Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu"

Transkript

1 Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu 0

2 E2860 İlk Sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış olan doküm an haricinde, ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez, yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez. Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer : (1) ASU S a yazıldıktan sonra Tam ir ya da m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da değiştirilirse; yada (2) Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse. ASU S BU KİTAPÇIĞ I BELİRLİ AM AÇLAR İÇİN,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİ VEYA PAZARLAN ABİLİRLİK YA DA U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN I İÇERECEK ŞEKİLDE BEYAN ETM E YA DA AN LAŞILM A G İBİ HERHAN G İ BİR G ARAN Tİ VERM EDEN O LDU Ğ U G İBİ TEM İN ED ER. ASU S,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI, ÇALIŞAN LARI YA DA ACEN TALARI DO LAYLI,Ö ZEL, TESADÜ Fİ YA DA HASARA BAĞ LI (KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A, KU LLAN IM YA DA VERİ KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİ HASARLARI İÇEREN ) HATTA ASU S BU Ü RÜ N DE YA DA KİTAPÇIKTAKİ HERHAN G İ BİR HATA YA DA KU SU RDAN BU TÜ R BİR HASARIN KAYN AKLAN DIĞ I İHTİM ALİN İ VERM İŞ O LSA DAHİ SO RU M LU TU TU LAM AZ. BU KİTAPÇIKTAKİ TAN IM LAM ALAR VE BİLG İ SADECE BİLG İ KU LLAN IM I İÇİN VERİLM İŞTİR VE BİLG İ VERİLM EDEN DEĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN DAN SO RU M LU LU K G İBİ ALG ILAN M AZ. BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN HERHAN G İ BİR HATA YA DA YAN LIŞLIK İÇİN ASU S SO RU M LU LU K YA DA M ESU LİYET KABU L ETM EZ. Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telif hakları olm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına kullanılm ıştır. 1

3 İçindekiler U yarılar 5 G üvenlik bilgisi 6 Kılavuz hakkında 7 P5PL2-E teknik özellik özeti 9 Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler Ü rün detayları YenilikçiASU S özellikleri 14 Bölüm 2: D onanım bilgisi 2.1 Başlam adan önce Anakart tanıtım ı Yerleştirm e yönü Vida delikleri Anakart planı M erkeziişlem ciü nitesi(cpu ) İşlem cim ontajı Soğutucu ve fan m ontajı Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak Sistem hafızası Tanıtım H afıza konfigürasyonu DIM M m ontajı DIM M iyerinden çıkarm ak G enişlem e yuvaları G enişlem e kartınıtakm ak G enişlem e kartınıayarlam ak Standart kesm e atam aları PCI yuvaları PCI Express x16 yuvası PCI Express x1 yuvası Jumper lar Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları İç bağlantıuçları 35 Bölüm 3: Açılış 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak 45 2

4 Bölüm 4: BIO S ayarları 4.1 BIO S u yönetm e ve yükseltm e Başlangıç disketioluşturm ak AFU DO S aracı ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASUS EZ Flash 2 aracı ASU S U pdate aracı BIO S kurulum program ı M enü çubuğu Yönlendirm e tuşları BIO S m enü ekranı M enü maddeleri Alt-M enü maddeleri Konfigürasyon alanları Açılır pencere penceresi Kaydırm a çubuğu Genel Yardım Main menu Sistem zam anı Sistem tarihi Disket sürücüsü Birincilve İkincilIDE M aster/slave IDE konfigürasyonu Sistem bilgisi Advanced menu Jum perfree konfigürasyonu U SB konfigürasyonu İşlem cikonfigürasyonu Yongaseti Yerleşik aygıtların ayarları PCI PnP Power menu Askıya alm a m odu Repost Video on S3 Resume ACPI 2.0 desteği APM Konfigürasyonu Donanım m onitörü Boot menu Açılışta aygıt üstünlüğü Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası G üvenlik Exit menu 80 3

5 Bölüm 5: Yazılım desteği 5.1 Bir işletim sistem ikurm a Destek CD sibilgisi Destek CD siile çalışm ak Sürücüler m enüsü Araçlar m enüsü Kılavuzlar m enüsü ASU S iletişim bilgisi Diğer bilgiler ASU S M ylogo2 90 Ek: İşlem ciözellikleri A.1 Intel EM 64T 94 A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi(EIST) 94 A.2.1 Sistem gereksinimleri 94 A.2.2 EIST özelliğinikullanm ak 95 A.3 Intel H yper-threading Teknolojisi 96 4

6 U yarılar Birleşik İletişim Kom isyon Raporu Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölüm üne uyum sağlar. Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır : Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabuledilebilir düzeyde bir girişim içeren herhangibir girişim ikabuletm elidir. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfıdijitalaygıtların lim itleriile uyum lu olduğu test edildive bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlıgirişim lere karşıuygun korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı. Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar eğer üreticifirm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği garantisiyoktur. Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir : Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın M uhafazalı kablolar aracılığı ile m onitörünüzü grafik kartınıza bağlam ada kullanm ak için FC C yönetm eliğinin görüşlerine uym ak gerekm ektedir. B u üniteye değişiklikler yada m odifikasyonlar yapılm ası durum unda açıkça sorum luluk kabul edilm em ekte ve kullanıcılar bu cihaza m üdahale etm ekten m en edilm ektedir. Kanada İletişim Departm an ıraporu Bu dijital cihaz Kanada İletişim Departm anının Radyo girişim yönetm eliğindekidijitalcihaz düzenlem esindekib sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır. Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır. 5

7 G üvenlik Bilgisi ElektrikselGüvenlik Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik kablosunu prizden çıkarınız. Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyalkablolarıbağlam adan önce güç kablolarının bağlıolm adığından em in olun. Anakarta sinyalkablolarınıbağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş olduğundan em in olun. U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonelyardım isteyiniz. Bu cihazlar topraklam a devresiakışınıdurdurabilir. Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz. Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltajdeğerinden em in değilseniz bulunduğunuz yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz. Eğer güç kaynağınız bozulursa kendibaşınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz. O perasyon G üvenliği Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el kitabınıdikkatlice okuyunuz. Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit ederseniz derhalsatıcınızla iletişim e geçiniz. Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyaflarıbağlantılardan, slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz. Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız. Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız. Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz. Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla iletişim e geçiniz. Ü zerine çarpı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü belediye çöplüğüne ürünün (elektriksel ya da elektronik cihaz) atılm am ası gerektiğini gösterir. Lütfen yerel elektronik eşya yok etm e yönetm eliğinizi kontrol ediniz. 6

8 Kılavuz hakkında Bu kılavuz, anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir. Kılavuz nasılhazırlandı Bu kılavuz aşağıdakibelirtilen bölüm leriiçerir: Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır. Bölüm 2: D onanım bilgisi Bu bölüm sistem bileşenlerikurulduğunda,istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar prosedürlerinilisteler. Anakarttakianahtarlar,jum perlar ve konnektörler hakkında bilgi verir. Bölüm 3: Açılış Bu bölüm,açılış, sesliikaz m esajlarıve bilgisayarıkapatm a yollarıhakkında bilgiverir. Bölüm 4: BIO S ayarları Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır. BIO S param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır. Bölüm 5: Yazılım desteği Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriğihakkında bilgiverir. Ek: İşlem ciözellikleri Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir. Daha çok bilgiyinereden bulabilirim Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz. 1. ASUS websitesi ASU S w ebsitesiasu S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar. ASU S ile iletişim e geçm ek için başvurunuz. 2.İsteğe bağlıbelgelem e Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir. Bu belgeler standart paketlem enin bir parçasıdeğildir. 7

9 Bu kılavuzda kullanılan belirteçler Yönergeleriuygun şekilde yerine getirdiğinizden em in olm ak için kitapçık boyunca kullanılan aşağıdakisem bollere dikkat ediniz. TEH LİKE/U YARI: İşlem itam am lam aya çalışırken kendinize zarar verm enizi önlem ek için bilgidir. DİKKAT: İşlem itam am lam aya çalışırken bileşenlere zarar verm eniziönlem ek için bilgidir. Ö N EM Lİ: İşlem itam am lam anız için takip etm eniz gereken yönergelerdir. NOT: İşlem itam am lam anıza yardım cıtavsiye ve ek bilgidir. Yazım şekli Bold text İtalikler <Tuş> <Tuş1 + Tuş2 + Tuş3> Komut Seçilecek m enü yada m addeyibelirtir. Kelim e yada cüm leyivurgulam ak için kullanılır. Küçüktür ve büyüktür işaretiiçerisindekituşlar basm ak zorunda olduğunuz anlam ına gelir. Ö rnek : <Enter> Enter yada Return tuşuna basm anız gerektiği anlam ına gelir. Eğer ikiyada daha fazla tuşa aynıanda basm anız gerekiyorsa Tuş adlarıartıişaretiile bağlanm ıştır. Ö rnek : <Ctrl+Alt+D> Tam olarak gösterildiğigibikom utu yazm anız ve ardından parantez içerisindekim adde yada değerisağlam anız gerektiği anlam ına gelir. Ö rnek : DO S ortam ında kom ut satırınıyazınız : afudos/ i*dosya adı+ afudos/ ip5pl2-e.rom 8

10 P5PL2-E teknik özellik özeti CPU Soket 775 formunda Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Intel EM 64T / EIST / H yper-threading Technology desteği Intel 04B/04A ve 05B/05A işlem cidesteği Yonga seti Kuzey köprüsü: Intel M CH 945 G üney köprüsü: Intel ICH 7 Front Side Bus Bellek 1066/800/533 MHz Çift-kanal bellek mikromimarisi 4x240-pin DIM M soket desteğiddr2 bellek m odülleri 2 G B a kadar tam pon belleksiz ECC/non-ECC DDR2 400/533 MHz Genişlem e yuvaları 1 x PCI Express x16 2 x PCI Express x1 3 x PCI Depolama Ses LAN USB Intel ICH 7 G üney Köprüsü desteği: - 1 x Ultra DMA 100/66/33-4 x Serial ATA 3Gb/s ADI AD1986A 6-kanal ses Jack-sensing ve enumeration özelliğidesteği S/PDIF çıkış arayüzü RTL8111B 10/100/1000 Ethernet LAN 8 e kadar USB 2.0/ USB1.1 desteği Ö zelasu S özellikleri ASUS CrashFree BIOS 2 M ylogo Hızaşırtm a özellikleri ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) V artışla ayarlanabilir işlem civoltajı SFS (Stepless Frenquency Selection). 200 MHz den 450 MHz ye 1MHz artışla 4-Adım lıdram voltaj kontrolü BIOS özellikleri 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPIV2.0, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS MyLogo Arka panel 1 x Paralel port 1 x Seri port 1 x S/PDIF çıkış portu 1 x PS/2 klavye portu 1 x PS/2 fare portu 1 x RJ45 4 x USB 2.0/1.1 6-Kanal ses G/Ç portları 9

11 P5PL2-E teknik özellik özeti D ahilibağlantıuçları 1 x 24-pin ATX güç bağlantısı 1 x 4-pin ATX 12V güç bağlantısı 2 x U SB 2.0 bağlantıuçları(ek 4 U SB 2.0 portu için) 1 x CD audio-in bağlantıucu 1 x GAME/MIDI bağlantıucu 1 x Ö n panelyüksek tanım lıses bağlantıucu 1 x S/PDIF çıkış bağlantıucu Chassis Intrusion İşlem ci/kasa/g üç Fanıbağlantıları Yönetilebilirlik WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring, WO_USB, WO_KB/MS, WOW Destek CD içeriği Sürücüler ASUS PC Probe II ASUS LiveUpdate Utility Adobe Acrobat Reader ver 7.0 Microsoft Direct X ver 9.0C ASUS AI Booster Aksesuarlar 2 x SATA kablo takım ı 1 x USB 2.0 kablosu 1 x UltraDMA 100/66/33 kablosu 1 x I/O levhası Kullanım kılavuzu Şekilfaktörü ATX Form Factor, 12 x7.5 (30.5cm x 19cm ) (Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir) 10

12 Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır. 11

13 1.1 Merhaba! ASUS P5PL2-E anakartıaldığınız için teşekkürler! Anakart,diğer kaliteliasu S anakartlarıçizgisinikoruyarak yeniözellikler ve son teknolojiler sunar! Anakartıve diğer donanım aygılarınıkurm adan önce kutunuzdakiiçeriğiaşağıdakiliste ile karşılaştırarak kontrol ediniz. 1.2 Paket içeriği Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz. Anakart G/Ç m odülleri Kablolar Aksesuarlar U ygulam a CD si Döküm an ASUS P5PL2-E anakart 1 x 2-port U SB 2.0 m odülü 2x Serial ATA sinyalkabloları 2x Serial ATA güç kabloları 1 x Ultra ATA 133/100/66 kablosu 1 x Floppy disket sürücü kablosu I/O Plakası ASUS anakart destek CD si Kullanım kılavuzu Eğer yukarıdaki içerikten biri hasar görm üş yada yok ise satıcınız ile iletişim e geçiniz. 12

14 1.3 Ekstra Ö zellikler Ü rün detayları En Yeniİşlem citeknolojisi Bu anakart Intel in LGA775 formundaki 65 nanometre teknolojili en son işlem cilerinidestekler. Bu anakart en son Intel Core 2 işlem ci destekler. YeniIntel Core mikromimari teknolojisi ve 1066/800/533 M Hz FSB,Intel Core 2 işlem cisiyle CPU dünyasının en güçlü işlem cisidir. 65 nm üretim teknolojisiile de az ısınan ve sessiz çalışan bir işlem cidir. 64 Bit işlem cidesteği Bu anakart Intel Extended M em ory 64 Technolojili(EM64T) Intel işlem cilere destek verir. Intel EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64 bit işletim sistem lerinde daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak, daha hızlıve verim liçalışm asına olanak tanır. Detaylar için ek bölüm e bakınız. DDR2 bellek desteği Bu anakart yüksek veriyolu gereksinimi olan 3 boyutlu grafikler, m ultim edya ve internet uygulam alarınıkarşılam ak için data transfer oranı533/400 M hz olan DDR2 bellekleridestekler. Çift kanalbellek m im arisisistem veriyolunu ikiye katlayarak sistem perform ansını artırır. Böylece sistem veriyolu 4.3 G B/s üstüne çıkar. 6 Kanal ses ve SoundMax SayısalSes Sistem i Bu anakart ADI AD1986A ses kodekleriile birlikte gelir. Böylece gelişm iş bir ses kartıalm anıza gerek kalm az. SoundMAX, meslek profesyonelleri, ses cihazlarım eraklıları, m üzisyenler ve oyuncular için en yüksek perform ansa sahip,oldukça güvenilir ve kullanılm ası kolay bir PC ses çözüm üdür. Tüm seslerinizikristalberraklığı kalitesinde dinleyin. SoundM AX ses deneyim iniziartırm ak için burada! Serial ATA teknolojisi Bu anakart Intel ICH7 G üneyköprüsü nde bulunan SerialATA arabirimi ile Serial ATA teknolojisine destek verir. SATA, daha az bağlantıbirim ibulunan ince,esnek kablolar ile daha az voltaj gereksinim ive 300M B/s veritransfer oranıgibiözellikler sunar. PCIExpress arabirim i Anakart,PCI bus ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a teknolojisinibarındıran PCI Express itam am en destekler. PCI Express aygıtlar arasında noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler halinde veri taşıyan yüksek saat hızlarına izin veren özelliklerisunar. Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCI özellikleriile yazılım uyum ludur. 13

15 S/PDIF sayısalses hazır Anakart arka paneldekis/pd IF arayüzü üzerinden S/PD IF teknolojisini destekler. S/PDIF teknolojisi bilgisayarınızın etkilises ve hoparlör sistem lerine digitalbağlantısağlayarak üstuç eğlence sistem ine çevirir YenilikçiASU S özellikleri C.P.R. (CPU Parameter Recall) Anakart BIO S unun C.P.R. özelliği, overclocking esnasında sistem de bir kilitlenm e olm asıdurum unda otom atik olarak BIO S varsayılan ayarlarını tekrar ayarlamaya izin veren bir özelliktir. O verclock esnasında sistem kilitlenirse C.P.R. sistem kasasınıaçm ayıgerektirm ez ve RTC verisini tem izler. Sadece sistem ikapatın ve açın, BIOS otomatik olarak CPU varsayılan ayarlarınıher bir param etre için tekrar ayarlar. CrashFree BIOS 2 ASU S CrashFree BIO S2 özelliğişim dibir destek CD'siiçinde otomatik BIOS kurtarm a işleviiçerm ektedir. Kullanıcılar açılış disketiolm adığıdurum larda sistem lerinidestek CD'siile başlatabilirler ve BIO S otom atik kurtarm a işlem inibaşlatabilirler. ASU S anakartlar kullanıcılarının m em nuniyetiiçin bu korum a özelliğinden seçim selbir RO M için ödem e gerekm eksizin faydalanılabilinir. ASUS Q-Fan Teknolojisi Q-Fan teknolojisiile sessiz,serin ve etkin sistem çalışm asıiçin fan hızlarını sistem yüküne göre ayarlar. ASUS MyLogo2 Bu özellik kullanılarak en çok beğendiğğiniz fotoğraflarınızı256 renk açılış resmi yapabilirsiniz. 14

16 Bu bölüm sistem bileşenleri kurulduğunda,istenilenin yapılm ası için, donanım ayar prosedürlerini listeler. Anakarttaki bağlantılar ve jum perlar hakkında bilgiverir. 15

17 2.1 Başlam adan önce Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız. H erhangi bir bileşene dokunm adan önce duvar prizinden güç kablosunu çıkartınız. Parçalarınızı kullanm adan önce statik elektriklenm eden dolayı zarar görm elerini engellem ek için topraklı bilek kayışı kullanınız yada güvenilir bir şekilde topraklanm ış bir objeye yada güç kaynağı gibi m etal bir cism e dokununuz. Ü zerlerindeki IC lere dokunm ayı engellem ek için parçaların köşelerinden tutunuz. H erhangi bir parçayı çıkarır çıkarm az topraklanm ış antistatik bir altlık ya da parçanızla birlikte gelen kutunuza yerleştiriniz. H erh an gi b ir p arça takm ad an veya çıkarm ad an ön ce A TX gü ç kayn ağ ın ın kap alı oldu ğu nd an ya d a g ü ç kayn ağınd an g ü ç kab losun u n sökü ld üğ ünd en em in olu nu z. Bütünleşik LED Anakart sistem in açık, uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç led iile birlikte gelir. Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce sistem i kapatm anız için bir hatırlatıcıdır. Aşağıdakiörnek onboard led in yerinigösterm ektedir. 16

18 2.2 A nakart tanıtım ı Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin. A nakartı kurm adan ya da sökm eden önce güç kablosunun bağlı olm adığından em in olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir Yerleştirm e yönü Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir Vida delikleri Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere altıadet vida takınız. V idaları aşırı sıkıştırm ayınız! B u şekilde yapm ak anakarta zarar verebilir. 17

19 2.2.3 Anakart planı 18

20 2.3 M erkeziişlem ciü nitesi(cpu) Anakart Intel Core 2, Pentium D, Pentium 4 ve Celeron işlem cileriiçin dizayn edilm iş olup LG A775 soket yapısındadır. İşlem ciyi takm adan önce bütün güç bağlantılarının fişini çekiniz. Eğer çift çekirdekli bir işlem ci taktıysanız, S istem stabilitesini sağlam ak için C H A _FA N 1 bağlantısına bir kasa fanı bağlayınız. A nakartı aldığınızda işlem ci soketi üzerinde PnP kapağının olduğundan ve soketin başka bir yüzey ile tem ası olm adığından em in olun. PnP kapağı kayıpsa ya da PnP kapağı/soket ve anakartınız zarar görm üşse satıcınızla görüşün. A S U S sadece taşım a/nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan sorum ludur. A nakartı kurduktan sonra kapağı saklayınız. A S U S sadece kapağı ile birlikte gelen LG A 775 soket anakartlarda, R eturn M erchandise A uthorization (R M A ) isteğinde işlem yapar. Yanlış işlem ci takm a/çıkarm a ya da hatalı yerleştirilen/kaybedilen/yanlış çıkartılan PnP kapak gibi durum larda oluşabilecek soket bağlantı hasarlarında ürün garantisini kapsamaz İşlem ci(cpu ) kurulum u İşlem ciyikurm ak için: 1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz. İşlem ciyi kurm adan önce, soket m andalının solunuzda olduğundan em in olun. 2. Soket m andalına bastırın (A), önce yana (B),sonra yukarıdoğru yönlendirin. 19

21 S oket pinlerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağını çıkarm ayınız. 3. Soket m andalınıok yönünde 135º açıyapana kadar çekiniz. 4. Başparm ağınızla üst kapağı kaldırın ve işaret parm ağınızla 100º açıolm asınısağlayın (A), sonra üst kapak penceresinden ok yönünde bastırarak PnP kapağı çıkartınız (B). 20

22 5. İşlem ciyisokete yerleştirirken, soketin sol-alt köşesinde bulunan altın üçgenin doğru yönde olduğundan em in olun. İşlem ci üzerindekioyuklar,soket üzerindekiçıkıntılara tam uym alıdır. C PU sadece bir yönlenim de tam olarak oturur. S okete C PU yu takarken bağlan tı uçlarını bükm em ek ve C PU ya zarar verm em ek için C PU ya kuvvet uygulam ayınız. 6. Ü st plakayıkapatınız (A), ardından soket m andalınıtutm a çıkıntısına takılana kadar itiniz (B). 7. Eğer çift çekirdeklibir işlem ci taktıysanız,sistem stabilitesinisağlam ak için CH A_FAN 1 bağlantısına bir kasa fanı bağlayınız. Bu anakart Intel Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel Pentium 4 LG A 775 işlem cilere destek verir. D aha fazla bilgi için ek bölüm de C PU özelliklerine bakınız. 21

23 2.3.2 Soğutucu ve fan m ontajı Intel Pentium 4 LG A775 işlem cioptim um perform ans ve term alkoşullarıkesin olarak sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan gerektirir. Yeni bir Intel Pentium 4 işlem ci aldığınızda, paket içerisinde işlem ci fanı ve soğutucu birarada bulunur. Intel Pentium 4 LG A 775 fanınız ve soğutucunuz m ontaj için alet gerektirm ez. Eğer işlem ci fan ve soğutucusunu ayrı alırsanız, kurm adan önce soğutucunun term al arayüz m ateryalinin işlem ciye uygunluğundan em in olunuz. Eğer işlem ciyi ayrı alırsanız, kullanacağınız soğutucu ve fanın Intel sertifikalı olduğundan em in olun. İşlem ci fanını ve soğutucusunu takm adan önce, anakartın kasaya m onte edildiğinden emin olunuz. İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için: 1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere tam oturduğundan em in olun. Fan ve soğutucuyu, fan kablosunu işlem ci fanı bağlantısına takılacak şekilde yönlendiriniz. Tutturucu A n akart deliği Tutturucu üzerindeki olukların dar sonlandırılm ış bölüm lerinin dışa baktığından em in olunuz. 22

24 2. Fan ve soğutucunun tam yerine oturabilm esiiçin, tutturucularıresim dekisırada olacak şekilde aşağıdoğru bastırınız. 3. CPU fan kablosunu anakart üzerindekicpu _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız. CPU fan kablosunu bağlam ayı unutm ayınız! D onanım m onitörü konnektörü bağlam adığınız takdirde hata verecektir. 23

25 2.3.3 Soğutucu ve fanısökm ek Soğutucu ve fanısökm ek için: 1. Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu çıkartınız. 2. Herbir tutturucuyu saat yönünün tersine çeviriniz. 3. Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı çekiniz. 4. Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden çıkarınız. 24

26 2.4 Sistem belleği Tanıtım Anakart 4 adet çift data oranı2 (DDR2) ikilisıralıhafıza m odül(dim M ) soketleriile gelmektedir. DDR2 m odülü DDR DIM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en DDR2 deki240- pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıddr DIM M uyuşm am aktadır. DDR2 DIM M DDR DIM M yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir. ŞekilDDR2 DIM M soketlerinin yerinigösterm ektedir. Kanal Kanal A Kanal B Soketler DIMM_A1 ve DIMM_A2 DIMM_B1 ve DIMM_B Bellek konfigürasyonu 128 MB, 256 MB, 512 MB ve 1GB tampon belleksiz non-ecc DDR2 DIM M m odüllerinidim M soketlerine monte edebilirsiniz.. Ç ift kanal konfigürasyonu için, herbir kanala m onte edilm iş hafıza m odülünün (m odüllerinin) toplam boyutunun aynı olm ası gerekm ektedir. (D IM M _A 1 + DIMM_A2 = DIMM_B1 + DIMM_B2) D aim a aynı C A S latency e sahip D IM M ler monte ediniz. En iyi verimi elde edibilmek için hafıza m odüllerini aynı üreticiden alm aya özen gösterm enizi öneririz. D etaylar için aşağıdaki D D R 2 kalifiye üreticiler listesine göz atınız. B u anakart çift katm anlı x16 hafıza m odüllerinden yapılm ış hafıza m odüllerini desteklememektedir. 25

27 Kalifiye Ü reticiler Listesi (QVL) DDR2-533 SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. En son DDR2-533/400 düşük gecikm e değerli Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz. 26

28 2.4.3 DIM M m ontajı D IM M leri veya başka sistem bileşenlerini eklem e yada çıkartm a işlem inden önce güç kaynağını kapattığınızdan em in olunuz. K apatılm am ası halinde anakarta veya bileşenlere ciddi zarar verebilir. DIMM m onte etm ek için: 1. Klipsleridışarıdoğru iterek DIM M soketiniaçınız. 2. DIM M soketindekiçıkıntının DIM M üzerindekiçentiğe girecek şekilde hizalayınız. 3. DIM M iklipsler yuvasına oturana kadar ve DIM M in oturduğundan em in olana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. B ir D D R 2 D IM M i sadece tek bir yönde otursun diye çentik ile donatılm ıştır. D IM M e zarar vermem ek için soket içerisindeki D IM M e kuvvet uygulam ayınız. DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM soketine monte etmeyiniz DIM M iyerinden çıkarm ak DIM M isökm ek için : 1- DIM M kilidin açm ak için beyaz m andallarıdışa doğru itiniz. Tutucu klipsleri bastırırken parm aklarınızla hafifçe D IM M i destekleyiniz. DIMM ekstra bir kuvvetle dışarı doğru atıldığında zarar görebilir. 2- Soketten DIM M isökünüz. 27

29 2.5 G enişlem e yuvaları G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır. G enişlem e kartlarını eklem eden yada çıkartm adan önce güç kablosunu söktüğünüzden em in olunuz. Eğer bu yapılm azsa anakart bileşenlerinize fiziksel zarar ve hasar vermenize neden olabilir Genişlem e kartıtakm ak G enişlem e kartınıtakm ak için: 1. G enişlem e kartınıtakm adan önce onunla birlikte gelen döküm anıokuyunuz ve kart için gereklidonanım ayarlarınıyapınız. 2. Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise). 3. Kullanm ayıdüşündüğünüz yuvanın karşısındakidesteğiçıkartınız. Vidayıtekrar kullanım için saklayınız. 4. Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız. 5. Daha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız. 6. Sistem kasasınıtekrar takınız Genişlem e kartınıayarlam ak G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız. 1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi için bölüm 2 ye bakınız. 2. Karta bir IRQ atayınız. Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız. 3. G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz. Paylaşım lı yuvalarda PC I kartları kullanırken sürücülerin Paylaşım lı IR Q kullandığından yada IR Q atam asına ihtiyaç duym adığından em in olunuz; aksi taktirde işletim sistem i tutarsız ve kart çalışm az hale gelerek iki PC I grubu arasında çakışm a m eydana gelecektir. 28

30 2.5.3 Standart kesm e atam aları IRQ Ö ncelik Standart özellik 0 1 Sistem saati 1 2 Klavye kontrolcüsü 2 - IRQ 9 a dönüş İletişim portu (CO M 1)* 5 13 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 6 14 Floppy kontrolcüsü 7 15 Yazıcıportu (LPT1)* 8 3 Sistem CMOS / Gerçek zam an saati 9 4 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 10 5 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 11 6 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 12 7 PS/2 uyumlu Mouse portu* 13 8 Sayısalveriişlem cisi 14 9 BirincilID E kanalı İkincilID E kanalı *Bu IRQ lar genellikle ISA ve PCI aygıtlarıiçin m evcuttur. Bu anakart için IRQ atam aları A B C D E F G H PCI slot 1 paylaşım lı PCI slot 2 paylaşım lı PCI slot 3 paylaşım lı PCIE x16 paylaşım lı PCIE x1 slot 1 paylaşım lı PCIE x1 slot 2 paylaşım lı USB kontrolcü 0 paylaşım lı USB kontrolcü 1 paylaşım lı USB kontrolcü 2 paylaşım lı USB kontrolcü 3 paylaşım lı EHCIkontrolcüsü paylaşım lı Bütünleşik IDE paylaşım lı Bütünleşik SATA paylaşım lı Ses kontrolcüsü paylaşım lı Bütünleşik LAN paylaşım lı 29

31 2.5.4 PCI yuvaları PCI yuvaları,pci niteliğine sahip LAN kartı,scsi kartı,u SB kartıve diğer kartlar gibikartları destekler PCI Express x16 yuvası Bu anakart PCI Express özelliğiile uyum lu PCI Express x16 grafik kartlarınıdesteklem ektedir. ŞekilPCI Express x16 yuvasına takılm ış bir grafik kartınıgösterm ektedir PCI Express x1 yuvaları Bu anakart PCI Express x1 ağ kartları,scsi kartlar ve diğer PCI Express özelliğiile uyum lu kartları destekler. YandakişekilPCI Express x1 yuvasına kurulm uş bir ağ kartınıgösterm ektedir. 30

32 2.6 Jumperlar 1. RTC RAM i temizlemek (CLRTC) Bu jum per CM O S içindekigerçek zam anlı(rtc) RAM saatinitem izlem enize izin verir. CM O S RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini tem izleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini içeren CM O S dakiram verisine güç sağlar. RTC RAM item izlem ek için : 1. Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız. 2. Anakart üzerindekipiliçıkartınız. 3. Jum per başlığını1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5-10 saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız. 4. Pilitekrar yerine takınız. 5. G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız. 6. Açılış işlem i sırasında <Del> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S kurulumuna giriniz. R TC R A M tem izlem e haricinde C LR TC jum per ı üzerindeki başlığı asla çıkartm ayınız. B aşlığın çıkartılm ası sistem açılış hatasına neden olacaktır. H ızaşırtm a esnasında sistem iniz kilitlendiği zam an R TC yi tem izlem enize gerek yoktur. H ızaşırtm a esnasında sistem hata verdiğinde C.P.R. (C PU param etresini geri çağırm a) özelliğini kullanınız. S istem i kapatıp yeniden başlattığınızda B IO S otom atik olarak param etre ayarlarını tekrar varsayılan değerlerine ayarlayacaktır. 31

33 2.U SB aygıt uyanm a jum perları(3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78) BağlıU SB aygıtlarıkullanarak S1 uyku m odundan (CPU durdurulm uş,dram tazelenm iş ve sistem az güç m odunda çalışırken) uyandırm ak için bu Jum perları+5v a ayarlayınız. S3 ve S4 uyku m odlarından uyanm ak için +5VSB ye ayarlayınız. U SBPW 12 ve U SBPW 34 jum perlarıarka panelu SB portlarıiçindir. U SBPW 56 ve U SBPW 78 jum perlarıda ek olarak U SB portlarıbağlayabileceğiniz iç U SB bağlantıuçlarıiçindir. U S B aygıt uyanm ası özelliği herbir U S B portu için + 5V S B üzerine 500m A sağlayan bir güç kaynağı gerektirir. A ksi taktirde sistem açılm ayacaktır. Toplam akım tüketim i norm al koşullar altında yada uyku m odunda güç ka ynağı kapasitesini aşm am alıdır. 32

34 2.7 Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları 1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıps/2 m ouse içindir. 2. Paralel port. Bu 25-pinliport bir paralelyazıcı, bir tarayıcıyada diğer aygıtlarıbağlar. 3. LAN (RJ-45) port. Bu port ağ m erkezi üzerinden yerel ağa (LAN ) G igabit bağlantısına izin verir. LAN portu LED tanım lam aları Aktivite/BağlantıLED i H ız LED i Durum Tanım lam a Durum Tanım lam a Kapalı Bağlantıyok Kapalı 10 M bps bağlantı Yeşil Bağlı Turuncu 100 M bps bağlantı Yanıp sönen Veri aktivitesi Yeşil 1 G bps bağlantı 4.Line In portu (açık m avi). Bu port kaset,cd,dvd yada diğer ses kaynaklarınıbağlar. 5. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlar. 6. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır. Ses portlarının 2,4 ve 6 -kanal ses konfigürasyonları için ses konfigürasyon tablosuna bakınız. 2, 4, ya da 6-kanalses konfigürasyonu Port 2-kanalkulaklık 4-kanal 6-kanal Açık m avi Line in Front Speaker out Front Speaker out Lime Line out Rear Speaker out Rear Speaker out Pembe Mic in Mic in Center/Subwoofer 33

35 7.U SB 2.0 portları3 ve 4.Bu 4-pinliU niversalserialbus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur. 8. USB 2.0 portları1 ve 2.Bu 4-pinliU niversalserialbus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur. 10. Seri port. Bu porta fare,m odem veya diğer seriözelliktekicihazlar bağlanabilir. 11. S/PDIF Out port. Bu porta S/PDIF kablosu ile dış ses aygıtlarıbağlanabilir. 12. PS/2 klavye portu (mor). Bu port PS/2 klavye içindir. 34

36 2.7.2 İç bağlantıuçları 1. Floppy disket sürücü bağlantısı(34-1 pin FLOPPY) Floppy disket sürücüsünün sinyalkablosunun bağlantısınısağlar. Kablonun bir ucunu bağlantı noktasına diğer ucunu floppy disket sürücüsüne bağlayınız. Pin 5 i kapalı bir kablo kullandığınızda yanlış kablo bağlantısını önlem ek için bağlantı ucu üzerindeki pin 5 kaldırılm ıştır. 2. ICH7 birincil IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE) Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir. Her bir Ultra DMA 133/100/66 sinyalkablosu üç konnektörden oluşur: M avibağlantıucunu anakarttakibirincilid E bağlantı ucuna takınız,siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları(optik sürücü/hard disk sürücü) gribağlantıucunu ise Ultra DM A 133/100/66 IDE m aster aygıtına (hard disk sürücü) bağlayınız. Eğer ikiadet hard disk sürücü bağlam ak istiyorsanız,ikinci sürücünün jum per ınıslave konum una getirm eniz gerekm ektedir. Daha fazla bilgiiçin jum per ayarlam alarıbölüm üne bakınız. ID E bağlantı ucundaki pin 20 U ltra D M A kablo bağlantı ucundaki kapalı delikle bütünleşm esi için kaldırılm ıştır. B u ID E kablosu bağlarken yanlış bağlam ayı önler. 35

37 3.SayısalSes bağlantıucu (4-1 pin SPDIF_OUT) Bu bağlantıucu Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) port(ları) içindir. S/PDIF Çıkış m odülü kablosunu bu bağlantıucuna bağlayınız ve m odülü kasa arkasındakislotlardan birine bağlayınız. S/PDIF m odülü ayrı olarak satılır. 4. Serial ATA bağlantıuçları(7-pin SATA1 [kırm ızı], SATA2 [kırm ızı], SATA3 [siyah], SATA4 [siyah]) Bu bağlantıuçlarıserial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir. S erial A TA için ön em li notlar S erial A TA hard disk sürücleri kullanm adan önce W indow s 2000 S ervice Pack 4 ya da W indow s X P S ervis Paketi 1 kurm alısınız. Standard IDE modunda, birinci (boot) hard disk sürücüsünü SATA1 ya da SATA2 bağlantı uçlarına bağlayınız. D aha geniş bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız. 36

38 Serial ATA hard disk sürücü bağlantıları Bağlantıucu Renk Ayar Kullanılan SATA 1 Kırm ızı Master Açılış diski SATA 3/ SATA4 Siyah Slave Veri diski 5. O ptik sürücü ses bağlantıucu (4-pin CD) Bu bağlantıucu 4 pin ses kablosu ile optik sürücünün arka tarafında bulunan ses bağlantı ucuna bağlanır. 6. Ö n panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP) Bu bağlantıucu kasanın ön tarafındakii/o m odülündekises çıkışına,yüksek tanım lıya da AC`97 ses standardında bağlantısağlar. I/O m odülkablosunun bir ucunu anakarttakibağlantı ucuna bağlayınız. A nakartınızın yüksek tanım lı ses desteği olduğundan, Yüksek tanım lı ses ayarı yapm anızı öneririz. 37

39 7. USB port bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78) Bu bağlantıuçlarıu SB 2.0 portlarıiçindir. Bu bağlantıuçlarından herhangibirine U SB m odül kablosunu bağlayınız ardından sistem kasasıarkasındakibir slotu açarak m odülü m onte ediniz. Bu U SB bağlantıuçları480 M bps bağlantıhızlarına kadar destekleyen U SB 2.0 özellikleriile uyum içerisindedir. 8. GAME/MIDIport bağlantıucu (16-1 pin GAME) Bu bağlantıucu G AM E/M IDI portu içindir. U SB/G AM E m odülkablosunu bu bağlantıucuna bağlayınız ardından sistem kasası arkasındaki bir slotu açarak m odülü m onte ediniz. G AM E/M IDI portu oyun oynam ak için joystick yada gam epad ve ses dosyalarınıoynatm ak yada düzenlem ek için M IDI aygıtlarınıbağlar. 38

40 9.CPU Fan bağlantıuçları(4-pin CPU_FAN) Fan bağlantıuçları350 m A-2000 m A (m aksim um 24W ) arasıyada +12 V da toplam 1A ~ 3,48A (m aksim um 41,76W ) arasısoğutucu fanlarınıdestekler. Her bir kablodaki siyah telin bağlantı ucundaki ground pinine denk geldiğinden em in olarak fan kablolarını anakart üzerindekifan bağlantıuçlarına bağlayınız. Fan bağlantı uçlarına fan kablolarını bağlam ayı unutm ayınız. S istem içerisindeki ve rimsiz hava akışı anakart bileşenlerine zarar verebilir. B unlar jum per değildirler! Fan bağlantı uçlarına jum per başlıklarını yerleştirm eyiniz. Asus Q-Fan teknolojisini sadece C PU _FA N bağlantı ucu destekler. 10. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS) Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde bu bağlantıucuna yüksek seviyelisinyalgönderir. Sinyalkasa korum ası için üretilm iştir. Varsayılan olarak Chassis Signal ve G round etiketlipinler bir jum per başlığıile kısadevre yapılm ıştır. Sadece kasa koruma tesbit özelliğini kullanm ak istediğinizde jum per başlıklarınıçıkartınız. 39

41 11. ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPW, 4-pin ATX12V) Bu bağlantıuçlarıatx güç kaynağıiçindir. G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile aynı yönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir. U ygun yönü bulunuz ve bağlantıuçlarıtam oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. M inim um 350 W güç oranına sahip bir A TX 12 V 2.0 tanım lam ası ile uyum lu güç kaynağı birim i (PS U ) kullanm anızı öneririz. 4-pin A TX + 12 V fişini takm ayı unutm a yınız; aksi taktirde sistem açılm ayacaktır. S istem inizi çok güç gerektiren aygıtlar ile konfigüre ederken yüksek güç çıkışlı PS U kullanm anızı öneririz. Eğer güç yetersiz ise sistem kararsız hale gelir yada açılm ayabilir. Eğer ek aygıtlar kurm ayı planlıyorsanız yüksek güç oranına sahip PS U kurm alısınız. 40

42 12. Sistem panel bağlantıucu (20-8 pin F_PANEL) Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler. Sistem güç LED i(3-pin PLED) Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED iiçindir. Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı ucuna takınız. Sistem güç LED isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku m odunda iken yanıp söner. Hard disk sürücü aktivite LED i(2-pin IDE_LED) Bu 2 pin libağlantıucu HDD aktivite LED iiçindir. Bu bağlantıucuna HDD Activity LED kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ye veri okunm ası veya yazılm ası esnasında yanıp söner. Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER) Bu 4-pinli bağlantı ucu kasaya m onte sistem uyarı hoparlörü içindir. Hoparlör sistem biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir. ATX güç düğm esi/soft-off düğm esi(2-pin PWR) Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir. BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-off moduna alır. G üç devre anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır. Reset düğm esi(2-pin RESET) Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için kasaya m onte reset tuşu içindir. 41

43 42

44 Bu bölüm açılış safhası,açılış sonrasıseslim esajlarıve bilgisayarı kapatm a yollarınıanlatır. 43

45 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak 1. Bütün bağlantılarıyaptıktan sonra kasayıkapatın. 2. Bütün anahtarların kapalıkonum da olduğundan em in olun. 3. Kasanın arkasındakigüç bağlantısına güç kablosunu takın. 4. Dalga korum alıbir fişe güç kablosunu takın. 5. Sırasıyla şu cihazlarıaçın: a. Ekran b. Harici SCSI aygıtları c. Sistem güç anahtarı 6. G üç anahtarına bastıktan sonra kasanın ön panelindekigüç ışığıyanar. ATX güç kaynaklı sistem lerde,atx güç kaynağıanahtarıaçıldığında sistem ışığıyanar. M onitörünüz G reen standardında ise veya pow er standby özelliğinde ise m onitör ışığıturuncudan yeşile döner. Sonra sistem Power-On Self-Test e (PO ST) başlar. Test devam ederken BIO S bip i(bio S kodlarına bakınız) ya da ilave m esajlar ekranda görünür. Açılıştan itibaren 30 saniyelik zam an dilim inde ekranda hiçbir şey görm ezseniz açılış testinde sorunla karşılaşılm ıştır. Jum per ayarlarınızıkontroledin ya da satıcınızla görüşün. AM IBIO S BİP KO DLARI Bip tanım ı Tek bip İkikısa bip iizleyen ikidevam lıbip D ört kısa bip iizleyen ikidevam lıbip Hata Klavye kontrolcüsü hatası Yenilem e zam anıhatası M aster sürücü yok hatası Floppy disket sürücü kontrolcüsü hatası D onanım kom ponent hatası 7. Açılışta BIO S ayarlarına girm ek için <Del> tuşuna basın. Bölüm 4 tekiaçıklam alarıtakip edin. 3.2 Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Windows 2000 kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Kapat düğm esine tıkladığınızdan em in olun,ardından tam am tuşuna basarak bilgisayarınızı kapatın. 3. W indow s kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır. Windows XP kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Bilgisayarıkapatm ak için Kapat düğm esine tıklayınız. 3. W indow s kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır. 44

46 3.2.2 Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak Sistem açıkken güç düğm esine basıldığında, BIO S ayarına bağlıolarak, dört saniye içinde sistem uyku m oduna ya da kapanm a m oduna girer. G üç düğm esine 4 saniyeden fazla basıldığında BIO S ayarına bağlıolarak m utlaka sistem kapanma moduna girer. 45

47 Bu bölüm bize sistem ayarlarını BIO S kurulum m enüsü üzerinden nasıldeğiştireceğim izianlatır. 46

48 4.1 BIOS unuzu yönetm ek ve güncelleştirm ek The following utilities allow you to manage and update the motherboard Basic Input/Output System (BIOS) setup. 1. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak DO S m odunda BIO S u yeniler.) 2. ASUS CrashFree BIOS 2 (BIO S dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış disketi/u SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S u yeniler.) 3. ASUS EZ Flash (Floppy disk/usb bellek yada anakart destek CD sini kullanarak BIOS u yeniler.) 4. ASUS Update (Windows ortam ında BIO S u yeniler.) Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz. G elecekte B IO S unuzu yeniden eski durum una getirm e ihtiyacı duym anız gerekçesi ile orijinal anakart B IO S dosyasının bir kopyasını açılış disketine kaydediniz. A S U S U pdate yada A FU D O S program larını kullanarak orijinal anakart B IO S unu kopyalayınız Açılış disketihazırlam ak 1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın DOS ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter> a basın. Windows XP ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. W indow s m asaüstünde Başlat a tıklayın,ardından Bilgisayarım ıseçin. c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin. d. M enü den D osya yıtıklatın, ardından Biçim lendir iseçin. Biçim lendirm e ekranı gelecektir. e. Window s XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından M S-DO S başlangıç disketioluştur seçeneğinitıkladıktan sonra Başla yıtıklayın. Windows 2000 ortam ı a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin. b. W indow s 2000 CD sinioptik sürücüye yerleştirin. c. Başlat,ardından Çalıştır a tıklayın. d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekicd üzerinden D:\bootdisk\makeboot a: yazın ve Tam am a tıklatın. e.tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin. 2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yenibio S dosyasınıkopyalayın. 47

49 4.1.2 AFU DO S aracı AFU DO S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S unuzu yenileyebilirsiniz. Bu uygulam a ile ayrıca halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında yeniden kullanabilirsiniz. Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası: K ullandığınız floppy disket sürücünün yazm aya karşı korum alı olm adığından ve dosya kopyalam ak için kapasitesinin en az 1.2 M B boş yer ihtiva ettiğinden em in olun. S unulan B IO S görüntüleri referans am açlıdır. K ullandığınız B IO S ekranı burada gösteilenden farklı olabilir. 1. Hazırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU DO S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 2. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /o[filename] 3. <Enter> tuşuna bastığınızda m evcut BIO S Floppy diskete kaydedilir. M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç DO S ekranına geridöner. BIO S dosyasınıyenilem ek AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi: 1. ASUS websitesini (www.asus.com) girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin. İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın. B IO S dosya adını bir kağıda yazın. D os ortam ına girdiğinizde kom uta bu dosya adını yazacaksınız. 2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 48

50 3. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /i[filename] 4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra DO S kom utuna geridöner. Sistem i yeniden Harddiskten açabilirsiniz. 49

51 4.1.3 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASU S CrashFree BIO S 2 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır. Bozulm uş BIO S dosyasınıanakart destek CD siyada güncelbio S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak yenileyebilirsiniz. Yazılım ı kullanm adan önce güncel anakart B IO S unu içeren anakart destek CD si yada floppy diski hazırlayınız. Floppy disk deki orijinal yada güncellenm iş B IO S dosyasının adını P5PL2-E.ROM olarak değiştirdiğinizden em in olunuz. Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak için : 1. Sistem iniziaçınız. 2. Orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyasıiçeren disketisürücüye yerleştiriniz. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Bulunduğunda,yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. 50

52 Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak için: 1. Floppy disket sürücüsünde disket varsa çıkarın ve sistem iaçın. 2. Destek CD sinioptik sürücüye yerleştirin. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Sistem floppy disket bulam azsa CD den aram aya başlar. Bulunduğunda, yazılım BIO S dosyasını okur ve bozulm uş olan BIO S dosyasınının yerine yenilenm iş dosyayı yazm aya başlar. BIO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. K urtarılm ış B IO S dosyası en yeni B IO S dosyası değildir. En yeni B IO S dosyasına ulaşm ak için A S U S w ebsitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz. 51

53 4.1.4 ASU S EZ Flash aracı ASUS EZ Flash aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve DO S tabanlıyazılım kullanmadan BIOS unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir. EZ Flash yazılım ıbio S yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi) Power-O n Self Tests (PO ST) esnasında <ALT> + <F2> ye basılarak erişilebilir. EZ Flash aracınıkullanarak BIO S u yenilem ek için : 1. ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını indiriniz ve dosya ismini P5PL2-E.ROM olarak değiştiriniz. 2. BIO S dosyasınıfloppy diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız. 3. POST ekranında <Alt> + <F2> tuş kom binasyonunu kullanarak uygulam aya geçebilirsiniz. 4. BIO S dosyasıiçeren açılış disketinisürücüye takın. Doğru BIO S dosyasıbulunduğunda,ez Flash aracıotom atik olarak BIO S u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır. BIO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! Eğer disket bulunam adı m esajı verirse sürücüde disket yoktur ya da uygun disket değildir. P5 PL2-E.R O M bulunam adı m esajı çıkarsa uygun B IO S dosyası değildir. İndirdiğiniz B O S dosyasının adını P5 PL2-E.ROM olarak değiştirdiğinizden em in olun. 52

54 4.1.5 ASU S U pdate aracı ASU S U pdate size W indow s üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize, kaydetm enize ve yenilem enize izin veren bir program dır. ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir : M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek Direk olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve BIO S versiyonu bilgisinigörm ek Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur. A S U S U pdate ya ağ üzerinden yada internet servis sağlayıcı (IS P) üzerinden internet bağlantısı gerektirir. ASUS Update in kurulm ası ASUS Update i kurm ak için : 1. O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. Drivers m enüsü görünür. 2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update VX.XX.XX e tıklayınız. Utilities ekran m enüsü için bölüm 5-3 e bakınız. 3. ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır. B u program ı kullanarak B IO S unuzu yenilem eden önce tüm W indow s uygulam alarından çıkınız. BIOS u internet üzerinden yenilem ek BIO S u internet üzerinden yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASUS Update > ASUS Update e tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 53

55 2. Kayan m enüden Update BIOS from Internet m addesiniseçiniz. Ardından Next e tıklayınız. 3. Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın FTP sitesini ya da Auto yu seçin ve Next e tıklayın. 4. İndirm eyidüşündüğünüz BIO S versiyonunu FTP sitesinden seçiniz. İleriye tıklayınız. 5. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. A S U S U pdate program ı kendisini internet üzerinden yenilem eye eğilim lidir. Program ın tüm yeni özelliklerinden yararlanm ak için daima yenileyiniz. BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstü üzerinden Başlat>Program lar>asu S>ASU SU pdate>asusupdate e tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 2. Aşağıdoğru açılan m enüden Update BIOS from a file m addesiniseçiniz ardından İleri yitıklayınız. 3. Open penceresinden BIO S dosyasını belirleyiniz ardından O pen a tıklayınız. 4. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. 54

56 4.2 BIO S kurulum program ı Bu anakart 4.1 BIO S unuzu yönetm ek ve güncelleştirm ek kısm ında tanım lanm ış yazılım desteğikullanılarak program lanabilir Serial Peripheral Interface (SPI) yongasınıdestekler. Anakart kurarken, sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada Run Setup ekranı göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız. Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar. Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz. Ö rneğin, güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz. BIO S kurulum program ınıkullanarak sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive SPI yongasındaki CM O S RAM e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir. Anakart üzerindekispi yongasıkurulum yazılım ınıdepolar. Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar. Kurulum program ına girm ek için Pow er-on Self Test (PO ST) esnasında <Del> e basınız; aksitaktirde,po ST rutin testleriniyapm aya devam eder. Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+DEL> tuşlarına yada sistem kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız. Aynızam anda sistem i kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz. Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa yapınız. Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir. M enülerle çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön tuşlarıile seçm enizisağlar. B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğu koşulda en iyi perform ansı sağlam ak için uygulanm ıştır. Eğer B IO S ayarlarını değiştirdikten sonra sistem kararsız durum a gelirse sistem uyum luluğunu ve kararlılığını sağlam ak için varsayılan ayarları yükleyiniz. Exit M enu içerisindeki Load Default Settings seçeneğini seçiniz. B ölüm 4.7 Exit M enu ye bakınız. B u bölüm de gösterilen B IO S kurulum ekranları sadece referans am açlıdır ve ekranınızda gördüğünüzle tam olarak aynı olm ayabilir. B u anakartın en son B IO S dosyasını indirm ek için A S U S w eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz. 55

57 4.2.1 BIO S m enü ekranı M enü çubuğu Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir: Main Advanced Power Boot Tools Exit Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir. Ü st düzey güç yönetim i(apm ) konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir. M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız N avigasyon tuşları N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur. M enü ayrıntılarınıseçm ek ve ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız. B azı navigasyon tuşları ekrandan ekrana farklılık gösterebilir. 56

58 4.2.4 M enü maddeleri M enü çubuğundakiaydınlatılm ış seçenek m enüye özgü seçeneği görüntüler. Ö rneğin,m ain iseçm ek ana m enü m addelerinigösterir. M enü çubuğundakidiğer seçenekler (Advanced, Power, Boot ve Exit) kendim enü m addelerine sahiptirler Alt m enü maddeleri Herhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt m enüye sahip olduğu anlam ına gelir. Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve <Enter> a basınız Konfigürasyon alanları Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir. Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz. Eğer kullanıcıdeğişim ine olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz. Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır. Alanın değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Pop-up penceresi ne başvurunuz Pop-up penceresi M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up penceresinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Kaydırm a çubuğu Kaydırm a çubuğu m enü ekranının sağ tarafında bulunur m enü seçenekleriekrana sığm adığında otaya çıkar.yukarı/aşağıok tuşlarına ya da <Page Up> /<Page Down> tuşalrına basarak seçenekleri görüntüleyin Genelyardım M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır. 57

59 4.3 Ana m enü BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı görüntülenir. M enü ekranı ve seçenekler arasında nasıl geçiş yapacağınız hakkında bilgi alm ak için bölüm B IO S m enü ekranı na başvurunuz System Time[xx:xx:xx] Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar System Date [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] 58

60 4.3.4 Primary, Third, and Fourth IDE Master/Slave Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur. H er bir ID E aygıtı için ayrıalt m enü vardır. IDE aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz ardından <Enter> a basınız. BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin (Capacity, Cylinder, Head, Sector ve Transfer M ode) karşısındakideğerleribulur. Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir. Eğer sistem de IDE aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir. Type [Auto] IDE sürücü tipiniseçer. [Auto] konumundayken IDE tipinin otom atik olarak seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD] LBA/Large Mode [Auto] LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar. *Auto+ konum undayken aygıt bu m oda destek veriyorsa LBA m odunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA m odunu kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Block (Multi-sector Transfer) [Auto] Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar. [Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar. [Disabled] konumunda, bu özelliği kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] PIO Mode [4] PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4] DMA Mode [Auto] DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] SMART Monitoring [Auto] Analiz ve raporlam a teknolojisi(sm ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] 59

61 32Bit Data Transfer [Disabled] 32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IDE Configuration M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz IDE aygıtlarınıayarlam anıza izin verir. Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode] Kurulan işletim sistem inde, IDE kullanım m odunun belirlenm esine izin verir. W indow s 2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode] Eğer Serial ATA optik sürücü kullanıyorsanız bu m addeyi [Compatible Mode] olarak ayarlam alısınız. IDE Detect Time Out (Sec) [35] ATA/ATAPI cihazların belirlenm e zam anıdeğerinibelirtir. Ayarlam a seçenekleri: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] 60

62 4.3.6 System Information Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir. BIO S bu m enüyü otom atik olarak belirler. AMI BIOS O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigörüntüler. Processor Kullanılan işlem ciyibelirler. System Memory Toplam,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler. 61

63 4.4 Advanced menu Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Advanced menu m addelerini değiştirirken dikkatli olun. Yanlış ayarlam alar sistem inize zarar verebilir JumperFree Configuration AI Overclocking [Auto] U ygun işlem cifrekansınıayarlam ak için istenen hızaşırtm a seçeneklerinin ayarlanm asına izin verir. Hızaşırtm a ayarlam a seçeneklerinden biriniseçiniz. Manual Hızaşırtm a param etrelerinikendinizin belirlem esine izin verir. Auto Sistem için uygun ayarlam ayıotom atik olarak yapar. Overclock Profile Hız aşırtm a yapılırken kararlılık için en iyiparam etreleribarındıran hız aşırtm a profilleriniyükler. 62

64 B elirtilen seçenek sadece A I O verclocking m addesi [M anual] konum undayken görüntülenir. CPU Frequency [XXX] Saat üretecitarafından system bus ve PCI bus a gönderilen frekansıbelirtir. Bus frekansı(dış frekans) bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur. Bu seçeneğin değerinibio S otom atik olarak algılar. Değerlerin aralığı dir. FSB/CPU External Frequency Synchronization Front Side Bus FSB 1066 FSB 800 FSB 533 D ış İşlem cifrekansı 266 Mhz 200 Mhz 133 Mhz DRAM Frequency [Auto] DDR işlem frekansınıayarlam anıza izin verir. Detaylar için tabloyu inceleyiniz. FSB Oto DDR2-533 Ayarlam a seçenekleri DDR2-667 DDR2-800 DDR2-889* DDR2-1067* FSB 1066 FSB 800 * H ızaşırtm a ile Yüksek D R A M frekansı seçildiğinde sistem kararsızlaşabilir. B u gibi durum larda norm al ayarlarınıza geri dönün. PCI Express Frequency [Auto] PCI Express frekansınıayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [90] [91]...[150] PCI Clock Synchronization Mode [Auto] PCI frekansınıpci Express ya da işlem ciye göre ayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [To CPU] [33.33MHz] [Auto] Memory Voltage [Auto] DDR2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.80V] [1.90V] [1.95V] [2.00V] B ellek voltajını ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın. B elleklere yüksek voltaj verilm esi durum unda bellekler zarar görebilir. 63

65 CPU VCore Voltage [Auto] CPU VCore voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto][1.5500V] [1.5375V] [1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V] [1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] C PU V core voltajını seçm eden önce C PU belgelerine bakınız. Yüksek voltaj ve rilmesi durum unda işlem ci zarar görebilir. FSB Termination Voltage [Auto] Front side bus term ination voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.20V] [1.30V] MCH Chipset Voltage [Auto] Kuzeyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.50V] [1.60V] ICH Chipset Voltage [Auto] G üneyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.05V] [1.20V] M C H /IC H yongaseti voltajlarını isteğinize göre değiştirm eniz yongasetin e zarar verebilir. B u m addenin [A uto] konum unda olm asını tavsiye ederiz. B u m adde sadece A I O verclocking özelliği [O verclock Profile] olarak ayarlandığında görülebilir. Overclock Options [Overclock 5%] Bu özellik, belirlenen öntanım lıayarlarda işlem cinize hızaşırtm a yapm anıza izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Overclock 5%] [FSB888/DDR2-667] [Overclock 10%] [FSB960/DDR2-800] [Overclock 15%] [FSB1280/DDR2-800] [Overclock 20%] [FSB1333/DDR2-667] [Overclock 30%] [FSB1333/DDR2-834] 64

66 4.4.2 USB Configuration M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz. Ayarlam a seçeneklerinigörm ek için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. M odule V ersion ve U S B D evices Enabled m addeleri otom atik tespit edilir. Eğer U S B aygıt belirlenem ezse N one olarak g örünür. USB Function [Enabled] BIOS un U SB port sayısınıbelirlem esine izin verir. [Disable] konumuna getirilirse USB aygıtların belirlenm esiözelliğinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Legacy USB Support [Auto] USB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Auto] konumundayken açılışta sistem e bağlıu SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller [Enabled] USB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] 65

67 4.4.3 CPU Configuration M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit edilir. Microcode Updation [Enabled] M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, gelişm iş CPU ID özellikliişlem cilerin desteğiolm adan, bazıişletim sistem lerinin açılm asınısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Execute Disable Function [Disabled] Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Enabled] konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] CPU Internal Thermal Control [Auto] İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] 66

68 4.4.4 Chipset Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek için bir m addeyiseçerek <Enter> a basınız. Advanced Chipset Settings Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] Bu m adde *Enabled+ olarak belirlendiğinde,dram zamanlama parametreleri SPD (Serial Presence Detect) ye göre ayarlanır. *D isabled+ konum unda olduğunda, DRAM zamanlama parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu m adde *Disabled+ konum undayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] DRAM CAS# Latency [5 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks] DRAM RAS# Precharge [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks] DRAM Write Recovery Time [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks] Hyper Path 3 [Auto] ASUS Hyper Path 3 özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] DRAM Throttling Threshold [Auto] DRAM hızlanm asınıeşik değerde tutm ayıayarlam aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] 67

69 Boot Graphic Adapter Priority [PCI Express/PCI] Açılışta hangigrafik kartının kullanılacağının belirlenm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [PCI Express/PCI] [PCI/PCI Express] PEG Buffer Length [Auto] PCI Express grafik kartının tam pon uzunluğunu belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Long] [Short] Link Latency [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantıgecikm esinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] PEG Root Control [Auto] PCI Express grafik kartının kök kontrolü için açm aya/kapatm aya/otom atik konum larını belirlem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] PEG Link Mode [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantım odunu belirler. [Auto] konum unda ayarlandığında, anakart PCI Express grafik kartıbağlantım odu için doğru frekansıbelirler. PEG Link M odunda hızaşırtm a yapm ak için dört öntanım lıayar m evcuttur. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] [Fast] [Faster] Slot Power [Auto] PCI Express grafik kartının slot gücünü belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Light] [Normal] [Heavy] [Heavier] 68

70 4.4.5 Onboard Devices Configuration HD Audio Controller [Enabled] Yüksek tanım lıses kodeğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] OnBoard PCIEX GbE LAN [Enabled] PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] LAN Option ROM [Disabled] Yerleşik LAN kontrolcüsünün RO M seçeneğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Bu madde sadece yerleşik PCIEX GbE LAN [Enabled] konum undayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Serial Port1 Address [3F8/IRQ4] Serial Port1 zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] Parallel Port Address [378] Parallel Port zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [378] [278] [3BC] Parallel Port Mode [ECP] Parallel Port m odunun seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP] ECP Mode DMA Channel [DMA3] Parallel Port Modu [ECP]konum undayken görüntülenebilir. Parallel Port ECP DMA ayarlam asında kullanılır. Ayarlam a seçenekleri: [DMA0] [DMA1] [DMA3] Parallel Port IRQ [IRQ7] Ayarlam a seçenekleri: [IRQ5] [IRQ7] 69

71 Onboard Game/MIDI Port [Disabled] Game Port adresinin belirlenm esine ya da portun kapatılm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [200/300] [200/330] [208/300][208/330] PCI PnP PCI PnP m enü maddeleri ile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir. B u ayarları değiştirirken dikkatli olun aksi takdirde sistem arızalanabilir. Plug And Play O/S [No] [No] seçildiğinde, BIOS sistem dekitüm aygıtlarıayarlar. [Yes] seçildiğinde ve tak ve çalıştır işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] PCI Latency Timer [64] PCI saatiniverilen değerlerden seçip,pci aygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248] Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] [Yes] seçildiğinde, BIOS istendiğinde PCI görüntü kartının IRQ değerinibelirler. [No] seçildiğinde, BIOS PCI görüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] Palette Snooping [Disabled] *Enabled+ seçildiğinde,palette snooping özelliği, ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCI aygıtlarıhaberdar eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IRQ-xx assigned to [PCI Device] [PCI Device] konumundayken, PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ larıkullanırlar. [Reserved] konumunda ise, IRQ ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir. Ayarlam a seçenekleri: [PCI Device] [Reserved] 70

72 4.5 Power menu Pow er m enü m addeleriacpi (Advanced Configuration and Pow er Interface) ve APM (Advanced Pow er M anagem ent) özellikleriniayarlam aya izin verir Suspend Mode [Auto] Sistem askıdayken ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) durum unu seçm eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto] Repost Video on S3 Resume [No] S3/STR üzerinde VG A BIO S PO ST u sürdürm eyiistem ediğinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Yes] [No] ACPI 2.0 Support [No] Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] 71

73 4.5.4 APM Configuration Power Button Mode [On/Off] Sistem iaçm ak/kapatm ak/askıya alm ak için güç düğm esinikullanm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [On/Off] [Suspend] Restore on AC Power Loss [Power Off] Power Off işaretlendiğinde, AC güç kesildiğianda sistem kendinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Power Off] [Power On] [Last State] Power On By RTC Alarm [Disabled] Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC yiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken görüntülenebilir. RTC Alarm Date [15] Alarm tarihini ayarlamaya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [G ün] [1] [2] [3]...[31] RTC Alarm Hour [12] Alarm saatiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[23] RTC Alarm Minute [30] Alarm dakikasınıayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59] RTC Alarm Second [30] Alarm saniyesiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59] 72

74 Power On By External Modems [Disabled] Sistem beklem e konum undayken haricim odem e herhangibir aram a gelirse bu özellik sayesinde bilgisayar açılır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCI Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da modem kartıile açılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCIE Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, sistem açılışıpci Express kartlarla yapılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key] Power On By PS/2 Mouse [Disabled] [Enabled] olarak ayarlandığında, PS/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] 73

75 4.5.5 Hardware Monitor AI Quiet [Disabled] AI Quiet özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled]. 1. AI Quiet açıkken : Enhanced C 1 C ontrol maddesi otomatik olarak [Auto] konum unda ayarlanır ve değiştirilem ez hale gelir. B ölüm 4-24 e bakınız. Intel(R ) S peeds tep Technology maddesi otomatik olarak [Automatic] konum unda ayarlanır ve değiştirilem ez ha le gelir. B ölüm 4-24 e bakınız. C PU Q -Fan Control, CPU Fan Profile Mode ve Chassis Q-Fan1 Control özellikleri görüntülenm ez. 2. AI Quiet kapalıyken : C PU Q -Fan Control ve Chassis Q-Fan1 Control m addeleri görüntülenir ve norm al ayarlardadır [Disabled]. C PU Q -Fan Control açıldığında, CPU Fan Profile Mode m addesi görüntülenir ve norm al ayarlardadır. [Optimal]. CPU Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ M B Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini sağlar. [Ignored] konum una alınırsa bu özellik kapatılır. CPU Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. CPU Q-Fan Control [Disabled] ASUS Q-Fan özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] 74

76 CPU Fan Profile Mode maddesi CPU Q-Fan C ontrol açıldığında görüntülenebilir. CPU Fan Profile Mode [Optimal] İşlem cifanının uygun düzeyde olan perform ansınıbelirler. [Optimal] konumundayken, işlem cifan hızıişlem cisıcaklığına göre otom atik olarak ayarlanır. [Silent Mode] olarak ayarlandığında fanlar yavaş dönecek,*perform ance M ode+ da ise en yüksek fan hızıile işlem cifanıdönecektir. Ayarlam a seçenekleri: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode] Chassis Fan1 Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. Power Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü güç fanının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) hesaplar ve görüntüler. Eğer fan kendikonnektörüne bağlanm am ışsa karşısındakiilgilialanda N /A görünür. VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltajdüzenleyicileriüzerinden voltajçıkışınıalgılar. 75

77 4.6 Boot menu Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enüyü görüntülem ek için m addeyiseçiniz ardından <Enter> a basınız Boot Device Priority 1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive] Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtı öncelik sırasını belirtir. Ekranda görünen aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır. Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled] 76

78 4.6.2 Boot Settings Configuration Quick Boot [Enabled] Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S a izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Full Screen Logo [Enabled] Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Enabled] m addesini seçerseniz A S U S M ylogo2 özelliğini kullanabilirsiniz. Add On ROM Display Mode [Force BIOS] ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current] Bootup Num-Lock [On] Açılışta N um Lock özelliğiniotomatik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On] PS/2 Mouse Support [Auto] PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] Wait for <F1> If Error [Enabled] Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Hit <DEL> Message Display [Enabled] Enabled seçiliyken, PO ST ekranında Press DEL to run Setup m esajının görüntülenm esine olanak sağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] [Enabled] konumundayken, bu özellik RO M seçeneğinin 19. Kesm e işaretiniyakalam asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] 77

79 4.6.3 Security G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Ayarlam a seçeneklerini görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter> a basınız. Change Supervisor Password Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür. Yetkilişifresioluşturm ak için: 1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifrenizi tem izleyebilirsiniz. Ş ifre bilgisini içeren R A M verisinin gücü bütünleşik pil tarafından sağlanm aktadır. C M O S R A M i silm eye ihtiyacınız olursa yönergeler için bölüm 2.6 Jum perlar a başvurunuz. Yetkilişifresioluşturduktan sonra, diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar. 78

80 User Access Level [Full Access] Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir. Ayarlama seçenekleri: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access] No Access kullanıcısetup uygulam asına girem ez. View Only herhangibir m adde değiştirilem ez. Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler değiştirilebilir. Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir. Change User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu madde Installed olarak görünür. Kullanıcışifresioluşturm ak: 1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Clear User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Password Check [Setup] [Setup] seçildiğinde, BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder. [Always] seçilirse, BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar. Ayarlam a seçenekleri: [Setup] [Always] 79

81 4.7 Exit menüsü Exit menüsü m addeleribio S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleribio S m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir. < Esc> e basm ak bu m enüden hem en çıkm anızı sağlam az. Ç ıkm ak için bu m enüdeki seçeneklerden birini yada legend çubuğundaki < F10> u seçiniz. Exit & Save Changes Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit m enüsünden bu seçeneğiseçiniz. Bütünleşik yedek pilpc kapandığında dahicm O S RAM de kalm asınısağlar. Değişikliklerikaydetm ek için O K iseçiniz ve çıkınız. D eğişiklikleri kaydetm eden kurulum program ından çıkm ak istiyorsanız program size değişiklikleri kaydetm eyi isteyip istem ediğinizi soran bir m esaj gösterir. Ç ıkarken değişiklikleri kaydetm ek için < Enter> a basınız. Exit & Discard Changes Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği seçiniz. Eğer sistem tarihi, sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar. Discard Changes Bu seçenek yaptığınız değişiklikleriiptaledip öncekikaydedilm iş değerlerigerigetirm enizi sağlar. Bu seçeneğiseçtikten sonra doğrulam a görünür. D eğişiklikleriiptaletm ek ve önceki kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K iseçiniz. Load Setup Defaults Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize izin verir. Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür. Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K iseçiniz. Değişm eyen RAM e değerlerikaydetm eden önce Exit & Save Changes iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız. 80

82 81

83 Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriği hakkında bilgiverir. 82

84 5.1 Bir işletim sistem ikurm ak Bu anakart W indow s 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(o S) destekler. Donanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık gelen yenilem eleriyükleyiniz. 5.2 Destek CD bilgisi A nakart ayarları ve donanım seçenekleri değişebilir. B u bölüm deki kurulum prosedürlerini sadece referans içindir. D etaylı bilgi için O S doküm anına başvurunuz. S ürücüleri yüklem eden önce en iyi uyum ve sistem kararlılığı için W indow s 2000 servis paketi 4, W indow s X P servis paketi 1 yada sonraki versiyonların kurulu olduğundan em in olunuz. Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için kurabileceğiniz sürücüler, yazılım uygulam alarıve program larıiçerir. D estek C D si içeriği belirtilm eden değiştirilebilir. G üncellem eler için A S U S W eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz Destek CD siile çalışm ak O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler. Bu simgelere tıklayarak destek CD sive anakart hakkındakibilgileri görüntüleyin Bu m addelere tıklayarak kurulum larınıbaşlatabilirsiniz Eğer bilgisayarınızda Autorun açık değil ise B IN klasöründen ASSETUP.EXE dosyasını bulm ak için destek C D si içeriğini araştırınız. C D yi çalıştırm ak için ASSETUP.EXE üzerine çift tıklayınız. 83

85 5.2.2 Drivers menu Eğer sistem kurulu aygıtlarıalgılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerinigösterir. Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz. Intel Chipset Drivers Intel 945P yongasetiiçin Intel Chipset sürücülerinikurar. SoundMAX ADI1986A Audio Driver ADI 1986A ses sürücülerinive uygulam alarınıkurar. Realtek RTL8111b 10/100/1000M LAN Driver 1000 Mbps data transfer oranısunan Realtek RTL8111B Gigabit LAN sürücüsünü kurar. USB 2.0 Driver U SB 2.0 sürücülerikurar. 84

86 5.2.3 Utilities menu Utilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir. ASUS PC Probe II Bu zekiyazılım fan hızını,cpu sıcaklığınıve sistem voltajlarınıgörüntüler ve algılanan herhangibir problem için siziuyarır. Bu yazılım sistem inizisağlıklıçalışm a koşulunda tutm anıza yardım cıolur. ASUS Update ASU S w ebsite sinden en güncelbio S sürüm ünü indirm enizisağlar. A S U S U pdate program ını kullanm adan önce, A S U S w ebsitesine bağlanabilm eniz için internet bağlantınızın olduğundan em in olun. ASUS Screen Saver ASUS ekran karuyucusunu kurar. ADOBE Acrobat Reader V7.0 Adobe Acrobat Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(pd F) döküm anlarınıaçm ak, görüntülem ek ve yazdırm ak içindir. Microsoft DirectX 9.0c M icrosoft DirectX 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya teknolojisidir. D irectx bilgisayarınızın m ultim edya özelliklerinitv ve film izlerken, video keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir. ASUS AI Booster The ASUS AI Booster application allow s you to overclock the CPU speed in a W indow s environment. Anti-virus Utility Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar, tanır ve siler. Detaylıbilgiiçin online yardım a bakınız. 85

87 5.2.4 Manuals menu The Manuals menu contains a list of supplementary user manuals. Click an item to open the folder of the user manual. Ç oğu kullanıcı kitapçıkları Portable D ocum ent Form at (PD F) form atındadır. K ullanıcı kitapçık dosyasını açm adan önce U tilities m en üsü ndeki A dobe A crobat R eader ı kurunuz. Intel LGA775 CPU Install User s Manual Intel LG A775 CPU kurm a rehberiniaçm aya izin verir. 86

88 5.2.5 ASUS Contact information ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız. Bu kullanıcırehberinin ön kapağının içerisinde de bu bilgiyi bulabilirsiniz Other information Ekranın sağ üst köşesindekiikonlar anakart ve destek CD sinin içeriğihakkında ek bilgiverir. İstenen bilgiyigörüntülem ek için ikona tıklayınız. Motherboard Info Anakartın genelözelliklerinigörüntüler. 87

89 Browse this CD G rafik form atında destek CD içeriklerinigörüntüler. Technical support Form Teknik destek isterken doldurm anız gereken ASU S teknik destek istek form unu görüntüler. 88

90 Filelist Destek CD siiçeriklerinikabaca bir açıklam a ile text form atında görüntüler. 89

91 5.3 ASUS MyLogo ASU S M ylogo2 aracıaçılış ekranınıdeğiştirebilm enizisağlar. Açılış logosu bir resim dir ve P.O.S.T. dan (Pow er on self test) önce ekranda belirir. ASU S M ylogo aracı destek CD sinden ASUS Update program ıkurulduğu zam an otom atik olarak kurulur. Detaylıbilgiiçin Bölüm e bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanm adan önce, A FU D O S aracını kullanarak varolan orijinal B IO S dosyanızın yedeğini alınız, ya da A S U S w ebsite sinde bulunan en son BIOS dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. B ölüm A FU D O S aracı sayfalarına bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanacaksanız, B IO S m addelerinden Full S creen Logo/Enabled konum unda olduğundan em in olunuz. D etaylı bilgi için B ölüm ye bakınız. K endinize ait G IF, JPG ya da B M P form atlarında açılış logoları hazırlayabilirsiniz. ASUS MyLogo yiçalıştırm ak için: 1. ASUS Update program ınıçalıştırın. 2. Açılır m enüden seçeneklere tıklayınız. Ardından N ext tuşuna basınız. 3. BIOS güncellem esinden önce Launch MyLogo m addesiniseçilikonum a getiriniz. Ardından N ext tuşuna basınız. 4. Açılır m enüden Update BIOS from a file seçeneğine tıklayınız ve ardından N ext e basınız. 5. Kom ut esnasında, locate the new BIOS file seçeneğinitıklayınız ve N ext tuşuna basınız. ASUS MyLogo penceresi ekrana gelecektir. 6. Soldakipencereden açılış logosu olarak kullanacağınız resin dosyasının bulunduğu dosyayıseçiniz ve N ext tuşuna basınız. 90

92 7. Sağ pencerede logo resim leriçıkınca bir tanesinin üzerine basarak resm i büyütünüz. 8. O ran ayarlam alarından biriniseçerek açılış resm iniziayarlayınız. 9. Ekrana tekrar ASUS Update aracıçıktığında, orijinalbio S dosyasına seçtiğiniz resm i ekleyiniz. 10. BIO S güncellem esinden sonra bilgisayarınızıyeniden başlatarak PO ST ekranından önce açılış logonuzu görüntüleyiniz. 91

93 92

94 Bu ek anakartın desteklediği işlem ciözelliklerihakkında bilgi verir. 93

95 A.1 Intel EM64T B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin de In tel Pentium 4 LGA775 işlem cilerle tam u yum lu olarak çalışır. B u an akart E M 64 T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. A S U S w ebsitesi n den en gün cel B IO S dosyasını gü ncellem eniz gerektiğin de in direbilirsin iz. (w w w.asu s.com /su pport/dow n load/) D etaylı bilgi için bölü m 4 ü in celeyebilirsin iz. E M 6 4T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi dan öğren ebilirsiniz. W in dow s 64-bit işletim sistem i h akkın da gen iş bilgi için w w w.m icrosoft.com u ziyaret ediniz. Intel EM 64T özelliğinikullanm ak Intel EM 64T özelliğinikullanm ak için: 1. Intel EM 64T özelliğiolan Intel Pentium 4 işlem ciyi kurunuz bit işletim sistem ikurunuz (W indow s XP Professional x64 Edition ya da Windows Server 2003 x64 Edition). 3. Anakart kom ponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD sinden kurunuz. 4. Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz. E klenti kartınızın ya da yerleşik aygıtlarınızın 6 4 -bit desteği olu p olm adığın ı öğren m ek için ilgili dokü m an ların a ya da w ebsite lerin e başvu ru nu z. A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) B u an akart E IS T desteği olan B IO S dosyası ile birlikte gelir. B IO S gü ncellem esi gerektiğin de gü ncel B IO S dosyasını A S U S w ebsitesin den (www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için bölü m 4 ü inceleyiniz. EIS T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi adresinden öğren ebilirsiniz. A.2.1 Sistem gereksinimleri EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz: EIST destekli Intel Pentium 4 işlem ci EIST destekli BIOS dosyası EIST destekliişletim sistem i(windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel ya da daha güncelsürüm ler) 94

96 A.2.2 EIST kullanım ı EIST özelliğinikullanm ak için: 1. Bilgisayarıaçın ve BIO S a girin. 2. Advanced M enu ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter> a basınız. 3. Intel SpeedStep Technology m addesiniautom atic konum una getirin ve <Enter> a basın. 4. <F10> a basarak değişikliklerikaydederek BIO S tan çıkın. 5. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler iseçin. 6. G örüntü özellikleriekrana geldiğinde Ekran koruyucu sekm esiniseçin. 7. G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için G üç tuşuna basın. 8. G üç düzenlerisekm esinden Her zam an açık ya da Ev/O fis m asası seçeneklerinden biriniişaretleyin. 9. U ygula ve ardından Tam am düğm elerine basın. 10. G örüntü özellikleripenceresinikapatın. G üç düzeniniayarladıktan sonra işlem cinin az kullanıldığıdurum larda işlem ciiç frekansıdüşer. E kran görü ntü leri ve işlem ler işletim sistem lerinde değişiklik gösterebilir. 95

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr Çizgi Akademi 0 E2832 İlk Sürüm V1 Ekim 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. Çizgi Akademi E2377 Düzenlenm iş BaskıV2 Aralık 2005 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5LD2-X/1333 E3358 Birinci Baskı Temmuz 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5GC-MX/1333 E3363 Birinci Baskı Ağustos 2007 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr 0 E2833 İlk Sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2A-VM E2975 Birinci Baskı V1 Ocak 2007 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX E2719 Birinci Baskı V1 Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-C/1600 E3695 Birinci Baskı V1 Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir.

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ANAKARTLAR Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-AM E3758 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N/ M2N-DH E2753 İlk Baskı Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013 ANA KART NEDİR? www.sukrukaya.org Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. Bilgisayara takılan parçaların hangi

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 P5PE VM Türkçe Kullanma Kılavuzu csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 E2609 İlk sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan,

Detaylı

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR 2 ANA KART (MAIN BOARD) 3 ANA KART NEDİR? Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır.

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5B E2620 İlk Baskı Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EH E3681 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. E2668 İkincisürüm V2 July 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2NPV-MX E2629 Birinci Baskı V1 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Anakartı montaja hazırlamak Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, plastik ayak, el takımları Ortamı statik elektrikten

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-EH E3665 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

http://alikoker.name.tr ANAKART

http://alikoker.name.tr ANAKART ANAKART Anakart sistemin çalışması için gerekli tüm birimleri üzerinde bulunduran ve bu birimler arası köprüler kuran elektronik elemandır. Ek kartlar, sürücüler ve bağlantılar anakart üzerinde yer alır.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları ve Bağlantı Kabloları Her bilgisayar üzerindeki düğmeleri, yuvalar (kablo girişleri) ve prizler bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu masaüstü bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır. Bilgisayarın

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim.

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim. Bugün inceleyeceğimiz ürün Asus un X58 platformuna kattığı ilk üye olan Ati CrossfireX ve Nvidia SLI destekli Asus P6T Deluxe modeli. Şimdi gelin hep birlikte bu anakartı yakından inceleyelim. ASUS P6T

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

PCI SERİ ARABİRİM KARTI

PCI SERİ ARABİRİM KARTI PCI SERİ ARABİRİM KARTI Kullanıcı Kılavuzu DS-33003 Özellikler ve Sağladığı Faydalar PCI Yerel Veri Yolu Belirtimi, Revizyon 2.3 ile uyumludur. 2 adet UART seri bağlantı noktasını destekler. Kolay Tak

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-VM E3959 İkinci Baskı V2 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bilgisayar Kasaları Ünite 5 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 5 BİLGİSAYAR KASALARI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 5.1. KASA ÇEŞITLERI...

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX SE E3168 Birinci Baskı V1 Nisan 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-CM E3811 İkinci Baskı V2 Mart 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI Uyarı:Aşağıdaki satırlarda bahsi geçen ayarlar TTnet servis sağlayıcı baz alınarak anlatılacak olup farklı ülkelerdeki farklı internet servis

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EM E3861 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI!

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Full HD Dome Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Crosshair E2711 İkinci Baskı V2 Temmuz 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

KWorld PlusTV Analog Lite PCI

KWorld PlusTV Analog Lite PCI KWorld PlusTV Analog Lite PCI PlusTV Analog Lite PCI Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.2 Bölüm 1 : PlusTV Analog Lite PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu DESKTOP Internal Drive Kurulum Kılavuzu Seagate Desktop Kurulum Kılavuzu 2013 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği Kullanım Kılavuzu 85205 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz,

Detaylı

MODELLER B8220, B8520

MODELLER B8220, B8520 IR Bullet IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER B8220, B8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi.

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi. A U D I O S U P P O R T A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A R D SP CD I F AI N D/ OA UPT T E R S P D I F I N / O U T E L K I T A B I M I - 7 0 7 2 1 0 A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A

Detaylı

5.1 hoparlör ayarı kullanıldığında: - Merkez Hoparlör ve Düşük Ton Hoparlörü değiştirilir.

5.1 hoparlör ayarı kullanıldığında: - Merkez Hoparlör ve Düşük Ton Hoparlörü değiştirilir. Ürün bilgileri Bağlantı Tanım A 1 Aşağıdakiler için atlama kablosu: - Merkez / Düşük Ton Hoparlörü - Hat girişi: L (Sol) / R (Sağ) 5.1 hoparlör ayarı kullanıldığında: - Merkez Hoparlör ve Düşük Ton Hoparlörü

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 XPS 12 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 12 9250 Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N32-SLI Deluxe E2594 Düzeltilmiş Baskı V2 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri

Detaylı

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 Çizgi Akademi c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 E2557 İlk sürüm V1 M ayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S )

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı