SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract"

Transkript

1 SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet Kaacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract After the end of the Eastern Block, The Turkic republics tried to solve the probles with the help of Republic of Turkey which they felt near to the. With his international experiences Turkey becae the leader of the Turkic republics. Touris revenues which is in the current accounts of the balance of payents, contributes to the developent of the country by encouring both the eployent and the growth nubers. The ain reason of this is that the revenues of the touris is both the ain source in the financeent of the foreign deficit and the budget deficit. In this paper the revenues of touris is analysed by cross country panel study for Azerbaijan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Macedonia with Turkey ( ). We acquired the data of this work fro the web site of the IMF. Unit root test was ade to testing stability of data which are taken. After that cointegration and causality tests were ade to learn if a cointegral relationship was occurred between the revenues of touris and econoic growth or not. As a result of this study we done, the data level is not stable. Because of that reason, we took the difference of the. In the study, we have been identified causal relationship between the revenues of touris and econoic growth in Turkey and other countries and we have been identified causal relationship between econoic growth and the revenues of touris in Turkey and other countries. 1 Giriş Turiz, kişilerin yaşadıkları yerler dışında gerçekleştirdikleri bir yıllık süreyi aşayacak şekilde tatil, eğlence ve iş aacı ile yaptıkları seyahat ve konaklaa faaliyetlerini kapsaaktadır (Gee, 1997: 138). 20. yüzyılın 2. yarısından itibaren hızla gelişen ve büyüyen turiz sektörü, birçok ülke için en öneli sektörlerden biri haline geliştir. Turizin desteklenesiyle de ülkelerdeki turiz gelirlerinin GSYİH içindeki payı artıştır. Turiz, ödeeler bilânçosunun cari işleler hesabındaki uluslararası hizetler kısında yer alır ve illi geliri arttırarak ülkenin kalkınasını sağlar. Turiz sektörünün illi gelire olan katkısının yanı sıra döviz gelirleri sağlayarak dış ödeeler dengesine olulu katkı sağlayan ve istihdaı arttıran bir sektördür. Turiz sektörü, bünyesinde pek çok istihdaı barındıran eek-yoğun bir sektördür. Bundan dolayı hizet sektörünün büyük bir bölüünü kapsayarak ülkenin illi gelirini artırada öneli bir rol üstlenektedir. Aynı zaanda turiz, dünya ekonoisi ile uyu içerisinde olayı gerektirir. Turiz gelirleri, ülkeye döviz kazancı getirirken seraye allarının ithalatı için finansan sağlaaktadır (Değer, 2006:7). Turiz sektörü, döviz girdisini artırıcı ve istihda sağlayıcı özellikleri ile ülke ekonoisine katkıda bulunan aynı zaanda uluslararası kültürel ve toplusal iletişiini sağlayarak bütünleştirici özelliği sayesinde de dünya barışının korunasında büyük payı olan bir sektördür. Turiz sektörü, Türkiye ekonoisinin de vazgeçilez teel taşlarından birisi olarak karşııza çıkaktadır. Turiz gelirleri; dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare olarak hüküetlerin öne verdikleri bir sektördür (Çıat ve Bahar, 2003: 2). Turiz sektörü, eğitili ve yetenekli işgücüne istihda alanı sağlarken, yeterli düzeyde eğitii olayan insanlara da iş ikânları sunaktadır (Çetinbaş ve Bektaş, 2008: 1). Turiz sektörü, diğer sektörler ile yakın ilişki içerisinde olduğu için onları etkileektedir. Turiz gelirleri diğer birçok al ve hizetlerin tüketiine ve ihracatına olanak sağlaaktadır. Ülkeye turist geldiğinde, yaptığı her harcaa sadece turiz ile uğraşan kesie değil, diğer sektörlere de gelir sağlaaktadır (Kar vd., 2004: 90). Turiz sektöründen ekonoiye aksiu olulu katkı sağlaanın aacı, en iyi turiz ürünü paketini oluşturak, satak ve bu yolla sağlanan gelirleri azai hale getirekle ükün olabilir. Bu nedenle ürünü eydana getirecek farklı iktisadi birilerin ve akro planlayıcıların kobine bir çalışa içinde olaları ve ana ilkelerden ödün vereeleri bir zorunluktur. Bu duru, en sade şekliyle, öncü yatırıları yapak, üst yapıyı tein etek, kontrol ve koordine etek şeklinde özetlenebilir (Hepaktan, 2010:139). Turiz gelirleri ile arasındaki ilişki uzun yıllardır ele alınaktadır. Gerek Türkiye de gerekse diğer ülkelerde turiz sektörünün GSMH içindeki payı sürekli artasına rağen, turiz gelirleri ile arasındaki ilişkide farklı sonuçlara rastlanıştır. Bu nedenle bu çalışada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Türkiye için yılları arasında turiz gelirlerinin büyüe üzerine etkisi panel veri analizi ile test ediliştir.

2 2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Yazar (lar) Ülke (ler) Yönte Değişkenler Sonuç Dritsakis (2004) Yunanistan (1960:01- VAR odeli ve Reel GSMH, reel efektif döviz kuru ve Turiz gelirleri ile arasında güçlü bir nedensel ilişki vardır. 2000:04) turiz gelirleri Uysal ve diğ. Türkiye (1992- Nedensellik testi İki değişken arasında karşılıklı bir ilişki vardır. (2004) Yıldırı ve Öcal (2004) 2003) Türkiye ( ) Bahar (2006) Türkiye ( ) Özdeir ve Öksüzler (2006) Yavuz (2006) Figini ve Vici (2007) Aslan (2008) Çetintaş ve Bektaş (2008) Kızılgöl ve Erbaykal (2008) Proença ve Soukiazis (2008) Fayissa ve diğ. (2009) Bahar ve Bozkurt (2010) Saii ve diğ. (2011) Kara ve diğ. (2012) Mello-Sapayo ve Sousa-Vale (2012) Yaak ve diğ. (2012) Aktaş ve diğ. (2013) Bozkurt ve Topçuoğlu (2013) Çağlayan ve diğ. (2013) Çoban ve Özcan (2013) Hepaktan ve Çınar (2013) Türkiye ( ) Türkiye (1992:Q1-2004:Q4) 150 ülke ( ) Türkiye (1992: ) Türkiye ( ) Türkiye (1992: :02) 4 Avrupa ülkesi ( ) 17 Latin Aerika ülkesi ( ) Gelişekte olan 21 ülke ( ) Gelişekte olan ülkeler ( ) Türkiye ( ) Avrupa ülkeleri ( ) Türkiye ( ) 5 Avrupa ülkesi ( ) Türkiye ( ) 135 ülke ( ) Türkiye ( ) Türkiye ( ) VAR odeli VAR odeli Nedensellik testi Nedensellik testi Regresyon analizi Eşbütünleşe ve Nedensellik testi ve ARDL yöntei Toda-Yaaoto yönteiyle Panel veri analizi Panel veri analizi İki aşaalı GMM- Siste analizi ve panel veri analizi VAR odeli VAR odeli ve Panel eşbütünleşe testi Eşbütünleşe ve GSMH Uluslararası turiz gelirleri, GSMH, reel döviz kuru ve seraye birikii GSYİH Turiz/GSMH, topla seraye iktarı/gsmh ve tasarruf/gsmh Turiz gelirleri,, cari işleler dengesi ve döviz kuru Turist başına turiz harcaaları ve Eşbütünleşe testi GSMH ve turiz gelirleri Eşbütünleşe ve Panel nedensellik testi GSMH Eşbütünleşe ve Nedensellik testi Net turiz geliri, yabancı turist sayısı, ve dış ödeeler bilânçosu Kısa dönede iki değişken arasında bir ilişki yokken, uzun dönede iki değişken arasında bir ilişki tespit ediliştir. Turiz gelirlerinden ye doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. He kısa he de uzun dönede turizden ye doğru tek yönlü bir ilişki tespit ediliştir. Turiz gelirleri ile iktisadi büyüe arasında nedensellik ilişkisi tespit edileeiştir. Turiz gelirleri ile arasında bir ilişki tespit edileeiştir. Ekonoik büyüe ve turiz gelirleri arasında uzun dönede dolaylı ilişkiler görülüştür. Kısa döneli herhangi bir ilişki yokken, uzun dönede turiz gelirlerinden ekonoik büyüeye doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Ekonoik büyüeden turiz gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit ediliştir. Turiz gelirlerindeki %1 lik artış bu 4 ülkedeki GSMH yi %0,026 arttırıştır. Uluslararası turist harcaalarındaki %10 luk artış, GSMH de %0,4 lük bir artışa neden oluştur. Turiz gelirlerindeki %1 lik artışın uzun dönede büyüe üzerinde %2,825 lik bir artışa yol açtığı tespit ediliştir. Ekonoik büyüe ve turiz gelirleri arasında çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Büyüeden turiz gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Güney Avrupa ülkelerinden daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde, turizdeki gelişe GSMH üzerinde öneli etkiye sahiptir. Turist başına düşen reel turiz gelirleri ile reel GSMH, tarı, sanayi ve hizet sektörleri arasında herhangi bir nedensel ilişki evcut değildir. Turiz gelirlerindeki artış, uzun dönede GSMH üzerinde pozitif etki oluşturur. Turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensellik bulunuştur. Turiz gelirleri ile GSMH arasında Avrupa da çift yönlü ilişki evcuttur. Turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensellik bulunuştur. Türkiye deki turiz sektörünün dış ticaret dengesi üzerinde bir etkisi varken, büyüe üzerine bir etki tespit edileeiştir. Tablo 1. Turiz Gelirleri-Ekonoik Büyüe İlişkisi Üzerine Literatür Özeti

3 SESSION 3 2 Literatür Özeti Turiz gelirleri ile ilişkisi turiz ve ekonoi sahasında uzun yıllardır incelenen konulardan biridir. Genel teori, turiz gelirlerinin yi dolaylı da olsa arttıracağı yönündedir. Söz konusu apirik çalışaların birçoğu bu teoriyi doğrularken, bazıları da, anlasız bir ilişki buluşlardır. Genel olarak literatür değerlendirildiğinde, turiz gelirleri ile arasında, çalışada ele alınan ülke, döne ve yönte bakıından farklılıklar vardır. Turiz, günüüzde döviz girdisini artırıcı ve istihda sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonoiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplusal iletişii sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunasında büyük payı olan bir sektördür. Türkiye ekonoisinin de vazgeçilez teel taşlarından birisi olan turiz, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hüküetlerin önele üzerinde durduğu bir konudur (Hepaktan, 2010:139). Bu çalışada, Türkiye ile 5 ülke (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan) için turiz gelirleri ile arasındaki ilişki incelenecektir. Bu açıdan çalışaya teel teşkil edecek literatür araştırası da, konuyu daha çok Türkiye ve gelişekte olan ülkeler özelinde ele alan çalışalardan oluşturuluştur (Tablo 1). Tablo 1 de verilen literatür özetinden açıkça anlaşılacağı üzere çalışaların büyük bir kısı turiz gelirlerinin yi arttırdığı sonucunu verektedir. Bununla birlikte bazı çalışalarda anlasız ilişkiler de tespit ediliştir. 3 Ekonoetrik Yönte ve Apirik Bulgular Bu çalışada turiz gelirleri (TUGE) ile büyüe oranı (GDP) ilişkileri, Türkiye ile 5 ülke (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan) için Eşbütünleşe ve nedensellik analizleri kullanılarak irdelenecektir. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin arası dönelere ait verileri, IMF nin if.statistics isili veri tabanından alınıştır. Çalışaya bu 6 ülkeye ait verilerden hareketle değişkenler arası uzun döne ilişkileri veren Eşbütünleşe testi ve daha sonra da Granger nedensellik testleri yapılıştır. Türkiye ile birlikte diğer 5 ülkenin turiz gelirleri ve ilişkilerinin Eşbütünleşe ve nedensellik analizleri ile belirlenesinden önce değişkenlerin durağanlığını belirleek ve durağanlık içerip içerediğini tespit etek aacıyla Levin, Lin ve Chu (LLC), Augented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips- Perron (PP) testleri yapılıştır. Verilerin durağanlığını gösterek için Tablo 2 de sabitli yapıda durağanlık sonuçları yer alaktadır. Tablo 2 de aksiu optial gecike uzunluğu 1 olarak seçiliştir. Olasılıklar, asiptotik norallik varsayıı altında hesaplanıştır. Veri setinde söz konusu yıllara ait veriler ta olduğundan Balanced Örneklee seçiliştir. Tablo 2 deki bulgulara göre, turiz gelirleri ve büyüe verileri seviyesinde durağan değildir. Bu da serilerde durağanlık problei olduğunu gösterektedir. Serileri durağan hale getirek için 1. Farkları alınıştır. 1. Farkında bütün seriler durağan hale geliştir. Seriler durağan hale geldikten sonra Pedroni Eşbütünleşe testi yapılıştır. LLC ADF PP t- İstatistiği p-değeri t- İstatistiği p-değeri t- İstatistiği p-değeri TUGE Seviyesi Sabitli Farkı Sabitli GDP Seviyesi Sabitli Farkı Sabitli TUGE&GDP Tablo 2. Biri Kök Testi Sonuçları Test istatistiği P-değeri Panel v-istatistiği Panel rho-istatistiği Panel PP-İstatistiği Panel ADF istatistiği Grup ρ istatistiği (paraetrik olayan) Grup t-istatistiği (paraetrik olayan) Phillips ve Perron tipi t test istatistiği Grup t-istatistiği (paraetrik) Dickey Fuller tipi t istatistiği Tablo 3. Pedroni Eşbütünleşe Testi Sonuçları

4 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Değişkenler arası uzun döneli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşe testi ile ölçülektedir. Pedroni Eşbütünleşe testi sonuçları Tablo 3 de veriliştir. Tablo 3 de turiz gelirleri ile büyüe arasında Eşbütünleşe ilişkisi test ediliştir. Pedroni Eşbütünleşe Test sonuçlarına göre, 7 testten 5 i %1 anlalılık düzeyinde anlalı olduğu görülektedir. Test sonuçlarında panel istatistiklerin 3 ü %1 anlalılık düzeyinde; grup istatistiklerinden ise 2 si%1 anlalılık düzeyinde istatistiksel olarak anlalıdır. Dolayısıyla seriler arasında uzun döneli bir ilişki olduğu ve eşbütünleşik olduğu tespit ediliştir. Eşbütünleşe testinden sonra değişkenler arası ilişkinin olup oladığını test etek için ve eğer varsa bu ilişkinin yönünü belirleek için Granger uygulanır. Granger değişkenler arasında ilişkinin olup oladığını test etek ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünü belirleek için kullanılır. Granger tarafından kurulan basit nedensellik odeli şöyledir: Y t = C i X t j + d j Y t j + j=1 j=1 Modele göre, X değişkeni Y değişkeninin nedeniyse, X teki değişeler Y deki değişelerden önce gelektedir. Granger testiyle tahinden ziyade nedensellik çıkarsaası yapıldığı için değişkenler önceden durağanlaştırılalıdır (Granger, 1969:431). Granger nedenselliğinin geliştiriliş hali Holtz-Eakin, Newey ve Rosen odelidir. Holtz-Eakin ve diğ. (1988) tarafından geliştirilen panel nedensellik odeli en küçük kareler yönteine dayanır. Holtz-Eakin ve diğ., sabit etkilerden arındırak için değişkenlerin farkını alarak Granger anlaında için uyarlanış ve değişkenlerin fark ya da seviyelerini içeren enstrüan değişken seti kullanılasını öneriştir (Öztürk ve diğ., 2011:63). Holtz-Eakin ve diğ. (1988) odeli aşağıdaki şekilde tanılanaktadır (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1373): y it = 0t + α lt y it l + δ lt x it l + η t ψ t f i + u it Denklede f i sabit etkileri, u it hata terilerini gösterektedir. Bu tanılaada hata terii u it hata, denkledeki y it ile korelasyonludur. Farkı alınış odel aşağıdaki şekilde gösterilektedir (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1373): y it y it 1 = a t + α t (y it l y it l 1 ) + δ l (x it l + x it l ) + v it Denkleden görüldüğü üzere, hata terileri ile bağılı değişken arasında ilgileşi sorunu vardır. Bu nedenle Holtz-Eakin ve diğ. tarafından önerilen panel nedensellik sınaası iki aşaalı EKK yönteine dayanaktadır (Ağayev, 2010:173). Nedensellik ilişkisi için test edilesi gereken hipotez: H 0 : α 1 = α 2 =,, = α = 0 H 0 hipotezinin reddedilesi duruunda değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi tespit edilektedir (Öztürk ve diğ., 2011:64). Gecike Gözle Sayısı F-istatistiği Olasılık Turiz Gelirleri Büyüe Büyüe Turiz Gelirleri Tablo 4. Panel Nedensellik Testi Sonuçları Tablo 4 de yapılan Panel Granger sonuçlarına göre, turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Buna göre, turiz gelirleri büyüenin bir nedenidir ve büyüe de turiz gelirlerinin bir nedenidir. Yapılan Panel Granger nedensellik analizi sonucuna göre; turiz gelirleri ile büyüe arasındaki çift yönlü nedensel bir ilişkinin, kısa dönede bir etkisinin olaasına karşın, uzun dönede turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü olulu etkide olduğu tespit ediliştir. 4 Sonuç ve Değerlendire Ödeeler bilançosunda cari işleler hesabının uluslararası hizetler kapsaında yer alan turiz, illi geliri arttırarak ülkenin kalkınasını sağlayan ve ülkeye döviz kazandıran bir sektördür. Turiz, eek yoğun bir sektör olduğundan ülkede istihdaı arttırıcı ve işsizliğe çare olarak düşünülebilecek bir sektördür. Turiz sektöründen ekonoiye aksiu olulu katkı sağlaanın aacı, en iyi turiz ürünü paketini oluşturak, satak ve bu yolla sağlanan gelirleri azai hale getirekle ükün olabilir. Bu nedenle ürünü eydana getirecek farklı iktisadi birilerin ve akro planlayıcıların kobine bir çalışa içinde olaları ve ana

5 SESSION 5 ilkelerden ödün vereeleri bir zorunluktur. Bu duru, en sade şekliyle, öncü yatırıları yapak, üst yapıyı tein etek, kontrol ve koordine etek şeklinde özetlenebilir Turiz gelirleri ile büyüe arasındaki ilişki özellikle 1980 den sonra oldukça fazla ele alınan konulardan biridir. Turiz gelirlerinin üzerindeki etkisi apirik çalışalarla da test ediliştir. Ele alınan çalışalarda, turiz gelirlerinin büyüeyi etkilediği veya hiç etkileediği sonuçları bulunuştur. Ayrıca nin de turiz gelirlerini etkilediği veya hiç etkisi oladığı sonuçları da tespit ediliştir. Bu sonuçlarda, kullanılan zaan periyotlarındaki farklılık, ülkelerin gelişişlik düzeyleri, turiz bölgelerinin bol olası veya olaası, eek-seraye yoğun olaları ve ekonoetrik yönte farklılıklarından dolayı çeşitli sonuçlara ulaşılıştır. Türkiye ve diğer 5 ülke için yapılan bu çalışada, turiz gelirleri ile ilişkisi test ediliştir. Çalışada serileri durağan hale getirek için öncelikle Panel Biri Kök Testleri yapılıştır. Daha sonra seriler arasında uzun döneli ilişkinin var olup oladığını belirleek için Panel Eşbütünleşe ve daha sonra da Panel Nedensellik Testleri uygulanıştır. Yapılan analizler sonucunda, uzun dönede turiz gelirlerinden ye doğru çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Kaynakça Ağayev, Seyur (2010), Doğrudan Yabancı Seraye Yatırıları ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Geçiş Ekonoileri Örneğinde Panel Eştüleşe ve Panel Nedensellik Analizleri Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12/1, s , Ankara. Aktaş, Ali Rıza; Fatih Kaplan ve Seyfettin Kocaan (2013), Turiz ile Ekonoik Büyüe Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi International Conference on Eurasian Econoies 2013, Rusya, Eylül Aslan, Alper (2008), Türkiye de Ekonoik Büyüe ve Turiz İlişkisi Üzerine Ekonoetrik Analiz MPRA Paper No:10611, Septeber Bahar, Ozan (2006), Turiz Sektörünün Türkiye nin Ekonoik Büyüesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşıı Yöneti ve Ekonoi Dergisi, Yıl:2006, Cilt:13, Sayı:2. Bahar, Ozan ve Kurtuluş Bozkurt (2010), Gelişekte Olan Ülkelerde Turiz-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Dinaik Panel Veri Analizi Anatolia: Turiz Araştıraları Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, Güz Bozkurt, Eda ve Özle Topçuoğlu (2013), Türkiye de Ekonoik Büyüe ve Turiz İlişkisi Güüşhane Üniversitesi, Sosyal Bililer Elektronik Dergisi, Sayı:7, Ocak Çağlayan, E.; N. Şak ve K. Karyshakov (2013), Relationship Between Touris and Econoic Growth: A Panel Granger Causality Approach Asian Econoic and Financial Review, 2(5), pp Çetintaş, Hakan ve Çetin Bektaş (2008), Türkiye de Turiz ve Ekonoik Büyüe Arasındaki Kısa ve Uzun Döneli İlişkiler Anatolia: Turiz Araştıraları Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Bahar Çıat, Ali ve Ozan Bahar (2003), Turiz Sektörünün Türkiye Ekonoisi İçindeki Yeri ve Önei Üzerine Bir Değerlendire Akdeniz İİBF Dergisi, 6 (2003), s Çoban, Orhan ve Ceyhun Can Özcan (2013), Türkiye de Turiz Gelirleri-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Nedensellik Analizi ( ) Eskişehir Osangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2013, 8(1), s Değer, M. Keal (2006), Turize ve İhracata Dayalı Büyüe: Türkiye Deneyii Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Sayı:20, s Dritsakis, Nikolaos (2004), Touris As A Long-Run Econoic Growth Factor: An Epirical Investigation For Greece Using Causality Analysis Touris Econoics: The Business and Finance of Touris and Recreation, Vol.10, No:3. Fayissa, Bichaka; Nsiah Christian ve Bedassa Tadesse (2009), Touris and Econoic Growth in Latin Aerican Countries (LAC): Further Epirical Evidence Departent of Econoics and Finance Working Paper Series, March Figini, Paolo ve Laura Vici (2007), Touris and Growth in A Cross-Section of Countries The Riini Centre for Econoic Analysis, Working Paper Series Gee, Chuck Y. (Ed.) (1997), International Touris: A Global Perspective World Touris Organization (WTO) Publications, Madrid. Granger, C.W.J. (1969), Investigating Causal Relations By Econoetric Model And Cross-Spectral Methods Econoetrica, Vol:37, No:3, July Hepaktan, C. Erde ve Serkan Çınar (2013), Turiz Sektörünün Türkiye Ekonoisi Üzerine Etkileri Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, Yıl:2010, Cilt:8, Sayı:2. Holtz-Eakin, D.; W. Newey ve H. Rosen (1988), Estiating Vector Autoregressions With Panel Data Econoetrica, 56(6), pp

6 6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Kar, M.; E. Zorkirişçi ve M. Yıldırı (2004), Turizin Ekonoiye Katkısı Üzerine Apirik Bir Değerlendire Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(8), s Kara, Oğuz; İstei Çölekçi ve Vahdet Kaya (2012), Turiz Gelirlerinin Çeşitli Makroekonoik Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği ( ) Ekonoik ve Sosyal Araştıralar Dergisi, Bahar 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:1, s Kızılgöl, Özle ve Eran Erbaykal (2008), Türkiye de Turiz Gelirleri İle Ekonoik Büyüe İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi Süleyan Deirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2008, Cilt:13, Sayı:2, s Mello-Sapayo, Felipa de ve Sofia de Sousa-Vale (2012), Touris and Growth in European Countries: An Application of Likelihood-Based Panel Cointegration School of Econoics and Manageent, Technical University of Lisbon, Working Paper 17, Özdeir, Ali Rıza ve Oktay Öksüzler (2006), Türkiye de Turiz Bir Ekonoik Büyüe Politikası Aracı Olabilir i? Bir Granger Nedensellik Testi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:16, Aralık Öztürk, Nurettin; H.K. Darıcı ve F. Kesikoğlu (2011), Ekonoik Büyüe ve Finansal Gelişe İlişkisi: Gelişekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi Marara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, s.53-69, İstanbul. Proença, Sara ve Elias Soukiazis (2008), Touris as an Econoic Growth Factor: A Case Study for Southern European Countries Touris Econoics, 2008, 14 (4), pp Saii, Ahad Jafari; Soaye Sadeghi ve Soraya Sadeghi (2011), Touris and Econoc Growth in Developing Countries: P-VAR Approach Middle-East Journal of Scientific Research 10 (1): 2011, pp Uysal, Doğan; Savaş Erdoğan ve Mehet Mucuk (2004), Türkiye de Turiz Gelirleri İle Ekonoik Büyüe Arasındaki İlişki ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi, Sayı:8, Yavuz, Nilgün Çil (2006) Türkiye de Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırıla ve Nedensellik Analizi Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, s Yaak, Nebiye; Banu Tanrıöver ve Filiz Güneysu (2012) Turiz-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Sektör Bazında Bir İncelee Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, Yıldırı, Jülide ve Nadir Öcal (2004), Touris and Econoic Growth in Turkey Gazi Üniversitesi İktisat Bölüü, Ekonoik Yaklaşılar Dergisi, Güz 2004.

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE NİN TURİZM TALEBİ

SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE NİN TURİZM TALEBİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:19 2013 38-58 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE NİN TURİZM TALEBİ Mahmut ZORTUK * Seyhat BAYRAK ** Özet

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Murat YILDIRIM Yılmaz BAYAR Abdülkadir KAYA

Detaylı

TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ Fatih YARDIMCIOĞLU 1 Ahmet GÜLMEZ 2 Özet Bu çalışmanın amacı 6 Türk Cumhuriyetinde 1995-2011

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye EĞİTİM HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 Taner AKÇACI Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Aslı Önay AKÇAY 1 Filiz ERATAġ 2 Cari işlemler dengesi, ulusal ekonominin dış ticaret dengesi ve dış dünya

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 93-102 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 93-102 G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ PERSPEKTİFİNDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ PERSPEKTİFİNDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 195 ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ PERSPEKTİFİNDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ KARAGÖZ, Kadir TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) birçok gelişmekte olan

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve İşletme Bilimi Dergisi Cilt: Sayı: 014 Yatırım Türü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü ayersoy@sakarya.edu.tr Mustafa İlteriş Yılmaz Sakarya

Detaylı

Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi

Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 2 Nisan 2014 ss. 231-245 Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 1 2 ÖZET

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES

RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 1 RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES Mustafa Emir

Detaylı

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. İbrahim Örnek Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Uluslararası literatürde

Detaylı

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY MPRA Munich Personal RePEc Archive LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY bülent dogru and mursit recepoglu gumushane university, gumushane university

Detaylı

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s.16-118. 16 DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Ce SAATCİOĞLU * Orhan KARACA ** ÖZET Türkiye ihracaını ağırlıklı

Detaylı