SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract"

Transkript

1 SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet Kaacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract After the end of the Eastern Block, The Turkic republics tried to solve the probles with the help of Republic of Turkey which they felt near to the. With his international experiences Turkey becae the leader of the Turkic republics. Touris revenues which is in the current accounts of the balance of payents, contributes to the developent of the country by encouring both the eployent and the growth nubers. The ain reason of this is that the revenues of the touris is both the ain source in the financeent of the foreign deficit and the budget deficit. In this paper the revenues of touris is analysed by cross country panel study for Azerbaijan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Macedonia with Turkey ( ). We acquired the data of this work fro the web site of the IMF. Unit root test was ade to testing stability of data which are taken. After that cointegration and causality tests were ade to learn if a cointegral relationship was occurred between the revenues of touris and econoic growth or not. As a result of this study we done, the data level is not stable. Because of that reason, we took the difference of the. In the study, we have been identified causal relationship between the revenues of touris and econoic growth in Turkey and other countries and we have been identified causal relationship between econoic growth and the revenues of touris in Turkey and other countries. 1 Giriş Turiz, kişilerin yaşadıkları yerler dışında gerçekleştirdikleri bir yıllık süreyi aşayacak şekilde tatil, eğlence ve iş aacı ile yaptıkları seyahat ve konaklaa faaliyetlerini kapsaaktadır (Gee, 1997: 138). 20. yüzyılın 2. yarısından itibaren hızla gelişen ve büyüyen turiz sektörü, birçok ülke için en öneli sektörlerden biri haline geliştir. Turizin desteklenesiyle de ülkelerdeki turiz gelirlerinin GSYİH içindeki payı artıştır. Turiz, ödeeler bilânçosunun cari işleler hesabındaki uluslararası hizetler kısında yer alır ve illi geliri arttırarak ülkenin kalkınasını sağlar. Turiz sektörünün illi gelire olan katkısının yanı sıra döviz gelirleri sağlayarak dış ödeeler dengesine olulu katkı sağlayan ve istihdaı arttıran bir sektördür. Turiz sektörü, bünyesinde pek çok istihdaı barındıran eek-yoğun bir sektördür. Bundan dolayı hizet sektörünün büyük bir bölüünü kapsayarak ülkenin illi gelirini artırada öneli bir rol üstlenektedir. Aynı zaanda turiz, dünya ekonoisi ile uyu içerisinde olayı gerektirir. Turiz gelirleri, ülkeye döviz kazancı getirirken seraye allarının ithalatı için finansan sağlaaktadır (Değer, 2006:7). Turiz sektörü, döviz girdisini artırıcı ve istihda sağlayıcı özellikleri ile ülke ekonoisine katkıda bulunan aynı zaanda uluslararası kültürel ve toplusal iletişiini sağlayarak bütünleştirici özelliği sayesinde de dünya barışının korunasında büyük payı olan bir sektördür. Turiz sektörü, Türkiye ekonoisinin de vazgeçilez teel taşlarından birisi olarak karşııza çıkaktadır. Turiz gelirleri; dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare olarak hüküetlerin öne verdikleri bir sektördür (Çıat ve Bahar, 2003: 2). Turiz sektörü, eğitili ve yetenekli işgücüne istihda alanı sağlarken, yeterli düzeyde eğitii olayan insanlara da iş ikânları sunaktadır (Çetinbaş ve Bektaş, 2008: 1). Turiz sektörü, diğer sektörler ile yakın ilişki içerisinde olduğu için onları etkileektedir. Turiz gelirleri diğer birçok al ve hizetlerin tüketiine ve ihracatına olanak sağlaaktadır. Ülkeye turist geldiğinde, yaptığı her harcaa sadece turiz ile uğraşan kesie değil, diğer sektörlere de gelir sağlaaktadır (Kar vd., 2004: 90). Turiz sektöründen ekonoiye aksiu olulu katkı sağlaanın aacı, en iyi turiz ürünü paketini oluşturak, satak ve bu yolla sağlanan gelirleri azai hale getirekle ükün olabilir. Bu nedenle ürünü eydana getirecek farklı iktisadi birilerin ve akro planlayıcıların kobine bir çalışa içinde olaları ve ana ilkelerden ödün vereeleri bir zorunluktur. Bu duru, en sade şekliyle, öncü yatırıları yapak, üst yapıyı tein etek, kontrol ve koordine etek şeklinde özetlenebilir (Hepaktan, 2010:139). Turiz gelirleri ile arasındaki ilişki uzun yıllardır ele alınaktadır. Gerek Türkiye de gerekse diğer ülkelerde turiz sektörünün GSMH içindeki payı sürekli artasına rağen, turiz gelirleri ile arasındaki ilişkide farklı sonuçlara rastlanıştır. Bu nedenle bu çalışada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Türkiye için yılları arasında turiz gelirlerinin büyüe üzerine etkisi panel veri analizi ile test ediliştir.

2 2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Yazar (lar) Ülke (ler) Yönte Değişkenler Sonuç Dritsakis (2004) Yunanistan (1960:01- VAR odeli ve Reel GSMH, reel efektif döviz kuru ve Turiz gelirleri ile arasında güçlü bir nedensel ilişki vardır. 2000:04) turiz gelirleri Uysal ve diğ. Türkiye (1992- Nedensellik testi İki değişken arasında karşılıklı bir ilişki vardır. (2004) Yıldırı ve Öcal (2004) 2003) Türkiye ( ) Bahar (2006) Türkiye ( ) Özdeir ve Öksüzler (2006) Yavuz (2006) Figini ve Vici (2007) Aslan (2008) Çetintaş ve Bektaş (2008) Kızılgöl ve Erbaykal (2008) Proença ve Soukiazis (2008) Fayissa ve diğ. (2009) Bahar ve Bozkurt (2010) Saii ve diğ. (2011) Kara ve diğ. (2012) Mello-Sapayo ve Sousa-Vale (2012) Yaak ve diğ. (2012) Aktaş ve diğ. (2013) Bozkurt ve Topçuoğlu (2013) Çağlayan ve diğ. (2013) Çoban ve Özcan (2013) Hepaktan ve Çınar (2013) Türkiye ( ) Türkiye (1992:Q1-2004:Q4) 150 ülke ( ) Türkiye (1992: ) Türkiye ( ) Türkiye (1992: :02) 4 Avrupa ülkesi ( ) 17 Latin Aerika ülkesi ( ) Gelişekte olan 21 ülke ( ) Gelişekte olan ülkeler ( ) Türkiye ( ) Avrupa ülkeleri ( ) Türkiye ( ) 5 Avrupa ülkesi ( ) Türkiye ( ) 135 ülke ( ) Türkiye ( ) Türkiye ( ) VAR odeli VAR odeli Nedensellik testi Nedensellik testi Regresyon analizi Eşbütünleşe ve Nedensellik testi ve ARDL yöntei Toda-Yaaoto yönteiyle Panel veri analizi Panel veri analizi İki aşaalı GMM- Siste analizi ve panel veri analizi VAR odeli VAR odeli ve Panel eşbütünleşe testi Eşbütünleşe ve GSMH Uluslararası turiz gelirleri, GSMH, reel döviz kuru ve seraye birikii GSYİH Turiz/GSMH, topla seraye iktarı/gsmh ve tasarruf/gsmh Turiz gelirleri,, cari işleler dengesi ve döviz kuru Turist başına turiz harcaaları ve Eşbütünleşe testi GSMH ve turiz gelirleri Eşbütünleşe ve Panel nedensellik testi GSMH Eşbütünleşe ve Nedensellik testi Net turiz geliri, yabancı turist sayısı, ve dış ödeeler bilânçosu Kısa dönede iki değişken arasında bir ilişki yokken, uzun dönede iki değişken arasında bir ilişki tespit ediliştir. Turiz gelirlerinden ye doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. He kısa he de uzun dönede turizden ye doğru tek yönlü bir ilişki tespit ediliştir. Turiz gelirleri ile iktisadi büyüe arasında nedensellik ilişkisi tespit edileeiştir. Turiz gelirleri ile arasında bir ilişki tespit edileeiştir. Ekonoik büyüe ve turiz gelirleri arasında uzun dönede dolaylı ilişkiler görülüştür. Kısa döneli herhangi bir ilişki yokken, uzun dönede turiz gelirlerinden ekonoik büyüeye doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Ekonoik büyüeden turiz gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit ediliştir. Turiz gelirlerindeki %1 lik artış bu 4 ülkedeki GSMH yi %0,026 arttırıştır. Uluslararası turist harcaalarındaki %10 luk artış, GSMH de %0,4 lük bir artışa neden oluştur. Turiz gelirlerindeki %1 lik artışın uzun dönede büyüe üzerinde %2,825 lik bir artışa yol açtığı tespit ediliştir. Ekonoik büyüe ve turiz gelirleri arasında çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Büyüeden turiz gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Güney Avrupa ülkelerinden daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde, turizdeki gelişe GSMH üzerinde öneli etkiye sahiptir. Turist başına düşen reel turiz gelirleri ile reel GSMH, tarı, sanayi ve hizet sektörleri arasında herhangi bir nedensel ilişki evcut değildir. Turiz gelirlerindeki artış, uzun dönede GSMH üzerinde pozitif etki oluşturur. Turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensellik bulunuştur. Turiz gelirleri ile GSMH arasında Avrupa da çift yönlü ilişki evcuttur. Turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensellik bulunuştur. Türkiye deki turiz sektörünün dış ticaret dengesi üzerinde bir etkisi varken, büyüe üzerine bir etki tespit edileeiştir. Tablo 1. Turiz Gelirleri-Ekonoik Büyüe İlişkisi Üzerine Literatür Özeti

3 SESSION 3 2 Literatür Özeti Turiz gelirleri ile ilişkisi turiz ve ekonoi sahasında uzun yıllardır incelenen konulardan biridir. Genel teori, turiz gelirlerinin yi dolaylı da olsa arttıracağı yönündedir. Söz konusu apirik çalışaların birçoğu bu teoriyi doğrularken, bazıları da, anlasız bir ilişki buluşlardır. Genel olarak literatür değerlendirildiğinde, turiz gelirleri ile arasında, çalışada ele alınan ülke, döne ve yönte bakıından farklılıklar vardır. Turiz, günüüzde döviz girdisini artırıcı ve istihda sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonoiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplusal iletişii sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunasında büyük payı olan bir sektördür. Türkiye ekonoisinin de vazgeçilez teel taşlarından birisi olan turiz, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hüküetlerin önele üzerinde durduğu bir konudur (Hepaktan, 2010:139). Bu çalışada, Türkiye ile 5 ülke (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan) için turiz gelirleri ile arasındaki ilişki incelenecektir. Bu açıdan çalışaya teel teşkil edecek literatür araştırası da, konuyu daha çok Türkiye ve gelişekte olan ülkeler özelinde ele alan çalışalardan oluşturuluştur (Tablo 1). Tablo 1 de verilen literatür özetinden açıkça anlaşılacağı üzere çalışaların büyük bir kısı turiz gelirlerinin yi arttırdığı sonucunu verektedir. Bununla birlikte bazı çalışalarda anlasız ilişkiler de tespit ediliştir. 3 Ekonoetrik Yönte ve Apirik Bulgular Bu çalışada turiz gelirleri (TUGE) ile büyüe oranı (GDP) ilişkileri, Türkiye ile 5 ülke (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan) için Eşbütünleşe ve nedensellik analizleri kullanılarak irdelenecektir. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin arası dönelere ait verileri, IMF nin if.statistics isili veri tabanından alınıştır. Çalışaya bu 6 ülkeye ait verilerden hareketle değişkenler arası uzun döne ilişkileri veren Eşbütünleşe testi ve daha sonra da Granger nedensellik testleri yapılıştır. Türkiye ile birlikte diğer 5 ülkenin turiz gelirleri ve ilişkilerinin Eşbütünleşe ve nedensellik analizleri ile belirlenesinden önce değişkenlerin durağanlığını belirleek ve durağanlık içerip içerediğini tespit etek aacıyla Levin, Lin ve Chu (LLC), Augented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips- Perron (PP) testleri yapılıştır. Verilerin durağanlığını gösterek için Tablo 2 de sabitli yapıda durağanlık sonuçları yer alaktadır. Tablo 2 de aksiu optial gecike uzunluğu 1 olarak seçiliştir. Olasılıklar, asiptotik norallik varsayıı altında hesaplanıştır. Veri setinde söz konusu yıllara ait veriler ta olduğundan Balanced Örneklee seçiliştir. Tablo 2 deki bulgulara göre, turiz gelirleri ve büyüe verileri seviyesinde durağan değildir. Bu da serilerde durağanlık problei olduğunu gösterektedir. Serileri durağan hale getirek için 1. Farkları alınıştır. 1. Farkında bütün seriler durağan hale geliştir. Seriler durağan hale geldikten sonra Pedroni Eşbütünleşe testi yapılıştır. LLC ADF PP t- İstatistiği p-değeri t- İstatistiği p-değeri t- İstatistiği p-değeri TUGE Seviyesi Sabitli Farkı Sabitli GDP Seviyesi Sabitli Farkı Sabitli TUGE&GDP Tablo 2. Biri Kök Testi Sonuçları Test istatistiği P-değeri Panel v-istatistiği Panel rho-istatistiği Panel PP-İstatistiği Panel ADF istatistiği Grup ρ istatistiği (paraetrik olayan) Grup t-istatistiği (paraetrik olayan) Phillips ve Perron tipi t test istatistiği Grup t-istatistiği (paraetrik) Dickey Fuller tipi t istatistiği Tablo 3. Pedroni Eşbütünleşe Testi Sonuçları

4 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Değişkenler arası uzun döneli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşe testi ile ölçülektedir. Pedroni Eşbütünleşe testi sonuçları Tablo 3 de veriliştir. Tablo 3 de turiz gelirleri ile büyüe arasında Eşbütünleşe ilişkisi test ediliştir. Pedroni Eşbütünleşe Test sonuçlarına göre, 7 testten 5 i %1 anlalılık düzeyinde anlalı olduğu görülektedir. Test sonuçlarında panel istatistiklerin 3 ü %1 anlalılık düzeyinde; grup istatistiklerinden ise 2 si%1 anlalılık düzeyinde istatistiksel olarak anlalıdır. Dolayısıyla seriler arasında uzun döneli bir ilişki olduğu ve eşbütünleşik olduğu tespit ediliştir. Eşbütünleşe testinden sonra değişkenler arası ilişkinin olup oladığını test etek için ve eğer varsa bu ilişkinin yönünü belirleek için Granger uygulanır. Granger değişkenler arasında ilişkinin olup oladığını test etek ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünü belirleek için kullanılır. Granger tarafından kurulan basit nedensellik odeli şöyledir: Y t = C i X t j + d j Y t j + j=1 j=1 Modele göre, X değişkeni Y değişkeninin nedeniyse, X teki değişeler Y deki değişelerden önce gelektedir. Granger testiyle tahinden ziyade nedensellik çıkarsaası yapıldığı için değişkenler önceden durağanlaştırılalıdır (Granger, 1969:431). Granger nedenselliğinin geliştiriliş hali Holtz-Eakin, Newey ve Rosen odelidir. Holtz-Eakin ve diğ. (1988) tarafından geliştirilen panel nedensellik odeli en küçük kareler yönteine dayanır. Holtz-Eakin ve diğ., sabit etkilerden arındırak için değişkenlerin farkını alarak Granger anlaında için uyarlanış ve değişkenlerin fark ya da seviyelerini içeren enstrüan değişken seti kullanılasını öneriştir (Öztürk ve diğ., 2011:63). Holtz-Eakin ve diğ. (1988) odeli aşağıdaki şekilde tanılanaktadır (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1373): y it = 0t + α lt y it l + δ lt x it l + η t ψ t f i + u it Denklede f i sabit etkileri, u it hata terilerini gösterektedir. Bu tanılaada hata terii u it hata, denkledeki y it ile korelasyonludur. Farkı alınış odel aşağıdaki şekilde gösterilektedir (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1373): y it y it 1 = a t + α t (y it l y it l 1 ) + δ l (x it l + x it l ) + v it Denkleden görüldüğü üzere, hata terileri ile bağılı değişken arasında ilgileşi sorunu vardır. Bu nedenle Holtz-Eakin ve diğ. tarafından önerilen panel nedensellik sınaası iki aşaalı EKK yönteine dayanaktadır (Ağayev, 2010:173). Nedensellik ilişkisi için test edilesi gereken hipotez: H 0 : α 1 = α 2 =,, = α = 0 H 0 hipotezinin reddedilesi duruunda değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi tespit edilektedir (Öztürk ve diğ., 2011:64). Gecike Gözle Sayısı F-istatistiği Olasılık Turiz Gelirleri Büyüe Büyüe Turiz Gelirleri Tablo 4. Panel Nedensellik Testi Sonuçları Tablo 4 de yapılan Panel Granger sonuçlarına göre, turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Buna göre, turiz gelirleri büyüenin bir nedenidir ve büyüe de turiz gelirlerinin bir nedenidir. Yapılan Panel Granger nedensellik analizi sonucuna göre; turiz gelirleri ile büyüe arasındaki çift yönlü nedensel bir ilişkinin, kısa dönede bir etkisinin olaasına karşın, uzun dönede turiz gelirleri ile büyüe arasında çift yönlü olulu etkide olduğu tespit ediliştir. 4 Sonuç ve Değerlendire Ödeeler bilançosunda cari işleler hesabının uluslararası hizetler kapsaında yer alan turiz, illi geliri arttırarak ülkenin kalkınasını sağlayan ve ülkeye döviz kazandıran bir sektördür. Turiz, eek yoğun bir sektör olduğundan ülkede istihdaı arttırıcı ve işsizliğe çare olarak düşünülebilecek bir sektördür. Turiz sektöründen ekonoiye aksiu olulu katkı sağlaanın aacı, en iyi turiz ürünü paketini oluşturak, satak ve bu yolla sağlanan gelirleri azai hale getirekle ükün olabilir. Bu nedenle ürünü eydana getirecek farklı iktisadi birilerin ve akro planlayıcıların kobine bir çalışa içinde olaları ve ana

5 SESSION 5 ilkelerden ödün vereeleri bir zorunluktur. Bu duru, en sade şekliyle, öncü yatırıları yapak, üst yapıyı tein etek, kontrol ve koordine etek şeklinde özetlenebilir Turiz gelirleri ile büyüe arasındaki ilişki özellikle 1980 den sonra oldukça fazla ele alınan konulardan biridir. Turiz gelirlerinin üzerindeki etkisi apirik çalışalarla da test ediliştir. Ele alınan çalışalarda, turiz gelirlerinin büyüeyi etkilediği veya hiç etkileediği sonuçları bulunuştur. Ayrıca nin de turiz gelirlerini etkilediği veya hiç etkisi oladığı sonuçları da tespit ediliştir. Bu sonuçlarda, kullanılan zaan periyotlarındaki farklılık, ülkelerin gelişişlik düzeyleri, turiz bölgelerinin bol olası veya olaası, eek-seraye yoğun olaları ve ekonoetrik yönte farklılıklarından dolayı çeşitli sonuçlara ulaşılıştır. Türkiye ve diğer 5 ülke için yapılan bu çalışada, turiz gelirleri ile ilişkisi test ediliştir. Çalışada serileri durağan hale getirek için öncelikle Panel Biri Kök Testleri yapılıştır. Daha sonra seriler arasında uzun döneli ilişkinin var olup oladığını belirleek için Panel Eşbütünleşe ve daha sonra da Panel Nedensellik Testleri uygulanıştır. Yapılan analizler sonucunda, uzun dönede turiz gelirlerinden ye doğru çift yönlü bir nedensel ilişki tespit ediliştir. Kaynakça Ağayev, Seyur (2010), Doğrudan Yabancı Seraye Yatırıları ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Geçiş Ekonoileri Örneğinde Panel Eştüleşe ve Panel Nedensellik Analizleri Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12/1, s , Ankara. Aktaş, Ali Rıza; Fatih Kaplan ve Seyfettin Kocaan (2013), Turiz ile Ekonoik Büyüe Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi International Conference on Eurasian Econoies 2013, Rusya, Eylül Aslan, Alper (2008), Türkiye de Ekonoik Büyüe ve Turiz İlişkisi Üzerine Ekonoetrik Analiz MPRA Paper No:10611, Septeber Bahar, Ozan (2006), Turiz Sektörünün Türkiye nin Ekonoik Büyüesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşıı Yöneti ve Ekonoi Dergisi, Yıl:2006, Cilt:13, Sayı:2. Bahar, Ozan ve Kurtuluş Bozkurt (2010), Gelişekte Olan Ülkelerde Turiz-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Dinaik Panel Veri Analizi Anatolia: Turiz Araştıraları Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, Güz Bozkurt, Eda ve Özle Topçuoğlu (2013), Türkiye de Ekonoik Büyüe ve Turiz İlişkisi Güüşhane Üniversitesi, Sosyal Bililer Elektronik Dergisi, Sayı:7, Ocak Çağlayan, E.; N. Şak ve K. Karyshakov (2013), Relationship Between Touris and Econoic Growth: A Panel Granger Causality Approach Asian Econoic and Financial Review, 2(5), pp Çetintaş, Hakan ve Çetin Bektaş (2008), Türkiye de Turiz ve Ekonoik Büyüe Arasındaki Kısa ve Uzun Döneli İlişkiler Anatolia: Turiz Araştıraları Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Bahar Çıat, Ali ve Ozan Bahar (2003), Turiz Sektörünün Türkiye Ekonoisi İçindeki Yeri ve Önei Üzerine Bir Değerlendire Akdeniz İİBF Dergisi, 6 (2003), s Çoban, Orhan ve Ceyhun Can Özcan (2013), Türkiye de Turiz Gelirleri-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Nedensellik Analizi ( ) Eskişehir Osangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2013, 8(1), s Değer, M. Keal (2006), Turize ve İhracata Dayalı Büyüe: Türkiye Deneyii Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Sayı:20, s Dritsakis, Nikolaos (2004), Touris As A Long-Run Econoic Growth Factor: An Epirical Investigation For Greece Using Causality Analysis Touris Econoics: The Business and Finance of Touris and Recreation, Vol.10, No:3. Fayissa, Bichaka; Nsiah Christian ve Bedassa Tadesse (2009), Touris and Econoic Growth in Latin Aerican Countries (LAC): Further Epirical Evidence Departent of Econoics and Finance Working Paper Series, March Figini, Paolo ve Laura Vici (2007), Touris and Growth in A Cross-Section of Countries The Riini Centre for Econoic Analysis, Working Paper Series Gee, Chuck Y. (Ed.) (1997), International Touris: A Global Perspective World Touris Organization (WTO) Publications, Madrid. Granger, C.W.J. (1969), Investigating Causal Relations By Econoetric Model And Cross-Spectral Methods Econoetrica, Vol:37, No:3, July Hepaktan, C. Erde ve Serkan Çınar (2013), Turiz Sektörünün Türkiye Ekonoisi Üzerine Etkileri Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, Yıl:2010, Cilt:8, Sayı:2. Holtz-Eakin, D.; W. Newey ve H. Rosen (1988), Estiating Vector Autoregressions With Panel Data Econoetrica, 56(6), pp

6 6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Kar, M.; E. Zorkirişçi ve M. Yıldırı (2004), Turizin Ekonoiye Katkısı Üzerine Apirik Bir Değerlendire Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(8), s Kara, Oğuz; İstei Çölekçi ve Vahdet Kaya (2012), Turiz Gelirlerinin Çeşitli Makroekonoik Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği ( ) Ekonoik ve Sosyal Araştıralar Dergisi, Bahar 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:1, s Kızılgöl, Özle ve Eran Erbaykal (2008), Türkiye de Turiz Gelirleri İle Ekonoik Büyüe İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi Süleyan Deirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2008, Cilt:13, Sayı:2, s Mello-Sapayo, Felipa de ve Sofia de Sousa-Vale (2012), Touris and Growth in European Countries: An Application of Likelihood-Based Panel Cointegration School of Econoics and Manageent, Technical University of Lisbon, Working Paper 17, Özdeir, Ali Rıza ve Oktay Öksüzler (2006), Türkiye de Turiz Bir Ekonoik Büyüe Politikası Aracı Olabilir i? Bir Granger Nedensellik Testi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:16, Aralık Öztürk, Nurettin; H.K. Darıcı ve F. Kesikoğlu (2011), Ekonoik Büyüe ve Finansal Gelişe İlişkisi: Gelişekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi Marara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, s.53-69, İstanbul. Proença, Sara ve Elias Soukiazis (2008), Touris as an Econoic Growth Factor: A Case Study for Southern European Countries Touris Econoics, 2008, 14 (4), pp Saii, Ahad Jafari; Soaye Sadeghi ve Soraya Sadeghi (2011), Touris and Econoc Growth in Developing Countries: P-VAR Approach Middle-East Journal of Scientific Research 10 (1): 2011, pp Uysal, Doğan; Savaş Erdoğan ve Mehet Mucuk (2004), Türkiye de Turiz Gelirleri İle Ekonoik Büyüe Arasındaki İlişki ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi, Sayı:8, Yavuz, Nilgün Çil (2006) Türkiye de Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırıla ve Nedensellik Analizi Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, s Yaak, Nebiye; Banu Tanrıöver ve Filiz Güneysu (2012) Turiz-Ekonoik Büyüe İlişkisi: Sektör Bazında Bir İncelee Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, Yıldırı, Jülide ve Nadir Öcal (2004), Touris and Econoic Growth in Turkey Gazi Üniversitesi İktisat Bölüü, Ekonoik Yaklaşılar Dergisi, Güz 2004.

Ekrem Gül (Sakarya University, Turkey) Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Serkan Konya (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract.

Ekrem Gül (Sakarya University, Turkey) Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Serkan Konya (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract. SESSION 1 Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Test Edilesi: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Causal Relationship between Inflation and Uneployent: A Panel Cointegration

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

DIŞ TİCARETİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DIŞ TİCARETİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DIŞ TİCARETİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ekrem GÜL Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI Öğr. Gör. Serkan KONYA Öz 1991 de Doğu Bloğunun çöküşünden sonra Türk Cumhuriyetleri

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Öğr.Gör. İset Göçer Adnan Menderes Üniversitesi Arş.Gör. Mehet Mercan Hakkari Üniversitesi Öğr.Gör. Şahin Bulut Adnan Menderes

Detaylı

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük Uluslararası Sosyal Araştıralar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volue: 8 Issue: 39 Ağustos 215 August 215 www.sosyalarastiralar.co Issn: 137-9581 PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:211 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kau Harcaaları ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Türkiye ye İlişkin Apirik Kanıtlar Yrd. Doç. Dr. Öer Faruk ALTUNÇ Muş Alparslan

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ Rüstem YANAR Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniv. İİBF, İktisat Bölümü E-posta: yanar@gantep.edu.tr Güldem KERİMOĞLU Gaziantep Üniv. SBE E-posta:

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 2015 407 TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cüneyt KILIÇ Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi:

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193 C.Ü. İkisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 21 193 TÜRKİYE DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARIYLA-İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ 1 Osan PEKER * ve Yasin ACAR **

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1963-2011 THE EFFECT OF TOURISM SECTOR ON THE ECONOMIC GROWTH OF TURKEY: 1963-2011

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1963-2011 THE EFFECT OF TOURISM SECTOR ON THE ECONOMIC GROWTH OF TURKEY: 1963-2011 ÖZ TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1963-2011 Nurgün TOPALLI 1 Turizm ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarında önemli bir hizmet sektörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI ENFLASYON VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: 25 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF ahmetkamaci@hotmail.com ÖZET Fiyatlar

Detaylı

www.aycicekmakina.net

www.aycicekmakina.net Ayçiçek; Tarı Makinaları İalat Sanayi ; Tarı akinaları ialat sektöründe faaliyet gösterektedir. Firaız; Tarı akinaları alanında üşteri beklentilerine en iyi hizeti sunak, gelişen tarı sektöründe akineye

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985 EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Soyadı: Yabancı Dil: İş Adresi: Emine KILAVUZ İngilizce Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri Telefon: +90 352

Detaylı

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2011, s. 1-19 AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ Seymur AGHAYEV Öz Çalışmada 1995: 01 2010: 04 dönemine ait aylık

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU-ÖZEL İMALAT SANAYİNDE ÜCRET VE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAMU-ÖZEL İMALAT SANAYİNDE ÜCRET VE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLİŞKİSİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(1) TÜRKİYE DE KAMU-ÖZEL İMALAT SANAYİNDE ÜCRET VE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLİŞKİSİ Salih Türedi Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE-İktisat Harun TERZİ

Detaylı

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi Effects of International Trade on Employment: A Panel Data Analysis

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi Effects of International Trade on Employment: A Panel Data Analysis Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi Effects of International Trade on Employment:

Detaylı

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cilt/Volume:2, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 2015, 32-38 DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 18-22, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 18-22, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 6 (26): 8-22, 204 ISSN: 247-7833, www.kmu.edu.tr Türkiye de Cari Đşlemler Dengesi ve Turizmin Önemi Sabriye ÇELĐK UĞUZ Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 43

Sosyal Bilimler Dergisi 43 Sosyal Bilimler Dergisi 43 TÜRKİYE DE İHRACATA DAYALI BÜYÜMENİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ Seval AKBULUT 1 Harun TERZİ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı 1980 sonrası Türkiye de ihracat-ekonomik büyüme ilişkisini

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013 ECONOMIC GROWTH AND TOURISM RELATIONSHIP IN TURKEY

Sayı 7 Ocak 2013 ECONOMIC GROWTH AND TOURISM RELATIONSHIP IN TURKEY Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE TURİZM İLİŞKİSİ 1 2 ÖZET Bu çalışmada ekonomisinde turizm ve ekonomik büyüme ilişkisi araştırılmıştır.

Detaylı

AB nin Yeni Üyeleri ile Türkiye de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1996-2008 Dönemi

AB nin Yeni Üyeleri ile Türkiye de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1996-2008 Dönemi AB nin Yeni Üyeleri ile Türkiye de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1996-2008 Ekrem GÜL * Hakan YAVUZ ** Özet Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi, ekonomi sahasında üzerinde en fazla

Detaylı

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği M. TIRAŞOĞLU ve B. Y. TIRAŞOĞLU Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Arş. Gör. Muhammed TIRAŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü muhammed.tirasoglu@istanbul.edu.tr

Detaylı

SESSION 5C: Turizm II 755

SESSION 5C: Turizm II 755 SESSION 5C: Turizm II 755 Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi Relationship between Tourism and Economic Growth: A Panel Data Analysis on Mediterranean

Detaylı

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.289-299. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

The Impact of Custom Union on the Foreign Trade of Between Turkey and EU (15)

The Impact of Custom Union on the Foreign Trade of Between Turkey and EU (15) GOÜ. Ziraa Fakülesi Dergisi, 7, 4 (), 43-49 Gürük Birliğinin Türkiye nin Avrupa Birliği (5) İle Dış Ticarei Üzerine Ekileri Orhan Gündüz Keal Esengün - Tarı İl Müdürlüğü, Proje ve İsaisik Şubesi, Malaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Melih ÖZÇALIK Unvanı: Doç.Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 26.11.1982 İzmir Yabancı Dil: İngilizce (YDS: 76,25) e-posta: melih.ozcalik@cbu.edu.tr Telefon: (0 236) 233 06

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ THE RELATİONSHİP BETWEEN, GDP AND TOURİSM İNCOME İN TURKEY: 2002-2014 PERİOD

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ THE RELATİONSHİP BETWEEN, GDP AND TOURİSM İNCOME İN TURKEY: 2002-2014 PERİOD Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 October 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE TURİZM

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: NEDENSELLİK ANALİZİ (1963-2010)

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: NEDENSELLİK ANALİZİ (1963-2010) TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: NEDENSELLİK ANALİZİ (1963-2010) Türkiye de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010) Özet Turizm bir ülkenin ekonomik,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması The PDF version of an unedited manuscript has been peer reviewed and accepted for publication. Based upon the publication rules of the journal, the manuscript has been formatted, but not finalized yet.

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik

Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2): 122-126, 2015 ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086, www.nobel.gen.tr Gelişmekte Olan Ülkelerde

Detaylı

SESSION 2C: Finansal Krizler 381

SESSION 2C: Finansal Krizler 381 SESSION 2C: Finansal Krizler 381 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Analizi The Analysis of the Effects of Financial Risks in Turkey

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi 1998 Y.Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz

Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz MPRA Munich Personal RePEc Archive Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz Alper Aslan Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10611/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Abdulkadir KAYA Ünal GÜLHAN Bener GÜNGÖR Öz Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu iddia eden

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkileri

Küresel Kriz Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkileri SESSION 1A: Küresel Kriz 5 Küresel Kriz Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri ve ile Ticari İlişkileri Müslüme Narin, Gazi Üniversitesi Akın Marşap, İstanbul Aydın Üniversitesi Abstract Economies of

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz 2015, Sayı:8 DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN Özet: DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1 Hayrettin KESGİNGÖZ * Bilindiği

Detaylı

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arzu ÖZMERDİVANLI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet: Hisse

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği SESSION 3A: Küresel Kriz ve Finans 183 Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği Bekir Elmas, Atatürk Üniversitesi Ömer Esen, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s.16-118. 16 DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Ce SAATCİOĞLU * Orhan KARACA ** ÖZET Türkiye ihracaını ağırlıklı

Detaylı

Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama

Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama ÖZET Gülcan ÇAĞIL Sibel Yılmaz TÜRKMEN Özgür ÇAKIR Enerji verileri ile makroekonomik

Detaylı

KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mustafa İBİCİOĞLU 1 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dr. E-posta: mustafa.ibicioglu@tcmb.gov.tr Mehmet Baha KARAN Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ TÜRK CUMHURIYETLERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ Fatih YARDIMCIOĞLU 1 Ahmet GÜLMEZ 2 Özet Bu çalışmanın amacı 6 Türk Cumhuriyetinde 1995-2011

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010)

Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010) C. YÜKSEL, M. SONGUR Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010) Cihan YÜKSEL * Mehmet SONGUR ** Özet Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ Zehra ABDİOĞLU Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü maraszehra61@hotmail.com Nurdan DEĞİRMENCİ Öğr. Gör.,

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

1 Giriş. 2 Avrasya Ülkeleri SESSION 1

1 Giriş. 2 Avrasya Ülkeleri SESSION 1 SESSION 1 Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Ekonomilerindeki Finansal Risklerin Reel Ekonomik Büyümeye ve Devlet Borçlanmasına Etkileri: 2000-2013 Effects of Financial Risks in Turkish and Eurasian Economies

Detaylı

1990 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE DE DIŞ BORÇ STOKU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ

1990 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE DE DIŞ BORÇ STOKU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ 1990 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE DE DIŞ BORÇ STOKU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Fatma TURAN KOYUNCU Anadolu Üniversitesi İİBF Yunusemre Kampusu, Eskişehir E-posta: faturan@anadolu.edu.tr

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi

Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte

Detaylı

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:2, 2010, Sayfa 172-193) Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Burcu Güvenek *, Volkan Alptekin Özet Sosyo-ekonomik

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 1 TÜRKİYE DE KÂĞIT TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Ali Rıza SANDALCILAR * Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin Geçerliliği The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis for Kazakhstan

Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin Geçerliliği The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis for Kazakhstan 372 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin Geçerliliği The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis for Kazakhstan Asst. Prof. Dr.

Detaylı

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye EĞİTİM HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 Taner AKÇACI Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler

Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 37-44, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Türkiye de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi *

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 47-56 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * Gülistan

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR. C C Aktan & Fatih Savaşan

KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR. C C Aktan & Fatih Savaşan KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR C C Aktan & Fatih Savaşan ANKET : KAPSAM VE YÖNTEM ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÇalıĢada noinal (üreti yapısı, cinsiyet,eğiti düzeyi gibi) ve sıralı (bir önerenin katılıcı

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi ÖZET Halime TEMEL NALIN Sevinç GÜLER Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi

Detaylı

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi*

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Özet N.Serap VURUR** Ercan ÖZEN*** Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mevduat, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı

Detaylı

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve

Bir Doğrudan Yabancı Yatırım Türü Olarak Birleşme ve İşletme Bilimi Dergisi Cilt: Sayı: 014 Yatırım Türü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü ayersoy@sakarya.edu.tr Mustafa İlteriş Yılmaz Sakarya

Detaylı

Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri

Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri 392 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2010 Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi Cevat Gerni, Gebze Yüksek Teknoloji

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Beş Telsiz Mahallesi 109 Sokak No:19 Emek Apartmanı D:2 Zeytinburnu/İstanbul :0 539 987 84 97 :mastar@fsm.edu.tr 2. Doğum Tarihi

Detaylı

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı