BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda sigortalıyı güvence altına alır. Vefat Kritik hastalıklar Diş Sağlığı Asistans Hizmeti MADDE 2: GENEL ŞARTLAR ve TANIMLAMALAR Bu poliçede geçerli olan Genel Şartlar: Hayat sigortası genel şartları İlgili Genel Şartlar: ve metlife.com.tr adreslerinden temin edebilirsiniz. Aşağıdaki terimlerin işbu belge kapsamındaki tanımları şöyledir: Sigorta Şirketi: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Muafiyet Süresi: Kritik hastalıklar teminatı için poliçe başlangıç tarihinden veya bu teminatın artırılması durumunda artışın yürürlüğe girdiği ilgili zeyilnamede belirtilen tarihten itibaren uygulanan 90 (doksan) günlük süredir. Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık: Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen ve tanımlanan hastalıklardan biri veya aynı başlıkta belirtilen teminat kapsamındaki cerrahi müdahalelerden birini ifade eder. Tıbbi Tanı: Bir tıp doktoru tarafından ilgili kritik hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da böyle belirtli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlara dayanılarak yapılacak olan kesin tıbbi tanıyı ifade eder. Tanının uygunluğu veya doğruluğu konusunda herhangi bir uzlaşmazlığın ya da anlaşmazlığın söz konusu olması durumunda, Şirket kendisinin seçeceği ilgili uzmanlık dalında tanınmış bağımsız bir uzman tarafından sigortalının veya bu tıbbi tanıya karar vermede kullanılan kanıtların tetkik edilmesini isteme hakkına sahiptir ve bu uzmanın tıbbi tanı ile ilgili görüşü hem sigortalı hem de Şirket için bağlayıcı olacaktır. Yaralanma: Sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir olay neticesinde meydana gelen bedensel yaralanma anlamına gelir. Önceden Var Olan Rahatsızlıklar/Hastalıklar: Sigorta başvurusu sırasında bildirilmiş olsun veya olunmasın muafiyet süresinin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya hekime başvurulmuş veya tedavi edilmiş olan herhangi bir hastalık veya rahatsızlık ve/veya herhangi bir şikâyet belirtisi veya bulgusunun var olması anlamına gelir. Ayrıca, yaralanmaya neden olan olay poliçe başlangıç tarihinden ya da muafiyet süresinin bitiminden önce meydana gelmiş ise, bu olay da işbu Önceden Var Olan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi kapsamında kabul edilir. Sigorta Bedeli veya Teminat Tutarı: Sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı anlamındadır. Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi: Teminat kapsamındaki kritik hastalıkları tanımlayan liste anlamındadır. IPA: Inter Partner Assistance Şirketi. MADDE 3 GENEL İSTİSNALAR Hayat Sigortası Genel Şartlarına ek olarak aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır ve aşağıdaki hallerde hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Şu durumlardan kaynaklanan kayıplar:

2 İntihar durumunda, Türk Ticaret Kanunu nun 1503 maddesindeki hükümler uygulanacak olup, bu madde haricindeki haller işbu poliçeden istisnadır: (1)Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. (2)Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. Savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar veya savaş benzeri operasyonlar (ilan edilmiş bir savaş durumu olsun ya da olmasın), başkaldırı, ayaklanma, kargaşa, grev, iç savaş, isyan, devrim, cinayet ve saldırı; keskin nişancı saldırıları, pusuya düşürme ve bunlara benzer her türlü eylem veya sigortalının herhangi bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde ister barış ister savaş zamanında hizmet verdiği sürede ortaya çıkan yaralanmalar sonucu oluşan kritik hastalıklar veya vefat durumu, Doğuştan gelen hastalıkların sonucu olarak gerçekleşmiş bir vaka, Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) veya AIDS ile ilgili komplikasyonlardan (ARC) veya kapsam dahilindeki tehlikeli hastalıklar listesinde anlatılan şekilde kan nakli veya mesleki olarak alındığı haller hariç olmak üzere İnsan İmmünyetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus - HIV) varlığından kaynaklanan tehlikeli hastalıklar, Terörizm eylemlerine aktif katılım, Tanımlar bölümünde detayları verilen Önceden Var Olan Hastalıklar / Rahatsızlıklar Tanısı Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalıklar başlığında tanımlanmayan herhangi bir hastalık, Belirtileri muafiyet süresinden önce ortaya çıkan, başvuru formunda veya sağlık beyanında bildirilen veya bildirilmeyen herhangi bir kritik hastalık, Sigortalı, usulüne uygun pilotluk belgesine sahip bir pilot tarafından kumanda edilen ve usulüne uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan havalimanları arasında uçan bir uçakta ya da hava trafik cihazında, ücret ödeyen bir yolcu olarak yaptığı uçuşların dışında uçmaktayken ortaya çıkan yaralanmalar sonucu oluşan kritik hastalıklar veya vefat durumu, Sigortalı; kara, hava veya denizde yapılan müsabaka, yarış ve maçlara katılmaktayken ya da dağcılık, mağaracılık, paragliding, bungee jumping, paraşütle atlama, balıkadamlık veya benzeri nitelikteki hobi faaliyeti, amatör, lisansız ve hobi amaçlı yapılan tehlikesiz sporlar (futbol, basketbol, voleybol, tenis) ile ortaya çıkan yaralanmalar sonucu oluşan kritik hastalıklar veya vefat durumu kapsam altında olacaktır. MADDE 4 TEMİNATLAR Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde lehtara (sigortadan yararlanan kimse) ödenen teminattır. Vefat teminatı açısından yolcu sıfatı dışında yapılan hava yolculuklarında, intihar sebebiyle, savaş esnasında veya AIDS, nükleer, biyolojik veya kimyasal maddelere maruz kalma sebebi ile vefat durumları bu teminat kapsamında değildir. (Tüm detaylar için metlife.com.tr internet sitemizde yer alan hayat sigortası genel şartlarını inceleyebilirsiniz.) Kritik Hastalıklar Teminatı: Kritik Hastalıklar Teminatı; tanısı ve tanımları, aşağıdaki Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen hastalıkları kapsar. Sigorta Bedelinin Ödenmesi: İşbu sözleşmede yer alan koşul ve hükümlere tabi olarak, sigortalıya bir kritik hastalık tanısı konulması durumunda Şirket, aşağıdaki koşulların tümünün yerine gelmesi koşuluyla ve bunu

3 takip eden 28 (yirmi sekiz) gün süresince hayatta kalması durumunda poliçe teminat tablosunda belirtilen Sigorta Bedeli ni, işbu sözleşme hükümleri kapsamında ödeyecektir: Sigortalının, teminat kapsamındaki kritik hastalıklar listesinde tanımlanan bir kritik hastalık ile teşhis olunması; Sigortalının söz konusu kritik hastalığa ilk kez yakalanmış olması; Sigortalının yaşadığı kritik hastalığın belirtilerinin, muafiyet süresinin bitiminden sonra başlamış olması; İşbu sözleşmede yer alan istisna hallerinden hiçbirinin geçerli olmaması; Sigortalının, tanının konulduğu an itibariyle halen yaşıyor olması. Sigorta Bedeli nin ödenmesini gerektiren herhangi bir Kritik Hastalığın meydana gelmesi ve tazminatın ödenmesi durumunda, işbu sigorta sözleşmesi kendiliğinden ve derhal sona erer. Buradaki tehlikeli hastalıklara ilişkin hükümlerde belirtilen teminatlar için 90 (doksan) günlük bir muafiyet süresi uygulanacaktır. Muafiyet süresi içerisinde meydana gelen (kritik hastalıklar teminatı kapsamındaki) riskler poliçe kapsamının dışındadır. TEMİNAT KAPSAMINDAKİ KRİTİK HASTALIKLAR LİSTESİ: 1. Kanser Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir. Aşağıdaki kanserler hariçtir: Histolojik olarak habis olmayan, pre habis, sınırda habis, düşük habislik potansiyeline sahip veya invazif olmayan, şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tümörler: Memede Karsinoma-İn Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3; AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında karsinoma in-situ (Tis) veya Ta olarak tanımlanan her türlü lezyon; Kalınlığı 1,0 mm'ye eşit veya daha az olan ve AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1aN0M0 olarak tanımlanan her türlü melanom; Histolojik olarak Gleason skoru 6'dan fazla olarak sınıflandırılmış veya AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında en az T2N0M0 sınıfına ilerlemiş olması halleri hariç olmak üzere her türlü prostat kanseri; Çapı 1 cm'den küçük ve histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1N0M0 olarak tanımlanan her türlü papiller tiroit kanseri; Histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında TaN0M0 veya daha düşük sınıflandırılan invazif olmayan papiller mesane kanseri; RAI Kademe 3'ün altında Kronik Lenfositik Lösemi; HIV enfeksiyonu durumunda tüm tümörler. 2. İlk Kalp Krizi Miyokard İnfarktüsü Koroner arter hastalığının sonucu olarak ilgili alana yetersiz kan akışı nedeniyle kalp kaslarının belirli bir kısmının ölmesi. Bu teşhis, yeni bir kalp krizi durumuna uygun aşağıdaki kriterlerin tamamı tarafından aynı anda desteklenmelidir: Klinik olarak akut miyokard infarktüsü teşhisine uygun kabul edilen belirtiler; Miyokard infarktüsü kanıtlayan yeni karakteristik elektrokardiyografik (EKG) değişiklikler; CK-MB veya kardiyak troponin gibi biyokimyasal özel kardiyak göstergelerinin kabul edilen normal değerlerinde karakteristik artış. Ekokardiyogramla onaylanan sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunun %40 veya daha az olmasıyla kanıtlanan şekilde son ventriküler fonksiyonda redüksiyon. Teşhis Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Stabil veya Kararsız Angina Pektoris ve diğer biçimlerdeki akut koroner sendromlar kapsam dahilinde değildir. 3. İnme Serebral infarksiyon veya serebral (subaraknoid dahil) kanama veya serebral damar tıkanıklığı veya serebral tromboz nedeniyle beyin dokusunun kalıcı olarak ölümüyle

4 sonuçlanan serebrovasküler olay. Bu teşhis aşağıdaki koşulların tamamıyla desteklenmelidir: - Olaydan en az 3 (üç) ay sonra konsültan nöroloji uzmanı tarafından onaylanan kalıcı nörolojik hasarın varlığı; - Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ya da başka güvenilir görüntüleme teknikleriyle elde edilen yeni bir inme durumu ile uyumlu bulgular. Aşağıdakiler hariçtir: - Geçici İskemik Ataklar (TIA); - Kaza veya yaralanma, enfeksiyon, vaskülit ve enflamatuvar hastalık kaynaklı beyin hasarı; - Göz veya optik siniri etkileyen vasküler hastalık; - Vestibüler sistemde iskemik bozukluk; - Görüntülemede asemptomatik sessiz inme bulgusu. Diş Sağlığı Asistans Hizmeti: Sigortalı; diş sağlığı talepleri için 7 gün / 24 saat ücretsiz destek alabilir. MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan bu asistans hizmetinden yararlanmak için 0(216) MetLife Destek Hattı nı arayabilirsiniz. Teminat dâhilinde sunulan hizmetlerin ücreti belli bir limit dâhilinde IPA (Inter Partner Assistance) tarafından karşılanmakta; bazı hizmetlerin yalnızca organizasyonu IPA tarafından üstlenilmekte, ücretiyse sigortalı tarafından karşılanmaktadır. A. Diş Sağlığı Paketi: Diş sağlığı paketi kapsamında, aşağıda belirtilen hizmetler her bir sigortalı için yılda 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Diş Hekimi Muayenesi Diş Röntgen Filmi (periapikal) Detertraj (Diş Tası Temizliği Alt ve Üst çene) Hizmet ağı içerisinde yer alan klinik ve hekimlerden temin edilen tüm dental hizmetler Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat tarifesinden sağlanacaktır. Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat garantisi yanı sıra yukarıda belirtilen hizmetler, Sigortalılara yıllık bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlanacaktır. İlk kullanımın ardından alınacak tüm diş sağlığı hizmetleri, Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat tarifesinden sağlanacaktır. Diş sağlığı paketinden faydalanmak isteyen sigortalılar, 0(216) MetLife Destek Hattı ndan Diş Sağlığı seçimini tuşlayarak randevu hattını aramalıdır. Poliçe geçerli ise, müşteri temsilcisi sigortalıyı ikamet ettiği bölgeye en yakın alternatif diş hekimleri ile ilgili olarak bilgilendirir. (Bazı şehirlerde birden fazla anlaşmalı diş hekimi seçeneği mevcuttur) Sigortalı yaptığı seçimi müşteri temsilcisine iletir ve müşteri temsilcisi gerekli organizasyonu yaparak sigortalıyı bilgilendirir. Randevular, IPA tarafından hafta içi (dini bayramlar ve resmi tatiller hariç) 09:00 17:00 saatleri arasında organize edilir. 17:00 dan sonra alınan organizasyon talepleri not edilerek bir sonraki iş günü organize edilir. Hafta sonları, resmi tatiller ve dini bayramlarda gelen organizasyon talepleri, takip eden ilk iş günü içerisinde organize edilir. Sigortalı, randevu İptali talebini randevu tarihinden bir gün önce saat 17:00 a kadar diş sağlığı hattını arayarak bildirmelidir. MADDE 4: Diş Sağlığı Asistans Hizmeti - GENEL İSTİSNALAR Sigortalının her türlü teminat kapsamı altında, önceden IPA İstanbul Ofisi nin onayını almadan, doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları IPA dan talep etme hakkı olmayacaktır. Hukuki kurallara ve prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerin reddedilme hakkı saklıdır.

5 Diş Sağlığı adına yapılan tüm masraflar ve ödenen bedeller, sigortalının önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. Sözleşme süresi içerisinde, IPA Sözleşmeli diş networkünü değiştirme hakkını saklı tutar. Kontrat süresi boyunca, anlaşmalı kurum sayısı artabilir ve azabilir. Sigortalı, IPA tarafından tahsis edilen IVR üzerinden yalnızca diş sağlığı hizmetlerden yararlanabilir. Bu sebeple IPA, sigortalının organizasyonu sağlamak için anlaşmalı diş ağına doğrudan yaptığı başvurularda doğabilecek sorunlardan sorumlu olmayacaktır. Anlaşmalı diş hekimleri ve diş klinikleri tarafından sağlanan tüm diş sağlığı Hizmetleri, Türk Diş Hekimleri Birliği nin belirttiği taban fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilir. TDB taban fiyat garantisi; belirtilen hizmetler sigortalıya yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlanır. Buna ek olarak, diş sağlığı hizmetleri, Türk Diş Hekimleri Birliği nin belirlediği taban fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Sigortalının, yılda bir defa sunulan ücretsiz hizmetlerden birden fazla kez yararlanmak istemesi durumunda; hizmetler Türk Diş Hekimleri Birliği nin belirlediği taban fiyat tarifesine göre ücretlendirilecektir. Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan durumlar asistans hizmeti bakımından kapsamı dışıdır: a) Aksi belirtilmedikçe doğal felaketler, deprem, yangın, nükleer tehlike, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza. b) Savaş, işgal, yabancı düşman hareketleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) çarpışmalar, iç savaş, isyan, ihtilal, terörist veya askeri ya da inzibati güç, ayaklanma ve iç karışıklık sonucu doğan olaylar. c) Mahalli mercilerin izin vermediği müdahaleler. d) Olağan dışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları. e) Direkt ya da dolaylı olarak iyonizan radyasyondan doğan veya onun neden olduğu ya da katkıda bulunduğu olaylar veya aydınlatma amaçlı kullanılan nükleer yakıt veya radyoaktif toksik patlama ile radyoaktiviteye maruz kalındığı durumlar veya herhangi bir patlayıcı nükleer yapı ya da nükleer unsurdan doğan diğer tehlikeler. f) Akıl hastalığı ya da kişilik kaybı. MADDE 5: ORTAK HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN TAMAMI DEĞİŞİKLİKLER: Poliçenin parçasını oluşturan tüm yazılı ve sözlü bilgilendirmeler, hayat sigortası genel şartları, kritik hastalıklar plus özel şartları ve işbu poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle birlikte, sigorta sözleşmesinin tamamını oluşturur. İşbu poliçedeki hiçbir değişiklik, Şirket in bir yetkilisi tarafından onaylanıncaya kadar ve onay işbu poliçe üzerine şerh edilmedikçe ya da iliştirilmedikçe geçerli olmayacaktır. Hiçbir acente işbu poliçeyi değiştirme ya da poliçenin hükümlerinden herhangi birini değiştirme yetkisine sahip değildir. 2. POLİÇENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ: Sigorta belgesinde belirtilen poliçe başlangıç tarihinde, ilk prim ödemesinin yapılması ile beraber yürürlüğe girer. İşbu poliçe, yürürlüğe girdikten sonra, herhangi bir tazminat ödemesi olmaması durumunda sigorta poliçesinde belirtilen bitiş tarihine kadar yürürlükte kalacak ve o tarihten sonra, işbu poliçede ortaya konulan Yenileme Koşulları ve Temerrüt Süresi nin tümünün eksiksiz karşılanması kaydıyla yenilenebilecektir. Tüm sigorta süreleri saat 12:00 de başlar ve biter. İlk başvuru yapıldığında teminat başvuru tarihinde başlar, ilk primin ödenmemesi durumunda işbu poliçe başvuru tarihinden geçerli olmak üzere hükümsüzdür. 3. YENİLEME KOŞULLARI: İşbu poliçe, genel şartlar ve işbu özel şartlara tabi olarak, Şirket in yenileme tarihinde yürürlükte bulunan prim oranları üzerinden belirlenecek prim toplamının ödenmesi karşılığında; sigortalının yenileme tarihindeki risk sınıfına ve yaşına göre; ayrıca gerektiğinde sigorta edilebilirliğinin Şirket e tatmin edici bir şekilde kanıtlanması şartıyla ve Şirket in onayıyla yenilenebilir. Prim oranları, prim oran tablosuna göre, poliçenin

6 her yıl dönümünde değişebilir. Belirlenen şartlara uygunluk sağlanması durumunda Şirket poliçeyi otomatik olarak yenileyecektir. Bu poliçe sigortalının ölümü, tam sakatlığı, kritik hastalıklar teminatı kapsamında tazminat ödemesi yapılması durumunda ve sigortalının 64 (altmışdört) yaşını doldurmasını izleyen ilk poliçe yıldönümü tarihinde yenilenmemektedir. İşbu poliçe yenileme kapsamı altına alınmaması durumunda, yenileme tarihinden önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı tutulacaktır. 4. TEMERRÜT SÜRESİ: Vadesi dolan her prim için 30 (otuz) günlük bir temerrüt süresi tanınır ve bu süre boyunca Fesih hükmüne uygun olarak feshedilmediği sürece poliçe yürürlükte kalır. Sigortalı, poliçenin yürürlükte olduğu süre boyunca Şirket e karşı primi ödemekle yükümlüdür. Temerrüt süresinde hasar oluşması durumunda, söz konusu sürede vadesi dolmuş ve ödenmemiş her prim ödemeden mahsup edilecektir. 5. POLİÇENİN TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONULMASI: İşbu poliçenin prim ödenmemesi nedeniyle feshedilmesi halinde, Şirket tarafından sonraki her türlü primin kabulü ve poliçenin tekrar yürürlüğe konulması sadece Şirket in takdirindedir ve sadece poliçe tekrar yürürlüğe konulduktan sonra oluşan hasarları kapsar. Şirket in onayıyla, a) Poliçenin tekrar yürürlüğe konulması için yazılı başvuruda bulunulması; b) Şirket in tatminkar bulacağı şekilde sigorta edilebilirlik kanıtının ibrazı ve c) Tekrar yürürlüğe konulma tarihi itibariyle gerekli prim tutarının 90 (doksan) gün içerisinden ödenmesi şartıyla tekrar yürürlüğe konulabilir. Yürürlüğe koyma durumunda sadece bu tarihten sonraki 90 (doksan) günden (muafiyet süresinden) sonra ortaya çıkan teminat kapsamındaki kritik hastalığı kapsar. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. 6. TAZMİNAT TALEP BİLDİRİMİ: Kritik hastalığının tanısının konulmasını takip eden otuz (30) gün içerisinde, yazılı tazminat talep bildiriminin Şirket e ibraz edilmesi gerekir. Vefat durumunda, Şirket e derhal veya makul olan en kısa sürede yazılı bildirim gereklidir. Şirket e veya yetkili bir acentesine, Sigorta Ettiren/Sigortalı tarafından ya da bunların adına, sigortalının kimliğini tanıtıcı resmi evraklarla birlikte yapılacak yazılı bildirim, Şirket e yapılmış tebligat sayılacaktır. Sigorta veya menfaatler sigorta Şirket inin talep etmiş olduğu evrakları tamamlamaktan sorumludur. Bu evrakların listesi Şirket in adresindeki internet sayfasından alınabilecektir. 7. POLİÇENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI: İşbu poliçe çerçevesindeki teminatlar; Temerrüt süresi sonunda poliçeye ait ödenmemiş prim bulunması; Sigortalının 64 (altmışdört) yaşını doldurmasını izleyen ilk poliçe yıldönümü tarihinde; Sigorta poliçesinde belirtilen poliçe sona erme tarihinde; Sigortalının vefatı halinde veya sigortalıya kritik hastalıklar teminatı ödenmesi durumunda kendiliğinden ve derhal sona erecektir. İşbu poliçenin yürürlükten kalkması halinde, bu tarihten önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı kalacaktır. 8. POLİÇE YIL DÖNÜMÜNDE PRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK: Şirket, her yıl poliçe başlangıç tarihi itibariyle poliçe başlangıç tarihinin yıldönümünden 30 (otuz) günden az olmamak kaydıyla, poliçenin prim oranlarında değişiklik yaptığını sigortalıya ön yazılı ihbar ya da sigortalının Şirket kayıtlarındaki en son adresine posta yoluyla bildirebilir.

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI

KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Şirket MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Poliçesi terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Şirket tarafından imzalanmış,

Detaylı

KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI

KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 99 Çağrı Merkezi:

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir. En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Ölüm Sürekli Sakatlık Kritik Hastalık : 50.000 TL : 50.000 TL : 50.000 TL Gündelik Tazminat : 100 TL * 5 gün yıllık maksimum 5.000 TL Yurt Dışı

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI

9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI KT NE ÖR İR Teminat Bilgileri Teminatlar Teminat Geçerlilik Dönemi Teminat Tutarı(TL) Yıllık Prim (TL) VEFAT TEMİNATI 08032010-08032011 500,00 63,00 KAZAEN MALULİYET TEMİNATI 08032010-08032011 500,00 İŞSİZLİK/GÜNDELİK

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye

Detaylı

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı