TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO:I ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILA Yi ETİMESGUT YERLEŞKESİ NDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI ÎLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi Türk Kızdayı Caddesi, No:I Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşmesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadîlat ve Onan mı anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırtacaktır. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatsu en pz%3 u nispetindeki geçici teminatı teklifleri Ue birlikte vereceklerciir. 3- ihaleye ait şartnameler **Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz» Balabaoaga Mahallesi Büyük Reşit Paşa C^ldesi No: 1S Fatik/İSTANBTJL*' adresindeki İstanbul Müdürföğimıüzden 300,00 TL karşılığında temin pdiîebihfr İdari Şartnaıse ve eklerine w, kizilay org.tr/ihale ilardan adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmalarm tekillerini en geç 26 Haziran 2014 günü saat lütflo a kadar Genel Müdürfâğömez İdari İşler Birimi tte vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 notu ^Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 27* saat I4:30\fa Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate allamaz. 7- Tefgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate aiınmayacakur 8- Kunımumuz Kamu 3ıaie kanunlarına tabi değildir

2 TÜRKK3ZILAYI GENEL MÜDÛRLIİĞÜ İDÂRİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU YE ŞEKLİ M adde 1 Ankara İli, Etimesgut îlçe&i, Türk Kızı layı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk K iz iî^s^^sesgut YerJeşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadilat ve Onanım İşinin KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve efri şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafi&dan karşılanmak özere analılar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. İSTEKLİLER, jha2e dosyalanın, Ataç-1 Sokak No: 32 Yeruşehir/ANKARA? adresinde bulunan Türk Kızılayi Genel Müdürlüğü Yapt Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Ttelabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caxidesi No:İS Fatih/İSTANBtlL adresinde bohman Türk Kızdayı İstanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir İSTEKLİLER, ihale konosu işle ilgili sorulana;, ilânda beürtilen sine ve şartlarda Türk Kızı layı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine veya Ö / nolu telefonlara ileteb i 1eceklerdir İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aran ır A. Türkiye'deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yıb içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması batinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kifi olması halinde, Tüzel tdşsiğm siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari mgrkeyrnin KnTımriıığıı yar irmhkemexmhen veya benzeri bir makamdan 2014 yth içinde alınmış tescd belgesi, C İmza sirküleri i ) Gerçek lo^î olması balînde»örer tasdikli imza sirfcülert; b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli ürr/a sirküleri, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adtna teklifte bulanacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imya âtküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir) b) İdâri, Teknik Şartnamelerin ve eklenilin okamıj> incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşım ak üzere kaşeli ve İmzala İdari Şartname ve ihale Doknmanlan, c) Vergi Levhası fotokopisi d) Fîrmanra» Kamu ihalelerindeb yasakholmactığım içerea ve ekte yer alan taahhütnam e (Firm a yelkttisi taralından kaşelenerek Hizalanmış olarak) F. Bn Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3 "te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, E İhale Teknik Şartnamesi Maddeci'de istenen b eliler, L İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, İhaleye katıl an- Firm a tem südsi, yetki belgesi, ttöfns cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli dcğöse firma y e t k ilis in in imza sirküleri 3c birlikte ihraz edikeektir * İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ BE BERABER GETİRECEKTİR. İMAEJRYİE KATILIM İÇİN İSTENEN RFI.ÇRI.F.RİN SARTNAMFI>EKf SIRAYA GÖRE DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EKİLMEYECEKTİR. 1

3 İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde 3 - Aşağıda a,-b; o ve d maddesinde sayılan -gerçek veya tüzel kişiler,, pay oranına kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsil en başkalan adına ve bu kişilerin pay ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık katılamazlar. (Sos dorumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ihrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin rârunîu ve İhtiyari organlarına» üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşten. e) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde soz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katdum yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılay^ veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hokuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilaf m netice! enmesini beklemeye gerek gömjmeksîzitı) üç yıl süre île ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasakl ıjık süresince Türk Kızılay İhalelerine katılamazlar. i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunla ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türtc Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü olduktan kimseler, Türk Kjzîlayı nın gayrimeokulferinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satm alamaz. g) Genel Merkez île Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile İurk Kıza layı personeli ve bunlar bakmakla yükümlü oldnklan kimseler, Kuruluşun iktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatian gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale ( yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa aynca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel bükümlere göre tasfiye odulir İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI Madde 4- İhale dosyalan, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır ul 7? Numaralı zarfin içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/Pda (Mali Şartname 3-C dc istenileli belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfhı Özerine İhale İdari Belgeleri* ibaresi yazılacaktır.. FİRMA ADI VE ADRESİ ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMA SI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM İŞİ İHALESİ İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ" ZARFI 1 NOLT7 ZARF TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ihale K urala Başkanlığına ANKARA Numaralı harfin içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F T E ÎSTENEN TEMİNAT MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULU? ÜZERİNE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE " TEKLİF MEKT UBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MALİ ŞARTNAME 3- C DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİME MALÎ ŞARTNAME 3 CT)E ÎSTENEN BELGE İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALÎ ŞARTNAME 3-C DE ÎSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR. I 2

4 FİRMA! ABI VE ADRESİ X. - V. ETİMESGUT YERLEŞKESESDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARA JI TADİLAT VE ONARIM İŞİ İHALESİ TEKLİF ve TEMİNAT MEKTUBU * ZARFI xy' Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/ITde isîenctı belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı ntrfm üzerine ihale Teknik Belgeteri" ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ 3NO LU ZARF ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM İŞİ İHALESİ»İHALE TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K ontla Başkan hgına ANKARA TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İbale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.1,42 ve 43 maddelerine g&e hazırîanan 3 zaı gönü saat lttıog a kadar Ataç-1 Sokak No:32 Y eaişd^a nîiafa adresindeki Terk Kzztlayı İdari İşler Buimi/Evfak -Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gâadeıilecek ve 3 ayrı evrak naroarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin soromluhığu firmaya aittir. Soa teklif verme saatinden sonra (26, &aat:îo:0o), aynı gün mesai saati K em inde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye ahp almamaya ihale Korulu yetkilidir Türk Kızı layı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son td d îf verme tarihini (26.06*2013 saat:10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılay? ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarfd tiîm hak ve yükümlüiilkleri yeni belirlenen başvuru tarihîne kadar geçerli kalır. 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1_> 4.1. ve 43, MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BÎRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR, 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okuttup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI (TL) OLARAK VERİLECEKTİR. * TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP KISM İ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR ihale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif ilyatnıda farklı] ı.k bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutanın dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ M adde 5 Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim göııü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızdayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirti bîr süre içki uzatmalarını isteyebilir. 1'iirk Kızılayı'nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır Teklif sahibi, Türk Kmlayı tarafından talep edjîeu uzatma isteğini kabül 3

5 etmezse trn durumu yazık olarak t^kltf geçerhlik süresinin bitiminden, önce olmak kaydiyja bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edsîr Turk Kızılay^nın roâtma is teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk KiTtiayToca isteten sûre yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bi r değişik] ik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR M adde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürüdükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve lürfdye de kundan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim gönü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER D FriE fti FNDİRILMEYECEKTİR. KESİN TEMİNATIN TEMİNAT MEKTUBU ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT MEKTUBU MİNUMUM 12 YIL SÜRELİ OLACAKTIR- (Yartdışı bankalardan ahnmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Kouvertibie yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen tenuoat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C- Ziraat Bankası Cağaloğhı Şubesi TR İBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C, Ziraat Bankası Cağalogfrı Şubesi TR S $ İBAN numaralı USD hesabına veya TRS İBAN numaralı EURO hesabına yatırılır C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatm en az % 3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektûbu ise, Türk Kttrtayı Kama İhale K atranlarına tabii DİnmdığmıIan EKTE YER ALAN GECİCI TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VEP n r XlCH R^Cettun ati arın- %*Jfpn H7 olması dnmmfmda teklif sayihr Ffo1* ilk ^ sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinfeşiaceye kadar {sözleşme imzalanana kadar) Türk Kizılayfnca muhafaza edilir. Bunun içi» hiçbir itirazda buhmolamaz îlk üç isteklinin dzşmdaki isteklilerin teminattan, ihaleden sonra iade edilir. D. Kesin Teminat: ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazdı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin %6 sma tekabül eden miktarda teminat alttür. işlekli tarafmdan herhangi bir suretle sözleşnae şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Ktzıtayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızı layı zararlar* belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin tenoinat geri verilir. Türk Kızılayı na verilen teminatlar ber ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME Madde T günü saat loîoo a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3 adet zarftan 1 No ln zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No'ltt zarflar Yapa Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir 1 ve 3 No ln zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına ftemajar iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan iade edilccck olup, ihaleye giriş evrakları Unu olau JfcutaJisnn lîyui ve LeuüctaL üicklupiaıuıa ail 2 N u'lu Zarflan 27, tarih saat 14JI} <k firm a teinşiicüerinin hnznnmtfa açılacak, EN UCUZ FİYATI YfcRMIS OLAN İLK BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat:14:30> ACIK PAZARLIK YAPILACAKTIR, Açık clıiilteûeden çekilerek son teklifi nî veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile OgjH açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta, veya faks üe olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapak teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. 4

6 ..(î ve 3 no lu zarf açıklığında hak evrakının usulüne uygpg ye yeterli olmaması d fe m ım ^ > d o ite evraklar tammdanabüecek nitelikte ise istekünm eksik evnikmı tamamteınayı taiep h ı M i^m lfl^ W h ı Zarfm açılın asına kadar geçen sûre zarfında elsm klerid tam am lattırdııı^ıa^^^^jek fifiaî açılmasına İhale Karnin karar verecektir. İhale Kn rol usan karan doğrultusunda, jfcafâ^qgfakı''eteîk Bsulsûe veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu k a p ş u ^ ^ ^ ^ S f e sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Madde S- Türk Km]ayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar, isteklinin., sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaldı olmaması gerekmekte d u p Tûtekfi sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kjzıîayrnca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti sifresitıi içermeyen mal ve hizmet alımlannda. sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konuşa malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hüküm 1eri çerçevesinde teslim edebilir. Bu dorumda idari Şartname ve ekleri sözleşme yerme kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı yetmemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Ktzjlayı birinci uygun tektrf sahibinin teminatım irat kaydedccek ve ikinci uygon teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygon teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ Madde 9 Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir FİYAT FARKI Madde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde 'Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere «wn yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kor farkı gibi sebeplere istinat ederek 6yat farkı ve sair taleplerde bulunamaz, TÜRK K1Z1LAYIN1N YETKİSİ Madde 11 Türk Kızılayı Kamu Biate Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakla ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir --m ö t o e fe sr k h ö k qviler M a d d e a) T ürk Kmlayı nca gerek göriüdnğnnâe ihale tarihinden e» geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. c ) İd ari Ş artnam e, İhale D oküm anları v e eklerine u y g u n o lm ayan te k lif vetftlem eyerektır. d) İdari Şartname, Bıale Dokümanları ve ekleri bir bütün ohıp, bunların arasındaki farklılıklarda I ürk Kızılayı lehine olan hüküm esas ahoacaktır. e) Türk Kızı layı düediği takdirde verilen teklifleri müşterek mnhaiaza atana alıp ihaleyi erteleyebilir. I) V erilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. g) TÜRK KIZILAYTNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini cn geç ihale târihinden 7 İS tiünu Öncesine kadar yazılı olarak Türk KızıSayı na bildirecek olop, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. j r t 5

7 i) İstekliler tarafından satm alman şartnamelerin bedeli* hiçtik suretle iade edilmez. Öa tekrar çıkılması; veya ertelenmesi haliûde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyifsaiıii^alarıiistetktete ücretsiz olarak verilir.. V İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI ^ M a d d e -13 a) Hile, vaat, tehdiç nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fo) İsteklileri iereddüle düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, e) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda buhınmak, *> Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, c) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli taralından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şanlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunsa söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını ged çekme önerişim kabul etmemde, I) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda bîrden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişüîğine, îter kademe yübetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) isteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazih olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet SavcıhğTna 353 Sayılı Kânunun 235. Maddesi uyarınca saç duyurusunda bulumıhır İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI Madde -14 a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa, zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruîuşını zararına kutlanmak, b) Mücbir sebepler dışmda, ibate dokümanı ve sözleşme bükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep hajleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, korom vc kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız vc mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) I ürk Kızılay m m tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aylan, eksik, hatalı veya kuşurht imalat yapmak. g) Sözleşme sürecinde; lüle, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları İrat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat kanşördığı tespit edilenler hakkmda yetkili Cumhuriyet BaşsavcıhğTna suç duyurusunda bulunulur DEVİR VE TEMLİK Madde 15 - Firm alar işbu şartnameden doğa* sonmıhduktanıu Türk Kmlayı nm yazılı muvaffaka*] olmaksızın tamamen veya kısmen bîr başkasıaa devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler. tc T İL A T L A R IN H A L L İ Madde 16 - İş bn satm alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulh en anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşmmazm Bulunduğu II Mahkemeleri Ve icra Daireleridir 6

8 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KJZTLAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurtrroımuzca ihaleye çıkarılan (ikaîe kortustı) işine istekli sıfâfcyla katılacak olan {üsteldi adı) um İhale hükümlerim yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu gcçici teminat tutan olan (Y alnız/......m {Banka adı) garanti etliğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir ayuşmazlîk ve hunim akıbet ve kanımı sonuçlan dikkate alınmaksızın yakanda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derîıal ve gecikmeksizin Korunumuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödetne tarihice kadar geçesi günleri ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi {Banka adı} um imza atmaya yetkili temsöcisi ve soromlıısa sıfatıyla ve... (Bankaadı) ve hesabına taahhüt vebeyaa ederim. Bu teminat mektubu.... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tarmm talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza 'N O T : 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kurohışlana kontrgarantücrine dayanılarak verilecek mektaplarda, kontrgarauttyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantiti olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarautî.lere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi dorumunda; istekliler, teminat raektuplamt teklificnae esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi hafinde, teminat mektubunun sonuna İşba tesainat mektubumu tazmin* halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki T.CM B Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafm ış ödenecektir wparagrafına yer verilecektir. 7

9 TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞTNA Türk Kızılalı tarafından yapılacak olan... alım ihalesi tarihi o lan / tarihi öncesi itibariyle Kamıı Üıaleleritıdetı yasaklı ojjnadjğunız! beyan eder, kama zhajelerhıden y&sskb olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin KunK&ustız adma irat kaydedîfmeşini kabul ve taahhüt ederiz FÎRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) fm7tl 8

10 TÜRKKIZILAY! 1868 TÜKK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N O :l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONÂRIMI İŞİ İHALE DOSYASI

11 İÇİNDEKİLER:- i. İDARÎ ŞARTNAME VE EKLERİ SAYFA 2 ANAHTAR TESIİMİ İNŞAAT İŞÎ ÎHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ 7 SAYFA 3 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE-MALÎ ŞARTNAMESİ 1 SAYFA 4 SÖZLEŞME TASLAĞI İ6 SAYFA 5 YAPIM ŞARTNAMESİ 3 SAYFA 6 GENEL PUKSANTAJ LİSTESİ 1 SAYFA 7 POZ ÜSTELERİ (İNŞ AAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK) 9 SAYFA 8 YAPILACAK İŞLER ÜSTESİ (ÎNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK) 10 SAYFA 9 TEKNİK ŞATRNAMELER (İN SAAT -MEKANİK TESİSAT-ELEKTRÎK) 27 SAYFA 10 PROJELER (CD ORTAMINDA) 1 CD ORTAMINDA

12 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISTEKLj^LER) İhaleye k.gf-ılan gerçek kişi veya tüzel kişi TÖKLEÎSIÎGÎ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ İHÂLİİn İN KONUSU; M adde I- Ankara îti, Etimesgut İlçesi, Türk Kızdayı Caddesi, No: l Adresinde Kayıtlı Jörk Kızılalı Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı 'Tadilât; ve O nanan İşinin KIZILAY tarafından v eriten projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tiim işlerle ilgili vergi, resmi, barç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak özere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. ANAHT AR TESTİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL); İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında, tanımlanan bütirn işler ve imalat] an n istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme,, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşının elektrik, sn; vergi, resim, harç, ioıij genel giderler» müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde KIZILAY"a teslim edilmesini kapsayan toplam gider, İŞİN SÜRESİ: M adde 2- İnşaat yapım süresi ise yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: M a d d e 3 - T e k lif ha^ttiftrken, a şa p d a k i hil^tiriar g n z fini inde bnlıinditrnlmnhdır A. Sözleşme konusu inşaat işi Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşke&mde yapılacaktır. B. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak vmlccekttr (Örnek 1).. C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve kurumiara Ödenecek katkı paylan ve benzerî giderler YLİKLENICFye aittir. D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY taralından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her ayın belirli günlsi ödenecektir. Ödeme, hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (tiirkl İrası) olarak ödenecektir. E. Gerektiğinde kunnnlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup, onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerdeli her türlü harcama Yüklenici tarafından karşılanacaktır. F.. Statik, -mekauîk ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre. uygulanacaktır, -Gerektiğinde proje revizyon lan YÜKLENİCİ tarafından bita bedel hesaplamaları yapılarak projelendnüecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama Halini gösteren projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY 'a verecektir. G. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanimları veya pıırşanfej cetveli ile diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacakttr. Bu gibi duhımlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik şartnamelerde gösterilen İmalatlar anahtar testimi (götürü) bedel fiyata daltil olup fiyat değişmeyecektir B u Bedenle isteklilere tekliflerim vermede«önce proje ve detaylarını incelemeleri İnşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir EL Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir İş süresince elektrik ve su bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir L İşin yapım m a ait işin yıllara sarkması, günün ekonomik - şartlarraın zorluğu veı i İmey ecektir. J.. T eklif h o rla n ırk en ;

13 * Sözleşme Vc İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnam elerin dikkate alınması gerekmektedir. * Sözleşmede belirtilen işin yapımına alt ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine göre değerlendirilir. * Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. < İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER; M adde 4-> İhaleye ortak girişiralerkabul edilmeyecektir.. ÎÜaleye katılmak isteyenlerden aşağıdald şartlar aranır. A«Asgari olarak, sözleşme taslağı 10. maddemde belirtilen teknik personelin çalıştmlraast hususunda taahhütname verilecektir. (Omek 2) B. ÎSTEfiv T İT -F.R> fam onhaş ( T S) y ılfo tpk b ir kapsam ında. h en 7 ff iş olarak; Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70*ı oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimardık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smıfi 1B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70 i oranmda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendis Hk Hizmetlerine esas olan sımfi İB ve ustu sınıfta yapı inşaatı yaptıkjannı belgelemeleri gerekir. İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabol edilebilmesi için o işe ait yapı ve iskan ruhsan veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin yandan fazla hissesine sahip olması, teminat süresince( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zonmludur. Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği hususu İş bitimse belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme belgeleri üzerinden yapılamadığı dorumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceyc ait ve 15 yıl içerisine kısmi giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarım gösterir hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır. İş yönetme belgesi» iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. îş bitirme, iş denetleme belgelerinin güncellenmesi 20] 3 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline göre yapılacaktır. C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3) D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4). E. İhale dosyası satın alındığına dair belge, ÎŞÎN..YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURÜMUNtiN TETKİKİ; M adde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ye gerekli incelemelerde bulunacaklardır. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme kaynaklarım ve arazinin, zeminin durumunu* işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bîr istekte bulunamaz. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI: M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30 da belirtilmiştir D İĞER HUSUSLAR M adde 7- a) İhzarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır b) A vans ödemesi yapılmayacaktır. c) F iyat farkı ödemesi ve eılten bitirm e primi vb» ad altında herhangi bir Ödeme s nusu değildir.. d) Ş artlı teklifler kabul edilmeyecektir, e) Naklîyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. f) A ksi belirtilmediği surece gön takvim günü sayılacakbr. g) O rtak girişimlcı kabul edilmeyecektin

14 İHALE DOKUMANLAR!; M adde S- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır. 1. İdari Şartname ve Ekleri, 2* Anaht^T^limKGötSrü Bedel) ihale Teknik Şartnamesi, 3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi 4. özleşm e Taslağı ' 5i. YapımŞartnamesive Ekleri 6. Preseler 7. Pursantatj Listesi Yapılacak İşler Lişiesi (înşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı) 9. Teknik Şartnamder (İnşaat, mekamk tesisatı ve- elektrik tesisatı) EKLER Örnek-1 M ali Teklif Mektubu Öruek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi O m ek-3 Yer Görme Belgesi Ö rnek-4 Proje Taahhütnamesi r 3

15 Ö rn e k -1 ANAHTAR TESLİM İ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER TEKLİF MEitrUBTJ TÜRKKIZILAYI - GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA ANKARA i... /2014 Türk Kız ilayı tarafından 7../2Ö14 günü ihalesi yapılacak olan Ankara îli>etimesgut ilçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:İ Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerfeşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması üe B Açık Garajı Tadilai ve Onanım İşitıîn anahtar teslim götürü bedel ite yapılması işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik, Tşm yapılacağı yerleri ve çevresmi gördük, mahallin özelliklerini ve zemia şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ajnm ve sınırlama yapılmadan bütün şartlan kabul ediyoroz. 1- Söz konusu işi, tbale evrakları, sözîeşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalat lanı» istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye,- sn zammı, iskele, yâûyhîu^' faşıma; elektrikrsi); vergi;tesim tarç^ionrgeael giderler; mütealılutlik k m v±) tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay a teslim edilmesini kapsayan, toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ( para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ah ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş kaleni inin mortaruım ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ııygua olduğuna kabul ediyoruz. 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 121) (yüzyirm i) takvim gflnfi geçerlidir. 4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fayla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 6- ihale konusu işle ilgili olmak üzere idaren izce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin ( çıkarlarına aykm düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 7- ihale kouustt işle ilgili vermiş oiduğamuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının {toplama^ çarpma vh ) Kızılay lehine değerlendirilmesi» kabel ve taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla, FİRMA A d SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

16 Ö ra e k -2 TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ İhale K urula B aşkanlığına [' KIZILAY ca..j,72014 günü ihalesi yapılacak olaa Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızdayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kjz ilayı Etimesgut Yerieşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Onaranı İşisin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması İşi için istenen Teknik Personeli Sözleşme Taslağmm 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

17 Ö rnek -3 YER GÖRME B E I^ES İ...y.,J İSİN ADI: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No l Adresinde Kayıtlı Tûfk Kızılay» Etimesgut Yerleşkesinde Çevre "Düzenlemesi Y olm ası ile B Açık Garajı Tadilat ve Onanım İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi. 2ı YER; Ankara İli, Etimesgut İlçesi» Türk Kîzılayı Caddesi, No-l adresimle kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Y erlcşkesi, J Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Tîirk Kızılayı Etimesgut Ycrîeşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması île B Açık Garajı Tadilât ve Onanını İşinin inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgüi inşaat sahasmı tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk, işin yapılacağı yeri görerek İşle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerefctt mahalli şartlan öğrendik. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) tmyj

18 O rn e k -4 PRO JE TAAHHÜTNAMESİ ihale Kumlu Başkanlığına.. J. f.2pl4 KTZlLAY ca...a..lî2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara İli, Etimesgut Öçesi, Türk Kızılayı Caddesi, N o:î Adresinde Kayıtk Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşmesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B 1 Açık Garajı Tadilat vc Onannu İşiöm anahtar testim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekende CD ortamında verilen mioıari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını gördüm ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim. FİRMA Ad SOYAÛ / Unvan (Kaşe). Ttnza i

19 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ TANIMLAR: VE KISALTMALAR: KIZILAY TÜRKKIZILAY1 GENELMODORLÜĞÜ ISTEKLÎ(LER) : Sıiîîeyekaiü^ıi gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılsa İSTEKLİ İHALENİN KONUSU: M adde 1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kıalayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Turtc K ızılcı Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Oranını işinin KIZILAY7ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve e ti şartname!er doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler; YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması İşidir ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite vc değerde ohriak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler HahlF olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde KIZILAY a teslim edilmesini kapsayan toplam gider. İŞİNSÜRESİ: M adde 2- İnşaat yapım süresi yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER: M adde İhaleye katahnak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.. a. Vergi dâirelerinden alınmış vergi borcu olmatbğuia dair veya taksiti mdbrtluıiş borcu olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (öç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı. b Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksmendirftmiş borcu olduğunu gösteren son teklif verme tarihînden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet barkotla belge' c. Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki Vrıllanilmamt.ş nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan almacak belge. (

20 I TÜRKKIZILAYI 1868 ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK Ki Zl LAYI CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAY! ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM! İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI 1/16 «s s

21 SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- TARAFLAR: Bu sözlem e, bir taraftan Türk Kmîayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak amlacaktır.) ile diğer taraman , (bundan bityte YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasmda sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü pnünasebetkri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ye imza edilmiştir. Madde 2 -TANIMLAR: KIZILAY ; TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLENİCİ : Üzerine ibate yapılan İSTEKLİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: ihale evrakları, Sözleşme ve ekleri iie Proje kapsamında tanımlanan butun işler ve imalatların islenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su Tanrımı., iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, sesim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenkt tamamlanarak kullanılır şekilde KIZILAY5a teslim edilmesini kapsayan toplam gider. û Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: KIZILAY m verdiği projelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve eldi şartnameler doğrultusunda, gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere Ankara İli, Etimesgut DçesL Tü^c-Ktalayı i^desvn oıl-a dreskıde^a^h-türk-k îzılayı EtimesgutY^leşkesind e-çevr& Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve On arı mı îşi nin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir. Taahhüt konusu işin devamrnda İhtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır. Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ: Bu Sözleşme, anahtar teslimi göiürü bedel sözleşme ohıp^ ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı olarak, işio tamamı için KIZILAYca hazırlanmış ihale şartoameteıi, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ TL bedel üzerinden akdedilmiştir İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir. Hakedişîer ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir. Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafindan düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek yapılacaktır. - Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pıırsanîaj cetveli ile diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detâylan île teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir. îşin yürütülmesi «shinhmmto süzjeşmc eki projt;, dciay lan ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY ca ek olarak yaphnlacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY c a yaptınlmasmdan vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi bükümleri uygulanacaktır. KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartları dâhilinde YUKLENICFye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tajmin iddia edemeyeceği gibi sözleşme şartlan dahilinde yapacaktır.. Madde 5- KESİNTEMİNAT: Bu işin kesin teminat miktarı madde 4 teki sözleşme TL dir 2/16

22 Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şek]inde de verilebilir. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu minumum 12 yıl sureti olacaktır. Her ne suretle olursa olsun KIZELAY a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz, ihale bedeli miktarından fazîa iş yapbrümast halinde YÜKLENICt den ek kesin teminat alınır. Madde 6- AVANS:. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde-7- İSİNSURESİ VE İSE BAŞLAMA: YÜKLENİCİ, yökümlülöğünde bulunan inşaat işlerim yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gön» içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup ber türlü iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz dnünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29 Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır Madde S- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR: Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ; - Sözleşme ve eklerindeki esaslara, - Mimari projeye ve mahal listesine, Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine, - Türk Standartlan Enstitüsü Normlarına, - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hancındaki Yönetmeliğe, - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yap İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri inşaat, Makine, Elektrik Genel Teknik Şartnamelerine, - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Y ap işleri Birim Fiyat Tariflerine, - Afe* Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkmdakt Yönetmeliğe; uygun birinci ssrnf işçffikk inşaat yapmak zcıuadadır Madde 9 - YER TESLİMİ: YÜKLENİCİ sözleşmeye keatt* iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin karartması, güvenliği vb. gibi sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak Üzere YÜKLENÎCrye aittir. Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ: YÜKLENİCİ İhalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin suresince çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZLLAY ın muhatabı olacak yetkili imm sahibi veya sah iplerinin taahhütnameleri île birlikte, (simlerini, özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yer teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde KIZILAY1** bildirecektir. KJZELAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini vat ise değişiklik talebini 10 (On) takvim gılnü içinde YUKLENİCfye tebliğ edecektir. YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur KI23LAY ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul edilmiş sayılacaktır. YÜKLENİCİ nin anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahîfinrfe şantiyede bulundurmak zornnda olduğu; T em ^ersonelu stesi: I Şantiye Şefi (Mimarveya İnşaat Müheadisö i inşaat Mühendisi veya Teknikeri İ Makine Mühendisi veya Teknikeri 1 Elektrik Mühendisi veya Teknikeri. YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:

23 1. Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme güttü için Madde 28 de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4 i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir. 2. Işyerirde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyoöan dahilinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) bujurçhirmadîğî takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı günlük ceza miktantia gpre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir,. ' G adükcezâ M iktarı: : İşin devamı süresince Sözleşmeye göre. işbaşında bulundurulması gereken mühendisler, m im arlar ve teknikerlerden her biri için gönlsk Madde 2$ de behrtüeo genel gecikme cezasının 1/4*1 (dörttebiri) kadar gccikme cezası kesilir. YÜKLENİCİ, KIZILAY m verdiği surede ve onayladığı elemaniaria; şantiye şefi dahil KIZIL AY m değiştirilmesine gerek ffvtiigm teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak- eleman ve işçi değjştirmelerindoı dolayı, YÜKLENİCİ, KlZILAY dan hiçbir bedel, tazminat ve sure isteyemez M adde 11- İS PROGRAMI: Sözleşme imza, tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin m iktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KiZİLAY a verm ek zorundadır. - Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZJLAY ca onaylandıktan sonra geçerli olacakla:. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KIZILAY m gerek duyduğu zamanlarda güncelle şiire c eletir. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gön için Madde 28 de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4 i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir. M adde 12- İSİN KONTROLÜ: Sözleşme kapsamında tam işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden â z la sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kunıhış ve kişilere denetlettirebilir. Kontroller, İşin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler. YÜKLENİCİ konlrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli aıaç gereçleri kontrol teşkilatına bita bedel tahsis edecektir. Bu Kontrollerin şartnameler., sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır. Kontrollerin yapılan işî uygım bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazdı hükümleri bozmuş obuası YÜKLENİCÎ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm sorumluluk YÜKLENICÎ'ye aittir. KIZILAY tarafından onaylanmış proje ye imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY7m yaz;lı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY'm isteyeceği şekle getirmek zorundadır.. Madde 13- ÖDEME SEKLİYE ŞARTLARI: Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 3û(otuz)ar günlük aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan vaısa KIZILAY*m aîacakîan kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitira tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara sûresi dolmamış olsa inle; son bîr ara hakediş daha talep edebilir. Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY ca kabul edilmesi veya onaylanmam ya da hakediş tutarmm YÜKLENICÎ ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği biçiminde yr^mı lana ma 7_ KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konuşa geçici hakedişleri her zaman yeniden değertendiıebitlir ve reddedebilir Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ: ı \ Bu İşle ilgili hiçbir şeküde ve hiçbir isim altında (işin yıllara sari olması durumunan dahi) fiyat farkı verilmeyecektir. Herhangi bîr malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, isçilik artısı, vergi, harç ve fonlardaki değişiklik, su?amnu, nakliye vb. nedeniyle birim fiy atta^^^^feg g ^ ^ ^ ü çak tır

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 1- Türk Kızılayı Etimesgut Yeıîeşkesinde bulunan depoların çatı tadilatı anahtar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN D TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. 1 - Aııkara İli, Etimesgut İlçesi, Türk

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. D TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. 1- Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Malı., 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine bulunan

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Haınzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; MADDE 1- İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Tapunun 294 ada, 22 nolu parselde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim

Detaylı

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü TÜRK I MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı nca, ekli teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ekte belirtilen güzergahlar için, yeterli

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME AÇIK ARTIRMANIN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi ve Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE adresindeki

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı