1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ Fasıl 189 Tereke İdare Yasası Altında Kısa İsim 1. Bu Tüzük 1955 Tereke İdare Tüzüğü olarak isimlendirilir. R.G. Ek. III A.E. 1 R.G. Ek. III A.E. 132 R.G. Ek. III A.E. 64 R.G. Ek. III A.E. 77 R.G. Ek. III A.E. 46 R.G. Ek. III A.E. 49 R.G. Ek. III A.E. 257 R.G. Ek. III A.E. 275 R.G. Ek. III A.E. 681 R.G. Ek. III A.E. 90 R.G. Ek. III A.E R.G. Ek. III A.E. 897 R.G. Ek. III A.E. 45 R.G. Ek. III A.E. 51 R.G. Ek. III A.E. 616 R.G. Ek. III A.E

2 Tefsir 2. Bu Tüzükte: Başkan, Kaza Mahkemesi Başkanını anlatır. Vasiyetnamenin Vasiyet Mukayyidine Vasiyetnamenin Yatırılması 3. (1) Yatırılacak herhangi bir vasiyetname, vasiyetçi tarafından şahsen Vasiyet Mukayyidine tevdi edilir. Verilmesi (2) Vasiyet Mukayyidi vasiyetçiyi şahsen tanımazsa, vasiyetçinin kimliği vasiyet mukayyidinin şahsen tanıdığı bir kişi tarafından yapılacak bir yemin takriri ile saptanmalıdır. Bu yemin takriri için harç alınmaz. (3) Vasiyetname, Vasiyet Mukayyidinden parasız temin edilebilen bir zarf içinde tevdi edilmelidir. (4) Vasiyetnamenin konduğu zarf Vasiyet Mukayyidi tarafından mahkemenin mühürü ile mühürlenmelidir. Vasiyetnamenin ve Vasiyetçinin kimliğinin belirlenmesi 4. (1) Vasiyetçi, vasiyetnamenin konduğu zarf üzerine yazılacak aşağıdaki anlamda bir yazıyı Vasiyet Mukayyidinin huzurunda imzasını veya okuma yazma bilmezse, parmak işaretini koyar: Bu mühürlü zarfta sakinlerinden ben A.B. nin tarihini taşıyan (zarfta birden fazla evrak bulunuyorsa sırasıyla her evrakın tarihini yazınız.) son vasiyetnamesi, veya son vasiyetnamesine yaptığı ek veya son vasiyetnamesi ve Ek i bulunmaktadır ve ölümüne kadar mukayyitliğinde emniyet içinde muhafaza edilmek üzere tarafımdan tevdi edilmiştir. A.B. İmza: (2) Tüzüğün 3 (2) Maddesinde öngörülen yemin takriri (varsa) zarf üzerine yazılacak yazıya eklenir ve aşağıdaki anlamda olur: Ben.. sakinlerinden C. D. yukarıdaki yazıyı imza eden kişinin A. B. olduğunu yeminle beyan ederim. İmza: C.D tarihinde huzurumda yemin etmiştir. İmza: E.F... Vasiyet Mukayyidi 2

3 (3) Vasiyet Mukayyidi yukarıdaki yazıya ve (varsa) yemin takririne aşağıdaki gibi bir not ekler: Şahsen tanıdığım bir kişi olan A.B. tarafından yatırılmıştır. veya (durum böyle ise) Şahsen tanıdığım C.D. tarafından kimliği saptanan A.B. tarafından yatırılmıştır. Tarih,.. 19 İmza: E.F.. Vasiyet Mukayyidi Vasiyetname sicili ve alfabe sırasına göre liste 5. (1) Bir vasiyetname yatırıldığında, Vasiyet Mukayyidi vasiyetnamenin yatırıldığını hemen, hayatta olan kişilerce yatırılan vasiyetnamelerin tescili için tutulan sicile kaydeder. Sicilde aşağıdaki başlıklar bulunur: - Sıra No: Tarih: Yatıran Kişi: Görüşler: (a) Sıra No: başlığı altında yazılacak rakam mukayyitliğe yatırılan vasiyetnamelerin sıra numarasıdır. (b) Tarih başlığı altına yazılacak tarih, vasiyetnamenin yatırıldığı tarihtir. (c) Yatıran Kişi başlığı altına vasiyetnamesini yatıran vasiyetçinin tam adına ilaveten, ikamet yeri de gösterilir. (d) Görüşler başlığı altına vasiyetnamenin, Yasa uyarınca vasiyetnamelerin muhafaza edilmekte olduğu yerden başka bir yere nakledildiği hallerde ilgili vasiyetnamenin nakil tarihi ve nedeni ve nereye nakledildiği gösterilir. (2) Vasiyetnamenin yatırdığına dair sicile yapılan kaydın sıra numarası vasiyetnamenin bulunduğu zarf üzerine yazılır. (3) Vasiyet Mukayyidi, Tüzüğün 3. maddesi uyarınca vasiyetname yatıran vasiyetçilerin alfabe sırasına göre bir listesini tutar. Makbuz 6. Vasiyet Mukayyidi, vasiyetnamesini yatıran vasiyetçiye aşağıdaki anlamda bir makbuz verir: Bugün sakinlerinden A.B. den içinde vasiyetnamesinin bulunduğu ileri sürülen bir zarfı muhafaza etmek üzere aldım ve defterime.. sıra numarası altında tescil ettim. 3

4 Tarih: İmza: E.F. Vasiyet Mukayyidi Vasiyet Mukayyidinin Vasiyetçiyi ziyaret etmesi 7. (1) Kaza Mahkemesi Başkanı veya onun gaybubetinde bir Kaza Mahkemesi Yargıcı, uygun görürse, vasiyetnamesini yatırmak isteyip de mukayyitliğe kadar gelemeyecek durumda olan bir kişinin bulunduğu yere kadar giderek ona hizmet etmesi için Vasiyet Mukayyidine talimat verebilir. (2) Kaza Mahkemesi Başkanı veya onun gaybubetinde bir Kaza Mahkemesi Yargıcı, böyle bir talimat vermeden önce, Vasiyet Mukayyidinin yolluk masrafları için yeterli ödeneğin tedarik edilmesini sağlar. Yatırılmış vasiyetnamenin açılması 8. (1) Bir vasiyetname, vasiyetçinin hayatta olduğu sürece vasiyetçinin rızası olmadan açılmaz; vasiyetname açılırsa, Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde öngörüldüğü üzere tekrar mühürlenir ve üzerine söz konusu maddelerde öngörüldüğü gibi bir not yazılır, meğer ki vasiyetçi vasiyetnamenin üzerine düşeceği bir notla vasiyetnameyi feshetmiş olsun. (2) Bir vasiyetname, vasiyetçinin ölümünde n sonra vasiyeti tenfiz memuru veya başka bir ilgili kişi tarafından açılabilir. (3) Bu madde uyarınca açılacak bir vasiyetname ancak Vasiyet mukayyidinin huzurunda açılabilir ve açılmadan önce Vasiyet Mukayyidinin vasiyetçinin kimliği (hayatta ise) veya ölümü hakkında ve vasiyetnamenin açılmasını isteyen kişilerin kimlikleri ile menfaatleri hakkında ikna edilmesi gerekir. Bu amaçla, Vasiyet Mukayyidi ölüm veya kimlik konusunda yemin takriri ile şahadet talep edebilir. Tenfiz veya İdare Emri İçin Dilekçe Tenfiz ve İdare Emri Dilekçelerinin Sunulması ve Dosyalanması 9. (1) Bir tenfiz veya idare emri için dilekçe, müteveffanın öldüğü zamanki ikamet yeri hangi Kaza Mahkeme'sinin yetki alanı içerisinde ise, o Kaza Mahkemesi Mukayyitliğine ve müteveffanın böyle bir ikamet yeri yoksa Lefkoşa Vasiyet Mukayidine sunulur. (2) Bu gibi bir dilekçe yazılı olarak verilir ve dilekçe sahibi tarafından imzalanır; dilekçe vasiyeti tenfiz memurları veya tenfiz veya idare emri almaya hakkı olan herhangi bir kişi tarafından bir avukat vasıtasıyla veya şahsen sunulabilir ve Ek A'da gösterilen Form 1 şeklinde olur. (3) Vasiyet Mukayyidi, bu madde uyarınca dosyalanan dilekçelerin tescil edileceği bir defter tutar ve tescil edilen her dilekçeye bir sıra numarası verir. 4

5 10. (1) Vasiyet mukayyitleri, yapmayı uygun gördükleri tüm soruşturmalara tatmin edici cevap alıncaya kadar vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri verilmesine müsaade etmez. Bununla beraber, vasiyet mukayyitleri, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri verilmesinde hata ve sahtekarlığın önlenmesi prensibi ile bağdaşacak ölçüde kolaylık sağlar. (2) Vasiyet mukayyidi, dilekçe sahibince ibraz edilecek şahadete ilaveten, müteveffanın veya dilekçe sahibinin kimliği hakkında, veya dilekçe sahibinin istediği vasiyeti tenfiz emrini veya tereke idare emrini almaya eşit veya önde gelen hakka sahip olan herhangi bir kişi veya kişilerin mevcudiyeti hakkında veya dilekçe sahibinin talep ettiği tenfiz veya idare emrini almaya uygun bir kişi olup olmadığı hususuna ilişkin herhangi başka bir konuda gerekli ve makul gördüğü ek şahadeti talep eder. Ancak, vasiyet mukayyidi, bu hususlar için veya bu hususların herhangi biri için talep edilen şahadet dilekçe sahibince ibraz edilmedikçe, tenfiz veya idare emri vermeyi reddedebilir. Vasiyeti Tenfiz Emri ve Vasiyetnameye Bağlı Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler Vasiyeti Tenfiz Emrine ve Vasiyetnameye Bağlı Tereke İdare Emrine İlişkin Yemin Takriri 11. Vasiyeti tenfiz memuru veya vasiyetnameye bağlı tereke idare memuru tarafından verilen dilekçeler, ispatı istenen vasiyetnameyi teyit eden bir yemin takriri ile birlikte sunulur ve ilgili vasiyetname, dilekçe sahibi tarafından ve yemin takriri kimin huzurunda yapılmışsa o kişi tarafından, işaretlenerek yemin takririne eklenir. Bu gibi bir yemin takriri, hale göre, Ek A'da gösterilen Form 2 veya Form 3 şeklinde olur. 12. (1) Vasiyet mukayyidi, vasiyeti tenfiz emri veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri verilmesini talep eden dilekçeyi alır almaz, vasiyetnameyi inceler ve vasiyetnamenin vasiyetçi tarafından veya vasiyetçinin huzurunda ve onun talimatı üzerine başka birisi tarafından imzalanıp imzalanmadığını ve ilgili mevzuata göre iki tanık tarafından imza edilerek tasdik edilip edilmediğini denetler ve vasiyetnamenin bu şekilde vasiyetçi tarafından imzalanıp iki tanık tarafından tasdik edilmediği görülürse dilekçe ile ilgili olarak başka işlem yapmaz. (2) Vasiyetnamenin yukarıda öngörüldüğü şekilde vasiyetçi tarafından imzalanıp iki tanıkça tasdik edildiği görülürse, vasiyet mukayyidi tasdik maddesine bakar (eğer varsa) ve oradaki metnin vasiyetnamenin gerçekten ilgili mevzuata göre tanzim edildiğini beyan edip etmediğini inceler. 5

6 13. Tasdik maddesi yoksa veya tasdik maddesi yetersiz ise, vasiyet mukayyidi, tasdik tanıklarının en az birinden (bunlardan) herhangi biri hayatta ise vasiyetnamenin gerçekten ilgili mevzuat uyarınca tanzim edildiğini ispatlayan bir yemin takriri talep eder. Yemin takriri dikkatlice daktilo edilir ve vasiyeti tenfiz emrinin bir parçasını oluşturur, şöyle ki tenfiz emri kendi başına bir bütün oluşturur. 14. Yemin takririnin incelenmesinden, vasiyet-.namenin gerçekten, ilgili yasalar uyarınca tanzim edilmediği görülürse, vasiyet mukayyidi vasiyeti tenfiz emri vermeyi reddeder. 15. Her iki tasdik tanığı da ölü ise, veya başka nedenlerden ötürü söz konusu yemin takriri tanıkların herhangi birinden emin edilemezse, yemin takririnin temini için vasiyetnamenin yapıldığı sırada hazır bulunan diğer kişilere (eğer varsa) başvurulur; ancak, söz konusu yemin takriri temin edilemezse, bu hususun ve müteveffa ile tasdik tanıklarının el yazılarının ve aynı zamanda vasiyetnamenin usulüne uygun olarak tanzim edildiği kanısını uyandıran herhangi bir durumun ispatlanması talep edilir. 16. Vasiyet mukayyidi, vasiyetçinin kör olduğu veya okuma yazma bilmediği durumlarda vasiyeti tenfiz emri veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri vermez, meğer ki, vasiyetnamenin, tanziminden önce, müteveffaya okunmuş olduğuna veya o sırada vasiyetnamenin muhteviyatı hakkında bilgi sahibi olduğuna, vasiyetnamenin muhteviyatından elde edilecek deliller sayesinde önceden ikna edilmiş olsun. 17. Vasiyet mukayyidi, vasiyetnamenin usulüne uygun olarak tanzim edildiğine kanaat getirdikten sonra, vasiyetnamede, açıklanması gereken satırlar arası yazıların veya değişikliklerin veya silmelerin veya silintilerin bulunup bulunmadığına bakar. Vasiyetnamedeki satırlar arası yazılar, değişiklikler, silmeler ve silintiler, vasiyetname tanzim edildiği zaman vasiyetnamede mevcut olmadıkça veya sonradan yapılmış iseler ilgili yasalar uyarınca imzalanıp tasdik edilmedikçe veya vasiyetnamenin yeniden tanzimi veya bir vasiyetname ekinin tanzimi ile geçerli kılınmadıkça, geçersiz sayılırlar. Vasiyetnamede satırlar arası yazılar, değişiklikler, silmeler veya silintiler görüldüğünde, (bunlar usulüne uygun olarak yapılmamışsa veya tasdik maddesine belirtilmemiş veya başka biçimde tespit edilmemişse) bunların vasiyetnamenin tanziminden önce vasiyetnamede bulunduğunu ispatlayan bir yemin takriri dosyalanması gerekir. Bir silme veya silintinin ne zaman yapıldığına dair şahadet ibraz edilemezse veya silinen sözcükler tamamıyla silinmemiş olup vasiyetnamenin incelenmesinden ne o1dukları saptanabilirse, vasiyeti tenfiz emrinin bir parçasını oluştururlar. Önemli olabilecek sözcükler silinmişse, yemin takriri gerekir. 6

7 18. (1) Bir vasiyetnamede, vasiyetnamenin bir parçasını oluşturması gerektiği veya gerekmediği konusunda şüphe uyandıracak nitelikteki bir belgeye temas edildiğinde vasiyet mukayyidi, söz konusu belgenin, vasiyeti tenfiz emrine dahil edilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak amacıyla ilgili belgenin ibrazını talep eder; ibraz edilmezse ibraz edilmeme nedeninin tatminkar bir şekilde ispatlaması gerekir. Bir belge, vasiyetnamenin tanzimi sırasında mevcut değilse, vasiyetnamenin bir parçasını oluşturmaz. (2) Vasiyetname üzerinde, bir zaman vasiyetnameye eklenmiş veya iliştirilmiş bir belge bulunduğu intibaını yaratacak mühürleme mumu veya yapışkanlı kağıt kalıntıları veya başka izler varsa, bunların orada bulunma nedeninin tatminkar bir şekilde ispatlanması ve ilgili belgenin ibrazı talep edilir; ibraz edilmezse, ibraz edilmeme nedeni tatminkar bir şekilde ispatlanır. 19. (1) Bir tasdik tanığının yemin takriri, durumun gerektirdiği değişikliklerin yapılması kaydıyla ek A'da gösterilen Form 4 şeklinde olur. (2) Bu tüzüğün 15. maddesinde öngörülen yemin takriri ek A'da gösterilen Form 5 şeklinde olur. Vasiyetname Ekleri 20. Vasiyetnamelere uygulanan kurallar, vasiyetname eklerine de uygulanır Vasiyetnamesiz Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler Vasiyetnamesiz Tereke İdare Emri Verilmesine İlişkin Yemin Takriri Tereke İdare Emrine İlişkin Sened 21. Vasiyetnamesiz tereke idare emri verilmesini talep eden bir dilekçe ek A'da gösterilen Form 6 şeklinde bir yemin takriri ile birlikte sunulur. 22. (1) Tereke idare emri alan kişi müteveffanın şahsi malını usulüne uygun olarak tahsil etmeyi, toplamayı ve idare etmeyi deruhte ettiğine dair zamanın vasiyet mukayyidine, iki veya daha fazla sorumlu kefilin kefaleti altında, bir sened verir. Kefiller, vasiyet mukayyidince kanaatbahş bulunmalıdır. (2) Vasiyet mukayyidi, uygun görürse, yalnızca bir kefil ister. (3) Sened, müteveffanın terekesinin yeminle saptanan değerinin iki katına eşit bir teminat öngörür, meğer ki vasiyet mukayyidi herhangi bir meselede bu miktarı azaltmayı uygun görsün. 7

8 (4) Vasiyet mukayyidi, aynı zamanda, herhangi bir kefilin mükellefiyetini uygun gördüğü ölçüde sınırlandırmak amacıyla herhangi bir meselede birden fazla kefalet senedi verilmesi için talimat verebilir. (5) kefalet senedi ve kefillerin mali durumunu gösteren yemin takriri, gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla, ek A'da gösterilen Form 7, Form 8 veya Form 9 şeklinde olur. Vasiyeti Tenfiz veya Terekeyi İdare İçin Tenfiz veya İdare Emirleri Ne Zaman Verilebilir 23. Mahkemenin talimatı olmadıkça, Dilekçenin dosyalanmasından yedi gün geçmeden vasiyeti tenfiz veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri verilmez; on dört gün geçmeden de tereke idare emri verilmez. Tenfiz veya İdare Emri Alma Hakkı ve İtirazlar İtirazlar (Caveats) 24 (1) Vasiyeti tenfiz emri veya tereke idare emri verilmesine itiraz (caveat), Vasiyet Baş Mukayyitliğine veya herhangi bir Vasiyet Mukayyitliğine yapılabilir. (2) Bir mukayyitliğe böyle bir itiraz yapıldığında; vasiyet mukayyidi itirazın bir suretini, oradaki itirazlar arasına konmak üzere, Vasiyet Baş Mukayyitliğine gönderir. (3) Vasiyet Baş Mukayyidi, Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliği dışındaki Vasiyet Mukayyitliklerinden alınan itirazların bir suretini dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliğine gönderir. (4) İtirazda, itiraz sahibinin müteveffanın terekesinde olan menfaati belirtir. (5) (5) Dilekçesine itiraz edilen bir dilekçe sahibine tenfiz veya idare emri verilmez, meğer ki- (a) (b) (c) itiraz sahibi itirazını geri çekmiş olsun; veya itiraz sahibi üç ay içinde tereke idare emri almak amacıyla dava açmamış olsun; veya Mahkeme dilekçe sahibi ile itiraz sahibi arasındaki davada dilekçe sahibine tenfiz veya idare emri verilmesini emretmiş olsun. (6) İtiraz, bu Tüzüğe ek A da gösterilen Form 10 şeklinde olur. 8

9 (7) İtirazı geri çekme ihbarnamesi, ya Vasiyet Baş Mukayyitliği nezdinde ya da tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliği nezdinde dosyalanır ve itirazı geri çekme ihbarnamesini alan mukayyitlik söz konusu ihbarnamenin bir suretini öteki mukayyitliğe gönderir. 25. Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçe karara bağlanmadığı sürece vasiyet Mukayyitliğince ikinci veya müteakip dilekçe kabul edilmez ve vasiyet Mukayyidi, ikinci veya müteakip dilekçe sahibine birinci dilekçeye itiraz etmek suretiyle harekete geçmesi bildirilir. 26. Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden bir dilekçe, dilekçe sahibince geri çekildiğinde veya Vasiyet Mukayyidince ve (bilekçe tekrar gözden geçirilmek üzere sunulmuşsa) Mahkemece tenfiz veya idare emri verilmesi reddedildiğinde, karara bağlanmış sayılır. 27. Vasiyeti tenfiz memurunun veya vasiyetnameye bağlı tereke idare memurunun feragati Ek A'da gösterilen Form II şeklinde olur. 28. Sınırlı bir tenfiz veya idare emri vermeden önce, Vasiyet Mukayyidi Mahkemenin talimatını alır. 29. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikamet etmekte olan bir kişi ile ilgili olarak, vasiyetnamesiz veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri, o kişinin usulüne uygun olarak Mahkeme nezdinde dosyalanmış ve ispatlanmış bir vekaletname ile yetkili kıldığı vekiline verilebilir. 30. Vasiyeti tenfiz emri veya tereke idare emri verilmesinde tanınacak öncelik hakkı şöyledir: (1) Vasiyeti tenfiz memurları (2) Vasiyetnamedeki belirli mal vasiyetleri yerine getirildikten ve borçlar ödendikten sonra geriye kalan malın vasiyet yoluyla bırakıldığı ve bölüştürüldüğü kişiler (Residuary legatees and devisees) (3) Kendilerine vasiyette bulunulan kişiler, kendilerine vasiyet yolu ile mal bölüştürülen kişiler, alacaklılar. (legatees, devisees and creditors). (4) Devlet 31. Müteveffanın tamamıyla vasiyetsiz ölmesi halinde tereke idare emri verilmesinde tanınacak öncelik hakkı şöyledir (1) Koca veya karı 9

10 (2) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan çocukları veya diğer füruu. (3) Baba veya ana (4) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan tam kan erkek kardeşleri ve kız kardeşleri veya ölmüşlerse onların füruu. (5) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan yarı kan erkek kardeşleri ve kız kardeşleri veya ölmüşlerse onların füruu. (6) Büyük babalar ve büyük anneler. (7) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı(per stirpes) olan tam kan amcaları, dayıları, halaları ve teyzeleri veya ölmüşlerse bunların füru (8) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan yarı kan amcaları, dayıları, halaları ve teyzeleri veya ölmüşlerse bunların füruu. (9) Devlet (10) Alacaklılar. 32. Vasiyet Mukayyidi, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri vermeden önce, bu hususta dilekçe verildiğinin, göstereceği gazetelerde ilan edilmesini isteyebilir. İlan, Ek A'da gösterilen form 13 şeklinde olur ve masrafların ödenmesi üzerine Vasiyet Mukayyidince yayımlanır. 33. Mahkeme, özel bir durum nedeniyle başka türlü emretmedikçe, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almaya öncelik hakkı bulunan bir kişi tercih edilir, meğer ki söz konusu kişi- (a) (b) (c) böyle bir haktan feragat etmiş olsun. Feragat hale göre Ek A'da gösterilen Form II veya Form 12 şeklinde olur; veya vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almak amacıyla dilekçe verildiğine ilişkin ihbarnamenin kendisine tebliğinden yedi gün içinde itirazda bulunmamış olsun; veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikamet etmekte olsun; veya bulunamamış olsun. 10

11 34. Kısıtlı bir mirasçı, kısıtlı olmamış olsaydı vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almaya hakkı olacaksa idi, Vasiyet Mukayyidi- (a) (b) müteveffanın Müslüman olduğu hallerde meseleyi Türk Aile Mahkemesine havale eder; ve tüm diğer durumlarda meseleyi Mahkemeye havale eder; ve hale göre, Türk Aile Mahkemesi veya Mahkeme ilgili tenfiz veya idare emrinin verilebileceği bir veya birden fazla vasi tayin eder. Form lar Tenfiz veya İdare Emri Form ları Envanter Eşliğinde Gönderilecek Yemin Takriri Feragat Beyanı 35. Bir tenfiz veya idare emri, hale göre, Ek A'da gösterilen F'orm 14, Form 15 ve Form 16 şeklinde olur. 36. Bir şahsi temsilcinin hazırladığı envanterin eşliğinde gönderilecek yemin takriri, Ek A'da gösterilen Form 18 şeklinde olur. 37. Bir terekeden feragat beyanı Ek A-da gösterilen Form 18 şeklinde olur. İtirazlı İş 38. Vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almak amacıyla dilekçe veren kişi, söz konusu tenfiz veya idare emri verilmesine karşı müddeti dolmamış bir itirazın yapılmış olduğu durumlarda, tenfiz veya idare emri verilmesi için dava açamaz meğer ki, itirazın yapıldığı mukayyitlikten Ek A'da gösterilen Form 19 şeklinde bir ihbarnamenin ısdarını sağlamış olsun ve itiraz sahibi de söz konusu ihbarnamenin tebliğinden yedi gün içinde itirazını geri çekmiş olsun. Ölüme Bağlı Tasarrufları İçeren Yazılar Hakkında Yemin Takrirleri. 39. Vasiyet davalarında, davalının ispatı vücut kaydı yaptırmasından sonra yedi gün içinde, davacı ile davalının, sırasıyla, ellerinde ölüme bağlı tasarrufları içeren herhangi bir yazının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili yemin takrirlerini sunmaları gerekir. 40. Herhangi bir zamanda, vasiyetçi tarafından veya vasiyetçinin talimatı ile yapılan,ve yemin takriri yapan kişinin bilgisi dahilinde olan,ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılar, ister vasiyetname, vasiyetname eki, vasiyetname taslağı veya vasiyetname eki taslağı isterse bunlarla ilgili yazılı talimat olsun, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili yemin takririnde belirtilir ve yemin takriri yapan tarafın tasarrufunda 11

12 veya denetiminde bulunan bu gibi tüm yazılar yemin takririne eklenir ve yemin takriri ile birlikte mukayyitliğe tevdi edilir. 41. Davadaki hiçbir taraf, veya avukatı veya vekili, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili kendi yemin takririni dosyalayıncaya kadar davadaki öteki tarafça dosyalanan yemin takririne ekli ölüme bağlı tasarrufları içeren yazıları inceleme serbestisine sahip olmaz, meğer ki Kaza Mahkemesi Başkanının müsaadesini almış olsun. Vasiyet Davaları 42. Bir vasiyetnameyi veya ölüme bağlı tasarrufları içeren bir yazıyı tasdike arzeden beyanname ile ilgili olarak layiha veren taraf veya taraflar, ihbarlı dilekçe yoluyla Mahkemenin iznini almadıkça yalnızca aşağıdaki iddiaları ileri sürebilir 1. Hayatta iken.. da ikamet etmekte olan müteveffa A.B.'nin son vasiyetnamesi veya ölüme bağlı tasarruf beyannamesi (veya son vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf beyannamesi ek i) olduğu davacı (veya davalı) tarafından iddia edilen ve üzerinde tarih v.s. bulunan yazılı kağıdın iddia edildiği gibi usul ve şekil bakımından Vasiyet ve Tevarüs Yasası kuralları uyarınca tanzim, edilmediğini; 2. bu davadaki müteveffa A.B'nin, iddia edilen vasiyetnamesinin (veya vasiyetname ek nin) taşıdığı tarihte, yani, tarihinde, aklı dengesi, hafızası ve anlama gücünün yerinde olmadığını. 3. İddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ekinin) tanziminin, C.D. ve onunla işbirliği yapan diğer kişileri, aşırı etkisi altında gerçekleştiğini; 4. İddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) tanziminin, C.D. ve onunla işbirliği yapan diğer kişilerin sahtekarlığı ile gerçekleştiğini; 5. Müteveffanın, iddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) tanzim edildiği zaman vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) içer diklerini bilmediğini ve onaylamadığını. Yukarıdaki iddialardan sonuncusunu ileri süren taraf bu iddia ile birlikte Mahkemece başka türlü bir emir verilmedikçe) bu iddiaya istinaden açmak niyetinde olduğu davanın kısaca esasını belirten bilgileri yazılı olarak karşı tarafa verir ve mukayyitlik nezdinde dosyalar ve davada söz konusu iddia dışındaki herhangi başka bir iddiaya karşı ileri sürülebilen herhangi bir savunma ileri sürülemez meğer ki, o iddia da söz konusu iddia ile birlikte ileri sürülmüş olsun. 12

13 43. Vasiyet davalarında, bir vasiyetnameye itirazda bulunan taraf, vasiyetnamenin sadece yasaların öngördüğü ciddiyetle ispatlanmasında ısrar ettiğini ve yalnızca vasiyetnamenin desteklenmesi için ibraz edilecek tanıkları sorguya çekmek niyetinde olduğunu, savunması ile, vasiyetnameyi ileri süren tarafa. ihbar edebilir, ve bunun üzerine bu yolda hareket etmekte serbest olur ve hiçbir halde öteki tarafın masraflarını ödeme mükellefiyeti olmaz,meğer ki, Mahkeme vasiyetnameye itirazda bulunulması için makul neden bulunmadığı görüşünde olsun. Harçlar 44. Ek B de belirlenen Mahkeme harçları orada belirtildiği şekilde alınır ve işleme tabi tutulur. 45. Mahkemenin vereceği herhangi bir özel emre bağlı kalınması koşuluyla, avukatlar, müvekkillerinden Ek C'de belirtilen işlemlerle ilgili olarak Ek C de belirlenen harçları alma hakkına sahiptirler ve söz konusu harçları almalarına müsaade edilir. Genel Kurallar 46. Bu Tüzük kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, (No: 1) Mahkeme Tüzüğü ve o Tüzüğe yapılan müteakip tadilat, itirazlı ve itirazsız vasiyet işlemlerinde belgelerin tebliğine ve sürelerin uzatılma ve kısaltılmasına uygulanır. 13

14 Form 1 EK A 1995 Tereke İdare Tüzüğü Tenfiz veya İdare Emri İçin Dilekçe (Tüzüğün 9. maddesi)... Kaza Mahkemesinde, Vesayet Yargı Yetkisi.... sakinlerinden... hakkında. Ben,... sakinlerinden (1)..., Bana, tarihinde vefat eden (2) ve tarihli vasiyetnamesi Mahkemeye yatırılmış bulunan... 'in (2) vasiyet ile ilgili tenfiz emri (veya terekesiyle ilgili vasiyetnameye bağlı idare emri veya vasiyetnamesiz idare emri) verilmesi için bu dilekçemle başvuruda bulunurum. Müteveffanın taşınır ve taşınmaz malının tahmini kıymeti aşağıda gösterildiği gibidir:- Taşınır malları:... TL. Taşınmaz malları:...tl. En iyi bilgi ve inancıma göre müteveffanın terekesinden yararlanma hakkı olan tüm kişiler aşağıdakilerdir:- Adları İkamet Nasıl hak sahibi oldukları yerleri (eşi, çocuğu v.s. gibi) Tebliğ adresi: (İmza)... 14

15 (1) Dilekçe sahibinin adını yazınız. (2) Uygun olmayanı çiziniz. Form Tereke İdare Tüzüğü Vasiyeti Tenfiz Memurunun Yemini (Tüzüğün 11. maddesi)... Kaza Mahkemesinde. Vesayet Yargı Yetkisi.... sakinlerinden müteveffa... hakkında, Ben..., sakinlerinden..., tarafımdan işaretlenerek buraya eklenmiş bulunan yazılı kağıdın, hayatta iken... da ikamet etmekte olan müteveffa... nın gerçek ve son orijinal vasiyetini içerdiğini ve orada adı yazılı tenfiz memurunun ben olduğumu; vasiyetçinin malını yasalara ve vasiyetname gerekçelerine göre sadakatla idare edeceğimi; malın bir envanterini sunacağımı ve yasal bir şekilde istendiğinde tenfiz memurluğumla ilgili rapor sunacağımı; vasiyetçinin tarihinde... da vefat ettiğini; vefat ettiği tarihte daimi ikamet yerinin bu Mahkemenin yargı yetkisi alanı içinde bulunan... olduğunu; ve müteveffanın taşınır ve taşınmaz malının tahmini kıymetinin vasiyeti tenfiz emri almak amacıyla verdiğim dilekçede belirttiğim gibi olduğunu yeminle beyan ederim. ( İmza) yılı... ayının... nci günü...da huzurunda yemin ve imza edilmiştir. (İmza)... 15

16 Mukayyit. FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. (VASİYETNAMEYE TABİ) İDARE MEMURUNUN YEMİNİ (Nizam 11) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı, yemin eder ve derim ki: Tarafımdan işaretlenip buraya eklenen yazılı kağıdın müteveffa lı nın gerçek ve esas son vasiyetnamesi olduğuna inanırım ve orada ismi geçen benim ve müteveffanın terekesini kanun ve vasiyetname mealine göre sadıkane idare edeceğim ve terekenin bir envanterini teşhir edip kanunen talep edildiği zaman idarem ile ilgili hesap vereceğim, ve müteveffa da 19 Yılı Ayının ncı günü vefat etmiştir ve vefat ettiği zaman daimi ikametgâhı bu mahkemenin yetki alanı içinde bulunan idi; ve menkul ve gayrımenkul emvalinin kıymetinin tahmini tutarı tereke idare emri için yapmış olduğum dilekçemde belirttiğim kadardır. (İmza) 19 Yılı Ayının ncı günü huzurumda Yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 16

17 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TAKRİR ŞAHİDİNİN YEMİNLİ VE YAZILI İFADESİ (Nizam 19) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı, yemin eder ve derim ki: 19 Yılı Ayının günü tarihini taşıyan ve 19 Yılı Ayının günü Kaza Mahkemesine tevdi edilen Müteveffa lı nın son vasiyetnamesinin takrir şahitlerinden biriyim. Keza yemin eder ve derim ki adı geçen müteveffa Sözü edilen son vasiyetnamesini, üzerinde belirtilen günkü tarihte hepimizin aynianda hazır olduğu yerde benim ve diğer takrir şahidi(leri) lı huzurunda şimdi üzerinde görüldüğü şekilde, ismi ile imzalayarak icra etti; ve bunun üzerine biz, adı edilen müteveffa ve hepimiz birbirimiz huzurunda adı edilen vasiyetnameyi tasdik edip takrir imzalarımızı attık. Mütevefanın menkul emvalinin tamni değeri Mütevefanın gayrımenkul emvalinin tahmini değeri (İmza) 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 17

18 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İKRAR ŞAHİDLERİNİN ÖLÜ VEYA KIBRIS DIŞINDA OLDUĞU ZAMAN YAPILACAK YEMİN VARAKASI (Nizam 19) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı (veya biz) lı ve. Müteveffa lı nın son vasiyetnamesinin tarihini taşıdığını ve Kaza Mahkemesine 19 nın Ayının günü tevdi olduğunu, mezkûr vasiyetname şu şekilde başlıyarak, şu şekilde sona erdiğini ve şu şekilde imzalanmış olduğunu ve vasiyetnamenin gereği veçhile imzalanmış olduğunu tadik eden şahit sıfatıyle üzerine yazılmış olan isimleri (dikkat ve ihtimamla incelendiğinden) yemin eder ve derim ki: 1. Ben vasiyetname sahibi nın (kanuni dul eşiyim veya vasiyetname infaz memuruyum, hangisi ise) 2. Mezkûr vasiyetnamenin icrası sırasında vasiyetname sahibi ile dan başka hiçbir kimse veya kimselerin hazır bulunmadığını veya bulunmadıklarını inceleyerek tahkik ettim. 3. Mezkûr vasiyetname sahibini ölümden önce biliyordum ve kendisiyle iyice tanışıyordum ve bu müddet zarfında yazı yazdığını ve yazılara imzasını koyduğunu sık sık görüyordum. El yazısının tarz ve şeklini ve imzasını tanıyorum ve mezkûr vasiyetnameye yazılmış olan adın, mezkûr vasiyetname sahibinin hakiki ve tam elyazısı olduğuna hakikaten ve vicdanen inanıyorum. 4. (Buraya takrir şahidlerinin ölüm tarihleri veya Kıbrıs dışında oldukları, hangisi ise, ve imzalarının da hakiki olduğu zigrolunacaktır.) 5. Müteveffanın menkul emvalinin tahmini değeri dir; 6. Mütevaffanın gayrımenkul emvalinin tahmini dğeri dir. (İmza) 19 Yılı 6 ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 18

19 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İDARE MEMURU YEMİNİ (VASİYETNAMESİZ)-(Nizam 21) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı yemin eder ve derim ki: Müteveffa lı vasiyetname bırakmadan vefat etti ve ben onun (a) (hale göre dul eşi, oğlu v.s) yim. Müteveffanın terekesini kanuna göre sadıkane idare edeceğim. Kanunun öngördüğü şekilde terekenin bir envanterini teşhir edip idaremin hesabını vereceğim. Müteveffa 19 Yılı Ayının günü da vefat etti. Vefat ettiği zaman daimi ikâmetgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içinde bulunan idi. Ve en iyi bilgi, malumat ve inancıma göre müteveffanın emvalinin toplam değeri lira olup daha fazla değildir. (İmza) 19 Yılı ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 19

20 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü TEREKE İDARE KEFALET SENEDİ (VASİYETNAMEYE TABİ)(Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bütün alâkadarların malumu olsun ki biz lı ve lı, Kaza Mahkemesinin Tereke Mukayyidi e karşı ve mezkûr veya ilgili zamanda adı edilen Mahkemenin Tereke Mukayyidine ödenmek üzere müştereken ve münferiden kendimizi ve tümü için herkes kendi kendini ile herkes kendi varislerini, vasiyetname infaz memurlarını ve tereke İdare memurlarını için bu taahhütname ile sıkıca mesul tutarız. Mühürümüzle 19 Yılı Ayının günü mühürlenmştir. Yukarıda yazılı taahhütnamenin şartı şöyledir; 19 Yılı Ayının günü vefat eden lı ın emvalini vasiyetnameye tabi terke idare memuru yukarıda adı edilen, müteveffa ya ait mevcut veya tasarrufuna geçecek veya onun adına herhangi bir şahsın tasarrufuna geçecek emvalin doğru ve mükemmel envanterini yapar ve böyle hazırlanan kanunen ibraz edilmesi geretiği vakit Kaza Mahkemesine ibraz eder ve bu emval ile envanterin hazırlanıp ibrazından sonra adı edilen veya onun adına başka bir şahıs tasarrufuna gelecek müteveffanın diğer emvalini iyi ve doğru idare ederse (yani) müteveffa vefat ettiği zaman bulunan borçlarını öder ve sonra emvalin yeterince ve kanunen müsaade ettiği kadarını idare belgelerine ekli vasiyetname gereğince bırakılan mirasları verir ve mütebaki tüm emvali kanunen hakkı olan şahıs veya şahıslara tevdine ita eylerse; ve keza kanunen talep edildiği zaman adı edilen idare hakkında doğru ve tam hesap verirse bu taahhütname meri olmayacak; aksi takdirde tamamen yürürlükte kalacaktır. Yukarıda adı edilenler tarafından huzurumda imzalanıp, mühürlendiğ ve tevdi edildi. 20

21 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKE İDARE KEFALET SENEDİ (VASİYETSİZ)(Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bütün alakadarların malumu olsun ki biz; lı ve lı, Kaza Mahkemesinin Tereke Mukayyidi e karşı ve mezkûr veya ilgili zamanlarda adı edilen Mahkemenin Tereke Mukayyidine ödenmek üzere müştereken ve münferiden kendimizi ve tümü için herkes kendi kendini ile herkes kendi varislerini, vasiyetname infaz memurlarını ve Tereke İdare emurlarını lira için bu taahhüdname ile sıkıca mesul tutarız. 19 yılı Ayının günü mühürümüzle mühürlenmiştir. Yukarıdaki takriri taahhütnamenin şartı şöyledir. 19 Yılı Ayının günü vefat eden lı ın emvalinin mutasavver Tereke İdare memuru yukarıda adı edilen müteveffa ya ait mevcut veya tasarrufuna geçecek veya onun adına herhangi bir şahıs tasrrufuna geçecek envalin doğru ve mükemmel envanterini yapar ve böyle hazırlanan kanunen ibraz edilmesi gerektiği vakit Kaza Mahkemesine ibraz eder ve bu emval ile envaneterin hazırlanıp ibrazından sora edı edilen veya onun adına başka bir şahsın tasarrufuna gelecek müteveffanın diğer emvalini kanuna göre iyi ve doğru idare ederse (yani) müteveffa vefat ettiği vakit bulunan borçlarını öder ve mütebaki tüm emvali kanunen hakkı olan şahıs veya şahıslara tevdi ve ita eylerse ve keza kanunen talep edildiği vakit idaresi hakkında doğru ve tam hesap verirse ve daha sonra müteveffanın herhangi bir vasiyetname yaptığı görülmesi halinde ve vasiyetname infaz memuru veya memurları veya vasiyetnamede zigredilen diğer şahıslar Tereke İdaresi için onu ibraz eder ve şayet adı edilen bunun üzerine kendisine tevdi edilen Tereke İdare belgelerini talep üzerine gereği veçhile verip tevdi ederse bu taahhüt meri olmayacak aksi takdirde tamamen yürürlükte kalacaktır. Yukarıda adı edilenler tarafından huzurumda imzalanıp mühürlendi ve tevdi edildi. 21

22 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. KEFİLLERİN HAKLI GÖRÜLMESİ (Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Biz lı ve lı yemin eder ve deriz ki; Müteveffa lı terekesini sadıkane idare edeceğine dair müstakbel tereke idare memuru adına cezai mahiyette Kıbrıs Lirası tutarında meblağ için teklif edilen kefilleriz. Ve adı edilen ben kendim için yemin eder ve derim ki, haklı tüm borçlarım ödendikten sonra para ve mal olarak tamamıyle ve hakikaten Kıbrıs Lirası değerindeyim. Ve adı edilen ben kendim için yemin eder ve derim ki, haklı tüm borçlarım ödendikten donra para ve mal olarak tamamıyle ve hakikaten Kıbrıs Lirası değerindeyim. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. (İmza= Şayet yemin edenler aynı zamanlarda yemin ederlerse her yemin eden için ayrı bir yemin varakası tanzim edilip yemin sözcüğünden önce yemin edenin ismi yazılacaktır. Şöyleki, huzurumda A.B. yemin v.s şayet bütün yemin edenler ayni anda yemin ederlerse Yukarıda isimleri geçen yemin edenler yemin ve imza v.s. yazmaları kifayet edecektir. 22

23 Forma , Terek İdare Tüzüğü. İDARE EMRİNİN MEN EDİLMESİ İÇİN İHBARNAME (Nizam 24) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Öldüğü zaman daimi ikâmetgahı bu Mahkemenin yetki alanı içinde olan ve 19 Yılı Ayının günü vefat eden müteveffa lı meselesi hakkında, lı na haber verilmeksizin hiç bir işlem yapılmaması ihbar olunur. 19 Yılı Ayının günü hazırlandı. (İmza) 23

24 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. VASİYETNAME İNFAZ MEMURUNUN FERAGATI (Nizam 27 ve 33) Kaza Mahkemesine Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. 19 Yılı Ayının günü vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikâmetgahı bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde olan ve 19 Yılı Ayının günü son vasiyetnamesini yapıp gereği veçhile icra edip beni vasiyetnamesinin infaz memuru tayin ettiğinden; Şimdi adı edilen ben, müteveffanın emvaline haksız ve uygunsuz bir şekilde müdahale etmeyeceğimi ve bundan böyle de alacaklıları ve müteveffanın emvalinin idaresinde veya dağıtımından menfaati olan herhangi bir şahsı dolandırmak niyeti ile haksız ve uygunsuz bir şekilde müdahale etmeyeceğimi beyan ederim; ve keza adı edilen vasiyetnamenin infaz memurluğunu ve müteveffanın emvalini vasiyetnameye tabi idare memurluğuna olan bütün haklarımdan kesinlikle feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 yılı Ayının günü buraya imzamı koyarım. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) (İmza) Mukayyit. 24

25 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKE İDARESİNDEN FERAGAT (VASİYETNAMESİZ (Nizam 33) Kaza Mahkemesinde TerekeTtenfiz Salâhiyeti. 19 Yılı Ayının günü vaziyetname bırakmadan da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı bu Mahkemenin bölgesel yetki alanı içerisinde bulunan olduğundan; Ve ben lı müteveffanın olduğumdan; Şimdi ben adı edilen, müteveffanın emvali ile karışmadığımı beyan eder ve keza bu (terekenin) idaresine olan tüm haklarımdan feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 Yılı Ayının günü buraya imzamı koyarım. (İmza) 19 Yılı Ayının günü huzurumda Yemin ve imza edilmiştir. Mukayyit. 25

26 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İDARE MEMURU İÇİN MÜSTEDİNİN İLANI (Nizam 32) Kaza Mahlkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. A.B. hakkında. Sekiz günün hitamında müteveffa lı A.B. nin vasiyetnamesinin infaz memurluğu (veya tereke idare memurluğu için daki Tereke Baş Mukayyitliğine müracaat edileceği işbu ilânla duyurulur. tarafından Avukat 26

27 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. VASİYETNAME INFAZ MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Malumunuz olsun ki sakinlerinden olup ta 19 Yılı Ayının günü da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı bu Mahkemenin bölgesel yetki alanı içerisinde da olan müteveffa terekesinin idaresi, isbat edilip kaydı bu mahkemede yapılan bir sureti bu emre eklenen tarihli son vasiyetna-mesinde belirtilen ve önce usule uygun şekilde yemin ettirilmiş bulunan vasiyeti tenfiz memuru a tevdi edilmiştir. Vasiyeti tenfiz memuru tahtında yemin ettirilmiş olup müteveffa 19 Yılı Ayının günü veya o tarihlerde vefat etmiştir. Tereke Mukayyidi 27

28 FORMA , Terek İdare Tüzüğü TEREKE İDARE MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) (Vasiyetnameye Tabi Olarak) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Malumunuz oldsun ki 19 Yılı Ayının günü de vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan müteveffa lı son vasiyetnamesini tanzim edip gereği veçhile icra etmiştir. Ve keza malumunuz olsun ki müteveffanın terekesinin idaresi vasiyetnameye tabi olarak bu Mahkeme tarafından 19 Yılı Ayının günü gereği veçhile yemin ettirildikten sonra tevdi edilmiştir. Tereke Mukayyidi. 28

29 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü TEREKE İDARE MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) (Vasiyetnameye tabi olmayan) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Malumunuz olsun ki sakinlerinden olup ta 19 Yılı Ayının günü vasiyetname bırakmadan da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulnan da olan müteveffa nın terekesinin tereke idare memurluğu 19 Yılı Ayının günü usulü veçhile yemin ettirildikten sonra müteveffanın olan lı a tevdi edilmiştir. İdare memuru tahtında yemin ettirilmiş olup vasiyetname bırakmadan vefat eden müteveffa 19 Yılı Ayının günü veya o tarihlerde vefat etmiştir. Tereke Mukayyidi 29

30 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. ENVANTER VEYA İSTİDASINDA YEMİN (Nizam 36) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. 19 Yılı Ayının günü vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan vasiyeti tenfiz memuru/tereke idare memuru olarak ben lı ; (1) Adı edilen müteveffa vefat ettiği zaman buraya eklenen envanterin belirtilen emvalin tasarrufuna veya emvale hakkı olduğuna; (2) Adı edilen listede belirtilenler dışında herhangi bir zamanda adı edilen müteveffaya ait hiçbir enval tasarrufuma veya malumatıma gelmediğini beyan ederm. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 30

31 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKEDEN FERAGAT (Nizam 37) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan müteveffa lı 19 Yılı Ayının günü vefat etmiş olduğundan; Ve ben lı onun kanuni evladı/en yakın akrabası olduğumdan; Şimdi ben adı edilen işbu müteveffadan bana kalacak miras hakkımdan kesinlikle feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 Yılı ayının günü buraya imzamı koyarım. (İmza) huzurumda imza etti. 31

32 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İTİRAZNAMEYİ GERİ ÇEKME İHABARI (Nizam 38) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bu mukayyitliğe veya Lefkoşadaki Tereke Baş Mukayyitliğine dosyalayacağınız bir ihbarname ile yukarıda bahsedilen müteveffanın terekesinde A.B. nin yapmış olduğu müracaat aleyhine vermiş olduğunuz itiraznameyi geri çekmediğiniz takdirde müstedi A.B. nin aleyhinize talep eden bir dava ikâme etmekte aerbest olacağı size ihbar edilir. Bu ihbarname adı edilen A.B. nin müracaatı üzerine isdar edilmiştir. 19 Yılı ayının günü isdar olundu. (İmza) Tereke Mukayyidi 32

33 EK B. Aşağıda belirtilen harçlar pul olarak ödenecek ve her meselede belirtildiği veçhile harcanacaktır. 1. Hayatta olan bir şahsın vasiyetnamesinin yatırılması (N.3) (N.5 gereğince düzenlenecek kütüğe yapıştırılacak) Vefat eden bir şahsın vasiyetnamesinin yatırılması (Vasiyetnameler kütüğüne yapıştırılacak) Vasiyetname yapan şahsın hayatta iken yatırmış olduğu vasiyetnamesinin açılması için talep (N.8(1)) talebe yapıştırılacak İdare emri için istida (müracaat) (N.9) (istidaya yapıştırılacak) (i) Yemin yapıp yeminnamenin dosyalanması (yemin varakasına yaptıştırılacak) (ii) Her emarenin işaretlenmesi(evraka yapıştırılacak Tereke kefalet senedi icra edip dosyalanması, meblağına bakılmaksızın (N.22) (senede yapıştırılacak) İtirazname (caveat) verilmesi için (N.24) (itiraznameye yapıştırılacak) İtiraznamenin geri çekilmesi için (N.24) (geri çekme ihbarnamesine yapıştırılacak) Vasiyeti tenfiz memurunun feragat dosyalaması (N.27 - Form.11) (feragatnameye yap.) Madde 29 tahtında Terke Mukayyidi tarafından isdar edilen şahadetname (istidaya yapıştırılacak kalem 21 tahtında alınan harca ek olarak)... YTL 6.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 33

34 11. Vasiyeti tenfiz memurluğu emri veya vasiyetnameye tabi veya vasiyetnamesiz tereke idare emri için:- Terekenin net kıymeti (i) YTL yı geçmezse... (ii) ytl yı geçerse her YTL için veya kısım için azami YTL ye kadar) (tereke emir defterine yapıştırılacak) YTL YTL Not: Terkenin net kıymeti Veraset Vergisi Komiserinin sertifikası üzerinde kestiği kıymettir. 12. Aynı müteveffa hakkındaki her ikinci veya müteakip emir hususunda (tereke emir defterine yapıştırılacak) 13. İdare emri davası görülürken yapılan istidaya (m.20) (istidaya yapıştırılacak) 14. İdare emri davası görülürken verilen tereke idare emri (terke emir defterine yapıştırılacak) Vasiyeti tenfiz memurluğu veya tereke idare memurluğu emri dışında yazılan herhangi bir emir (tereke emir defterine yapıştırılacak) Dosyalanan envantere ekli bir beyanname (md.40-n.36) (beyannameye yapıştırılacak) Dosyalanan envantere (md.40-n.36) (envantere yapıştırılacak) Dosyalanan terekeden (mirastan) feragat beyannamesine N.37-Forma 18) Bir itiraznameye ihbar (N.38-Forma 19) (İhbarnameye yapış.) Mukayyidin kararının gözden geçirilmesi için istida (md.24 (İstidaya yapıştırılacak) YTL 3.00 YTL TL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 34

35 21. Başka şekilde öngörülmemiş herhangi bir istidanın dosyalanması (istidaya yapıştırılacak) Şahit celpnamesi çıkarma, evrakların tebliği, işlem dosyası suretlerinin verilmesi, vasiyetname veya diğer kayıldı evrakın araştırılması veya tetkiki ve bu ekte açık olarak belirtilmemiş işlemler. (pullar davalardaki gibi kullanılır.) 3.00 YTL Hukuk Muhakemeleri Usulü işlemlerindeki harçların aynısı. 35

36 EK C VASİYETNAME İSPAT VE TASDİKİ VE TEREKE EMİRLERİ HAKKINDA MÜNAZAASIZ İŞLERDE MASRAFLAR Mal hakkında yeminli ifadedeki aşağıdaki değere kadar Vasiyeti tenfiz memuru veya tereke idare memurunun yeminli ifadesi ve yemin ettirilen tarafa hizmet (YTL) Mühürlenecek vasiyeti tenfiz veya tereke emirleri (*) Senet (YTL) (YTL) (YTL) Ve malın değeri hususunda yapılan yeminli ifadede her ek YTL veya YTL nin herhangi bir kısmı için yukarıdaki ücretlere ilaveten, mühürlenen her vasiyeti tenfiz veya tereke emri için ek ücret YTL (*) İstida ve yemin ücretini içerir. İTİRAZNAME İtirazname dosyalamak veya geri çekmek için mukayyitlikte hazır bulunma YTL İtiraz edenlere ihtar için talimat vermek üzere mukayyitlikte hazır bulunma YTL YEMİNLİ İFADELER Yeminli ifade veya beyanname için talimat almak ve tanzim etmek YTL (Vasiyeti tenfiz ve tereke idare ücretlerine dahil edilenler dışındaki yeminli ifadeler ve yeminler) FERAGAT ENSTRÜMANLARI V.S. Her feragat enstrümanı veya başka döküman için talimat almak YTL 100 kelimelik bir sayfa doğru suretinin tanzimi için YTL 36

R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75

R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 -1- R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 R.G.1938 Cilt II Sayfa 75 m.2 1922-1934 LİMlTED ŞİRKETLER YASASI* UYARINCA YAPILAN TÜZÜK KISIM l - BAŞLANGIÇ 1. Bu Tüzük, 1933-1938 Şirketler

Detaylı

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER Yasanın Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler, Zamanında Ödeme BÖLÜM I Yasanın Kapsamı, Deyimler,

Detaylı

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 3637 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/7/2003, No : 2003/5960 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/11/2001,No : 4721

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1)

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) 1723 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.7.1965, No : 6/5100 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.2.1926, No : 743 Yayımlandığı

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER

NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Mart 2009 HAZIRLAYANLAR: Başkan : M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri Üyeler : Semra TOPRAK Kadıköy 23.Noteri

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı

İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ

İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ İcra Mahkemelerinde temyiz, icrayı durdurmaz ama satışı durdurur. Genel mahkemeler de ise satışı da durdurmaz. Bozma, icrayı durdurur. Tam hacze çıkacaksın, hüküm bozulmuşsa haciz

Detaylı

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI 1 İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM 2012 İstanbul 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Giriş 1 İHTİYATİ HACİZ 2 1-Tanımı 2 2-İhtiyati Haczin Şartları

Detaylı

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

ALMAN BELGELENDİRME VE ONAY YASASI *

ALMAN BELGELENDİRME VE ONAY YASASI * ALMAN BELGELENDİRME VE ONAY YASASI * 1. Bölüm: Genel Hükümler 1. Kapsam Çev. Cenk AKİL (1) Bu Yasa, noter aracılığıyla belgelendirme işlemlerini ve belgelerin muhafazasını düzenler. (2) Eğer resmi onay

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ FASIL UMUMİ HÜKÜMLER

TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ FASIL UMUMİ HÜKÜMLER TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ FASIL UMUMİ HÜKÜMLER A) Kuruluş Sicil Memurluğunun İş çevresi: * Madde 1 - Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili memurluğu kurulur.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

Satın Alma Rehberi 1

Satın Alma Rehberi 1 TEKLİF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri

Detaylı