AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 12 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi Yarýn Çok Geç olabilir Nevþehir Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Ýl temsilcisi Zeynel FERGER Kansere karþý küresel eylem kararý alan Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Kararýnýn eylem çaðrýsýný, gazetemize yaptýðý basýn açýklamasý ile halkýmýzýn bilgisine sunmaktadýr. Cengiz Çandar Türkiye Ortadoðu da merkezî bir rol e sahip olabilecek mi? Köþe yazýsý 4 DE 15 Þubat mitingine yüz binlerce emekçi katýlacak Artýk kanserle ilgili gerçekleri biliyoruz. Büyük oranda kaçýnýlabilir ancak acýmasýz olan bu hastalýðýn, tüm ülkelerdeki insani ve sosyal yükü oldukça aðýrdýr. Dünya genelinde her yýl 6 Milyondan fazla insan kansere yenik düþmektedir. Neler yapýlabileceðini biliyorsunuz yýlýna kadar 2 milyon hayat kurtarabilirsiniz. Tam anlamýyla yeterli olmakla beraber, bu alanda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Dünya saðlýk Örgütü ve Kansere karþý uluslararasý Birlik (Ýnternational Union Against Cancer) kanser sorununu küresel bir düzeyde ele almak ve kanserle savaþta birlik içinde hareket etmeyi teþvik etmek için ortaklaþa çalýþmaktadýrlar. AKP'nin skandal bölge genelgesi 3 DE MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðil Psikoloji alanýnda uzman Doçent Doktor Serdar Deðirmencioðlu, Bu maalesef yeni bir uygulama deðil. Daha önce de emniyet mensuplarýnca hazýrlanan PKK ile ilgili korkunç görüntüler okullarda gösterilmiþti. Öðrenciye saygý duymayan ve beynini yýkama amacý taþýyan þiddet içerikli görüntüler küçük çocuklarda korku ve uyku bozukluklarýna neden oluyor dedi. Deðirmencioðlu, þunlarý kaydetti: Çocuklara Ermeniler kötüdür iletisi verilmektedir. Bu da tipik bir milliyetçi bakýþ açýsýdýr. Çocuklarý belirli bir yöne itmek üzere propaganda yapýlýyor. 2 DE ANF nin ele geçirdiði öne sürülen Doðu da Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar baþlýklý gizli talimatta, Sandýk güvenliði konusunda 2007 tekrarlanacaktýr. Bu konuda 2007"de gönderilmiþ Psikolojiden Yararlanma Kýlavuzu esastýr ifadesi dikkat çekiyor. DTP nin diðer Kürt partileri ve Türk sol hareketleriyle iliþkilerinin bozulmaya çalýþýlmasýnýn talep edildiði belgede, Parti yetkililerinden, belgenin ortaya çýkmasý durumunda varlýðýnýn reddedilmesi isteniyor. Hükümetin Kürtçe TV yayýný ve Üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin açýlmasý giriþimlerinin seçim yatýrýmý olduðu tartýþmalarý devam ederken, gizli talimatta, TRT 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr deniliyor. 2 DE Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen Son dönemlerde birbiri ardýna gerek Türkçe yazýlan eserler gerekse de batý dillerinden yapýlan çeviriler, hatta salt sinema literatürü üzerine odaklanan yayýnevleri aracýlýðýyla Türkiye de sinema yazýný ve yayýncýlýðý azýmsanamayacak bir mesafe kaydetti 5 DE 7 DE Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor 6 DA Kolonya deðil köln suyu... Almanya da Koelnisch-Wasser/Köln suyu olarak bilinen kolonyanýn hikâyesi bundan 300 yýl öncesine dayanýyor. Johann Maria Farina, ilk kolonyayý Köln deki dükkanýnda insanlarýn beðenisine sunmuþ. 8 DE

2 2 12 Þubat 2009 Perþembe AKP'nin skandal bölge genelgesi ANF nin haberine göre AKP Genel Merkezince hazýrlanarak bölge il örgütlerine gönderilen gizli talimat ile yerel seçimlerde DTP nin engellenmesi isteniyor. Talimatta, partililerden seçim propagandasýnda Kürt ve Zaza ayrýmýnýn yapýlmasý, Kürt imamlarýn engellenmesi, Osman Baydemir in yýpratýlmasý, TRT 6"daki sanatçýlardan faydalanýlmasý gerektiðine dikkat çekiliyor. ANF nin ele geçirdiði öne sürülen Doðu da Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar baþlýklý gizli talimatta, Sandýk güvenliði konusunda 2007 tekrarlanacaktýr. Bu konuda 2007"de gönderilmiþ Psikolojiden Yararlanma Kýlavuzu esastýr ifadesi dikkat çekiyor. DTP nin diðer Kürt partileri ve Türk sol hareketleriyle iliþkilerinin bozulmaya çalýþýlmasýnýn talep edildiði belgede, Parti yetkililerinden, belgenin ortaya çýkmasý durumunda varlýðýnýn reddedilmesi isteniyor. Hükümetin Kürtçe TV yayýný ve Üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin açýlmasý giriþimlerinin seçim yatýrýmý olduðu tartýþmalarý devam ederken, gizli talimatta, TRT 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr deniliyor. DTP nin 10 yýllýk süreçte özgüven kazandýðýna dikkat çekilen gizli belgede, Bu özgüven sayesinde Urfa, Malatya, Kahramanmaraþ, Gaziantep, Elazýð, Erzurum, Kars, Aðrý, Muþ ve Iðdýr"da DTP oylarýnýn artmasý normaldir. Özgüvenin daha güçlü hale gelmemesi için aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir ifadeleri kullanýlarak sözü edilen önlemler þu þekilde sýralanýyor: Þehir ve ilçe merkezlerinde bilboardlarla reklam yapmamalarý için seçim sürecinde bilboardlar boþ býrakýlmamalý.diyarbakýr gibi illerde yakalanan baþarýyý anlatan, gerçekleþtirilen projeleri ön plana çýkaran ve halka özgüven veren broþür, afiþ, tv reklamlarýnýn önemsiz olduðu, gereksiz olduðu, halkýn parasýnýn bu tür faaliyetlere harcanmamasý gerektiði konusunda bilinçlendirilme faaliyetleri yürütülmelidir. Ýdeolojik olarak Özerk Kürdistan Bölgesini esas alan anlatým ve etkinlikler resmi kurumlarla engellenilmelidir. Mersin, Adana, Ýzmir, Ýstanbul gibi yerlerde solcu kesimlerin DTP"yi kaba, sekter, marjinal, halkýn yaþamsal sorunlarýna ilgisiz bir parti olarak tanýmalarýný saðlamak önemlidir. Kürtçe propoganda Osmaniye gibi halk nüfusunun önemli bir kesiminin Kürtler"den oluþtuðu yerlerde Zaza ve Kýrmanc farký önemsenmelidir. Özellikle Zaza + Ýslam ve Kurmanc + Sol yaklaþým anlatýlmalý, konuþmalarda hep Kürt ve Zaza diye ayrý ayrý adlandýrýlmalý, ikisi ayrý ayrý tutulmalýdýr. Kesinlikle konuþmalarda "ikisi ayrý halk, ayrý ulustur" gibi cümleler kullanmamalý, bu sadece belirtildiði þekilde ima edilmelidir.trt 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr. Kürt yazarlarýn TRT 6 ile ilgili olumlu, sýcak yazýlar yazmalarý saðlanmalý, sanatçý ve yazarlar davet edilmelidir. Seçim propagandasýnda Kürtçe kullanýlmalýdýr. Kürtçe þarkýlar seçilerek kullanýlmalýdýr. Kürt sanatçýlar seçim propagandasýna katýlmalýdýr. Özellikle TRT 6"daki sanatçýlardan faydalanýlmalý, istedikleri para ödenmelidir. DTP"nin baþarýsýzlýklarý afiþe edilmelidir. Silopi, Cizre, Derik, Batman, Kýzýltepe, Bismil gibi yerlerde yaþanan gözle görülür yolsuzluklar anlatýlmalýdýr. Hizmetin olmadýðý, ancak trilyonlarca paranýn da yok olup uçtuðu anlatýlmalýdýr. Baydemir'e fren Osman Baydemir"in kendisini örgütlediði, kendisini bir simge haline getirdiði anlatýlmalýdýr. Böyle giderse Baydemir"in 5 yýl sonra mücadelenin önünde büyük engel olacaðý, kadrolaþacaðý belirtilmelidir. Bu korkularý sürekli hatýrlatýlmalýdýr. Baydemir"in diðer il ve ilçelerde baþarýlý bir örnek olarak gösterilmesinin önüne böylece geçilmeli, özgüvene sebep olmasý engellenilmelidir. Bu tavýr içerden desteklenmelidir.bölgede imamlarýn seçim propagandalarýna etkili katýlýmý engellenilmeli, Diyarbakýr"da kurulan imam derneðinin diðer il ve ilçelerde seçim sürecine katýlýmý engellenilmelidir. DTP"nin Türk Solu ile her türlü birlik ve çatý çalýþmasýna girdiði, ancak HAKPAR ve KADEP gibi Kürt partilerle iþbirliðine yanaþmadýðý, kendilerini düþman olarak gördüðü ve gerçekte DTP"nin Kürtleri parçalayan, Kemalistlerle kol kola olan, CHP durumunda bir parti olduðu belirtilmelidir. Seçim sürecinde yaratýcýlýk adýna propaganda amaçlý bulduklarý bütün yöntemlere karþý çýkýlmalý, "Eski Köye Yeni Adetler Getirmeyin" denilerek içerden ret edilmelidir. Sürekli kendini tekrarlamasý saðlanmalýdýr. Tüm partililerin bu metinden iyi istifade etmeleri ümidiyle. MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðil Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, 1915 olaylarýyla ilgili Sarý Gelin/Ermeni Sorununun Ýç Yüzü adlý belgeselin ilköðretim öðrencilerine izlettirilip sonuç raporlarý hazýrlanmasýný istemesine tepkiler sürüyor. Özlem Zorcan Ankara Psikoloji alanýnda uzman Doçent Doktor Serdar Deðirmencioðlu, Bu maalesef yeni bir uygulama deðil. Daha önce de emniyet mensuplarýnca hazýrlanan PKK ile ilgili korkunç görüntüler okullarda gösterilmiþti. Öðrenciye saygý duymayan ve beynini yýkama amacý taþýyan þiddet içerikli görüntüler küçük çocuklarda korku ve uyku bozukluklarýna neden oluyor dedi. Deðirmencioðlu, þunlarý kaydetti: Çocuklara Ermeniler kötüdür iletisi verilmektedir. Bu da tipik bir milliyetçi bakýþ açýsýdýr. Çocuklarý belirli bir yöne itmek üzere propaganda yapýlýyor. Bir etnik gruba karþý kin üretmek amacý güdülüyor. MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðildir. Belgeselin militarist ve þoven bir yaklaþýma sahip olduðunu vurgulayan Deðirmencioðlu, Genelkurmay ýn, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn ya da herhangi bir devlet kurumunun öðrencilere böyle bir dayatmada bulunmasý kabul edilemez diye konuþtu. Uzman: ayrýmcýlýk yaratýlýyor Sosyal Hizmetler Uzmaný Emrah Kýrýmsoy da, Belgeselin, çocuklarýn birbirlerine doðrudan etnik, ulusal ve dini kökenleri nedeniyle ayýrýmcýlýk yapmalarýna neden olacaðý, birbirlerini damgalayacaklarý bir araç haline dönüþeceði son derece açýktýr dedi. ÝHD: olay tam bir felaket Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Öztürk Türkdoðan ise Ermeni sorunu hala tartýþmalý bir konudur. Türkiye nin gerçeklerle yüzleþmesi þarttýr. Böyle tartýþmalý bir konu öðrencilere objektif yaklaþýmlarla anlatýlmalýdýr diye konuþtu. Sözkonusu belgesel daha önce Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün tarafýndan Time dergisinin Avrupa sayýsýyla daðýtýlmýþtý. Ermenilerin protestolarýyla karþýlaþan Time, Ýçeriðinden haberimiz yoktu, piþmanýz, üzgünüz diyerek özür dilemiþti. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 12 Þubat 2009 Perþembe Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi Yarýn Çok Geç olabilir Sulucakarahöyük /Yaþar ALKAN Nevþehir Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Ýl temsilcisi Zeynel FERGER Kansere karþý küresel eylem kararý alan Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Kararýnýn eylem çaðrýsýný, gazetemize yaptýðý basýn açýklamasý ile halkýmýzýn bilgisine sunmaktadýr. Artýk kanserle ilgili gerçekleri biliyoruz. Büyük oranda kaçýnýlabilir ancak acýmasýz olan bu hastalýðýn, tüm ülkelerdeki insani ve sosyal yükü oldukça aðýrdýr. Dünya genelinde her yýl 6 Milyondan fazla insan kansere yenik düþmektedir. Neler yapýlabileceðini biliyorsunuz yýlýna kadar 2 milyon hayat kurtarabilirsiniz. Tam anlamýyla yeterli olmakla beraber, bu alanda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Dünya saðlýk Örgütü ve Kansere karþý uluslararasý Birlik (Ýnternational Union Against Cancer) kanser sorununu küresel bir düzeyde ele almak ve kanserle savaþta birlik içinde hareket etmeyi teþvik etmek için ortaklaþa çalýþmaktadýrlar. Zorluklar ortada. Ancak önlem alma, erken teþhis, bakým ve tedavi gibi pek çok olasý çözüm hakkýnda bilgi sahibiyiz. Öyleyse neden eðilimi tersine çevirmede baþarýlý olamadýk? Bunun bir nedeni, kanserin saðlýðýmýza meydan okuyan çokça sayýda etkenden yalnýzca biri olmasý olabilir. Ýnsanlar ayný zamanda baþka hastalýklar, savaþ, açlýk ve siyasi istikrarsýzlýklarla mücadele etmekteler. Bir baþka nedeni de kanserin pek çok biçimi olan karmaþýk bir hastalýk olmasý olabilir. Bir tek cevap yok. Bir tek çözüm yok. Bu uðurda herkese görev düþmektedir saðlýk çalýþanlarý, hastalar, kanserden kurtulanlar, yasa yapýcýlar, gazeteciler, araþtýrmacýlar ve donörler kansere karþý savaþa küresel savaþa, bireysel katkýda bulunabilirler. Stratejiler belli; bilim, yasal çevre, çeþitli programlar ve geniþ bir bilgi deryasýndan oluþan araçlar, dünyanýn en fazla araþtýrýlan hastalýðý kanser için hazýrdýr. Bunu tek baþýmýza yapmaya çalýþtýk, ama ufak çaplý bir baþarý yakalayabildik. Gün, yeni bir yaklaþýmla harekete geçme zamanýdýr; Ortak hedefimize ulaþmak için, baþka bir deyiþle, kanserin kontrol altýna alýnmasý için kamu ve özel kesim birlikte çalýþmasýnýn zamaný gelmiþtir. Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi. Yarýn Çok Geç olabilir Bedava Kanser Ýlacý... Son yýllarda ülkemizde kanser hastalýklarý inanýlmaz artmýþtýr. Minicik bebeklerden, 80 yaþýndaki delikanlýlara kadar binlerce insan bu hastalýkla mücadele etmektedir. Türkiye de her yýl 150 bin yeni kiþi bu canavara yakalanmaktadýr. Tedavileri ve ekonomize maliyetleri KÝÞÝ BAÞINA (ikiyüzyetmiþbeþbin) US dolarýdýr. Parasýzlýktan ve bürokratik engeller nedeniyle binlerce insan tedavi olamamaktadýr. Hastalarý, hastanelerin ONKOLOJÝ servislerinde ve kapýlarýnda dinlerseniz, sorunlarýn ne kadar büyük olduðunu görürsünüz. Bu konulara dikkat çekmek ve ilaç bulamayan hastalara yardýmcý olabilmek için aþaðýda sunduðumuz listedeki kanser ilaçlarýný ve týbbi malzemelerimizi ihtiyacý olan yoksul hastalara TAMAMEN PARASIZ vermek istiyoruz. Ýlaçlarýn hepsi tedavisi biten veya tedavi sýrasýnda kaybedilen kanser hastalarýna aittir. Bu hastalar ilaçlarý çöpe atmak veya kullanýlmayacak þekilde ziyan etmek yerine LÖSEV-LÖsante hastanemize makbuzla baðýþlamaktadýr. Baðýþlanan ilaçlardan, hastanemizde tamamen parasýz tedavi gören lösemili çocuklarýmýz için kullanýlabilenler dýþýndakiler, heyet raporu ve reçete karþýlýðý ihtiyacý olan kanser hastalarýna ÜCRETSÝZ olarak verilmektedir. Sevgili doktorlarýmýz hastalarýnýzý Vakfýmýza veya adresimize yönlendirirseniz mutlu oluruz. Tüm amacýmýz kanser hastalýklarý oluþmadan önlemektir. Pediatrik Hematolog Dr. Üstün EZER Yönetim Kurulu Baþkaný NOT: BAÞVURULARLA BÝRLÝKTE, DOKTORUNUZUN AD SOYAD VE ULAÞABÝLMEMÝZ ÝÇÝN GEREKEN ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝNÝ, ÝLACA ÝLÝÞKÝN REÇETE VE RAPORU FAKS OLARAK YA DA E-POSTA EKLÝ BELGESÝ OLARAK BÝZLERE ULAÞTIRMANIZ SÜRECÝ HIZLANDIRACAKTIR. SAYIN ONKOLOJÝ HASTA VE YAKINLARINA RÝCAMIZDIR. SON KULLANMA TARÝHÝ GEÇMEMÝÞ KULLANMADIÐINIZ VE BU KAMPANYA ÇERÇEVESÝNDE DEÐERLENDÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝÐÝNÝZ KEMOTERAPÝ ÝLACINIZ VARSA LÖSEV LÖSANTE LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HASTANESÝNE ULAÞTIRABÝLÝRSÝNÝZ. TÜM DUYARLI VATANDAÞLARIMIZA ÞÝMDÝDEN TEÞEKKÜR EDERÝZ. LÖSANTE LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HASTANESÝ TURGUTLU SK. NO:30 GOP ANKARA Gelen yeni baðýþlar, mevcutlarýn isteyen hastalara teslim edilmesi sebebiyle ilaç miktarlarý her gün deðiþmektedir. Bu sebeple ilaç listelerimiz sürekli güncellenmektedir. Ýlaç Adý Miktarý Son Kullanma Tarihi Alkeran 50 mg. flk /09 Altuzan 200 mg. flk. 2 08/09 Altuzan 400 mg. flk. 2 11/09 Aranesp 40 mg.enj. 3 10/09 Aranesp 50 mg.enj Arimidex 1 mg. tb /10-03/11 Aredia 90 mg. flk. 6 02/10 Bleocin-S 15 mg. flk /09 Bonefos 800 mg tb /09 Campto 40 mg. flk. 4 10/09 04/10 Campto 100 mg. flk /09 5-8/10 Casodex 50 mg. tb / /12 06/13 Carboplatin 450 mg. flk 2 08/09 03/10 Carboplatin Teva 150 mg /10-06/ Carboplatin 50 mg. dbl flk. 1 05/09 Cisplatin 50 mg. flk /09 1-5/ Cisplatin 100 mg /100 ml DBL flk / Cisplatin 10 mg teva flk. 3 09/ Clexane 120 mg. enj /10 Clexane 6000,0.6 ml enj /09 Clexane ml enj. 8 06/ Clexane ýu enj. 4 04/10 Deticene 200 mg. flk /09-03/10 Ebetaxel 100 mg ebewe flk. 1 10/09 Ebetaxel 30 mg /5 ml ebewe flk 2 03/09 Eloxatin 50 mg flk Eloxatin 100 mg flk. 2 02/ Erbitux 100 mg flk /10 Femare 2.5 mg tb /11 5-Fluorouracil ebewe 1000 mg /20 ml flk /09 5-Fluorouracil ebewe 500 mg flk 1 02/09 5-Fu Ýnjektion 250 mg. flk /09 Fraxýparýne 0,3 ml /2850 uý enj /10 Fraxiparina 0,6 ml 6 04/09 Gemzar 1 g. flk / /10 Gemzar 200 mg flk /09-03/10 Hycamtin 4 mg flk. 4 10/09-04/10 Holister 44mm, Tandem Opaque Closed Pouch With Confort Backing 35 Holister mm, Tandem Convex Skin Barrier with floating flange 4 Holister mm, Tandem Convex Skin Barrier with floating flange 13 Holister 10.2 x 10.2 cm, restore plus hydrocolloid dressing with tapered edge-sterile 19 08/09-01/11 Holister 51-70mm, Tandem Pre-sized Skin Barrier with floating flange 7 Holister Skin Cleanser Sprey 1 06/10 Holister Replacement Filters 2 pk. BAÞSAÐLIÐI Büyük küçük tüm Köþektaþlýlarýn aðabeyi, arkadaþý, dostu Abdurrahman KOCA, 9 Þubat 2009 tarihinde Hakka Yürümüþtür. Yakýnlarýna, dostlarýna, arkadaþlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Holister Karaya Paste Krem 5 Holister Adapt Krem 3 7/11 Imuron 25 mg. tb / /10 Imuran 50 mg. tb / / /11 03/ Mabcampath 30 mg. flk. 5 09/09 Megace 160 mg. tb / / NeoRecormon 10000ýu enj /09 Nolvadex 20mg. tb /09-05/10 Sutent 200 mg. tb /10 Thalidomide 50 mg. kaps. 4 Tamoxifen 10 mg. tb /09 Taxotere 20 mg flk /09 Taxotera 80 mg flk /09 Velcade 3.5 mg. 4 10/09 Xelode 500 mg. tb / / Zometa 4 mg. flk. 2 10/ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 12 Þubat 2009 Perþembe Türkiye Ortadoðu da merkezî bir rol e sahip olabilecek mi? Cengiz Çandar Ýsrail seçimlerinin sonucu bugün alýnacak. Seçim sonuçlarýnýn bir istikrarlý Ýsrail hükümeti çýkartmasý - bir sürpriz olmadýkça- mümkün gözükmüyor. Ýkide bir gündeme Filistinlilerin bölünmüþlüðü, buradan hareketle bir olasý barýþ süreci nde Filistin temsiliyetinin belirsizliði gündeme getiriliyor. Doðru. Ancak, Ýsrail i kimin, ne kadar temsil ettiði de sorunlu olacak gibi. Dolayýsýyla, Obama yönetiminin ve Ortadoðu ya atadýðý George Mitchell ýn iþi kolay olmayacak. Ýsrail seçimlerinin sonucunun alýnacaðý sýralarda (bugün) Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek de Ankara da olacak. Hüsnü Mübarek in Ankara ya geldiði her vakit, Türkiye nin bölge profili nin yükseldiði ve genellikle krizli dönemler dir de Körfez Savaþý zamaný, Türkiye nin Turgut Özal diplomasisiyle bölgede ön aldýðý bir dönemde Ankara ya gelmiþti de Süleyman Demirel, Abdullah Öcalan ýn Suriye den çýkartýlmasý doðrultusunda askeri seçenek i öne çýkarttýðýnda da, Hüsnü Mübarek, Ýranlýlarýn yaný sýra, koþa koþa Ankara ya gelmiþti. Hüsnü Mübarek in bu seferki geliþi de Gazze krizi ertesine denk geliyor. Filistin Yönetimi Baþkaný Mahmud Abbas ýn Ankara ziyaretinin hemen ertesine. Diplomatik trafiðe ve adreslere bakýldýðýnda, Ortadoðu da þekillenen yeni oyun plânýnda Ankara ya merkezi bir rol çýkmayacaðý anlaþýlýyor deðerlendirmesi pek isabetli görünmüyor. *** Türkiye nin Ortadoðu da faal ve etkili bir aktör olmasýný istemeyenler gayet geniþ bir yelpazeye yayýlýyorlar. Hatta neredeyse isteyen hiç kimse yok bile denebilir. Batý - baþta ABD- Mýsýr a özel bir rol atfediyor ve Mýsýr ýn rolünün Türkiye tarafýndan çalýnmasýný pek arzulamaz görüntüde. Nitekim, Münih te hafta sonu ABD nin yeni uluslararasý politika yaklaþýmýný ilk kez dillendiren Joe Biden, Gazze ye ilgili yakýn gelecekteki düzenlemelere iliþkin Mýsýr ýn adýný altýný çize çize telaffuz etti. Ne var ki, niyetler ile gerçekler arasýnda çok kez tam bir uyum olmuyor. Jeopolitik konum itibarýyla Mýsýr ile Gazze iliþkisinin, Türkiye ile Kuzey Irak (Irak Kürdistaný) iliþkisinden farký yok. Mýsýr ýn hem kendi içindeki ana muhalefet akýmýný Müslüman Kardeþler in oluþturuyor olmasýndan, hem de Müslüman Kardeþler in Filistin kolu olan Hamas ýn Gazze deki konumundan ötürü, jeopolitik gerekleri nin yaný sýra Gazze ile özel olarak ilgilenmesi anlaþýlýr bir þey. Ayrýca, Gazze nin 1948 ile 1967 arasýnda Mýsýr denetiminde (ve yönetiminde) bulunduðu da unutulmamalýdýr. Bununla birlikte, Mýsýr ýn Gazze ile ilgili önemli bir açmazý mevcut. Mýsýr, bir yandan ABD nin desteðiyle Gazze sorununda arabulucu rolü üstleniyor, diðer yandan Gazze ile ilgili geliþmelere taraf. Kendi iç politika dengeleri nedeniyle de taraf. Bu bakýmdan, arabuluculuk rolü ile taraf olma konumu birbiriyle çeliþiyor. Bu nedenlerle, Mýsýr, kendisinden beklenen rolü yerine getiremiyor. Ýsrail ile Hamas arasýnda ne derece güvenilir ve taraflarýn birbirlerine yönelik mesajlarý ný doðru taþýdýðý konusunda her iki tarafta kuþku uyandýran bir geçmiþi söz konusu. Bütün bu nedenler, Davos un Ýsrail nezdinde uyandýrdýðý tüm olumsuz duygulara raðmen, Türkiye ye kendiliðinden alan açýyor. Yani, Ýsrail de kim iþbaþýna gelirse gelsin, pratik nedenler den ötürü ve Mýsýr ýn kendisinden beklenen rolünü yerine getiremiyor olmasýndan dolayý, Türkiye nin kapýsýný çalmaya mecbur kalacak. Meðer ki, Ýsrail in yeni yöneticileri Obama yönetiminin yaklaþýmýna sýrtýna döner ve her türlü barýþ süreci ni reddederek bir saldýrý politikasý yürütürse, baþka. Ama öyle bir ihtimal hiç gerçekçi görünmüyor. Kaldý ki, bölgenin en önemli ve negatif anlam yüklenen güç merkezi Ýran olduðu sürece, Ýran karþýsýnda Sünni güç merkezi olarak Mýsýr ve S.Arabistan ýn aczi ayan beyan ortada kaldýkça, Türkiye ye yine ister istemez ve hatta kendisine raðmen- bir geniþ manevra alaný açýlacaktýr. Uluslararasý dengeler, bölgenin geldiði yeni nokta ve yeni dinamikler Türkiye yi Ortadoðu da olumlu rol sahibi bir aðýrlýk merkezi olarak öne çýkartýyor. Batý nýn Ortadoðu daki stratejik yaklaþýmýnýn ana sütunu Mýsýr ýn Hüsnü Mübarek inin Ýsrail seçimlerinin 24 saat ardýndan ve Ýsrail in Gazze deki 22 günlük katliam saldýrýsýndaki zýmnî iþbirliði nden sonra Ankara ya gelmesine doðru teþhis koymalýyýz. *** Türkiye nin Cumhurbaþkaný yarýn önemli siyasi ve ekonomik sonuçlar üretme kapasitesini sahip bir ziyaret nedeniyle Moskova da. Mýsýr Cumhurbaþkaný bugün Ankara da. Ýsrail de dün seçimler yapýldý. Irak, yerel seçimlerinin sonuçlarýnýn hazým aþamasýnda. Ýran da haziran ayýnda Baþkanlýk seçimleri yapýlacak. Yeni Amerikan yönetimi Ýran ve Rusya konusunda yeni bir yaklaþým benimsemiþ, bunun modaliteleri ni belirlemeye uðraþýyor. Münih ten biz Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan ile Kafkasya yoluna düþerken, Richard Holbrooke, 10 günlük bir gezi için Afganistan, Pakistan, Hindistan yollarýndaydý. Amerika nýn yeni Merkezi Komutaný General David Petraus un Münih te yaptýðý konuþma, Türkiye nin Afganistan konusundaki telkinleriyle önemli ölçüde uyum gösteriyordu. George Mitchell, ikinci Ortadoðu turuna yakýnda çýkýyor. Türkiye ile yollarý kesiþecek. Bütün bu iþaretler, ABD nin ve Obama yönetiminin bundan sonraki dört yýlýna damgasýný vuracak politikalarýn 2009 un ikinci yarýsýnda netleþeceðini ortaya koyuyor un ilk yarýsý ile ikinci yarýsý, Türkiye ile ABD arasýnda Ortadoðu yu da aþacak çok geniþ bir coðrafyada bugüne dek olandan çok daha sýký bir eþgüdüm ve iþbirliði ni zorunlu ve anlamlý kýlacak. Mesele, bu olgunun idrakinde olarak davranmak, geleceðe bu ipuçlarýyla bakabilmek... Radikal Güle oynaya seçildiler, göçükte öldüler Türkiye Taþkömürü Kurumu na ait (TTK) ait maden ocaðýnda yerin 260 metre altýnda dört iþçi göçük altýnda kaldý. Adem Altýparmak ile Murat Katýrcý öldü. Ýki iþçi yaralý kurtarýldý Altýparmak ise Katýrcý, TTK ya girebilmek için önce kalas taþýma, kazma, kürek kullanma testlerinden geçen, sonra loto ile seçilip Ocak ta iþe baþlayan þanslý 3 bin yeni TTK iþçisi arasýndaydý. TTK nýn Karadon Müessesi ne baðlý Gelik Ýþletme Müdürlüðü ne ait maden ocaðýnda saat sularýnda yaþanan göçüðün gaz patlamasý sonucu meydana geldiði belirlendi. 40 dakika sonra yaralý olarak kurtarýlan Savaþ Satýcý ile Bayram Gümüþtaþ hastanede. Altýparmak ile Katýrcý nýn cesetleriyse 1.5 saat sonra göçükten çýkarýldý. (dha)

5 12 Þubat 2009 Perþembe Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen Ertuðrul Akgün Türkiye gibi azgeliþmiþ ülkeler söz konusu olduðunda yoksulluðun acý boyutu daha bir katmerleþir. Bu yüzden yoksulluk vicdanlý þairlerimizi, edebiyatçýlarýmýzý, sinemacýlarýmýzý bilcümle vicdan sahibi, zengin masalarýna meze olmayan sanatçýlarýmýzý derinden etkiler... Son dönemlerde birbiri ardýna gerek Türkçe yazýlan eserler gerekse de batý dillerinden yapýlan çeviriler, hatta salt sinema literatürü üzerine odaklanan yayýnevleri aracýlýðýyla Türkiye de sinema yazýný ve yayýncýlýðý azýmsanamayacak bir mesafe kaydetti. Ama buna raðmen hâlâ Türkiye de sinema yayýncýlýðý ve yazýnýyla ilgili büyük bir boþluðun bulunduðu da su götürmez bir gerçektir. Sözgelimi Türkiye sinema tarihine damga vuran yönetmenlerin sinemalarýný ele alan eserlerin sayýsý birkaç monografik çalýþmanýn dýþýnda oldukça sýnýrlýdýr. Bu anlamda Ali Karadoðan ýn derlediði ve Dipnot Yayýnlarý ndan çýkan Yoksul, Zeki Ökten ile Ýbrahim Türk ün Kabalcý Yayýnlarý ndan çýkan Halit Refið Düþlerden Düþüncelere Söyleþiler adlý kitaplarý sinema alanýndaki bu yazýnsal boþluðu giderme doðrultusunda çok önemli birer katký olarak deðerlendirilmelidir. Kimi Marksistler yoksul kavramýnýn ideolojik bir söylem niteliði taþýdýðýný iddia ederler. Yoksulluk üzerine kuramsal ve semantik tartýþmalar bir yana, yoksulluðun kapitalist sistemin eþitsizlikçi yapýsýnýn ürettiði sistemik bir olgu olduðu kestirmeden ifade edilebilir. Bu minvalde kapitalist sistem içinde sistemi yýkma hedefini askýya alan karþý dayanýþma pratikleri ve örgütlenmeler, hayýrseverlik faaliyetleri kapitalist sistemin yapýsal bir sonucu olan yoksulluk olgusunun aþýlmasýndan çok, ancak ve ancak yoksulluðun acý etkisini yumuþatýcý bir tampon iþlevi görebilir. Yoksulluk, kapitalizmin eþitsizlikçi yapýsýnýn en acý sonuçlarýndan biridir kuþkusuz. Hele ki Türkiye gibi azgeliþmiþ ülkeler sözkonusu olduðunda yoksulluðun acý boyutu daha bir katmerleþir. Bu yüzden yoksulluk vicdanlý þairlerimizi, edebiyatçýlarýmýzý, sinemacýlarýmýzý bilcümle vicdan sahibi, zengin masalarýna meze olmayan sanatçýlarýmýzý derinden etkilemiþtir. Þöyle demiyor muydu sevdanýn þairi Cemal Süreya: Yoksuluz gecelerimiz çok kýsa. Dörtnala seviþmek lazým... Tersten bir okumayla, bu dizeler yoksullarýn yoksunluðunu ve dahi mahrumiyetini ne veciz bir þekilde dile getirmektedir. Kendi özyaþam öyküsünün de etkisiyle olsa gerek, Zeki Ökten de Türkiye sinemasýnda yoksulluk olgusunun en fazla üzerinde duran yönetmenlerden birisidir. Ökten þöyle diyor Ali Karadoðanla yaptýðý mülakatta: Annemin iþi yok, çok sýkýþtýðý zaman gidip çocuk falan bakmýþtýr ama kökü yoksulluk bizim ailenin. Bu yüzden Yoksul diye bir film çektim mesela, insanlar anlamadý ama. Ýnsanlarý baðýrttým yoksul, yoksul diye.[1] Ökten in bu cümleleri yoruma mahal býrakmayacak bir biçimde yoksulluk olgusunun onun sinemasý üzerindeki etkilerini göstermektedir. Ökten sinemasý Türkiye halklarýnýn gelecekte yaþayacaklarýný erkenden haber veren, deyim yerindeyse sezen bir uyarýcý iþlevi görmektedir. Bu cümleden olarak, Kapýcýlar Kralý nda (1976) bir apartman ölçeðinde Ökten 12 Eylül sonrasýnda Türkiye nin iktisadi, sosyal ve kültürel yaþamýný þekillendirecek unsurlarýn ipuçlarýný adeta erkenden haber vermektedir. Baþýbozuk ve kargaþa halindeki apartmaný, apartmanýn en fazla ezilen kesiminin yükünü artýrarak disipline etmeye çalýþan albay, sermayenin çýkarlarý doðrultusunda toplumu denetim altýna almaya çalýþan 12 Eylül darbecilerinin bir minyatürü gibidir. Faize Hücum filmi de yine 80 li yýllarýn ilk yarýsýnda patlak veren banker skandallarýný, sistem içi bireysel çarelerin yoksul yaþamlar üzerinde yol açacaðý tahribatý öngörmektedir. Gelelim Karadoðan ýn Zeki ile ilgili kitabýna ve biraz da Karadoðan ýn kitabýnýn biçim ve içeriðinden bahsedelim. Hilmi Maktav, Kurtuluþ Kayalý gibi sinema yazýnýyla ilgilenenlerin çok yakýndan tanýdýðý isimlerin derleme makalelerinden müteþekkil bu kitapta yazarlar Ökten sinemasýyla ilgili farklý deðerlendirmelerde bulunsalar, Ökten sinemasýnýn baþka bir boyutuna dikkat çekseler de hemen tüm yazarlar Ökten sinemasýnýn kahramanlarýnýn yoksullar olduðu doðrusu ve toplumsal içerikli güldürü sinemasýnýn seçkin numunelerini sunduðu noktasý üzerinde birleþmekteler. Bu suretle, herhalde Ali Karadoðan kitaba Yoksul adýný vermekte sakýnca görmemiþtir. Yine hemen hemen tüm yazarlar Yýlmaz Güney in mükemmel senaryosunu ayný mükemmellikte, kelimenin gerçek manasýyla destansý bir biçimde beyaz perdeye aktaran, Zeki Ökten in bir baþyapýt olma niteliðine sahip Sürü filminin hem Türkiye hem de Ökten sinemasýnda iþgal ettiði imtiyazlý konumunun altýný çizmeyi de ihmal etmiyorlar. Kitabýn derleme makalelerden oluþmasý meramýný bütünsel bir biçimde ifade etmesine engel teþkil etmemekle beraber; makalelerin Ökten filmografisinin anlatýmý telaþýyla yüzeysellikten kurtulamadýðýný da belirtelim. Bu nedenle kitapta Ökten sinemasýnýn ayrýntýlý analizine tabiri caizse anatomisine ancak birkaç makalede tesadüf ediliyor. En baþta da Rukiye Karadoðan ýn iktidar ve direniþ kavramlarý dolayýsýyla Yoksul filmini masaya yatýrdýðý makalesi ayrýntýlý bir analiz içeriyor. Ali Karadoðan ýn, derleme makalelerden oluþan kitabý filmleri üzerine konuþmayý pek sevmeyen, Türkiye sinemasýnýn sessiz yönetmeni Ökten ile bizzat yaptýðý mülakatla da taçlandýrdýðýný belirtelim. Gelelim Halit Refið e. Yaptýðý 70 filmden ancak 15 tanesinde sinemasal anlayýþýný hayata geçirdiðini belirten Refið ulusalcý ve gerçekçi sinema nosyonunun önemli temsilcilerinden birisidir. Bilhassa 27 Mayýs darbesinin yarattýðý iktisadi, siyasi, kültürel atmosfer Refið in sinemada hayal ettiði bu gerçekçilik yaklaþýmýný hayata geçirmesine olanak tanýmýþtýr. Refið in gerçekçi sinema anlayýþý ise evrensel bir hakikatten çok, bu topraklar özgülünde bir anlatým biçimine dayanan, Türkiye toplumsal yapýsýnýn nevi þahsýna münhasýr bir karaktere sahip olduðu iddiasýyla gerçekliði ulusal sýnýrlara hapsetmektedir. Kendi gerçekçilik anlayýþý ile Marksist gerçekçilik arasýna bir mesafe koyan Refið þöyle diyor: Marksizme yakýnlýðýmýz, ilgimiz þu ya da bu þekilde olsun, meselemiz Türk toplumunun yapýsý ve gerçekleriyle ilgilenmekti. Ben toplumsal gerçekçi sinema yapmaya çalýþtýðým zamanlarda da klasik Marksist sinema yapmaya çalýþmadým. Toplumsal gerçeklerimiz neyse onu yansýtmaya çalýþtým. Ve gördüm ki o gerçeklerde çok büyük sýnýf çatýþmalarý yoktu. [2] Kemalizmin inþa etmeye uðraþtýðý tipik bir milli burjuva ailesine mensup Refið in düþünceleri; birleþmiþ, imtiyazsýz, kaynaþmýþ bir kitleyiz diskurunda en veciz ifadesini bulan, bu topraklarda Batýdan farklý olarak sýnýf çatýþmasýnýn mevcut olmadýðý istikametindeki Kemalist propaganda ile de birebir örtüþmektedir. Biraz da Ýbrahim Türk ün kitabýna deðinelim. Türk ün Halit Refið ile yaptýðý uzunca bir söyleþiden oluþan bu kitap geniþ hacmine raðmen bir solukta okunuveriyor. Ama kitabýn bu sürükleyiciliðine raðmen, Refið in kimi konular hakkýndaki görüþlerinin fazlasýyla tekrarý anlatýmýn akýcýlýðýný deforme ediyor. Yine de kitabýn biçiminin, doyurucu muhtevasýný gölgede býrakmadýðýný vurgulayalým. Refið in kitapta serd ettiði sinemasal ve politik görüþlerine önemli oranda þerh düþsek de; bu kitap Refið in çocukluðundan, aile içi iliþkilerine, eðitim hayatýndan, Kore deki askerliðine, yönetmenlik öncesi meslek yaþamýndan, kendisini düþünsel olarak besleyen Freud, Marx ve Kemal Tahir gibi kaynaklara, Fethullahçýlarla ve NPQ dergisiyle iliþkisinden Sinematek Derneði etrafýnda kümelenen unsurlarla giriþtiði mücadeleye, sinema eleþtirmeni ve yönetmenken sergilediði iki ayrý þizoid sinemasal tavrý nedeniyle tutarsýzlýkla itham edilmesinden, Türkiye sinema yazýnýnýn elbette en müstesna kalemlerinden biri olan Nijat Özön le birlikte 8 sayý çýkardýklarý dergiye, Türkiye de yapýmcýlýk ve film üretim süreçlerinden günümüz yönetmen sinemasý hususundaki yaklaþýmýna, TRT ile kurduðu sinemasal iliþkiden, 12 Eylül darbecileri tarafýndan yakýlan Yorgun Savaþçý filmine kadar oldukça geniþ bir yelpazede meseleleri ele alýyor. Aslýnda bir nevi sözlü tarih çalýþmasýnýn kudretine de iþaret eden bu kitap; röportaj, aný, günlük, mektup ve deneme gibi türlerin çoðu tarih kitabýndan ve makaleden daha fazla bilgi sunabileceði doðrusunun da bir kanýtý addedilebilir. Türkiye sinemasýnýn serencamýný günümüze kadar ulaþtýran bu kitapta sinema dünyasýnýn içinden birinin sýcak anlatýmý aracýlýðýyla soðuk sinema makalelerinin gözünden kaçmýþ pek çok deðerli bilgiye ulaþýlabilir. Son söz yerine, her iki kitabýnda basit sade ve anlaþýlýr diliyle yalnýzca sinema ile ilgilenen deðil her kesimden her kuþaktan sinema dýþý okurlara da hitap ettiðini, keyifle okunabileceklerini ifade edelim. 1 Ali Karadoðan, Yoksul: Zeki Ökten, Ankara: Dipnot Yayýnlarý, 2002, sf Ýbrahim Türk, Halit Refið Düþlerden Düþüncelere Söyleþiler, Kabalcý Yayýnlarý, Ýstanbul 2001, sf. 120.

6 12 Þubat 2009 Perþembe Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor Ýki belediyenin proje ortaklýðý Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Kýrýkkale Valiliði Ýl Tütün Kontrol Kurulu Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu üyeleri esnaf ve resmi kurumlarý gezerek sigara içme yasaðýnýn uygulanýp uygulanmadýðýný denetliyor. Komisyon üyeleri denetledikleri iþyerlerinde uyarýlarda bulunarak cezai müeyyideler hakkýnda bilgi veriyor. Kýrýkkale'de Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Zabýta Müdürlüðü'nden katýlan 2'þer kiþinin oluþturduðu 2 grup ve 8 kiþi esnaf ve resmi kurumlarý 4207 sayýlý kanun konusunda bilgilendirdi. 2 grup halinde bilgilendirme yapan ekipler sigara içilmemesi yönünde uyarýlarda bulundular. BAÞSAÐLIÐI 15 gün sonra farklý ekipler ile tekrar ayný iþletmeleri gezecek olan Ýl Tütün Kontrol Kurulu Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu üyeleri, sigara içildiði belirlendiði takdirde 5 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanacaðýný söylediler. Sürekli ve düzenli olarak ayný þekilde denetlemelerde bulunacak olan ekipler bir yýl boyunca bu görevi yerine getirecekler. Yaka kartlarý ile birlikte kendilerini esnafa ve vatandaþlara tanýtan ekipler, iþyerlerinde sigara içilmeyeceði yönünde uyarýcý levhalarýn bulundurulmasýný isterken, sigara küllüklerinin de kaldýrýlmasý gerektiðini söylediler. Ekipler mesai saati bitimine kadar tüm Kýrýkkale halkýna ulaþmak için büyük gayret sarf ettiler. Uygulamadan son derece memnun kaldýklarýný dile getiren esnaf ve resmi kurum yetkilileri ise, "Eðer uygulama sürekli devam ederse faydalý olabileceðine inanýyoruz. Ýþyerlerinde sigara içilmesine biz de karþýyýz. Biliyoruz ki en büyük görev bize düþüyor. Biz de elimizden geleni yapacaðýz. Müþterilerimizi kýrmadan sigara içmemeleri gerektiðini söyleyeceðiz" þeklinde konuþtular. kent haber Büyük küçük tüm Köþektaþlýlarýn aðabeyi, arkadaþý, dostu Abdurrahman KOCA, 9 Þubat 2009 tarihi itibariyle ebediyete intikal etmiþtir. Kendisine ebedi huzur, yakýnlarýna, dostlarýna, arkadaþlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. kosektas.net Sulucakarahöyük/KIRKLARELÝ Pýnarhisar Belediyesi Bulgaristan ýn Tzarevo Belediyesi ile ortaklaþa yürüttüðü Istranca Folklorü-Birlikte Yaþayalým ve Öðrenelim adlý proje kapsamýnda ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. 30 Ocak 2009 tarihinde, Pýnarhisar Belediyesi Toplantý Salonunda proje kapsamýnda proje parterleri arasýnda gerçekleþtirilen ilk toplantýya dair yapýlan açýklamada; Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý nýn 2006 yýlýndan bu yana 3.kez Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyetinin finanse ettikleri Türkiye-Bulgaristan Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Program kapsamýnda hibe sahibi olmaya hak kazandýðý belirtildi. 1 Aralýk 2008 tarihinde Pýnarhisar Belediye Baþkaný Mehmet Kapýl tarafýndan startý verilen ve 9 ay sürecek olan ISTRANCA FOLKLORÜ BÝRLÝKTE YAÞAYALIM VE ÖÐRENELÝM adlý projenin önceki iki projede olduðu gibi yine Pýnarhisar Beleyediyesi ve Bulgaristan da kardeþ kasabasý olan Tzarevo belediyesi ile birlikte yürütüldüðü ifade edildi. Projenin Pýnarhisar ayaðýndan Proje Koordinatörü Þenay Receb, Finansal Koordinatör Yasemin Aytýn, Sekreter Ayþe Cansu Özçetin ve Tzarevo bölgesinden Tzarevo Belediyesi Kültürel Faliyetler Müdürü Valya Vasileva, Sekreter Jana Karagözova, Tzarevo Halk Eðitim Müdürü Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) uygulayýcýlarý Nevþehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, 2009 yýlý içerisinde ortaya koyacaðý çalýþmalar konusunda bilgi alýþveriþinde bulundu. Nevþehir Belediyesi'nde BMOP uygulamasýndan sorumlu Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya'yý ziyaret eden BMOP Yerel Koordinatörü Nilgün Salmaner, ve Proje Koordinatörü Stanka Cherneva ve Fölklör uzmaný Damyan Damyanov un katýldýklarý toplantý ile ilgili son olarak þu sözlere yer verildi; Toplantý da ISTRANCA FOLKLORÜ BÝRLÝKTE YAÞAYALIM VE ÖÐRENELÝM Projenin amaçlarý, faaliyetleri ve hedef gruplar gözden geçirildi. Proje amaçlarýndan en önemlisi Pýnarhisarlý ve Tzarevo lu gençlere Istranca daðlarýnýn, yaþadýðýmýz bölgenin folklor zenginliðini tanýtmak ve onlara sevdirmek, sýnýrýn öteki tarafýnda ki bölgeyi, insanlarý, yaþamý ve folklorünü tanýtmaktýr. Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý, Proje Hibe Sözleþmesinde belirtiði gibi, Mart 2009 ayýnda, Pýnarhisarda Pýnarhisar Eðitim ve Kültür Merkezini Sivil Toplum Kuruluþu olarak kuracaktýr. Bu kuruluþ, proje faaliyeti olarak 32 Türk ve Bulgar gence /14-18 yaþ arasý/ 12 günlük folklor eðitimi sunacaktýr. Proje kapsamýnda Nisan 2009 ayýnda Tzarevo bölgesinden, 16 genç 12 günlüðüne Pýnarhisar bölgemizi ziyaret edecekler. Bu ziyaretlerin son gecesinde, Pýnarhisar da bir folklor gecesi gerçekleþecektir: türk ve bulgar gençleri, birlikte Istranca bölgesine ait olan halk oyunlarý, giyisileri ve türkülerini vatandaþlarýmýza tanýtacaklardýr. Haziran 2009 ayýnda 16 Pýnarhisarlý gencýmýz, Tzarevo yu ziyaret ederek, orada ki halk önünde folklor gösterisi gerçekleþtirerek, Istranca folklorünü tanýtacaklar. Projenin diðer önemli faaliyetlerden biri ise Istranca Folklorün Zenginliði adýnda kitapçýðýn yayýnlanmasý. Bu kitap Pýnarhisar ve Tzarevo bölgelerine ait olan folklorü, yöresel halk oyunlarý, kýyafetleri, müzik enstrümanlarý, yemekleri ve göreneklerini tanýtacaktýr. denildi. Kent haber BMOP uygulayýcýlarý Nevþehir'de BMOP Yöneticisi Nevin Þenol ve BMOP Program Finansman Asistaný Semra Akten, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kaya ile 2008 yýlýnda proje ortaðý konumundaki Nevþehir Belediyesi'nin bu yöndeki çalýþmalarýný gözden geçirdiler. BMOP yöneticileri, 2009 yýlý içerisinde projenin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý yönünden ortaya konulabilecek çalýþmalar konusunda da bilgi alýþveriþinde bulundular. kent haber

7 12 Þubat 2009 Perþembe 7 15 Þubat mitingine yüz binlerce emekçi katýlacak ÝSTANBUL DA 15 Þubat ta Ýþsizliðe, Yoksulluða Karþý Emek ve Demokrasi Mitingi ne yüz binlerce iþçi ve emekçinin katýlmasý hedefleniyor. Türk-Ýþ, DÝSK ve KESK in ortaklaþa yapacaðý mitingin hazýrlýklarý son hýzla devam ederken, iþyerlerinde el ilanlarý ve broþürler daðýtýlýyor, toplantýlar yapýlýyor. Kadýköy de yapýlacak mitingi, tepkinin gösterilmesi için ciddi bir çýkýþ olarak gören sendikalar, katýlýmý artýrmak için iþyerlerinden özel çalýþma yürütüyorlar. Birleþik Metal-Ýþ Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu, üyelerinin krizden önemli derecede etkilendiðini, bu nedenle krizin faturasýný ödemek istemeyen bütün üyelerinin miting alanýnda olacaðýný kaydetti. Baþkaldýrýya dönüþmeli Üyelerimiz bu mitinge mutlaka destek koymak zorunda. Bu açýdan 15 Þubat mitingine kiriz gerekçesiyle iþten çýkartýlar, örgütlenme döneminde sorun yaþadýðýmýz ve direniþte olan iþçiler ve grevdeki iþçiler olarak kitlesel bir þekilde katýlacaðýz. Ayrýca iþyeri temsilcilerimiz vasýtasýyla fabrikadaki çalýþmalarýmýz da hýz kazandý. Fabrikalardan da kitlesel bir katýlým saðlayacaðýz diyen Serdaroðlu, iþyerlerinde toplantýlar yaptýklarýný, bildiriler daðýttýklarýný, ayrýca merkezi yerlere pankartlar asarak halk cephesinden de ciddi bir katýlýmý saðlamak için davetler yaptýklarýný aktardý. Serdaroðlu, Bu mitingi adýna uygun bir þekilde, krize karþý baþkaldýrýya dönüþtürmeliyiz dedi. Finale yakýþan miting 15 Þubat ta Kadýköy de yapýlacak mitingi önemsediklerini ifade eden Petrol- Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn, ekonomik krizin etkilerinin görülmesiyle birlikte birçok ilde mitinglerin yapýldýðýný, Ýstanbul mitinginin emekçiler için bir final gibi görünmesi gerektiðini ve katýlýmýn da buna uygun olmasý gerektiðini kaydetti. Üç konfederasyonun ortaklaþa gerçekleþtirmesi, üzerinde durulmasý ve heyecan vereci bir durum. Üç kurum arasýnda eylem ve mücadele birliðini gerçekleþtirmiþ olmasý, ileriye dönük heyecan verici diyen Öztaþkýn, Petrol-Ýþ olarak Marmara Bölgesi ndeki þubelerden katýlým saðlayacaklarýný söyledi. El ilanlarý daðýtarak mitinge katýlým çaðrýsý yaptýklarýný belirten Öztaþkýn, þube ve bölgelerde çalýþmalarýnýn son hýzla devam ettiðini, Marmara Bölgesi ndeki üyelerinin büyük çoðunluðunu mitinge katacaklarýný ifade etti. Ayak sesleri þimdiden duyuldu Çok olumlu bir sinerji yarattýklarýný söyleyen KESK Genel Sekreteri Emirali Þimþek, Türk-Ýþ in de bu iþin içine katýlmasý ile birlikte yeni bir programa gidildi. 150 bin el ilaný, 12 bin afiþimiz basýldý. 400 tane bez pankartýmýz þu anda Ýstanbul u süslüyor. Çeþitli radyo yayýnlarý ve televizyon programlarý yapýlýyor. Yoðun bir faaliyet, hummalý bir çalýþma var. Çeþitli toplantýlarla bu süreç yükseltilmeye çalýþýlýyor. Ýþyerlerinde çalýþmalar sürüyor. Katýlýmýn yüksek olmasý için yoðun bir çaba var. Mahallelerden otobüsler kaldýrýlacak. Son haftaya girdiðimiz bu günlerde bu çabalar en üst düzeye çýkacaktýr. Ýstanbul bir sanayi kenti. Büyük varoþlarýn olduðu, yoksulluðun en fazla hissedildiði, büyük çarpýklýklarýn olduðu bir kent. Bütün bunlardan doðru, ciddi bir katýlýmýn hem iþyerlerinden hem de mahallelerden olacaðýný görüyoruz diye konuþtu. Siyasi partiler, kitle örgütleri ve meslek odalarýnýn da kendilerine destek sunmak için çalýþma içinde olduklarýný dile getiren Þimþek, bu güçlerin mahallelerde kendi çalýþmalarýný sürdürdüðünü ve kendilerinden habersiz afiþ, el ilanlarý basýp daðýttýðýný söyledi. Bu mitingin baþarý ile sonuçlanmasý halinde AKP Hükümeti nin krizin faturasýný emekçilerin sýrtýna yükleme konusunda rahat edemeyeceðini belirten Þimþek, Hiç gündemde yok iken hükümet, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantýsýna çaðýrdý ve içinde olmamamýza raðmen biz de çaðrýldýk. Bunlar tesadüf deðil. 15 Þubat ýn ayak seslerini þimdiden duydu hükümet dedi. (ÝÞÇÝ SENDÝKA SERVÝSÝ) Çalýþma mitingden sonra da sürecek MÝTÝNG kararý çýktýktan sonra Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu olarak toplantý yaparak bir mitinge hazýrlanma planý çýkarttýklarýný belirten Haber-Ýþ 1 No lu Þube Baþkaný Levent Dokuyucu, iþyerlerinde toplantýlar düzenleyerek, mitinge katýlýmýn saðlandýðýný kaydetti. Toplantý yapamadýklarý iþyerlerinde el ilanlarýyla çaðrýda bulunduklarýný kaydeden Dokuyucu, þöyle konuþtu: Türk-Ýþ in bölge olarak mitinge katýlma konusunda azami bir çaba içerisinde olduðunu görüyoruz. Miting kitlesel olacak. Miting sonrasýna yönelik bir duraklama mý olacak yoksa bir plan mý var? Platform olarak miting sonrasýnda da yerellerde çalýþmayý sürdürme kararýmýz var. Yerellerdeki çalýþmayý bir araya getirip 1 Mayýs a taþýma kararý vermiþtik.. Evrensel Krizin ilk kurbanlarý kadýnlar Kriz döneminde iþten önce kadýnlarýn çýkarýldýðýný söyleyen KESK Kadýn Sekreteri Songül Morsümbül 'Kriz ve Kadýn' forumunun sonuç kararlarýný açýkladý ANKARA - Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Kadýn Sekreteri Songül Morsümbül, "Emek piyasasýnýn cinsiyetçi karakteri kriz sürecine de yansýmakta, örneðin iþten çýkarmalarda önce kadýnlarýn iþine son verilmektedir" dedi.morsümbül, KESK Genel Merkezi nde yaptýðý basýn toplantýsýnda, KESK e baðlý sendikalarýn kadýn birimlerinin katýldýðý "Kriz ve Kadýn" forumunun sonuç kararlarýný açýkladý. Dünyayý etkisi altýna alan ve Türkiye de de "þiddetli biçimde" hissedilen krizden en fazla kadýnlarýn etkilendiðini belirten Morsümbül, kadýnlarýn iþten çýkarýlmasýnýn arttýðýný söyledi.morsümbül, "Emek piyasasýnýn cinsiyetçi karakteri kriz sürecine de yansýmakta, örneðin iþten çýkarmalarda önce kadýnlarýn iþine son verilmektedir. AKP nin muhafazakar ideolojisi, Baþbakan ýn kadýnlardan en az üç çocuk doðurma talebinin altýnda yattýðý nedenlerde olduðu gibi, kadýnlarýn eve gönderilmesini meþrulaþtýrmaktadýr" dedi. Bunun yanýnda, yoksulluk arttýkça gerilim ve þiddetten de en çok kadýnlarýn etkileneceðini savunan Morsümbül, "iþsizlik ve yoksulluðun dünyanýn pek çok yerinde olduðu gibi kadýnlarý seks sektörünün hedef kitlesi haline getirdiðini" ifade etti.kesk li kadýnlar olarak, "cinsiyetçi istihdam politikalarýna, kadýnlarý kriz dönemlerinde eve ve çocuk doðurmaya yollanacak yedek iþ gücü olarak gören sermaye zihniyetine, güvencesizleþtirmeye, sosyal haklarýn budanmasýna ve bakým hizmetlerinin kaldýrýlmasýna karþý çýktýklarýný" dile getiren Morsümbül, önümüzdeki dönemde mücadele edecekleri talepleri þöyle sýraladý: "Servet ve gelirden vergiler alýnmalý, bunlar krizin yükünü çeken, iþsiz, yoksul ve kadýnlar için istihdam ve destek programlarýnda kullanýlmalý. Kadýnlara güvenceli, kayýtlý iþ saðlayacak istihdam politikalarý geliþtirilmeli ve hayata geçirilmeli. Bakým hizmetleri toplumsallaþtýrýlmalý. Eðitim, saðlýk, çocuk ve yaþlý bakýmý gibi toplumsal hizmetler alanýnda kadýnlara öncelik tanýyan istihdam ATV ve Sabah gazete ve dergi gruplarýnýn baðlý olduðu Turkuvaz da 13 Þubat ta grev baþlýyor. Türkiye Gazeteciler Sendikasý ndan yapýlan açýklamaya göre, ATV kanalý ve Sabah gazetesini de kapsayan Turkuvaz Grubu nda, Ýstanbul da Balmumcu ve Sefaköy, Ankara da Balgat ta greve gidilecek. 26 Haziran 2008 de Turkuvaz Grubu yla toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri baþlamýþtý. Sendikanýn 59 maddelik teklifinin politikalarý geliþtirilmeli.tüm kamu kurumlarýnda, semtlerde ya da diðer ortak mekanlarda, kreþ, gündüz bakým evleri ve emzirme odalarý kurulmalýdýr. Ebeveyn izni kabul edilmelidir. Yasada öngörüldüðü gibi nüfusu elli bini aþan yerleþim birimlerinde kadýn sýðýnma evleri kurulmalýdýr. Sözleþmeli personele eþ durumu tayini hakký verilmelidir. Anadili farklý olup Türkçeyi bilmedikleri için eðitim, saðlýk, istihdam gibi hizmetlerden yararlanamayan kadýnlar için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr."songül Morsümbül, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla 28 Þubatta akþam saatlerinde tüm kent meydanlarýnda "tacize ve tecavüze karþý geceleri de sokaklarý da istiyoruz" konulu meþaleli yürüyüþ yapacaklarýný, 4 Martta töre ve namus cinayetlerini protesto etmek için meydanlarda kadýn halk mahkemeleri kuracaklarýný, 6 Martta "kreþ ve ebeveyn izni" talebini iþ yerlerinde daðýtacaklarýný ve 8 Martta da kadýn platformlarýnýn olduðu illerde ortak bir miting düzenleyeceklerini bildirdi. (aa) Radikal Atv ve sabah'ta grev baþlýyor 22 sinde anlaþma saðlanmýþtý. Ancak, iþçilerin ücret, sosyal yardým, kýdem tazminatý ve ihbar tazminatý gibi haklarýný koruyan 37 maddeyle ilgili olarak, iþveren temsilcileri görüþmeleri sürdürmemiþti. TGS Yönetim Kurulu, 6 aydýr anlaþmazlýðýn giderilmediðini ve bu zamana kadar iþverene yapýlan görüþme çaðrýlarýna hiçbir yanýt alýnamadýðý belirtti. TGS açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: Grev þu ana kadar iþveren tarafýndan tek seçenek olarak sendikamýza ve Turkuvaz çalýþanlarýna dayatýlmaktadýr. Toplusözleþme görüþmelerini yeniden baþlatma çaðrýlarýna iþverenden bir yanýt gelmemesi halinde, TGS, Turkuvaz çalýþanlarýnýn dayanýþmasý ve kardeþ emek örgütlerinin desteðiyle grev uygulamasýný baþlatmaya ve sonuna kadar sürdürmeye kararlýdýr.

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne,

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı