A USTOS Daha büyü ü yok. Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi. Hipodrom TV yay nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A USTOS 2006. Daha büyü ü yok. Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi. Hipodrom TV yay nda"

Transkript

1 A USTOS 2006 Daha büyü ü yok Hipodrom TV yay nda Haberi 2 nci sayfada Equestrian oyunlar n 500 bin kifli izledi Haberi 10 uncu sayfada Yapt yeniliklere bir yenisini daha ekleyen Türkiye Jokey Kulübü Türkiye nin en büyük LED ekran n yar flseverlerin hizmetine sundu. 12 metre geniflli inde ve 8,5 metre yüksekli indeki 102 metrekarelik dev LED ekran hipodroma gelen yar flseverlere farkl bir yar fl heyecan yaflat yor. Haberi 6 da

2 Büyük iflbirli i yay nda At yar fllar Eylül bafl ndan itibaren Hipodrom TV'de de yay nlanmaya baflland. 24 saat yay n yapan Hipodrom TV de canl at yar fllar, konuklar n kat laca sohbet programlar, filmler ve belgeseller yer alacak 2 Do an Grubu ad na Mehmet Ali Yalç nda ile Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, at yar fllar n n Hipodrom TV'de yay nlanmas için 8 A ustos günü TJK Çengelköy Sosyal tesislerinde anlaflma imzalad. Hipodrom TV de at yar fllar n n naklen yay n d fl nda film, belgesel, röportajlar ve canl yay nlarla k sacas atç l k ile ilgili herfley yar flseverlere flifresiz olarak veriliyor. Kanal n Türksat uydusundan yay n yapmas daha çok izleyiciye ulaflmas n sa l yor. Ayr ca Digitürk üzerinden yay nda olan TJK TV de yay nlara devam edecek.

3 nlaflman n ard ndan bir konufl- yapan Türkiye Jokey Kulübü Ama Baflkan Umur Tamer : Türkiye Jokey Kulübü ve Do an Medya Holding iflbirli inin, at yar fllar n toplumun en sevdi i e lence araçlar ndan biri haline getirece i inanc n tafl yoruz. Bu dinamik iflbirli inin sonucu olarak, atç l k farkl boyutlar yla yurt sath na yay lacak ve ülke ekonomisine katk s üretim, tüketim ve istihdam bak m ndan artacakt r. Türkiye Jokey Kulübü ile Do an Yay n Holding aras nda gerçeklefltirilen bu güç birli i sayesinde çok daha yayg n bir kesime ulaflmay, ulaflaca m z her vatandafl m z do ru flekilde bilgilendirmeyi, atç l k sporunu sevdirmeyi, hobi olarak benimsetmeyi hedefliyoruz dedi. Do an Yay n Holding Baflkan Mehmet Ali Yalç nda ise: Hipodrom TV Kanal D tematik kanallar n n içinde yer alacak bir spor kanal. Hipodrom TV'nin yapaca 24 saat kesintisiz yay n ile at yar fllar heyecan hak etti i noktaya tafl yacak" diye konufltu. Hipodrom TV, at yar fl oyunlar - n n alternatif kanallar (internet, cep telefonu, ça r merkezi ve interaktif TV) arac l ile oynat lmas için, lisans almak üzere anlaflt. Türkiye'de at yar fllar 1976'da TJK Veliefendi Hipodromu'nda kurulan kapal devre renkli TV sistemi ile stanbul'daki koflular n canl, di er illerdekilerin sonraki günlerde banttan yay nlanmas yla bafllam flt. Türkiye Jokey Kulübü, halen oldu u gibi TJK TV'nin de yay n n sürdürece ini aç klad. Soldan sa a: DTV Yay n Gurubu Baflkan Murat Sayg, TJK Yönetim Kurulu üyesi U ur Alp Atan, DYH Baflkan Mehmet Ali Yalç nda, TJK Baflkan Umur Tamer, TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar ve TJK Yönetim Kurulu üyesi Erdo an fienocakl törenin ard ndan topluca objektiflere poz verdi. 3

4 mza törenini çok say da medya mensubuda takip etti. mza töreni ard ndan heyetler topluca yemek yedi. Uydu ayar nas l yap lacak? MENÜ den AYARLAR a girin, ANTEN AYARLARI n seçtikten sonra UYDU bölümünü TÜRKSAT 2A olarak, LNB T P ni UNIVERSAL olarak belirleyin. AYARLAR menüsünden OTOMAT K TARAMAYI y seçin, UYDU bölümünden TÜRKSAT 2A y seçin, TARA tufluna bas p tarama iflleminin bitmesini bekleyin. Tarama ifllemi bittikten sonra EXIT tufluyla ç k n. TÜRKSAT 2A 42 Do u Uydusu Frekans : MHz Polarizasyon: Hor (Yatay) Symbol Rate : MS FEC : 5/6 ve Alo D : (0212) den de bilgi alabilirsiniz. At yar fllar n Radyo CNNTÜRK FM 92.5 yay n ndan dinleyebilirsiniz. 4

5 Resim yar flmas na kat lma süresi 11 Eylül de bitiyor ürkiye Jokey Kulübü nün, Avru- Birli i sürecinde bulunan Tür- Tpa kiye nin uluslararas düzeydeki sanatsal ve kültürel birikimine katk da bulunmak,türk sanatç lar n özendirmek, Türk Sanat na özgün eserler kazand rmak amac yla açt geleneksel resim yar flmas na kat lma süresi 11 Eylül Pazartesi günü sona eriyor. Elden teslim At, At yar fl, At Yetifltiricili i ve Hipodromlar konulu yar flmaya kat lan sanatç lar n eserlerini stanbul Veliefendi Hipodromu Türkiye Jokey Kulübü Müzesi ile Ankara 75 nci Y l, zmir fiirinyer, Adana Yefliloba ve Bursa Osmangazi Hipodrom Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerekiyor. Kargo ve postayla yap lacak baflvurular kabul edilmeyecek, eserlerin iadeleri kargo ile yap lmayacak. TJK Asli Üyesi Utku DO DU, TJK Asli Üyesi Dr. Ergon MENG, Marmara Üniversitesi A.E.F. Ö retim Üyesi Yrd.Doç. H. Avni ÖZ- TOPÇU, Mimar Sinan Güzel San. Ünv. Ö retim Üyesi, Ressam Alaattin AKSOY, Elefltirmen Haflim Nur GÜREL ve Ressam, Restoratör Bayram KARfi T ten oluflan seçici kurulun çal flmalar n n ard ndan sonuçlar bas n yoluyla 20 Eylül 2006 tarihinde ilan edilecek ayn zamanda TJK n n adresli web sitesinde yay nlanacak. Ödül alan ve sergilenmesine karar verilen eserler d fl nda kalan eserler 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren 15 gün süre ile teslim edilen merkezlerden makbuz karfl l nda iade edilecek. Geçen yar flman n birincisi Ressam smail Avc geçen yar flmaya kat lan 628 eser aras nda birinci seçilmifl ve ödülünü TJK baflkan Umur Tamer in elinden alm flt. Bu y l daha fazla kat l m olmas bekleniyor. 5

6 Türkiye nin en büyük LED ekran Veliefendi ve Ankara da Türkiye nin en büyük LED ekran Veliefendi ve Ankara Hipodromu nda hizmete girdi. Bundan böyle yar fl izlemek çok daha keyfili olacak ürkiye Jokey Kulübü Tyapt yeniliklere bir yenisini daha ekledi ve Türkiye nin en büyük LED ekranlar n yar flseverlerin hizmetine sundu. 12 metre geniflli inde ve 8,5 metre yüksekli inde infla edilen dev ekranlar hipodromlara gelen konuklar farkl bir yar fl heyecan yaflatacak. Ankara 75. Y l Hipodromu nda da çal flmalar tamamlanan ekranlarla yar flseverler özellikle uzak noktalardaki yar fl ak fl n yak ndan takip etme f rsat bulacak. Mitsubishi firmas taraf ndan imal edilen LED ekran için ilk olarak çelik konstrüksiyonlar yerlefltirildi ve ard ndan LED display modülleri monte 6

7 Dünya Binicilik Oyunlar n n yap ld Aachen deki LED ekran 70 metrekare boyutunda. TJK n n LED ekranlar ise bundan tam 32 fler metrekare daha büyük. edildi. Cephe kaplamas ve klima sisteminin ard ndan çekilen elektrik ba lant s ile ilk deneme yay nda be eni toplayan ekran, yar fl pistinin ortas nda yer alan score boardlar n hemen yan nda. Veliefendi Hipodromu ve Ankara 75. Y l Hipodromu na yap lan LED ekran n Türkiye deki en büyük ekran oldu unu aç klayan firma yetkilileri çal flmalar n bitti ini ve Eylül ay itibariyle yay nlara baflland n söyledi. Ekranlar en parlak günefl fl nda bile net görüntü veriyor, her iklim koflulunda kullan labiliyor. LED ekran n uluslararas ilk s nav Enternasyonal Koflular 10 Eylül günü koflulacak Enternasyonal koflular yine renkli görüntülere ve çekiflmeli yar fllara sahne olacak. Dev ekran ilk s nav n bu koflularda verecek ürkiye Jokey Kulübü nün en Tönemli koflular aras nda yer alan Enternasyonal Bo aziçi, Topkap ve Malazgirt Koflu lar - n n kesin kay tlar yap ld. Koflu deklaresi ise 8 Eylül Cuma günü aç klanacak. Yar flseverler bu y l da yurt d fl ndan gelen safkan ngiliz ve Arap atlar n n safkanlar - m zla mücadelesini nefeslerini tutarak izleyecek. Enternasyonal Bo aiçi Koflusu nu geçti imiz y l Meerbusch Haras n n sahibi oldu u SENEX (d.a. Pelder (IRE)-Septima (GER)) isimli safkan jokey Andreas Suborics ile ikinci kez üst üste kazanmay baflarm flt. Çim pistteki 2400 metrelik koflunun derecesi ise olmufltu. 3 ve yukar yaflta ngiliz atlar n n kat ld kofluyu 2002 ve 2003 y llar nda kazanan Grand Ekinoks ikinci, Rhodesian Winner (GER) üçüncü, Win River Win ise Dahess Kafkasl dördüncü olarak tamamlam flt. Enternasyonal Topkap Koflusu nun geçti imiz y lki flampiyonu Brunel (IRE) (d.a. Marju (IRE)-Castlerahan (IRE) isimli safkan jokey Andreas Suborics ile lük derece ile olmufltu. 3 ve yukar yafll ngiliz atlar - n n kat ld 1600 metre çim pist koflunda Ryono (USA) ikinci, Luxor üçüncü, Ribella da dördüncüydü. Geçen sene çim pistteki 3 ve yukar Arap atlar n n kat ld 1600 metre mesafeli Enternasyonal Malazgirt Koflusu nu fieyh Abdullah Al Thani nin Dahess (GB) (k.a. Amer (SDA) - Danie Du Cassou (FR) isimli at jokey David Bouland ile lik derece yaparak alm flt. fieyh Abdullah Al Thani nin safkan bu y l da yar fl n en büyük favorisi. Son zamanlar da yapt baflar l koflularla göz dolduran safkan - m z Kafkasl ise otoriteler taraf ndan Dahess in en büyük rakibi olarak gösteriliyor. 7

8 Atatürk Kupas na TJK deste i Türkiye Binicilik Federasyonu ve Sipahi Oca taraf ndan Türkiye Jokey Kulübü katk lar yla bu y l 40 nc s düzenlenen Atatürk Kupas n n sahibi Mert Al c o lu oldu. eçti imiz günlerde Sipahi Oca GMaslak Maneji nde düzenlenen turnuvada elde etti i birincilikle Al c o lu üst üste 3 kez birinci olarak daimi kupa sahibi oldu. CHP Genel Baflkan Deniz Baykal, CHP Milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Ali Topuz, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk, Avc lar Belediye Baflkan Mustafa De irmenci, Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, CHP l Baflkan fiinasi Öktem, T GEM Genel Müdürü smail Hakk Say n, TJK ad na Genel Sekreter A. Hücum Tulgar ve Genel Müdür Turgay Kop ile çok say da vatandafl n kat ld programda atlar k yas ya mücadele etti. Atatürk Kupas 1 incisi Mert Al c o lu son engeli aflarken tribünleri dolduran herkes nefesini tuttu. 8

9 Soldan sa a: Binicilik Federasyonu Baflkan Arma an Özgörkey, YKK Baflkan ve T GEM Genel Müdürü smail Hakk Say n, TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Sipahi Oca Baflkan Kas m Kolcuo lu ve TJK Genel Müdürü Turgay Kop. Böyle bir etkinli e imza atmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Sipahi Oca Binicilik Kulübü Baflkan Kas m Kolcuo lu, müsabakalarda desteklerini esirgemeyen TJK ya teflekkür ederek konuflmas na flöyle devam etti, Binicilik dünyas içinde çok önemli bir yere sahip olan ve 1966 y l ndan bu yana at ile insan aras nda s cak bir köprü kuran bu kupa gerek zorluk derecesi ve gerekse Atatürk ad na manevi bir sorumluluk yerine getirmenin k - vanc ile ayr bir anlam tafl yor. Bu kupada bizleri yaln z b rakmayan TJK ya teflekkürlerimizi sunuyoruz diye konufltu. Müsabakalar sonucu 2 ncili i elde eden binici Sencer Can ödülünü TJK Genel Müdürü Turgay Kop un elinden al rken 3 ncü olan binici Serra Önkal da ödülünü Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk den ald. CHP Genel Baflkan Deniz Baykal Kandil münasebetiyle ikram edilen simiti afiyetle yerken, yar fl heyecanla izledi. Atatürk Kupas 1 incisi Mert Al c o lu na kupas n TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Sipahi Oca Baflkan Kas m Kolcuo lu birlikte verdi. 9

10 Almanya Dünya Equestrian Oyunlar ndan 260 milyon Euro kazand 20 A ustos- 3 Eylül tarihleri aras nda Almanya n n Aachen kentinde yap - lan oyunlara 40 ülkeden 900 at ve 800 sporcu kat ld, 150 bini turist toplam 500 bin sporsever ve 1300 gazeteci izledi. 157 ülke televizyonunda canl yay nlanan bu oyunlarda tek bir Türk sporcusu ne yaz k ki yoktu. Oyunlara ev sahipli i yapan Almanya n n kasas na 260 milyon Euro (500 milyon YTL) girdi. spanyol Miguel Vila Ubach 41 ülkenin tak m n geçerek bu zorlu yar fl kazand. tl Sporlar Dünya fiampiyonas A World Equestrian Games 2006 bu y l Almanya n n Aachen kentinde yap ld. 7 ayr disiplindeki yar fllar kapsayan bu dev organizasyon 3 Eylül akflam düzenlenen kapan fl törenlerleriyle sona erdi. Dünya Futbol fiampiyonas n n ard ndan böyle büyük bir organizasyon düzenleyen Almanya n n kasas na net 260 milyon Euro girece i belirtildi. Oyunlar 157 ülkenin televizyonunda yay nland ve Almanya tek cent harcamadan dünya çap nda muazzam bir reklam kampanyas yapma olana buldu. Oyunlara, sadece Amerika, Fransa, ngilitere ve Kanada gibi geliflmifl ülkeler de il, Suriye, Katar, Uk- 10

11 Oyunlar n Almanya ya gelmesinde katk s olanlara Baflbakan Andre Merkel (solda) taraf ndan teflekkür plaketi verildi. Teflekkür plaketi alanlardan biri de Franz Beckanbauer di. (sa da) bayra m z rayna, Yunanistan, Namibya, Litvanya, fiili ve Birleflik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulundu u 42 ülke atlar ve sporcular ile bayraklar n dalgaland rd. Geçti imiz günlerde Avrupa Y ld zlar Binicilik fiampiyonas na ev sahipli i yapan Türkiye nin ne atlar ne de sporcular ile bu dünya flampiyonas na kat lmamas üzüntü yaratt. fiampiyonaya kat lan 800 sporcu aras nda 50 yafl n aflm fl bayanlar kadar çocukluktan henüz ç km fl genç binicilerin bulundu unu gören Türk izleyiciler Sporda amaç kazanmak kadar kat lmakt r. Türkiye de baz disiplinlerde yar - flacak ve baflar l sonuçlar alacak çok say - da binicimiz varken, görememek içimizi burktu dediler. LK KEZ 1990 DA DÜZENLEND Dünya Equestrian oyunlar n n ilki, 1990 y l nda sveç in baflkenti Stockholm de düzenlendi. Oyunlar n büyük ilgi görmesi üzerine, dört y lda bir tekrarlanmas kararlaflt r ld te Holanda n n Den Haag kenti oyunlara ev sahipli i yapt. Oyunlar 1998 de talya n n baflkenti Roma da, 2002 y - l nda da spanya n n atlar yla ünlü Jerez kendinde düzenlendi Aachen oyunlar n n 160 kilometrelik Endürans yar fllar sadece Almanya da de il, komflu Belçika ve Hollanda topraklar nda da yap ld. MUHTEfiEM AÇILIfi Oyunlar, 20 A ustos günü alt nda yar flmac ülke sporcular n n yapt klar geçifl töreni ve gösterilerle resmen aç ld. Yo un ya mura ra men tribünleri dolduran izleyiciler at ve insan n uyumunu sergileyen töreni gözlerini k rpmadan izledi. 16 dalda alt n madalyan n da - t ld oyunlar n kapan fl törenine Alman Baflbakan Merkel de kat ld. TÜRK YE NEDEN OLMASIN? At yar fllar ve atl sporlar ak ll yat r mlar yaparak bu spora gönül vermifl yüzbinlerce insan ülkelerine çekmeyi baflar yor. Bir çöl ülkesi olan Dubai, varl kl turistlerin yeni hedefi oldu bile verilerine göre 5 milyon turistin geldi i ülke, 3 y l 11

12 içinde bunu 10 milyona çekmeyi hedefliyor. Bir do a ve tarih cenneti olan Türkiye de ak ll yat r mlarla yar flseverleri çekecek uluslar aras organizasyonlar düzenleyecek potansiyele sahip. Türkiye Jokey Kulübü nün bafll ca hedefleri aras nda Japan Cup, Breeders Cup Turf, Breeders Cup Classic, Prix de L Arc de Triomphe, Arlington Million, King George VI & Queen Elisabeth Diamond Stakes gibi 13 kofludan oluflan World Championship Series de yer almak ve Dubai World Cup da oldu u gibi, birkaç hafta süre- Oyunlar da zorluk derecesi en yüksek olan kategori 160 kilometre süren dayan kl l k yar fllar. Bu yar fllar o kadar zor geçiyor ki, yar flmac lar n bindi i atlar kova kova sularla serinletmek gerekiyor. 12

13 cek uluslararas yar fl karnavallar düzenlemek, yüksek gelir grubuna mensup bin yar fl merakl - s n ülkemize çekmek ve Türk yar fllar n marka yapmak bulunuyor. Böyle bir organizasyon için Formula 1 pistine yap lan yaklafl k 300 milyon dolar gibi büyük bir harcama da gerektirmiyor. Türk Tan tma Fonu nun deste iyle, eldeki olanaklar n gelifltirilmesi, stanbul un uluslar aras atl spor yar flmalar na ev sahipli i yapmas na yeterli olacak. Haber ve foto raflar: Ahmet KARABULUT AACHEN DE OBJEKTIFE TAKILANLAR Birleflik Arap Emirlikleri prensi fieyh Rashid Bin Mohd Al Maktoum, yorgun düflen at "Keroual du Breuil" ün veteriner karar yla ihraç edilmesiyle yar fl d fl kald. 13

14 ddial geliyorlar Bu y lki Enternasyonal Koflular nda atlar kadar onlar yetifltiren antrenörler de yar flacak. Aralar nda daha önceki yar fllara kat larak Veliefendi deneyimi edinenler kadar Türkiye de bir sezon boyunca at yetifltirenler de bulunuyor. Hepsinin ortak amac, atlar n n Enternasyonal koflularda potoya birinci olarak ulaflarak kendi kariyerlerine bir de stanbul zaferi eklemek 14 S. V. TARROU Portmer (Malazgirt Koflusu) Fransa da birkaç y ld r Arap atlar n çal flt ran Sandrine Tarrou ülkemize yabanc olmayan birisi. Geçmifl y llarda Malazgirt koflular na kat lan Tarrou nun henüz burada derece yapan bir safkan S.V.Tarrou yok. Sandrine Tarrou, y llar aras nda Fransa da üstüste dört kez flampiyon jokey olmufl ayr ca da iki kez Prix de L Arc de Triompe kazanma baflar s n gösteren tecrübeli isim Thierry Jarnet ile birlikte halen ortak çal fl yor. ALBAN DE MIEULLE Dahess Al Dahma (Malazgirt Koflusu) Alban De Mieulle Enternasyonal Koflusu nu Dahess ile kazanm flt. Al Dahma Alban De Mieulle 48 yafl nda ve çok tecrübeli bir antrenör y - l nda ald antrenörlük lisans ile bugüne kadar yüzlerce at yetifltirmifl. De Mieulle yaz aylar nda Fransa n n Pau bölgesinde 15 at çal flt - r yor. K fl geldi inde Katar a giderek Baflbakan Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani ye ait harada çal flt r c l k yap yor. fieyhe ait 40 safkan n antrenörlü ünü 1995 y l ndan beri sürdüren De Mieulle in en önemli özelli i engelli yar fllar içinde at çal flt rmas. De Mieulle in kariyerindeki en büyük baflar s Djelmila isimli safkanla kazand Maktoum Challenge in Dubai kupas. WILLIAM JARVIS Momtic (Topkap Koflusu) Momtic ve William Jarvis 1960 do umlu W. Jarvis halen 1985 y l nda Newmarket de bulunan Phantom House haras nda babas ndan devrald antrenörlük kariyerini halen devam ettirmekte. Evli ve üç çocuk babas olan Jarvis in çal flt rd atlar aras nda ki en parlak dereceyi, 2 yaflken kazand - Dewhurst Koflusu ve akabinde ikincili e uzand 1994 Erkek Tay Deneme koflular n n ard ndan gitti i Royal Ascot da mücadele verdi i St James Place Koflusu nda da ayna yapmay baflaran Grand Lodge isimli safkand y l nda ülkemizde koflulan Topkap Trophy ye antre etti i Lap of luxury ile kat lan Jarvis, Cadeau isimli safkan n arkas ndan üçüncülük derecesini kazanm flt. MARION ROTERING Rhodesian Winner (Bo aziçi Koflusu) Marion Rotering 44 yafl nda ve halen Kuzey Almanya n n Zerden bölgesinde meslek yaflam n sürdürmekte. Rhodesian Winner özellikle talya da kat ld çok say da ki kofluda elde etti i derecelerinin yan s ra bayan Rotering in de flu ana kadar ki en baflar l safkan durumunda. Bunun yan s ra Rotering

15 için kariyerinde 250 ye yak n birincilik olmas da ayr ca dikkat çekici bir nokta. Bu sene ülkemizi ikinci kez ziyaret eden Marion Rotering geçen sene yine Rhodesian Winner ile kat ld Bo aziçi Koflusu nda Senex ve Grand Ekinoks un ard ndan tabelada kendisine üçüncülü ü kotarm flt. SASCHA SMRCZEK Ryano (Topkap Koflusu) Almanya dan kat lan di er bir ekürünün antrenörü olan 34 yafl nda ki Sascha Smrczek koflu atlar n çal flt rmaya bafllamadan evvel baflar l bir engelli yar fl jokeyiydi y l nda Düsseldorf ta New Stables haras nda görev yapan ve yine ayn sene Fransa da Prix Messidor Koflusu nu kazanan safkan Ryono yu çal flt ran ant. Peter Lautner den görevi devralan Smrczek de 2005 de çal flt rd safkanla Topkap Trophy de mücadele vermek için Veliefendi Hipodromu nun pistinde yerini alm flt.. FABRICE CHAPPET Billy Allen (Topkap Koflusu) 2005 Bo aziçi Koflusu öncesi Rhodesian Winner in ekibi padokta A.Trybuhl Robbie 1963 do umlu Chappet ailesinden kimsenin yar flç l kla ilgisi olmamas na karfl n küçük yafllardan beri bu spora ilgi duymufltur. Öncelikle Amerika'da ilk tecrübelerini antrenör John Nerud ile F.Chappet edindikten sonra 1997 y l nda kendi lisans n alana dek Fransa'da Robert Collet'in yard mc l n yapt. Halen Lamorlaye'de 40 kadar at çal flt rmaktad r. Fabrice Chappet 2005 y l nda, kendisinin çal flt rd ve Avrupa All Weather Series fiampiyonas 'n da befl kofludan dördünü kazanarak beraberinde yaklafl k 100,00 avroya yak n bir ikramiyeyi de getiren Billy Allen isimli safkanla kariyerinin en parlak baflar s n yakalam flt r. ANDREAS TRYBUHL Lazio (Topkap Koflusu) Robbie (Malazgirt Koflusu) 1962 do umlu Andreas Trybuhl antrenör Michael Trybuhl'un küçük kardeflidir sezonunu 54 adet birincilikle tamamlayarak baflar l bir performans sergileyen Andreas flimdiye kadar antre etti i atlarla ikiyüzseksen kofludan birincilik derecesini alarak ayr lm flt r. Almanya'dan Hong Kong'a yeni kariyer aray fl için gitmeden evvel, Andreas Schutz'un çal flt rd atlardan 74ünü seçerek onlar çal flt rmaya halen devam etmektedir. MICHAEL TRYBUHL Willingly (Topkap Koflusu) 1960 do umlu ve yar flç bir ailenden gelen Michael Trybuhl'un babas Karl Trybuhl Alman yar flç l nda tan nm fl bir profile. Michael çal flt rd atlarla flimdiye kadar 465ten ten fazla derece alm fl ve son befl sezonu 30 M.Trybuhl birincilik ortalamas yla tamamlayarak baflar l bir antrenör grafi i sergilemifltir. ARNAUD CHAILLE- CHAILLE Al Zahrah (Malazgirt Koflusu) Al Zahrah Fransa'n n güneybat s nda yaflayan Arnaud Chaile-Chaile daha ziyade engelli yar fllar ve orta mesafe koflan hem ngiliz hem de Arap atlar na e itim vermektedir. Fransa'da engelli koflularda parlak neticeler alan Kotkijet, Cyrlight ve Ambobo isimli safkanlar çal flt rmas yla dikkat çekmifl bir antrenördür. CARMEN BOCSKAI Songwriter (Bo aziçi Koflusu) Eski bir Alman flampiyon jokey olan Georg Bocskai ile evli Carmen Bocskai, sviçre'de yaflamakta ve genelde buralarda çal flt rd atlar Almanya'da ki pistlerde boy göstermektedir sezonunda Alman yar flseverler Carmen han m n çal flt rd safkanlar n 33 starttan 3ünü birinci olmak üzere toplam 7 kofluda dereceye girerek bitirdi ini C. Bocskai gördüler. 15

16 Türkiye nin en genç jokeyi: Ak n Sözen Herkes onu konufluyor, memnuniyetle ve de merakla izliyor. O ise genç yafl na ra men çok çal fl yor, hayallerine kavuflman n, elde etti i baflar lar n hakl gururunu yafl - yor. Merak edenlere kararl l ve azmiyle Kazanmaya devam, havalara girmedim, girmeyece im mesaj veriyor vet, hem görüntüsü hem de stiliyle Avrupai jokey Ak n Sö- E zen den bahsediyoruz. 24 Nisan 1987 Kastamonu, Çatalzeytinli do- umlu Ak n Sözen, flu anda Türkiye nin en genç jokeyi. Sözen, jokeylik hayaline 10 Temmuz da Bursa da BROKEN FEATHER la ulaflt. 6 ay gibi k sa bir aprantilik maceras ndan sonra 100 koflu kazanarak jokey oldu. Ak n la en sevdi i hipodrom olan Veliefendi de hayallerinin mesle i hakk nda konufltuk. Türkiye nin en genç jokeyi olman n avantajlar ve dezavantajlar neler? Benim için en genç olman n avantaj, dezavantaj ndan daha fazla. Di er jokeyler çok destek oluyor. Onlar da benim yafl mda jokey olduklar için, yaflad m zorluklar çok iyi anlay p bana yard mc oluyorlar, tecrübelerini aktar yorlar, hatalar m gösteriyorlar. Ben bazen küçük fleylere çok tepki verebiliyorum, onlar bunu normal karfl lamam sa l yor ve beni sakinlefltiriyor. Dezavantaj olarak da Türkiye nin en tecrübelileriyle yar fl - yorum. Elbette bu zor bir mücadele. Yine de jokey olmaktan mutluluk duyuyorum. 6 ayl k bir sürede 100 yar fl kazanarak h zl bir baflar grafi i çizdin. Birdenbire yükselmek seni ürküttü mü? Ürkütmedi ama, jokeyli e ad m ad m yaklaflt kça heyecan m da artt. Bu ayn zamanda hayallerimin de gerçekleflmesi demekti. Jokeylik beni heyecanland kadar da merakland rd da En çok neyi merak ettin? Bu baflar n n jokey olduktan sonra devam edip etmeyece ini merak ettim. Bunu çok düflündüm hatta hep düflündüm. Eninde sonunda jokey olaca m biliyordum ama nas l bir jokey olaca m merak ettim. Bazen korktum, endiflelendi im de oldu. fiimdi kendini nas l görüyorsun? Aprantilikten jokeyli e geçifl, hiç flüphesiz sanc l bir süreç ama sen hafif atlatm fl gibisin Evet, zor bir süreç ama, genellikle yeni jokey olanlar n yaflad duraksamay ben yaflamad m. Akl m kar flt, hatta belli bir duraksama dönemi yaflar m diye beklemifltim ama korktu um bafl ma gelmedi. Jokey olmak benim hedefimdi. fiimdi bu hedefime ulaflt m baflka hedefler belirledim, ç tam yükselttim. Daha çok çal fl yorum ve hep çok çal flaca m. Asla Ben art k oldum diye bir rahatl a kap lmam. Havalara girmedim, girmeyece im de. Hala a abeylerimden ders al yorum, daha ö renecek çok fleyim var. Jokey olduktan sonra hayat nda neler de iflti? Jokeylik, zor ve riskli bir meslek. Bu yüzden di er mesleklere bakt - m zda Türkiye de çok da fazla jokey yok. Bunun avantaj n yafl yoruz. Çok ilgi uyand ran bir meslek. Asl nda sizin nas l kulland n za ba l. Ben jokeyim diye girersen her ortama çok avantaj var. Bu yanl fl bana göre. Ben her zaman kendim olarak bir yere giderim yani Ak n olarak. Zaten bunlar de ifltirip de- ifltirmemen kendi elinde. nsanlar jokey oldu unu ö renince çok iyi davran yor ama s rf bu avantajlar yaflamak için her ortamda bunu öne atmak anlams z. 19 yafl ndas n, meslek sahibisin ve baflar lar elde edip para kazan yorsun. Türkiye de senin yafl gurubun henüz meslek seçimi aflamas ndalar. Yafl tlar n ve arkadafllar n n sana karfl davran fllar bak fllar nas l? Karfl mdakilere nas l davran yorsam onlar da bana o flekilde davran yorlar. Bu biraz da benim elimde. 16

17 Ben karfl mdakine 5 sene önceki s - cakl ve samimiyeti gösterince, arkadafllar m da bana karfl öyle oluyor. Riskli bir meslek, zor bir yaflam tarz benimsedin. Ailen nas l bak - yor jokey olmana? Gururlan yorlar. Ben mutlu oluyorsam onlar benden kat kat fazla mutluluk yafl yor. Annem çok dua ediyor benim için. Onun benim için dua etti ini bilmek de bana huzur veriyor. Ailemin yan nda do ru zamanda do ru insanlarla karfl laflt m için jokey oldum. Orhan Yenihayat ve Can Güven in bugüne gelmemde katk s çok büyük. Ak n Sözen ismi art k yar fl severler için önemli. Sana güvenen çok insan var. Bunun yükledi i sorumluluk, sende bask oluflturuyor mu? Bu güveni korumak için ne yap yorsun? Tabiî ki böyle bir bask oluyor. Özellikle koflu öncesi benim at m favori, bana güveniyorlar diye düflünüyorum ve biraz heyecan veriyor. Neler yapmal y m h zl h zl akl mdan geçiriyorum. Ama bu düflünceyi kafamdan atmak istiyorum. Starta girdi imde akl mda yar fl oluflturuyorum, baflka bir fley düflünmüyorum. Önemli bir koflu olsa bile, at mla favori de olsak, bunlar düflünmüyorum art k. Yar flta çok k sa zamanda, ne yapmam gerekti- ine karar vermem gerekiyor. Bocalamamak için ihtimalleri 30 kere kafamda kuruyorum. Start verildikten sonra hiç akl ma gelmeyen fleyler de olabiliyor. Çok k sa bir zamanda en iyi karar vermek gerekiyor. Jokeyli in bafl ndas n. lk zamanlar nla flimdiki aras nda nas l bir fark var, neler hedefledin? Ne kadar na ulaflt n? Bundan sonraki hedefin ne? Birçok hedefime ulaflt m. Onlar yakalad kça daha büyük baflka hedeflerim oldu. fiimdi de hedeflerim var. lk hedefim at binmekti, daha sonra bir yar fl kazanmak oldu. Kazand m jokey olmak istedim, flimdi de jokeyim. fiu anda asl nda ilk bafllad m zaman hayalini kurdu- umdan daha fazlas n elde ettim. Bundan sonraki hedefim; yerimi ve ismimi sa lamlaflt rmak, kazand klar ma aç k, klasik koflular eklemek. fiu an için daha yerim sa lam de il. Mesela bir Halis a abey, bir Sadettin a abey bir Yemen a abey gibi ak llara kaz nmak istiyorum ondan sonraki hedefim de Gazi Koflusu kazanmak olacak tabiî ki. Gelece i düflündü üm zaman en çok istedi im fley, yurt d fl nda da baflar l olmak. Önce baflka projelerim var. Onlar n üstesinden gelip, sorumluluklar m en iyi flekilde yerine getirirsem yurt d fl na ç k p, orada da baflar elde ederim bence en önemlisi iyi çal flmak. Bir apranti olarak 80. Gazi Koflusunda at bindin, neler hissettin? O koflunun havas bir baflka, padokta bile ayr, kaliteli bir hava yafl - yorsun. Sanki hep at bindi im yerde de ilim de bambaflka bir yerdeymiflim gibi geldi. O gün, o önemli kofluyu her yerde yaflad m ve heyecan bambaflkayd. O heyecan yaflayabilmek, bir parças olabilmek bile çok önemliydi. Sosyal hayat n nas l, iflin nas l etkiliyor? Ailene arkadafllar na zaman ay rabiliyor musun? Baz dönemlerde her gün at biniyorum. Bence jokeylerin sosyal hayat yok, ama olmal. Elaz haricinde tüm hipodromlarda at biniyorum. Ak n röportaj yaparken bile çok sevdi i atlardan ayr lamad. 17

18 Yürü be Ak n Kim Tutar Seni Röportaj s ras nda dayanamay p çocuk park ndaki sallanan ata binen Ak n a mesire yerindeki yar flseverler, Ak n sen bu at da birinci getirirsin diye tak ld lar. Düzenli yaflamaya gayret ediyorum. Mesela Ankara dan geç dönüyoruz. Sabah uyuya kal p antrenman kaç rabiliyorum. Vücut yorgun düflüyor. Ben de tabiî ki gezmeyi, e lenmeyi, sinemay konserleri seviyorum ama yorgun oldu um için dinlenmek genelde daha cazip geliyor. Sosyal hayat kalm yor iflte. Jokeylik böyle bir yaflam biçimi. Mesela k z arkadafl mla görüflemedi imiz için ayr ld k. Bazen beni arad - nda kofludan ç km fl oluyordum, flehir d fl nda, yorgun ya da sinirli olabiliyordum. Tabi o da ilgi bekliyordu, zor oluyordu. Yar flseverlerle aran nas l? Beni tan yorlar, Ak n sen geçersin diyorlar, güveniyorlar. Art k al flt m. nsanlar n, Ak n Sözen diye tezahürat yapt n duymak çok güzel. Belki inanmayacaks n ama, bugüne kadar onlardan hiç kötü bir söz duymad m. Birinci gelsem de gelemesem de bir di er kofluda yine destek veriyorlar. Onlar n deste- ini hissetmek de güzel tabi. Onun da ayr bir sorumlulu u var. Yar fl severlerin yan s ra di er arkadafllar n için de gelecek vaat eden isimlerin bafl ndas n. Bu güveni nas l sa lad n? Aran zdaki iliflki nas l? Çok stresli bir ifl oldu u için bazen hepimiz aram zda tart flmalar yafl yoruz. Ama ben kötü bir söz söylersem hemen gidip özür dilerim. Hatta bazen günlerim özür dilemekle geçiyor. Sayg l olunca onlar n gözünde yükseliyorum, onlar da hoflgörü ve deste ini esirgemiyor. Onlar tecrübeli oldu u için bazen sizin göremediklerinizi görebiliyor. Bende fl k görünce, yetenekli oldu- umu düflününce, kendime daha fazla güveniyorum. Kiminin çal flma stilini kimisinin yaflam n, kimisinin performans n, kiminin düflünce ve davran fllar n örnek al yorum. Hepsinden ö reneceklerim var. Bu ifl için sadece yetenek yetmez, çok çal flmak gerekiyor. Bana güvenenlerin inançlar n bofla ç karmamak için çok çal fl yorum. Birçok kifliye karfl sorumlulu um var. Önce at n bak c s, antrenörü, sahibi var. Sonuçta hepsinin umudu ve eme i var. Göz önündesin, tan n yorsun. Hakk nda olumlu ve olumsuz yaz - lanlar ve söylenenler var bunlar seni nas l etkiliyor? Göz önünde olman n elbette kötü yanlar da var. K rk y l n bafl f rsat bulup bir gece e lenmeye gitsem, bir konsere gitsem, biri görünce hemen sahada yay l yor. O neredeyse bir ay gidiyor, ilk hatamda Bak iflte geziyordu, ondan böyle oldu diyorlar. Ama ben de insan m hata yapabilirim. Hem daha yeni jokey oldum. Beni elefltirirken insanlar n biraz daha insafl olmas n istiyorum. Baz insanlar sanki hata yapmam istiyor ve bekliyor. Bir sinemaya gitmem bile onlar n gözüne batabiliyor. Hakk mda yaz lanlar genelde olumlu, olumsuzlar da duymamaya çal - fl yorum. Maalesef onlardan baz lar bir tak m menfaat iliflkilerine dayan yor. Benim elefltiriye her zaman sayg m var ama, bazen haks zl k ediyorlar. Beni k rk y ll k jokeylerle k yasl yorlar. Bundan mutluluk duyuyorum, hem de flafl r yorum. Onlar y llar n jokeyi. Bana biraz daha zaman tan malar gerekir. Ben de kendimi kan tlayaca m tabiî ki. En büyük destekçim Orhan Yenihayat beni genelde bu tip fleylerden uzak tutuyor. Hakk mda yaz yaz lmas beni üzmüyor. Ne de olsa meyve veren a aç tafllan r. Ben çal fl yorum ve bir flekilde öne ç k yorum demek ki. nsanlar da benden söz ediyor, tam tersi olsa daha çok üzülürdüm. Günlerin nas l geçiyor, nelere dikkat ediyorsun? Uykuma özen gösteriyorum. Antrenmandan gelince güzel bir uyku çekiyorum. Yediklerime de özen gösteriyorum ama bazen de önüme ne gelirse yiyorum. Enerji gerektiren bir spor yap yoruz, ac k yor insan. Yaz n karpuz çok yiyorum. Baflka spor dallar yla ilgileniyor musun? Ben koyu Fenerbahçeliyim. Eskiden hiçbir maç n kaç rmazd m. Tak m hakk ndaki her fleyi bilirdim. fiimdi onu da takip edemiyorum yafl ndayken Galatasaray n alt yap s nda oynam flt m. Ailemden habersiz seçmelere kat ld m. O dönem 1200 kiflinin aras ndan 7 kifli seçildik. Y ld z tak m nda oynad m, daha sonra fizi imi dezavantaj olarak gördüler. O zaman ufak tefek oldu uma çok üzülmüfltüm. fiimdi düflünüyorum da galiba ben jokey olmak için do muflum. Genç kardeflimize hak vermemek elde de il, baflar lar n n yükselerek devam etmesini diliyoruz. Her fley gönlünce olsun Ak n Sözen Röportaj: Hilal Ergenekon Foto raflar: Kadir Çivici 18

19 Düfltü, kalkt ve bafl fark yla ikinci oldu 3 Eylül Pazar günü 1400 metre çim pistte 3 Yafll Difli Arap Taylar n n kat ld Cahide Koflusu öncesi ilginç görüntüler ortaya ç kt. Start makinesine do ru Filizim adl tay ile kenterine bafllayan jokey Mehmet Kaya bir anda dengesini kaybederek yere düfltü. Kaya y lmad, her hangi bir sakatl n n olmad n n anlafl lmas ndan sonra tekrar at binerek start ald ve yar fl bafl fark yla kaybederek ikinci oldu. 19

20 Dünyada spor atlar mücevher gibi tafl n yor At nakli sanatt r Yar fl atlar n n uygun performanslar n sa lamak ve bunun yan s ra kötü koflullar önlemek için, nakliye s ras ndaki olas streslerini azaltmak gereklidir. Stresin yaratt sonuçlar atlar n performanslar n etkileyen en önemli faktör olarak ortaya ç kabilmektedir. por atlar daha çok, karayolu veya havayoluyla nakledilmekte- S dir. Uçaklardaki Jet stallar (ah rlar ) özel at seferlerinin düzenlenmesini beklemeye mecbur kalmadan atlar n seri bir flekilde dünya çap nda tafl may isteyen at sahipleri aras nda, giderek popüler hale gelmektedir. Karayolu: Almanya, rlanda ve ngiltere deki kimi atç l k sporlar n n den fazla at hareketlerini kapsad tahmin edilmektedir. Almanya da 50,000 den fazla spor at genellikle iki saatten uzun süre seyahat etmektedirler. Ayr ca Japan Racing Association, y lda yaklafl k 33,500 karayolu nakliye hareketleri kaydetmifltir.spor atlar, treylerlerle (yük arabalar ) ya da modifiye kamyonetlerle veya kamyonlarla tafl nabilir. Treylerler, Avrupa da genellikle, iki veya üç at tafl yacak biçimde tasarlan rlar. Ancak benzeri treylerler Amerika Birleflik Devletleri nde alt, dokuz, hatta daha fazla at tafl - yabilmektedir. Havayolu: KLM ve Lufthansa gibi belli bafll uluslararas tafl mac la- Atvanlar n içi oldukça lüks ve temiz dizayn edilmeli. Bu ifli daha da ciddiye alanlar s cak havalarda yolculuk için klima bile düflünmüfller. 20

21 Atlar n rahat için son y llarda havayolu ile nakil daha çok tercih ediliyor. r n, her y l 5,000 ila 10,000 aras nda at tafl d klar tahmin edilmektedir. Atlar n havayoluyla nakledilmesinde ya atlar n tamamen muhafazal bir stallda seyahat etti i bir jet stall sisteminden ya da daha düflük bir muhafaza sistemi olan bir aç k stall sisteminden yararlan l r. Aç k stall sisteminden, genellikle bütün uçak ya da büyük bir k sm bir at nakliye ajans taraf ndan kiraland zaman faydalan l r. Aç k stall sistemlerinde nakledilen atlar n say s, nakledildikleri uça n türü ve nakledilecek atlar n büyüklü üyle belirlenir. Dar gövdeli bir uça n, örne in bir Boeing 707 ya da Douglas DC8 in; eni boyunca, üç bölümlü stallara, üç at yerlefltirilebilir. Bu say, dört ata kadar ç kar labilir. Genifl gövdeli jetlerin, örne in bir Boeing 747 veya Douglas DC10 in ; enlerine yedi âdete kadar at yerlefltirilebilir. Yolcular eflyalar yla birlikte uça n önünde ve atlar da geride jet stallar n içinde tafl narak da kombi denen sistemlerde kullan labilmektedir. Nakliye için Haz rl k nsanlarla etkileflim ve bunun yan s ra yükleme ve yük boflaltma ifllemleri hayvanlar n pek ço u için sorun yaratmakta ve birçok fiziksel ve psikolojik stres faktörü atlar n nakliyesi s ras nda kötü koflullara sebep olmaktad r. Tan d k bir çevreden ve ortamdan ayr lma, fliddetli stres belirtilerine yol açabilir. Bu belirtiler genel olarak; kalp at fllar n n h zlanmas veya davran flsal anomaliler olarak aç klanabilir. Nakliye tafl t na do ru hareket etme, korkudan, ac dan veya rahats zl ktan kaç n larak ve hedef bölgeyi çekici hale getirerek kolaylaflt - r lmaktad r. Atlar, monoküler bir görüfle sahiptir ancak ileriyi, geriyi ve her iki taraf görmelerine izin veren gözlerinin yanal duruflundan ötürü genifl bir görüfl alan vard r. Baz ön görüfllerine ba l d r. Ba land klar zaman, bu daima mümkün de ildir ve bu nedenle sorunlar ç kar r. Atlar n görüfl alan, yönlendirme ifllemi için önemlidir. Yönlendiricinin at n do rudan arkas nda lik bir aç yla durmalar potansiyel sorunlara neden olmaktad r. Bu konum, yönlendiricinin pek çok evcil hayvanda olan görsel alan n tam ucunda b rakmaktad r. Bir hayvan n arkas ndan hareket alan na girmek, hayvan n ileriye hareket etmesine; önünden girmek ise, geriye gitmesine veya kaçmadan önce dönmesine yol açacakt r. Atlar bir tür renkli görüfle sahiptir. Ayr ca, ayd nl ktan karanl k bir yere girdikleri zaman genellikle isteksiz olurlar. Atlar n akut iflitsel duyular, her bir kulaklar n ba ms z yönde ve vücut pozisyonunda hareket ettirebilme yeteneklerine ba l d r. Bu da d fl çevrede atlar n seslerin yerlerini belirlemesine imkân tan r ancak herhangi bir ani de ifliklikten veya s ra d fl bir durumdan korkarlar. Toynaklar n n ç kard sesler veya bayraklar n ç rp nma sesleri gibi nedenlerle ço u zaman ürkek olurlar. Atlarla görsel temas n sürdürülmesi, hayvanlar n hareketlerinin yönlendirilmesinde ve tafl t n içindeki yerde oldukça etkili olabilir. Tersi flekilde, izolasyon, atlara ço u kez s k nt vermektedir. Hayat n ilk haftalar ndaki dokunma dönemlerinde gerçeklefltirilen 21

22 Nakil s ras nda yap lan zorlamalar atlar n stresini artt rd gibi müsabaka performanslar n n da düflmesine neden oluyor. insan temas, konuflma, dikkatli ve yumuflak davran fl hayvanlar n korkusunu azaltmakta, tecrübeli ve tan d k kiflilerin yaklafl mlar rahat davranmalar n sa lamaktad r. Yükleme ve yük boflaltma Bir nakliye tafl t na girmeye ilk kez sokuldu unda at çok çeflitli huzursuzluk belirtileri gösterir. Ancak bu belirtilerin birço u, örne in onuncu kez nakliyede; yükleme ifllemi ve stallda daha fazla alan b rakma gibi uygun olan fiziksel koflullar sa land nda kaybolacakt r. Stall ve treyler veya kamyonete girifl, at n davran flsal gereksinimlerine cevap vermelidir. Tan d k olmayan koflullar n (yer, ayd nlatma, duvarlar) korkusu, hayvanlarda strese yol açmaktad r. Ortalama kalp at fllar yükleme s ras nda genellikle yükselir. Daha önce bir tafl t deneyimi olmamas halinde, sorgulay c davran fllar normaldir. Atlar n birço u kapat lmaktan ve karanl k bir alana do ru hareket etmekten korktu u için; ideal girifl genifl, iyi ayd nlat lm fl ve basit olmal d r. Örne in basamak veya ram- 22 pa olmamal d r. Yolu nakliye tafl t na do ru daraltan bir düz zemin, daha az rahats z edicidir. Bir kamyonun içinde dururken ah rdaki atlara benzer bir flekilde beslenmeye bafllayabilmeleri ve kalp at fllar n n dinlenme halindeki düzeyine benzer olmas dikkate de erdir. Tafl tta kapal tutulma, 50 km den daha k sa nakliyeden sonra bile, heyecanlar nda önemli art fllar göstermektedir. Bir uça n içinde kapal tutmak; çevreye mikroorganizmalar n bulaflmas - na yol açacakt r. Solunan havadaki bakteri topluluklar, normalde ah rlarda bulunanla karfl - laflt r ld nda, uçak havadayken kontrol alt nda tutulabilir. Bakteri gruplar ndaki büyük önemli art fllar uçak yerde sabitken meydana gelmektedir.biriken bu bakteri ve di er mikroorganizmalar solunacakt r ve bu nedenle de solunum sisteminden temizlenmesi gerekecektir. Bir kamyonda standart bir saatlik yoldan daha fazla, bir çift halinde tafl nan atlar n ortalama kalp at fl h zlar, yüzleri geriye do ru gelecek flekilde nakledildi inde önemli ölçüde daha düflüktür Atlar n yüzleri arkaya dönük halde nakledilirken yüzleri öne do ruyken oldu undan fiziksel olarak daha az stresli olduklar sonucuna var lm flt r. Az geliflmifl ülkelerde nakil bazen böyle komik durumlarda yaratabiliyor. Tabiiki trafik polisine yakalanmamakta büyük beceri ve flans istiyor.

23 smail Türüt, Delfina ile ilk kupas n kazand Son zamanlarda pistlerde f rt na gibi esen Delfina Ahmet Kesebir koflusunda rakiplerini geride b rakarak sahibi Türkücü smail Türüt e ilk kupas n kazand rd. A ustos Pazar günü yap lan 13 Dört ve yukar yafll safkan ngiliz atlar n mücadele etti i ve ünlü jokeylerimizden merhum Ahmet Kesebir ad na düzenlenen (KV-21) kofluda iyi bir derece yapan Delfina, sahibi smail Türüt ün yüzünü güldürdü. Düzenlenen törende heyecandan yerinde duramayan Türüt kupay almaktan dolay duydu u memnuniyeti dile getirek Kaza ile at sahibi oldum, ben bu ifli hobi olarak yap yorum. Ancak kaderde kupa kazanmakta varm fl. Onun için çok mutluyum. Bütün sanatç dostlar m n bu heyecan yaflamas n isterim dedi. Yar fl sonras telefonlar susmayan Türüt ü ilk arayanlardan biri de geçti imiz günlerde K skançk z adl at ilk defa koflan brahim Tatl ses di. smail Türüt ü tebrik eden Tatl ses, en yak n zamanda kupal bir kofluyu kazanmak istedi ini söyledi. smail Türüt ün telefonu tebrik etmek için arayan dostlar yüzünden susmak bilmedi. Vatandafllar n yo un ilgisiyle karfl laflan Türüt, imza vermeyi de ihmal etmedi. 23

24 Türk Veteriner Hekimleri Birli i Koflusu lkemiz hayvanc l n n ve Ü atç l n n geliflmesinde temel tafl olarak gördü ümüz Veteriner hekimlerimiz ad na düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birli i Koflusu (KV 8 / L / DHÖW) 1 A ustos Sal günü Ankara 75'nci Y l Hipodromunda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan Arap atlar n n kat ld - kofluya RE SHAN isimli safkan n kofludan ç kmas üzerine 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Nida Do antürk ün MU- KADDER (Demirk r-73.mebruke) isimli safkan jokey Nurettin fien ile lük derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda BABASANCAK ikinci, fi LAN üçüncü, ÇAMLI TEPE de dördüncü olurken, farklar 1 Boy 1,5 Boy Bafl fleklinde oldu. MUKADDER Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Nida Do antürk e vekaleten Salih Alat a kupas n Türk Veteriner Hekimleri Birli i Merkez Konseyi Baflkan Dr. Mustafa Altuntafl verdi. Kupa törenine Ankara Vali yard mc - s Sn. Mesut Taner Genç, Türk Veteriner Hekimleri Birli i Merkez Konseyi II.Baflkan Prof. Dr. Arif ALTINTAfi ve Ankara Hipodrom Müdürü Cemil Akp - nar da kat ld lar. Centilmen Koflusu Kazanan at n jokeyine plaketini stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan verdi. ÇET N CEV Z u y l yeniden düzenle- Centilmen Koflula- Bnen r n n üçüncüsünü Taflk n Avc 'n n sahibi oldu u ÇE- T N CEV Z (a.a. Sülo Almimruhiye) isimli safkan jokeyi Mertkan Kantarmac 'yla 1"36"75'lik bir derece yaparak kazand. Jokeyli i meslek edinmemifl amatör binicilerin kat ld koflu, 2 A ustos 2006 Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi. Çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu, Duygu Faturaoluk'un bindi i KÜÇÜK G ZCEM ikinci olarak tamamlarken, Bahad r Kaan' n bindi i EJDERHA ve Yunus Akd 'n n bindi i KO- YUN EVL isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar - n paylaflt lar. (Farklar, 1,5 boy - bafl - 1 boy) 24

25 I. nönü Koflusu SUN STORM stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 A ustos 2006 Cumartesi günü düzenlenen koflu- yu M. Emin Üçefl'in sahibi oldu u SUN STORM (a.d. Royal Abjar - Charnwood Queen) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 1"11"30'luk bir derece yaparak kazand. ki yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1200 metre mesafeli kofludan (Aç k - GR III / D) MY LADY ikinci olarak ayr l rken, SEVEN TOWERS ve ORH DEYA isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 1 boy - 3,5 boy - bafl) Saim Önhon Koflusu SABURAY ürkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve ilk Genel Sekreteri olan Emekli T General Saim Önhon'un an s na düzenlenen koflu (Aç k - GR III / DHÖW) 5 A ustos 2006 Cumartesi günü stanbul Veliefendi Hipodromu'nda kofluldu. Üç yafll safkan Arap taylar n n kat ld kum pistteki 1500 metre mesafeli kofluyu, Erdo an fienocakl 'n n sahibi oldu u SABU- RAY (a.e. Akyel Sab ka) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 1"46"28'lik bir derece yaparak kazand. Kofludan B T R M isimli safkan ikinci olarak ayr l rken, ANKA ve AKINCI- BEY isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, boyun - 1/2 boy - uzak) Nevzat Zaimo lu Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine vekaleten TJK Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar'a kupay Mehmet Zaimo lu verdi. Kupa törenine Refia Zaimo lu da kat ld. fiahkartal stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 A ustos 2006 Cumartesi günü düzenlenen kofluyu Faik Y ld z' n sahibi oldu u fiahkartal (k.a. Berkofl Neame) isimli safkan jokey Selim Kaya ile 2"26"93'lük bir derece yaparak kazand. Dört yafll safkan Arap atlar n n kat ld kum pistteki 2000 metre mesafeli kofluyu (KV - 6 / DHÖW) MAHARA- J ikinci, AKMERT üçüncü ve ÇAPKANCAfi isimli safkan da dördüncü olarak tamamlad lar. (Farklar, burun - burun - 3 boy) Uzun y llar at sahipli i yapan, özellikle Arap atlar konusunda engin bilgi ve tecrübeye sahip olan ve flampiyon atlar da koflan merhum Nevzat Zaimo lu nu ad na düzenlenen bu koflu vesilesiyle sayg yla and k. 25

26 Sultansuyu Tar m flletmeleri Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine vekaleten Hüseyin Can'a kupas n Tar m flletmeleri Genel Müdürü Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan smail Hakk Say n verdi. Törene, Yüksek Komiserler Kurulu Raportörü M. Emin Pekkaya ve Üyesi Ferudun Erzurum, Sultansuyu Tar m flletmesi Müdürü Hikmet Çalta, Tar m flletmeleri Genel Müdür Yard mc s Ali Y ld r m ve Daire Baflkan Dr. Ferudun Güler ile Ankara Hipodrom Müdürü Cemil Akp nar da kat ld. ALPAK nkara 75. Y l Hipodromu'nda 3 A A ustos 2006 Perflembe günü düzenlenen kofluyu Turan Aslan' n sahibi oldu u ALPAK (k.a. Alaz Sapha) isimli safkan jokey Yemen Tunç'la 1"52"23'lük bir derece yaparak kazand. Dört yafll safkan Arap atlar n n birincilik mücadelesi verdi i kum pistteki 1600 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III / DH) HANCIBEY isimli safkan ikinci olarak tamamlarken BEYBO- RA ve ÇEL KKANAT isimli safkanlar da tabelan n di er s rlar n paylaflt lar. (Farklar, 1 boy - 3 boy - 1/2 boy) Dumlup nar Koflusu SALTUKHAN stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Rema- zan Kaya'n n sahibi oldu u SALTUKHAN (k.e. Berkofl Neame) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 1"31"94'lük bir derece yaparak kazand. Befl ve daha yukar yafll safkan Arap k sraklar n n kat ld çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR II / DHÖ), Mahir Tekinalp'in TEKEL O LU isimli safkan ikinci olurken, Abdullah Kaya'n n LKBAHAR ve Kadriye Kaya'n n YELGEÇEN isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 2,5 boy - 2 boy - bafl) II. nönü Koflusu CHEETAH FLIGHT stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Selin Dikencik'in sahibi oldu u CHEETAH FLIGHT (d.e. Mujtahid - Beneficiary) isimli safkan jokey Nurettin fien'le 1"12"98'lik bir derece yaparak kazand. ki yafll safkan erkek ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1200 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III / E), MR.PATRIOT ikinci olarak tamamlarken, HOKKAIDO ve MAX MÜLLER de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, 1/2 boy - burun - 1/2 boy) 26

27 Celal Bayar Kupas Koflusu HÜCUM Kofluyu kazanan at n sahibine kupay, Celal Bayar' n k z Dr. Nilüfer Gürsoy verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar, Muhasip Üyesi U ur Alp Atan ve Yönetim Kurulu Üyesi fiencan Fotocan ile Bayar Ailesi de kat ld. stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 12 A ustos Cumar- tesi günü düzenlenen kofluyu M. Hamdi Çad rc o lu'nun sahibi oldu u HÜCUM (d.e. Ceyhanl - Marlyn Monroe) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 2"28"35'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll Safkan ngiliz atlar n n kat ld - çim pistteki 2400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR II) ARALA ikinci olarak tamamlarken MOON KHAN ve GENÇ BRIGHT isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 3 boy - 1/2 boy - 2 boy) Türkiye'nin 3. Cumhurbaflkan Celal Bayar, Büyük ATA- TÜRK'ün yak n silah ve mesai arkadafl olarak ülkemize unutulmaz hizmetlerde bulunmufltur. Kurtulufl Savafl m z n baflar ya ulaflmas nda ald aktif rolün yan s ra Cumhuriyet'in kuruluflunda ve sonras nda, özellikle çok partili siyasi hayata geçiflte üstlendi i görevler, Celal Bayar'a Türk Siyasi ve Sosyal tarihinde çok önemli bir yer kazand rm flt r. lk Meclis döneminden bu yana Saruhan (Manisa) Milletvekilli i, Bakanl k ve Baflbakanl k gibi mevkilerde bulunan Celal Bayar son olarak y llar aras nda Cumhurbaflkanl yapm flt r. Devlet adaml n n yan s ra 1929 y l nda Gazi Koflusu'nu kazanan CAP GRIS NEZ baflta olmak üzere yar fl pistlerinde at koflturan Celal Bayar' an s na düzenlenen bu koflu vesilesiyle bir kez daha sayg ve rahmetle and k. 27

28 Kocatepe Koflusu GORDION stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu S. Sel- man Taflbek'in sahibi oldu u GORDION (d.d. West By West - Just On The Market) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 1"23"27'lik bir derece yaparak kazand. Üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 1400 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III), MEL D ikinci olarak tamamlarken, CORRADO ve EZB DERL de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, boyun - 1,5 boy - bafl) Prens Halim Sait Koflusu SINYOR SASSI stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Mustafa Erdo an' n sahibi oldu u SINYOR SASSI (d.a. Eagle Eyed - Triangle) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 2"19"17'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar n n kat ld kum pistteki 2100 metre mesafeli kofluyu (KV - 8 / L), MISS SURAL ikinci olarak tamamlarken, FIRE BALL ve MA- NAL de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar, 3 boy - 3 boy - 2 boy) Ülkemizde safkan yetifltiricili inin bafllat l p gelifltirilmesi çabalar nda önemli bir yere sahip olan Prens Halim Sait, ayn zamanda Türkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden biriydi. Mimar Sinan Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibine ödülünü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ad na Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Mesut KTU verdi.seremoniye, Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Turgay Kop ve stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan da kat ld. SCARFACE stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu Kemal Kurt'un sahibi oldu u SCARFACE (d.e. Montjeu - Racing Heart) isimli safkan jokey Mehmet Kaya'yla 2"14"60'l k bir derece yaparak kazand. Üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld çim pistteki 2200 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III), Z. Naile Subafl 'n n FA- DO isimli safkan ikinci olurken, Demirhan Y lmaz' n SADALBA- R ve Özen Adal 'n n ANNOSH isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n tamamlad lar. (Farklar, 1,5 boy - 2,5 boy - 1/2 boy) 28

29 Ahmet Kesebir Kupas Koflusu Kofluyu kazanan at n sahibi smail Türüt e kupay, Ahmet Kesebir'in o lu Fikret Kesebir verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi fiencan Fotocan da kat ld. DELF NA stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 13 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu smail Türüt'ün sahibi oldu u DELF NA (d.k. Bin Ajwaad - Pot Pourri) isimli safkan jokey Aslan Birdal'la 1"35"82'lik bir derece yaparak kazand. Dört ve daha yukar yafll Safkan ngiliz atlar n n kat ld çim pistteki 1600 metre mesafeli kofluyu (KV - 21) DERV fi ikinci olarak tamamlarken YAVUZKA- YA ve ÇEL KMEHMET isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 2 boy - boyun - 1/2 boy) Ünlü jokeylerimizden merhum Ahmet KESEB R, uzun süre at sahipli i ve yetifltiricilik yaparak yar flç l m za hizmetlerde bulunmufltur. Ahmet KESE- B R'i, an s na düzenlenen bu koflu vesilesiyle sayg yla and k. Dr. Özcan K z lkaya Kupas Koflusu stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 13 A ustos Pazar günü düzenlenen kofluyu B. Balkar Balkaro lu'nun sahibi oldu u FAIR- SON (d.e. Royal Abjar - Fair Tail) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 2"14"12'lik bir derece yaparak kazand. Üç yafll Safkan ngiliz taylar n n kat ld kum pistteki 2000 metre mesafeli kofluyu (KV - 8 / L) H K- MET ikinci olarak tamamlarken M A ve EM RBEY isimli safkanlar da tabelan n di er s ralar n paylaflt lar. (Farklar; 1,5 boy - 5 boy - boyun) Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, stanbul Üniversitesi T p Fakültesini bitirmifl ve Gülhane Askeri T p Akademisi nde ihtisas yapm fl olan, at sahibi ve yetifltirici olarak uzun y llar sahalar m zda at koflan merhum Dr. Özcan K z lkaya'y an s na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha sayg ve rahmetle and k. FAIRSON Kofluyu kazanan at n sahibi ad na Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Nusret Balkaro lu'na kupay, Özgür K z lkaya verdi. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A. Hücum Tulgar ve stanbul Hipodrom Müdürü Sabahattin Katan da kat ld. 29

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

ARALIK 2006. Merhaba dünya...

ARALIK 2006. Merhaba dünya... ARALIK 2006 Merhaba dünya... 20 de fiirinyer de dev ad mlar Haberi 4 üncü sayfada 2006 n n flampiyonlar Haberi 8 inci sayfada Sam : Atlarla dinleniyorum Haberi 10 uncu sayfada TJK n n yeni Tüzü ü oybirli

Detaylı

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA TJ K N I N S E S Ocak 008 Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light 3. SAYFADA A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON G R O U N D S D I V I N E LIGHT E A G L E E Y E D F A N T A S T I C FELLOW

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı