Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap"

Transkript

1 Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap Software Measurement Infrastructure for Software Processes Zeynep Gültekin Yaz m Test ve Yönetim Birimi ASELSAN MGEO, Ankara Özet Yaz m metrikleri yaz m organizasyonlar nda önemli rol oynayan, üretimi ve kaliteyi artt rd na inan lan faktörlerdir. Bir projenin de erleri do ru ölçülebildi i sürece projenin yönetilebilir oldu una inan r. [1] Dolay yla yaz m projelerinde göz önünde bulundurulmas gereken kavram, toplan lan ve ölçülen verinin kalitesi, kalitesinin metrik modeli ölçütlerine göre ölçülebilirli i ayr ca bu bilgiyi toplaman n maliyetidir. Bu raporda, ASELSAN MGEO Grubundaki projelerde kullan lmak üzere, iyile tirme çal malar kapsam nda gerekli görülmü metrikler, belirlenen metrik modeline göre anlat lacaklard r. Uygulanmakta olan 6 yaz m süreci için toplanm olan bu metrikler, birer metrik ve tablosu ile örneklendirilirken elde edilme yöntemleri, kriterleri ve normlar geli tirilmi metrik modeli çerçevesinde sunulacakt r. Abstract Software metrics are believed to be the factors which play a major role in the software organizations by increasing the production and quality. The general reputation is that as long as the projects values are measured correctly, they can be managed truely. [1] So the concept which should be considered, is the quality of the collected data, its measurability according to defined criteria of metric model, also the cost of collecting the data. In this paper, the metrics which are selected to be used in the projects of ASELSAN MGEO Group and accepted as required in the frame of improvement studies, will be explained according to the developed metric model. Metrics which are collected for 6 applied software processes, will be illustrated with one of the sample metrics and its table. Additionally, the metric norms with the applied criteria also the retrieval of metric information will be provided in the framework of the developed metric model. 1. Giri Yaz m süreçlerinde projenin gidi at n takibi ad na proje boyunca do ru ve sistemli ekilde veri toplanmal r. Veri toplama i lemi süreklilik gerektirmesi, farkl proje çal anlar n kat na ihtiyaç duymas ve maliyetli olmas sebebiyle projenin baz ana süreçleri kadar sistemli yürütülemeyebilinir ve baz sorunlarla kar la r. Bu problemlerin en ba ca olanlar öyle özetlenebilir [2]; A) Kaydedilen veri do ru formatta de ilse, sistem bütünlü üne ve tekrarlanabilirli ine hizmet etmiyorsa hatal kabul edilir. Önerilen Çözüm: Yeni veri giri leri projenin bar nd ld bir konfigürasyon arac na yap rsa, bu verinin sisteme uygunlu u, do rulu u her güncelle tirmede kontrol edilir. B) Kaydedilen veri son sürüm de ilse, bu sistemle uyumsuzluk yaratabilir. Önerilen Çözüm: Veri giri i bir konfigürasyon arac na yap ld nda, her güncellemede oldu u gibi önceki sürümden fark kontrol edilebilir ve istenilen sürüm hakk nda emin olunur. Böylece verinin eski ve yeni tüm sürümleri saklanm olur ve bir ihtiyaç an nda istenilen noktaya geri dönülebilinir. C)Veri yanl bir yerde saklan yorsa, ihtiyaç duyuldu unda eri ilemeyebilinir. Önerilen Çözüm: Veri giri i konfigürasyon arac na yap yorsa, o verinin bulundu u dosyadaki i levselli i sorgulanabilir ve hata söz konusuysa düzeltilebilir ayr ca bir veri birle tirme lemi ya da ölçümleme i lemleri s ras nda bu durum tekrar sorgulan r. D)Büyük miktarlarda veri saklanmas gerekiyorsa, bu veriler sistemli ekilde yedeklenmelidir. Bir de iklik sebebiyle sistemdeki uyum bozulursa ya da güvenli saklanamamas sebebiyle ihtiyaç duyuldu unda baz parçalar na eri ilemezse sistem sa kl çal mayabilir. Önerilen Çözüm: Büyük miktarda veri e er bir konfigürasyon arac nda saklan yorsa, veri kayb ya da de iklik söz konusu oldu unda sistemde bir uyumsuzluk olu maz. Dolay yla verilerin bir araç taraf ndan sistemli ekilde toplan lmas ve güvenle saklanmas önerilir. Ancak toplanan proje verilerinin istenilen kriterleri doldurur nitelikte oldu unu ve planlanan çizelge do rultusunda bilgi verdi ine emin olmak artt r. Bu sebeple, ASELSAN MGEO Grubundaki yaz m projelerinde kullan lmak üzere seçilen metrikleri saptarken literatürde kabul edilen baz kriterler göz önünde bulunduruldu; i) Metri in istikrarl olmas, metri in ölçüldü ü araçta, metotta ya da ölçtü ü üründe olan de ikliklere ra men kesin ve tekrarlanabilir veriler sunabiliyor olmas r. [2]

2 ii) Metri in normlara sahip olmas, metri in ölçüm de erlerinin alt ve üst s rlar n ayr ca kurallar n tan ml olmas r. [2] iii) Metrik projenin geli tirilebilir bir yönünü i aret etmelidir. Örne in, kodun karma kl k derecesi metri i zamanla azalmal r. [2] iv) Metrik yal n, ula labilir ve takip edilebilir olmal r; Metrik yal n oldu u kadar kolay anla r ve uygulanabilirdir. Ayr ca hakk nda ölçüm yapaca veriye her zaman ula p takip edilebilmelidir. [2] v) Metri in toplanma maliyeti bütçelenen maliyetten yüksek olmamal r. ASELSAN bünyesindeki projeler ve büyüklükleri, veri toplama çal malar nda kaynak olarak bol miktarda veri sa layabildikleri için avantajl rlar. Bu durumu de erlendirmek ve daha detayl bir süreç yönetimi karabilmek ad na, iyile tirme çal malar yürütülmü, yukar daki kriterleri doldurabilecek nitelikte bir metrik modeli olu turulmu ve ek yaz m metrikleri seçilmi tir. Doküman n kalan nda ise ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde uygulanan 6 süreç, bu süreç ihtiyaçlar na göre s fland lm ve çal malar süren yeni metrikler ve metrik modeli ayr ca uygulanmakta olan süreç metrikleri anlat lmaktad r. 2. Yaz m Süreçleri ve lgili Metrikler 2.1 Yaz m Yönetimi Süreç Metrikleri ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde uygulanan 6 süreç aras nda en kapsaml olan Yaz m Yönetimi Süreci dir. Amac yaz m edinme, sa lama, geli tirme, bak m ve destek aktivitelerinin planlanmas, izlenmesi, denetlenmesi; bu aktivitelere ili kin performans ölçümlerinin yap lmas ve gerekli görülen durumlarda düzeltici önlemlerin al nmas n sa lanmas r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan yaz m kapsam tahmini ve ilerleme performanslar, ilgili i gruplar na göre Tablo1 deki gibi fland lm r. Tablo 1:Yaz m kapsam tahmini ve ilerleme performans Kapsam Tahmin Performans Gömülü Yaz mlar %75,5 %91,5 Algoritma Tasar m %100 %100 Uygulama Yaz mlar %102 %103 Yaz m Do rulama %101 %108 Donan m Ara yüz %99 %100 Toplam %90 %95 lerleme Performans Bu süreçte kullan lmak üzere belirlenen ek metrikler ise amaçlar na göre takip eden genel ba klar alt nda toplanm r Kaynak ve maliyet ölçümü Kazan lan de er proje maliyetinin bütçelenmi maliyete ne kadar paralel gitti ini anlamak için önemli bir metriktir[5][7] Çizelge performans indeksi ve çizelgedeki sapma, projenin çizelge aktivitelerini zaman nda tamamlay p tamamlayamayaca hakk nda bilgi verir. [3] Maliyet performans indeksi ve maliyetteki sapma, maliyetteki ilerleme performans ve sapmalar gösterir. [3] lerleme ve çizelge kontrolü Proje isterleri de kenli i, metri inin amac proje isterlerinin, gelen yeni isterlere ya da olu an de iklik isteklerine ra men belirlenen kilometre ta lar na göre tamamland kontrol etmektir. [2][8] Bu metrik proje maliyet hesaplamalar nda önemli rol oynar. Geciken proje üniteleri/birimleri, metri inin amac, proje plan na göre, geciken ya da kritik proje faaliyetlerini tespit etmek, gereken çözümlerin projenin zaman nda bitmesi için öngörülmesini sa lamakt r. Test durumu tamamlanma performans, projede gerçekle tirilmesi planlanan test durumlar n genel tamamlan performans gösterir. Proje tak mlar ve ki isel performans projenin farkl bölümleriyle yükümlü ekiplerin ve ki isel olarak çal an n i tamamlama performanslar gösteren bir metriktir. Ki isel performans de erlendirmelerinde motivasyon, tak mla uyum, üretim vs. gibi çe itli faktörler etkilidir. [13] Ürün kalite yönetimi Dokümantasyon kalitesi & üretilme performans, projedeki dokümantasyon üretilme performans ve dokümantasyon kalitesini gösteren bir metriktir. 2.2 Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve Metrikleri ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde yap land rma çal malar n yürütüldü ü süreç: Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Süreci dir. Bu sürecin amaçlar ve aktiviteleri u ekilde özetlenebilir; Yaz m i ürünlerinin tan mlanmas ve her bir yaz m i ürününün konfigürasyonunun belirlenmesi, Projeye özel konfigürasyon yönetimi sistemi altyap n ve ortam n haz rlanarak, ürünü tekrar ortaya ç karabilmek için gerekli bilgilerin saklanmas, Zaman içinde belirli noktalarda konfigürasyon taban al nmas ve bütünlü ünün korunmas, Konfigürasyon birimlerine yap lan de ikliklerin kontrol alt nda olmas ve raporlanabilmesi,

3 Yaz m i ürünlerinin benzer ya da ortak olma durumunda tekrar kullan labilmesi, projeler aras bilgi payla sa lanarak verimlili in artt lmas r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan konfigürasyon birimlerinin KYS de tutulma trendlerini gösteren metrik ile ilgili grafik ekil 1 deki gibidir. ekil 1: Konfigürasyon birimlerinin KYS de tutulma performans Bu süreçte kullan lmak üzere tan mlanan ek metrikler ise u ekilde gruplanm r: Konfigürasyon arac kullanma metrikleri Konfigürasyon yönetimi bilgi havuzu büyüme, KY bilgi havuzundaki büyüme h gösterir. Baseline alma performans (s kl ve h ), bir KY arac yla baseline alma politikas ve performans gösterir De iklik yönetimi metrikleri De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran, gelen de iklik istekleri konusunda ne kadar performansl cevap verildi ini gösterir. Kod sat büyüklü ü ve de imi projenin kod sat anlam nda büyüme e ilimini gösterir. [8] 2.3 Yaz m Tasar m Süreci ve Metrikleri Bu sürecin amac ürün tasar ve geli tirilmesi kapsam nda ihtiyaç duyulan yaz m birimlerini tasarlamak, geli tirmek ve tasar m dokümanlar olu turmakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan entegrasyon testleri s ras nda yaz m kaynakl hata performans metri inin hedefleri; a) Yaz m yeterlilik testlerinde bulunan yaz m kaynakl hata say n gerçekle tirilen test durum say na oran %5 den az olmal r. b) Statik kod analizi ile bulunan hata say n geli tirilen kodun sat r say na oran % 0,05 den az olmal r. 2) Uygulanmakta olan yeniden kullan labilirlik metri i 2 temel eyi ölçer; ilki projede yeniden kullan lan bile en say, di eri ise yeniden kullan labilirlik gözetilerek geli tirilen toplam bile en say r. Yeniden kullan lmas hedeflenen bile en say projeye göre de kenlik gösterir. Dolay yla metrik normlar na revize edilmi, yar -edilmi ve edilmemi modül say belirlendikten sonra karar verilebilir. [9] Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Tasar m(s f, paket, alt sistem) ilerleme performans, proje tasar nda gerçekle tirilen yap lar n say hakk nda bilgi sa lar, projenin geli en büyüklü üne k tutar. [2] syf 422, 90, 309 Ba la m seviyesi, proje tasar ndaki kaliteyi artt rmak ad na, birbiriyle benzer olan modüllerin benzerlik miktar dinamik kod analizi ile belirlemeyi hedefler. [4] Uyum seviyesi, proje modüllerinin tek, iyi belirlenmi bir hedefi gerçekle tirmek için bulunduklar katk derecesine i aret eder. S f seviyesinde ölçüldü ünde bu metrik, s n bütün elemanlar n kuvvetli olarak ilintili oldu unu göstermektedir. Ölçümü 3 tip uyum seviyesine ve kriterlerine göre yap r; metotlar aras, s flar aras, kal msal uyum olarak. [11] Çok-biçimlilik seviyesi, çe itli tipteki objeler aras nda ortak bir ara yüzün oldu u bir tasar n varl ölçer ve sonucu tekrar kullan labilirlik miktar na karar verirken de gereklidir. [12] Özel durum i leme yaz mda kar la lan hatalar n ya da istisnai durumlar n ne derece göz önünde bulunduruldu unu ölçer. Bunu yaparken flardaki catch blok say lar göz önünde bulundurulur. Ayr ca bu metrikle yaz n uygulama hatalar na olan dayan kl, küçük kusurlara ra men çökmeden çal maya devam etme performans da ölçülebilir. [10] 2.4 Yaz m Do rulama Süreci Metrikleri Bu sürecin amac yaz m ürünlerinin, ilgili isterleri kar lad, standartlara uygun oldu unu belirlemek ve olas hatalar, geri dönü ün daha kolay oldu u amalarda tespit edebilmektir. Gerçekle tirilen ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan hata bulma etkinli i performans göstergesi metri inin hedefi öyledir; yaz m do rulama sürecinde bulunan hatalar n, niteliklilik testleri, kabul testleri ve yaz m do rulama süreci aktivitelerinin toplam nda bulunan hatalara oran %95 den büyük olmal r, veriler ekil 2 deki gibidir. ekil 2: Hata Bulma Etkinli i

4 2) Uygulanmakta olan testlerin planland sürede tamamlanma durumu performans göstergesi metri inin hedefi öyledir; testler için planlanan sürenin, gerçekle me süresine oran %80 den büyük olmal r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Fonksiyonel nokta kapsama performans, isterlerdeki baz fonksiyonel noktalar n kod taraf ndan kapsand na emin olmak için al nan bir ölçümdür ve ileride eksikli i sorun yaratabilecek fonksiyonel noktalar n kapsand ndan emin olmam sa lar, ayr ca proje ba lang nda fonksiyonel noktalar n say lmas ve belirlenmesi projenin fonksiyonel büyüklü üne k tutar.[13] Yap sal kapsama analizi, proje kodunun ne kadar n test edildi ini ve kodun ne kadar n testlerle üzerinden geçildi ini gösterir. [8] Detayl aç klama ve de erlendirme için tablo 5 e bak z. Gözden geçirme s kl ve sonuçlar, proje denetimi aç ndan çok önemlidir, sonuçlar proje plan yla kar la ld nda proje ilerleyi i hakk nda net fikir verir. [2] syf Projedeki hata kritikli i ve önem s ras, projedeki hatalar n kritiklik derecelerini takip etmemizi ve kabilecek önemli hatalar n önceden görünmesini sa lar. Projedeki zay f & problemli bölümü saptayabiliriz. [2] syf 313, Yaz m Problemleri Çözme Süreci Metrikleri Bu sürecin amac konfigürasyon kontrolü alt nda tutulan yaz m ürünleriyle ilgili geli tirme, bak m, test vb. amalarda ç kabilecek bütün problemleri tan mlamak, raporlamak, takip etmek, çözümlenmesi sa lamakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan hata raporlar n ortalama kapat lma süresi metri inin hedefi öyledir; kapat lan hata raporlar n ortalama kapat lma süresi 30 gün den sa olmal r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre projede bulunan hatalar n raporlar n ne kalitede ve hangi efor maliyetiyle olu turuldu u konusunda bilgi verir. Hata giderme performans projede bulunan hatalar n ne h zla giderildi i ve planlanan hata kapatma süresi s rlamalar na ne derece uyuldu u hakk nda bilgi verir. [8] Hata kategorisi ve yo unlu u tespit edilen hatalar n çe itleri ve yo unla yerler hakk nda bilgi verir. Yo unluk ölçümü, gelen hatalar n kod sat r say na oranlanmas yla yap r. Örne in 1000 sat r kod için bulunan hata say 7 yi geçmemelidir. [8] S kça kar la lan ve projeyi s nt ya sokabilecek hatalara kar önlem almak ad na kullan bir metriktir. 2.6 Yaz m Bak m Süreci Metrikleri Bu sürecin amac, mevcut yaz m ürününde ve/veya çal ma ortam nda kullan taraf ndan de iklik iste i geldi inde veya yaz m bak m sorumlusu taraf ndan bir de iklik öngörüldü ünde, bu de ikli in yaz n bütünlü ünün, güvenilirli inin, do rulu unun bozulmadan yap lmas, gerekti inde de planl bir ekilde bak n sonland lmas sa lamakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan de iklik isteklerinin ortalama aç k kalma süresi metri inin hedefi öyledir; de iklik isteklerinin ortalama aç k kalma süresi 1 aydan fazla olan projeler için yaz m bak m süreci istenen performans sa lamaktad r. 2) Uygulanmakta olan kapat lan problem ile ilgili kullan dan gelen geri dönü sonuçlar ve performanslar metri inin hedefi ise proje sonunda gerçekle tirilen memnuniyet anketinde %95 in üzerinde kalmak ve mü teri memnuniyetinden emin olunmas sa lamakt r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Hata düzeltme performans ve etkinli i bak m sürecinde gelen hata bildirilerinin ne h zla giderildi i ve sistemin ne h zla tekrar aya a kald labildi iyle ilgili bilgi verir.[8] Eklenen ve de tirilen kod miktar ve etkileri bak m sürecinde ana kod miktar na eklenen ya da de tirilen kod miktar n sistemi nas l etkiledi ini ve gerektirdi i eforu gösterir. Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans bak m sürecinde bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. [14] 3. Proje Süreçlerinde yile tirme Çal malar ve Seçilen Metrik Modeli Uygulanmakta olan proje süreçlerini detayland rmak ve daha iyi takip edebilmek ad na eklenen metrikler için bir metrik modeli olu turulmu tur. Hedeflenen metrik modeline karar verilirken 1.Giri bölümünde bahsedilen 5 temel kriter göz önünde bulunduruldu ve bu kriterleri içeren 2 temel ö e model için tan olu turdu. Bu eler tüm metrikler için tan mlanmal ve doldurulmal rlar. Bahsedilen 2 ö e; metrik tan ve metrik verisi toplama faaliyetleridir. A) Metrik tan, metri in ad, geli im stratejisi, normlar ve uymas gereken kriterler bilgisini içerir. Metri in uymas gereken kriterler ise öyle tan mlanm r; istikrar ve tekrarlanabilirlik, ula labilirlik ve takip edilebilirlik. B) Metrik verisi toplama faaliyetleri ise; metrik toplama ve bar nd rmada kullan lacak araç, metrik formülü ve takip edilecek veriler, metri i toplayacak sorumlu ile metrik toplama maliyeti ve efor tutar bilgilerini içermektedir.

5 Takip eden bölümde ise, temel al nan metrik modeline göre tan mlanm ayr ca MGEO süreçlerine hizmet eden 6 metrik, birer tabloyla aç klanacakt r. Yaz m yönetim süreci metriklerine örnek olarak; Çizelge performans indeksi(çp ) ve çizelgedeki sapma seçilmi tir. Bu metrik seçilen metrik modeline göre sorgulanm ve hakk nda Tablo 2 deki bilgilere ula lm r. ÇP, çizelgeye göre proje ilerleyi inin ya da proje bölümlerinin ne durumda oldu unu gösterir. Proje müdürü genel ÇP yi görmek isterken, tak m liderleri, kalite ya da test mühendisleri özelle tirilmi ÇP leri görmek ve ilgili olduklar konular n ilerleyi i hakk nda haberdar olmak isteyebilirler. ÇP ve sapma metri i daha çok, geleneksele ba yaz m geli tirme yöntemlerinde (yukar dan a tasar m ya da çavlan tasar m gibi) kullan lmaya uygundur, sebebi ise her zaman takip edece i genel bir proje plan gerektirmesidir. Tablo 2: Çizelge performans indeksi ve çizelgedeki sapma [3] Metrik smi: Çizelge performans indeksi(çp ) ve çizelgedeki sapma( ÇS) [3][5] Geli im Stratejisi -Proje aktivitelerinin planlanan çizelgeye uyumuyla ilgili bilgi verir. Sonuçlar negatif ise çizelgeden sapma durumunu gözler önüne serer ve hedef normlar yla çizelge plan na uygun geli im hedefler. Normlar : ÇP 1.0 de erine yak n olmal r.* 1) ÇP =~1,0 ve ÇS=~0.0 ise, proje aktiviteleri planlanan çizelge aktiviteleri ile uyu uyor, ayr ca yap lan i miktar planlanan i miktar yla uyu uyor. 2) ÇP >~1,0 ve ÇS >~0.0 ise, proje aktiviteleri çizelge plan n ilerisinde, ayr ca yap lan i miktar planlanan/beklenen i miktar ndan fazla. 3) ÇP <~1,0 ve ÇS <~0.0 ise, proje aktiviteleri çizelge planlanan n gerisinde, ayr ca yap lan i miktar planlanandan az. *Küçük, büyük, yak nl k kar la rmalar nda kullan lacak yüzdenin her irket taraf ndan kendi önceliklerine göre belirlenmesi gerekir. ÇP : Çizelge Performans ndeksi ÇS: Çizelgedeki Sapma stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Temel formülde kullan lan de kenler (birim maliyet) kullan taraf ndan belirlendi i için farkl ortam ya da araçtan ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik say lmaz, proje hakk nda farkl veriler içeriyor ve tahminlere dayan yor. Sorumlu proje eleman taraf ndan ilgili araçla takip edilebilir. Bu metri i toplama maliyeti: 1) Proje ba lang nda 1 defa olmak üzere, her bir i modülü için bütçeye karar verilmelidir, bu i lem ortalamada 5 adam gün olarak hesaplanabilir. 2) Her bir i modülü için: gerçekle tirilmi i in bütçelenmi maliyeti(gbm) hesab n ayl k/km ta lar nda sisteme giri zaman maliyeti 2 adam saat olarak hesaplanabilir. er PKBM proje ba lang nda 1 defal k hesaplan p sisteme kaydedilirse, GBM - Gerçekle tirilmi her bir i in bütçelenmi maliyeti - de eri de her ay sistemli ekilde sistemde tutulursa, çizelge performans indeksi metri i toplanabilirdir. daki formül, çizelge performans ve sapmas yla ilgili bilgi verir. ÇP (Çizelge Performans ndeksi) = ( GBM PKBM )/ PKBM, ÇS(Çizelgedeki Sapma)= (GBM - PKBM) PKBM: Planlanan, her bir i için kararla lm bütçelenmi maliyet GBM: Gerçekle tirilmi her bir i in bütçelenmi maliyeti Kim sorumlu? Proje lideri, tak m liderleri ve irket bütçesi mali i lerden sorumlu bir proje eleman her i aktivitesi için hep beraber bir bütçe belirlerler. Ancak tak m lideri ve yönetici GBM hesaplar n güncel tutuldu undan emin olmal lar. Kullan lan araçlar? Birim bütçeler MS Project gibi bir araca ya da formül uygulanabilecek Excel tablolar na kaydedilmelidir. Bu tablolar tüm sistemin metrik modelinin entegre oldu u bir sistem içinde tutulmal r. Örne in Review and Project Manager gibi. Böylece otomatik olarak çizelgedeki sapma ve performanslar hesaplanabilir. Yaz m konfigürasyon yönetimi süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden biri olan De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Tablo 3 te detayl aç klanmaktad r. Bu metrik hem geleneksel yaz m geli tirme yöntemlerinde hem de agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde kullan labilir çünkü amac de iklik aktivitelerinin performans de erlendirmektir. Baz de iklik istekleri acil de illerse, daha h zl bitirilmesi gereken de iklik isteklerinin önüne geçmemelidirler. Bu durum projede yeni kritik yollar n olu mas na sebep olabilir, çözümü ise do ru planlama ve s ralamadad r. Bu metrik ise gelen de iklik isteklerinin de iklik aktivite plan na uyma performans göstermektedir. Tablo 3: De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Metrik smi: De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Geli im Stratejisi: Bu metrik gelen de iklik istekleri konusunda ne kadar performansl bir de tirme aktivitesi uyguland gösterir. Normlar: Formül: Oi = (Ai / Ki) TO = ( (A1 + A2 + ) / (K1 + K2 + )) Oi=~CQCR ise, de iklik aktiviteleri isteklere paralel yürüyor. er Oi<~CQCR ise, de iklik istekleri beklenenden yava yürütülüyor. Ai: i.nci projede yarat lan aktivite say, Ki: i.nci projedeki çal an say, Oi: ki i ba na ortalama aktivite say /ünite, TO: ki i ba na ortalama aktivite say, CQCR: ClearQuest teki de iklik istekleri say. Dikkat: Her bir de iklik iste i için bitirilmesi gereken gün de iklik iste i onayland ktan sonra sisteme girilmelidir ve bir de iklik iste inin gecikme durumu ve ilgili aktivitesi teslim günü ölçütüne göre karara ba lan r. Dolay yla Ai de keni i.nci projede yarat lan ve de iklik iste ini kapatm aktivite say eklinde de tirilmelidir. stikrar/tekrarlanabilirlik: Farkl ortam ya da araçtan ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla bu metrik tekrarlanabilirdir ve istikrarl sonuçlar verir. Önemli olan de iklik isteklerinin zaman nda ClearQuest e girilmesidir. Ayr ca çal anlar n ilgilendikleri i leri isim ve harcanan saatleriyle SAP ye kay t etmeleri gerekmektedir. SAP bilgisiyle ClearQuest ten al nan zamanlar kar la rman n ard ndan do rulanabilirlik için kullan r. Basit ula lan bir metriktir, ancak ClearQuest teki de iklik istekleri say, aktivite ve çal an say gibi veriler ilgili araca düzenli i lenirse ClearQuest te yap lacak sorgularla kolayca ula r ve son durum takip edilebilirdir.

6 Tablo 3 (devam ): De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Bu metri i toplama maliyeti öyledir: 1) De iklik isteklerinin ve son olarak bitirilmesi gereken günlerin ClearQuest e girilmesi 0,5 adam saat alabilir, 2) Ard ndan bu metri in toplanma döneminde ClearQuest den her de iklik iste i ile ilgili durum bilgisi al nd ktan sonra, de iklik aktivitelerinin say (Ai say ) ve de iklik isteklerinin durum bilgileri hesaplan r. Ki say da kullan say n bulundu u ClearQuest elde ettikten sonra Oi ile CQCR verilerini kars la rabiliriz. Bu i lem ise 3 adam saat alabilir. Ad m 1: De iklik istekleri zaman nda ve son olarak bitirilmesi gereken gün bilgisiyle ClearQuest e girilmeli. Ad m 2: De iklik yap lan isteklerin gerçekle tirildikten sonra durum bilgilerinin ClearQuest te kay t edilmesi gerekmektedir. Ad m3: Ard ndan ClearQuest te yap lan sorgu lar ile tamamlanan de iklik istekleri ile ilgili yani Ai ve Ki bilgilerini ö renebilir, bunlar Oi ile CQCR verilerinin kar la rmalar nda kullanabiliriz. saltmalar normlardad r. Kim sorumlu? Ekipte de iklik yönetiminden sorumlu bir takim lideri ile konfigürasyon yöneticisi olabilir. Kullan lan araçlar? Önerilen, aç lan, çözülen ve onaylanan de iklik isteklerinin son durumlar ve ilgili i lemleri ClearQuest te tutuldu u için, tüm araçlar n entegre oldu u bir araç (örn. Review and Project Manager) de iklik istekleri say ve gerçekle tirilme sürelerini ClearQuest ten alabilir. Yaz m tasar m süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak; ba la m seviyesi anlat lacakt r. Bu metrik proje tasar ndaki kaliteyi artt rmak ad na, dinamik ba la m ölçme yoluyla ba la m seviyesi yüksek s f ve nesneleri belirlemeye çal r ve tasar m s ras nda ya da kodlamada olu an de ime yatk nl k konusunda bilgi verip, dikkatli olunmas sa lar. Ba la m seviyesi metri i geleneksele ba yaz m geli tirme yöntemlerine daha uygundur çünkü tüm isterleri içine alacak ekilde olu turulmu bir tasar mda ölçülen ba la m anlaml r, öte yandan a dan yukar tipi proje geli tirme yöntemlerinde tasar m yap s kça de ti i için bu metrik sa kl bilgi vermez. Bu metrikle ilgili metrik modeli bilgilerini Tablo 4 te bulabilirsiniz. Tablo 4: B la m seviyesi Metrik smi: Ba la m seviyesi [4][6] Geli im Stratejisi: Bu metrik tasar mdaki de ime olan e ilimi dinamik ba la m ölçme yoluyla öngörmeyi ve sa kl, bir tasar m geli tirilmesine yard mc olmay hedefler. Ba la m belli de erler aras nda oldu u sürece tasar m kalitesi daha inan rd r. Normlar : Ba la m seviyesi hesaplan rken ölçüm biriminin nesne ya da s f olu una göre farkl ba la m kümeleri kullan r. Projenin tasar m içeri ine göre bu kümeler aras ndan seçim yap r ve ba la m seviyesi küme elemanlar n aras nda hesaplan r. Bu küme setlerini ve derecelendirmeler için ba la m tablolar n ve çe itlerinin kontrol edilmesi artt r. (Bknz.[4] deki Tablo 2.) Ayr ca ba la m hesaplar n temelini olu turan ba la m metrikleri tablosu için [6] daki Tablo 1 görülebilir. stikrar/tekrarlanabilirlik: Ba la m seviyesini ölçerken bir grup dinamik ba la m ölçütü kullan ld. Bunlar n bir k sm nesne yönelimli bir tasar m ortam bilgi kayna olarak kullan rken, di er grup ölçütler ancak kodun dinamik analizi ile belirlenebiliyor. 2 grup ölçütleri de takip edildi i sürece bu metrik sonuçlar istikrarl ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik de ildir, çünkü dinamik ba la m ölçütleri hem detayl tasar m analizi hem de dinamik kod analizi gerektiriyor. Ancak metodlar takip edildi inde tasar m hakk nda detayl bilgi takip edilebilir ve ula labilirdir. Bu metri i toplama maliyeti oldukça yüksektir. Toplanmas gereken veriler metrik normlar nda listelenmi tir. Metrik toplama eforu için tasar mdaki modül say ve içerdikleri s f ve nesne çe idi say na göre efor tahmini yap lmal r. Tasar n parças olan tüm modüllere Rhapsody arac yla ula abiliriz. Ancak ba la m ölçerken bilinmesi gereken ba lant ve s flar aras ba ml klar belirlemek için LATTIX kullan rken, Doxygen arac ndan kodun mimarisi al r ve girdi olarak LATTIX arac na verilir. Kim sorumlu? -Analistlerin ve proje kalite mühendislerinin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? LATTIX(objeler aras ili kiye görebilmek için), Doxygen ve Rhapsody Yaz m do rulama süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak; yap sal kapsama analizi anlat lacakt r. Yap sal kapsama analizi, proje kodunun ne kadar n test edildi ini, gelecekte de kodun ne kadar n daha test edilmesi gerekti ini gösterir. Yap sal kapsama analizi geçirmemi bir proje kodunun kapsanma oran %50-60 civarlar nda iken, geçirmi olanda kapsanma oran %90 oranlar bulur.[8] Ayr ca, kapsama analizinin ard ndan daha detayl test edilmesi gereken noktalar fark edilebildi i için, ileride ç kabilecek hatalar n, kullan yerine kodu geli tiren ya da test sorumlusu taraf ndan bulunmas sa lar. Sonuç olarak bu metrik verileriyle kodda hata ç kma olas dü ürür. Yap sal kapsama analizi metri i hem geleneksel proje geli tirme yöntemlerinde hem de a dan yukar tipi yaz m geli tirme yöntemlerinde kullan labilir ancak geleneksele ba olmayan geli tirme yöntemlerinde her geli tirilen ve eklenen ürün özelli i için yeniden kapsama analizi yap lmal r. Bu durum ek maliyete sebep olsa da otomatik olarak kapsama tarama araçlar yla bu metrik elde edilebilir. Tablo 5: Yap sal kapsama analizi Metrik smi: Yap sal kapsama analizi Geli im Stratejisi: Proje kodunun ne kadar n test edildi ini gösterir. Gelecekte de kodun ne kadar n daha test edilmesi gerekti ini gösterir. Normlar: Yap sal Kapsama Analizi Performans Yüzdesi: (KS -(OK+TK+EI+MA+DC) ) /KS %=>100% **DO 178-B standartlar nda yap sal test kapsama analizi ba ar için %100 e yak n bir yüzde beklenir. KS: Proje kodunun toplam sat r say. OK: Kodda ölü kod eklinde kabul edilen sat r say. TK: Testin kapsamad kod sat r say EI: Eksik ister sebebiyle kodda ya anan uyumsuzluk ve ilgili kod sat. MA: Manüel test edilmesi gereken kod sat r say DC: Defensive Kod sat r say ***Otomatik olarak kapsama alan araçlar kullan lmaktad r. (Örn. LDRA ya da G-Cover)

7 Tablo 6:(devam ) Yap sal kapsama analizi stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Kapsama analizinde kullan lan ölçütler hep ayn ekilde al rsa, bu metrik istikrarl ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik say labilir. Test edilen kodun büyüklü ü ve de en kod ile testleri sebebiyle tekrar tekrar kapsama analizi yapmak gerekebilir ancak otomatik olarak kapsama alan araçlar kullan laca için tekrarlar fazla zaman almaz. -Yap sal Kapsama Analizi metri ini toplama maliyeti u ekilde hesaplanabilir: 1) Projedeki kod say bulunacak. Otomatik hesaplan r, kodun büyüklü üne göre kavrama analizi süresi uzar ve ona uygun ekilde hesaplanmal r burada harcanan efor. 2) Kod üzerinde kapsama analizi yap lamayan k mlar e er; - ölü kod ya da eksik ister eklinde kabul edilen k m ise, kod u yazan ki iye CR ya da AI aç p düzeltme istenmeli. Durum ba na 0,5 adam saat al nabilir. - testin kapsamad kod ya da manüel test gerektiren kod sm nda ise, testi haz rlayan ki iye CR ya da AI aç p düzeltme istenmeli. Durum ba na 0,5 adam saat al nabilir. 3) LDRA gibi araçlar Ad m 1: Projedeki kod say bulunacak. Otomatik hesaplan r. Ad m 2: Kod üzerinde kapsama analizi yap lamayan sat rlar n tek tek üzerinden geçilir ve kapsanamama sebebi ara r. Sebep e er; - ölü kod ya da eksik ister olmas ysa, kod u yazan ki inin ölü/kullan lmayan kod k sm ç karmas istenmeli(ai ya da CR ile), eksik ister söz konusuysa CR(de iklik iste i) ile isterlerin yenilenmesi istenir. - testin kapsamad kod ya da manüel test gerektiren kod olmas ysa, testi yazan ki inin kapsanmayan kod k sm için test kodu eklemesi ve kodda elle kontrol edilmesi gereken noktalar n üzerinden geçmesi gerekir. Bu ad mlar n arkas ndan test durumlar normlar bilgisine göre de erlendirebiliriz. Kim sorumlu? Test ekibi kod kapsam analizini yürütmekle sorumludurlar. Bu a amada gelen de ikliklere göre geli tirme ekibi ve testçiler görev al rlar Kullan lan araçlar? Yap sal Kapsama Analizi LDRA Test Bed ya da G-Cover araçlar yla al nabilir. Yaz m problemleri çözme süreci metriklerine eklenen metriklerden birine örnek olarak hata raporlar kalitesi ve harcanan süre anlat lacakt r. Bu metrik bir yaz n vazgeçilmezi ve kalite göstergesi olan dokümantasyonun, hata raporlar için üretilme performans ölçmektedir. Bu metri in yarar 2 yönlüdür; ilki hata geçmi bilgisi tutulmas anlam nda en önemli kaynak olan raporlar n yeterliliklerinin takibi, bir di eri ise, bu i lemin gerektirdi i zaman ve projedeki maliyetidir. Bu metrik ayr ca aç lm olan hata de iklik isteklerinin say na ve durumuna da k tuttu u için, hata raporlar n ortalama kapat lma süresi metri i için de yararl r. Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre metri i, hem geleneksel yaz m geli tirme hem de agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde kullan labilir. Önemli olan gelen hatalar n raporlanabilmesi ve ilgili bilginin tutulaca bir sistemin(yap land rma ortam ) oturtulmu olmas r. Tablo 7: Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre Metrik smi: Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre Geli im Stratejisi Projedeki dokümantasyon üretilme performans hata raporlar konusunda gösteren bir metriktir. Normlar : 1) (a)*(b) < =(c)*(a) ise, Harcanan süre-> normal 2)(a)*(b)>(c)*(a) Harcanan süre-> beklenen üstü (a)raporlanmas gereken, sisteme giri i yap lm hata say (b)rapor ba na harcanan süre(bu süre her bir haz rlanan rapor için farkl k gösterebilir.) (c) Bir hata raporu için harcanmas planlanan süre stikrar/tekrarlanabilirlik: Ölçüldü ü ortam n kendisinden ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metriktir, aranan raporlama süreleri sistemden renilebilir. Ancak rapor kalitesi ancak meslekta denetiminden sonra onaylan r. Bu metri i toplama maliyeti su ekilde hesaplanabilir: 1) Her proje ekibinin is birimi ba na örettikleri raporlar için harcanan süre SAP ortam na girilmeli ve gerekti inde buradan çekilebilmelidir ki buda 0,5 adam saatlik bir çal ma say labilir, 2) planlara göre hata raporunu üretmesi gereken süreyi MS Project ya da olu turulmu Excel tablosundan yakla k 0,1 adam saatlik bir çal ma ile alabiliriz ancak proje ba nda 1 defal k zaman plan tahmini yapmak 1 adam saatlik bir çal ma gerektirebilir, 3)Birde üretilen dokümantasyonlar n ClearCase deki tüm checkin vaziyetinde geçirilmi sürelerinin toplam hesaplan r ve SAP deki sonuçla kar la rma yap r, bu i lemler ise 2 adam saatlik bir çal ma gerektirebilir. 4)Birde üretilen hata dokümanlar bir kalite mühendisi taraf ndan bitirildi inde kontrol edilmelidir, buda 1 adam saat alabilir, ayr ca dokuman içerik yeterlili ini anlamak ad na bir meslekta denetimi artt r, ki bunu da 1 adam saatlik efor olarak sayabiliriz. Ad m 1: Projedeki her bir is modülünün dokümantasyonu için harcanmas planlanan sürenin planlan p, proje plan na girilmesi gerekir. Ad m2: Her dokuman teslim edildikten sonra, kabul edilmeden önce, bir kalite mühendisi taraf ndan kontrol edilir, ayr ca dokuman içerik yeterlili ini anlamak ad na bir meslekta denetimi de artt r. Ad m3: Dokümantasyon performans de erlendirmeleri s ras nda ise, her proje ekibinin hata raporlar ba na harcad klar süre SAP ortam ndan çekilmeli ve e er ClearQuest de tutulan kay tlarla da uyumlu ise, MS Project de ya da Excel de planlanan süre ile kars la lmal r. Kim sorumlu? Hatay çözen ki inin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? SAP, MS Project ve ClearQuest. Son süreç olan yaz m bak m süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans anlat lacakt r. Bu metrik bak m sürecinde gelen ve bir öncelik s ralamas na girmeyi bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. Bu metri in sonuçlar mü teri memnuniyetiyle paraleldir. Ayr ca bekleyen i yükünün planlanmas bak m sürecine düzen getirecek bir çal mad r. Bu metrik geleneksele yak n yaz m geli tirme yöntemlerinde daha sa kl sonuç verir, çünkü agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde, geli tirilen ürünlerin bak m süreci di er süreçlerle iç içe geçmi olup, bak m süreci boyunca gelen i yükü s kça de mektedir.

8 Tablo 8: Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans Metrik smi Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans [14] Geli im Stratejisi -Bu metrik bak m sürecinde bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. Normlar : 1) GIM*HS<HPS*BIM ise performans-> dü ük ve, Ba lang ç tarihi+gim*hs>st ise, Bekleyen i yükünde gecikme var. 2) GIM*HS>=HPS*BIM ise performans-> yüksek ve, Ba lang ç tarihi+gim*hs <=ST ise, Bekleyen i yükü zaman nda teslim ediliyor, y lma, gecikme yok. M: Bekleyen i ünitesi miktar HPS: Harcanmas planlanan süre/i ünitesi ba na GIM: Gerçekle tirilen i ünitesi miktar HS: Harcanan süre/i ünitesi ba na stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi i metri in topland ortam n kendisinden ba ms zd r. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. -Basit ula lan bir metrik say lmaz çünkü Bekleyen i miktar s kça de en bir veridir. Metrik toplama maliyeti veya harcanan efor : - Bu metri i toplama maliyeti u ekilde hesaplanabilir: da kullan lan Ad m bilgisi Metrik içeri i ve nas l toplanabilece i? sat ndan al yor. Ad m 1 ve 2 lemleri 4-5 adam saat alabilir. Ad m 3 lemi ise 2 adam saat alabilir. Çünkü her bitirilen i için harcanan süreleri toplay p tüm harcanan saati elde etmek gerekir. Ard ndan normlar sütunundaki kar la rmalardan yararlanabiliriz. Ad m 1: Bekleyen i yükü çizelgesi olu turulabilir ve bu haftalara bölünür. Ard ndan planlanan i yüküne göre adam saatlik efor beklentisine karar verebiliriz. Ayr ca planlanan teslim gününe karar verilmelidir. Ancak planlama yap rken ihtiyaçlar ve öncelikler göz önüne al nmal, ona göre organize edilmelidir. Ad m 2: Bu plan MS Project ya da ilgili araca kaydedilmelidir. Ad m 3: Beklenen i yükü gerçekle tirildikten sonra, bitirilen i miktar n teslim tarihiyle ilgili bilgi sisteme girilir. Bu bilgiden harcanan süre elde edilebilir. Kim sorumlu? -Proje lideri ve bak m ekibinden ilgili ki ilerin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? MS Project 4. Sonuç Bu bildiride ASELSAN MGEO Grubunda yürütülmekte olan yaz m projelerinin 6 temel süreci ve süreçler süresince toplan lan ve toplanmas planlanan metrikler, temel bir metrik modeli üzerinden anlat ld. Her süreç için örnek olarak, bir metri in tan ; ismi, normlar, geli im stratejisi ve uymas gereken kriterler bilgisi (istikrar ve tekrarlanabilirlik, ula labilirlik ve takip edilebilirlik) verildi. Ayr ca her bahsedilen metrik için, toplama faaliyetleri u ana ba klarla özetlendi; metrik toplama ve bar nd rma araçlar, metri in formülü, metri i toplayacak sorumlu ki i ve metrik toplama maliyet-efor tutar bilgileri gibi. Yaz m ölçümlemede çokça ihtiyaç duyulan nicelik metriklerine ek olarak, kalite ve nitelik ölçmeyi amaçlayan metriklerde baz standart ve metodolojiler nda seçilmeli ve takip edilmelidirler.(örn. IEEE Standard 1061)[1] Günümüzde kullan lan yaz m projesi ölçümlendirme programlar kapsaml ölçümler sunsalar da, sa lad klar veri ve metriklerin faydas tart lmaktad r. Dolay yla her irketin kendi ihtiyac na göre metriklerini ve metrik modelini belirlemesi ayr ca toplad metrik bilgilerine kulland sistem içerisinde sistemli olarak eri ebilmesi gerekmektedir. ASELSAN MGEO Grubu projelerinin geçti i süreçler için yap lan iyile tirme çal malar da bu sebeple planlanm ve uygulamaya geçirilmi tir. Bu dokümanda ise iyile tirme süreci boyunca ortaya ç kan yaz m süreç metrikleri, bir metrik modeli nda sunulmu tur. 5. Kaynaklar [1] Kaner C., Bond W., Software Engineering Metrics: What Do They Measure and How Do We Know?, 10th International Software Metrics Symposium, Metrics 2004 [2] Watts H. S., Managing the Software Process, Massachusetts, MA, Addison-Wesley, 1990 [3] Practical Software and Systems Measurement: A Foundation for Objective Project Management, v. 4.0b1, PSM Guide.4.0b.Part 5 [4] Arisholm E., Briand L. C., Føyen A.,Dynamic Coupling Measurement for Object-Oriented Software, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 30, 2004 [5] Ebert C., Dumke R., Bundschuh M., Schmietendorf A., Best Practices in Software Measurement, Berlin Heidelberg, Springer, 2005 [6] Briand L. C., Wüst J., Lounis H., Using Coupling Measurement for Impact Analysis in Object-Oriented Systems, International Software Engineering Research Network Report ISERN-99-03, IESE Report [7] Erdo mu H., Tracking Progress through Earned Value, IEEE, 2010 [8] Kulik P., A Practical Approach to Software Metrics, IEEE, 2000 [9] Selby R.W., Enabling Reuse-Based Software Development of Large-Scale Systems,Vol 31 No:6, IEEE, 2005 [10] Aggarwal K.K., Singh Y., Kaur A., Malhotra R., Software Design Metrics for Object-Oriented Software, Delhi, India, 2006 [11] Briand L. C., Daly J. W., Wüst J., A Unified Framework for Cohesion Measurement in Object-Oriented Systems, Kaiserslautern, Germany [12] Dynamic Measurement of Polymorphism, Choi K.H.T., Tempero E., Auckland, New Zealand,2007 [13] Software Development Cost Estimating Guidebook, Software Technology Support Center Cost Analysis Group, July 2009, Guidebook.pdf [14] Stephen H. Kan, Metrics and Models of Software Quality Engineering, 2nd Edition, Chapter 4.3 Metrics for Software Maintenance, Addison-Wesley Professional, 2002.

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Quantative Analysis of the Incremental Process As Basis for Comparison with the Agile Process: A Case Study Seda,

Detaylı

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar Emniyet Kritik Olan Aviyonik Yaz m Geli tirme ve Modernizasyon Projelerinde Simülasyon Yaz mlar n Rolü Role of Simulation Software in Safety Critical Avionics Software Development and Modernization Projects

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi

Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi A Domain-Specific BPM Solution and its Impact on Software Quality Meltem Ye ilta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul meltem.yesiltas@cs.com.tr

Detaylı

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Tu ba Saraç Türk Havac l k ve Uzay Sanayii, A.., Uçu a Elveri lilik ve Sertifikasyon Müdürlü

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

Anket Haz rlama. Archester Houston

Anket Haz rlama. Archester Houston Anket Haz rlama lavuzu Archester Houston PROFESYONEL YARDIM Anket Tasar, Veri Analizi, Tezlerinizin Ara rma Bölümlerinin Haz rlanmas, Tez Önerisinin Haz rlanmas konular nda profesyonel yard m almak için;

Detaylı

Scrum Uygulamalar nda levsel Büyüklük Tabanl gücü Kestirimi ile Hikaye Puan Tabanl gücü

Scrum Uygulamalar nda levsel Büyüklük Tabanl gücü Kestirimi ile Hikaye Puan Tabanl gücü Scrum Uygulamalar nda levsel Büyüklük Tabanl gücü Kestirimi ile Hikaye Puan Tabanl gücü Kestiriminin Kar la t r lmas Erdir Ungan 1, Numan Çizmeli 2, Onur Demirörs 2 1 Bilgi Grubu Dan manl k Ltd. Ankara,

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions MPRA Munich Personal RePEc Archive Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions Mustafa Acar and Ferhat Arslaner Aksaray Üniversitesi, Borsa İstanbul May

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

CREDIT PROCESS AND COMPARISON WITH BASEL II CRITERIA

CREDIT PROCESS AND COMPARISON WITH BASEL II CRITERIA Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 201-230 Özet KRED LEND RME SÜREC VE BASEL II KR TERLER LE KAR ILA TIRILMASI Mukadder HORASAN lkay HORASAN Finansal krizler, bankac l

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı