduðunu sözlerine ekledi ve kendilerine bütün Türk milletinin minnettarlýðýný iletti. Tuðgeneral Uður Tarçýn tarafýndan Kosova`dan Çanakkale Savaþýna katýlan þehit ve gazilerin ailelerine þükran belgeleri takdimi esnasýnda ise duygusal anlar yaþandý. Sultan Murat Kýþlasý ndaki törene Çanakkale Muharebelerinde akrabalarý þehit veya gazi olan ve halen Prizren bölgesinde yaþayan on ailenin onur konuðu olarak davet edildiði anma programýna, Kosova Meclisi Milletvekilleri, Türkiye Eþgüdüm Bürosu ve Türkiye kurum temsilcileri, Prizren Belediyesi yetkilileri, AGÝT Prizren Ýl Merkezi Müdürü ve yardýmcýlarý, Kosova nýn tüm yerleþim birimlerinden çeþitli kurum ile kuruluþ temsilcileri ve halktan oluþan yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Çanakkale þehitleri Dragaþ ta da anýldý Çanakkale savaþýnýn 99. yýldönümü Dragaþ Belediyesinde Çanakkale Kahramanlarý Anýsýna Dragaþ Kültür ve Sanat Buluþmasý adlý þölenle kaydedildi. Törenin açýlýþ konuþmasýnda bugünün tarihi önemine deðinen KDTP Genel Baþkaný ve Çevre Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, bu törenin gerçekleþmesinde katkýlarý geçen Türk Silahlý Kuvvetlerine ve DAG Kültür Araþtýrma Derneðine teþekkür etti. Kosovalýlar gibi tarihi bir süreçten geçen bir toplumun böyle tarihi anlarýn önemini bildiðini ifade eden Dragaþ Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Miftar Feyza, Kosova savaþýndan sonra Türk Silahlý Kuvvetlerinin sunduðu katkýlar ve Kosova devletinin baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülkeler arasýnda yer aldýðý için Türkiye Cumhuriyetine teþekkürler etti. Dragaþ halkýnýn Çanakkale savaþý sýrasýnda katkýsý önemlidir diyen Boþnak Milletvekili Sadik Ýdrizi, Osmanlý idaresinin 1912 yýlýnda bölgeden ayrýldýðýný ama 1915 yýlýnda dedelerinin Çanakkale Savaþýna katýlarak Türk askeriyle omuz omuza savaþtýðýný vurguladý. Osmanlý idaresi ayrýlmasýna raðmen neden büyüklerimiz bu savaþa katýldý? O savaþa vatanlarýný savunmaya gittiler. Türkiye bu savaþý kazanýrsa tekrar buralara döneceðine ve tekrar ayný huzuru, mutlu yaþamý yakalayacaklarýna inanýyorlardý. Osmanlýnýn ayrýlýþýndan bu yana tam 90 yýl tarih kitaplarýmýzda bu konudan hiç bahsedilmedi. Sadece Zlipotok (Hýzlipotok) köyünden 70 kadar askerimiz Çanakkale de þehit düþtü. Tarihçilerimizin ve öðretmenlerimizin öðrencilerimize Çanakkale Savaþý hakkýnda ders anlatmalarý þehitlerimize olan manevi borcumuzu yerine getirmektir. Çünkü geçmiþini bilmeyenler geleceklerini de göremezler diyen Milletvekili Sadik Ýdrizi, yeni müfredata göre tarih ders kitaplarýnda Çanakkale savaþýna yer verdiklerini söyledi. Ardýndan konuþma yapan Dragaþ Belediyesi ikinci baþkan vekili Sabidin Çufta, Çanakkale de þehit düþenlerin Türkiye ye yardým için oraya koþtuklarýný vurguladý. Büyüklerimiz bu savaþa koþarak katýldýklarý için mutluyum ve gururluyum. Bugün ise büyüklerimizin yardýma koþtuðu o Türkiye Cumhuriyeti, bizim imdadýmýza yetiþerek yardým sunmaya ve yarýnlarýmýza katkýda bulunmaya gelmiþtir. Kosova mýzýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülkeler arasýnda Türkiye Cumhuriyetinin de yer almasýndan gurur duydum diyen Baþkan Vekili Çufta, Dragaþ Belediyesi Kosova nýn güneyinde yer alan en son ve en kalkýnmamýþ belediyesi olduðuna dikkati çekti. En azýndan o topraklarda þehit düþenlerin aziz hatýrasý için Türkiye Cumhuriyetinin bölgenin kalkýnmasýnda ve istihdam olanaklarýnýn yaratýlmasýnda desteðini artýrmasýný istedi. Çanakkale savaþý konulu kýsa bir belgesel sunumu ardýndan Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Nimetullah Hafýz ve Merkez Genel Müdürü Prof. Dr. Tacida Hafýz, Türkçe ve Boþnakça olmak üzere Çanakkale savaþýnýn tarihçesi ve bu savaþýn Kosova daki yankýlarý, edebi eserlerle birlikte ölümsüzleþmesi üzerine küçük bir konferans verdiler. Ardýndan da düzenlenen þiir þöleninde Ýskender Muzbeg, Sait Çiço, Taner Güçlütürk ve Agim Rifat Yeþeren Çanakkale konulu þiirlerinden ve Çanakkale yle ilgili derlemelerinden örnekler sundular. Nazmi Berati ilk okulu öðrencilerinin sunduðu halk gösterileri ardýndan konuþma yapan Ýskender Nebiu, Opoya yöresinde yaþayan Arnavut asýllý hemþehrileri adýna þimdiye kadar sunmuþ olduklarý katkýlarýndan dolayý Türk askerine ve Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilk tanýyan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti Devletine teþekkür etti. Çanakkale savaþýnýn 99. yýldönümünde þehitlerimizi rahmetle anan Nebiu, I. Dünya Savaþýnda Arnavutlarýn da Türk kardeþleriyle dayanýþma içerisinde düþmana karþý mücadele verdiðinin altýný çizdi. Dragaþ Belediyesinin Opoya yöresinden de Çanakkale Savaþýna katýlanlarýn olduðuna vurgu yapan Nebiu, bunla ilgili ellerinde çok sayýda doküman bulunduðunu ve bu belgelerin bilimsel disiplinler çerçevesinde incelenmesi gerektiðini ifade etti. Kimi çýkarlar yüzünden Arnavut tarihinin gerçek bir þekilde yazýlmadýðýna dikkati çeken Nebiu, büyüklerinin Çanakkale savaþýna ait hatýrlarýný sözlü verimlerle, türkülerle ve folklorik deðerlerle yaþattýðýný dile getirdi. Nebiu, bunun en somut örneklerinin Arnavutça söylenen Çanakkale Türküsü, Cezayir Türküsü, Osman Paþa Türküleri olduðunu kaydetti. Þölen sýrasýnda Prizren in (Boþnaklarýn yoðun olarak yaþadýðý) Jupa yöresinden Çanakkale Savaþýna katýlanlarla ilgili belgeler yöre sakinleri tarafýndan ulaþtýrýlýrken, bu yöreden 50 inin üzerinde þehidin Çanakkale de yattýðýna vurgu yapýldý. Azra Receplari nin Gora dilinde söylediði Çanakkale Türküsüyle son bulan þölenin kapanýþýnda Çanakkale de þehit düþenlerin yakýnlarýna günün anlam ve önemini ebedileþtiren birer þükran belgesi sunuldu. Þölene katýlan Türk Eþgüdüm Bürosu Þefi Baþkaný Müsteþar Mustafa Sarnýç ve Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, bu anlamlý töreni düzenleyenlere ve katýlanlara teþekkürlerini sunarken, Türkiye Cumhuriyeti nin her zaman Kosova halký yanýnda olacaðýna vurgu yaptýlar. Davetliler verilen kokteylin ardýndan Dragaþ Belediyesi Merkezinde Türk askeri tarafýndan yöre gençlerinin hizmetine verdikleri Kültür ve Spor Merkezinin açýlýþýna katýldýlar. Dolayýsýyla söz konusu açýlýþ bu anlamlý günle birlikte ebedileþerek tarihin sayfalarýna önemli bir gün olarak not düþtü. Bu vesileyle Prizren, Priþtine, Ýpek, Gora ve Kosova nýn diðer bölgelerden Çanakkale Muharebelerine katýlmak üzere yola çýkan ve bu kutsal görev uðrunda mücadele eden tüm þehit ve gazilerimizi saygý ve rahmetle anýyoruz.

8 Perşembe, 27 Mart 2008 G ü n c e l 8 Dragaþ ta CIMIC-4 Kültür ve Spor Merkezi hizmete açýldý Sarnýç tan uyuþturucuyla mücadele eden gençlere destek 1999 yýlýnda Kosova ya geliþinden bugüne kadar, barýþý destekleme harekatý kapsamýnda, huzurlu ve güvenli bir ortamý saðlanmasý ve devam ettirilmesi için görev yapan Türk KFOR`u, halkýn sosyo-kültürel standartlarýný yükseltme yönündeki faaliyetlere de imkanlarý ölçüsünde sürdürüyor. Ýnsani yardým, saðlýk, ulaþtýrma, altyapý, eðitim yardýmlarýnýn yaný sýra, kültür ve spor alanýnda da sürdürdüðü faaliyetlerle halkýn gönlünde önemli bir yer tutan Türk KFOR`u; Türkiye Kosova kardeþliðini yükseltmek temel amacýyla, dost ve kardeþ Kosova halkýnýn istifadesi için yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen yýl 1 Aralýk tarihinde Prizren de açýlan ve halen yüksek bir katýlýmla faaliyetlerine devam etmekte olan CIMIC Gençlik Merkezi (CIMIC-3) den sonra; þimdi de Dragaþ ta; Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýna baðlý 4 üncü Motorlu Piyade Bölük Komutanlýðýnýn bulunduðu Yýldýrým Beyazýt Kýþlasýnda, her kesimden ve her yaþta vatandaþýn istifade edebileceði bir CIMIC Kültür ve Spor Merkezi (CIMIC-4) ; 23 Mart Pazar günü hizmete açýldý. Ýki bölümden oluþan CIMIC Kültür ve Spor Merkezi (CIMIC-4) te birinci bölümde içerisinde bilgisayar ve barkovizyon cihazý, çeþitli kurs ve etkinliklerin (dil kurslarý, el sanatlarý, resim, müzik, satranç v.b.) düzenleneceði, 25 kiþilik bir dershane bulunuyor. Hemen yanýndaki ikinci bölümde, üyelerin spor yapmalarýna imkan saðlayacak olan masa tenisi masasý, koþu bandý ve çeþitli kondisyon aletleri yer alýyor. Her yaþtan ve kesimden dileyen herkes tamamen ücretsiz olarak üye olabileceði Kültür ve Spor merkezine ayrýca çeþitli amaçlar için toplantýlar, film gösterimleri ve diðer kültürel faaliyetler için de planlama yapýlabilecek. Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, Kosova Genç Ýzciler Gurubu ve Kosova Çocuk Haklarýný Koruma Derneði üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri, Kosova da uyuþturucu kullananlarýn sayýsýnda artýþa iþaret eti ve uyuþturucuya karþý mücadele edeceklerini bildirdiler. Prizren de uyuþturucuyla mücadele ve tedavi merkezi kurmak istediklerini belirten gençler, merkezde görev alacak üyelerinin Türkiye de eðitim görmesi konusunda Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç tan destek istediler. Konuyla ilgileneceklerini ve gerekli irtibatý saðlamada elinden geleni yapacaðýný vurgulayan Sarnýç, gençlerin taleplerine ve faaliyetlerine desteklerini esirgemeyeceðini vurguladý. Kosova Genç Ýzciler Derneði Baþkaný Kazim Topoyan ve Kosova Çocuk Haklarý Koruma Derneði Baþkaný Mitat Bütüçi, Kosova da ve Prizren de gençler arasýnda uyuþturucu kullanýmýnda alarm verici nitelikte artýþýn gözlendiðini bildirdi ve Priþtine nin Naim Frasheri okulunda uyuþturucunun zararlarý ve gençlerin uyuþturucudan korunmasý konusunda bir seminer düzenleyeceklerini bildirdiler. Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, hassas bir konuya gençlerin yaklaþýmýný ve giriþimini takdir ettiði gibi gerekli desteði de sunmaya hazýr olduðunu belirtti. Türkoloji ve Þarkiyat Bölümü hocalarýný andý Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü ile Þarkiyat Bölümü üyeleri, geçenlerde hayata gözlerini yuman Türk Dili ve Edebiyatý Hocasý Sebahat Mahmut un anýsýna 19 Mart tarihinde anma toplantýsý düzenledi. Sebahat Mahmut anýsýna düzenlenen anma toplantýsýna, merhumun akademik ve aile çevresinden çok sayýda seveni katýldý. Bir dakikalýk saygý duruþuyla baþlayan törende Kosova da Türkçe eðitime ömrünü adayan Sebahat Mahmut un kiþiliðine ve çalýþmalarýna deðinildi. Anma töreninin açýlýþ konuþmasýný yapan Filoloji Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Þarkiyat Bölümü Öðretim Üyesi Mehdi Polisi, Sebahat Mahmut un aile yakýnlarýna ve meslektaþlarýna baþ saðlýðý diledý ve bu kaybýn Filoloji Fakültesi için acý bir kayýp olduðunu ifade etti. Polisi, Sebahat Mahmut, o dönem bizim hocamýzdý. Çok zor þartlara eðitime baþlanýrken Prof. Dr. Hasan Kaleþi yle birlikte Þarkiyat Bölümünün kurulmasýnda emeði büyüktü. Sunduðu katkýlardan dolayý kendisine minnettarýz. Öðrencileri olarak, fakülte olarak ve toplum olarak sunduðu katkýlardan kazançlýyýz þeklinde konuþtu. Bu acý kayýp yüzünden üzüntülerinin büyük olduðunu vurgulayan Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Morina, Sarayevo dan Priþtine Þarkiyat Bölümüne geçiþ yaptýklarýnda Þarkiyat Bölümünün kurucularý olarak Hasan Kaleþi yi, Sebahat Mahmut u ve Süreyya Yusuf u bulduklarýný kaydetti. Öðrencilik yýllarýn ait hocasý Sebahat Mahmut la ilgili hatýralarýný paylaþan Bölüm Baþkaný Morina, Sebahat Hocamýz hem öðrencilerine hem de meslektaþlarýna sahip çýkan biriydi dedi. Ardýndan sözü alan Þakir Maksut, Nevzat Hüdaverdi, Ýbrahim Arslan, Enver Baki, Taner Yusuf, Suzan Canhasi, Nuhi Mazrek, Refike Sulçevsi, Ekrem Safçý, Sebahat Mahmut la ilgili çalýþmalarý ve anýlarý üzerinde dururken, yakýnlarýna baþsaðlýðý dilediler. Okunan baþsaðlýðý mesajlarý ardýndan Mahmut Ailesi adýna konuþma yapan Sebahat Mahmut un oðlu Suat Mahmut Bu acýlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için teþekkür ederiz dedi. Toplantýda merhum Sebahat Mahmut un oðullarý, gelini ve torunlarý da hazýr bulundu. Kadýnlarýn sorunlarý tartýþýldý Kosova genelinde kadýnlarýn günden güne daha çok þiddette maruz kalmalarý dolayýsýyla Kosova kadýnlar aðý oluþturuldu. Kosova Kadýnlar aðý Prizren deki kadýn dernekleriyle bir araya gelerek Kadýna þiddette hayýr dedi. Prizren de ki kadýn derneklerini bir araya toplayan Kosova Kadýnlar aðý þiddette maruz kalan bayanlarla ilgili rapor hazýrlayarak kadýna þiddet uygulanmasýna son verilmesi çaðrýsýnda bulundular. Kosova da þiddette maruz kalan kadýnlarla ilgili yapýlan araþtýrmada kadýnlarýn farklý þiddetlere maruz kaldýðý belirtilirken, bu durumun kadýnlarý psikolojik olarak da etkilediðinin altý çizildi. Raporda hükümete baðlý enstitülerin yaný sýra sivil toplum örgütleri tarafýndan da cinsel þiddete maruz kalan kadýnlara yardým elinin uzatýldýðý belirtilirken, bunun yetersizliðine vurgu yapýldý. Kosova Kadýnlar aðý araþtýrmasýna göre 2007 yýlýna nazaran cinsel þiddette maruz kalan kadýnlarýn sayýsýnda az bir düþüþün saptandýðý belirleniyor. Araþtýrma kaynaklarýna bayanlarýn belli bir kýsmý cinsel þiddette maruz kalýrken, büyük bir kýsmý da dayak gibi fiziksel þiddete maruz kalmýþ. Bu da gösteriyor ki ister yerel ister uluslararasý toplum örgütlerine bu konuda büyük iþ düþüyor.

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Thaçi: Prizren, çok kültürlü Kosova nýn aynasý Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Prizren Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarını yakından takip etti. Thaçi, Kosova Hükümeti nin etnik ayrýmý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR. memnun edecek dinamikte olmassa bile, baþarýlý ortak yollarý konusunda

HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR. memnun edecek dinamikte olmassa bile, baþarýlý ortak yollarý konusunda HARRI HOKERI VE KRISS PATEN MECLÝS'TE HÝTABEN KONUÞTULAR Avrupa Birliði ailesinin tam üyesi olmasý için Kosova'ya yardým kararlýlýðý "Diyalogun baþlamasý, topluluðunuz yararýna çok olumlu mesajý vermiþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yeni Dönem Gazetesi Kapanıyor!? Kosova Türkleri nin ilk Türk bağımsız gazetesi Yeni Dönem Gazetesi son sayısı siz sayın okuyucularımız ile son defa bir araya geliyor. Bugüne kadar bu gazeteye yardımlarını

Detaylı