Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16

2 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Gelişmeler Üretim, istihdam ve Fiyatlar 44 a) üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 44 b) istihdam 48 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler 58 b) Parasal Geli şmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Üç ayl ık Hesaplar ı Bilanço 68 Kar ve Zarar Hesabr 69 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ı l ık istatistikleri VI. BÖLÜM Bankac ı l ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat VII.BÖLÜM Tablolar ın Listesi 96-97

3 4 4 2

4 I. BÖLÜM BANKALARIN DENET İ M İ Bankalar taraf ından her ay sonu haz ırlanacak Bilanço ile 1 cak-31 Mart, 1 cak- 30 Haziran, 1 cak-30 Eylül ve 1 cak 31-Aral ık dönemleri için haz ırlanacak Kar-Zarar Hesaplar ı hakk ında talimat ve aç ıklamalar: KKTC'de faaliyet gösteren bankalarca ili şikteki formlara uygun olarak her ay sonu bilanço ve 1 cak-31 Mart, 1 cak-30 Haziran, 1 cak-30 Eylül ve 1 cak-31 Aral ık dönemleri için Kar-Zarar Hesab ı düzenlenir. Bilanço ile ilgili notlarda istenen bilgilerin de bilanço ile birlikte sağlanmas ı gereklidir. 2. Yabanc ı ülkelerde kurulmu ş bankalar ın Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde açt ıklar ı şubeler ile Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde kurulmu ş bankalar ın yabanc ı ülkelerde açt ıklar ı şubeler bu talimatta yer alan genel hükümlere tabidir. 3. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde kurulmu ş bankalar Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplar ın ı haz ırlarken, a) Yurtiçi şubelerin tümünü bir arada konsolide edilmi ş olarak, b) Yurtd ışı şubeleri her ülke için ayr ı ayr ı konsolide edilmi ş olarak ve c) Yurtiçi ve yurtd ışı şubeleri bir bütün halinde konsolide edilmi ş olarak düzenlerler. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yabanc ı bankalar ise Kuzey Kıbr ıs Türk Cumhuriyetindeki tüm şubelerini konsolide edilmi ş olarak düzenlemek durumundad ırlar. 4. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı yasas ı ile Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasas ında bankalar ın denetimine ili şkin olarak KKTC Merkez Bankas ına verilen görevlerin Tefti ş ve İnceleme Kurulu eliyle yürütülmesi öngörülmü ştür. Bu görevlerin ifas ında sözü edilen Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplar ında verilen bilgiler KKTC Merkez Bankas ı Tefti ş ve İnceleme Kurulunca "uzaktan denetim" yöntemiyle değerlendirilecek ve istenecek di ğer bilgiler ise özel olarak istenmek ve klasik yöntemle "yerinde denetim" yap ılmak suretiyle sağlanacakt ı r. 5. Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplar ı hesap tarihinden itibaren en geç bir ay, y ı ll ık hesaplarda üç ay zarf ında haz ırlanarak bir suret Ekonomi ve Maliye Bakanl ığına bir suret de KKTC Merkez Bankas ı Tefti ş ve İnceleme Kurulu Ba şkanl ığına gönderilir. 6. Bir bankan ın Bilanço veya Kâr-Zarar Hesab ında bir hesab ın karşısında rakam bulunmamas ı bankada o hesaba geçirilecek nitelikte bir i şlemin olmad ığı n ın beyan ı anlam ına gelir. 7. Bilançoda, Kar-Zarar Hesab ında veya notlarda sözü edilen baz ı kalemlerle ilgili olarak aşağıdaki aç ıklamalar ın yap ılmas ı faydal ı görülmüştür: 3

5 YLDAKİ PARALAR: ilgili şubenin karşı şubeye di ğer bankalar ve posta çekleri Liras ı ve döviz havaleleri ile kendi memurlar ı arac ılığı ile gön gruplarının karşı şubece al ınıncaya kadar takip edildiği aktif k ç ıkaran veya havaleyi yapan şubece kullan ı l ır. ALINAN ÇEKLER: rac ı l ığı ile gönderdikleri Türk erdikleri Türk Liras ı ve döviz rakterli bir hesap olup grubu Bankan ın şubeleri üzerine keşideli çekler ile di ğer bankal r üzerine ke şideli çekler ilgili bankadan nakden veya hesaben ya da takas odas ı arac ı l ığı le tahsil edilinceye kadar bu hesapta gösterilir. TAHS İ L İ GECIKMIŞ ALACAKLAR: Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar takibe intikal ett rilir. Ba ş l ıklar takibin hangi safhada olduğunu gösterir. FA İZ VE GEL İR TAHAKKUK VE REESKNTLA Kredilerin dönem kk ın ı ilgilendirdi ği halde henüz tahsil olu ve diğer gelirleri tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplar ına hesaba borç kaydedilir. mam ış faizleri ile komisyon lacak verilmek suretiyle bu Dönem sonlar ı itibariyle tahakkuk dönemi gelmemi ş t ilgilendiren faizlerin komisyon ve di ğer gelirlerin reeskontlar ı y gelir hesaplar ına alacak verilir. MEVDUAT: m krediler için o dönemi p ılır ve bu hesaba borç, ilgili Bankalara gerçek ve tüzel ki şilerin faiz veya herhangi bir i az kar şı l ığında ve istenildi ğ i anda veya belli bir süre sonunda ya da belli bir ihbar süresi e uyarak geri almak üzere yat ırd ıklar ı paralara mevduat denir. Müşteri taraf ından mevduat bakiyesinden fazla yap ılan çe ilişler bir kredi işlemi olarak işlem görür. FA İZ VE G İDER REESKNTLARI: Dönem sonlar ı itibariyle mevduat, al ınan krediler, ç ıkar ılan t hviller ve diğer faiz ve gider doğurucu pasif hesaplar ın üzerinden cari hesap dönemin ait olan faiz ve giderler reeskonta tabi tutularak bu hesaba alacak ve ilgili di ğe hesaplara borç verilerek kaydolunur. ÖDENECEK SENET VE HAVALELER: Şube veya muhabirler taraf ından keşide edilen çeklerle ha ale emirlerinin kaydedildi ğ i pasif nitelikli bir hesapt ır. Bakiyesi henüz lehtarlar ına ödenme iş çek ve havale tutarlar ını gösterir. 4

6 KREDI VE AVANSLARIN SEKTÖREL DÖKÜMÜ (Not 2): İster işletme isterse yat ır ım nitelikli her türlü kredi ve avans sektörün konusuna göre cetvelde belirtilen döküme tabi tutulacakt ır. Dökümde esas amaç dikkate al ınacak, Milli Gelir Metodoloji'sine uyulmas ı koşul değildir. 5

7 (Banka Ad ı) tarihli Bilançosu Milyon TL. AKTİFLER 1. NAKIT DEĞERLER L Kasa b. Efektif Deposu: i) Bankalar kuru ii) Devlet kuru o. Yoldaki Paralar: i) Türk Paras ı ii) Yabanc ı Para d. Al ınan Çekler: i) Türk Paras ı ii) Yabanc ı Para 2. KKTC MERKEZ BANKASI a. Türk Paras ı b. Yabanc ı para 3. YURTICI BANKALAR a. Türk Paras ı b. Yabanc ı para 4. YURTDIŞI BANKALAR (Not 1) a. Türk Paras ı bi. Yabanc ı para L YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER a. Türk Paras ı b. Yabanc ı Para L MENKUL DEĞ ERLER CZDANI a. Hisse Senetleri b. Tahviller I) KKTC Tahviller II)Diğer Tahviller 7. MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI a KKTC Merkez Bankas ı I)Türk Paras ı II)Yabanc ı Para b. Rum Merkez Bankas ı (35/1987 Madde 24(9)) o. Diğer (Tebli ğ 371, ) 8. ISKNT SENETLERI M Iskonto Edilen Senetleri b. Reeskont Ettirilen Senetleri L KREDI VE AVANSLAR (Not 2) ıı. Türk Paras ı i) Bankalar II) özel ve tüzel ki şiler b. Yabanc ı para I) Bankalar H) özel ve tüzel ki şiler 10. TAHS İL İ GECIKMIŞ ALACAKLAR e. Idari takip b. Kanuni takip o. Şüpheli alacaklar kar şı l ığı 11. FAIZ VE GELIR TAHAKKUK VE REESKNTLARI 12. i TiRAKLER 13. SAB T KIYMETLER (Net) Menkuller bı Gayri Menkuller 0. Birikmiş Amortismanlar 14.DIĞER AKT İ FLER a. Şubeler Cari Hesab ı b. Diğer (detayl ı döküm) TL (-) (-) TL TL NAZIM HESAPLAR (Not 4) TPLAM 6

8 PAS İFLER 1. MEVDUAT (Not 3) a. Türk Paras ı b. Yabanc ı para TL TL Milyon TL TL 2. KULLANILAN KREDILER a. KKTC Merkez Bankas ı b. Yurtiçi Bankalar c. Yurtd ışı Bankalar d. Diğer Kuruluşlar 3. FAIZ VE GIDER REESKNTLARI 4. ÖDENECEK VERG İ RESIM VE HARCLAR 5. ÖDENECEK SENET VE HAVALELER 6. DİĞER PAS İFLER a, Şubeler cari hesab ı b. Diğer (detayl ı döküm) 7. ÖZ KAYNAKLAR a. Hisse Sermayes i) Kay ıtl ı ii) isdar edilmiş iii) ödenmiş b. İhtiyatlar i) Yasal (11/1976 madde 9) ii) Hisse primleri iii)sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu (31/1990 madde 10) iv) Diğer - zel - Genel c. Dağıt ılmam ış Kir d. Dönem Kin (Zarar ı) ÖZ KAYNAKLAR TPLAMI TPLAM NAZIM HESAPLAR (Not 4) Tarih Genel Müdür Baş Muhasip 7 Bankan ın Mühür('

9 1. Yurtd ışı Bankalar Rum Yönetimi Bölgesindeki bankalar ı da içermektedir. 2. KRED İ VE AVANSLAR: a) Genel Sektörler Kamu Kurum ve Kurulu şlan Tanm- Ayni Nakdi Madencilik ve Taşocakç ı l ığı Sanayi Nakliye ve Ulaşım Ticaret ihracat Turizm Bina ve inşaat Sosyal Konut Diğerleri Şahsi ve Mesleki Borçlar Küçük Esnaf Diğerleri TPLAM Türk Liras ı Vade Kısa rta Uzun Yabanc ı Para TPLAM b) Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına verilen kredi ve avanslar kamu Kurum ve Kuruluşunun ismi 1) 2) 3) 4) türk Liras ı vade Kısa rta Uzun Yabanc ı Para TPLAM TPLAM c) Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına verilen kredi ve avanslar ın s ktörlere da ğı l ım ı Sektörler Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı Tar ım- Ayni Nakdi Madencilik ve Taşocakç ılığı Sanayi Nakliye ve Ulaşım Ticaret ihracat Turizm Bina ve inşaat Sosyal Konut Diğerleri Şahsi ve Mesleki Borçlar Küçük Esnaf Diğerleri TPLAM 8 Türk Liras ı Yabanc ı TPLAM vade Para K ısa rta Uzun tof ılis4.444,..n,,,,

10 3. Mevduat a) Türk Liras ı Mevduat Cinsi Vadesiz 7 Gün ihbarl ı 1 ay vadeli 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 y ı l vadeli TPLAM Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mevduat Bankalar TPLAM b) Yabanc ı para i) Döviz Tevdiat Tevdiat Cinsi Vadesiz 7 Gün ihbarl ı 1 ay vadeli 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 y ıl vadeli TPLAM Resmi Ticari Tasarruf Diğer Tevdiat Bankalar TPLAM ii) Döviz Mevduat Mevduat Cinsi Vadesiz 7 Gün ihbarl ı Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mevduat Bankalar TPLAM 1 ay vadeli 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 y ıl vadeli TPLAM 4. Naz ım Hesaplar TL TL TL a) Taahhütler ve Yükümlülükler i) Teminat mektuplar ı 1. Yurtiçi 2. Yurtd ışı-türk Paras ı Yabanc ı Para ii) Akreditifler ve Vesaikler 1.Türk Paras ı 2. Yabanc ı Para iii) Ciro ve Kefaletler b) Diğer Naz ım Hesaplar TPLAM o

11 (Banka Ad ı) dönemi Kar-Zarar Hesab ı GEL İRLER 1. FAIZ GEL İRLER İ a. Kredilerden al ınan faizler b. Mevduat Munzam karşılıklarından alma faizler c. Bankalardan al ınan faizler d. Menkul değerlerden al ınan faizler e. Diğer faiz gelirleri 2. FAIZ DIŞI GEL İRLER a, Kambiyo Karlan b. Bankac ıl ık Hizmetleri Gelirleri et Kredilerden al ınan ücret ve komisyonlar d. Sermaye piyasas ı işlemleri karlar. e. Hisse senetlerinden al ınan kar pay ı f. Diğer faiz d ışı gelirler GEL İRLER TPLAMI Milyon TL. G İDERLER TPLAMI 1. FA İZ G İDERLER İ a, Mevduata verilen faizler b. Kullan ılan kredilere verilen faizler c. Diğer faiz giderleri 2. FAIZ DIŞI G İDERLER a. Personel giderleri b. Vergi ve Harçlar c. Verilen ücret ve Komisyonlar d. Kambiyo zararalr ı e. Sermaye piyasas ı işlemleri zararlar ı f. Kira giderleri g. Amortisman h. Kıdem tazminat ı provizyonu i. Diğer provizyonlar j. Diğer faiz d ışı giderler G İDERLER TPLAMI Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergi Provizyonu Net Kar/Zarar Dağıt ı lan Dağıt ılmayan 10

12 Il. BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYET İ NDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAAL İYETLER İ 35/1987 Say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı yasas ında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şı l ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 31 Mart 1991 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1'de avans ve reeskont işlemlerinden doğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1989, 31 Aral ık 1990 ve 30 haziran 1991 itibariyle kar şılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. ı ı

13 Tablo 1 31 Mart 1991 itibariyle Avans ve Reeskont i şlemleri Milyon TL Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Toplam ı Hazine Kefaletini K.T.Sanayi i şletmeleri Haiz Bonolar Holding Ltd Cypruvex Ltd Tar ımsal Donat ım Kurumu K.T. Turizm i şi. Ltd Hazineye Kısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K. Vak ıflar Bank. Ltd i, K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd II Il K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd ii.. Asbank Ltd ihracat Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd Tar ım Senetleri K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Ltd Turizm Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd ii.. Türk Bankas ı Ltd ii ii K. Kredi Bankas ı Ltd Il II K. Ticaret Bankas ı Ltd ii Asbank Ltd ii Akdeniz G. Bankas ı Ltd GENEL TPLAM

14 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1989, 31 Aral ık 1990 ve 30 Haziran 19911tibar ıyie Karşılaşt ırmas ı Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Avans Borçlu K.T.Sanayi I şletmeleri Holding Ltd, K.M.S.Cypruvex Ltd. Tar ımsal Donat ım Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T.Turizm i şletmeleri Ltd. Milyon TL 31 Aral ık 31 Aral ık 30 Haziran Hazineye K ısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredileri Sanayi Senetleri ihracat Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. A. Garanti Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Asbank Ltd : MM Tar ım Senetleri K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bank. Ltd

15 Turizm Senetleri tl K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. A. Garanti Bankas ı Ltd İmalatç ı- İhracatcl Senetleri It K. Vak ıflar Bank. Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A.Ş. Asbank Ltd. Akdeniz G. Bankas ı Ltd GENEL TPLAM H

16 FA İZ FARK İ FNU Teşviki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ının uygulanmas ın ı kolaylaşt ırmak amac ıyla KKTC Merkez Bankas ı bünyesinde faiz fark ı fonu kurulmas ı 35/1987 say ı l ı KKTC Merkez Bankas ı yasas ının 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasas ın 53 maddesi alt ında ç ıkar ılan "KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu lu şturulmas ı Tüzüğü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ı r: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar ı faizlerine karşı l ık olarak Banka bütçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kuruluşlar ı ile kooperatif. bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ı l ınm ış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 3 puan faiz fark ının tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yat ır ılan miktarlar; d) Faiz farklar ın ı zaman ında yat ırmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 cezai faiz ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tar ım (Ayni) %31 Tar ım (Nakdi): Miktar ı 1 milyon TL'ye kadar olanlar %1 6 Miktar ı 1 milyon TL'nin üstünde olanlar % 7 Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredisi %26 Turizm Kredisi %31 Sanayici, İhracatc ı Kredisi %17 Ancak faiz fark ı iadesi uygulamas ı şu ana kadar sadece tar ım (ayni), turizm ve sanayi konular ına inhisar ettirilmi ştir. Tabiat ıyle ayn ı kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kaynağından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle, bankam ızca Yasada belirtildi ği üzere kamu kurum ve Kurulu şlar ına avans vererek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılm ışt ı r. Faiz Fark ı fonu uygulamalar ı Tablo 3'te özet halinde gösterilmektedir. 15

17 Tablo 3 Harcamalar Faiz Fark ı Fonu Uygulamala ı Gelirler Milyon TL 1987 Tarım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1988 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1990 Tar ım (Ayni) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Tar ım (Ayni) Turizm Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi KKTC katk ıs ı Bankalardan 1988 Dönem KKTC Merke Bankalardan 1989 Dönem KKTC Merke Bankalardan TC Yard ım ı 1990 Dönem KKTC Merke Bankalardan TC Yard ımı Döne Bankalardan TC Yard ımı KKTC Merke Döne erkez Bankas ı aşı Bakiyesi Bankas ı Katk ıs ı aşı bakiyesi Bankas ı katk ıs ı aşı Bakiyesi Bankas ı Katk ıs ı Başı Bakiyesi Bankas ı Katk ısı Başı Bakiyesi Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi tarihinde 60 I.0 milyon TL olarak hesalanm ışt ı r. 16

18 YETKİ Lİ BANKALAR Para ve Kambiyo İşleri yasas ındaki tan ıma göre "Yetkili bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ım bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkili k ı l ınan bankalar ı anlat ır. KKTC Merkez Bankas ı d ışında yetkili bankalar şunlard ı r: TC Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A.Ş. Kı br ıs Türk Koop. Merkez Bankas ı ltd. Kıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A.Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ı br ıs Faisal İslam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Kıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. "Yetkili Miesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı Kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ı l ınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye i şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili miesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro adresleri aşağıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ı r ınc ıoğ ullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefko şa. Elmaslar Yat ı r ım Şirketi Ltd. 49 F Il. Selim Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel and Sons Ltd. sman Paşa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt., No. 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd. Zafer Çar şıs ı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. rhan Kahya Ltd. 3-4 Zafer Çar şıs ı, Girne. Merimann Currency Ltd. 49 E. Il. Selim Caddesi, Lefko şa.

19 Forex Management Services Ltd. Il. Selim Caddesi Arabac ıoğular ı Apt. Dükkan N. 4, Lefko Er-Tem yat ır ım Şirketi Ltd. 2 G Kışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal Caddesi, Mağusa. Aşardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Mağusa. Gesfı Ltd. Şirketi 40 Abdi Çavu ş Sokak, Lefkoşa. a. DEVLET KURU DÖVİZLER İ KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ınıfland ırmas ına tutulan dövizler Tablo 4'te gösterilmi ştir. Devlet Pozisyon 1990'da toplam bin ABD $ ve serbest bin düzeye ulaşm ışt ır. Haziran 1991 itibariyle toplam bi bin ABD $ miktar ındad ı r. öre Devlet Kuru Hesab ında ndaki döviz miktar ı cak, BD miktarlar ı ile en yüksek ABD $ ve Serbest

20 Tablo: 4. KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin ABD $ Kar şılığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Tarih Bankalar Toplam Döviz $ Toplam Taahhüt $ Serbest $ 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ı.y Toplam Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam cak 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Mart 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Mart 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Nisan 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Haziran 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar R8.8 Toplam Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (516.5) Toplam _ 4Z , 19

21 28 Temmuz 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Eylül 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Eylül 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (729.8) Toplam Kas ı m 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (104.4) 1 Aral ık 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Aral ık 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Şubat 1991 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ' (12.3) 2 Mart 1991 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (54.4) 30 Mart 1991 Toplam ' KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ' (810.7) Toplam ~

22 27 Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (642.3) Toplam Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar " Toplam Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (515.6) Toplam

23 BANKALAR KURU DÖV İZLER İ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve diğer Bankalar s ınıfland ır özel ve tüzel kişiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevd bilgiler Tablo 5'de verilmi ştir. 31 Aral ık 1990 tarihi itibariyle t $ miktar ı nda olup en yüksek dûzeydedir. 30 Haziran 1991 ABD $ miktar ındad ır. as ına göre bankalar kurunda at hesaplar ındaki dövizlere ait plam döviz bin ABD e toplam döviz bin 22

24 Tablo: 5 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine Göre Bankalar Kurunda Özel ve Tüzel Ki şiler Adına Tutulan Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ının ABD $ Karşılığı ve Hesap Tü rdne Göre Dökümü Bin ABD $ Tarih Bankalar 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 cak 1990 ;ZKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 28 Şubat 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Mart 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Adedi $ Adedi $ $ Nisan 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam May ıs 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

25 30 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Temmuz 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 A ğustos 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam a Eylül 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Ekim 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Kas ı m 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Aral ık 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 cak 1991 Toplam Q , KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 28 Şubat 1991 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

26 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Mayıs 1991 Toplam KKTC Merkez Bankası, Diğer Bankalar Toplam Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

27 DÖV İZ REZERVLER İ Döviz Rezervleriniz devlet kuru ile bankalar kuru olarak ik Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler tahsise tabi dövizl alt ında gösterilen dövizler ise özel ve tüzel kişilere ait döviz te bankalar ın kendi nam ve hesaplar ına tuttuklar ı dövizlerden sonu itibariyle Devlet Kurunda bin ABD dolar ı ve Ba ABD dolar ı olmak üzere toplam döviz bin ABD dol düzeydedir. Haziran 1991 tarihinde Devlet Kuru bi bin ABD dolar ı olarak görülmektedir. (Tablo 6 ). baş l ık at ında görülmektedir. rdir. Bankalar Kuru ba ş l ığı diat ve mevduat hesaplar ı ile oluşmaktad ır. Ağustos,1990 kalar Kurunda bin r ı miktar ında olup en yüksek ABD doları, bankalar kuru 26

28 Tablo 6 Tarih-Döviz Niteli ği Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Miktar a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1989 Toplam Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaşt ı rmas ı Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri cak 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Şubat 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Mart 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Nisan 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan! a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

29 Mayıs 1990 Dmiletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 8L046.2 b) Bankalar ın Kendileri Toplam i , Haziran 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Temmuz 1990 Devletin Kur Hesab ında (i3 Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri A ğustos 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Eylül 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) bankalar ın kendileri Ekim 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Qzel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Toplam

30 Kası m 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam cak 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Şubat 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Mart 1991 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Nisan 1991 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

31 Mayıs 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Haziran 1991 Devlet ın Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri

32 DÖVİZ TEVDIAT VE DÖV İZ MEVDUAT HESAPLARININ C İNS VE VADELER İNE GÖRE DÖKCIMÛ 30 Haziran 1991 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ının cins ve vadelerine göre dökümünü gösteren Tablo 7, vade yönünden incelendi ğinde ilk s ıran ın, Döviz Tevdiat hesaplar ındavadesiz hesaplar ve Döviz Mevduat hesaplar ında bir y ıl vadeli hesaplar taraf ından işgal edildiğ ini görürüz. Döviz cinsine göre en popüler para sterlin, daha sonra ABD Dolar ı ve DM görülmektedir. 31

33 GQ o K ıbr ıs Lirası ı - IS) 00 ABD Dolar ı M "1- t \d 4 es4 pp ırı r-ı + szı.. * B. Alman Markı N 'I- rrı v3 LT erı 1-1 ÇNI ri kl- cv.4. In M _i C" 4 o. r... L-. t- m.-.4 If1 %.0 ırı 90 c`l 1-1 E E as a. 0 Döviz Mevdua aı o aı (.., 32

34 DÖVİZ KRED İLER İ Elde ettiğ imiz bilgilere göre 30 Haziran 1991 tarihi itibariyle bankalarca kulland ırılan döviz kredileri bakiyesi, sterlin türünden , Alman Mark ı türünden DM ve ABD 4 türünden ABD $ olmak üzere toplam olarak ABD $ değerindedir. 23

35 TÜRK L İRASI MEVDUAT Bankalardaki TL mevduat ı bir y ıll ık uygulamaya göre Aral ık 988 de %53.41, Aral ık 1989 da ise % oran ında artış göstermiştir. Hayat pahal ılığı 988 de %62.57 ve 1989 da una göre toplam mevduatta reel anlamda 1 88 y ıl ındaki düşüşe karşın %51.81 olduğ 1989'da önemli bir art ış mevcuttur. Aral ık 1990 itibariyle 54.0 milyar TL miktar ında olan toplam mevduat ı n Aral ık 1989 bazına göre %59.22 oran ında artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu dönemin hayat pahabl ığı %69.41 old ğuna göre mevduatta reel milyar TL miktar ında olan anlamda düşüş kaydedilmiş *. Haziran 1991 itibariyle 674. toplam mevduat ın Aral ı k 1990 bazına göre %22.77 oran ında artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu dönemin hayat pahal ılığı %28.78 old ğuna göre mevduatta reel 'anlamda dü şüş kaydedilmi ş*. (Tablo 8) 34 ıl

36 Tablo 8 Aral ık 1987 Türk Lirası Mevduatm Art ış Hızı Mevduat ın Niteli ğine göre Dökümil Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1990 Milyon IL Bir önceki dönemle karşılaşt ırması Resmi Ticari Tasarruf Toplam cak 1991 Resmi Ticari Tasarruf Toplam ulıg1991 Resmi Ticari Tasarruf Mart 1991 Resmi Ticari Tasarruf Nisan 1991 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Toplam Toplam

37 NIM Resmi Ticari Tassarruf Toplam Haziran 1991 Resmi Ticari Tasarruf Toplam

38 RESM İ MEVDUAT Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile diğer bankalar aras ındaki bölüncımû Tablo 9'da gösterilmiştir. Aral ı k 1986'dan cak 1990'a kadar KKTC Merkez Bankas ının pay ı %50'nin üzerinde iken bu oran Şubat 1990'dan Ş ubat 1991'e kadar %50 'nin alt ında kalm ış ve Mart 1991'de %50.9'a.ula şmışt ı r. Haziran 1991'de bu oran %41.6 olarak görülmektedir. 37

39 Tablo: 9 KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Nezdinde Resmi Mevduat Milyon IL Tarih Aral ık 1986 Aral ık 1987 Aral ık 1988 Aral ık 1989 cak 1990 Şubat 1990 Mart 1990 Nisan 1990 May ıs 1990 KKTC Merkez Bankas ı Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim 1990 Kasım Aral ık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 1991 Di er % Ban alar Toplam

40 PLASMANLAR Türk Liras ı mevduat artış h ız ı ile plasman art ış h ız ın ın karşılaşt ırmas ı Tablo 1 da gösterilmiştir. Tablo 11'de Türk Liras ı art ı döviz plasmanlar ının Türk Liras ı karşı l ıklann ı Aral ık 1990 ve Haziran 1991 tarihleri itibariyle, Tablo 12de ise döviz plasmanlar ın TL karşıl ıklann ı ayn ı tarihler itibariyle kar şılaşt ırmal ı olarak veriyoruz. 39

41 Tablo 10 Türk Lirasi Mevduat Art ış H ızı ile Tür Plasman Art ış H ızının Karşdaştırm Toplam İL Mevduat Bir önceki Dönemle karşılaşt ırma ı Lirası Toplam Plasman Artış Hızı Milyon IL Bir önceki Dönemle karşılaşt ırması Aral ık 1986 Aral ık 1987 Aral ık 1988 Aralık 1989 cak 1990 Şubat 1990 Mart 1990 Nisan 1990 Mayıs 1990 Haziran 1990 Temmuz 1990 Ağustos 1990 Eylül 1990 Ekim 1990 Kasım 1990 Aral ık 1990 cak 1991 Şubat 1991 Mart 1991 Nisan 1991 Mayıs 1991 Haziran '

42 Tablo 11 İ skonto Senetleri ve Bankalar Türk Liras ı art ı Döviz Plasmanlar ının Sektöre' Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaşt ırması Aral ık 1990 Milyon Ti. Haziran 1991 Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı Tar ı m Taş cakc ı l ığı Sanayi Yük Ta şı mac ı l ığı Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Bina ve in şaat Turizm Şahsi ve Mesleki Borçlar İskonto Senetleri Miktar % NT: Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı kalemi kar şı sında gösterilen miktar Bankam ız- ca çe ş itli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ı na Hazine Kefaleti kar şıl ığı verilen avanslar ı da içermektedir. (Bak Tablo 2). 41

43 Tablo 12 Bankalar Döviz Plasmanlann ı n 1. Karşılık! nnın Sektörel Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaş ırması Tar ı m 2.7 imalât Sanayii 20.0 Yük Taşı mac ılığı Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Bina ve inşaat 2.5 Turizm 7.3 Şahsi ve Mesleki Borçlar Aral ık 1 90 Haziran 1991 iktar % Miktar

44 Ili BÖLÜM EKNM İK GELİŞMELER 43

45 EKNM İK GELİŞMELER 1) 'üretim, istihdam ve Fiyatlar a) 'üretim art ışı ve kaynaklar ın kullan ım ı : 1989, 1990 ve 1991 y ıllar ında GSMI-I'n ın dağı l ım ı ve sektör I katma değerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 13'de cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 14'de sabit ür tici fiyatlar ı ile kar şılaşt ırmal ı olarak gösterilmiştir. H 1990'da milyon TL 1977 sabit fiyatlar ıyla 1989'da milyon TL olan GS olarak gerçekleşmiş* y ılı için sabit fiyatlarla GSMH ön tahmini milyon TL büyümeye kar şıl ık 1991'de olarak saptanm ışt ı r. Bu itibarla sabit fiyatlarla 1990'da %5. %5.5 dü şüş beklenmektğdir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan 1989, 1990 ve 1 91 y ıllar ı GSYIH's ının sektör paylar ına göz attığımızda 1989'da ilk dört s ıran ı n Kamu izmetleri, Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma-Haberleşme sektörlerince i şgal edildiğini görürü 1990'da trend de ğ işmiş ve Ticaret ön safa geçmi ştir. 1991'de ise 1989'daki seyir izlenmi tir. amalar Dengesi tablo 15`tedir ve 1991 y ıllar ına ait karşılaştırmal ı Kaynaklar-Har Gayri Safi Milli Has ılan Toplam Kaynaklar içindeki 7d pa ı 1990'da %97.3'den 1991'de %94.0'a dü şmüş ve netice itibariyle D ış Açığın pay ı %6.0'a yükselmi ş*. 1990'da Toplam Kaynaklar ın %16.4'û Yat ır ımlara ve %83.6's ı Tüketi e gitmiştir. Bu oranlar 1991'de s ı ra ile %13.3 ve %86.7 olarak gerçekle şmiş tir. Sabit Serma e yat ı r ımlaırnda Kamunun pay ı %38.9'dan %25.1'e dü ş erken, Özel Sektörün Pay ı %61.1'de %74.9'a yükselmi ştir. 44

46 er N ırı ef- iri C ir; \d c4 od d E c" r. ad c' c> c>. d C M \,ID CD' c5, c:3 00 m \c5 L' ir> to eg c; ~I...I N 00 d- C o v< ef od C \cı \cı d d CS CD C> d en un er ef! t g Ct un \ 1-.4! D CN er C) 0 Ir; nr; er d trı.et r. N o eh it C>. 0.% o. CD ef!. CD. 1-y C> en o co ce: co et N l :41;:, \c5 eiz od 1.11!, pp ırı o. N er un t. un on,4 un o5 el!,4 \ on 0 0, er 04 er on CD c) co. CNC, 04 er 0 t, on r en. % D 0 L'N. M 00,a 00 er, CD C> CN Ch CNI ir> \ 1".. \ N -1 er; t - N t% 00 0 ken.- t... o NM c), en vo. L r^ er; N v., 0 N,4 CN CD C s er C on N 04 od es 04 e4 c en \83 M N,:t....,:t- o 0 ev co. 1-I er.-4 N N <Nİ c\1..-ı M _.. ırı.-4 M c.... '.d 03 M N N \ 0 V;;) M t% N 00 0% t. 1 In N t C>.._. _.,w o c4 04 cız (14 er t. N c0 06 irı Z ı0 en t:...4 N.-1 vn et ir>....;.«., er UD \ D 00 CN un un. ; der \ 'It 'kil \el et on vd on 15 ee: ILA N ev C> C> od on et un c> un od 00 C> un vd t Cıı C> C> C> cd d e4 ri ri ad D CD un un. un,4 er on c I ad e3 d N D. V ıt>pi C., <L> al M E N st0 0 g E.g r 1W, ı - 3 Tli " : C L.. 14 w.nd a) g> a U).1 b" ""4" u).....:: aı..ı. I,-.' 0 ro) = 4> = g 5. E 4-', c). 44 a> <al 1.'. -ı 14 mı 4) g> C> "' >, n.» E.., ":, 70, ı 4') 44.7u,..Ė z' T.5,,,,01 E 44.',..,41) o , C> -4 5 ol as 4-., , co tv 41 cd [-I 1..., U Ir ro, ozt...,..." cd _.,... o E ol E-, ol.0 c.ı cp.. <-) '2 (9) "1 "Z2i> *EZ. f> o?:0 a1 4 w cf) W 4t.' F-I.4 04 ır ccı aı a cl, 0 M 4> 170 (a. f. ) z 45

47 0% A ı o 4.,ıg 1 4 gri eri d o dd c3 d dd o ao co d \C> D evi cd '1" eri c",4 en [ o clo :4 g t M i In eri co 00 0 N 0% p rer 4 ) 1-İ ı d,ı! vi ın et,43 en1 N vi LA cq cq vs g 00 in bn en o. o, in,4! ev o cv 00 V.) r--ro" o; <3 <4 eri cı. ~Ierb en'eq c,ı i; ir; ir: cq o. co M 00 cci u-; in \ en N N er \.21 Ii; N c ı d... cd E 4444 r: saı tl:3 as 4ı.54 8 o ri, ııı...] ı... > V) i ı d r....hg 1-. es Ğ) >.4:1..Ne c4.. aı 4) 2 > o = 444 _, : 44? vı 4d.hd cn E 4, ;.. o M 4,... s aı ^..: - ı... g> os 713 :2 N :71, 2 r>. o.cd t., z..., 'ol...4 E ı.., ''.'.., ,.he.>, Cı. (,) ID.ı..-.. :. "g.5., cd E 7:23 03 ıcı o cu Ş.(>01:a... ;$ 1.-. E-4-9; E 4.4 os eli ". %,. sıııii.0 U?.'.:7d.'0" s' c5i (444 as 44 U of..., ad 0., N er; eı ıe;. F N M.-ı e>. M o N o in N d N t CIN 0 vi ri e4 co est C 1 en in v3 7,; J..--. d o. G C.0 al cıp 4., C :0 t) ti) E os 9, 'fr) ie o * 46

48 1-1 Cr),d d a o CN ef') N 1-91 ga/: C 1 cri :1" C3 C3. 1Ir vj ev C k, o C <> \ 00 N d o: d (NI.43 Ir: CD 0% % M \ 1", C/N.-ı d d 43 C M N \ o 14: co ırı c 1 C Cl 00 er> o M 45 c> -.1. er; fr; er: kv; N N eh I %.:3 "I d 1-4 II I I I I tr> kr> er m en ii! er; d o o. f-ı o o... o...1 ir.; ir.; kr> N N N arı MM en kr) %, cd ı arı...1,ft ın1 re5 d (%1.4! N00 M. V'ar ı - o. oz, m N N N t CN I" IIr r.: \ _. Cl Crı e.4. yr) t..., en en. cı. co r.1 0 r, C.: 0 c> d: \ \ er 1-1 vb o (2. en d ir; vo er;.--, es.; slt c,1 er;.2 co.4. z> c> , C: 0 1.,.: it G3 0,3 o. er 0. o.--1 c; N 00 % 00 t-.. L",. o% c> o ct, "4 Iı4 \cs M N C> 4,,r;. arı c..4 en r o. 0C3 N,1-et 'Ir Cr Ct% 00 arı 41- N q". e-- N 0% N..- ı re)...1 Cd 1.4 IN1 ("%i --ı M N e,/ -ı I" Iff t <N1,rI 14 XetIet00 \ 'cl Ö ' arı vj t arı C C'.. C\e0 N e crı re; re; I! d -ıa 1:1- s C'.. \ 1-1 a C \ Ch CN - t,4 ı o r 14' lıp \ 0% C Z vs CN et a3.-; t Z I': d ar; 1-1 et= 00 e.4 N er; N 00 oc; N eh C o...-1 d 1.1 k N I cd k-4 - d d \.1 <N1 M C o:.4 C % CN A ~I c; I jr : 1.-. od in <-4 co en c I In. N M \ v'ı 00 M en o. e o..4- en o: k-4 d d d er; d c3 o: r,.. ın in in Ir 0 en lıt N N N ~I I M I" C% 1-ı...ı ; , ceı m C ı N ı tx -i cı) tzd < < cl r: Ğ, r ~I t... C Z iz. 7u. T: *g 14 E".0-4-; E C., g g E,-,. M.4..?, IX E-* <U < ı.ı...,..h< c2,ba o TA 0 w Z.>4, F-e %d E 8',,, vp < 45.. M 0 Cd N i.54 M "- < E ı-i.) :«4 41) 6. c h's 7d'.2 4 1' 3. r as g <ci N... th' " W cv.' ) '" as E..-.1 ";:v f -,, F-, W *. 1-1 N R o 47

49 b) istihdam 1989, 1990 ve 1991 y ıllar ında istihdam ın sektörel dağıl ı ı karşılaştırmal ı olarak Tablo 16'da verilmiştir. Her üç y ılda Tar ım yaklaşık %27 payla bir' nci s ıray ı işgal etmekte bunu ktörü izlemektedir. istihdam ı n k %22 payla Kamu Hizmetleri ve %11 payla Sanayi S yaklaşı dağı l ım ında Inşaat ın pay ı ortalama %10.4 ve Ticaretgörülmektedir y ıl ı ortalama işsiz say ıs ında bir önc ki y ıla oranla cüzi bir art ış urizm'in pay ı %9.7 olarak gözlenmektedir. 48

50 199 1 * Toplam Çal ışan Say ı Nüfus ranı N N \c s in.--ı QC-- 0. et 0 0 T C in,n, az..., in N ' el- co NI \.- ı el- Ö t ın t- \ az N Q N \ N 1...: et 0\ 1...: N 00 Nı N in oliftri Cel- N0., \ \ -,-: t-, C) L'... N \ N N. e.. o% in d, N ts en C-..- ı \ In t-, en t.--ı...1 istihdam ın Sektörel Dağıl ım ı ve Nüfus 1990 Toplam Çal ışan Say ı Nüfus ra n ı 1989 Toplam Çal ışan Say ı Nüfus ran ı r... en.2. N...,,-, Q 'Cr o. evı en t.:..., NI..:t in en Q I-1 en t. i I 1 i \ e., - Ö..-1 et _,. 11:.. In 01 ' 1..1 It C in 00-1.et- \ e-1, t-,...0 e.. az \ en C C \ - ın d -: \ 0\ en es es _. 0\ (N1 et. \ er az N ın in \ ~r N In _ _. ir C".4 - t T en N, 00 er. et er 0 \ - 0C 00 ad N to. r... en ın 1--: \. ir.: 00 m keı In t, el- Ncd \ er \ 0 C 0. - ın en c I Ni. C-- 0'. U-J.-4 N1, Nı N I-1 N in in I 778 Se kt ör le r ı i;,cı. _. 7.">,..w co 8 c... > >, 04..,...Ne C RS C') V) 1.i.";...w o 4, - <Cli 4-J c; -... cd,....:... E. c -',.., - as,..., gl ı. t'd al.." "... 1/>1 F' V) C 21 1]( -). C 7) U w Ğı, as a), 11. c N (1).' >. 5 F. cd I _ w C. o,,s s... L_. r--. () (..-: cd...ıd <C E C,3 Q) <D..3.0 I...N4 Cti :T.: 7.3 cd --. E 0), ,-,.,...,,,, -C) Cl2 N 15 E..., = Q 1-. > ) a> 44 V) Q) a> 74.,... a> nı...,- :Z 4-+ (ı)....0 aı crı l) '4> >...., ::, 413"; :c.,1.-ı 10 a> E â> t: a)... >.,. C "5,, E Q' Toplam Ça l ışan N üfus i şsiz Say ıs ı.-.4 Ni er; el! IA,CS t-: oz> 1._,-. Top lam Nüfus 49

51 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler y ıllar ı ile 1991 y ı l ın ın ilk sekiz ay ındaki fiyat hareketleri kar şılaşt ırmal ı olarak Tablo 17'de verilmi ştir. Devlet Planlama Örgütünce yeni bir tüketim harcamalar ı anketi yap ılm ış ve bu anket sonucu belirlenen eğilimlere göre ağ dikti, yeni bir tüketim kal ıb ı haz ırlanarak 1 cak 1988'den itibaren baz olarak kullan ılmaya başlanm ışt ır. Hayat pahal ı l ığı 1984'de %70.72, 1985'de %43.04, 1986' a %48.09, 1987'de %43.01, 1988'de %62.57, 1989'da %51.81 ve 1990'da %69.41 olarak saptanm ış olup bunun mal ve hizmet gruplar ına göre dağı l ımı Tablo 18'de gösterilmektedir. Yüksek enflasyonist ortamda maaş ve ücretlerin sa ın alma gücünü korumak düşüncesiyle 1983 y ı l ından beri eşel mobil sistemi uygula maktad ı r y ı l ı sonuna kadar her dört ay sonundaki hayat pahal ı l ığı art ışı dikkate al ınarak maaş ve ücretlere yans ıt ılan art ışlar 1986 y ı l ından itibaren her üç ve 1 Nisan 19 'dan itibaren her iki aydaki duruma göre ayarlanmaya başlanm ışt ı r. Bakanlar Kurulu 7/1979 say ı l ı Kamu Görevlileri Yasas nin 121. maddesi uyar ınca ödenmekte olan ayl ık maaş ve ücretlerin tarihinden geçerli olmak üzere her ay ın ilk mesai günü pe şin olarak ödenmesini karara ba ğlad ı. Asgari Ücret Saptama Komisyonunda al ınan tavsiye kararl = r ı uyar ınca asgari ücret, 1 cak 1987'den itibaren ayda TL 1 cak 1988'den itibaren ayda TL 1 cak 1989'dan itibaren ayda TL 1 cak 1990'dan itibaren ayda TL 1 cak 1991'den itibaren ayda TL olarak saptanm ışt ı r. 50

52 Tablo: 17 Hayat Pahal ıl ığı 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % cak Şubat % Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kası m Aral ık % Kaynak: KKTC Başbakanl ık, DPÖ 5 1

53 Tablo: 18 Hayat Pahal ıl ığının Mal ve llizmet e ruplar ına Göre Da ğıl ı m ı % 7 Yiyecek ve içecek Ev ve ev masraf ı Giyim ilaç ve T ıp Eğitim Ta şıt Hizmetler E ğlence ve kuma Sigara Harcamalar Şahsi Toplam G ıda Giyim 1 cak 1988 den itibaren yeni döküm uygulan i ştir, şöyleki: Ev E şyası Sağlık ve Kişisel Bakım ile ilgili Harcamalar Ulaşt ırma ve Haberleşme Kültür, E ğitim ve E ğlence Konut ve Konut ile ilgili Harcamalar Sigara Toplam 1988 % cak-a ğustos % % Kaynak: KKTC Başbakanlık, DP. 52

54 2. Mali ve Parasal Gelişmeler a) Mali Geli şmeler Bütçe harcamalar ı 1986'da 70.5 milyar TL 1987'de milyar TL, 1988'de milyar TL, 1989'da milyar TL ve 1990'da milyar TL olarak gerçekle şmiştir. Bu harcamalar ın yerel gelir katk ıs ı nda 1986'da %47.2, 1987'de %55.6, 1988'de %72.5, 1989'da %76.0 oranlanyle istikrarl ı bir gelişme kaydedebilmiştir. 1990'da yerel katk ı %74.4 olup cüzi bir düşüş göze çarpmaktad ır y ılının ilk alt ı ayl ık döenminde yerel katk ı daha büyük bir dûşüş le %57.2 olarak gerçekle şmiş tir. Yerel gelirleri G.S.M.H. ile karşılaştırd ığı m ızda yerel gelirlerin G.S.M.H.'ya oran ının 1988'de %22.5, 1989'da %21.5 ve 1990'da %25.2 oldu ğ unu görürüz (Tablo 19 ve 20) y ıl ı sonu itibariyle birikmi ş bütçe aç ıklan milyar TL'na bali ğ olmuştur (Tablo 21). Bütçe açıklar ına karşı l ık TC Ziraat Bankas ından sağ lanan krediler, faizler hariç 1990 y ılı sonunda 55.9 milyar TL tutar ındad ır y ılı ndan sonra T.C. Ziraat Bankas ından borç al ınmam ış, bütçe aç ıklar ı iç borçlanmalarla kar şılanm ışt ır (Tablo 22).

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı