T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Kanunlar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1999 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BOLÜMÜ Kanunlar Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE sayılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunan hükümleri uyarınca, T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri, TV yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler (uydu uplinkleri ile Türksat ve diğer uydu sistemlerine ait transponderler ve karasal program linkleri hariç), bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü teçhizat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşat, araç ve gereçler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin devir tarihinden sonra radyo ve televizyon için edindiği istasyonlar, münhasıran bu istasyonlar ile ilgili hizmetlere ait televizyon ve radyo yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler, program linkleri, enerji nakil hatları, antenler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş veya tarihine kadar siparişi verilerek taahhüde bağlanmış bulunanlar da dahil olmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz mallar tarihine kadar, net aktif değeri (katma değer vergisi dahil) Hazine tarafından karşılanmak üzere Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna devredilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilecek kamu konutlarındaki Türk Telekomünikasyon A.Ş. personelinin ve Türk Telekomünikasyon Anonim Yasama Bölümü Sayfa : I Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Şirketine ait kamu konutlarındaki radyo ve televizyon hizmetlerinde görevli veya bu hizmetlerle ilgili personelin bu konutlarda oturma süreleri ve şartlan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birlikte yapacakları bir protokolle belirlenir. Bu Kanuna göre yapılacak devir işleminden sonra Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından müştereken kullanıma devam edilecek tesislerin kullanımı ve işletilmesi esasları tarihine kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle belirlenir. Devredilen istasyonlar için Telsiz Genel Müdürlüğünce Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine verilmiş olan frekans tahsis ve tescilleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal eder. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bir protokol ile devredilen personel de dahil olmak üzere tarihi itibariyle devir konusu hizmetlerde ekli listede yer alan kadro ve pozisyonlarda görevli olanlar (askerlik hizmetini yapmakta olanlar dahil) kadro ve pozisyonları ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında görev yapmakta olanlar 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre istihdam edilmeye devam olunur. MADDE tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 9 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. a) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak, MADDE 3.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kurumun verici ve stüdyolar ile program iletim sistemleri gibi yayın ile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gerektiğinde 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı oluşturabilir. MADDE tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmeler nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayri safı satış hasılatının (katma değer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil) % 3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. d) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen oranları yüzde yüzüne (% 100) kadar artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 5.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin değişik (c) bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay, en geç tahsilatı takip eden ayın 25'inde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretim ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin üçer aylık dönem bilançoları kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir. Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur. d) Diğer gelirlerin takip ve tahsilat şekli Kurumca tespit edilir. MADDE 6.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu Kanunun 6 nci maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir. MADDE tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. i) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam gelirleri hâsılatından aktarılacak % 15'lik miktardan, GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen devir, bir protokolle tarihine kadar yapılır. Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek protokol ve kâğıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan istisnadır. GEÇİCİ MADDE 2.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında tarihli ve 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 3517 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan mevcut borç ve alacaklar karşılıklı olarak silinmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. silinen alacak miktarını gider olarak yazar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ise silinen aynı miktardaki borçlan Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine ekler. GEÇİCİ MADDE inci maddede devredilecekleri belirtilen istasyon, tesis ve hizmetlerle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılmış sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geçer. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilecek maddi duran varlıkların amortismanlar ve yeniden değerleme artış fonundan karşılanamayan bölümü Hazinece Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ödenir. Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce devir alınan aktif değerler aynı bedel üzerinden Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine eklenir. MADDE 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 8/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN KADROLAR UNVANI DAİRE BAŞKANI DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI BÖLGE VERİCİLER MÜDÜRÜ BÖLGE VERİCİLER MÜDÜR YRD. MÜDÜR MÜDÜR MÜDÜR ŞUBE MÜDÜRÜ DERECESİ TOPLAM : ADEDİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN POZİSYONLAR UNVANI ADEDİ AMİR 14 ŞEF 47 MEMUR 114 AMBAR MEMURU 11 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 VEZNEDAR 7 ŞOFÖR 119 TEKNİSYEN YARDIMCISI 47 GRUP BAŞMÜHENDİSİ 3 BAŞMÜHENDİS 37 TEKNİK UZMAN 143 MÜHENDİS 43 MİMAR 1 BAŞTEKNİSYEN 110 TEKNİKER 105 TEKNİSYEN 294 HİZMETLİ 61 TELEKOM MUHAFIZI 401 KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 172 KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 50 (+) BAHÇIVAN 1 TOPLAM GENEL TOPLAM I 834 (+) tarihinde sınavlan yapılmış ancak, güvenlik soruşturmaları henüz tamamlanmamış, 50 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosudur. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)'nın temel hukukî belgesi olan ve 14 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de yapılan EİT Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısında imzalanan "İzmir Antlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mart 1995 tarihinde İslamabad'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Üçüncü Zirvesi'nde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Eylül 19% tarihinde İzmir'de imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT). Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye tarafından 15/3/1995 tarihinde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması" ile 4/3/1997 tarihinde imzalanan "ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metni"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan yüz milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 MADDE 3. Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak ve Anlaşma hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mayıs 1998 tarihinde Kiev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının tarihli ve 4082 sayılı Kanunla değişik (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Malûl olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri, T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalan, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. h) Terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler, yukarıdaki (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; ölen erbaş ve erlerin dul kalan eşleri ve T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları ise, yukarıdaki (d) bendindeki haklardan aynen yararlanırlar. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Teşkilâtı'nın 2-19 Haziran 1997 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 85 inci Genel Konferansı'nda kabul edilen "Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Belge"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 8

9 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mart 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlasma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO)'nın 1983 yılında Cenevre'de yapılan 69 uncu toplantısında kabul edilen "Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı ILO Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. 4" tarihinde Kahire'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile söz konusu Anlaşma'da değişiklik yapılmasına dair ve tarihli notaların onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 10

11 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Mayıs 1999 tarihinde Girne'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen Evi'nin İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili İşbirliği Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 17/6/1999 tarihli ve KDGY-I-2663 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam A. K. TANRIKULU Y. YALOVA Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ M. A. İRTEMÇELİK F. ÜNLÜ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Y. OKUYAN Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen Evi'nin İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili İşbirliği Protokolü MADDE 1 - Konu Bu protokolün konusu; yapımı ve donatımı T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanan Girne Öğretmen Evi'nin geçici bir süre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilecek personel ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nca görevlendirilecek destek personel tarafından yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesini teşkil eder. MADDE 2- Amaç Bu protokolün amacı; Girne Öğretmen Evi'nin çağdaş bir yönetim ve işletme modeli ile işletilmesi, buradan hizmet satın alacak kişi ve kurumlara sağlıklı, süratli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunulması ile tesisin kuruluş, yönetim, işletme ve denetimi ile ilgili esas ve usûlleri belirlemektedir. MADDE 3- Kapsam Bu protokol; Girne Öğretmen Evi'nin statü ve işletilme modelinin belirlenmesi, yapılan düzenlemeye göre tesisin yönetim ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemi, burada görev alacak personeli, eğitim görecek kursiyerleri, buradan hizmet alacak kişi ve kurumlar ile taraf Bakanlıkların konu ile ilgili birimlerini kapsar. MADDE 4- Dayanak Bu protokol; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan ve T.C. Bakanlar Kurulunun 98/11308 sayılı Kararı ile Onaylanan İşbirliği Protokolü ile KKTC Bakanlar Kurulunun 14/10/1998 tarihli ve sayılı Kararına dayanılarak düzenlenmiştir. MADDE 5- Taraflar Bu protokolün tarafları; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'dır. MADDE 6- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu protokolde geçen; Bakanlık; T.C. Millî Eğitim Bakanlığını, Bakan; T.C". Milli Eğitim Bakanını, KKTC Bakanlık; KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığını, Taraflar-Her iki Bakanlığı, İşbirliği Protokolü; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı i's KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan ve T.C. Bakanlar Kurulunun 98/11308 say;lı Kararı ile Onaylanan İşbirliği Protokolünü, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

13 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Tüzük; KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermaye Tüzüğü'nü", Tesis; Girne Öğretmen Evi ve müştemilâtını, Müdürlük; Girne Öğretmen Evi, Hizmetiçi Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tüzel kişiliğini, Müdür; Girne Öğretmen Evi Müdürünü, Personel; Girne Öğretmen Evi'nde görevlendirilen her statüdeki personeli, Kursiyer; Girne Öğretmen Evi'nde hizmetiçi veya meslek eğitimi vermek amacıyla düzenlenen kurslara katılan kişileri, İfade eder. MADDE 7- İşletme Modeli Girne Öğretmen Evi'nin adı ve statüsü; "Girne Öğretmen Evi, Hizmetiçi Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü" olarak yeniden belirlenecek ve bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulacaktır. Bu işlemler, KKTC'nin iç mevzuatı uyarınca KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nca yerine getirilecektir. MADDE 8- Yönetim Tesis, bu protokolün yürürlük süresi içinde; Bakanlıkça bu maksatla görevlendirilecek personel tarafından yönetilecek ve işletilecektir. Tesisin yönetiminden ve işletilmesinden birinci derecede bu personel yetkili ve sorumludur. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin her türlü, özlük ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Ancak, KKTC Hükümeti imkânlar ölçüsünde bu personele lojman tahsis edecektir. MADDE 9- Görevlendirilecek Personelin Sayısı ve Niteliği Bakanlık, bu protokole ekli listedeki standart kadrolara sayısı ve unvanı belirtilen personeli gerektikçe görevlendirebilecektir. Bakanlık, bu personelin sayısı, unvanı ve niteliğinde her zaman değişiklik yapmaya, görevlendirilen personeli geri çekmeye ve yerine yenisini görevlendirmeye yetkilidir. Yapılan değişiklikler KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bildirilir. Ancak, Bakanlık ilk iki yıl listede (*) işaretli 4 personeli görevlendirecektir. Görevlendirilen personelin; sicil, tezkiye ve disiplin amirliği görevleri ile inceleme, soruşturma, terfi vb. iş ve işlemleri Bakanlığın kendi mevzuatı hükümlerine göre yürütülür. Bu personel, her türlü emir ve talimatı KKTC'ndeki T.C. Büyükelçiliği'nden alır. KKTC Bakanlığı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile diğer personeli, ücretlerini kendi kaynaklarından veya müdürlüğün döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle görevlendirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: MADDE 10- Faaliyet Alanı Tesiste* bu protokol ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; eğitim, konaklama, yeme - içme,(lokanta), salon hizmetleri, kara ve deniz turları düzenleme v.b. turizm işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet verilebilir. MADDE 11- Döner Sermaye Kurulması ve Sermaye Miktarı KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı; Müdürlüğün bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmasını sağlar, kuruluş sermayesi olarak da (beşyüzmilyon) lira tahsis eder ve döner sermaye işletmesinin banka hesabına aktarır. Sermaye miktarı, ihtiyaç halinde ve tarafların mutabakatıyla artırılabilir. Artırılan sermaye de KKTC'nce karşılanır. MADDE 12- İta Amirliği, Tahakkuk Memurluğu ve Saymanlık Döner sermaye; ita amiri, tahakkuk memuru ve döner sermaye saymanı veya sayman olarak görevlendirilen memurun müşterek ve müteselsil sorumluluğunda işletilir. Döner sermaye ita amirliği görevini müdür, tahakkuk memurluğu görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, saymanlık görevini de sayman olarak görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli veya istirahatli olduğu günlerde; söz konusu hizmetler, vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür. MADDE 13- Uygulanacak Muhasebe Sistemi ve Mali Mevzuat Döner sermaye işletmesinde, Türkiye'de uygulanan 'Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Planı" uygulanır. Döner sermaye işletmesi ile ilgili alım - satım ve diğer mali işlemler ile ilgili esas ve usuller hazırlanacak ve taraflarca uygun bulunacak mevzuat (yönetmelik, yönerge vb.) ile belirlenir. KKTC Millî Eğilim ve Kültür Bakanlığı; mevzuatta yapılacak yeni düzenlemelerle ortaya çıkacak değişiklikleri, Tüzük'te de yapmayı kabul eder. MADDE 14- Fiyat Tespit Yetkisi Tesiste üretilen her türlü mal ve hizmetin fiyatını tespit yetkisi müdürlüğe aittir. Müdürlük bu fiyatları tespit ederken verilen mal ve hizmetin; maliyeti, kalitesi, piyasa şartları ve hizmetten yararlanacak öğretmenlerin ekonomik durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. Tesisin işletilmesinin ana amacı hizmet olup, kâr ikinci planda dikkate alınacaktır. Fiyatlar; tahakkuk memuru, ilgili bölüm veya atölye şefi ile sayman görevlisinden oluşacak komisyonca belirlenir, müdürün onayı ile kesinlesin MADDE 15- Bedel Alma Zorunluluğu Döner sermaye işletmesi; hiçbir resmî veya özel kuruluşa veya şahsa bedelsiz veya maliyet fiyatının altında iş yapamaz, hizmet veremez ve mal satamaz. MADDE 16- Gelir ve Giderler a) Döner sermaye işletmesinin gelirleri; üretilen mal ve hizmetler, ticari mallar ve bunlara ait artıklar ile ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş ya da eskimiş makine, teçhizat, demirbaş, mefruşat ve avadanlık gibi duran varlıkların satışından ve diğer gelirlerden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

15 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 b) Döner sermaye işletmesinin giderleri; kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili maliyet giderleri, Bakanlıkça belirlenen faaliyet giderleri ile personele ödenecek fazla'çalışma ücreti ve benzeri giderlerden oluşur. MADDE 17- Tesisin işletilmesi Süresi Tesisin işletilme süresi, bu protokolün imza tarihinden itibaren iki yıldır. Bu süre tarafların mutabakatı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir. MADDE 18- Tesisin işletilmesinde Uyulacak Kurallar a) Tesis, öncelikle; bu protokol ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun işletilecektir. b) Tesisin otel kısmında; evli olduğunu resmi belge ile tevsik etmeyen çiftler ile birinci derecede akraba olmayan erkek ve kadınların bir odada yatmalarına izin verilmez. c) Tesis aynı zamanda bir eğitim - öğretim kurumu da olduğundan; kanunlara göre suç sayılan kumar oynatılması, uyuşturucu satışı veya kullandırılması ve benzeri hareketlerin yapılmasına izin verilmez. d) Tesisin otel (yatak) ve diğer sosyal bölümlerinin en az % 50'si (yüzde elli); T.C. Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile KKTC Millî Eğitim ve Kültür Spor Bakanlığı personeli için ayrılır. Müdürlükçe belirlenip uygulanan yatak fiyatları; görevli gelen kamu personeline % 25 (yüzde yirmibeş), Millî Eğitim Personeli veya birinci derece yakınlarına % 40 (yüzde kırk) indirimli uygulanır. Ancak, bu indirimden tesiste, bir yıl içinde toplam 30 günden fazla kalanlar faydalanamaz. MADDE 19- Meslek Eğitimi Verilmesi Tesiste, diğer hizmetlerin yanında; gerek KKTC, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde otelcilik ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiş ara insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla meslek eğitimi de verilecektir. Meslek eğitimine alınacak kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini döner sermaye işleri üzerinde yaparlar. Kursiyerlere, yaptıkları bu çalışmalardan dolayı, döner sermaye gelirlerinden müdürlükçe belirlenecek miktarda ücret de ödenir. Kursiyerlere yapılacak bu ödemeler; her türlü vergi, harç ve resimden muaf tutulur. MADDE 20- Hizmetiçi Eğitim Verilmesi Taraflar arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün 16'ncı maddesinde Girne Öğretmen Evi'nin aynı zamanda hizmetiçi eğitim kurumu olarak müştereken kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Taraflar; hem döner sermaye işletmesinin gelirlerinin artmasına, hem de hizmetiçi eğitim ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ve alınacak hizmetlerin bedelini ödemek-kaydıyla, kendi personelleri için düzenleyecekleri hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin bir kısmını burada yapmayı taahhüt ve kabul ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: MADDE 21- Müdürlüğün Doğrudan Bağlı Olacağı Birim Tesisin işletilmesi, bu protokolün uygulanması ve koordinasyon ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde; a) KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı adına, Mesleki - Teknik öğretim Dairesi, b) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı adına, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yetkili ve görevli kılınmıştır. MADDE 22- Denetim Tesiste yapılacak inceleme, araştırma, denetim veya soruşturma, tarafların eşit sayıda görevlendireceği personel veya müfettişlerce birlikte yapılır. Grup başkanı Bakanlık temsilcileri arasından Bakanlıkça belirlenir. İnceleme, araştırma, denetim ve soruşturma sonucunda kadrolu ve diğer personel ile ilgili önerilen iş ve işlemler tarafların ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. MADDE 23- Muafiyet Müdürlük bünyesinde faaliyet gösterecek döner sermaye işletmesi; her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. MADDE 24- Mevzuat Düzenlemesi Girne Öğretmen Evi'nin yönetimi ve işletilmesi ile ilgili; idari, mali, muhasebe, alımsatım ve benzeri konularda uyulacak esas ve usulleri belirleyen mevzuat (tüzük değişikliği, yönetmelik, yönerge vb.) 21. madde ile belirlenen birimlerce, oluşturulacak bir ortak komisyonca, imza tarihinden itibaren en geç iki ay içinde hazırlanır, gerekli prosedür tamamlandıktan sonra Bakanlıkların onayına sunulur. Hazırlanan mevzuat her iki Bakanın veya görevlendireceği kişilerin onayından sonra yürürlüğe girer. MADDE 25- Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamak şartıyla; ek bir protokolle, bu protokolde değişiklik yapabilirler. Yirmibeş madde ve bir ek tablodan oluşan bu protokol 15 Mayıs Girne'de iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilmiştir tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ -HÜKÜMETİ ADINA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Metin BOSTANCIOĞLU Milli Eğitim Bakanı Doç.Dr. Mehmet ALTINAY Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 6

17 10Temmuz 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa. 17 GİRNE ÖĞRETMEN EVİ'NİN PERSONEL İHTİYACI EK:1 S.NO: GÖREV UNVANI: 1 Müdür HİZMET SINIFI: EÖHS SAYISI: m 2 Müdür Yardımcısı 3 Atölye veva Böl.Sefl: Otelcilik - Turizmİşi 2 -Ev Yon - Beslenme 1 4 Öğretmen: -Otelcilik - Turizmİşi İşletme - Muhasebe 5 idari Personel: Sayman 1 -Ambar Memuru 1 -Sant Memuru 2 -Veznedar 1 Teknisyen 2 -Şoför 1 Çamaşırhane Gor 1 n n m 3 D 3 GİH 9 (En aztıc mestıs veya dengi okul mezunu) 6 Ana Hizmet Bölümleri (Departmanlar» 18 * Mutfak 6 -Ahçıbaşı 1 -Sıcak Yem Us 1 -Soğuk Yem Us 1 -Tatlı Ustası 1 -Bulaşıkçı 2 * Servis 6 -Şef Garson 1 -Garson 3 -Çaycı 2 * Resepsiyon 3 * Kat Hizmetleri 3 GENEL TOPLAM: 38 NOT: Servis, resepsiyon ve kat hizmetlerine; meslek eğitimi vermek amacıyla alınacak kursiyerlerin uygulamalı eğitimleri ile destek verileceği varsayılmıştır. Yürütme ve İdare Bohımıi Sayfa 7

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Karar Sayısı: 99/ Kasım 1998 tarihinde Aşkabat'ta imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Sokulan veya Çıkartılan Kültürel Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 21/6/1999 tarihli ve ÇKGY-2735 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. T. TOSKAY Y. YALOVA Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ M. A. İRTEMÇELİK F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı İ. CEM S. ORAL H. GEMİCİ K. AYDİN Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam V. Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Y. OKUYAN Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

19 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Sokulan Veya Çıkartılan Kültürel Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti (Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır), kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ülkeden çıkartılması, transit geçirilmesi ve ülkeye sokulmasının, halklarının kültürel malvarlığına zarar verdiğini belirterek ve Devletlerin gümrük ve diğer ilgili makamlarının kültürel malvarlığının korunmasına yardım etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, 14 Kasım 1970 tarihli UNESCO Sözleşmesi'nin kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ülkeye sokulması ve çıkartılmasının ve mülkiyet hakkının tanınmasının yasaklanmasına ve önlenmesine ilişkin tedbirler hakkındaki hükümlerini dikkate alarak. Kültürel eserlerin devlet sınırlarından kanunsuz çıkartılmasına karşı mücadeleyi arttırmak ve bu alanda gümrük işbirliğini geliştirmek amacıyla aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. Madde 1 Aşağıdaki terimler işbu Anlaşmanın hedefleri bakımından şu anlamları içermektedir: 1) "Kültürel Eserler" terimi, tarih öncesi devirler dahil: arkeoloji, tarih, edebiyat, sanat ve bilim için büyük önem taşıyan dini veya dünyevi nitelikte eserler anlamına gelmektedir. 2) "İhraç Devleti" terimi, kültürel eserlerin ilk çıktığı devlet (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) anlamına gelmektedir. 3) "Transit Devleti" terimi, kültürel eserlerin, ihraç devletinden diğer devletlere, toprakları üzerinden ulaştırıldığı devleti (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) ifade etmektedir. 4) "İthal Devleti" terimi, kültürel eserlerin ithal edildiği devlet (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) anlamına gelmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: ) "Kültürel Eserlerin Kanunsuz Taşınması" terimi, işbu Anlaşmanın hükümlerini. Tarafların diğer uluslararası yükümlülüklerini ve onların iç hukuk mevzuatını ihlal ederek ihraç veya ithal edilmiş veya transit geçirilmiş eserlerin bulundurulmasını anlatmaktadır. 6) "Kültürel Eserlerin İadesi" terimi, kanunsuz taşınan ve yakalanan kültürel eserlerin, ihraç eden devlete, ithal veya transit devleti taraflarınca iadesi anlamına gelmektedir. Hadde 2 Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca, yurtdışına çıkarılmasında sakınca görülmeyen kültür varlıklarının kontrolleri, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca yapılır. Hadde 3 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan'ın mevzuatlarının öngörmesi halinde, kültürel eserler, bu devletlerin kanunlarında tesbit edilen izin belgelerine dayanılarak ülke dışına çıkarılabilir. Hadde A Kültürel eserlerin çıkarılması için izin belgeleri, ihraç devletinin ilgili makamlarınca verilir. Tarafların gümrük idareleri, birbirlerine, izin belgelerinin damgalı örnekleri ile onları tasdik eden mühürlerin örneklerini verirler. Hadde 5 Kültürel eserleri ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri, kendilerinde adıgeçen eserlerin bulunduğunu bildirmekle mükelleftirler. Eserler, Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan'ın gümrük idarelerine kontrol ettirilirken, bunların çıkartılmasına izin veren belgeler de ibraz edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

21 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Madde 6 Taraflar ülke dışına çıkartılması için izin belgeleri olmayan kültürel eserlerin ihraç devletine iade edilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. İthal veya transit devleti, kültürel eserlerin çıkartılmasına izin veren belgelerin olmaması halinde eserlere derhal el koyar ve ihraç devletine haber verir. Şahıslar, kültürel eserleri izinsiz ithal veya transit taşımaktan veya gümrük kanununa aykırı hareketlerinden dolayı cezaî veya idari açıdan sorumlu tutuldukları takdirde, anılan eserlerin ihraç devletine iadesi, şahısların sorumlulukları hakkındaki karardan sonra yapılacaktır. Madde 7 Taraflar, iade edilecek kül türel eserlerin teslimi için yetkili temsilciler tayin ederler. Tarafların Gümrük İdareleri tarafından ele geçirilen kültürel eserler, doğrudan yetkili temsilcilere teslim edilir. Kültürel eserlerin iade edilmesiyle ilgili şikayetler, ihraç eden devlet tarafından incelenir. Madde 8 Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması için birbirlerine ücretsiz karşılıklı yardımda bulunurlar. İşbu Anlaşmaya göre iade edilecek kültürel eserler hiçbir vergiye tabi tutulmaz ve gümrük harcı alınmaz. Madde 9 Taraflar aşağıdaki konuları da kapsayan şekilde, işbu Anlaşmanın uygulanması için bilgi ve tecrübe alış verisinde bulunacaklardır: - Tarafların mevzuatlarına göre, izin belgeleriyle yurt dışına çıkarılabilecek kültürel eserler ile yurt dışına çıkarılması yasaklanan kültürel eserler, - Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithal edilmesine karşı mücadelenin usulleri. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithali ile mücadele konusunda yayınlanmış eserler ve ilmi çalışmalar. Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithal edilmesinin usulleri ve bu gibi hareketleri defalarca yapan kişiler. Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç ve ithaline karsı mücadele tecrübesi kazanmak amacıyla uzmanların karşılıklı ziyaretleri. Madde 10 İşbu Anlaşmaya, Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değişiklikler veya eklemeler yapılabilir. Madde 11 İşbu Anlaşmanın hükümleri. Tarafların diğer Anlaşmalarla üstlenmiş oldukları sorumluluklarını etkilemez. Madde 12 İşbu Anlaşma, Tarafların, yürürlük 1çin gerekli iç hukuk işlemlerinin tamamlandığını bildiren diplomatik Notaları teati etmelerinden 60 gün sonra yürürlüğe girecektir'. İşbu Anlaşma, sınırsız bir süre için yapılmıştır. Taraflardan herhangi biri tarafından diplomatik yoldan yapılacak yazılı bir bildirimle sona erdirilebilir. Bildirim alındıktan üç ay 6onra Anlaşma yürürlükten kalkar. İşbu Anlaşma, 12 Kasım 1998 tarihinde Aşkabat şehrinde ikişer suret halinde, Türkçe, Türkmence ve Rusça dillerinde imzalanmış olup, her üç metin de aynı derecede geçerlidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ HÜKÜMETİ ADINA ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

23 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa :23 COTJIADJEHHE Meacoy npaaatejibctbom Typeujcofi PecnyÖJiHKH H npashtejibcmom TypıufeHHCTaııa o cotpyjunnecrae TaMOxeHiıux CJIYKS no BonpocaM 3aaepxaHiuı H aoibpata He3aKOHHO BHBO3HMI>(X H BB03HMLK KyjlbTVpRbIX H,e»HOCTCİİ ripabhtejibctbo Typeıucoft Pecnyöjmıoı u nj.abirrejii.ctbo TypKMeHHCTana, HMeHyeMbie B JiajibHeHiııeM CTOpOHaMH, ommenan, tmo HejaıcoHHbtü eub03, mpanzum u eeo3 KyjibmypHbuc nehhocmeü HûHooım y KyAtmypHOMy docmostuun ttapodos, oxpam Komppoıo OOJMOHN codeücmeoeamb mamoxehhue u UHbte KOMnemeHmHbte opzahbt zocydapcme, npuhumoh BO emmmue no/ıoxentm KOHBCHUMU JOHECKO o Mepax, HanpaejıeHHbix HÛ sanpemenue u npedynpeycdehue HC3QKOHHOZO eeosa, eueosa u nepedmu npaea coâcmeehhocmu Ha KyjibtnypHb ifehhocmu, om 14 Hon6pn 1970 loda, cmpemncb ycunumb 6opb6y c mmkohhum npoeo30m KyAtmypHbu u,ehhocmeü nepe3 eocydapcmeehhbie apamınbt u yıcpenumb mamoycehhoe compydhutecmeo e 3moû osjıacmu, corjıauumcı» o HiOKecjie.nyiorjj.eM: CraThH 1 JlflH uejıeit HacTOHiuero CorJiauıeHHH c^eayıomue TepMMHU o3hataıot: 1) TepMHH "KynbTypHMe UCHHOCTH" 03HaıaeT UCHHOCTH pejihnıo3horo HJIH CBeTCKoro jtapaıcrepa, KOTopue paccmatphbatotcsı BHyTpeHHHM sakohojjatejibctbom CropoH KaK npeactarnaıouime 3HaMeHHe JJJIH apxeojıorhh, B TOM HHcne flohcrophieckoro nephojja, HcropHH, jihtepaîypbi, HCKyccTBa H Hayxn; 2) TepMHH "rocynapctbo BbiBOîa" 03HaıaeT rocyjıapctbo (Typeuıcyıo Pecny&iHKy HJIU TypKMeHHcraH), K3 KOToporo KyjibTypHMe UCHHOCTH 6buın BbiBeseHM nepbohatajibho; 3) TepMHH "rocyjıapctbo TpaH3HTa" 03HaMaeı rocyflapctbo (Typemcyıo PecnyojMKy HJIH TypKMeHHCTaH), 4epe3 TeppHTopHio KOToporo KyjibTypHbte UCHHOCTH cjıcayıot H3 rocyaapctba BMBO33 B npynıe rocynapctba; 4) TepMHH "rocynapctbo BB03a" o3haıaet rocynapctbo (Typemcyıo PecnyBjiHicy HJIH TypKMeHHCTaH), B KOTopoe KyjibTypHbie uehhoc 6buw BBe3eHW; 5) TepMHH "He3aKOHHblfl npob03 KVJIbTypHbK UeHHOCTeH" 03Ha4aeT BMB03, TpaH3HT H BB03 T3KHX uehhoctefl, cobepuıehhme B ııapyuıehhe rtojiojicehhh HacTOsmero CorJiameHHH, npyrhx MexaynapoiiHbix o6sbatenbctb CîopoH H HX BHyrpeHHero 3aKOHOAaTeJibCTBa; 6) TepMHH "B03BpaT KyjibTypHbix uehhoctefl" 03HasaeT (pakthiecıcyıo nepe^aıy rocyjjapctby BbiBOBa rocy^apctbom BBoaa HJIH TpaH3HTa KyjibTypHbix uehhocrefl, 3a^ep*aHHbix B CB83H c HX He3BK0HHblM npob030m. CTaTM 2 B COOTBeTCTBHH C HaUHOHaJlbHblM 3aKOH0,D.aTejlbCTB0M CTOpOH KOHTpOJlb 3a KyVIbTypHblMH UeHHOCTHMH, BHB03 KOTOpbIX He 3anpeUl,eH, OCyTJieCTBJIJieTCfl COOTBeTCTBylOUlHM MHHHCTepCTBOM HJIH oprahh3auneh. CraTia 3 KyjTbTypHbie uehhoc B cııymanx, npeflycmotpehhbix 3aK0HoaaTejibcrBOM TypeıiKoft PecnyfjjiHKH H TypKMeHHCTaHa, Moryr BUBosHTbcn H3 3THX rocyaapctb Ha ochobamih yctahob/ıehhux HMH pa3peuihtejibhux flokvmehtob. CraTMi 4 Pa3peuiHTeAbHkie /joıcymehtm Ha BMBO3 KyjibTypHbix uehhocreh BbinaıoTCH yno^homowehhwmh Ha TO oprahamh rocy/ıapctba BbiB03a. : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: TaMoxeHHue cnyx6u CTODOH npeflocrabnaıot apyr jrpvry o6pa3ubi fjjıahkob pa3pewhtejibhux AOKyMeHTOB H OTTHCKH nehbtefl, KOTOpUMH OHK MBCpJlIOTCJI. Cmu 5 <PH3H«jecKHe JiHua HJIH npeactbbhtejih»phahmeckm JIHU, nepebcoamhe ıcyjibtyphue uehhocth, o6«3ahbi 3ajiBJKrrb o HMHMHH y HHX Tatnx UCHHOCTCH H npeirbhbjıgtb HX BMecre c paspeuıchhamh Ha BMBO3 ana KOHTDOJUI TaMoxcHHUM ympe«aehhhm cootbetctbchho TypeuKoft PecnyfinHKH HJIH TypKMeHHCTaHa. CraTuı 6 CTODOHu nphmyr Mepu K Tomy, <rro6bi o6ecne<»m> BosapaıueHHe B rocyaapctbo BMBOM o6hapyxehhux KyjibTypHbix uckhocreft, HC conpoboamaembk paspeuihtcjibhbimh AOicyMCHTaMH Ha BUB03. FIpH otcytctbhh paspeuihtejibhbr noıcymchtob Ha BUBO3 KyjibTypHbix uehhocrefl rocyflapctbo BBoaa HJIH rocyaapctbo TpaH3HTa ne nponyckact HX, 3aaepxHBaeT H HCMejuıeHHo H3BcwaeT o TaıcoM 3aAepjKaHHH rocy/ıapctbo BMB03a. B CJiyvajU nphbjiehchhji K yrojiobhoit HJİH ajtmhhhctpathbhoh OTBCTCTBeHHOCTH 3a TaMo»ceHHbie npabohapyuıehhfl JIHU, KOTOPUC BBCMH HJIH npobeınh TpaH3HTOM ıcyjibtyphbie UCHHOC TH, HC conpobohcaaemme pajpeujhtejibhbimh AoKyMCHTaMH, B03BpauıeHHc 3THX uehhocteb B rocyaapctbo Bbisoja npoh3bojj.htc» nocjıe BCTyruıeHHiı B 3BKOHHVIO cwjıy peıuehhs 06 OTBCTCTBCH- HOCTH ykaaahhbjjt JIHU. CT«TUI 7 CTOPOHM HaaHaMaıoT CBOHX ynojthomoqehhbix Bo3BpaıuacMbix KyjibTypHbix UCHHOCTCH. nrjeactabhtcjier onu nepcaaih H npncma 3aaepxaHHbte TaM03KCHHbiMH oprahamh CTODOH KyJibTypHbie UCHHOCTH B03BpamaıoTCJi HCnoCpeJlCTBeHHO ynojihomohchhmm npeactabhtcjiflm H BCe npctch3hh, CBH3aHHbie C BOSBpaTOM KyjibiypHbU uehhoctefl, paccmatphbaıotcn rocyaapctbom BUBOîa. Cnrruı 8 CropoHbi 6e3B03Me3aHo okasubaıot ııpyr npyıy B3aHMHyıo nomouib no nphmehchhio HacTouuıero CorJiauıeHH». KyjibTypHbie UCHHOCTH, B03BpauıaeMbie B COOTBCTCTBMH C HacroıuuHM CornauıeHHeM, He o6jiaraıotcn HHKaKHMH coopamh, a Taıoce c HHX He B3HMaıoTCn TaMoxeHHbie nouumhbi H HajıorH. CraTM 9 CTODOHH 6yjıyT ocyıuectbjihtb oömeh onbrrom H HHtpopMauHeft no BbinojiHCHHio HacrroHiuero CorjıauıeHHH, BKJHOiaıomHM B ce6n: HHIpopMaUMlO O KyJlbTYpHWX uehhoctj!x, KOTOpbie B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOJJ.aTejIbCTBOM CTODOH MoryT BHBOSHTCH 3a rpahhuy no pa3peuihtejibhbim AOicyMeHTaM, a Taoce o KyjibTypHwx uehhoct«x, KOTopbie He nojyıe*at 3M30By; HHCpOpMaUHK) O MeTOJiaX 6opb6bI C He3aKOHHMM BblBO30M H BB030M KyjlbTypHblX uehhocteb; ny6jihkauhh, HayMHue H yme6hbie pa6o no BonpocaM 6opb6w c HeıaKOHHbiM BHBOSOM H BBO30M KyJlbTypHblX UeHHOCTeH; HHdpopınauHK) o cnoco6ax He3aKOHHoro BWB03a H BB03a KyjibTypHbix UCHHOCTCH, a Taıotce o JiHuax, Heo/iHOKpaTHo 3aHHMawııiHXC» Ta KM M M onepauhhmh; BH3HTU CtieUHajlHCTOB B UejlHX nph06petchmi onblta 6opb6bl BB030M KyJlbTypHblX UCHHOCTCH. C HesaKOHHblM BblBOJOM H CTSTbH 10 rio B3aHMHOMy corjıachio CTODOH B HacToauıee CorjıauıeHHe Moryr BHOCHTbCH H3MCHCHHII H HOnOJIHeHHH. Yürütme ve tdare Bötümü Sayfa : 14

25 10Temmuz 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 CTOTMI 11 ncyioxehhh HacToameroCorjıauıeHHfl HC 3aTparHBaK)T o6s3ate;ibctb, nphhutbix dopohamh B COOTBCTCTBHH C APyTHMH COMallieHHHMH. Cmuı 12 HacTonmee ConıaıueHHe scrynaet B CHJiy no HCTCMCHHHuıecTHAecırrH aheft co AHU oömeha CropoHaMH AHnjıoMaTHMecKMMH HOTaMH, ybcflomjwioiuhmh, <rro Bce BHyTpHrocyaapcTBeHHwe npoueflyph, Heo6xoAHMbte AAH ero BcrynneHHH B cftny, BMnoAHeHM HacTOÄtuee ComauıeHHe 3aıcnıoMeHo Ha HeonpeAeACHHMll cpok. OHO MOXCT 6wn> npekpaıuehoaktâoft H3 Cropcm nyrem nncbmchhoro ybgaomachhh no AHnAOMaTHMecKHM KaHanaM H ırpekpatht cboe aeftctbhe no HCTCMCKHM Tpex MecnueB c MOMema noaymemw TaKoro ybcaomachhfl. CoBepuıeHo B r AıuraöaTe " " Hon6p» 1998 r B AByx noaahhhbix awemnnupax, KaxAbiß Ha TypKMCMCKOM, TypeUKOM U pycckom SttMKaX, nphiem BCe TCKCTBI HMMOT OAHHaKOBylO CHJiy. 3a IlpaBirrenbCTBO TypeuKofl PecnyöjiHKH 3a HpaBHTGJlbCTBO TypKMeHHcraHa EHKanya xnaun rnabjiee eerempıues Mearan rummatjiuknapu cakjiamsk xem-ae raarapınakmecejıejıcpb 6owHHa rympyxtynnyıuıaphibhtu xuahataauuiuru x a KUBAS Typue Pecny6jiBKacuBUA XoicyMeTB 6wen TypiCMeBBCTaBUH XsiryMeiBBBB. apacubasku bl Jl A JIA IH bl K MynnaH 6eiuiaK Tapaitnap mmiam atnawsüfunsca Typime PecnyBjiBKacbiHhiA XeicyMero ee TypnueaacTaBUii XeKYHCTB, Medemi zbimmamjibiioiapbiif 6uKanyıı tuttun nidiumezu, ycnıynden lempwwetu «e temupwuteiu, lopavuaiuha dea/ietwiepuif lympyx xcm-de 6ewieKU bizmunp/ibi Bdapaaepu xpd<m snune/iu 6OAOH, xa/naiapyn Medenu 6aÜAhiKAapwio 3&nm emupüap duüun foi/ia«, MedeHU ibimmamnuk/ıapun 6moHyH lemupwtmewhuq, animn tudwimeiutiuq ee ojiopo seiwiwc xykyzbmun 6epwiMezuHUH ladazau 3dtUMtzune xem-de Bifyimn OAUHMOZUHO zmyicdupwieh tapeaep xakbihda 10HECKO- Ubin 1970übubin 14 Hax6puHdoKU KoHseHifmcbiHun dyxynjiepimu hasapa onun, Medenu zummanuibnoiaputi daanem cepxeiwiepuhwf ycmyudeh 6uKanyit zenupwimezuhe tapmbi tepciuu zyü>uiehdupm3te»e 6y 6o6amda zympyx.xbiimamdatwibttühu nyzmmaniupmazananuthın, tayjiip 6apaoa uflajamauaap: 1 MaAAa Uly blflanaiuuruh MaKcaTJiapii ykh uiy SAanranap myjiapu awiaaflp 1) "MCACHH rummotjünoiap" AUCH aaajira TapannapuH HtepKH KaHynJiapu apkam>i apxeojioraa, man caiina xacreupjmkbifloapeaeniuuih apxcojiorhh, Tapbrx,aueövisn, cyhrat BC binum yum sxmnctjm xacaruiainjam JOIHH s-bß AymeBH XSCIICTASKH rummambdcnapu aünaanp, 2) "amam rmmtfiah semci" ananracu SJYHACH MCACHH rhimmat/mkjiapbih KitK«6amm aumun nuuuich ASBJICTH (TypKiie Pecny6jiHKacbmf>i «-na TYPKMCHMcraHbi) ann<wtp, 3) "ycrykach rcmptumsh ASBACT" aaaflracbi MCACHH rummatjibdtnapbi amm TWUVUUH AOBACTACH 6eÄAeKH ASBACTAepe Ö3 ycrvuach retnpüsh ASBACTH (TYPKKC PecrryönHKacuHw n-m TypKMeHHCTaKbi) awiaahp; Yürütme veidare Bölümü Sayfa 15

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: ) "rentpıurash noaarr* aıuuıracu MeAem» rummarnboaıap rempnaeh AOMCTH (Typıcue Pecrry&rogcacuHU «-fla TvpKMCHHCTaHbi) amıaahp; 5) M M enehm rbtmmatirkkjiapuh ÖKKaHVH flauıajimanj* anajıracu ııry bljıajıaıuurbih, TaparuıapuH 6eHJicKH xajrxapa 6opwaMajıapHHUH. Be aaapuh. HiepKH KaHyHnapuHUH AY 3r yhjiephhh fjooyn, uıefijıe njmmarmrx^apuh ajmun nıa>urxerhhh, VCTVHACH re<ofphjmerhhh BC renıpmrmerhkh anıajıap; 6) "MCACHH rummarmocjiapu raarapmak" aaajrracu MCACHH rummnnuknapbm 6HKÛHVH sauıajmanı cc6snjih cakjlahunah Mefleıuı nimmarrıonuıapuh rempııneh a-aa vctyhneh remiıphjich AGBJICTH TapanuHASH a/urun nirotneh nebjienme x&kuxataa 6epHjrMenum ajtnaaap. 2 «Ana TaparuıapuH MHJIJUI Kaırymıaptma AaAuKAUKAa ajurun nudijimcru rajıarah SAHAMCAIUX MCACHH rummütjitauıapa Acnuıum MimııcTpflincncp «A» rypama/ıap raaermurnk oafiapnep. 3 MiAAa Typıcue Pecny6OTKacunwH Be TvpKMCHiıcTaıam KaHymıapbiHna ro3 ahvhae TyryflaH Kajıarnapna MCACHH rummarnukiıap 6y AOBACTHCPACH onapuh oenjıah botusıp 6cpııxcıı pecmh Karuınapu 3CBCUHAB aanun ntahiuuı 6miHep. 4 MaAAa MCACHH rummar^bdcjiapu niamirfish flobjietuh MVHa urrbuipnu SAHJICH SAapacu 6epf»p. an un IUTMCK VHHH urruııp 6epi(*H pecmh Karauıapu anap MHIDI TaparuıapuH rympvk ryjurykjiapu botkuıp 6epHHCH pecmh KaruuıapuH 6naıoytaptrHtiH HycraııapuHU ve uıonapu Taccıomam MexypjıepHHiiH uıekhjuiephhh 6HpH-6ııpıuıc rjepftspncp. 5 amata MeACHH rammatabdtrıapu ajiun 6ap*H njaxcu aaamjiap a-aa 3Aapa rephyumrtukh TaparuıapuH BCKHJUicpH eajıephhae mett/ıe rummctaukjiapuh 6apAuru xaxunaa AerHiuDuıiTKAc TypKHe Pecıry6AHKacuHUH a-aa TypıtMemıcTaHUH rvwpvv»napajıapuha ajrrmajiburjjpjiap BC art un nmnre HmupHaMaJiap ÖHJICH 6wıejntKne ojıapu rajemimioc 3TMCK YHHH repkc3mennınıpjiep. 6 MaAAa Tapannap DOJHjıa anıam niajuimerh VHHH urruap SAHUCH DCCMM Karuanapu 6oJiMaAUK, fiyıe ıuxapuaah MCACHH rumm8tauxjiapı>ih uıtam nuoınch nesnenmc rahtapblnmartooj yn^kyh TIMCK 6a6aTAa»peJiepH repcpjıep. MCACHH rtjmmstjttdcnapij ajnoı nnmek VHHH umup 6epK)KH pecmh Karbiınap 6ojiMajrjux xanaruhna rcrhphjich AOBACT a-aa ycryhneh rchhpıurnsh AOBJICT OJiapu rchhpmefop, cakjıa^p Be ıueajıe caıcnama xakuhaa ajdooi niahjrüsh Asanere xuuı 3TM3K xa6ap öepfiap ÜHUHAS urruap 9iaıa(H pecmh Karuajıapu rsoflmaauk MCACHH rummatjibncnapu renıpeh ü-aa AeBACTAepHH vcryhaeh rcmpeh aaaknap rympyk AYJryHJiepHHMH 6o3yjr>ıanj VHHH YeHajrr <t-fla ajjmhhhcrpathb KoranKapiHJDire HCKHACH xajıatuhaa 6y njmmotjihumap repkcah^eh aaamnapuh, TKoramopiHJiHnı 6apaaaK!j \B3rfinep KAHVHU ryitace rupchhaach COH ajihim nunuıeh JIGB/ICTHHC rahtapujuıp. 7 MaAAa Tapannap rafttapuuum MCACHH rmmmatjifcncnapij 6cp»ıeK XCM-AC Ka6y^ STMCK VHHH 03 brrrblhpjitı BCKiuuıepHHH 6ejuıcfi3p^ep, TapanJiapun rvmpyk aaapanapu TaparruHaaH caknahunah MCACHH rittimatatrkaap rohyaeh-rehh trrtbuıpjıu BCKHAJiep TapantrKflaH rahtapujwp XCM-AC MCACHH nammatjibnuıapbih rafrtapbijimaru 6HJICH 6arflaHUiınjKJrij SXJIH Hsnuıerancnepe onap ajmun niffjwfiah ASB^ICT TaparujHAaıı rapaflap. 8 MaAAa Tapannap ury blnajıamuru ynanmax. öoıohha 6MPH-6HPKHC Myn KGMCK 6epH3p^ep. Uly tljıanaıırtıra ^aftjjıonjkaa rairraptuııih MCACHH rummatnuknap VHHH XIIH xıvm Httrmuıap, ujeftne XCM rympvk nahjiapu BC cajrrbrr^apıj ajnjhmaap. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 1 û

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU 6537 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 3093 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/12/1984 Sayı : 18606 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU Amaç ve kapsam: Madde 1 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon,

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 SĐRKÜLER Đstanbul, 01.07.2011 Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 Konu: VARLIK KĐRALAMA ŞĐRKETLERĐ TARAFINDAN ĐHRAÇ EDĐLEN TAHVĐLLER VE ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDĐLECEK KAZANÇLARA UYGULANACAK

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak;

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak; SİRKÜLER 2017/42: 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yer alan vergi ve vergi benzeri

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1)

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) 9451 EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 5369 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Sayı: 19/2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU 2014 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 19/2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU 2014 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Mart 2015 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı