T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Kanunlar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1999 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BOLÜMÜ Kanunlar Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE sayılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunan hükümleri uyarınca, T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri, TV yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler (uydu uplinkleri ile Türksat ve diğer uydu sistemlerine ait transponderler ve karasal program linkleri hariç), bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü teçhizat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşat, araç ve gereçler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin devir tarihinden sonra radyo ve televizyon için edindiği istasyonlar, münhasıran bu istasyonlar ile ilgili hizmetlere ait televizyon ve radyo yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler, program linkleri, enerji nakil hatları, antenler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş veya tarihine kadar siparişi verilerek taahhüde bağlanmış bulunanlar da dahil olmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz mallar tarihine kadar, net aktif değeri (katma değer vergisi dahil) Hazine tarafından karşılanmak üzere Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna devredilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilecek kamu konutlarındaki Türk Telekomünikasyon A.Ş. personelinin ve Türk Telekomünikasyon Anonim Yasama Bölümü Sayfa : I Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Şirketine ait kamu konutlarındaki radyo ve televizyon hizmetlerinde görevli veya bu hizmetlerle ilgili personelin bu konutlarda oturma süreleri ve şartlan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birlikte yapacakları bir protokolle belirlenir. Bu Kanuna göre yapılacak devir işleminden sonra Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından müştereken kullanıma devam edilecek tesislerin kullanımı ve işletilmesi esasları tarihine kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle belirlenir. Devredilen istasyonlar için Telsiz Genel Müdürlüğünce Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine verilmiş olan frekans tahsis ve tescilleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal eder. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bir protokol ile devredilen personel de dahil olmak üzere tarihi itibariyle devir konusu hizmetlerde ekli listede yer alan kadro ve pozisyonlarda görevli olanlar (askerlik hizmetini yapmakta olanlar dahil) kadro ve pozisyonları ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında görev yapmakta olanlar 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre istihdam edilmeye devam olunur. MADDE tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 9 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. a) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak, MADDE 3.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kurumun verici ve stüdyolar ile program iletim sistemleri gibi yayın ile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gerektiğinde 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı oluşturabilir. MADDE tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmeler nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayri safı satış hasılatının (katma değer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil) % 3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. d) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen oranları yüzde yüzüne (% 100) kadar artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 5.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin değişik (c) bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay, en geç tahsilatı takip eden ayın 25'inde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretim ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin üçer aylık dönem bilançoları kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir. Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur. d) Diğer gelirlerin takip ve tahsilat şekli Kurumca tespit edilir. MADDE 6.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu Kanunun 6 nci maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir. MADDE tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. i) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam gelirleri hâsılatından aktarılacak % 15'lik miktardan, GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen devir, bir protokolle tarihine kadar yapılır. Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek protokol ve kâğıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan istisnadır. GEÇİCİ MADDE 2.- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında tarihli ve 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 3517 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan mevcut borç ve alacaklar karşılıklı olarak silinmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. silinen alacak miktarını gider olarak yazar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ise silinen aynı miktardaki borçlan Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine ekler. GEÇİCİ MADDE inci maddede devredilecekleri belirtilen istasyon, tesis ve hizmetlerle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılmış sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geçer. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilecek maddi duran varlıkların amortismanlar ve yeniden değerleme artış fonundan karşılanamayan bölümü Hazinece Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ödenir. Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce devir alınan aktif değerler aynı bedel üzerinden Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine eklenir. MADDE 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 8/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN KADROLAR UNVANI DAİRE BAŞKANI DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI BÖLGE VERİCİLER MÜDÜRÜ BÖLGE VERİCİLER MÜDÜR YRD. MÜDÜR MÜDÜR MÜDÜR ŞUBE MÜDÜRÜ DERECESİ TOPLAM : ADEDİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN POZİSYONLAR UNVANI ADEDİ AMİR 14 ŞEF 47 MEMUR 114 AMBAR MEMURU 11 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 VEZNEDAR 7 ŞOFÖR 119 TEKNİSYEN YARDIMCISI 47 GRUP BAŞMÜHENDİSİ 3 BAŞMÜHENDİS 37 TEKNİK UZMAN 143 MÜHENDİS 43 MİMAR 1 BAŞTEKNİSYEN 110 TEKNİKER 105 TEKNİSYEN 294 HİZMETLİ 61 TELEKOM MUHAFIZI 401 KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 172 KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 50 (+) BAHÇIVAN 1 TOPLAM GENEL TOPLAM I 834 (+) tarihinde sınavlan yapılmış ancak, güvenlik soruşturmaları henüz tamamlanmamış, 50 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosudur. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)'nın temel hukukî belgesi olan ve 14 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de yapılan EİT Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısında imzalanan "İzmir Antlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mart 1995 tarihinde İslamabad'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Üçüncü Zirvesi'nde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Eylül 19% tarihinde İzmir'de imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT). Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye tarafından 15/3/1995 tarihinde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması" ile 4/3/1997 tarihinde imzalanan "ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metni"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan yüz milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 MADDE 3. Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak ve Anlaşma hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mayıs 1998 tarihinde Kiev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının tarihli ve 4082 sayılı Kanunla değişik (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Malûl olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri, T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalan, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. h) Terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler, yukarıdaki (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; ölen erbaş ve erlerin dul kalan eşleri ve T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları ise, yukarıdaki (d) bendindeki haklardan aynen yararlanırlar. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Teşkilâtı'nın 2-19 Haziran 1997 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 85 inci Genel Konferansı'nda kabul edilen "Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anasözleşmesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Belge"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 8

9 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Mart 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlasma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO)'nın 1983 yılında Cenevre'de yapılan 69 uncu toplantısında kabul edilen "Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı ILO Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. 4" tarihinde Kahire'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile söz konusu Anlaşma'da değişiklik yapılmasına dair ve tarihli notaların onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/7/1999 Yasama Bölümü Sayfa : 10

11 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Mayıs 1999 tarihinde Girne'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen Evi'nin İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili İşbirliği Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 17/6/1999 tarihli ve KDGY-I-2663 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam A. K. TANRIKULU Y. YALOVA Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ M. A. İRTEMÇELİK F. ÜNLÜ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Y. OKUYAN Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen Evi'nin İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili İşbirliği Protokolü MADDE 1 - Konu Bu protokolün konusu; yapımı ve donatımı T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanan Girne Öğretmen Evi'nin geçici bir süre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilecek personel ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nca görevlendirilecek destek personel tarafından yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesini teşkil eder. MADDE 2- Amaç Bu protokolün amacı; Girne Öğretmen Evi'nin çağdaş bir yönetim ve işletme modeli ile işletilmesi, buradan hizmet satın alacak kişi ve kurumlara sağlıklı, süratli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunulması ile tesisin kuruluş, yönetim, işletme ve denetimi ile ilgili esas ve usûlleri belirlemektedir. MADDE 3- Kapsam Bu protokol; Girne Öğretmen Evi'nin statü ve işletilme modelinin belirlenmesi, yapılan düzenlemeye göre tesisin yönetim ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemi, burada görev alacak personeli, eğitim görecek kursiyerleri, buradan hizmet alacak kişi ve kurumlar ile taraf Bakanlıkların konu ile ilgili birimlerini kapsar. MADDE 4- Dayanak Bu protokol; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan ve T.C. Bakanlar Kurulunun 98/11308 sayılı Kararı ile Onaylanan İşbirliği Protokolü ile KKTC Bakanlar Kurulunun 14/10/1998 tarihli ve sayılı Kararına dayanılarak düzenlenmiştir. MADDE 5- Taraflar Bu protokolün tarafları; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'dır. MADDE 6- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu protokolde geçen; Bakanlık; T.C. Millî Eğitim Bakanlığını, Bakan; T.C". Milli Eğitim Bakanını, KKTC Bakanlık; KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığını, Taraflar-Her iki Bakanlığı, İşbirliği Protokolü; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı i's KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan ve T.C. Bakanlar Kurulunun 98/11308 say;lı Kararı ile Onaylanan İşbirliği Protokolünü, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

13 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Tüzük; KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermaye Tüzüğü'nü", Tesis; Girne Öğretmen Evi ve müştemilâtını, Müdürlük; Girne Öğretmen Evi, Hizmetiçi Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tüzel kişiliğini, Müdür; Girne Öğretmen Evi Müdürünü, Personel; Girne Öğretmen Evi'nde görevlendirilen her statüdeki personeli, Kursiyer; Girne Öğretmen Evi'nde hizmetiçi veya meslek eğitimi vermek amacıyla düzenlenen kurslara katılan kişileri, İfade eder. MADDE 7- İşletme Modeli Girne Öğretmen Evi'nin adı ve statüsü; "Girne Öğretmen Evi, Hizmetiçi Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü" olarak yeniden belirlenecek ve bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulacaktır. Bu işlemler, KKTC'nin iç mevzuatı uyarınca KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nca yerine getirilecektir. MADDE 8- Yönetim Tesis, bu protokolün yürürlük süresi içinde; Bakanlıkça bu maksatla görevlendirilecek personel tarafından yönetilecek ve işletilecektir. Tesisin yönetiminden ve işletilmesinden birinci derecede bu personel yetkili ve sorumludur. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin her türlü, özlük ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Ancak, KKTC Hükümeti imkânlar ölçüsünde bu personele lojman tahsis edecektir. MADDE 9- Görevlendirilecek Personelin Sayısı ve Niteliği Bakanlık, bu protokole ekli listedeki standart kadrolara sayısı ve unvanı belirtilen personeli gerektikçe görevlendirebilecektir. Bakanlık, bu personelin sayısı, unvanı ve niteliğinde her zaman değişiklik yapmaya, görevlendirilen personeli geri çekmeye ve yerine yenisini görevlendirmeye yetkilidir. Yapılan değişiklikler KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bildirilir. Ancak, Bakanlık ilk iki yıl listede (*) işaretli 4 personeli görevlendirecektir. Görevlendirilen personelin; sicil, tezkiye ve disiplin amirliği görevleri ile inceleme, soruşturma, terfi vb. iş ve işlemleri Bakanlığın kendi mevzuatı hükümlerine göre yürütülür. Bu personel, her türlü emir ve talimatı KKTC'ndeki T.C. Büyükelçiliği'nden alır. KKTC Bakanlığı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile diğer personeli, ücretlerini kendi kaynaklarından veya müdürlüğün döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle görevlendirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: MADDE 10- Faaliyet Alanı Tesiste* bu protokol ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; eğitim, konaklama, yeme - içme,(lokanta), salon hizmetleri, kara ve deniz turları düzenleme v.b. turizm işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet verilebilir. MADDE 11- Döner Sermaye Kurulması ve Sermaye Miktarı KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı; Müdürlüğün bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmasını sağlar, kuruluş sermayesi olarak da (beşyüzmilyon) lira tahsis eder ve döner sermaye işletmesinin banka hesabına aktarır. Sermaye miktarı, ihtiyaç halinde ve tarafların mutabakatıyla artırılabilir. Artırılan sermaye de KKTC'nce karşılanır. MADDE 12- İta Amirliği, Tahakkuk Memurluğu ve Saymanlık Döner sermaye; ita amiri, tahakkuk memuru ve döner sermaye saymanı veya sayman olarak görevlendirilen memurun müşterek ve müteselsil sorumluluğunda işletilir. Döner sermaye ita amirliği görevini müdür, tahakkuk memurluğu görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, saymanlık görevini de sayman olarak görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli veya istirahatli olduğu günlerde; söz konusu hizmetler, vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür. MADDE 13- Uygulanacak Muhasebe Sistemi ve Mali Mevzuat Döner sermaye işletmesinde, Türkiye'de uygulanan 'Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Planı" uygulanır. Döner sermaye işletmesi ile ilgili alım - satım ve diğer mali işlemler ile ilgili esas ve usuller hazırlanacak ve taraflarca uygun bulunacak mevzuat (yönetmelik, yönerge vb.) ile belirlenir. KKTC Millî Eğilim ve Kültür Bakanlığı; mevzuatta yapılacak yeni düzenlemelerle ortaya çıkacak değişiklikleri, Tüzük'te de yapmayı kabul eder. MADDE 14- Fiyat Tespit Yetkisi Tesiste üretilen her türlü mal ve hizmetin fiyatını tespit yetkisi müdürlüğe aittir. Müdürlük bu fiyatları tespit ederken verilen mal ve hizmetin; maliyeti, kalitesi, piyasa şartları ve hizmetten yararlanacak öğretmenlerin ekonomik durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. Tesisin işletilmesinin ana amacı hizmet olup, kâr ikinci planda dikkate alınacaktır. Fiyatlar; tahakkuk memuru, ilgili bölüm veya atölye şefi ile sayman görevlisinden oluşacak komisyonca belirlenir, müdürün onayı ile kesinlesin MADDE 15- Bedel Alma Zorunluluğu Döner sermaye işletmesi; hiçbir resmî veya özel kuruluşa veya şahsa bedelsiz veya maliyet fiyatının altında iş yapamaz, hizmet veremez ve mal satamaz. MADDE 16- Gelir ve Giderler a) Döner sermaye işletmesinin gelirleri; üretilen mal ve hizmetler, ticari mallar ve bunlara ait artıklar ile ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş ya da eskimiş makine, teçhizat, demirbaş, mefruşat ve avadanlık gibi duran varlıkların satışından ve diğer gelirlerden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

15 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 b) Döner sermaye işletmesinin giderleri; kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili maliyet giderleri, Bakanlıkça belirlenen faaliyet giderleri ile personele ödenecek fazla'çalışma ücreti ve benzeri giderlerden oluşur. MADDE 17- Tesisin işletilmesi Süresi Tesisin işletilme süresi, bu protokolün imza tarihinden itibaren iki yıldır. Bu süre tarafların mutabakatı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir. MADDE 18- Tesisin işletilmesinde Uyulacak Kurallar a) Tesis, öncelikle; bu protokol ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun işletilecektir. b) Tesisin otel kısmında; evli olduğunu resmi belge ile tevsik etmeyen çiftler ile birinci derecede akraba olmayan erkek ve kadınların bir odada yatmalarına izin verilmez. c) Tesis aynı zamanda bir eğitim - öğretim kurumu da olduğundan; kanunlara göre suç sayılan kumar oynatılması, uyuşturucu satışı veya kullandırılması ve benzeri hareketlerin yapılmasına izin verilmez. d) Tesisin otel (yatak) ve diğer sosyal bölümlerinin en az % 50'si (yüzde elli); T.C. Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile KKTC Millî Eğitim ve Kültür Spor Bakanlığı personeli için ayrılır. Müdürlükçe belirlenip uygulanan yatak fiyatları; görevli gelen kamu personeline % 25 (yüzde yirmibeş), Millî Eğitim Personeli veya birinci derece yakınlarına % 40 (yüzde kırk) indirimli uygulanır. Ancak, bu indirimden tesiste, bir yıl içinde toplam 30 günden fazla kalanlar faydalanamaz. MADDE 19- Meslek Eğitimi Verilmesi Tesiste, diğer hizmetlerin yanında; gerek KKTC, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde otelcilik ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiş ara insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla meslek eğitimi de verilecektir. Meslek eğitimine alınacak kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini döner sermaye işleri üzerinde yaparlar. Kursiyerlere, yaptıkları bu çalışmalardan dolayı, döner sermaye gelirlerinden müdürlükçe belirlenecek miktarda ücret de ödenir. Kursiyerlere yapılacak bu ödemeler; her türlü vergi, harç ve resimden muaf tutulur. MADDE 20- Hizmetiçi Eğitim Verilmesi Taraflar arasında 23 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün 16'ncı maddesinde Girne Öğretmen Evi'nin aynı zamanda hizmetiçi eğitim kurumu olarak müştereken kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Taraflar; hem döner sermaye işletmesinin gelirlerinin artmasına, hem de hizmetiçi eğitim ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ve alınacak hizmetlerin bedelini ödemek-kaydıyla, kendi personelleri için düzenleyecekleri hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin bir kısmını burada yapmayı taahhüt ve kabul ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: MADDE 21- Müdürlüğün Doğrudan Bağlı Olacağı Birim Tesisin işletilmesi, bu protokolün uygulanması ve koordinasyon ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde; a) KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı adına, Mesleki - Teknik öğretim Dairesi, b) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı adına, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yetkili ve görevli kılınmıştır. MADDE 22- Denetim Tesiste yapılacak inceleme, araştırma, denetim veya soruşturma, tarafların eşit sayıda görevlendireceği personel veya müfettişlerce birlikte yapılır. Grup başkanı Bakanlık temsilcileri arasından Bakanlıkça belirlenir. İnceleme, araştırma, denetim ve soruşturma sonucunda kadrolu ve diğer personel ile ilgili önerilen iş ve işlemler tarafların ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. MADDE 23- Muafiyet Müdürlük bünyesinde faaliyet gösterecek döner sermaye işletmesi; her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. MADDE 24- Mevzuat Düzenlemesi Girne Öğretmen Evi'nin yönetimi ve işletilmesi ile ilgili; idari, mali, muhasebe, alımsatım ve benzeri konularda uyulacak esas ve usulleri belirleyen mevzuat (tüzük değişikliği, yönetmelik, yönerge vb.) 21. madde ile belirlenen birimlerce, oluşturulacak bir ortak komisyonca, imza tarihinden itibaren en geç iki ay içinde hazırlanır, gerekli prosedür tamamlandıktan sonra Bakanlıkların onayına sunulur. Hazırlanan mevzuat her iki Bakanın veya görevlendireceği kişilerin onayından sonra yürürlüğe girer. MADDE 25- Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamak şartıyla; ek bir protokolle, bu protokolde değişiklik yapabilirler. Yirmibeş madde ve bir ek tablodan oluşan bu protokol 15 Mayıs Girne'de iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilmiştir tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ -HÜKÜMETİ ADINA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Metin BOSTANCIOĞLU Milli Eğitim Bakanı Doç.Dr. Mehmet ALTINAY Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 6

17 10Temmuz 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa. 17 GİRNE ÖĞRETMEN EVİ'NİN PERSONEL İHTİYACI EK:1 S.NO: GÖREV UNVANI: 1 Müdür HİZMET SINIFI: EÖHS SAYISI: m 2 Müdür Yardımcısı 3 Atölye veva Böl.Sefl: Otelcilik - Turizmİşi 2 -Ev Yon - Beslenme 1 4 Öğretmen: -Otelcilik - Turizmİşi İşletme - Muhasebe 5 idari Personel: Sayman 1 -Ambar Memuru 1 -Sant Memuru 2 -Veznedar 1 Teknisyen 2 -Şoför 1 Çamaşırhane Gor 1 n n m 3 D 3 GİH 9 (En aztıc mestıs veya dengi okul mezunu) 6 Ana Hizmet Bölümleri (Departmanlar» 18 * Mutfak 6 -Ahçıbaşı 1 -Sıcak Yem Us 1 -Soğuk Yem Us 1 -Tatlı Ustası 1 -Bulaşıkçı 2 * Servis 6 -Şef Garson 1 -Garson 3 -Çaycı 2 * Resepsiyon 3 * Kat Hizmetleri 3 GENEL TOPLAM: 38 NOT: Servis, resepsiyon ve kat hizmetlerine; meslek eğitimi vermek amacıyla alınacak kursiyerlerin uygulamalı eğitimleri ile destek verileceği varsayılmıştır. Yürütme ve İdare Bohımıi Sayfa 7

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Karar Sayısı: 99/ Kasım 1998 tarihinde Aşkabat'ta imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Sokulan veya Çıkartılan Kültürel Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 21/6/1999 tarihli ve ÇKGY-2735 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. KEÇECİLER H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. T. TOSKAY Y. YALOVA Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU E. S. GAYDALI Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ M. A. İRTEMÇELİK F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı İ. CEM S. ORAL H. GEMİCİ K. AYDİN Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam V. Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Y. OKUYAN Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

19 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Sokulan Veya Çıkartılan Kültürel Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti (Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır), kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ülkeden çıkartılması, transit geçirilmesi ve ülkeye sokulmasının, halklarının kültürel malvarlığına zarar verdiğini belirterek ve Devletlerin gümrük ve diğer ilgili makamlarının kültürel malvarlığının korunmasına yardım etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, 14 Kasım 1970 tarihli UNESCO Sözleşmesi'nin kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ülkeye sokulması ve çıkartılmasının ve mülkiyet hakkının tanınmasının yasaklanmasına ve önlenmesine ilişkin tedbirler hakkındaki hükümlerini dikkate alarak. Kültürel eserlerin devlet sınırlarından kanunsuz çıkartılmasına karşı mücadeleyi arttırmak ve bu alanda gümrük işbirliğini geliştirmek amacıyla aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. Madde 1 Aşağıdaki terimler işbu Anlaşmanın hedefleri bakımından şu anlamları içermektedir: 1) "Kültürel Eserler" terimi, tarih öncesi devirler dahil: arkeoloji, tarih, edebiyat, sanat ve bilim için büyük önem taşıyan dini veya dünyevi nitelikte eserler anlamına gelmektedir. 2) "İhraç Devleti" terimi, kültürel eserlerin ilk çıktığı devlet (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) anlamına gelmektedir. 3) "Transit Devleti" terimi, kültürel eserlerin, ihraç devletinden diğer devletlere, toprakları üzerinden ulaştırıldığı devleti (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) ifade etmektedir. 4) "İthal Devleti" terimi, kültürel eserlerin ithal edildiği devlet (Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan) anlamına gelmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: ) "Kültürel Eserlerin Kanunsuz Taşınması" terimi, işbu Anlaşmanın hükümlerini. Tarafların diğer uluslararası yükümlülüklerini ve onların iç hukuk mevzuatını ihlal ederek ihraç veya ithal edilmiş veya transit geçirilmiş eserlerin bulundurulmasını anlatmaktadır. 6) "Kültürel Eserlerin İadesi" terimi, kanunsuz taşınan ve yakalanan kültürel eserlerin, ihraç eden devlete, ithal veya transit devleti taraflarınca iadesi anlamına gelmektedir. Hadde 2 Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca, yurtdışına çıkarılmasında sakınca görülmeyen kültür varlıklarının kontrolleri, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca yapılır. Hadde 3 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan'ın mevzuatlarının öngörmesi halinde, kültürel eserler, bu devletlerin kanunlarında tesbit edilen izin belgelerine dayanılarak ülke dışına çıkarılabilir. Hadde A Kültürel eserlerin çıkarılması için izin belgeleri, ihraç devletinin ilgili makamlarınca verilir. Tarafların gümrük idareleri, birbirlerine, izin belgelerinin damgalı örnekleri ile onları tasdik eden mühürlerin örneklerini verirler. Hadde 5 Kültürel eserleri ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri, kendilerinde adıgeçen eserlerin bulunduğunu bildirmekle mükelleftirler. Eserler, Türkiye Cumhuriyeti veya Türkmenistan'ın gümrük idarelerine kontrol ettirilirken, bunların çıkartılmasına izin veren belgeler de ibraz edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

21 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Madde 6 Taraflar ülke dışına çıkartılması için izin belgeleri olmayan kültürel eserlerin ihraç devletine iade edilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. İthal veya transit devleti, kültürel eserlerin çıkartılmasına izin veren belgelerin olmaması halinde eserlere derhal el koyar ve ihraç devletine haber verir. Şahıslar, kültürel eserleri izinsiz ithal veya transit taşımaktan veya gümrük kanununa aykırı hareketlerinden dolayı cezaî veya idari açıdan sorumlu tutuldukları takdirde, anılan eserlerin ihraç devletine iadesi, şahısların sorumlulukları hakkındaki karardan sonra yapılacaktır. Madde 7 Taraflar, iade edilecek kül türel eserlerin teslimi için yetkili temsilciler tayin ederler. Tarafların Gümrük İdareleri tarafından ele geçirilen kültürel eserler, doğrudan yetkili temsilcilere teslim edilir. Kültürel eserlerin iade edilmesiyle ilgili şikayetler, ihraç eden devlet tarafından incelenir. Madde 8 Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması için birbirlerine ücretsiz karşılıklı yardımda bulunurlar. İşbu Anlaşmaya göre iade edilecek kültürel eserler hiçbir vergiye tabi tutulmaz ve gümrük harcı alınmaz. Madde 9 Taraflar aşağıdaki konuları da kapsayan şekilde, işbu Anlaşmanın uygulanması için bilgi ve tecrübe alış verisinde bulunacaklardır: - Tarafların mevzuatlarına göre, izin belgeleriyle yurt dışına çıkarılabilecek kültürel eserler ile yurt dışına çıkarılması yasaklanan kültürel eserler, - Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithal edilmesine karşı mücadelenin usulleri. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithali ile mücadele konusunda yayınlanmış eserler ve ilmi çalışmalar. Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç veya ithal edilmesinin usulleri ve bu gibi hareketleri defalarca yapan kişiler. Kültürel eserlerin yasa dışı yollardan ihraç ve ithaline karsı mücadele tecrübesi kazanmak amacıyla uzmanların karşılıklı ziyaretleri. Madde 10 İşbu Anlaşmaya, Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değişiklikler veya eklemeler yapılabilir. Madde 11 İşbu Anlaşmanın hükümleri. Tarafların diğer Anlaşmalarla üstlenmiş oldukları sorumluluklarını etkilemez. Madde 12 İşbu Anlaşma, Tarafların, yürürlük 1çin gerekli iç hukuk işlemlerinin tamamlandığını bildiren diplomatik Notaları teati etmelerinden 60 gün sonra yürürlüğe girecektir'. İşbu Anlaşma, sınırsız bir süre için yapılmıştır. Taraflardan herhangi biri tarafından diplomatik yoldan yapılacak yazılı bir bildirimle sona erdirilebilir. Bildirim alındıktan üç ay 6onra Anlaşma yürürlükten kalkar. İşbu Anlaşma, 12 Kasım 1998 tarihinde Aşkabat şehrinde ikişer suret halinde, Türkçe, Türkmence ve Rusça dillerinde imzalanmış olup, her üç metin de aynı derecede geçerlidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ HÜKÜMETİ ADINA ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

23 10 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa :23 COTJIADJEHHE Meacoy npaaatejibctbom Typeujcofi PecnyÖJiHKH H npashtejibcmom TypıufeHHCTaııa o cotpyjunnecrae TaMOxeHiıux CJIYKS no BonpocaM 3aaepxaHiuı H aoibpata He3aKOHHO BHBO3HMI>(X H BB03HMLK KyjlbTVpRbIX H,e»HOCTCİİ ripabhtejibctbo Typeıucoft Pecnyöjmıoı u nj.abirrejii.ctbo TypKMeHHCTana, HMeHyeMbie B JiajibHeHiııeM CTOpOHaMH, ommenan, tmo HejaıcoHHbtü eub03, mpanzum u eeo3 KyjibmypHbuc nehhocmeü HûHooım y KyAtmypHOMy docmostuun ttapodos, oxpam Komppoıo OOJMOHN codeücmeoeamb mamoxehhue u UHbte KOMnemeHmHbte opzahbt zocydapcme, npuhumoh BO emmmue no/ıoxentm KOHBCHUMU JOHECKO o Mepax, HanpaejıeHHbix HÛ sanpemenue u npedynpeycdehue HC3QKOHHOZO eeosa, eueosa u nepedmu npaea coâcmeehhocmu Ha KyjibtnypHb ifehhocmu, om 14 Hon6pn 1970 loda, cmpemncb ycunumb 6opb6y c mmkohhum npoeo30m KyAtmypHbu u,ehhocmeü nepe3 eocydapcmeehhbie apamınbt u yıcpenumb mamoycehhoe compydhutecmeo e 3moû osjıacmu, corjıauumcı» o HiOKecjie.nyiorjj.eM: CraThH 1 JlflH uejıeit HacTOHiuero CorJiauıeHHH c^eayıomue TepMMHU o3hataıot: 1) TepMHH "KynbTypHMe UCHHOCTH" 03HaıaeT UCHHOCTH pejihnıo3horo HJIH CBeTCKoro jtapaıcrepa, KOTopue paccmatphbatotcsı BHyTpeHHHM sakohojjatejibctbom CropoH KaK npeactarnaıouime 3HaMeHHe JJJIH apxeojıorhh, B TOM HHcne flohcrophieckoro nephojja, HcropHH, jihtepaîypbi, HCKyccTBa H Hayxn; 2) TepMHH "rocynapctbo BbiBOîa" 03HaıaeT rocyjıapctbo (Typeuıcyıo Pecny&iHKy HJIU TypKMeHHcraH), K3 KOToporo KyjibTypHMe UCHHOCTH 6buın BbiBeseHM nepbohatajibho; 3) TepMHH "rocyjıapctbo TpaH3HTa" 03HaMaeı rocyflapctbo (Typemcyıo PecnyojMKy HJIH TypKMeHHCTaH), 4epe3 TeppHTopHio KOToporo KyjibTypHbte UCHHOCTH cjıcayıot H3 rocyaapctba BMBO33 B npynıe rocynapctba; 4) TepMHH "rocynapctbo BB03a" o3haıaet rocynapctbo (Typemcyıo PecnyBjiHicy HJIH TypKMeHHCTaH), B KOTopoe KyjibTypHbie uehhoc 6buw BBe3eHW; 5) TepMHH "He3aKOHHblfl npob03 KVJIbTypHbK UeHHOCTeH" 03Ha4aeT BMB03, TpaH3HT H BB03 T3KHX uehhoctefl, cobepuıehhme B ııapyuıehhe rtojiojicehhh HacTOsmero CorJiameHHH, npyrhx MexaynapoiiHbix o6sbatenbctb CîopoH H HX BHyrpeHHero 3aKOHOAaTeJibCTBa; 6) TepMHH "B03BpaT KyjibTypHbix uehhoctefl" 03HasaeT (pakthiecıcyıo nepe^aıy rocyjjapctby BbiBOBa rocy^apctbom BBoaa HJIH TpaH3HTa KyjibTypHbix uehhocrefl, 3a^ep*aHHbix B CB83H c HX He3BK0HHblM npob030m. CTaTM 2 B COOTBeTCTBHH C HaUHOHaJlbHblM 3aKOH0,D.aTejlbCTB0M CTOpOH KOHTpOJlb 3a KyVIbTypHblMH UeHHOCTHMH, BHB03 KOTOpbIX He 3anpeUl,eH, OCyTJieCTBJIJieTCfl COOTBeTCTBylOUlHM MHHHCTepCTBOM HJIH oprahh3auneh. CraTia 3 KyjTbTypHbie uehhoc B cııymanx, npeflycmotpehhbix 3aK0HoaaTejibcrBOM TypeıiKoft PecnyfjjiHKH H TypKMeHHCTaHa, Moryr BUBosHTbcn H3 3THX rocyaapctb Ha ochobamih yctahob/ıehhux HMH pa3peuihtejibhux flokvmehtob. CraTMi 4 Pa3peuiHTeAbHkie /joıcymehtm Ha BMBO3 KyjibTypHbix uehhocreh BbinaıoTCH yno^homowehhwmh Ha TO oprahamh rocy/ıapctba BbiB03a. : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: TaMoxeHHue cnyx6u CTODOH npeflocrabnaıot apyr jrpvry o6pa3ubi fjjıahkob pa3pewhtejibhux AOKyMeHTOB H OTTHCKH nehbtefl, KOTOpUMH OHK MBCpJlIOTCJI. Cmu 5 <PH3H«jecKHe JiHua HJIH npeactbbhtejih»phahmeckm JIHU, nepebcoamhe ıcyjibtyphue uehhocth, o6«3ahbi 3ajiBJKrrb o HMHMHH y HHX Tatnx UCHHOCTCH H npeirbhbjıgtb HX BMecre c paspeuıchhamh Ha BMBO3 ana KOHTDOJUI TaMoxcHHUM ympe«aehhhm cootbetctbchho TypeuKoft PecnyfinHKH HJIH TypKMeHHCTaHa. CraTuı 6 CTODOHu nphmyr Mepu K Tomy, <rro6bi o6ecne<»m> BosapaıueHHe B rocyaapctbo BMBOM o6hapyxehhux KyjibTypHbix uckhocreft, HC conpoboamaembk paspeuihtcjibhbimh AOicyMCHTaMH Ha BUB03. FIpH otcytctbhh paspeuihtejibhbr noıcymchtob Ha BUBO3 KyjibTypHbix uehhocrefl rocyflapctbo BBoaa HJIH rocyaapctbo TpaH3HTa ne nponyckact HX, 3aaepxHBaeT H HCMejuıeHHo H3BcwaeT o TaıcoM 3aAepjKaHHH rocy/ıapctbo BMB03a. B CJiyvajU nphbjiehchhji K yrojiobhoit HJİH ajtmhhhctpathbhoh OTBCTCTBeHHOCTH 3a TaMo»ceHHbie npabohapyuıehhfl JIHU, KOTOPUC BBCMH HJIH npobeınh TpaH3HTOM ıcyjibtyphbie UCHHOC TH, HC conpobohcaaemme pajpeujhtejibhbimh AoKyMCHTaMH, B03BpauıeHHc 3THX uehhocteb B rocyaapctbo Bbisoja npoh3bojj.htc» nocjıe BCTyruıeHHiı B 3BKOHHVIO cwjıy peıuehhs 06 OTBCTCTBCH- HOCTH ykaaahhbjjt JIHU. CT«TUI 7 CTOPOHM HaaHaMaıoT CBOHX ynojthomoqehhbix Bo3BpaıuacMbix KyjibTypHbix UCHHOCTCH. nrjeactabhtcjier onu nepcaaih H npncma 3aaepxaHHbte TaM03KCHHbiMH oprahamh CTODOH KyJibTypHbie UCHHOCTH B03BpamaıoTCJi HCnoCpeJlCTBeHHO ynojihomohchhmm npeactabhtcjiflm H BCe npctch3hh, CBH3aHHbie C BOSBpaTOM KyjibiypHbU uehhoctefl, paccmatphbaıotcn rocyaapctbom BUBOîa. Cnrruı 8 CropoHbi 6e3B03Me3aHo okasubaıot ııpyr npyıy B3aHMHyıo nomouib no nphmehchhio HacTouuıero CorJiauıeHH». KyjibTypHbie UCHHOCTH, B03BpauıaeMbie B COOTBCTCTBMH C HacroıuuHM CornauıeHHeM, He o6jiaraıotcn HHKaKHMH coopamh, a Taıoce c HHX He B3HMaıoTCn TaMoxeHHbie nouumhbi H HajıorH. CraTM 9 CTODOHH 6yjıyT ocyıuectbjihtb oömeh onbrrom H HHtpopMauHeft no BbinojiHCHHio HacrroHiuero CorjıauıeHHH, BKJHOiaıomHM B ce6n: HHIpopMaUMlO O KyJlbTYpHWX uehhoctj!x, KOTOpbie B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOJJ.aTejIbCTBOM CTODOH MoryT BHBOSHTCH 3a rpahhuy no pa3peuihtejibhbim AOicyMeHTaM, a Taoce o KyjibTypHwx uehhoct«x, KOTopbie He nojyıe*at 3M30By; HHCpOpMaUHK) O MeTOJiaX 6opb6bI C He3aKOHHMM BblBO30M H BB030M KyjlbTypHblX uehhocteb; ny6jihkauhh, HayMHue H yme6hbie pa6o no BonpocaM 6opb6w c HeıaKOHHbiM BHBOSOM H BBO30M KyJlbTypHblX UeHHOCTeH; HHdpopınauHK) o cnoco6ax He3aKOHHoro BWB03a H BB03a KyjibTypHbix UCHHOCTCH, a Taıotce o JiHuax, Heo/iHOKpaTHo 3aHHMawııiHXC» Ta KM M M onepauhhmh; BH3HTU CtieUHajlHCTOB B UejlHX nph06petchmi onblta 6opb6bl BB030M KyJlbTypHblX UCHHOCTCH. C HesaKOHHblM BblBOJOM H CTSTbH 10 rio B3aHMHOMy corjıachio CTODOH B HacToauıee CorjıauıeHHe Moryr BHOCHTbCH H3MCHCHHII H HOnOJIHeHHH. Yürütme ve tdare Bötümü Sayfa : 14

25 10Temmuz 1999-Sayı RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 CTOTMI 11 ncyioxehhh HacToameroCorjıauıeHHfl HC 3aTparHBaK)T o6s3ate;ibctb, nphhutbix dopohamh B COOTBCTCTBHH C APyTHMH COMallieHHHMH. Cmuı 12 HacTonmee ConıaıueHHe scrynaet B CHJiy no HCTCMCHHHuıecTHAecırrH aheft co AHU oömeha CropoHaMH AHnjıoMaTHMecKMMH HOTaMH, ybcflomjwioiuhmh, <rro Bce BHyTpHrocyaapcTBeHHwe npoueflyph, Heo6xoAHMbte AAH ero BcrynneHHH B cftny, BMnoAHeHM HacTOÄtuee ComauıeHHe 3aıcnıoMeHo Ha HeonpeAeACHHMll cpok. OHO MOXCT 6wn> npekpaıuehoaktâoft H3 Cropcm nyrem nncbmchhoro ybgaomachhh no AHnAOMaTHMecKHM KaHanaM H ırpekpatht cboe aeftctbhe no HCTCMCKHM Tpex MecnueB c MOMema noaymemw TaKoro ybcaomachhfl. CoBepuıeHo B r AıuraöaTe " " Hon6p» 1998 r B AByx noaahhhbix awemnnupax, KaxAbiß Ha TypKMCMCKOM, TypeUKOM U pycckom SttMKaX, nphiem BCe TCKCTBI HMMOT OAHHaKOBylO CHJiy. 3a IlpaBirrenbCTBO TypeuKofl PecnyöjiHKH 3a HpaBHTGJlbCTBO TypKMeHHcraHa EHKanya xnaun rnabjiee eerempıues Mearan rummatjiuknapu cakjiamsk xem-ae raarapınakmecejıejıcpb 6owHHa rympyxtynnyıuıaphibhtu xuahataauuiuru x a KUBAS Typue Pecny6jiBKacuBUA XoicyMeTB 6wen TypiCMeBBCTaBUH XsiryMeiBBBB. apacubasku bl Jl A JIA IH bl K MynnaH 6eiuiaK Tapaitnap mmiam atnawsüfunsca Typime PecnyBjiBKacbiHhiA XeicyMero ee TypnueaacTaBUii XeKYHCTB, Medemi zbimmamjibiioiapbiif 6uKanyıı tuttun nidiumezu, ycnıynden lempwwetu «e temupwuteiu, lopavuaiuha dea/ietwiepuif lympyx xcm-de 6ewieKU bizmunp/ibi Bdapaaepu xpd<m snune/iu 6OAOH, xa/naiapyn Medenu 6aÜAhiKAapwio 3&nm emupüap duüun foi/ia«, MedeHU ibimmamnuk/ıapun 6moHyH lemupwtmewhuq, animn tudwimeiutiuq ee ojiopo seiwiwc xykyzbmun 6epwiMezuHUH ladazau 3dtUMtzune xem-de Bifyimn OAUHMOZUHO zmyicdupwieh tapeaep xakbihda 10HECKO- Ubin 1970übubin 14 Hax6puHdoKU KoHseHifmcbiHun dyxynjiepimu hasapa onun, Medenu zummanuibnoiaputi daanem cepxeiwiepuhwf ycmyudeh 6uKanyit zenupwimezuhe tapmbi tepciuu zyü>uiehdupm3te»e 6y 6o6amda zympyx.xbiimamdatwibttühu nyzmmaniupmazananuthın, tayjiip 6apaoa uflajamauaap: 1 MaAAa Uly blflanaiuuruh MaKcaTJiapii ykh uiy SAanranap myjiapu awiaaflp 1) "MCACHH rummotjünoiap" AUCH aaajira TapannapuH HtepKH KaHynJiapu apkam>i apxeojioraa, man caiina xacreupjmkbifloapeaeniuuih apxcojiorhh, Tapbrx,aueövisn, cyhrat BC binum yum sxmnctjm xacaruiainjam JOIHH s-bß AymeBH XSCIICTASKH rummambdcnapu aünaanp, 2) "amam rmmtfiah semci" ananracu SJYHACH MCACHH rhimmat/mkjiapbih KitK«6amm aumun nuuuich ASBJICTH (TypKiie Pecny6jiHKacbmf>i «-na TYPKMCHMcraHbi) ann<wtp, 3) "ycrykach rcmptumsh ASBACT" aaaflracbi MCACHH rummatjibdtnapbi amm TWUVUUH AOBACTACH 6eÄAeKH ASBACTAepe Ö3 ycrvuach retnpüsh ASBACTH (TYPKKC PecrryönHKacuHw n-m TypKMeHHCTaKbi) awiaahp; Yürütme veidare Bölümü Sayfa 15

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz Sayı: ) "rentpıurash noaarr* aıuuıracu MeAem» rummarnboaıap rempnaeh AOMCTH (Typıcue Pecrry&rogcacuHU «-fla TvpKMCHHCTaHbi) amıaahp; 5) M M enehm rbtmmatirkkjiapuh ÖKKaHVH flauıajimanj* anajıracu ııry bljıajıaıuurbih, TaparuıapuH 6eHJicKH xajrxapa 6opwaMajıapHHUH. Be aaapuh. HiepKH KaHyHnapuHUH AY 3r yhjiephhh fjooyn, uıefijıe njmmarmrx^apuh ajmun nıa>urxerhhh, VCTVHACH re<ofphjmerhhh BC renıpmrmerhkh anıajıap; 6) "MCACHH rummarmocjiapu raarapmak" aaajrracu MCACHH rummnnuknapbm 6HKÛHVH sauıajmanı cc6snjih cakjlahunah Mefleıuı nimmarrıonuıapuh rempııneh a-aa vctyhneh remiıphjich AGBJICTH TapanuHASH a/urun nirotneh nebjienme x&kuxataa 6epHjrMenum ajtnaaap. 2 «Ana TaparuıapuH MHJIJUI Kaırymıaptma AaAuKAUKAa ajurun nudijimcru rajıarah SAHAMCAIUX MCACHH rummütjitauıapa Acnuıum MimııcTpflincncp «A» rypama/ıap raaermurnk oafiapnep. 3 MiAAa Typıcue Pecny6OTKacunwH Be TvpKMCHiıcTaıam KaHymıapbiHna ro3 ahvhae TyryflaH Kajıarnapna MCACHH rummarnukiıap 6y AOBACTHCPACH onapuh oenjıah botusıp 6cpııxcıı pecmh Karuınapu 3CBCUHAB aanun ntahiuuı 6miHep. 4 MaAAa MCACHH rummar^bdcjiapu niamirfish flobjietuh MVHa urrbuipnu SAHJICH SAapacu 6epf»p. an un IUTMCK VHHH urruııp 6epi(*H pecmh Karauıapu anap MHIDI TaparuıapuH rympvk ryjurykjiapu botkuıp 6epHHCH pecmh KaruuıapuH 6naıoytaptrHtiH HycraııapuHU ve uıonapu Taccıomam MexypjıepHHiiH uıekhjuiephhh 6HpH-6ııpıuıc rjepftspncp. 5 amata MeACHH rammatabdtrıapu ajiun 6ap*H njaxcu aaamjiap a-aa 3Aapa rephyumrtukh TaparuıapuH BCKHJUicpH eajıephhae mett/ıe rummctaukjiapuh 6apAuru xaxunaa AerHiuDuıiTKAc TypKHe Pecıry6AHKacuHUH a-aa TypıtMemıcTaHUH rvwpvv»napajıapuha ajrrmajiburjjpjiap BC art un nmnre HmupHaMaJiap ÖHJICH 6wıejntKne ojıapu rajemimioc 3TMCK YHHH repkc3mennınıpjiep. 6 MaAAa Tapannap DOJHjıa anıam niajuimerh VHHH urruap SAHUCH DCCMM Karuanapu 6oJiMaAUK, fiyıe ıuxapuaah MCACHH rumm8tauxjiapı>ih uıtam nuoınch nesnenmc rahtapblnmartooj yn^kyh TIMCK 6a6aTAa»peJiepH repcpjıep. MCACHH rtjmmstjttdcnapij ajnoı nnmek VHHH umup 6epK)KH pecmh Karbiınap 6ojiMajrjux xanaruhna rcrhphjich AOBACT a-aa ycryhneh rchhpıurnsh AOBJICT OJiapu rchhpmefop, cakjıa^p Be ıueajıe caıcnama xakuhaa ajdooi niahjrüsh Asanere xuuı 3TM3K xa6ap öepfiap ÜHUHAS urruap 9iaıa(H pecmh Karuajıapu rsoflmaauk MCACHH rummatjibncnapu renıpeh ü-aa AeBACTAepHH vcryhaeh rcmpeh aaaknap rympyk AYJryHJiepHHMH 6o3yjr>ıanj VHHH YeHajrr <t-fla ajjmhhhcrpathb KoranKapiHJDire HCKHACH xajıatuhaa 6y njmmotjihumap repkcah^eh aaamnapuh, TKoramopiHJiHnı 6apaaaK!j \B3rfinep KAHVHU ryitace rupchhaach COH ajihim nunuıeh JIGB/ICTHHC rahtapujuıp. 7 MaAAa Tapannap rafttapuuum MCACHH rmmmatjifcncnapij 6cp»ıeK XCM-AC Ka6y^ STMCK VHHH 03 brrrblhpjitı BCKiuuıepHHH 6ejuıcfi3p^ep, TapanJiapun rvmpyk aaapanapu TaparruHaaH caknahunah MCACHH rittimatatrkaap rohyaeh-rehh trrtbuıpjıu BCKHAJiep TapantrKflaH rahtapujwp XCM-AC MCACHH nammatjibnuıapbih rafrtapbijimaru 6HJICH 6arflaHUiınjKJrij SXJIH Hsnuıerancnepe onap ajmun niffjwfiah ASB^ICT TaparujHAaıı rapaflap. 8 MaAAa Tapannap ury blnajıamuru ynanmax. öoıohha 6MPH-6HPKHC Myn KGMCK 6epH3p^ep. Uly tljıanaıırtıra ^aftjjıonjkaa rairraptuııih MCACHH rummatnuknap VHHH XIIH xıvm Httrmuıap, ujeftne XCM rympvk nahjiapu BC cajrrbrr^apıj ajnjhmaap. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 1 û

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

Kanun. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005

Kanun. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005 Kanun Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005 MADDE 1. 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun; a) Ek 17 nci maddesinin son fıkrasında

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar

T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar T.C.. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Şubat 2000 PAZAR Sayı: 23956 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 16 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28655 KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28655 POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU Kanun No: 4904 Kabul Tarihi: 25.6.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 05.07.2003-25159 BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

4/16/2015 ::Mevzuat Display::

4/16/2015 ::Mevzuat Display:: Kanun Adı: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 Resmi Gazete No: 29327 Resmi Gazete Tarihi: 15/4/2015 Madde 1 11/4/1928

Detaylı

6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler

6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler Duyuru No: 2015/31 İstanbul, 17/04/2015 İçeriğinde bazı vergisel düzenlemeler

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 11/4/1928 tarihli ve

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 11/4/1928 tarihli ve

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 11/4/1928 tarihli ve

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 11/4/1928 tarihli ve

Detaylı

KANUN. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015

KANUN. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6639 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 11/4/1928 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089. Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089. Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/089 Ref: 4/089 Konu: 6639 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6639 Sayılı Bazı

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı