FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1"

Transkript

1 FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) 1

2 Risk Seviyeleri Kabul edilemez risk bölgesi Riskin ortadan kald)r)lmas)n)n mümkün olmad)+) veya çok maliyetli oldu+u tolare edilebilir risk bölgesi Kabul edilebilir risk bölgesi Önemsiz risk bölgesi 2

3 Hatalarn Önlenmesine Dönük Yaklamlar Eski düünce Iskarta(hurda)larn gözlenmesi Yeni düünce Iskarta(hurda)larn önüne geçilmesi Güvenilirliin ortaya konulmas Güvenilir olmamann azaltlmas Problemlere çözüm üretilmesi Problemlerin önlenmesi 3

4 HMEA (Hata Modu ve Etkileri Analizi) HMEA- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) Olas) hata türlerinin belirlenmesi ve etki /iddetlerinin derecelendirilmesi Kritik ve önemli özelliklerin belirlenmesi Ortaya ç)kabilecek tasar)m ve süreç yetersizliklerinin önem derecesine göre s)ralanmas) Ürün ve süreçte ortaya ç)kabilecek problemlerin önlenmesine yard)mc) olunmas) Kritik noktalar)n hata risklerinin ortadan kald)r)lmas) ile ürünü geli/tirecek de+i/ikliklerin, prosedürlerin ve testlerin belirlenmesi için kullan)lan bir araçt)r. 4

5 HMEA den Beklenen Faydalar Ürün ve süreçteki hata türlerinin sistematik olarak gözden geçirmesi Hatalar) ve etkilerini tan)mlamas) Hata oranlar)n) ve türlerini tan)mlamas); gerekli muayene programlar)n)n kurulmas)n) sa+lamas) Yap)lan de+i/ikliklerin olabilecek etkilerini tan)mlamas) Yüksek riskli bile/enlerin nas)l güvenilir hale getirilebilece+ini tan)mlamas) 5

6 FMEA NIN DÖRT T,P, VE ARALARINDAK,,L,0K, S,STEM Bileenler Alt sistemler Ana sistemler TASARIM Bileenler Alt sistemler Ana sistemler SÜREÇ "nsan gücü Metot Makine Malzeme Ölçüm Çevre SERV,S "nsan gücü/ "nsan kaynaklar Makine Metot Malzeme Ölçüm Çevre Odak: Sistemdeki hata etkilerini azaltmak. Hedef: Sistem kalitesini, güvenirliliini ve korunabilirliini art rmak Odak: Tasar mdaki hata etkilerini azaltmak. Hedef: Tasar m kalitesini, güvenirliini ve korunabilirliini art rmak Makineler Araçlar " istasyonlar Üretim hatlar Prosesler Ölçümler Operatör eitimi "nsan kaynaklar Görev " istasyonlar Servis hatlar Servisler Performans Operatör eitimi Odak: Bütün prosesteki (sistem) hata etkilerini azaltmak. Hedef: Proses (sistem) kalitesini, güvenirliini, korunabilirliini ve verimliliini art rmak Odak: Organizasyondaki hata etkilerini azaltmak. Hedef: Kalite, güvenirlilik ve serviste müteri tatminini art rmak 6

7 7

8 FMEA ile ilgili standartlar MIL-STD 1629A havac)l)k ve savunma /irketleri SAE J 1739 Otomotiv sektörü IEC Di+er 8

9 HMEA Ekibi HMEA bireysel olarak de+il ekip halinde geli/tirilmelidir. Ekip elemanlar)n)n say)s) 3 7 ki/i olmal)d)r. Ekibe kat)lanlar incelenmekte olan tasar)m, imalat, montaj ve kontrol i/lemlerinde tecrübeli ve uzman ki/iler olmal)d)rlar. 9

10 HMEA ile lgili Kavramlar Hata Modu: Hata modu, bir sistemin fonksiyonlar)n) yerine getirememe durumudur. Hata Etkisi: Bir hatan)n neden oldu+u sistem fonksiyonundaki de+i/ikli+i gösterir. Hata Nedeni: Hata türünün ortaya ç)kmas)nda etkili olan unsurlard)r. Bir hata modunun birden çok nedeni olabilir. Ke/fedilebilirlik (Saptama): Hata türünün mü/teriye ula/mas)n) önleyen uygulamalar)n varl)+)na ke/fedilebilirlik denir. Olas)l)k: Hatan)n ortaya ç)kma s)kl)+)n) gösterir. Eiddet: Mü/teriye yans)yan olas) hata sonuçlar)n)n düzeyidir. Risk Öncelik Puan) RÖP = Olas)l)k x Eiddetlilik x Ke/fedilebilirlik 10

11 Bile/en ve Proses bilgilerinin Toplanmas) Potansiyel Hata Modlar)n)n Belirlenmesi HMEA nin A/amalar) Her Hata Modunun Etkisinin Kontrol Edilmesi ve Listelenmesi Olu/um Say)lar)n)n Hesaplanmas) Her Hata Modunun Nedeninin Belirlenmesi Mevcut Kontrol Prosesinin Listelenmesi Ke/fedilebilirlik Say)lar)n)n Hesaplanmas) RPN nin Hesaplanmas) Olu/um Say)lar)n)n Hesaplanmas) Düzeltici faaliyet Gerekli mi? E V E Düzeltici / Önleyici T faaliyet Önerisi HAYIR Yrd.Doç.Dr. Modifikasyonpek Verileri Deveci KocakoçModifikasyon FMEA Raporu 11

12 HMEA UYGULAMA FORMU SSTEM ALT SSTEM PARÇA MEVCUT DURUM SSTEM/PARÇA ADI: EKP LDER: EKP ÜYELER: TARH: YLEETRME AEAMASI HMEA NO: YLEETRME SONRASI Potansiyel Hata Modu Potansiyel Hata Etkisi Eiddet S)n)f) Hatan)n Potansiyel Nedenleri Olas)l)k Mevcut Süreçte Önleyici Kontrol Mevcut Süreçte Ke/fedici Kontrol Ke/fedilebilirlik R.Ö.S. Önerilen yile/tirmeler Sorumlu ve Tamamlama Zaman) Gerçekle/en Önlemler ve Tamamlanma Zaman) Eiddeti Olas)l)k Ke/fedilebilirlik R.Ö.S. 12

13 Requirements Failure Mode(s) Effect(s) of Failure Cause(s) of Failure Process Control(s) Recommended Resp & Target Solution(s) Date Aesthetics Unacceptable -Customer Dissatisfaction 6 Debris on Tooling 8 -First Piece Inspection 2 96 Air Blowoff Bill Smith Appearance -Cycle Counter Fixturing 3 -First Piece Inspection 2 36 Separate Tooling For Each Joe Public -Calibration Frequency Part -Sandra Brown -Machine Setup Operator Error 7 -Process Sheets 2 84 Train operators on SPC Tony Green -SPC -Joe Public Clean & Dry Parts Wet Parts -Rust 8 Worn Tooling 3 -Cycle Counter 2 48 Press force monitor Joe Public -Customer Dissatisfaction -Calibration Frequency -Sandra Brown -Poor Performance -Machine Run-off Train operators on SPC Gene Okra Wrong gas 2 -Operator Training 6 96 Paint Valves Different Sandra Brown Colors -Gene Okra Damage Free Damaged 10 Operator Error 7 -Process Sheets -Operator Training -Customer Dissatisfaction -Excessive Press Force -Lose Clamp Load -Safety (Personal Injury) SEV OCC Mis-Assembly 2 -Operator Training P Sh t Fixturing 3 -Cycle Counter C lib ti F DET RPN Train operators on SPC Bill Smith -Sandra Brown Press force monitor Bill Smith Paint floor blue Tony Green Separate Tooling For Each Gene Okra 2 60 Separate P t Tooling For Each Gene S d Okra B P t SEV OCC DET RPN 13

14 Olas)l)k De+erinin Verilmesi Olas)l)k de+eri analiz edilen konuya göre de+i/ir ve analizciler taraf)ndan konuya göre bir ölçek olu/turularak belirlenir. Tasarm HMEA için örnek olaslk deerleri tablosu: 14

15 Olas)l)k De+erinin Verilmesi (Devam) Süreç HMEA için örnek olaslk deerleri tablosu: 15

16 Eiddet De+erinin Verilmesi Eiddet de+eri de analiz edilen konuya göre de+i/ebilir ve analizciler taraf)ndan konuya göre bir ölçek olu/turularak belirlenebilir. HMEA Örnek iddet Deeri Tablosu 16

17 Ke/fedilirlik De+erinin Verilmesi Süreç HMEA Örnek Ke fedilebilirlik Deer Tablosu 17

18 Ke/fedilirlik De+erinin Verilmesi (Devam) Tasarm HMEA Ke fedilebilirlik Deer Tablosu 18

19 OLASILIK KESFEDILEBILIRLIK SIDDET RÖP Hata olusmasi uzak Hata ve nedenleri kesinlikle Etkinin önemi yok Düzeltici faaliyet gereksiz. olasilik belirlenir Hata olusmasi uzak olasilik Hata ve nedenleri kesinlikle belirlenir Standartlara ve kanunlara uymama etkisi güvenlik riski olusur Düzeltici faaliyet gereksiz Hata olusmasi uzak Hata ve nedenleri Etkinin önemi yok Düzeltici faaliyet gereksiz. olasilik belirlenemez riskli Hata olusmasi çok yüksek olasilik Hata olusmasi çok yüksek olasilik Hata olusmasi uzak olasilik Hata ve nedenleri kesinlikle belirlenir Etkinin önemi yok Düzeltici faaliyet gereksiz Hata ve nedenleri kesinlikle belirlenir Standartlara ve kanunlara uymama etkisi güvenlik riski olusur Düzeltici faaliyet gerekir. Olusum siralamasinin ve etkinin öneminin azalmasi için tasarim degisikligi Hata ve nedenleri belirlenemez riskli Standartlara ve kanunlara uymama etkisi, güvenlik riski olusur Düzeltici faaliyet gerekir. Etkinin öneminin azalmasi için tasarim degisikligi veya belirlenme siralamasini azaltilmasi için dogrulama faaliyetleri gelistirilmelidir. 19

20 Risk Öncelik Puan) RÖP = Olas)l)k x Eiddetlilik x Ke/fedilebilirlik RÖS < 40 ise önlem almaya gerek yoktur. 40 <RÖS < 100 ise önlem al)nmas)nda fayda vard)r. RÖS > 100 ise mutlaka önlem al)nmas) gerekir. 20

21 Web sitesi için FMEA 21

22 22

23 Maden alan) için FMEA 23

24 Heirloom Elektrikli Düdüklü Tencere 24

25 25

26 26

27 Zoolojik FMEA 27

28 Vincin sistem ayr)/)m) 28

29 29

30 30

31 Ödev Kendi projeleriniz için bir FMEA düzenleyiniz. stedi+iniz FMEA tipini seçebilirsiniz. Dersin sitesinde verilen makaleyi okuyup hakk)nda bir rapor yaz)n)z. Lütfen herkesin raporu ayn) olmas)n 31

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ

KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (REFEREED RESEARCH) KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS IN CLOTHING PRODUCTION Yrd. Doç. Dr. Önder YÜCEL Ege Ü. Bayındır MYO e-mail: onder.yucel@ege.edu.tr

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi

Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:11, Sayı:1, 2- Temmuz 2009 Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi Muzaffer KADIOĞLU

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi ekniği larak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama ÖZE Kadir AKSAY 1 Fatih RHAN 2 M. Nurullah KURUKAN 3 Daha çok savunma, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri International Journal of ngineering Research and Development, Vol. 2, No.2, June 2010 13 Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri M. Özgür ÜNAL ve Bengi AYKAÇ Fen Bilimleri nstitüsü, Gazi

Detaylı

ÜNİTE 3 İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ

ÜNİTE 3 İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ Risk Değerlendirme Kavramları Risk Değerlendirme Metodolojisi Risk Değerlendirme Metotları Uygun Metodun Seçimi İÇİNDEKİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

ISO 9000 ve AS 9100 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000 ve AS 9100 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000 ve AS 9100 Kalite Yönetim Sistemleri 1 TASNİF DIŞI 28 AĞUSTOS 2015 ERSİN TURKMEN (KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ŞEFİ) Genel YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KALİTE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES (SÜREÇ) YAKLAŞIMI 9100

Detaylı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MAKALE Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarından biri iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenme Hedefleri

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (53-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (53-68) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı