Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu"

Transkript

1 Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015 tarihinde Daðlýca-Yüksekova yolunun ulaþýma açýlmasý maksadýyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan yol kenarýna yerleþtirilen El Yapýmý Patlayýcýlarýn patlatýlmasý ile iki zýrhlý aracýmýz aðýr hasar görmüþ, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur. SAYFA 11 DE "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu SAYFA 5 TE 08 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Av. Bekir Çetin AKP li Eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker: MHP terörü protesto edecek MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 7 DE Semrin Kaleli Çorum halký gelecekten umutsuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi.. SAYFA 5 TE Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. SAYFA 2 DE Bayat, MYO istiyor DE 7 Ne enayiymiþim! Mustafa Eker TOPLUMSAL UZLAÞIYI ÜRETMEDE ÝLETÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM DÝLÝNÝN ÖNEMÝ Toplumsal uzlaþý; her konuda olmasa bile, toplumu toplum yapan ve bir kýlan konularda, toplum tarafýndan ortalama ayný davranýþ biçiminin sergilenmesidir. Buna kederde, tasada ve kývançta bir olmak da denebilir. Ýrfan Çaðlar SAYFA 9 DA Külcü: 5 Yeni Stadyum Ýhalesi Ýki hafta içinde yapýlacak AK Parti eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý "Ne Enayiymiþim" baþlýk yazý dikkat çekti. Mustafa Eker Ýl Genel Meclisi Baþkaný olduðu döneme ait ilginç bilgiler paylaþtý. Eker'in paylaþtýðý yazý þöyle: "Geçen on yýllýk siyasi hayatýmda yaþadýklarým gördüklerim ve bildiklerimle anlýyorum ki enayiymiþim. Aldýðým bütün görevlerde parti ve millet hayrýna ne yapabilirim deyip çalýþýp didinirken gerçek '' hayr''ýn bir abi peþinde koþmak olduðunu görmediðim için enayiymiþim, Dava ekip ve arkadaþlýk ruhuna inanarak baþkanýmý arkasýndan vuran '' kanka'' sýna biat edip ihanet etmediðim için önümdeki makam ve rantlarý adam satmama uðruna teptiðim için enayiymiþim, milletvekili akrabasý olduðum halde bunu hiç dile getirmeden kendi çabam ile çalýþmayý seçip mümkün olduðunca ayný karelere girmediðim için enayiymiþim. SAYFA 9 DA Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek... AK Parti'den aday adayý TE baþvurusu DE Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. SAYFA 3 TE Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. SAYFA 6 DA Av. Altan Akpýnar "Vatandaþlarýmýz kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Esnaftan teröre karþý birlik mesajý Yalçýn Kýlýç

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Yoksulluk sýnýrý ELEMAN ARANIYOR 04: :07 Kurumumuz bünyesinde 3 bin 732 TL 12:45 Manisa'nýn, Burhaniye, görevlendirilmek üzere 16:19 Kemalpaþa ve Selçuk'un kurtuluþlarý (1922) - 19:11 Dünya Okuma Yazma 20:33 Günü - Yaprak dökümü Ýnsanlarýn seni sevmesini istiyorsan, dünya malýna ehemmiyet verme! Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0247 3,0258 EUR 3,3721 3,3734 STERLiN 4,6140 4,6172 2,5321 2, JPY YENi Günün Þiiri ASIL ADI GÖKYÜZÜ Bir gülün çizdiði boþlukta bakýþlarým Hýz istiyorum, bir bulut aralýðýnda o Saðnak diyorum, gözlerimizde birden Duraklar, pazar sabahlarý, uzak Marmaris'lerden Yapraklarý deli bir güneþle ýslak Bir günde uçup dönerek güneye, terlemeye Buðular içinde yol alýyor gül. O var ya yýllardýr sana yönelmiþ Geç kalmamýþ merhaba Sisten sýyrýlan uçak Ýdamdan az önceki telefon Düþün, postacýyý keyiflendiren telgraf Bunlarýn tadý gibi, gül Zaten baþýndan beri ellerimizde Epeydir ezberlemiþiz yakuttan hýzýný Duymuþuz buðulu rengini Saçlarýmýzda meþhur sarhoþluðu Sana yaklaþýyor gül. Ona bu hýzý, ona rengini veren Biliyorsun, eylülün en haylaz yeri Hisar'ýn en güneþli odasý Yýllara direnebilmiþ olmak Ýþte terliyor gene Üstümüzden geçiyor hýzla Yazlarý koca bir güneþle yaþamýþ, saydam Güz olunca saðnaklar emzirmiþ onu Biliyorsun þimdiler daha bir yoðun Özlem koyultuyor rengini çünkü Þimdi iyi bak, yol alýyor sana Ýyi bakalým n'olur, Daha bir yakuta kessin rengi. EROL ÇANKAYA HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Aðustos ayý açlýk ve yoksulluk sýrýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen olarak her ay düzenli olarak yaptýðýmýz "açlýk-yoksulluk" araþtýrmasýna göre, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak belirlendi" Açlýk ve yoksulluk sýnýrýna iliþkin açýklamalarda bulunan Saatcý, "Memur Sen Konfederasyonumuz tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýkyoksulluk araþtýrmasýna göre Aðustos ayýnda Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak tespit edildi. Yapýlan araþtýrmaya göre giyim madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken; gýda, ýsýnma, barýnma, saðlýk, ulaþým, haberleþme, kiþisel temizlik ve bakým, eðitim-kültür, çevre ve su fiyatlarýnda artýþ olduðu gözlendi. Temmuz ayýna göre Aðustos ayýnda gýda maddesi fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,02'lik bir artýþ oldu. Aðustos'da göze çarpan en büyük artýþ ise yüzde 29,73 artýþla salatalýk, yüzde 27,74 artýþla kiraz fiyatlarýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre giyim fiyatlarýnda ise Ahmet Saatcý ortalama yüzde 2,12'lik bir azalýþ gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimlerin yüzde 2,12 artýþla çocuk eþofmaný, yüzde 2,09 artýþla çocuk çorabý ücretleri olurken; en çok göze çarpan düþüþler yüzde 7,37 azalýþla kadýn ceketi, yüzde 6,81 azalýþla erkek gömleði, yüzde 6,74 azalýþla kadýn ayakkabýsý, yüzde 6,72 azalýþla erkek tiþörtü ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,12'lik bir artýþ gözlendi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda herhangi bir deðiþiklik gözlemlenmezken; Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,72'lik bir artýþ oldu. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,66'lýk bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0,34'lük bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 6,79 artýþla uçak bileti ücreti, yüzde 3,31 artýþla araba kiralama ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 3,8 azalýþla benzin, yüzde 2,33 azalýþla mazot yüzde 2,64 madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 3,54'lük bir artýþ olarak yansýdý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 11,77 artýþla PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,71 artýþla mektup gönderme ücreti (aps) fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 0,46'lýk bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 3,37 artýþla misafir kolonyasý, yüzde 2,25 artýþla tuvalet kaðýdý, yüzde 1,33 azalýþla traþ malzemeleri madde fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 1,47'likbir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre deðiþimin yüzde 11,61 artýþla yazýcý, yüzde 9,11 artýþla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarmadde fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 2,28 azalýþla TV yayýn masraflarý (uydu alýcýsý, çanak anten), yüzde 1,16 azalýþla spor müsabakalarýna giriþ ücreti madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,32'lik bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 0,52 artýþla pencere (pvc), yüzde 0,15 azalýþla sýhhi teçhizat malzemeleri (musluk) madde fiyatlarýnda olduðu gözlendi" þeklinde kaydetti. Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. Þehitler için dua eden gruptakiler, ellerindeki Türk bayraklarý ile slogan atarak, valilik karþýsýna kadar yürüdü. Burada "ülkücü yemini" eden grup, daha sonra Ülkü Ocaklarý baþkanlýðýna geçti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, burada yaptýðý açýklamada, "Bir avuçta olsak gecenin saat kaçý olursa olsun bir araya geldik. Bu sebeple Her nerede olursa olsun Doðu'da Güneydoðu'da polisimize askerimize haince saldýrýlarda bulunanlar Çorum'daki siyasi uzantýlarýnýn parti binalarýnýn önünde devlet korumasýyla güvenlikleri saðlanýyor. Burasý bir Diyarbakýr, bir Hakkari deðil, Polisimize, askerimize el kaldýrmaya hiç kimse cesaret etmesin. Bunun bedelini de en aðýr þekilde ödeteceðimizden de kimsenin þüphesi olmasýn. Bu vesile ile duyarlýlýk gösterip, gecenin bu saatinde burada bulunan herkesten Allah Razý Olsun. Bütün Çorum görmüþtür ki, ülkücüler var olduðu müddetçe bu vatan var olacaktýr" Yýlmaz MERT YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arslan kýzý Gamze Taþaðal ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Tekerlekli sandalye basketbol takýmýna özel otobüs Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Kültür ve Turizm Vali Ahmet Kara Müdür Ali Özüdoðru, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, gazeteciler ve bazý kurum müdürleri katýldý. Toplantý da konuþan Vali Ahmet Kara, Daðlýca'da teröristler tarafýndan askerlerimizin þehit edilmesini kýnayarak, "Meydana gelen üzücü hadiseden sonra içimiz yanmakta. Terörü bir kez daha lanetliyorum. Yaralý askerlerimize Allah'tan þifa þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" Vali Ahmet Kara, Çorum'da þuana kadar 16 dershanenin okula dönüþtüðünü söyledi. Kara, "Yasa gereði dershaneler Türkiye'de kapandý. Ýsteyen özel okula dönüþtü. Çorum'da da 13'ü lise, 1'i ilköðretim, 2 tanesi de ortaokul olarak dönüþtü. 2 dershanenin baþvurusu ise reddedildi. 3 tanesi de kendi sahipleri tarafýndan kapatýldý" diye kaydetti. Çorum'da geçen hafta merkez ile birlikte Alaca ve Osmancýk'ta bulunan toplam 6 özel okul ve 4 dershaneye yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Kara, "Okullarda yapýlan aramalardan haberdarýz. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn emriyle operasyon yapýldýðý için Valiliðin tamamen dýþýnda bir operasyondu. Aramalar yapýldý ve çeþitli belde, bilgi ve delil olabilecek eþyalara el konuldu. Gereði yapýlýyor" Çorum'da yaþayan göçmenlerin durumu hakkýnda bilgi veren Kara, il genelinde 3 bin 756 göçmenin yaþadýðýný söyledi. Çorum'daki göçmenlerin Irak aðýrlýklý olduðunu dile getiren Vali Kara, ülkelerindeki iç karýþýklýktan kaçýp gelenlerin yaný sýra eðitim için gelen yabancý öðrencilerin de göçmen statüsünde olduðunu hatýrlattý. Göçmenlerin olaylara karýþma oranýnýn düþük olduðunu kaydeden Vali Ahmet Kara, "Halkýmýzda göçmenlerin olaylara çok karýþtýklarý gibi bir algý var. Dilencilik ve kendi aralarýnda kavgalarý oluyor. Normalde asayiþimizi bozacak þekilde henüz bir faaliyetleri yok. Bu algýnýn sebebi ise þu: Genelde iþsiz olduklarý için parklarý iþgal ediyorlar. Dolayýsýyla kalabalýk gözüküyorlar. Sanki bütün þehri iþgal etmiþ gibi bir algý oluþuyor. Halbuki hepsi il merkezinde deðil. Alaca, Sungurlu ve Ýskilip gibi ilçelerde de yaþayanlar var. Bunlar neticede ülkelerindeki iþ savaþtan kaçýp ülkemize sýðýnmýþ insanlardýr. Biz yüzyýllardýr hep sýðýnmacýlara kapýmýzý açmýþýzdýr. Ülkelerinden can güvenlikleri nedeniyle kaçýp gelen insanlar biraz rahatsýz etseler de tahammüllü olmak durumundayýz" diye kaydetti. GÖÇMEN BAÞINA GÜNLÜK 4 TL YARDIM Ekonomide göçmenlerden dolayý her hangi bir olumsuzluðun söz konusu olmadýðýný savunan Vali Kara, þunlarý söyledi: "Bunlar sonuçta aldýklarý parayý bizim ekonomimizin içinde harcýyorlar. Bu paralar yine milli ekonomi içinde kalýyor. Devlet çok para veriyor diye bir algý var. Nüfus baþýna 4 TL ödeniyor. 4 kiþilik bir aile günlük 16 TL alýyor. Devletten almýyor. Sosyal Yardýmlaþma Vakfýmýz tarafýndan ödeniyor. Vakýf sosyal amaçlý olarak var, devletin verdiði her hangi bir para söz konusu deðil. Kayýtlý olan göçmenler ayrýca hastanelerden de yararlanabiliyor" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum'da tekerlekli sandalye basketbol takýmý oyuncularýna, özel olarak tasarlanan 1 milyon TL deðerinde otobüs hibe edildi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn "Spor Ýçin Engel Tanýmýyoruz" projesi kapsamýnda Çorum'daki tekerlekli sandalye basketbol takýmý da unutulmadý. Engelli sporcular için özel olarak dizayn edilen 34 koltuk kapasiteli otobüs, düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne teslim edildi. Araç hakkýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'den bilgi alan Çorum Valisi Ahmet Kara, 1 milyon TL deðerindeki otobüsün özel olarak hazýrlandýðýný açýkladý. Vali Kara, engelli sporcularýn otobüse hiç kimseden yardým almadan inip binebildiklerini söyledi. Kara, özel otobüsün kentteki tüm engelli sporcularýn kullanýmýna tahsis edileceðini ifade etti. Otobüsü kullanacak olan Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý, bu yýl Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek. Otobüs, antrenman ve deplasman maçlarýna gidiþ için kullanýlacak. Programa katýlan kulüp sporcularý Mehmet Emin Söylemez ve Ýsa Aksoy, otobüs desteði için Vali Ahmet Kara ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e teþekkür etti. Yýlmaz MERT "Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacak" Eyyüp Çiçek Çorum Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, "Terör örgütü PKK'nýn Hakkari ve Diyarbakýr'da yapmýþ olduklarý hain saldýrýyý lanetliyoruz" Yaptýðý yazýlý açýklamada "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bugünlerde, yüreklerimiz Hakkari ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný kýnýyor; þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" ifadelerini kullanan Çiçek, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý lanetliyoruz. Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçakça saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Ýl Genel Meclis Üyeleri ile toplantý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, dönemi Ýl Genel Meclis Üyeleri ile bir toplantý yaptý. Ýl Baþkaný Av Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Adem Candan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte bir önceki dönemde görev almýþ Ýl Genel Meclis Üyelerinin düzenlemiþ olduklarý toplantýya katýldýlar. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, geçmiþ dönemlerde Çorum'da çok güzel hizmetler üretildiðini, baþarýnýn saðlanan birlik ve beraberlik sonucu geldiðini, bu baþarýlar da Ýl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmýþ kiþilerin de büyük payýnýn bulunduðunu anlatarak, "Önümüzdeki seçimlerde yine yek vücut olup çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Yalçýn Kýlýç ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda milletimizin birlik ve beraberliðine kast eden her unsurun dimdik karþýsýnda olduklarýný belirten Kýlýç, "Tarih boyunca devletinin bekasý için hiçbir fedakarlýktan çekinmeyen esnaf teþkilatýnýn bugün de ayný özveriyi göstereceðine inancým tamdýr. Küçük hesaplar yaparak bu topraklardan yer kapmak isteyen kanlý terör örgütü þunu bilmelidir ki vatan bizim için kutsaldýr ve bu millet vatanýna uzanan her eli yüzyýllardýr olduðu gibi bugün de kýrmaya muktedirdir. Kendine sýðýnan için bir þefkat abidesi olan bu millet ihaneti gördüðü anda savaþ meydanlarýnýn eþsiz cengaveri olmayý bilmiþtir. Doðudan batýya, kuzeyden güneye Esnaftan teröre karþý birlik mesajý hepimiz bu milletin fertleriyiz. Toplumsal olarak milli bir þuurla hareket etmek ve hepimiz çevremizi kontrol etmekle mükellefiz. Görevimizi iyi yaptýðýmýz takdirde terör örgütünün kollarý kuruyacaktýr" Ayrýca Çorum Valisi Ahmet Kara Bey ile de görüþtüðünü dile getiren Baþkan Kýlýç, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, þehrimizin ve ilçelerimizin muhtelif noktalarýna bayrak asacaklarýný ayrýca Vali Bey'in Baþkanlýðý'nda ÇE- SOB'da bir toplantý yaparak teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý vereceklerini kaydetti. Birlik Baþkaný Kýlýç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Daðlýca bölgesinde düzenlenen terör saldýrýsý ve ardýndan bölgede sürdürülen operasyon sýrasýnda çok sayýda askerimizin þehit ve yaralý olduðu haberini derin bir üzüntü ile öðrendiklerini belirterek, "Ülkemizi derin üzüntüye boðan bu alçak saldýrýda hayatýný kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza, milletimize acýlarýný içimizde hissederek baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan askerlerimize acil þifalar diliyorum" diye konuþtu.

4 "Vatandaþlarýmýz kan 4 üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Altan Akpýnar Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. Kaç þehit kaç yaralý var kimse bilmiyor. Hiçbir açýklama yok. Korkarým sayý çok yüksek" "Bu acýnýn tarifi yoktur, artýk bu acýya katlanmak olanaksýz hale gelmiþtir" diyerek açýklamasýna devam eden Akpýnar, "Hain emelleri için gencecik fidanlarýmýzýn can vermesine sebep olanlarýn ve buna engel olmayanlarýn bunun hesabýný er ya da geç vereceklerini bilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu topraklarda kardeþçe yaþayan vatandaþlarýmýz artýk kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecektir. Terör ve þiddetten beslenen zihniyetler Dünya' nýn hiçbir yerinde baþarýya ulaþamamýþtýr. Türkiyemiz'de de baþarýya ulaþamayacaklardýr. Gün birlik olma günüdür. Teröre karþý tek vücut olmalýyýz. 77 milyon vatandaþýmýz PKK terörünü lanetlemeli. Silahlar derhal susmalý, terör örgütü ülkemizi terk etmelidir. Hangi amaçla ve nereden gelirse gelsin terör ve vahþete karþý durmak insanlýk görevidir. Tüm þehitlerimize bir kez daha Allah' tan rahmet, yakýnlarýna ve ulusumuza baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde kaydetti. "ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi" Final'den esnaf çocuklarýna indirim 12. sýnýf öðrenciler için ise yüzde 15 indirimi kapsýyor. Protokol ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Final Eðitim Kurumlarý Çorum Ýl Müdürü Mehmet Emin Karlý arasýnda imzalanýrken, imza töreninde ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Latif Akdað ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan da hazýr bulundu. Atatürkçü Düþünce Derneði Gençlik Kollarý Daðlýca 'da gerçekleþen terör saldýrýsýný kýnamak için dün Pir Baba Çamlýðý önünde basýn açýklamasý yaptý. ADD Gençlik Kollarý Baþkaný Can Þahin, yaptýðý basýn açýklamasýnda "7 Haziran sonrasý demokratik kanallarýn týkanmasý ve ülkenin yeni bir seçim atmosferine sokulmasý sonrasý Suruç olayýndan sonra baþlayan terör saldýrýlarý sonucu 81'i kolluk gücü, 23'ü sivil 104 insanýmýzý yitirdik. Daðlýca da 2007'de 12 þehit vermiþtik" Þahin, saldýrýlarýn sorumlusunun siyasal erk olduðunu iddia ederek, "Bu topraklarý kanla vatan yurt yaptýðýmýzý ve mücadelelerin günümüzde de sürdüðünü bilincindeyiz. Bölgede kolluk güçleri kýþlalarýna karakollarýna adeta hapsedilmiþ, yaygýn deyimle köpekler salýnmýþ, taþlar baðlanmýþtýr. Yüz yýldýr Sevr oyununu bozan Türk ulusuna öfke ve kinini kaybetmeyen ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi. Biz Atatürkçü Düþünce Derneði olarak yaþam hakkýnýn en temel ve kutsal hak olduðunun bilinci ile terörün her türlüsünü lanetliyoruz, ülkenin içine düþtüðü krizden sýyrýlmasý için baþta siyasiler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini vurguluyoruz. Ülkemizin ve ulusumuzun baþý saðolsun." Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ile Çorum Özel Final Temel Lisesi arasýnda indirim protokolü imzalandý. ÇESOB'a baðlý tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlarýn çocuklarýnýn yararlanacaðý protokol 9, 10 ve 11. sýnýflara kayýt yaptýran öðrencilere yüzde 10, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerinin mutlu günü "Geleceðini kan ve rant üzerine kuran terörü lanetliyoruz" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlý Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'da meydana gelen hain saldýrýlar sonucunda þehit düþen güvenlik görevlileri yayýnladýðý taziye ve terörü kýnama mesajýnda, "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde, yüreklerimiz Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah'tan Rahmet, ailelerine ve milletimize baþ saðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" "Geleceðini kan ve rant üzerine kurmuþ terör örgütünü, Memur Sen olarak kýnýyoruz" diyen Saatcý, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Vatandaþýmýzý saðduyuya davet ediyoruz.hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçak saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Büyük Memur- Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi saðduyuya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çifti düzenlenen törenle dünya evine girdiler. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimlerine katýlarak genç çiftin nikah þahitliðini yaptý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mesut Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimine katýldý. Genç çiftin nikah þahitliðini de yapan Bekiroðlu, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerini tebrik etti. Bekiroðlu, genç çiftin bu mutlu gününde þahitlik yapmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Nurten - Fatih çiftine saðlýklý, huzurlu, mutluluk ve baþarýlarla dolu bir ömür diledi.

5 5 Çorum halký gelecekten umutsuzuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan eylül ayý olaðan toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Semrin Kaleli, sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsýnda þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýrlar dileyerek baþladý. "Bugün, böylesine derin acýlar içindeyken vatanýný seven bireyler olarak, bir ve birlik olma zamanýdýr" diyerek sözlerine devam eden Kaleli, "Bugün, toplumu ve bir arada yaþama kültürümüzü zehirleyen, sivilleri de hedef alma adiliðini gösteren terörü ve ona destek veren her türlü oluþumu, kan ve gözyaþýndan beslenenleri hep bir aðýzdan lanetleme zamanýdýr" TÜÝK verilerine göre 81 il içinde Çorum'un umut düzeyi araþtýrmasýnda 70.sýrada olduðunu dile getiren Kaleli, "Ýlimizdeki %30 vatandaþýmýz geleceklerinden umutsuz olduklarý beyan etmiþ. Üstelik bu veriler içinde kadýnlarýn umutsuzluk oraný daha yüksek. Çorum'da antidepresan kullanan kadýnlarýn sayýsý bir hayli yüksek üstelik erkeklerin 2 katý. Yine TÜÝK tarafýndan adrese dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 15 yaþ ve üzerinde yapýlan araþtýrmada okuma yazma bilmeyen toplam 28 bin hemþerimizin 22 bini de yine kadýnlardan oluþuyor. 8 Eylül yani Dünya Okuma Yazýna günü ve biz ilimizde bu tablo ile karþý karþýyayýz" þeklinde kaydetti. Son 60 günde ülkemizde 52 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Kaleli, "Global Politika ve Stratejisi Türkiye Kadýna Þiddetle Mücadele de Nerede? baslýðýyla yayýmladýðý rapora göre; Kadýna Karþý, Þiddetin Nüfusa Oranla en yoðun yasandýk iller arasýnda 81 ilimiz içinde Çorum 5.sýrada. Elbette ki resmi kurumu ve kuruluþlarýmýz birtakým çalýþmalar yapýyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kadýn Konuk Evleri, Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi gibi merkezler açmakta. Öyle ki bulunduðumuz noktada, bu çalýþmalarýn ötesinde kentsel bir koalisyon kurulmasý gerekliliði ortada. Bu sorunlar hepimizin, sadece kurumlardan beklemek Semrin Kaleli verine gönüllülerin ve STK'larýn aktif olarak içinde yer alacaklarý çalýþmalar yürütmeliyiz. Belediyemizin öncülüðünde kadýn konulu çalýþmalar daha etkili hale getirilmesi bu kapsamda belediye meclisimizin içinde kurulabileceðimiz 'Kadýn' konulu çalýþmalar yürütecek bir komisyon aracýlýðýyla ilimizdeki STK ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðümüz ile ortak çalýþmalar sayesinde bu tabloyu deðiþtirebileceðimiz inancýndayýz. Baþkanýmýz ve meclis üyesi arkadaþlarýmdan ilimde yaþayan bütün kadýnlar adýna bu çalýþmalar için bize destek olmanýzý rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile yapýlan protokol gereði belediyeye devredilen stat ve çevresinde yapýlaþmaya karþý olduklarýný dile getirerek, "Bu konunun ciddiye alýnarak bir referandum yapýlmasýný istiyoruz. Çorumlu'nun Çorum halkýnýn kendi kullandýðý þehir stadyumunun yerine ne yapýlacaðýna, nasýl kullanýlacaðýna kendisinin karar vermesini doðru buluyoruz. CHP meclis grubu olarak bu konuda projeler hazýrlanmasý, belediyenin organize edeceði bir proje yarýþmasý açmasýný istiyoruz. Tabi emsal düþürülerek yeþil alan korunarak. Bunlarý söylerken de Çorum'a yapýlacak olan faydalý yatýrýmlarýnda karþýsýnda olmadýðýmýzý belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ ÇESÝAD Baþkanlýðýna Mehmet Karaca seçildi Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði'nin (ÇESÝAD) 5. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Toplantý sonucu yeni Yönetim Kurulu Baþkaný ve Yeni yönetim Kurulu üyeleri oy birliði ile seçildi. Genel Kurulda Mehmet Karaca Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna oy çoðunluðu ile getirildi. Haber Servisi Stadyum ihalesi davalarýna red Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeni yapýlacak belediye hizmet binasýnýn yerini halka soracaklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda terör, stat yeri ve yeni belediye binasý ile ilgili deðerlendirmeler de bulundu. Sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsý sonucu þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýr dileyerek baþlayan Baþkan Külcü, "Müslümanlar için þehit mertebesinin yeri faklýdýr. Her Müslüman þehit olmak ister. Her þeye raðmen ateþ yüreðimize düþmekte ve yakmaktadýr. Þimdiye kadar terör olaylarýnda 40 bine yakýn insanýmýzý kaybettik. Önce Asala vardý. Yurt dýþýnda diplomatlarýmýza suikastlar düzenlerdi. Daha sonra PKK ortaya çýktý. Bu iþin içinde uluslar arasý istihbarat örgütler, silah tüccarlarý, petrol tüccarlarý ve içeri de ki satýn alýnmýþ hainler var. Yapýlan eylemlerin hepsi toplumda infiale neden olmak için belli noktalar tarafýndan planlanmýþ olaylardýr. Türkiye Cumhuriyeti þimdiye kadar bu tezgahlardan geçti. Türkiye terör örgütüyle ve üst akýlla mücadele de galip gelecektir. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin" -YENÝ STADYUM ÝHALESÝ ÝKÝ HAFTA ÝÇÝNDE YAPILACAK- Sözlerine stadyum yeri ile ilgili yapýlan eleþtirilerek cevap vererek devam eden Baþkan Külcü, "Stadyum ile ilgili ilk çalýþmalara 2009 yýlýnda baþladýk ve 2011 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile protokol imzaladýk yýlýnda ise imar düzenlemesini yaptýk. Ýmar düzenlemesi tek bir 'hayýr' oyu olmadan 'oy birliði' ile yapýldý. O dönemde hiç kimse bir eleþtiri getirmemiþtir. Hatta proje hararetle beklenmiþ hýzlýca yapýlmasý istenmiþtir. Hiçbir þey gizli saklý yapýlmadý. Ne zaman burasý hasýlat paylaþýmý ile ihale edildi ne olduysa bir anda algý yönetimine baþlandý. Projenin kötü olduðu dile getirildi. Stat ve çevresine yapýlan proje 2-3 yýl içinde tamamlanacak. Bizde yeni stat ihalesini yetiþirse bu hafta yetiþmezse önümüzde ki hafta yapacaðýz" diye belirtti. -STADYUM ÝHALESÝ DAVALARINA RED- Stadyum yerinin satýþý ile ilgili yapýlan ihaleye açýlan davalarýn mahkeme tarafýndan reddedildiðini açýklayan Baþkan Külcü, "Ýmar Planý için açýlan davalar var. Bunlarda zaten belediye için olaðandýr. Karar çýkarsa gerekli imar düzenlemeleri yapýlýr" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Kent Park hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, Türkiye'nin en büyük suni göletinin Kent Park içinde yapýlacaðýný söyledi. Parkýn aðaçlandýrma çalýþmalarýyla birlikte milyon liraya mal olacaðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Þimdiye kadar 140 tane park yapmýþýz ve bunlarýn toplam yüzölçümü 500 dönüme denk geliyor tanede büyük park yaptýk" -YENÝ BELEDÝYE HÝZMET BÝNASI YERÝ HALKA SORULACAK- Yýllardýr gündemde olan belediye hizmet binasý ile ilgili çalýþmalara baþladýklarýný ve Hayvan Pazarý ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðünü de içine alan alanda proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Baþkan Külcü, "Hayvan Pazarýnýn olduðu bölgeye belediye hizmet binasýný yapmak için karar almýþtýk. Ancak diðer resmi kurumlar o bölgeye gitmeye sýcak bakmýyorlar. Belediyeye hergün 3 bine yakýn kiþi geliyor. Hayvan Pazarýnýn olduðu bölge vatandaþlar için uzak olabilir. Birde daha önce belediye hizmet binasý yeri olarak belirlenmiþ Akþemseddin Cami karþýsý var. Birkaç gün içinde belediye hizmet binasýnýn nereye yapýlacaðýný halkýmýza soracaðýz. Bu bir referandum olmayacak eðilim belirleme olacak. Halkýmýzýn kararýný alýp proje çalýþmalarýna baþlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Gökgözler Keþkek Þenliði düzenlendi Laçin ilçesine baðlý Gökgözler (Yavu) Köyü Muhtarlýðý ile Köy Derneði'nin iþbirliðiyle organize edilen 5. Geleneksel Keþkek Þenliði geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. Köy alanýnda düzenlenen þenliðe AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, CHP Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahtasýz, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, CHP Milletvekili aday adayý Dinçer Solmaz, iþadamý Bayhan Özsaraç ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ezgi Þenel ve Belgin Olukçu'nun sunduðu þenlikte Aþýk Hasan Yavuz, Aþýk Abbas Balcý baþta olmak üzere Filiz, Mazlum Karadoðan, Ufuk Coþkun, Gülabi Süzer, Selami Süzer, Volkan Olukçu ve Ýrfan Kýlýç sahne aldý. Keþkek ikramýnýn bulunduðu, hediye çekiliþlerinin yapýldýðý þenlikte ayrýca köy aðalýðý için de açýk artýrma düzenlendi. Yapýlan açýk artýrmada köy aðalýðýný 5 bin 100 TL ile Nihat Gökgöz kazandý. Çalyayla Köyü sakinlerinin de yoðun olarak katýldýðý þenlikte davetliler yerel sanatçýlar eþliðinde gönüllerince eðlendi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazar günü Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðüne ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yeni evli çifti tebrik ederken, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.kýlýç ayrýca, Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör olayýna da deðinerek, "Allah, ülkemizin üzerindeki bugünkü kara elleri bir an önce çeksin. Huzur içerisinde, kardeþçe mutlu bir þekilde yolumuza devam edelim" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi"nin ilk ayaðý Ýskilip'te baþladý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" kapsamýnda çalýþmalar yapmak üzere beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun eþi, Ýl Yönetim Kurulu Üyelerinin eþleri, Merkez Ýlçe Yönetimi ile birlikte Hitit Üniversitesi, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nda çocuklara yönelik barýþ temalý seramik eðitimi vermek üzere uzmanlarla Ýskilip'e geldi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Ýskilip'e geliþlerinde Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþi Ayfer Çatma, ilçe kadýn kollarý ve teþkilat mensuplarý karþýladý. "TÜM ANNELER ADINA TERÖRÜ LANETLÝYORUZ" Eðitim programý öncesi yönetim adýna açýklama yapan Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK Parti yönetimi ve anneler olarak terörü lanetlediklerini, siyaseti kanla beslenerek yapan ve örgütlerden destek alan gruplarý kýnadýklarýný söyledi. Kurt, "Daðlýca'da ve ülkemizin huzuru için görevleri baþýnda hain saldýrýlar sonucu þehit düþen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" etkinliði hakkýnda bilgi veren Milletvekili Kurt, "Gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn huzur içinde yaþayacaðý bir gelecek hazýrlamak amacýyla ülkemizin hizmetindeyiz. Çocuklar, barýþý, aktiviteyi, sosyalleþmeyi, sosyal ve sanatsal faaliyetlere katýlmayý öðrendikçe bu faaliyetler ülkemize, milletimize hizmet olarak yansýyacaktýr. Barýþ yolu, Arkeoloji ve yemek etkinliði çerçevesinde Boðazkale Hattuþa etkinliklerinin ilk ayaðýný gerçekleþtirmek, ilk tuðlalarýný yaptýrmak üzere Ýskilip'teyiz. Tarihimizi, çocuklarýmýzý, gençlerimizi, Hitit uygarlýðýnýn tanýtýmýný önemsiyoruz" þeklinde kaydetti.

7 7 KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz Temel Eðitim Okul/Kurum Müdürlüklerine Kaloriferlik, Sobalýk Ýthal Kömür ile Odun Alýmý Ýþi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :548 TON ÝTHAL KALORÝFERLÝK KÖMÜR, 142 TON ÝTHAL SOBA LIK KÖMÜR ve 116 TON TUTUÞTURMALIK ÇAM ODUNU ALIMI VE DAÐITIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : ekli listede belirtilen okul/kurumlara daðýtýmý yapýlacaktýr. c) Teslim tarihi : KÖMÜRLERÝN TESLÝMÝ SÖZLEÞME ÝMZALANMASINA MÜTE AKÝP 30 GÜN ÝÇERÝSÝNDE KURULUÞLARIMIZA TESLÝMÝ YAPILA CAKTIR. AYRINTILI teslim programý idari þartname ve teknik þartnamede yer verilmiþtir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Katý Yakýt Satýþ Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. Resmi ilanlar de 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, ð) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Standarda iliþkin belgeler: TSE Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: TEKLÝF EDÝLEN KÖMÜR ÝLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK ÞARTNAME ÝÇÝNDE YER ALAN ÖRNEÐE UYGUN OLA- RAK " ÜRÜN TANITIM FORMU" ÝSTEKLÝ TARAFINDAN MUTLAKA DOLDURULUP KAÞELENECEK, ÝM- ZALANACAK VE ÝHALE TEKLÝF DOSYASINA EKLENECEKTÝR. ÜRÜN TANITIM FORMUNDAKÝ BÝLGÝ- LER TAM VE OKUNAKLI OLACAK, FORM ÜZERÝNDE SÝLÝNTÝ KAZINTI YAPILMAYACAKTIR Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN KÖMÜR SATIÞI BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEK- TÝR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan proje yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: MHP terörü protesto edecek Bayat, MYO istiyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Remzi Çöplü, Adem Candan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Bayat Yüksek Okul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Bahadýr Ünlü, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar ve Halk Eðitim Müdürü Fatih Nigar ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Bayat ilçesine Meslek Yüksek Okulu kurulmasý yönündeki talep ele alýndý.baðcý heyet adýna yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Bayat ilçemiz tarýmsal faaliyetle ayakta durmaya çalýþan bir ilçemizdir.son yýllarda takibimizle yapýlan kamu yatýrýmlarý ile hizmet ve yaþam kalitesi artmaktadýr.baraj ve sulama yatýrýmlarýmýz devam etmektedir. Orta öðretimde Yurt sorunumuz bulunmamaktadýr.ýlçemizin geliþimine katký olacaðýna inandýðýmýz bir Meslek Yüksek Okulun kurulmasýný istiyoruz.bu konudaki talep daha önceki aylarda size de iletilmiþ ve ilçe ziyaretiniz ve bir ön incelemeniz olmuþtu.bugün Bayat heyetini ilçemize söz almýþ ve Senato Ýçin onay sürecini baþlatmýþ olarak ilçeye göndermek istiyoruz.bu hizmet ve yatýrým ilçemiz için son derece hayati öneme sahiptir." Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu da "Bayat ilçemize yatýrýmlarýmýzý ve hizmetlerimizi Yüksek Okul ile taçlandýrmak istiyoruz ve bu konuda desteðinizi bekliyoruz" Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü de "Yüksek Okulun kurulmasý halinde araç ve eleman olmak üzere her türlü desteði vermeye hazýrýz" þeklinde kaydetti. Rektör Alkan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek,"bayat ilçemizin talebi ile ilgili olarak gerek dernek ile gerekse Belediyemiz ile bir kaç kez görüþtük. Yerinde incelemeler de yapýldý.bayat ilçemize bir Meslek Yüksek Okulu açýlmasýný olumlu görüþle önümüzdeki günlerdeki toplantýsýnda Senatomuzun gündemine alacaðýz. Bu konu ile ilgili olarak bir çalýþma yapmak üzere Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Mustafa Býyýk görevlendirilmiþtir. Ýnþallah hayýrlý hizmetlere vesile olur" Görüþme sonrasýnda Bayat heyeti, Bayat ilçesinin her zaman yanýnda olan, yatýrýmlar ve hizmetler konusunda sürekli destek olan takip edip sonuçlandýran ve son derece önemli ve haklý yüksekokul talebi konusunda desteklerini esirgemeyen ve bu konuda çalýþma içinde olan Milletvekili Baðcý ve Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. BAYAT YOLU ÝHALE SONUÇLANDI Bayat heyeti ile bir deðerlendirme toplantýsý yapan Baðcý, "Ýhale sürecindeki tüm yolarý yakýndan takip ediyoruz.bayat yolu, köprü, istinat duvarý ve asfalt ihalesi sonuçlanmýþ ve firma sözleþmeye davet edilmiþtir.yaklaþýk 10 milyon liralýk bir yatýrým gerçekleþecektir. Firma bu hafta sözleþme imzalayacak ve gelecek hafta yer teslimi yapýlacaktýr. Ýskilip-Bayat-Çankýrý yolunun yapýmýna baþlandý. Bayat yolu da problemli köprüde þehir giriþi asfaltý da yapýlacaktýr.bayat ilçemizi güzelleþtirmeye devam edeceðiz" Baðcý Bayat'a yapýlmakta olan hastanenin inþaat sürecinde yaþananlarýn talihsizlik olduðunu ve iþin tamamlanmasý ile ilgili süreci Bakanlýkla takip ettiðini ifade ederek, "Yaþanan gecikmeden dolayý üzgünüz. Biz yatýrým kararý alýnmasý ve ödenek temini süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Ýþ baþladýktan sonraki süreç ise Bakanlýðýn kontrolünde. Alaca, Ýskilip ve Bayat hastanelerimizde yüklenici Müteahhitten kaynaklanan gecikmeler yaþandý. Ama o hastaneyi bitireceðiz" þeklinde kaydetti. Baðcý ve Bekiroðlu, "Bayat 7 Haziran seçimlerinde Çorum birincisi olmuþ ve bize en yüksek oyu vermiþtir. AK Parti milletin umudur. Bayatlý AK Parti'yi anlamýþtýr ve desteðini azaltmadan sürdürmektedir. Bayat'a olan hizmet ve yatýrýmlarýmýzý artýrarak devam edeceðiz.sulama, Baraj ve Yüksek Okul bölgeye mührümüz olacaktýr" dediler. Av. Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. "Ülkemiz yine kara bir gece yaþadý ve sabaha yine kara haberlerle uyandýk. Hakkari Daðlýca'da askerimize yapýlan mayýnlý saldýrý ile sayýsýný hala bilmediðimiz askerlerimiz þehit düþmüþ, yine sayýsý meçhul askerlerimiz yaralanmýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Türkiye dünden beri öylesine vahim durumlar yaþamýþtýr ki Türk milletinin devletimizi bu hale getirenlere soracaðý hesabýn þiddeti artmaktadýr. Þehitlerimizin geldiði saatlerde maç izleyen ve gol sevinçleri yaþayan baþbakan, hala 400 vekil hesabý yapan cumhurbaþkaný, olayýn üzerinden 18 saat geçmesine raðmen þehit sayýsýný bilmeyen veya bildiði halde kamuoyumuz ile paylaþamayan Genelkurmay bu acý tablonun birkaç parçasýdýr. Bütün bu hususlar ile ilgili geniþ kapsamlý basýn açýklamamýzý önümüzdeki günlerde þehitlerimizin acýsýný yüreðinde taþýyan bütün hemþerilerimizin katýlýmý ile yapacaðýmýz bir gösteri ile gerçekleþtireceðiz. Ancak þunu özellikle belirtmek isterim ki hesabýmýz sadece eli kanlý teröristlerle deðil, ayrýca onlarýn palazlanmasýna, silahlanmasýna, þehirlere yerleþmesine göz yumanlarý iledir. Þehit düþen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve bütün Türk milletine baþsaðlýðý temenni ediyorum. Allah askerimizi, polisimizi korusun ve bütün ailelerin sevinç ile evlatlarýna kavuþacaklarý günleri hepimize yakýn etsin"

8 YAÞAM 8 Kelime Avý Herþey Yolundaydý Küçük Alican 5 yaþýna kadar hiç konuþmamýþtý ve ailesi bu duruma çok üzülüyordu.o gün kahvaltýda birden: "Nerde bu kahrolasý þeker?" Babasý nerdeyse küçük dilini yutacaktý, annesi sevinçten aðlamaya baþladý: "Oðlum sen konuþabiliyorsun, þimdiye kadar niye tek kelime etmedin?" Alican asýk suratla: "Þimdiye kadar herþey yolundaydý!" Günün Sudoku Bulmacasý GDO'lu ürünler, kanser ve diyabeti artýrdý Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar (GDO) ile ilgili Türkiye'de herhangi bir denetim bulunmuyor. Bilinen ürünlerin baþýnda mýsýr, soya, pirinç ve buðday geliyor. Buðdayýn GDO'lu ilk gýda olduðunu söyleyen fitoterapi uzmaný Dr. Ümit Aktaþ, çaðýn hastalýðý kanser ve diyabetin GDO'lu ürünler ve kimya sektörü ile arttýðýný belirtiyor.günlük hayatta kullanýlan birçok GDO'lu (genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar) gýda ürünleri, saðlýðý tehdit ediyor. Fitoterapi uzmaný Dr. Ümit Aktaþ, Önce katký maddeleri ve GDO'lu ürünler ile gýdamýzý bozdular. Gýdalar da saðýlýðýmýzý bozmaya baþlayýnca ömür boyu kullanacaðýmýz kimyasal ilaçlarý bize sattýlar. diyor. Genetiði deðiþtirilmiþ buðdayýn insanlarý hasta ettiðini söyleyen Aktaþ, GDO'lu buðdaylarýn yaygýnlaþmasýyla mücadele edilen hastalýklarýn ortaya çýktýðýný söylüyor. Aktaþ, Çalýþmalar diyabet hastalýðýnýn son 12 yýlda yüzde 85 arttýðýný gösteriyor. Diyabete aday hastalarda ise yüzde 400 oranýnda artýþ var. Ýnsanlar tam tahýllý buðday yemeye teþvik ediliyor. Ancak bugün kullanýlan modern buðday genetiðine müdahale edilmiþ buðdaydýr. GDO'lu buðday, günümüzde mücadele ettiðimiz hastalýklarý ortaya çýkardý. Çölyak ve diyabet hastalýðý buðday yüzünden arttý. Bundan 10 yýl önce çölyak hastalýðý yoktu. 12 yýl önce diyabet hastalýðý 32 milyonken bugün 385 milyona ulaþtý. Eðer böyle devam ederse 30 sene sonra Türkiye'de diyabet çaðýn hastalýðý olacak. Diyabet kanserden daha tehlikeli boyutta. Bu, ciddiye alýnmasý gereken bir konudur. diye konuþuyor. Týp bilimi deðil, ilaç bilimi geliþti Dr. Ümit Aktaþ, geleneksel gýdalarýn bozularak insanlarýn ömür boyu kimyasal ilaç kullanmaya mahkum edildiðini söylüyor. Aktaþ, þunlarý aktarýyor: Bilimsel yayýnlarýn yüzde 90'ý ilaç firmalarý tarafýndan finanse ediliyor. Böyle bir ortamda siz bilimsel yayýnlarýn güvenilir ve tarafsýz olduðunu iddia edebilir misiniz? Bugün týp biliminin temel sorusu ben bu hastalýðý nasýl tedavi ederim?' olmasý gerekirken, bu hastalýða hangi ilacý verebilirim?' sorusu soruluyor. Bu soru ilaç biliminin sorusudur. Bugün týp bilimi geliþmedi, ilaç bilimi geliþti. Týp eðitimi, tamamen ilaç firmalarý tarafýndan finanse ediliyor. Hastalýklar bitmez çünkü ilaç firmalarý buna müsaade etmez. Eðer týp geliþseydi, hastalýklar artmaz, azalýrdý. Kansere karþý baðýþýklýk sistemini güçlendirmeli Fitoterapi uzmaný Aktaþ, týp fakültelerinde beslenme dersi verilmediðini dile getiriyor. Ülkemizde hastalýðýn ne olursa olsun reçete yazýlýr ondan sonra ne istersen yiyebilirsin deniliyor. þeklinde konuþan Aktaþ, Her insanýn doðuþtan kendi bünyesinde kendi doktoru vardýr ve bu doktorun adý baðýþýklýk sistemidir. Biz doktorlara düþen de baðýþýklýk sisteminin doðru ve dengeli þekilde çalýþmasýný saðlamaktýr. Baðýþýklýk sistemi bizi bütün hastalýklardan korur ve bütün hastalýklar meydana geldiðinde iyileþtirir. Yapýlmasý gereken tek þey kanser hastalarýnýn baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmektir. Bunun da tek yolu doðru ve katkýsýz beslenmedir. ifadelerini kullanýyor. Geleneksel beslenme tarzýna geri dönmeliyiz Saðlýklý bir hayatýn temelinde doðru ve dengeli beslenme olduðunu vurgulayan Aktaþ, þu bilgileri veriyor: Doðru beslenme iþlenmiþ gýdalardan uzak durmaktýr. Geleneksel beslenme tarzýdýr. Modern buðday, þeker ve hazýr mayadan uzak durmaktýr. Vücudumuzda en büyük baðýþýklýk sistemi organý baðýrsaklardýr. Vücudumuzda 100 trilyon kadar yararlý bakteri var. Biz bunlara bakmak zorundayýz. Genetiði deðiþtirilmiþ ürünler kullanýlmamalý. Evde tencere yemekleri piþmediði ve marketlerden hazýr beslendiðimiz sürece neden hastalýklar arttý demeyin. Geleneksel beslenmeye geri dönelim. Az ama kaliteli katkýsýz ürünler tüketelim. Doðru beslenme anlatýlmadýðý sürece insanlar hastalanmaya devam edecek. Hastalar, aktarlardan yardým istiyor Fitoterapi biliminin doktorlarýn ve eczacýlarýn birlikte çalýþtýðý bir bilim dalý olduðunu belirten Uzman Dr. Ümit Aktaþ, bu bilim dalýnýn aktarlarýn yapabileceði bir alan olmadýðýna dikkat çekiyor. Aktaþ, Aktarlar doktor deðildir. Hastalýklarý tedavi edemezler. Bakanlýðýn, aktarlarý çok iyi denetlemesi gerekiyor. Bizim ülkemizdeki sorun, doktorlar hastalarýna bitkiler hakkýnda bilgi vermiyor. Onlar da umutlarýnýn bittiði yerde umut tacirlerinin kucaðýna düþüyor. Burada yapýlmasý gereken, doktorlarýn fitoterapi eðitimi almasýný saðlamaktýr. Beklentimiz artýk Saðlýk Bakanlýðý'nýn fitoterapi eðitiminin üniversitelere vermesidir. Aksi takdirde hastalar, umut tacirlerinden medet ummaktan vazgeçmeyeceklerdir. diyor. Sinema 20:00 Eðlence Shrek Shrek, bataklýkta yaþayan yeþil bir devdir. Ancak onun sýradan yaþamý masal kahramanlarý pamuk prenses ve yedi cüceler, pinokyo ve kýrmýzý baþlýklý kýzýn bataða sürgün edilmesiyle deðiþir. Bu kahramanlarý sürgün eden kiþi kötü kalpli Lord Farquaad'týr. Shrek, masal kahramanlarýný kurtarmak için Farquaad'la anlaþma yapar. Buna göre Farquaad'ýn evleneceði kýz olan prenses Fiona'yý ejderhadan kurtarmasý gerekmektedir. Shrek yola çýkar. 20:15 Kapýþma Kapýþma'da her hafta 18 yarýþmacý, hem finale kalmak hem takým kaptanlarýyla düet yapabilmek hem de 20 bin liralýk ödülün sahibi olabilmek için kýyasýya kapýþýyor. Bunun için yapmalarý gereken tek þey, iki tur boyunca ayakta kalarak gecenin en iyi sesi olmayý baþarabilmek... Her þey bu kadarla da bitmiyor. 18 isim seslerini kapýþtýrýrken, kaptanlar da kendi takýmýný birinci yapabilmek için kapýþýyor ve gecenin sonunda elenen takýmýn kaptaný da yarýþmacýsýyla birlikte bu oyunlardan nasibini alýyor. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kartal 1 19:45 Sinema General Frank Lewis, Filipinli isyancýlarla birlikte saklanan teröristleri yakalamak için tartýþmalý bir baskýný yönetmektedir. Ancak helikopter pilotu Kaptan Amy Jennings ve onun ekibi, düþman sýnýrýnda düþürülür ve böylece görevleri tehlikeye girer. Onu kurtarmak için Lewis, en iyi adamý olan Matt Daniels'ý seçer. Tüm imkansýzlýklara raðmen Daniels, Jennings i kurtarmak için düþman bölgenin derinliklerine ilerler. Jennings gizli bir þarbon laboratuvarýnda tutulmaktadýr. Acaba Jennings i zamanýnda bulup, biyolojik silahlar kullanýlmadan önce onlarý yok edebilecek midir? Murat Kekilli 18 Nisan 1968 yýlýnda Adana'da doðan Murat Kekilli; Ýlk, orta ve lise eðitimini de Adana'da tamamladý. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin fakir olmasý nedeniyle tatillerde, Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarýnda çalýþmýþtýr. Adana'da gençlik sarayýnýn müdürü ile tanýþýp, onun yanýna gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaþýný görür ve hayran olur ve müzik hayatýna ilk piyano ile baþlar yýlýnda vatani görevi için askere gider, 1991 yýlýnda askerden döner ve yaþantýsýna faal olarak baþlar yýllarýnda Adana Devlet Konservatuvarý sýnavlarýný kazanýr; fakat, bir yýl kadar devam edip ayrýlýr. 1994'de Ýstanbul'a gelir bir grupta çalýþýr ve ilk grubunu Kilikyalýlar'ý kurar yýlýnda ise Yolcular grubu ile çalýþýr ve Eþek Gözlüm albümünü çýkartýr. Bu albümün istenilen yere gelmediði düþünülerek Ferdifon Müzik firmasý ile yollarýný ayýrýr. Daha sonra Boðaziçi Müzik ile anlaþýr ve 1999 yýlýnda Bu Akþam Ölürüm ismindeki albümünü çýkartýr. Bu albüm çok büyük bir patlama oluþturur.2002 Yýlýnýn Þubat ayýnda Boðaziçi Müzik ile Yedialtý adlý albümü çýkarýr. Ardýndan yine 2004'te Boðaziçi Müzik ile Avara albümünü çýkarýr yýlýnda Boðaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlý albümü çýkarýr. Uzun bir aradan sonra 2010 yýlýnda Boðaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çýkarmýþtýr. Albüm de tek parçaya klip çekilmiþtir. DÜÐÜN YAHNÝSÝ Malzemeler 8 Parça Kemikli Kuzu Eti 5 Adet Kuru Soðan 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 2 Adet Karanfil 2 Çay Kaþýðý Tuz 2 Çorba Kaþýðý Margarin Bir Miktar Yoðurt Yeterince Su Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak kuzu etini iyice yýkadýktan sonra bir tencereye koyalým.bol su ile iyice piþirelim. Piþerken üzerinde biriken köpüðü bir kaþýkla almayý ihmal etmeyelim.eti kevgirden geçirip suyunu süzelim.etleri kemiklerinden ayýralým. Temizlediðimiz etleri yoðurda bulayýp yada Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. Hz. Mevlana arzuya göre sade olarak yaðda kýzartarak bir tencereye alalým.etleri kýzarttýðýmýz yaðda halka halka doðradýðýmýz soðanlarý pembeleþtirelim. Tarçýn,karanfil ve tuzunu da ilave ederek kavuralým. Kavurduðumuz malzemeyi tencereye aldýðýmýz etlerin üzerine yaðý ile birlikte ilave edelim.20 dk kapaðý kapalý olarak piþirdikten sonra servis yapalým. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Kartal 1 21:30 Kanunsuzlar 23:30 O Güzel Topraklar 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Neþeli Ayaklar 20:45 Haber Saati 22:00 Hýzlý Teslimat 23:45 Dünyayý Geziyorum 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:15 Deniz Yýldýzý 20:15 Kapýþma 23:30 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:15 Manda Yuvasý 22:30 Süper Ýncir Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Shrek 21:40 Benim Dünyam 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar 23:00 Ýyi Seyirler

9 2 AÐUS- 08 EYLÜL 2015 SALI AKP li Eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker: Ne enayiymiþim Mustafa Eker AK Parti eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý "Ne Enayiymiþim" baþlýk yazý dikkat çekti. Mustafa Eker Ýl Genel Meclisi Baþkaný olduðu döneme ait ilginç bilgiler paylaþtý. Eker'in paylaþtýðý yazý þöyle: "Geçen on yýllýk siyasi hayatýmda yaþadýklarým gördüklerim ve bildiklerimle anlýyorum ki enayiymiþim. Aldýðým bütün görevlerde parti ve millet hayrýna ne yapabilirim deyip çalýþýp didinirken gerçek '' hayr''ýn bir abi peþinde koþmak olduðunu görmediðim için enayiymiþim,dava ekip ve arkadaþlýk ruhuna inanarak baþkanýmý arkasýndan vuran '' kanka'' sýna biat edip ihanet etmediðim için önümdeki makam ve rantlarý adam satmama uðruna teptiðim için enayiymiþim, milletvekili akrabasý olduðum halde bunu hiç dile getirmeden kendi çabam ile çalýþmayý seçip mümkün olduðunca ayný karelere girmediðim için enayiymiþim, bu akrabalýðý kullanarak bürokraside siyasette ve ticarette kullanmayý aklýma bile getirmediðim için enayiymiþim, meclis üyeliðimde geçen 5 yýllýk sürede bazý ''güç" lülere siyasi nezaket dýþýnda eðilmediðim bükülmediðim için enayiymiþim, koltukta tuzluk gibi oturmak yerine memleket sorunlarýný gördüðüm,tanýmadýðým kimsesizlere, ötelenmiþ ve göz önünde olmayanlara adil bir hizmet götürme çabasýnda olduðum için enayiymiþim, milletvekilinin köyüne teknik olarak gölet yapýlamayacaðý bilinmesine raðmen dört katý para ile yapýlan naylonlu gölete karþý çýktýðým için enayiymiþim, Kültür Sitesi devrinde adil bir çözüm arayýp bazý þeylere karþý çýktýðým için bana, '' ben Çorum'un (iki þahit huzurunda) Patronuyum'' diyen zata ben bir tek patron tanýyorum oda Baþbakandýr dediðim için enayiymiþim, meclis yönetimimde ayrýmsýz ve insan gönlünü inþa etmeye yönelik bölen deðil birleþtiren tercihler yaparak bazý '' Büyük' leri kýzdýrdýðým için enayiymiþim, OKA'da Çorum un hakký yeniyor dediðim için, Çorum toplantýsýnda Yönetim kurulu baþkanýnýn, bana dönüp Baþkan heyet önünde basýna çýkan bu konuda izahat bekliyorum; demesi karþýsýnda, rakamlarla haklýlýðýmý ispat için nasýl direndiðim de enayiymiþim, OKA kaynaklarýndan önce Samsun'a aktarýlan 7 milyon TL'den sonra Çorum'un almasý gereken para (Önerdiðimiz Panoramik müzesine yeterince destek verilmedi) baþka illere kaydýrýlma ihtimaline karþý çýktýðým için enayiymiþim, Büyük mücadelelerle aldýðýmýz Teknokent A:Þ nin yönetim kurulu üyesi olarak Muhasebesinin benim tarafýmdan tutulmasý istendiði halde etik bulmayarak Çorum SMMO'dan bir arkadaþýmýzýn seçilmesini önerdiðim için enayiymiþim, Özel araç kiralamak yerine Makam aracý olarak devletin arabasýný seçtiðim için Þoförüme özellikle trafik ýþýk ve yaya geçitlerinde ne olursa olsun duracaksýn dediðim için enayiymiþim, aracýma ben buradayým haa.. demek için isim baþ harf yada parti unvanýný hatýrlatan plaka almadýðým için enayiymiþim, Bir liralýk arazileri toplayýp hobi bahçesi adý altýnda on katýna satan rantçýlara karþý çýkýp, Ey Çorumlu kanun karþýsýnda zorda kalma kendini sömürtme dediðim için enayiymiþim, Valilik önüne getirilen bazý tiplerin Eker istifa diye baðýrttýran Çorum rantýný hala yemekte olan bazý kiþi ve kuruluþlara susmadýðým ve dik durduðum için enayiymiþim, içeriden yaklaþýk maliyeti alýnmýþ ve tek kiþinin girdiði Özel Ýdare ihalesinin iptal edilmesine kýzýp devreye giren siyasetçiye direndiðim için enayiymiþim, çoluk çocuðumu ihmal edip onlarýn ihtiyaçlarýný göz ardý ederek dedikodu olmasýn diyerek bir dönüm bir bað bile almadýðým için enayiymiþim, daha çok azýný yazdýðým yukarýdaki satýrlarý bir kez daha okuduktan sonra anladým ki.ben sahiden ''enayi '' imiþim diyesim geldi. Eee ne olacak? þimdi derseniz. Bu kadar yýl enayiliðe alýþmýþ adam ne yapabilir ki Durmak yok Enayiliðe devam. Uyanýklarýmýza gelince hepiniz görüyorsunuz zaten '' yol ''ve ''dava'' larýnda koþuyorlar." TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý Uslu baþkanlýðýnda yapýldý TBMM'de tarihinde yapýlan Güvenlik Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlar 25. Dönemin ilk Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda deðerlendirildi. Toplantý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Baþkanlýðýnda yapýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda yapýlan çalýþmalar ve alýnacak güvenlik tedbirleri deðerlendirildi. Toplantýya; TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Tamirci, Koruma Daire Baþkaný Nurullah Öztürk, Basýn Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer, Destek Hizmetleri Baþkaný Yasin Kalem, Sivil Savunma Uzmaný Mahmut Pulcuoðlu katýldý. "Terörü destekleyeni ve üzerinden siyaset yapanlarý lanetliyoruz" Çorum Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Þube Baþkaný Selahattin Ezer, Hakkari Yüksekova ilçesi Daðlýca bölgesinde terör saldýrýsýnda þehit olan askerlerimiz için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Ezer, mesajýnda "Güvenlik güçlerimize yapýlan menfur saldýrýyý kýnýyor, þehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine de baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum" Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Daðlýca bölgesinde düzenlenen terör saldýrýsý ve ardýndan bölgede sürdürülen operasyon sýrasýnda çok sayýda askerimizin þehit ve yaralý olduðu haberini derin bir üzüntü ile öðrendiklerini kaydeden Baþkan Ezer, "Ülkemizi derin üzüntüye boðan bu alçak saldýrýda hayatýný kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza, milletimize baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan askerlerimize acil þifalar diliyorum" diye konuþtu. Ezer, "Terörü yapaný, destekleyeni ve üzerinden siyaset yapanlarý lanetliyoruz. Teröre karþý tavrýmýzý göstermek üzere tüm esnaf ve iþ adamlarýmýzý ev ve iþ yerlerine Türk bayraðý asmaya davet ediyoruz" Çorum Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Þube Baþkaný Selahattin Ezer, ayrýca tüm esnaf ve vatandaþlara seslenerek, herkesin evlerine ve iþyerlerine ay yýldýzlý Türk Bayraðý asmasýný istedi. TOPLUMSAL UZLAÞIYI ÜRETMEDE ÝLETÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM DÝLÝNÝN ÖNEMÝ Toplumsal uzlaþý; her konuda olmasa bile, toplumu toplum yapan ve bir kýlan konularda, toplum tarafýndan ortalama ayný davranýþ biçiminin sergilenmesidir. Buna kederde, tasada ve kývançta bir olmak da denebilir. Toplumsal uzlaþý, ayný zamanda, milletleþme sürecinin de temelidir. Güçlü bir milletleþme süreci, kendisini güçlü bir toplumsal irade olarak ortaya koyar. Güçlü toplumsal iradenin arka planýnda da güçlü bir milli kültür olgusu vardýr. Yani; toplumsal uzlaþý, milletleþme sürecine ivme kazandýrýrken, ayný zamanda toplumsal iradeyi de güçlendirir. Bu yüzden milli kültürün canlý tutulmasý önemlidir. Çünkü, kendi kendini üretebilen ve yenileyebilen bir toplumsal yapý ancak milli kültür ile inþa edilebilir. Toplumsal uzlaþý, saðlýklý bir toplum hayatý için olmazsa olmazdýr. Barýþýn, anlaþmanýn, paylaþmanýn ve birlikte yaþamanýn son derece önemli olduðu günümüz konjonktüründe, bunlarýn kesiþme noktasý olan uzlaþmaya çok ama çok ihtiyacýmýz var. Zira kaosun, belirsizliðin ve terörün pik yaptýðý günümüzde sinirler gergin. Bu baðlamda, toplumun soðukkanlý düþünebilme yeteneði de giderek azalýyor. Üstüne üstlük bir de seçim sürecine giriliyor. Bu yüzden, söz konusu süreçte, toplumun sinirleri biraz daha gerilecek gibi görünüyor. Bütün bunlar bir taraftan,toplumsal hoþ görü ve uzlaþýya olan ihtiyacýmýzý artýrýrken, diðer yandan da toplumsal saðduyuyu ön plana çýkartma sorumluluðumuzu da zorunlu hale getiriyor.toplumsal uzlaþýya dayanan ve iliþkiler sistemini sürdürülebilir kýlan bir hayatýn inþasý, sevgi dilini ve empatiyi merkeze alan bir iletiþim ile mümkün olabilir. Ýletiþim; insanlarýn günlük hayatta duygu, düþünce ya da isteklerini, belli kalýplara uygun bir þekilde ve uygun bir dille iletmeleri çabalarýna verilen isimdir. Ýletiþim insani ve sosyal bir ihtiyaçtýr. Bu baðlamda iletiþim, insanlarýn sosyal ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna katký saðlayarak,bir þekilde sosyal hayatý da anlamlý kýlar. Sosyal hayatýn anlamlý kýlýnmasý, Ýletiþimin dili ile doðrudan alakalý bir durumdur. Ýþte bu yüzden iletiþimin dili üzerinde durmak gerekiyor.ýletiþimin dili çok yönlü oluþturulabilir. Bu tamamýyla kiþi, grup ya da toplumsal odaklarýn niyetine baðlýdýr. Söz konusu aktörler; toplumsal yapýyý ve iliþkiler sistemini nasýl kurgulamak istiyorlarsa, iletiþimin dilini de öyle belirleyeceklerdir. Yani nefret dilini kullanabilecekleri gibi, sevgi ve hoþgörü dilini de kullanabilirler. Bunlardan birincisi kaos ya da çatýþmayý beslerken, ikincisi de uzlaþma ve dayanýþmayý üretecektir. Dil, duygularýn ya da düþüncelerin kelimelerle ortaya konmasýdýr. Burada, vurgu ve aksan önemlidir. Yani siz konuþurken önceliklerinizi ve hassasiyetlerinizi vurgu ve aksanla ifade edersiniz. Öfkeli bir dil soðuk ve sert bir aksanla, sevgi odaklý bir dil de yumuþak bir üslup ya da aksan ile temsil edilebilir. Ýletiþim dilinin oluþturulmasýnda niyetin öneminin altýný çizdik. Eylemler niyete göre þekillenir( Ýnnemelaðmalu bin niyat). Yöneten güç, tek yanlý otoriteryanizmi hedefliyorsa, iletiþimde çatýþma dilini ön plana çýkacaktýr. Çatýþma dili; toplum mühendisliði ve algý dizayn araçlarý ile güçlendirilirse, toplumsal katmanlarý çaresizlik ve sonrasýnda da teslimiyet duygusuna götürür. Toplumun bu noktaya gelmesi, duygularý bastýrýlmýþ bir zavallýlar yýðýnýn ortaya çýkmasý demektir. Yöneten akla kendisini muhtaç hisseden böyle bir kitle, zamanla bu gücün deðirmenine su taþýyan, onu ve onun yanlýþlarýný tartýþmayan ve kayýtsýz þartsýz ona itaat eden mankurtlara dönüþecektir. Ýletiþimde niyet uzlaþýdan yana þekillenirse, bu defa iletiþimin dili sevgi merkezli oluþacaktýr. Böyle oluþan bir iletiþim dili, toplumsal yapýnýn inþasýna ve iliþkiler sistemine olumlu ivme kazandýrabilir. Bu da; bir yandan toplumsal güveni tesis ederken, diðer yandan da insan haklarýna iþlerlik saðlar. Böylece toplumsal yaþamda insani ve etik deðerler ön plana çýkar. Yani, daha güzel ve daha yaþanýlabilir bir hayat tesis edilerek, sosyal sinerji gerçekleþir. Sosyal sinerji, toplumdaki farklý unsurlarýn paylaþmasýnýn oluþturacaðý varsayýlan ek enerjinin adýdýr. Söz konusu olan bu enerji, daha güçlü bir toplumsal irade ve güven olgusunu da beraberinde getirir. Hal böyle olunca, toplumca, iletiþimin dili konusunda bir tercihle karþý karþýya kalýyoruz. Ya sevgi dilini kullanarak toplumsal potansiyeli toplumsal kalkýnma enerjisine dönüþtüreceðiz, ya da çatýþma dilini kullanarak toplumsal yapýda kaosa veya belirsizliðe davetiye çýkaracaðýz. Bu tercih son derece önemlidir. Çünki, yüksek dereceli bir strarejik kararý içerir. Yani toplumsal anlamda fýrsat maliyeti yüksek olan bir karardan bahsediyoruz. Bu fýrsat maliyetini oluþturan unsurlar; kaos, belirsizlik, korku, panik, toplumun kendisine yönelik öz güvenini ya da öz saygýsýný kaybetmesi, çatýþma vb. olumsuz geliþmeler olarak sýralanabilir. Toplum, her zaman böyle bir maliyetin altýndan kalkamayabilir. Sonuç bazen bir toplumsal tefessüh veya bir kaht-ý ricale dönüþebilir. Makul ve mantýklý hiç bir kimsenin ya da toplumsal aktörün böyle bir sonuca razý olmasý düþünülemez. Eðer kendimizi Müslüman Türk Milletinin bir parçasý olarak kabul ediyorsak; inancýmýzýn birlik, kardeþlik ve dayanýþma konularýndaki tembihlerini görmezlikten gelemeyiz.bunun böyle bilinmesi gerekiyor.ýletiþimin 9 Prof.Dr.Ýrfan Çaðlar Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný dilinin nasýl olmasý gerektiðinin de altýný çizen bu tembihlerden bazýlarýný þöyle ifade etmek mümkündür: *"Kullarýma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra þeytan aralarýný bozar. Çünkü þeytan insanýn apaçýk düþmanýdýr."(ýsra Suresi 53. Ayet) *"Siz beþeriyet için meydana çýkarýlmýþ en hayýrlý bir ümmetsiniz. Ýyiliði emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalýþýrsýnýz ve Allaha inanýrsýnýz." (Al-i Ýmran Suresi 110. Ayet) *"Hepiniz topluca sýmsýký Allah'ýn ipine sarýlýn, parçalanýp ayrýlmayýn."( Al-i Ýmran Suresi Ayetler) *"Müminler kardeþtir. Kardeþlerinizin birbirleriyle savaþmasýna müsaade etmeyin, onlarýn arasýný düzeltin."( Hucurat Suresi 10. Ayet) *"Ýyilik ve takva üzerine yardýmlaþýnýz, kötülük ve düþmanlýk üzerine yardýmlaþmayýnýz."( Maide Suresi 2. Ayet) Ýnancýmýzýn bu konularla ilgili çok sayýda baþkaca tembih ve telkinatlarý da var. Bunlara bakýlarak, iletiþimin dilinin, güzel söz ve iyiliðin emredilmesi dýþýnda oluþturulmasý mümkün görünmüyor. Öte yandan, toplumsal hayatýn temel dokusunu oluþturan iliþkiler sisteminin tesisinde de; birliði, beraberliði, sevgiyi ve uzlaþmayý ön plana çýkartmamýz gerekiyor. Çünkü böyle bir sorumluluðun,bir Müslüman olarak boynumuzun borcu olduðunu söylemek, yanlýþ olmayacaktýr.. Bunu ben söylemiyorum. Yukarýda da ifade edildiði üzere, inancýmýzýn en temel kaynaðý olan ayet ve hadisler ortaya koyuyor. Ýnancýmýz açýsýndan iletiþimin en baþat rolü; iyiliði emredip, kötülükten kaçýnmayý saðlamaktýr. Gerisi teferruattýr.sonuç olarak denilebilir ki; Ýnancýmýz ve kültürümüz bizim hayatýmýzý inþa etme ve iliþkiler sistemini kurma noktasýnda yol haritamýzdýr. Bu iki kaynaðýn ilkeleri ve tembihatlarý bizim için fevkalade önemlidir. Hatta olmazsa olmazlarý ifade eder. Bu yüzden; hýrslarýmýzdan arýnarak,gerekirse kavga kýlýcýmýzý mum ederek ve hepsinden daha da önemlisi, empatiyi ve sempatiyi iliþkiler sisteminin merkezine koyarak bir sevgi, nezaket ve uzlaþý toplumunu oluþturmamýz gerekiyor. Yine, ülkenin içinde bulunduðu hassas konumu da hesaba katarak, iletiþimin dilini de sevgi merkezli tanzim etmek lazýmdýr diyorum. Uzlaþmaya, birbirimizi anlamaya ve ortak bir iletiþim dili oluþturmaya mecburuz diyor, saygýlarýmý sunuyorum.

10 10 MHP'li Oktay Vural'dan Erdoðan'a: Baþkanlýk sevdan için daha ne kadar þehit vereceðiz? TBB Adli Yýl Açýlýþ Törenine Çorum'dan katýlým Türkiye Barolar Birliði Yönetimi, baro baþkanlarý, avukatlar, sivil toplum örgütü ve meslek örgütü temsilcileri ile vatandaþlar Türkiye Barolar Birliði'nde düzenlenen Adli Yýl Açýlýþ Töreninde bir araya geldi. Açýlýþ töreninde konuþma yapan Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar Adli yýl açýlýþ törenlerinde Barolarýn ve Türkiye Barolar Birliðinin yok sayýldýðýný fakat bu soruna Barolar ve Türkiye Barolar Birliði olarak izin verilmeyeceðini söyledi. Akpýnar, "Demokratik bir hukuk devletinde, geçerli olan en temel ilkelerden biri kuvvetler ayrýlýðýdýr. Söz konusu ilke yasama, yürütme ve yargýnýn birbirinden ayrý ve yargýnýn baðýmsýz olmasýný gerektirir. Zira baðýmsýz olmaksýzýn yargý; yasama ve yürütmenin iþlemlerini hukuka uygunluk bakýmýndan denetleyerek, hukuk devletinin güvencesi olamaz. Yargý baðýmsýzlýðý denildiðinde akla ilk gelen hakimler ve sonra savcýlar olsa da, yargýnýn içinde yargý baðýmsýzlýðýný saðlamak bakýmýndan avukatlarýn özel bir önemi vardýr. Zira avukatlar hakim ve savcýlar gibi vicdanen baðýmsýz olmanýn yaný sýra onlardan farklý olarak ekonomik olarak da baðýmsýzdýr. Bu nedenle yürütme organý, yargý idaresi aracýlýðýyla hâkim ve savcýlar hakkýnda disiplin kurallarýný iþletmek, onlarý tayin ettirmek vb. giriþimlerde bulunabilmektedir. Oysa konu avukatlar olduðunda, böyle imkânlar elde olmadýðýndan, avukatlarý susturmak daha zor ve çok daha önemlidir. Zira avukatlar, önlerini kimse önünde iliklemeden, gelecek ve ikbal kaygýsý taþýmaksýzýn yargýnýn diðer kurucu unsurlarý olan hakim ve savcýlarý da savunma durumundadýr. Hiçbir yargý mensubunun cüppesinde ilik olmamasýnýn bir nedeni de budur" Türkiye Barolar Birliði Yönetimi, baro baþkanlarý, avukatlar, sivil toplum örgütü ve meslek örgütü temsilcileri ile vatandaþlar Türkiye Barolar Birliði'nde düzenlenen Adli Yýl Açýlýþ Töreninin ardýndan Anýtkabir'de buluþtu. TBB Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu ve baro baþkanlarý öncülüðündeki avukatlar ile vatandaþlar ilk olarak aslanlý yolda yürüdü. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu. Heyet, daha sonra Misak-ý Milli Kulesi'ne geçti. TBB Baþkaný Feyzioðlu, Anýtkabir Özel Defteri'ni imzaladý. Etkinliklere Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Meclis olaðanüstü toplanmalýdýr Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Baþkanvekili Oktay, Daðlýca'daki þehit sayýsýnýn paylaþýlmadýðýný belirterek, "Allah rahmet eylesin. PKK'yý destekleyenler, görmezden gelenler, beraber, birlikte olanlar, muhatap alanlar, müzakere edenler, bu millet sizi tanýyor. Bu millet sizi biliyor. Bu bölücü terör örgütünün, 2002 yýlýnda bitmiþ terör örgütünün bugüne gelmesini saðlayanlar, cesaretlendirenler bu millet sizi tanýyor." Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn dün akþam canlý yayýndaki sözlerine de tepki gösteren Vural, "Baþkanlýk sevdan için daha ne kadar þehit vereceðiz?" diye sordu. Vural, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda gündemi deðerlendirdi. Daðlýca saldýrýsýnýn saat 15.00'da baþladýðýný dile getiren Vural, Baþbakan Davutoðlu'nun ise Konya'da kucaðýnda þehit çocuðuyla maç izlediðini söyledi. "PR yapýyorlar." diyen Vural, "Ýþte o tablo var ya, sen o çocuða sahip çýkacaksan babasýna sahip çýkacaktýn. Eðer ülkenin baþýndaki kiþi, bu saldýrýlardan haberdar deðilse... Haberdar ise nice analar ve çocuklar gözü yaþlý. Bir maça gidiyorsunuz, askerimiz, polisimiz ölüyor; þehit çocuðuyla görüntü veriyorsunuz." ifadelerini kullandý. BALDIRAN ZEHÝRÝ OLSA ÝÇERÝM' DÝYENLER, ANALARI AÐLATMIÞTIR "Kaç kiþinin þehit olduðundan haberin var mý?" diye soran Vural, "Böyle kirli siyaset yerin dibine batsýn diyorum. Bu olaylarýn bir numarasý elbette bölücü terör örgütü ve siyasi uzantýlarý ve muhatap alýp müzakare edip cesaretlendirenlerdir. Evet sizler sorumlusunuz. 'Bu uðurda baldýran zehiri olsa içerim' diyenler, analarý aðlatmýþtýr." diye konuþtu. SÝLAH STOKLANIRKEN, SÝZ NEYAPIYOR- DUNUZ? Vural, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý eleþtirerek, "'Çok ciddi silah stoklamasý yaptý' diyor bir Cumhurbaþkaný. Ýþte vatandaþ buna isyan ediyor. Siz ne yapýyordunuz? Uyuyordunuz, güvenlik güçlerinin elini kolunu baðlayýp terör örgütüyle müzakere ediyordunuz. Çözüm sürecinin mimarý Erdoðan sen deðil misin?" diye sordu. 12 YILDIR HER ÝSTEDÝKLERÝNÝ VERDÝK DÝYENLERÝ NASIL PALAZLANDIRDIN? Çözüm sürecinin ihanet süreci olduðunu söylediklerini anlatan Vural, þimdi de PKK'nýn kendilerini aldattýðýný söylediðini belirtti. "12 yýldýr her istediklerini verdik diyenler, nasýl palazlandýrdýn; bir muhasebe yap; sorumlusu sen aynaya bak." diyen Vural, sonunu bilmediðiniz bir sürecin yönetilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. AKP UYUTTU, PKK VURDU; AKP EKTÝ, PKK BÝÇTÝ; AKP CESARET VERDÝ, PKK TETÝK ÇEKTÝ' Vural, "Ordunun elini baðlayanlar, KCK'yý serbest býrakanlar, taþlarý baðlayýp itleri serbest býrakanlar, kýnalý kuzularý kurban ettiniz. AKP uyuttu, PKK vurdu; AKP ekti, PKK biçti; AKP cesaret verdi, PKK tetik çekti." Cumhurbaþkaný'nýn '400 milletvekili alýnsaydý bugün bunlar olmazdý' diyebildiðini belirten Vural, "Ne olmazdý, ne olmazdý? Bu millet 400 vekil vermedi diye mi þehitler oluyor? Nedir muradýn? Böyle bir ortam içinde kan üzerinden siyaset üretmek. Anayasa PKK'nýn istediði þekilde olsaydý þehitler gelmezdi. Bu millet sana yüz verdi, astarýný istiyorsunuz. Göreceksin bu sözleri söyleyene miletin nasýl çarpacaðýný göreceksin." ifadelerini kullandý. DAHA NE KADAR ÞEHÝT VERECEÐÝZ?' 400 milletvekili verilmediði için Erdoðan'ýn milleti suçladýðýný kaydeden Vural, 'baþkanlýk sevdasý için daha ne kadar þehit verileceðini, özerklik için ne kadar kan döküleceðini' sordu. "MHP'ye dil uzatma; herkes haddini bilecek." diyen Vural, Erdoðan'ýn þehit yakýnlarýna 'karakteri bozuk' diyebildiðini söyledi. Vural, "Hiç olmazsa þehidimize saygý göster. Þehide kelle diyen, anne babaya karakteri bozuk demek bunun yansýmasýdýr." Vural, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bütün þehit anne ve babalarýndan özür dilemesini istedi. Þehit ailelerini karakteri bozuk demesinin kanlarýný dondurduðunu vurguladý. ELÝMDE RAKAMLAR VAR AMA AÇIKLAMAYACAÐIZ' Bir soru üzerine Vural, kendilerinde þehitlere iliþkin rakamlar olduðunu ama bunu açýklamayacaðýný söyledi. Vural, "Bizim edindiðimiz gerçekten bu tablonun hükümet tarafýndan açýklanmasý gerekiyor. Þehidimiz çok ama çok olunca mý manþete girmesi gerekiyor, haber olmasý gerekiyor? Önemli olan ihanet sürecinin bu noktalara geldiðini sorgulamaktýr." ifadelerini kullandý. Neden sýnýr ötesi operasyonlarýnýn zamanýnda yapýlmadýðýný soran Vural, "Bu hedefler belli ise bunun vurulmamasý için talimat veren kim; bekleyecek miyiz? Tablo vahim ama biri de ondan fazlasý da hepimizin bugün burda olmamýz için þehit oldular." diye konuþtu.zaman Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Baþkaný Nihat Örs her gün gelen þehit haberlerine raðmen meclisin tatilde olmasýný eleþtirerek " Meclisin tatilini býrakarak toplanmasý için ne olmasý gerekiyor?" diye sordu. Milletin evlatlarýnýn her gün bir yaprak tanesi gibi topraða düþtüðünü, nice yüreklerin yandýðýný, milletin her gün hangi acýlý haberin geleceði ile endiþeli, kahredici günler yaþadýðýný kaydeden Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Meclis bu duruma el koymalýdýr. Meclis bir an önce caydýrýcý tedbirler almalýdýr. Yaþadýðýmýz günler olaðanüstü günlerdir. Millet göz göre göre iç savaþa sürüklenmek istenmekte, vatan topraklarý tehdit edilmektedir" MECLÝS CAYDIRICI TEDBÝRLER ALMALI Terörün 'Çözüm Süreci' adý ile yürütülen faaliyetler yürütülürken derlenip toparlandýðýnýn, þehirlerde silahlar depolandýðýnýn devletin resmi organlarý tarafýndan açýklanmasýnýn üzücü olduðunu, terör örgütü ile pazarlýk yapýlamayacaðýný, onunla ayný çuvalda durulamayacaðýný, dolayýsýyla bu sürecin sonucunun hüsran olacaðýný 'Akil Adamlar' toplantýsýnda da dile getirdiklerini belirten Örs, "PKK hem Türkiye içindeki hem de sýnýrlarýmýz dýþýndaki olaylarla alakalý olarak varlýðýný sürdüren, amacý Türkiye'yi ne pahasýna olursa olsun bölmekten baþka bir þey olmayan kanlý bir terör örgütüdür. Ne bu örgütün ele baþý ne Kandil istedikleri olmadan terör saldýrýlarýndan vaz geçecektir. Geldiðimiz nokta bunun ispatýdýr. O zaman Meclis en caydýrýcý tedbirleri almalýdýr. Ülkenin her köþesi kan gölüne dönmeden olaya el koymalýdýr. Terör bütün patilerin birleþeceði bir konu olmalýdýr. Terörle arasýna mesafe koyamayanlarýn konumlarý sorgulanmalýdýr" þeklinde kaydetti. ÖÐRETMENLERÝN CAN GÜVENLÝÐÝ TEHLÝKE ALTINDA Okullarýn açýlmasýna kýsa bir süre kala terörün týrmanýþa geçtiðinin altýný çizen Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, bu bölgede görev yapan öðretmenlerin can güvenliðinin bulunmadýðýný, kýrsalda deðil, þehir merkezinde bile sivil, asker demeden kurþun sýkanlarýn eðitim kurumlarýný rahat býrakmayacaklarý endiþesinin büyük bir öngörü olmadýðýný kaydeden Örs, açýklamasýný þu cümlelerle sonlandýrdý: "Okullarýn açýlmasýnýn ardýndan ne gibi tedbirlerin alýnacaðý açýklanmalýdýr. Öðretmenler ve ailelerinin can güvenlikleri, okullardaki eðitim öðretimin nasýl olacaðý ile ilgili MEB sessizliðini bozmalýdýr. Türk milletinin varlýðýndan rahatsýz olanlarýn bir maþa olarak kullandýðý PKK terör örgütü amacýna hiçbir zaman ulaþamayacaktýr. Terörle iþbirliði içinde olan, teröre çanak tutan, terörden medet uman kim varsa eninde sonunda o da hesabýný verecektir. Gün, birlik olma günüdür. Teröre tek vücut karþý koyma günüdür. En son içimizi yakan Daðlýca'daki þehitlerimize ve bütün þehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimiz baþý saðolsun." Kamalak: Kaný durduracaklarýna, oyumuzu nasýl artýrýrýz telaþýna düþtüler Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, 7 Haziran seçimlerinin ardýndan hükümet kuramayan iktidar partisi ile muhalefeti adeta topa tuttu. Partisinin 1 Kasým Seçimlerine Hazýrlýk ve Planlama Toplantýsý'nda konuþan Kamalak, 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçtiðini, bu süreçte yaþananlarýn siyasi bir tiyatro'dan ibaret olduðunu anlattý. Kamalak, Ne acýdýr ki, 3 ay boyunca oynanan bu tiyatro, birlik ve kardeþliðimizi de kaybettirdi. Binlerce insanýn iþsiz kalmasýna, binlerce esnafýn kepenk kapatmasýna, binlerce iþyerinin iflasýna neden oldu. Akan kaný nasýl durdurabiliriz?', Ülkede huzuru, barýþý ve kardeþliði nasýl saðlayabiliriz?' diye kafa yormasý gerekenler maalesef tam tersine, Oylarýmýzý nasýl artýrabiliriz?' telaþýna düþtüler. Sonuç 3 aylýk bir fiyasko. ERDOÐAN'I VE AKP'YÝ UYARMIÞTIK Mustafa Kamalak, AKP iktidarýný ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ý çözüm sürecinde yapýlan yanlýþlar konusunda uyardýklarýný da söyledi. Hükümetin, yaptýklarý uyarýlarý dikkate almadýðýný belirten Kamalak, Çözüm sürecinde de ayný kardeþlik vazifesini yaparak, Cumhurbaþkaný ve iktidara, yapmayýn' dedik. Bu cadde çýkmaz sokak. Bu çözüm süreci deðil, çözülme sürecidir.' diye uyardýk. Bu sürecin sonunda ya Türkiye bölünecek ya daha büyük çatýþmalarla karþý karþýya kalacaðýz.' dedik. ifadelerini kullandý. TÜRKÝYE, TERÖRE 15 YILDA 450 MÝLYAR DOLAR HARCADI Türkiye'nin, son 30 yýlda teröre 450 milyar dolar harcadýðýný belirten SP lideri, Bu 450 milyar dolarla yeni bir Türkiye kurulurdu. Ardýndan þöyle devam etti: Kaybeden biziz. Biz, her gün Kürtçe, Türkçe aðýtlar yakarken, birileri Tel Aviv'de, Washington'da, Londra'da viskilerini yudumlayarak Ýngilizce zafer þarkýlarý söylüyor. Uyardýk, yine uyarýyoruz. IÞÝD, Kandil, PKK, PYD, hepsi büyük planýn küçük parçalarýdýr. Coðrafyamýz daha da bölünerek mikro devletçikler, kabile devletleri kurulmak isteniyor. Asýl plan büyük Ýsrail projesidir. Büyük Ortadoðu projesidir. Büyük Ýsrail planýnýn nihai hedefi ise Türkiye'nin parçalanmasý, büyük Ýsrail devletinin kurulmasýdýr. Bu karanlýk mihraklara cevabýmýz, inadýna kardeþlik, inadýna beraberliktir. Bu fotoðraf, Türk dýþ politikasýnýn iflasýnýn þahididir Saadet Partisi Genel Baþkaný Kamalak, savaþtan kaçan mültecileri taþýyan botun batmasý üzerine cansýz bedeni kýyýya vuran Suriyeli Aylan Kurdi'nin cansýz bedeninin fotoðrafýný salondaki partililere göstererek þöyle seslendi: Þu resme bakýn! Cesedi sahillerimize vurmuþ bir bebek. Bu tablo sadece insanlýðýn deðil, fakat ayný zamanda Türk dýþ politikasýnýn da iflas ettiðinin canlý þahididir! Ýslam coðrafyasýnda tarihin en büyük mülteci dramýnýn yaþandýðýný anlatan Kamalak, Keþke biz haksýz çýksaydýk da Suriye'de 300 bin insan ölmeseydi. 8 milyon Suriyeli yerini yurdunu terk etmeseydi. Bunlardan iki milyonu Türkiye'mize gelip Ýstanbul'un, Ankara'nýn sokaklarýnda dilenmek zorunda kalmasaydý. diye konuþtu.

11 2 AÐUS- 08 EYLÜL 2015 SALI 11 USTDA'yý Samsun'la tanýþtýran YEDAÞ'tan 'Akýllý Þehir' çaðrýsý Amerikan Ticaret ve Kalkýnma Ajansý (USTDA)'yý Samsun'la tanýþtýran YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Samsun'un dinamiklerine tarihi çaðrý yaptý. Türkoðlu, "Gelin, Akýllý Þehirler Platformu kuralým. YE- DAÞ olarak öncülük etmeye hazýrýz." Geçtiðimiz yýl ileri düzeyde 'Smart Grid' kullanýcýsý olarak lanse edilen YEDAÞ'ýn Akýllý Þebeke Fizibilite Projesi'ni USD'lýk hibe sözleþmesi ile destekleyen Amerikan Ticaret ve Kalkýnma Ajansý (USTDA), yeni projelere imza atmak için YEDAÞ'la masaya oturdu. Samsun'daki ilk ziyaretlerini YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na yapan ABD Ticaret Bakanlýðý Türkiye Masasý Þefi Ryan Barnes ve ABD Ticaret ve Kalkýnma Ajansý Türkiye Müdürü Heather Lanigan, Amerika'da gerçekleþen toplantýda YEDAÞ'ýn teknolojik altyapýsýný hayranlýkla izlediklerini ve bu altyapýyý yerinde görmek için Türkoðlu'nun daveti üzerine Samsun'a geldiklerini belirtti. SAMSUN'A ÝLK ADIMI YEDAÞ'LA ATTIK Ziyaret esnasýnda teknolojik gereksinimler karþýlýklý olarak deðerlendirilerek, YEDAÞ ve USTDA'nýn gerçekleþtirebilecekleri yeni projelerin çerçevesi belirlendi.ust- DA'nýn Türkiye Masasý Þefi Barnes ve Türkiye Müdürü Lanigan, "Samsun'la tanýþýklýðýmýz YEDAÞ'la baþladý. YE- DAÞ Genel Müdürü Sayýn Nurettin Türkoðlu'na Samsun daveti için teþekkür ediyoruz. Mükemmel bir þehir ve oldukça heyecanlýyýz. YEDAÞ'ýn kurumsal ve teknolojik alt yapýsýndan son derece etkilendik. YEDAÞ'ýn 2016 yýlý içerisindeki yeni projelerine destek olacaðýz. YEDAÞ sayesinde Samsun'daki büyük bir potansiyeli de görmüþ olduk. USTDA olarak, Samsun- Amerika arasýnda bir köprü kurarak, birçok projeye imza atacaðýmýza inanýyoruz" 2016 YILINDA AKILLI ÞEBEKE FAZINI TAMAMLAYACAÐIZ 2014 yýlýnda USTDA ile imzalanan hibe sözleþmesini "Amerika YEDAÞ'ý keþfetti" diyerek, tüm dünya ile paylaþtýklarýný belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, teknolojiye vermiþ olduklarý önemin bugün YEDAÞ'ýn baþarýsýndaki en kritik anahtar olduðunun altýný çizdi. Genel Müdür Türkoðlu, "Sahadaki þebekeyi misafiri olduðumuz þu dünyada, gelecek kuþaklarýn yaþam hakkýna saygý duyarak, çok müdahale etmeden, ekolojik dengeyi korumayý amaçlayarak, 'Akýllý' olarak güçlendiriyoruz. SCADA/DMS, SAP-ISU, GIS ve AMR gibi operasyonel mükemmellikte ve müþteri memnuniyetinde kilit taþý olan teknolojik sistemleri devreye aldýk ve 2016 yýlýndan itibaren hedefimiz bu sistemleri birbirine entegre ederek, 'Akýllý Þebeke Fazýný' tamamlamak. Akýllý þebekeye geçiþin dünya üzerindeki en yüksek standartlarda gerçekleþmesi için USTDA destekli Akýllý Þebeke Fizibilite Projesi büyük önem taþýmaktadýr" AKILLI ÞEHÝRLER PLATFORMUNA ÖNCÜLÜK ETMEYE HAZIRIZ YEDAÞ'ýn Amerika'da baþlamýþ olan 'Akýllý Þehirler' boyutuna geçme hedefinde olduðuna dikkat çeken Türkoðlu, "Her zaman söylediðimiz gibi akýllý þebekelerden önce akýllý toplumu saðlamalýyýz. Önce insanlarda bu algý yaratýlmalý. Tek baþýna þebekemiz istediði kadar akýllý olsun. Toplumun bu bilinçte olmamasý halinde sizin yaptýðýnýz yatýrým tüketiciye sadece maliyet anlamýnda yansýr. Dolayýsýyla akýllý þebekelerden ziyade akýllý toplum bilincini oluþturmalýyýz. Bu nedenle kurduðu teknolojik sistemlerle akýllý þebeke yönetiminden akýllý þehirler boyutuna geçmek üzere olan YEDAÞ'ýn tüm paydaþlarýyla akýllý þehirleþme yönünde bir platformda buluþmasý gerektiðine vurgu yapýyoruz. YEDAÞ olarak kamu, özel sektör ve üniversitelerin de katýlýmýyla oluþturulacak bir akýllý þehir platformuna öncülük etmeye hazýrýz" diye konuþtu. Türkoðlu, 'Akýllý Þehirlere' geçiþ için Türkiye'de tüm yatýrýmcý kuruluþlarý ortak noktada toplayan 'Akýllý Mevzuatlar'ýn da büyük önem taþýdýðýna dikkat çekerek, bu konuda ilgili Bakanlýklar nezdinde giriþimde bulunduklarýný belirtti. Ziyaret sonunda YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu ve USTDA'lý heyet, yeni projelere 2016 yýlý baþýndan itibaren start verme kararý aldý. Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015 tarihinde Daðlýca- Yüksekova yolunun ulaþýma açýlmasý maksadýyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan yol kenarýna yerleþtirilen El Yapýmý Patlayýcýlarýn patlatýlmasý ile iki zýrhlý aracýmýz aðýr hasar görmüþ, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur. Kahraman altý silah arkadaþýmýz ise hayati tehlikesi olmayacak þekilde yaralanmýþ, yaralýlarýn tedavilerine hâlihazýrda devam edilmektedir. 23 HEDEF VURULDU Saldýrýnýn ardýndan bölgede baþlatýlan operasyonlar karadan ve havadan kararlýlýkla Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu sürdürülmektedir. Bu kapsamda; bölgede tespit edilen terörist hedeflerinin imhasý ve harekâta emniyetle devam edilmesi maksadýyla; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanýldýðý belirlenen 23 hedef (altý maðara, iki depo, üç barýnma alaný ve 12 Doçka mevzii) 7 Eylül 2015 saat 09.00'dan itibaren üç adet F-4 ve dört adet F-16 savaþ uçaðý ile ateþ altýna alýnmaktadýr.bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu menfur saldýrýda hayatýný kaybeden aziz þehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, þehitlerimizin deðerli ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza ve Yüce Türk Milletine baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan Kahraman silah arkadaþlarýmýza acil þifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. AK Parti'den Daðlýca saldýrýsýna kýnama AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu düzenlediði basýn toplantýsýnda teröristlerin Daðlýca'da 16 askeri þehit etmesine tepki gösterdi. "AK Parti Çorum ÝI Baþkanlýðý olarak Hakkari'nin Daðlýca bölgesinde gerçekleþen hain terör saldýrýsý sonucunda þehit olan vatan evlatlarýmýza, þehitlerimizin yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetlerimize ve milletimize baþsaðlýðý ve sabr-ý cemil niyaz ediyoruz" diyerek sözlerine baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Biz AK Parti sevdalýlarý ve davaya inanmýþ insanlar olarak bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bölmeye çalýþanýn her zaman karþýsýnda durduk duracaðýz. Bölünmeyi isteyenler bizi yok etmek isteyenlerdir. Bu vatanýn sevdalýlarý, evlatlarý dil, din, ýrk ayrýmý yapmadan birlik ve beraberlik içinde yaþamayý kendisine þiar edinmiþtir. Bu millet bayraðýnýn asla yere düþmesine izin vermez. Bu millet öyle bir millettir ki cennet vatanýnýn üzerinde hiç kimseye operasyon yaptýrmaz. Vatanýmýzý korumak için haince bir pusu ile þehit olan askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlarýn canýna kasteden teröristler ve o teröristlere /ardým ve yataklýk eden herkes bedelini ödeyecektir. Türk Silahlý Kuvvetlerimizin bu konuda yapmasý gerekeni layýký ile yerine getireceðine gönülden inanýyoruz. Yaralýlarýmýza Cenab'ý Allah'tan Acil þifalar diliyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Belediye-Ýþ Sendikasý terörü kýnadý Belediye-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mehmet Þen Daðlýca saldýrýsý ile ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yýllardýr insanlýk suçu olan teröre karþý mücadele eden ülkemiz, terörün kalleþ yüzüyle bir kez daha karþýlaþmýþtýr. Hakkari'nin Yüksekova Ýlçesi Daðlýca bölgesinde teröristlerin yola döþediði mayýn sonucu çok sayýda askerimizin þehit olduðu ve yaralý askerlerimizin bulunduðuna dair haberler basýnda yer almýþtýr" Teröre baþvuranlarýn; kan dökerek, insanlara acý yaþatarak amacýna ulaþacaðýný düþünenlerin, terörle bir yere varýlamayacaðýný, bir sonuç alýnamayacaðýný ve büyük bir gafletin içine düþtüklerini mutlaka anlayacaklarýný kaydeden Þen, "Bu hain saldýrýyý þiddetle, nefretle kýnýyoruz. 6 Haziran'da olmayan terörün 8 Haziran'da birden bire neden baþladýðýný bu ülkeyi yönetenler mutlaka açýklamalýdýr. Bu tarifsiz acýyý bize yaþatanlarýn, kandan, gözyaþýndan beslenenlerin, çocuklarý yetim, ana babalarý evlatsýz býrakanlarýn bu dünyada da öteki dünyada da yatacak yeri yoktur. Bu hain saldýrýda yaþamlarýný yitiren kýnalý kuzularýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Þehit Ailelerimizin ve Yüce Türk Milletimizin baþý sað olsun" þeklinde kaydetti. AK Parti'den 28 aday adayý baþvurusu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu 1 Kasým'da yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri öncesinde partisine Çorum'dan yapýlan milletvekili aday adaylarýný açýkladý. AK Parti'de düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi veren Bekiroðlu, Çorum için milletvekili aday adayý baþvurusu yapanlarýn sayýsýnýn 28 olduðunu belirtti. Milletvekili aday adaylýðý için baþvuran isimler þunlar: "Agah Kafkas, Ahmet Ölçer, Ahmet Sami Ceylan, Arife Betül Gülgün, Bekir Horuz, Berat Uzun, Cahit Baðcý, Esad Furkan Büyükçýnar, Faruk Özkader, Fatih Tuncel, Fatih Maden, Fatma Çöpür, Fikret Bayraktar, Hacý Aslan Aydoðmuþ, Ýlkay Coþkun, Kamer Çalýþ, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Mehmet Karadað, Murat Akyürek, Murat Yýldýrým, Murat Koçak, Orhan Bozkurt, Recep Kaymakcan, Salih Osman Fýndýk, Salim Uslu, Þaban Iþýk, Yasemin Coþgun, Yasemin Cenan." Bahadýr YÜCEL

12 08 EYLÜL 2015 SALI Batman evinde mutlu Sahasýnda Çine Madran'ý konuk eden Batman Petrolspor, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Petrollü Sabahattin Usta bir gol ve bir asistle yýldýzlaþýrken, genç Enes'in harika golü galibiyeti getirdi. Rakip, 65. Dakikada 10 kiþi kaldý. Batman Petrolspor, ligdeki çýkýþýný sürdürdü. Cumartesi günü sahasýnda Aydýn ekibi Çine Madran'ý konuk eden Kýrmýzý-beyazlýlar, rakibini Sabahattin ve Enes'in golleriyle devirdi. Kapalý tribünlerin tamamen dolduðu karþýlaþmada Sabahattin attýðý harika frikik golü ve ikinci goldeki asistiyle yýldýzlaþtý. Genç futbolcu Enes Köylü de ceza alaný içinde attýðý harika þutuyla takýmýna galibiyeti getirdi. Petrolspor, aldýðý galibiyetle ligde puanýný 7'ye çýkararak, zirvede 'ben de varým' mesajý verdi. ASGD' den TSYD' ye baþsaðlýðý Gölbaþý hazýrlýklarý sürdü Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda Gölbaþýspor ile maç yapacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla devam etti. Pazar günü yapýlan antrenmanýn ardýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda dün yapýlan antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulundular. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman taktik çalýþmalarla devam etti. Yaklaþýk 2 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcularýn oldukça keyifli olduklarý gözlerden kaçmadý. Yasin Yücel Ýbrahim Erdoðan Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Merkezi, TSYD eski baþkanlarýndan Spor Yazarý Onur Belge'nin vefatý nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, "Baþta TSYD olmak üzere ailesine, meslektaþlarýmýza ve tüm spor camiasýna baþý saðlýðý diliyoruz" denildi. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan, TSYD eski baþkaný gazeteci yazar Onur Belge'nin vefatýndan büyük üzüntü duyduklarýný söyledi. Onur Belge'nin spor gazeteciliðine ve ülke sporunun geliþimine yönelik yadsýnamaz hizmetlerinin bulunduðunun vurgulandýðý açýklamada, "Onur Belge spor medyasý için yeri doldurulamaz bir kayýptýr" denildi. ASGD Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Bazý meslektaþlarýmýz vardýr, sadece mesleki mücadeleleriyle deðil, ayný zamanda doðru kiþilikleri ve düzgün karakterleriyle de herkese örnek olurlar. Onur Belge günümüzde ne yazýk ki sayýlarý azalmaya yüz tutan o nadir kiþiliklerden biridir. Meslekte ortaya koyduðu baþarýlý çalýþmalarýyla birlikte, örnek karakter yapýsýyla da haklý takdir kazanmýþtýr. Bu nedenle Onur Belge gerek bireysel gerekse mesleki yaþamýndaki onurlu duruþuyla anýlacaktýr. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði olarak camiamýz, Onur Belge'nin vefatýndan büyük üzüntü duymuþtur. Bu anlamda refikimiz TSYD'ye ve TSYD'li meslektaþlarýmýza baþsaðlýðý dileklerimiz iletiyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasýna da sabýrlar temenni ediyoruz." Alaca JUDO'ya ev sahipliði yaptý "Kazanmak güzel" Genel Kaptan Hamit Iþýk, Tavþanlý Linyitspor'a karþý aldýklarý galibiyetin kendilerini mutlu ettiðini dile getirdi. Maç boyunca zaman zaman zorlandýklarýný belirten Hamit Iþýk 2 hafta aradan sonra hanelerine yazdýrdýklarý 3 puanýn takým için iyi bir moral olduðunu dile getirdi. Futbol olarak daha da iyiye gideceklerini belirten Iþýk "Tavþanlý karþýsýna ilk 2 hafta kazanamamanýn verdiði stresle çýktýk. Bu da ister istemez sahadaki futbola da yansýdý. Özellikle ilk yarýda futbol olarak sahaya bir þey yansýtamadýk. Ýkinci yarýda ise daha istekli oynayan taraf olduk. Bazý pozisyonlar bulmamýza raðmen zaman zaman da kalemizde pozisyonlar verdik. Penaltý sonrasýnda kazandýðýmýz golle sahadan 3 puanla ayrýlmayý baþardýk. Bu 3 puan takýmýn üzerindeki baskýyý ve stresi de azaltacaktýr. Bundan sonraki maçlarýmýzda bu sters olmadan çýkacaðýz ve bundan sonra puanlarý hanemize yazdýrmaya baþlayacaðýz. Yarýn kendi sahamýzda kupa mücadelesi vereceðiz ardýndan ise Çanakkale deplasmanýnda 3 puan arayacaðýz. Çorum Belediyespor hak ettiði yerlere en kýsa zamanda gelecektir. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" Spor Servisi Haþim Eðer Alaca Belediyesi Belediyespor Kulübütarafýndan organize edilen Ýllerarasý 2.Judo Þampiyonasý Alaca'da gerçekleþtirildi. Cumartesi ve Pazar günleri Alaca Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan þampiyonaya Çorum, Yozgat, Amasya, Samsun, Kýrþehir, Giresun, Sinop, Manisa, Aksaray Ýllerinden toplam Salim Uslu 210 sporcu katýldý.süper minik, minik, yýldýz kategorilerinde yapýlan müsabakalara vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Þampiyonanýn açýlýþ törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM idare Amiri Salim Uslu, Çorum Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Ýlçe Emniyet Müdürü Rýdvan Çoþkun, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen katýldý.açýlýþ töreninde, Çorum AK Parti Milletvekili ve TBMM idare Amiri Salim Uslu, Çorum Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz birer konuþma yaptý. Alaca Ýlçesinin spor komplesi bakýmýnda yeterli tesislere sahip olduðunu belirten Eðer, bu organizasyonu gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkür ederek, sporcu, antrenör ve sporcu ailelerine kazasýz, sportmence ve baþarýlý bir þampiyona geçirmeleri temennisinde bulundu. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýllerarasý 2. Judo Þampiyonasý'nýn Alaca'da yapýlamasýnda emeði geçen baþta Çorum AK Parti Milletvekili ve TBMM idare Amiri Salim Uslu'ya ve bu þampiyonaya katýlan sporcu ve ailelerine teþekkür etti. "GENÇLÝK MERKEZÝ 2015 YATIRIM PROGRAMINDA" Alaca Belediyesi ve Türkiye judo federasyonu ortaklaþa düzenlediði þampiyonasýnýn açýlýþ törenine katýlan Çorum AK Parti Milletvekili ve TBMM idare Amiri Salim Uslu Konuþmasýnda sporculara baþarýlar diledi.2.5 Milyon TL. lik Alaca Gençlik Merkezi Projesinin 2015 yýlý Yatýrým Programýna alýndýðýný ifade eden Uslu, gençlik merkezinin faaliyete geçmesi sonucunda gençlerin kötü alýþkanlýklardan kurtularak kendilerini sportif faaliyetlere vereceðini söyledi. Ýller Arasý Judo Þampiyonasýnda Süper Minikler kategorisinde dereceye giren sporcularýmýza ödüllerini vererek, tebrik etti.turnuvanýn kesin sonuçlarýnýn Judo Federasyonu tarafýndan Çarþamba günü açýklanacaðý ifade edildi. Spor Servisi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak Milli Eðitim Müdürü nden reform gibi karar Kayýt parasý yok, sýnýflarýn tümü kur a ile belirlenecek Her yýl tartýþmalara konu olan kayýt parasý ve özel sýnýf oluþturma tartýþmalarý, Milli Eðitim Müdürü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı