HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124"

Transkript

1 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa : KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen Faktörler Yağların ME değerlerini Etkileyen Faktörler Süt Rasyonları İçin Yağ Kaynakları Hangi By pass Yağ Kullanılmalı? & KAYNAKÇA : Tercüme: Esra ÇINAR. Ruminal Metabolism and Intestinal Digestion of Fatty Acids.& Feeding Fats.Steve Masson.& Nutrient Requirement of Ruminant NRC(2001).&.The responce of lactating dairy cows to fat supplementation during heat stres.grummer,r.r.&.fat sources for high producing dairy cows.shaver,r.d.& Yemlik Yağlar.N.Şenköylü 1YAYININ KAPSAMI : Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir ÖZET : F Ruminantların rasyonlarına ilave edilebilecek yağlar,serbest yağ asitleri,esterleşmiş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzlarıdır. F Yağların ME değerlerini etkileyen en önemli faktör doymuş/doymamışlık oranı ile serbest yağ asitleri (FFA) oranıdır. FYağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça emilim güçleşir.kısa zincirli yağ asitleri mukozal membranları kolayca geçebilirler. SONUÇ : Kısmen doyurulmuş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzları ruminantlar için uygun yağlardır. Palmitik asit düzeyi yüksek yağlar süt yağı ve sıcaklık stresi üzerinde pozitif etkiye sahiptirler. Hidrojenize edilmiş yağ asitleri ruminantlar için Bölüm kullanılabilir 1.01 Ayda yağ kaynaklarıdır.ancak hidrojenize edilmiş trigliseridlerin Bir Yayınlanır oldukça düşük sindirilebilirlikleri vardır ve ruminantlarda tavsiye edilmezler. 114

2 NEDEN İLAVE YAĞ? Süt ineklerinin süt üretme konusundaki genetik potansiyelleri son yılda şaşılacak derecede artmıştır.süt üretiminin artmasına yönelik olarak,gerek genetik potansiyelin arttırılması,gerekse bazı teknolojilerin uygulanması (somatotropin hormonu) sonucu aşırı derecede artan süt verimini karşılayacak enerji miktarının sağlanmasında güçlük çekilmektedir.beslemecilerin değişmeyen ve değişmeyecek olan hedefleri ise,süt ineklerinin süt verimlerinin sağlıklı olarak arttırılmasının yanı sıra,minimum maliyet esasına göre yemlenmeleridir. Üretim başarısını; genetik kapasiteden sonra belirleyici en önemli faktör beslemedir.sığırlarda,yapılmış olan birçok çalışma buzağılama aralığının kısaltılması açısından vücut enerji rezervlerinin ve yemden gelen enerjinin besleme ve üretim performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.süt ve besi sığırcılığı üretim sisteminde optimal çevresel koşullarda üretimin arttırılması açısından en önemli amaç gelişen yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasıdır.rasyonlarda enerji en önemli sınırlayıcı parametrelerden biridir.üreme ve üretimin arttırılması açısından rasyona ilave edilen enerji ve konsantre yem kaynakları vazgeçilmez önemdedir.yağ ilavesi ineklerde enerji balansını arttırdığı gibi vücut skorunu da iyileştirir. Bu durumda rasyonların özelliklerine uygun,fiyat analizlerinde de nisbi oranlarda rasyon hammaddeleriyle uyumlu bir yağ kaynağı tercih edilerek rasyonlara dahil edilir. Rasyona yağ ilavesi iyi bir rumen fermantasyonu için gerekli olan optimal selüloz oranının düşürülmesine gerek kalmadan rasyon enerjisinin arttırılmasının en sağlıklı yoludur.ayrıca yağların NEl değerleri,protein ve karbonhidratça zengin yemlerin enerji değerlerinin üç katından fazladır. Yağ kaynakları süt ineklerinin,özellikle laktasyonun ilk dönemlerindeki ineklerin rasyonlarında enerji yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.amaç, ineklerin öncelikli olarak buzağılamadan hemen sonra negatif enerji dengesine girmelerini engellemektir.çünkü,hayvanın yemle aldığı enerji miktarı yaşama payı ve yüksek miktardaki süt verimi için gerekli olan enerji miktarını karşılayamaz.normal olarak laktasyonun bu erken dönemlerinde hayvanlarda canlı ağırlık kaybı oluşur.eğer,maksimum süt üretimi,iyi bir sağlık ve döllülük kapasitesi yüksek bir inek elde etmek için ekstra önlemler alınmazsa süt üretiminde istenen amaca ulaşılamaz.dolayısıyla,laktasyonun bu ilk devrelerinde enerji alımının maksimizasyonu burada sıralanan amaçlara ulaşmak açısından zorunludur. Enerji alımı,yemin enerji düzeyi ile yem tüketim miktarına bağlıdır.yemin enerjisi,yeme yağ katarak yada yemdeki tahıl oranını arttırarak yükseltilebilir.ikinci seçenek ise buzağılamadan sonra genelde uygulanmakla beraber,ruminant hayvanlara verilecek tahıl miktarının arttırılmasının da bir sınırı vardır.rasyonda tahıla aşırı oranda yer verilmesi,selüloz sindirimini olumsuz yönde etkilediği gibi,rumen ph sının düşmesine neden olur ve yem hammaddelerinin sindirimi sonucu oluşan iki uçucu yağ asidinden asetat:propiyonat oranının düşmesi,asidoz,laminitis ve süt yağının düşmesi ile sonuçlanır. 115

3 YAĞLARIN KİMYASAL YAPILARI Yağlar,çoğunlukla uzun zincirli yağ asitlerinden oluşurlar (LCFAs).İsimlerinden de anlaşılacağı üzere,uzun zincirli karbon atomlarına,hidrojen atomlarının bağlanmasıyla meydana gelirler.(figür 1) Çoğunlukla yemlik yağlardaki yağ asitleri 16 ve 18 karbon atomludur.kimi yemlik yağlar da ise çok yoğun olmamakla birlikte serbest yapıda serbest yağ asidi, ve bir veya iki farklı yağ asidini aynı anda içeren di veya trigliseridler de bulunur. SERBEST YAĞ ASİTLERİ VE TRIGLISERIDLERIN ATOM YAPILARI OKSİJEN KARBON HİDROJEN AYRILAN HİDROJEN Figür 1: Serbest yağ asitleri ve uzun zincirli yağ asitlerinin tekli yada çiftli bağlardan oluşan trigliserid bağ yapıları.16:0 Hidrojen ayrılması göstermeyen 16 Karbonlu doymuş yağ asidi. 18:2 doymamış yağ asidi ; 18 karbonlu yağ asidinden iki adet H atomu ayrılmasıyla oluşur. Burada görüldüğü gibi ;karbon zincirinde yer alan C atomları şayet H atomlarıyla doyurulmuş ise,doymuş yağ asitleri; doyurulmamış ve aralarında bir yada birden çok çift bağ bulunuyorsa doymamış yağ asitleri adını alır. Yağ asitlerinin esterleşmemiş formları ise serbest yağ asitleri olarak adlandırılır. 116

4 Ayrıca zincir uzunluğuna göre ;6 C lu ya kadar olanlara kısa zincirli,8-14 C lulara orta zincirli ve 16 dan fazla C atomu içerenler ise,uzun zincirli yağ asitleri olarak adlandırılır. Yağ asitleri her C (karbon) atomunun maximum sayıda Hidrojen atomuyla bağlanmasıyla doyurulmuş olur.tek bir Hidrojen atomunun bağdan ayrılmasıyla mono-unsaturated yağ asitleri,iki veya ikiden çok Hidrojen atomunun bağdan ayrılmasıyla poli-unsaturated yağ asitleri oluşur. YAĞLARIN BİYOKİMYASI Diyetlerdeki yağlar büyük çoğunlukla trigliserid formunda,üç yağ asidi molekülünün bir gliserole bağlanmasıyla oluşan yapıdadır.mikrobiyal lipazlar;trigliseridleri serbest yağ asidi ve gliserollere ayırır. Trigliseridler hemen propiyonik asitlere fermente olurlar.doymuş yağ asitleri birden fazla hidrojen molekülü içerirler ve çift bağ içermediklerinden dolayı hidrojenasyon dereceleri belirlenebilir. Doymamış yağ asitleri ise rumende uzun süreli kalmaz ve hemen doyurularak (hidrojenize olarak) son ürün haline getirilir. YAĞLARIN SİNDİRİM VE EMİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; 1-Yağların doymuş veya doymamış yapıda olması;doymamış yapıda olan yağ asitleri daha kolay sindirilip emilirler, 2-Yağ asitlerinin zincir uzunluğu;yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça emilim güçleşir.kısa zincirli yağ asitleri mukozal membranları kolayca geçebilirler. 3-Yağın;yağ asidi ve trigliserid formunda olması;trigliserid formundaki yağların yağ asitlerine göre sindirimleri daha zordur. 4-Doymuş yağ asitlerinin trigliserid molekülü üzerindeki pozisyonu ;2 no lu pozisyondaki yağ asitleri daha kolay emilebilir. 5-Doymamış/Doymuş yağ asitleri oranı;bu oran arttıkça sindirim ve emilim artar.ayrıca Doymuş yağ asitlerinin emilimi için doymamış yağ asitlerine ihtiyaç vardır. 6-Yağın katıldığı karma yemin yapısı,selüloz oranı ;Selüloz oranı arttıkça yağ sindirimi azalır. 7-Yağın yeme katılma düzeyi;rasyon kuru maddesindeki yağ miktarı arttıkça emilim azalır. 8-Hayvanın yaşı;hayvanın yaşı arttıkça sindirim ve emilim artar. SERBEST YAĞ ASİDİ DÜZEYİNİN SİNDİRİME ETKİSİ; Yağların serbest yağ asidi düzeylerinin yağların sindirim ve emilimini ve ME değerleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.çünkü yağların serbest yağ asidi düzeyi arttıkça peroksit değerleri de artar. Serbest yağ asitleri özellikle doymuş yağlarda sorun olmaktadır.serbest yağ asidi değeri arttıkça ME değerine olumsuz etki artar. 117

5 YAĞLARIN ME DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; Yağların ME değerlerini etkileyen en önemli faktör doymuş/doymamışlık oranı ile serbest yağ asitleri (FFA) oranıdır. Doymuş/Doymamış oranı ve FFA ile ME (Metabolik Enerji) arasında negatif bir ilişki vardır. Bir yağın FFA değerinin %50 ye kadar olması halinde yemlere dahil edilebilir,ancak bu durum ME değerinde oldukça büyük oranlarda düşme yaratır. YAĞ ASİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça erime noktaları artar,doymamışlık derecelerine göre de azalır.yağ asitlerinin yapısındaki çift bağ sayısı arttıkça doymamışlık artar ve belirli derecelerde sıvı forma geçerler.çift bağ sayısı arttıkça yağların erime dereceleri hızla düşer. Aşağıda yağ asitlerinin erime noktaları yer almaktadır. Yağ asitleri: Erime Noktası Palmitik asit (C16:0) 63 0 C Stearik asit (C18:0) 70 0 C Oleik asit (C18:1) 13 0 C Linoleik asit (C18:2) -5 0 C Linolenik asit (C18:3) -11,4 0 C Likit bitkisel yağların;doymamış yağ asitlerinin hidrojen atomlarıyla doyurulup hidrojenizasyon yöntemi ile margarinleştirilmesi sonucu doyurulma dereceleri arttırılmış olur.aynı yöntem süt hayvanlarının rasyonlarına dahil edilmek üzere hareketsiz by pass yağlar adı altında üretilir.bunların erime noktaları C dir. RASYONLARA YAĞ İLAVESİ; Yağlar rasyonlara dahil edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar; Serbest yağ asitlerinin yüksek konsantrasyonlarda rumen sıvısında bulunması rumen fermantasyonunu yavaşlatır,çok aşırı düzeylerde bulunması ise tamamen olumsuz etki yapar. Bu nedenle %1-2 den fazla FFA içeren yağ kaynakları rasyonlara girildiğinde diyetler yeniden düzenlenmelidir. 118

6 Doymamış yağ asitleri ;yem partiküllerini kaplaması ve rumen mikropları üzerinde toksik etki yaratabileceklerinden rumen fermantasyonuna etki ederler.bu da doymamış yağ asitlerinin vücut sıcaklığında (38-39C) likit formda olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte likit yağlar (kanola yağı v.b) katı yağlara (don yağı gibi ) göre daha kolay kullanılırlığı olduğu gibi,düşük doyma dereceleri ile yem alımını azaltıp, sindirimi olumsuz etkileyebilirler. Doymamış yağ asitleri havayla temas ettiğinde oxidasyona uğrayarak küflenme yada bozulmalara neden olabilirler.birçok ürün antioksidant (ethoxyquin) içerdiği halde, üretim prosesine girmeden önce bozulmuş olurlar.bu da yemlerin alımını azalttığı gibi,palatabiliteyi de etkiler. Stearik asit (C18:0) ince bağırsaktan tamamen sindirilmez,kısmen trigliserid formunda sindirilir.son zamanlarda yapılmış olan çalışmalar by pass yağların stearik asit bileşimlerinin yüksek olmasının ve hidrojenerasyonun rumende kararlılığı geliştirmesinden dolayı tercih edilen yağ asidi ve yöntemler olduğunu ve sonuçta stearik asit miktarı arttığında bazı kararlı yağların sindirilebilirliğini azalttığı görülmüştür. YAĞLARIN KORUNMA METOTLARI 1-YAĞ ASİTLERİNİN KALSİYUM TUZLARI Yağ asitlerinin kalsiyum sabunları (doymuş yada doymamış) kalsiyum iyonları ile birlikte formülize edilirler.bu ürünlerin üretimi oldukça basit olan sabunlaştırma mekanizması olup,erime noktasıyla bağımsızdır.sabunlaştırma yönteminin kullanılmasındaki tek amaç,doymamış yağ asidi profili yüksek olan bu yağların düşük erime sıcaklıkları nedeniyle rumende bozulmadan abomasuma geçişlerinin sağlanmasıdır. Sabunlaştırılmış yağların çözünmeleri için sadece sıcaklık yetmez, asitliğinde yüksek olması gerekir.ancak asitlik düzeyi için ph seviyesi oldukça önemlidir. Ca tuzları rumene ulaştıklarında nötral ph düzeyinde çözünmeden kalır ve mikrofloraların saldırısına uğramazlar,normal aktiviteyi değiştirmezler.rumende by-pass ya da inaktiftirler.abomasuma geldiklerinde kararlı olan yapıları, asit seviyesi ph 2-3 seviyelerine indiği için,yağ asidi ve Ca ya ayrışırlar. Daha sonra da serbest olarak duedonuma geçerler.rumen ortamında hareketsiz oldukları için lifli materyalleri bağlama yada mikroorganizma işlevlerini alıkoyma özellikleri yoktur. 119

7 2-SERBEST YAĞ ASİDİ veya TRIGLISERIDLERİN DOYURULMUŞ FORMLARI (HİDROJENİZE-FRAKSİYONİZE YAĞLAR) Bu gruba giren yağlar son zamanlarda piyasada yoğun olarak bulunan hidrojenize ve fraksiyonize adı altındaki by pass yağ gruplarıdır. Yüksek oranda palmitik asit ve stearik asit içerirler.yüksek erime noktalarına sahip olmaları nedeniyle doyurulurlar ki bu sayede rumen de dissosiye olmaları engellenmiş olur.fraksiyonize edilmiş yağ asitleri de doyurulmuş yağlar grubundadır.bunlar arasındaki en önemli farklılık doymuş yağ asidi profilleridir. Trigliserid formundaki palm yağ asitlerinin ise sindirilebilirlikleri oldukça düşüktür.bu nedenle enerji değerleri de diğerleriyle kıyaslandığı oldukça düşük kalmaktadır. Hidrojenize ve fraksiyonize yağlar hayvansal yada bitkisel orjinli katı yada sıvı yağların özel fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş,esterlenmiş ) ile elde edilen korunmuş yağlar grubudur.hayvan beslemede kullanılan korunmuş yağlar çoğunlukla palm yağ asitlerinden distile edilerek üretilirler. Korunmuş olmalarından dolayı kararlı yapıdadırlar.doymuş yağların korunma mekanizmaları erime noktaları ve katı yağların sıvı yağlara dönüşmeleri için gerekli olan sıcaklığa bağlı olarak değişir. Yağların erime noktaları yağ asitlerinin erime noktalarına göre değişir.bu da zincir bağlarının uzunluk ve türlerine göre farklılık gösterir. Bunlarda uzun zincirli çift bağlar içermeyen (doymuş yağ asitleri) yağların erime noktaları çok yüksekken,çift bağlıların (doymamış) beklenmedik şekilde düşüktür. Fraksiyonize yağların üretim teknolojileri hidrojenize yağlara nazaran daha farklıdır.fraksiyonize yağlar adından da anlaşılacağı gibi özel bir yöntemle fraksiyonize edilerek (hammaddenin tabakalarına ayrıştırılması),standardizasyon,soğuk püskürtme ve kaplama aşamalarından geçirilerek elde edilirler.granül yapıları daha homojen,renkleri daha açıktır. Bu yağların (hidrojenize ve fraksiyonize) içerdikleri yağ asitlerinin fiziksel yapısı ve bağ yapılarından dolayı sindirilebilirlikleri düşük olsa da üretimleri sırasında özel kimyasal işlemlerden geçtikleri için granül yapıları homojendir ve kokuları yem alımı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaz. Doymuş yağların erime sıcaklıkları da C dolaylarındadır. 120

8 SÜT RASYONLARI İÇİN YAĞ KAYNAKLARI; Ruminant rasyonlarına yağ katarken,ruminal selüloz fermantasyonu,süt yağı oranı ve sağlık koşullarının arttırılması için,yeme katılan yağların rumen fermantasyonundan aşırı derecede etkilenmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.yağlı tohumlardan elde edilen yağların yapısındaki doymamış yağ asitleri oranı yüksek olup,ruminantlar için uygun değildir.kısmen doyurulmuş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzları ruminantlar için uygun yağlardır. Doymuş yağlar yüksek erime noktaları ve rumen sıvısı içerisindeki düşük çözünürlükleriyle rumende nispeten by pass durumdadırlar.yağların rumendeki çözünürlüklerinin düşük olması rumen mikroorganizmalarıyla etkileşimlerinin azalmasına neden olur. Uzun zincirli yağ asitlerinin mineral tuzları da rumen sıvısında az çözünür olduklarından rumen içerisinde hareketsizdirler.bu yağ asitlerinin mineral tuzları sindirim sisteminin alt bölmeleri olan abomasum ve ince barsaklardaki asit ortamın etkisiyle komplex yapıları bozulur ve açığa çıkan yağ asitleri sindirime maruz kalırlar.bu ürünler yoğun olarak araştırılmış olup,rasyon kuru maddesinin %4 ü kadar ilave edildiğinde rumeni by-pass olarak geçtikleri kanıtlanmıştır. RUMİNANTLARDA YAĞLARIN SİNDİRİM VE EMİLİMİ Süt ineklerinin rasyonlarına ilave edilecek yağlar;uzun zincirli yağ asitleri ve bunların ester formlarıdır.trigliseritler ile galaktolipitler sırasıyla dane yem ile yeşil otlarda bulunan başlıca doğal yağ kaynaklarıdır.rasyona ilave edilebilecek yağlar ise,serbest yağ asitleri,esterleşmiş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzlarıdır.yağ asitleri esterleri rumendeki mikroorganizma faaliyetleri sonucunda hızla hidrolize olurlar.hidroliz sonucu oluşan doymamış yağ asitleri rumen mikroorganizmaları tarafından hidrojen ile doyurulurlar.ancak bu hidrojenasyon işleminin derecesi doymamışlık derecesi ve yemleme düzeyi sıklığına bağlıdır.hayvanlar eğer aşırı derecede çoklu doymamış yağ asitleri ile beslenirse,rumen mikroorganizmalarının yağ asitlerini hidrojenize etme kapasitesi aşılabilir.bu durum istenmez çünkü aşırı düzeydeki doymamış yağ asitleri rumen mikroorganizmaları için toksiktir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin ruminal hidrojenasyon oranı % arasında değişmektedir.rumendeki hidrojenizasyon sonucunda rumeni terk eden belli başlı yağ asitleri stearik (C18:0) ve oleik (C18:1) asitlerdir.yağ asitleri hidrofobik olduklarından rumendeki partiküllerle birleşerek ince bağırsağın daha alt bölmelerine geçerler.rumendeki total yağ asitleri sindirim katsayısının negatif çıkması rumende mikrobiyal yağ asitleri sentezinin bir göstergesidir.rumende sentezlenen yağ asitlerinin çoğu fosfolipitlerle birleşirler.rumeni terk eden yağ asitlerinin %85-90 ı serbest yağ asitleri formundayken %10-15 i mikrobiyal fosfolipitlerdir. 121

9 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? NRC bilgilerine göre korunmuş yağlar 15 yıldan daha fazla süredir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Palm yağı yüksek oranda palmitik asit bileşimi ile diğer yağlardan ayrılır.palm yağından işleme yöntemlerine göre elde edilen değişik by pass yağ çeşitlerinin enerji değerleride öncelikle doymuş/doymamış yağ asidi içeriğine,serbest yağ asidi ve trigliserid bileşimlerine göre farklılık gösterir. Yapılan birçok araştırmada da Ca sabunlaştırılmış yağların çok daha etkili ve güvenilir yağ kaynakları olduğu görülmektedir.düşük erime sıcaklıkları dolayısıylada maximum yararlılıkla bağırsaklardan emilirler. Uzun zincirli yağ asitlerinin mineral tuzları rumen sıvısında az çözünür olduklarından rumen içerisinde hareketsizdirler.bu ürünler yoğun olarak araştırılmış olup,rasyon kuru maddesinin %4 ü kadar ilave edildiğinde rumeni by-pass olarak geçtikleri kanıtlanmıştır. Bu ürünlerin yıllardır kullanılmaları ve istihdam alanı bulmaları yüksek konsantrasyonlu enerji kaynakları olmaları ve rasyonlara yüksek sindirilebilir enerji sağlamaları ile rasyon fiatlarına esneklik kazandırmaları açısından bunu doğrulamaktadır. Ca sabunları için diğer iyi bir sonuç da bunların yağ asitleri katkıları olarak süt üretimi ve üreme üzerine olan olumlu etkileri ve yüksek orandaki kalsiyum bileşimleridir. NRC (National Research Center) ve FEDNA verilerine göre de sindirilebilirleri,dolayısıyla yararlanılabilirlikleri oldukça yüksek enerji kaynağıdırlar. Ca sabunları üretim prosesleri gereği ucuzdur,fertiliteye olumlu yönde etki ederler. Kalsiyum sabunlarının rasyonlara eklendiğindeki diğer bir avantajları da granül yemlerin dayanıklılık ve sertliklerini geliştirmesidir. Genellikle bunların rasyonlarda kullanımları katı oluşlarıyla bağlantılı olarak kolay olduğu gibi karıştırılmaları da kolaydır. Kalsiyum sabunlarının sindirilebilirlikleri oldukça yüksektir. Çünkü palm yağlarının sabunlaştırılmış formlarında doymamış yağ asidi düzeyi yüksektir.bu sayede bağırsaklara yüksek oranlarda doymamış yağ asidi pompalanmış olur.çünkü bunlar rumen için korunmuş yağlardır.c16 :C18 (Palmitik/Stearik asit) oranını yüksek olmasından dolayı sindirilebilirlik oldukça yüksektir. 122

10 Oleik asit oranının yüksek olması da sindirilebilirliği arttıran diğer bir önemli etkendir.kalsiyum sabunlaştırılmış yağlar ile korpus luteum un ve bu sayede progesteronun üretimi artar.sonuçta overlerin yapısına etki edilerek üreme performansının iyileştirilmesi üzerine çok olumlu etkiler sağlamış olurlar. Bunlarla birlikte esansiyel aminoasitlerden linoleik asit üreme sisteminin devamlılığı açısından vazgeçilmezdir.rumen biyohidrogenasyonuna karşı korunmuş olduklarından linoleik asitte direkt bağırsaklara geçer. Diğer yağlı tohumların yağ asidi profillerine baktığımızda yeterli miktarda linoleik asit sağlayamazlar.yağ asitlerinin bulunduğu ortamlarda mikroorganizmalar gelişemez bu nedenle oluşabilecek mikrobiyal aminoasit ve protein kayıplarını engellemek için yoğun bir şekilde UIP ye ihtiyaç duyulur. Ancak Ca sabunlarının bir dezavantajı sabunsu kokuları olup, alıştırma döneminde bazen yem kabulünde sıkıntılar yaratabilir.bu açıdan bir alıştırma dönemi belirlemede fayda vardır. Ayrıca özellikle sıcak havalarda süt yağının oldukça düşük olması durumunda Ca sabunları %5-6 düzeyinin üzerinde kullanılmamalıdır.aşırı düzeylerde Ca sabunları rasyonlara eklendiğinde rumen ortamında kısmen iyonize Ca kalabileceği düşünüldüğünde asitlik artacak,tampon madde miktarı düşecek ve asidosis riski artacaktır.bu nedenle özellikle yaz aylarında azalan ruminasyon (geviş getirme) ile üretilen tampon madde miktarı düşeceğinden asidosis riski artacaktır.bu gibi durumlarda da Ca sabunlarının aşırı miktarlarda kullanılması önerilmez.sıcaklılığın çok yüksek olduğu dönemlerde kısa zincirli yağ asiti veya serbest yağ asitlerinin doyurulmuş formları tavsiye edilir.palm yağı asitlerini yüksek oranda içeren palm yağlarının (fraksiyonize yağlar) rumen ph sı üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Bunlar sıcaklık stresi için yaz aylarında daha çok tercih edilirler. Hidrojenize edilmiş yağ asitleri ruminantlar için kullanılabilir yağ kaynaklarıdır.ancak hidrojenize edilmiş trigliseridlerin oldukça düşük sindirilebilirlikleri vardır ve tavsiye edilmezler.bunların yerine süt hayvanları için çiğit ve soya fasülyesi (kırılıp,kızarmış) çok daha değerli yağ kaynaklarıdır.kanola ve diğer bütün yağlı tohumlular işlemden geçirildiği takdirde (roller,cracked) rahatlıkla rasyonlara dahil edilebilirler.bunlar da doymamış ve kısa zincirli ve doymamış yağ asitleri içerdiklerinden rumende oldukça aktiftirler,bu yüzden çok düşük miktarlarda kullanılmaları tavsiye edilir. Ruminantlarda trigliseridlerin sindirilebilirlikleri serbest yağ asitlerinden düşüktür. Yağ asitlerinin serbest formda ya da doyurulmuş trigliserid formunda oluşuna göre sindirilebilirlik katsayıları değişmektedir. 123

11 Trigliseridler;oldukça pahalı oldukları gibi çok yararlı yağlar değildirler.bunlar yağ asidi moleküllerinin gliserole bağlanmasıyla oluşurlar.hayvanların bu molekülleri yıkımlamak için çok fazla miktarda trigliserid lipaz enzimine ihtiyaçları vardır.ancak özellikle ruminantlar bu enzimi çok düşük miktarda üretirler ve hiçbir zaman tam anlamıyla absorbe edemezler. Yeni trendlerden yüksek oranda palmitik asit içeren kısa zincirli yağ asitlerinin doyurulmuş formlarının (fraksiyonize yağlar) en önemli özelliği ise süt yağı üzerine diğer by pass yağlardan daha olumlu etkisi olmasıdır.bu gruptaki yağların toplam yağ bileşimlerine bakıldığında daha yüksek metabolize edilir enerji değeri beklenirken yağ asitleri bileşimi gereği sindirilebilirlikleri düşüktür.buna rağmen diğer yağ gruplarından hatta yağ asidi formlarına ve üretim proseslerine göre Ca sabunlarından daha yüksek metabolize edilebilir enerji değerleri yakalanabilir. Hayvan beslemeciler Ca sabunlarını; Ca bileşimi,yüksek sindirilebilirlik,doymuş/doymamış yağ asidi bileşimi, süt miktarı ve fertilite üzerine olumlu etkisinden,fraksiyonize yağları; sıcaklık stresi üzerine ve süt yağı artışına olumlu etkisinden dolayı tercih etmektedirler. Ruminant beslemede ağırlıklı olarak palm yağlarının serbest yağ asitleri formlarını (fraksiyonize yağlar) ve Ca sabunlarını önermektedirler.bir yıl boyunca (bölgesel iklimlere ve besleme dönemlerine göre değişmekle beraber) bir oran vermek gerekirse %60-70 oranında Ca sabunu,%30-40 oranında Palm yağlarını (prilled=fraksiyonize yağlar) tavsiye etmektedirler. Yine Ruminanatlarda sıcaklık stresinin yoğun görülebileceği durumlarda hidrojenize yağlar da tercih edilebilmektedir.ancak hidrojenize yağların;sindirim sistemleri ve metabolizma işleyişi farklılıklarından dolayı domuzlarda daha etkin çalıştığı bilinmektedir. Laktasyon dönemlerinde yağların rasyonlara dengelenerek eklenmesinde fayda vardır.sadece vücuttan yağ mobilizasyonunun yoğun olduğu dönem olan ilk 6 haftalık dönemde kullanılması doğru değildir.mümkünse miktarı azaltılarak bütün dönemlerde rasyonlara eklenmelidir.bu sayede mevcut flora akışı bozulmamış olur. 124