Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap"

Transkript

1 Yaz m Süreçleri için Yaz m Ölçümleme Altyap Software Measurement Infrastructure for Software Processes Zeynep Gültekin Yaz m Test ve Yönetim Birimi ASELSAN MGEO, Ankara Özet Yaz m metrikleri yaz m organizasyonlar nda önemli rol oynayan, üretimi ve kaliteyi artt rd na inan lan faktörlerdir. Bir projenin de erleri do ru ölçülebildi i sürece projenin yönetilebilir oldu una inan r. [1] Dolay yla yaz m projelerinde göz önünde bulundurulmas gereken kavram, toplan lan ve ölçülen verinin kalitesi, kalitesinin metrik modeli ölçütlerine göre ölçülebilirli i ayr ca bu bilgiyi toplaman n maliyetidir. Bu raporda, ASELSAN MGEO Grubundaki projelerde kullan lmak üzere, iyile tirme çal malar kapsam nda gerekli görülmü metrikler, belirlenen metrik modeline göre anlat lacaklard r. Uygulanmakta olan 6 yaz m süreci için toplanm olan bu metrikler, birer metrik ve tablosu ile örneklendirilirken elde edilme yöntemleri, kriterleri ve normlar geli tirilmi metrik modeli çerçevesinde sunulacakt r. Abstract Software metrics are believed to be the factors which play a major role in the software organizations by increasing the production and quality. The general reputation is that as long as the projects values are measured correctly, they can be managed truely. [1] So the concept which should be considered, is the quality of the collected data, its measurability according to defined criteria of metric model, also the cost of collecting the data. In this paper, the metrics which are selected to be used in the projects of ASELSAN MGEO Group and accepted as required in the frame of improvement studies, will be explained according to the developed metric model. Metrics which are collected for 6 applied software processes, will be illustrated with one of the sample metrics and its table. Additionally, the metric norms with the applied criteria also the retrieval of metric information will be provided in the framework of the developed metric model. 1. Giri Yaz m süreçlerinde projenin gidi at n takibi ad na proje boyunca do ru ve sistemli ekilde veri toplanmal r. Veri toplama i lemi süreklilik gerektirmesi, farkl proje çal anlar n kat na ihtiyaç duymas ve maliyetli olmas sebebiyle projenin baz ana süreçleri kadar sistemli yürütülemeyebilinir ve baz sorunlarla kar la r. Bu problemlerin en ba ca olanlar öyle özetlenebilir [2]; A) Kaydedilen veri do ru formatta de ilse, sistem bütünlü üne ve tekrarlanabilirli ine hizmet etmiyorsa hatal kabul edilir. Önerilen Çözüm: Yeni veri giri leri projenin bar nd ld bir konfigürasyon arac na yap rsa, bu verinin sisteme uygunlu u, do rulu u her güncelle tirmede kontrol edilir. B) Kaydedilen veri son sürüm de ilse, bu sistemle uyumsuzluk yaratabilir. Önerilen Çözüm: Veri giri i bir konfigürasyon arac na yap ld nda, her güncellemede oldu u gibi önceki sürümden fark kontrol edilebilir ve istenilen sürüm hakk nda emin olunur. Böylece verinin eski ve yeni tüm sürümleri saklanm olur ve bir ihtiyaç an nda istenilen noktaya geri dönülebilinir. C)Veri yanl bir yerde saklan yorsa, ihtiyaç duyuldu unda eri ilemeyebilinir. Önerilen Çözüm: Veri giri i konfigürasyon arac na yap yorsa, o verinin bulundu u dosyadaki i levselli i sorgulanabilir ve hata söz konusuysa düzeltilebilir ayr ca bir veri birle tirme lemi ya da ölçümleme i lemleri s ras nda bu durum tekrar sorgulan r. D)Büyük miktarlarda veri saklanmas gerekiyorsa, bu veriler sistemli ekilde yedeklenmelidir. Bir de iklik sebebiyle sistemdeki uyum bozulursa ya da güvenli saklanamamas sebebiyle ihtiyaç duyuldu unda baz parçalar na eri ilemezse sistem sa kl çal mayabilir. Önerilen Çözüm: Büyük miktarda veri e er bir konfigürasyon arac nda saklan yorsa, veri kayb ya da de iklik söz konusu oldu unda sistemde bir uyumsuzluk olu maz. Dolay yla verilerin bir araç taraf ndan sistemli ekilde toplan lmas ve güvenle saklanmas önerilir. Ancak toplanan proje verilerinin istenilen kriterleri doldurur nitelikte oldu unu ve planlanan çizelge do rultusunda bilgi verdi ine emin olmak artt r. Bu sebeple, ASELSAN MGEO Grubundaki yaz m projelerinde kullan lmak üzere seçilen metrikleri saptarken literatürde kabul edilen baz kriterler göz önünde bulunduruldu; i) Metri in istikrarl olmas, metri in ölçüldü ü araçta, metotta ya da ölçtü ü üründe olan de ikliklere ra men kesin ve tekrarlanabilir veriler sunabiliyor olmas r. [2]

2 ii) Metri in normlara sahip olmas, metri in ölçüm de erlerinin alt ve üst s rlar n ayr ca kurallar n tan ml olmas r. [2] iii) Metrik projenin geli tirilebilir bir yönünü i aret etmelidir. Örne in, kodun karma kl k derecesi metri i zamanla azalmal r. [2] iv) Metrik yal n, ula labilir ve takip edilebilir olmal r; Metrik yal n oldu u kadar kolay anla r ve uygulanabilirdir. Ayr ca hakk nda ölçüm yapaca veriye her zaman ula p takip edilebilmelidir. [2] v) Metri in toplanma maliyeti bütçelenen maliyetten yüksek olmamal r. ASELSAN bünyesindeki projeler ve büyüklükleri, veri toplama çal malar nda kaynak olarak bol miktarda veri sa layabildikleri için avantajl rlar. Bu durumu de erlendirmek ve daha detayl bir süreç yönetimi karabilmek ad na, iyile tirme çal malar yürütülmü, yukar daki kriterleri doldurabilecek nitelikte bir metrik modeli olu turulmu ve ek yaz m metrikleri seçilmi tir. Doküman n kalan nda ise ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde uygulanan 6 süreç, bu süreç ihtiyaçlar na göre s fland lm ve çal malar süren yeni metrikler ve metrik modeli ayr ca uygulanmakta olan süreç metrikleri anlat lmaktad r. 2. Yaz m Süreçleri ve lgili Metrikler 2.1 Yaz m Yönetimi Süreç Metrikleri ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde uygulanan 6 süreç aras nda en kapsaml olan Yaz m Yönetimi Süreci dir. Amac yaz m edinme, sa lama, geli tirme, bak m ve destek aktivitelerinin planlanmas, izlenmesi, denetlenmesi; bu aktivitelere ili kin performans ölçümlerinin yap lmas ve gerekli görülen durumlarda düzeltici önlemlerin al nmas n sa lanmas r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan yaz m kapsam tahmini ve ilerleme performanslar, ilgili i gruplar na göre Tablo1 deki gibi fland lm r. Tablo 1:Yaz m kapsam tahmini ve ilerleme performans Kapsam Tahmin Performans Gömülü Yaz mlar %75,5 %91,5 Algoritma Tasar m %100 %100 Uygulama Yaz mlar %102 %103 Yaz m Do rulama %101 %108 Donan m Ara yüz %99 %100 Toplam %90 %95 lerleme Performans Bu süreçte kullan lmak üzere belirlenen ek metrikler ise amaçlar na göre takip eden genel ba klar alt nda toplanm r Kaynak ve maliyet ölçümü Kazan lan de er proje maliyetinin bütçelenmi maliyete ne kadar paralel gitti ini anlamak için önemli bir metriktir[5][7] Çizelge performans indeksi ve çizelgedeki sapma, projenin çizelge aktivitelerini zaman nda tamamlay p tamamlayamayaca hakk nda bilgi verir. [3] Maliyet performans indeksi ve maliyetteki sapma, maliyetteki ilerleme performans ve sapmalar gösterir. [3] lerleme ve çizelge kontrolü Proje isterleri de kenli i, metri inin amac proje isterlerinin, gelen yeni isterlere ya da olu an de iklik isteklerine ra men belirlenen kilometre ta lar na göre tamamland kontrol etmektir. [2][8] Bu metrik proje maliyet hesaplamalar nda önemli rol oynar. Geciken proje üniteleri/birimleri, metri inin amac, proje plan na göre, geciken ya da kritik proje faaliyetlerini tespit etmek, gereken çözümlerin projenin zaman nda bitmesi için öngörülmesini sa lamakt r. Test durumu tamamlanma performans, projede gerçekle tirilmesi planlanan test durumlar n genel tamamlan performans gösterir. Proje tak mlar ve ki isel performans projenin farkl bölümleriyle yükümlü ekiplerin ve ki isel olarak çal an n i tamamlama performanslar gösteren bir metriktir. Ki isel performans de erlendirmelerinde motivasyon, tak mla uyum, üretim vs. gibi çe itli faktörler etkilidir. [13] Ürün kalite yönetimi Dokümantasyon kalitesi & üretilme performans, projedeki dokümantasyon üretilme performans ve dokümantasyon kalitesini gösteren bir metriktir. 2.2 Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve Metrikleri ASELSAN MGEO Grubu ndaki yaz m projelerinde yap land rma çal malar n yürütüldü ü süreç: Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Süreci dir. Bu sürecin amaçlar ve aktiviteleri u ekilde özetlenebilir; Yaz m i ürünlerinin tan mlanmas ve her bir yaz m i ürününün konfigürasyonunun belirlenmesi, Projeye özel konfigürasyon yönetimi sistemi altyap n ve ortam n haz rlanarak, ürünü tekrar ortaya ç karabilmek için gerekli bilgilerin saklanmas, Zaman içinde belirli noktalarda konfigürasyon taban al nmas ve bütünlü ünün korunmas, Konfigürasyon birimlerine yap lan de ikliklerin kontrol alt nda olmas ve raporlanabilmesi,

3 Yaz m i ürünlerinin benzer ya da ortak olma durumunda tekrar kullan labilmesi, projeler aras bilgi payla sa lanarak verimlili in artt lmas r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan konfigürasyon birimlerinin KYS de tutulma trendlerini gösteren metrik ile ilgili grafik ekil 1 deki gibidir. ekil 1: Konfigürasyon birimlerinin KYS de tutulma performans Bu süreçte kullan lmak üzere tan mlanan ek metrikler ise u ekilde gruplanm r: Konfigürasyon arac kullanma metrikleri Konfigürasyon yönetimi bilgi havuzu büyüme, KY bilgi havuzundaki büyüme h gösterir. Baseline alma performans (s kl ve h ), bir KY arac yla baseline alma politikas ve performans gösterir De iklik yönetimi metrikleri De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran, gelen de iklik istekleri konusunda ne kadar performansl cevap verildi ini gösterir. Kod sat büyüklü ü ve de imi projenin kod sat anlam nda büyüme e ilimini gösterir. [8] 2.3 Yaz m Tasar m Süreci ve Metrikleri Bu sürecin amac ürün tasar ve geli tirilmesi kapsam nda ihtiyaç duyulan yaz m birimlerini tasarlamak, geli tirmek ve tasar m dokümanlar olu turmakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan entegrasyon testleri s ras nda yaz m kaynakl hata performans metri inin hedefleri; a) Yaz m yeterlilik testlerinde bulunan yaz m kaynakl hata say n gerçekle tirilen test durum say na oran %5 den az olmal r. b) Statik kod analizi ile bulunan hata say n geli tirilen kodun sat r say na oran % 0,05 den az olmal r. 2) Uygulanmakta olan yeniden kullan labilirlik metri i 2 temel eyi ölçer; ilki projede yeniden kullan lan bile en say, di eri ise yeniden kullan labilirlik gözetilerek geli tirilen toplam bile en say r. Yeniden kullan lmas hedeflenen bile en say projeye göre de kenlik gösterir. Dolay yla metrik normlar na revize edilmi, yar -edilmi ve edilmemi modül say belirlendikten sonra karar verilebilir. [9] Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Tasar m(s f, paket, alt sistem) ilerleme performans, proje tasar nda gerçekle tirilen yap lar n say hakk nda bilgi sa lar, projenin geli en büyüklü üne k tutar. [2] syf 422, 90, 309 Ba la m seviyesi, proje tasar ndaki kaliteyi artt rmak ad na, birbiriyle benzer olan modüllerin benzerlik miktar dinamik kod analizi ile belirlemeyi hedefler. [4] Uyum seviyesi, proje modüllerinin tek, iyi belirlenmi bir hedefi gerçekle tirmek için bulunduklar katk derecesine i aret eder. S f seviyesinde ölçüldü ünde bu metrik, s n bütün elemanlar n kuvvetli olarak ilintili oldu unu göstermektedir. Ölçümü 3 tip uyum seviyesine ve kriterlerine göre yap r; metotlar aras, s flar aras, kal msal uyum olarak. [11] Çok-biçimlilik seviyesi, çe itli tipteki objeler aras nda ortak bir ara yüzün oldu u bir tasar n varl ölçer ve sonucu tekrar kullan labilirlik miktar na karar verirken de gereklidir. [12] Özel durum i leme yaz mda kar la lan hatalar n ya da istisnai durumlar n ne derece göz önünde bulunduruldu unu ölçer. Bunu yaparken flardaki catch blok say lar göz önünde bulundurulur. Ayr ca bu metrikle yaz n uygulama hatalar na olan dayan kl, küçük kusurlara ra men çökmeden çal maya devam etme performans da ölçülebilir. [10] 2.4 Yaz m Do rulama Süreci Metrikleri Bu sürecin amac yaz m ürünlerinin, ilgili isterleri kar lad, standartlara uygun oldu unu belirlemek ve olas hatalar, geri dönü ün daha kolay oldu u amalarda tespit edebilmektir. Gerçekle tirilen ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan hata bulma etkinli i performans göstergesi metri inin hedefi öyledir; yaz m do rulama sürecinde bulunan hatalar n, niteliklilik testleri, kabul testleri ve yaz m do rulama süreci aktivitelerinin toplam nda bulunan hatalara oran %95 den büyük olmal r, veriler ekil 2 deki gibidir. ekil 2: Hata Bulma Etkinli i

4 2) Uygulanmakta olan testlerin planland sürede tamamlanma durumu performans göstergesi metri inin hedefi öyledir; testler için planlanan sürenin, gerçekle me süresine oran %80 den büyük olmal r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Fonksiyonel nokta kapsama performans, isterlerdeki baz fonksiyonel noktalar n kod taraf ndan kapsand na emin olmak için al nan bir ölçümdür ve ileride eksikli i sorun yaratabilecek fonksiyonel noktalar n kapsand ndan emin olmam sa lar, ayr ca proje ba lang nda fonksiyonel noktalar n say lmas ve belirlenmesi projenin fonksiyonel büyüklü üne k tutar.[13] Yap sal kapsama analizi, proje kodunun ne kadar n test edildi ini ve kodun ne kadar n testlerle üzerinden geçildi ini gösterir. [8] Detayl aç klama ve de erlendirme için tablo 5 e bak z. Gözden geçirme s kl ve sonuçlar, proje denetimi aç ndan çok önemlidir, sonuçlar proje plan yla kar la ld nda proje ilerleyi i hakk nda net fikir verir. [2] syf Projedeki hata kritikli i ve önem s ras, projedeki hatalar n kritiklik derecelerini takip etmemizi ve kabilecek önemli hatalar n önceden görünmesini sa lar. Projedeki zay f & problemli bölümü saptayabiliriz. [2] syf 313, Yaz m Problemleri Çözme Süreci Metrikleri Bu sürecin amac konfigürasyon kontrolü alt nda tutulan yaz m ürünleriyle ilgili geli tirme, bak m, test vb. amalarda ç kabilecek bütün problemleri tan mlamak, raporlamak, takip etmek, çözümlenmesi sa lamakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan hata raporlar n ortalama kapat lma süresi metri inin hedefi öyledir; kapat lan hata raporlar n ortalama kapat lma süresi 30 gün den sa olmal r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre projede bulunan hatalar n raporlar n ne kalitede ve hangi efor maliyetiyle olu turuldu u konusunda bilgi verir. Hata giderme performans projede bulunan hatalar n ne h zla giderildi i ve planlanan hata kapatma süresi s rlamalar na ne derece uyuldu u hakk nda bilgi verir. [8] Hata kategorisi ve yo unlu u tespit edilen hatalar n çe itleri ve yo unla yerler hakk nda bilgi verir. Yo unluk ölçümü, gelen hatalar n kod sat r say na oranlanmas yla yap r. Örne in 1000 sat r kod için bulunan hata say 7 yi geçmemelidir. [8] S kça kar la lan ve projeyi s nt ya sokabilecek hatalara kar önlem almak ad na kullan bir metriktir. 2.6 Yaz m Bak m Süreci Metrikleri Bu sürecin amac, mevcut yaz m ürününde ve/veya çal ma ortam nda kullan taraf ndan de iklik iste i geldi inde veya yaz m bak m sorumlusu taraf ndan bir de iklik öngörüldü ünde, bu de ikli in yaz n bütünlü ünün, güvenilirli inin, do rulu unun bozulmadan yap lmas, gerekti inde de planl bir ekilde bak n sonland lmas sa lamakt r. Bu sürecin gerçekle tirmelerinde kullan lan ba ca metrikler a daki gibidir: 1) Uygulanmakta olan de iklik isteklerinin ortalama aç k kalma süresi metri inin hedefi öyledir; de iklik isteklerinin ortalama aç k kalma süresi 1 aydan fazla olan projeler için yaz m bak m süreci istenen performans sa lamaktad r. 2) Uygulanmakta olan kapat lan problem ile ilgili kullan dan gelen geri dönü sonuçlar ve performanslar metri inin hedefi ise proje sonunda gerçekle tirilen memnuniyet anketinde %95 in üzerinde kalmak ve mü teri memnuniyetinden emin olunmas sa lamakt r. Bu süreçte kullan labilecek ba ca ek metrikler ise u ekilde belirlenmi tir; Hata düzeltme performans ve etkinli i bak m sürecinde gelen hata bildirilerinin ne h zla giderildi i ve sistemin ne h zla tekrar aya a kald labildi iyle ilgili bilgi verir.[8] Eklenen ve de tirilen kod miktar ve etkileri bak m sürecinde ana kod miktar na eklenen ya da de tirilen kod miktar n sistemi nas l etkiledi ini ve gerektirdi i eforu gösterir. Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans bak m sürecinde bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. [14] 3. Proje Süreçlerinde yile tirme Çal malar ve Seçilen Metrik Modeli Uygulanmakta olan proje süreçlerini detayland rmak ve daha iyi takip edebilmek ad na eklenen metrikler için bir metrik modeli olu turulmu tur. Hedeflenen metrik modeline karar verilirken 1.Giri bölümünde bahsedilen 5 temel kriter göz önünde bulunduruldu ve bu kriterleri içeren 2 temel ö e model için tan olu turdu. Bu eler tüm metrikler için tan mlanmal ve doldurulmal rlar. Bahsedilen 2 ö e; metrik tan ve metrik verisi toplama faaliyetleridir. A) Metrik tan, metri in ad, geli im stratejisi, normlar ve uymas gereken kriterler bilgisini içerir. Metri in uymas gereken kriterler ise öyle tan mlanm r; istikrar ve tekrarlanabilirlik, ula labilirlik ve takip edilebilirlik. B) Metrik verisi toplama faaliyetleri ise; metrik toplama ve bar nd rmada kullan lacak araç, metrik formülü ve takip edilecek veriler, metri i toplayacak sorumlu ile metrik toplama maliyeti ve efor tutar bilgilerini içermektedir.

5 Takip eden bölümde ise, temel al nan metrik modeline göre tan mlanm ayr ca MGEO süreçlerine hizmet eden 6 metrik, birer tabloyla aç klanacakt r. Yaz m yönetim süreci metriklerine örnek olarak; Çizelge performans indeksi(çp ) ve çizelgedeki sapma seçilmi tir. Bu metrik seçilen metrik modeline göre sorgulanm ve hakk nda Tablo 2 deki bilgilere ula lm r. ÇP, çizelgeye göre proje ilerleyi inin ya da proje bölümlerinin ne durumda oldu unu gösterir. Proje müdürü genel ÇP yi görmek isterken, tak m liderleri, kalite ya da test mühendisleri özelle tirilmi ÇP leri görmek ve ilgili olduklar konular n ilerleyi i hakk nda haberdar olmak isteyebilirler. ÇP ve sapma metri i daha çok, geleneksele ba yaz m geli tirme yöntemlerinde (yukar dan a tasar m ya da çavlan tasar m gibi) kullan lmaya uygundur, sebebi ise her zaman takip edece i genel bir proje plan gerektirmesidir. Tablo 2: Çizelge performans indeksi ve çizelgedeki sapma [3] Metrik smi: Çizelge performans indeksi(çp ) ve çizelgedeki sapma( ÇS) [3][5] Geli im Stratejisi -Proje aktivitelerinin planlanan çizelgeye uyumuyla ilgili bilgi verir. Sonuçlar negatif ise çizelgeden sapma durumunu gözler önüne serer ve hedef normlar yla çizelge plan na uygun geli im hedefler. Normlar : ÇP 1.0 de erine yak n olmal r.* 1) ÇP =~1,0 ve ÇS=~0.0 ise, proje aktiviteleri planlanan çizelge aktiviteleri ile uyu uyor, ayr ca yap lan i miktar planlanan i miktar yla uyu uyor. 2) ÇP >~1,0 ve ÇS >~0.0 ise, proje aktiviteleri çizelge plan n ilerisinde, ayr ca yap lan i miktar planlanan/beklenen i miktar ndan fazla. 3) ÇP <~1,0 ve ÇS <~0.0 ise, proje aktiviteleri çizelge planlanan n gerisinde, ayr ca yap lan i miktar planlanandan az. *Küçük, büyük, yak nl k kar la rmalar nda kullan lacak yüzdenin her irket taraf ndan kendi önceliklerine göre belirlenmesi gerekir. ÇP : Çizelge Performans ndeksi ÇS: Çizelgedeki Sapma stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Temel formülde kullan lan de kenler (birim maliyet) kullan taraf ndan belirlendi i için farkl ortam ya da araçtan ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik say lmaz, proje hakk nda farkl veriler içeriyor ve tahminlere dayan yor. Sorumlu proje eleman taraf ndan ilgili araçla takip edilebilir. Bu metri i toplama maliyeti: 1) Proje ba lang nda 1 defa olmak üzere, her bir i modülü için bütçeye karar verilmelidir, bu i lem ortalamada 5 adam gün olarak hesaplanabilir. 2) Her bir i modülü için: gerçekle tirilmi i in bütçelenmi maliyeti(gbm) hesab n ayl k/km ta lar nda sisteme giri zaman maliyeti 2 adam saat olarak hesaplanabilir. er PKBM proje ba lang nda 1 defal k hesaplan p sisteme kaydedilirse, GBM - Gerçekle tirilmi her bir i in bütçelenmi maliyeti - de eri de her ay sistemli ekilde sistemde tutulursa, çizelge performans indeksi metri i toplanabilirdir. daki formül, çizelge performans ve sapmas yla ilgili bilgi verir. ÇP (Çizelge Performans ndeksi) = ( GBM PKBM )/ PKBM, ÇS(Çizelgedeki Sapma)= (GBM - PKBM) PKBM: Planlanan, her bir i için kararla lm bütçelenmi maliyet GBM: Gerçekle tirilmi her bir i in bütçelenmi maliyeti Kim sorumlu? Proje lideri, tak m liderleri ve irket bütçesi mali i lerden sorumlu bir proje eleman her i aktivitesi için hep beraber bir bütçe belirlerler. Ancak tak m lideri ve yönetici GBM hesaplar n güncel tutuldu undan emin olmal lar. Kullan lan araçlar? Birim bütçeler MS Project gibi bir araca ya da formül uygulanabilecek Excel tablolar na kaydedilmelidir. Bu tablolar tüm sistemin metrik modelinin entegre oldu u bir sistem içinde tutulmal r. Örne in Review and Project Manager gibi. Böylece otomatik olarak çizelgedeki sapma ve performanslar hesaplanabilir. Yaz m konfigürasyon yönetimi süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden biri olan De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Tablo 3 te detayl aç klanmaktad r. Bu metrik hem geleneksel yaz m geli tirme yöntemlerinde hem de agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde kullan labilir çünkü amac de iklik aktivitelerinin performans de erlendirmektir. Baz de iklik istekleri acil de illerse, daha h zl bitirilmesi gereken de iklik isteklerinin önüne geçmemelidirler. Bu durum projede yeni kritik yollar n olu mas na sebep olabilir, çözümü ise do ru planlama ve s ralamadad r. Bu metrik ise gelen de iklik isteklerinin de iklik aktivite plan na uyma performans göstermektedir. Tablo 3: De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Metrik smi: De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Geli im Stratejisi: Bu metrik gelen de iklik istekleri konusunda ne kadar performansl bir de tirme aktivitesi uyguland gösterir. Normlar: Formül: Oi = (Ai / Ki) TO = ( (A1 + A2 + ) / (K1 + K2 + )) Oi=~CQCR ise, de iklik aktiviteleri isteklere paralel yürüyor. er Oi<~CQCR ise, de iklik istekleri beklenenden yava yürütülüyor. Ai: i.nci projede yarat lan aktivite say, Ki: i.nci projedeki çal an say, Oi: ki i ba na ortalama aktivite say /ünite, TO: ki i ba na ortalama aktivite say, CQCR: ClearQuest teki de iklik istekleri say. Dikkat: Her bir de iklik iste i için bitirilmesi gereken gün de iklik iste i onayland ktan sonra sisteme girilmelidir ve bir de iklik iste inin gecikme durumu ve ilgili aktivitesi teslim günü ölçütüne göre karara ba lan r. Dolay yla Ai de keni i.nci projede yarat lan ve de iklik iste ini kapatm aktivite say eklinde de tirilmelidir. stikrar/tekrarlanabilirlik: Farkl ortam ya da araçtan ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla bu metrik tekrarlanabilirdir ve istikrarl sonuçlar verir. Önemli olan de iklik isteklerinin zaman nda ClearQuest e girilmesidir. Ayr ca çal anlar n ilgilendikleri i leri isim ve harcanan saatleriyle SAP ye kay t etmeleri gerekmektedir. SAP bilgisiyle ClearQuest ten al nan zamanlar kar la rman n ard ndan do rulanabilirlik için kullan r. Basit ula lan bir metriktir, ancak ClearQuest teki de iklik istekleri say, aktivite ve çal an say gibi veriler ilgili araca düzenli i lenirse ClearQuest te yap lacak sorgularla kolayca ula r ve son durum takip edilebilirdir.

6 Tablo 3 (devam ): De iklik aktivitelerinin ClearQuest teki de iklik isteklerine oran Bu metri i toplama maliyeti öyledir: 1) De iklik isteklerinin ve son olarak bitirilmesi gereken günlerin ClearQuest e girilmesi 0,5 adam saat alabilir, 2) Ard ndan bu metri in toplanma döneminde ClearQuest den her de iklik iste i ile ilgili durum bilgisi al nd ktan sonra, de iklik aktivitelerinin say (Ai say ) ve de iklik isteklerinin durum bilgileri hesaplan r. Ki say da kullan say n bulundu u ClearQuest elde ettikten sonra Oi ile CQCR verilerini kars la rabiliriz. Bu i lem ise 3 adam saat alabilir. Ad m 1: De iklik istekleri zaman nda ve son olarak bitirilmesi gereken gün bilgisiyle ClearQuest e girilmeli. Ad m 2: De iklik yap lan isteklerin gerçekle tirildikten sonra durum bilgilerinin ClearQuest te kay t edilmesi gerekmektedir. Ad m3: Ard ndan ClearQuest te yap lan sorgu lar ile tamamlanan de iklik istekleri ile ilgili yani Ai ve Ki bilgilerini ö renebilir, bunlar Oi ile CQCR verilerinin kar la rmalar nda kullanabiliriz. saltmalar normlardad r. Kim sorumlu? Ekipte de iklik yönetiminden sorumlu bir takim lideri ile konfigürasyon yöneticisi olabilir. Kullan lan araçlar? Önerilen, aç lan, çözülen ve onaylanan de iklik isteklerinin son durumlar ve ilgili i lemleri ClearQuest te tutuldu u için, tüm araçlar n entegre oldu u bir araç (örn. Review and Project Manager) de iklik istekleri say ve gerçekle tirilme sürelerini ClearQuest ten alabilir. Yaz m tasar m süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak; ba la m seviyesi anlat lacakt r. Bu metrik proje tasar ndaki kaliteyi artt rmak ad na, dinamik ba la m ölçme yoluyla ba la m seviyesi yüksek s f ve nesneleri belirlemeye çal r ve tasar m s ras nda ya da kodlamada olu an de ime yatk nl k konusunda bilgi verip, dikkatli olunmas sa lar. Ba la m seviyesi metri i geleneksele ba yaz m geli tirme yöntemlerine daha uygundur çünkü tüm isterleri içine alacak ekilde olu turulmu bir tasar mda ölçülen ba la m anlaml r, öte yandan a dan yukar tipi proje geli tirme yöntemlerinde tasar m yap s kça de ti i için bu metrik sa kl bilgi vermez. Bu metrikle ilgili metrik modeli bilgilerini Tablo 4 te bulabilirsiniz. Tablo 4: B la m seviyesi Metrik smi: Ba la m seviyesi [4][6] Geli im Stratejisi: Bu metrik tasar mdaki de ime olan e ilimi dinamik ba la m ölçme yoluyla öngörmeyi ve sa kl, bir tasar m geli tirilmesine yard mc olmay hedefler. Ba la m belli de erler aras nda oldu u sürece tasar m kalitesi daha inan rd r. Normlar : Ba la m seviyesi hesaplan rken ölçüm biriminin nesne ya da s f olu una göre farkl ba la m kümeleri kullan r. Projenin tasar m içeri ine göre bu kümeler aras ndan seçim yap r ve ba la m seviyesi küme elemanlar n aras nda hesaplan r. Bu küme setlerini ve derecelendirmeler için ba la m tablolar n ve çe itlerinin kontrol edilmesi artt r. (Bknz.[4] deki Tablo 2.) Ayr ca ba la m hesaplar n temelini olu turan ba la m metrikleri tablosu için [6] daki Tablo 1 görülebilir. stikrar/tekrarlanabilirlik: Ba la m seviyesini ölçerken bir grup dinamik ba la m ölçütü kullan ld. Bunlar n bir k sm nesne yönelimli bir tasar m ortam bilgi kayna olarak kullan rken, di er grup ölçütler ancak kodun dinamik analizi ile belirlenebiliyor. 2 grup ölçütleri de takip edildi i sürece bu metrik sonuçlar istikrarl ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik de ildir, çünkü dinamik ba la m ölçütleri hem detayl tasar m analizi hem de dinamik kod analizi gerektiriyor. Ancak metodlar takip edildi inde tasar m hakk nda detayl bilgi takip edilebilir ve ula labilirdir. Bu metri i toplama maliyeti oldukça yüksektir. Toplanmas gereken veriler metrik normlar nda listelenmi tir. Metrik toplama eforu için tasar mdaki modül say ve içerdikleri s f ve nesne çe idi say na göre efor tahmini yap lmal r. Tasar n parças olan tüm modüllere Rhapsody arac yla ula abiliriz. Ancak ba la m ölçerken bilinmesi gereken ba lant ve s flar aras ba ml klar belirlemek için LATTIX kullan rken, Doxygen arac ndan kodun mimarisi al r ve girdi olarak LATTIX arac na verilir. Kim sorumlu? -Analistlerin ve proje kalite mühendislerinin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? LATTIX(objeler aras ili kiye görebilmek için), Doxygen ve Rhapsody Yaz m do rulama süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak; yap sal kapsama analizi anlat lacakt r. Yap sal kapsama analizi, proje kodunun ne kadar n test edildi ini, gelecekte de kodun ne kadar n daha test edilmesi gerekti ini gösterir. Yap sal kapsama analizi geçirmemi bir proje kodunun kapsanma oran %50-60 civarlar nda iken, geçirmi olanda kapsanma oran %90 oranlar bulur.[8] Ayr ca, kapsama analizinin ard ndan daha detayl test edilmesi gereken noktalar fark edilebildi i için, ileride ç kabilecek hatalar n, kullan yerine kodu geli tiren ya da test sorumlusu taraf ndan bulunmas sa lar. Sonuç olarak bu metrik verileriyle kodda hata ç kma olas dü ürür. Yap sal kapsama analizi metri i hem geleneksel proje geli tirme yöntemlerinde hem de a dan yukar tipi yaz m geli tirme yöntemlerinde kullan labilir ancak geleneksele ba olmayan geli tirme yöntemlerinde her geli tirilen ve eklenen ürün özelli i için yeniden kapsama analizi yap lmal r. Bu durum ek maliyete sebep olsa da otomatik olarak kapsama tarama araçlar yla bu metrik elde edilebilir. Tablo 5: Yap sal kapsama analizi Metrik smi: Yap sal kapsama analizi Geli im Stratejisi: Proje kodunun ne kadar n test edildi ini gösterir. Gelecekte de kodun ne kadar n daha test edilmesi gerekti ini gösterir. Normlar: Yap sal Kapsama Analizi Performans Yüzdesi: (KS -(OK+TK+EI+MA+DC) ) /KS %=>100% **DO 178-B standartlar nda yap sal test kapsama analizi ba ar için %100 e yak n bir yüzde beklenir. KS: Proje kodunun toplam sat r say. OK: Kodda ölü kod eklinde kabul edilen sat r say. TK: Testin kapsamad kod sat r say EI: Eksik ister sebebiyle kodda ya anan uyumsuzluk ve ilgili kod sat. MA: Manüel test edilmesi gereken kod sat r say DC: Defensive Kod sat r say ***Otomatik olarak kapsama alan araçlar kullan lmaktad r. (Örn. LDRA ya da G-Cover)

7 Tablo 6:(devam ) Yap sal kapsama analizi stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Kapsama analizinde kullan lan ölçütler hep ayn ekilde al rsa, bu metrik istikrarl ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metrik say labilir. Test edilen kodun büyüklü ü ve de en kod ile testleri sebebiyle tekrar tekrar kapsama analizi yapmak gerekebilir ancak otomatik olarak kapsama alan araçlar kullan laca için tekrarlar fazla zaman almaz. -Yap sal Kapsama Analizi metri ini toplama maliyeti u ekilde hesaplanabilir: 1) Projedeki kod say bulunacak. Otomatik hesaplan r, kodun büyüklü üne göre kavrama analizi süresi uzar ve ona uygun ekilde hesaplanmal r burada harcanan efor. 2) Kod üzerinde kapsama analizi yap lamayan k mlar e er; - ölü kod ya da eksik ister eklinde kabul edilen k m ise, kod u yazan ki iye CR ya da AI aç p düzeltme istenmeli. Durum ba na 0,5 adam saat al nabilir. - testin kapsamad kod ya da manüel test gerektiren kod sm nda ise, testi haz rlayan ki iye CR ya da AI aç p düzeltme istenmeli. Durum ba na 0,5 adam saat al nabilir. 3) LDRA gibi araçlar Ad m 1: Projedeki kod say bulunacak. Otomatik hesaplan r. Ad m 2: Kod üzerinde kapsama analizi yap lamayan sat rlar n tek tek üzerinden geçilir ve kapsanamama sebebi ara r. Sebep e er; - ölü kod ya da eksik ister olmas ysa, kod u yazan ki inin ölü/kullan lmayan kod k sm ç karmas istenmeli(ai ya da CR ile), eksik ister söz konusuysa CR(de iklik iste i) ile isterlerin yenilenmesi istenir. - testin kapsamad kod ya da manüel test gerektiren kod olmas ysa, testi yazan ki inin kapsanmayan kod k sm için test kodu eklemesi ve kodda elle kontrol edilmesi gereken noktalar n üzerinden geçmesi gerekir. Bu ad mlar n arkas ndan test durumlar normlar bilgisine göre de erlendirebiliriz. Kim sorumlu? Test ekibi kod kapsam analizini yürütmekle sorumludurlar. Bu a amada gelen de ikliklere göre geli tirme ekibi ve testçiler görev al rlar Kullan lan araçlar? Yap sal Kapsama Analizi LDRA Test Bed ya da G-Cover araçlar yla al nabilir. Yaz m problemleri çözme süreci metriklerine eklenen metriklerden birine örnek olarak hata raporlar kalitesi ve harcanan süre anlat lacakt r. Bu metrik bir yaz n vazgeçilmezi ve kalite göstergesi olan dokümantasyonun, hata raporlar için üretilme performans ölçmektedir. Bu metri in yarar 2 yönlüdür; ilki hata geçmi bilgisi tutulmas anlam nda en önemli kaynak olan raporlar n yeterliliklerinin takibi, bir di eri ise, bu i lemin gerektirdi i zaman ve projedeki maliyetidir. Bu metrik ayr ca aç lm olan hata de iklik isteklerinin say na ve durumuna da k tuttu u için, hata raporlar n ortalama kapat lma süresi metri i için de yararl r. Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre metri i, hem geleneksel yaz m geli tirme hem de agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde kullan labilir. Önemli olan gelen hatalar n raporlanabilmesi ve ilgili bilginin tutulaca bir sistemin(yap land rma ortam ) oturtulmu olmas r. Tablo 7: Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre Metrik smi: Hata raporlar kalitesi ve harcanan süre Geli im Stratejisi Projedeki dokümantasyon üretilme performans hata raporlar konusunda gösteren bir metriktir. Normlar : 1) (a)*(b) < =(c)*(a) ise, Harcanan süre-> normal 2)(a)*(b)>(c)*(a) Harcanan süre-> beklenen üstü (a)raporlanmas gereken, sisteme giri i yap lm hata say (b)rapor ba na harcanan süre(bu süre her bir haz rlanan rapor için farkl k gösterebilir.) (c) Bir hata raporu için harcanmas planlanan süre stikrar/tekrarlanabilirlik: Ölçüldü ü ortam n kendisinden ba ms z olabilen bir metriktir. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. Basit ula lan bir metriktir, aranan raporlama süreleri sistemden renilebilir. Ancak rapor kalitesi ancak meslekta denetiminden sonra onaylan r. Bu metri i toplama maliyeti su ekilde hesaplanabilir: 1) Her proje ekibinin is birimi ba na örettikleri raporlar için harcanan süre SAP ortam na girilmeli ve gerekti inde buradan çekilebilmelidir ki buda 0,5 adam saatlik bir çal ma say labilir, 2) planlara göre hata raporunu üretmesi gereken süreyi MS Project ya da olu turulmu Excel tablosundan yakla k 0,1 adam saatlik bir çal ma ile alabiliriz ancak proje ba nda 1 defal k zaman plan tahmini yapmak 1 adam saatlik bir çal ma gerektirebilir, 3)Birde üretilen dokümantasyonlar n ClearCase deki tüm checkin vaziyetinde geçirilmi sürelerinin toplam hesaplan r ve SAP deki sonuçla kar la rma yap r, bu i lemler ise 2 adam saatlik bir çal ma gerektirebilir. 4)Birde üretilen hata dokümanlar bir kalite mühendisi taraf ndan bitirildi inde kontrol edilmelidir, buda 1 adam saat alabilir, ayr ca dokuman içerik yeterlili ini anlamak ad na bir meslekta denetimi artt r, ki bunu da 1 adam saatlik efor olarak sayabiliriz. Ad m 1: Projedeki her bir is modülünün dokümantasyonu için harcanmas planlanan sürenin planlan p, proje plan na girilmesi gerekir. Ad m2: Her dokuman teslim edildikten sonra, kabul edilmeden önce, bir kalite mühendisi taraf ndan kontrol edilir, ayr ca dokuman içerik yeterlili ini anlamak ad na bir meslekta denetimi de artt r. Ad m3: Dokümantasyon performans de erlendirmeleri s ras nda ise, her proje ekibinin hata raporlar ba na harcad klar süre SAP ortam ndan çekilmeli ve e er ClearQuest de tutulan kay tlarla da uyumlu ise, MS Project de ya da Excel de planlanan süre ile kars la lmal r. Kim sorumlu? Hatay çözen ki inin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? SAP, MS Project ve ClearQuest. Son süreç olan yaz m bak m süreci metriklerine eklenen ve adaptasyonu süren metriklerden birine örnek olarak bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans anlat lacakt r. Bu metrik bak m sürecinde gelen ve bir öncelik s ralamas na girmeyi bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. Bu metri in sonuçlar mü teri memnuniyetiyle paraleldir. Ayr ca bekleyen i yükünün planlanmas bak m sürecine düzen getirecek bir çal mad r. Bu metrik geleneksele yak n yaz m geli tirme yöntemlerinde daha sa kl sonuç verir, çünkü agile (çevik) olarak tabir edilen geli tirme yöntemlerinde, geli tirilen ürünlerin bak m süreci di er süreçlerle iç içe geçmi olup, bak m süreci boyunca gelen i yükü s kça de mektedir.

8 Tablo 8: Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans Metrik smi Bekleyen i yükü yönetimi ve gerçekle tirme performans [14] Geli im Stratejisi -Bu metrik bak m sürecinde bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi ini gösterir. Normlar : 1) GIM*HS<HPS*BIM ise performans-> dü ük ve, Ba lang ç tarihi+gim*hs>st ise, Bekleyen i yükünde gecikme var. 2) GIM*HS>=HPS*BIM ise performans-> yüksek ve, Ba lang ç tarihi+gim*hs <=ST ise, Bekleyen i yükü zaman nda teslim ediliyor, y lma, gecikme yok. M: Bekleyen i ünitesi miktar HPS: Harcanmas planlanan süre/i ünitesi ba na GIM: Gerçekle tirilen i ünitesi miktar HS: Harcanan süre/i ünitesi ba na stikrar/ Tekrarlanabilirlik: Bekleyen i miktar n ne kadar iyi yönetilip gerçekle tirildi i metri in topland ortam n kendisinden ba ms zd r. Dolay yla istikrarl r ve tekrarlanabilirdir. -Basit ula lan bir metrik say lmaz çünkü Bekleyen i miktar s kça de en bir veridir. Metrik toplama maliyeti veya harcanan efor : - Bu metri i toplama maliyeti u ekilde hesaplanabilir: da kullan lan Ad m bilgisi Metrik içeri i ve nas l toplanabilece i? sat ndan al yor. Ad m 1 ve 2 lemleri 4-5 adam saat alabilir. Ad m 3 lemi ise 2 adam saat alabilir. Çünkü her bitirilen i için harcanan süreleri toplay p tüm harcanan saati elde etmek gerekir. Ard ndan normlar sütunundaki kar la rmalardan yararlanabiliriz. Ad m 1: Bekleyen i yükü çizelgesi olu turulabilir ve bu haftalara bölünür. Ard ndan planlanan i yüküne göre adam saatlik efor beklentisine karar verebiliriz. Ayr ca planlanan teslim gününe karar verilmelidir. Ancak planlama yap rken ihtiyaçlar ve öncelikler göz önüne al nmal, ona göre organize edilmelidir. Ad m 2: Bu plan MS Project ya da ilgili araca kaydedilmelidir. Ad m 3: Beklenen i yükü gerçekle tirildikten sonra, bitirilen i miktar n teslim tarihiyle ilgili bilgi sisteme girilir. Bu bilgiden harcanan süre elde edilebilir. Kim sorumlu? -Proje lideri ve bak m ekibinden ilgili ki ilerin sorumlulu undad r. Kullan lan araçlar? MS Project 4. Sonuç Bu bildiride ASELSAN MGEO Grubunda yürütülmekte olan yaz m projelerinin 6 temel süreci ve süreçler süresince toplan lan ve toplanmas planlanan metrikler, temel bir metrik modeli üzerinden anlat ld. Her süreç için örnek olarak, bir metri in tan ; ismi, normlar, geli im stratejisi ve uymas gereken kriterler bilgisi (istikrar ve tekrarlanabilirlik, ula labilirlik ve takip edilebilirlik) verildi. Ayr ca her bahsedilen metrik için, toplama faaliyetleri u ana ba klarla özetlendi; metrik toplama ve bar nd rma araçlar, metri in formülü, metri i toplayacak sorumlu ki i ve metrik toplama maliyet-efor tutar bilgileri gibi. Yaz m ölçümlemede çokça ihtiyaç duyulan nicelik metriklerine ek olarak, kalite ve nitelik ölçmeyi amaçlayan metriklerde baz standart ve metodolojiler nda seçilmeli ve takip edilmelidirler.(örn. IEEE Standard 1061)[1] Günümüzde kullan lan yaz m projesi ölçümlendirme programlar kapsaml ölçümler sunsalar da, sa lad klar veri ve metriklerin faydas tart lmaktad r. Dolay yla her irketin kendi ihtiyac na göre metriklerini ve metrik modelini belirlemesi ayr ca toplad metrik bilgilerine kulland sistem içerisinde sistemli olarak eri ebilmesi gerekmektedir. ASELSAN MGEO Grubu projelerinin geçti i süreçler için yap lan iyile tirme çal malar da bu sebeple planlanm ve uygulamaya geçirilmi tir. Bu dokümanda ise iyile tirme süreci boyunca ortaya ç kan yaz m süreç metrikleri, bir metrik modeli nda sunulmu tur. 5. Kaynaklar [1] Kaner C., Bond W., Software Engineering Metrics: What Do They Measure and How Do We Know?, 10th International Software Metrics Symposium, Metrics 2004 [2] Watts H. S., Managing the Software Process, Massachusetts, MA, Addison-Wesley, 1990 [3] Practical Software and Systems Measurement: A Foundation for Objective Project Management, v. 4.0b1, PSM Guide.4.0b.Part 5 [4] Arisholm E., Briand L. C., Føyen A.,Dynamic Coupling Measurement for Object-Oriented Software, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 30, 2004 [5] Ebert C., Dumke R., Bundschuh M., Schmietendorf A., Best Practices in Software Measurement, Berlin Heidelberg, Springer, 2005 [6] Briand L. C., Wüst J., Lounis H., Using Coupling Measurement for Impact Analysis in Object-Oriented Systems, International Software Engineering Research Network Report ISERN-99-03, IESE Report [7] Erdo mu H., Tracking Progress through Earned Value, IEEE, 2010 [8] Kulik P., A Practical Approach to Software Metrics, IEEE, 2000 [9] Selby R.W., Enabling Reuse-Based Software Development of Large-Scale Systems,Vol 31 No:6, IEEE, 2005 [10] Aggarwal K.K., Singh Y., Kaur A., Malhotra R., Software Design Metrics for Object-Oriented Software, Delhi, India, 2006 [11] Briand L. C., Daly J. W., Wüst J., A Unified Framework for Cohesion Measurement in Object-Oriented Systems, Kaiserslautern, Germany [12] Dynamic Measurement of Polymorphism, Choi K.H.T., Tempero E., Auckland, New Zealand,2007 [13] Software Development Cost Estimating Guidebook, Software Technology Support Center Cost Analysis Group, July 2009, Guidebook.pdf [14] Stephen H. Kan, Metrics and Models of Software Quality Engineering, 2nd Edition, Chapter 4.3 Metrics for Software Maintenance, Addison-Wesley Professional, 2002.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL SAYFA 1 / 11 HKPR001 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu prosedürün amacı, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lığının Kalite Yönetim Sistemi nde yer alan dokümanların bir düzen içinde hazırlanmasını, onaylanmasını, güncellenmesini,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ Konfigürasyon yönetimi veritabanı veya CMDB, ITIL veya ISO 20000:2005 e uyumlu çalışan şirketler için gerekli altyapının en önemli bileşenlerinden biridir. Şirketinizde ITIL veya ISO 20000 süreçlerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRME KURULU PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU

MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRME KURULU PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU 2007-2008 Değerlendirme Döneminde Kullanılacaktır Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik Değerlendirme Kurulu Kurul Genel Sekreterliği Anadolu Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI Yapılacak işlemleri 4 basamak halinde inceleyelim. 1. (Bilgi aktarımı) İdarenin yapması gereken bilgi güncelleme işlemleri 2. (Bilgi aktarımı)

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı