FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ ĠÇĠN YENĠ BĠR MODEL: ORTAK BĠLGĠ YAPILNDIRMA MODELĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ ĠÇĠN YENĠ BĠR MODEL: ORTAK BĠLGĠ YAPILNDIRMA MODELĠ"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ ĠÇĠN YENĠ BĠR MODEL: ORTAK BĠLGĠ YAPILNDIRMA MODELĠ Hasan BAKIRCI 1, Salih ÇEPNĠ 2 1 ArĢ. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Söğütlü/Trabzon. 2 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Görükle/Bursa. Özet Fen eğitimcilerinin, son zamanlarda fen bilimlerindeki bilgilerin gerçek hayatla bağlantı kurulmasına vurgu yapan öğrenme model ve yaklaşımlara yöneldikleri görülmektedir. Bu modellerden biri de öğretim ve öğrenim modeli olan "Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli'dir". Bu çalışmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin ortaya atılma gerekçelerini ve teorik temellerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, ilgili literatür detaylı bir şekilde irdelenip, bazı sentezler elde edilmeye çalışılmıştır. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin temelleri (OBYM) Ebenezer ve Connor tarafından 1998 yılında atılmıştır. Model temelde teorik kökleri bakımından Marton un Öğrenme Varyasyonu Teorisi"ne ve Piaget in kavramsal değişim çalışmalarına dayanmaktadır. Bunlara ilaveten, Bruner in dili kültürün sembolik sisteminin bir parçası olarak değerlendiren görüşüne, Vygotsky nin sosyal çevre içinde iletilen "yakınsal gelişim alanına" ve Doll un bilimsel söylem ve müfredat gelişimiyle ilgili post modern düşüncelerine dayanmaktadır. Bu model; Keşfetme ve Sınıflandırma, Yapılandırma ve Müzakere Etme, Genişletme ve Transfer etme ve Yansıtma ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bilgiyi öğrenme sürecinde öğrenciler; bilginin sadece deney, gözlem, ispatlama ve kuşku gibi bilimsel metotlara dayalı öğretim yaklaşımlarıyla çıkarılmadığı, bunun yanında, görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da ortaya çıkarılabilecek yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önerildiği görülmektedir. Bu durumun ülkemizde 2004 yılında yapılan yeni fen ve teknoloji programının doğası ile büyük ölçüde örtüştüğü, fakat sosyo-bilimsel boyuttan zayıf olarak görülen mevcut programımıza oldukça fazla katkı sağlayabilecek bir boyuta sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Fen ve Teknoloji Dersi, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli 1.GĠRĠġ Birey nasıl öğrenir sorusu yıllarca psikolog ve eğitimcilerin araştırma konusu olmuştur. Öğrenmeyi dışarıdan gelen uyarıcılara verilen tepki olarak açıklayan ve gözlemlenebilen dışsal süreçler açısından inceleyen davranışçı yaklaşımlar yerini öğrenmenin zihinde ve her bireyin kendine özgü şekilde yapılandırarak gerçekleştiğini savunan bilişsel yaklaşımlara bırakmıştır. Buna göre her birey ön bilgilerini ve becerilerini kullanarak yeni bilgileri kendisi zihninde yapılandırmakta ve öğrenmelerini kendisi gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla her bireyin kendine özgü bir bilişsel yapısı vardır ve yeni öğrenilen bilgiler bu öznel bilişsel yapıyla uyumlu olduğu müddetçe öğrenilebilir(çepni, Ayas, Ekiz ve Akyıldız, 2008 ). Fen eğitimcilerinin son yıllarda en çok ilgilendiği öğrenme kuramlarından birisi olan yapılandırmacı öğrenme kuramı, öğrencinin bilişsel gelişim düzeyine uygun olarak öğretim ortamlarının düzenlenmesine, düşünme becerilerine ve problem çözme etkinliklerine odaklanmayı gerekli kılmaktadır (Özkan, 2001). Gelişen teknolojiyle beraber, artan bilgi ve yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan bilgi sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple fen eğitimcileri insanların gerçek hayatla bağlantılı, işe yarar bilgi öğrenmesini sağlayacak yaklaşımlar ve modeller geliştirmektedir. Bu modellerden biri de öğretim ve öğrenim modeli olan Ortak Bilgi Yapılandırma Modelidir. Bu modelin İngilizce adı ise, Common Knowledge Construction Model şeklinde tanımlanmıştır. Bir öğretim ve öğrenim modeli olan Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) Ebenezer ve Connor tarafından 1998 yılında geliştirilmiştir. Model temelde teorik kökleri bakımından Marton un Öğrenme Varyasyonu Teorisi"ne ve Piaget in kavramsal değişim çalışmalarına dayanmaktadır (Ebenezer, Chacko, Kaya, Koya ve Ebenezer, 2010). Bunlara ilaveten, Bruner in dili kültürün sembolik sisteminin bir parçası olarak değerlendiren görüşüne, Vygotsky nin sosyal çevre içinde iletilen "yakınsal gelişim alanına" ve Doll un "bilimsel söylem" ve müfredat gelişimiyle ilgili "post modern" düşüncelerine dayanmaktadır (Biernacka, 2006). Felsefik olarak bilişsel bir öğretim modeli olan Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli öğrencilere, doğal olguyla öğrenci arasında kişisel etkileşim ve diğerleriyle sosyal etkileşim gerçekleştirerek evren hakkında inançlar oluşturmaya yönelik bilgiler verir (Biernacka, 2006). Bu modelin teorik ve felsefi temelini fenomenografi oluşturmasına rağmen, öğrenme stratejileri ve materyallerine ilişkin Piaget in kavramsal değişim teorisine uygun olarak yapılmış çalışmalardan 1

2 yararlanılmıştır. Bu bağlamda Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli bu iki kavramsal değişim yaklaşımının kesiştiği bir model olduğu söylenebilir (Ebenezer ark., 2010). Bu modelde öğrencilerin kendi öğrenmelerinden haberdar ve farkında olmaları sağlanmalıdır. Böylece ön öğrenmelerini kullanarak kendi kişisel fikirlerini yeniden oluşturmaları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin derinlemesine mülakatlar, etkinlikler ve analizler yoluyla bilimsel düşünmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede öğrenciler bilimde keşfetme, araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşılabileceğini de anlar (Ebenezer ark., 2010). Bu modelle ilgili olarak literatürde yeterince çalışmanın olmaması, bilimin doğasının ön plana çıkmış olması, fenomenografi ve kavramsal değişimi esas alması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Literatür analizinden bu modeli diğer modellerden ayırt eden en önemli unsurlar; bilimin doğasına, sosyo-bilimsel konulara ve bilgilerin fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini bağlamında ortaya çıkarılmasına daha fazla vurgu yapmasıdır. Diğer taraftan bilgiyi öğrenme sürecinde öğrenciler; bilginin sadece deney, gözlem, ispatlama ve kuşku gibi bilimsel metotlara dayalı öğretim yaklaşımlarıyla çıkarılmadığı, bunun yanında, görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da ortaya çıkarılabilecek yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önerildiği görülmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin ortaya atılma gerekçelerini ve teorik temellerini ortaya koymaktır. 2. YÖNTEM Çalışmada doküman analizi yapılmıştır. Yapılacak olan çalışma ile ilgili mevcut kayıt ve belgeleri toplayıp belirli norm veya sisteme göre kodlayıp inceleme işlemine doküman analizi denir. Bu süreçte en önemli konu araştırmacının kaynaklardaki bilgileri, kaynakta anlatılmak istenen anlamda anlaması ve o doğrultuda kullanılmasıdır (Çepni, 2009). Doküman analizi araştırma çalışmalarında, genel tarama ve içerik çözümlenmesi olmak üzere iki farklı amaç için kullanılmaktadır. Genel tarama literatür taraması olarak da ifade edilmektedir. İçerik çözümlemesi daha çok meta analiz ile örtüşmektedir (Karasar, 2005). Bu nedenlerden dolayı çalışmada doküman analiz yöntemi altında genel tarama (literatür tarama) tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler literatür taraması sonucu toplanmıştır. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin daha iyi anlaşılması ilköğretim öğretim programında uygulanmakta olan 5E modeli ile karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ile 5E modelinin benzer ve farklı özelikleri Anlam Çözümleme Tablosuna aktarılarak tartışılmıştır. 3. BULGULAR Bu bölümde Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ve 5E modeli kısaca tanıtılmış ve daha sonra da aralarındaki benzerlik ve farklılıkları gösteren Anlam Çözümleme Tablosu verilmiştir. 5E modeli, Girme (Enter/engage), Keşfetme (Eploration), Açıklama (Eplanation), Derinleşme (Elaboration) ve Değerlendirme (Evaluation) basamaklarından oluşmaktadır. Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ise; Keşfetme ve Sınıflandırma (Eploring and Categorizing), Yapılandırma ve Görüşme (Constructing and Negotiating), Transfer Etme ve Genişletme(Etending and Translating), Yansıtma ve Değerlendirme (Reflecting and Assessing) basamaklarını içermektedir Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Teorik Temelleri: Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin temelleri (OBYM) Ebenezer ve Connor tarafından 1998 yılında atılmıştır. Model temelde teorik kökleri bakımından Marton un Öğrenme Varyasyonu Teorisi"ne ve Piaget in kavramsal değişim çalışmalarına dayanmaktadır. Bunlara ilaveten, Bruner in dili kültürün sembolik sisteminin bir parçası olarak değerlendiren görüşüne, Vygotsky nin sosyal çevre içinde iletilen "yakınsal gelişim alanına" ve Doll un bilimsel söylem ve müfredat gelişimiyle ilgili post modern düşüncelerine dayanmaktadır. Bu model; Keşfetme ve Sınıflandırma, Yapılandırma ve Müzakere Etme, Genişletme ve Transfer etme ve Yansıtma ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. i. Keşfetme ve Sınıflandırma (Eploring and Categorizing): Bu evrenin amacı, öğrencilerin doğal ya da sosyal bir olguya karşı sahip oldukları tutumun ne olduğunu ya da öğrencilerin evrenle ilgili algılarını önceden yaşadıkları ne çeşit deneyimlerin etkilediğini ortaya çıkarmaktır (Biernacka, 2

3 2006). Öğrencinin ön bilgilerinin farkına varması ve öğrencinin dikkati konuya çekilir. Öğrencinin var olan bilgisinin doğru-yanlış diye yargılamadan açığa çıkarılarak sınıflandırma yapılması sağlanır. Bunun için bir ya da birkaç basit etkinlik kullanılabilir. Örneğin gösteriler, aktiviteler, resimler, diyagramlar ve video klipler vs. kullanılabilir. Bu etkinlikler; öğrencilerin dünyadaki doğal olaylarla, zihnindeki düşünceler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak tarzda olmalıdır. Öğrenciler, bilimin doğası hakkında haberdar olurlar. Konu ile ilgili olarak fenomonografik kategorilerin oluşturulması, kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ve öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının bilgilerinin farkına varması gibi bir çok eylem bu aşamada yapılmaktadır. Bu aşamada öğretmenin görevi ise, öğrencileri dikkatlice dinleyip öğrencilerden gelen fikirleri yorumlamaktır. Başka bir deyişle ifade edilecek olursak, öğretmenin rolü; ne gibi ön deneyimlerin öğrencilerinin doğal olgular hakkındaki algılarını etkilediğini anlamaktır. Öğretmene düşen bir diğer görev ise, pozitif ve destekleyici bir çevre oluşturmaktır. Böylelikle öğrenciler kendi fikirlerini açıkça ve dürüstçe ifade etmek zorlanmayacaklardır. Öğrenciler bilimsel bilgi gibi kişisel bilgilerin gelişim ve değişime yönelik deneme amaçlı ve esnek olduğunu görme şansına sahip olurlar. Bu yüzden, bu aşama öğrencilere bilimin deneme yönünü görmek ve bilim öğreniminde bunun zayıflıktan ziyade bir güç olduğunu fark etmeleri için bir şans tanımaktadır (McComas, Clough, ve Almazora, 1998; Lederman, Abd-El-Khalick, Bell ve Schwartz, 2002). Bu aşama, öğrencilere bilimin olguyu keşfetme ve açıklama teşebbüsünde bir disiplin olduğuna dair anlayış geliştirmeleri için bir şans vermektedir. Bilimin bilgileri ve gerçekleri ezberlenmek için toplayan bir disiplin olmadığını açıkça göstermektedir. ii. Yapılandırma ve Görüşme (Constructing and Negotiating): Öğrenciler bilginin sadece deney, gözlem, ispatlama ve kuşku gibi bilimsel metotlara dayalı bir şekilde değil aynı zamanda görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da ortaya çıkarılabileceğinin farkına varır (Ebenezer ve Connor, 1998). Öğretmenin bu aşamadaki rolü; genç insanlara içinde bulundukları performans seviyesinden yardımla birlikte ulaşabilecekleri maksimum seviyeye ulaşabilmeleri için yardımcı olmaktır (Vygotsky, 1987). Öğretmen rehberliğinde bilginin sosyal olarak yapılandırılması için bilimsel söylem (discourse) gerçekleştirilir (Duschl ve Osborne, 2002). Bu da karşısındakinin fikrini anlama ve empati gibi sosyal becerilerin kazanmasını sağlar. Söylemler sayesinde, öğrenciler bilim adamlarının kendi fikirlerini bilginin ilerlemesine etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesi için, başka bilim adamlarıyla görüştüklerini öğrenirler (Biernacka, 2006). Bilginin zihinde yapılandırılması öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi sürecinde gerçekleşen paylaşımlar sayesinde gerçekleşir. İlk iki evrede öğrenciler bilgiyi yapılandırmaya çalışırlar. Bilimsel bilginin yapılandırılması ve kavramların anlamlarının görüşülmesi, kavram etiketlerinin öne sürülmesinden çok önce gerçekleşmiş olmalıdır (Brown ve Ryoo, 2008). Modelin Yapılandırma ve Görüşme aşaması aynı zamanda bilimsel okur yazarlığın ikinci unsuru bilimin nasılına göre de hareket etmektedir. Bu aşamada öğrenciler bilimin sosyal olarak yapılandırıldığını görmek için pek çok fırsat elde ederler. Akranları ve öğretmenleriyle görüşme yoluyla bilgiyi yapılandırırlar. Öğrenciler akranlarıyla görüşmelerinde; fikirler ileri sürerler, deneyler tasarlarlar ve sonuçları tartışlar. Böylelikle bu görüşmelerde belli bir sonuca varmak için iş birliği yaparlar. Öğrenciler işbirlikçi girişimlere katılarak, bilimsel araştırma hakkında bilgi sahibi olurlar. Özellikle, bilim insanlarının dünyayı çalışmak için nasıl bir yol izlediğini, birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde olduklarını ve dünyanın nasıl işlediğine yönelik açıklamalar önerdiklerini öğrenirler. Bu da göstermektedir ki bilimsel bilgi kompleks bir sosyal aktivitenin ürünüdür. Diğer taraftan toplumda yaygın olarak hakim olan yalnız ya da diğer bilim insanlarından uzakta yalıtılmış bir şekilde çalışan bilim insanı imajını yok etmektedir (McDuffie, 2001). Bilim insanlarının yalnızlıkta var olamayacağını ve bilginin etkili bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunabileceğini işaret etmektedir. Modelin bu aşamasında vurgulanan başka bir nokta ise, bilimin doğasının bir başka yönü olan uygulamacılarının hayal gücü ve yaratıcılığıdır. Hem öğrenciler hem de bilim insanları yeni bilginin yapılandırılması sürecinde yaratıcı, hayalperest ve içgüdüsel olmalıdır. Öğrencilerin veriyi analiz etmek, sonuca varmak, anlamları yorumlamak, alternatifleri tartmak ve gözlem yapmak için bu becerilere sahip olması gerekmektedir. Yaratıcılık, hayal gücü ve iç güdü bilim insanlarının diğer önemli özelliklerindendir (Philips, 1998). Öğrenciler kavramsal değişimin eleştirel düşünme, araştırma ve akran paylaşımı gibi süreçlerin sonunda zihinde oluşan anlamlar sayesinde gerçekleştiğinin farkına varır. Bu aşamada, öğretmen sürece rehberlik eden kişidir (Ebenezer ve Connor, 1998). 3

4 iii. Transfer Etme ve Genişletme(Etending and Translating): Bilimsel okuryazarlığın üçüncü kavramı olan bilimin "niçinine" göre davranır (Biernacka, 2006). Fen, teknoloji, toplum ve çevre (FTTÇ) bağlamını fen bilgisi eğitiminde kullanmanın amacı; öğrencilere konular hakkında kollektif bir şekilde karar alırken sosyal sorumluluğu öğretmek ve öğrencilere bilimin sosyal ve kültürel olarak yerleşmiş olduğunu göstermektir (Biernacka, 2006; Ebenezer ark., 2010). Üçüncü evrede, öğrenciler toplumsal ve çevresel problemlere yöresel ya da ulusal seviyede çözüm bulmaya çalışır (Biernacka, 2006; Ebenezer ark., 2010). Öğrenciler çözüm ararken, bilgi, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak için eleştirel düşünce yapısını kullanırlar. Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri ortaya çıkarılır. Bu sayede öğrenilenle gerçek yaşam durumları arasında sağlam bir ilişki kurulur. Transfer etme ve genişletme aşaması öğrencilerin ikinci evrede geliştirdikleri bilimsel fikirlerle ilgili algılarını sosyo-bilimsel araştırmanın problemlerini şekillendirmek için kullanmalarına fırsat tanır. Bilimle ilgili toplumsal problemlerle meşgul olarak öğrenciler bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karmaşık etkileşimler hakkında eleştirel düşünce yapısı yoluyla bir farkındalık geliştirirler (Solomon ve Aikenhead, 1994). Bunun gibi eğitici bir süreç bir konu hakkında belirtilen çoklu görüşleri destekleyen sosyo-kültürel paradigmadan ortaya çıkmaktadır. Bu bağlam içerisinde öğrenmenin süreci ya da bilimi üzerine odaklanıp öğrenmenin zamanla değişeceği fikrini desteklemektedir. Son zamanlarda, fen-teknoloji-toplum ve çevre (FTTÇ) eğitiminin önemi artmıştır. Çünkü çevresel krizin çeşitliliği ve çapı bizimle karşı karşıyadır. Bu çevresel krizlere örnek olarak; ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, toprak, hava ve su kirliliği, ormanların kesilmesi verilebilir (Bencze, 2000; Hodson, 2003). Bu çevresel krizin ışığında, FTTÇ yaklaşımının sadece bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki dinamik ilişkiler hakkında bir şeyler öğrenmekten öteye gitmesi gerektiğini belirtmektedir. Çocuklara ümit vermek için öğrencilerin iç görüşlerine göre katılımcı demokrasi yoluyla hareket edebilmeleri için bir şans bulmaları gerekmektedir. Fen eğitiminin öğrencilerin karar verme sürecine katılmaları için gerekli becerileri ve bilgiyi edindiklerinden ve alternatif seslerin ve değerlerin politika kararlarında taşınmak üzere getirilmesi gerektiğinden emin olmaları gerektiğini savunmaktadır. Öğrencilerin bilim ve teknolojinin sosyal, siyasal ve ekonomik güçlerden etkilendiğini öğrenmeleri yeterli değildir. Nasıl katıldıklarını öğrenmeleri gerekmektedir (Hodson, 1998). Sonuç olarak, Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin, bu aşaması bilimsel bilginin yaratıcı ve hayalperest özelliğini vurgulamaktadır. Dahası, bilginin sosyal yapılandırmasının ve pek çok yöntemin uygulanmasının da altını çizmektedir (Biernacka, 2006). iv. Yansıtma ve Değerlendirme (Reflecting and Assessing): Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri öğrencilerin kavramsal düzeydeki bilgilerini ve kavramsal değişimlerini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Çünkü geleneksel yöntemler sadece cevapların doğru mu yanlış mı olduğunu ispatlarlar ve sadece ürünü ölçerler. Hâlbuki alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri süreci de değerlendirir. Kavramsal değişim sürecinde ölçme değerlendirme öğrencinin yalnızca ne öğrendiği üzerinde değil bilgiyi nasıl öğrendiği, nasıl keşfettiği, zihninde nasıl yapılandırdığı üzerinde durur. Bu değerlendirmeler öğrencilerin bilimsel bilgilerinin yanı sıra bilimsel araştırma becerilerini, davranışlarını, tutumlarını, inançlarını ve sosyal becerilerini de ölçmelidir (Biernacka, 2006). Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin bu aşamasında hem yansıma hem de değerlendirme gerçekleşmektedir. Ancak kişinin yansıma ve değerlendirme aşamalarının süre gelen otantik deneyimler olduğunu anlaması ve aşamaların her biriyle birleştirilebileceğini fark etmesi gerekir. NCR (1996) iki değerlendirme standardı ortaya koymuştur. Bunlardan ilki değerlendirmelerin bilgilendirmek için tasarlandıkları kararlarla uyum içerisinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. İkincisi, bilim öğrenmek için gereken başarı ve fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Standartlardan özet çıkaracak olursak; öğretmenlerin öğrencilerden sınıf için uygulamalarını geliştirmek, öğretim programı hazırlamak, kendi kendini yöneten öğrenciler geliştirmek, öğrenci gelişimini rapor etmek ve öğretim uygulamalarını araştırmak için sürekli olarak bilgi toplaması gerektiğidir (NCR, 1996, 87-89). Öğretmen; eğitim öğretim sürecinde dört temel soru kapsamında öğretim sürecini nasıl yönlendireceğini ve süreçle ilgili yansımalarını belirleyeceğini bilir. 1) Öğrencilerim ne biliyor? 2) Öğrencilerimin neyi öğrenmesini istiyorum? 3) Onlara öğrenmeleri için nasıl yardımcı olabilirim? 4) Öğrencilerim ne öğrendi? sorularına cevap bulmaya çalışır (Barba, 1998). Örneğin, öğrencilerim ne biliyor? Öğrencilerin sınıfa getirdikleri fikirlere atıf yapabilmektedir mi? Öğrenciler gelişimsel açıdan 4

5 3.Açıklama Basamağı 2. KeĢfetme Basamağı Yapılandırma ve GörüĢme 1. Girme Basamağı KeĢfetme ve Sınıflandırma derse ne getirdiklerine odaklana biliyorlar mı? (Driver, 1990). Sorgulama, sınıf için tartışma, kavram haritası oluşturma, öğrencilerle basit konuşmalar, yarı yapılandırılmış mülakatlar, sorulara cevap vermek için yazma ve çizme, günlük tutma, diyagram çizme ve portfolyo tutmayı içermektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E modeli; BSCS (Biological Science Curriculum Study) nin öncü isimlerinden Bybee tarafından geliştirilen daha çok araştırma esaslı yapılandırmacı öğrenme teorisi ve deneysel etkinliklere dayandırılmış bir fen dersi öğretim modelidir. 5E modeli beş aşamadan oluşmaktadır. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından oluşan bu modelin aşamaları aşağıda açıklanmaktadır (Çepni, 2005; Ültay ve Çalık, 2011; Smerdan ve Burkam, 1999; Çepni, Akdeniz ve Keser, 2000): 5E öğrenme modeli aşamalarına aşağıda kısaca değinilmiştir. Girme Aşaması; bu aşama öğrencilerin ön bilgilerinin açığa çıkarılarak ve yeni öğrenilecek konuya merak uyandırıcı bir girişin yapıldığı bölümdür. Keşfetme aşaması; bu aşama öğrencilerin aktif olarak sorunu çözmek için düşünceler ürettiği ve çözüm yolları bulabildiği bölümdür. Bu aşamada öğrenciler özgür olarak veya grupla çalışıp, bilimsel bilgiyi keşfeder veya problemlere çözüm üretir. Öğretmenin bu aşamadaki rolü onlara rehberlik etmektir. Açıklama aşaması; bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır. Öğretmen açıklamalar yaparken bilgisayar yazılımlarından ve video gösterimi gibi yöntemlerden faydalanması mümkündür. Derinleştirme aşamasında; bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri yeni olaylara ve problemlere uygulayarak zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu aşamada öğrencilerin alternatif açıklamalar yapmalarına fırsat tanınmalıdır. Değerlendirme aşaması; bu aşamada öğretmen problem çözerken öğrencileri izleyerek ve onlara sorular sorarak, aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişimini değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu aşamada öğrenciler, diğer dört aşamada öğrendikleri yeni bilgileri sorgulayarak bir çıkarımda bulunur. Tablo 1. 5E ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin(OBYM) Benzer ve Farklı Özellikleri Basamaklar Öğretim Modellere Ait Özellikler 5E OBYM Öğrencinin ön bilgilerinin farkına varması ve öğrencinin dikkati konuya çekilir. Öğrenciler bilimin doğası hakkında haberder olurlar. Fenomenle ilgili anlayışlarının (kavram yanılgılarının) belirlenmesi ve öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının bilgilerinin farkına varması gibi bir çok eylem bu aşamada yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak fenomonografik kategöriler oluşturulması Öğrencinin var olan bilgisinin doğru yanlış diye yargılamadan açığa çıkarılarak sınıflandırma yapılması, Yani beyin fırtınası yaptırılır. Ön bilgilerin ortaya çıkarılmasında deneyim, araştırma ve soruşturma yöntemlerinden faydalanılabilir. Öğrencilerin kendi bilgilerini denedikleri, gözlem yaptıkları, deneyim kazandıkları ve bilgiyi keşfettikleri aşamadır. Öğretmen bu aşamada rehberlik eden kişidir. Bilginin zihinde oluşturulması öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi sürecinde gerçekleşen paylaşımlar sayesinde gerçekleşir. Öğrenciler bilginin sadece deney, gözlem, ispatlama ve kuşku gibi bilimsel metotlara dayalı bir şekilde değil aynı zamanda görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da ortaya çıkarılabileceğinin farkına varır. Öğrencilerin kendi bilgilerini denedikleri, gözlem yaptıkları, deneyim kazandıkları ve bilgiyi keşfettikleri aşamadır. Öğretmen öğrencilere konu hakkında açıklamalar yapar. Öğretmen açıklamalar yaparken bilgisayar yazılımlarından ve video gösterimi gibi yöntemlerden faydalanması mümkündür. Öğrencilerin öğrendikleri kavramları kullanabilecekleri projeler, problem çözme veya laboratuar etkinlikleri kullanılabilir. Öğretmenin en aktif olduğu aşamadır. 5

6 5. Değerlendirme Yansıtma ve Değerlendirme 4. DerinleĢtirme Transfer ve GeniĢletme Tablo. 1: Devamı Öğrenilen bilgiler diğer disiplinlerle veya kavramlarla ilişkilendirilerek yeni durumlara uygulanır. Öğrenciler gruplar halinde problem çözme etkinlikleri veya günlük hayattan verilen gerçekçi senaryolar üzerinde çalışır. Öğrenciler toplumsal ve çevresel problemlere yöresel ya da ulusal seviyede çözüm bulmaya çalışır. Öğrenciler çözüm ararken, bilgi, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak için eleştirel düşünce yapısını kullanırlar. Teorik anlamda elde edilen bilgiler zihinde anlamlandırılmış olup bu aşamada oluşan bu anlamın teknolojideki ve toplum içindeki uygulamaları kullanılır. Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri ortaya çıkarılır. Bu sayede öğrenilenle gerçek yaşam durumları arasında sağlam bir ilişki kurulur. Herkes ilgiyi konuya ilişkin kendi doğrusunu ortaya koyar ve bunu ispatlamaya çalışırken diğer arkadaşlarının fikrini de çürütmeye çalışır. Buda öğrencilere bilginin sadece deneysel yöntemlerle değil sosyal etkileşim ve bilimsel tartışmalar(argümantasyon) yoluyla öğrenilebileceği algısı kazandırır. Öğrenciler diğer dört aşamadaki bilgilerini değerlendirerek, bilginin farkına varırlar. Öğrenciler sınıfta daha önceden karşılaşmamış oldukları durumlara öğrendikleri yeni bilgileri transfer eder. Değerlendirmeler öğrencilerin bilimsel bilgilerinin yanı sıra bilimsel araştırma becerilerini, davranışlarını, tutumlarını, inançlarını ve sosyal becerilerini de ölçmelidir. Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri öğrencilerin kavramsal düzeydeki bilgilerini ve kavramsal değişimlerini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Kavramsal değişim sürecinde ölçme değerlendirme öğrencinin yalnızca ne öğrendiği üzerinde değil bilgiyi nasıl öğrendiği, nasıl keşfettiği, zihninde nasıl yapılandırdığı üzerinde durur. Not: :Özelliği gösterir. : Özelliği göstermesi veya göstermemesi şart değildir. : Özelliği göstermez 4.TARTIġMA ve SONUÇ Bilim ve teknolojideki meydana gelen gelişmelerin eğitim-öğretim ortamına yansımaları sonucu birçok öğrenme kuramın doğmasına neden olmuştur. Son zamanlarda yapılandırmacı öğrenme kuramının eğitim ve öğretimde olumlu etkilerinin görülmesi sonucunda bir takım modeller ortaya atılmıştır. Bu modellerden biri de Ortak Bilgi Yapılandırma Modelidir. Öğrenme kuramlarının ortaya atılma gerekçelerinden biri de öğrenmenin gerçekleşmesinde bireysel farklılıkların sanıldığında daha fazla etkili olduğu görülmektedir (Çepni, 2009). 5E modeli ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli bazı noktalarda örtüşmüş olsa da birçok farklılıkların olduğu anlaşılmıştır. Bu bölümde Tablo 1 esas alınarak tartışılacaktır. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin birinci aşaması keşfetme ve sınıflandırma iken, 5E modelindeki karşılığı ise girme aşamasıdır. Her iki modelin birinci aşamalarında; öğrencinin ön bilgilerinin farkına varması ve öğrencilerin dikkatinin konuya çekilmesi gibi özellikler benzerlik göstermektedir. Ancak Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin birinci aşamasında ise; öğrencilerin kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bilimin doğasından haberdar edilmesi gibi içeriğe sahiptir (Ebenezer ve Connor, 1998). Bu modelin birinci aşaması zaman olarak 5E modelinin birinci aşamasına göre daha fazla zaman alması ve sonraki aşamalarda nasıl bir yol izleneceği bu aşamada belirlenir (Biernacka, 2006; Ebenezer ve Connor, 1998 ). Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin keşfetme ve sınıflandırma aşaması; öğrencilerin bilimin doğasından haberder olmasını ve öğrencinin var olan bilgisinin doğru yanlış diye yargılamadan açığa çıkarılarak sınıflandırma yapılmasını, yani beyin fırtınası yaptırılması gibi aktiviteleri içermektedir(ebenezer ve Fraser, 2001). Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ikinci aşamasının yapılandırma ve görüşme aşaması olup 5E modelindeki karşılığı ise keşfetme basamağıdır. İçerik olarak çok benzemesine rağmen; 5E modelinde temel farkı ise, bilimsel tartışmanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan tartışmalarda bilimin 6

7 doğasına vurgu yapılması gerekmektedir (McDuffie, 2001). Birçok ülkenin ve bizim ülkemizdeki ders programlarında bilimsel okuryazar birey yetiştirilmesi öncelikli hedef olarak ortaya konulmaktadır (MEB, 2005). Bilimsel okur yazar bireyin en önemli özelliği olarak da, bilimin doğası hakkında yeterli anlayışa sahip olma kabul edilmektedir. Bu bağlamda bu model fen ve teknoloji öğretim programı içeriğine uygun olduğu söylenebilir. Diğer taraftan bilgiyi öğrenme sürecinde öğrenciler bilginin sadece deney, gözlem, ispatlama ve kuşku gibi bilimsel metotlara dayalı öğretim yaklaşımlarının yanında, görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla (Ebenezer ve Connor, 1998; Ebenezer ve Haggerty, 1999) da ortaya çıkarılabilecek yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önerildiği görülmektedir. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin üçüncü aşaması olan transfer etme ve genişletme aşamasının karşılığı 5E modelinin dördüncü aşaması olan derinleştirme basamağıdır. Her ikisinde ortak olan; öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri farklı durumlara ve yeni problemlere uyarlayıp, günlük hayatla ilişkilendirir ve öğrencilerin alternatif açıklamalar yapmalarına fırsat tanınmalı aktivitelerini içermektedir (Ültay ve Çalık, 2011). Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin bu aşamasının farkı ise, konuyla ilgili sosyo-bilimsel konulara değinilmesi ön plana çıktığı görülmektedir (Ebenezer ve Connor, 1998; Ebenezer ve Puvirajah, 2005). Öğrenciler toplumsal ve çevresel problemlere yöresel ya da ulusal seviyede çözüm bulmaya çalışır (Biernacka, 2006; Ebenezer et al, 2010). Öğrenciler çözüm ararken, bilgi, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak için eleştirel düşünce yapısını kullanırlar. Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri ortaya çıkarılır. Bu sayede öğrenilenle gerçek yaşam durumları arasında sağlam bir ilişki kurulur. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin dördüncü aşaması yansıtma ve değerlendirme aşaması iken, 5E modelinin beşinci aşaması olan değerlendirme aşamasına karşılık gelmektedir. Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ile 5E modelinin en çok benzerlik gösteren aşamaları son aşamaların olduğu görülmüştür. Her iki modelde de diğer aşamalarda öğrendikleri yeni bilgileri sorgulayarak bir çıkarımda bulunmaktadır. Öğrencilerin eski bilgilerini yenileriyle değiştirdikleri ve öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirmesi gibi özellikler sahiptir. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin farkı ise; geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri öğrencilerin kavramsal düzeydeki bilgilerini ve kavramsal değişimlerini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Çünkü geleneksel yöntemler sadece cevapların doğru mu yanlış mı olduğunu ispatlarlar ve sadece ürünü ölçerler. Hâlbuki alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri süreci de değerlendirir. Kavramsal değişim sürecinde ölçme değerlendirme öğrencinin yalnızca ne öğrendiği üzerinde değil bilgiyi nasıl öğrendiği, nasıl keşfettiği, zihninde nasıl yapılandırdığı üzerinde durur. Bu değerlendirmeler öğrencilerin bilimsel bilgilerinin yanı sıra bilimsel araştırma becerilerini, davranışlarını, tutumlarını, inançlarını ve sosyal becerilerini de ölçmelidir (Biernacka, 2006). Tablo 1 den de görüldüğü gibi 5E modeli ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli bazı noktalarda benzerlik gösterse de, en çok benzerlik gösterdikleri nokta her ikisinin de yapılandırmacı yaklaşımı esas almış olmasıdır. 5E ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin girme, keşfetme ve sınıflandırma aşamaları öğrencinin dikkatini konuya çekme ve ön bilgilerini harekete geçirme konusunda benzerlik gösterirken, keşfetme, yapılandırma ve görüşme aşamaları da öğrencilerin kendi bilgilerini denemesi, gözlem yapması, deneyim kazanması ve bilgiyi keşfetmesi açısından benzerlikler taşımaktadır. Ancak Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli kullanılan tüm materyaller ve verilen örnekler bilimin doğası ile ilişkilendirilmek durumundayken, 5E modelinde böyle bir durum zorunluluğu söz konusu değildir. Diğer taraftan her iki modelde de öğretmen rehberlik yapsa da, 5E modelinde öğretmenin bariz bir şekilde aktif olduğu açıklama basamağı bulunurken, Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinde böyle bir aşama veya içerik bulunmamaktadır. Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli dört aşamadan oluşurken, 5E modeli ise beş aşamadan oluşmaktadır. Sonuç olarak; ülkemizde 2004 yılında yapılan yeni fen ve teknoloji programının doğası ile büyük ölçüde örtüştüğü, fakat sosyo-bilimsel boyuttan zayıf olarak görülen mevcut programımıza oldukça fazla katkı sağlayabilecek bir boyuta sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürü incelediğimizde; Türkiye de öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını inceleyen çalışmalarda da bu konuda önemli öğretim eksiklikleri olduğu belirtilmektedir (Gürses, Doğar ve Yalçın 2005; Köseoğlu, Tümay ve Budak, 2008; Sarıbaş ve Köseoğlu, 2006; Taşar, 2003). Dolaysıyla Bu modelin literatürde belirtilen bu konuya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 7

8 5. KAYNAKLAR Barba, R.H. (1998). Science in the multicultural classroom. A guide to teaching and learning. Allyn and Bacon. Needham Heights, MA. Bencze, L. (2000). Empowering constructivist school science: Promoting self actualization and democracy. In D. Hodson (ed.), OISE papers in education: Toronto: OISE. Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: A teacher researcher collaborative effort. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Manitoba. Brown ve Ryoo, (2008). Teaching science as a language: A content-first approach to science teaching, Journal of Research in Science Teaching, 45(5), Bruner J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press. Çepni, S., Akdeniz, A. R. ve Keser, Ö. F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi 19. Fizik Kongresi, Elazığ. Çepni, S., Ayas, A., Ekiz, D. ve Akyıldız, S. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri( Editörler: Çepni ve Akyıldız), Celepler Matbaacılık, 1. Baskı, Trabzon. Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık 4. Baskı, Trabzon. Driver, R. (1990). The Construction of Scientific Knowledge In School Classroom. In Miller, R. (Ed.), Doing science: Images of science in science education New York: Falmer Place Duschl, R., ve Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38, Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O.N., Koya, S. K. ve Ebenezer, D.L. (2010). The effects of common knowledge construction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change, Journal of Research In Science Teaching Vol. 47, No. 1, Ebenezer, J.V. ve Connor, S. (1998). Learning To Teach Science: A Model For The 21 Century. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Simon and Schuster/A. Viacom Company. Ebenezer, J.V. ve Fraser, D. (2001). First year chemical engineering students conceptions of energy in solution process: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science Education, 85, Ebenezer, J.V. ve Haggerty, S. (1999). Becoming secondary school science teachers: Pre-service teachers as researchers. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Simon and Schuster/A. Viacom Company. Journal of Research in Science Teaching. Ebenezer, J.V. ve Puvirajah, A. (2005). WebCT dialogues on particle theory of matter: Presumptive reasoning schemes. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 11, Special Issue: The Role of Research in Using Technology to Enhance Learning in Science. Educational Thought, 9, Teachers College, New York: Columbia University. Gürses, A., Doğar, Ç. ve Yalçın, M., (2005) Bilimin doğası ve yüksek öğrenim öğrencilerinin bilimin doğasına dair düşünceleri Milli Eğitim Dergisi, Sayı:166, Hodson, D. (1998). Teaching And Learning Science: Towards A Personalized Approach. Buckingham:Open University Press. Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for an alternative future. International Journal of Science Education. 25(6): Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara. Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), Lederman, N.G, Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L., and Schwartz, R.T. (2002). Views of NOS questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners conceptions of NOS, Journal of Research in Science Teaching, 39: McComas, W., Clough, M. ve Almazora. (1998). The role and character of the nature of science in: The NOS in Science Education, Edited by McComes. W.F. Boston: Kluwer Academic Publisher. McDuffie, Jr. T. E. (2001). Scientists geeks & nerds? Science and Children. Millî Eğitim Bakanlığı, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi; 4-5. sınıflar öğretim programı. Ankara. 8

9 National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. Özkan, B. (2001). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında özgün etkinlik ve materyal kullanımının etkililiği. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Philips, D. (1998). Blame it on the weather. Key Porter Books Limited. Toronto, Ontario, Canada. Piaget, J., (1963). Cognitive Development in Children: Journal of Research in Science Teaching, 2(1), processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Sarıbaş, D. ve Köseoğlu, F. (2006). The effect of constructivist method on pre-service chemistry teachers achievement and conceptual understanding about aqueous solutions. Journal of Science Education, 7(1), Solomon, J. ve Aikenhead, G. S. (Eds.) (1994). STS education: International perspectives on reform. New York: Teachers College Press. Smerdan, B. A. ve Burkam, D. T. (1999). Access to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where is it practiced?, Teachers Collage Record, 101 (1) Vygotsky, L. S. (1987). (R.W. Rieber ve A. S. Carton Eds). The collected works of L. S. Vygotsky: Problems of general psychology, including the volume Thinking and speech New York: Plenum Press. Taşar, M. F., (2003) Teaching history and the nature of science in science teacher education programs, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5e modelini ve react stratejisini ayırt etmek, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), (5)2,

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 181-197

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 181-197 181 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN TESPİT EDİLMESİ INVESTIGATING THE VIEWS OF THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT THE NATURE OF SCIENCE Sema ALTUN YALÇIN 1*,

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Yeni Yapılandırılmış Çoklu Birleştirilmiş Yöntemle Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot

Detaylı

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması Demircioğlu, Özmen & Demircioğlu / TÜFED-TUSED / 1(1) 2004 21 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 1, Temmuz 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 1, July 2004 http://www.tused.org

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 16 Prof. Dr. Refik TURAN Özel Sayısı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 16 Prof. Dr. Refik TURAN Özel Sayısı SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNOLOJİ BOYUTU Erkan YEŞİLTAŞ Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, erkanyesiltas@gmail.com Selahattin KAYMAKÇI Doç. Dr., Karadeniz

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science Courses

The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science Courses Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 151-175 The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science

Detaylı

Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı: Kelime İlişkilendirme Testi **

Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı: Kelime İlişkilendirme Testi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı: Kelime İlişkilendirme Testi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Investigating Senior Science Student Teachers Dialogues Undertaken on Technology Embedded Scientific Inquiry Web-Site

Investigating Senior Science Student Teachers Dialogues Undertaken on Technology Embedded Scientific Inquiry Web-Site 138 DÖRDÜNCÜ SINIF FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA WEB- SİTESİ ÜZERİNDEN YAPTIKLARI DİYALOGLARININ İNCELENMESİ 1 Investigating Senior Science Student Teachers Dialogues

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE EFFECT OF ARGUMENTATION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHER ATTITUDES TO SPECIAL TEACHING METHODS COURSE 1, 2 Argümantasyona Dayalı Dil Öğrenme Yaklaşımının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİ VE İLKÖĞRETİM 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI ADLI ÜNİTEDE KULLANIMI

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİ VE İLKÖĞRETİM 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI ADLI ÜNİTEDE KULLANIMI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s. 269-279 TANILAYICI DALLANMIŞ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK SENARYOLAR HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK SENARYOLAR HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK SENARYOLAR HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr Harun Çelik Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi haruncelik@kku.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi

Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 7, Sayı 1, Mart 2010 N Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 7, Issue 1, March 2010 http://www.tused.org Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji

Detaylı

7E Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi *

7E Modelinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi * Gürbüz, Turgut & Salar / TUSED / 10(3) 2013 80 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 3, Eylül 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 3, September 2013 http://www.tused.org 7E Modelinin

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL FİZİK LABORATUAR UYGUALAMALARINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM DOKTORA TEZİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF ATOM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF ATOM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ Meryem G. Baybars Milli Eğitim Bakanlığı mgorecek@hotmail.com Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer Balıkesir Üniversitesi hkucuk@balikesir.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı