Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu"

Transkript

1 Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015 tarihinde Daðlýca-Yüksekova yolunun ulaþýma açýlmasý maksadýyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan yol kenarýna yerleþtirilen El Yapýmý Patlayýcýlarýn patlatýlmasý ile iki zýrhlý aracýmýz aðýr hasar görmüþ, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur. SAYFA 11 DE "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu SAYFA 5 TE 08 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Av. Bekir Çetin AKP li Eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker: MHP terörü protesto edecek MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 7 DE Semrin Kaleli Çorum halký gelecekten umutsuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi.. SAYFA 5 TE Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. SAYFA 2 DE Bayat, MYO istiyor DE 7 Ne enayiymiþim! Mustafa Eker TOPLUMSAL UZLAÞIYI ÜRETMEDE ÝLETÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM DÝLÝNÝN ÖNEMÝ Toplumsal uzlaþý; her konuda olmasa bile, toplumu toplum yapan ve bir kýlan konularda, toplum tarafýndan ortalama ayný davranýþ biçiminin sergilenmesidir. Buna kederde, tasada ve kývançta bir olmak da denebilir. Ýrfan Çaðlar SAYFA 9 DA Külcü: 5 Yeni Stadyum Ýhalesi Ýki hafta içinde yapýlacak AK Parti eski Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý "Ne Enayiymiþim" baþlýk yazý dikkat çekti. Mustafa Eker Ýl Genel Meclisi Baþkaný olduðu döneme ait ilginç bilgiler paylaþtý. Eker'in paylaþtýðý yazý þöyle: "Geçen on yýllýk siyasi hayatýmda yaþadýklarým gördüklerim ve bildiklerimle anlýyorum ki enayiymiþim. Aldýðým bütün görevlerde parti ve millet hayrýna ne yapabilirim deyip çalýþýp didinirken gerçek '' hayr''ýn bir abi peþinde koþmak olduðunu görmediðim için enayiymiþim, Dava ekip ve arkadaþlýk ruhuna inanarak baþkanýmý arkasýndan vuran '' kanka'' sýna biat edip ihanet etmediðim için önümdeki makam ve rantlarý adam satmama uðruna teptiðim için enayiymiþim, milletvekili akrabasý olduðum halde bunu hiç dile getirmeden kendi çabam ile çalýþmayý seçip mümkün olduðunca ayný karelere girmediðim için enayiymiþim. SAYFA 9 DA Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek... AK Parti'den aday adayý TE baþvurusu DE Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. SAYFA 3 TE Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. SAYFA 6 DA Av. Altan Akpýnar "Vatandaþlarýmýz kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. SAYFA 3 TE SAYFA 4 TE Esnaftan teröre karþý birlik mesajý Yalçýn Kýlýç

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Yoksulluk sýnýrý ELEMAN ARANIYOR 04: :07 Kurumumuz bünyesinde 3 bin 732 TL 12:45 Manisa'nýn, Burhaniye, görevlendirilmek üzere 16:19 Kemalpaþa ve Selçuk'un kurtuluþlarý (1922) - 19:11 Dünya Okuma Yazma 20:33 Günü - Yaprak dökümü Ýnsanlarýn seni sevmesini istiyorsan, dünya malýna ehemmiyet verme! Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0247 3,0258 EUR 3,3721 3,3734 STERLiN 4,6140 4,6172 2,5321 2, JPY YENi Günün Þiiri ASIL ADI GÖKYÜZÜ Bir gülün çizdiði boþlukta bakýþlarým Hýz istiyorum, bir bulut aralýðýnda o Saðnak diyorum, gözlerimizde birden Duraklar, pazar sabahlarý, uzak Marmaris'lerden Yapraklarý deli bir güneþle ýslak Bir günde uçup dönerek güneye, terlemeye Buðular içinde yol alýyor gül. O var ya yýllardýr sana yönelmiþ Geç kalmamýþ merhaba Sisten sýyrýlan uçak Ýdamdan az önceki telefon Düþün, postacýyý keyiflendiren telgraf Bunlarýn tadý gibi, gül Zaten baþýndan beri ellerimizde Epeydir ezberlemiþiz yakuttan hýzýný Duymuþuz buðulu rengini Saçlarýmýzda meþhur sarhoþluðu Sana yaklaþýyor gül. Ona bu hýzý, ona rengini veren Biliyorsun, eylülün en haylaz yeri Hisar'ýn en güneþli odasý Yýllara direnebilmiþ olmak Ýþte terliyor gene Üstümüzden geçiyor hýzla Yazlarý koca bir güneþle yaþamýþ, saydam Güz olunca saðnaklar emzirmiþ onu Biliyorsun þimdiler daha bir yoðun Özlem koyultuyor rengini çünkü Þimdi iyi bak, yol alýyor sana Ýyi bakalým n'olur, Daha bir yakuta kessin rengi. EROL ÇANKAYA HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Aðustos ayý açlýk ve yoksulluk sýrýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen olarak her ay düzenli olarak yaptýðýmýz "açlýk-yoksulluk" araþtýrmasýna göre, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak belirlendi" Açlýk ve yoksulluk sýnýrýna iliþkin açýklamalarda bulunan Saatcý, "Memur Sen Konfederasyonumuz tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýkyoksulluk araþtýrmasýna göre Aðustos ayýnda Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.399,30 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.732,37 TL olarak tespit edildi. Yapýlan araþtýrmaya göre giyim madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken; gýda, ýsýnma, barýnma, saðlýk, ulaþým, haberleþme, kiþisel temizlik ve bakým, eðitim-kültür, çevre ve su fiyatlarýnda artýþ olduðu gözlendi. Temmuz ayýna göre Aðustos ayýnda gýda maddesi fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,02'lik bir artýþ oldu. Aðustos'da göze çarpan en büyük artýþ ise yüzde 29,73 artýþla salatalýk, yüzde 27,74 artýþla kiraz fiyatlarýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre giyim fiyatlarýnda ise Ahmet Saatcý ortalama yüzde 2,12'lik bir azalýþ gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimlerin yüzde 2,12 artýþla çocuk eþofmaný, yüzde 2,09 artýþla çocuk çorabý ücretleri olurken; en çok göze çarpan düþüþler yüzde 7,37 azalýþla kadýn ceketi, yüzde 6,81 azalýþla erkek gömleði, yüzde 6,74 azalýþla kadýn ayakkabýsý, yüzde 6,72 azalýþla erkek tiþörtü ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,12'lik bir artýþ gözlendi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda herhangi bir deðiþiklik gözlemlenmezken; Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,72'lik bir artýþ oldu. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,66'lýk bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0,34'lük bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 6,79 artýþla uçak bileti ücreti, yüzde 3,31 artýþla araba kiralama ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 3,8 azalýþla benzin, yüzde 2,33 azalýþla mazot yüzde 2,64 madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 3,54'lük bir artýþ olarak yansýdý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 11,77 artýþla PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,71 artýþla mektup gönderme ücreti (aps) fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 0,46'lýk bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 3,37 artýþla misafir kolonyasý, yüzde 2,25 artýþla tuvalet kaðýdý, yüzde 1,33 azalýþla traþ malzemeleri madde fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 1,47'likbir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre deðiþimin yüzde 11,61 artýþla yazýcý, yüzde 9,11 artýþla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarmadde fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 2,28 azalýþla TV yayýn masraflarý (uydu alýcýsý, çanak anten), yüzde 1,16 azalýþla spor müsabakalarýna giriþ ücreti madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,32'lik bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 0,52 artýþla pencere (pvc), yüzde 0,15 azalýþla sýhhi teçhizat malzemeleri (musluk) madde fiyatlarýnda olduðu gözlendi" þeklinde kaydetti. Ülkü Ocaklarý'ndan teröre tepki! Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Daðlýca bölgesindeki terör saldýrýsý nedeniyle Çorum'da teröre tepki yürüyüþü düzenlendi. Hürriyet Meydanýn da bir araya gelen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý üyeleri terör örgütü PKK'nýn Hakkari'nin Daðlýca bölgesindeki saldýrýsýný protesto etti. Þehitler için dua eden gruptakiler, ellerindeki Türk bayraklarý ile slogan atarak, valilik karþýsýna kadar yürüdü. Burada "ülkücü yemini" eden grup, daha sonra Ülkü Ocaklarý baþkanlýðýna geçti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, burada yaptýðý açýklamada, "Bir avuçta olsak gecenin saat kaçý olursa olsun bir araya geldik. Bu sebeple Her nerede olursa olsun Doðu'da Güneydoðu'da polisimize askerimize haince saldýrýlarda bulunanlar Çorum'daki siyasi uzantýlarýnýn parti binalarýnýn önünde devlet korumasýyla güvenlikleri saðlanýyor. Burasý bir Diyarbakýr, bir Hakkari deðil, Polisimize, askerimize el kaldýrmaya hiç kimse cesaret etmesin. Bunun bedelini de en aðýr þekilde ödeteceðimizden de kimsenin þüphesi olmasýn. Bu vesile ile duyarlýlýk gösterip, gecenin bu saatinde burada bulunan herkesten Allah Razý Olsun. Bütün Çorum görmüþtür ki, ülkücüler var olduðu müddetçe bu vatan var olacaktýr" Yýlmaz MERT YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arslan kýzý Gamze Taþaðal ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Tekerlekli sandalye basketbol takýmýna özel otobüs Çorum'da 3 bin 756 göçmen yaþýyor Vali Ahmet Kara aylýk düzenlediði basýn toplantýlarýna devam ediyor. Bambu Kafede gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Kültür ve Turizm Vali Ahmet Kara Müdür Ali Özüdoðru, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, gazeteciler ve bazý kurum müdürleri katýldý. Toplantý da konuþan Vali Ahmet Kara, Daðlýca'da teröristler tarafýndan askerlerimizin þehit edilmesini kýnayarak, "Meydana gelen üzücü hadiseden sonra içimiz yanmakta. Terörü bir kez daha lanetliyorum. Yaralý askerlerimize Allah'tan þifa þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" Vali Ahmet Kara, Çorum'da þuana kadar 16 dershanenin okula dönüþtüðünü söyledi. Kara, "Yasa gereði dershaneler Türkiye'de kapandý. Ýsteyen özel okula dönüþtü. Çorum'da da 13'ü lise, 1'i ilköðretim, 2 tanesi de ortaokul olarak dönüþtü. 2 dershanenin baþvurusu ise reddedildi. 3 tanesi de kendi sahipleri tarafýndan kapatýldý" diye kaydetti. Çorum'da geçen hafta merkez ile birlikte Alaca ve Osmancýk'ta bulunan toplam 6 özel okul ve 4 dershaneye yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Kara, "Okullarda yapýlan aramalardan haberdarýz. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn emriyle operasyon yapýldýðý için Valiliðin tamamen dýþýnda bir operasyondu. Aramalar yapýldý ve çeþitli belde, bilgi ve delil olabilecek eþyalara el konuldu. Gereði yapýlýyor" Çorum'da yaþayan göçmenlerin durumu hakkýnda bilgi veren Kara, il genelinde 3 bin 756 göçmenin yaþadýðýný söyledi. Çorum'daki göçmenlerin Irak aðýrlýklý olduðunu dile getiren Vali Kara, ülkelerindeki iç karýþýklýktan kaçýp gelenlerin yaný sýra eðitim için gelen yabancý öðrencilerin de göçmen statüsünde olduðunu hatýrlattý. Göçmenlerin olaylara karýþma oranýnýn düþük olduðunu kaydeden Vali Ahmet Kara, "Halkýmýzda göçmenlerin olaylara çok karýþtýklarý gibi bir algý var. Dilencilik ve kendi aralarýnda kavgalarý oluyor. Normalde asayiþimizi bozacak þekilde henüz bir faaliyetleri yok. Bu algýnýn sebebi ise þu: Genelde iþsiz olduklarý için parklarý iþgal ediyorlar. Dolayýsýyla kalabalýk gözüküyorlar. Sanki bütün þehri iþgal etmiþ gibi bir algý oluþuyor. Halbuki hepsi il merkezinde deðil. Alaca, Sungurlu ve Ýskilip gibi ilçelerde de yaþayanlar var. Bunlar neticede ülkelerindeki iþ savaþtan kaçýp ülkemize sýðýnmýþ insanlardýr. Biz yüzyýllardýr hep sýðýnmacýlara kapýmýzý açmýþýzdýr. Ülkelerinden can güvenlikleri nedeniyle kaçýp gelen insanlar biraz rahatsýz etseler de tahammüllü olmak durumundayýz" diye kaydetti. GÖÇMEN BAÞINA GÜNLÜK 4 TL YARDIM Ekonomide göçmenlerden dolayý her hangi bir olumsuzluðun söz konusu olmadýðýný savunan Vali Kara, þunlarý söyledi: "Bunlar sonuçta aldýklarý parayý bizim ekonomimizin içinde harcýyorlar. Bu paralar yine milli ekonomi içinde kalýyor. Devlet çok para veriyor diye bir algý var. Nüfus baþýna 4 TL ödeniyor. 4 kiþilik bir aile günlük 16 TL alýyor. Devletten almýyor. Sosyal Yardýmlaþma Vakfýmýz tarafýndan ödeniyor. Vakýf sosyal amaçlý olarak var, devletin verdiði her hangi bir para söz konusu deðil. Kayýtlý olan göçmenler ayrýca hastanelerden de yararlanabiliyor" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum'da tekerlekli sandalye basketbol takýmý oyuncularýna, özel olarak tasarlanan 1 milyon TL deðerinde otobüs hibe edildi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn "Spor Ýçin Engel Tanýmýyoruz" projesi kapsamýnda Çorum'daki tekerlekli sandalye basketbol takýmý da unutulmadý. Engelli sporcular için özel olarak dizayn edilen 34 koltuk kapasiteli otobüs, düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne teslim edildi. Araç hakkýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'den bilgi alan Çorum Valisi Ahmet Kara, 1 milyon TL deðerindeki otobüsün özel olarak hazýrlandýðýný açýkladý. Vali Kara, engelli sporcularýn otobüse hiç kimseden yardým almadan inip binebildiklerini söyledi. Kara, özel otobüsün kentteki tüm engelli sporcularýn kullanýmýna tahsis edileceðini ifade etti. Otobüsü kullanacak olan Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý, bu yýl Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek. Otobüs, antrenman ve deplasman maçlarýna gidiþ için kullanýlacak. Programa katýlan kulüp sporcularý Mehmet Emin Söylemez ve Ýsa Aksoy, otobüs desteði için Vali Ahmet Kara ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e teþekkür etti. Yýlmaz MERT "Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacak" Eyyüp Çiçek Çorum Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, "Terör örgütü PKK'nýn Hakkari ve Diyarbakýr'da yapmýþ olduklarý hain saldýrýyý lanetliyoruz" Yaptýðý yazýlý açýklamada "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bugünlerde, yüreklerimiz Hakkari ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný kýnýyor; þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" ifadelerini kullanan Çiçek, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý lanetliyoruz. Hain saldýrýlar kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçakça saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Ýl Genel Meclis Üyeleri ile toplantý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, dönemi Ýl Genel Meclis Üyeleri ile bir toplantý yaptý. Ýl Baþkaný Av Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Adem Candan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte bir önceki dönemde görev almýþ Ýl Genel Meclis Üyelerinin düzenlemiþ olduklarý toplantýya katýldýlar. Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, geçmiþ dönemlerde Çorum'da çok güzel hizmetler üretildiðini, baþarýnýn saðlanan birlik ve beraberlik sonucu geldiðini, bu baþarýlar da Ýl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmýþ kiþilerin de büyük payýnýn bulunduðunu anlatarak, "Önümüzdeki seçimlerde yine yek vücut olup çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Yalçýn Kýlýç ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, son günlerde artan terör olaylarý ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda milletimizin birlik ve beraberliðine kast eden her unsurun dimdik karþýsýnda olduklarýný belirten Kýlýç, "Tarih boyunca devletinin bekasý için hiçbir fedakarlýktan çekinmeyen esnaf teþkilatýnýn bugün de ayný özveriyi göstereceðine inancým tamdýr. Küçük hesaplar yaparak bu topraklardan yer kapmak isteyen kanlý terör örgütü þunu bilmelidir ki vatan bizim için kutsaldýr ve bu millet vatanýna uzanan her eli yüzyýllardýr olduðu gibi bugün de kýrmaya muktedirdir. Kendine sýðýnan için bir þefkat abidesi olan bu millet ihaneti gördüðü anda savaþ meydanlarýnýn eþsiz cengaveri olmayý bilmiþtir. Doðudan batýya, kuzeyden güneye Esnaftan teröre karþý birlik mesajý hepimiz bu milletin fertleriyiz. Toplumsal olarak milli bir þuurla hareket etmek ve hepimiz çevremizi kontrol etmekle mükellefiz. Görevimizi iyi yaptýðýmýz takdirde terör örgütünün kollarý kuruyacaktýr" Ayrýca Çorum Valisi Ahmet Kara Bey ile de görüþtüðünü dile getiren Baþkan Kýlýç, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, þehrimizin ve ilçelerimizin muhtelif noktalarýna bayrak asacaklarýný ayrýca Vali Bey'in Baþkanlýðý'nda ÇE- SOB'da bir toplantý yaparak teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý vereceklerini kaydetti. Birlik Baþkaný Kýlýç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Daðlýca bölgesinde düzenlenen terör saldýrýsý ve ardýndan bölgede sürdürülen operasyon sýrasýnda çok sayýda askerimizin þehit ve yaralý olduðu haberini derin bir üzüntü ile öðrendiklerini belirterek, "Ülkemizi derin üzüntüye boðan bu alçak saldýrýda hayatýný kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza, milletimize acýlarýný içimizde hissederek baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan askerlerimize acil þifalar diliyorum" diye konuþtu.

4 "Vatandaþlarýmýz kan 4 üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecek" Altan Akpýnar Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ülkemiz aylardýr süren hain ve onursuz terör saldýrýlarý ile ardý ardýna sarsýlmakta iken en son dün önce Diyarbakýr' da polislerimizi, ardýndan Hakkari Daðlýca' da askerlerimizi teröre kurban ettik, bu topraklara þehit verdik. Kaç þehit kaç yaralý var kimse bilmiyor. Hiçbir açýklama yok. Korkarým sayý çok yüksek" "Bu acýnýn tarifi yoktur, artýk bu acýya katlanmak olanaksýz hale gelmiþtir" diyerek açýklamasýna devam eden Akpýnar, "Hain emelleri için gencecik fidanlarýmýzýn can vermesine sebep olanlarýn ve buna engel olmayanlarýn bunun hesabýný er ya da geç vereceklerini bilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu topraklarda kardeþçe yaþayan vatandaþlarýmýz artýk kan üzerinden hesap yapanlara geçit vermeyecektir. Terör ve þiddetten beslenen zihniyetler Dünya' nýn hiçbir yerinde baþarýya ulaþamamýþtýr. Türkiyemiz'de de baþarýya ulaþamayacaklardýr. Gün birlik olma günüdür. Teröre karþý tek vücut olmalýyýz. 77 milyon vatandaþýmýz PKK terörünü lanetlemeli. Silahlar derhal susmalý, terör örgütü ülkemizi terk etmelidir. Hangi amaçla ve nereden gelirse gelsin terör ve vahþete karþý durmak insanlýk görevidir. Tüm þehitlerimize bir kez daha Allah' tan rahmet, yakýnlarýna ve ulusumuza baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde kaydetti. "ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi" Final'den esnaf çocuklarýna indirim 12. sýnýf öðrenciler için ise yüzde 15 indirimi kapsýyor. Protokol ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Final Eðitim Kurumlarý Çorum Ýl Müdürü Mehmet Emin Karlý arasýnda imzalanýrken, imza töreninde ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Latif Akdað ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan da hazýr bulundu. Atatürkçü Düþünce Derneði Gençlik Kollarý Daðlýca 'da gerçekleþen terör saldýrýsýný kýnamak için dün Pir Baba Çamlýðý önünde basýn açýklamasý yaptý. ADD Gençlik Kollarý Baþkaný Can Þahin, yaptýðý basýn açýklamasýnda "7 Haziran sonrasý demokratik kanallarýn týkanmasý ve ülkenin yeni bir seçim atmosferine sokulmasý sonrasý Suruç olayýndan sonra baþlayan terör saldýrýlarý sonucu 81'i kolluk gücü, 23'ü sivil 104 insanýmýzý yitirdik. Daðlýca da 2007'de 12 þehit vermiþtik" Þahin, saldýrýlarýn sorumlusunun siyasal erk olduðunu iddia ederek, "Bu topraklarý kanla vatan yurt yaptýðýmýzý ve mücadelelerin günümüzde de sürdüðünü bilincindeyiz. Bölgede kolluk güçleri kýþlalarýna karakollarýna adeta hapsedilmiþ, yaygýn deyimle köpekler salýnmýþ, taþlar baðlanmýþtýr. Yüz yýldýr Sevr oyununu bozan Türk ulusuna öfke ve kinini kaybetmeyen ABD emperyalistleri ülkemizi Ortadoðu bataklýðýna çevirme uðraþýný hiç terk etmedi. Biz Atatürkçü Düþünce Derneði olarak yaþam hakkýnýn en temel ve kutsal hak olduðunun bilinci ile terörün her türlüsünü lanetliyoruz, ülkenin içine düþtüðü krizden sýyrýlmasý için baþta siyasiler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini vurguluyoruz. Ülkemizin ve ulusumuzun baþý saðolsun." Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ile Çorum Özel Final Temel Lisesi arasýnda indirim protokolü imzalandý. ÇESOB'a baðlý tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlarýn çocuklarýnýn yararlanacaðý protokol 9, 10 ve 11. sýnýflara kayýt yaptýran öðrencilere yüzde 10, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerinin mutlu günü "Geleceðini kan ve rant üzerine kuran terörü lanetliyoruz" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlý Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'da meydana gelen hain saldýrýlar sonucunda þehit düþen güvenlik görevlileri yayýnladýðý taziye ve terörü kýnama mesajýnda, "Ülkemizde birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde, yüreklerimiz Hakkâri Daðlýca ve Diyarbakýr'dan gelen haberle yeniden acýyla burkuldu, daðlandý. Hain terör saldýrýlarýný þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah'tan Rahmet, ailelerine ve milletimize baþ saðlýðý, yaralý güvenlik görevlilerimize de acil þifa diliyoruz" "Geleceðini kan ve rant üzerine kurmuþ terör örgütünü, Memur Sen olarak kýnýyoruz" diyen Saatcý, "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Vatandaþýmýzý saðduyuya davet ediyoruz.hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçak saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Büyük Memur- Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi saðduyuya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" þeklinde kaydetti. Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çifti düzenlenen törenle dünya evine girdiler. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimlerine katýlarak genç çiftin nikah þahitliðini yaptý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mesut Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte Fatih Dorukoðlu ve Nurten Soysalbaþ çiftinin düðün merasimine katýldý. Genç çiftin nikah þahitliðini de yapan Bekiroðlu, Dorukoðlu ve Soysalbaþ ailelerini tebrik etti. Bekiroðlu, genç çiftin bu mutlu gününde þahitlik yapmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Nurten - Fatih çiftine saðlýklý, huzurlu, mutluluk ve baþarýlarla dolu bir ömür diledi.

5 5 Çorum halký gelecekten umutsuzuz CHP Belediye Meclisi üyesi Semrin Kaleli yapýlan bir araþtýrmaya göre Çorum halkýnýn gelecekten umutsuz olduðunu söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan eylül ayý olaðan toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Semrin Kaleli, sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsýnda þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýrlar dileyerek baþladý. "Bugün, böylesine derin acýlar içindeyken vatanýný seven bireyler olarak, bir ve birlik olma zamanýdýr" diyerek sözlerine devam eden Kaleli, "Bugün, toplumu ve bir arada yaþama kültürümüzü zehirleyen, sivilleri de hedef alma adiliðini gösteren terörü ve ona destek veren her türlü oluþumu, kan ve gözyaþýndan beslenenleri hep bir aðýzdan lanetleme zamanýdýr" TÜÝK verilerine göre 81 il içinde Çorum'un umut düzeyi araþtýrmasýnda 70.sýrada olduðunu dile getiren Kaleli, "Ýlimizdeki %30 vatandaþýmýz geleceklerinden umutsuz olduklarý beyan etmiþ. Üstelik bu veriler içinde kadýnlarýn umutsuzluk oraný daha yüksek. Çorum'da antidepresan kullanan kadýnlarýn sayýsý bir hayli yüksek üstelik erkeklerin 2 katý. Yine TÜÝK tarafýndan adrese dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 15 yaþ ve üzerinde yapýlan araþtýrmada okuma yazma bilmeyen toplam 28 bin hemþerimizin 22 bini de yine kadýnlardan oluþuyor. 8 Eylül yani Dünya Okuma Yazýna günü ve biz ilimizde bu tablo ile karþý karþýyayýz" þeklinde kaydetti. Son 60 günde ülkemizde 52 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Kaleli, "Global Politika ve Stratejisi Türkiye Kadýna Þiddetle Mücadele de Nerede? baslýðýyla yayýmladýðý rapora göre; Kadýna Karþý, Þiddetin Nüfusa Oranla en yoðun yasandýk iller arasýnda 81 ilimiz içinde Çorum 5.sýrada. Elbette ki resmi kurumu ve kuruluþlarýmýz birtakým çalýþmalar yapýyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kadýn Konuk Evleri, Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi gibi merkezler açmakta. Öyle ki bulunduðumuz noktada, bu çalýþmalarýn ötesinde kentsel bir koalisyon kurulmasý gerekliliði ortada. Bu sorunlar hepimizin, sadece kurumlardan beklemek Semrin Kaleli verine gönüllülerin ve STK'larýn aktif olarak içinde yer alacaklarý çalýþmalar yürütmeliyiz. Belediyemizin öncülüðünde kadýn konulu çalýþmalar daha etkili hale getirilmesi bu kapsamda belediye meclisimizin içinde kurulabileceðimiz 'Kadýn' konulu çalýþmalar yürütecek bir komisyon aracýlýðýyla ilimizdeki STK ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðümüz ile ortak çalýþmalar sayesinde bu tabloyu deðiþtirebileceðimiz inancýndayýz. Baþkanýmýz ve meclis üyesi arkadaþlarýmdan ilimde yaþayan bütün kadýnlar adýna bu çalýþmalar için bize destek olmanýzý rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Stat yerine ne yapýlacaðýna halk karar vermeli" Levent Çöphüseyinoðlu CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, stat yerine ne yapýlacaðýna halkýn karar vermesi gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'nin dün yapýla eylül ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan CHP Belediye Meclisi üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile yapýlan protokol gereði belediyeye devredilen stat ve çevresinde yapýlaþmaya karþý olduklarýný dile getirerek, "Bu konunun ciddiye alýnarak bir referandum yapýlmasýný istiyoruz. Çorumlu'nun Çorum halkýnýn kendi kullandýðý þehir stadyumunun yerine ne yapýlacaðýna, nasýl kullanýlacaðýna kendisinin karar vermesini doðru buluyoruz. CHP meclis grubu olarak bu konuda projeler hazýrlanmasý, belediyenin organize edeceði bir proje yarýþmasý açmasýný istiyoruz. Tabi emsal düþürülerek yeþil alan korunarak. Bunlarý söylerken de Çorum'a yapýlacak olan faydalý yatýrýmlarýnda karþýsýnda olmadýðýmýzý belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ ÇESÝAD Baþkanlýðýna Mehmet Karaca seçildi Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði'nin (ÇESÝAD) 5. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Toplantý sonucu yeni Yönetim Kurulu Baþkaný ve Yeni yönetim Kurulu üyeleri oy birliði ile seçildi. Genel Kurulda Mehmet Karaca Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna oy çoðunluðu ile getirildi. Haber Servisi Stadyum ihalesi davalarýna red Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeni yapýlacak belediye hizmet binasýnýn yerini halka soracaklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda terör, stat yeri ve yeni belediye binasý ile ilgili deðerlendirmeler de bulundu. Sözlerine Daðlýca'da teröristlerin hain saldýrýsý sonucu þehit olan askerlere Allah'tan rahmet ailelerine sabýr dileyerek baþlayan Baþkan Külcü, "Müslümanlar için þehit mertebesinin yeri faklýdýr. Her Müslüman þehit olmak ister. Her þeye raðmen ateþ yüreðimize düþmekte ve yakmaktadýr. Þimdiye kadar terör olaylarýnda 40 bine yakýn insanýmýzý kaybettik. Önce Asala vardý. Yurt dýþýnda diplomatlarýmýza suikastlar düzenlerdi. Daha sonra PKK ortaya çýktý. Bu iþin içinde uluslar arasý istihbarat örgütler, silah tüccarlarý, petrol tüccarlarý ve içeri de ki satýn alýnmýþ hainler var. Yapýlan eylemlerin hepsi toplumda infiale neden olmak için belli noktalar tarafýndan planlanmýþ olaylardýr. Türkiye Cumhuriyeti þimdiye kadar bu tezgahlardan geçti. Türkiye terör örgütüyle ve üst akýlla mücadele de galip gelecektir. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin" -YENÝ STADYUM ÝHALESÝ ÝKÝ HAFTA ÝÇÝNDE YAPILACAK- Sözlerine stadyum yeri ile ilgili yapýlan eleþtirilerek cevap vererek devam eden Baþkan Külcü, "Stadyum ile ilgili ilk çalýþmalara 2009 yýlýnda baþladýk ve 2011 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile protokol imzaladýk yýlýnda ise imar düzenlemesini yaptýk. Ýmar düzenlemesi tek bir 'hayýr' oyu olmadan 'oy birliði' ile yapýldý. O dönemde hiç kimse bir eleþtiri getirmemiþtir. Hatta proje hararetle beklenmiþ hýzlýca yapýlmasý istenmiþtir. Hiçbir þey gizli saklý yapýlmadý. Ne zaman burasý hasýlat paylaþýmý ile ihale edildi ne olduysa bir anda algý yönetimine baþlandý. Projenin kötü olduðu dile getirildi. Stat ve çevresine yapýlan proje 2-3 yýl içinde tamamlanacak. Bizde yeni stat ihalesini yetiþirse bu hafta yetiþmezse önümüzde ki hafta yapacaðýz" diye belirtti. -STADYUM ÝHALESÝ DAVALARINA RED- Stadyum yerinin satýþý ile ilgili yapýlan ihaleye açýlan davalarýn mahkeme tarafýndan reddedildiðini açýklayan Baþkan Külcü, "Ýmar Planý için açýlan davalar var. Bunlarda zaten belediye için olaðandýr. Karar çýkarsa gerekli imar düzenlemeleri yapýlýr" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Kent Park hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, Türkiye'nin en büyük suni göletinin Kent Park içinde yapýlacaðýný söyledi. Parkýn aðaçlandýrma çalýþmalarýyla birlikte milyon liraya mal olacaðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Þimdiye kadar 140 tane park yapmýþýz ve bunlarýn toplam yüzölçümü 500 dönüme denk geliyor tanede büyük park yaptýk" -YENÝ BELEDÝYE HÝZMET BÝNASI YERÝ HALKA SORULACAK- Yýllardýr gündemde olan belediye hizmet binasý ile ilgili çalýþmalara baþladýklarýný ve Hayvan Pazarý ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðünü de içine alan alanda proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Baþkan Külcü, "Hayvan Pazarýnýn olduðu bölgeye belediye hizmet binasýný yapmak için karar almýþtýk. Ancak diðer resmi kurumlar o bölgeye gitmeye sýcak bakmýyorlar. Belediyeye hergün 3 bine yakýn kiþi geliyor. Hayvan Pazarýnýn olduðu bölge vatandaþlar için uzak olabilir. Birde daha önce belediye hizmet binasý yeri olarak belirlenmiþ Akþemseddin Cami karþýsý var. Birkaç gün içinde belediye hizmet binasýnýn nereye yapýlacaðýný halkýmýza soracaðýz. Bu bir referandum olmayacak eðilim belirleme olacak. Halkýmýzýn kararýný alýp proje çalýþmalarýna baþlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç evlendi Gökgözler Keþkek Þenliði düzenlendi Laçin ilçesine baðlý Gökgözler (Yavu) Köyü Muhtarlýðý ile Köy Derneði'nin iþbirliðiyle organize edilen 5. Geleneksel Keþkek Þenliði geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. Köy alanýnda düzenlenen þenliðe AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, CHP Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahtasýz, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, CHP Milletvekili aday adayý Dinçer Solmaz, iþadamý Bayhan Özsaraç ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ezgi Þenel ve Belgin Olukçu'nun sunduðu þenlikte Aþýk Hasan Yavuz, Aþýk Abbas Balcý baþta olmak üzere Filiz, Mazlum Karadoðan, Ufuk Coþkun, Gülabi Süzer, Selami Süzer, Volkan Olukçu ve Ýrfan Kýlýç sahne aldý. Keþkek ikramýnýn bulunduðu, hediye çekiliþlerinin yapýldýðý þenlikte ayrýca köy aðalýðý için de açýk artýrma düzenlendi. Yapýlan açýk artýrmada köy aðalýðýný 5 bin 100 TL ile Nihat Gökgöz kazandý. Çalyayla Köyü sakinlerinin de yoðun olarak katýldýðý þenlikte davetliler yerel sanatçýlar eþliðinde gönüllerince eðlendi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yeðeni Hanife Kýlýç hayatýný Ferhat Kaplan'la birleþtirdi. Sümbül-Ýsmail Kaplan'ýn oðullarý Ferhat ile Aynur-Süleyman çiftinin kýzlarý Hanife görkemli bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazar günü Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðüne ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yeni evli çifti tebrik ederken, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.kýlýç ayrýca, Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör olayýna da deðinerek, "Allah, ülkemizin üzerindeki bugünkü kara elleri bir an önce çeksin. Huzur içerisinde, kardeþçe mutlu bir þekilde yolumuza devam edelim" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi"nin ilk ayaðý Ýskilip'te baþladý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" kapsamýnda çalýþmalar yapmak üzere beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun eþi, Ýl Yönetim Kurulu Üyelerinin eþleri, Merkez Ýlçe Yönetimi ile birlikte Hitit Üniversitesi, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nda çocuklara yönelik barýþ temalý seramik eðitimi vermek üzere uzmanlarla Ýskilip'e geldi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Ýskilip'e geliþlerinde Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþi Ayfer Çatma, ilçe kadýn kollarý ve teþkilat mensuplarý karþýladý. "TÜM ANNELER ADINA TERÖRÜ LANETLÝYORUZ" Eðitim programý öncesi yönetim adýna açýklama yapan Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK Parti yönetimi ve anneler olarak terörü lanetlediklerini, siyaseti kanla beslenerek yapan ve örgütlerden destek alan gruplarý kýnadýklarýný söyledi. Kurt, "Daðlýca'da ve ülkemizin huzuru için görevleri baþýnda hain saldýrýlar sonucu þehit düþen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum" "40 Çocukla Barýþ Yolu Projesi" etkinliði hakkýnda bilgi veren Milletvekili Kurt, "Gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn huzur içinde yaþayacaðý bir gelecek hazýrlamak amacýyla ülkemizin hizmetindeyiz. Çocuklar, barýþý, aktiviteyi, sosyalleþmeyi, sosyal ve sanatsal faaliyetlere katýlmayý öðrendikçe bu faaliyetler ülkemize, milletimize hizmet olarak yansýyacaktýr. Barýþ yolu, Arkeoloji ve yemek etkinliði çerçevesinde Boðazkale Hattuþa etkinliklerinin ilk ayaðýný gerçekleþtirmek, ilk tuðlalarýný yaptýrmak üzere Ýskilip'teyiz. Tarihimizi, çocuklarýmýzý, gençlerimizi, Hitit uygarlýðýnýn tanýtýmýný önemsiyoruz" þeklinde kaydetti.

7 7 KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz Temel Eðitim Okul/Kurum Müdürlüklerine Kaloriferlik, Sobalýk Ýthal Kömür ile Odun Alýmý Ýþi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :548 TON ÝTHAL KALORÝFERLÝK KÖMÜR, 142 TON ÝTHAL SOBA LIK KÖMÜR ve 116 TON TUTUÞTURMALIK ÇAM ODUNU ALIMI VE DAÐITIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : ekli listede belirtilen okul/kurumlara daðýtýmý yapýlacaktýr. c) Teslim tarihi : KÖMÜRLERÝN TESLÝMÝ SÖZLEÞME ÝMZALANMASINA MÜTE AKÝP 30 GÜN ÝÇERÝSÝNDE KURULUÞLARIMIZA TESLÝMÝ YAPILA CAKTIR. AYRINTILI teslim programý idari þartname ve teknik þartnamede yer verilmiþtir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Katý Yakýt Satýþ Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. Resmi ilanlar de 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, ð) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Standarda iliþkin belgeler: TSE Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: TEKLÝF EDÝLEN KÖMÜR ÝLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK ÞARTNAME ÝÇÝNDE YER ALAN ÖRNEÐE UYGUN OLA- RAK " ÜRÜN TANITIM FORMU" ÝSTEKLÝ TARAFINDAN MUTLAKA DOLDURULUP KAÞELENECEK, ÝM- ZALANACAK VE ÝHALE TEKLÝF DOSYASINA EKLENECEKTÝR. ÜRÜN TANITIM FORMUNDAKÝ BÝLGÝ- LER TAM VE OKUNAKLI OLACAK, FORM ÜZERÝNDE SÝLÝNTÝ KAZINTI YAPILMAYACAKTIR Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN KÖMÜR SATIÞI BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEK- TÝR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan proje yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad. No:167 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: MHP terörü protesto edecek Bayat, MYO istiyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Remzi Çöplü, Adem Candan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Bayat Yüksek Okul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Bahadýr Ünlü, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar ve Halk Eðitim Müdürü Fatih Nigar ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Bayat ilçesine Meslek Yüksek Okulu kurulmasý yönündeki talep ele alýndý.baðcý heyet adýna yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Bayat ilçemiz tarýmsal faaliyetle ayakta durmaya çalýþan bir ilçemizdir.son yýllarda takibimizle yapýlan kamu yatýrýmlarý ile hizmet ve yaþam kalitesi artmaktadýr.baraj ve sulama yatýrýmlarýmýz devam etmektedir. Orta öðretimde Yurt sorunumuz bulunmamaktadýr.ýlçemizin geliþimine katký olacaðýna inandýðýmýz bir Meslek Yüksek Okulun kurulmasýný istiyoruz.bu konudaki talep daha önceki aylarda size de iletilmiþ ve ilçe ziyaretiniz ve bir ön incelemeniz olmuþtu.bugün Bayat heyetini ilçemize söz almýþ ve Senato Ýçin onay sürecini baþlatmýþ olarak ilçeye göndermek istiyoruz.bu hizmet ve yatýrým ilçemiz için son derece hayati öneme sahiptir." Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu da "Bayat ilçemize yatýrýmlarýmýzý ve hizmetlerimizi Yüksek Okul ile taçlandýrmak istiyoruz ve bu konuda desteðinizi bekliyoruz" Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü de "Yüksek Okulun kurulmasý halinde araç ve eleman olmak üzere her türlü desteði vermeye hazýrýz" þeklinde kaydetti. Rektör Alkan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek,"bayat ilçemizin talebi ile ilgili olarak gerek dernek ile gerekse Belediyemiz ile bir kaç kez görüþtük. Yerinde incelemeler de yapýldý.bayat ilçemize bir Meslek Yüksek Okulu açýlmasýný olumlu görüþle önümüzdeki günlerdeki toplantýsýnda Senatomuzun gündemine alacaðýz. Bu konu ile ilgili olarak bir çalýþma yapmak üzere Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Mustafa Býyýk görevlendirilmiþtir. Ýnþallah hayýrlý hizmetlere vesile olur" Görüþme sonrasýnda Bayat heyeti, Bayat ilçesinin her zaman yanýnda olan, yatýrýmlar ve hizmetler konusunda sürekli destek olan takip edip sonuçlandýran ve son derece önemli ve haklý yüksekokul talebi konusunda desteklerini esirgemeyen ve bu konuda çalýþma içinde olan Milletvekili Baðcý ve Bekiroðlu'na teþekkür ettiler. BAYAT YOLU ÝHALE SONUÇLANDI Bayat heyeti ile bir deðerlendirme toplantýsý yapan Baðcý, "Ýhale sürecindeki tüm yolarý yakýndan takip ediyoruz.bayat yolu, köprü, istinat duvarý ve asfalt ihalesi sonuçlanmýþ ve firma sözleþmeye davet edilmiþtir.yaklaþýk 10 milyon liralýk bir yatýrým gerçekleþecektir. Firma bu hafta sözleþme imzalayacak ve gelecek hafta yer teslimi yapýlacaktýr. Ýskilip-Bayat-Çankýrý yolunun yapýmýna baþlandý. Bayat yolu da problemli köprüde þehir giriþi asfaltý da yapýlacaktýr.bayat ilçemizi güzelleþtirmeye devam edeceðiz" Baðcý Bayat'a yapýlmakta olan hastanenin inþaat sürecinde yaþananlarýn talihsizlik olduðunu ve iþin tamamlanmasý ile ilgili süreci Bakanlýkla takip ettiðini ifade ederek, "Yaþanan gecikmeden dolayý üzgünüz. Biz yatýrým kararý alýnmasý ve ödenek temini süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Ýþ baþladýktan sonraki süreç ise Bakanlýðýn kontrolünde. Alaca, Ýskilip ve Bayat hastanelerimizde yüklenici Müteahhitten kaynaklanan gecikmeler yaþandý. Ama o hastaneyi bitireceðiz" þeklinde kaydetti. Baðcý ve Bekiroðlu, "Bayat 7 Haziran seçimlerinde Çorum birincisi olmuþ ve bize en yüksek oyu vermiþtir. AK Parti milletin umudur. Bayatlý AK Parti'yi anlamýþtýr ve desteðini azaltmadan sürdürmektedir. Bayat'a olan hizmet ve yatýrýmlarýmýzý artýrarak devam edeceðiz.sulama, Baraj ve Yüksek Okul bölgeye mührümüz olacaktýr" dediler. Av. Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Daðlýca'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. "Ülkemiz yine kara bir gece yaþadý ve sabaha yine kara haberlerle uyandýk. Hakkari Daðlýca'da askerimize yapýlan mayýnlý saldýrý ile sayýsýný hala bilmediðimiz askerlerimiz þehit düþmüþ, yine sayýsý meçhul askerlerimiz yaralanmýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Türkiye dünden beri öylesine vahim durumlar yaþamýþtýr ki Türk milletinin devletimizi bu hale getirenlere soracaðý hesabýn þiddeti artmaktadýr. Þehitlerimizin geldiði saatlerde maç izleyen ve gol sevinçleri yaþayan baþbakan, hala 400 vekil hesabý yapan cumhurbaþkaný, olayýn üzerinden 18 saat geçmesine raðmen þehit sayýsýný bilmeyen veya bildiði halde kamuoyumuz ile paylaþamayan Genelkurmay bu acý tablonun birkaç parçasýdýr. Bütün bu hususlar ile ilgili geniþ kapsamlý basýn açýklamamýzý önümüzdeki günlerde þehitlerimizin acýsýný yüreðinde taþýyan bütün hemþerilerimizin katýlýmý ile yapacaðýmýz bir gösteri ile gerçekleþtireceðiz. Ancak þunu özellikle belirtmek isterim ki hesabýmýz sadece eli kanlý teröristlerle deðil, ayrýca onlarýn palazlanmasýna, silahlanmasýna, þehirlere yerleþmesine göz yumanlarý iledir. Þehit düþen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve bütün Türk milletine baþsaðlýðý temenni ediyorum. Allah askerimizi, polisimizi korusun ve bütün ailelerin sevinç ile evlatlarýna kavuþacaklarý günleri hepimize yakýn etsin"

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

yola devam kararý aldý

yola devam kararý aldý Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı