14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH SCHOOLS Gizem Figa 1, M. Emel Alpha 2, Didem Söylemez 3 Özet Amaç: Bu araflt rma, stabul da, Medie Tayfur Sökme Lisesi () ve Köy Hizmetleri Aadolu Lisesi de () okuya, yafl grubudaki ö recileri besleme al flkal klar ve buu etkileye etmeleri saptamak amac yla plala p yürütülmüfltür. Yötem: Aadolu liseside kifli, klasik lisede kifli olmak üzere, toplam 721 kifli araflt rma kapsam a al m flt r. Araflt rma ta mlay c tipte olup, kiflisel bilgi ve besleme al flkal klar, düzelee aket formu ile saptam fl, veriler SPSS program ile x 2 testi, aova ve t testleri kulla larak aaliz edilmifltir. Bulgular: Ö recileri 56.2 si erkek, 43.8 i k zd r. de ve deki ö recileri bede kitle edekslerie (BK ) göre; s ras yla; 30.1 i ve 14.8 ii fliflma, 26.6 s ve 21.3 üü zay f olduklar saptam flt r. deki ö recileri boy ortalamalar ( cm), deki ( cm) ö recileri boylar da alaml olarak uzu bulumufltur. Her iki okulu ö recilerii boy ortalamalar, WHO/NCHS stadartlar üzeridedir. Her iki okulda da, süt ve ürüleri tüketimi yüksek miktardad r. Her iki okuldaki ö recileri ço- ulu uu (66.2) güde 3 ö ü yemek yedikleri ve yemeklerle birlikte, deki ö recileri çay/kahveyi (48.8), deki ö recileri ise meflrubat/kolal içece i (63.1) yüksek orada tüketti i görülmüfltür. Ayr ca, her iki okulda fast-food tüketimi oldukça yüksektir (: 46.6, : 80.7). Souç: Bulgular, olumsuz besleme al flkal klar, fliflmal k ve zay fl k oralar yüksek bulumas edeiyle, ö recileri, aeleri ve ö retmeleri sa l kl besleme kousuda e itime gereksiimleri oldu uu göstermifltir. Summary Objective:The aim of the study is to determie the utritioal habits of 721 adolescets all whom were aged betwee years who atteded two high schools, oe of which was Medie Tayfur Sökme Lisesi () ad the other Köy Hizmetleri Aadolu Lisesi (). Method: studets from ad from ; a total of 721 studets were icluded i the study group. Descriptive methods were used, ad persoal chracteristics, ad utritioal behaviours were asked by a questioaire. Data were aalysed by SPSS software; x 2, aova ad t test were used. Results:The ratio of boys ad girls were 56.2 ad 43.8 respectively. Accordig to the body mass idex (BMI) 30.1 of the studets at the ad 14.8 of all studets at the were overweight ad 26.6 of studets ad 21.3 of studets were uderweight. Mea height of the ( cm) was higher tha the studets at the ( cm). Mea height of the ad were both higher tha WHO/NCHS stadarts. Height of the group may be related to high cosumptio of dairy products of all studets were eatig three meals daily of studets at were cosumig tea/coffee while 63.1 of studets of the other high school were cosumig coke ad beverages with meal. Fast-food cosumptio ratios at ad were 46.6 ad 80.7 respectively. All studets at both high schools were overcosumig fast-food. Coclusio: As a result, the high rate of utritioal misbehaviour ad high ratio of overweight ad uderweight studets idicates the eed for utritioal educatio programmes for teachers, families ad studets. Aahtar sözcükler: Adolesa, besleme, besleme al flkal, zay fl k, fliflmal k Key words: Adolescet, utritio, utritioal habits, overweight, uderweight. 1) Özel Y ld z Hastaesi, Gebze-Kocaeli, Halkla liflkiler Sorumlusu. 2) Marmara Üiversitesi, Sa l k E itim Fakültesi, Prof. Dr. 3) Marmara Üiversitesi, Sa l k E itim Fakültesi Sa l k Yöetimi Bölümü, Araflt rma Görevlisi Yay haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmal k Dere i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf da yay mlamaktad r. Copyright 2002 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishig, a divisio of Deomed Medical Media, Istabul.

2 B esleme ile sa l k ayr lmaz kavramlard r. sa, besleme bilimii gösterdi i esaslara göre besledi ide, sa l kl ve üretke olur ve bu, "besleme sa l temelidir" sözüyle aç klaabilir. 1,2 Güümüzde; isalar, tekolojii geliflmesi, ketleflme, kad - ifl hayat a kat lmas, ifl temposuu yo ulu u, seyahat etme, yal z yaflama gibi etkelerle, beslemeleri içi daha az zama ay rmakta ve geleeksel besleme al flkal klar de ifltirmek durumuda kalmaktad rlar. Zama darl da do a bu sorulara, h zl yiyecek haz rlama tekikleri ve fast-food servisleri gelifltirilerek çözüm aramaktad r. 3 Bu besleme flekli, güümüzde özellikle geçler aras da oldukça yayg d r y l Türkiye statistik Y ll a göre, ülkemizde (12-18) yafl adolesas döemide ö reci bulumaktad r. 4 Bu döem, fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yöde h zl büyüme, geliflme ve olgulaflma süreçleriyle çocuklukta yetiflkili e geçifl döemidir. H zl büyüme ve geliflme, eerji ve besi ö elerie ola ihtiyac art r r. Bu ihtiyaçlar karfl lamas da geci yaflam fleklii öemi büyüktür. Biliçsizlik edeiyle geçlerde yal fl besleme al flkal klar oluflmas, sa l k ve besleme sorular a yol açabilir. Afl r yeme soucu ortaya ç ka fliflmal k ve yetersiz besleme soucu olufla zay fl k, geçleri yal fl besleme al flkal klar a ba l e öemli sa l k sorulard r. 2 fiiflmal oluflumuda, çocuklukta hatta bebeklikte itibare gelifltirile besleme al flkal ve yaflam biçimi so derece öemlidir. Do umdaki ve çocukluk döemideki fliflmal ve ailede birisii (özellikle aei) fliflma olmas, adolesa döemide fliflma olma riskii art rd, yap - la bir araflt rmada belirlemifltir. 5 Bu araflt rma; Kartal ilçeside, biri klasik, di eri Aadolu lisesi olmak üzere, iki ayr lisede okuya, yafl grubudaki ö recileri, besleme al flkal klar ve buu etkileye etmeleri saptamak ve karfl laflt rmak amac yla plala p yürütülmüfltür. Gereç ve Yötem Araflt rma, 14 Ocak-14 fiubat 2001 tarihleri aras da yürütülmüfltür. Bu araflt rma ta mlay c tipte bir araflt rmad r. Geel evrei Kartal ilçesi Aadolu ve klasik lise ö recileri; öreklem grubuu ise, rastgele örekleme yötemiyle seçilmifl ola Köy Hizmetleri Aadolu Lisesi (, kifli) ve Medie Tayfur Sökme Lisesi de (, kifli) okuya ö reciler olmak üzere toplam 721 kifli oluflturmufltur. Liselerdeki s flar, tabakalama örekleme yötemiyle, flubeler ise rastgele örekleme yötemiyle seçilmifltir. Ö recilere, kiflisel bilgi ve besleme al flkal klar saptamak içi 23 soru yöeltilmifl ve bilgiler toplam flt r. Ö recileri boy ve kilolar, eczae katar (çeker 150 kg, azami boy 2 m) ile ölçülmüfltür. Bulua souçlarla, bede kitle ideksleri; BKI = kilo (kg) / boy (m 2 ) formülü ile hesaplam flt r. Çocuklarda BK, yaflla de iflmektedir. Çocuklarda BK yafla ba ml referas de erlerdir. Bir çok ülkede bu tür e riler oluflturulmufltur. Acak, bir ço uda yafl s rlar k s tl d r. Biz ise bu araflt rmada, çeflitli kayaklardaki bilgileri özetleyerek, yafllara göre BK yi üç kategoride (zay f, ormal ve fliflma) de erledirdik (Tablo 1). 6-8 Aket souçlar, SPSS program ile, x 2 testi, aova ve t testleri kulla larak aaliz edilmifltir. Tablo 1 Adolesalarda BK ye göre vücut a rl de erledirilmesi 7,8 Yafl (y l) BK (kg/m 2 ) S flad rma fiiflma fiiflma Bulgular Araflt rma grubuu 51.2 si Medie Tayfur Sökme Lisesi (), 48.8 i ise Köy Hizmetleri Aadolu Lisesi () ö recileride oluflmaktad r. grubu 56.2 si erkek, 43.8 i ise k zd r (Tablo 2). Cisiyet K z Erkek BK yorumu fiiflma Tablo 2 Okullara göre ö recileri cisiyet da l m ve BK lerii karfl laflt r lmas BKI lerie göre deki ö recilerde 30.1 ve deki ö recilerde 14.8 ora da fliflmal k oldu u, soucu istatistiki yöde alaml oldu u saptam flt r (p<0.001). Her iki okuldaki erkek ö reciler, k zlara göre daha fliflmad r ve aradaki fark istatistiksel olarak alaml d r (p<0.05) (Tablo 3). 160 Figa G, Alpha ME, Söylemez D Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi

3 fiiflma fiiflma Tablo 3 Ö recileri cisiyetlerie göre BK lerii karfl laflt r lmas BK yorumu K z Cisiyet Erkek Öemlilik testi x 2 = Sd. = 2 p = x 2 = Sd. = 2 p = Ö reim durumu lkö retim Lise Fakülte / Y.okul Okur-yazar de il Çal flma durumu Çal fl yor Çal flm yor Tablo 5 Ö recileri okullara göre aelerii ö reim ve çal flma durumlar karfl laflt r lmas Öemlilik testi x 2 = Sd. = 3 p < x 2 = Sd. = 1 p = Tablo 4 Okullara ve WHO/NCHS stadartlar a göre k z ve erkek ö recileri boy uzulu u ortalamalar (cm) karfl laflt r lmas WHO/NCHS stadard K z ö recileri boy uzulu u ortalamalar Boy ortalamas (cm) Stadart sapma Stadart hata 95 güve aral Ö reci say s Erkek ö recileri boy uzulu u ortalamalar Boy ortalamas (cm) Stadart sapma Stadart hata 95 güve aral Ö reci say s Tablo 4 te görüldü ü gibi, deki k z ve erkek ö recileri boy ortalamalar, deki k z ve erkek ö recileri boylar da daha k sad r ve bu fark istatistiki yöde alaml d r (p<0.001). Her iki okuldaki k z ve erkek ö recileri boy ortalamalar, WHO/NCHS stadartlar 2 üzeride bulumufltur. de ve deki ö recileri aelerii e itim ve çal flma durumlar Tablo 5 te gösterilmifltir. deki ö recileri 70.2 sii ve deki ö recileri 61.9 uu güde üç ö ü yemek yedi i saptam flt r. deki ö recileri ço uu (43.1) ö le yeme ii evde, deki ö recileri ço uu (43.6) ise katide yedikleri saptam flt r. Ö recileri 84.9 u, akflam yemeklerii aileleri ile birlikte yediklerii söylemifllerdir (Tablo 6). Her iki okuldaki ö recileri büyük ço ulu u, 3 ö üü düzeli olarak yediklerii ifade etmifllerdir (Tablo 7). Geellikle tüketile yiyecekler iceledi ide; deki ö recileri, deki ö recilere göre daha fazla süt, fast-food ve fleker/tatl tükettikleri ve fark istatistiki olarak alaml oldu u bulumufltur (p<0.001) (Tablo 8). Tablo 6 Ö recileri besleme al flkal klar etkileye de iflkeler Gülük ö ü say s Bir ki Üç Dört ve üzeri Ö le yeme i yeri Okul (evde gele) Evde Kati Yemekhae Yemeyeler Akflam yeme i yeri Ailesiyle Ailesi ile de il Tart flma deki ö recilerde (14.8) fliflmal k ora -, di er okula (30.1) göre daha düflük bulumas ilgiçtir. Çükü deki ö recileri ço uu, ö le yemeklerii katide yedikleri, fast-food, ve fleker tüketimii de di er okula göre daha fazla oldu u Tablo 6 ve 8 de görülmektedir. Fakat bu okuldaki fliflmal k ora da küçümsemeyecek düzeydedir. Bu araflt rmada, fiili tüketim miktarlar ele alarak eerji ve besi ö eleri de- erlerii hesaplamad m z içi böyle bir souca ulaflt - m z düflüüyoruz. Sa lam 1991 deki araflt rmas da 9 fliflmal k ora bizim bulgular m z aksie, 2.3 gibi oldukça düflük düzeydedir. Güeyli i, yafl Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Joural of Family Practice Cilt 6 Say

4 Tablo 7 Ö recileri okullara göre düzeli (her gü) ö ü yeme durumlar * Her gü (=) (= Sabah kahvalt s Kuflluk ara Ö le yeme i Akflam üstü ara Akflam yeme i Gece * Ö reciler taraf da birde fazla seçeek iflaretlemifltir Tablo 8 Okullara göre ö recileri geellikle tükettikleri içecekler ve yiyecekleri karfl laflt r lmas Yemeklerle birlikte tüketile içecekler Su Ayra, cac k Meflrubat, kola Çay, kahve Geellikle tüketile yiyecekler * Ö reciler taraf da birde fazla seçeek iflaretlemifltir Süt ve ürüleri* Fast-food* fieker-tatl * grubudaki çal flmas da, erkeklerde 21.0, k zlarda 6.5 ora da fliflmal k saptam flt r. Pekca, 11 aesi çal fla ve çal flmaya geç erkeklerde yapt çal flmada, fliflmal k s ras yla, 29.7 ve 27.0 olarak saptam flt r. Tatl y l da adolesalarda yapt araflt rmada ise fliflmal k, ortalama 25 bulumufltur. Bu çal flmalar, bizim çal flmam zdaki bulgulara paraleldir. BK leri karfl laflt r ld da; de ve deki erkek ö recilerde fliflmal (s ras yla 34.7, 19.7), k zlara göre (s ras yla 23.1, 9.5), daha yüksek oldu u saptam fl (Tablo 3) olup, Güeyli i 10 çal flmas yla bezerdir. Pekca 11 çal flmas da ise, aesi çal fla (35.5) ve çal flmaya (28.2) k z çocuklardaki fliflmal k ora, çal flmam zdaki bulgularda yüksek oldu u saptam flt r. fiiflmal k, her iki cisteki çocuklarda, düyada ve ülkemizde, giderek arta prevalas ile öemli bir sa l k soruu halie gelmifltir. giltere de so 10 y ld r çocuklardaki fliflmal k ora 31 lere ç km flt r. Avrupa da ve düya di er ülkeleride de bezer souçlar görmek mümküdür. 13 fiiflmal her iki cis içi de, hiperisüliemi, diyabete e ilim, ka bas c da artma ve ka lipidlerii yükselmesi gibi, bir tak m sa l k sorular a yol açt bilimektedir. leri yafllarda bu tür hastal klar oluflmamas içi, çocuklukta itibare do ru besleme al flkal ediilmeli ve bu al flkal k, ömür boyu sürdürülmelidir. 1,2 Tablo 5 te görüldü ü gibi; deki ö recileri aelerii e itim düzeyleri daha yüksektir ve bu, ö recilerdeki fliflmal k ve zay fl di er ö recilere göre daha düflük orada olmas etkileyebilir. E itim düzeyi yüksek ola aeler, çocuklar sa l kl besleme kousuda biliçledirebilirler. Karatafl 14 araflt rmas da, besleme bilgi düzeyiyle, ae e itimi aras da alaml bir iliflki oldu u saptam fl olup, bizim düflücemizi destekler iteliktedir. Süt tüketimi, her iki okulda da oldukça yüksek oradad r (Tablo 8). Araflt rmam zda, ö recileri süt tüketimi ile boy uzulu u aras da korelasyo olup olmad - a bak lm fl, fakat aralar da alaml bir iliflki saptaamam flt r. Yie de biz, her iki okuldaki ö recileri boylar WHO/NCHS stadartlar üzeride olmas, ö recileri süt ve ürülerii fazla tüketmelerie ba layabiliriz. Çükü, Taflç ve arkadafllar, yafl grubu çocuklarda yapt klar araflt rmada, kalsiyum tüketimi ile boy uzulu u aras daki iliflkiyi alaml bulmufllard r. Özellikle geliflimi h zl oldu u adolesas döemide, e iyi kalsiyum kaya ola süt ve süt ürülerii yeterli miktarda tüketilmesi, kemik mieral yo ulu uu art r lmas aç s da so derece öemlidir. 2 Sa lam 9 araflt rmas da, ö recileri (:600), 61.5 ii, araflt rmam zda (: 721) ise 88.2 sii süt ve ürülerii tüketti i tespit edilmifltir. Araflt rmam zda, ö recileri 66.2 sii üç ö ü yemek yedikleri tespit edilmifltir. Geliflme ça ola adolesas döemide, yeterli ve degeli besleebilmek içi, gülük diyeti 3 ö ü halide tüketilmesi çok öemlidir. 2 ve daha az ö ü tüketilmesii ve ö üleri eflit aral kta olmamas, orgaizmada istemeye metabolik de- iflikliklere yol açabilece i, okul baflar s azalmas a, özellikle so derslerde yorguluk ve dikkat azalmas a ede olabilece i bildirilmektedir. 16 Sa lam araflt rmas da, 9 ö recileri 62.8 ii, Yüceca çal flmas da 17 ise 43.4 üü üç ö ü yedi i saptam fl olup, bu bulgular bizim çal flmam zla paralellik göstermektedir. Çal flmam zda, güde 3 ö ü yeme ora yüksek olmas, sa l kl besleme davra fl olarak iteledirilebilir. de ö recileri büyük ço ulu uu ö le yeme ii evde yemesi, olumlu bir davra fl olmakla birlikte, buu edei, okul yemekhaesideki yemekleri kalitesizli i, veya aileleri ekoomik aç da yetersizli i 162 Figa G, Alpha ME, Söylemez D Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi

5 olabilir. Oysa ki, okul yemekhaesii, daha kaliteli ve ekoomik yemek ç karmas yla, ö recileri daha degeli beslemeleri ve okul yemekhaesii tercih etmeleri sa laabilir. deki ö reciler içi de ay durum söz kousudur. Çükü, de, ö recileri ço ulu- uu, ö le yeme i içi tercih etti i yer, okul katiidir ve fast-food tarz yiyecek tüketimi 80.7 dir. de ise bu ora 46.6 d r. Tümerdem ve arkadafllar, ö recileri 19.2 sii ö le yeme i içi okul katiii, 18 Sa lam ise 27.7 sii okul katiii, 3 ii ise kafeteryalar tercih ettiklerii saptam fllard r. 9 Bulgular - m z (Tablo 6), bu araflt rmalarla paralellik göstermektedir. Y llar geçtikçe ö recileri fast-food tarz yemekleri beimsedikleri ve tercih ettikleri görülmektedir. Bu da, ö reciler aras da fliflmal artmas sebepleride biri olabilir. Yap la bir çal flmada, 19 ö recileri 50 sii fast-food tarz yiyecekleri tükettikleri bulumufltur. Fast-food tarz yemekleri, yüksek miktarda kolesterol, doymufl ya ve sodyum içermeleri kalp-damar hastal klar aç s da risk oluflturmaktad r; bu hastal klar oluflumuda beslemei rolüü 27 oldu u bilimektedir. Fast-food tarz beslemei ve fleker/tatl tüketimii artmas, geçlerimizi kalp-damar hastal ve fliflmal k riski alt da olduklar göstermektedir. 9 de, ö recileri ço uu (toplam 56.9), ö le yemeklerii evde ve/veya evde getirdikleri ile yemelerie ra me fliflmal k ora yüksek olmas, aelerii besleme kousuda yeterli bilgiye sahip olmamalar da dolay, çocuklar a eerji de eri yüksek besileri vermeleride kayaklad düflüüyoruz. Ailesiyle yemek yemeye ö recileri, ev d fl da geellikle fast-food tarz yiyecekleri daha fazla tercih etmeleri söz kousudur. 9 Çal flmam zla paralellik göstere bir araflt rmada 18 baflkalar yla yee yemekleri karbohidrat, ya, protei ve toplam eerji de erii, yal z yee yemeklerde daha yüksek oldu u belirlemifltir. deki ö recileri ço ulu u (48.8) çay, kahve tüketirke; de ço uluk (63.1) meflrubat, kolal içecekleri tüketmektedir. Ö recileri yemekle birlikte su içmeleri, sa l k aç s da olumlu bir davra fl ike, yemekle birlikte çay, kahve tüketimi ve buu ya da kolal içecekleri tüketimi, olumsuz bir davra flt r. Yemekle birlikte içile çay ve kahve, demiri emilimii azaltarak aemiye ede olabilir. Üiversite ö recileride yap la bir araflt rmada, yemekle birlikte çay içelerde hemoglobi düzeyii, içmeyelere göre daha düflük oldu u bulumufltur. 20 Ayr ca kolal içecekleri yemekle birlikte al mas, difl çürüklerie ve fazla eerji al m a dolay s yla fliflmal a ede olabilir. 17,21 Fast-food tarz beslemei sa l k zararlar bilimesi ve sa l kl besleme al flkal çocuklara küçük yafllarda verilebilmesi içi, aileleri, okul yöeticilerii, ö retmeleri ve ö recileri bilgiledirilmesi ve/veya e itilmesi yararl olabilir. Bu kouda yaz l /görsel medyaya ve biz sa l k çal flalar a büyük bir sorumluluk ve görev düflmektedir. Kayaklar 1. Baysal A. Sa l kl besleme ve Akdeiz diyeti. Besleme ve Diyet Dergisi 1996; 25(1): Baysal A. Çocuklar beslemesi, Besleme Kitab da 7. Bask, Akara, Hatibo lu Yay evi, 1997; Elmac o lu F. H zl haz r yemek sistemide (fast-food) öcelikleri belirlemesi. Besleme ve Diyet Dergisi 1996; 25(1): T.C. Baflbakal k Devlet statistik Esitüsü. Türkiye statistik Y ll, Frisacho AR. Preatal compared with paretal origis of adolescet fatess. The America Joural of Cliical Nutritio 2000; 72(5): Pekca G. fiiflmal Ta m ve Saptamas : III. Uluslararas Besleme ve Diyetetik Kogresi Kogre Kitab da (Koferas). Akara, 2000; Baysal A. Bede a rl deetimi. Diyet El Kitab da. Ed. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N. ve ark. 3. bask. Akara, Hatibo lu Yay evi, 1999; Pekca G. fiiflmal k ve saptama yötemleri. fiiflmal k-çeflitli Hastal klarla Etkileflim ve Diyet Tedaviside Bilimsel Uygulamalar da. Ed. Arsla P. Türkiye Diyetisyeler Dere i Yay : 4, Akara, Volka Matbaac l k, 1993; Sa lam F. H zl haz r yemek sistemi (fast-food) üzerie bir çal flma. Besleme ve Diyet Dergisi 1991; 20: Güeyli U, Yüceca S. Farkl sosyo-ekoomik bölgelerdeki lise ö recilerii besleme al flkal klar ve sorular. Diyabet Y ll 4, stabul, Temel Matbaas, 1986; Pekca G, Be emez N. Ergelik ça geçleri beslemesie aei çal flma durumuu etkisi. Besleme ve Diyet Dergisi 1998; 17(1): Tatl F, Keski Y. Özel ve devlet okullar da yafl grubudaki çocuklar besleme al flkal klar ve karfl laflt r lmas. Lisas Bitirme Tezi, stabul, Mc Carthy HD, Jarrett KV. Obesity ad overweight i childre-problems with defiitio ad assessmet. III. Uluslararas Besleme ve Diyetetik Kogresi Kogre Kitab da (Koferas), Akara, 2000; Karatafl A. stabul Küçükyal bölgeside sosyoekoomik yöde farkl iki ilkö retim okulu 4. ve 8. s f ö recilerii besleme bilgi düzeyi ile büyümeleri aras daki iliflki. Lisas Bitirme Tezi, stabul Taflç N, fiahi M, Baysal A. Akara ketide okula devam ede ve çal fla yafl grubu geçleri besleme durumu. Besleme ve Diyet Dergisi 1987; 16(2): Kayha ES, fiahi TK, Demireli O. Koya da yetifltirme yurduda bar a adölesalar besleme durumlar. Besleme ve Diyet Dergisi 2000; 29(2): Yüceca S, Pekca G, Aç k S ve ark. Akara da yaz okullar a devam ede çocuk ve geçleri besleme al flkal klar. Besleme ve Diyet Dergisi 1993; 22(2): Tümerdem Y, Özsüt H, Emekli U, Tuluay G, Ayha B. Adolesa döemide ö reimdeki geçleri besleme durumlar etkileye yöresel ve sosyo-ekoomik-kültürel etkeleri araflt r lmas. Diyabet Y ll 4: stabul, Temel Matbaas, 1986; Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Joural of Family Practice Cilt 6 Say

6 19. Arsla P. H zl haz r besleme sistemi-fast food kousuda Türkiye de yap lm fl araflt rma örekleri. H zl Haz r Yemek Sistemi (Fast-Food), Hizmet çi E itim Semieri kitab da. Ed. Akda F, Arsla P.Türkiye Diyetisyeler Dere i Yay 6: Akara, Siem Ofset, 1994; Befler E. Üiversite ö recileride çay içme al flkal ile hemoglobi düzeyi iliflkisi. Besleme ve Diyet Dergisi 1988; 17(1): Sürücüo lu MS, Kocadereli. Besleme al flkal klar difl sa l üzerie etkisi. Besleme ve Diyet Dergisi 1994; 23 (1): Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Prof. Dr. M. Emel Alpha Toprak Sitesi, C Blok, D. 112 Ba larbafl -ÜSKÜDAR Tel: (0216) GSM: (0532) e-posta: 164 Figa G, Alpha ME, Söylemez D Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi Çocuk Dergisi (1):2-29, Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara Verile A z-difl Sa l Kousuda Alatsal ve Görsel E itimi Bilgi Düzeyie Etkisi Süreyya SARVAN *, Emie EFE ** Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu. //00 Ölçme Hataları, Hata Hesapları Ölçme Hataları, Hata Hesapları Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.tr Suu, Doç. Dr. Hade Demirel i ders otlarıda ve Ölçme Bilgisi kitabıda düzelemiştir. Ölçme...

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler Türk Aile Hek Derg 200; (1): 4-5 www.turkailehekderg.org Letter to the Editor doi:.23/tahd.0.04 Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler Say n Editör, Kayseri

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi 142 Orijinal Araflt rma Original Article Özet stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi The evaluation

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1 Aile Hek Derg 1997; 1(4): 208-212 MAN SA YÖRES NDE AKRABA EVL L KLER VE BUNUN A LE HEK ML YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI Esra Esim BÜYÜKBAYRAK 1, Bülent KARS

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

3. Ders Parametre Tahmini Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler

3. Ders Parametre Tahmini Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler 3. Ders Parametre Tahmii Tahmi Edicilerde Araa Özellikler Gerçek düyada rasgelelik olgusu içere bir özellik ile ilgili ölçme işlemie karş l k gele X rasgele de¼gişkeii olas l k (yo¼guluk) foksiyou, F ff(;

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

K smi Yatak stirahati ile Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Yaflad Fiziksel ve Psikolojik Sorunlar

K smi Yatak stirahati ile Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Yaflad Fiziksel ve Psikolojik Sorunlar Periatoloji Dergisi Cilt: 1, Say : /Hazira 5 1 K smi Yatak stirahati ile Hastaede Yata Yüksek Riskli Gebeleri Yaflad Fiziksel ve Psikolojik Sorular Arsla Hediye, Nilüfer Korkmaz Marmara Üiversitesi, Hemflirelik

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s -

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s - 18. S rl ve Arta Diziler Bu bölümde ka tlayaca m z teoremi, arta ve üstte s - rl bir gerçel say dizisii üsts ra çarpmas a ramak kal r biçimide özetleyebiliriz. (Üsts r kavram Bölüm 19 da görece iz.) flte

Detaylı

ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE

ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Diyabetik Hastalarda Sessiz Miyokardiyal skemi Tespitide Egzersiz Elektrokardiyografi Testi ve Talyumlu Miyokard Perfüzyo Sitigrafisii Karfl laflt r lmas Dr. Fatma Dilek Dellal,

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde Yaratt Olumsuz Sonuçlar: Pamukkale Üniversitesi Örne i

Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde Yaratt Olumsuz Sonuçlar: Pamukkale Üniversitesi Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 3. Cilt / Bölüm XII / Sayfa 1732-1739 Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding

INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS. Key words: Exclusive breastfeeding, health education, breastfeeding Türk Aile Hek Derg 1998; 2(3): 125-129 TEK BAfiINA ANNE SÜTÜ LE BESLENME SÜRES N N ANNE E T M LE UZATILMASI INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS Erdal Koç, 1 Arkan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI Giriş Yard. Doç.Dr. Sıdıka BULDUK Prof.Dr.Suna BAYKAN Uzm. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER Eğitim her çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlayan

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÖZET. Amaç: Kat at k toplama ifl kolunda ifl ortam na ba l ast m s kl n araflt r lmas.

ÖZET. Amaç: Kat at k toplama ifl kolunda ifl ortam na ba l ast m s kl n araflt r lmas. Doç. Dr. Mustafa Erelel 1, Doç. Dr. Halim flsever 2, Dr. Recep Y lmaz Bayraktarl 3, Dr. Özka Ayvaz 2, Prof. Dr. Güay Y lmaz Gügör 2, Dr. Sua Erbil 2, Yard. Doç. Dr. Kürflat Özdilli 4, Dr. H. Hüseyi Eker

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı