AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 12 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi Yarýn Çok Geç olabilir Nevþehir Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Ýl temsilcisi Zeynel FERGER Kansere karþý küresel eylem kararý alan Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Kararýnýn eylem çaðrýsýný, gazetemize yaptýðý basýn açýklamasý ile halkýmýzýn bilgisine sunmaktadýr. Cengiz Çandar Türkiye Ortadoðu da merkezî bir rol e sahip olabilecek mi? Köþe yazýsý 4 DE 15 Þubat mitingine yüz binlerce emekçi katýlacak Artýk kanserle ilgili gerçekleri biliyoruz. Büyük oranda kaçýnýlabilir ancak acýmasýz olan bu hastalýðýn, tüm ülkelerdeki insani ve sosyal yükü oldukça aðýrdýr. Dünya genelinde her yýl 6 Milyondan fazla insan kansere yenik düþmektedir. Neler yapýlabileceðini biliyorsunuz yýlýna kadar 2 milyon hayat kurtarabilirsiniz. Tam anlamýyla yeterli olmakla beraber, bu alanda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Dünya saðlýk Örgütü ve Kansere karþý uluslararasý Birlik (Ýnternational Union Against Cancer) kanser sorununu küresel bir düzeyde ele almak ve kanserle savaþta birlik içinde hareket etmeyi teþvik etmek için ortaklaþa çalýþmaktadýrlar. AKP'nin skandal bölge genelgesi 3 DE MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðil Psikoloji alanýnda uzman Doçent Doktor Serdar Deðirmencioðlu, Bu maalesef yeni bir uygulama deðil. Daha önce de emniyet mensuplarýnca hazýrlanan PKK ile ilgili korkunç görüntüler okullarda gösterilmiþti. Öðrenciye saygý duymayan ve beynini yýkama amacý taþýyan þiddet içerikli görüntüler küçük çocuklarda korku ve uyku bozukluklarýna neden oluyor dedi. Deðirmencioðlu, þunlarý kaydetti: Çocuklara Ermeniler kötüdür iletisi verilmektedir. Bu da tipik bir milliyetçi bakýþ açýsýdýr. Çocuklarý belirli bir yöne itmek üzere propaganda yapýlýyor. 2 DE ANF nin ele geçirdiði öne sürülen Doðu da Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar baþlýklý gizli talimatta, Sandýk güvenliði konusunda 2007 tekrarlanacaktýr. Bu konuda 2007"de gönderilmiþ Psikolojiden Yararlanma Kýlavuzu esastýr ifadesi dikkat çekiyor. DTP nin diðer Kürt partileri ve Türk sol hareketleriyle iliþkilerinin bozulmaya çalýþýlmasýnýn talep edildiði belgede, Parti yetkililerinden, belgenin ortaya çýkmasý durumunda varlýðýnýn reddedilmesi isteniyor. Hükümetin Kürtçe TV yayýný ve Üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin açýlmasý giriþimlerinin seçim yatýrýmý olduðu tartýþmalarý devam ederken, gizli talimatta, TRT 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr deniliyor. 2 DE Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen Son dönemlerde birbiri ardýna gerek Türkçe yazýlan eserler gerekse de batý dillerinden yapýlan çeviriler, hatta salt sinema literatürü üzerine odaklanan yayýnevleri aracýlýðýyla Türkiye de sinema yazýný ve yayýncýlýðý azýmsanamayacak bir mesafe kaydetti 5 DE 7 DE Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor 6 DA Kolonya deðil köln suyu... Almanya da Koelnisch-Wasser/Köln suyu olarak bilinen kolonyanýn hikâyesi bundan 300 yýl öncesine dayanýyor. Johann Maria Farina, ilk kolonyayý Köln deki dükkanýnda insanlarýn beðenisine sunmuþ. 8 DE

2 2 12 Þubat 2009 Perþembe AKP'nin skandal bölge genelgesi ANF nin haberine göre AKP Genel Merkezince hazýrlanarak bölge il örgütlerine gönderilen gizli talimat ile yerel seçimlerde DTP nin engellenmesi isteniyor. Talimatta, partililerden seçim propagandasýnda Kürt ve Zaza ayrýmýnýn yapýlmasý, Kürt imamlarýn engellenmesi, Osman Baydemir in yýpratýlmasý, TRT 6"daki sanatçýlardan faydalanýlmasý gerektiðine dikkat çekiliyor. ANF nin ele geçirdiði öne sürülen Doðu da Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar baþlýklý gizli talimatta, Sandýk güvenliði konusunda 2007 tekrarlanacaktýr. Bu konuda 2007"de gönderilmiþ Psikolojiden Yararlanma Kýlavuzu esastýr ifadesi dikkat çekiyor. DTP nin diðer Kürt partileri ve Türk sol hareketleriyle iliþkilerinin bozulmaya çalýþýlmasýnýn talep edildiði belgede, Parti yetkililerinden, belgenin ortaya çýkmasý durumunda varlýðýnýn reddedilmesi isteniyor. Hükümetin Kürtçe TV yayýný ve Üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin açýlmasý giriþimlerinin seçim yatýrýmý olduðu tartýþmalarý devam ederken, gizli talimatta, TRT 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr deniliyor. DTP nin 10 yýllýk süreçte özgüven kazandýðýna dikkat çekilen gizli belgede, Bu özgüven sayesinde Urfa, Malatya, Kahramanmaraþ, Gaziantep, Elazýð, Erzurum, Kars, Aðrý, Muþ ve Iðdýr"da DTP oylarýnýn artmasý normaldir. Özgüvenin daha güçlü hale gelmemesi için aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir ifadeleri kullanýlarak sözü edilen önlemler þu þekilde sýralanýyor: Þehir ve ilçe merkezlerinde bilboardlarla reklam yapmamalarý için seçim sürecinde bilboardlar boþ býrakýlmamalý.diyarbakýr gibi illerde yakalanan baþarýyý anlatan, gerçekleþtirilen projeleri ön plana çýkaran ve halka özgüven veren broþür, afiþ, tv reklamlarýnýn önemsiz olduðu, gereksiz olduðu, halkýn parasýnýn bu tür faaliyetlere harcanmamasý gerektiði konusunda bilinçlendirilme faaliyetleri yürütülmelidir. Ýdeolojik olarak Özerk Kürdistan Bölgesini esas alan anlatým ve etkinlikler resmi kurumlarla engellenilmelidir. Mersin, Adana, Ýzmir, Ýstanbul gibi yerlerde solcu kesimlerin DTP"yi kaba, sekter, marjinal, halkýn yaþamsal sorunlarýna ilgisiz bir parti olarak tanýmalarýný saðlamak önemlidir. Kürtçe propoganda Osmaniye gibi halk nüfusunun önemli bir kesiminin Kürtler"den oluþtuðu yerlerde Zaza ve Kýrmanc farký önemsenmelidir. Özellikle Zaza + Ýslam ve Kurmanc + Sol yaklaþým anlatýlmalý, konuþmalarda hep Kürt ve Zaza diye ayrý ayrý adlandýrýlmalý, ikisi ayrý ayrý tutulmalýdýr. Kesinlikle konuþmalarda "ikisi ayrý halk, ayrý ulustur" gibi cümleler kullanmamalý, bu sadece belirtildiði þekilde ima edilmelidir.trt 6 ve Üniversitelerde Kürtçe eðitim gibi açýlýmlarýmýz özellikle Siirt, Þýrnak, Hakkari, Van, Muþ, Aðrý ve Diyarbakýr ilçelerinde iyi anlatýlmalýdýr. Kürt yazarlarýn TRT 6 ile ilgili olumlu, sýcak yazýlar yazmalarý saðlanmalý, sanatçý ve yazarlar davet edilmelidir. Seçim propagandasýnda Kürtçe kullanýlmalýdýr. Kürtçe þarkýlar seçilerek kullanýlmalýdýr. Kürt sanatçýlar seçim propagandasýna katýlmalýdýr. Özellikle TRT 6"daki sanatçýlardan faydalanýlmalý, istedikleri para ödenmelidir. DTP"nin baþarýsýzlýklarý afiþe edilmelidir. Silopi, Cizre, Derik, Batman, Kýzýltepe, Bismil gibi yerlerde yaþanan gözle görülür yolsuzluklar anlatýlmalýdýr. Hizmetin olmadýðý, ancak trilyonlarca paranýn da yok olup uçtuðu anlatýlmalýdýr. Baydemir'e fren Osman Baydemir"in kendisini örgütlediði, kendisini bir simge haline getirdiði anlatýlmalýdýr. Böyle giderse Baydemir"in 5 yýl sonra mücadelenin önünde büyük engel olacaðý, kadrolaþacaðý belirtilmelidir. Bu korkularý sürekli hatýrlatýlmalýdýr. Baydemir"in diðer il ve ilçelerde baþarýlý bir örnek olarak gösterilmesinin önüne böylece geçilmeli, özgüvene sebep olmasý engellenilmelidir. Bu tavýr içerden desteklenmelidir.bölgede imamlarýn seçim propagandalarýna etkili katýlýmý engellenilmeli, Diyarbakýr"da kurulan imam derneðinin diðer il ve ilçelerde seçim sürecine katýlýmý engellenilmelidir. DTP"nin Türk Solu ile her türlü birlik ve çatý çalýþmasýna girdiði, ancak HAKPAR ve KADEP gibi Kürt partilerle iþbirliðine yanaþmadýðý, kendilerini düþman olarak gördüðü ve gerçekte DTP"nin Kürtleri parçalayan, Kemalistlerle kol kola olan, CHP durumunda bir parti olduðu belirtilmelidir. Seçim sürecinde yaratýcýlýk adýna propaganda amaçlý bulduklarý bütün yöntemlere karþý çýkýlmalý, "Eski Köye Yeni Adetler Getirmeyin" denilerek içerden ret edilmelidir. Sürekli kendini tekrarlamasý saðlanmalýdýr. Tüm partililerin bu metinden iyi istifade etmeleri ümidiyle. MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðil Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, 1915 olaylarýyla ilgili Sarý Gelin/Ermeni Sorununun Ýç Yüzü adlý belgeselin ilköðretim öðrencilerine izlettirilip sonuç raporlarý hazýrlanmasýný istemesine tepkiler sürüyor. Özlem Zorcan Ankara Psikoloji alanýnda uzman Doçent Doktor Serdar Deðirmencioðlu, Bu maalesef yeni bir uygulama deðil. Daha önce de emniyet mensuplarýnca hazýrlanan PKK ile ilgili korkunç görüntüler okullarda gösterilmiþti. Öðrenciye saygý duymayan ve beynini yýkama amacý taþýyan þiddet içerikli görüntüler küçük çocuklarda korku ve uyku bozukluklarýna neden oluyor dedi. Deðirmencioðlu, þunlarý kaydetti: Çocuklara Ermeniler kötüdür iletisi verilmektedir. Bu da tipik bir milliyetçi bakýþ açýsýdýr. Çocuklarý belirli bir yöne itmek üzere propaganda yapýlýyor. Bir etnik gruba karþý kin üretmek amacý güdülüyor. MEB in görevi düþmanlýk üretmek deðildir. Belgeselin militarist ve þoven bir yaklaþýma sahip olduðunu vurgulayan Deðirmencioðlu, Genelkurmay ýn, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn ya da herhangi bir devlet kurumunun öðrencilere böyle bir dayatmada bulunmasý kabul edilemez diye konuþtu. Uzman: ayrýmcýlýk yaratýlýyor Sosyal Hizmetler Uzmaný Emrah Kýrýmsoy da, Belgeselin, çocuklarýn birbirlerine doðrudan etnik, ulusal ve dini kökenleri nedeniyle ayýrýmcýlýk yapmalarýna neden olacaðý, birbirlerini damgalayacaklarý bir araç haline dönüþeceði son derece açýktýr dedi. ÝHD: olay tam bir felaket Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Öztürk Türkdoðan ise Ermeni sorunu hala tartýþmalý bir konudur. Türkiye nin gerçeklerle yüzleþmesi þarttýr. Böyle tartýþmalý bir konu öðrencilere objektif yaklaþýmlarla anlatýlmalýdýr diye konuþtu. Sözkonusu belgesel daha önce Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün tarafýndan Time dergisinin Avrupa sayýsýyla daðýtýlmýþtý. Ermenilerin protestolarýyla karþýlaþan Time, Ýçeriðinden haberimiz yoktu, piþmanýz, üzgünüz diyerek özür dilemiþti. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 12 Þubat 2009 Perþembe Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi Yarýn Çok Geç olabilir Sulucakarahöyük /Yaþar ALKAN Nevþehir Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Ýl temsilcisi Zeynel FERGER Kansere karþý küresel eylem kararý alan Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) Kararýnýn eylem çaðrýsýný, gazetemize yaptýðý basýn açýklamasý ile halkýmýzýn bilgisine sunmaktadýr. Artýk kanserle ilgili gerçekleri biliyoruz. Büyük oranda kaçýnýlabilir ancak acýmasýz olan bu hastalýðýn, tüm ülkelerdeki insani ve sosyal yükü oldukça aðýrdýr. Dünya genelinde her yýl 6 Milyondan fazla insan kansere yenik düþmektedir. Neler yapýlabileceðini biliyorsunuz yýlýna kadar 2 milyon hayat kurtarabilirsiniz. Tam anlamýyla yeterli olmakla beraber, bu alanda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Dünya saðlýk Örgütü ve Kansere karþý uluslararasý Birlik (Ýnternational Union Against Cancer) kanser sorununu küresel bir düzeyde ele almak ve kanserle savaþta birlik içinde hareket etmeyi teþvik etmek için ortaklaþa çalýþmaktadýrlar. Zorluklar ortada. Ancak önlem alma, erken teþhis, bakým ve tedavi gibi pek çok olasý çözüm hakkýnda bilgi sahibiyiz. Öyleyse neden eðilimi tersine çevirmede baþarýlý olamadýk? Bunun bir nedeni, kanserin saðlýðýmýza meydan okuyan çokça sayýda etkenden yalnýzca biri olmasý olabilir. Ýnsanlar ayný zamanda baþka hastalýklar, savaþ, açlýk ve siyasi istikrarsýzlýklarla mücadele etmekteler. Bir baþka nedeni de kanserin pek çok biçimi olan karmaþýk bir hastalýk olmasý olabilir. Bir tek cevap yok. Bir tek çözüm yok. Bu uðurda herkese görev düþmektedir saðlýk çalýþanlarý, hastalar, kanserden kurtulanlar, yasa yapýcýlar, gazeteciler, araþtýrmacýlar ve donörler kansere karþý savaþa küresel savaþa, bireysel katkýda bulunabilirler. Stratejiler belli; bilim, yasal çevre, çeþitli programlar ve geniþ bir bilgi deryasýndan oluþan araçlar, dünyanýn en fazla araþtýrýlan hastalýðý kanser için hazýrdýr. Bunu tek baþýmýza yapmaya çalýþtýk, ama ufak çaplý bir baþarý yakalayabildik. Gün, yeni bir yaklaþýmla harekete geçme zamanýdýr; Ortak hedefimize ulaþmak için, baþka bir deyiþle, kanserin kontrol altýna alýnmasý için kamu ve özel kesim birlikte çalýþmasýnýn zamaný gelmiþtir. Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi. Yarýn Çok Geç olabilir Bedava Kanser Ýlacý... Son yýllarda ülkemizde kanser hastalýklarý inanýlmaz artmýþtýr. Minicik bebeklerden, 80 yaþýndaki delikanlýlara kadar binlerce insan bu hastalýkla mücadele etmektedir. Türkiye de her yýl 150 bin yeni kiþi bu canavara yakalanmaktadýr. Tedavileri ve ekonomize maliyetleri KÝÞÝ BAÞINA (ikiyüzyetmiþbeþbin) US dolarýdýr. Parasýzlýktan ve bürokratik engeller nedeniyle binlerce insan tedavi olamamaktadýr. Hastalarý, hastanelerin ONKOLOJÝ servislerinde ve kapýlarýnda dinlerseniz, sorunlarýn ne kadar büyük olduðunu görürsünüz. Bu konulara dikkat çekmek ve ilaç bulamayan hastalara yardýmcý olabilmek için aþaðýda sunduðumuz listedeki kanser ilaçlarýný ve týbbi malzemelerimizi ihtiyacý olan yoksul hastalara TAMAMEN PARASIZ vermek istiyoruz. Ýlaçlarýn hepsi tedavisi biten veya tedavi sýrasýnda kaybedilen kanser hastalarýna aittir. Bu hastalar ilaçlarý çöpe atmak veya kullanýlmayacak þekilde ziyan etmek yerine LÖSEV-LÖsante hastanemize makbuzla baðýþlamaktadýr. Baðýþlanan ilaçlardan, hastanemizde tamamen parasýz tedavi gören lösemili çocuklarýmýz için kullanýlabilenler dýþýndakiler, heyet raporu ve reçete karþýlýðý ihtiyacý olan kanser hastalarýna ÜCRETSÝZ olarak verilmektedir. Sevgili doktorlarýmýz hastalarýnýzý Vakfýmýza veya adresimize yönlendirirseniz mutlu oluruz. Tüm amacýmýz kanser hastalýklarý oluþmadan önlemektir. Pediatrik Hematolog Dr. Üstün EZER Yönetim Kurulu Baþkaný NOT: BAÞVURULARLA BÝRLÝKTE, DOKTORUNUZUN AD SOYAD VE ULAÞABÝLMEMÝZ ÝÇÝN GEREKEN ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝNÝ, ÝLACA ÝLÝÞKÝN REÇETE VE RAPORU FAKS OLARAK YA DA E-POSTA EKLÝ BELGESÝ OLARAK BÝZLERE ULAÞTIRMANIZ SÜRECÝ HIZLANDIRACAKTIR. SAYIN ONKOLOJÝ HASTA VE YAKINLARINA RÝCAMIZDIR. SON KULLANMA TARÝHÝ GEÇMEMÝÞ KULLANMADIÐINIZ VE BU KAMPANYA ÇERÇEVESÝNDE DEÐERLENDÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝÐÝNÝZ KEMOTERAPÝ ÝLACINIZ VARSA LÖSEV LÖSANTE LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HASTANESÝNE ULAÞTIRABÝLÝRSÝNÝZ. TÜM DUYARLI VATANDAÞLARIMIZA ÞÝMDÝDEN TEÞEKKÜR EDERÝZ. LÖSANTE LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HASTANESÝ TURGUTLU SK. NO:30 GOP ANKARA Gelen yeni baðýþlar, mevcutlarýn isteyen hastalara teslim edilmesi sebebiyle ilaç miktarlarý her gün deðiþmektedir. Bu sebeple ilaç listelerimiz sürekli güncellenmektedir. Ýlaç Adý Miktarý Son Kullanma Tarihi Alkeran 50 mg. flk /09 Altuzan 200 mg. flk. 2 08/09 Altuzan 400 mg. flk. 2 11/09 Aranesp 40 mg.enj. 3 10/09 Aranesp 50 mg.enj Arimidex 1 mg. tb /10-03/11 Aredia 90 mg. flk. 6 02/10 Bleocin-S 15 mg. flk /09 Bonefos 800 mg tb /09 Campto 40 mg. flk. 4 10/09 04/10 Campto 100 mg. flk /09 5-8/10 Casodex 50 mg. tb / /12 06/13 Carboplatin 450 mg. flk 2 08/09 03/10 Carboplatin Teva 150 mg /10-06/ Carboplatin 50 mg. dbl flk. 1 05/09 Cisplatin 50 mg. flk /09 1-5/ Cisplatin 100 mg /100 ml DBL flk / Cisplatin 10 mg teva flk. 3 09/ Clexane 120 mg. enj /10 Clexane 6000,0.6 ml enj /09 Clexane ml enj. 8 06/ Clexane ýu enj. 4 04/10 Deticene 200 mg. flk /09-03/10 Ebetaxel 100 mg ebewe flk. 1 10/09 Ebetaxel 30 mg /5 ml ebewe flk 2 03/09 Eloxatin 50 mg flk Eloxatin 100 mg flk. 2 02/ Erbitux 100 mg flk /10 Femare 2.5 mg tb /11 5-Fluorouracil ebewe 1000 mg /20 ml flk /09 5-Fluorouracil ebewe 500 mg flk 1 02/09 5-Fu Ýnjektion 250 mg. flk /09 Fraxýparýne 0,3 ml /2850 uý enj /10 Fraxiparina 0,6 ml 6 04/09 Gemzar 1 g. flk / /10 Gemzar 200 mg flk /09-03/10 Hycamtin 4 mg flk. 4 10/09-04/10 Holister 44mm, Tandem Opaque Closed Pouch With Confort Backing 35 Holister mm, Tandem Convex Skin Barrier with floating flange 4 Holister mm, Tandem Convex Skin Barrier with floating flange 13 Holister 10.2 x 10.2 cm, restore plus hydrocolloid dressing with tapered edge-sterile 19 08/09-01/11 Holister 51-70mm, Tandem Pre-sized Skin Barrier with floating flange 7 Holister Skin Cleanser Sprey 1 06/10 Holister Replacement Filters 2 pk. BAÞSAÐLIÐI Büyük küçük tüm Köþektaþlýlarýn aðabeyi, arkadaþý, dostu Abdurrahman KOCA, 9 Þubat 2009 tarihinde Hakka Yürümüþtür. Yakýnlarýna, dostlarýna, arkadaþlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Holister Karaya Paste Krem 5 Holister Adapt Krem 3 7/11 Imuron 25 mg. tb / /10 Imuran 50 mg. tb / / /11 03/ Mabcampath 30 mg. flk. 5 09/09 Megace 160 mg. tb / / NeoRecormon 10000ýu enj /09 Nolvadex 20mg. tb /09-05/10 Sutent 200 mg. tb /10 Thalidomide 50 mg. kaps. 4 Tamoxifen 10 mg. tb /09 Taxotere 20 mg flk /09 Taxotera 80 mg flk /09 Velcade 3.5 mg. 4 10/09 Xelode 500 mg. tb / / Zometa 4 mg. flk. 2 10/ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 12 Þubat 2009 Perþembe Türkiye Ortadoðu da merkezî bir rol e sahip olabilecek mi? Cengiz Çandar Ýsrail seçimlerinin sonucu bugün alýnacak. Seçim sonuçlarýnýn bir istikrarlý Ýsrail hükümeti çýkartmasý - bir sürpriz olmadýkça- mümkün gözükmüyor. Ýkide bir gündeme Filistinlilerin bölünmüþlüðü, buradan hareketle bir olasý barýþ süreci nde Filistin temsiliyetinin belirsizliði gündeme getiriliyor. Doðru. Ancak, Ýsrail i kimin, ne kadar temsil ettiði de sorunlu olacak gibi. Dolayýsýyla, Obama yönetiminin ve Ortadoðu ya atadýðý George Mitchell ýn iþi kolay olmayacak. Ýsrail seçimlerinin sonucunun alýnacaðý sýralarda (bugün) Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek de Ankara da olacak. Hüsnü Mübarek in Ankara ya geldiði her vakit, Türkiye nin bölge profili nin yükseldiði ve genellikle krizli dönemler dir de Körfez Savaþý zamaný, Türkiye nin Turgut Özal diplomasisiyle bölgede ön aldýðý bir dönemde Ankara ya gelmiþti de Süleyman Demirel, Abdullah Öcalan ýn Suriye den çýkartýlmasý doðrultusunda askeri seçenek i öne çýkarttýðýnda da, Hüsnü Mübarek, Ýranlýlarýn yaný sýra, koþa koþa Ankara ya gelmiþti. Hüsnü Mübarek in bu seferki geliþi de Gazze krizi ertesine denk geliyor. Filistin Yönetimi Baþkaný Mahmud Abbas ýn Ankara ziyaretinin hemen ertesine. Diplomatik trafiðe ve adreslere bakýldýðýnda, Ortadoðu da þekillenen yeni oyun plânýnda Ankara ya merkezi bir rol çýkmayacaðý anlaþýlýyor deðerlendirmesi pek isabetli görünmüyor. *** Türkiye nin Ortadoðu da faal ve etkili bir aktör olmasýný istemeyenler gayet geniþ bir yelpazeye yayýlýyorlar. Hatta neredeyse isteyen hiç kimse yok bile denebilir. Batý - baþta ABD- Mýsýr a özel bir rol atfediyor ve Mýsýr ýn rolünün Türkiye tarafýndan çalýnmasýný pek arzulamaz görüntüde. Nitekim, Münih te hafta sonu ABD nin yeni uluslararasý politika yaklaþýmýný ilk kez dillendiren Joe Biden, Gazze ye ilgili yakýn gelecekteki düzenlemelere iliþkin Mýsýr ýn adýný altýný çize çize telaffuz etti. Ne var ki, niyetler ile gerçekler arasýnda çok kez tam bir uyum olmuyor. Jeopolitik konum itibarýyla Mýsýr ile Gazze iliþkisinin, Türkiye ile Kuzey Irak (Irak Kürdistaný) iliþkisinden farký yok. Mýsýr ýn hem kendi içindeki ana muhalefet akýmýný Müslüman Kardeþler in oluþturuyor olmasýndan, hem de Müslüman Kardeþler in Filistin kolu olan Hamas ýn Gazze deki konumundan ötürü, jeopolitik gerekleri nin yaný sýra Gazze ile özel olarak ilgilenmesi anlaþýlýr bir þey. Ayrýca, Gazze nin 1948 ile 1967 arasýnda Mýsýr denetiminde (ve yönetiminde) bulunduðu da unutulmamalýdýr. Bununla birlikte, Mýsýr ýn Gazze ile ilgili önemli bir açmazý mevcut. Mýsýr, bir yandan ABD nin desteðiyle Gazze sorununda arabulucu rolü üstleniyor, diðer yandan Gazze ile ilgili geliþmelere taraf. Kendi iç politika dengeleri nedeniyle de taraf. Bu bakýmdan, arabuluculuk rolü ile taraf olma konumu birbiriyle çeliþiyor. Bu nedenlerle, Mýsýr, kendisinden beklenen rolü yerine getiremiyor. Ýsrail ile Hamas arasýnda ne derece güvenilir ve taraflarýn birbirlerine yönelik mesajlarý ný doðru taþýdýðý konusunda her iki tarafta kuþku uyandýran bir geçmiþi söz konusu. Bütün bu nedenler, Davos un Ýsrail nezdinde uyandýrdýðý tüm olumsuz duygulara raðmen, Türkiye ye kendiliðinden alan açýyor. Yani, Ýsrail de kim iþbaþýna gelirse gelsin, pratik nedenler den ötürü ve Mýsýr ýn kendisinden beklenen rolünü yerine getiremiyor olmasýndan dolayý, Türkiye nin kapýsýný çalmaya mecbur kalacak. Meðer ki, Ýsrail in yeni yöneticileri Obama yönetiminin yaklaþýmýna sýrtýna döner ve her türlü barýþ süreci ni reddederek bir saldýrý politikasý yürütürse, baþka. Ama öyle bir ihtimal hiç gerçekçi görünmüyor. Kaldý ki, bölgenin en önemli ve negatif anlam yüklenen güç merkezi Ýran olduðu sürece, Ýran karþýsýnda Sünni güç merkezi olarak Mýsýr ve S.Arabistan ýn aczi ayan beyan ortada kaldýkça, Türkiye ye yine ister istemez ve hatta kendisine raðmen- bir geniþ manevra alaný açýlacaktýr. Uluslararasý dengeler, bölgenin geldiði yeni nokta ve yeni dinamikler Türkiye yi Ortadoðu da olumlu rol sahibi bir aðýrlýk merkezi olarak öne çýkartýyor. Batý nýn Ortadoðu daki stratejik yaklaþýmýnýn ana sütunu Mýsýr ýn Hüsnü Mübarek inin Ýsrail seçimlerinin 24 saat ardýndan ve Ýsrail in Gazze deki 22 günlük katliam saldýrýsýndaki zýmnî iþbirliði nden sonra Ankara ya gelmesine doðru teþhis koymalýyýz. *** Türkiye nin Cumhurbaþkaný yarýn önemli siyasi ve ekonomik sonuçlar üretme kapasitesini sahip bir ziyaret nedeniyle Moskova da. Mýsýr Cumhurbaþkaný bugün Ankara da. Ýsrail de dün seçimler yapýldý. Irak, yerel seçimlerinin sonuçlarýnýn hazým aþamasýnda. Ýran da haziran ayýnda Baþkanlýk seçimleri yapýlacak. Yeni Amerikan yönetimi Ýran ve Rusya konusunda yeni bir yaklaþým benimsemiþ, bunun modaliteleri ni belirlemeye uðraþýyor. Münih ten biz Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan ile Kafkasya yoluna düþerken, Richard Holbrooke, 10 günlük bir gezi için Afganistan, Pakistan, Hindistan yollarýndaydý. Amerika nýn yeni Merkezi Komutaný General David Petraus un Münih te yaptýðý konuþma, Türkiye nin Afganistan konusundaki telkinleriyle önemli ölçüde uyum gösteriyordu. George Mitchell, ikinci Ortadoðu turuna yakýnda çýkýyor. Türkiye ile yollarý kesiþecek. Bütün bu iþaretler, ABD nin ve Obama yönetiminin bundan sonraki dört yýlýna damgasýný vuracak politikalarýn 2009 un ikinci yarýsýnda netleþeceðini ortaya koyuyor un ilk yarýsý ile ikinci yarýsý, Türkiye ile ABD arasýnda Ortadoðu yu da aþacak çok geniþ bir coðrafyada bugüne dek olandan çok daha sýký bir eþgüdüm ve iþbirliði ni zorunlu ve anlamlý kýlacak. Mesele, bu olgunun idrakinde olarak davranmak, geleceðe bu ipuçlarýyla bakabilmek... Radikal Güle oynaya seçildiler, göçükte öldüler Türkiye Taþkömürü Kurumu na ait (TTK) ait maden ocaðýnda yerin 260 metre altýnda dört iþçi göçük altýnda kaldý. Adem Altýparmak ile Murat Katýrcý öldü. Ýki iþçi yaralý kurtarýldý Altýparmak ise Katýrcý, TTK ya girebilmek için önce kalas taþýma, kazma, kürek kullanma testlerinden geçen, sonra loto ile seçilip Ocak ta iþe baþlayan þanslý 3 bin yeni TTK iþçisi arasýndaydý. TTK nýn Karadon Müessesi ne baðlý Gelik Ýþletme Müdürlüðü ne ait maden ocaðýnda saat sularýnda yaþanan göçüðün gaz patlamasý sonucu meydana geldiði belirlendi. 40 dakika sonra yaralý olarak kurtarýlan Savaþ Satýcý ile Bayram Gümüþtaþ hastanede. Altýparmak ile Katýrcý nýn cesetleriyse 1.5 saat sonra göçükten çýkarýldý. (dha)

5 12 Þubat 2009 Perþembe Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen Ertuðrul Akgün Türkiye gibi azgeliþmiþ ülkeler söz konusu olduðunda yoksulluðun acý boyutu daha bir katmerleþir. Bu yüzden yoksulluk vicdanlý þairlerimizi, edebiyatçýlarýmýzý, sinemacýlarýmýzý bilcümle vicdan sahibi, zengin masalarýna meze olmayan sanatçýlarýmýzý derinden etkiler... Son dönemlerde birbiri ardýna gerek Türkçe yazýlan eserler gerekse de batý dillerinden yapýlan çeviriler, hatta salt sinema literatürü üzerine odaklanan yayýnevleri aracýlýðýyla Türkiye de sinema yazýný ve yayýncýlýðý azýmsanamayacak bir mesafe kaydetti. Ama buna raðmen hâlâ Türkiye de sinema yayýncýlýðý ve yazýnýyla ilgili büyük bir boþluðun bulunduðu da su götürmez bir gerçektir. Sözgelimi Türkiye sinema tarihine damga vuran yönetmenlerin sinemalarýný ele alan eserlerin sayýsý birkaç monografik çalýþmanýn dýþýnda oldukça sýnýrlýdýr. Bu anlamda Ali Karadoðan ýn derlediði ve Dipnot Yayýnlarý ndan çýkan Yoksul, Zeki Ökten ile Ýbrahim Türk ün Kabalcý Yayýnlarý ndan çýkan Halit Refið Düþlerden Düþüncelere Söyleþiler adlý kitaplarý sinema alanýndaki bu yazýnsal boþluðu giderme doðrultusunda çok önemli birer katký olarak deðerlendirilmelidir. Kimi Marksistler yoksul kavramýnýn ideolojik bir söylem niteliði taþýdýðýný iddia ederler. Yoksulluk üzerine kuramsal ve semantik tartýþmalar bir yana, yoksulluðun kapitalist sistemin eþitsizlikçi yapýsýnýn ürettiði sistemik bir olgu olduðu kestirmeden ifade edilebilir. Bu minvalde kapitalist sistem içinde sistemi yýkma hedefini askýya alan karþý dayanýþma pratikleri ve örgütlenmeler, hayýrseverlik faaliyetleri kapitalist sistemin yapýsal bir sonucu olan yoksulluk olgusunun aþýlmasýndan çok, ancak ve ancak yoksulluðun acý etkisini yumuþatýcý bir tampon iþlevi görebilir. Yoksulluk, kapitalizmin eþitsizlikçi yapýsýnýn en acý sonuçlarýndan biridir kuþkusuz. Hele ki Türkiye gibi azgeliþmiþ ülkeler sözkonusu olduðunda yoksulluðun acý boyutu daha bir katmerleþir. Bu yüzden yoksulluk vicdanlý þairlerimizi, edebiyatçýlarýmýzý, sinemacýlarýmýzý bilcümle vicdan sahibi, zengin masalarýna meze olmayan sanatçýlarýmýzý derinden etkilemiþtir. Þöyle demiyor muydu sevdanýn þairi Cemal Süreya: Yoksuluz gecelerimiz çok kýsa. Dörtnala seviþmek lazým... Tersten bir okumayla, bu dizeler yoksullarýn yoksunluðunu ve dahi mahrumiyetini ne veciz bir þekilde dile getirmektedir. Kendi özyaþam öyküsünün de etkisiyle olsa gerek, Zeki Ökten de Türkiye sinemasýnda yoksulluk olgusunun en fazla üzerinde duran yönetmenlerden birisidir. Ökten þöyle diyor Ali Karadoðanla yaptýðý mülakatta: Annemin iþi yok, çok sýkýþtýðý zaman gidip çocuk falan bakmýþtýr ama kökü yoksulluk bizim ailenin. Bu yüzden Yoksul diye bir film çektim mesela, insanlar anlamadý ama. Ýnsanlarý baðýrttým yoksul, yoksul diye.[1] Ökten in bu cümleleri yoruma mahal býrakmayacak bir biçimde yoksulluk olgusunun onun sinemasý üzerindeki etkilerini göstermektedir. Ökten sinemasý Türkiye halklarýnýn gelecekte yaþayacaklarýný erkenden haber veren, deyim yerindeyse sezen bir uyarýcý iþlevi görmektedir. Bu cümleden olarak, Kapýcýlar Kralý nda (1976) bir apartman ölçeðinde Ökten 12 Eylül sonrasýnda Türkiye nin iktisadi, sosyal ve kültürel yaþamýný þekillendirecek unsurlarýn ipuçlarýný adeta erkenden haber vermektedir. Baþýbozuk ve kargaþa halindeki apartmaný, apartmanýn en fazla ezilen kesiminin yükünü artýrarak disipline etmeye çalýþan albay, sermayenin çýkarlarý doðrultusunda toplumu denetim altýna almaya çalýþan 12 Eylül darbecilerinin bir minyatürü gibidir. Faize Hücum filmi de yine 80 li yýllarýn ilk yarýsýnda patlak veren banker skandallarýný, sistem içi bireysel çarelerin yoksul yaþamlar üzerinde yol açacaðý tahribatý öngörmektedir. Gelelim Karadoðan ýn Zeki ile ilgili kitabýna ve biraz da Karadoðan ýn kitabýnýn biçim ve içeriðinden bahsedelim. Hilmi Maktav, Kurtuluþ Kayalý gibi sinema yazýnýyla ilgilenenlerin çok yakýndan tanýdýðý isimlerin derleme makalelerinden müteþekkil bu kitapta yazarlar Ökten sinemasýyla ilgili farklý deðerlendirmelerde bulunsalar, Ökten sinemasýnýn baþka bir boyutuna dikkat çekseler de hemen tüm yazarlar Ökten sinemasýnýn kahramanlarýnýn yoksullar olduðu doðrusu ve toplumsal içerikli güldürü sinemasýnýn seçkin numunelerini sunduðu noktasý üzerinde birleþmekteler. Bu suretle, herhalde Ali Karadoðan kitaba Yoksul adýný vermekte sakýnca görmemiþtir. Yine hemen hemen tüm yazarlar Yýlmaz Güney in mükemmel senaryosunu ayný mükemmellikte, kelimenin gerçek manasýyla destansý bir biçimde beyaz perdeye aktaran, Zeki Ökten in bir baþyapýt olma niteliðine sahip Sürü filminin hem Türkiye hem de Ökten sinemasýnda iþgal ettiði imtiyazlý konumunun altýný çizmeyi de ihmal etmiyorlar. Kitabýn derleme makalelerden oluþmasý meramýný bütünsel bir biçimde ifade etmesine engel teþkil etmemekle beraber; makalelerin Ökten filmografisinin anlatýmý telaþýyla yüzeysellikten kurtulamadýðýný da belirtelim. Bu nedenle kitapta Ökten sinemasýnýn ayrýntýlý analizine tabiri caizse anatomisine ancak birkaç makalede tesadüf ediliyor. En baþta da Rukiye Karadoðan ýn iktidar ve direniþ kavramlarý dolayýsýyla Yoksul filmini masaya yatýrdýðý makalesi ayrýntýlý bir analiz içeriyor. Ali Karadoðan ýn, derleme makalelerden oluþan kitabý filmleri üzerine konuþmayý pek sevmeyen, Türkiye sinemasýnýn sessiz yönetmeni Ökten ile bizzat yaptýðý mülakatla da taçlandýrdýðýný belirtelim. Gelelim Halit Refið e. Yaptýðý 70 filmden ancak 15 tanesinde sinemasal anlayýþýný hayata geçirdiðini belirten Refið ulusalcý ve gerçekçi sinema nosyonunun önemli temsilcilerinden birisidir. Bilhassa 27 Mayýs darbesinin yarattýðý iktisadi, siyasi, kültürel atmosfer Refið in sinemada hayal ettiði bu gerçekçilik yaklaþýmýný hayata geçirmesine olanak tanýmýþtýr. Refið in gerçekçi sinema anlayýþý ise evrensel bir hakikatten çok, bu topraklar özgülünde bir anlatým biçimine dayanan, Türkiye toplumsal yapýsýnýn nevi þahsýna münhasýr bir karaktere sahip olduðu iddiasýyla gerçekliði ulusal sýnýrlara hapsetmektedir. Kendi gerçekçilik anlayýþý ile Marksist gerçekçilik arasýna bir mesafe koyan Refið þöyle diyor: Marksizme yakýnlýðýmýz, ilgimiz þu ya da bu þekilde olsun, meselemiz Türk toplumunun yapýsý ve gerçekleriyle ilgilenmekti. Ben toplumsal gerçekçi sinema yapmaya çalýþtýðým zamanlarda da klasik Marksist sinema yapmaya çalýþmadým. Toplumsal gerçeklerimiz neyse onu yansýtmaya çalýþtým. Ve gördüm ki o gerçeklerde çok büyük sýnýf çatýþmalarý yoktu. [2] Kemalizmin inþa etmeye uðraþtýðý tipik bir milli burjuva ailesine mensup Refið in düþünceleri; birleþmiþ, imtiyazsýz, kaynaþmýþ bir kitleyiz diskurunda en veciz ifadesini bulan, bu topraklarda Batýdan farklý olarak sýnýf çatýþmasýnýn mevcut olmadýðý istikametindeki Kemalist propaganda ile de birebir örtüþmektedir. Biraz da Ýbrahim Türk ün kitabýna deðinelim. Türk ün Halit Refið ile yaptýðý uzunca bir söyleþiden oluþan bu kitap geniþ hacmine raðmen bir solukta okunuveriyor. Ama kitabýn bu sürükleyiciliðine raðmen, Refið in kimi konular hakkýndaki görüþlerinin fazlasýyla tekrarý anlatýmýn akýcýlýðýný deforme ediyor. Yine de kitabýn biçiminin, doyurucu muhtevasýný gölgede býrakmadýðýný vurgulayalým. Refið in kitapta serd ettiði sinemasal ve politik görüþlerine önemli oranda þerh düþsek de; bu kitap Refið in çocukluðundan, aile içi iliþkilerine, eðitim hayatýndan, Kore deki askerliðine, yönetmenlik öncesi meslek yaþamýndan, kendisini düþünsel olarak besleyen Freud, Marx ve Kemal Tahir gibi kaynaklara, Fethullahçýlarla ve NPQ dergisiyle iliþkisinden Sinematek Derneði etrafýnda kümelenen unsurlarla giriþtiði mücadeleye, sinema eleþtirmeni ve yönetmenken sergilediði iki ayrý þizoid sinemasal tavrý nedeniyle tutarsýzlýkla itham edilmesinden, Türkiye sinema yazýnýnýn elbette en müstesna kalemlerinden biri olan Nijat Özön le birlikte 8 sayý çýkardýklarý dergiye, Türkiye de yapýmcýlýk ve film üretim süreçlerinden günümüz yönetmen sinemasý hususundaki yaklaþýmýna, TRT ile kurduðu sinemasal iliþkiden, 12 Eylül darbecileri tarafýndan yakýlan Yorgun Savaþçý filmine kadar oldukça geniþ bir yelpazede meseleleri ele alýyor. Aslýnda bir nevi sözlü tarih çalýþmasýnýn kudretine de iþaret eden bu kitap; röportaj, aný, günlük, mektup ve deneme gibi türlerin çoðu tarih kitabýndan ve makaleden daha fazla bilgi sunabileceði doðrusunun da bir kanýtý addedilebilir. Türkiye sinemasýnýn serencamýný günümüze kadar ulaþtýran bu kitapta sinema dünyasýnýn içinden birinin sýcak anlatýmý aracýlýðýyla soðuk sinema makalelerinin gözünden kaçmýþ pek çok deðerli bilgiye ulaþýlabilir. Son söz yerine, her iki kitabýnda basit sade ve anlaþýlýr diliyle yalnýzca sinema ile ilgilenen deðil her kesimden her kuþaktan sinema dýþý okurlara da hitap ettiðini, keyifle okunabileceklerini ifade edelim. 1 Ali Karadoðan, Yoksul: Zeki Ökten, Ankara: Dipnot Yayýnlarý, 2002, sf Ýbrahim Türk, Halit Refið Düþlerden Düþüncelere Söyleþiler, Kabalcý Yayýnlarý, Ýstanbul 2001, sf. 120.

6 12 Þubat 2009 Perþembe Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor Ýki belediyenin proje ortaklýðý Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Kýrýkkale Valiliði Ýl Tütün Kontrol Kurulu Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu üyeleri esnaf ve resmi kurumlarý gezerek sigara içme yasaðýnýn uygulanýp uygulanmadýðýný denetliyor. Komisyon üyeleri denetledikleri iþyerlerinde uyarýlarda bulunarak cezai müeyyideler hakkýnda bilgi veriyor. Kýrýkkale'de Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Zabýta Müdürlüðü'nden katýlan 2'þer kiþinin oluþturduðu 2 grup ve 8 kiþi esnaf ve resmi kurumlarý 4207 sayýlý kanun konusunda bilgilendirdi. 2 grup halinde bilgilendirme yapan ekipler sigara içilmemesi yönünde uyarýlarda bulundular. BAÞSAÐLIÐI 15 gün sonra farklý ekipler ile tekrar ayný iþletmeleri gezecek olan Ýl Tütün Kontrol Kurulu Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu üyeleri, sigara içildiði belirlendiði takdirde 5 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanacaðýný söylediler. Sürekli ve düzenli olarak ayný þekilde denetlemelerde bulunacak olan ekipler bir yýl boyunca bu görevi yerine getirecekler. Yaka kartlarý ile birlikte kendilerini esnafa ve vatandaþlara tanýtan ekipler, iþyerlerinde sigara içilmeyeceði yönünde uyarýcý levhalarýn bulundurulmasýný isterken, sigara küllüklerinin de kaldýrýlmasý gerektiðini söylediler. Ekipler mesai saati bitimine kadar tüm Kýrýkkale halkýna ulaþmak için büyük gayret sarf ettiler. Uygulamadan son derece memnun kaldýklarýný dile getiren esnaf ve resmi kurum yetkilileri ise, "Eðer uygulama sürekli devam ederse faydalý olabileceðine inanýyoruz. Ýþyerlerinde sigara içilmesine biz de karþýyýz. Biliyoruz ki en büyük görev bize düþüyor. Biz de elimizden geleni yapacaðýz. Müþterilerimizi kýrmadan sigara içmemeleri gerektiðini söyleyeceðiz" þeklinde konuþtular. kent haber Büyük küçük tüm Köþektaþlýlarýn aðabeyi, arkadaþý, dostu Abdurrahman KOCA, 9 Þubat 2009 tarihi itibariyle ebediyete intikal etmiþtir. Kendisine ebedi huzur, yakýnlarýna, dostlarýna, arkadaþlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. kosektas.net Sulucakarahöyük/KIRKLARELÝ Pýnarhisar Belediyesi Bulgaristan ýn Tzarevo Belediyesi ile ortaklaþa yürüttüðü Istranca Folklorü-Birlikte Yaþayalým ve Öðrenelim adlý proje kapsamýnda ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. 30 Ocak 2009 tarihinde, Pýnarhisar Belediyesi Toplantý Salonunda proje kapsamýnda proje parterleri arasýnda gerçekleþtirilen ilk toplantýya dair yapýlan açýklamada; Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý nýn 2006 yýlýndan bu yana 3.kez Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyetinin finanse ettikleri Türkiye-Bulgaristan Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Program kapsamýnda hibe sahibi olmaya hak kazandýðý belirtildi. 1 Aralýk 2008 tarihinde Pýnarhisar Belediye Baþkaný Mehmet Kapýl tarafýndan startý verilen ve 9 ay sürecek olan ISTRANCA FOLKLORÜ BÝRLÝKTE YAÞAYALIM VE ÖÐRENELÝM adlý projenin önceki iki projede olduðu gibi yine Pýnarhisar Beleyediyesi ve Bulgaristan da kardeþ kasabasý olan Tzarevo belediyesi ile birlikte yürütüldüðü ifade edildi. Projenin Pýnarhisar ayaðýndan Proje Koordinatörü Þenay Receb, Finansal Koordinatör Yasemin Aytýn, Sekreter Ayþe Cansu Özçetin ve Tzarevo bölgesinden Tzarevo Belediyesi Kültürel Faliyetler Müdürü Valya Vasileva, Sekreter Jana Karagözova, Tzarevo Halk Eðitim Müdürü Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) uygulayýcýlarý Nevþehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, 2009 yýlý içerisinde ortaya koyacaðý çalýþmalar konusunda bilgi alýþveriþinde bulundu. Nevþehir Belediyesi'nde BMOP uygulamasýndan sorumlu Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya'yý ziyaret eden BMOP Yerel Koordinatörü Nilgün Salmaner, ve Proje Koordinatörü Stanka Cherneva ve Fölklör uzmaný Damyan Damyanov un katýldýklarý toplantý ile ilgili son olarak þu sözlere yer verildi; Toplantý da ISTRANCA FOLKLORÜ BÝRLÝKTE YAÞAYALIM VE ÖÐRENELÝM Projenin amaçlarý, faaliyetleri ve hedef gruplar gözden geçirildi. Proje amaçlarýndan en önemlisi Pýnarhisarlý ve Tzarevo lu gençlere Istranca daðlarýnýn, yaþadýðýmýz bölgenin folklor zenginliðini tanýtmak ve onlara sevdirmek, sýnýrýn öteki tarafýnda ki bölgeyi, insanlarý, yaþamý ve folklorünü tanýtmaktýr. Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý, Proje Hibe Sözleþmesinde belirtiði gibi, Mart 2009 ayýnda, Pýnarhisarda Pýnarhisar Eðitim ve Kültür Merkezini Sivil Toplum Kuruluþu olarak kuracaktýr. Bu kuruluþ, proje faaliyeti olarak 32 Türk ve Bulgar gence /14-18 yaþ arasý/ 12 günlük folklor eðitimi sunacaktýr. Proje kapsamýnda Nisan 2009 ayýnda Tzarevo bölgesinden, 16 genç 12 günlüðüne Pýnarhisar bölgemizi ziyaret edecekler. Bu ziyaretlerin son gecesinde, Pýnarhisar da bir folklor gecesi gerçekleþecektir: türk ve bulgar gençleri, birlikte Istranca bölgesine ait olan halk oyunlarý, giyisileri ve türkülerini vatandaþlarýmýza tanýtacaklardýr. Haziran 2009 ayýnda 16 Pýnarhisarlý gencýmýz, Tzarevo yu ziyaret ederek, orada ki halk önünde folklor gösterisi gerçekleþtirerek, Istranca folklorünü tanýtacaklar. Projenin diðer önemli faaliyetlerden biri ise Istranca Folklorün Zenginliði adýnda kitapçýðýn yayýnlanmasý. Bu kitap Pýnarhisar ve Tzarevo bölgelerine ait olan folklorü, yöresel halk oyunlarý, kýyafetleri, müzik enstrümanlarý, yemekleri ve göreneklerini tanýtacaktýr. denildi. Kent haber BMOP uygulayýcýlarý Nevþehir'de BMOP Yöneticisi Nevin Þenol ve BMOP Program Finansman Asistaný Semra Akten, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kaya ile 2008 yýlýnda proje ortaðý konumundaki Nevþehir Belediyesi'nin bu yöndeki çalýþmalarýný gözden geçirdiler. BMOP yöneticileri, 2009 yýlý içerisinde projenin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý yönünden ortaya konulabilecek çalýþmalar konusunda da bilgi alýþveriþinde bulundular. kent haber

7 12 Þubat 2009 Perþembe 7 15 Þubat mitingine yüz binlerce emekçi katýlacak ÝSTANBUL DA 15 Þubat ta Ýþsizliðe, Yoksulluða Karþý Emek ve Demokrasi Mitingi ne yüz binlerce iþçi ve emekçinin katýlmasý hedefleniyor. Türk-Ýþ, DÝSK ve KESK in ortaklaþa yapacaðý mitingin hazýrlýklarý son hýzla devam ederken, iþyerlerinde el ilanlarý ve broþürler daðýtýlýyor, toplantýlar yapýlýyor. Kadýköy de yapýlacak mitingi, tepkinin gösterilmesi için ciddi bir çýkýþ olarak gören sendikalar, katýlýmý artýrmak için iþyerlerinden özel çalýþma yürütüyorlar. Birleþik Metal-Ýþ Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu, üyelerinin krizden önemli derecede etkilendiðini, bu nedenle krizin faturasýný ödemek istemeyen bütün üyelerinin miting alanýnda olacaðýný kaydetti. Baþkaldýrýya dönüþmeli Üyelerimiz bu mitinge mutlaka destek koymak zorunda. Bu açýdan 15 Þubat mitingine kiriz gerekçesiyle iþten çýkartýlar, örgütlenme döneminde sorun yaþadýðýmýz ve direniþte olan iþçiler ve grevdeki iþçiler olarak kitlesel bir þekilde katýlacaðýz. Ayrýca iþyeri temsilcilerimiz vasýtasýyla fabrikadaki çalýþmalarýmýz da hýz kazandý. Fabrikalardan da kitlesel bir katýlým saðlayacaðýz diyen Serdaroðlu, iþyerlerinde toplantýlar yaptýklarýný, bildiriler daðýttýklarýný, ayrýca merkezi yerlere pankartlar asarak halk cephesinden de ciddi bir katýlýmý saðlamak için davetler yaptýklarýný aktardý. Serdaroðlu, Bu mitingi adýna uygun bir þekilde, krize karþý baþkaldýrýya dönüþtürmeliyiz dedi. Finale yakýþan miting 15 Þubat ta Kadýköy de yapýlacak mitingi önemsediklerini ifade eden Petrol- Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn, ekonomik krizin etkilerinin görülmesiyle birlikte birçok ilde mitinglerin yapýldýðýný, Ýstanbul mitinginin emekçiler için bir final gibi görünmesi gerektiðini ve katýlýmýn da buna uygun olmasý gerektiðini kaydetti. Üç konfederasyonun ortaklaþa gerçekleþtirmesi, üzerinde durulmasý ve heyecan vereci bir durum. Üç kurum arasýnda eylem ve mücadele birliðini gerçekleþtirmiþ olmasý, ileriye dönük heyecan verici diyen Öztaþkýn, Petrol-Ýþ olarak Marmara Bölgesi ndeki þubelerden katýlým saðlayacaklarýný söyledi. El ilanlarý daðýtarak mitinge katýlým çaðrýsý yaptýklarýný belirten Öztaþkýn, þube ve bölgelerde çalýþmalarýnýn son hýzla devam ettiðini, Marmara Bölgesi ndeki üyelerinin büyük çoðunluðunu mitinge katacaklarýný ifade etti. Ayak sesleri þimdiden duyuldu Çok olumlu bir sinerji yarattýklarýný söyleyen KESK Genel Sekreteri Emirali Þimþek, Türk-Ýþ in de bu iþin içine katýlmasý ile birlikte yeni bir programa gidildi. 150 bin el ilaný, 12 bin afiþimiz basýldý. 400 tane bez pankartýmýz þu anda Ýstanbul u süslüyor. Çeþitli radyo yayýnlarý ve televizyon programlarý yapýlýyor. Yoðun bir faaliyet, hummalý bir çalýþma var. Çeþitli toplantýlarla bu süreç yükseltilmeye çalýþýlýyor. Ýþyerlerinde çalýþmalar sürüyor. Katýlýmýn yüksek olmasý için yoðun bir çaba var. Mahallelerden otobüsler kaldýrýlacak. Son haftaya girdiðimiz bu günlerde bu çabalar en üst düzeye çýkacaktýr. Ýstanbul bir sanayi kenti. Büyük varoþlarýn olduðu, yoksulluðun en fazla hissedildiði, büyük çarpýklýklarýn olduðu bir kent. Bütün bunlardan doðru, ciddi bir katýlýmýn hem iþyerlerinden hem de mahallelerden olacaðýný görüyoruz diye konuþtu. Siyasi partiler, kitle örgütleri ve meslek odalarýnýn da kendilerine destek sunmak için çalýþma içinde olduklarýný dile getiren Þimþek, bu güçlerin mahallelerde kendi çalýþmalarýný sürdürdüðünü ve kendilerinden habersiz afiþ, el ilanlarý basýp daðýttýðýný söyledi. Bu mitingin baþarý ile sonuçlanmasý halinde AKP Hükümeti nin krizin faturasýný emekçilerin sýrtýna yükleme konusunda rahat edemeyeceðini belirten Þimþek, Hiç gündemde yok iken hükümet, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantýsýna çaðýrdý ve içinde olmamamýza raðmen biz de çaðrýldýk. Bunlar tesadüf deðil. 15 Þubat ýn ayak seslerini þimdiden duydu hükümet dedi. (ÝÞÇÝ SENDÝKA SERVÝSÝ) Çalýþma mitingden sonra da sürecek MÝTÝNG kararý çýktýktan sonra Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu olarak toplantý yaparak bir mitinge hazýrlanma planý çýkarttýklarýný belirten Haber-Ýþ 1 No lu Þube Baþkaný Levent Dokuyucu, iþyerlerinde toplantýlar düzenleyerek, mitinge katýlýmýn saðlandýðýný kaydetti. Toplantý yapamadýklarý iþyerlerinde el ilanlarýyla çaðrýda bulunduklarýný kaydeden Dokuyucu, þöyle konuþtu: Türk-Ýþ in bölge olarak mitinge katýlma konusunda azami bir çaba içerisinde olduðunu görüyoruz. Miting kitlesel olacak. Miting sonrasýna yönelik bir duraklama mý olacak yoksa bir plan mý var? Platform olarak miting sonrasýnda da yerellerde çalýþmayý sürdürme kararýmýz var. Yerellerdeki çalýþmayý bir araya getirip 1 Mayýs a taþýma kararý vermiþtik.. Evrensel Krizin ilk kurbanlarý kadýnlar Kriz döneminde iþten önce kadýnlarýn çýkarýldýðýný söyleyen KESK Kadýn Sekreteri Songül Morsümbül 'Kriz ve Kadýn' forumunun sonuç kararlarýný açýkladý ANKARA - Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Kadýn Sekreteri Songül Morsümbül, "Emek piyasasýnýn cinsiyetçi karakteri kriz sürecine de yansýmakta, örneðin iþten çýkarmalarda önce kadýnlarýn iþine son verilmektedir" dedi.morsümbül, KESK Genel Merkezi nde yaptýðý basýn toplantýsýnda, KESK e baðlý sendikalarýn kadýn birimlerinin katýldýðý "Kriz ve Kadýn" forumunun sonuç kararlarýný açýkladý. Dünyayý etkisi altýna alan ve Türkiye de de "þiddetli biçimde" hissedilen krizden en fazla kadýnlarýn etkilendiðini belirten Morsümbül, kadýnlarýn iþten çýkarýlmasýnýn arttýðýný söyledi.morsümbül, "Emek piyasasýnýn cinsiyetçi karakteri kriz sürecine de yansýmakta, örneðin iþten çýkarmalarda önce kadýnlarýn iþine son verilmektedir. AKP nin muhafazakar ideolojisi, Baþbakan ýn kadýnlardan en az üç çocuk doðurma talebinin altýnda yattýðý nedenlerde olduðu gibi, kadýnlarýn eve gönderilmesini meþrulaþtýrmaktadýr" dedi. Bunun yanýnda, yoksulluk arttýkça gerilim ve þiddetten de en çok kadýnlarýn etkileneceðini savunan Morsümbül, "iþsizlik ve yoksulluðun dünyanýn pek çok yerinde olduðu gibi kadýnlarý seks sektörünün hedef kitlesi haline getirdiðini" ifade etti.kesk li kadýnlar olarak, "cinsiyetçi istihdam politikalarýna, kadýnlarý kriz dönemlerinde eve ve çocuk doðurmaya yollanacak yedek iþ gücü olarak gören sermaye zihniyetine, güvencesizleþtirmeye, sosyal haklarýn budanmasýna ve bakým hizmetlerinin kaldýrýlmasýna karþý çýktýklarýný" dile getiren Morsümbül, önümüzdeki dönemde mücadele edecekleri talepleri þöyle sýraladý: "Servet ve gelirden vergiler alýnmalý, bunlar krizin yükünü çeken, iþsiz, yoksul ve kadýnlar için istihdam ve destek programlarýnda kullanýlmalý. Kadýnlara güvenceli, kayýtlý iþ saðlayacak istihdam politikalarý geliþtirilmeli ve hayata geçirilmeli. Bakým hizmetleri toplumsallaþtýrýlmalý. Eðitim, saðlýk, çocuk ve yaþlý bakýmý gibi toplumsal hizmetler alanýnda kadýnlara öncelik tanýyan istihdam ATV ve Sabah gazete ve dergi gruplarýnýn baðlý olduðu Turkuvaz da 13 Þubat ta grev baþlýyor. Türkiye Gazeteciler Sendikasý ndan yapýlan açýklamaya göre, ATV kanalý ve Sabah gazetesini de kapsayan Turkuvaz Grubu nda, Ýstanbul da Balmumcu ve Sefaköy, Ankara da Balgat ta greve gidilecek. 26 Haziran 2008 de Turkuvaz Grubu yla toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri baþlamýþtý. Sendikanýn 59 maddelik teklifinin politikalarý geliþtirilmeli.tüm kamu kurumlarýnda, semtlerde ya da diðer ortak mekanlarda, kreþ, gündüz bakým evleri ve emzirme odalarý kurulmalýdýr. Ebeveyn izni kabul edilmelidir. Yasada öngörüldüðü gibi nüfusu elli bini aþan yerleþim birimlerinde kadýn sýðýnma evleri kurulmalýdýr. Sözleþmeli personele eþ durumu tayini hakký verilmelidir. Anadili farklý olup Türkçeyi bilmedikleri için eðitim, saðlýk, istihdam gibi hizmetlerden yararlanamayan kadýnlar için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr."songül Morsümbül, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla 28 Þubatta akþam saatlerinde tüm kent meydanlarýnda "tacize ve tecavüze karþý geceleri de sokaklarý da istiyoruz" konulu meþaleli yürüyüþ yapacaklarýný, 4 Martta töre ve namus cinayetlerini protesto etmek için meydanlarda kadýn halk mahkemeleri kuracaklarýný, 6 Martta "kreþ ve ebeveyn izni" talebini iþ yerlerinde daðýtacaklarýný ve 8 Martta da kadýn platformlarýnýn olduðu illerde ortak bir miting düzenleyeceklerini bildirdi. (aa) Radikal Atv ve sabah'ta grev baþlýyor 22 sinde anlaþma saðlanmýþtý. Ancak, iþçilerin ücret, sosyal yardým, kýdem tazminatý ve ihbar tazminatý gibi haklarýný koruyan 37 maddeyle ilgili olarak, iþveren temsilcileri görüþmeleri sürdürmemiþti. TGS Yönetim Kurulu, 6 aydýr anlaþmazlýðýn giderilmediðini ve bu zamana kadar iþverene yapýlan görüþme çaðrýlarýna hiçbir yanýt alýnamadýðý belirtti. TGS açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: Grev þu ana kadar iþveren tarafýndan tek seçenek olarak sendikamýza ve Turkuvaz çalýþanlarýna dayatýlmaktadýr. Toplusözleþme görüþmelerini yeniden baþlatma çaðrýlarýna iþverenden bir yanýt gelmemesi halinde, TGS, Turkuvaz çalýþanlarýnýn dayanýþmasý ve kardeþ emek örgütlerinin desteðiyle grev uygulamasýný baþlatmaya ve sonuna kadar sürdürmeye kararlýdýr.

8 Yakýnlaþan obruklar korkutuyor Kolonya deðil köln suyu... Konya'nýn Karapýnar ilçesinde son iki yýlda oluþan obruklarýn giderek ilçe merkezine yaklaþmasý halký korkutuyor Zafer Akpýnar KARAPINAR - Konya nýn Karapýnar ilçesi Belediye Baþkaný Mehmet Mugayýtoðlu, son 2 yýlda 10 ayrý bölgede obruk oluþtuðunu, obruklarýn giderek ilçe merkezine yaklaþmasýnýn halký korkuttuðunu söyledi.mugayýtoðlu, Karapýnar da son oluþan 70 metre çapýnda, 80 metre derinliðindeki obruðun yakýnýnda, yaptýðý açýklamada, ilçenin, son dönemlerde obruk oluþumlarýyla gündeme geldiðini söyledi.seyit Hacý, Ýnoba ve Sýrnýk yaylalarýnda göçmeler olduðunu belirten Mugayýtoðlu, Akkuyu Yaylasý nda 26 Ekim 2008 den sonra oluþan obruðun kendilerini iyice korkuttuðunu ifade etti.daha önce ilçenin kuzeyinde birçok obruk oluþtuðunu, ancak son dönemlerde güneyde de görülmeye baþladýðýný bildiren Mugayýtoðlu, þunlarý kaydetti:"obruklar, ilçeyi çevreliyor. Son iki yýlda 10 obruk oluþtu. Obruklarýn giderek ilçe merkezine yaklaþmasý halký korkutuyor. Son obruk, bir tarlanýn ortasýnda oluþtu. Mýsýr saplarýnýn hasadýný yapan biçerdöver, tarlada gece çalýþsaydý ya da o sýrada tarlanýn ortasýnda olsaydý göçükle birlikte 80 metre aþaðý düþecekti. Daha önceki obruk, yaylada bir evin hemen yakýnlarýnda oluþtu. Ýlçenin kuzeyindeki birçok obruðun hemen metre ilerisinde köyler var. Hatta yýllar önce oluþmuþ derinliði fazla olmayan obruklarýn içine evler bile yapýlmýþ."mugayýtoðlu, obruklarýn yer altý sularýnýn kireç taþlarýný eritmesiyle ortaya çýktýðýný, Karapýnar ve çevresinde 100 ün üzerinde obruk bulunduðunu belirtti. Obruk riski taþýyan yerler belirlenecek Bu obruklarýn önemli bir kýsmýnýn ilçeye yakýn yerlerde bulunmasýnýn endiþe verici olduðunu ifade eden Karapýnar Belediye Baþkaný Mugayýtoðlu, "Son oluþan obruk ilçeye 17 kilometre, Konya-Adana kara yoluna ise sadece metre uzaklýkta. Her an kara yolu üzerinde, bir yerleþim biriminde obruk oluþabilir. Bu obruða 500 metre uzaklýkta bir akaryakýt istasyonu bulunuyor" dedi.mehmet Mugayýtoðlu, obruklar meydana gelirken bugüne kadar þans eseri bir can kaybý yaþanmadýðýný, bundan sonrasý için acilen bazý önlemlerin alýnmasý gerektiðini söyledi. Bölgede bir araþtýrma yapýlmasý için MTA Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunduklarýný ifade eden Mugayýtoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:"obruk bölgeyi tehdit etmeye baþladý. MTA, baþvurumuzu olumlu buldu ve çalýþma yapma kararý aldý. MTA Genel Müdürlüðünce Mayýs ayýnda baþlayacak proje kapsamýnda, bölgenin risk haritasý çýkarýlacak. Obruk oluþumunu önlemek mümkün deðil. MTA dan gelen uzmanlar son oluþan obrukta bazý incelemelerde bulundu ve bize bu tür doða olaylarýnýn önlenmesinin mümkün olmadýðýný söyledi. Ancak yapýlacak araþtýrmalar sonucu obruk oluþabilecek riskli bölgeler tespit edilebiliyor. Risk Haritasý da bunun için çýkarýlacak. Haritaya göre bölgedeki yerleþim birimleri taþýnacak. Araþtýrmanýn birkaç yýl sürmesi bekleniyor." Mugayýtoðlu, Karapýnar ilçe halkýnýn obruklara karþý dikkatli olmalarý gerektiðini vurgulayarak, yerin altýnda ses geldiðini duyduklarý ya da toprakta hareketlenmeyi fark ettikleri anda yetkililere bilgi vermelerini istedi.(aa) Radikal Ekvador, ABD li diplomatý sýnýr dýþý ediyor Ekvador Devlet Baþkaný Rafael Correa, ABD Büyükelçiliði nden bir yetkilinin sýnýr dýþý edileceðini açýkladý. Burada kimsenin bize bir sömürge ülkesi gibi davranmasýný kabul etmeyiz diyen Correa, ABD li diplomat Armando Astorga yý, ülkesine, 340 bin dolar ekonomik yardým karþýlýðýnda Ekvador polisinin kaçakçýlýkla mücadele timinin baþýna gelecek ismi kabul ettirmeye çalýþmakla suçladý. (DIÞ HABERLER) Evrensel Almanya da Koelnisch-Wasser/Köln suyu olarak bilinen kolonyanýn hikâyesi bundan 300 yýl öncesine dayanýyor. Johann Maria Farina, ilk kolonyayý Köln deki dükkanýnda insanlarýn beðenisine sunmuþ. Limon, portakal, mandalina, greyfurt, bergamot, misket limonu ve sedir aðacýnýn yaðlarýyla bazý bitkileri karýþtýrarak hazýrladýðý parfüme yaþadýðý þehre atýfta bulunarak Köln Suyu ya da bildiðimiz adýyla kolonya adýný vermiþ. Ancak günümüzde kullanýlan kolonyanýn artýk bu orijinal kolonyayla fazla bir ilgisi yok. Sýr saklamak kolay Johann Maria Farina nýn beþinci kuþak akrabalarýndan olan Maria Farina kolonyanýn sýrrýný nasýl sakladýklarýný þöyle anlatýyor: Bu bir sýr ve en önemli sýrlarýmýzdan biri. Ancak bu sýrrý saklamak düþündüðünüzden daha kolay. Alt karýþýmlarý hazýrlatýp, bunlarý kendiniz birbirleriyle karýþtýrdýðýnýzda; alt karýþýmlarý hazýrlayan insanlarýn ortaya çýkan kompozisyon hakkýnda hiçbir fikirleri olmuyor. Saray eþrafý ve zenginler tarafýndan çok tutulan kolonyanýn karýþýmýndaki bazý maddeler hâlâ Ýtalya dan ABD Senatosu Adalet Komisyonu baþkaný Demokrat Partili Senatör Patrick Leahy, Bush yönetimi sýrasýnda alýnan kararlarý soruþturacak özel bir komisyon ithal ediliyor. Farina nýn bugün tüm dünyaya ihraç edilen kýrmýzý lale logolu kolonyasýnýn þiþelerinin tasarýmýnda pek çok ünlünün imzasý var. Maria Farina özel tasarlanan þiþelerle ilgili, Özel þiþelerimizin bir bölümü ünlü müþterilerimiz için tasarlandý. Bu parfüm þiþeleri piyasaya sunulmadan önce ilk olarak özel müþterilerimizin kullanýmýna sunuluyor diyor. Orijinal mantarýyla! 300 yýllýk firma tarihinin tüm belgelerinin, yapýlan tüm reklamlarýn, hatta ilk parfüm damýtma düzeneðinin ziyaretçiler tarafýndan görülmesi mümkün. Tek küçük sýr, orijinal kolonyanýn tarifi. Bu 300 yýllýk büyünün bozulmamasý için, hâlâ çok büyük bir özenle saklanýyor. Maria Farina, Her þey 300 yýldan beri saklanýyor. Her üretimden örnekler yýllar boyunca saklanmýþ. 18 inci yüzyýldan kalma ve hâlâ içlerinde sývý bulunan þiþeler var. Sakladýðýmýz birçok þiþenin aðzýnda hâlâ orijinal mantarý duruyor. Þiþenin geri kalanýný dolduran alkol, geçen 200 yýl içinde buharlaþmýþ diyor. ABD, Bush geçmiþiyle hesplaþmak istiyor kurulmasýný önerdi. Leahy, kurulacak soruþturma komisyonunun siyasi ayrýlýklarý gidereceðini söyledi. Leahy, soruþturmanýn Irak savaþý öncesi edinilen istihbarat, gözaltýndakilere yapýlan muamele ve Adalet Bakanlýðý nýn Bush döneminde bazý savcýlarýn iþine son vermesi gibi konularý içermesi gerektiðini kaydetti. Senatör Leahy, soruþturma komisyonunun çalýþmasýný, Güney Afrika da siyah ayrýmcýlýðýna son verilmesinin ardýndan kurulan komisyonunkine benzetti. Cumhuriyetçi politikacýlarýn çoðu, Bush döneminin soruþturulmasýna karþý çýkýyor. Leahy de önerisini henüz yeni Baþkan Obama ya sunmadý. Ancak Obama önerinin sunulmasý durumunda deðerlendireceðini, ancak kendisinin, geçmiþten çok geleceðe bakmayý tercih ettiðini söyledi.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007 Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı