ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN TANIMI ve KAPSAMI 4 2. GENEL ġartlar 5 3. SĠSTEM STANDARTLARI 9 4. SĠSTEM MĠMARĠSĠ ve SĠNYAL AKIġI ANALOG AES/EBU AUDIO ÇEVĠRĠCĠ AES/EBU AUDIO MATRĠKS VĠDEO DAĞITIM YÜKSELTECĠ (VDA) G/HD/SD-SDI Sayısal VDA (TV Kanallarını çoğaltmak için) Analog VDA (Referans sinyalini çoğaltmak için) G/HD/SD-SDI EMBEDDER G/HD/SD-SDI VIDEO MATRIKS KAYNAK ĠZLEME ANAHTARLAMA (SWITCHER) PANELĠ ENCODER CĠHAZI IP SWITCH ÜNĠTESĠ DVB MULTIPLEXER CĠHAZI ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA (STATMUX-STATISTICAL MULTIPLEXING) SĠSTEMĠ PSI ÜRETECĠ ve ĠġLEYĠCĠ SĠSTEMĠ OVERFLOW YÖNETĠMĠ DVB MULTIPLEXER YEDEKLEME ÜNĠTESĠ DVB-S/S2 MODÜLATÖR CĠHAZI DVB-S/DVB-S2 MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNĠTESĠ BĠLGĠSAYARLI MONĠTOR VE KONTROL SĠSTEMĠ (BMKS), YAZILIM ve DONANIMLAR _ IRD (INTEGRATED RECEIVER DECODER) CĠHAZI MPEG TS KALĠTE ve YAYIN ĠZLEME CĠHAZI MULTI FORMAT 3G/HD/SD-SDI VIDEO, SES SĠNYAL ĠZLEME VE TEST ÖLÇÜM CĠHAZI MULTIVIEWER SETĠ EUTELSAT UYDU HEAD-END SĠSTEMĠ RF TEÇHĠZATI UP-CONVERTER CĠHAZI HPA (HIGH POWER AMPLIFIER) CĠHAZI UP-CONVERTER ve HPA YEDEKLEME ÜNĠTESĠ UP-CONVERTER ve HPA CĠHAZLARININ UZAKTAN KONTROLÜ ve ĠZLEMESĠ EUTELSAT UYDU ANTEN SĠSTEMĠ EUTELSAT ANTEN DE-ICE SĠSTEMĠ EUTELSAT ANTEN DE-HYDRATOR SĠSTEMĠ 104 2

3 26. TÜRKSAT 2A ve TÜRKSAT 3A UYDU HEAD-END SĠSTEMĠ RF TEÇHĠZATI OUTDOOR HPA CĠHAZI OUTDOOR HPA YEDEKLEME ÜNĠTESĠ TÜRKSAT 2A,TÜRKSAT 3A ve EUTELSAT 7A YEDEK UYDU ANTEN SĠSTEMLERĠ TÜRKSAT 2A, TÜRKSAT 3A ve EUTELSAT 7A YEDEK UYDU ANTENLERĠ ĠÇĠN ANTEN DE-ICE SĠSTEMĠ OUTDOOR HPA CĠHAZLARININ UZAKTAN KONTROLÜ ve ĠZLEMESĠ PLL LNB SĠSTEM MONTAJIYLA ĠLGĠLĠ TEKNĠK GEREKSĠNĠMLER 120 3

4 1. ĠġĠN TANIMI VE KAPSAMI Hali hazırda Türksat 2A (T2A) uydusu batı kapsamasından ve Türksat 3A (T3A) uydusu doğu kapsamasından, MCPC (Multi Channel Per Carrier) formatında iletimi yapılan TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) uydu paket yayınlarının, CBR (Constant Bit Rate) modunda çalışan mevcut iki ayrı uydu head-end sisteminin devre dışı bırakılarak söz konusu uydu head-end sistemlerinin, VBR (Variable Bit Rate) modda çalışmaya uyumlu, MCPC formatında yayın iletimi yapan istatistiksel çoklama (statistical multiplexing) özellikli uydu head-end sistemi ile yenilenmesi, ve Kurumumuz yayınlarının Türksat uyduları yanısıra, Eutelsat 7A uydusu üzerinden de MCPC formatında istatistiksel çoklama yöntemiyle iletiminin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Kurumumuz yayınlarının Türksat ve Eutelsat 7A uyduları üzerinden iletimini teminen ihtiyaç duyulan, 1 set (toplam 2 adet) istatistiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemlerinin projelendirilmesi, sistemlerin teçhizat dahil temini, kablolama dahil montajı, konfigürasyonlarının yapılması, eğitimlerinin verilerek tüm fonksiyonları ile çalışır vaziyette teslimi işidir. Bu iş kapsamında; - Toplam 15 adet TV kanalından 6 adet TV kanalı, T2A ve T3A uydu paket yayınlarının her ikisinde de ortak olmak üzere, T2A uydusu üzerinden 10 adet, T3A uydusu üzerinden 11 adet SD TV kanalı, - Toplam 21 adet radyo kanalından 9 adet radyo kanalı, T2A ve T3A uydu paket yayınlarının her ikisinde de ortak olmak üzere, T2A uydusu üzerinden 15 adet ve T3A uydusu üzerinden 15 adet radyo kanalı, gruplandırılarak (ilerideki ihtiyaçlar doğrultusunda ek 1 adet TV kanalı, radyo ve çok dil seçenekli ses kanalları ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla) T2A ve T3A uyduları üzerinden birbirinden bağımsız toplam 22 adet TV + 64 adet stereo ses kanalını (yayına ait TV ses/sesleri ve radyo kanalları) iletecek kapasitede (Türksat uydu head-end sistemi), - Eutelsat 7A uydusu üzerinden toplam 18 adet TV + 54 adet stereo ses kanalını (yayına ait TV ses/sesleri ve radyo kanalları ) iletecek kapasitede (Eutelsat uydu head-end sistemi), detayları teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen 1 set (Türksat ve Eutelsat uydu paket yayınlarının herbirinin uydu üzerinden iletimi için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet) istatistiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemi satın alınacaktır. 4

5 2. GENEL ġartlar 2.1. Satın alınacak uydu head-end sistemlerinin herbiri için istekli, detayları Encoder Cihazı başlığı altında belirtilen sayıya ve verilen örneklere uygun olarak N + M (N-aktif, M-yedek encoder sayısı) sistem planlaması veya N + N (N-aktif, N-yedek encoder sayısı) sistem planlaması doğrultusunda iki farklı mimaride, isteklinin kendisine uyan arzu ettiği konfigürasyona göre teknik şartnameyi karşılayacak biçimde teklif verebilecektir. İhale konusu alıma ilişkin TRT nin minimum gereksinimlerinin sınırları detaylı olarak teknik şartnamede tanımlanmıştır. İstekli, ihale konusu işe ilişkin belirtilen N+M veya N+N konfigürasyonlardaki sistem planlamasına uygun teklif vermek koşuluyla, teknik şartnamede belirlenen şartları karşılayan, daha üstün özellikli cihazlardan oluşan teklif hazırlayabilir Satın alınacak teçhizatın en iyi koşullarda sorunsuz olarak çalışabilmesi için teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, gerekli olacak her türlü teçhizat ve malzemeler (cihazlar, arabirimler, yedekleme üniteleri, montaj malzemeleri, gerekli aksesuar ve kablolar (geçiş adaptörleri, IF ve L-Band kabloları, fiber optik, enerji, şebeke haberleşme, alarm kabloları, konnektörler, birleştiriciler, bölücüler, montaj kitleri vb.) yüklenici tarafından sağlanacaktır. Cihazların kullanımı için gerekli olan tüm özel alet, test cihazı, ayar aparatları belirtilecek ve sağlanacaktır Bu ihale kapsamında; Türksat uydu head-end sisteminin uyduya çıkışı için mevcut RF teçhizat ve malzemeleri (up-converter, HPA, anten, dalga kılavuzu vb.) ana teçhizat olarak kullanılacak, ayrıca teknik şartnamede detayları belirtilen RF teçhizat ve malzemelerinin de ihale kapsamında satın alınması suretiyle yayın iletim trafiği yedeklenecektir. Eutelsat uydu head-end sistemi üzerinden iletimi yapılacak TV ve radyo kanallarının uyduya çıkışı amacıyla,detayları teknik şartnamede belirtilen RF teçhizat ve malzemeleri satın alınacaktır ĠĢin AĢamaları : İş bu ihale kapsamında yapılacak alım, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Fabrika Testleri ve Sistem Eğitimi Malların Teslimi Malların Montajı ve Sistem Konfigürasyonlarının Yapılması İşletme Eğitimi 2.5. Yüklenici, ihale konusu sistemi oluşturan malların teslimini işe başlama tarihinden itibaren 175 (yüzyetmişbeş) takvim günü içinde tek parti halinde gerçekleştirecektir. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 225 (ikiyüzyirmibeş) takvim günüdür Tüm cihazların rak dolabına yerleşim planları, T2A,T3A ve Eutelsat 7A uydu paketleri içerisinde yer alacak TV ve radyo servislerine ilişkin düzenlemeler, BMKS ekranı üzerindeki temsili gösterimler, işe başlamadan evvel İdarenin onayı alındıktan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, yüklenici tarafından uygulama projesi olarak uygulanacaktır. 5

6 2.7. Satın alınacak istatistiksel çoklama özellikli Türksat uydu head-end sisteminde, 42 o E pozisyonundaki T2A uydusu batı kapsaması 11 no lu transponderi ve T3A uydusu doğu kapsaması 23 no lu transponderi üzerinden iletimi yapılan mevcut TRT uydu paket yayınları içerisinde yer alan TV ve radyo yayınlarına ilişkin tüm yayın parametreleri, temel PID değerleri, servis düzenlemeleri, tüm descriptor tanımlamaları, Türkçe ve diğer dil destekleri, T2A ve T3A uydularındaki mevcut TRT uydu paket yayınlarına göre ayarlanacaktır. Türksat uydu head-end sistemi devreye alındığında, mevcut TRT uydu paket yayınlarına göre uydu üzerinden hali hazırda yayın alışı yapan, amatör tipteki tüm ev tipi ve yurtiçi ve yurtdışında TRT yayınlarını sorunsuz alan uydu ve kablo TV operatörleri tarafından kullanılan profesyonel uydu alıcılarının (IRD) yayın alışlarında, yayın alış parametreleri TRT tarafından değiştirilmediği sürece (alış frekansı, symbol rate, FEC, polarizasyon) herhangi bir kesinti, bozulma, uydu alıcılarının tekrar ayarlanması, uydu alıcılarında ek konfigürasyon ve düzenleme ihtiyacı ortaya çıkarmayacak şekilde sistem konfigürasyonları yapılacaktır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, satın alınacak uydu head-end sistemi teçhizatı kullanılarak T2A ve T3A uydu paketlerine yeni dahil edilecek veya çıkartılacak ek TV, radyo, ses ve data servislerine ilişkin tüm düzenlemeler (servis, PID, descriptor, konfigürasyon ve yedekleme vb. tanımlamalar) ile Eutelsat 7A uydu paketine ilişkin tüm düzenlemeler Malların Montajı ve Sistem Konfigürasyonlarının Yapılması aşamasında İdare tarafından verilecek kriterler doğrultusunda yüklenici tarafından yapılacaktır T2A, T3A ve Eutelsat 7A uydu yayın paketlerindeki TV, radyo ve data kanallarının her biri, ayrı encoder cihazları (tek kanallı) veya aynı cihaz kasa içerisine yerleştirilmiş çok kanallı encoder yapısındaki birden fazla ayrı encoder cihazı donanımları tarafından kodlanacak olup (ortak kanallar dahil), T2A, T3A ve Eutelsat 7A uydu yayın paketlerinde yer alacak yayınlar için birbirinden bağımsız 3 (üç) farklı statmux havuz (pool) yapıları oluşturulacaktır Teklif edilecek Encoder, DVB multiplexer, DVB-S/S2 Modülatör, IRD, IP switch vb. cihazlar, hali hazırda cihaz tarafından desteklenen en yüksek bellek/flash kapasitesi ile teklif edilecektir İleride ortaya çıkabilecek ek ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak teklif edilecek uydu head-end sistemleri, cihazların giriş/çıkış miktarına, kapasitesine ve parametre değerleriyle çizilmiş sınırlara bağımlı kalmak kaydıyla, ileri tarihlerde daha fazla TV, radyo ve data sinyallerinin iletim talebini karşılayabilecek gerekli konfigürasyon değişimlerine uygun niteliklerde geliştirilebilir yapıda olmalıdır Tüm cihazlar, yedekleme üniteleri, kart tipi cihaz kasaları ve bilgisayar tabanlı sunucu (server) sistemleri, 19" rak genişliğinde olacak ve gerekli rak montaj kitleri sağlanacaktır Teklif edilecek tüm sunucular, uluslararası kabul görmüş lisanslı markalara sahip olacaktır. 6

7 2.13. Satın alınacak istatistiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemleri içerisinde yer alan teçhizat ve malzemeler, TRT Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Devamlılık Stüdyoları, TRT Sitesi Oran/ANKARA adresine teslim edilecektir Satın alınacak uydu head-end sistemlerinin montajının ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak Teknik Şartnamenin Sistem Montajıyla İlgili Teknik Gereksinimler başlığı altında izah edilmiştir. Sistemlerin tamamının montajı, kurulumu, rak içi, rak dışı ve diğer tüm kablolaması (video, audio, ethernet ağı, kontrol, enerji, fiber vb.), mevcut enerji panosu/panolarına bağlantıları, Teknik Şartnamenin söz konusu maddesi altında belirtilen şartlara, İdari Şartnamenin ve Sözleşme Tasarısının ilgili maddelerine uygun olarak yüklenici, İdare tarafından onaylanmış uygulama projesine ve iş programına göre yapacaktır. Montaj sırasında mevcut iş akışı bozulmayacak, kablo döşenmesi esnasında güzergâh üzerindeki kablolara zarar verilmeyecek, yayında aksamalar ve kesintiler olmayacaktır. Montaj sırasında yüklenicinin hatalarından kaynaklandığı tespit edilecek tüm aksaklık ve yayın kesintilerinden ihale dokümanlarında belirtilen gecikme cezasında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, ayrıca ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan yüklenici sorumludur Teslim alınan malın muayene ve kabul işlemlerinde, ihale dokümanlarında belirtilen hükümler çerçevesinde, bütün sistemin nicelik, nitelik, malzeme, imalat, konstrüksiyon, montaj bakımlarından, tam ve sorunsuz bir halde işlemekte olduğunu tespit için İdare, gerekli göreceği bütün muayene ve tecrübeleri yapacaktır. Türksat uydu head-end sisteminin geçici kabul testleri, kapalı devre lokal döngü testleri şeklinde ve hali hazırda T2A ve T3A uyduları üzerinden TRT uydu paket yayınlarının iletim görevini üstlenen İdare uydu yer istasyonlarının RF teçhizatı ve yayın iletim trafiğinin yedeklenmesi amacıyla yine bu ihale kapsamında satın alınacak RF teçhizatı kullanılarak, İşbu Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda idareye ait uydu kapasitesi/kapasiteleri üzerinden uydu ve sistem performans testleri yapılacaktır. Söz konusu testler sırasında İdare tarafından belirlenecek günler ve saat dilimleri arasında (yayın akışlarına uygun olarak gece geç saatlerde başlayıp gün başlamadan önce bitirilecek şekilde) yayın kesintisi izini alınarak Türksat uyduları üzerinde istatistiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemi kullanılarak, mevcut TRT uydu paketlerinde testler yapılacaktır. Eutelsat head-end sistemine ilişkin kabul testleri ise, kapalı devre lokal döngü şeklinde ve sisteme ilişkin RF teçhizatının kullanılması suretiyle, idare tarafından Eutelsat 7A uydusunda kiralanacak uydu kapasitesi üzerinden uydu ve sistem performans testleri yapılacaktır İstatiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemlerinden Türksat uydu head-end sistemi, mevcut TRT uydu head-end sistemleri yerine TRT TV ve radyo yayınlarının iletim görevini 7

8 üstlenecektir. Mevcut uydu head-end sistemlerinin devre dışı bırakılarak, Türksat uydu head-end sistemi kademeli olarak hizmete alınabilecektir. Bu şekilde sistemin kademeli olarak nihayetinde tamamen hizmete alınmasının ardından en az 1 (bir) hafta sistem test edilecektir. Bu testler sırasında, yayın kesintisi iznine rağmen çalışmalarda minimum yayın kesintisi yapılması hedeflenmektedir. İstatiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemleri kullanılarak uydu üzerinden iletimi gerçekleştirilecek olan T2A, T3A ve Eutelsat 7A TRT uydu paket yayınları, farklı marka ve model ev tipi amatör uydu alıcıları ve transport stream analizör cihazı üzerinden çözülerek, video, audio, transport stream kalite ve seviye analizleri, Türksat A.Ş (Türksat head-end sistemi için) ve Eutelsat (Eutelsat head-end sistemi için) uydu kontrol merkezleri denetiminde anten, uydu ve alış seviyesi testleri ile gerekli yedekleme ve sistem performans testleri yapılacaktır İhale konusu uydu head-end sistemlerinin işletilmesi, çalıştırılması, bakımı ve sistem yapılandırması konusunda İdare personeline 2 farklı aşamada detayları ihale dokümanlarında belirtilen şekilde ve sürelerde Sistem Eğitimi ve İşletme Eğitimi yüklenici tarafından verilecektir Sistemin montajının yapılacağı TRT Or-An Sitesi Devamlılık Stüdyoları binasında UPS, klima sistemi, enerji panosu/panoları vb. fiziksel ve teknik alt yapı hali hazırda kurulu bulunmaktadır. İstekli tarafından gerek görülmesi halinde ihale tarihinden önce, iş akışı ve diğer teknik ihtiyaçların tespiti amacıyla sistemin kurulacağı bina ve montaj alanları, (detayları İdari Şartnamede belirtildiği üzere) gezilebilecektir İstatiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemlerinin kurulacağı sistem odası ile Devamlılık fiber odası arasındaki mesafe yaklaşık 50 metre, Ana Kumanda Merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 20 metre, uydu yer istasyonu binası arasındaki mesafe yaklaşık 200 metredir İstatiksel çoklama özellikli uydu head-end sistemlerinin montajı, konfigürasyonu ve testler sırasında, kablo geçiş güzergâhlarında yer alan montaj alanlarındaki mevcut alt yapı, sistem salonlarında ve cihaz odalarındaki mevcut çalışan sistemlerde ortaya çıkabilecek her türlü arıza, hasar ve problemler ile çevrede oluşabilecek tüm zararlar, her türlü sorumluluk ve tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere, yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilecektir Gerekli görüldüğü takdirde idare, ihale değerlendirme sırasında, işin konusu uydu headend sistemlerinin, sistemlerden beklenen temel görevlere ilişkin fonksiyonel testlerin yapılabilmesini sağlamak üzere, İdare tarafından İsteklinin teklif ettiği sistemler içerisinde yer alan cihaz/cihazlardan oluşan tanıtım (demo) seti istenebilecektir Yüklenici garanti süresince, ayrıntıları Sözleşme Tasarısı ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde, 7 gün 24 saat esasına dayalı Teknik Destek Hizmeti sağlayacaktır. 8

9 2.23. Sistemdeki Arıza/Aksaklık Seviyeleri: Sistemde olası arıza ve/veya aksaklık seviyeleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 1. Seviye: Sistemde kısmi yada genel yayın kesintisine yol açacak nitelikli her türlü arıza ve aksaklık halleri. 2. Seviye: Sistemde yayın kesintisine yol açmayacak nitelikli her türlü arıza ve aksaklık halleri Yüklenici, yukarıda belirtilen arızalara; idare tarafından yükleniciye sisteme kontrollü erişim izninin verilmesine müteakip, 1.seviye için arıza ve/veya aksaklık için ilk 15 (onbeş) dakika sonuna kadar, 2.seviye için arıza ve/veya aksaklık için idare tarafından işin niteliğine göre verilecek sürenin sonuna kadar, arızayı ve aksaklığı giderecektir Yüklenici 1.seviye arıza ve/veya aksaklığı, idare tarafından kontrollü erişim iznin verilmesini müteakip 15 (onbeş) dakika içinde gideremezse ihale dökümanlarında yer alan gecikme cezaları uygulanacaktır Yüklenici 2.seviye arıza ve/veya aksaklığı, idare tarafından kontrollü erişim iznin verilmesini müteakip idare tarafından işin niteliğine göre verilecek sürenin sonuna kadar gideremezse, ihale dökümanlarında yer alan gecikme cezaları uygulanacaktır Yüklenici tarafından arıza ve/veya aksaklık giderilirken sistem hiçbir şekilde zarar görmeyecektir. Bildirilen arızanın giderimi sistemde başka bir arızaya ve/veya aksaklığa sebep olmadığı takdirde İdare tarafından, arızanın giderildiği kabul edilecek, aksi takdirde, arıza giderilmemiş sayılacaktır. 3. SĠSTEM STANDARTLARI 3.1. Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler; 220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaklar ve ana besleme fişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır (HPA cihazları ile Eutelsat uydu anten de-ice ve de-hydrator sistemleri için özel besleme fişleri ve şebeke gerilimleri kullanılabilinir). İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe, 10 o C ile 40 o C sıcaklık aralığı ve 30% ile 70% bağıl nem aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır. Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup 7 gün 24 saat çalışma koşullarına uyumlu yapıda, yayın hizmetinde kullanılacak kalitede ve profesyonellikte güvenirlikte olmalıdır. Minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır. Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır. Topraklama terminaline sahip olacaktır. Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır. 9

10 Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya İngilizce dili kullanılacaktır. Üreticisi tarafından 2012 yılı içinde üretimleri durdurulması planlanan veya 2011 yılı içinde üretimi durdurulmuş, yazılımsal ve donanımsal olarak ileride geliştirilmeye uygun olmayan cihazlar ile protatip olarak üretimi gerçekleştirilmiş cihazlar teklif edilmeyecektir Sistemlerde SD-SDI ve HD-SDI kaynaklar, ileride 3G-SDI kaynaklar ile birarada kullanılabilecektir. Bu amaç doğrultusunda, ihale konusu head-end sistemleri içerisinde teklif edilecek video teçhizatı (Sayısal VDA lar, embedder lar, N+M yapısında teklif edilecek video matriks ler, N+N yapısında teklif edilecek kaynak izleme anahtarlama panelleri, ölçü cihazları, kablo ve konnektörler) ilgili bölümde aksi belirtilmedikçe, 576i/25Hz fps (resim çerçeve hızında) standart çözünürlükte (SD), SMPTE-296M formatında 720p/50Hz fps, SMPTE-274M formatında 1080i/25Hz fps ve 1080p/50 Hz fps yüksek çözünürlükte (HD) video sinyallerinin iletimine müsaade etmeli ve söz konusu sinyaller üzerinde (çoğaltma, ses bindirme, anahtarlama vb.) işlevlerini yerine getirebilmelidir. Sayısal VDA, embedder, test ve ölçüm cihazları ile teklif edilecek sistem konfigürasyonuna bağlı olarak video giriş matriksleri ve kaynak izleme anahtarlama panelleri, SD olarak çalıştığında video giriş ve çıkışları SMPTE 259M-C SD-SDI arayüz standardına (arayüz veri hızı 270 Mbit/sn), HD olarak çalıştığında video giriş ve çıkışları SMPTE 292M HDTV seri arayüzü standardına (arayüz veri hızı Gbit/sn) uygun olmalıdır. Ayrıca Sayısal VDA, embedder, test ve ölçüm cihazları ile teklif edilecek sistem konfigürasyonuna bağlı olarak video giriş matriksler ve kaynak izleme anahtarlama panellerinin video giriş ve çıkışları aynı zamanda single-link bağlantısıyla SMPTE 424M 3G-SDI video processing standardına uygun (arayüz veri hızı Gbit/sn) çalışmalıdır HD/SD-SDI video giriş ve çıkışları aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. - Sinyal seviyesi : 800 mv p-p ±%10 - Empedans : 75 Ω - Konnektör : BNC (aksi belirtilmedikçe) - Geri dönüş kaybı : > 15dB - Jitter toleransı : 0,2 UI (Unit Interval) p-p (peak to peak) - Overshoot : Genliğin % Sayısal VDA lar, embedder lar ile teklif edilecek sistem konfigürasyonuna bağlı olarak video giriş matriks ler ve kaynak izleme anahtarlama panellerinin, SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş, SMPTE 292M ve SMPTE 424M standartlarındaki HD-SDI ve 3G-SDI video sinyallerini ve SMPTE 272M standartında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standartındaki SD-SDI video sinyallerinin geçişine herhangi bir bozulmaya sebep vermeden müsaade etmeli, test ve ölçüm cihazı yukarıda belirtilen standartlarda gelen 3G/HD/SD-SDI video sinyalleri üzerinde ölçümler yapabilmelidir. 10

11 3.5. Sayısal VDA lar, embedder lar, teklif edilecek sistem konfigürasyonuna bağlı olarak video giriş matriks leri ve kaynak izleme anahtarlama panelleri 16 kanal (mono) audio gömülmüş 3G/HD-SDI video sinyallerini ve 8 kanal (mono) audio gömülmüş SD-SDI video sinyallerinin geçişine herhangi bir bozulmaya sebep vermeden müsaade etmelidir. Söz konusu cihazlar, cihazlara uygulama öncesinde Dolby Digital (en az 5.1 surround) olarak HD-SDI video sinyalinin içerisine gömülmüş olan ses sinyallerini ve SMPTE 2020 standartındaki ses sinyaline ilave edilmiş Dolby metadata parametrelerini sorunsuz olarak iletebilmelidirler Aksi belirtilmedikçe teklif edilen audio cihazlarının nominal analog audio seviyesi 0 dbu veya +4 dbu, analog audio giriş ve çıkışları 600 Ω XLR-3 pin (balanced) tipinde olacaktır Aksi belirtilmedikçe sayısal audio giriş/çıkışlar AES3 arayüzü formatına uygun, 110 Ω dengeli XLR-3 Pin (balanced) tipinde olacaktır Sistemde teklif edilecek video cihazlarının tamamı 4:3 ve 16:9 görüntü en boy oranlarında (aspect ratio) çalışmaya uygun olacaktır Referans giriş zorunluluğu olan teçhizat, Teknik Şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilmiş olup, teçhizatın Devamlılık Stüdyoları sistemindeki video sinyalleri ile eş zamanlı çalışabilmesi için harici video referans (Bi-Level (Black Burst) veya Tri-Level) frame sync. girişi olacak ve Devamlılık Ana Kumanda SPG sisteminden beslenecektir. Eğer sistem içinde farklı bir referans sinyali kullanılması gerekiyor ise yüklenici bu özelliği sağlayacak şekilde teklif verecektir. Referans gerektiren her bir cihaz veya kart veya frame, yüklenici tarafından temin edilecek VDA lar üzerinden kaynaktaki referans sinyallerinin çoğaltılması suretiyle beslenecek olup, cihazdan cihaza loop yapılmayacaktır. 4. SĠSTEM MĠMARĠSĠ ve SĠNYAL AKIġI 4.1. İhale konusu uydu head-end sistemlerine bağlantıları yapılacak TV ve Radyo yayın kaynakları, TRT Oran Sitesi Devamlılık Stüdyoları binası içinde veya dışında üretilmiş olsa bile (fiber optik karasal iletim hatları üzerinden gönderilenler de dahil) yükleniciye SD-SDI (ileride HD-SDI veya 3G-SDI olabilir) video formatında teslim edilecektir. Devamlılık Ana Kumanda mevcut alt yapısı içerisinde yer alan video teçhizatı ile raklar arası kablo karmaşasını azaltmak ve sistem bağlantılarını basitleştirmek için, TV kanallarına ait sesler, iletim ortamında video kaynak sinyali içerisinde embedded olarak taşınmaktadır. Bu sebeple, uydu head-end sistemlerinde teklif edilecek video cihazlarına uygulanmak üzere yükleniciye teslim edilecek TV kanallarına ait video sinyallerinde söz konusu TV sesi/sesleri gömülü olacaktır. TRT Devamlılık Stüdyoları merkezindeki mevcut VDA ların çıkışlarında (7 adet TV kanalı için) her bir kanal için 4 adet SD-SDI video kaynakları (ilgili yayına ait TV sesi/sesleri gömülü olarak) sistem odasında yükleniciye teslim edilmek üzere hazırdır. Diğer 8 adet TV kanalı ise yükleniciye 1 adet SD-SDI video kaynağı (ilgili yayına ait TV 11

12 sesi/sesleri gömülü) olarak teslim edilecek olup, bu kanalların embedder cihazlarına dağıtımları, ihale kapsamında satın alınacak olan 3G/HD/SD-SDI özellikli sayısal VDA lar üzerinden yapılacaktır. Ayrıca TRT Devamlılık fiber ve sistem odasında bulunan radyo yayınlarına ait ses kaynaklarının analog sayısal audio dönüştürücülere, AES/EBU audio matriksine ve embedder lara yapılacak bağlantıları, Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu TV kanallarından; - Devamlılıkları İstanbul da bulunan İstanbul çıkışlı TRT Çocuk, TRT Müzik TV kanalları; SDH sistemi üzerinden İstanbul-Ankara yönünde iletilmekte olup, decoder cihazları TRT Ankara Devamlılık fiber odasında bulunmaktadır. Söz konusu yayınlar ile TRT Türk, TRT Haber, Euronews Türkçe ve yeni açılması planlanan kanallara ait SD-SDI (ileride HD-SDI veya 3G-SDI olabilir) video kaynaklarının TRT Ankara Devamlılık Stüdyoları Ana Kumanda Merkezi mevcut yapısı içerisinde sistem odasında bağlantıları bulunmaktadır. Söz konusu TV kanalları, yüklenici tarafından teslim noktasından alınıp, yüklenici tarafından sağlanacak VDA lar üzerinden ilgili embedder cihazlarına bağlantıları yapılacaktır. - Devamlılığı İzmir de bulunan İzmir çıkışlı TRT Belgesel TV kanalı ise SDH teçhizatı üzerinden İzmir-Ankara yönünde iletilmektedir. SDH teçhizatının TRT Ankara Devamlılık fiber odasında yer alan decoder cihazlarının SD-SDI ve MPEG-2 TS over IP çıkışları, Ana Kumanda sistem odasına kadar yüklenici sorumluluğunda getirilerek video (BNC CTP) ve IP (ethercon CTP) terminasyon panelleri üzerinden sisteme bağlantıları yapılacaktır. TRT Belgesel SD-SDI (ileride HD-SDI veya 3G-SDI olabilir) video sinyali, sistem rakında yüklenici tarafından sağlanacak VDA üzerinden TRT Belgesel yayını için tahsis edilecek embedder ünitesinin (TV sesi/sesleri gömülü olarak) video girişine, decoder IP çıkışları ise DVB subtitle bilgilerinin DVB multiplexer cihazındaki PID filtreleme ve diğer işlemler sonucunda, tekrar TRT Belgesel yayınıyla ilintilendirilebilmesi için, IP switch üniteleri üzerinden DVB multiplexer cihazlarına uygulanacaktır İhale konusu uydu head-end sistemlerine bağlantısı yapılacak radyo yayınlarını ve audio kaynaklarını embedder lara yönlendirmek için 1 adet en az 64 giriş en az 64 çıkışlı AES/EBU audio matriks teklif edilecektir. Sistem içerisinde kullanılan video kaynaklarından tamamiyle bağımsız olarak AES/EBU audio sinyalleri yönlendirmek amacıyla kullanılacak olan audio matriksi tek bir ünite olarak teklif edilebileceği gibi, isteklinin tercih edeceği konfigürasyona göre teknik şartnamenin AES/EBU audio matriks şartlarını karşılayacak biçimde Türksat uydu head-end sistemi video matriksi ile birlikte tümleşik (aynı kasada) teklif edilebilecektir. Mevcut analog audio kaynakları ileride AES/EBU audio kaynaklarına dönüştükçe, uydu head-end sisteminde yer alan analog sayısal audio çeviricilerin devre dışı bırakılabilmesi için, çevirici kartlar matriksten ayrı cihaz kasalarında teklif edilecektir. 12

13 Teklif edilecek analog AES/EBU çeviricilerin ve AES/EBU audio matriksinin fiber ve sistem odasındaki rak montajları ve kablo bağlantıları yüklenici tarafından yapılacaktır T2A, T3A ve Eutelsat 7A uydu paket yayınlarının yapılandırması (N+M ve N+N seçeneklerinde) için, 3G/HD/SD-SDI özellikli çalışacak niteliklerde satın alınacak embedder lar, aynı zamanda video dağıtıcı özelliğine de sahip olacaktır. T2A ve T3A uydu paketlerinde iletilecek her bir TV yayını için 1 adet embedder tahsis edilecek olup, yayın güvenliği için her iki pakette ortak olan TV kanalları için de (embed edilecek radyo kanalları birebir aynı olsa bile) farklı embedder lar kullanılacaktır. Eutelsat 7A uydu paketinden iletimi gerçekleştirilecek TV kanallarının iletimi için T2A ve T3A uydu paket yayınlarındaki kanallar için tahsis edilmiş embedder lar kullanılacaktır. Embedder girişlerine uygulanacak SD-SDI video sinyalleri içerisine radyo yayınları bindirildikten (gömüldükten) sonra embedder larda çoklanan birbirlerinin eşleniği SD-SDI video sinyalleri; - (N+M) sistem planlamasında, Türksat ve Eutelsat uydu paketlerinin iletim görevini üstlenen ilgili encoder cihazlarının video girişlerine, en az 32 giriş ve en az 48 çıkışlı birbirinden bağımsız 2 farklı video giriş matriksi üzerinden yönlendirilecek olup, söz konusu matriks lerin giriş ve çıkışları, video patch paneller üzerinden bağlanacaktır. veya - (N+N) sistem planlamasında, sürekli aktif-aktif veya aktif-yedek pozisyonda çalışacak asıl ve yedek encoder cihazlarının video girişlerine patch panel üzerinden bağlanacaktır. Her iki sistem planlamasında da, T2A ve T3A uydu paketlerinin her ikisinde de ortak olarak iletilecek olan 6 TV ve 9 radyo kanallarının kodlanması ve iletimi (ortak yayınlarda ayrı embedder cihazları kullanılması gibi) ile Eutelsat uydu paketinden iletilecek TV ve radyo kanallarının kodlanması ve iletimi ayrı encoder cihazları tarafından yapılacaktır Türksat ve Eutelsat uydu paket yayınlarının iletim görevini üstlenen ilgili encoder cihazlarına uygulanan sinyaller, encoder cihazları tarafından kodlandıktan sonra, her bir encoder çıkışında çoklanmış en az 2 adet MPEG-2 TS over IP ve MPEG-2 TS over ASI paketleri olarak elde edilecektir. MPEG-2 TS over IP yapısındaki her bir encoder çıkışları, IP switch üniteleri üzerinden ilgili uydu paket yayına ait tüm DVB multiplexer cihazlarına, MPEG-2 TS over ASI yapısında olan her bir encoder çıkışları ise doğrudan veya ASI matriks üzerinden ASI giriş özelliğine sahip ilgili DVB multiplexer cihazlarına uygulanacaktır Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerindeki ilgili encoder cihazları ve harici encoder cihazları tarafından kodlanan diğer yayınlara ilişkin MPEG-2 TS paketleri (TRT HD yayını, subtitle vb.), ilgili DVB multiplexer cihazları MPTS çıkışlarında, T2A, T3A, Eutelsat uydu paketleri ve diğer yayınlara ait TV ve radyo servislerini içerecek şekilde yapılandırılacaktır. 13

14 4.6. T2A, T3A ve Eutelsat uydu paket yayınlarındaki servisleri içeren ilgili DVB multiplexer cihazlarının ASI çıkışları, 1+1 yedekli sistem yapısında teklif edilecek DVB-S/S2 modülatör cihazları ASI giriş portlarına DVB multiplexer yedekleme üniteleri üzerinden ASI olarak, IP giriş portlarına DVB multiplexer veya IP switch üniteleri üzerinden IP olarak uygulanacaktır. T2A, T3A ve Eutelsat DVB-S/S2 modülatör cihazlarının IF band sinyal çıkışları, herbir paket yayının iletim görevini üstlenen DVB-S/S2 modülatör yedekleme üniteleri üzerinden T2A, T3A ve Eutelsat uydu yer istasyonlarının RF teçhizatı içerisinde yer alan 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan T2A DBS band, T3A Ku band ve Eutelsat 7A DBS band up-converter cihazlarının, IF girişlerine fiber sinyal dönüştürücüler üzerinden uygulanacaktır. T2A ve T3A uydu paket yayınlarının yedeklenmesi amacıyla kullanılacak T2A ve T3A uydu head-end sistemleri RF teçhizatı içerisindeki outdoor HPA cihazlarına uygulanacak L band sinyaller, L band matriks veya L band dağıtım paneli üzerinden HPA lara uygulanacaktır İhale konusu uydu head-end sistemlerinde ilk aşamada sadece SD-SDI kullanılıyor olsa bile video kablolaması, 3G/HD/SD-SDI konfigürasyonuna uygun olarak yapılacaktır (ileriki uygulamalarda video kablajına dokunulmadan, SD-SDI dan 3G/HD-SDI ya geçişin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli kablolama yapılmış olarak bırakılacaktır) Cihaz kasaları içerisine yerleştirilecek olan asıl kartlar için şartnamede istenen video kablajının, kasa içerisinde yer alacak sıcak yedek kartlar için de yapılması gerekmektedir Satın alınacak uydu head-end sistemlerindeki cihazlar ve sunucular arasındaki IP tabanlı haberleşme, kontrol ve monitor denetimleri, yüklenici tarafından TRT Devamlılık Stüdyoları sistem odasında ve Ana Kumanda merkezinde mevcut şebekeden bağımsız kurulacak gigabit (eşdeğer ya da daha yüksek performanslı) ethernet ağ yapıları üzerinden sağlanacaktır. EPG verilerinin iletimi ve sisteme dışarıdan uzak erişim ise mevcut TRT Bilgi İşlem alt yapısı üzerinden sağlanacaktır. Sistem yapısı içerisinde kullanılacak tüm IP switch üniteleri, terminasyon panelleri, sunucu ve cihazlar arası ağ kablolaması vb. işler yüklenici sorumluluğunda olacak ve yük paylaşımına izin verecek şekilde ağ bağlantısı yapılacaktır Uydu head-end sistemlerinin montajı ve mevcut sistemlere entegrasyonu sırasında gerek görülmesi halinde, cihazların giriş/çıkış bağlantılarında ve yönlendirilme güzergâhlarında idare tarafından değişiklikler yapılabilir Satın alınacak uydu head-end sistemleri teçhizatı içerisinde yer alan encoder, DVB Multiplexer, DVB-S/S2 Modulator, IRD, IP switch, PSI/SI üreteci ve işleyici, BMKS, VDA lar, embedder lar, analog sayısal çeviriciler, AES/EBU audio matriksi, tüm cihaz yedekleme üniteleri, fiber sinyal dönüştürücüler ile teklif edilecek sistem konfigürasyonuna bağlı olarak diğer cihazların (video giriş matriks, statmux sunucusu, EPG sunucusu vb.) enerjileri tamamen kesilip cihazlara tekrar enerji verildiğinde, söz konusu cihazlar enerji kesinti öncesi en son mevcut konfigürasyon, parametre ve değerlerini koruyacaklardır. 14

15 5. Analog AES/EBU Audio Çevirici 5.1. Sistem içerisinde teklif edilecek olan analog AES/EBU (digital) audio çeviriciler kullanılarak, mevcut tüm analog ses kaynakları AES/EBU standartına dönüştürüldükten sonra, AES/EBU audio matriksi üzerinden embedder lara uygulanacaktır. Bu amaçla 32 adet asıl ve 4 adet yedek olmak üzere toplam 36 adet analog AES/EBU çevirici teklif edilecektir. Teklif edilecek çeviriciler ile 24 bit analog digital audio çevirimi (ADC) mümkün olacaktır Her bir çevirici, en az 2 adet analog (1 stereo çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU digital audio çıkışına sahip olacaktır. Yayın güvenliği açışından tek bir çevirici kartı üzerinde birbirinin eşleneği en fazla 2 adet çevirici teklif edilebilecektir. Çevirici kartlarında veya frame lerinde analog ses girişleri veya sayısal audio çıkışları, dengeli (balanced) veya dengesiz (unbalanced) olabilecektir. Ancak çevirici kasasının bağlanacağı rak konsolunun analog audio giriş CTP sinde kullanılacak konnektörler dengeli XLR-3 Pin, sayısal audio çıkış CTP sinde kullanılacak konnektörler AES3 arayüzü formatına uygun dengeli XLR-3 Pin tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte açıkça belirtilecektir Harici senkronlama için herbir çevirici kartına özel veya kasaya monteli çevirici kartlarına kasa içerisinden dağıtımı yapılmış ortak referans girişi olacaktır Teklif edilecek analog AES/EBU çeviriciden audio kanalları seviye ayarlarını yapmak mümkün olmalıdır Çevirici kartı, SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir. Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, çevirici kartın kontrolü için geliştirilen yazılım veya web tabanlı (web browser) arayüz üzerinden yapılabilinir. Çevirici kartların, BMKS üzerinde temsili olarak gösterimi zorunlu değildir İçerisine çevirici kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19 raka monte edilebilen her bir çevirici kasası, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına (dual power supply-çift enerji besleme ünitesi) sahip olacaktır. 6. AES/EBU Audio Matriks 6.1. AES/EBU audio kaynakları, en az 64 giriş ve en az 64 çıkışlı AES/EBU audio matriksi üzerinden embedder lara yönlendirilecektir Devamlılık binasına iletilen radyo yayınlarında kesintiler olması durumunda, alternatif kaynak girişlerinin manuel olarak AES/EBU audio matriks üzerinden embedder lara yönlendirilmesi sağlanacaktır. Kullanıcı (operatör) istediği kaynağı istediği hedefe manual 15

16 olarak yönlendirebilmelidir. Kullanıcıya audio matriksinin tüm giriş çıkışlarını kontrol edebilecek niteliklerde, Türksat uydu head-end sistemindeki tüm BMKS kontrol bilgisayarları üzerinden gerektiğinde manual atamalar yapabilme imkanı tanınmalıdır. Ancak AES/EBU audio matriksinin BMKS üzerinde temsili olarak gösterimi zorunlu değildir AES/EBU audio matriks için gerekli tüm konfigürasyon ayarlamaları, kaynak ve çıkış tanımlamaları için cihaza özel bir yazılım gerekiyorsa, bu yazılım lisanslı olarak DVD veya benzer bir ortamda kayıtlı olarak idareye teslim edilecek ve BMKS kontrol bilgisayarlarına yüklenecektir. Cihazın desteklediği haberleşme protokolleri, kontrol portlarının iletim özellikleri ve bağlantıları, monitör/kontrol fonksiyonları, yazılımının güncellenmesi, erişim güvenliği vb. hususlar cihaza ait kullanım kitabında ayrıntılı olarak yer almalıdır AES/EBU audio matrikse uzaktan erişim mümkün olmadığı zaman kullanılmak üzere, manual atama yapabilme imkânı tanıyan teklif edecek audio matriksinin tüm giriş çıkışlarını kontrol edebilecek niteliklerde 1 adet ekranlı XY kontrol panel teklif edilecektir. Söz konusu kontrol panelinin montajı sistem rakına yapılacak olup, yanlışlıkla yapılacak müdahaleleri engellemeye yönelik kilitleme özelliği bulunacaktır AES/EBU audio matriks, enerjisinin tamamen kesilip tekrar enerji verildiğinde en son programlanmış hali ile tekrar devreye girecektir (source memory özelliğine sahip olacaktır) AES/EBU audio matriks, otomatik geçiş özellikli veya çıkışları combine edilmiş (birleştirilmiş) asıl ve yedek güç kaynağına sahip olacaktır. Şayet audio matriks video matriksi ile birlikte tümleşik aynı kasada teklif edilecekse, her iki matriks aynı asıl ve yedek güç kaynağı ile beslenebilir. Arızalanan audio matriks birimleri, güç kapatılmaksızın (hotswappable) değiştirilebilmelidir Teklif edilecek audio matriks, arıza durumunda kullanılmak üzere yedek kartlarıyla ile birlikte (cihazda mevcut olan kartlar 1 set yedek olarak) teklif edilecektir. Audio matriks kasası veya kartları üzerinde kritik şartları izlemek için LED li durum göstergeleri olmalıdır Teklif edilecek AES/EBU matrikse tüm giriş ve çıkışlar, audio jak sahası (patch panel) üzerinden yapılacak ve gerektiğinde matriks by-pass edilerek girişler çıkışlara audio jak sahaları üzerinden aktarılacaktır AES/EBU audio matriks giriş ve çıkışları, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır. Audio girişleri: - Örnekleme oranı : 48 khz - Standart : AES-3 - Empedans : 110 Ω, dengeli (balanced) - Geri dönüş kaybı >20 db 16

17 Audio çıkışları: - Empedans : 110 Ω, dengeli - Standart : AES-3 - Sinyal Seviyesi : 2-7 volt Sistem kaynaklarını monitör ve test ekipmanına yönlendirmek için matriksteki 64 kaynağı en az 1 çıkışa yönlendirme özellikli (64x1 veya 64x2 veya benzeri) 1 adet kontrol paneli bulunacaktır. Söz konusu kontrol paneli Türksat head-end sistemi rakına yerleştirilecek olup, kontrol paneli üzerinden seçilen kaynağın monitör ve test ekipmanına bağlantıları yüklenici tarafından yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir. Kontrol paneli her bir giriş kaynağı için bağımsız tuşa (her kaynağa bir buton yapısında), seçilen kaynağı gösterme amaçlı, her tuş için led li (veya benzeri) uyarıya sahip olacaktır. Teklif edilecek kontrol paneli, tanımlı girişleri kolayca çıkışa seçebilecek tuş yapısına sahip olacaktır. 7. Video Dağıtım Yükselteci (VDA) G/HD/SD-SDI Sayısal VDA (TV Kanallarını çoğaltmak için) Teknik Şartnamenin 4.1 maddesinde belirtilen TV kanalları için, yedek kartlarla birlikte toplam 13 adet (3 adet VDA raf yedeği olarak teklif edilecektir) 3G/HD/SD-SDI özellikli VDA lar yüklenici tarafından temin edilecektir Devamlılık Ana Kumanda mevcut alt yapısından VDA girişlerine uygulanacak her bir TV kanalı video giriş sinyali (ilgili yayına ait TV sesi/sesleri gömülü) için ayrı bir VDA kartı kullanılacaktır (çift video giriş (dual video input)) özellikli VDA kartı teklif edilmeyecektir). Her bir VDA kartı, birebir aynı özelliklere sahip olacaktır. Teklif edilecek VDA kartları, girişine uygulanan HD/SD-SDI video sinyallerinin karakteristik yapısını ve formatını değiştirmeden, birbirinin eşleneği en az 4 adet video sinyali olarak çıkışına verecektir. Teklif edilecek VDA lar ilave donanım, lisans, yazılım satın alınmadan ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için kullanılmak üzere, 3G-SDI formatında da çalışabilmeye uygun yapıda olacaklardır VDA ların girişinde cable equalizer ve çıkışlarında re-clocking özellikleri bulunacaktır Sayısal VDA ların video giriş bağlantıları, yüklenici tarafından sağlanacak olan BNC CTP panel üzerinden yapılacaktır. Teklif edilen tüm VDA ların bütün çıkışları kullanılmayacak olup, birinci ve ikinci çıkışları monte edilecekleri rakta yüklenici tarafından temin edilecek BNC CTP lere irtibatlanacaktır. Türksat uydu head-end sistem rakındaki tüm TV kanalların girişinin yapılacağı BNC CTP paneli üzerinden VDA ların çıkış bağlantıları ilgili embedder girişlerine yapılacaktır. VDA ların diğer çıkışları ise farklı kullanımlar için boş bırakılacaktır. 17

18 Türksat uydu head-end sistem rakına yerleştirilecek olan VDA kartları; SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir. Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, VDA kartının kontrolü için geliştirilen yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir. Her bir VDA nın kontrolü, ayrı ayrı kart bazında veya her bir VDA kasasındaki VDA kartlarına ortak kasa kontrolü üzerinden yapılabilecektir. VDA kartlarının BMKS ler üzerinde temsili olarak gösterimi zorunlu değildir Analog VDA (Referans sinyalini çoğaltmak için) Teknik Şartnamede belirtilen veya belirtilmeyen referans giriş zorunluluğu olan herbir teçhizata ilişkin referans sinyalleri, yüklenici tarafından temin edilecek analog VDA lar üzerinden çoğaltılarak beslenecektir. Her bir VDA kartı, girişinden uygulanacak referans sinyalinin karakteristik yapısını değiştirmeden birbirinin eşleneği video sinyali olarak çıkışına verecektir. Referans giriş zorunluluğu olan cihazlar için yeterli sayıda VDA kartı teklif edilmeli ve en az referans gerektiren teçhizat sayısı kadar toplam VDA çıkışı bulunmalıdır. Ayrıca teklif edilecek VDA kartlarıyla aynı özelliklerde 2 adet yedek VDA kartı daha teklif edilecek olup, söz konusu kartlar raf yedeği olarak bulundurulacaktır Analog VDA, loop-through lu 1 video giriş ve en az 6 bağımsız video çıkışa sahip olacaktır Analog VDA, aşağıdaki teknik şartları sağlayacaktır: - Video giriş seviyesi : 1 Vpp (peak to peak) ± % 10, 75 Ω - Giriş için geri dönüş kaybı : > 35 db (up to 5 MHz) - Video çıkış seviyesi : 1 Vpp ± % 10, 75 Ω - Çıkış için geri dönüş kaybı : > 35 db (up to 5 MHz) - Frekans Cevabı : < ± 0.05 db - Differential Kazanç : 0.2 % - Differential Faz : Analog VDA üzerinden kazanç kontrolü yapılabilmelidir Sayısal ve analog VDA kasalarının montajı, sistem odasında idare tarafından gösterilecek rak/raklara yapılacaktır. İçerisine VDA kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19 raka monte edilebilen kasalar, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına sahip olacaktır. 8. 3G/HD/SD-SDI EMBEDDER 8.1. Embedder girişine uygulanacak (ilgili yayına ait TV sesi/sesleri gömülü) SD-SDI video sinyaline, radyo yayınlarına ait en az 2 kanal AES/EBU audio sinyalleri bindirecektir. Ancak teklif edilecek her bir embedder, ilerideki ihtiyaçlar halinde kullanılmak üzere en az 4 adet AES/EBU audio girişine sahip olacaktır. 18

19 8.2. Her bir embedder kartı, birebir aynı özelliklerde ve aynı ses iletim kapasitesine sahip olacaktır. Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerinden iletimi yapılacak TV ve radyo kanallarının iletim ihtiyacını karşılamak amacıyla, 22 adet asıl ve 6 adet yedek olmak üzere toplam 28 adet embedder kartının embedder kasalarındaki asıl ve yedek dağılımları eşit yoğunlukta olacak şekilde, embedder kasalarına montaj ve kablo bağlantıları yapılacaktır. Ayrıca kasa içerisinde teklif edilen embedder kartlarıyla birebir aynı özelliklerde 3 adet embedder kartı raf yedeği olarak teklif edilecektir. Eutelsat uydu paketi içerisindeki TV ve radyo yayınlarının iletimine yönelik olarak, embedder kartı çıkışındaki TV ve radyo sinyallerinin Eutelsat paketi içerisindeki ilgili cihazlara yönlendirilebilmesi amacıyla ayrı embedder kartı kullanılmayacak olup, Türksat uydu paketi için kullanılan embedder kartlarının ilgili çıkışları, Eutelsat uydu paketi için de kullanılacaktır (ihtiyaç halinde embedder kartı çıkışları, VDA ile çoğaltılacaktır) Teklif edilecek embedder, giriş portundan uygulanan video sinyalinin formatını otomatik olarak algılayacaktır. Embedder, girişine gelen HD/SD-SDI video sinyallerinin karakteristik yapısını ve formatını değiştirmeden embed edilmiş video sinyali olarak çıkışına verecektir. Teklif edilen embedder lar ileride kullanılmak amacıyla, ilave donanım, lisans, yazılım satın alınmadan 3G-SDI formatında da çalışabilmeye uygun özelliklere sahip olacaktır Embedder aynı zamanda video dağıtıcı özelliğine de sahip olacaktır. Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerinin konfigürasyonu N+M yapısında ise her bir embedder, en az 3 adet embed edilmiş video çıkışına, sistem konfigürasyonu N+N yapısında ise her bir embedder, en az 5 adet embed edilmiş video çıkışına sahip olacaktır. Şayet teklif edilecek her bir embedder kartı, N+M ve N+N yapılarında belirtilen sayıdaki yeterli embed edilmiş video çıkışına sahip değilse, belirtilen sayılardaki embed edilmiş video çıkış sayısının elde edilebilmesini teminen, embedder kartları çıkışındaki embed edilmiş video çıkışlarının çoğaltılması amacıyla teknik detayları madde 7.1 de belirtilen 3G/HD/SD-SDI Sayısal VDA kartlarından ek 11 adet VDA kartı daha kullanılmak suretiyle (madde 7.1 deki sayısal VDA kasalarıyla aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı VDA kasaları içerisine yerleştirilmiş) belirtilen sayılara uygun şekilde embed edilmiş video çıkışları elde edilebilinecektir. Embedder kartları veya sayısal VDA çıkışlarındaki embed edilmiş video sinyallerinin tercih edilen sistem planlaması doğrultusunda, Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerindeki ilgili cihazlara yönlendirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır Teklif edilecek embedder; - Video girişinden uygulanan embed edilmiş SD-SDI video sinyaline, ses girişlerinden uygulanan en az 4 kanal AES/EBU audio sinyallerini embedder çıkışlarında SMPTE 272M standartında ve - Video girişinden uygulanan embed edilmiş HD-SDI ve 3G-SDI video sinyaline, ses girişlerinden uygulanan en az 4 kanal AES/EBU audio sinyallerini embedder çıkışlarında SMPTE 299M standartında herhangi bir bozulma ve karışmaya sebep vermeden bindirme işlemini yapmalıdır. 19

20 8.6. Görüntü ve ses akışının eş zamanlı iletilmesi için, embedder çıkışında video ve audio sinyalleri arasında ses senkronizasyonu sağlanacaktır Embedder ın video giriş ve çıkışlarında BNC veya DIN 1.0/2.3 (75 Ω) koaksiyel konnektör kullanılacaktır. Embedder ın video giriş bağlantıları, Türksat uydu head-end sistemi rak konsollarına yerleştirilecek BNC CTP üzerinden yapılacaktır. Embedder ların çıkışları, Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerine video patch paneller üzerinden bağlanacak olup, varsa kullanılmayan diğer çıkışlar ise farklı kullanımlar için boş bırakılacaktır Embedder ların kartlarında veya frame lerinde sayısal audio girişleri AES3 veya AES-3id standardına uygun dengeli veya dengesiz olabilecektir. Ancak rak konsoluna embedder lar için bağlanacak digital audio giriş konnektörleri, XLR-3 CTP AES3 arayüzü formatına uygun tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte açıkça belirtilecektir Embedder cable equalizer özelliğine sahip olacaktır Embedder, SNMP, web browser yada benzer protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir. Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, embedder in kontrolü için geliştirilen yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir. Embedder kartlarının BMKS üzerinde temsili olarak gösterimi zorunlu değildir. Her bir embedder ın kontrolü, ayrı ayrı kart bazında veya herbir embedder kasasındaki embedder lara ortak kasa kontrolü üzerinden yapılabilecektir. Gerekli olabilecek yazılım ve donanım ile kablolama teklif edilecektir İçerisine embedder kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19 raka monte edilebilen her bir embedder kasası, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına sahip olacaktır. Embedder kasalarının montajı, Türksat uydu head-end sistem rakına yapılacaktır Encoder cihazlarına embedder lar üzerinden uygulanacak her bir TV ve radyoların ses seviyeleri, TRT Ana Kumanda Merkezindeki masa ve ADA çıkışlarına müdahale edilmeksizin, -10 db ile +10 db aralığında embedder (belirtilen aralık değerlerini karşılamak koşuluyla daha geniş ayar aralığına sahip embedder kartı teklif edilebilir) veya encoder cihazları üzerinden, maksimum 1 db aralıklarla ayarlanabilmeye uygun olacaktır. 9. 3G/HD/SD-SDI VIDEO MATRIKS (N + M yapısında teklif verecek isteklilerin cevaplaması zorunludur) 9.1. Radyo ve TV sesleri gömülmüş TV yayın kaynakları (embedder veya embedder sonrası kullanılan sayısal VDA çıkışındaki SD-SDI video çıkış sinyalleri, hedef noktalarına (T2A, T3A ve Eutelsat 7A uydu paketlerinin iletim görevini üstlenen encoder cihazlarının video girişlerine) herbir uydu head-end sistemi için ayrı teklif edilecek olan, en az 32 giriş ve en az 48 çıkışlı, birbirinden bağımsız 2 farklı video giriş matriksi üzerinden yönlendirilecektir. 20

21 Söz konusu video matriks ler, ilgili uydu paket yayına ait çıkış yoluna giden asıl encoder cihazının arızalanması durumunda, asıl encoder cihazına uygulanan tüm giriş kaynaklarını otomatik olarak yedek encoder cihazına yönlendirerek, yayın iletim trafiğini kesintisiz olarak sağlayacaktır. Teklif edilen video matriks ler, girişine uygulanan HD/SD-SDI video sinyallerinin karakteristik yapısını ve formatını değiştirmeden yönlendirme işlemini gerçekleştirecektir. Teklif edilecek video matriks ler ileride kullanılmak amacıyla, ilave donanım, lisans, yazılım satın alınmadan 3G-SDI formatında da çalışabilmeye uygun özelliklere sahip olacaktır Embed edilmiş TV ve radyo kaynaklarının her bir video matriks üzerinden encoder cihazlarına yönlendirilmesi; video matriks kontrol panelleri üzerinden manual, BMKS üzerinden hem manual, hemde sistemin yedekleme fonksiyonlarıyla eş zamanlı olarak otomatik yapılacaktır. Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistem rak dolaplarındaki BMKS ler ve Ana Kumanda Merkezindeki client BMKS ler üzerinden, kullanıcı (operatör) ilgili uydu paketindeki istediği kaynağı istediği hedefe manual olarak yönlendirebilmelidir. Kullanıcıya BMKS ler üzerindeki video giriş matriks kontrollerine ek olarak, head-end sistemi video giriş matriksinin tüm giriş çıkışlarını kontrol edebilecek niteliklerde XY kontrol paneli gibi çalışan sanal yazılım paneli üzerinden veya giriş/çıkış tabloları üzerinden veya aktif simge tabanlı butonlar veya aktif hatlarla (lines) veya sistem yada matriks blok grafiği üzerinden veya benzeri yöntemlerle gerektiğinde manual atamalar yapabilme imkanı tanınmalıdır Kullanıcıya BMKS üzerinden manual kontrol çözümleri haricinde, BMKS lerin tamamen devre dışı kalması durumunda kullanılmak üzere, manual atama yapabilme imkânı tanıyan video giriş matriksinin tüm giriş çıkışlarını kontrol edebilecek niteliklerde, her bir video matriks için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet ekranlı XY kontrol panel teklif edilecektir. Herbir kontrol panelinin montajı kendisine ait uydu head-end sistem rakına yapılacak olup, yanlışlıkla yapılacak müdahaleleri engellemeye yönelik kilitleme özelliği bulunacaktır Türksat ve Eutelsat uydu head-end sistemlerine ait video matriks giriş ve çıkışındaki kaynaklara ilişkin isim tanımlamaları, BMKS veya cihaza özel yazılımla veya web browser arayüzü veya video matriks üzerinden yapılabilmelidir. Video matriks kontrol paneli veya BMKS üzerinden yapılan otomatik veya manual sinyal yönlendirme değişiklikleri ile manual ve otomatik olarak yapılan yedekleme sonrası değişikliğe uğrayan matriks çıkış kaynaklarına ilişkin isim tanımlamaları, değişiklik komutunun verilmediği BMKS veya video matriks tarafından da otomatik olarak algılanmalı ve yapılan konum değişiklikleri yeni duruma göre kendiliğinden (kullanıcı müdahalesine gerek duyulmaksızın) teçhizat üzerinden düzeltilmelidir. Başka bir ifadeyle video matrikste yapılan her bir değişiklik sonrası, BMKS ve video matriks birebir aynı konumda olacak şekilde otomatik olarak konfigüre edilmelidir. 21

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2009 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI 5 4. VİDEO TEÇHİZATI 5 4.1 Video /

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 1 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç 1. Amaç 2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi (ARTİM) de ocak havası, CH 4,

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1. AMAÇ...1 2. GENEL ŞARTLAR... 1 3. SİSTEM STANDARTLARI... 2 4. SİSTEM TANIMI ve AKIŞI... 3 5. CANLI YAYIN ARACI ÖZELLİKLERİ... 9 5.1. Dizaynla

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan 17726942 nolu Oracle merkezi veritabanı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı