Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu"

Transkript

1 Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015 tarihinde Daðlýca-Yüksekova yolunun ulaþýma açýlmasý maksadýyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan yol kenarýna yerleþtirilen El Yapýmý Patlayýcýlarýn patlatýlmasý ile iki zýrhlý aracýmýz aðýr hasar görmüþ, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur. SAYFA 11 DE "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu SAYFA 5 TE 08 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Av. Bekir Çetin AKP li Eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker: MHP terörü protesto edecek MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 7 DE Semrin Kaleli Çorum halký gelecekten umutsuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi.. SAYFA 5 TE Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. SAYFA 2 DE Bayat, MYO istiyor DE 7 Ne enayiymiþim! Mustafa Eker TOPLUMSAL UZLAÞIYI ÜRETMEDE ÝLETÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM DÝLÝNÝN ÖNEMÝ Toplumsal uzlaþý; her konuda olmasa bile, toplumu toplum yapan ve bir kýlan konularda, toplum tarafýndan ortalama ayný davranýþ biçiminin sergilenmesidir. Buna kederde, tasada ve kývançta bir olmak da denebilir. Ýrfan Çaðlar SAYFA 9 DA Külcü: 5 Yeni Stadyum Ýhalesi Ýki hafta içinde yapýlacak AK Parti eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý "Ne Enayiymiþim" baþlýk yazý dikkat çekti. Mustafa Eker Ýl Genel Meclisi Baþkaný olduðu döneme ait ilginç bilgiler paylaþtý. Eker'in paylaþtýðý yazý þöyle: "Geçen on yýllýk siyasi hayatýmda yaþadýklarým gördüklerim ve bildiklerimle anlýyorum ki enayiymiþim. Aldýðým bütün görevlerde parti ve millet hayrýna ne yapabilirim deyip çalýþýp didinirken gerçek '' hayr''ýn bir abi peþinde koþmak olduðunu görmediðim için enayiymiþim, Dava ekip ve arkadaþlýk ruhuna inanarak baþkanýmý arkasýndan vuran '' kanka'' sýna biat edip ihanet etmediðim için önümdeki makam ve rantlarý adam satmama uðruna teptiðim için enayiymiþim, milletvekili akrabasý olduðum halde bunu hiç dile getirmeden kendi çabam ile çalýþmayý seçip mümkün olduðunca ayný karelere girmediðim için enayiymiþim. SAYFA 9 DA Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek... AK Parti'den aday adayý TE baþvurusu DE Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. SAYFA 3 TE Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. SAYFA 6 DA Av. Altan Akpýnar "Vatandaþlarýmýz kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Esnaftan teröre karþý birlik mesajý Yalçýn Kýlýç

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Yoksulluk sýnýrý ELEMAN ARANIYOR 04: :07 Kurumumuz bünyesinde 3 bin 732 TL 12:45 Manisa'nýn, Burhaniye, görevlendirilmek üzere 16:19 Kemalpaþa ve Selçuk'un kurtuluþlarý (1922) - 19:11 Dünya Okuma Yazma 20:33 Günü - Yaprak dökümü Ýnsanlarýn seni sevmesini istiyorsan, dünya malýna ehemmiyet verme! Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0247 3,0258 EUR 3,3721 3,3734 STERLiN 4,6140 4,6172 2,5321 2, JPY YENi Günün Þiiri ASIL ADI GÖKYÜZÜ Bir gülün çizdiði boþlukta bakýþlarým Hýz istiyorum, bir bulut aralýðýnda o Saðnak diyorum, gözlerimizde birden Duraklar, pazar sabahlarý, uzak Marmaris'lerden Yapraklarý deli bir güneþle ýslak Bir günde uçup dönerek güneye, terlemeye Buðular içinde yol alýyor gül. O var ya yýllardýr sana yönelmiþ Geç kalmamýþ merhaba Sisten sýyrýlan uçak Ýdamdan az önceki telefon Düþün, postacýyý keyiflendiren telgraf Bunlarýn tadý gibi, gül Zaten baþýndan beri ellerimizde Epeydir ezberlemiþiz yakuttan hýzýný Duymuþuz buðulu rengini Saçlarýmýzda meþhur sarhoþluðu Sana yaklaþýyor gül. Ona bu hýzý, ona rengini veren Biliyorsun, eylülün en haylaz yeri Hisar'ýn en güneþli odasý Yýllara direnebilmiþ olmak Ýþte terliyor gene Üstümüzden geçiyor hýzla Yazlarý koca bir güneþle yaþamýþ, saydam Güz olunca saðnaklar emzirmiþ onu Biliyorsun þimdiler daha bir yoðun Özlem koyultuyor rengini çünkü Þimdi iyi bak, yol alýyor sana Ýyi bakalým n'olur, Daha bir yakuta kessin rengi. EROL ÇANKAYA HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Aðustos ayý açlýk ve yoksulluk sýrýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen olarak her ay düzenli olarak yaptýðýmýz "açlýk-yoksulluk" araþtýrmasýna göre, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak belirlendi" Açlýk ve yoksulluk sýnýrýna iliþkin açýklamalarda bulunan Saatcý, "Memur Sen Konfederasyonumuz tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýkyoksulluk araþtýrmasýna göre Aðustos ayýnda Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak tespit edildi. Yapýlan araþtýrmaya göre giyim madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken; gýda, ýsýnma, barýnma, saðlýk, ulaþým, haberleþme, kiþisel temizlik ve bakým, eðitim-kültür, çevre ve su fiyatlarýnda artýþ olduðu gözlendi. Temmuz ayýna göre Aðustos ayýnda gýda maddesi fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,02'lik bir artýþ oldu. Aðustos'da göze çarpan en büyük artýþ ise yüzde 29,73 artýþla salatalýk, yüzde 27,74 artýþla kiraz fiyatlarýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre giyim fiyatlarýnda ise Ahmet Saatcý ortalama yüzde 2,12'lik bir azalýþ gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimlerin yüzde 2,12 artýþla çocuk eþofmaný, yüzde 2,09 artýþla çocuk çorabý ücretleri olurken; en çok göze çarpan düþüþler yüzde 7,37 azalýþla kadýn ceketi, yüzde 6,81 azalýþla erkek gömleði, yüzde 6,74 azalýþla kadýn ayakkabýsý, yüzde 6,72 azalýþla erkek tiþörtü ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,12'lik bir artýþ gözlendi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda herhangi bir deðiþiklik gözlemlenmezken; Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,72'lik bir artýþ oldu. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,66'lýk bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0,34'lük bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 6,79 artýþla uçak bileti ücreti, yüzde 3,31 artýþla araba kiralama ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 3,8 azalýþla benzin, yüzde 2,33 azalýþla mazot yüzde 2,64 madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 3,54'lük bir artýþ olarak yansýdý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 11,77 artýþla PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,71 artýþla mektup gönderme ücreti (aps) fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 0,46'lýk bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 3,37 artýþla misafir kolonyasý, yüzde 2,25 artýþla tuvalet kaðýdý, yüzde 1,33 azalýþla traþ malzemeleri madde fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 1,47'likbir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre deðiþimin yüzde 11,61 artýþla yazýcý, yüzde 9,11 artýþla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarmadde fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 2,28 azalýþla TV yayýn masraflarý (uydu alýcýsý, çanak anten), yüzde 1,16 azalýþla spor müsabakalarýna giriþ ücreti madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,32'lik bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 0,52 artýþla pencere (pvc), yüzde 0,15 azalýþla sýhhi teçhizat malzemeleri (musluk) madde fiyatlarýnda olduðu gözlendi" þeklinde kaydetti. Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. Þehitler için dua eden gruptakiler, ellerindeki Türk bayraklarý ile slogan atarak, valilik karþýsýna kadar yürüdü. Burada "ülkücü yemini" eden grup, daha sonra Ülkü Ocaklarý baþkanlýðýna geçti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, burada yaptýðý açýklamada, "Bir avuçta olsak gecenin saat kaçý olursa olsun bir araya geldik. Bu sebeple Her nerede olursa olsun Doðu'da Güneydoðu'da polisimize askerimize haince saldýrýlarda bulunanlar Çorum'daki siyasi uzantýlarýnýn parti binalarýnýn önünde devlet korumasýyla güvenlikleri saðlanýyor. Burasý bir Diyarbakýr, bir Hakkari deðil, Polisimize, askerimize el kaldýrmaya hiç kimse cesaret etmesin. Bunun bedelini de en aðýr þekilde ödeteceðimizden de kimsenin þüphesi olmasýn. Bu vesile ile duyarlýlýk gösterip, gecenin bu saatinde burada bulunan herkesten Allah Razý Olsun. Bütün Çorum görmüþtür ki, ülkücüler var olduðu müddetçe bu vatan var olacaktýr" Yýlmaz MERT YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arslan kýzý Gamze Taþaðal ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Tekerlekli sandalye basketbol takýmýna özel otobüs Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Kültür ve Turizm Vali Ahmet Kara Müdür Ali Özüdoðru, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, gazeteciler ve bazý kurum müdürleri katýldý. Toplantý da konuþan Vali Ahmet Kara, Daðlýca'da teröristler tarafýndan askerlerimizin þehit edilmesini kýnayarak, "Meydana gelen üzücü hadiseden sonra içimiz yanmakta. Terörü bir kez daha lanetliyorum. Yaralý askerlerimize Allah'tan þifa þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" Vali Ahmet Kara, Çorum'da þuana kadar 16 dershanenin okula dönüþtüðünü söyledi. Kara, "Yasa gereði dershaneler Türkiye'de kapandý. Ýsteyen özel okula dönüþtü. Çorum'da da 13'ü lise, 1'i ilköðretim, 2 tanesi de ortaokul olarak dönüþtü. 2 dershanenin baþvurusu ise reddedildi. 3 tanesi de kendi sahipleri tarafýndan kapatýldý" diye kaydetti. Çorum'da geçen hafta merkez ile birlikte Alaca ve Osmancýk'ta bulunan toplam 6 özel okul ve 4 dershaneye yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Kara, "Okullarda yapýlan aramalardan haberdarýz. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn emriyle operasyon yapýldýðý için Valiliðin tamamen dýþýnda bir operasyondu. Aramalar yapýldý ve çeþitli belde, bilgi ve delil olabilecek eþyalara el konuldu. Gereði yapýlýyor" Çorum'da yaþayan göçmenlerin durumu hakkýnda bilgi veren Kara, il genelinde 3 bin 756 göçmenin yaþadýðýný söyledi. Çorum'daki göçmenlerin Irak aðýrlýklý olduðunu dile getiren Vali Kara, ülkelerindeki iç karýþýklýktan kaçýp gelenlerin yaný sýra eðitim için gelen yabancý öðrencilerin de göçmen statüsünde olduðunu hatýrlattý. Göçmenlerin olaylara karýþma oranýnýn düþük olduðunu kaydeden Vali Ahmet Kara, "Halkýmýzda göçmenlerin olaylara çok karýþtýklarý gibi bir algý var. Dilencilik ve kendi aralarýnda kavgalarý oluyor. Normalde asayiþimizi bozacak þekilde henüz bir faaliyetleri yok. Bu algýnýn sebebi ise þu: Genelde iþsiz olduklarý için parklarý iþgal ediyorlar. Dolayýsýyla kalabalýk gözüküyorlar. Sanki bütün þehri iþgal etmiþ gibi bir algý oluþuyor. Halbuki hepsi il merkezinde deðil. Alaca, Sungurlu ve Ýskilip gibi ilçelerde de yaþayanlar var. Bunlar neticede ülkelerindeki iþ savaþtan kaçýp ülkemize sýðýnmýþ insanlardýr. Biz yüzyýllardýr hep sýðýnmacýlara kapýmýzý açmýþýzdýr. Ülkelerinden can güvenlikleri nedeniyle kaçýp gelen insanlar biraz rahatsýz etseler de tahammüllü olmak durumundayýz" diye kaydetti. GÖÇMEN BAÞINA GÜNLÜK 4 TL YARDIM Ekonomide göçmenlerden dolayý her hangi bir olumsuzluðun söz konusu olmadýðýný savunan Vali Kara, þunlarý söyledi: "Bunlar sonuçta aldýklarý parayý bizim ekonomimizin içinde harcýyorlar. Bu paralar yine milli ekonomi içinde kalýyor. Devlet çok para veriyor diye bir algý var. Nüfus baþýna 4 TL ödeniyor. 4 kiþilik bir aile günlük 16 TL alýyor. Devletten almýyor. Sosyal Yardýmlaþma Vakfýmýz tarafýndan ödeniyor. Vakýf sosyal amaçlý olarak var, devletin verdiði her hangi bir para söz konusu deðil. Kayýtlý olan göçmenler ayrýca hastanelerden de yararlanabiliyor" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum'da tekerlekli sandalye basketbol takýmý oyuncularýna, özel olarak tasarlanan 1 milyon TL deðerinde otobüs hibe edildi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn "Spor Ýçin Engel Tanýmýyoruz" projesi kapsamýnda Çorum'daki tekerlekli sandalye basketbol takýmý da unutulmadý. Engelli sporcular için özel olarak dizayn edilen 34 koltuk kapasiteli otobüs, düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne teslim edildi. Araç hakkýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'den bilgi alan Çorum Valisi Ahmet Kara, 1 milyon TL deðerindeki otobüsün özel olarak hazýrlandýðýný açýkladý. Vali Kara, engelli sporcularýn otobüse hiç kimseden yardým almadan inip binebildiklerini söyledi. Kara, özel otobüsün kentteki tüm engelli sporcularýn kullanýmýna tahsis edileceðini ifade etti. Otobüsü kullanacak olan Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý, bu yýl Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek. Otobüs, antrenman ve deplasman maçlarýna gidiþ için kullanýlacak. Programa katýlan kulüp sporcularý Mehmet Emin Söylemez ve Ýsa Aksoy, otobüs desteði için Vali Ahmet Kara ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e teþekkür etti. Yýlmaz MERT "Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacak" Eyyüp Çiçek Çorum Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, "Terör örgütü PKK'nýn Hakkari ve Diyarbakýr'da yapmýþ olduklarý hain saldýrýyý lanetliyoruz" Yaptýðý yazýlý açýklamada "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bugünlerde, yüreklerimiz Hakkari ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný kýnýyor; þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" ifadelerini kullanan Çiçek, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý lanetliyoruz. Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçakça saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Ýl Genel Meclis Üyeleri ile toplantý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, dönemi Ýl Genel Meclis Üyeleri ile bir toplantý yaptý. Ýl Baþkaný Av Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Adem Candan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte bir önceki dönemde görev almýþ Ýl Genel Meclis Üyelerinin düzenlemiþ olduklarý toplantýya katýldýlar. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, geçmiþ dönemlerde Çorum'da çok güzel hizmetler üretildiðini, baþarýnýn saðlanan birlik ve beraberlik sonucu geldiðini, bu baþarýlar da Ýl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmýþ kiþilerin de büyük payýnýn bulunduðunu anlatarak, "Önümüzdeki seçimlerde yine yek vücut olup çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Yalçýn Kýlýç ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda milletimizin birlik ve beraberliðine kast eden her unsurun dimdik karþýsýnda olduklarýný belirten Kýlýç, "Tarih boyunca devletinin bekasý için hiçbir fedakarlýktan çekinmeyen esnaf teþkilatýnýn bugün de ayný özveriyi göstereceðine inancým tamdýr. Küçük hesaplar yaparak bu topraklardan yer kapmak isteyen kanlý terör örgütü þunu bilmelidir ki vatan bizim için kutsaldýr ve bu millet vatanýna uzanan her eli yüzyýllardýr olduðu gibi bugün de kýrmaya muktedirdir. Kendine sýðýnan için bir þefkat abidesi olan bu millet ihaneti gördüðü anda savaþ meydanlarýnýn eþsiz cengaveri olmayý bilmiþtir. Doðudan batýya, kuzeyden güneye Esnaftan teröre karþý birlik mesajý hepimiz bu milletin fertleriyiz. Toplumsal olarak milli bir þuurla hareket etmek ve hepimiz çevremizi kontrol etmekle mükellefiz. Görevimizi iyi yaptýðýmýz takdirde terör örgütünün kollarý kuruyacaktýr" Ayrýca Çorum Valisi Ahmet Kara Bey ile de görüþtüðünü dile getiren Baþkan Kýlýç, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, þehrimizin ve ilçelerimizin muhtelif noktalarýna bayrak asacaklarýný ayrýca Vali Bey'in Baþkanlýðý'nda ÇE- SOB'da bir toplantý yaparak teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý vereceklerini kaydetti. Birlik Baþkaný Kýlýç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Daðlýca bölgesinde düzenlenen terör saldýrýsý ve ardýndan bölgede sürdürülen operasyon sýrasýnda çok sayýda askerimizin þehit ve yaralý olduðu haberini derin bir üzüntü ile öðrendiklerini belirterek, "Ülkemizi derin üzüntüye boðan bu alçak saldýrýda hayatýný kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza, milletimize acýlarýný içimizde hissederek baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan askerlerimize acil þifalar diliyorum" diye konuþtu.

4 "Vatandaþlarýmýz kan 4 üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Altan Akpýnar Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. Kaç þehit kaç yaralý var kimse bilmiyor. Hiçbir açýklama yok. Korkarým sayý çok yüksek" "Bu acýnýn tarifi yoktur, artýk bu acýya katlanmak olanaksýz hale gelmiþtir" diyerek açýklamasýna devam eden Akpýnar, "Hain emelleri için gencecik fidanlarýmýzýn can vermesine sebep olanlarýn ve buna engel olmayanlarýn bunun hesabýný er ya da geç vereceklerini bilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu topraklarda kardeþçe yaþayan vatandaþlarýmýz artýk kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecektir. Terör ve þiddetten beslenen zihniyetler Dünya' nýn hiçbir yerinde baþarýya ulaþamamýþtýr. Türkiyemiz'de de baþarýya ulaþamayacaklardýr. Gün birlik olma günüdür. Teröre karþý tek vücut olmalýyýz. 77 milyon vatandaþýmýz PKK terörünü lanetlemeli. Silahlar derhal susmalý, terör örgütü ülkemizi terk etmelidir. Hangi amaçla ve nereden gelirse gelsin terör ve vahþete karþý durmak insanlýk görevidir. Tüm þehitlerimize bir kez daha Allah' tan rahmet, yakýnlarýna ve ulusumuza baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde kaydetti. "ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi" Final'den esnaf çocuklarýna indirim 12. sýnýf öðrenciler için ise yüzde 15 indirimi kapsýyor. Protokol ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Final Eðitim Kurumlarý Çorum Ýl Müdürü Mehmet Emin Karlý arasýnda imzalanýrken, imza töreninde ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Latif Akdað ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan da hazýr bulundu. Atatürkçü Düþünce Derneði Gençlik Kollarý Daðlýca 'da gerçekleþen terör saldýrýsýný kýnamak için dün Pir Baba Çamlýðý önünde basýn açýklamasý yaptý. ADD Gençlik Kollarý Baþkaný Can Þahin, yaptýðý basýn açýklamasýnda "7 Haziran sonrasý demokratik kanallarýn týkanmasý ve ülkenin yeni bir seçim atmosferine sokulmasý sonrasý Suruç olayýndan sonra baþlayan terör saldýrýlarý sonucu 81'i kolluk gücü, 23'ü sivil 104 insanýmýzý yitirdik. Daðlýca da 2007'de 12 þehit vermiþtik" Þahin, saldýrýlarýn sorumlusunun siyasal erk olduðunu iddia ederek, "Bu topraklarý kanla vatan yurt yaptýðýmýzý ve mücadelelerin günümüzde de sürdüðünü bilincindeyiz. Bölgede kolluk güçleri kýþlalarýna karakollarýna adeta hapsedilmiþ, yaygýn deyimle köpekler salýnmýþ, taþlar baðlanmýþtýr. Yüz yýldýr Sevr oyununu bozan Türk ulusuna öfke ve kinini kaybetmeyen ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi. Biz Atatürkçü Düþünce Derneði olarak yaþam hakkýnýn en temel ve kutsal hak olduðunun bilinci ile terörün her türlüsünü lanetliyoruz, ülkenin içine düþtüðü krizden sýyrýlmasý için baþta siyasiler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini vurguluyoruz. Ülkemizin ve ulusumuzun baþý saðolsun." Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ile Çorum Özel Final Temel Lisesi arasýnda indirim protokolü imzalandý. ÇESOB'a baðlý tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlarýn çocuklarýnýn yararlanacaðý protokol 9, 10 ve 11. sýnýflara kayýt yaptýran öðrencilere yüzde 10, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerinin mutlu günü "Geleceðini kan ve rant üzerine kuran terörü lanetliyoruz" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlý Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'da meydana gelen hain saldýrýlar sonucunda þehit düþen güvenlik görevlileri yayýnladýðý taziye ve terörü kýnama mesajýnda, "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde, yüreklerimiz Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah'tan Rahmet, ailelerine ve milletimize baþ saðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" "Geleceðini kan ve rant üzerine kurmuþ terör örgütünü, Memur Sen olarak kýnýyoruz" diyen Saatcý, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Vatandaþýmýzý saðduyuya davet ediyoruz.hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçak saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Büyük Memur- Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi saðduyuya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çifti düzenlenen törenle dünya evine girdiler. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimlerine katýlarak genç çiftin nikah þahitliðini yaptý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mesut Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimine katýldý. Genç çiftin nikah þahitliðini de yapan Bekiroðlu, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerini tebrik etti. Bekiroðlu, genç çiftin bu mutlu gününde þahitlik yapmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Nurten - Fatih çiftine saðlýklý, huzurlu, mutluluk ve baþarýlarla dolu bir ömür diledi.

5 5 Çorum halký gelecekten umutsuzuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan eylül ayý olaðan toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Semrin Kaleli, sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsýnda þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýrlar dileyerek baþladý. "Bugün, böylesine derin acýlar içindeyken vatanýný seven bireyler olarak, bir ve birlik olma zamanýdýr" diyerek sözlerine devam eden Kaleli, "Bugün, toplumu ve bir arada yaþama kültürümüzü zehirleyen, sivilleri de hedef alma adiliðini gösteren terörü ve ona destek veren her türlü oluþumu, kan ve gözyaþýndan beslenenleri hep bir aðýzdan lanetleme zamanýdýr" TÜÝK verilerine göre 81 il içinde Çorum'un umut düzeyi araþtýrmasýnda 70.sýrada olduðunu dile getiren Kaleli, "Ýlimizdeki %30 vatandaþýmýz geleceklerinden umutsuz olduklarý beyan etmiþ. Üstelik bu veriler içinde kadýnlarýn umutsuzluk oraný daha yüksek. Çorum'da antidepresan kullanan kadýnlarýn sayýsý bir hayli yüksek üstelik erkeklerin 2 katý. Yine TÜÝK tarafýndan adrese dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 15 yaþ ve üzerinde yapýlan araþtýrmada okuma yazma bilmeyen toplam 28 bin hemþerimizin 22 bini de yine kadýnlardan oluþuyor. 8 Eylül yani Dünya Okuma Yazýna günü ve biz ilimizde bu tablo ile karþý karþýyayýz" þeklinde kaydetti. Son 60 günde ülkemizde 52 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Kaleli, "Global Politika ve Stratejisi Türkiye Kadýna Þiddetle Mücadele de Nerede? baslýðýyla yayýmladýðý rapora göre; Kadýna Karþý, Þiddetin Nüfusa Oranla en yoðun yasandýk iller arasýnda 81 ilimiz içinde Çorum 5.sýrada. Elbette ki resmi kurumu ve kuruluþlarýmýz birtakým çalýþmalar yapýyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kadýn Konuk Evleri, Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi gibi merkezler açmakta. Öyle ki bulunduðumuz noktada, bu çalýþmalarýn ötesinde kentsel bir koalisyon kurulmasý gerekliliði ortada. Bu sorunlar hepimizin, sadece kurumlardan beklemek Semrin Kaleli verine gönüllülerin ve STK'larýn aktif olarak içinde yer alacaklarý çalýþmalar yürütmeliyiz. Belediyemizin öncülüðünde kadýn konulu çalýþmalar daha etkili hale getirilmesi bu kapsamda belediye meclisimizin içinde kurulabileceðimiz 'Kadýn' konulu çalýþmalar yürütecek bir komisyon aracýlýðýyla ilimizdeki STK ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðümüz ile ortak çalýþmalar sayesinde bu tabloyu deðiþtirebileceðimiz inancýndayýz. Baþkanýmýz ve meclis üyesi arkadaþlarýmdan ilimde yaþayan bütün kadýnlar adýna bu çalýþmalar için bize destek olmanýzý rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile yapýlan protokol gereði belediyeye devredilen stat ve çevresinde yapýlaþmaya karþý olduklarýný dile getirerek, "Bu konunun ciddiye alýnarak bir referandum yapýlmasýný istiyoruz. Çorumlu'nun Çorum halkýnýn kendi kullandýðý þehir stadyumunun yerine ne yapýlacaðýna, nasýl kullanýlacaðýna kendisinin karar vermesini doðru buluyoruz. CHP meclis grubu olarak bu konuda projeler hazýrlanmasý, belediyenin organize edeceði bir proje yarýþmasý açmasýný istiyoruz. Tabi emsal düþürülerek yeþil alan korunarak. Bunlarý söylerken de Çorum'a yapýlacak olan faydalý yatýrýmlarýnda karþýsýnda olmadýðýmýzý belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ ÇESÝAD Baþkanlýðýna Mehmet Karaca seçildi Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði'nin (ÇESÝAD) 5. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Toplantý sonucu yeni Yönetim Kurulu Baþkaný ve Yeni yönetim Kurulu üyeleri oy birliði ile seçildi. Genel Kurulda Mehmet Karaca Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna oy çoðunluðu ile getirildi. Haber Servisi Stadyum ihalesi davalarýna red Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeni yapýlacak belediye hizmet binasýnýn yerini halka soracaklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda terör, stat yeri ve yeni belediye binasý ile ilgili deðerlendirmeler de bulundu. Sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsý sonucu þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýr dileyerek baþlayan Baþkan Külcü, "Müslümanlar için þehit mertebesinin yeri faklýdýr. Her Müslüman þehit olmak ister. Her þeye raðmen ateþ yüreðimize düþmekte ve yakmaktadýr. Þimdiye kadar terör olaylarýnda 40 bine yakýn insanýmýzý kaybettik. Önce Asala vardý. Yurt dýþýnda diplomatlarýmýza suikastlar düzenlerdi. Daha sonra PKK ortaya çýktý. Bu iþin içinde uluslar arasý istihbarat örgütler, silah tüccarlarý, petrol tüccarlarý ve içeri de ki satýn alýnmýþ hainler var. Yapýlan eylemlerin hepsi toplumda infiale neden olmak için belli noktalar tarafýndan planlanmýþ olaylardýr. Türkiye Cumhuriyeti þimdiye kadar bu tezgahlardan geçti. Türkiye terör örgütüyle ve üst akýlla mücadele de galip gelecektir. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin" -YENÝ STADYUM ÝHALESÝ ÝKÝ HAFTA ÝÇÝNDE YAPILACAK- Sözlerine stadyum yeri ile ilgili yapýlan eleþtirilerek cevap vererek devam eden Baþkan Külcü, "Stadyum ile ilgili ilk çalýþmalara 2009 yýlýnda baþladýk ve 2011 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile protokol imzaladýk yýlýnda ise imar düzenlemesini yaptýk. Ýmar düzenlemesi tek bir 'hayýr' oyu olmadan 'oy birliði' ile yapýldý. O dönemde hiç kimse bir eleþtiri getirmemiþtir. Hatta proje hararetle beklenmiþ hýzlýca yapýlmasý istenmiþtir. Hiçbir þey gizli saklý yapýlmadý. Ne zaman burasý hasýlat paylaþýmý ile ihale edildi ne olduysa bir anda algý yönetimine baþlandý. Projenin kötü olduðu dile getirildi. Stat ve çevresine yapýlan proje 2-3 yýl içinde tamamlanacak. Bizde yeni stat ihalesini yetiþirse bu hafta yetiþmezse önümüzde ki hafta yapacaðýz" diye belirtti. -STADYUM ÝHALESÝ DAVALARINA RED- Stadyum yerinin satýþý ile ilgili yapýlan ihaleye açýlan davalarýn mahkeme tarafýndan reddedildiðini açýklayan Baþkan Külcü, "Ýmar Planý için açýlan davalar var. Bunlarda zaten belediye için olaðandýr. Karar çýkarsa gerekli imar düzenlemeleri yapýlýr" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Kent Park hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, Türkiye'nin en büyük suni göletinin Kent Park içinde yapýlacaðýný söyledi. Parkýn aðaçlandýrma çalýþmalarýyla birlikte milyon liraya mal olacaðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Þimdiye kadar 140 tane park yapmýþýz ve bunlarýn toplam yüzölçümü 500 dönüme denk geliyor tanede büyük park yaptýk" -YENÝ BELEDÝYE HÝZMET BÝNASI YERÝ HALKA SORULACAK- Yýllardýr gündemde olan belediye hizmet binasý ile ilgili çalýþmalara baþladýklarýný ve Hayvan Pazarý ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðünü de içine alan alanda proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Baþkan Külcü, "Hayvan Pazarýnýn olduðu bölgeye belediye hizmet binasýný yapmak için karar almýþtýk. Ancak diðer resmi kurumlar o bölgeye gitmeye sýcak bakmýyorlar. Belediyeye hergün 3 bine yakýn kiþi geliyor. Hayvan Pazarýnýn olduðu bölge vatandaþlar için uzak olabilir. Birde daha önce belediye hizmet binasý yeri olarak belirlenmiþ Akþemseddin Cami karþýsý var. Birkaç gün içinde belediye hizmet binasýnýn nereye yapýlacaðýný halkýmýza soracaðýz. Bu bir referandum olmayacak eðilim belirleme olacak. Halkýmýzýn kararýný alýp proje çalýþmalarýna baþlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Gökgözler Keþkek Þenliði düzenlendi Laçin ilçesine baðlý Gökgözler (Yavu) Köyü Muhtarlýðý ile Köy Derneði'nin iþbirliðiyle organize edilen 5. Geleneksel Keþkek Þenliði geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. Köy alanýnda düzenlenen þenliðe AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, CHP Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahtasýz, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, CHP Milletvekili aday adayý Dinçer Solmaz, iþadamý Bayhan Özsaraç ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ezgi Þenel ve Belgin Olukçu'nun sunduðu þenlikte Aþýk Hasan Yavuz, Aþýk Abbas Balcý baþta olmak üzere Filiz, Mazlum Karadoðan, Ufuk Coþkun, Gülabi Süzer, Selami Süzer, Volkan Olukçu ve Ýrfan Kýlýç sahne aldý. Keþkek ikramýnýn bulunduðu, hediye çekiliþlerinin yapýldýðý þenlikte ayrýca köy aðalýðý için de açýk artýrma düzenlendi. Yapýlan açýk artýrmada köy aðalýðýný 5 bin 100 TL ile Nihat Gökgöz kazandý. Çalyayla Köyü sakinlerinin de yoðun olarak katýldýðý þenlikte davetliler yerel sanatçýlar eþliðinde gönüllerince eðlendi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazar günü Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðüne ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yeni evli çifti tebrik ederken, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.kýlýç ayrýca, Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör olayýna da deðinerek, "Allah, ülkemizin üzerindeki bugünkü kara elleri bir an önce çeksin. Huzur içerisinde, kardeþçe mutlu bir þekilde yolumuza devam edelim" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi"nin ilk ayaðý Ýskilip'te baþladý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" kapsamýnda çalýþmalar yapmak üzere beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun eþi, Ýl Yönetim Kurulu Üyelerinin eþleri, Merkez Ýlçe Yönetimi ile birlikte Hitit Üniversitesi, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nda çocuklara yönelik barýþ temalý seramik eðitimi vermek üzere uzmanlarla Ýskilip'e geldi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Ýskilip'e geliþlerinde Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþi Ayfer Çatma, ilçe kadýn kollarý ve teþkilat mensuplarý karþýladý. "TÜM ANNELER ADINA TERÖRÜ LANETLÝYORUZ" Eðitim programý öncesi yönetim adýna açýklama yapan Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK Parti yönetimi ve anneler olarak terörü lanetlediklerini, siyaseti kanla beslenerek yapan ve örgütlerden destek alan gruplarý kýnadýklarýný söyledi. Kurt, "Daðlýca'da ve ülkemizin huzuru için görevleri baþýnda hain saldýrýlar sonucu þehit düþen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" etkinliði hakkýnda bilgi veren Milletvekili Kurt, "Gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn huzur içinde yaþayacaðý bir gelecek hazýrlamak amacýyla ülkemizin hizmetindeyiz. Çocuklar, barýþý, aktiviteyi, sosyalleþmeyi, sosyal ve sanatsal faaliyetlere katýlmayý öðrendikçe bu faaliyetler ülkemize, milletimize hizmet olarak yansýyacaktýr. Barýþ yolu, Arkeoloji ve yemek etkinliði çerçevesinde Boðazkale Hattuþa etkinliklerinin ilk ayaðýný gerçekleþtirmek, ilk tuðlalarýný yaptýrmak üzere Ýskilip'teyiz. Tarihimizi, çocuklarýmýzý, gençlerimizi, Hitit uygarlýðýnýn tanýtýmýný önemsiyoruz" þeklinde kaydetti.

7 7 KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz Temel Eðitim Okul/Kurum Müdürlüklerine Kaloriferlik, Sobalýk Ýthal Kömür ile Odun Alýmý Ýþi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :548 TON ÝTHAL KALORÝFERLÝK KÖMÜR, 142 TON ÝTHAL SOBA LIK KÖMÜR ve 116 TON TUTUÞTURMALIK ÇAM ODUNU ALIMI VE DAÐITIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : ekli listede belirtilen okul/kurumlara daðýtýmý yapýlacaktýr. c) Teslim tarihi : KÖMÜRLERÝN TESLÝMÝ SÖZLEÞME ÝMZALANMASINA MÜTE AKÝP 30 GÜN ÝÇERÝSÝNDE KURULUÞLARIMIZA TESLÝMÝ YAPILA CAKTIR. AYRINTILI teslim programý idari þartname ve teknik þartnamede yer verilmiþtir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Katý Yakýt Satýþ Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. Resmi ilanlar de 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, ð) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Standarda iliþkin belgeler: TSE Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: TEKLÝF EDÝLEN KÖMÜR ÝLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK ÞARTNAME ÝÇÝNDE YER ALAN ÖRNEÐE UYGUN OLA- RAK " ÜRÜN TANITIM FORMU" ÝSTEKLÝ TARAFINDAN MUTLAKA DOLDURULUP KAÞELENECEK, ÝM- ZALANACAK VE ÝHALE TEKLÝF DOSYASINA EKLENECEKTÝR. ÜRÜN TANITIM FORMUNDAKÝ BÝLGÝ- LER TAM VE OKUNAKLI OLACAK, FORM ÜZERÝNDE SÝLÝNTÝ KAZINTI YAPILMAYACAKTIR Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN KÖMÜR SATIÞI BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEK- TÝR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan proje yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: MHP terörü protesto edecek Bayat, MYO istiyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Remzi Çöplü, Adem Candan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Bayat Yüksek Okul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Bahadýr Ünlü, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar ve Halk Eðitim Müdürü Fatih Nigar ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Bayat ilçesine Meslek Yüksek Okulu kurulmasý yönündeki talep ele alýndý.baðcý heyet adýna yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Bayat ilçemiz tarýmsal faaliyetle ayakta durmaya çalýþan bir ilçemizdir.son yýllarda takibimizle yapýlan kamu yatýrýmlarý ile hizmet ve yaþam kalitesi artmaktadýr.baraj ve sulama yatýrýmlarýmýz devam etmektedir. Orta öðretimde Yurt sorunumuz bulunmamaktadýr.ýlçemizin geliþimine katký olacaðýna inandýðýmýz bir Meslek Yüksek Okulun kurulmasýný istiyoruz.bu konudaki talep daha önceki aylarda size de iletilmiþ ve ilçe ziyaretiniz ve bir ön incelemeniz olmuþtu.bugün Bayat heyetini ilçemize söz almýþ ve Senato Ýçin onay sürecini baþlatmýþ olarak ilçeye göndermek istiyoruz.bu hizmet ve yatýrým ilçemiz için son derece hayati öneme sahiptir." Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu da "Bayat ilçemize yatýrýmlarýmýzý ve hizmetlerimizi Yüksek Okul ile taçlandýrmak istiyoruz ve bu konuda desteðinizi bekliyoruz" Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü de "Yüksek Okulun kurulmasý halinde araç ve eleman olmak üzere her türlü desteði vermeye hazýrýz" þeklinde kaydetti. Rektör Alkan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek,"bayat ilçemizin talebi ile ilgili olarak gerek dernek ile gerekse Belediyemiz ile bir kaç kez görüþtük. Yerinde incelemeler de yapýldý.bayat ilçemize bir Meslek Yüksek Okulu açýlmasýný olumlu görüþle önümüzdeki günlerdeki toplantýsýnda Senatomuzun gündemine alacaðýz. Bu konu ile ilgili olarak bir çalýþma yapmak üzere Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Mustafa Býyýk görevlendirilmiþtir. Ýnþallah hayýrlý hizmetlere vesile olur" Görüþme sonrasýnda Bayat heyeti, Bayat ilçesinin her zaman yanýnda olan, yatýrýmlar ve hizmetler konusunda sürekli destek olan takip edip sonuçlandýran ve son derece önemli ve haklý yüksekokul talebi konusunda desteklerini esirgemeyen ve bu konuda çalýþma içinde olan Milletvekili Baðcý ve Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. BAYAT YOLU ÝHALE SONUÇLANDI Bayat heyeti ile bir deðerlendirme toplantýsý yapan Baðcý, "Ýhale sürecindeki tüm yolarý yakýndan takip ediyoruz.bayat yolu, köprü, istinat duvarý ve asfalt ihalesi sonuçlanmýþ ve firma sözleþmeye davet edilmiþtir.yaklaþýk 10 milyon liralýk bir yatýrým gerçekleþecektir. Firma bu hafta sözleþme imzalayacak ve gelecek hafta yer teslimi yapýlacaktýr. Ýskilip-Bayat-Çankýrý yolunun yapýmýna baþlandý. Bayat yolu da problemli köprüde þehir giriþi asfaltý da yapýlacaktýr.bayat ilçemizi güzelleþtirmeye devam edeceðiz" Baðcý Bayat'a yapýlmakta olan hastanenin inþaat sürecinde yaþananlarýn talihsizlik olduðunu ve iþin tamamlanmasý ile ilgili süreci Bakanlýkla takip ettiðini ifade ederek, "Yaþanan gecikmeden dolayý üzgünüz. Biz yatýrým kararý alýnmasý ve ödenek temini süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Ýþ baþladýktan sonraki süreç ise Bakanlýðýn kontrolünde. Alaca, Ýskilip ve Bayat hastanelerimizde yüklenici Müteahhitten kaynaklanan gecikmeler yaþandý. Ama o hastaneyi bitireceðiz" þeklinde kaydetti. Baðcý ve Bekiroðlu, "Bayat 7 Haziran seçimlerinde Çorum birincisi olmuþ ve bize en yüksek oyu vermiþtir. AK Parti milletin umudur. Bayatlý AK Parti'yi anlamýþtýr ve desteðini azaltmadan sürdürmektedir. Bayat'a olan hizmet ve yatýrýmlarýmýzý artýrarak devam edeceðiz.sulama, Baraj ve Yüksek Okul bölgeye mührümüz olacaktýr" dediler. Av. Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. "Ülkemiz yine kara bir gece yaþadý ve sabaha yine kara haberlerle uyandýk. Hakkari Daðlýca'da askerimize yapýlan mayýnlý saldýrý ile sayýsýný hala bilmediðimiz askerlerimiz þehit düþmüþ, yine sayýsý meçhul askerlerimiz yaralanmýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Türkiye dünden beri öylesine vahim durumlar yaþamýþtýr ki Türk milletinin devletimizi bu hale getirenlere soracaðý hesabýn þiddeti artmaktadýr. Þehitlerimizin geldiði saatlerde maç izleyen ve gol sevinçleri yaþayan baþbakan, hala 400 vekil hesabý yapan cumhurbaþkaný, olayýn üzerinden 18 saat geçmesine raðmen þehit sayýsýný bilmeyen veya bildiði halde kamuoyumuz ile paylaþamayan Genelkurmay bu acý tablonun birkaç parçasýdýr. Bütün bu hususlar ile ilgili geniþ kapsamlý basýn açýklamamýzý önümüzdeki günlerde þehitlerimizin acýsýný yüreðinde taþýyan bütün hemþerilerimizin katýlýmý ile yapacaðýmýz bir gösteri ile gerçekleþtireceðiz. Ancak þunu özellikle belirtmek isterim ki hesabýmýz sadece eli kanlý teröristlerle deðil, ayrýca onlarýn palazlanmasýna, silahlanmasýna, þehirlere yerleþmesine göz yumanlarý iledir. Þehit düþen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve bütün Türk milletine baþsaðlýðý temenni ediyorum. Allah askerimizi, polisimizi korusun ve bütün ailelerin sevinç ile evlatlarýna kavuþacaklarý günleri hepimize yakýn etsin"

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak Milli Eðitim Müdürü nden reform gibi karar Kayýt parasý yok, sýnýflarýn tümü kur a ile belirlenecek Her yýl tartýþmalara konu olan kayýt parasý ve özel sýnýf oluþturma tartýþmalarý, Milli Eðitim Müdürü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Doðan bebek sayýsý azalýyor

Doðan bebek sayýsý azalýyor MÜSÝAD'dan Kaya'ya kutlama Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜ- SÝAD) Çorum Þubesi, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yenigörevinden dolayý tebrik ettiler.müsýad Çorum

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı