TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ"

Transkript

1 TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ KAMPANYA'NIN KOġULLARI: Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) telefon abonelerinin ("Abone"), aģağıdaki Ģartları sağlamaları, 24 (yirmi dört) ay boyunca Abone olarak kalma taahhüdünde bulunmaları ve bu taahhüde uygun davranmaları koģuluyla, (bu tarih dâhil) (bu tarih dâhil) tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Telekom Aile Sağlık Merkezi Kampanyası'na ("Kampanya") katılmaları mümkündür: Türk Telekom tüzel kiģi abonesi olmak, ġüpheli alacaklı listesinde olmamak, Kampanya baģlangıç tarihi ile bitiģ tarihleri arasında geliģmiģ özel bir santralın sağladığı tüm özellikleri Türk Telekom data eriģim Ģebekesi üzerinden sağlayan TT Sanal Santral Paketleri nden herhangi birine 24 (yirmi dört) ay süresince Abone olarak kalmaya devam etme taahhüdünde bulunmak, Kampanya baģlangıç tarihi ile bitiģ tarihleri arasında TTNET A.ġ.'nin Aile Sağlık Merkezleri için özel olarak hazırladığı TTNET iģyerim paketlerinden Netlimitsiz Profesyonel Pakete 24 ay süresince kullanım taahhüdünde bulunulan TTNET Aile Hekimleri Kampanyasına dâhil olmak, Türk Telekom SatıĢ Kanalı üzerinden baģvuruyor olmak, BaĢvuru yapan Aile Sağlık Merkezi nin Abone'nin bulunduğu ilin Ġl Sağlık Merkezinde kayıtlı olması. Kampanya kapsamında Abone'ye sunulacak Ürün ün özellikleri ve Kampanya'dan herhangi bir nedenle çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aģağıda yer almaktadır. 1. Yukarıdaki şartları sağlayan Abone, Tepe Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("Tepe Güvenlik") tarafından Aile Sağlık Merkezi Aboneleri için özel olarak hazırlanan ve aşağıda detayları belirtildiği şekilde sunulan Güvenlik Paketleri'nden tercih edeceği birine ücretsiz olarak sahip olabilecektir. a. Ev/Ofisler için kablolu güvenlik sistemi donanımı, kurulumu, satış sonrası desteği ve "Alarm Merkezi" aboneliğini içeren, 24 ay taahhütlü Güvenlik Paketi (Hizmetin piyasa satış bedeli aylık KDV dâhil 29,90 TL (Yirmidokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) olup, Kampanya kapsamında bu ücret Abone ye yansıtılmayıp, Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.) b. Ev/Ofisler için kablosuz güvenlik sistemi donanımı, kurulumu, satış sonrası desteği ve "Alarm Merkezi" aboneliğini içeren, 24 ay taahhütlü Güvenlik Paketi (Hizmetin piyasa satış bedeli aylık KDV dâhil 29,90 TL (Yirmidokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) olup, Kampanya kapsamında bu ücret Abone ye yansıtılmayıp, Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.) 2. Ürün ile birlikte Tepe Güvenlik tarafından sunulacak olan AĢı Dolabı Isı Takip Sistemi nin kurulum ve teçhizat masrafı tamamen Abone'ye aittir. Türk Telekom Kampanyaya katılacak ilk 100 (yüz) Abonenin AĢı Dolabı Isı Takip Sistemi nin kurulum ve teçhizat masrafını Abone adına Tepe Güvenliğe ödeyecektir.

2 3. Kampanya kapsamında 24 aylık Taahhüt Süresi boyunca TT Sanal Santral hizmeti için gerekli modem masrafları ile yukarıda madde 1'de belirtilen Güvenlik Hizmetleri bedelleri Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Türk Telekom'un bunun dıģında karģılayacağı herhangi bir masraf bulunmamakta, TT Sanal Santral Hizmet Bedeli, TTNET tarafından sunulan internet hizmetleri bedeli, TTNET Aile Hekimleri Kampanyası ile ilgili Abone adına tahakkuk eden bedeller ile TT Sanal Santral Hizmetinin kullanımı için gerekli olan IP Telefon vb, cihaz masrafları Abone tarafından karģılanacaktır. 4. Kampanya kapsamından çıkma; 4.1. Abone'nin 24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan; a. Kampanya dan ayrılmak istemesi, b. TT Sanal Santral abonelik sözleģmesini feshetmesi/türk Telekom tarafından feshedilmesi, c. TTNET Aile Hekimleri Kampanyasından çıkma talebinde bulunması/çıkarılması, d. TTNET abonelik sözleģmesini feshetmesi/ttnet tarafından sözleģmenin feshedilmesi, e. Verilen hizmetlere iliģkin tahakkuk eden ücretleri zamanında ve tam olarak ödememesi, gibi nedenler baģta olmak üzere, Kampanya aboneliğinin herhangi bir nedenle 24 (yirmi dört) aylık taahhüt süresinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Abone, iģbu KoĢullar'ın 5. maddesinde belirtildiği Ģekilde hesaplanacak olan Kampanya Ücreti ni Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür. 4.2.Abone, Kampanya dan vazgeçme, telefon aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini (hizmetin durdurulmasına imkan sağlayan, akabinde fesih için yazılı beyanın gerekli olduğu ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 18. maddesinde belirtilen internet üzerinden veya müşteri birimi aranarak gerçekleştirilecek fesih bildirimi hakkına halel gelmemek koşuluyla) yazılı olarak Türk Telekom a iletmekle yükümlüdür. 5. İşbu Kampanya Koşulları nın 4. maddesinde sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda; Kampanya kapsamında ücretsiz olarak Abone ye sağlanan Kablolu/Kablosuz Güvenlik Paketi içerisinde yer alan Sistem Bedeli ni ( Cihaz Bedeli ) [aylık KDV dahil 20 TL ye (Yirmi Türk Lirası) karģılık gelmektedir. Abone nin Cihaz ın mülkiyetine sahip olması ve Cihaz dan yararlanmaya devam edebilmesi nedeniyle talep edilmektedir.] Türk Telekom a ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, aylık Cihaz Bedeli olan 20 TL nin ttabone nin Kampanya dan çıktığı/çıkarıldığı tarihten itibaren taahhüdün biteceği tarihe kadar olan ay sayısı ile çarpılması suretiyle (KDV dahil 20 TL x kalan ay) el de edilen meblağ Abone'den tahsil edilecektir. Bu bedel, Abone'nin Türk Telekom aboneliğinin sona erme tarihini ya da TTNET Kampanya aboneliğinin sona erme tarihini müteakip düzenlenecek Türk Telekom faturasında yer alacaktır. 6. Abone'nin Kampanya'dan yararlandığı süre içinde Türk Telekom ile akdettiği Abonelik SözleĢmesi'ni ve/veya Kampanya Katılım KoĢulları ve Abone Taahhütnamesi'ni herhangi bir Ģekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kiģiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karģılanmayacak ve Abone'ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone'nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 4. maddesi uygulama alanı bulacaktır. 7. Bu kampanya kapsamında Abone 24 (yirmi dört) aylık TT Sanal Santral aboneliği sırasında paketini üst paketlere yükseltme hakkına sahiptir.

3 8. Abone'nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi'nin bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır. 9. Abone, Kampanya kapsamında sunulan Güvenlik Paketleri'nin Tepe Güvenlik tarafından sağlandığını ve her türlü keģif ve kurulum iģlemlerinin Tepe Güvenlik tarafından yapılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini, Türk Telekom'un gerek Güvenlik Paketleri ile gerekse Güvenlik Paketleri'nin Abone'ye ulaģtırılması, kurulumu ile ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 10. Abone, Kampanya kapsamında kendisine sunulan Güvenlik Paketleri nedeniyle bilgilendirme de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü talep ve Ģikayetinin muhatabının, Tepe Güvenlik olduğunu ve Güvenlik Paketleri ile ilgili yaģayacağı ihtilaflardan hiçbir ġekilde Türk Telekom'un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 11. Abone, Güvenlik Paketi ile ilgili her türü sorun ve şikâyetlerini numaralı çağrı merkezine veya aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan Tepe Güvenlik'e iletebilecektir. Tepe Güvenlik Adres : Tepe Savunma Ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. Beytepe Köyü No:5 Bilkent Ankara Tel : Bununla birlikte paket içerisinde yer alan cihaz ile iligli ayıplarda Abone, Türk Telekom a da başvurabilir. Bu kapsamda iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir: E-posta: Telefon: Taahhütname nin imzalanmasından doğan %0,825 (binde sekizyüz yirmi beģ) oranındaki damga vergisi Abone tarafından karģılanacak, bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone nin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarı değiģkenlik gösterecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Güvenlik Paketleri'nin tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karģılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 13. Türk Telekom'un Kampanya kapsamında Güvenlik Paketi'ni Abone'ye sunması hiç bir şekilde; söz konusu Güvenlik Paketi'nin sağlayıcısı veya aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya kapsamında Güvenlik Paketleri ile ilgili hiç bir durum (Cihazdaki ayıp durumu saklı olmak kaydıyla), Tepe Güvenlik'in Aboneye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili Türk Telekom'un Tepe Güvenlik ile sorumluluğu paylaştığı anlamına gelmeyecektir. 15. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik Ģartlardan ötürü iģbu Kampanya ġartlarında yapılan değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değiģiklikler, Türk Telekom tarafından resmi internet siteleri üzerinden ve benzeri yollarla

4 değiģiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone'lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Abonenin kampanya şartlarında yapılacak değişiklik sebebiyle herhangi bir bedel ödemeden kampanyadan ayrılma hakkı saklıdır. 16. Türk Telekom, Kampanya süresince ve Abone'nin taahhüt vereceği 24 (yirmi dört) aylık süre içerisinde de tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 17. Güvenlik Paketleri, Kampanya Taahhütnamesinin imzalanmasını müteakip,10 (on) gün içerisinde Abone'ye teslim edilecektir. 18. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom da kalacak, aslı gibidir şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone ye verilecek şekilde düzenlenmiştir EKLER; I. Taahhütname II. TT Sanal Santral Başvuru Formu III. TTNET Aile Hekimleri Kampanyası Formu IV. Aile Sağlık Merkezi adına işlem yapma resmi yetki yazısı V. Nüfus fotokopisi

5 TAAHHÜTNAME Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında satın almak istediğim ve yukarıda yer alan Kampanya Katılım Koşulları'nın 1. maddesinde özellikleri belirtilen.. seri numaralı Güvenlik Hizmetleri paketini../../.tarihinde teslim aldığımı belirtirim. Türk Telekom'un... hizmet numaralı... tarifesinde tüzel kiģi Abonesi 1. olarak, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına iliģkin KoĢulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve orada tanımlanan beyan, kabul ve taahhütleri aynen kabul ettiğimi, belirtilen koģullar üzerinden Kampanyadan faydalanacağımı, Taahhütname'yi imzaladığım tarihten itibaren satın almıģ olduğum TT Sanal Santral paketine göre; 24 (yirmi dört) ay boyunca Türk Telekom tüzel Abonesi olarak kalacağımı, TTNET tarafından Aile Sağlık Merkezleri için özel olarak hazırlanan TTNET Aile Hekimleri Kampanyasına göre; 24 (yirmi dört) ay boyunca TTNET Abonesi olarak kalacağımı ve tarifelerde belirtilen/belirtilecek olan aylık kullanım ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 24 (yirmi dört) aylık bu süreden önce (Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle sürekli olarak verilememesi durumu hariç) yukarıda 5. maddede belirtilen veya herhangi baģka bir nedenle Kampanya ve/veya Telefon Aboneliğimin son bulması durumunda, KoĢullar ın 5. maddesinde koyu harflerle belirtilen Cihaz Bedelini ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz olarak Türk Telekom faturası aracılığıyla ödemeyi, Güvenlik Paketlerine iliģkin olarak (Cihazdaki ayıp durumu hariç olmak üzere) Tepe Güvenlik ile Ģahsım arasında herhangi bir uyuģmazlık olması halinde Türk Telekom'un söz konusu uyuģmazlık sebebiyle, tarafıma karģı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Türk Telekom kayıtlarında bulunan kiģisel bilgilerimin (Ad-soyad/Unvan, iģ telefon numarası, GSM numarası, e-posta adresi vb. iletiģim bilgilerimin) pazarlama, kampanya, promosyon, satıģ veya bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesi veya bunların dıģındaki amaçlarla Türk Telekom, iģ ortakları ve grup Ģirketleri tarafından abonelik süresi boyunca iģlenmesine izin verdiğimi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. (Tarih) Abone Adı Soyadı Ġmza

6

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel kişi

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ DECT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ DECT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ DECT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) telefon abonelerinin

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Sade Hatt tarifesindeki

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24/36 AY TAKSİTLİ BLACKBERRY PLAYBOOK 2.0 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24/36 AY TAKSİTLİ BLACKBERRY PLAYBOOK 2.0 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24/36 AY TAKSİTLİ BLACKBERRY PLAYBOOK 2.0 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) sabit telefon hizmetinde İş Avantaj

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Sade Hatt tarifesindeki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ (HİZMET SAĞLAYICISI: TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.) 1.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ KURUMSAL SAMSUNG T230 TABLET THK KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ KURUMSAL SAMSUNG T230 TABLET THK KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ KURUMSAL SAMSUNG T230 TABLET THK KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI: Katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV TELEFONUNA BİLGİSAYAR KAMPANYASI 2 NİN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE (24/36 AY TAKSİT SEÇENEKLİ) TAAHHÜTNAME KAMPANYA NIN KAPSAMI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom

Detaylı

TTNET A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ SAMSUNG T113 TABLET KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

TTNET A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ SAMSUNG T113 TABLET KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ SAMSUNG T113 TABLET KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI: Katılım koşullarını sağlayan TTNET A.Ş. (TTNET) internet abonelerinin ( Abone

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI:

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki koşulları taşıyan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone ye, 24 (yirmidört) aylık veya 36 (otuzaltı) aylık Taksit Süresi boyunca her ay Ürün taksiti olarak;

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone ye, 24 (yirmidört) aylık veya 36 (otuzaltı) aylık Taksit Süresi boyunca her ay Ürün taksiti olarak; TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24/36 AY TAKSİTLİ ASUS MEMOPAD VE ASUS TRANSFORMERS TABLET KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Ev Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ ACER ICONIA B1 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ ACER ICONIA B1 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ ACER ICONIA B1 TABLET KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom telefon abonelerinin

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) abonesi olan mevcut tüzel veya

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ IPAD AIR ONLY WIFI TABLET 47-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

Alınabilecek Sigorta Paketi Ana Teminat Tutarı. Paket 1 ( 5.000 TL Teminat ) Paket 2 ( 10.000 TL Teminat)

Alınabilecek Sigorta Paketi Ana Teminat Tutarı. Paket 1 ( 5.000 TL Teminat ) Paket 2 ( 10.000 TL Teminat) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) İş Avantaj BIZ 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000 veya İş

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ BINATONE TABLET 3,90 TL OFİSTEN KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ BINATONE TABLET 3,90 TL OFİSTEN KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ BINATONE TABLET 3,90 TL OFİSTEN KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ),

Detaylı

BIZ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

BIZ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ BIZ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile abonelik sözleşmesini/hizmet formunu imzalayan yeni ve

Detaylı