A USTOS Daha büyü ü yok. Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi. Hipodrom TV yay nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A USTOS 2006. Daha büyü ü yok. Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi. Hipodrom TV yay nda"

Transkript

1 A USTOS 2006 Daha büyü ü yok Hipodrom TV yay nda Haberi 2 nci sayfada Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi Haberi 10 uncu sayfada Yapt yeniliklere bir yenisini daha ekleyen Türkiye Jokey Kulübü Türkiye nin en büyük LED ekran n yar flseverlerin hizmetine sundu. 12 metre geniflli inde ve 8,5 metre yüksekli indeki 102 metrekarelik dev LED ekran hipodroma gelen yar flseverlere farkl bir yar fl heyecan yaflat yor. Haberi 6 da

2 Büyük iflbirli i yay nda At yar fllar Eylül bafl ndan itibaren Hipodrom TV'de de yay nlanmaya baflland. 24 saat yay n yapan Hipodrom TV de canl at yar fllar, konuklar n kat laca sohbet programlar, filmler ve belgeseller yer alacak 2 Do an Grubu ad na Mehmet Ali Yalç nda ile Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, at yar fllar n n Hipodrom TV'de yay nlanmas için 8 A ustos günü TJK Çengelköy Sosyal tesislerinde anlaflma imzalad. Hipodrom TV de at yar fllar n n naklen yay n d fl nda film, belgesel, röportajlar ve canl yay nlarla k sacas atç l k ile ilgili herfley yar flseverlere flifresiz olarak veriliyor. Kanal n Türksat uydusundan yay n yapmas daha çok izleyiciye ulaflmas n sa l yor. Ayr ca Digitürk üzerinden yay nda olan TJK TV de yay nlara devam edecek.

3 nlaflman n ard ndan bir konufl- yapan Türkiye Jokey Kulübü Ama Baflkan Umur Tamer : Türkiye Jokey Kulübü ve Do an Medya Holding iflbirli inin, at yar fllar n toplumun en sevdi i e lence araçlar ndan biri haline getirece i inanc n tafl yoruz. Bu dinamik iflbirli inin sonucu olarak, atç l k farkl boyutlar yla yurt sath na yay lacak ve ülke ekonomisine katk s üretim, tüketim ve istihdam bak m ndan artacakt r. Türkiye Jokey Kulübü ile Do an Yay n Holding aras nda gerçeklefltirilen bu güç birli i sayesinde çok daha yayg n bir kesime ulaflmay, ulaflaca m z her vatandafl m z do ru flekilde bilgilendirmeyi, atç l k sporunu sevdirmeyi, hobi olarak benimsetmeyi hedefliyoruz dedi. Do an Yay n Holding Baflkan Mehmet Ali Yalç nda ise: Hipodrom TV Kanal D tematik kanallar n n içinde yer alacak bir spor kanal. Hipodrom TV'nin yapaca 24 saat kesintisiz yay n ile at yar fllar heyecan hak etti i noktaya tafl yacak" diye konufltu. Hipodrom TV, at yar fl oyunlar - n n alternatif kanallar (internet, cep telefonu, ça r merkezi ve interaktif TV) arac l ile oynat lmas için, lisans almak üzere anlaflt. Türkiye'de at yar fllar 1976'da TJK Veliefendi Hipodromu'nda kurulan kapal devre renkli TV sistemi ile stanbul'daki koflular n canl, di er illerdekilerin sonraki günlerde banttan yay nlanmas yla bafllam flt. Türkiye Jokey Kulübü, halen oldu u gibi TJK TV'nin de yay n n sürdürece ini aç klad. Soldan sa a: DTV Yay n Gurubu Baflkan Murat Sayg, TJK Yönetim Kurulu üyesi U ur Alp Atan, DYH Baflkan Mehmet Ali Yalç nda, TJK Baflkan Umur Tamer, TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar ve TJK Yönetim Kurulu üyesi Erdo an fienocakl törenin ard ndan topluca objektiflere poz verdi. 3

4 mza törenini çok say da medya mensubuda takip etti. mza töreni ard ndan heyetler topluca yemek yedi. Uydu ayar nas l yap lacak? MENÜ den AYARLAR a girin, ANTEN AYARLARI n seçtikten sonra UYDU bölümünü TÜRKSAT 2A olarak, LNB T P ni UNIVERSAL olarak belirleyin. AYARLAR menüsünden OTOMAT K TARAMAYI y seçin, UYDU bölümünden TÜRKSAT 2A y seçin, TARA tufluna bas p tarama iflleminin bitmesini bekleyin. Tarama ifllemi bittikten sonra EXIT tufluyla ç k n. TÜRKSAT 2A 42 Do u Uydusu Frekans : MHz Polarizasyon: Hor (Yatay) Symbol Rate : MS FEC : 5/6 ve Alo D : (0212) den de bilgi alabilirsiniz. At yar fllar n Radyo CNNTÜRK FM 92.5 yay n ndan dinleyebilirsiniz. 4

5 Resim yar flmas na kat lma süresi 11 Eylül de bitiyor ürkiye Jokey Kulübü nün, Avru- Birli i sürecinde bulunan Tür- Tpa kiye nin uluslararas düzeydeki sanatsal ve kültürel birikimine katk da bulunmak,türk sanatç lar n özendirmek, Türk Sanat na özgün eserler kazand rmak amac yla açt geleneksel resim yar flmas na kat lma süresi 11 Eylül Pazartesi günü sona eriyor. Elden teslim At, At yar fl, At Yetifltiricili i ve Hipodromlar konulu yar flmaya kat lan sanatç lar n eserlerini stanbul Veliefendi Hipodromu Türkiye Jokey Kulübü Müzesi ile Ankara 75 nci Y l, zmir fiirinyer, Adana Yefliloba ve Bursa Osmangazi Hipodrom Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerekiyor. Kargo ve postayla yap lacak baflvurular kabul edilmeyecek, eserlerin iadeleri kargo ile yap lmayacak. TJK Asli Üyesi Utku DO DU, TJK Asli Üyesi Dr. Ergon MENG, Marmara Üniversitesi A.E.F. Ö retim Üyesi Yrd.Doç. H. Avni ÖZ- TOPÇU, Mimar Sinan Güzel San. Ünv. Ö retim Üyesi, Ressam Alaattin AKSOY, Elefltirmen Haflim Nur GÜREL ve Ressam, Restoratör Bayram KARfi T ten oluflan seçici kurulun çal flmalar n n ard ndan sonuçlar bas n yoluyla 20 Eylül 2006 tarihinde ilan edilecek ayn zamanda TJK n n adresli web sitesinde yay nlanacak. Ödül alan ve sergilenmesine karar verilen eserler d fl nda kalan eserler 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren 15 gün süre ile teslim edilen merkezlerden makbuz karfl l nda iade edilecek. Geçen yar flman n birincisi Ressam smail Avc geçen yar flmaya kat lan 628 eser aras nda birinci seçilmifl ve ödülünü TJK baflkan Umur Tamer in elinden alm flt. Bu y l daha fazla kat l m olmas bekleniyor. 5

6 Türkiye nin en büyük LED ekran Veliefendi ve Ankara da Türkiye nin en büyük LED ekran Veliefendi ve Ankara Hipodromu nda hizmete girdi. Bundan böyle yar fl izlemek çok daha keyfili olacak ürkiye Jokey Kulübü Tyapt yeniliklere bir yenisini daha ekledi ve Türkiye nin en büyük LED ekranlar n yar flseverlerin hizmetine sundu. 12 metre geniflli inde ve 8,5 metre yüksekli inde infla edilen dev ekranlar hipodromlara gelen konuklar farkl bir yar fl heyecan yaflatacak. Ankara 75. Y l Hipodromu nda da çal flmalar tamamlanan ekranlarla yar flseverler özellikle uzak noktalardaki yar fl ak fl n yak ndan takip etme f rsat bulacak. Mitsubishi firmas taraf ndan imal edilen LED ekran için ilk olarak çelik konstrüksiyonlar yerlefltirildi ve ard ndan LED display modülleri monte 6

7 Dünya Binicilik Oyunlar n n yap ld Aachen deki LED ekran 70 metrekare boyutunda. TJK n n LED ekranlar ise bundan tam 32 fler metrekare daha büyük. edildi. Cephe kaplamas ve klima sisteminin ard ndan çekilen elektrik ba lant s ile ilk deneme yay nda be eni toplayan ekran, yar fl pistinin ortas nda yer alan score boardlar n hemen yan nda. Veliefendi Hipodromu ve Ankara 75. Y l Hipodromu na yap lan LED ekran n Türkiye deki en büyük ekran oldu unu aç klayan firma yetkilileri çal flmalar n bitti ini ve Eylül ay itibariyle yay nlara baflland n söyledi. Ekranlar en parlak günefl fl nda bile net görüntü veriyor, her iklim koflulunda kullan labiliyor. LED ekran n uluslararas ilk s nav Enternasyonal Koflular 10 Eylül günü koflulacak Enternasyonal koflular yine renkli görüntülere ve çekiflmeli yar fllara sahne olacak. Dev ekran ilk s nav n bu koflularda verecek ürkiye Jokey Kulübü nün en Tönemli koflular aras nda yer alan Enternasyonal Bo aziçi, Topkap ve Malazgirt Koflu lar - n n kesin kay tlar yap ld. Koflu deklaresi ise 8 Eylül Cuma günü aç klanacak. Yar flseverler bu y l da yurt d fl ndan gelen safkan ngiliz ve Arap atlar n n safkanlar - m zla mücadelesini nefeslerini tutarak izleyecek. Enternasyonal Bo aiçi Koflusu nu geçti imiz y l Meerbusch Haras n n sahibi oldu u SENEX (d.a. Pelder (IRE)-Septima (GER)) isimli safkan jokey Andreas Suborics ile ikinci kez üst üste kazanmay baflarm flt. Çim pistteki 2400 metrelik koflunun derecesi ise olmufltu. 3 ve yukar yaflta ngiliz atlar n n kat ld kofluyu 2002 ve 2003 y llar nda kazanan Grand Ekinoks ikinci, Rhodesian Winner (GER) üçüncü, Win River Win ise Dahess Kafkasl dördüncü olarak tamamlam flt. Enternasyonal Topkap Koflusu nun geçti imiz y lki flampiyonu Brunel (IRE) (d.a. Marju (IRE)-Castlerahan (IRE) isimli safkan jokey Andreas Suborics ile lük derece ile olmufltu. 3 ve yukar yafll ngiliz atlar - n n kat ld 1600 metre çim pist koflunda Ryono (USA) ikinci, Luxor üçüncü, Ribella da dördüncüydü. Geçen sene çim pistteki 3 ve yukar Arap atlar n n kat ld 1600 metre mesafeli Enternasyonal Malazgirt Koflusu nu fieyh Abdullah Al Thani nin Dahess (GB) (k.a. Amer (SDA) - Danie Du Cassou (FR) isimli at jokey David Bouland ile lik derece yaparak alm flt. fieyh Abdullah Al Thani nin safkan bu y l da yar fl n en büyük favorisi. Son zamanlar da yapt baflar l koflularla göz dolduran safkan - m z Kafkasl ise otoriteler taraf ndan Dahess in en büyük rakibi olarak gösteriliyor. 7

8 Atatürk Kupas na TJK deste i Türkiye Binicilik Federasyonu ve Sipahi Oca taraf ndan Türkiye Jokey Kulübü katk lar yla bu y l 40 nc s düzenlenen Atatürk Kupas n n sahibi Mert Al c o lu oldu. eçti imiz günlerde Sipahi Oca GMaslak Maneji nde düzenlenen turnuvada elde etti i birincilikle Al c o lu üst üste 3 kez birinci olarak daimi kupa sahibi oldu. CHP Genel Baflkan Deniz Baykal, CHP Milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Ali Topuz, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk, Avc lar Belediye Baflkan Mustafa De irmenci, Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, CHP l Baflkan fiinasi Öktem, T GEM Genel Müdürü smail Hakk Say n, TJK ad na Genel Sekreter A. Hücum Tulgar ve Genel Müdür Turgay Kop ile çok say da vatandafl n kat ld programda atlar k yas ya mücadele etti. Atatürk Kupas 1 incisi Mert Al c o lu son engeli aflarken tribünleri dolduran herkes nefesini tuttu. 8

9 Soldan sa a: Binicilik Federasyonu Baflkan Arma an Özgörkey, YKK Baflkan ve T GEM Genel Müdürü smail Hakk Say n, TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Sipahi Oca Baflkan Kas m Kolcuo lu ve TJK Genel Müdürü Turgay Kop. Böyle bir etkinli e imza atmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Sipahi Oca Binicilik Kulübü Baflkan Kas m Kolcuo lu, müsabakalarda desteklerini esirgemeyen TJK ya teflekkür ederek konuflmas na flöyle devam etti, Binicilik dünyas içinde çok önemli bir yere sahip olan ve 1966 y l ndan bu yana at ile insan aras nda s cak bir köprü kuran bu kupa gerek zorluk derecesi ve gerekse Atatürk ad na manevi bir sorumluluk yerine getirmenin k - vanc ile ayr bir anlam tafl yor. Bu kupada bizleri yaln z b rakmayan TJK ya teflekkürlerimizi sunuyoruz diye konufltu. Müsabakalar sonucu 2 ncili i elde eden binici Sencer Can ödülünü TJK Genel Müdürü Turgay Kop un elinden al rken 3 ncü olan binici Serra Önkal da ödülünü Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk den ald. CHP Genel Baflkan Deniz Baykal Kandil münasebetiyle ikram edilen simiti afiyetle yerken, yar fl heyecanla izledi. Atatürk Kupas 1 incisi Mert Al c o lu na kupas n TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Sipahi Oca Baflkan Kas m Kolcuo lu birlikte verdi. 9

10 Almanya Dünya Equestrian Oyunlar ndan 260 milyon Euro kazand 20 A ustos- 3 Eylül tarihleri aras nda Almanya n n Aachen kentinde yap - lan oyunlara 40 ülkeden 900 at ve 800 sporcu kat ld, 150 bini turist toplam 500 bin sporsever ve 1300 gazeteci izledi. 157 ülke televizyonunda canl yay nlanan bu oyunlarda tek bir Türk sporcusu ne yaz k ki yoktu. Oyunlara ev sahipli i yapan Almanya n n kasas na 260 milyon Euro (500 milyon YTL) girdi. spanyol Miguel Vila Ubach 41 ülkenin tak m n geçerek bu zorlu yar fl kazand. tl Sporlar Dünya fiampiyonas A World Equestrian Games 2006 bu y l Almanya n n Aachen kentinde yap ld. 7 ayr disiplindeki yar fllar kapsayan bu dev organizasyon 3 Eylül akflam düzenlenen kapan fl törenlerleriyle sona erdi. Dünya Futbol fiampiyonas n n ard ndan böyle büyük bir organizasyon düzenleyen Almanya n n kasas na net 260 milyon Euro girece i belirtildi. Oyunlar 157 ülkenin televizyonunda yay nland ve Almanya tek cent harcamadan dünya çap nda muazzam bir reklam kampanyas yapma olana buldu. Oyunlara, sadece Amerika, Fransa, ngilitere ve Kanada gibi geliflmifl ülkeler de il, Suriye, Katar, Uk- 10

11 Oyunlar n Almanya ya gelmesinde katk s olanlara Baflbakan Andre Merkel (solda) taraf ndan teflekkür plaketi verildi. Teflekkür plaketi alanlardan biri de Franz Beckanbauer di. (sa da) bayra m z rayna, Yunanistan, Namibya, Litvanya, fiili ve Birleflik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulundu u 42 ülke atlar ve sporcular ile bayraklar n dalgaland rd. Geçti imiz günlerde Avrupa Y ld zlar Binicilik fiampiyonas na ev sahipli i yapan Türkiye nin ne atlar ne de sporcular ile bu dünya flampiyonas na kat lmamas üzüntü yaratt. fiampiyonaya kat lan 800 sporcu aras nda 50 yafl n aflm fl bayanlar kadar çocukluktan henüz ç km fl genç binicilerin bulundu unu gören Türk izleyiciler Sporda amaç kazanmak kadar kat lmakt r. Türkiye de baz disiplinlerde yar - flacak ve baflar l sonuçlar alacak çok say - da binicimiz varken, görememek içimizi burktu dediler. LK KEZ 1990 DA DÜZENLEND Dünya Equestrian oyunlar n n ilki, 1990 y l nda sveç in baflkenti Stockholm de düzenlendi. Oyunlar n büyük ilgi görmesi üzerine, dört y lda bir tekrarlanmas kararlaflt r ld te Holanda n n Den Haag kenti oyunlara ev sahipli i yapt. Oyunlar 1998 de talya n n baflkenti Roma da, 2002 y - l nda da spanya n n atlar yla ünlü Jerez kendinde düzenlendi Aachen oyunlar n n 160 kilometrelik Endürans yar fllar sadece Almanya da de il, komflu Belçika ve Hollanda topraklar nda da yap ld. MUHTEfiEM AÇILIfi Oyunlar, 20 A ustos günü alt nda yar flmac ülke sporcular n n yapt klar geçifl töreni ve gösterilerle resmen aç ld. Yo un ya mura ra men tribünleri dolduran izleyiciler at ve insan n uyumunu sergileyen töreni gözlerini k rpmadan izledi. 16 dalda alt n madalyan n da - t ld oyunlar n kapan fl törenine Alman Baflbakan Merkel de kat ld. TÜRK YE NEDEN OLMASIN? At yar fllar ve atl sporlar ak ll yat r mlar yaparak bu spora gönül vermifl yüzbinlerce insan ülkelerine çekmeyi baflar yor. Bir çöl ülkesi olan Dubai, varl kl turistlerin yeni hedefi oldu bile verilerine göre 5 milyon turistin geldi i ülke, 3 y l 11

12 içinde bunu 10 milyona çekmeyi hedefliyor. Bir do a ve tarih cenneti olan Türkiye de ak ll yat r mlarla yar flseverleri çekecek uluslar aras organizasyonlar düzenleyecek potansiyele sahip. Türkiye Jokey Kulübü nün bafll ca hedefleri aras nda Japan Cup, Breeders Cup Turf, Breeders Cup Classic, Prix de L Arc de Triomphe, Arlington Million, King George VI & Queen Elisabeth Diamond Stakes gibi 13 kofludan oluflan World Championship Series de yer almak ve Dubai World Cup da oldu u gibi, birkaç hafta süre- Oyunlar da zorluk derecesi en yüksek olan kategori 160 kilometre süren dayan kl l k yar fllar. Bu yar fllar o kadar zor geçiyor ki, yar flmac lar n bindi i atlar kova kova sularla serinletmek gerekiyor. 12

13 cek uluslararas yar fl karnavallar düzenlemek, yüksek gelir grubuna mensup bin yar fl merakl - s n ülkemize çekmek ve Türk yar fllar n marka yapmak bulunuyor. Böyle bir organizasyon için Formula 1 pistine yap lan yaklafl k 300 milyon dolar gibi büyük bir harcama da gerektirmiyor. Türk Tan tma Fonu nun deste iyle, eldeki olanaklar n gelifltirilmesi, stanbul un uluslar aras atl spor yar flmalar na ev sahipli i yapmas na yeterli olacak. Haber ve foto raflar: Ahmet KARABULUT AACHEN DE OBJEKTIFE TAKILANLAR Birleflik Arap Emirlikleri prensi fieyh Rashid Bin Mohd Al Maktoum, yorgun düflen at "Keroual du Breuil" ün veteriner karar yla ihraç edilmesiyle yar fl d fl kald. 13

14 ddial geliyorlar Bu y lki Enternasyonal Koflular nda atlar kadar onlar yetifltiren antrenörler de yar flacak. Aralar nda daha önceki yar fllara kat larak Veliefendi deneyimi edinenler kadar Türkiye de bir sezon boyunca at yetifltirenler de bulunuyor. Hepsinin ortak amac, atlar n n Enternasyonal koflularda potoya birinci olarak ulaflarak kendi kariyerlerine bir de stanbul zaferi eklemek 14 S. V. TARROU Portmer (Malazgirt Koflusu) Fransa da birkaç y ld r Arap atlar n çal flt ran Sandrine Tarrou ülkemize yabanc olmayan birisi. Geçmifl y llarda Malazgirt koflular na kat lan Tarrou nun henüz burada derece yapan bir safkan S.V.Tarrou yok. Sandrine Tarrou, y llar aras nda Fransa da üstüste dört kez flampiyon jokey olmufl ayr ca da iki kez Prix de L Arc de Triompe kazanma baflar s n gösteren tecrübeli isim Thierry Jarnet ile birlikte halen ortak çal fl yor. ALBAN DE MIEULLE Dahess Al Dahma (Malazgirt Koflusu) Alban De Mieulle Enternasyonal Koflusu nu Dahess ile kazanm flt. Al Dahma Alban De Mieulle 48 yafl nda ve çok tecrübeli bir antrenör y - l nda ald antrenörlük lisans ile bugüne kadar yüzlerce at yetifltirmifl. De Mieulle yaz aylar nda Fransa n n Pau bölgesinde 15 at çal flt - r yor. K fl geldi inde Katar a giderek Baflbakan Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani ye ait harada çal flt r c l k yap yor. fieyhe ait 40 safkan n antrenörlü ünü 1995 y l ndan beri sürdüren De Mieulle in en önemli özelli i engelli yar fllar içinde at çal flt rmas. De Mieulle in kariyerindeki en büyük baflar s Djelmila isimli safkanla kazand Maktoum Challenge in Dubai kupas. WILLIAM JARVIS Momtic (Topkap Koflusu) Momtic ve William Jarvis 1960 do umlu W. Jarvis halen 1985 y l nda Newmarket de bulunan Phantom House haras nda babas ndan devrald antrenörlük kariyerini halen devam ettirmekte. Evli ve üç çocuk babas olan Jarvis in çal flt rd atlar aras nda ki en parlak dereceyi, 2 yaflken kazand - Dewhurst Koflusu ve akabinde ikincili e uzand 1994 Erkek Tay Deneme koflular n n ard ndan gitti i Royal Ascot da mücadele verdi i St James Place Koflusu nda da ayna yapmay baflaran Grand Lodge isimli safkand y l nda ülkemizde koflulan Topkap Trophy ye antre etti i Lap of luxury ile kat lan Jarvis, Cadeau isimli safkan n arkas ndan üçüncülük derecesini kazanm flt. MARION ROTERING Rhodesian Winner (Bo aziçi Koflusu) Marion Rotering 44 yafl nda ve halen Kuzey Almanya n n Zerden bölgesinde meslek yaflam n sürdürmekte. Rhodesian Winner özellikle talya da kat ld çok say da ki kofluda elde etti i derecelerinin yan s ra bayan Rotering in de flu ana kadar ki en baflar l safkan durumunda. Bunun yan s ra Rotering

15 için kariyerinde 250 ye yak n birincilik olmas da ayr ca dikkat çekici bir nokta. Bu sene ülkemizi ikinci kez ziyaret eden Marion Rotering geçen sene yine Rhodesian Winner ile kat ld Bo aziçi Koflusu nda Senex ve Grand Ekinoks un ard ndan tabelada kendisine üçüncülü ü kotarm flt. SASCHA SMRCZEK Ryano (Topkap Koflusu) Almanya dan kat lan di er bir ekürünün antrenörü olan 34 yafl nda ki Sascha Smrczek koflu atlar n çal flt rmaya bafllamadan evvel baflar l bir engelli yar fl jokeyiydi y l nda Düsseldorf ta New Stables haras nda görev yapan ve yine ayn sene Fransa da Prix Messidor Koflusu nu kazanan safkan Ryono yu çal flt ran ant. Peter Lautner den görevi devralan Smrczek de 2005 de çal flt rd safkanla Topkap Trophy de mücadele vermek için Veliefendi Hipodromu nun pistinde yerini alm flt.. FABRICE CHAPPET Billy Allen (Topkap Koflusu) 2005 Bo aziçi Koflusu öncesi Rhodesian Winner in ekibi padokta A.Trybuhl Robbie 1963 do umlu Chappet ailesinden kimsenin yar flç l kla ilgisi olmamas na karfl n küçük yafllardan beri bu spora ilgi duymufltur. Öncelikle Amerika'da ilk tecrübelerini antrenör John Nerud ile F.Chappet edindikten sonra 1997 y l nda kendi lisans n alana dek Fransa'da Robert Collet'in yard mc l n yapt. Halen Lamorlaye'de 40 kadar at çal flt rmaktad r. Fabrice Chappet 2005 y l nda, kendisinin çal flt rd ve Avrupa All Weather Series fiampiyonas 'n da befl kofludan dördünü kazanarak beraberinde yaklafl k 100,00 avroya yak n bir ikramiyeyi de getiren Billy Allen isimli safkanla kariyerinin en parlak baflar s n yakalam flt r. ANDREAS TRYBUHL Lazio (Topkap Koflusu) Robbie (Malazgirt Koflusu) 1962 do umlu Andreas Trybuhl antrenör Michael Trybuhl'un küçük kardeflidir sezonunu 54 adet birincilikle tamamlayarak baflar l bir performans sergileyen Andreas flimdiye kadar antre etti i atlarla ikiyüzseksen kofludan birincilik derecesini alarak ayr lm flt r. Almanya'dan Hong Kong'a yeni kariyer aray fl için gitmeden evvel, Andreas Schutz'un çal flt rd atlardan 74ünü seçerek onlar çal flt rmaya halen devam etmektedir. MICHAEL TRYBUHL Willingly (Topkap Koflusu) 1960 do umlu ve yar flç bir ailenden gelen Michael Trybuhl'un babas Karl Trybuhl Alman yar flç l nda tan nm fl bir profile. Michael çal flt rd atlarla flimdiye kadar 465ten ten fazla derece alm fl ve son befl sezonu 30 M.Trybuhl birincilik ortalamas yla tamamlayarak baflar l bir antrenör grafi i sergilemifltir. ARNAUD CHAILLE- CHAILLE Al Zahrah (Malazgirt Koflusu) Al Zahrah Fransa'n n güneybat s nda yaflayan Arnaud Chaile-Chaile daha ziyade engelli yar fllar ve orta mesafe koflan hem ngiliz hem de Arap atlar na e itim vermektedir. Fransa'da engelli koflularda parlak neticeler alan Kotkijet, Cyrlight ve Ambobo isimli safkanlar çal flt rmas yla dikkat çekmifl bir antrenördür. CARMEN BOCSKAI Songwriter (Bo aziçi Koflusu) Eski bir Alman flampiyon jokey olan Georg Bocskai ile evli Carmen Bocskai, sviçre'de yaflamakta ve genelde buralarda çal flt rd atlar Almanya'da ki pistlerde boy göstermektedir sezonunda Alman yar flseverler Carmen han m n çal flt rd safkanlar n 33 starttan 3ünü birinci olmak üzere toplam 7 kofluda dereceye girerek bitirdi ini C. Bocskai gördüler. 15

16 Türkiye nin en genç jokeyi: Ak n Sözen Herkes onu konufluyor, memnuniyetle ve de merakla izliyor. O ise genç yafl na ra men çok çal fl yor, hayallerine kavuflman n, elde etti i baflar lar n hakl gururunu yafl - yor. Merak edenlere kararl l ve azmiyle Kazanmaya devam, havalara girmedim, girmeyece im mesaj veriyor vet, hem görüntüsü hem de stiliyle Avrupai jokey Ak n Sö- E zen den bahsediyoruz. 24 Nisan 1987 Kastamonu, Çatalzeytinli do- umlu Ak n Sözen, flu anda Türkiye nin en genç jokeyi. Sözen, jokeylik hayaline 10 Temmuz da Bursa da BROKEN FEATHER la ulaflt. 6 ay gibi k sa bir aprantilik maceras ndan sonra 100 koflu kazanarak jokey oldu. Ak n la en sevdi i hipodrom olan Veliefendi de hayallerinin mesle i hakk nda konufltuk. Türkiye nin en genç jokeyi olman n avantajlar ve dezavantajlar neler? Benim için en genç olman n avantaj, dezavantaj ndan daha fazla. Di er jokeyler çok destek oluyor. Onlar da benim yafl mda jokey olduklar için, yaflad m zorluklar çok iyi anlay p bana yard mc oluyorlar, tecrübelerini aktar yorlar, hatalar m gösteriyorlar. Ben bazen küçük fleylere çok tepki verebiliyorum, onlar bunu normal karfl lamam sa l yor ve beni sakinlefltiriyor. Dezavantaj olarak da Türkiye nin en tecrübelileriyle yar fl - yorum. Elbette bu zor bir mücadele. Yine de jokey olmaktan mutluluk duyuyorum. 6 ayl k bir sürede 100 yar fl kazanarak h zl bir baflar grafi i çizdin. Birdenbire yükselmek seni ürküttü mü? Ürkütmedi ama, jokeyli e ad m ad m yaklaflt kça heyecan m da artt. Bu ayn zamanda hayallerimin de gerçekleflmesi demekti. Jokeylik beni heyecanland kadar da merakland rd da En çok neyi merak ettin? Bu baflar n n jokey olduktan sonra devam edip etmeyece ini merak ettim. Bunu çok düflündüm hatta hep düflündüm. Eninde sonunda jokey olaca m biliyordum ama nas l bir jokey olaca m merak ettim. Bazen korktum, endiflelendi im de oldu. fiimdi kendini nas l görüyorsun? Aprantilikten jokeyli e geçifl, hiç flüphesiz sanc l bir süreç ama sen hafif atlatm fl gibisin Evet, zor bir süreç ama, genellikle yeni jokey olanlar n yaflad duraksamay ben yaflamad m. Akl m kar flt, hatta belli bir duraksama dönemi yaflar m diye beklemifltim ama korktu um bafl ma gelmedi. Jokey olmak benim hedefimdi. fiimdi bu hedefime ulaflt m baflka hedefler belirledim, ç tam yükselttim. Daha çok çal fl yorum ve hep çok çal flaca m. Asla Ben art k oldum diye bir rahatl a kap lmam. Havalara girmedim, girmeyece im de. Hala a abeylerimden ders al yorum, daha ö renecek çok fleyim var. Jokey olduktan sonra hayat nda neler de iflti? Jokeylik, zor ve riskli bir meslek. Bu yüzden di er mesleklere bakt - m zda Türkiye de çok da fazla jokey yok. Bunun avantaj n yafl yoruz. Çok ilgi uyand ran bir meslek. Asl nda sizin nas l kulland n za ba l. Ben jokeyim diye girersen her ortama çok avantaj var. Bu yanl fl bana göre. Ben her zaman kendim olarak bir yere giderim yani Ak n olarak. Zaten bunlar de ifltirip de- ifltirmemen kendi elinde. nsanlar jokey oldu unu ö renince çok iyi davran yor ama s rf bu avantajlar yaflamak için her ortamda bunu öne atmak anlams z. 19 yafl ndas n, meslek sahibisin ve baflar lar elde edip para kazan yorsun. Türkiye de senin yafl gurubun henüz meslek seçimi aflamas ndalar. Yafl tlar n ve arkadafllar n n sana karfl davran fllar bak fllar nas l? Karfl mdakilere nas l davran yorsam onlar da bana o flekilde davran yorlar. Bu biraz da benim elimde. 16

17 Ben karfl mdakine 5 sene önceki s - cakl ve samimiyeti gösterince, arkadafllar m da bana karfl öyle oluyor. Riskli bir meslek, zor bir yaflam tarz benimsedin. Ailen nas l bak - yor jokey olmana? Gururlan yorlar. Ben mutlu oluyorsam onlar benden kat kat fazla mutluluk yafl yor. Annem çok dua ediyor benim için. Onun benim için dua etti ini bilmek de bana huzur veriyor. Ailemin yan nda do ru zamanda do ru insanlarla karfl laflt m için jokey oldum. Orhan Yenihayat ve Can Güven in bugüne gelmemde katk s çok büyük. Ak n Sözen ismi art k yar fl severler için önemli. Sana güvenen çok insan var. Bunun yükledi i sorumluluk, sende bask oluflturuyor mu? Bu güveni korumak için ne yap yorsun? Tabiî ki böyle bir bask oluyor. Özellikle koflu öncesi benim at m favori, bana güveniyorlar diye düflünüyorum ve biraz heyecan veriyor. Neler yapmal y m h zl h zl akl mdan geçiriyorum. Ama bu düflünceyi kafamdan atmak istiyorum. Starta girdi imde akl mda yar fl oluflturuyorum, baflka bir fley düflünmüyorum. Önemli bir koflu olsa bile, at mla favori de olsak, bunlar düflünmüyorum art k. Yar flta çok k sa zamanda, ne yapmam gerekti- ine karar vermem gerekiyor. Bocalamamak için ihtimalleri 30 kere kafamda kuruyorum. Start verildikten sonra hiç akl ma gelmeyen fleyler de olabiliyor. Çok k sa bir zamanda en iyi karar vermek gerekiyor. Jokeyli in bafl ndas n. lk zamanlar nla flimdiki aras nda nas l bir fark var, neler hedefledin? Ne kadar na ulaflt n? Bundan sonraki hedefin ne? Birçok hedefime ulaflt m. Onlar yakalad kça daha büyük baflka hedeflerim oldu. fiimdi de hedeflerim var. lk hedefim at binmekti, daha sonra bir yar fl kazanmak oldu. Kazand m jokey olmak istedim, flimdi de jokeyim. fiu anda asl nda ilk bafllad m zaman hayalini kurdu- umdan daha fazlas n elde ettim. Bundan sonraki hedefim; yerimi ve ismimi sa lamlaflt rmak, kazand klar ma aç k, klasik koflular eklemek. fiu an için daha yerim sa lam de il. Mesela bir Halis a abey, bir Sadettin a abey bir Yemen a abey gibi ak llara kaz nmak istiyorum ondan sonraki hedefim de Gazi Koflusu kazanmak olacak tabiî ki. Gelece i düflündü üm zaman en çok istedi im fley, yurt d fl nda da baflar l olmak. Önce baflka projelerim var. Onlar n üstesinden gelip, sorumluluklar m en iyi flekilde yerine getirirsem yurt d fl na ç k p, orada da baflar elde ederim bence en önemlisi iyi çal flmak. Bir apranti olarak 80. Gazi Koflusunda at bindin, neler hissettin? O koflunun havas bir baflka, padokta bile ayr, kaliteli bir hava yafl - yorsun. Sanki hep at bindi im yerde de ilim de bambaflka bir yerdeymiflim gibi geldi. O gün, o önemli kofluyu her yerde yaflad m ve heyecan bambaflkayd. O heyecan yaflayabilmek, bir parças olabilmek bile çok önemliydi. Sosyal hayat n nas l, iflin nas l etkiliyor? Ailene arkadafllar na zaman ay rabiliyor musun? Baz dönemlerde her gün at biniyorum. Bence jokeylerin sosyal hayat yok, ama olmal. Elaz haricinde tüm hipodromlarda at biniyorum. Ak n röportaj yaparken bile çok sevdi i atlardan ayr lamad. 17

18 Yürü be Ak n Kim Tutar Seni Röportaj s ras nda dayanamay p çocuk park ndaki sallanan ata binen Ak n a mesire yerindeki yar flseverler, Ak n sen bu at da birinci getirirsin diye tak ld lar. Düzenli yaflamaya gayret ediyorum. Mesela Ankara dan geç dönüyoruz. Sabah uyuya kal p antrenman kaç rabiliyorum. Vücut yorgun düflüyor. Ben de tabiî ki gezmeyi, e lenmeyi, sinemay konserleri seviyorum ama yorgun oldu um için dinlenmek genelde daha cazip geliyor. Sosyal hayat kalm yor iflte. Jokeylik böyle bir yaflam biçimi. Mesela k z arkadafl mla görüflemedi imiz için ayr ld k. Bazen beni arad - nda kofludan ç km fl oluyordum, flehir d fl nda, yorgun ya da sinirli olabiliyordum. Tabi o da ilgi bekliyordu, zor oluyordu. Yar flseverlerle aran nas l? Beni tan yorlar, Ak n sen geçersin diyorlar, güveniyorlar. Art k al flt m. nsanlar n, Ak n Sözen diye tezahürat yapt n duymak çok güzel. Belki inanmayacaks n ama, bugüne kadar onlardan hiç kötü bir söz duymad m. Birinci gelsem de gelemesem de bir di er kofluda yine destek veriyorlar. Onlar n deste- ini hissetmek de güzel tabi. Onun da ayr bir sorumlulu u var. Yar fl severlerin yan s ra di er arkadafllar n için de gelecek vaat eden isimlerin bafl ndas n. Bu güveni nas l sa lad n? Aran zdaki iliflki nas l? Çok stresli bir ifl oldu u için bazen hepimiz aram zda tart flmalar yafl yoruz. Ama ben kötü bir söz söylersem hemen gidip özür dilerim. Hatta bazen günlerim özür dilemekle geçiyor. Sayg l olunca onlar n gözünde yükseliyorum, onlar da hoflgörü ve deste ini esirgemiyor. Onlar tecrübeli oldu u için bazen sizin göremediklerinizi görebiliyor. Bende fl k görünce, yetenekli oldu- umu düflününce, kendime daha fazla güveniyorum. Kiminin çal flma stilini kimisinin yaflam n, kimisinin performans n, kiminin düflünce ve davran fllar n örnek al yorum. Hepsinden ö reneceklerim var. Bu ifl için sadece yetenek yetmez, çok çal flmak gerekiyor. Bana güvenenlerin inançlar n bofla ç karmamak için çok çal fl yorum. Birçok kifliye karfl sorumlulu um var. Önce at n bak c s, antrenörü, sahibi var. Sonuçta hepsinin umudu ve eme i var. Göz önündesin, tan n yorsun. Hakk nda olumlu ve olumsuz yaz - lanlar ve söylenenler var bunlar seni nas l etkiliyor? Göz önünde olman n elbette kötü yanlar da var. K rk y l n bafl f rsat bulup bir gece e lenmeye gitsem, bir konsere gitsem, biri görünce hemen sahada yay l yor. O neredeyse bir ay gidiyor, ilk hatamda Bak iflte geziyordu, ondan böyle oldu diyorlar. Ama ben de insan m hata yapabilirim. Hem daha yeni jokey oldum. Beni elefltirirken insanlar n biraz daha insafl olmas n istiyorum. Baz insanlar sanki hata yapmam istiyor ve bekliyor. Bir sinemaya gitmem bile onlar n gözüne batabiliyor. Hakk mda yaz lanlar genelde olumlu, olumsuzlar da duymamaya çal - fl yorum. Maalesef onlardan baz lar bir tak m menfaat iliflkilerine dayan yor. Benim elefltiriye her zaman sayg m var ama, bazen haks zl k ediyorlar. Beni k rk y ll k jokeylerle k yasl yorlar. Bundan mutluluk duyuyorum, hem de flafl r yorum. Onlar y llar n jokeyi. Bana biraz daha zaman tan malar gerekir. Ben de kendimi kan tlayaca m tabiî ki. En büyük destekçim Orhan Yenihayat beni genelde bu tip fleylerden uzak tutuyor. Hakk mda yaz yaz lmas beni üzmüyor. Ne de olsa meyve veren a aç tafllan r. Ben çal fl yorum ve bir flekilde öne ç k yorum demek ki. nsanlar da benden söz ediyor, tam tersi olsa daha çok üzülürdüm. Günlerin nas l geçiyor, nelere dikkat ediyorsun? Uykuma özen gösteriyorum. Antrenmandan gelince güzel bir uyku çekiyorum. Yediklerime de özen gösteriyorum ama bazen de önüme ne gelirse yiyorum. Enerji gerektiren bir spor yap yoruz, ac k yor insan. Yaz n karpuz çok yiyorum. Baflka spor dallar yla ilgileniyor musun? Ben koyu Fenerbahçeliyim. Eskiden hiçbir maç n kaç rmazd m. Tak m hakk ndaki her fleyi bilirdim. fiimdi onu da takip edemiyorum yafl ndayken Galatasaray n alt yap s nda oynam flt m. Ailemden habersiz seçmelere kat ld m. O dönem 1200 kiflinin aras ndan 7 kifli seçildik. Y ld z tak m nda oynad m, daha sonra fizi imi dezavantaj olarak gördüler. O zaman ufak tefek oldu uma çok üzülmüfltüm. fiimdi düflünüyorum da galiba ben jokey olmak için do muflum. Genç kardeflimize hak vermemek elde de il, baflar lar n n yükselerek devam etmesini diliyoruz. Her fley gönlünce olsun Ak n Sözen Röportaj: Hilal Ergenekon Foto raflar: Kadir Çivici 18

19 Düfltü, kalkt ve bafl fark yla ikinci oldu 3 Eylül Pazar günü 1400 metre çim pistte 3 Yafll Difli Arap Taylar n n kat ld Cahide Koflusu öncesi ilginç görüntüler ortaya ç kt. Start makinesine do ru Filizim adl tay ile kenterine bafllayan jokey Mehmet Kaya bir anda dengesini kaybederek yere düfltü. Kaya y lmad, her hangi bir sakatl n n olmad n n anlafl lmas ndan sonra tekrar at binerek start ald ve yar fl bafl fark yla kaybederek ikinci oldu. 19

20 Dünyada spor atlar mücevher gibi tafl n yor At nakli sanatt r Yar fl atlar n n uygun performanslar n sa lamak ve bunun yan s ra kötü koflullar önlemek için, nakliye s ras ndaki olas streslerini azaltmak gereklidir. Stresin yaratt sonuçlar atlar n performanslar n etkileyen en önemli faktör olarak ortaya ç kabilmektedir. por atlar daha çok, karayolu veya havayoluyla nakledilmekte- S dir. Uçaklardaki Jet stallar (ah rlar ) özel at seferlerinin düzenlenmesini beklemeye mecbur kalmadan atlar n seri bir flekilde dünya çap nda tafl may isteyen at sahipleri aras nda, giderek popüler hale gelmektedir. Karayolu: Almanya, rlanda ve ngiltere deki kimi atç l k sporlar n n den fazla at hareketlerini kapsad tahmin edilmektedir. Almanya da 50,000 den fazla spor at genellikle iki saatten uzun süre seyahat etmektedirler. Ayr ca Japan Racing Association, y lda yaklafl k 33,500 karayolu nakliye hareketleri kaydetmifltir.spor atlar, treylerlerle (yük arabalar ) ya da modifiye kamyonetlerle veya kamyonlarla tafl nabilir. Treylerler, Avrupa da genellikle, iki veya üç at tafl yacak biçimde tasarlan rlar. Ancak benzeri treylerler Amerika Birleflik Devletleri nde alt, dokuz, hatta daha fazla at tafl - yabilmektedir. Havayolu: KLM ve Lufthansa gibi belli bafll uluslararas tafl mac la- Atvanlar n içi oldukça lüks ve temiz dizayn edilmeli. Bu ifli daha da ciddiye alanlar s cak havalarda yolculuk için klima bile düflünmüfller. 20

21 Atlar n rahat için son y llarda havayolu ile nakil daha çok tercih ediliyor. r n, her y l 5,000 ila 10,000 aras nda at tafl d klar tahmin edilmektedir. Atlar n havayoluyla nakledilmesinde ya atlar n tamamen muhafazal bir stallda seyahat etti i bir jet stall sisteminden ya da daha düflük bir muhafaza sistemi olan bir aç k stall sisteminden yararlan l r. Aç k stall sisteminden, genellikle bütün uçak ya da büyük bir k sm bir at nakliye ajans taraf ndan kiraland zaman faydalan l r. Aç k stall sistemlerinde nakledilen atlar n say s, nakledildikleri uça n türü ve nakledilecek atlar n büyüklü üyle belirlenir. Dar gövdeli bir uça n, örne in bir Boeing 707 ya da Douglas DC8 in; eni boyunca, üç bölümlü stallara, üç at yerlefltirilebilir. Bu say, dört ata kadar ç kar labilir. Genifl gövdeli jetlerin, örne in bir Boeing 747 veya Douglas DC10 in ; enlerine yedi âdete kadar at yerlefltirilebilir. Yolcular eflyalar yla birlikte uça n önünde ve atlar da geride jet stallar n içinde tafl narak da kombi denen sistemlerde kullan labilmektedir. Nakliye için Haz rl k nsanlarla etkileflim ve bunun yan s ra yükleme ve yük boflaltma ifllemleri hayvanlar n pek ço u için sorun yaratmakta ve birçok fiziksel ve psikolojik stres faktörü atlar n nakliyesi s ras nda kötü koflullara sebep olmaktad r. Tan d k bir çevreden ve ortamdan ayr lma, fliddetli stres belirtilerine yol açabilir. Bu belirtiler genel olarak; kalp at fllar n n h zlanmas veya davran flsal anomaliler olarak aç klanabilir. Nakliye tafl t na do ru hareket etme, korkudan, ac dan veya rahats zl ktan kaç n larak ve hedef bölgeyi çekici hale getirerek kolaylaflt - r lmaktad r. Atlar, monoküler bir görüfle sahiptir ancak ileriyi, geriyi ve her iki taraf görmelerine izin veren gözlerinin yanal duruflundan ötürü genifl bir görüfl alan vard r. Baz ön görüfllerine ba l d r. Ba land klar zaman, bu daima mümkün de ildir ve bu nedenle sorunlar ç kar r. Atlar n görüfl alan, yönlendirme ifllemi için önemlidir. Yönlendiricinin at n do rudan arkas nda lik bir aç yla durmalar potansiyel sorunlara neden olmaktad r. Bu konum, yönlendiricinin pek çok evcil hayvanda olan görsel alan n tam ucunda b rakmaktad r. Bir hayvan n arkas ndan hareket alan na girmek, hayvan n ileriye hareket etmesine; önünden girmek ise, geriye gitmesine veya kaçmadan önce dönmesine yol açacakt r. Atlar bir tür renkli görüfle sahiptir. Ayr ca, ayd nl ktan karanl k bir yere girdikleri zaman genellikle isteksiz olurlar. Atlar n akut iflitsel duyular, her bir kulaklar n ba ms z yönde ve vücut pozisyonunda hareket ettirebilme yeteneklerine ba l d r. Bu da d fl çevrede atlar n seslerin yerlerini belirlemesine imkân tan r ancak herhangi bir ani de ifliklikten veya s ra d fl bir durumdan korkarlar. Toynaklar n n ç kard sesler veya bayraklar n ç rp nma sesleri gibi nedenlerle ço u zaman ürkek olurlar. Atlarla görsel temas n sürdürülmesi, hayvanlar n hareketlerinin yönlendirilmesinde ve tafl t n içindeki yerde oldukça etkili olabilir. Tersi flekilde, izolasyon, atlara ço u kez s k nt vermektedir. Hayat n ilk haftalar ndaki dokunma dönemlerinde gerçeklefltirilen 21

22 Nakil s ras nda yap lan zorlamalar atlar n stresini artt rd gibi müsabaka performanslar n n da düflmesine neden oluyor. insan temas, konuflma, dikkatli ve yumuflak davran fl hayvanlar n korkusunu azaltmakta, tecrübeli ve tan d k kiflilerin yaklafl mlar rahat davranmalar n sa lamaktad r. Yükleme ve yük boflaltma Bir nakliye tafl t na girmeye ilk kez sokuldu unda at çok çeflitli huzursuzluk belirtileri gösterir. Ancak bu belirtilerin birço u, örne in onuncu kez nakliyede; yükleme ifllemi ve stallda daha fazla alan b rakma gibi uygun olan fiziksel koflullar sa land nda kaybolacakt r. Stall ve treyler veya kamyonete girifl, at n davran flsal gereksinimlerine cevap vermelidir. Tan d k olmayan koflullar n (yer, ayd nlatma, duvarlar) korkusu, hayvanlarda strese yol açmaktad r. Ortalama kalp at fllar yükleme s ras nda genellikle yükselir. Daha önce bir tafl t deneyimi olmamas halinde, sorgulay c davran fllar normaldir. Atlar n birço u kapat lmaktan ve karanl k bir alana do ru hareket etmekten korktu u için; ideal girifl genifl, iyi ayd nlat lm fl ve basit olmal d r. Örne in basamak veya ram- 22 pa olmamal d r. Yolu nakliye tafl t na do ru daraltan bir düz zemin, daha az rahats z edicidir. Bir kamyonun içinde dururken ah rdaki atlara benzer bir flekilde beslenmeye bafllayabilmeleri ve kalp at fllar n n dinlenme halindeki düzeyine benzer olmas dikkate de erdir. Tafl tta kapal tutulma, 50 km den daha k sa nakliyeden sonra bile, heyecanlar nda önemli art fllar göstermektedir. Bir uça n içinde kapal tutmak; çevreye mikroorganizmalar n bulaflmas - na yol açacakt r. Solunan havadaki bakteri topluluklar, normalde ah rlarda bulunanla karfl - laflt r ld nda, uçak havadayken kontrol alt nda tutulabilir. Bakteri gruplar ndaki büyük önemli art fllar uçak yerde sabitken meydana gelmektedir.biriken bu bakteri ve di er mikroorganizmalar solunacakt r ve bu nedenle de solunum sisteminden temizlenmesi gerekecektir. Bir kamyonda standart bir saatlik yoldan daha fazla, bir çift halinde tafl nan atlar n ortalama kalp at fl h zlar, yüzleri geriye do ru gelecek flekilde nakledildi inde önemli ölçüde daha düflüktür Atlar n yüzleri arkaya dönük halde nakledilirken yüzleri öne do ruyken oldu undan fiziksel olarak daha az stresli olduklar sonucuna var lm flt r. Az geliflmifl ülkelerde nakil bazen böyle komik durumlarda yaratabiliyor. Tabiiki trafik polisine yakalanmamakta büyük beceri ve flans istiyor.

23 smail Türüt, Delfina ile ilk kupas n kazand Son zamanlarda pistlerde f rt na gibi esen Delfina Ahmet Kesebir koflusunda rakiplerini geride b rakarak sahibi Türkücü smail Türüt e ilk kupas n kazand rd. A ustos Pazar günü yap lan 13 Dört ve yukar yafll safkan ngiliz atlar n mücadele etti i ve ünlü jokeylerimizden merhum Ahmet Kesebir ad na düzenlenen (KV-21) kofluda iyi bir derece yapan Delfina, sahibi smail Türüt ün yüzünü güldürdü. Düzenlenen törende heyecandan yerinde duramayan Türüt kupay almaktan dolay duydu u memnuniyeti dile getirek Kaza ile at sahibi oldum, ben bu ifli hobi olarak yap yorum. Ancak kaderde kupa kazanmakta varm fl. Onun için çok mutluyum. Bütün sanatç dostlar m n bu heyecan yaflamas n isterim dedi. Yar fl sonras telefonlar susmayan Türüt ü ilk arayanlardan biri de geçti imiz günlerde K skançk z adl at ilk defa koflan brahim Tatl ses di. smail Türüt ü tebrik eden Tatl ses, en yak n zamanda kupal bir kofluyu kazanmak istedi ini söyledi. smail Türüt ün telefonu tebrik etmek için arayan dostlar yüzünden susmak bilmedi. Vatandafllar n yo un ilgisiyle karfl laflan Türüt, imza vermeyi de ihmal etmedi. 23

24 Türk Veteriner Hekimleri Birli i Koflusu lkemiz hayvanc l n n ve Ü atç l n n geliflmesinde temel tafl olarak gördü ümüz Veteriner hekimlerimiz ad na düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birli i Koflusu (KV 8 / L / DHÖW) 1 A ustos Sal günü Ankara 75'nci Y l Hipodromunda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan Arap atlar n n kat ld - kofluya RE SHAN isimli safkan n kofludan ç kmas üzerine 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Nida Do antürk ün MU- KADDER (Demirk r-73.mebruke) isimli safkan jokey Nurettin fien ile lük derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda BABASANCAK ikinci, fi LAN üçüncü, ÇAMLI TEPE de dördüncü olurken, farklar 1 Boy 1,5 Boy Bafl fleklinde oldu. MUKADDER Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Nida Do antürk e vekaleten Salih Alat a kupas n Türk Veteriner Hekimleri Birli i Merkez Konseyi Baflkan Dr. Mustafa Altuntafl verdi. Kupa törenine Ankara Vali yard mc - s Sn. Mesut Taner Genç, Türk Veteriner Hekimleri Birli i Merkez Konseyi II.Baflkan Prof. Dr. Arif ALTINTAfi ve Ankara Hipodrom Müdürü Cemil Akp - nar da kat ld lar. Centilmen Koflusu Kazanan at n jokeyine plaketini stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan verdi. ÇET N CEV Z u y l yeniden düzenle- Centilmen Koflula- Bnen r n n üçüncüsünü Taflk n Avc 'n n sahibi oldu u ÇE- T N CEV Z (a.a. Sülo Almimruhiye) isimli safkan jokeyi Mertkan Kantarmac 'yla 1"36"75'lik bir derece yaparak kazand. Jokeyli i meslek edinmemifl amatör binicilerin kat ld koflu, 2 A ustos 2006 Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi. Çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu, Duygu Faturaoluk'un bindi i KÜÇÜK G ZCEM ikinci olarak tamamlarken, Bahad r Kaan' n bindi i EJDERHA ve Yunus Akd 'n n bindi i KO- YUN EVL isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar - n paylaflt lar. (Farklar, 1,5 boy - bafl - 1 boy) 24

25 I. nönü Koflusu SUN STORM stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 A ustos 2006 Cumartesi günü düzenlenen koflu- yu M. Emin Üçefl'in sahibi oldu u SUN STORM (a.d. Royal Abjar - Charnwood Queen) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 1"11"30'luk bir derece yaparak kazand. ki yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1200 metre mesafeli kofludan (Aç k - GR III / D) MY LADY ikinci olarak ayr l rken, SEVEN TOWERS ve ORH DEYA isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 1 boy - 3,5 boy - bafl) Saim Önhon Koflusu SABURAY ürkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve ilk Genel Sekreteri olan Emekli T General Saim Önhon'un an s na düzenlenen koflu (Aç k - GR III / DHÖW) 5 A ustos 2006 Cumartesi günü stanbul Veliefendi Hipodromu'nda kofluldu. Üç yafll safkan Arap taylar n n kat ld kum pistteki 1500 metre mesafeli kofluyu, Erdo an fienocakl 'n n sahibi oldu u SABU- RAY (a.e. Akyel Sab ka) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 1"46"28'lik bir derece yaparak kazand. Kofludan B T R M isimli safkan ikinci olarak ayr l rken, ANKA ve AKINCI- BEY isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, boyun - 1/2 boy - uzak) Nevzat Zaimo lu Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine vekaleten TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar'a kupay Mehmet Zaimo lu verdi. Kupa törenine Refia Zaimo lu da kat ld. fiahkartal stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 A ustos 2006 Cumartesi günü düzenlenen kofluyu Faik Y ld z' n sahibi oldu u fiahkartal (k.a. Berkofl Neame) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 2"26"93'lük bir derece yaparak kazand. Dört yafll safkan Arap atlar n n kat ld kum pistteki 2000 metre mesafeli kofluyu (KV - 6 / DHÖW) MAHARA- J ikinci, AKMERT üçüncü ve ÇAPKANCAfi isimli safkan da dördüncü olarak tamamlad lar. (Farklar, burun - burun - 3 boy) Uzun y llar at sahipli i yapan, özellikle Arap atlar konusunda engin bilgi ve tecrübeye sahip olan ve flampiyon atlar da koflan merhum Nevzat Zaimo lu nu ad na düzenlenen bu koflu vesilesiyle sayg yla and k. 25

26 Sultansuyu Tar m flletmeleri Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine vekaleten Hüseyin Can'a kupas n Tar m flletmeleri Genel Müdürü Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan smail Hakk Say n verdi. Törene, Yüksek Komiserler Kurulu Raportörü M. Emin Pekkaya ve Üyesi Ferudun Erzurum, Sultansuyu Tar m flletmesi Müdürü Hikmet Çalta, Tar m flletmeleri Genel Müdür Yard mc s Ali Y ld r m ve Daire Baflkan Dr. Ferudun Güler ile Ankara Hipodrom Müdürü Cemil Akp nar da kat ld. ALPAK nkara 75. Y l Hipodromu'nda 3 A A ustos 2006 Perflembe günü düzenlenen kofluyu Turan Aslan' n sahibi oldu u ALPAK (k.a. Alaz Sapha) isimli safkan jokey Yemen Tunç'la 1"52"23'lük bir derece yaparak kazand. Dört yafll safkan Arap atlar n n birincilik mücadelesi verdi i kum pistteki 1600 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III / DH) HANCIBEY isimli safkan ikinci olarak tamamlarken BEYBO- RA ve ÇEL KKANAT isimli safkanlar da tabelan n di er s rlar n paylaflt lar. (Farklar, 1 boy - 3 boy - 1/2 boy) Dumlup nar Koflusu SALTUKHAN stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Rema- zan Kaya'n n sahibi oldu u SALTUKHAN (k.e. Berkofl Neame) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 1"31"94'lük bir derece yaparak kazand. Befl ve daha yukar yafll safkan Arap k sraklar n n kat ld çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR II / DHÖ), Mahir Tekinalp'in TEKEL O LU isimli safkan ikinci olurken, Abdullah Kaya'n n LKBAHAR ve Kadriye Kaya'n n YELGEÇEN isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 2,5 boy - 2 boy - bafl) II. nönü Koflusu CHEETAH FLIGHT stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Selin Dikencik'in sahibi oldu u CHEETAH FLIGHT (d.e. Mujtahid - Beneficiary) isimli safkan jokey Nurettin fien'le 1"12"98'lik bir derece yaparak kazand. ki yafll safkan erkek ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1200 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III / E), MR.PATRIOT ikinci olarak tamamlarken, HOKKAIDO ve MAX MÜLLER de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, 1/2 boy - burun - 1/2 boy) 26

27 Celal Bayar Kupas Koflusu HÜCUM Kofluyu kazanan at n sahibine kupay, Celal Bayar' n k z Dr. Nilüfer Gürsoy verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar, Muhasip Üyesi U ur Alp Atan ve Yönetim Kurulu Üyesi fiencan Fotocan ile Bayar Ailesi de kat ld. stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 12 A ustos Cumar- tesi günü düzenlenen kofluyu M. Hamdi Çad rc o lu'nun sahibi oldu u HÜCUM (d.e. Ceyhanl - Marlyn Monroe) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 2"28"35'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll Safkan ngiliz atlar n n kat ld - çim pistteki 2400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR II) ARALA ikinci olarak tamamlarken MOON KHAN ve GENÇ BRIGHT isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 3 boy - 1/2 boy - 2 boy) Türkiye'nin 3. Cumhurbaflkan Celal Bayar, Büyük ATA- TÜRK'ün yak n silah ve mesai arkadafl olarak ülkemize unutulmaz hizmetlerde bulunmufltur. Kurtulufl Savafl m z n baflar ya ulaflmas nda ald aktif rolün yan s ra Cumhuriyet'in kuruluflunda ve sonras nda, özellikle çok partili siyasi hayata geçiflte üstlendi i görevler, Celal Bayar'a Türk Siyasi ve Sosyal tarihinde çok önemli bir yer kazand rm flt r. lk Meclis döneminden bu yana Saruhan (Manisa) Milletvekilli i, Bakanl k ve Baflbakanl k gibi mevkilerde bulunan Celal Bayar son olarak y llar aras nda Cumhurbaflkanl yapm flt r. Devlet adaml n n yan s ra 1929 y l nda Gazi Koflusu'nu kazanan CAP GRIS NEZ baflta olmak üzere yar fl pistlerinde at koflturan Celal Bayar' an s na düzenlenen bu koflu vesilesiyle bir kez daha sayg ve rahmetle and k. 27

28 Kocatepe Koflusu GORDION stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu S. Sel- man Taflbek'in sahibi oldu u GORDION (d.d. West By West - Just On The Market) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 1"23"27'lik bir derece yaparak kazand. Üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III), MEL D ikinci olarak tamamlarken, CORRADO ve EZB DERL de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, boyun - 1,5 boy - bafl) Prens Halim Sait Koflusu SINYOR SASSI stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Mustafa Erdo an' n sahibi oldu u SINYOR SASSI (d.a. Eagle Eyed - Triangle) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 2"19"17'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar n n kat ld kum pistteki 2100 metre mesafeli kofluyu (KV - 8 / L), MISS SURAL ikinci olarak tamamlarken, FIRE BALL ve MA- NAL de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, 3 boy - 3 boy - 2 boy) Ülkemizde safkan yetifltiricili inin bafllat l p gelifltirilmesi çabalar nda önemli bir yere sahip olan Prens Halim Sait, ayn zamanda Türkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden biriydi. Mimar Sinan Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine ödülünü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ad na Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Mesut KTU verdi.seremoniye, Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Turgay Kop ve stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan da kat ld. SCARFACE stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Kemal Kurt'un sahibi oldu u SCARFACE (d.e. Montjeu - Racing Heart) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 2"14"60'l k bir derece yaparak kazand. Üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 2200 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III), Z. Naile Subafl 'n n FA- DO isimli safkan ikinci olurken, Demirhan Y lmaz' n SADALBA- R ve Özen Adal 'n n ANNOSH isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 1,5 boy - 2,5 boy - 1/2 boy) 28

29 Ahmet Kesebir Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibi smail Türüt e kupay, Ahmet Kesebir'in o lu Fikret Kesebir verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi fiencan Fotocan da kat ld. DELF NA stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 13 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu smail Türüt'ün sahibi oldu u DELF NA (d.k. Bin Ajwaad - Pot Pourri) isimli safkan jokey Aslan Birdal'la 1"35"82'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll Safkan ngiliz atlar n n kat ld çim pistteki 1600 metre mesafeli kofluyu (KV - 21) DERV fi ikinci olarak tamamlarken YAVUZKA- YA ve ÇEL KMEHMET isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 2 boy - boyun - 1/2 boy) Ünlü jokeylerimizden merhum Ahmet KESEB R, uzun süre at sahipli i ve yetifltiricilik yaparak yar flç l m za hizmetlerde bulunmufltur. Ahmet KESE- B R'i, an s na düzenlenen bu koflu vesilesiyle sayg yla and k. Dr. Özcan K z lkaya Kupas Koflusu stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 13 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu B. Balkar Balkaro lu'nun sahibi oldu u FAIR- SON (d.e. Royal Abjar - Fair Tail) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 2"14"12'lik bir derece yaparak kazand. Üç yafll Safkan ngiliz taylar n n kat ld kum pistteki 2000 metre mesafeli kofluyu (KV - 8 / L) H K- MET ikinci olarak tamamlarken M A ve EM RBEY isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 1,5 boy - 5 boy - boyun) Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, stanbul Üniversitesi T p Fakültesini bitirmifl ve Gülhane Askeri T p Akademisi nde ihtisas yapm fl olan, at sahibi ve yetifltirici olarak uzun y llar sahalar m zda at koflan merhum Dr. Özcan K z lkaya'y an s na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha sayg ve rahmetle and k. FAIRSON Kofluyu kazanan at n sahibi ad na Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Nusret Balkaro lu'na kupay, Özgür K z lkaya verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan da kat ld. 29

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı