1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 1955 TEREKE İDARE TÜZÜĞÜ Fasıl 189 Tereke İdare Yasası Altında Kısa İsim 1. Bu Tüzük 1955 Tereke İdare Tüzüğü olarak isimlendirilir. R.G. Ek. III A.E. 1 R.G. Ek. III A.E. 132 R.G. Ek. III A.E. 64 R.G. Ek. III A.E. 77 R.G. Ek. III A.E. 46 R.G. Ek. III A.E. 49 R.G. Ek. III A.E. 257 R.G. Ek. III A.E. 275 R.G. Ek. III A.E. 681 R.G. Ek. III A.E. 90 R.G. Ek. III A.E R.G. Ek. III A.E. 897 R.G. Ek. III A.E. 45 R.G. Ek. III A.E. 51 R.G. Ek. III A.E. 616 R.G. Ek. III A.E

2 Tefsir 2. Bu Tüzükte: Başkan, Kaza Mahkemesi Başkanını anlatır. Vasiyetnamenin Vasiyet Mukayyidine Vasiyetnamenin Yatırılması 3. (1) Yatırılacak herhangi bir vasiyetname, vasiyetçi tarafından şahsen Vasiyet Mukayyidine tevdi edilir. Verilmesi (2) Vasiyet Mukayyidi vasiyetçiyi şahsen tanımazsa, vasiyetçinin kimliği vasiyet mukayyidinin şahsen tanıdığı bir kişi tarafından yapılacak bir yemin takriri ile saptanmalıdır. Bu yemin takriri için harç alınmaz. (3) Vasiyetname, Vasiyet Mukayyidinden parasız temin edilebilen bir zarf içinde tevdi edilmelidir. (4) Vasiyetnamenin konduğu zarf Vasiyet Mukayyidi tarafından mahkemenin mühürü ile mühürlenmelidir. Vasiyetnamenin ve Vasiyetçinin kimliğinin belirlenmesi 4. (1) Vasiyetçi, vasiyetnamenin konduğu zarf üzerine yazılacak aşağıdaki anlamda bir yazıyı Vasiyet Mukayyidinin huzurunda imzasını veya okuma yazma bilmezse, parmak işaretini koyar: Bu mühürlü zarfta sakinlerinden ben A.B. nin tarihini taşıyan (zarfta birden fazla evrak bulunuyorsa sırasıyla her evrakın tarihini yazınız.) son vasiyetnamesi, veya son vasiyetnamesine yaptığı ek veya son vasiyetnamesi ve Ek i bulunmaktadır ve ölümüne kadar mukayyitliğinde emniyet içinde muhafaza edilmek üzere tarafımdan tevdi edilmiştir. A.B. İmza: (2) Tüzüğün 3 (2) Maddesinde öngörülen yemin takriri (varsa) zarf üzerine yazılacak yazıya eklenir ve aşağıdaki anlamda olur: Ben.. sakinlerinden C. D. yukarıdaki yazıyı imza eden kişinin A. B. olduğunu yeminle beyan ederim. İmza: C.D tarihinde huzurumda yemin etmiştir. İmza: E.F... Vasiyet Mukayyidi 2

3 (3) Vasiyet Mukayyidi yukarıdaki yazıya ve (varsa) yemin takririne aşağıdaki gibi bir not ekler: Şahsen tanıdığım bir kişi olan A.B. tarafından yatırılmıştır. veya (durum böyle ise) Şahsen tanıdığım C.D. tarafından kimliği saptanan A.B. tarafından yatırılmıştır. Tarih,.. 19 İmza: E.F.. Vasiyet Mukayyidi Vasiyetname sicili ve alfabe sırasına göre liste 5. (1) Bir vasiyetname yatırıldığında, Vasiyet Mukayyidi vasiyetnamenin yatırıldığını hemen, hayatta olan kişilerce yatırılan vasiyetnamelerin tescili için tutulan sicile kaydeder. Sicilde aşağıdaki başlıklar bulunur: - Sıra No: Tarih: Yatıran Kişi: Görüşler: (a) Sıra No: başlığı altında yazılacak rakam mukayyitliğe yatırılan vasiyetnamelerin sıra numarasıdır. (b) Tarih başlığı altına yazılacak tarih, vasiyetnamenin yatırıldığı tarihtir. (c) Yatıran Kişi başlığı altına vasiyetnamesini yatıran vasiyetçinin tam adına ilaveten, ikamet yeri de gösterilir. (d) Görüşler başlığı altına vasiyetnamenin, Yasa uyarınca vasiyetnamelerin muhafaza edilmekte olduğu yerden başka bir yere nakledildiği hallerde ilgili vasiyetnamenin nakil tarihi ve nedeni ve nereye nakledildiği gösterilir. (2) Vasiyetnamenin yatırdığına dair sicile yapılan kaydın sıra numarası vasiyetnamenin bulunduğu zarf üzerine yazılır. (3) Vasiyet Mukayyidi, Tüzüğün 3. maddesi uyarınca vasiyetname yatıran vasiyetçilerin alfabe sırasına göre bir listesini tutar. Makbuz 6. Vasiyet Mukayyidi, vasiyetnamesini yatıran vasiyetçiye aşağıdaki anlamda bir makbuz verir: Bugün sakinlerinden A.B. den içinde vasiyetnamesinin bulunduğu ileri sürülen bir zarfı muhafaza etmek üzere aldım ve defterime.. sıra numarası altında tescil ettim. 3

4 Tarih: İmza: E.F. Vasiyet Mukayyidi Vasiyet Mukayyidinin Vasiyetçiyi ziyaret etmesi 7. (1) Kaza Mahkemesi Başkanı veya onun gaybubetinde bir Kaza Mahkemesi Yargıcı, uygun görürse, vasiyetnamesini yatırmak isteyip de mukayyitliğe kadar gelemeyecek durumda olan bir kişinin bulunduğu yere kadar giderek ona hizmet etmesi için Vasiyet Mukayyidine talimat verebilir. (2) Kaza Mahkemesi Başkanı veya onun gaybubetinde bir Kaza Mahkemesi Yargıcı, böyle bir talimat vermeden önce, Vasiyet Mukayyidinin yolluk masrafları için yeterli ödeneğin tedarik edilmesini sağlar. Yatırılmış vasiyetnamenin açılması 8. (1) Bir vasiyetname, vasiyetçinin hayatta olduğu sürece vasiyetçinin rızası olmadan açılmaz; vasiyetname açılırsa, Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde öngörüldüğü üzere tekrar mühürlenir ve üzerine söz konusu maddelerde öngörüldüğü gibi bir not yazılır, meğer ki vasiyetçi vasiyetnamenin üzerine düşeceği bir notla vasiyetnameyi feshetmiş olsun. (2) Bir vasiyetname, vasiyetçinin ölümünde n sonra vasiyeti tenfiz memuru veya başka bir ilgili kişi tarafından açılabilir. (3) Bu madde uyarınca açılacak bir vasiyetname ancak Vasiyet mukayyidinin huzurunda açılabilir ve açılmadan önce Vasiyet Mukayyidinin vasiyetçinin kimliği (hayatta ise) veya ölümü hakkında ve vasiyetnamenin açılmasını isteyen kişilerin kimlikleri ile menfaatleri hakkında ikna edilmesi gerekir. Bu amaçla, Vasiyet Mukayyidi ölüm veya kimlik konusunda yemin takriri ile şahadet talep edebilir. Tenfiz veya İdare Emri İçin Dilekçe Tenfiz ve İdare Emri Dilekçelerinin Sunulması ve Dosyalanması 9. (1) Bir tenfiz veya idare emri için dilekçe, müteveffanın öldüğü zamanki ikamet yeri hangi Kaza Mahkeme'sinin yetki alanı içerisinde ise, o Kaza Mahkemesi Mukayyitliğine ve müteveffanın böyle bir ikamet yeri yoksa Lefkoşa Vasiyet Mukayidine sunulur. (2) Bu gibi bir dilekçe yazılı olarak verilir ve dilekçe sahibi tarafından imzalanır; dilekçe vasiyeti tenfiz memurları veya tenfiz veya idare emri almaya hakkı olan herhangi bir kişi tarafından bir avukat vasıtasıyla veya şahsen sunulabilir ve Ek A'da gösterilen Form 1 şeklinde olur. (3) Vasiyet Mukayyidi, bu madde uyarınca dosyalanan dilekçelerin tescil edileceği bir defter tutar ve tescil edilen her dilekçeye bir sıra numarası verir. 4

5 10. (1) Vasiyet mukayyitleri, yapmayı uygun gördükleri tüm soruşturmalara tatmin edici cevap alıncaya kadar vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri verilmesine müsaade etmez. Bununla beraber, vasiyet mukayyitleri, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri verilmesinde hata ve sahtekarlığın önlenmesi prensibi ile bağdaşacak ölçüde kolaylık sağlar. (2) Vasiyet mukayyidi, dilekçe sahibince ibraz edilecek şahadete ilaveten, müteveffanın veya dilekçe sahibinin kimliği hakkında, veya dilekçe sahibinin istediği vasiyeti tenfiz emrini veya tereke idare emrini almaya eşit veya önde gelen hakka sahip olan herhangi bir kişi veya kişilerin mevcudiyeti hakkında veya dilekçe sahibinin talep ettiği tenfiz veya idare emrini almaya uygun bir kişi olup olmadığı hususuna ilişkin herhangi başka bir konuda gerekli ve makul gördüğü ek şahadeti talep eder. Ancak, vasiyet mukayyidi, bu hususlar için veya bu hususların herhangi biri için talep edilen şahadet dilekçe sahibince ibraz edilmedikçe, tenfiz veya idare emri vermeyi reddedebilir. Vasiyeti Tenfiz Emri ve Vasiyetnameye Bağlı Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler Vasiyeti Tenfiz Emrine ve Vasiyetnameye Bağlı Tereke İdare Emrine İlişkin Yemin Takriri 11. Vasiyeti tenfiz memuru veya vasiyetnameye bağlı tereke idare memuru tarafından verilen dilekçeler, ispatı istenen vasiyetnameyi teyit eden bir yemin takriri ile birlikte sunulur ve ilgili vasiyetname, dilekçe sahibi tarafından ve yemin takriri kimin huzurunda yapılmışsa o kişi tarafından, işaretlenerek yemin takririne eklenir. Bu gibi bir yemin takriri, hale göre, Ek A'da gösterilen Form 2 veya Form 3 şeklinde olur. 12. (1) Vasiyet mukayyidi, vasiyeti tenfiz emri veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri verilmesini talep eden dilekçeyi alır almaz, vasiyetnameyi inceler ve vasiyetnamenin vasiyetçi tarafından veya vasiyetçinin huzurunda ve onun talimatı üzerine başka birisi tarafından imzalanıp imzalanmadığını ve ilgili mevzuata göre iki tanık tarafından imza edilerek tasdik edilip edilmediğini denetler ve vasiyetnamenin bu şekilde vasiyetçi tarafından imzalanıp iki tanık tarafından tasdik edilmediği görülürse dilekçe ile ilgili olarak başka işlem yapmaz. (2) Vasiyetnamenin yukarıda öngörüldüğü şekilde vasiyetçi tarafından imzalanıp iki tanıkça tasdik edildiği görülürse, vasiyet mukayyidi tasdik maddesine bakar (eğer varsa) ve oradaki metnin vasiyetnamenin gerçekten ilgili mevzuata göre tanzim edildiğini beyan edip etmediğini inceler. 5

6 13. Tasdik maddesi yoksa veya tasdik maddesi yetersiz ise, vasiyet mukayyidi, tasdik tanıklarının en az birinden (bunlardan) herhangi biri hayatta ise vasiyetnamenin gerçekten ilgili mevzuat uyarınca tanzim edildiğini ispatlayan bir yemin takriri talep eder. Yemin takriri dikkatlice daktilo edilir ve vasiyeti tenfiz emrinin bir parçasını oluşturur, şöyle ki tenfiz emri kendi başına bir bütün oluşturur. 14. Yemin takririnin incelenmesinden, vasiyet-.namenin gerçekten, ilgili yasalar uyarınca tanzim edilmediği görülürse, vasiyet mukayyidi vasiyeti tenfiz emri vermeyi reddeder. 15. Her iki tasdik tanığı da ölü ise, veya başka nedenlerden ötürü söz konusu yemin takriri tanıkların herhangi birinden emin edilemezse, yemin takririnin temini için vasiyetnamenin yapıldığı sırada hazır bulunan diğer kişilere (eğer varsa) başvurulur; ancak, söz konusu yemin takriri temin edilemezse, bu hususun ve müteveffa ile tasdik tanıklarının el yazılarının ve aynı zamanda vasiyetnamenin usulüne uygun olarak tanzim edildiği kanısını uyandıran herhangi bir durumun ispatlanması talep edilir. 16. Vasiyet mukayyidi, vasiyetçinin kör olduğu veya okuma yazma bilmediği durumlarda vasiyeti tenfiz emri veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri vermez, meğer ki, vasiyetnamenin, tanziminden önce, müteveffaya okunmuş olduğuna veya o sırada vasiyetnamenin muhteviyatı hakkında bilgi sahibi olduğuna, vasiyetnamenin muhteviyatından elde edilecek deliller sayesinde önceden ikna edilmiş olsun. 17. Vasiyet mukayyidi, vasiyetnamenin usulüne uygun olarak tanzim edildiğine kanaat getirdikten sonra, vasiyetnamede, açıklanması gereken satırlar arası yazıların veya değişikliklerin veya silmelerin veya silintilerin bulunup bulunmadığına bakar. Vasiyetnamedeki satırlar arası yazılar, değişiklikler, silmeler ve silintiler, vasiyetname tanzim edildiği zaman vasiyetnamede mevcut olmadıkça veya sonradan yapılmış iseler ilgili yasalar uyarınca imzalanıp tasdik edilmedikçe veya vasiyetnamenin yeniden tanzimi veya bir vasiyetname ekinin tanzimi ile geçerli kılınmadıkça, geçersiz sayılırlar. Vasiyetnamede satırlar arası yazılar, değişiklikler, silmeler veya silintiler görüldüğünde, (bunlar usulüne uygun olarak yapılmamışsa veya tasdik maddesine belirtilmemiş veya başka biçimde tespit edilmemişse) bunların vasiyetnamenin tanziminden önce vasiyetnamede bulunduğunu ispatlayan bir yemin takriri dosyalanması gerekir. Bir silme veya silintinin ne zaman yapıldığına dair şahadet ibraz edilemezse veya silinen sözcükler tamamıyla silinmemiş olup vasiyetnamenin incelenmesinden ne o1dukları saptanabilirse, vasiyeti tenfiz emrinin bir parçasını oluştururlar. Önemli olabilecek sözcükler silinmişse, yemin takriri gerekir. 6

7 18. (1) Bir vasiyetnamede, vasiyetnamenin bir parçasını oluşturması gerektiği veya gerekmediği konusunda şüphe uyandıracak nitelikteki bir belgeye temas edildiğinde vasiyet mukayyidi, söz konusu belgenin, vasiyeti tenfiz emrine dahil edilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak amacıyla ilgili belgenin ibrazını talep eder; ibraz edilmezse ibraz edilmeme nedeninin tatminkar bir şekilde ispatlaması gerekir. Bir belge, vasiyetnamenin tanzimi sırasında mevcut değilse, vasiyetnamenin bir parçasını oluşturmaz. (2) Vasiyetname üzerinde, bir zaman vasiyetnameye eklenmiş veya iliştirilmiş bir belge bulunduğu intibaını yaratacak mühürleme mumu veya yapışkanlı kağıt kalıntıları veya başka izler varsa, bunların orada bulunma nedeninin tatminkar bir şekilde ispatlanması ve ilgili belgenin ibrazı talep edilir; ibraz edilmezse, ibraz edilmeme nedeni tatminkar bir şekilde ispatlanır. 19. (1) Bir tasdik tanığının yemin takriri, durumun gerektirdiği değişikliklerin yapılması kaydıyla ek A'da gösterilen Form 4 şeklinde olur. (2) Bu tüzüğün 15. maddesinde öngörülen yemin takriri ek A'da gösterilen Form 5 şeklinde olur. Vasiyetname Ekleri 20. Vasiyetnamelere uygulanan kurallar, vasiyetname eklerine de uygulanır Vasiyetnamesiz Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler Vasiyetnamesiz Tereke İdare Emri Verilmesine İlişkin Yemin Takriri Tereke İdare Emrine İlişkin Sened 21. Vasiyetnamesiz tereke idare emri verilmesini talep eden bir dilekçe ek A'da gösterilen Form 6 şeklinde bir yemin takriri ile birlikte sunulur. 22. (1) Tereke idare emri alan kişi müteveffanın şahsi malını usulüne uygun olarak tahsil etmeyi, toplamayı ve idare etmeyi deruhte ettiğine dair zamanın vasiyet mukayyidine, iki veya daha fazla sorumlu kefilin kefaleti altında, bir sened verir. Kefiller, vasiyet mukayyidince kanaatbahş bulunmalıdır. (2) Vasiyet mukayyidi, uygun görürse, yalnızca bir kefil ister. (3) Sened, müteveffanın terekesinin yeminle saptanan değerinin iki katına eşit bir teminat öngörür, meğer ki vasiyet mukayyidi herhangi bir meselede bu miktarı azaltmayı uygun görsün. 7

8 (4) Vasiyet mukayyidi, aynı zamanda, herhangi bir kefilin mükellefiyetini uygun gördüğü ölçüde sınırlandırmak amacıyla herhangi bir meselede birden fazla kefalet senedi verilmesi için talimat verebilir. (5) kefalet senedi ve kefillerin mali durumunu gösteren yemin takriri, gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla, ek A'da gösterilen Form 7, Form 8 veya Form 9 şeklinde olur. Vasiyeti Tenfiz veya Terekeyi İdare İçin Tenfiz veya İdare Emirleri Ne Zaman Verilebilir 23. Mahkemenin talimatı olmadıkça, Dilekçenin dosyalanmasından yedi gün geçmeden vasiyeti tenfiz veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri verilmez; on dört gün geçmeden de tereke idare emri verilmez. Tenfiz veya İdare Emri Alma Hakkı ve İtirazlar İtirazlar (Caveats) 24 (1) Vasiyeti tenfiz emri veya tereke idare emri verilmesine itiraz (caveat), Vasiyet Baş Mukayyitliğine veya herhangi bir Vasiyet Mukayyitliğine yapılabilir. (2) Bir mukayyitliğe böyle bir itiraz yapıldığında; vasiyet mukayyidi itirazın bir suretini, oradaki itirazlar arasına konmak üzere, Vasiyet Baş Mukayyitliğine gönderir. (3) Vasiyet Baş Mukayyidi, Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliği dışındaki Vasiyet Mukayyitliklerinden alınan itirazların bir suretini dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliğine gönderir. (4) İtirazda, itiraz sahibinin müteveffanın terekesinde olan menfaati belirtir. (5) (5) Dilekçesine itiraz edilen bir dilekçe sahibine tenfiz veya idare emri verilmez, meğer ki- (a) (b) (c) itiraz sahibi itirazını geri çekmiş olsun; veya itiraz sahibi üç ay içinde tereke idare emri almak amacıyla dava açmamış olsun; veya Mahkeme dilekçe sahibi ile itiraz sahibi arasındaki davada dilekçe sahibine tenfiz veya idare emri verilmesini emretmiş olsun. (6) İtiraz, bu Tüzüğe ek A da gösterilen Form 10 şeklinde olur. 8

9 (7) İtirazı geri çekme ihbarnamesi, ya Vasiyet Baş Mukayyitliği nezdinde ya da tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçenin sunulduğu Vasiyet Mukayyitliği nezdinde dosyalanır ve itirazı geri çekme ihbarnamesini alan mukayyitlik söz konusu ihbarnamenin bir suretini öteki mukayyitliğe gönderir. 25. Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden dilekçe karara bağlanmadığı sürece vasiyet Mukayyitliğince ikinci veya müteakip dilekçe kabul edilmez ve vasiyet Mukayyidi, ikinci veya müteakip dilekçe sahibine birinci dilekçeye itiraz etmek suretiyle harekete geçmesi bildirilir. 26. Tenfiz veya idare emri verilmesini talep eden bir dilekçe, dilekçe sahibince geri çekildiğinde veya Vasiyet Mukayyidince ve (bilekçe tekrar gözden geçirilmek üzere sunulmuşsa) Mahkemece tenfiz veya idare emri verilmesi reddedildiğinde, karara bağlanmış sayılır. 27. Vasiyeti tenfiz memurunun veya vasiyetnameye bağlı tereke idare memurunun feragati Ek A'da gösterilen Form II şeklinde olur. 28. Sınırlı bir tenfiz veya idare emri vermeden önce, Vasiyet Mukayyidi Mahkemenin talimatını alır. 29. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikamet etmekte olan bir kişi ile ilgili olarak, vasiyetnamesiz veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri, o kişinin usulüne uygun olarak Mahkeme nezdinde dosyalanmış ve ispatlanmış bir vekaletname ile yetkili kıldığı vekiline verilebilir. 30. Vasiyeti tenfiz emri veya tereke idare emri verilmesinde tanınacak öncelik hakkı şöyledir: (1) Vasiyeti tenfiz memurları (2) Vasiyetnamedeki belirli mal vasiyetleri yerine getirildikten ve borçlar ödendikten sonra geriye kalan malın vasiyet yoluyla bırakıldığı ve bölüştürüldüğü kişiler (Residuary legatees and devisees) (3) Kendilerine vasiyette bulunulan kişiler, kendilerine vasiyet yolu ile mal bölüştürülen kişiler, alacaklılar. (legatees, devisees and creditors). (4) Devlet 31. Müteveffanın tamamıyla vasiyetsiz ölmesi halinde tereke idare emri verilmesinde tanınacak öncelik hakkı şöyledir (1) Koca veya karı 9

10 (2) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan çocukları veya diğer füruu. (3) Baba veya ana (4) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan tam kan erkek kardeşleri ve kız kardeşleri veya ölmüşlerse onların füruu. (5) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan yarı kan erkek kardeşleri ve kız kardeşleri veya ölmüşlerse onların füruu. (6) Büyük babalar ve büyük anneler. (7) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı(per stirpes) olan tam kan amcaları, dayıları, halaları ve teyzeleri veya ölmüşlerse bunların füru (8) Müteveffanın tabakaya göre halefiyet hakkı (per stirpes) olan yarı kan amcaları, dayıları, halaları ve teyzeleri veya ölmüşlerse bunların füruu. (9) Devlet (10) Alacaklılar. 32. Vasiyet Mukayyidi, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri vermeden önce, bu hususta dilekçe verildiğinin, göstereceği gazetelerde ilan edilmesini isteyebilir. İlan, Ek A'da gösterilen form 13 şeklinde olur ve masrafların ödenmesi üzerine Vasiyet Mukayyidince yayımlanır. 33. Mahkeme, özel bir durum nedeniyle başka türlü emretmedikçe, vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almaya öncelik hakkı bulunan bir kişi tercih edilir, meğer ki söz konusu kişi- (a) (b) (c) böyle bir haktan feragat etmiş olsun. Feragat hale göre Ek A'da gösterilen Form II veya Form 12 şeklinde olur; veya vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almak amacıyla dilekçe verildiğine ilişkin ihbarnamenin kendisine tebliğinden yedi gün içinde itirazda bulunmamış olsun; veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikamet etmekte olsun; veya bulunamamış olsun. 10

11 34. Kısıtlı bir mirasçı, kısıtlı olmamış olsaydı vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almaya hakkı olacaksa idi, Vasiyet Mukayyidi- (a) (b) müteveffanın Müslüman olduğu hallerde meseleyi Türk Aile Mahkemesine havale eder; ve tüm diğer durumlarda meseleyi Mahkemeye havale eder; ve hale göre, Türk Aile Mahkemesi veya Mahkeme ilgili tenfiz veya idare emrinin verilebileceği bir veya birden fazla vasi tayin eder. Form lar Tenfiz veya İdare Emri Form ları Envanter Eşliğinde Gönderilecek Yemin Takriri Feragat Beyanı 35. Bir tenfiz veya idare emri, hale göre, Ek A'da gösterilen F'orm 14, Form 15 ve Form 16 şeklinde olur. 36. Bir şahsi temsilcinin hazırladığı envanterin eşliğinde gönderilecek yemin takriri, Ek A'da gösterilen Form 18 şeklinde olur. 37. Bir terekeden feragat beyanı Ek A-da gösterilen Form 18 şeklinde olur. İtirazlı İş 38. Vasiyeti tenfiz veya terekeyi idare için tenfiz veya idare emri almak amacıyla dilekçe veren kişi, söz konusu tenfiz veya idare emri verilmesine karşı müddeti dolmamış bir itirazın yapılmış olduğu durumlarda, tenfiz veya idare emri verilmesi için dava açamaz meğer ki, itirazın yapıldığı mukayyitlikten Ek A'da gösterilen Form 19 şeklinde bir ihbarnamenin ısdarını sağlamış olsun ve itiraz sahibi de söz konusu ihbarnamenin tebliğinden yedi gün içinde itirazını geri çekmiş olsun. Ölüme Bağlı Tasarrufları İçeren Yazılar Hakkında Yemin Takrirleri. 39. Vasiyet davalarında, davalının ispatı vücut kaydı yaptırmasından sonra yedi gün içinde, davacı ile davalının, sırasıyla, ellerinde ölüme bağlı tasarrufları içeren herhangi bir yazının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili yemin takrirlerini sunmaları gerekir. 40. Herhangi bir zamanda, vasiyetçi tarafından veya vasiyetçinin talimatı ile yapılan,ve yemin takriri yapan kişinin bilgisi dahilinde olan,ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılar, ister vasiyetname, vasiyetname eki, vasiyetname taslağı veya vasiyetname eki taslağı isterse bunlarla ilgili yazılı talimat olsun, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili yemin takririnde belirtilir ve yemin takriri yapan tarafın tasarrufunda 11

12 veya denetiminde bulunan bu gibi tüm yazılar yemin takririne eklenir ve yemin takriri ile birlikte mukayyitliğe tevdi edilir. 41. Davadaki hiçbir taraf, veya avukatı veya vekili, ölüme bağlı tasarrufları içeren yazılarla ilgili kendi yemin takririni dosyalayıncaya kadar davadaki öteki tarafça dosyalanan yemin takririne ekli ölüme bağlı tasarrufları içeren yazıları inceleme serbestisine sahip olmaz, meğer ki Kaza Mahkemesi Başkanının müsaadesini almış olsun. Vasiyet Davaları 42. Bir vasiyetnameyi veya ölüme bağlı tasarrufları içeren bir yazıyı tasdike arzeden beyanname ile ilgili olarak layiha veren taraf veya taraflar, ihbarlı dilekçe yoluyla Mahkemenin iznini almadıkça yalnızca aşağıdaki iddiaları ileri sürebilir 1. Hayatta iken.. da ikamet etmekte olan müteveffa A.B.'nin son vasiyetnamesi veya ölüme bağlı tasarruf beyannamesi (veya son vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf beyannamesi ek i) olduğu davacı (veya davalı) tarafından iddia edilen ve üzerinde tarih v.s. bulunan yazılı kağıdın iddia edildiği gibi usul ve şekil bakımından Vasiyet ve Tevarüs Yasası kuralları uyarınca tanzim, edilmediğini; 2. bu davadaki müteveffa A.B'nin, iddia edilen vasiyetnamesinin (veya vasiyetname ek nin) taşıdığı tarihte, yani, tarihinde, aklı dengesi, hafızası ve anlama gücünün yerinde olmadığını. 3. İddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ekinin) tanziminin, C.D. ve onunla işbirliği yapan diğer kişileri, aşırı etkisi altında gerçekleştiğini; 4. İddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) tanziminin, C.D. ve onunla işbirliği yapan diğer kişilerin sahtekarlığı ile gerçekleştiğini; 5. Müteveffanın, iddia edilen söz konusu vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) tanzim edildiği zaman vasiyetnamenin (veya vasiyetname ek inin) içer diklerini bilmediğini ve onaylamadığını. Yukarıdaki iddialardan sonuncusunu ileri süren taraf bu iddia ile birlikte Mahkemece başka türlü bir emir verilmedikçe) bu iddiaya istinaden açmak niyetinde olduğu davanın kısaca esasını belirten bilgileri yazılı olarak karşı tarafa verir ve mukayyitlik nezdinde dosyalar ve davada söz konusu iddia dışındaki herhangi başka bir iddiaya karşı ileri sürülebilen herhangi bir savunma ileri sürülemez meğer ki, o iddia da söz konusu iddia ile birlikte ileri sürülmüş olsun. 12

13 43. Vasiyet davalarında, bir vasiyetnameye itirazda bulunan taraf, vasiyetnamenin sadece yasaların öngördüğü ciddiyetle ispatlanmasında ısrar ettiğini ve yalnızca vasiyetnamenin desteklenmesi için ibraz edilecek tanıkları sorguya çekmek niyetinde olduğunu, savunması ile, vasiyetnameyi ileri süren tarafa. ihbar edebilir, ve bunun üzerine bu yolda hareket etmekte serbest olur ve hiçbir halde öteki tarafın masraflarını ödeme mükellefiyeti olmaz,meğer ki, Mahkeme vasiyetnameye itirazda bulunulması için makul neden bulunmadığı görüşünde olsun. Harçlar 44. Ek B de belirlenen Mahkeme harçları orada belirtildiği şekilde alınır ve işleme tabi tutulur. 45. Mahkemenin vereceği herhangi bir özel emre bağlı kalınması koşuluyla, avukatlar, müvekkillerinden Ek C'de belirtilen işlemlerle ilgili olarak Ek C de belirlenen harçları alma hakkına sahiptirler ve söz konusu harçları almalarına müsaade edilir. Genel Kurallar 46. Bu Tüzük kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, (No: 1) Mahkeme Tüzüğü ve o Tüzüğe yapılan müteakip tadilat, itirazlı ve itirazsız vasiyet işlemlerinde belgelerin tebliğine ve sürelerin uzatılma ve kısaltılmasına uygulanır. 13

14 Form 1 EK A 1995 Tereke İdare Tüzüğü Tenfiz veya İdare Emri İçin Dilekçe (Tüzüğün 9. maddesi)... Kaza Mahkemesinde, Vesayet Yargı Yetkisi.... sakinlerinden... hakkında. Ben,... sakinlerinden (1)..., Bana, tarihinde vefat eden (2) ve tarihli vasiyetnamesi Mahkemeye yatırılmış bulunan... 'in (2) vasiyet ile ilgili tenfiz emri (veya terekesiyle ilgili vasiyetnameye bağlı idare emri veya vasiyetnamesiz idare emri) verilmesi için bu dilekçemle başvuruda bulunurum. Müteveffanın taşınır ve taşınmaz malının tahmini kıymeti aşağıda gösterildiği gibidir:- Taşınır malları:... TL. Taşınmaz malları:...tl. En iyi bilgi ve inancıma göre müteveffanın terekesinden yararlanma hakkı olan tüm kişiler aşağıdakilerdir:- Adları İkamet Nasıl hak sahibi oldukları yerleri (eşi, çocuğu v.s. gibi) Tebliğ adresi: (İmza)... 14

15 (1) Dilekçe sahibinin adını yazınız. (2) Uygun olmayanı çiziniz. Form Tereke İdare Tüzüğü Vasiyeti Tenfiz Memurunun Yemini (Tüzüğün 11. maddesi)... Kaza Mahkemesinde. Vesayet Yargı Yetkisi.... sakinlerinden müteveffa... hakkında, Ben..., sakinlerinden..., tarafımdan işaretlenerek buraya eklenmiş bulunan yazılı kağıdın, hayatta iken... da ikamet etmekte olan müteveffa... nın gerçek ve son orijinal vasiyetini içerdiğini ve orada adı yazılı tenfiz memurunun ben olduğumu; vasiyetçinin malını yasalara ve vasiyetname gerekçelerine göre sadakatla idare edeceğimi; malın bir envanterini sunacağımı ve yasal bir şekilde istendiğinde tenfiz memurluğumla ilgili rapor sunacağımı; vasiyetçinin tarihinde... da vefat ettiğini; vefat ettiği tarihte daimi ikamet yerinin bu Mahkemenin yargı yetkisi alanı içinde bulunan... olduğunu; ve müteveffanın taşınır ve taşınmaz malının tahmini kıymetinin vasiyeti tenfiz emri almak amacıyla verdiğim dilekçede belirttiğim gibi olduğunu yeminle beyan ederim. ( İmza) yılı... ayının... nci günü...da huzurunda yemin ve imza edilmiştir. (İmza)... 15

16 Mukayyit. FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. (VASİYETNAMEYE TABİ) İDARE MEMURUNUN YEMİNİ (Nizam 11) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı, yemin eder ve derim ki: Tarafımdan işaretlenip buraya eklenen yazılı kağıdın müteveffa lı nın gerçek ve esas son vasiyetnamesi olduğuna inanırım ve orada ismi geçen benim ve müteveffanın terekesini kanun ve vasiyetname mealine göre sadıkane idare edeceğim ve terekenin bir envanterini teşhir edip kanunen talep edildiği zaman idarem ile ilgili hesap vereceğim, ve müteveffa da 19 Yılı Ayının ncı günü vefat etmiştir ve vefat ettiği zaman daimi ikametgâhı bu mahkemenin yetki alanı içinde bulunan idi; ve menkul ve gayrımenkul emvalinin kıymetinin tahmini tutarı tereke idare emri için yapmış olduğum dilekçemde belirttiğim kadardır. (İmza) 19 Yılı Ayının ncı günü huzurumda Yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 16

17 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TAKRİR ŞAHİDİNİN YEMİNLİ VE YAZILI İFADESİ (Nizam 19) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı, yemin eder ve derim ki: 19 Yılı Ayının günü tarihini taşıyan ve 19 Yılı Ayının günü Kaza Mahkemesine tevdi edilen Müteveffa lı nın son vasiyetnamesinin takrir şahitlerinden biriyim. Keza yemin eder ve derim ki adı geçen müteveffa Sözü edilen son vasiyetnamesini, üzerinde belirtilen günkü tarihte hepimizin aynianda hazır olduğu yerde benim ve diğer takrir şahidi(leri) lı huzurunda şimdi üzerinde görüldüğü şekilde, ismi ile imzalayarak icra etti; ve bunun üzerine biz, adı edilen müteveffa ve hepimiz birbirimiz huzurunda adı edilen vasiyetnameyi tasdik edip takrir imzalarımızı attık. Mütevefanın menkul emvalinin tamni değeri Mütevefanın gayrımenkul emvalinin tahmini değeri (İmza) 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 17

18 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İKRAR ŞAHİDLERİNİN ÖLÜ VEYA KIBRIS DIŞINDA OLDUĞU ZAMAN YAPILACAK YEMİN VARAKASI (Nizam 19) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı (veya biz) lı ve. Müteveffa lı nın son vasiyetnamesinin tarihini taşıdığını ve Kaza Mahkemesine 19 nın Ayının günü tevdi olduğunu, mezkûr vasiyetname şu şekilde başlıyarak, şu şekilde sona erdiğini ve şu şekilde imzalanmış olduğunu ve vasiyetnamenin gereği veçhile imzalanmış olduğunu tadik eden şahit sıfatıyle üzerine yazılmış olan isimleri (dikkat ve ihtimamla incelendiğinden) yemin eder ve derim ki: 1. Ben vasiyetname sahibi nın (kanuni dul eşiyim veya vasiyetname infaz memuruyum, hangisi ise) 2. Mezkûr vasiyetnamenin icrası sırasında vasiyetname sahibi ile dan başka hiçbir kimse veya kimselerin hazır bulunmadığını veya bulunmadıklarını inceleyerek tahkik ettim. 3. Mezkûr vasiyetname sahibini ölümden önce biliyordum ve kendisiyle iyice tanışıyordum ve bu müddet zarfında yazı yazdığını ve yazılara imzasını koyduğunu sık sık görüyordum. El yazısının tarz ve şeklini ve imzasını tanıyorum ve mezkûr vasiyetnameye yazılmış olan adın, mezkûr vasiyetname sahibinin hakiki ve tam elyazısı olduğuna hakikaten ve vicdanen inanıyorum. 4. (Buraya takrir şahidlerinin ölüm tarihleri veya Kıbrıs dışında oldukları, hangisi ise, ve imzalarının da hakiki olduğu zigrolunacaktır.) 5. Müteveffanın menkul emvalinin tahmini değeri dir; 6. Mütevaffanın gayrımenkul emvalinin tahmini dğeri dir. (İmza) 19 Yılı 6 ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 18

19 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İDARE MEMURU YEMİNİ (VASİYETNAMESİZ)-(Nizam 21) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Ben lı yemin eder ve derim ki: Müteveffa lı vasiyetname bırakmadan vefat etti ve ben onun (a) (hale göre dul eşi, oğlu v.s) yim. Müteveffanın terekesini kanuna göre sadıkane idare edeceğim. Kanunun öngördüğü şekilde terekenin bir envanterini teşhir edip idaremin hesabını vereceğim. Müteveffa 19 Yılı Ayının günü da vefat etti. Vefat ettiği zaman daimi ikâmetgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içinde bulunan idi. Ve en iyi bilgi, malumat ve inancıma göre müteveffanın emvalinin toplam değeri lira olup daha fazla değildir. (İmza) 19 Yılı ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 19

20 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü TEREKE İDARE KEFALET SENEDİ (VASİYETNAMEYE TABİ)(Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bütün alâkadarların malumu olsun ki biz lı ve lı, Kaza Mahkemesinin Tereke Mukayyidi e karşı ve mezkûr veya ilgili zamanda adı edilen Mahkemenin Tereke Mukayyidine ödenmek üzere müştereken ve münferiden kendimizi ve tümü için herkes kendi kendini ile herkes kendi varislerini, vasiyetname infaz memurlarını ve tereke İdare memurlarını için bu taahhütname ile sıkıca mesul tutarız. Mühürümüzle 19 Yılı Ayının günü mühürlenmştir. Yukarıda yazılı taahhütnamenin şartı şöyledir; 19 Yılı Ayının günü vefat eden lı ın emvalini vasiyetnameye tabi terke idare memuru yukarıda adı edilen, müteveffa ya ait mevcut veya tasarrufuna geçecek veya onun adına herhangi bir şahsın tasarrufuna geçecek emvalin doğru ve mükemmel envanterini yapar ve böyle hazırlanan kanunen ibraz edilmesi geretiği vakit Kaza Mahkemesine ibraz eder ve bu emval ile envanterin hazırlanıp ibrazından sonra adı edilen veya onun adına başka bir şahıs tasarrufuna gelecek müteveffanın diğer emvalini iyi ve doğru idare ederse (yani) müteveffa vefat ettiği zaman bulunan borçlarını öder ve sonra emvalin yeterince ve kanunen müsaade ettiği kadarını idare belgelerine ekli vasiyetname gereğince bırakılan mirasları verir ve mütebaki tüm emvali kanunen hakkı olan şahıs veya şahıslara tevdine ita eylerse; ve keza kanunen talep edildiği zaman adı edilen idare hakkında doğru ve tam hesap verirse bu taahhütname meri olmayacak; aksi takdirde tamamen yürürlükte kalacaktır. Yukarıda adı edilenler tarafından huzurumda imzalanıp, mühürlendiğ ve tevdi edildi. 20

21 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKE İDARE KEFALET SENEDİ (VASİYETSİZ)(Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bütün alakadarların malumu olsun ki biz; lı ve lı, Kaza Mahkemesinin Tereke Mukayyidi e karşı ve mezkûr veya ilgili zamanlarda adı edilen Mahkemenin Tereke Mukayyidine ödenmek üzere müştereken ve münferiden kendimizi ve tümü için herkes kendi kendini ile herkes kendi varislerini, vasiyetname infaz memurlarını ve Tereke İdare emurlarını lira için bu taahhüdname ile sıkıca mesul tutarız. 19 yılı Ayının günü mühürümüzle mühürlenmiştir. Yukarıdaki takriri taahhütnamenin şartı şöyledir. 19 Yılı Ayının günü vefat eden lı ın emvalinin mutasavver Tereke İdare memuru yukarıda adı edilen müteveffa ya ait mevcut veya tasarrufuna geçecek veya onun adına herhangi bir şahıs tasrrufuna geçecek envalin doğru ve mükemmel envanterini yapar ve böyle hazırlanan kanunen ibraz edilmesi gerektiği vakit Kaza Mahkemesine ibraz eder ve bu emval ile envaneterin hazırlanıp ibrazından sora edı edilen veya onun adına başka bir şahsın tasarrufuna gelecek müteveffanın diğer emvalini kanuna göre iyi ve doğru idare ederse (yani) müteveffa vefat ettiği vakit bulunan borçlarını öder ve mütebaki tüm emvali kanunen hakkı olan şahıs veya şahıslara tevdi ve ita eylerse ve keza kanunen talep edildiği vakit idaresi hakkında doğru ve tam hesap verirse ve daha sonra müteveffanın herhangi bir vasiyetname yaptığı görülmesi halinde ve vasiyetname infaz memuru veya memurları veya vasiyetnamede zigredilen diğer şahıslar Tereke İdaresi için onu ibraz eder ve şayet adı edilen bunun üzerine kendisine tevdi edilen Tereke İdare belgelerini talep üzerine gereği veçhile verip tevdi ederse bu taahhüt meri olmayacak aksi takdirde tamamen yürürlükte kalacaktır. Yukarıda adı edilenler tarafından huzurumda imzalanıp mühürlendi ve tevdi edildi. 21

22 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. KEFİLLERİN HAKLI GÖRÜLMESİ (Nizam 22) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Biz lı ve lı yemin eder ve deriz ki; Müteveffa lı terekesini sadıkane idare edeceğine dair müstakbel tereke idare memuru adına cezai mahiyette Kıbrıs Lirası tutarında meblağ için teklif edilen kefilleriz. Ve adı edilen ben kendim için yemin eder ve derim ki, haklı tüm borçlarım ödendikten sonra para ve mal olarak tamamıyle ve hakikaten Kıbrıs Lirası değerindeyim. Ve adı edilen ben kendim için yemin eder ve derim ki, haklı tüm borçlarım ödendikten donra para ve mal olarak tamamıyle ve hakikaten Kıbrıs Lirası değerindeyim. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. (İmza= Şayet yemin edenler aynı zamanlarda yemin ederlerse her yemin eden için ayrı bir yemin varakası tanzim edilip yemin sözcüğünden önce yemin edenin ismi yazılacaktır. Şöyleki, huzurumda A.B. yemin v.s şayet bütün yemin edenler ayni anda yemin ederlerse Yukarıda isimleri geçen yemin edenler yemin ve imza v.s. yazmaları kifayet edecektir. 22

23 Forma , Terek İdare Tüzüğü. İDARE EMRİNİN MEN EDİLMESİ İÇİN İHBARNAME (Nizam 24) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Öldüğü zaman daimi ikâmetgahı bu Mahkemenin yetki alanı içinde olan ve 19 Yılı Ayının günü vefat eden müteveffa lı meselesi hakkında, lı na haber verilmeksizin hiç bir işlem yapılmaması ihbar olunur. 19 Yılı Ayının günü hazırlandı. (İmza) 23

24 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. VASİYETNAME İNFAZ MEMURUNUN FERAGATI (Nizam 27 ve 33) Kaza Mahkemesine Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. 19 Yılı Ayının günü vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikâmetgahı bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde olan ve 19 Yılı Ayının günü son vasiyetnamesini yapıp gereği veçhile icra edip beni vasiyetnamesinin infaz memuru tayin ettiğinden; Şimdi adı edilen ben, müteveffanın emvaline haksız ve uygunsuz bir şekilde müdahale etmeyeceğimi ve bundan böyle de alacaklıları ve müteveffanın emvalinin idaresinde veya dağıtımından menfaati olan herhangi bir şahsı dolandırmak niyeti ile haksız ve uygunsuz bir şekilde müdahale etmeyeceğimi beyan ederim; ve keza adı edilen vasiyetnamenin infaz memurluğunu ve müteveffanın emvalini vasiyetnameye tabi idare memurluğuna olan bütün haklarımdan kesinlikle feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 yılı Ayının günü buraya imzamı koyarım. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) (İmza) Mukayyit. 24

25 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKE İDARESİNDEN FERAGAT (VASİYETNAMESİZ (Nizam 33) Kaza Mahkemesinde TerekeTtenfiz Salâhiyeti. 19 Yılı Ayının günü vaziyetname bırakmadan da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı bu Mahkemenin bölgesel yetki alanı içerisinde bulunan olduğundan; Ve ben lı müteveffanın olduğumdan; Şimdi ben adı edilen, müteveffanın emvali ile karışmadığımı beyan eder ve keza bu (terekenin) idaresine olan tüm haklarımdan feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 Yılı Ayının günü buraya imzamı koyarım. (İmza) 19 Yılı Ayının günü huzurumda Yemin ve imza edilmiştir. Mukayyit. 25

26 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İDARE MEMURU İÇİN MÜSTEDİNİN İLANI (Nizam 32) Kaza Mahlkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. A.B. hakkında. Sekiz günün hitamında müteveffa lı A.B. nin vasiyetnamesinin infaz memurluğu (veya tereke idare memurluğu için daki Tereke Baş Mukayyitliğine müracaat edileceği işbu ilânla duyurulur. tarafından Avukat 26

27 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. VASİYETNAME INFAZ MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Malumunuz olsun ki sakinlerinden olup ta 19 Yılı Ayının günü da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı bu Mahkemenin bölgesel yetki alanı içerisinde da olan müteveffa terekesinin idaresi, isbat edilip kaydı bu mahkemede yapılan bir sureti bu emre eklenen tarihli son vasiyetna-mesinde belirtilen ve önce usule uygun şekilde yemin ettirilmiş bulunan vasiyeti tenfiz memuru a tevdi edilmiştir. Vasiyeti tenfiz memuru tahtında yemin ettirilmiş olup müteveffa 19 Yılı Ayının günü veya o tarihlerde vefat etmiştir. Tereke Mukayyidi 27

28 FORMA , Terek İdare Tüzüğü TEREKE İDARE MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) (Vasiyetnameye Tabi Olarak) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Malumunuz oldsun ki 19 Yılı Ayının günü de vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan müteveffa lı son vasiyetnamesini tanzim edip gereği veçhile icra etmiştir. Ve keza malumunuz olsun ki müteveffanın terekesinin idaresi vasiyetnameye tabi olarak bu Mahkeme tarafından 19 Yılı Ayının günü gereği veçhile yemin ettirildikten sonra tevdi edilmiştir. Tereke Mukayyidi. 28

29 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü TEREKE İDARE MEMURLUĞU EMRİ (Nizam 35) (Vasiyetnameye tabi olmayan) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Malumunuz olsun ki sakinlerinden olup ta 19 Yılı Ayının günü vasiyetname bırakmadan da vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulnan da olan müteveffa nın terekesinin tereke idare memurluğu 19 Yılı Ayının günü usulü veçhile yemin ettirildikten sonra müteveffanın olan lı a tevdi edilmiştir. İdare memuru tahtında yemin ettirilmiş olup vasiyetname bırakmadan vefat eden müteveffa 19 Yılı Ayının günü veya o tarihlerde vefat etmiştir. Tereke Mukayyidi 29

30 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. ENVANTER VEYA İSTİDASINDA YEMİN (Nizam 36) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. 19 Yılı Ayının günü vefat eden ve vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan vasiyeti tenfiz memuru/tereke idare memuru olarak ben lı ; (1) Adı edilen müteveffa vefat ettiği zaman buraya eklenen envanterin belirtilen emvalin tasarrufuna veya emvale hakkı olduğuna; (2) Adı edilen listede belirtilenler dışında herhangi bir zamanda adı edilen müteveffaya ait hiçbir enval tasarrufuma veya malumatıma gelmediğini beyan ederm. 19 Yılı Ayının günü huzurumda yemin ve imza edilmiştir. (İmza) Mukayyit. 30

31 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. TEREKEDEN FERAGAT (Nizam 37) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Vefat ettiği zaman daimi ikametgahı Bu Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan da olan müteveffa lı 19 Yılı Ayının günü vefat etmiş olduğundan; Ve ben lı onun kanuni evladı/en yakın akrabası olduğumdan; Şimdi ben adı edilen işbu müteveffadan bana kalacak miras hakkımdan kesinlikle feragat ederim. Bunun bir nişanesi olarak 19 Yılı ayının günü buraya imzamı koyarım. (İmza) huzurumda imza etti. 31

32 FORMA , Tereke İdare Tüzüğü. İTİRAZNAMEYİ GERİ ÇEKME İHABARI (Nizam 38) Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salâhiyeti. Müteveffa lı meselesi hakkında. Bu mukayyitliğe veya Lefkoşadaki Tereke Baş Mukayyitliğine dosyalayacağınız bir ihbarname ile yukarıda bahsedilen müteveffanın terekesinde A.B. nin yapmış olduğu müracaat aleyhine vermiş olduğunuz itiraznameyi geri çekmediğiniz takdirde müstedi A.B. nin aleyhinize talep eden bir dava ikâme etmekte aerbest olacağı size ihbar edilir. Bu ihbarname adı edilen A.B. nin müracaatı üzerine isdar edilmiştir. 19 Yılı ayının günü isdar olundu. (İmza) Tereke Mukayyidi 32

33 EK B. Aşağıda belirtilen harçlar pul olarak ödenecek ve her meselede belirtildiği veçhile harcanacaktır. 1. Hayatta olan bir şahsın vasiyetnamesinin yatırılması (N.3) (N.5 gereğince düzenlenecek kütüğe yapıştırılacak) Vefat eden bir şahsın vasiyetnamesinin yatırılması (Vasiyetnameler kütüğüne yapıştırılacak) Vasiyetname yapan şahsın hayatta iken yatırmış olduğu vasiyetnamesinin açılması için talep (N.8(1)) talebe yapıştırılacak İdare emri için istida (müracaat) (N.9) (istidaya yapıştırılacak) (i) Yemin yapıp yeminnamenin dosyalanması (yemin varakasına yaptıştırılacak) (ii) Her emarenin işaretlenmesi(evraka yapıştırılacak Tereke kefalet senedi icra edip dosyalanması, meblağına bakılmaksızın (N.22) (senede yapıştırılacak) İtirazname (caveat) verilmesi için (N.24) (itiraznameye yapıştırılacak) İtiraznamenin geri çekilmesi için (N.24) (geri çekme ihbarnamesine yapıştırılacak) Vasiyeti tenfiz memurunun feragat dosyalaması (N.27 - Form.11) (feragatnameye yap.) Madde 29 tahtında Terke Mukayyidi tarafından isdar edilen şahadetname (istidaya yapıştırılacak kalem 21 tahtında alınan harca ek olarak)... YTL 6.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 33

34 11. Vasiyeti tenfiz memurluğu emri veya vasiyetnameye tabi veya vasiyetnamesiz tereke idare emri için:- Terekenin net kıymeti (i) YTL yı geçmezse... (ii) ytl yı geçerse her YTL için veya kısım için azami YTL ye kadar) (tereke emir defterine yapıştırılacak) YTL YTL Not: Terkenin net kıymeti Veraset Vergisi Komiserinin sertifikası üzerinde kestiği kıymettir. 12. Aynı müteveffa hakkındaki her ikinci veya müteakip emir hususunda (tereke emir defterine yapıştırılacak) 13. İdare emri davası görülürken yapılan istidaya (m.20) (istidaya yapıştırılacak) 14. İdare emri davası görülürken verilen tereke idare emri (terke emir defterine yapıştırılacak) Vasiyeti tenfiz memurluğu veya tereke idare memurluğu emri dışında yazılan herhangi bir emir (tereke emir defterine yapıştırılacak) Dosyalanan envantere ekli bir beyanname (md.40-n.36) (beyannameye yapıştırılacak) Dosyalanan envantere (md.40-n.36) (envantere yapıştırılacak) Dosyalanan terekeden (mirastan) feragat beyannamesine N.37-Forma 18) Bir itiraznameye ihbar (N.38-Forma 19) (İhbarnameye yapış.) Mukayyidin kararının gözden geçirilmesi için istida (md.24 (İstidaya yapıştırılacak) YTL 3.00 YTL TL 3.00 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 1.50 YTL 3.00 YTL 34

35 21. Başka şekilde öngörülmemiş herhangi bir istidanın dosyalanması (istidaya yapıştırılacak) Şahit celpnamesi çıkarma, evrakların tebliği, işlem dosyası suretlerinin verilmesi, vasiyetname veya diğer kayıldı evrakın araştırılması veya tetkiki ve bu ekte açık olarak belirtilmemiş işlemler. (pullar davalardaki gibi kullanılır.) 3.00 YTL Hukuk Muhakemeleri Usulü işlemlerindeki harçların aynısı. 35

36 EK C VASİYETNAME İSPAT VE TASDİKİ VE TEREKE EMİRLERİ HAKKINDA MÜNAZAASIZ İŞLERDE MASRAFLAR Mal hakkında yeminli ifadedeki aşağıdaki değere kadar Vasiyeti tenfiz memuru veya tereke idare memurunun yeminli ifadesi ve yemin ettirilen tarafa hizmet (YTL) Mühürlenecek vasiyeti tenfiz veya tereke emirleri (*) Senet (YTL) (YTL) (YTL) Ve malın değeri hususunda yapılan yeminli ifadede her ek YTL veya YTL nin herhangi bir kısmı için yukarıdaki ücretlere ilaveten, mühürlenen her vasiyeti tenfiz veya tereke emri için ek ücret YTL (*) İstida ve yemin ücretini içerir. İTİRAZNAME İtirazname dosyalamak veya geri çekmek için mukayyitlikte hazır bulunma YTL İtiraz edenlere ihtar için talimat vermek üzere mukayyitlikte hazır bulunma YTL YEMİNLİ İFADELER Yeminli ifade veya beyanname için talimat almak ve tanzim etmek YTL (Vasiyeti tenfiz ve tereke idare ücretlerine dahil edilenler dışındaki yeminli ifadeler ve yeminler) FERAGAT ENSTRÜMANLARI V.S. Her feragat enstrümanı veya başka döküman için talimat almak YTL 100 kelimelik bir sayfa doğru suretinin tanzimi için YTL 36

EK A. ( Madde 2 (1) )

EK A. ( Madde 2 (1) ) EK A ( Madde 2 (1) ) Birinci 1. Bir davada herhangi bir celpnamenin mühürlenmesi üzerine:- (1) Talep edilen miktar veya ihtilaf konusu olan miktar 2,000.00 yi aşmazsa.......... Dava Elektronik ortamda

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları BÖLÜM 278 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI (Türk Cemaat Meclisinin 4/1966 Sayılı Yasasıyla değiştirilmiş şekliyle) Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

BÖLÜM 189 TEREKELERİN İDARESİ II. KISIM TEREKE TENFİZ MUKAYYİDİ VE MUKAYYİTLİĞİ

BÖLÜM 189 TEREKELERİN İDARESİ II. KISIM TEREKE TENFİZ MUKAYYİDİ VE MUKAYYİTLİĞİ BÖLÜM 189 TEREKELERİN İDARESİ I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Maddelerin Dizini: 1.Kısa isim 2.Yorum II. KISIM TEREKE TENFİZ MUKAYYİDİ VE MUKAYYİTLİĞİ 1.Tereke tenfiz baş mukayyidi ve tereke tenfiz mukayyitliği

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 30/1983 Sayılı Yasa Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim: Fasıl 113 1 Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda " Esas

Detaylı

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI MADDE DİZİNİ Madde 1 Kısa İsim Madde 2 Yorum Madde 3 Taşınmaz Malın Tüzel Kişi Adına Kaydedilmesi Madde 4 Kayıt İçin Gereken Deliller Madde 5 Yerel İş

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4.

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. Şahsi Vasinin görevleri. Madde 5. Mal Vasisinin yetki ve görevleri. Madde

Detaylı

Cenaze Defin İşlemleri

Cenaze Defin İşlemleri Cenaze Defin İşlemleri Cenaze işlemleri sırasında yapılması gerekenler ve ölüm sırasında-sonrasında uygulanması gerekenler burada bahsadilmiştir. Evde Vefaat Durumları İçin Hastanede Vefaat Durumları İçin

Detaylı

40/1957 27 Aralık 1957. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir.

40/1957 27 Aralık 1957. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Patentler Yasası olarak isimlendirilir. FASIL 266 (25/1995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) PATENTLER MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Sicil Madde 4. Tescil için başvurabilecekler. Madde 5. Başvuru

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ [(1.12.1985 - R.G. 104 - EK III - A.E. 546 Sayılı Tüzüğün), (26.2.1987- R.G. 22 - EK III - A.E.108) Sayılı Tüzük ile Birleştirilmiş Şekli.] KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır.

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Form P-1) MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT TALEP FORMU KISIM I Bu forma 18 yaşından büyük olan dilekçe sahipleri ve çocukları adına yapılacak dilekçeler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015 tarih

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA)

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) Amaç GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BÖLÜM 61 ORMAN (KUNDAKÇILIĞA KARŞI KORUMA) YASASI

BÖLÜM 61 ORMAN (KUNDAKÇILIĞA KARŞI KORUMA) YASASI MADDE DİZİNİ: BÖLÜM 61 ORMAN (KUNDAKÇILIĞA KARŞI KORUMA) YASASI 1. Kısa İsim 2. Yorum 3. Emirleri 4. Yeri 5. Tutuklanan Kişinin Kaza Başkanının veya Kaza Yargıcının Önüne Çıkarılması 6. Kaza Başkanının

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? SOMA DA YAKININIZ KAYBETTİNİZ. ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ? Yer sarsıntısı, çöküntüsü ve kayması, sel baskını gibi doğa olaylarında veya hava, deniz, demir ve karayollarında ya da maden ocaklarında meydana gelen

Detaylı

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince. HARÇ: (FORM NO. M.Ş. 32) Şirket No: ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.. LİMİTED in.. 20.. tarihi itibarıyle YILLIK RAPORU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ [(15.7.1993 R.G. 70 EK III A.E. 329 Sayılı Tüzüğün), (19.12.1997 - R.G. 144 EK III A.E. 860) ve (28.12.1998 R.G. 144 EK III A.E. 816) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı